ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 13/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 13/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΙΩΙΜΗ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΚΒΑΑ) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αραξλέο, Α.Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 13/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ. Ρν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΙΩΙΜΗ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΘΒΑΑ) πξνηίζεηαη λα πξνκεζεπηεί κεηά από ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (13/2014) κε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πξνκήζεηα θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. (Απ. Γ.Π./Δ.Θ.Β.Α.Α. 51(91)/12/ ). CPV Ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζε ,00 πιένλ ΦΞΑ (23% ) ΑΓΑ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ: 62Λ9469ΖΘΘ-ΦΟΜ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Δζληθό Θέληξν Βηώζηκεο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΘΒΑΑ). 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ :Δζληθό Θέληξν Βηώζηκεο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΘΒΑΑ), Ππ. Ινύε 1, Νιπκπηαθό Σσξηό, Αραξλαί Ρ.Θ πεύζπλε ππεξεζία: Γηεύζπλζε πνζηήξημεο θαη Αλάπηπμεο (Γ.Ξ.ΑΛ), Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ, ππόςε Αηθ. Εαξαβέια. 1

2 3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : Δζληθό Θέληξν Βηώζηκεο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΘΒΑΑ), πεύζπλε ππεξεζία: Ξξσηόθνιιν ΔΘΒΑΑ, γηα ηελ επηηξνπή πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ». 4. ΔΙΓΟ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Ρν ΔΘΒΑΑ είλαη Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπόκελν από ην ΞΔΘΑ, (ΘΑ 25200/ «Ππγρώλεπζε θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ηνλ πνπξγό Ξ.Δ.Θ.Α.») αλήθνλ ζηνλ θαηά ην λόκν 1256/82 Γεκόζην Ρνκέα. Α/ Α 5. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ: ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΚΩΓΙΚΟ CPV ΜΟΝ. ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟ- ΣΗΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ- ΘΔΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΤΠΟΔΡΓΟ ΔΡΓΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΞΝΘΔΟ ΤΖΦΗΑΘΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΡΔΚΑΣΗΑ 7 400, ΚΔΝΞ 6933 ΚΔΝΞ 6933 ΚΔΝΞ ΓΔΥΣΑΟΡ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ 2 ΚΖΣΑΛΖ ΞΔΟΘΟΥΛ ΑΘΡΗΛΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ ,00 1 ΓΔΥΘΔΛ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: Υο ζπλεκκέλεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, (ηα είδε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.) 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIZOMENH ΤΝΟΛOΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% θαη ζπλνιηθά , ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Ππ. Ινύε 1, Νιπκπηαθό Σσξηό, Αραξλαί Ρ.Θ Γ Δίζνδνο Νιπκπηαθό Σσξηό Αραξλέο. 9. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Πύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 10. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ: 90 εκέξεο. 2

3 11. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο ή ελώζεηο εηαηξεηώλ θαη πξνζώπσλ. 12. ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Απαιηούμενα Πποζόνηα Λα δξαζηεξηνπνηνύληαη απνδεδεηγκέλα ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Γικαιολογηηικά Πιζηοποιηηικά (πος να αποδεικνύοςν ηα απαιηούμενα πποζόνηα) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ απηό. πεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζπλνδεπόκελε από θαηάινγν πειαηώλ (ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ θνξέα) πξνο ηνπο νπνίνπο έρνπλ πξνκεζεύζεη είδε παξόκνηα κε απηά πνπ δεηνύληαη κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε. 13. ΠΡΟΦΟΡΑ: Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ή γηα επηκέξνπο είδε αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαθέξνληαη ζην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο θάζε είδνπο. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Ζ πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζην Ξξσηόθνιιν ηνπ ΔΘΒΑΑ, κέρξη ηελ ώξα θαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε έλδεημε να μην ανοισθεί, ζε ζθξαγηζκέλν Φάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: α) ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ: β) ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ: (όνομα και επώνσμο ή πλήρη στοιτεία Επωνσμίας-Διεύθσνσης τοσ προσυέροντα). γ) ΑΞΝΓΔΘΡΖΠ: ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΒΗΥΠΗΚΖΠ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΘΒΑΑ) Ππ. Ινύε 1-Νιπκπηαθό Σσξηό- Αραξλέο, Ρ.Θ , Αραξλέο Για ηην Δπιηποπή Γιαγωνιζμού Απ. Πποκήπςξηρ 13/2014 Ημεπομηνία Γιαγωνιζμού 14/07/2014 Πηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12 θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία νη πξνζθέξνληεο δειώλνπλ όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα 3

