Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΟ ΓίΜΑΑΤΛΙΙΟ Σ τ α π λ α ί σ ι α του διε θνούς έτους ηλικιωμένων έγιναν εκδηλώσεις του Δ ή μ ο υ Κ α λ π α κ ί ο υ που ήταν αφιερωμένες στην Τρίτη η λ ι κ ί α στο χ ω ρ ι ό μας (τοπικό πλέον διαμέ ρ ι σ μ α του Δ ή μ ο υ Κ α λ π α κίου) το Σάββατο 7 Α υ γούστου Συνδιοργανωτές ήταν ο ι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Ν. Ιωαννίνων, το Τ ο πικό Συμβούλιο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ κ α ι ο Πολιτι στικός Σύλλογος με τη συμμετοχή του ΚΕΦΟ ΚΑΛΙΙΑΚΙΟΥ και Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ( Κ Ε Φ Ο = Κέ ντρο Φροντίδας Οικογε νείας). Σ υ μ φ ω ν ά με το πρό γ ρ α μ μ α άτομα της Γ η ς ηλικίας α π ' όλο το διαμέ ρ ι σ μ α (Νεγράδες, Χ ρ υ σόρραχη, Καλπάκι, Δολιανά, Κάτω Ραβένια, Α ν ω Ραβένια, Μαυροβουνι, Γεροπλάτανος κατέλα βαν τις θέσεις στην ω ρ α ί α πλατεία μαςενώ το Κ Α Π Η ΚΟΝΙΤΣΑΣ και Κ Α Π Η ΙΩ ΑΝΝΊΝΩΝ και Λογγάδων που κατέφθασαν κι αυτά γιόμισαν την πλατεία που είχαν φροντίσει με μεγά λη επιμέλεια, τάξη κ α ι κ α θαριότητα όλοι ο ι χ ω ρ ι α ν ο ί κ α ι ιδιαιτέρως οι πά ντα πρόθυμες γυναίκες του χ ω ρ ί ο υ μας, κόβοντας σαλάτες, κερνώντας τοπι κά γλυκά, πίτες, ρ α κ ί κ α ι λουκούμι. Το πλούσιο τραπέζι με πέστροφες με πατάτες και σαλάτες γέμισαν τα τραπέζια ε ξ α κ ό σ ι α άτο μα, μεγάλη κοινωνική εκ δήλωση για την τρίτη ηλι κ ί α για τους κουρασμέ νους στρατοκόπους της ζωής, να νιώσουν χαρά, να γλεντήσουν κ α ι να α ι σθάνονται πάντα χαρού μενοι κ α ι δραστήριοι. Ο λ α τα τραπέζια γεμά τα. Μ α ς πλαισιώνουν ακό μ η κοντοχωριανοί, από Μεσοβοτίνι, Αγιο Μηνά, Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους Η συντονίστρια των εκδηλώσεων κ. Α. Τζέρμπου. ανακοινώνει το πρόγραμμα. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού uac Συλλόγου κ. Χ. Κούτας χαιρετίζει τους καλεσμένους. Κλειδωνιά, Βασιλικό, Ρουψιά με τους τοπικούς τους προέδρους. Δ ι α κ ρ ί νουμε πολλούς δεν ανα φέρουμε ονόματα γιατί ο κατάλογος θά'ταν μα- κρυς. Μεταξύ των επισή μων διακρίνουμε: Τ ο Δ ή μαρχο Κ α λ π α κ ί ο υ κ. Κ α ψάλη με τη συζυγό του πλαισιωμένο με Δημοτι κούς Συμβούλους, το βου λευτή του Π Α Σ Ο Κ κ. Ε. Μαλέσιο με τη συζυγό του, το βουλευτή του Κ Κ Ε κ. Α. Τασιουλα, τον τ. βου λευτή της Νέας Δ η μ ο κ ρ α τίας κ. Κων/νο Χ α ρ α λ α μπόπουλο εκπρόσωπο του κ. Ν ο μ ά ρ χ η τον Ν ο μαρχιακό Σύμβουλο κ. Μηέσιο, ε κ π ρ ό σ ω π ο των αστυνομικών Αρχών, τον Υποδιοικητή κ. Π. Μέγα καθώς κ ι όλους τους προ έδρους των γύρω κοινοτή των κ α ι των τοπικών δια μερισμάτων του Δ ή μ ο υ Καλπακίου και τις προϊ στάμενες υπεύθυνες κυ ρίες του Ε. Ο. Π. λ ω σ ο ρ ί ζ ε ι στο χ ω ρ ι ό μας καθώς κ α ι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλό γου μας κ. Χ. Κούτας τους εύχεται να περάσουν μ ι α χαρούμενη βραδιά. Γίνεται α ν α φ ο ρ ά κ α ι ομιλία για την Τρίτη ηλι κία από την υπεύθυνη του Εθνικο«3 Οργανισμού Κ ο ι νωνικής Φροντίδας Ν. Ιω αννίνων κ. Α φ ρ ο δ ί τ η Μ ή τση κ ι όλοι τους τονίζουν το τι οφείλουμε στην η ρ ω ι κ ή γενιά της τρίτης ηλικίας που όλοι μας πρέ πει να τους δείχνουμε αγάπη κ α ι σεβασμό. Α κ ο λουθεί αναπαράσταση με αναβίωση παλιών εθίμων του τόπου μας από ηλι κιωμένους των Κ Ε Φ Ο Γ Ε ΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΠΑ Κ Ι Ο Υ κ α ι Λογγάδων (πα παρούνα, θερισμός, τυχε ρός). Διαγωνισμός Ευρωπαϊ κών χορών a m Α ι κ ι ω μ ι Συνέχεια στην 4η σελίδα Γυναίκες του ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου στην αναπαράσταση του παλιού εθίμου "Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ". Γίνονται οι σχετικοί χαι ρετισμοί εκ μέρους των επισήμων και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης τους κ α -

2 AvogKOioinio n cmxogn oxcsiou ονόπτυξη$ κοι η στήριξη iuv vcuv Αημυν τη$ Ηπείρου Αναδημοσίευση οπό την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ Γράφει ο Xopns AoAos Με τις Δημοτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου είναι γνωστό ότι ο χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλ λαξε ριζικά και πλέον έχουμε να κάνουμε με τους "Καποδιστριακούς" Δήμους που αν μη τι άλλο συνένωσαν τα χω ριά της Ελληνικής επαρχίας. Μπορεί η αλλαγή αυτή να μην έχει γίνει ακόμη ιδιαίτερα αι σθητή στις τοπικές κοινωνίες, ωστόσο απ' αυτή τη συνύπαρ ξη προέκυψε ακόμη πιο επιτα κτικά κάτι που ακούγονταν και παλαιότερα αλλά δεν εί χε ληφθεί και ιδιαίτερα σο βαρά από τους ενδιαφερόμε νους. Μιλάμε βέβαια για τους "Καποδιστριακούς" Δή μους τους λεγόμενους αγρο τικούς ή ημιαγροτικούς οι οποίοι λειτουργούν όπως λει τουργούν, χωρίς συγκεκριμέ νο σχεδιασμό, χωρίς συγκε κριμένο πλάνο ανάπτυξης. Το φαινόμενο, ειδικά στην Ηπειρο, του πολυσυλλεκτι κού εισοδήματος των κατοί κων αυτών των περιοχών μπο ρεί κι αποτελεί μια πραγματι κότητα όμως ταυτόχρονα αποδεικνύει κατά κατηγορη ματικό σχεδόν τρόπο εάν πε ράσουμε συλλογιστικκά σ' αυτή την παράμετρο που πρέ πει εκ των πραγμάτων να το κάνουμε οι περισσότερες αν όχι όλες οι περιοχές, γεωγρα φικές ενότητες δεν έχουν συ γκεκριμένο σχέδιο ανάπτυ ξης Κάποιοι θα αντιδράσουν και θα αντιτείνουν, σίγουρα εύλογα, "ότι οι νέοι Δήμοι στις αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές δεν έχουν λύσει άλλα κι άλλα όπως ζητήματα συγκοινωνιακής επικοινωνίας μεταξύ των Δημοτικών Διαμε ρισμάτων, που να βρεθεί και ρός για τέτοιες πολυτέ λειες...". Η προοπτική λοιπόν που θα επιλέξει με τη θέληση της κά θε περιοχή που θα αποφασί σει να ασχοληθεί με τον του ρισμό, την κτηνοτροφία ή την αλιεία θα πρέπει να τύχει της στήριξης της κυβέρνησης σ' όλα τα απαιτούμενα στάδια και επίπεδα. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω μια συγκλονιστι κή εμπειρία που είχα ζήσει πριν από δέκα και πλέον χρό νια σ' ένα χωριό της Αυ στρίας, στην περιοχή του Σάλτζμπουργκ. Εκπληκτος λοιπόν τότε είχα ανακαλύψει ότι στην περίφημη παραδο σιακή ξενοδοχειακή μονάδα δούλευαν μόνον νεαροί. Οι απαντήσεις που έλαβα στα σχετικά ερωτήματα με πληρο φόρησαν ότι οι νεαροί ιδιο κτήτες είχαν ενταχθεί σε κυ βερνητικό πρόγραμμα υπο στήριξης νέων 18 έως 30 ετών με επιδοτήσεις της τά ξης του 70% με τον όρο ότι στην επιχείρηση τους θα δου λεύουν ως υπάλληλοι άτομα Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥ νϊί03ε ΧΥΜΦΠΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΙ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ *. ΠΡΟΕΛΡΟΧ; ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΥΝΤΑΧ ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΕΗΣ - Υ Λ Η Σ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΧ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡ1ΣΟΠΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) κ«ι (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΛΙΑΝΕΜΕΤΛΙ ΛΩΡΕΑΝ Χ» ΐ»ογι <«<ι»«not) δημοαιενονται ή oxt δεν Γ.ηιστρέψονιαι. Οι ewqoypa<jpe$ awcj>ya«nie$ εκφράζουν τις anoqir.n, εκειΐνύιν noi? νηογβάψουν. Ι ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" lift. Αοχιειι. Σηυρίβώνός 8 Τηλ.: PAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ αντίστοιχης ηλικιακής κλίμα κας. Και για να προλάβω εν δεχόμενες αντιρρήσεις, αλλοίμονο εάν συνεχίσουμε να λέμε αυτά δεν μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα... Πέραν λοιπόν από την επι λογή συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης η κάθε περιοχή, ο κάθε νέος Δήμος της Ηπεί ρου θα πρέπει να τύχει της ευνοϊκής στήριξης με κίνητρα από την κυβέρνηση και ειδι κότερα οι νέοι άνθρωποι. Διαφορετικά στην πράξη θα αποδειχτεί ότι το ενδιαφέρον για την Περιφέρεια είναι μό νο λεκτικό και προς δημιουρ γία εντυπώσεων. * Ο Χάρης Δάφλος είναι δημοσιογράφος στο Δημοτι κό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στα "Πρωινά Νέα" και αντα ποκριτής της εφημερίδας "ΑΘΗΝΑΪΚΗ". ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΑΤΟ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥΧΩΡΙΟΥ Για μια ακόμη φορά γιορτάσαμε χαρούμενα και με κέφι στο πανηγύρι του χωριού μας. Από πρωί' πολλοί προσκυνητές χωριανοί, ταξιδιώτες και κοντοχωριανοί, ήρθαν στη Θ ε ί α Λειτουργία του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οι συλλειτουργοί - Παπατηλέμαχος και Παπα-Δήμος ετέλεσανξ με μεγάλη ευλάβεια τη Θ ε ί α Λειτουργία. Επακολούθησε, αρτοκλασία αγια σμός και το πατροπαράδοτο κέρασμα ρακί με λουκούμι και κρύο νερό. Ευχές αγκαλιές και φιλιά α π ' όλους. Ημέρα χαράς και συνάντησης όλων και μετά βαπτίσια της μικρής κόρης του Α. Λιάπη εγγονής του Σ. Λιάπη και Παπα-Τηλέμαχου. Το απόγευμα χορό στο χοροστάσι, στο μεσοχώρι και το κεντρικό καφενείο με εξυπηρέτηση του Τοπικού Συμ βουλίου έδινε κι έπαιρνε σε κεράσματα και πιοτά και ψη τά. Κόσμος πολύς. Χορός με κέφι και ενθουσιασμό. Την πρώτη μέρα για τους ξένους και τη δεύτερη σύμφωνα με την παράδοση για τους χωριανούς. Παρεβρέθηκαν μεταξύ των άλλων: ο Δήμαρχος Καλπακίου, ο βουλευτής Ε. Αργύρης με τη σύζυγο του, ο Νο μαρχιακός Σύμβουλος και γαμπρός μας κ. Κ. Βάββας, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρόεδροι των τοπικών συμβου λίων των γύρω χωριών. Τη δεύτερη μέρα έγινε και λαχειοφόρος κλήρωση με πολλά και πλούσια δώρα. Κι η νύχτα προχωράει με τ' άστρα και τα λαλούμενα μέ χρι το πρωί. Ο ι νέοι ξεσπάθησαν. Κι όταν οι ηρωίνες ακτί νες χτυπούσαν πέρα ακούγονταν βραχνιάρικα τα κλαρί να του ΤΖΙΡΧΑΝ Β Α Λ Α Ν Η και Γ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ να διαλα λούν το: "Τώρα στα ξεχωρίσματα έλα γιέ μου να φιλη θούμε μήπως υπάρχει... κ.λ.π." ένα δάκρυ κυλούσε στα μάγουλα όλων και μια ευχή έβγαινε: Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά και του χρόνου. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ! ΕΣΤΙΑΣ Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ Ζ Α έχει ανοιχθεί ο ειδικός λογαριασμός υπ' αρ , όπου μπορείτε να καταθέσετε την προ σφορά αγάπης, βοηθώντας την Ηπειρωτική Εστία Θεσ σαλονίκης να αποκτήσει το νέο της Πνευματικό Κέντρο στην οδό Δορυλαίου στην Τούμπα, αντάξιο της Ηπει ρωτικής παροικίας Θ ε σ σ α λονίκης. KEY HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗ! ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΙΕΝΩΝΑΙ "ΛΙΘΟΣ" ΑΙΛ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θεσεον: Τηλ. (0653) και FAX: (0651) ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.:

3 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 ΣΕΛΙΔΑ 3 Η Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος στον Προφήτη Ηλία τις Φούρκας Κόνιτσας στις 2 0 Ιουλίου ε.ε. γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα η μνή μη των Γυναικών της Πίνδου και των αξιωματικών Κ. Δ α βάκη Α. Διάκου και όλων των ηρώων του Ο Γεροπλάτανος με το ΚΕΦ Ο του ΕΟΠ έλαβε μέρος. Γυναίκες ήταν οι: Δαφνούλα - Ρούση, Βαγιούλα Κούτα, Ευτυχία Κ. Ταλιούρη, Ελλη ΣίβΒα, Πολυξένη Πάνου, Ευ τυχία Παπαχρήστου, Νίκη Κουφάλα και Ο λ γ α Μπίκα. Ανδρες: Χρήστος Λιάπης, Πάρης Λιάπης, Μιχαήλ Ρούσσης, Χρήστος Κούτας, Σταύρος Πασχάλης, Πέτρος Κουφάλας, Αναστάσιος iigg % Ii». ί. '* Λ: turn?!, -J Ιίΐ. **") fhkb Ψ * Ψ q i* ί St * W YJ ι l'l t ' ' * Γ &&0& $tn. %. :% *. ', : <άλ ψ". '. V.-'"'"',' I. i# sir.**'-,. --'' ι ΐkti Λ -. ' < *' i > Γυναίκες του Γεροπλατάνου κατά την αναπαράσταση της Μάχης της Πίνδου στη Φούρκα Κονίτσης Γεροπλατανίτισσες και Γεροπλατανίτες στο Ηρώο της Πίνδου που συμμετείχαν στις γιορτές της Γυναίκας της Πίνδου. Μούκας, Παναγιώτης Μάντζιος, Νικόλαος Σι'ββας και ο υπογράφων. Λεωφορείο με το ΚΕΦΟ Καλπακίου και υπεύθυνη η κ. Μ α ρ ί α Ντούρου μας μετέ φερε στο ύψωμα Προφήτη Ηλία της Φούρκας, όπου πα κλ ρ " 1 : ρουσία των θρησκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών Α ρ χών και πλήθος κόσμου έγι νε επιμνημόσυνη δέηση κα τάθεση στεφάνων και στέ ψη των προτομών Κ. Δ α β ά κη συνταγματάρχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους π α ν η γ ύ ρ ι α κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οικ Διοικητή Αποσπάσματος Πίνδου και του φονευθέ ντος Υπολ/γού Α. Διάκου. Επακολούθησε σύντομη τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό της 8ης Με ραρχίας και πανηγυρική ομι λία από την κ. Καλλιρρόη Ζηκίδου Νομαρχιακό Σύμ βουλο που τόνισε τον ηρωι σμό και την αυτοθυσία των γυναικών κατά τον πόλεμο του Εν συνεχεία έγινε αναπαράσταση πορείας μα χόμενης γυναίκας της Πίν δου και του τραυματισμού του ήρωος αξιωματικού Κ. Δαβάκη. Η αναπαράσταση έγινε από γυναίκες του το μέα ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου και ήταν οι: Ευτυχία Ταλιού ρη, Πολυξένη Πάνου, Δαφ νούλα Ρούσση, Ο λ γ α Μπίκα και γυναίκες από το ΚΕΦΟ Καλπακίου του ΕΟΠ σε συ νεργασία με άνδρες της 8ης Μεραρχίας. Ρίγη συγκινήσεως και πα τριωτικού ενθουσιασμού μας διακατείχε όλους μας για κείνες τις γυναίκες που μέσα στον καπνό και στην αντάρα του πολέμου μετέ φεραν τον τραυματισμένο Δ α β ά κ η και στην πλάτη τους κουβαλούσαν πυρομα χικά. Η όλη σεμνή τελετή έληξε με την κρούση του Εθνικού μας Υμνου. Επακολούθησε καλωσό ρισμα των προσκεκλημένων από τον πρόεδρο της Κοινό τητας Φούρκας κ. Κ. Μουτσιούλη, δεξίωση από την κοινότητα Φούρκας και χο ροί στην πλατεία του χω ριού. Θερμά συγχαρητήρια σ' όλα τα μέλη της πατριωτικής αυτής εκδήλωσης για τη μνήμη της γυναίκας της Πίν δου, στην Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση και στον ΕΟΠ. Ο Γεροπλάτανος για μια ακόμη φορά έδωσε το δυνα μικό του παρόν. Σ.ΟΙΚ. Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙ Ν Α Θ Η Ν Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ ί Α Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα κ α ι μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

4 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 KoXoRQipivcs cxsnauacis στο Γεροπλότονο Η ζυή και ta βάσανα tuv ιαξιδεμένυν ΜΕΡΟΣ 2ον Σε κερνούνε κουραμπιέδες και ιαιγάρα και καφέδες ι ι ωραίες γνωριμίες κι ας φωνάξουν οι κυρίες Σε αυτά εύκοπα 8α συνηθίσεις γρήγορα το χωριό 8α λησμονήσεις διότι της πόλης τ'αγαθά σαν καλά είναι κι αυτί Μιι 0001 είναι παντρεμένοι συνέχεια οτεναχωρεμένοι περιμένουν κάνα γράμμα γιατί αργεί τούτο είναι δράμα Και τους γράφουνε δυό αράδες πως χρειάζονται παράδες έπεσε και η καλύβα ψόφησε ο φοράδα - γελάδα - η γίδα Κι άλλαβάσανα πολλά αρωστησαν τα παιδιά και γέννημα δεν έχουνε από αυτόν παντέχουνε Ταύρχεται για να πεβάνει αχ γιατί έβαλε στεφάνι το μηνιάτικο που παίρνει για να φάει δεν του φτάνει Βρε τι δύσκολη εποχή λες και ήταν κατοχή και δουλειά που να την Βρεις όσο κι αν παρακαλείς Και αε λένε καιτεμπέλη κιανυπρόκοπομαζί και εού κάνεις το σταυρό σου να ζει κανείς ή να μην ζει Οσα τέτοια και αν γράψω αιιύ μέσα κι αν κλάψω δεν 8α γίνω πιστευτός 8α πείτε τι μας λέει ο γέρος χαζός Ρωτήξτεκάναν μεγάλο ασφαλώς το δίχως άλλο 8α σας πει κι άλλα πολλά από τα χρόνια τα παλιά Εκμετάλλευση να δεις ε, εσύ εκεί μην κατηγορείς ναι σας λέω ορκίζομαι μη με κάνετε κι οργίζομαι Της ξενητιάς τα Βάσανα δεν ξέρω αν τα κατάφερα να τα γράψω όπως είναι θεσ/κη - Αίγυπτο - Πόλη - ή Αβήναι Στην Αίγυπτο η πόλη πιο μπροστά που πήγαιναν όλα τα μικρά και άντρες σαν γυρνοΰσανε λέγανε πως καζαντούσανε Μπόλικοι άφθνοι καημοί και πόνοι κι αναστεναγμοί τα Βγάζουν τραγούδια οι οργανοπαίχτες γύφτοι λουλούδια Τον φτιάξανε σαν ύμνο του ταξιδεμού τον 8ρήνο καιτακούςσταζιαφέτια ΣΕΛΙΔΑ 4 χρόνια μένουν χωρισμένοι πότε νάρ8ουν περιμένει από την μαύρη ξενητιά αχ ας ερχόταν μια Βραδιά Κι άλλα πολλά ονειρεύονται τα Βράδια που μαζεύονται εις το τζάκι την γωνιά οι γερόντοι τα παιδιά Ναι σήμερα είχαμε γράμμα μπουτα δάκρυα το κλάμα μας γράφει ότι είναι καλά μα δεν έχει όμως δουλειά Βρε τι άσχημα χαμπέρια άλλοι λεν πως είν' ξεφτέρια κι έχουνε καλές δουλειές τώρα του φτωχού μας τι του λες Τέτοιο ειν'το τυχερό του τούτος σκάει από το κακό του την δουλειά που να την Βρει χέρια πόδια κι αν φιλεί Ετσι ερχόταν οι καημοί τα Βάσανα και στεναγμοί γίνονταν τα μοιρολόγια οαναήτανκομπολόγια Τα ποτήρια πως ταδειάζουν όπου Βρεθούν διασκεδάζουν να πάνε κάτω τα φαρμάκια και της ξενιτιάς μεράκια Τα ξένα έχουνε καημούς μα έκαναν πλούσιους πολλούς και ότι τώρα εμείς να πούμε ίσως θέλουμε οι φτωχοί να δικαιολογη- Εχω δει πολλά εκεί πλούσιους μα και φτωχοί πρόσψυγες που να τους ξέρεις κι αν είσαι χριστιανός υποφέρεις Ηταν μια Βαβυλωνία πολύ σάπια κοινωνία η πόλη είναι ζούγκλα σωστή έτοιμη για να σε καταπιεί Πρόσεχε με ποιόν μιλάς ξύπνα μην είσαι μπουνταλάς μαςτάλεγανοι μεγάλοι οι χωριανοί μας ντε ποιοι άλλοι Γυναίκες του Κ Ε Φ Ο Καλ,πακίου στην αναπαράσταση τον θερισμου. όλους εκείνους που δεν μπόρεσαν απόψε νάναι μαζί μας. Ακολουθεί τρικούβερ τος χορός κ α ι γλέντι κ ι όλοι μαζί σε μ ι α εκδήλω ση ψυχικών συναισθημά των, αδελφωμένοι ενωμέ νοι, που το ένα χέρι συν δέεται κ α ι κρατιέται με τ' άλλο, σ' ένα μεγάλο κύ κλο που ο κορυφαίος κ α νονίζει όλες τις κινήσεις. Γλέντι, κέφι, χορός, με ατέλειωτες φιγούρες κ α ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ά "τσαλίμια". Μ ' αυτό το ρυθμό με τά ξη μέχρι τα βαθιά μεσάνυ χτα γλεντήσαμε όλοι μας και προπαντός τ' άτομα της τρίτης ηλικίας. Αυτά τ' άτομα πούναι πραγματι κός θησαυρός μ έ σ α στην οικογένεια κ α ι γύρω μας. Αργά - χαρούμενοι κ ι ευχαριστημένοι, με τα λε ωφορεία επέστρεψαν όλοι τους στα χ ω ρ ι ά τους. Ο Γεροπλάτανος για μ ι α ακόμη φ ο ρ ά υπερέβη τον Συνέχεια από την 1η σελίδα νους που όλοι τους δια κρίθηκαν με το γνωστό τραγούδι: " Τ α καημένα τα νιάτα τι γρήγορα που περνούν" κι έβλεπες τις φιγούρες "λες κ α ι ήταν χθες..." ενώ συνόδευε στο μπουζούκι κ α ι στο τραγούδι το ζεύγος Τ ά σιου κ α ι Ισμήνης Μ ο υ κ α. Στη συνέχεια ακούγο νται θαυμάσια παραδο σ ι α κ ά τραγούδια α π ό μέ λη της Λέσχης Ηλικιωμέ νων Κόνιτσας κ ι ακολου θεί το πλούσιο δείπνο με πέστροφες από το Βοϊ δομάτη, με άφθονα ποτά και τα επιτραπέζια μοι ρολόγια με τα κλαρίνα των χωριανών μας Βαλάνη Πάνου κ α ι Γ. Ιωάννου μας φέρνουν α' άλλους χώρους στα περασμένα ενώ το παραπονιάρικο Ηπειρώτικο τραγούδι "Ξενιτεμένο μου πουλί κ.λ.π. αναφέρεται α' Κλαίνε θρηνούνε οι μανάδες οι γυναίκες κι αδερφάδες ανάθεμα την ξενητιά μας έχει μαυρίσει την καρδιά Και οι μαύροι παντρεμένοι Σ. ΟΙΚ. Ευτυχώς αυτά τα είχαν χρόνια Βλέπεις τα κατείχαν τι δύσκολη που είναι η ζωή για ένα χωριάτικο παιδί Πρέπει να παραδεχτούμε κάτι τέτοια δεν ξεχνιούνται είναι αλήθεια Βρε παιδιά αυτό το μολογούμε Καημένα μου Ηπειρωτάκια ποτήρια ήπιατε φαρμάκια στον αγώνα της ζωής στο χωριό ξεκούραση θα Βρεις Κ α ι μοντέρνοι χοροί από την τρίτη ηλικία. Γύρνα πίοω απ' την καζάντια άμακάνετανκαζάντια δηλαδή μια προκοπή που την λέμε οικονομική ΒΛ-ΡΒ με κλαρίνα και με ντέφια Για τους νιους τους παντρεμένους και όλους τους ταξιδεμένους μα και αυτούς που δεν γυρνάνε εις τα (ένα όπου πάνε εαυτό του κ ι όλοι μ α όλοι χόρεψαν κ ι έφαγαν. Ο πο λιτιστικός σύλλογος φρό ντισε κ ι έστειλε μεζέδες και σε κείνους τους γέ ρους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν. Την άλλη μ έ ρ α η πλα τεία μας καθαρίστηκε κ α ι επανήλθαν όλα στον κ α νονικό ρυθμό. Θ έ λ ω μέσω της εφημε ρίδας να συγχαρώ όλους όσους συνετέλεσαν και συνέβαλαν οικονομικά σ' αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα όμως τους νέ ους κ α ι νέες του χ ω ρ ι ο ύ και πολλά θερμά συγχα ρητήρια στις ακούραστες και δραστήριες γυναίκες του χ ω ρ ι ο ύ μας. Με τέτοιο δυναμικό ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ θ α πη γαίνει πάντα μα πάντα μπροστά. Hjjjl χωρίς καν εφόδια χιλιάδες τα εμπόδια τίμιοι και εργατικοί τάχατε από μικροί διδαχτεί Πως να Βρεις πρώτα δουλειά ξέχνα το χωριό τον Αηλιά στα ξένα ήρθες να δουλέψεις και όχι για να ρεμπελέψεις ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΧΙΛ.ΜΑΡΗΣ κιΐην' : iilffll rfknww.a/ - rsl iff ' W *! ; Γ *' : * Ή ') <>.**' ΐ;0--.ν : s;:-t ':;/;..- Η ώ ρ α της Βράβευσης των καλύτερων χορευτών. 1U 'Is Α» fc.ry ;JB ι *"β W

5 Η Παναγιά στο Βοϊδομάτη Το Δ ε κ α π ε ν τ α ύ γ ο υ σ τ ο το γ ι ο ρ τ ά σ α μ ε στην Π α ν α γ ι ά κάτω στο Βοϊδομάτη. Π ρ ω ί ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε ό λ ο ι οι χ ω ρ ι α ν ο ί γ ι α το π ρ ο σ κ ύ ν η μ α στην Π α ν α γ ι ά σ τ ο Β ο ϊ δ ο μ ά τη. Α υ τ ό το μ ι κ ρ ό ε κ κ λ η σ ά κ ι μας, "η Παναγίτσα μ α ς " που λέγαμε παλιότερα, που ό σ ο ταπεινό, ήσυχο και ξεχασμέ νο είναι, τόσο μ ε γ α λ ό π ρ ε π ο φ α ν τ α χ τ ε ρ ό και Θ ε ο σ ε β ο ύ μ ε ν ο γίνεται, την η μ έ ρ α α υ τή, π ο υ ο κ ό σ μ ο ς τ ό σ ο α π ό το χ ω ρ ι ό, ό σ ο κι α π ό τον κ ά μπο το Β ο ϊ δ ο μ ά τ η, α π ό Α γ ι ο Μηνά, Κλειδωνιά, Καλλιθέα και Κ ό ν ι τ σ α, το κ α τ α κ λ ύ ζ ε ι. Η ήσυχη κ α ι κ α τ α π ρ ά σ ι ν η φύση, τα α ι ω ν ό β ι α π ο υ ρ ν ά ΜΙΑ ρ ι α με τον παχύ τους ίσκιο, το κ ε λ α ρ υ σ τ ό δ ρ ο σ ε ρ ό νε ρ ό του " Π η γ α δ ο ύ λ η " το κελ ά δ η μ α των παλιών -που σ τ έ λ ν ο υ ν τον ύμνο τους και την Δ ο ξ ο λ ο γ ί α τους στον Υ ψ ι σ τ ο - και η μ ε λ ω δ ι κ ή φω νή του τ α π ε ι ν ο ύ λεβίτη Π α πα-τηλέμαχου βοηθούμε ν ο ς α π ό α π λ ο ύ ς ψ ά λ τ ε ς κι α π ' την α κ ο ύ ρ α σ τ η Εκκλη σ ι α σ τ ι κ ή Επιτροπή τ' ά ν α μ μ α των κεριών και οι ύμνοι στη Μεγαλόχαρη σε ξεκουρά ζ ο υ ν και σ ε φ έ ρ ν ο υ ν σ ε ψυ χική και θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή περι συλλογή αποθώντας κάθε βιωτική μ έ ρ ι μ ν α. Μ ε τ ά τη θ ε ί α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α έγινε α ρ τ ο κ λ α σ ί α, α γ ι α σ μ ό ς και το π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ ο κέ ρ α σ μ α με ν ε ρ ό - ρ α κ ί και λ ο υ κ ο ύ μ ι κάτω στον των γέρικων ίσκιο πουρναριών. Ηταν μια χαρούμενη χωριανική ε υ χ ά ρ ι σ τ η σκηνή. Επειτα χ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς - χ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς σ υ ν τ ρ ο φ ι έ ς πήγα με σ τ ο ποτάμι γ ι α φ α γ η τ ό κ α ι δ ρ ο σ ι ά στην π α λ ι ά γέ φυρα. Ο λ ο ι μας ευχαριστημένοι και χαρούμενοι γυρίσαμε στο χωριό μας. Η ε υ λ ο γ ί α και η χ ά ρ ι ς της Π α ν α γ ί α ς μας, της Μ ε γ α λ ό χαρης ας προστατεύει π ά ντοτε ό λ ο υ ς μ α ς. S-ca καμίνια πολλά ακούγονται. Τα καμίνια λειτουργούν μ' άδειες του Δ α σαρχείου και μ' άδεια ων Υγειο νομικών αρχών μακράν κατοι κημένης περιοχής. Εχουν κανο νισμό λειτουργίας που πρέπει να εφαρμόζεται. Τα κάρβουνα ή ξυλάνθρακες, παράγονται καθώς μου εξήγησε ο τεχνίτης από την απανθράκωση των ξύ λων, που τοποθετούνται σε σω ρούς, τα σκεπάζουν με άχυρα και χώμα. Ο σωρός έχει κωνικό σχήμα. Στη μέση κάθε σωρού αφήνουν μια οπή σαν καπνοδό χο, α π ' όπου ρίχνουν αναμμένα κάρβουνα για να πάρουν φωτιά τα ξύλα. Στη Βάση του σωρού Η ΟΜΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Επιτέλους έγινε κ α ι το μ π ά σ κ ε τ σ τ ο χ ω ρ ι ό. Κ ά θ ε α π ό γ ε υ μ α, τα μ ι κ ρ ά, τα μ ε σ α ί α και τα μ ε γ ά λ α π α ι δ ι ά έ π α ι ζ α ν τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι μ π ά σ κ ε τ. Κ α ί τ ο ι είναι α ν ο μ ο ι ο γ ε ν ή ς η ο μ ά δ α, τα π α ι δ ι ά σ ύ ν τ ο μ α συντονίστηκαν κι έ κ α ν α ν ω ρ α ί ε ς εμφανίσεις. Ε π α ι ζ α ν με τη Β ή σ σ α ν η κ α ι ν ί κ η σ α ν και κατ' ε π α ν ά λ η ψη με τα π α ι δ ι ά της Ρ ο υ ψ ι ά ς και ν ί κ η σ α ν : Π ο λ ύ ω ρ α ί α! Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α, σ ' ό λ α τα π α ι δ ι ά χ ω ρ ί ς ο ν ό μ α τ α γ ι α ν α μην π α ρ α ξ η γ η θ ο ύ μ ε. Π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ότι ο α θ λ η τ ι σ μ ό ς μ α ς τονώνει μ α ς σ υ ν δ έ ε ι κ α ι κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί ά ρ ι σ τ ε ς κοινωνικές σχέσεις. Μ π ρ ά β ο π α ι δ ι ά κ α ι η ε φ η μ ε ρ ί δ α μας, θ α β ο η θ ή σ ε ι ό σ ο μπορεί. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Θ Ω Μ Α Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΛ AVIN ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. (Γ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Πολλές φορές στο καφενείο του χωριού, στο "Βουλευτήριο" του χωριού, ακούω πολλές και διάφορες συζητήσεις και κριτικές, για ό,τι γίνεται στο χωριό, στο Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή και γενικά στη χώρα μας για την πολιτική και οικονομική κα τάσταση μας και μα την αλήθεια απορώ, μ' αυτά π' ακούω. Βέβαια καφενείο είναι βρε αδερφέ, τι θες ν' ακούσεις; Κουβέντες του καφενείου πολιτική του "καφενέ" που λέμε. Εκείνο όμως που με κάνει εντύπωση και γράφω αυτό το σχόλιο, είναι ότι μερικοί επί μονίμου "βάσεως" κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Τίποτε καλό δεν γίνεται στο χωριό, ή μάλλον αυτοί δεν βοηθούν σε τίποτα ή δυ σχεραίνουν κάθε προσπάθεια. Εν τούτοις κατακρίνουν! Οσοι λοιπόν δεν θέλουν να καταλάβουν το απλό πράγ μα, ότι δηλαδή όλοι μαζί κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε, καλό θα είναι τουλάχι στον να μην υπονομεύουν την οποιαδήποτε προσπάθεια που γίνεται για το καλό όλων μας. Κριτική ναι, υπονόμευση όμως όχι! Τι παράξενος αλήθεια πούναι ο άνθρωπος!!! ΝΑ ΙΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ Το Σάββατο 21 Αυγούστου του 99 ώρα 5.30 το απόγευμα έγινε στο χωριό Κεράσοβο Πωγωνίου ημερίδα για τα προβλήματα της περιοχής και συζητήθηκαν προϋπο θέσεις για την ανάπτυξη και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, από την επιτροπή πρωτοβουλίας Αδελφοτήτων του ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ. Ειπώθηκαν πολλά και προτάθηκαν πολλά και ζητήθηκε από την πολιτεία να συνδράμει για την ανάπτυξη των χωριών μας. Καλά όλα αυτά, αλλά πρώτα εμείς οι ίδιοι -εάν αγαπάμε τον τόπο μας, να στρωθού με στη δουλειά. Ολοι μαζί μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας! J) Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η Μ ι α επίσκεψη, μακριά α π ' το χωριό, με έφερε στα καμίνια του Κ. Λιάπη. Μ ι α έκταση δια φορετικά διαμορφωμένη με ερ γάτες μουντζουρωμένους και με μυρουδιά χαρακτηριστική του μαυρισμένου κάρβουνου. Μ ε υποδέχτηκε με προθυμία και μου εξήγησε πως γίνονται τα κάρβουνα που όλοι μας θέ λουμε να τρώμε τα κρέατα μας, και τους μεζέδες μας στα κάρ βουνα καθώς διαλαλεί και ο ταβερνιάρης "περάστε κύριοι όλα στα κάρβουνα". Ρώτησα, να πληροφορηθώ πως λειτουργούν τα καμίνια λέ γοντας ότι πολλά λέγονται και ΣΕΛΙΔΑ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ Ν Ι Κ Ο Σ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Θ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ανοίγονται μερικές οπές κατά τόπους για να διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Με τον τρόπο αυτό τα ξύλα καίγο νται ατελώς και τελικά παθαί νουν απανθράκωση. Ο ξυλάν θρακας (το κάρβουνο δηλαδή) διατηρεί το σχήμα του ξύλου, α π ' το οποίο προήλθε, είναι εύ θραυστος, πορώδης κι έχει την ιδιότητα ν' απορροφάει αέρια, ατμούς και διάφορες χρωστι κές ουσίες. Τα καλύτερα κάρ βουνα με εξήγησε ο επιχειρη ματίας κ. Κώστας Λιάπης γίνο νται από ξύλο πουρνάρι. Ευχαριστήσαμε τον ξυλέμπορο Κώστα Λιάπη, του συστήσα με να εφαρμόζει τους κανονι σμούς λειτουργίας τόσο για τη δική του ασφάλεια και των ερ γατών του όσο και για την προστασίαν του δασικού και φυσι κού περιβάλλοντος (προσοχή από πυρκαγιές κ.λ.π.) μας κέ ρασε ψητό στα κάρβουνα και του ευχηθήκαμε ολόψυχα " Κ α λές δουλειές και καλά κέρδη". Σ.ΟΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα Μ Ι Χ Α Η Λ Η Λ Ι Α Ι & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Ο ι κοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ α ιι c if (<J α τ ο α τι ι τ t 0 α ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Κατά το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου ε.ε. λάβαμε τις παρα κάτω εφημερίδες και περιοδι κά: Α) Εφημερίδες: 1) Η Φ Ω Ν Η του Πωγωνίου 2) Δολιώτικα - Πανηπειρωτική 3) Η Βήσσανη - ΗΠΕΙΡΩΤΙ ΚΑ ΝΕΑ 4) Η Φωνή της Καστάνιανης 5) Η Φωνή του Δήμου Καλπακίου Β) Περιοδικά: Το Ζαγόρι μας Το Πάπιγγο Η Καλουτά - Βορειοηπειρω τικά Η ΚΟΝΙΤΣΑ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ολους τους ευχαριστούμε. ζίιβίιρωίι \J \J mm %y Μ \ Α ροψημένα π εν«ν ο motujmvxa «Ι Β.ΟΛΜ 111 : ΛΕΩΦ. Σ Τ Ι Τ Ο Υ 18 : ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 3 : νμ ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΗΛ. & FAX ΐΰό. 84ί

6 Ο Πολιούχο* του Γεροπλατάνου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΑΟΣ " Ο προστάτη: των ναυτικών, ΜΕΡΟΣ 2ον Κάποτε ο Αγιος αναχώρησε με ένα Αιγυπτιακό καράβι, για τα Ιεροσόλυμα. Ηθελε να προ σκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και να βρει εκεί τό- αλλά και των φύσηξε ισχυρός άνεμος και έγινε θαλασσοταραχή μεγάλη. Τα χάσανε όλοι και περίμεναν το θάνατο. Τα μάτια και οι ελπίδες όλων στηρίχθηκαν στον Αγιο. Τον παρακαλούσαν με δάκρυα να προσευχηθεί στο Θεό, να στα ματήσει τον άνεμο και το κακό που έρχονταν. Πράγματι ο Αγιος προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Τότε ο άνεμος ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΧΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ Η»-* κ... ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ Μ _mk fljjk Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΕΕΝίϊΝΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΪΑΒΙΡΝΑ ταξιδιωτών πολύ. Μη φοβάστε όμως. Προ σευχηθείτε στο Θεό και θα μας φυλάξει από τα κύματα. Οταν είπε αυτά ο Αγιος, σκέπασε τον ουρανό ένα μαύ ρο σύννεφο σκοτεινό. Κατόπιν Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος πο ήσυχο για να εγκατασταθεί και να μονάσει. Στο καράβι εκείνο ήταν και πολλοί χριστια νοί. Οι περισσότεροι πήγαιναν να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Τη νύχτα ο Αγιος είδε στον ύπνο του, ότι ο διάβολος έκοβε τα σχοινιά του καταρ τιού στο καράβι. Μόλις ξύπνη σε το πρωί είπε στους ναύτες: "Σήμερα θα μας βρει μεγάλη τρικυμία και θα υποφέρουμε ΣΕΛΙΔΑ 6 στη στεριά" σταμάτησε. Γαλήνεψε η θά λασσα και όσοι ήταν στο πλοίο ανακουφίστηκαν και χάρηκαν πολύ. Την ώρα όμως της μεγάλης τρικυμίας κάποιος ναύτης ανέβηκε στο κατάρτι, για να δέσει τα σχοινιά. Κατεβαίνο ντας όμως έπεσε στο κατά στρωμα του πλοίου και έμεινε νεκρός. Ο Αγιος παρακάλεσε τότε τον Θεόν να τον αναστή σει. Και ω του θαύματος! Ο πε θαμένος αναστήθηκε σαν να ξύπνησε από ελαφρό ύπνο. Οταν έφθασαν στη στεριά, όλοι όσοι ταξίδεψαν με το κα ράβι αυτό, διηγιότανε τα θαύ ματα του Αγίου Νικολάου. Τό τε πολλοί που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες, έτρεχαν στον Αγιοκαι τους έκανε καλά. Οσοι πήγαιναν την ημέρα, ως το βράδυ τους θεράπευε. Οταν έφθασε στους Αγίους Τόπους προσκύνησε όλα τα σημεία, όλους τους τόπους που είχαν σχέση με τη ζωή και τα πάθη του Χριστού. Τον Πα νάγιο Τάφο, το φρικτό Γολγο θά και όλους γενικά τους Αγίους Τόπου, όπως τη Βη θλεέμ, τον Ιορδάνη ποταμό κλπ. Επειτα από το αναβάπτισμα αυτό στα ιερά εδάφη που κα θαγίασε η παρουσία του Θε ανθρώπου πριν από τρεις πε ρίπου αιώνες επέστρεψε στα Πάταρα. Οι συμπατριώτες του αισθάνθηκαν ιδιαίτερη χαρά που το ξανάβλεπαν κοντά τους. Εκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον ευχαριστήσουν. Κι εκείνος τους δίδασκε κάθε μέ ρα όσα χρειάζονται οι Χριστια νικές ψυχές, που επιθυμούν τη σωτηρία τους. Εκλέγεται Αρχιερέας Κοντά στα Πάταρα ήταν η πόλη Μύρα. Οταν πέθανε ο Αρχιερέας (Μητροπολίτης) της πόλης εκείνης, ζητούσαν να βρουν έναν καλό και άξιο διάδοχο του. Συγκεντρώθη καν λοιπόν οι Επίσκοποι και κληρικοί της Επαρχίας των Μύρων, για να εκλέξουν Αρ χιερέα. Είπαν όλοι τη γνώμη τους. Σηκώθηκε όμως και ένας από τους επισκόπους και είπε:"... Αυτούς που προτείνα με εμείς για αρχιερείς θεω ρούνται καλοί από εμάς. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΑΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Στις 21 Αυγούστου 1999 έγινε στο χωριό, ένας ακόμη παραδοσιακός γάμος του Κώστα Π. Κουφάλα επιχειρηματία και της Αντωνίας Α. Ντέτσικα καθηγήτριας Γαλλικών από το Κουκούλι Ζαγορίου, μ' όλα τα ήθη και έθιμα 4 / Μ * * 3f <p» wilflirai \ ΤΑ ΝΙΟΓΑΜΠΡΑ μας σαν τα παλιά τα χρόνια, με βιολιά τραγούδια, γλέντι χορό ψητά φαγη τά στην πλατεία του χωριού. Καλεσμένο όλο το χωριό συγγενείς, φίλοι, γνω στοί απ' όλα τα μέρη, τόσο από το σόϊ του γαμπρού, όσο κι απ' τη νύφη. Ο Γάμος άρχισε την Πέμπτη καλέσματα με κουλούρες τα παραδοσιακά τραγούδια κυριάρχησαν οι βλάμηδες και οι βλάμισες "ξεποδαριάστηκαν" για τη χαρά του ΝΤΙΝΟΥ και βράχνιασαν με τα νυφιάτικα τραγούδια. Ο ΝΤΙΝΟΣ αν και ζει και εργάζεται στην Αθήνα ποτέ δεν ξεκόπηκε απ' τ' αγαπημένο του χωριό. Σήμερα είν' άσπρος ουρανός σήμερα είν' άσπρη μέρα σήμερα ανταμώθηκαν αϊτός και περιστέρα κ.λ.π. Μετά έγινε το ξύρισμα του γαμπρού και τ' αρμάτωμα του "μπαργιακιού" με το τραγούδι: "Ποιος αρματώνει φλάμπουρο με την ευχή της μάννας" Πατέρας μου τ' αρμάτωνε με την ευχή της μάννας κ,λ.π. Στη συνέχεια πήγαμε και καλέσαμε το νούνο (κουμπάρο Γ. Οικονόμου) με τα λαλούμενα και το τραγούδι ηχούσε: Και στο νούνο θε να πάμε και μπουρέκι θε να φάμε. Τ' απόγευμα το "ψίκι" ξεκινάει για την εκκλησία χορεύοντας μπροστά το "μπαργιάκι" και στο Δρυόφυτο Αγιο Νικόλαο, σε υπέροχη εξέδρα, ο πρω τοπρεσβύτερος Παπατζέρμπος Χαρ. και ο Παπα-Τηλέμαχος ετέλεσαν το μυστήριο του γάμου. Μετά το στεφάνωμα επιστροφή στο σπίτι του γαμπρού με το: έβγα πεθερά στη σκάλα με το μέλι με το γάλα και το: Πέξε νύφη δεν πεζεύω θέλω τάμα να πεζέψω κ.λ.π. "Ρίξιμο της κουλούρας" και εν συνεχείαχορός στην πλατεία με τους νιο- ΤΟ ΨΙΚΙ νυφους και τον κουμπάρο της συμπεθέρας κι όλους τους καλεσμένους με το κλαρίνο του ΚΑΨΑΛΗ: "Ωραία πούναι η νύφη μας κι ωραία τα προικιά της ωραία και η παρέα της που κάνει τη χαρά της". Τα τραπέζια στρωμένα φαγοπότι με τα τραγούδια: - Χίλια καλώς τον ηύραμε τούτον τον νοικοκύρη με τα καλά του τα φαγιά με τα γλυκά τα λόγια. Και η απάντηση: - Φίλοι καλώς ωρίσατε, φίλοι κι αγαπημένοι με την καλή σας συντροφιά με τα καλά σας λόγια - Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε ήρθαμε να γλεντήσουμε και να σας ευχηθούμε. Να σας προκόψουν τα παιδιά και σ' εγγόνια να χαρούμε. Γλέντι, χορός, τραγούδι, κέφι μέχρι πρωίας. Κι ο γάμος τελείωσε με το "κρέμασμα" του γαμπρού από τους βλάμη δες. Παλιό ωραίο έθιμο, που τάζει η νύφη δώρα και ποτά για να ξεκρεμά σουν το γαμπρό να τον πάρουν να φύγουν για το γαμήλιο ταξίδι να ξεκου ραστούν και ν' αρχίσουν τη νέα τους ζωή. Γλεντήσαμε όλοι μας και χαρήκα με. Ευχόμαστε στους γονείς των παιδιών ΝΙΚΗ Πέτρο και Ανδρέα Ντέτσι κα, σ' όλους τους συγγενείς να ζήσουν τα παιδιά. Στα νιόγαμπρα Κώστα και Τώνια, να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά, νάναι πάντα αγαπημένα και με πολ λούς απογόνους. Και στον κουμπάρο κυρ - Γιώργη γρήγορα και με λάδι. Συγχαρητήρια ο' όλους γι' αυτό τον παραδοσιακό γάμο. Σ.ΟΙΚ.

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 /-/ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ Ενα ακόμη καλοκαίρι πέρασε, με πολλές μα πολλές εκδηλώ σεις, σ' όλα τα χωριά μας, στον τόπο μας, στη γενέθλια γη μας. πρόβλημα, με τα σκουπίδια τόσο στο χωριό μας όσο και γενικά στα γύρω μέρη. Ολοι μας βλέπουμε καθημερινά και εξαγγελίες προγραμμά των διαβάζουμε. Καυτό, παράξενο καλοκαίρι. Με καταιγίδες, πλημμύρες, υπερ Ολοι μας πρέπει να καθήσουμε κάτω και να συζητήσουμε να βολικές θερμοκρασίες, εντυπωσιακές σκοτεινές ειδήσεις και με βρούμε λύσεις, υπεύθυνες, επιστημονικές, οικολογικές και ανα έκλειψη του ήλιου. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ η έπαρση του σώμα κύκλωσης. τος στην ευλογημένη πατρίδα στο χωριό, μέσα στη θέρμη του Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Δεν πρέπει νάχουμε πισωγυρίσματα και να ζητήσουμε με λαϊ Διαβάζουμε ότι η διακίνηση των ναρκωτικών γίνεται τώρα τελευ ταία με... ασυνόδευτα δέματα, μέσω των ΚΤΕΛ. Μήπως όλα αυτά είναι ανυπόστατες ή υπερβολικές ειδήσεις ορι σμένων... επιπόλαιων δημοσιογράφων, για εντυπωσιασμό ή ντόρο; Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το πράγμα είναι σοβαρό. Εμείς εκείνο που προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει στους σταθμούς ήλιου, με χαρούμενες συντροφιές όλων μας, με τα πανηγύρια και κές συνελεύσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το Δήμο αφού πρώτα ακούσει όλους τους δημότες να προχωρήσει σε νο τους χορούς. των ΚΤΕΛ νάχουμε εκπαιδευμένα σκυλιά και τότε κάθε κατεργάρης Ευχάριστη χωριανική παρέα. Χαρούμενη διασκεδαστική και πιο μοθετική ρύθμιση και σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Οι γνώμες χαρούμενη ακόμη με την "πρέφα" τη "δηλωτή" την παραδοσιακή όλων των κατοίκων και οι ιδέες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Το περαιτέρω. "κολιτσίνα" με κρύο νερό και λουκούμι στο καφενείο του χωριού. Ολα ωραία και καλά καθώς λέει και ο φίλος μου ο Πετρής (Πή- και πιο ανθρώπινο. ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Α! και να μην το ξεχάσω: Ποιος βγήκε εφέτος πρώτος στα "χαρ ΑΝΑΑΙΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα μπορεί να γίνει καλύτερο τερ). Πάντα χαρούμενοι και του χρόνου. τιά"; θα πιάνεται " ε π ' αυτοφώρω" και να οδηγείται στον εισαγγελέα για τα Ολοι μας γνωρίζουμε τι γίνεται με τους οικονομικούς μετανάστες που κατακλύζουν τη χώρα μας. Προβλήματα επί προβλημάτων με Ι τους απαγωγείς Αλβανούς και την τραγωδία του Ελμπασάν. Ευτυχώς Πολλές φορές έχουμε γράψει ότι όταν γίνεται μια αλλαγή στε η τελευταία περιπέτεια στη Φλώρινα είχε αίσιο τέλος και σώθηκαν οι νοχωριόμαστε ή λέμε τι θα γίνει. Πως θα τα καταφέρει αυτός όμηροι. κλπ. Η ζωή όμως ποτέ μα ποτέ δεν σταματάει. Τα πάντα ρει όπως Αποφεύχθηκαν δηλαδή βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες λέμε: Κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή και σημαντική προσω από την πλευρά της Αστυνομίας που αυτή τη φορά έδρασε δίχως το πικότητα και στη ζωή του κάτι θέλει να κάνει κάτι να πετύχει. Ετσι άγχος των συνδέσεων και ο αρχικός στόχος που ήταν η προστασία όταν γίνεται μια αλλαγή ας μην ξαφνιαζόμαστε γιατί πάντοτε Πολλές φορές αναφερόμαστε στα περασμένα του τόπου μας της ζωής των ομήρων έπειτα από πολλές διαπραγματεύσεις επιτεύ ισχύει και το ρητό: "Ουδείς αναντικατάστατος σ'αυτόν τον πλα και προσπαθούμε να κάνουμε γνωστά τα περασμένα δηλαδή την χθηκε. Γεννάται όμως το ερώτημα που πηγαίνει αυτή η κατάσταση; Οι νήτη". ιστορία του χωριού μας. Είναι αυτό απαραίτητο, σήμερα ειδικότε πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στη χώρα ρα, σε μια εποχή κρίσης των θεσμών, και που συχνά ακούμε τη Η Ε1ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ φράση: Τι τα θέλεις αυτά τα περασμένα. Κι όμως η ιστορία μετα τους. λαμπαδεύει αξίες, γεγονότα που δοκιμάστηκαν στο πέρασμα τουπολλές φορές όλοι μας, δυσανασχετούμε με τις Δημόσιες χρόνου. υπηρεσίες γιατί δεν εξυπηρετούμαστε στα διάφορα αιτήματα Αρετές, όπως η συλλογική προσπάθεια, η άμιλλα η ομόνοια, η ή δεν μας παρέχουν πληροφορίες που θέλουμε εντός των μας, να καταλάβει και να κατανοήσει ότι για να ζήσει στη χώρα μας πρέπει χωριανική σύμπνοια κι αγάπη μπορούν πάντοτε ν' αποτελέσουν τη προβλεπομένων προθεσμιών. βάση για την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικώνχωριανικών προ Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας, ο υφυπουργός Δη βλημάτων. μόσιας Διοίκησης κ. Λ. Τζανής έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο με Η ιστορία συνδέει τ'άτομο με τις πολιτιστικές αξίες του παρελ προθεσμίες, μέσα στις οποίες έχουν υποχρέωση οι διάφορες θόντος και τα επιτεύγματα των προγόνων μας δίνοντας υλικό και Υπηρεσίες ν' απαντούν οριστικά, θετικά ή αρνητικά στα αιτήματα έμπνευση για νέες δημιουργίες. των πολιτών. Οι προθεσμίες αυτές είναι: Για την διεκπεραίωση Ολοι μαζί για ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία. Πάντοτε τα υποθέσεων, 6 0 ημέρες κατ' ανώτατο όριο. λόγια του Μακρυγιάννη "είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ " ακού Για την παροχή απλών πληροφοριών, παράδοση πιστοποιητι γονται σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. κών ή βεβαιώσεων αμέσως, ή το πολύ σε 10 ημέρες. Η ιστορία, λοιπόν είναι το μαγικό νήμα που ενώνει όλους τ' αν Για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία σε 5 θρώπους και "ολ βίος όστις της ιστορίας έσχεμάθηαιν". ημέρες. Ευτυχής είναι εκείνος που γνωρίζει τηνίστορίαν. Η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται κατά 15 ημέρες ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΩΑΩΝΗ ακόμη, όταν για μια υπόθεση είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες. Το κάθε αίτημα του πολίτη θα υποβάλλεται εγγρά παρά τις τεχνικές δυσχέρειες που ενδεχομένως θα υπάρχουν- η να σέβεται τους Νόμους της χώρας μας και να είναι νόμιμος με κανονι κά χαρτιά (βίζες πράσινες κάρτες κ.λ.π.1 διαφορετικά χωρίς κανένα ρατσισμό όλοι οι άλλοι πρέπει να προωθηθούν στις χώρες τους. Σ' αυτή την Αρχή όλοι οι Ελληνες ανεξαρτήτων πολιτικών πεποιθή σεων και κομμάτων πρέπει να συμφωνήσουμε. Ο τόπος μας και κυρίως οι κάτοικοι ακριτικών μας περιοχών θέ-1 λουν την ησυχία τους την τάξη και την ασφάλεια τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την ένωση των κοινοτήτων και με την εφαρμογή του Νόμου / 9 7 με το γνωστό δηλαδή Νόμο "Καποδίστρια" ιδρύθηκε και ο δικός μας δήμος, ο δήμος ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και ως εκ τούτου δημιουργή θηκαν και διάφορα προβλήματα. Φυσικό ήταν άλλωστε. φως και σαφώς θ' αναφέρεται τι ακριβώς ζητάει. Για το χρονικό διάστημα ο πολίτης πρέπει να ζητάει να λαμβά Πληροφορούμαι ότι η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη προέβη νει τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματος του. στη δημοσίευση του ισολογισμού της εν λόγω συνεταιριστικής επι Αν μέσα στα όρια που προβλέπει ο Νόμος δεν πάρει απάντη χείρησης και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ισολογι ση, τότε θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο που ξεκινά από σμού της Γαλακτοβιομηχανίας η επιχείρηση εμφανίζει κέρδος 1, μέχρι το ανώτατο όριο των κατά περίπτωση. περίπου δις δραχμές σημάδι ότι είναι μια εύρωστη βιομηχανία. Φαίνεται ότι το Δημόσιο απεφάσισε να ενεργοποιηθεί και όλοι Ακόμη πιστεύουμε ότι από τα κέρδη αυτά πρέπει να πάρουν και μας να εξυπηρετούμαστε. Μακάρι όλα αυτά να γίνουν γρήγο οι χωριανοί μας κτηνοτρόφοι κάποιο πριμ για να ικανοποιηθούν ρα!!! και οι κτηνοτρόφοι μας. Δεν είμαι ειδικός περί τα κτηνοτροφικά, πιστεύουμε όμως - Ο πρωθυπουργός τόνισε: Κάθε οικονομικός μετανάστης, πρέπει Για την καλύτερη εξυπηρέτηση λοιπόν των χωριανών μας και για ν' αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση των κατοίκων από το χωριό στο Καλπάκι, ο γραμματέας της κοινότητας μια μέρα της εβδομάδας έρ χεται στο χωριό και ο Δήμαρχος με την υπ' αριθμ. 1/ από φαση του σύμφωνα και με το Νόμο ανέθεσε στον πρόεδρο (πάρε δρο) του χωριού μας (Χαράλαμπο Γ. Ταλιούρη) τις παρακάτω αρμοδιό τητες για να υπογράφει: Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ α) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης. β) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. γ) Βεβαίωση για το ακριβές αντίγραφο του περιεχομένου. δ) Βεβαίωση ή πιστοποίηση παραμονής στο χωριό για φορολογικές Αποτελεί κανόνα σ' αυτόν εδώ τον τόπο η φοροδιαφυγή. Αν απαλλαγές. φυσικών φορέων των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών της και γνωρίζουμε όλοι μας τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και Πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα εκχωρηθούν κι άλλες αρμοδιότητες Ηπείρου και των χιλιάδων κτηνοτρόφων παραγωγών. Ετσι πιστεύ τις συνέπειες που δάχουμε άμα κάνουμε παραλήψεις, εν τούτοις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς όλα τα τοπικά συμβού ουμε ότι το μέλλον της θα'ναι πιο παραγωγικό και λαμπρό και θ' όλοι μας, όλο και φταίμε. Και ο επαγγελματίας και ο πελάτης. Κά λια του Δήμου. αυξάνεται και το εισόδημα των κτηνοτρόφων - παραγωγών. ποτε όμως πρέπει να μάθουμε νόμαστε σωστοί, αλλά και το κρά Με αυτές τις εκχωρήσεις ο πρόεδρος του τοπικού μας συμβουλίου τος νάναι δίκαιο χωρίς να ρυθμίζει χαριστικές διατάξεις σε κατη έχει την δυνατότητα ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας αλλά γορίες πολιτών και να διατηρεί το κύρος του την αξιοπιστία του κι όλοι μας οι χωριανοί εξυπηρετούμεθα και αποφεύγονται άσκοπες και τη σοβαρότητα του. Με τα όσα αποκαλυπτικό ακούμε και διαβάζουμε τον τελευ και δαπανηρές ταλαιπωρίες. ταίο καιρό καθώς γράψαμε και σε προηγούμενο σχόλιο μας με Εκαστος, να φορολογείται ανάλογα με τη φοροδοτική του ικα γαλακτοβιομηχανία Δ Ω Δ Ω Ν Η πρέπει να περάσει στα χέρια των ΣΤΡΟΦΗ νότητα, και τα εισοδήματα του και να μη χρησιμοποιούνται δύο θέμα "Τι τρώμε" τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι πρέπει ΟΛΟΙ Κουίζ μέτρα και δύο σταθμό. ΜΑΣ να στραφούμε προς τα τοπικό και ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΑ έτσι και την τοπική οικονομία θα ενισχύσουμε αλλά θα ξέ Η συνταγματική επιταγή περί εισφοράς απ' όλους μας να Ποιος είναι αυτός, που κάθε μέρα θέλει να τον αποκαλούμε μπάρ ρουμε ότι τρώμε αγνά ντόπια προϊόντα κι όχι τρόφιμα με... διοξίνες. εφαρμόζεται, διαφορετικά όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι. μπα Δη και παππού και προχθές στη γιορτή των ηλικιωμένων έλεγε και ξα νάλεγε: Οταν θα γεράσω θα πάω στα ΚΑΠΗ. λαδή κι εκείνος που δεν δίνει απόδειξη ή άλλο παραστατικό στοι ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τα σκουπίδια, παρά το γεγονός ότι στις συζητήσεις μας όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι χείο αλλά κι εκείνος που δέχεται αυτό και δεν καταγγέλλει την Οποιος το βρει έχει κέρασμα ένα αγροτικό!!! Μπίρϋ! πράξη. Νομίζουμε ότι έτσι θα δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης αμοιβαίο και δίκαιο. ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ! Ill

8 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Στις 26 Ιουλίου 1999 ο Αλέξανδρος και η Χρι στίνα Τσίνου απέκτησαν το τρίτο τους παιδί (αγόρι). Ο Παύλος και η Ελένη Καλύβα απέκτησαν το τρίτο τους παιδί (αγοράκι). Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν τα νεογέννη τα. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΠΑΤΟΝΠΑΠΑΠΩΡΓΉ Παπαγιώργη πήραμε το ποιήμα σου. Οπως πάντα επίκαιρος και καυστικός. Ο Πανάγαθος να σου χαρίζει υγεία και κουράγιο, να μας δί νεις χ α ρ ά και κέφι με τους στίχους σου. Λόγω πληθώρας ύλης θ α δημοσιευτεί σε επόμενο φύλλο. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Την Κυριακή 2 5 Ιουλίου 1999 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο Γραμμένο Ιωαννίνων η Αριστέα Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας και ο Μιχάλης Βελογιάννης βάπτισαν τον γιό ευχαριστεί την κ. Ελένη Κέντρου, ερασιτέχνη τους και το όνομα αυτού Αρίστιπος - Αγγελος. φωτογράφο, για τις φωτογραφίες που μας έστει λε στην εφημερίδα μας. Στις 2 7 Ιουλίου 1999 στον Αγιο Παντελεήμο να του χωριού μας ο Αποστόλης και η Αμαλία ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΛιάπη βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το όνομα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αυτής Αουκία - Στασινή. Ευχαριστούμε μέσω της εφημερίδας μας, Στις 21 Αυγούστου στον Ιερό Ν α ό της Πανα όλες τις γυναίκες του χωριού μας, που πρόθυμα γιάς στη Βήσσανη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους ο Θύμιος και η Τούλα Κασιόλα. Και το όνομα αυ, και με πολύ προσοχή καθάρισαν τον Αγιο Νικό λαο και τον Αγιο Παντελεήμονα, και τώρα λά τής Σταματία. μπουν οι εκκλησίες μας. Ευχόμαστε να ζήσουν τα νεοφώτιστα. Για μια ακόμη φορά οι γυναίκες του χωριού ΓΑΜΟΙ μας έδωσαν το παρόν και την πίστη τους στα πα Το Σάββατο 10 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα νάρχαια θρησκευτικά μας ήθη και έθιμα. στον Ιερό Ν α ό Ο σ ι α ς Ξένης στη Θεσσαλονίκη η θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Τέτοιες προσπάθειες Ευγενία Κωνσταντίνου Νίτσιου παντρεύτηκε τον πάντα πρέπει να επαινούνται και να τονίζονται εκλεκτό της καρδιάς της Αναστάσιο Ρέτζιο. για να παραδειγματίζονται και οι νεώτερες γεντο Σάββατο 2 8 Αυγούστου 1999 στις 5 το νιές μας. απόγευμα στον Ιερό Ν α ό Αγίας Σοφίας Πειραιά ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ η Ελπίδα Βασιλείου Αλαφοδήμου παντρεύτηκε Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολά τον εκλεκτό της καρδιάς της Ευθύμιο Καρκαντά. ου του χωριού μας ευχαριστεί θερμά τους πα Μετά τον γάμο ακολούθησε δείπνο στο κέντρο ρακάτω χωριανούς: Παράδεισος. 1) Πρωτοπρεσβύτερο Χαραλ. Φ. Τζέρμπο για Την Κυριακή 18 Ιουλίου 1999 στον Ιερό Ναό την προσφορά των δραχμών για τις Αγίας Μαρίνας στα Γιάννινα, παντρεύτηκε ο Γε ανάγκες της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Γεώργιος Α θ. Ιωάννου με τη Μαίρη Τζαλαλή και ροπλατάνου. παρευρέθηκαν πολλοί συγγενείς, φίλοι και χω 2) Την κ. Ο λ γ α Κ. Οικονόμου (το γένος Γ. Γόριανοί. Επακολούθησε τραπέζι στην ταβέρνα ΚΕ ρα) για την προσφορά δραχμών για τις ΛΑΡΙ, στο Πέραμα με πλούσιους μεζέδες και λαϊ ανάγκες της εκκλησίας μας. Ο Αγιος Νικόλαος κή ορχήστρα. να τους βοηθάει. Η εφημερίδα εύχεται σε όλους τους νεόνυμ- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ Η Σ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΕ Ε Σ Τ Ι Α Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α π ό την Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή Εστία Θεσσαλονίκης λάβαμε και δ η μ ο σ ι ε ύ ο υ μ ε την π α ρ α κ ά τω ε π ι σ τ ο λ ή : Αγαπητοί συμπατριώτες το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Εστίας Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς α ι σ θ ά ν ε τ α ι την υ π ο χ ρ έ ω σ η ν α σ α ς ε κ φ ρ ά σ ε ι τις θερμές και ειλικρινείς ευχα ριστίες του γ ι α την ο ι κ ο ν ο μ ι κή ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ π ο σ ο ύ των δραχμών υπέρ της ε κ δ ό σ ε ω ς της Ηπειρωτικής Από τους παρακάτω συμπατριώτες και φίλους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σχύσεις για την έκδοση της εφημερίδας: φους να ζήσουν και καλούς απογόνους. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ με την επωνυμία που θ α δ η μ ο σ ι ε υ τ ε ί γ ι α την " Α Π Ε Ι Ρ Ω Τ Α Ν ", δ ι α χ ε ι ρ ό ς κ. Εστίας π ρ ο σ φ ο ρ ά σ α ς σ τ ο ΑΠΕΙ Φ. Κούγκλη. ΡΩΤΑΝ. Ευχαριστούμε γ ι α την σ υ μπαράσταση. Μ ε πατριωτικούς χ α ι ρ ε τ ι σμούς Ελπίζουμε τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ α ς ν α β ρ ε ι μιμητές. Μ ε την ευχή και την ε λ π ί δ α η σ υ ν ε ρ Για το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Εστίας γ α σ ί α μ α ς ν α συνεχιστεί και Θεσσαλονίκης στο μ έ λ λ ο ν γ ι α την ε ξ ύ ψ ω σ η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Ιδέας σ α ς ευχαριστούμε σας στέλνουμε ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Hncipou ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ κ α ι πάλι κ α ι Β. Κ Α Υ Κ Ι Α Σ Κ ο ύ τ α - Μ π ε θ ά ν η Αφροδίτη Ν ι κ ο λ ά ο υ Βασίλειος Παπαβασιλείου Νικόλαος Κ α λ ύ β α ς Βασίλειος Κ α λ ύ β α ς Γεώργιος Γιαννόπουλος Μιχάλης Ταλιούρη Χρυσούλα Κέντρος Ιωάννης Κέντρος Μ ά ν θ ο ς Γ κ ί κ α ς Κωνσταντίνος Μονέδα Σταματία Μαλισόβας Σταύρος Βακόλα Αννα Τσιατσιά Βασιλική Τ α λ ι ο ύ ρ η ς Ευστράτιος του Κ ω ν. Μ ο ν έ δ α Φρειδερίκη Τσιρίκου Μαρία Νούσιας Αθανάσιος Γ κ ό γ κ ο ς Απόστολος Λ ι ό λ ι ο ς Γεώργιος Λέτσιου Ε υ α γ γ ε λ ί α του Β α σ ι λ ε ί ο υ Κουφάλας Κων/νος Α ν ώ ν υ μ ο ς αριθ. αποδ. 618 Δ ά κ η ς Χρυσόστομος Κ α λ ύ β α ς Μ ι χ ά λ η ς του Σ π ύ ρ ο υ Κολακέ Παναγιώτα Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς Λάζαρος Κ ο ύ γ κ ο υ λ η ς Μενέλαος Πρωτοπρεσβ. Τζέρμπος Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Πρεσβυτέρα Σ τ α μ α τ ί α Π. Κ α σ ι ό λ α Τους ευχαριστούμε θερμά. Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Και δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Ϊ. Κ Ιωάννινα ιηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ : f ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ Ο Νικόλαος Τσαντής στην μνήμη των γονιών του και της αδελφής του Ανθούλας προσφέρει το ποσό των δραχμών Η Χρυσούλα Ταλιούρη εις μνήμη του συζύγου της Αριστοκλή, της κόρης της Παναγιώτας Μπελότο και της Αικατερίνης Ταλιούρη Χασιώτη προσφέρει το ποσό των δραχμών Ροϋσσης Ιωάννης Κρέτσης Χρήστος 100 μάρκα Ρούσσης Κωνσταντίνος Νίκου Κωνσταντίνος Τζέγκα - Κυρολίβανου Θ ε ο δ ώ ρ α Ανώνυμος με αριθμό ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Υ Ν Ο Α Ο ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ο ΓΕΝ. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ το κείμενο Β. Π Α Π Α Σ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΛΑΡλΑΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - Κ Α Β Α Λ Α Σ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ A L U M I L - ALPIN Παραδοσιακά ΓΟΡΑΣ KOgKcAa ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΗΛ.: και Τηλ κινητό ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ! "ΚΟΛΕΜΠΑΓ Α.ί. ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/ΜΕΗΟΠΛΙΓΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΪΪΛΓΏΓΕΣ" ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΑ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ ΘΟΑΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α CENTER ΜΑνβος Κοπίμπας ΜΗ wffisi ϋ η Πρόίβρος ΓΡΑΦΕΙΑ- ΕΚΘΕΣΗ Δομηόληβ Ιωάννινα Τηλ. 0651, Fox ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ δο χλμ. Ε0ν. οδού Ιωαννίνων - ΚονΙταη,ς Τηλ> fax

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 39 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Μ ε ξεχωριστή χ α ρ ά, τά ξη, αγαλλίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΠΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ XSPI0 Το χ ω ρ ι ό μας, ό π ω ς όλοι ξέρουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 15 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ Κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ".

ΚΑΙ Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ . ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 13 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ MU m X8M1W Το Πάσχα είναι η με γαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Είναι

Διαβάστε περισσότερα