1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ GATES FLIPFLOPS MUX (input data + select inputs) ALU (select a function) MICROPROCESSOR (programmable)

2 ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HARD WIRED LOGIC (gates) STRUCTURED LOGIC (PROM + Counter) CUSTOM DESIGNED SYSTEMS ASIC USER SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT APPLICATION SPECIFIC STANDARD PRODUCT FPGA SOC - PSOC MICROPROCESSOR MICROCONTROLLER DSP PC SYSTEMS

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς (ταχύτητα επεξεργασίας, ακρίβεια υπολογισμών, πολυπλοκότητα διαδικασίας) Μέγεθος μνήμης Φυσικές διαστάσεις συστήματος Ευελιξία σε αλλαγές Κατανάλωση ισχύος Αξιοπιστία Κόστος Δυνατότητες προσωπικού Για προγραμματιζόμενα ψηφιακά συστήματα μία επιπρόσθετη παράμετρος είναι η κατανομή των λειτουργιών ανάμεσα στο υλικό και το λογισμικό.

4 1.2 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Περιγραφή με τέσσερις τύπους λειτουργικών μονάδων : επεξεργαστής εντολών (instruction processor): λειτουργική μονάδα που ερμηνεύει τις εντολές (όταν αυτές υπάρχουν στο μοντέλο υπολογισμού). επεξεργαστής δεδομένων (data processor): λειτουργική μονάδα που μετασχηματίζει τα δεδομένα, συνήθως με τρόπους που ανταποκρίνονται στις αριθμητικές και λογικές πράξεις (ALU). ιεραρχία μνήμης (memory hierarchy): ιεραρχική δομή μνήμης δεδομένων ή εντολών. διακόπτης (switch): μια συσκευή που συνδέει τις λειτουργικές μονάδες μεταξύ τους (όχι πάντα). Δες slides

5 Η γενικευμένη μηχανή von Neumann Η μηχανή von Neumann αποτελείται από έναν επεξεργαστή εντολών (IP), έναν επεξεργαστή δεδομένων (DP) και δύο ιεραρχικές δομές μνήμης. Σ' αυτή τη μηχανή δεν υπάρχει κάποιος ειδικός διακόπτης. Ο επεξεργαστής εντολών συνδέεται με την μνήμη εντολών από την οποία δέχεται εντολές. Επίσης συνδέεται και με τον επεξεργαστή δεδομένων, στον οποίο στέλνει πληροφορίες για τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν και τις ετικέτες των μεταβλητών πάνω στις οποίες θα εκτελεστούν, ενώ παίρνει από τον DP πληροφορίες κατάστασης.

6 Αν επιθυμούμε να δηλώσουμε την ακριβή σειρά των βημάτων, πρέπει να προχωρήσουμε στο δεύτερο επίπεδο απεικόνισης της ροής πληροφορίας και να παραστήσουμε τις διάφορες λειτουργίες σαν καταστάσεις σ' ένα διάγραμμα καταστάσεων. Σ' αυτό το δεύτερο επίπεδο ο επεξεργαστής εντολών (IP) μπορεί να παρασταθεί όπως στο σχ.2, στο οποίο κάθε κατάσταση παριστάνει μια λειτουργία και τα βέλη παριστάνουν τις εξαρτήσεις ανάμεσα στις καταστάσεις. Οι διακεκομμένες γραμμές παριστάνουν επικοινωνία ανάμεσα στον επεξεργαστή εντολών και τις άλλες λειτουργικές μονάδες. Αν φανταστούμε ένα token τοποθετημένο σε μια κατάσταση, τότε αυτό το διάγραμμα καταστάσεων μαζί με την θέση του συμβόλου μας δίνει μια πλήρη περιγραφή για το τι κάνει ο επεξεργαστής εντολών οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το token έπειτα ακολουθεί τα βέλη ανάμεσα στις καταστάσεις κινούμενο κυκλικά στο βρόχο μια φορά για κάθε εκτελούμενη εντολή.

7 Ο επεξεργαστής δεδομένων (DP) εκτελεί τα ακόλουθα βήματα (σχ. 3) : 1. Λαμβάνει έναν τύπο εντολής από τον επεξεργαστή εντολών. 2. Λαμβάνει ετικέτες τελεστών από τον επεξεργαστή εντολών. 3. Δίνει εντολή στη DM (ξεχωριστή από την IM) να δώσει τις τιμές των τελεστών 4. Λαμβάνει τις τιμές των τελεστών από τη μνήμη. 5. Εκτελεί την απαιτούμενη λειτουργία (φάση εκτέλεσης). 6. Παρέχει την τιμή του αποτελέσματος στη μνήμη

8 Mε βάση τα διαγράμματα καταστάσεων μπορεί να σχεδιασθούν διατάξεις αύξησης της επίδοσης (ταχύτητας υπολογισμών) διευθέτηση των διαγραμμάτων καταστάσεων ώστε το token να χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να διανύσει το βρόχο. Δεν παράγεται μια καινούρια διάταξη αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, στον επεξεργαστή δεδομένων οι λειτουργίες: 1) να πληροφορήσει τον επεξεργαστή εντολών για την κατάσταση που προέκυψε από το αποτέλεσμα και 2) να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα αυτό στην ιεραρχία μνήμης, είναι ανεξάρτητες. Για το λόγο αυτό μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα. Έτσι παίρνουμε το βελτιωμένο διάγραμμα καταστάσεων που φαίνεται στο σχήμα 4.

9 να επιτρέπονται περισσότερα από ένα token και άρα περισσότερα ενεργά βήματα κάθε φορά. Είναι η μέθοδος της διοχέτευσης ( pipelining). Ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός των επιπέδων (βαθμίδων επεξεργασίας) σ' ένα διάγραμμα καταστάσεων είναι n. Αν κάθε επίπεδο χρειάζεται τον ίδιο χρόνο, έστω t, τότε ο χρόνος που χρειάζεται για να εκτελεστεί μια εντολή είναι n t. Αν επιτρέψουμε σε n tokens να βρίσκονται ταυτόχρονα στο διάγραμμα, είναι σαν να παριστάνουμε n διαφορετικές εντολές σε διάφορα στάδια εκτέλεσης. Ο χρόνος που χρειάζεται η εκτέλεση κάθε εντολής είναι επίσης n t. Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός ολοκλήρωσης των εντολών είναι 1/t εντολές ανά μονάδα χρόνου. Έτσι έχουμε πετύχει n φορές μεγαλύτερη ταχύτητα στη μηχανή μας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν πάντοτε n tokens στο διάγραμμα καταστάσεων. Βέβαια, υπάρχουν κίνδυνοι (hazards) στη λειτουργία αυτού του συστήματος π.χ. οι εντολές διακλαδώσεων και μεταφοράς του προγράμματος σε άλλο σημείο, οι εξωτερικές διακοπές και η ανάγκη ταυτόχρονης προσπέλασης των ίδιων δεδομένων. Τα pipelines έχουν και μια άλλη ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Ας υποδιαιρέσουμε κάθε μία εκ των καταστάσεων του διαγράμματος σε δύο υποκαταστάσεις. Τότε η κάθε υποκατάσταση θα χρειάζεται χρόνο t/2. Αν τώρα παραστήσουμε 2n tokens στο διάγραμμα καταστάσεων, τότε μια εντολή ολοκληρώνεται σε t/2 μονάδες χρόνου αυξάνοντας το ρυθμό ολοκλήρωσης των εντολών σε 2/t εντολές ανά μονάδα χρόνου. Έτσι έχουμε συνολική επιτάχυνση 2n. Υποδιαιρώντας το κάθε επίπεδο μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο το ρυθμό ολοκλήρωσης των εντολών, όμως γίνεται πιο πολύπλοκος ο χειρισμός απρόβλεπτων αλληλεπιδράσεων. Αυτή είναι η μέθοδος superpipelining.

10 πολλαπλές λειτουργικές μονάδες που συνδέονται με κατάλληλους μηχανισμούς (διακόπτες) και επιτρέπουν παράλληλη δραστηριότητα. Η πιο απλή δυνατότητα επανάληψης είναι οι επεξεργαστές πινάκων (array processors). Ένας τυπικός επεξεργαστής πινάκων αποτελείται από μια μονάδα εντολών, η οποία εκπέμπει εντολές σε μια ομάδα εξαρτημένων επεξεργαστών δεδομένων. Καθένας από τους εξαρτημένους επεξεργαστές εκτελεί την εντολή στις διευθύνσεις των ορισμάτων που βρίσκονται στη μνήμη του. Ο array processor είναι μία μηχανή με έναν επεξεργαστή εντολών, μια μνήμη εντολών, πολλούς επεξεργαστές δεδομένων και αντίστοιχο αριθμό από μνήμες δεδομένων. Οι συνδέσεις μεταξύ των λειτουργικών μονάδων γίνονται χρησιμοποιώντας διακόπτες (abstract switches), που μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους όπως: με διαύλους (buses), δυναμικούς διακόπτες (dynamic switches) ή με στατικά δίκτυα διασύνδεσης (static interconnection networks). Τέσσερα διαφορετικά σχήματα διακοπτών συνδέουν τις λειτουργικές μονάδες: 1-προς-1 (1 : 1) : Μια απλή λειτουργική μονάδα του ενός τύπου συνδέεται άμεσα με μια μονάδα άλλου τύπου (μέσω των AB, DB, CB). n-προς-n (n : n) : Η i μονάδα από μια ομάδα λειτουργικών μονάδων συνδέεται με τη i μονάδα μιας άλλης. Αυτός ο τύπος διακόπτη είναι 1 προς 1 σύνδεση που επαναλαμβάνεται n φορές. 1-προς-n (1 : n) : Μια λειτουργική μονάδα συνδέεται με όλες τις n συσκευές μιας άλλης ομάδας λειτουργικών μονάδων. n-με-n (n x n) : Κάθε συσκευή από μια ομάδα λειτουργικών μονάδων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε συσκευή από μια δεύτερη ομάδα και αντιστρόφως.

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Όλοι οι array processors έχουν έναν διακόπτη 1-προς-n, ο οποίος συνδέει τον επεξεργαστή εντολών με τους επεξεργαστές δεδομένων. Μπορούν να διακριθούν δύο οικογένειες array processors βασισμένες στους τύπους των διακοπτών που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τους επεξεργαστές δεδομένων με τις ιεραρχικές μνήμες δεδομένων. Ο πρώτος τύπος φαίνεται στο σχ.5. Εδώ η βασική σύνδεση επεξεργαστή δεδομένων - μνήμης δεδομένων είναι n-προς-n και επιπρόσθετα μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των επεξεργαστών δεδομένων τύπου n-με-n. n:n

12 Ο δεύτερος τύπος φαίνεται στο σχ.6. Σ' αυτή την περίπτωση η σύνδεση επεξεργαστή δεδομένων - μνήμης δεδομένων είναι n-με-n, ενώ δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επεξεργαστών δεδομένων.

13 1.3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Το υπολογιστικό μοντέλο είναι το πλαίσιο εκτέλεσης που υπαγορεύει τη σειρά ενεργοποίησης των μονάδων υπολογισμού και τον τρόπο που θα τροφοδοτηθούν τα δεδομένα σ' αυτές. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες αφηρημένες έννοιες : τα βασικά στοιχεία ενός υπολογισμού (τελεστές) το μοντέλο περιγραφής του προβλήματος (γλώσσα προγραμματισμού) το μοντέλο εκτέλεσης (αρχιτεκτονική υπολογιστή) Οι μονάδες υπολογισμού είναι αφηρημένες ομάδες συναρτήσεων οι οποίες εκτελούν λειτουργίες πάνω στα ορίσματά τους και παράγουν κάποια αποτελέσματα. Στους υπολογιστές τύπου Von Neumann, αυτές οι μονάδες είναι οι εντολές προγραμμάτων

14 Η έννοια του υπολογιστικού μοντέλου βρίσκεται σ' ένα ανώτερο, πιο αφηρημένο επίπεδο από τις έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού και της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Η γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να θεωρηθεί σαν το εργαλείο προδιαγραφών που πραγματοποιεί τη διατύπωση μιας υπολογιστικής εργασίας μέσω ενός συγκεκριμένου υπολογιστικού μοντέλου. Η αρχιτεκτονική υπολογιστών μπορεί να περιγραφεί σαν το εργαλείο που υλοποιεί ένα υπολογιστικό μοντέλο ή που εκτελεί μια δεδομένη υπολογιστική εργασία, η οποία έχει εκφραστεί με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού του συγκεκριμένου μοντέλου.

15 Η ταξινόμηση των υπολογιστικών μοντέλων χρησιμοποιεί σαν βάση δύο μηχανισμούς που υπάρχουν σε κάθε υπολογιστή: το μηχανισμό ελέγχου και το μηχανισμό δεδομένων. Μηχανισμοί ελέγχου είναι ο μηχανισμός που αποφασίζει πώς θα προχωρήσει ο υπολογισμός, δηλαδή ποιες υπολογιστικές μονάδες πρέπει να ενεργοποιηθούν και πότε θα ξεκινήσει η εκτέλεσή της κάθε υπολογιστικής εργασίας. Κατηγορίες: τον οδηγούμενο από εντολές (control driven) τον οδηγούμενο από δεδομένα εισόδου (data driven) τον οδηγούμενο από αίτημα εκτέλεσης ενός υπολογισμού (demand driven) Μηχανισμοί Δεδομένων Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστικές μονάδες ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Κατηγορίες : τα κοινά δεδομένα (shared data) η ανταλλαγή μηνυμάτων (message passing).

16 1.3.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Control Driven Κάθε μονάδα υπολογισμού καθορίζει η ίδια τον μοναδικό διάδοχό της. Ένα πρόβλημα κωδικοποιείται σε μια συγκεκριμένη σειρά από εντολές οι οποίες αποθηκεύονται στη μνήμη. Οι εντολές διαβάζονται και εκτελούνται διαδοχικά προκαλώντας αλλαγές στα δεδομένα. Υπάρχει μια κεντρική συσκευή ελέγχου της διαδοχής, γνωστή ως απαριθμητής προγράμματος. Ο control driven μηχανισμός ελέγχου χρησιμοποιείται στους συμβατικούς υπολογιστές όπου οι μονάδες υπολογισμού είναι οι εντολές προγράμματος. Αυτές είναι ενεργοί πράκτορες που μετατρέπουν τα παθητικά δεδομένα.

17 Data Driven Δηλώνει μια οργάνωση υπολογισμών σύμφωνα με την οποία οι μονάδες υπολογισμού περιμένουν παθητικά να γίνει διαθέσιμος κάποιος συνδυασμός ορισμάτων τους. Ο παράγοντας κλειδί που οδηγεί την εκτέλεση είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Λέγοντας οδηγούμενο από τα δεδομένα εννοούμε οδηγούμενο από τη διαθεσιμότητα τους. Η μονάδα υπολογισμού ενεργοποιείται αν και μόνον αν τα ορίσματα είναι διαθέσιμα. Η εκτέλεση παράγει κάποια αποτελέσματα τα οποία οδηγούνται σε αυστηρά καθορισμένες μονάδες κατανάλωσης. Μηχανισμός παράλληλος από τη φύση του. Ο παραλληλισμός αναχαιτίζεται μόνο από άμεσες εξαρτήσεις των δεδομένων. του

18 Demand Driven Μια μονάδα υπολογισμού εκτελείται μόνο όταν το αποτέλεσμα της πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από άλλη μονάδα. Η απαίτηση ενός αποτελέσματος αρχίζει την εκτέλεση εκείνης της μονάδας υπολογισμού που θα παράγει το συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το κύριο πλεονέκτημα του : η δυνατότητα περιορισμού της ποσότητας των υπολογισμών καθώς εκτελούνται μόνο εκείνοι οι υπολογισμοί που χρειάζονται για να παράγουν την απαιτούμενη έξοδο. Μειονέκτημα : στην περίπτωση που έχουμε σύστημα πολυεπεξεργασίας, κάποιοι επεξεργαστές μπορεί να παραμένουν αδρανείς τη στιγμή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια χρήσιμη εργασία που δεν είναι άμεσα απαιτούμενη.

19 1.3.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Shared Data Τοποθέτηση στη μνήμη ενός μοναδικού αντίγραφου του ορίσματος προσπελάσιμο από όλες τις μονάδες υπολογισμού (διαμεριζόμενη μνήμη). Message passing Το πέρασμα μηνυμάτων προϋποθέτει ένα αντίγραφο του ορίσματος για κάθε μονάδα υπολογισμού. Κάθε φορά που ένα όρισμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη μονάδα αντιγράφεται και το αντίγραφο στέλνεται σαν μήνυμα στη μονάδα προορισμού.

20 1.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΆ Flynn Ο Flynn ανέπτυξε μια πιο απλή ταξινόμηση για τα υπολογιστικά μοντέλα στηριζόμενη στις ροές εντολών και δεδομένων. Συγκεκριμένα οι αρχιτεκτονικές ταξινομούνται σύμφωνα με τον αριθμό των εντολών και των δεδομένων που μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα, οπότε έχουμε τις εξής κατηγορίες: SISD (single instruction, single data) Έτσι ορίζονται οι σειριακοί υπολογιστές οι οποίοι εφαρμόζουν μια εντολή σ' ένα δεδομένο MISD (multiple instruction, single data) Θεωρητικά περιλαμβάνει πολλούς επεξεργαστές που εφαρμόζουν διαφορετικές εντολές σε ένα τελεστέο. Αυτή η υποθετική δυνατότητα έχει κριθεί ανέφικτη. SIMD (single instruction, multiple data) Περιλαμβάνει πολλούς επεξεργαστές που εκτελούν την ίδια εντολή σε διαφορετικά δεδομένα. MIMD (multiple instruction, multiple data) Περιλαμβάνει πολλούς επεξεργαστές που εκτελούν αυτοδύναμα διάφορες εντολές σε διάφορα δεδομένα.

21 1.5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΥΣ Σε κάθε υπολογιστικό κόμβο (Processing Element, PE) ενός συστήματος μπορούμε να θεωρήσουμε 4 επίπεδα ελέγχου, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος (coarse and fine grained granularity), καθώς μεταβαίνουμε από το πρόγραμμα εφαρμογής, στο process, στο thread: Job (program) task (process) loop (thread) instruction. Σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να θεωρήσουμε κάποιο μηχανισμό παραλληλοποίησης. Παραδείγματα : Στο επίπεδο job ένας αριθμός προγραμμάτων εκτελείται παράλληλα (multiprogramming) αντί σειριακά (batch). Στο επίπεδο task, κάθε task ανατίθεται σε ένα κόμβο (ΡΕ) ενός συστήματος κοινής (διαμεριζόμενης) μνήμης. Το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιεί τα ενεργά tasks και τα τοποθετεί σε μία ουρά. Με το κατάλληλο δίκτυο διασύνδεσης (ΙΝ), η ουρά προσπελαύνεται από όλα τα ΡΕ.

22 Παρόμοια κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί και για το thread, όπου το κύριο πρόβλημα είναι η βελτίωση του χρόνου αλλαγής του πλαισίου εργασίας (context switch). Συνήθως υλοποιείται σε μηχανές κοινής μνήμης. Στο επίπεδο instruction αναφέρονται οι μηχανισμοί Instruction Level Parallelism, (ILP). Πιο λεπτομερής περιγραφή στο κεφάλαιο 2.5 Γενικά στον μηχανισμό παραλληλοποίησης εκτέλεσης διακρίνουμε δύο επίπεδα ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΟΛΗΣ (ILP) Γραμμή διοχέτευσης εντολών (instruction pipeline). Αξιοποίηση της χρονικής παραλληλοποίησης (βελτίωση του εύρους ζώνης) των κύκλων μηχανής διαδοχικών εντολών. Arithmetic pipeline. Παράλληλη εκτέλεση των επί μέρους λειτουργιών των πράξεων κινητής υποδιαστολής για διαφορετικά δεδομένα. Υλοποίηση περισσότερων ALU με την αντίστοιχη μονάδα διοχέτευσης των εντολών (superscalar). Διαφορετικοί επεξεργαστές για CPU και Ι / Ο.

23 1.5.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Η παράλληλη αρχιτεκτονική στο επίπεδο επεξεργαστή σκοπό έχει την υλοποίηση ενός υψηλού επιπέδου προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη λύσεων παράλληλου προγραμματισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση πολλαπλών επεξεργαστών (απλών ή περίπλοκων) οι οποίοι συνεργάζονται για την επίλυση του προβλήματος με ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους. Τυπικά παραδείγματα Array machines. Αξιοποίηση πολλαπλών συγχρονισμένων ALU για υλοποίηση χωρικής παραλληλοποίησης. Multiprocessor systems. Αξιοποίηση πολλαπλών επεξεργαστών σε ασύγχρονη επικοινωνία και με πιθανή χρήση κοινών πόρων.

24 Κύρια χαρακτηριστικά : Μεγάλος αριθμός (ίσως ετερογενών) επεξεργαστών, Επέκταση όχι με κόστος πολύ μεγαλύτερο του γραμμικού και με αύξηση ταχύτητας όχι πολύ μικρότερης της γραμμικής. Χρήση για επίλυση ενός προβλήματος κάθε φορά (σε αντίθεση με τα δίκτυα υπολογιστών) Απαραίτητη η κατάλληλη διάταξη μεταφοράς πληροφορίας ανάμεσα στα ΡΕ για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μεγιστοποίηση της παραλληλοποίησης επιτυγχάνεται με αύξηση του bandwidth μνήμης και ΡΕ. Αύξηση του bandwidth επιτυγχάνεται με κατάλληλη αποθήκευση των δεδομένων έτσι ώστε να μειωθούν οι συγκρούσεις στην προσπέλαση μνήμης (κατάλληλη δομή συνδέσεων).

25 Τύποι αρχιτεκτονικών παράλληλων ΥΣ Αυξάνοντας τον αριθμό των επεξεργαστών εντολών και των επεξεργαστών δεδομένων, δημιουργούνται μ' αυτόν τον τρόπο πολλαπλές "ίνες" (threads) ελέγχου. Αυτή είναι η προσέγγιση που γίνεται στις παράλληλες μηχανές von Neumann και από την οποία προκύπτουν δύο διαφορετικοί τύποι αρχιτεκτονικών: Τα χαλαρά συνδεδεμένα συστήματα (loosely coupled) αποτελούνται από ένα σετ επεξεργαστών, καθένας με τη δική του τοπική μνήμη. Η επικοινωνία λαμβάνει χώρα με σαφή αίτηση ενός επεξεργαστή προς έναν άλλο, μέσω ενός δικτύου διασυνδέσεων (interconnection network) και με τη χρήση μηνυμάτων (message passing). Τα στενά συνδεδεμένα συστήματα (tightly coupled) αποτελούνται από ένα σετ επεξεργαστών (processing elements, ΡΕ) συνδεδεμένο με ένα σετ μνημών μέσω ενός δυναμικού διακόπτη (ΙΝ). Οποιοσδήποτε επεξεργαστής μπορεί να προσπελάσει οποιαδήποτε θέση μέσα στις μνήμες. Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός μεταξύ των διεργασιών επιτυγχάνονται με τη χρήση κοινών μεταβλητών (shared variables).

26 Ολες οι παραπάνω αρχιτεκτονικές είναι βασικά οι MIMD αρχιτεκτονικές, όπως ταξινομήθηκαν από τον Flynn ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Οι MIMD χρησιμοποιούν πολλούς επεξεργαστές που εκτελούν ανεξάρτητες ροές εντολών προσπελαύνοντας τοπικά δεδομένα. Οι MIMD υποστηρίζουν παράλληλες λύσεις χρησιμοποιώντας επεξεργαστές που λειτουργούν με ασύγχρονο τρόπο (αντί της σύγχρονης λειτουργίας των SIMD). Ο συγχρονισμός εκτελείται είτε στο επίπεδο συστήματος (multicomputer system, shared bus, distributed memory, message passing, loosely coupled) είτε στο επίπεδο επικοινωνίας των επεξεργαστών με κοινή μνήμη (multiprocessor system, shared memory, tightly coupled). Η διασύνδεση υλοποιείται διαμέσου ενός δικτύου διασύνδεσης (interconnection network, IN). H πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που τα προγράμματα μπορούν να χωρισθούν σε ανεξάρτητες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται με μικρό όγκο επικοινωνίας (ανταλλαγή δεδομένων με μεταγωγή πακέτων) ή παραλληλοποίηση στο επίπεδο προγράμματος (coarse grained problems). Στην δεύτερη κατηγορία όλοι μαζί οι επεξεργαστές συνεργάζονται είτε για την εκτέλεση των διαδικασιών ενός προγράμματος (multitasking) ή πολλών τμημάτων μίας διαδικασίας (multithreading). Χρησιμοποιούνται σε fine grained problems.

27 Ανακεφαλαιώνοντας μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι καθώς κινούμαστε από το Network Link Operating System Link System Memory Link στο CPU Link Μετακινούμαστε από Loosely coupled systems σε Tightly coupled systems.

28 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ DISTRIBUTED MEMORY ARCHITECTURES Οι αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης συνδέουν επεξεργαστικούς κόμβους (που αποτελούνται από έναν αυτόνομο επεξεργαστή και την τοπική του μνήμη) μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης (Channel and arbiter switch). Οι κόμβοι ανταλλάσσουν δεδομένα στέλνοντας μηνύματα μέσω του δικτύου διασύνδεσης (cluster computing). Κατασκευάστηκαν αρχικά σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αρχιτεκτονική πολυεπεξεργασίας χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό επεξεργαστών για τις απαιτήσεις μεγάλων επιστημονικών εφαρμογών που χαρακτηρίζονται από αναφορές σε τοπικά δεδομένα. Προτάθηκαν διάφορες τοπολογίες δικτύου διασύνδεσης (static or direct interconnection networks) για να υποστηρίξουν την αρχιτεκτονική επεκτασιμότητα και να παρέχουν ικανοποιητική απόδοση για παράλληλα προγράμματα με διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των επεξεργαστών. PE0 LM0 PEn IN (MESSAGE TRANSFER SYSTEM) LMn

29 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ SHARED-MEMORY ARCHITECTURES Οι αρχιτεκτονικές κοινής μνήμης βασίζονται στην συνεργασία των επεξεργαστών παρέχοντας μια καθολική, κοινή μνήμη στην οποία απευθύνεται κάθε επεξεργαστής. Οι υπολογιστές με κοινή μνήμη δεν έχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχιτεκτονικές με το πέρασμα μηνυμάτων, όμως πρέπει να λυθούν άλλα προβλήματα όπως ο συγχρονισμός στην προσπέλαση δεδομένων και η συνάφεια (coherency) της μνήμης cache. Η συνεργασία των επεξεργαστών με κοινή μνήμη απαιτεί ατομικούς μηχανισμούς συγχρονισμού για να αποτρέψει μια διεργασία από την προσπέλαση ενός δεδομένου που χρησιμοποιείται ακόμη από μια άλλη. Τυπικά κάθε επεξεργαστής σε μια αρχιτεκτονική με κοινή μνήμη έχει επίσης μια τοπική μνήμη που χρησιμοποιείται σαν κρυφή μνήμη (cache). Έτσι, σε μια δεδομένη στιγμή μπορούν να υπάρχουν πολλά αντίγραφα των ίδιων δεδομένων της κοινής μνήμης στις κρυφές μνήμες διαφόρων επεξεργαστών. Το πρόβλημα της συνάφειας της κρυφής μνήμης συνίσταται στη διαθεσιμότητα κάθε φορά της πιο πρόσφατης τιμής μίας συγκεκριμένης μεταβλητής.

30 PE0 PEn IN M0 Mn Κύρια προβλήματα : Η σχεδίαση του κατάλληλου ΙΝ (dynamic interconnection network) Η οργάνωση κοινής μνήμης (Χρήση της εντολής TAS, Test And Set, για την υλοποίηση ενός απλού μηχανισμού συγχρονισμού)) Το πρωτόκολλο συνάφειας κρυφής μνήμης.

31 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΣ) 2.1 Ποσοτικά στοιχεία για την σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων (ΥΣ) Ο χρήστης ενδιαφέρεται για τον Χρόνο εκτέλεσης - execution time : texe texe = t user CPU + tos CPU + t disc access + t main memory access + ti/o π.χ. UNIX time command 90.7u 12.9s 2:39 65% user (secs) system (secs) elapsed time cpu utilization System performance = Elapsed time = 2:39 min CPU performance = CPU user time = 90,7 secs

32 ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΣ Processing : Integer arithmetic Floating point arithmetic Search Data Structures Graphics Communication : Registers Cache levels Main Hard disc I/O devices Another CPU (multiprocessor) IRQ (Interrupt ReQuest)

33 Ανάλογα με την εφαρμογή, καθορίζονται οι στόχοι σχεδίασης ενός ΥΣ Desktop Βελτιστοποίηση του λόγου Κόστος / Επίδοση Server Βελτιστοποίηση αξιοπιστίας, επεκτασιμότητας, bandwidth Embedded Βελτιστοποίηση τιμής και κατανάλωσης ισχύος

34

35 2.2 Τα επίπεδα ΥΣ Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Ψηφιακής μικροπρογραμματισμού Αρχιτεκτονικής Λογικής HARDWARE συνόλου εντολών (ISA) FIRMWARE Επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος SOFTWARE Επίπεδο ΓΧΕ Επίπεδο ΓΥΕ Επίπεδο εφαρμογής

36 Εφαρμογή Πρόγραμμα εφαρμογής ΓΥΕ (compiler, interpreter) SOFTWARE Σύστημα ΓΧΕ (assembler) Λειτουργικό σύστημα FIRMWARE Μικροπρόγραμμα HARDWARE Ηλεκτρονικά κυκλώματα Οσο κινούμαστε στην υλοποίηση λειτουργιών από το software στο hardware έχουμε ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

37 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΟΣ ΥΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ INTERFACING ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ CPU Επίπεδα INTERFACING COMPILER ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απεικόνιση δεδομένων Σετ εντολών ΓΧΕ Τρόποι προσπέλασης Κλήση συναρτήσεων διαδικασιών Πέρασμα παραμέτρων OS Συγχρονισμός διαδικασιών Προστασία διαδικασιών Virtual memory - MMU (Memory Management Unit) HARDWARE IRQ, I / O, Exceptions Επίπεδο πλακέτας Συστήματα διαύλων Επίπεδο σασί Μεταφορά δεδομένων Επίπεδο Ι / Ο Bus arbitration (> 1 masters)

38 Επιπρόσθετα κάθε νέο μοντέλο CPU πρέπει να αντέχει στο χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές σε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HARDWARE (IC, RAM, DISKS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SOFTWARE ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Στο HARDWARE έχουν σχέση με την αύξηση του αριθμού των transistors ανά cm2, της χωρητικότητας της περιφερειακής μνήμης και την αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Στο SOFTWARE αναφέρονται στην αύξηση του μεγέθους προγραμμάτων και δεδομένων (απαιτούν ΑΒ με μεγαλύτερο εύρος) και στην εισαγωγή νέων γλωσσών προγραμματισμού.

39 ΕΚΤΟΣ ΌΜΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ CPU ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΝΗΜΗΣ (ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ) Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ι / 0 Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (π.χ.multimedia (MMX))

40 Εξετάζοντας ιστορικά την δομή των ΥΣ το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη τους καθορίστηκε με βάση τις παραμέτρους : Κόστος μνήμης (οι απαιτήσεις για μικρό μήκος εντολών και προγράμματα με μικρό αριθμό εντολών, καθορίζουν την μορφή της CU της CΡU) Επιθυμητές εντολές επεξεργασίας δεδομένων (καθορίζουν την μορφή της ALU της CPU) Τύπους δεδομένων (καθορίζουν την οργάνωση μνήμης και τους τρόπους προσπέλασης) Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (καθορίζουν την οργάνωση της μονάδας ελέγχου (CU), την οργάνωση της μονάδας διοχέτευσης ώστε με ειδικούς μηχανισμούς να επιταχύνεται η εκτέλεση τους) Η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε για να δώσει λύση στα προβλήματα πυκνότητας κώδικα, εισαγωγής περισσότερων τρόπων προσπέλασης και σχεδίασης ειδικών εντολών (σχεδίαση CPU με διαφορετικά σετ εντολών με σκοπό την προσαρμογή του σετ εντολών στην συγκεκριμένη εφαρμογή ή στη συγκεκριμένη ΓΥΕ) ήταν ο μικροπρογραμματισμός. Eξετάζοντας την κατανομή εντολών σε προγράμματα σε ΓΥΕ και ΓΧΕ λαμβάνουμε σημαντικά συμπεράσματα για την σχεδίαση της CPU.

41 2.3 Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων Μελετώντας τις εντολές προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (ΓΥΕ) και σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (ΓΧΕ) ανακαλύπτεται το σημασιολογικό κενό ανάμεσα τους. Η συχνότητα κατανομής των εντολών στις διάφορες κατηγορίες είναι διαφορετική. Πρέπει να εξετασθούν προγράμματα σε διαφορετικές ΓΥΕ με τα αντίστοιχα σε ΓΧΕ που προκύπτουν από τον μεταγλωττιστή ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΣ ΕΤΣΙ ΏΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ.

42 2.3.1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ κατανομής εντολών, τύπων δεδομένων και τρόπων προσπέλασης Στατική : Όπως εμφανίζονται στο πρόγραμμα (Κατανάλωση θέσεων) Δυναμική : Όπως εκτελούνται ( t exe ) Π.χ. για FORTRAN Eντολή % Στατική No of operands %Στατική % Δυναμική Assignment ,3 IF 14,5 2 15,2 20,4 GOTO 13 >2 4,8 13,3 CALL 8 CONTINUE 5 Ενώ για PASCAL Assignment 37,1 CΑLL 31,6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CALL IF 19,8 FORTRAN KΑΙ PASCAL

43 Για PASCAL, συχνότητα κατανομής τύπων δεδομένων Τύπος Στατική Δυναμική Σταθερά 40 32,8 0 24,8 24,8 Βαθμωτή μεταβλητή 35,6 41, ,8 Μεταβλητή πίνακα 9,3 9,2 2 4,1 47,9 Πεδίο δομής 7,1 11, ,8 68,7 Κλήση συνάρτησης 4,8 1, ,8 95,5 Μεμονωμένα πεδία 3,2 3,3 > Σταθερά % 4,5 Αθροιστικά ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ 95,5 % ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΣΕ ΈΝΑ BYTE. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (IMMEDIATE) ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

44 Συχνότητα εμφάνισης εντολών γλώσσας 68Κ για PASCAL σε UNIX Εντολή Δυναμική συχνότητα εμφάνισης Δυναμική κατανομή χρόνου εκτέλεσης MOVE (Assignment) 32,85 36,86 Bcc (IF, While..) 23,4 18,23 AL 12,18 13,64 CMP (IF, FOR ) 7,86 7,61 Shift / Rotate (subfields) 3,25 3,19 Test (IF, FΟR ) 3,09 2,92 LINK / UNLNK (Linked lists) 2,76 3,15 CLR (Init) 2,69 3,93 Υπόλοιπες 11,92 10,47 Δεύτερη στήλη : Πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε εντολή Τρίτη στήλη : % ολικού χρόνου εκτέλεσης (διαφορετικοί κύκλοι μηχανής)

45 Συχνότητα κατανομής τρόπων προσπέλασης (ΤΠ) του 68Κ Ο 68Κ διαθέτει μοντέλο προγραμματισμού τύπου σετ γενικών καταχωρητών Τρόπος προσπέλασης Source EA Destination EA Κανένας (implicit) 35,4 17,28 Αμεση καταχωρητή 12,5 49,48 Εμμεση καταχωρητή 8,24 14,5 Βάσης 22,83 10,94 Σχετική 0,42 - Απ Ευθείας 7,77 - Σωρού 3,08 4,93 (με κόκκινο σημειώνονται οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι ΤΠ) ΕΑ : Effective Address, Τελική τιμή διεύθυνσης) Ολες οι παραπάνω στατιστικές αναλύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την συχνότητα εμφάνισης εντολών, τρόπων προσπέλασης, τύπου δεδομένων, format εντολών, κλήσης διαδικασιών και απαιτήσεων των μεταγλωττιστών.

46 2.3.2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ COMPILERS A) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ Απλές λειτουργίες Συχνότητα δυναμικής εμφάνισης εντολών στον 68Κ Kατηγορίες i % Εντολές AL % Εντολές SUBR % MOVE 32,85 +, -, Λ, V 11,47 JSR 1,69 BR/JMP 15,58 * 0,58 RTS 1,69 DBR 8,37 / 0,13 LINK / ULNK 2,76 CMP/TST 10,95 SH / ROT 3,25 Eντολές AL 16,31 ΕXtend Sign 0,88 Εντολές SUBR 6,14 BIT 0,22 CLR 2,69 12,06 % των εντολών απαιτούν LD, PUSH EA 4,25 πιο περίπλοκη αποκωδικοποίηση SET COND 0,37

47 Απλοί τρόποι προσπέλασης (ΤΠ) Κύριοι TΠ Source EA Destination EA Implied 35,1 17,28 Register Dir. 12,5 49,48 Register Ind. 30,17 25,44 Από αυτούς για Source EA το 16,82% και για Destination EA το 19,74% απαιτούν περισσότερους του ενός κύκλους μηχανής (πιο περίπλοκη μονάδα ελέγχου). Σταθερές μικρού μεγέθους Το 95,5% προσπέλασης σταθερών αναφέρονται σ ένα byte (slide 43). Υλοποίηση εντολής επεξεργασίας δεδομένων με εύρος ένα byte. Μέγεθος Μεταβλητών Σε CPU των 32 bit, 5,2% των εντολών LOAD / STORE αναφέρονται σε 8 bit μεταβλητές. Υλοποίηση CPU με προσπέλαση μόνο 32 bit μεταβλητών και χρήση κατάλληλου μεταγλωττιστή (δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων σε 4 αριθμούς των 8 bit ταυτόχρονα).

48 Υλοποίηση εντολών με μικρό αριθμό διαφορετικών format (opcode, displacement) Αυτό οδηγεί σε απλούστερη μονάδα ελέγχου. Δυνατότητα για ταχύτερο CLK. Π.χ. Σε ένα πρόγραμμα 1Μ εντολών (i), το 80% είναι απλές και το 20% περίπλοκες. CPU B υλοποιεί μόνο τις απλές εντολές. Ταχύτερο CLK. Απλούστερη μονάδα ελέγχου με pipeline. CPU κ.μ. απλών i κ.μ. περίπλοκων i CLK (ns) texe (s) A ,48 B 1 14 (με χρήση SUBR) 75 0,27 B) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΛΗ % i ΓΥΕ % i assembly % προσπελάσεων στη μνήμη Pascal C Pascal C Pascal C Assign If Call / Return Loop Υπόλοιπες Ενώ 40% i ΓΥΕ είναι τύπου assign, το 40% του texe ανήκει σε i call return. ΕΠΟΜΕΝΩΣ απαιτείται υποστήριξη τους από το hardware.

49 Μόνο 1,25 % των διαδικασιών απαιτούν περισσότερες των 6 μεταβλητές. Μόνο 6,7 % των διαδικασιών απαιτούν περισσότερες των 6 τοπικών βαθμωτών μεταβλητών. ΕΠΟΜΕΝΩΣ το μέγεθος της στοίβας για την ενεργοποίηση της εγγραφής (data allocation activation record) διατηρείται σε μικρό μέγεθος. Το βάθος κλήσης ένθετων υπορουτίνων είναι μικρό. ΕΠΟΜΕΝΩΣ μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταχωρητές για τις παραμέτρους και τοπικές μεταβλητές των διαδικασιών. Μετρήσεις της συχνότητας της δυναμικής χρήσης των τύπων δεδομένων Τύπος Βαθμωτό Ακέρ. Σταθερά Πίνακας / Δομή Pascal (%) C (%) Παρατηρήσεις Το 80% είναι τοπικές (σε registers) Σε μία εντολή με immediate ΤΠ 90% είναι καθολικές (όχι σε registers) ΕΠΟΜΕΝΩΣ 0,58 * 0,8% = 46,4% των προσπελάσεων δεδομένων μπορεί να

50 Γ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΤΕΣ Οι εντολές ΓΧΕ μπορεί να είναι παρόμοιες με αντίστοιχες ΓΥΕ, αλλά δεν υλοποιούνται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ΓΥΕ. Σε CPU με μεγάλο αριθμό εντολών ΓΧΕ, είναι δύσκολο να γίνει case analysis ποια ακολουθία εντολών θα οδηγήσει σε ταχύτερο κώδικα. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΧΕ ΚΑΙ ΓΥΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΙΟ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΤA ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Με βάση αυτό η εναλλακτική δομή της CPU μπορεί να γίνει πιο απλή αποφεύγοντας την υλοποίηση από το hardware εντολών που δεν εμφανίζονται συχνά. Αυτό σημαίνει μεταφορά λειτουργιών από το hardware στο software. Υλοποίηση CPU με μικρότερο σετ εντολών, αλλά με γρηγορότερο χρόνο εκτέλεσης.

51 Για παράδειγμα Η αρχική υλοποίηση του RISC στηρίχθηκε στα συμπεράσματα που βγήκαν από τις παρατηρήσεις και την στατιστική ανάλυση των προγραμμάτων : Απλές εντολές Απλοί τρόποι προσπέλασης Σταθερές μικρού μεγέθους Μικρός αριθμός διαφορετικών τύπων δεδομένων Συχνή εμφάνιση κλήσης διαδικασιών Σημαντικός αριθμός τοπικών μεταβλητών Χρήση κατάλληλων compilers για την υλοποίηση περίπλοκων εντολών Oι βασικές αρχές λειτουργίας των RISC είναι : Εντολές ενός κ.μ. με κατάλληλη σχεδίαση της μονάδας διοχέτευσης Μεγάλος αριθμός καταχωρητών Εντολές με ίδιο format Αρχιτεκτονική Harvard

52 2.4 Στάδια σχεδίασης της CPU Βελτίωση των επιδόσεων στα διάφορα στάδια σχεδίασης της CPU Instruction Set Architecture : Σετ εντολών Τρόποι προσπέλασης Μοντέλο προγραμματισμού Λειτουργική οργάνωση και Λογική σχεδίαση (Τρόπος υλοποίησης ΑLU, Kαταχωρητών, μονάδας ελέγχου, DB, AB, CB, χρονισμού, συγχρονισμού) Κατασκευή ( Τεχνολογία ΟΚ, κατανάλωση ισχύος, ψύξη) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

53 Για παράδειγμα η εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών από το 1971

54 MIPS 10000

55

56

57 Intel core duo

58

59 Instruction Set Architecture Ιι Λειτουργική οργάνωση και Λογική σχεδίαση Ci Κατασκευή Tc Oπου Ιι : Πόσες φορές εμφανίζεται η εντολή i. Εξαρτάται από το σετ εντολών και τον μεταγλωττιστή για τις Ν διαφορετικές εντολές, 1 i N Ci : Μέση τιμή κύκλων μηχανής ανά εντολή Tc : Χρόνος κύκλου μηχανής texe = Tc * (Ii * Ci) ΝΑ = Ιι όπου ΝΑ το σύνολο των εντολών σ ένα πρόγραμμα texe = CPI * NA* Tc όπου CPI : Clock Cycles per Instruction CPI = ( Ii * Ci) / ΝΑ Το CPI θα πρέπει να υπολογίζεται από πραγματικά benchmarks για να

60 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 2) Υλοποίηση ειδικής εντολής «διακλάδωση με συνθήκη», CBR (Compare and BRanch). Η CPU Α διαθέτει μικρότερη περίοδο (TclkA) ρολογιού (κατά 25%) επειδή η μονάδα ελέγχου είναι απλούστερη της CPU Β CPU Εντολή A Β κ.μ. Συχνότητα εμφάνισης CΡΙ texe CMP 1 20% 1,2 1,2NATclkA BR 2 20% Υπόλοιπες 1 60% CBR 2 25% 1,25 1,25ΝΑΤclkA Υπόλοιπες 1 75% ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η CPU Α ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΤΗΣ CPU Β ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ CBR ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αν όμως η διαφορά στα δύο ρολόγια ήταν 10%, τότε για την CPU Β = 1,1NATclkA, οπότε και η επιλογή υλοποίησης της CBR κρίνεται texe

61 2) Εστω μια CPU (Α) όπου η προσπέλαση μνήμης γίνεται μόνο με LD / ST εντολές (LOAD / STORE μηχανή, RISC), ενώ όλες οι υπόλοιπες εντολές προσπελαύνουν τα δεδομένα μέσω καταχωρητών. Λειτουργία Συχνότητα κ.μ. ALU 43 1 LD 21 2 ST 12 2 BR 24 2 To 25% των εντολών ALU χρησιμοποιεί δεδομένα που δεν είναι αποθηκευμένα σε καταχωρητή (απαιτείται η προσπέλαση μνήμης). Εστω ότι δημιουργείται μια CPU (Β) με εντολή ALU τύπου Καταχωρητή Μνήμης (απαιτεί 2 κ.μ.). Λόγω διαφορετικών καθυστερήσεων στη μονάδα διοχέτευσης η εντολή BR από 2 κ.μ. απαιτεί τώρα 3 κ.μ. CPI A = [0,43*1+0,21*2+0,12*2+0,24*2] / 1 = 1.57 t exe A= 1,57*N A*t CLK CPI B = [(0,43-(0,25*0,43))*1+(0,25*0,43)*2+ (0,21-(0,25*0,43))*2+ 0,12*2+0,24*3] / [1-(0,25*0,43)] = 1,908 t = 1,908* (0,8925*N )*t = 1,703 *N *t ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

62 2.5 Μηχανισμοί επιτάχυνσης texe = (Ii * Ci) * Tc Instruction Set Architecture Ειδικής χρήσης RISC / CISC Λειτουργική οργάνωση και Λογική σχεδίαση Latency (texe) (Παραλληλοποίηση) Mονάδα μνήμης Μονάδα εκτέλεσης Κατασκευή Bandwidth (Pipelining) Mονάδα μνήμης Μονάδα εκτέλεσης CLK Βαθμός ολοκλήρωσης

63 2.5.1 Κατασκευή LSI - VLSI Αύξηση της συχνότητας του CLK Κατανάλωση ισχύος H DRAM κατέχει σημαντικό ρόλο στην σχεδίαση ΥΣ. Το κόστος της οδήγησε στην υλοποίηση διαφορετικών επιπέδων κρυφής μνήμης, σημαντικό μέγεθος της οποίας βρίσκεται στην CPU σε συνδυασμό με την αύξηση του εύρους του DB Instruction Set Architecture Αρχιτεκτονικές ειδικού τύπου ανάλογα με την εφαρμογή (Microcontroller, DSP, Multimedia, Java, Fuzzy, Neural) RISC - CISC Reconfigurable instruction set, Programmable System On Chip (PSOC)