4 κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο Ξξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε θαη ηελ νπνία απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη βεβαηώλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ όζσλ δειώλνπλ ζ απηήλ. Φάκελορ Α Σεσνική πποζθοπά. Θα ηνπνζεηείηαη έθζεζε-πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Θα ηνπνζεηεζεί επίζεο ν πίλαθαο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πόδεηγκα επηζπλάπηεηαη) ν νπνίνο ζα ζπκπιεξώλεηαη σο αθνινύζσο : Θάζε Νκάδα ηνπ ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πεξηιακβάλεη 3 ζηήιεο: «πνρξέσζε» - «Απάληεζε» - «Ξαξαπνκπή». Πηελ ζηήιε "πνρξέσζε" έρνπλ πεξηιεθζεί νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Πηε ζηήιε "Απάληεζε" ζεκεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ /ΝΣΗ, αλάινγα κε ην εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνύηαη από ηελ πξνζθνξά. Πηε ζηήιε «Ξαξαπνκπή» ζεκεηώλεηαη ε ηεθκεξίσζε από ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα. Ρνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα πεδία ηνπ Ξίλαθα κε ηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά θαη ε παξνρή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη. Κε ζπκκόξθσζε ζηνλ παξαπάλσ όξν ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Φάκελορ Β Οικονομική πποζθοπά. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεηαη ζε ελζθξάγηζην θάθειν ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ ΔΘΒΑΑ κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο. Ζ θαηαθύξσζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζηνλ/ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ Κεηά ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή Πύκβαζε. Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ Ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο Πύκβαζεο θαηά ηελ ππνγξαθή απηήο, ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% επί ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Κςπιόηεποι όποι πληπωμήρ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ ΔΘΒΑΑ. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή εζσηεξηθνύ 4

5 είλαη ηα εμήο : α) Ξξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. β) Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ ζηελ απνζήθε ηνπ ΔΘΒΑΑ. γ) Λόκηκν παξαζηαηηθό πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή. δ) Νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή ηνλ Λόκν. Θάζε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα επηβαξύλεηαη κε ηνλ αλαινγνύληα Φ.Ξ.Α., πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν από ην ΔΘΒΑΑ. Ν αλαινγώλ ΦΞΑ (23%) ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ από ηελ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ. Από θάζε λόκηκν παξαζηαηηθό πιεξσκήο ζα γίλνληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο. Ζ πιεξσκή ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα βαξύλεη ηα έξγα ΔΠΞΑ ΓΔΥΣΑΟΡ, ΚΔΝΞ, ΓΔΥΘΔΛ θαη ΞΝΘΔΟ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα πξέπεη λα εθδίδεη γηα θάζε είδνο μερσξηζηό παξαζηαηηθό πιεξσκήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηε ν ΘΥΓΗΘΝΠ ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ θαη ΞΝΔΟΓΝ. 15. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ςμβαηικά ηεύση και ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα ηπόπορ απόκηηζηρ: Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην παξόλ ζηελ έδξα ηνπ ΔΘΒΑΑ, Π. Ινύε 1, Γ είζνδνο Νιπκπηαθό Σσξηό, Αραξλέο (πεύζπλε ππεξεζία: Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ) θαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ΔΘΒΑΑ Πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηων πποζθοπών: Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή κέρξη 14/07/2014 θαη πξν ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Υπονικό διάζηημα καηά ηο οποίο ο πποζθέπων δεζμεύεηαι από ηην πποζθοπά ηος: 90 κέξεο από ηελ αλαθεξόκελε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. Ημέπα, ώπα και ηόπορ διενέπγειαρ ηος Ππόσειπος Γιαγωνιζμού: Γεςηέπα 14/07/2014 ώπα π.μ. ζην θηίξην ηνπ Δζληθνύ Θέληξνπ Βηώζηκεο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΘΒΑΑ), Ππ. Ινύε 1, Νιπκπηαθό Σσξηό, Αραξλαί Ρ.Θ Θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ δηαζέηνπλ ηηο πεξηγξαθόκελεο ζηελ Ξξνθήξπμε πξνϋπνζέζεηο, λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κέρξη ηελ 14/07/2014. Ζ επηινγή ζα γίλεη από επηηξνπή. Ο ΔΚΣΔΛΩΝ ΥΡΔΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΓΜΔΜ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 5

6 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 6

7 ΔΚΒΑΑ: ΗΓΜΔΜ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΓΑΛΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : CPV : Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ : Φηυιακή υωτογραυική μηχανή ΚΟΠΟ : ΜΔΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ : ΣΜΥ.ΠΟΟΣΖΣΑ:.. 7 Α ΟΜΑΓΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΟΤ 1.1 Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 2.1 Χθέιηκα pixel: 10,1 megapixel 2.2 Αηζζεηήξαο εηθόλαο: 1/1,7 ηληζώλ RGB CCD, 10,39 ζπλνιηθά megapixel 2.3 Φαθόο: Φαθόο NIKKOR κε νπηηθό 7,1x zoom 2.4 Εζηηαθή απόζηαζε: 6,0-42,6 mm (θνξκά 35 mm ηζνδύλακν κε mm) 2.5 Δηάθξαγκα: f/2,8-5,6 2.6 Φεθηαθό zoom: Μέγηζην 4x (θνξκά 35 mm ηζνδύλακν πεξίπνπ κε 800 mm) Εύξνο εζηίαζεο (από ην θαθό): πεξίπνπ 50 cm έσο ην άπεηξν (ζε επξπγώληα ξύζκηζε), πεξίπνπ 80 cm έσο ην άπεηξν (ζε ξύζκηζε 2.7 ηειεθσηνγξαθίαο) Λεηηνπξγία Macro: πεξίπνπ 2 cm έσο ην άπεηξν (ζε επξπγώληα ξύζκηζε) 2.8 Οζόλε LCD: Οζόλε TFT LCD 7,5 cm 2.9 Εζσηεξηθή κλήκε πάλσαπό 70 MB 2.10 Επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΝΣΑΗ 'Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΠΟ ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 7

8 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (π.χ. απαιηούμενη εγκαηάζηαζη, εκπαίδευζη κ.λ.π. ) 6.1 Φνξηηζηήο κπαηαξίαο 6.2 Θήθε ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ή ΥΔΓΗΑ Κ.Λ.Π. (Να αναθέρεηαι και η γλώζζα ζηην οποία θα είναι γραμμένα ) 7.1 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΟΜΑΓΑ 1. ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ ή ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1.1 Σνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα 1.2 Δπλαηόηεηα επέθηαζεο ΝΑΙ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 3.1 Σνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα ΠΗΘΑΝΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΆΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΗΟ ΠΟΤ ΖΓΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΗΓΜΔ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ( SERVICE ) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΤΥΟΝ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ,ΠΔΗΡΑ,ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 8

9 5. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΟΤ ΜΗΝΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΗ (ΓΕΩΧΑΡΣ) ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΡΤΑΝΘΗ (ΤΠΟΘΕΡ) ΛΑΚΑΡΙΔΗ ΚΩΝ. 9

10 ΔΚΒΑΑ: ΗΓΜΔΜ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΓΑΛΑΝΑΚΖ ΞΔΝΑΚΖ ΜΑΡΚΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : CPV : Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ : Φωτογραυική μηχανή υπερύθρων ακτίνων ΚΟΠΟ : άρωση - Αποτύπωση θερμικών ανωμαλιών ΜΔΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ :.ΠΟΟΣΖΣΑ: ΣΜΥ.. 1 Α ΟΜΑΓΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΟΤ 1.1 Κάκεξα Τπεξύζξσλ πςειήο αλάιπζεο (εηθόλα θαη βίληεν) ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Αλάιπζε εηθόλαο ππεξύζξσλ 640Υ440 pixels ή αλώηεξε Πνιπθαζκαηηθή δπλακηθή απεηθόληζε Οπηηθή εηθόλα 5 MP ή αλώηεξε κε ίδην εύξνο πεδίνπ κε ηελ ππέξπζξε Απηόκαηε απνηύπσζε ζέζεο θαη θαηεύζπλζεο θσηνγξάθηζεο Αθξίβεηα κέηξεζεο +/- 2 ν C ή θαιύηεξε Εύξνο ζεξκνθξαζίαο από 0 έσο 2000 ν C Θεξκηθή επαηζζεζία <0.035 C Οζόλε αθήο > 4'' Λήςε βίληεν κε ζπρλόηεηα 30Hz ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΝΣΑΗ 'Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΠΟ ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 10

11 Δελ ππάξρεη ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (π.χ. απαιηούμενη εγκαηάζηαζη, εκπαίδευζη κ.λ.π. ) ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ή ΥΔΓΗΑ Κ.Λ.Π. (Να αναθέρεηαι και η γλώζζα ζηην οποία θα είναι γραμμένα ) 7.1 ύλνιν εγρεηξηδίσλ ηνπιάρηζηνλ ζηα αγγιηθά (θαηά πξνηίκεζε ειιεληθά) Β ΟΜΑΓΑ 1. ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ ή ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1.1 Σν ζύζηεκα λα θαιύπηεηαη από πιήξε εγγύεζε δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ( SERVICE ) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 2. ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 2.1 Δπλαηόηεηα παξνρήο εμππεξέηεηεο γηα 3 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΟΤ ΠΗΘΑΝΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΆΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΗΟ ΠΟΤ ΖΓΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΗΓΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΤΥΟΝ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ,ΠΔΗΡΑ,ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο θαη νπσζδήπνηε όρη κεγαιύηεξνο από ελα κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΒΟΤΓΗΟΤΚΑΛΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΚΟ (ΓΕΩΘΕΝ) 11

12 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟ- ΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 1 2 ΤΖΦΗΑΘΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΞΔΟΘΟΥΛ ΑΘΡΗΛΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 7 ΡΔΚΑΣΗΑ 1 12

13 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 1 ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ CPV ΜΔΣΡ. ΜΟΝ ΣΜΥ ΠΟΟΣΖΣΑ 7 ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Α ΟΜΑΓΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΟΤ 1.1 Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 2. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 2.1 Χθέιηκα pixel: 10,1 megapixel 2.2 Αηζζεηήξαο εηθόλαο: 1/1,7 ηληζώλ RGB CCD, 10,39 ζπλνιηθά megapixel 2.3 Φαθόο: Φαθόο NIKKOR κε νπηηθό 7,1x zoom 2.4 Εζηηαθή απόζηαζε: 6,0-42,6 mm (θνξκά 35 mm ηζνδύλακν κε mm) 2.5 Δηάθξαγκα: f/2,8-5,6 2.6 Φεθηαθό zoom: Μέγηζην 4x (θνξκά 35 mm ηζνδύλακν πεξίπνπ κε 800 mm) 2.7 Εύξνο εζηίαζεο (από ην θαθό): πεξίπνπ 50 cm έσο ην άπεηξν (ζε επξπγώληα ξύζκηζε), πεξίπνπ 80 cm έσο ην άπεηξν (ζε ξύζκηζε ηειεθσηνγξαθίαο) Λεηηνπξγία Macro: πεξίπνπ 2 cm έσο ην άπεηξν (ζε επξπγώληα ξύζκηζε) 2.8 Οζόλε LCD: Οζόλε TFT LCD 7,5 cm 2.9 Εζσηεξηθή κλήκε πάλσαπό 70 MB 2.10 Επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ 6. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (π.ρ. απαηηνύκελε εγθαηάζηαζε, εθπαίδεπζε θ.ι.π.) 6.1 Φνξηηζηήο κπαηαξίαο 6.2 Θήθε 7. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ή ΥΔΓΗΑ Κ.Λ.Π. 7.1 ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΟΜΑΓΑ 1. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ ή ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1.1 Σνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα 1.2. Δπλαηόηεηα επέθηαζεο 13

14 2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ (SERVICE) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 2.1 ΝΑΙ 3. ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 3.1 Σνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα 5. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΟΤ ΜΗΝΑ 14

15 ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2 ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ ΑΚΣΗΝΧΝ CPV ΜΔΣΡ. ΜΟΝ ΣΜΥ ΠΟΟΣΖΣΑ 1 ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Α ΟΜΑΓΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΗΓΟΤ 1.1 Κάκεξα Τπεξύζξσλ πςειήο αλάιπζεο (εηθόλα θαη βίληεν) 2. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 2.1 Αλάιπζε εηθόλαο ππεξύζξσλ 640Υ440 pixels ή αλώηεξε 2.2 Πνιπθαζκαηηθή δπλακηθή απεηθόληζε 2.3 Οπηηθή εηθόλα 5 MP ή αλώηεξε κε ίδην εύξνο πεδίνπ κε ηελ ππέξπζξε 2.4 Απηόκαηε απνηύπσζε ζέζεο θαη θαηεύζπλζεο θσηνγξάθηζεο 2.5 Αθξίβεηα κέηξεζεο +/- 2 ν C ή θαιύηεξε 2.6 Εύξνο ζεξκνθξαζίαο από 0 έσο 2000 ν C 2.7 Θεξκηθή επαηζζεζία <0.035 C 2.8 Οζόλε αθήο > 4'' 2.9 Λήςε βίληεν κε ζπρλόηεηα 30Hz 5. ΠΗΘΑΝΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΆΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΗΟ ΠΟΤ ΖΓΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟ ΗΓΜΔ 5.1 Δελ ππάξρεη 7. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ή ΥΔΓΗΑ Κ.Λ.Π. 7.1 ύλνιν εγρεηξηδίσλ ηνπιάρηζηνλ ζηα αγγιηθά (θαηά πξνηίκεζε ειιεληθά) Β ΟΜΑΓΑ 1. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ ή ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1.1 Σν ζύζηεκα λα θαιύπηεηαη από πιήξε εγγύεζε δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο 1.2. Δπλαηόηεηα επέθηαζεο εγγύεζεο 2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ (SERVICE) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 2.1 Δπλαηόηεηα παξνρήο εμππεξέηεηεο γηα 3 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ 15

16 5. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΟΤ 5.1 Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο θαη νπσζδήπνηε όρη κεγαιύηεξνο από ελα κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 16

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα