Προγραμματισμός σε Matlab για προβλήματα βελτιστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός σε Matlab για προβλήματα βελτιστοποίησης"

Transcript

1 Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: Βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Υδροπληροφορική Προγραμματισμός σε Matlab για προβλήματα βελτιστοποίησης Ευάγγελος Ρόζος και Χρήστος Μακρόπουλος Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2011

2 Συμβολικά: Mathematica Mathcad Μαθηματικά εργαλεία Αριθμητικά: Matlab Scilab Octave R Περιβάλλοντα εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών και γλώσσες προγραμματισμού τετάρτης γενιάς.

3 Εισαγωγική οθόνη Matlab Αρχεία καταλόγου Περιοχή εντολών Μεταβλητές στη μνήμη Ιστορικό εντολών

4 Εισαγωγή στοιχείων μητρώων >> [1,2;4,6] >> A=[1,2;3,4] >> B=[3;-3] >> C= [A,B;B',0] (επέκταση) Παραγωγή συνήθων μητρώων >> eye(3) >> zeros(3,2) >> ones(2,3) >> diag([1 2]) >> diag(1:3) >> rand(3,4) Αναφορά σε στοιχεία μητρώου >> C(2,3) >> C(2,3)=2.5 >> D=randn(4) >> D(:,3:end) >> D(:,3:end)=-1 >> D(:,end)=[] Μητρώα, μητρώα, μητρώα... Άσκηση Να φτιαχτεί διαγώνιο μητρώο 9x9 με τη διαγώνιο να παίρνει τιμές από -4 έως 4. Να αντικατασταθεί το άνω δεξιά 3x3 υπομητρώο με τυχαίους αριθμούς.

5 Μητρώα, μητρώα, μητρώα... Πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασιασμός πινάκων >> A=eye(4) >> B=rand(3,4) >> B * A >> A * B (μα...) >> A + 2 (παραβιάζει μαθηματική σύμβαση, πως γράφεται για να είναι ΟΚ;) >> A + [1 2] (μα...) >> C=rand(3) >> C * C >> C^2 >> C.^2 >> C^3, C^-3, C^1.1 (παραβιάζει μαθηματική σύμβαση βλ. doc arithmeticoperators) Διαίρεση, αντίστροφος, γραμμικές εξισώσεις, tic-toc >> B=rand(3) >> A=eye(3); A(3,1)=0.3 >> tic; Α^-1; toc >> tic; pinv(a); toc (βλ. doc pinv) >> tic; B*A^-1; toc >> tic; B/A; toc >> A^-1 * B >> A\B (επιλύει την εξίσωση A X= B) >> A/A >> A./A

6 Τελεστές μητρώων >> min(a) >> mean(a) >> mean(mean(a)) >> mean(a(:)) >> reshape(a,2,3) (μα...) >> reshape(a,9,1) >> [L,I]=sort(B(:)) >> A=[1 4; 2 5; 3 6] >> flipdim(a,1) >> flipdim(a,2) >> A=rand(2) >> repmat(a,2,1) Μητρώα, μητρώα, μητρώα... Αναζήτηση στοιχείων υπό συνθήκη >> A=randn(1,7) >> A<1 & A>-1 >> A(A<1 & A>-1) >> find(a<1 & A>-1) Άσκηση Να φτιαχτεί διάνυσμα με 1000 στοιχεία που ακολουθούν κανονική κατανομή. Να φτιαχτεί η εμπειρική συνάρτηση κατανομής δηλαδή η θέση σχεδίασης Weibull για τα 1000 σημεία (σελ. 116,

7 Γραφήματα Απλά γραφήματα >> x=-pi:0.1:pi >> plot(x,sin(x),x,cos(x),'-.') >> plot(x,1./x,'k') >> ylabel('x^{-1}') Άσκηση Να σχεδιαστεί η πιθανότητα μη υπέρβασης της εμπειρική συνάρτηση κατανομής της προηγούμενης άσκησης. Ιστογράμματα >> hist(randn(1000,1),50) Γραφήματα X-Y >> scatter(cos(x),sin(x)) (πως γίνεται ευθεία χωρίς να αλλάξουν οι συναρτήσεις;) Συνοπτική παράσταση δείγματος (box plot) >> boxplot(randn(1000,1)) Γρήγορα γραφήματα >> clear (προσοχή! σβήνει τα πάντα) >> ezplot('sin(x)*cos(x^2)')

8 Γραφήματα 3D γραφήματα >> [X Y]=meshgrid(-3:3) Επιστρέφει δύο μητρώα. Το πρώτο περιέχει τις τετμημένες και το δεύτερο τις τεταγμένες των κυττάρων ενός καννάβου. >> [X Y]=meshgrid(-3:0.1:3); >> Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2); >> mesh(x,y,z) >> surf(x,y,z) Άσκηση Να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του παραθύρου γραφημάτων για να γίνει μεγέθυνση, μετακίνηση, περιστροφή του γραφήματος καθώς και αναγνώριση τιμών σε διάφορα σημεία του. Επιδείξεις (demos) >> hndlaxis (βλ. help gca) >> hndlgraf >> graf3d

9 Προγραμματισμός Συναρτήσεις - δέσμη εντολών (scripts) Οι συναρτήσεις χρησιμοποιούν αποκλειστική περιοχή μνήμης (workspace) για να αποθηκεύουν τις μεταβλητές τους. Ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλες συναρτήσεις ή τον χρήστη μέσω των ορισμάτων τους και των τιμών που επιστρέφουν. Οι δέσμες εντολών χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή μνήμης με τη γραμμή εντολών. Χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση λειτουργιών μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Έλεγχος ροής if expression... elseif expression2... else... end Παράδειγμα function retval=thiem(q, t, rw, roo) if (rw==0) rw=0.1; elseif (rw>roo) rw=roo; end; retval=(q/(2*pi*t)*log(roo/rw)); end

10 Προγραμματισμός Σχεσιακοί τελεστές >> A=[1 2] >> B=[1 0] >> A < B >> A > B >> A <= B >> A >= B >> A == B (προσοχή! να μην συγχέεται με το = ) >> A ~= B Λογικοί τελεστές A & B σύζευξη A B διάζευξη xor(a,b) αποκλειστική διάζευξη ~A άρνηση >> expr1=true; expr2=true; expr3=true; expr4=false; >> (expr1 & expr2) (expr3 & expr4) >> expr1 & (expr2 expr3) & expr4 >> Α & Β >> Α && Β (μα...) >> Α Β >> Α Β (μα...) >> ~B

11 Βρόχοι for iterator = vector... end Προγραμματισμός Παράδειγμα... for i = 1:n for j = 1:n SFLD_=ASS.* V(i:2*q+i, j:2*q+j); SFLD(i,j)=sum(sum(SFLD_)); end end... Τυπική δομή συνάρτησης function [out1, out2,...] = myfun(in1, in2,...) out1=...in1...in2...; out2=...in1...in2...;

12 Προγραμματισμός Παράδειγμα δημιουργίας συνάρτησης >> edit stat.m Εισάγετε function [mean,stdev] = stat(x) n = length(x); mean = sum(x)/n; stdev = sqrt(sum((x-mean).^2/n)); Σώστε και κλείστε τον επεξεργαστή >> A=rand(2) >> stat(a) (μα... έλεγχος ορισμάτων) >> A=rand(1,10); >> stat(α) >> [a b]=stat(a) Δεύτερο παράδειγμα >> edit stat2.m Εισάγετε function [mean,stdev] = stat(x) n = length(x); mean = avg(x)/n; stdev = sqrt(sum((x-mean).^2/n)); function mean = avg(x,n) mean = sum(x)/n; Σώστε, κλείστε τον επεξεργαστή και δοκιμάστε (μα...)

13 Πειράματα με ταχύτητα >> edit slow.m Εισάγετε function [ret] = slow(x) for ii=1:length(x) s(ii)=sqrt(x(ii)); end; ret=sum(s); Σώστε και κλείστε τον επεξεργαστή >> x=-10000:0.5:10000; >> tic; slow(x); toc; Προγραμματισμός >> edit slow.m Εισάγετε στη δεύτερη γραμμή του κειμένου το ακόλουθο s=zeros(1,length(x)); Σώστε και κλείστε τον επεξεργαστή >> tic; slow(x); toc; Τέλος δώστε >> tic; s=sum(sqrt(x));toc Συμβουλές για ταχύτητα 1. Εκχώρηση μνήμης άπαξ 2. Χρήση διανυσματικών πράξεων (αποφυγή for-loop) 3. Χρήση κατάλληλου τελεστή (tic-toc)

14 Δομές δεδομένων Ορισμός Οι δομές (structures) είναι ένας τύπος δεδομένων που επιτρέπει την αποθήκευση οργανωμένης πληροφορίας που συντίθεται από διαφορετικούς απλούς τύπους δεδομένων (αριθμοί, αλφαριθμητικά, μητρώα,...). Παραδείγματα δομών >> strucdem_helper(1); Μητρώο δομών >> patient(2).name = 'Ann Lane'; >> patient(2).billing = 28.50; >> patient(2).test = [ ; ; ]; Δοκιμάστε τώρα >> strucdem_helper(2); Όλα σε μία γραμμή >> simplestrct=struct('firstname', 'Nikos', 'LastName', 'Foufotos', 'Phone', , 'Vector', [1 2 3]) Το τηλέφωνο σας παρακαλώ >> fprintf('phone is %d\n', simplestrct.phone)

15 Αποθήκευση ανάκτηση δεδομένων Εντολές υψηλού επιπέδου >> save('project.mat') >> clear >> load Project.mat >> who >> save ('A.txt', 'A', '-ascii') >> clear Α >> load A.txt >> A Εντολές χαμηλού επιπέδου... for i=1:nruns name=sprintf('rain%d.txt',i); rainfile=fopen(name, 'w'); for j=1:simlen text= sprintf('%3.1f\t%3.2f\t%3.2f', Anw((i-1)*nruns+j),... Mesos((i-1)*nruns+j),... Katw((i-1)*nruns+j) ); fprintf(rainfile, '%s\n', text); end fclose(rainfile); end...

16 Μέθοδοι βελτιστοποίησης Βελτιστοποίηση πολυμεταβλητής συνάρτησης με περιορισμούς Optimization toolbox x = fmincon(fun,x0,a,b,aeq,beq,lb,ub) Η fmincon βασίζεται στην εύρεση Εσσιανού μητρώου της Lagrangian συνάρτησης. Global optimization toolbox x = ga(problem) όπου problem=struct('fitnessfcn', <στοχική συνάρτηση>, 'nvars', <αριθμός παραμέτρων>, 'Aineq', <Α>, 'Bineq', <b>, 'Aeq', <Aeq>, 'Beq', <Beq>, 'lb', <lb>, 'ub', <ub>, nonlcon, <συνάρτηση μη γραμμικών περιορισμών>, 'solver', 'ga', 'options', options_structure) Το options_structure δημιουργείται με την εντολή gaoptimset και περιέχει τις παραμέτρους του γενετικού αλγορίθμου (βλ. doc ga).

17 Δώστε αυτή την εντολή τώρα!cp /mnt/home/gkaravo/matlab/*.m.

18 Μέθοδος SCE Μέθοδοι βελτιστοποίησης βέλτιστη τιμή συνάρτησης συνάρτηση κάτω/άνω όριο παραμέτρων φύτρα [bestx, bestf] = sceua(funct,x0,bl,bu,maxn,5, 0.01,0.1,ngs,iseed,iniflg) διάνυσμα βέλτιστων παραμέτρων αρχικές τιμές παραμέτρων μέγιστος αριθμός εκτελέσεων συνάρτησης αριθμός συμπλόκων 1=αρχικές τιμές στον αρχικό πληθυσμό Παράδειγμα >> >> sceua(f,1,-pi,pi, 200, 5, 0.01, 0.001, 3, -1,0) Άσκηση Βρείτε το ελάχιστο της besselj(sqrt(x^2+y^2)+1, 5) και επαληθεύστε το γραφικά.

19 Εργασία Γράψτε συνάρτηση που να υπολογίζει τη διόδευση πλημμυρικού κύματος από κλάδο υδρογραφικού δικτύου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Muskingum. Τα ορίσματα της συνάρτησης θα είναι το διάνυσμα με την παροχή στην είσοδο του κλάδου και οι δύο παράμετροι της μεθόδου. Επιλέξτε κάποιες τιμές για αυτές τις παραμέτρους (π.χ. x=0.24, K=4hr) και εφαρμόστε τη μέθοδο (με ιστορικές χρονοσειρές εισόδου που θα βρείτε από κάποια πραγματική εφαρμογή, π.χ. εφαρμογή στο τέλος του κεφαλαίου 6 του βιβλίου του Ξανθόπουλου (1990)) για να πάρετε την προσομοιωμένη παροχή στην έξοδο. Θεωρήστε αυτή την παροχή σαν μετρήσεις. Ακολούθως χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους βελτιστοποίησης (π.χ. SCE, GA, fmincon...) και βάσει των μετρήσεων εκτιμήστε τις δύο παραμέτρους της μεθόδου. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα ως προς ταχύτητα και ακρίβεια (δηλαδή διαφορά εκτιμημένων τιμών από βελτιστοποίηση ως προς αυτές που είχατε θεωρήσει για να παράξετε τις μετρήσεις ).

20 Εργασία Να φτιαχτεί μια συνάρτηση που να προσομοιώνει έναν ορθογωνικό υδροφορέα στον οποίον επενεργούν συστοιχία γεωτρήσεων. Η συνάρτηση να έχει για ορίσματα το μητρώο με τις μεταφορικότητες των κυττάρων (m 2 /s), ένα μητρώο δομών που να περιέχει τη θέση της κάθε γεώτρησης και την παροχή της (π.χ. wellstr.i, wellstr.j, wellstr.q), τα dx και dy των κυττάρων, ένα μητρώο με τα υδραυλικά ύψη μόνιμης ροής χωρίς τις αντλήσεις. Η συνάρτηση επιστρέφει τα υδραυλικά ύψη που αντιστοιχούν στην αποκατάσταση μόνιμων συνθηκών ροής. Το δεξί άκρο του υδροφορέα γειτονεύει με θάλασσα. Για την αποφυγή υφαλμύρισης πρέπει το ελάχιστο υδραυλικό ύψος της πλέον δεξιά στήλης κυττάρων να είναι πάνω από 1 μέτρο. Να Βλέπε κεφάλαιο 6 του βιβλίου των Κουτσογιάννη & Ξανθόπουλου (1999)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2013 Σύντομο Εγχειρίδιο Matlab Διαμαντάρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. στο MATLAB ΤΟΜΕΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. στο MATLAB ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πρόχειρες Σημειώσεις στο MATLAB Μια σύντομη ξενάγησηη σε αρχάριους Χρ. Προβατίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε, επίσης, να ανοίξουμε τον editor της MATLAB και με την εντολή

Μπορούμε, επίσης, να ανοίξουμε τον editor της MATLAB και με την εντολή 3 M-FILES Για να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες της MATLAB, πρέπει να μάθουμε πώς να δημιουργούμε μεγάλες και συχνά πολύπλοκες ακολουθίες εντολών. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτό το στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του MATLAB

Βασικά στοιχεία του MATLAB ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εξοικείωση µε το περιβάλλον του MATLAB και χρήση βασικών εντολών και τεχνικών δηµιουργίας προγραµµάτων, συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Ξεκινώντας µε το MATLAB. Revised by Clinton Wolfe Original by David Hart. Μ. Βάβαλη και Τ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Ξεκινώντας µε το MATLAB. Revised by Clinton Wolfe Original by David Hart. Μ. Βάβαλη και Τ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ξεκινώντας µε το MATLAB Revised by Clinton Wolfe Original by David Hart Μ. Βάβαλη και Τ. Κατελανή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τί είναι το Matlab?...3 1.1. Πώς να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Καθηγητής ΑΠΘ ΝΙΚΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Πληροφορικός ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ MATLAB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2007 2 Πρακτικός Οδηγός στο MATLAB Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΘΕΩΡΙΑ 2014 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ υστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ανάπτυξη ημειώσεων για τις Ασκήσεις Πράξης.Α.Ε. Ι Τπεύθυνος καθηγητής : Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθειa GeoGebra Επίσημο Εγχειρίδιο έκδοσης 3.0

Βοήθειa GeoGebra Επίσημο Εγχειρίδιο έκδοσης 3.0 Βοήθειa GeoGebra Επίσημο Εγχειρίδιο έκδοσης 3.0 Markus Hohenwarter and Judith Preiner www.geogebra.org, Ιούνιος 2007 Συντάκτες Markus Hohenwarter, mhohen@math.fau.edu Judith Preiner, jpreiner@math.fau.edu

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL 2003... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL... 7 1.1 Γενικά... 7 1.2 Εισαγωγή στο Excel... 8 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας... 11 1.4 Μετακίνηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Απόστολος Π. Λερός & Αντώνιος Σ. Ανδρεάτος Αθήνα, Μάϊος 2010 Εισαγωγή στο OCTAVE Σελ. 1 από 99 Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου Έκδοση 2 Μάρτιος 2004 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος το Πανεπιστηµίου του Berkeley, California Στα τελική διαµόρφωση του κειµένου έχουν βοηθήσει Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ. [OCTAVE/MATLAB DIGITAL SIGNAL PROCESSING QUEUES] (Θεωρία και Εργαστήρια)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ. [OCTAVE/MATLAB DIGITAL SIGNAL PROCESSING QUEUES] (Θεωρία και Εργαστήρια) Εισαγωγή στην Προσομοίωση με Η/Υ (Introduction to Simulation with PC) Σελ. από 37 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ: Δρ. Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x

Διαβάστε περισσότερα