64 2.5.3 Λειτουργική οργάνωση και Λογική σχεδίαση Κύρια Μνήμη Fetch i ΜΜU CPU Execute i MMU : Memory Management Unit Μονάδα μνήμης texe = tacc = f( τύπου μνήμης) tacc (καταχωρητή) < tacc (κρυφής μνήμης) < tacc (κύριας μνήμης) Επομένως το texe της μονάδας μνήμης βελτιώνεται με : Αύξηση αριθμού καταχωρητών π.χ. RISC Σετ καταχωρητών (register windows), ένα για κάθε διαδικασία (επιτάχυνση Context switch) Εισαγωγή i Cache, D Cache Bandwidth DB Διαφύλλωση (Interleaving) της κύριας μνήμης

65

66 t AV,MEM = t HIT + (ρυθμός αστοχίας) * (t HIT + t RAM) t HIT = χρόνος προσπέλασης κρυφής μνήμης ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ 70% of references hit in cache, t AV,MEM = 8,8 Cache hits take one cycle Main memory references take 25 cycles MM 30 MC Small Fast Average Access Time Big Slow Big Slow Hit Rate 60 MM

67 Moνάδα εκτέλεσης texe Υλοποίηση ταχύτερων μονάδων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης FPU Bandwidth Pipelining fetch i Fetch i Decode i Operand fetch Execute Store results Pipelining execute i (Arithmetic pipeline) π.χ. FP πρόσθεση CMP exp Ευθυγράμμιση μέτρου + Μέτρων Κανονικοποίηση Παραλληλοποίηση fetch i (VLIW, Multiprocessing) Παραλληλοποίηση execute i (εύρος DB, >1 μονάδες execute i δηλαδή superscalar μηχανές)

68 Η παράλληλη εκτέλεση εντολών απαιτεί: προσδιορισμό των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των εντολών, επαρκείς πόρους υλικού για την εκτέλεση πολλών λειτουργιών παράλληλα στρατηγικές καθορισμού πότε μια λειτουργία είναι έτοιμη για εκτέλεση, τεχνικές για να διαβιβαστούν οι τιμές από τη μια λειτουργία σε άλλη. Ως εκ τούτου εισάγονται μηχανισμοί όπως : Out of order execution Branch prediction

69 Α) PIPELINING (ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ) Pipelining is like a car assembly line. There are many people working at the same time, but they are not all working on the same car. Each person is working on a different car. Assume there are 4 stations for working on a car: put in engine, put on doors and hood, put on wheels, and paint car. Each station takes 5 minutes to complete its action. Each car has to go through each station. Suppose there was only 1 person working. This person would have to do the work at all the stations. He would move along with the car to each new station. It would take 20 minutes to complete one car. Time Engine 5 min Car 1 10 min 15 min 20 min Doors Wheels Paint Car 1 Car 1 Car 1

70 Now, suppose there are 4 people working on the assembly line, one at each station. As soon as a car is done at one station, it moves to the next station. Because each station can work on a different car, it is possible to be working on 4 cars at the same time. It still takes 20 minutes to complete a car. However, if someone is observing the output of the assembly line, it would appear that the first car takes 20 minutes, but then each succeeding car would only takes 5 minutes to complete. It would take only 35 minutes to complete 4 cars. Time Engine 5 min Car 1 10 min Car 2 Car 1 15 min Car 3 Car 2 Car 1 20 min Car 4 Car 3 Car 2 Car 1 Car 4 Car 3 Car 2 Car 4 Car 3 25 min 30 min 35 min Doors Wheels Paint Car 4

71

72 Κίνδυνοι (αστοχία) στο pipeline (Pipeline Hazards) Κίνδυνοι : καταστάσεις οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση της επόμενης εντολής. Η αναβολή όμως της εκτέλεσης της εντολής μειώνει τις επιδόσεις. Κατηγορίες αστοχιών: Κίνδυνοι δομής (structural hazards) : εμφανίζονται σαν ανικανότητα του υλικού να υποστηρίξει το συνδυασμό των εντολών στην παράλληλη εκτέλεση (όπως βρίσκονται στο pipeline). Εχουμε σύγκρουση για χρήση κοινών πόρων. Κίνδυνοι δεδομένων (data hazards) : εμφανίζονται όταν μια εντολή εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας άλλης εντολής, η οποία όμως δεν έχει ακόμη τερματίσει (βρίσκεται στο pipeline). Κίνδυνοι ελέγχου (control hazards) : προκύπτουν από την είσοδο στο pipeline εντολών διακλάδωσης με ή χωρίς συνθήκη. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση της εκτέλεσης των εντολών στο pipeline.

73 It was assumed that each stage takes the same amount of time as all other stages. In reality this is not the case. Assume that Fetch, Decode, and Save stages take 1 cycle to complete, but that Execute takes 2 cycles. It would take 8 cycles (not 5) to complete an instruction using pipelining. The Execute stage would slow down all the other stages. In a pipeline, the Cycles Fetch (1 cycle) 1 Inst 1 2 Wasted 3 Inst 2 Decode (1 cycle) Execute (2 Save (1 cycles) cycle) Inst 1 4 Wasted 5 Inst 2 Thus in a pipeline, Inst time spent in each stage is the same for all stages, and is determined by the slowest stage. Inst 2 Inst 1 8 Wasted 9 Inst 2 It would take 8 cycles to complete the first instruction, and then an instruction would complete every 2 cycles after that.

74 Β) SUPERSCALAR MACHINE If there were two separate execution units (EU) that could work independently of each other, then it would be possible to speed up the pipeline. Each EU takes 2 cycles to complete, but the units can be overlapped. All the odd instructions would wind up in EU1, and all the even instructions would wind up in EU2. It now takes 5 cycles to complete the first instruction, and then an instruction completes every cycle after that. Cycles Fetch 1 cycle 1 Inst 1 2 Inst 2 Inst 1 3 Inst 3 Inst 2 4 Inst 4 Inst Decode 1 cycle Inst 4 Execute 1 2 cycles Execute 2 2 cycles Save 1 cycle Inst 2 Inst 1 Inst 4 Inst 2 Inst 1 Inst 3 7 Inst 3 8 Inst 4 Working in parallel

75

76 Γ) Very Long Instruction Word (VLIW) (a) A CPU pipeline. (b) A sequence of VLIW instructions. (c) An instruction stream with bundles marked.

77 (b) 5 units (Integer, Integer, Floating point, Load, Store): Each one requires one opcode and a pair of operands. Opcode, register selection and memory address need 6, 5, 32 bits respectively. Thus each VLIW contains 134 bits. If a unit is not used a NOP is inserted (c) Instead, compiler prepares bundle of compatible instructions. Thus from run time, issue of instructions is accomplished at compile time

78 2.5.4 AΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Οι εντολές αποκωδικοποιούνται απευθείας από το υλικό, εκτός από τις σύνθετες εντολές οι οποίες αναλύονται σαν ακολουθία μικροεντολών (CISC to RISC core). Μεγιστοποίηση του ρυθμού υποβολής εντολών, με την προϋπόθεση ότι μπoρούν να εκτελούνται πολλές εντολές παράλληλα (συνάρτηση της διαθεσιμότητας πόρων). Oι εντολές δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλονται με τη σειρά του προγράμματος (out of order execution). Μία προϋπόθεση για τον γρήγορο προσδιορισμό της διαθεσιμότητας πόρων είναι η Εύκολη αποκωδικοποίηση των εντολών, η οποία επιτυγχάνεται με εντολές που διαθέτουν κανονική (συμμετρική, regular, symmetrical) και ορθογωνική (orthogonal) μορφή, σταθερό μήκος και μικρό αριθμό πεδίων. Προσπέλαση μνήμης μόνο μέσω των εντολών LOAD STORE. Επομένως οι χρονοβόρες αυτές εντολές μπορεί να επικαλύπτονται με εντολές διαχείρισης τελεστέων που βρίσκονται σε καταχωρητές. Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα για Μεγάλο αριθμός καταχωρητών (General Purpose Registers as Accummulators)

79 Αγωγός ακεραίων 10 βαθμίδων - Αγωγός κινητής υποδιαστολής 15 βαθμίδων Εκτέλεση τριών εντολών εκτός σειράς - Ταυτόχρονη εκτέλεση μέχρι και 9 μικροεντολών

80 Αγωγός ακεραίων 15 βαθμίδων - Αγωγός κινητής υποδιαστολής 30 βαθμίδων Εκτέλεση 3 εντολών εκτός σειράς - Ταυτόχρονη εκτέλεση μέχρι και 5 μικροεντολών.

81 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (ME) Computer on a chip O ME μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ενιαίο λογικό κύκλωμα το οποίο με την κατάλληλη χρήση του συνόλου εντολών μπορεί να εκτελέσει κάθε αριθμητική ή λογική συνάρτηση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος και διαθέσιμος χώρος στη μνήμη. Βασικά χαρακτηριστικά του : Σύνολο εντολών Τρόποι προσπέλασης Μοντέλο προγραμματισμού (Διάταξη καταχωρητών) Ταχύτητα επεξεργασίας Μέγεθος μνήμης Κατανάλωση ισχύος Κόστος

82 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του : Σήματα ελέγχου με τον έξω κόσμο (Διακοπές) Αναγνώριση σφαλμάτων υλικού και λογισμικού Επιπρόσθετο υλικό Ι/Ο Υποστήριξη σε λογισμικό Υποστήριξη σε εργαλεία ανάπτυξης Ευρεία διάθεση στην αγορά Οικογένεια μοντέλων με διαφορετικά χαρακτηριστικά Κατηγορίες Μικροεπεξεργαστών 4, 8,16,32, 64 bit Γενικής χρήσης, Μικροελεγκτές (slide 84), DSP, Επαναδιαμορφώσιμοι (Reconfigurable, PSOC (slide 85)) Μίας ή πολλών ΚΜΕ (multi-core)

83

84 Παράδειγμα : AVR microcontroller

85 Παράδειγμα : PSOC Adapt the processor to the application special function units special wiring between function units Builds on FPGA technology FPGAs are inefficient (a multiplier built from an FPGA is about 100x larger and 10x slower than a custom multiplier) Need to raise the granularity (configure ALUs, or whole processors) Memory and communication are usually the bottleneck (not addressed by configuring a lot of ALUs)

86 3.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ Μονάδα ελέγχου (Καλωδιωμένη, (Μηχανή Mealy ή μικροπρογραμματιζόμενη)) Read and Decode instructions, Communication with peripherals Μονάδα εκτέλεσης (ALU) Fixed point, Floating point, Number of ALUs (superscalar) 3.2 ΔΟΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Τύποι εντολών Μεταφορά δεδομένων Επεξεργασία Δεδομένων (μοναδιαίες δυαδικές) Ελέγχου ροής προγράμματος (με ή χωρίς συνθήκη) Ελέγχου σημαιών κατάστασης

87 Μορφή εντολών (Πεδίο κώδικα λειτουργίας (τύπος λειτουργίας, τύπος δεδομένων, μέγεθος δεδομένων και τρόπος προσπέλασης) Πεδίο διεύθυνσης ή μετατόπισης) Μηδενικής Διεύθυνσης Μίας Διεύθυνσης (Καταχωρητής και Μνήμη) Δύο Διευθύνσεων (Δύο διευθύνσεις μνήμης ή δύο καταχωρητές) Τριών Διευθύνσεων (Συνήθως τρεις καταχωρητές)

88 3.3 ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αριθμητικά Σταθερής Υποδιαστολής (Συμπλήρωμα του 2) Κινητής Υποδιαστολής (ΙΕΕΕ 754) Μη αριθμητικά Λογικά (0 ή 1) Αλφανουμερικά (ASCII) Αριθμητικό σύστημα Δυαδικοί αριθμοί Αναπαράσταση προσημασμένων αριθμών σε μορφή συμπληρώματος του δύο Χρήση κατάλληλων σημαιών του καταχωρητή καταστάσεων (SR) για αναπαράσταση μόνο θετικών αριθμών [0 255] ή προσημασμένων [ ] Δεν ισχύουν οι ιδιότητες της άλγεβρας

89 3.3.1 Negative 8-bit numbers in four systems. Σε 8-bit μικροεπεξεργαστή, η αναπαράσταση αριθμών μεγαλύτερων του byte, γίνεται με την χρήση περισσότερων byte και κατάλληλη χρήση των εντολών επεξεργασίας του ενός byte.

90 3.3.2 IEEE Floating-point Standard 754 N = (-1)S (1,F) 2 E-127 IEEE floating-point formats. (a) Single precision. (b) Double precision. Παράρτημα Β στο βιβλίο του Tanenbaum

91

92

93

94 3.3.3 The ASCII Character set Characters 0 31.

95 Characters

96 3.4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Καθορισμός διεύθυνσης μόνο από το πεδίο διεύθυνσης Αμεση (Immediate) Απευθείας (Direct) Εμμεση (Indirect) Καθορισμός της ενεργούς διεύθυνσης με χρήση επιπρόσθετων καταχωρητών Δεικτοδοτημένη (Indexed) Index register Βάσης (Base) Base register Σχετική (Relative) Program Counter Στοίβας (Stack) 3.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Συσσωρευτή (Accumulator). Εντολές μίας διεύθυνσης. Mέγεθος εντολής μεγάλο, λόγω του πεδίου διεύθυνσης

97 Καταχωρητών Γενικής Χρήσης (General Purpose Registers, GPR). Ολοι οι καταχωρητές θεωρούνται ως συσσωρευτές. Mπορεί να υπάρχουν σύνολα GPR, τα οποία επιλέγονται για διαφορετικές διεργασίες μέσω ενός working register set pointer. Στοίβας (Stack). Εντολές μηδενικής διεύθυνσης Επιπλέον υπάρχουν ειδικοί καταχωρητές, με συγκεκριμένη λειτουργία (IR, PC, SP, SR) 3.6 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ Τροφοδοσία Ρολόϊ Δίαυλοι DB - δεδομένων (INPUT /OUTPUT) AB - Διεύθυνσης (OUTPUT)

98 CB - Ελέγχου Ελεγχος μνήμης και Περιφερειακών Συσκευών (ΠΣ) Read / Write ( R / W ) Ο/P Valid Memory Address (VMA) O/P Data Strobe (DS) O/P DaTa ACKnowledge (DTACK) I/P DMA (Direct Memory Access) Control Bus Request (BR) I/P Bus Grant (BG) O/P Bus Grant ACKnowledge (BGACK) I/P Interrupt Control Interrupt ReQuest (IRQ) Non Maskable Interrupt (NMI) Interrupt ACKnowledge (IACK) Automatic VECtoring (AVEC) I/P I/P O/P I/P

99 Σήματα Κατάστασης Program / Data ( P/ D ) System / User ( S/ U ) O/P O/P Λοιπά Σήματα 3.7 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΜΕ Μνήμη ΚΜΕ ΠΣ (Μέθοδος σημαιών) ΚΜΕ ΠΣ (Μέθοδος διακοπών) ΠΣ Μνήμη (Μέθοδος DMA) Bus ERRor (BERR) I/P RESET I/P HALT I/P

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

***Computer Organization & Design the Hardware/Software Interface, David Patterson & John Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers, 4thed. 2008.

***Computer Organization & Design the Hardware/Software Interface, David Patterson & John Hennessy, Morgan Kaufmann Publishers, 4thed. 2008. «Οι υπολογιστές όλων των μεγεθών θα ενσωματώσουν τον παραλληλισμό ακόμα περισσότερο από ότι σήμερα αυτοί οι οποίοι κατανοούν από εφαρμογές,αλγόριθμούς και αρχιτεκτονικές θα βρεθούν προετοιμασμένοι γι αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Υλοποίηση του αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Μικροεπεξεργαστής AVR, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Αρχιτεκτονικής Η/Υ» με το με AVR και χρήση του με στην κατασκευή χρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Organization, W. Robinson,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα 1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) 1.3 Μνήμη 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PROGRAMMER-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα