Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 45/ Αριθμ. Διακήρυξης: 01/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Μπιενάλε της Αθήνας Προϋπολογισμός: ,13 (προ ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 5 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 27/08/2013 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 24/07/2013 και 25/07/2013 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/08/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά Στοιχεία Έργου... 3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EΡΓΟΥ... 5 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου... 5 Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 5 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 6 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που Εμπλέκονται στην Επιτυχή Έκβαση του Έργου... 6 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 6 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 7 Α2.1 Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας... 7 Α2.2 Αντικείμενο του Έργου... 7 Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α3.1 Εξοπλισμός Α3.2 Υπηρεσίες Α3.3 Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Α3.4 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Αντικειμένου του Έργου 21 Α4.3 Ειδικές Προβλέψεις (Ρυθμίσεις) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Συγκεκριμένου Έργου Α4.4 Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α4.5 Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία Παραλαβής Λειτουργικότητας Συστημάτων και Έργου Σελίδα 2 από 23

3 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Στόχος του Έργου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας, αναφορικά με τον απαιτούμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Αντικείμενο του Έργου είναι η μίσθωση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση κατάλληλου οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού τόσο για την κατάλληλη προβολή των εκθεμάτων οπτικοακουστικής μορφής όσο και για την εξυπηρέτηση των ζωντανών εκδηλώσεων της έκθεσης και του παράλληλου προγράμματός της. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας », η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττική με κωδικό MIS Η Πράξη, στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «Αττική» με κωδικό MIS και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Την εποπτεία του συνόλου της Πράξης έχει η ΕΥΠΟΤ. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της Πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος Έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του Έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από αυτό. Το Έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχώς ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό. Σελίδα 3 από 23

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ISO International Organization for Standardization WS Web Services ΕΠΠΕ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου ΠΕΠ Αττικής Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής Π.Π. Προγραμματική Περίοδος ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΘΟΕ Θεματική Ομάδα Εργασίας ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου H/W Hardware S/W Software Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς PDF Portable Document Format ΕΥΠΟΤ Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού Σελίδα 4 από 23

5 Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EΡΓΟΥ Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου Ο βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του Έργου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μπιενάλε της Αθήνας, ο οποίος λειτουργεί ως Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Φορέας Λειτουργίας της Πράξης. Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μπιενάλε της Αθήνας λειτουργεί μέσα σε ένα διεθνές δίκτυο μεγάλης κλίμακας περιοδικών διοργανώσεων σύγχρονης τέχνης. Αναδύθηκε μέσα από την εντεινόμενη πολιτιστική δραστηριότητα που καθιστά την Αθήνα έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες τόπους για τη σύγχρονη τέχνη και στοχεύει να αποτελεί διαρκή παράγοντα αλλαγής και ανανέωσης, πλαίσιο δημιουργικότητας και διαλόγου, και ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης της καλλιτεχνικής παραγωγής και εμπλοκής με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Η Μπιενάλε της Αθήνας είναι ένας διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικός θεσμός που μετέχει καθοριστικά στη σύγχρονη δυναμική ανάπτυξη της Αττικής. Μέχρι σήμερα η Μπιενάλε της Αθήνας έχει διοργανώσει τρεις μεγάλης κλίμακας εκθέσεις: την 1 η Μπιενάλε της Αθήνας 2007 Destroy Athens (Τεχνόπολις, Γκάζι), τη 2 η Μπιενάλε της Αθήνας 2009 Heaven (Πλατεία Νερού & Φλοίσβος, Φάληρο) και την 3 η Μπιενάλε της Αθήνας 2011 Μονόδρομος (Πλατεία Θεάτρου & Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Αθήνας). Στόχος της Μπιενάλε της Αθήνας είναι να αποτελεί αειφόρο μηχανισμό παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και μία δυναμική πλατφόρμα διαλόγου και επικοινωνίας με την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή. Ο οργανισμός διοργανώνει μια κεντρική περιοδική ανά διετία έκθεση σύγχρονης τέχνης μεταξύ άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (παράλληλα προγράμματα σε συνεργασία με φορείς εσωτερικού & εξωτερικού, συνοδευτικές εκθέσεις/projects, συνέδρια, ανοικτές συζητήσεις, δρώμενα, συναυλίες), υπηρεσιών (εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις, πρακτική εξάσκηση φοιτητών & νέων επαγγελματιών, φιλοξενία καλλιτεχνών) και πολιτιστικών έργων (εκδόσεις, παραγωγή νέων έργων τέχνης), καθώς και πρωτοβουλίες δικτύωσης με άλλες Μπιενάλε, πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και εκπαιδευτικούς φορείς από όλον τον κόσμο. Έτσι ανταποκρίνεται απόλυτα στις σύγχρονες τάσεις της εποχής, αλλά και συνιστά ζωντανό φορέα σύγχρονου πολιτισμού με πλούσια δράση. Η Μπιενάλε της Αθήνας με την επόμενη διοργάνωση το 2013 (4 η Μπιενάλε της Αθήνας) στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής. Σελίδα 5 από 23

6 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που Εμπλέκονται στην Επιτυχή Έκβαση του Έργου Η Πράξη, στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής με κωδικό MIS Την εποπτεία του συνόλου της Πράξης έχει η ΕΥΠΟΤ. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί με μέριμνα της Μπιενάλε της Αθήνας. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», η οποία θα αποτελείται από στελέχη που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, τη λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Στην ΕΠΠΕ ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη του Φορέα: Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επιτροπή Ενστάσεων Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη είναι διαφορετικά από αυτά της Επιτροπής διενέργειας, εξετάζει τυχόν ενστάσεις και προσφυγές και εισηγείται στο Αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής περί της απόρριψης ή μη των εν θέματι ενστάσεων ή προσφυγών. Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του Έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του Έργου. Σελίδα 6 από 23

7 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α2.1 Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας πρόκειται να διεξαχθεί από τις 28/09/2013 έως και την 01/12/2013. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση και το παράλληλο πρόγραμμά της βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους 10, στην περιοχή της Αθήνας. Ο συγκεκριμένος χώρος θα διατεθεί στην Μπιενάλε της Αθήνας, η οποία για την κάλυψη των αναγκών της έκθεσης και του παράλληλου προγράμματός της θα προβεί σε μίσθωση του κατάλληλου οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού. Α2.2 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οπιτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος του Έργου θα κληθεί να εκμισθώσει τον εξοπλισμό που απαιτείται, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες προβολής των έργων τέχνης, καθώς και οι ανάγκες υποστήριξης των ζωντανών εκδηλώσεων της έκθεσης και του παράλληλου προγράμματός της. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα αναλάβει, πλέον της εκμίσθωσης του εξοπλισμού, την εγκατάσταση, την απεγκατάσταση, καθώς και την υποστήριξη της λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας. Ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες συμμόρφωσης του μέρους Γ της παρούσας διακήρυξης. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά τα απαιτούμενα είδη, τα οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Φορητός Υπολογιστής - Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 ή Ισοδύναμο Φορητοί Υπολογιστές (λειτουργικό σύστημα Mac ή ισοδύναμο) Workstation Monitor Server Λειτουργικό Σύστημα Server Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB Sticks Tablets Netbook Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων Σελίδα 7 από 23

8 ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12 DVD Player Blu-Ray T.V. - 32ίντσες T.V. 37 ίντσες Φωτογραφική Μηχανή Ευρυγώνιος Φακός (Camera Support) Φακός Zoom (Camera Support) Τρίποδο (Camera Support) Κινηματογραφικά Φώτα (Camera Support) Πηγή Φθορισμού (Camera Support) Μικρόφωνο Ηχογράφησης για Κάμερα (Camera Support) Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες (Camera Support) Κάρτα Μνήμης micro SDHC (Camera Support) Action Video Camera Ρομποτικό Σύστημα (Video Camera Support) Σύστημα Τριπόδι με Βεντούζες (Video Camera Support) Σύστημα Τριπόδι Ολίσθησης (Video Camera Support) Σύστημα Τριπόδι Περιστροφής 360 μοιρών (Video Camera Support) Σύστημα Εξέδρας Ώμου (Video Camera Support) Σύστημα Κίνησης Κάμερας (Video Camera Support) Hand-held Balance Stabilization System (Video Camera Support) Projector Full HD - Λόγος Αντίθεσης 10000: Projector Full HD - Λόγος Αντίθεσης 2000: Λαμπτήρες για Projectors - Ισχύ 240 Watt (Projector Support) Λαμπτήρες για Projectors - Ισχύ 280 Watt (Projector Support) Καλώδιο Τύπου HDMI (Projector Support) Καλώδιο Τύπου VGA (Projector Support) Αυτοενισχυόμενα Ηχεία για Εγκαταστάσεις Δυναμικότητας Watt Αυτοενισχυόμενα Ηχεία για Εγκαταστάσεις Δυναμικότητας Watt Kαλώδιο XLR 10m - για τα Αυτοενισχυόμενα Ηχεία Εγκαταστάσεων Αυτοενισχυόμενα Ηχεία για Ομιλίες και Μουσική Δυναμικότητας 500 Watt Κονσόλα 22 Καναλιών για Ομιλίες και Μουσική Βάση Ηχείων για Ομιλίες και Μουσική Μικροφωνικό Καλώδιο (Support System Κονσόλας 22 καναλιών) Flight case κονσόλας (Support System Κονσόλας 22 καναλιών) Κονσόλα 14 Καναλιών για τα Υπόλοιπα Συστήματα Ήχου Μικροφωνικό Καλώδιο (Support System Κονσόλας 14 καναλιών) Flight case κονσόλας (Support System Κονσόλας 14 καναλιών) Δυναμικό Μικρόφωνο Φωνής Πυκνωτικό Μικρόφωνο Φωνής για Συνέδρια Ασύρματο σετ μικροφώνου κεφαλής 2.00 Σελίδα 8 από 23

9 Ο Ανάδοχος του Έργου θα πρέπε να συμπεριλάβει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Υπηρεσίες εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού εντός του εκθεσιακού χώρου, στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Υπηρεσίες απεγκατάστασης και απομάκρυνσης του συνόλου του εξοπλισμού από τον εκθεσιακό χώρο. 3. Υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να υποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή τον τρόπο ορθής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και να συντηρεί ή/και να αντικαθιστά τον τυχόν ελαττωματικό εξοπλισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού για την άρτια παρουσίαση των έργων τέχνης και τη διατήρηση της ροής των παράλληλων δράσεων της έκθεσης. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να προτείνουν κατάλληλη ομάδα Έργου, με εμπειρία σε θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας οπτικοακουστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Μέρος Β. Σελίδα 9 από 23

10 Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α3.1 Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Φορητός Υπολογιστής - Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 ή Ισοδύναμο 2 Φορητός Υπολογιστής - Λειτουργικό Σύστημα Mac ή Ισοδύναμο - Λογισμικό από Windows 7 64 bit ή ισοδύναμο - Διαστάσεις οθόνης 13 ίντσες - Ανάλυση οθόνης 1336x768 pixels - Eπεξεργαστής ισχύος 2GHz - 2 πυρήνες - Μνήμη εσωτερική 8GB - Μνήμη (χωρητικότητα) σκληρού δίσκου 500GB - Θύρα HDMI - 2 θύρες USB - Έξοδος VGA - Κάρτα γραφικών με υποστήριξη 3D - WebCam - Λογισμικό Mac OS από X Lion ή ισοδύναμο - Διαστάσεις οθόνης 13 ίντσες - Ανάλυση οθόνης 1336x768 pixels - Eπεξεργαστής ισχύος 2GHz - 2 πυρήνες - Μνήμη εσωτερική 8GB - Μνήμη (χωρητικότητα) σκληρού δίσκου 500GB - Adaptor για έξοδος HDMI - Adaptor για έξοδο VGA - 2 θύρες USB - Firewire - Κάρτα γραφικών με υποστήριξη 3D - WebCam Σελίδα 10 από 23

11 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3 Workstation - Διαστάσεις οθόνης 21.5 ίντσες - Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 pixels - Eπεξεργαστής ισχύος 2.7GHz - Μνήμη εσωτερική 8GB - Μνήμη (χωρητικότητα) σκληρού δίσκου 500GB - Adaptor για έξοδος HDMI - Adaptor για έξοδο VGA - 2 θύρες USB - Firewire - WebCam 4 Monitor - Μόνιτορ επεξεργασίας εικόνας τεχνολογία εσωτερικού φωτισμού CCFL ή ισοδύναμου - Οθόνη τεχνολογία IPS LCD ή ισοδύναμου - Λόγος εικόνας 4:3 & 16:09 - Native Aspect Ratio 15:09 - Αριθμός οθονών: 1 - Ανάλυση οθόνης 1280 x 768 pixels - Μέγεθος οθόνης περίπου 15 3/8 ίντσες 5 Server - PE T320 (Up to 8 x 3,5 ίντσες HDD) ή ισοδύναμο - Intel Xeon E (2.20GHz, 4C, 10M Cache, 6.4 GT/s QPI, 80W) ή ισοδύναμο - 8GB Memory (1x8GB Dual Rank LV RDIMMs ή ισοδύναμο) - Eπεξεργαστής ισχύος 1333MHz - 2 x 1TB 3.5 ίντσες Hot Plug ή ισοδύναμο - DVD+/-RW Drive - Power Supply (1+1 PSU) 495W - Raid 1 - PERC H310 RAID Controller ή ισοδύναμο - idrac7 Express ή ισοδύναμο 6 Λειτουργικό Σύστημα Server 7 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος - WINDOWS SERVER STANDARD 2012 ή ισοδύναμο - 64bit ENG 1pk DSP 2CPU/2VM ή ισοδύναμο - Χωρητικότητα 1TB - USB USB Sticks - Χωρητικότητα 16 GB - USB Σελίδα 11 από 23

12 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 9 Tablets - Λειτουργικό σύστημα Windows ή Android ή ios ή ισοδύναμο - Διαστάσεις οθόνης 7,9 ίντσες - Χωρητικότητα 16GB - Ανάλυση οθόνης minimum 1024 x 768 pixels - 2 πυρήνες - Bluetooth - Wifi - Photo Camera minimum 5 megapixels 10 Netbook - Λειτουργικό σύστημα από Windows 7 και πάνω ή ισοδύναμο - Διαστάσεις οθόνης ίντσες - Εσωτερική μνήμη 2GB - Μνήμη (χωρητικότητα) σκληρού δίσκου 320GB - Επεξεργαστής intel core i3 ή ισοδύναμος - Επεξεργαστής ισχύος minimum 1.5 GHz - 2 πυρήνες - Θύρες: USB, HDMI, VGA - Audio Output 11 Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων - Full HD 1080 pixels - Σκληρός 1TB - Θύρα HDMI - Θύρα USB Composite A/V - Component video - WiFi - Τηλεχειριστήριο - Να υποστηρίζει τα εξής αρχεία: Video: AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (H.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9. Audio: MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA/WMA Pro, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital Plus, DTS. Image: JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG. Playlist: PLS, M3U, WPL. Subtitle: SRT, ASS, SSA, SUB, SMI Σελίδα 12 από 23

13 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12 DVD Player - Υποστήριξη 3D - Θύρα HDMI - Θύρα USB Φόρμα ήχου MP3, WMA - Φόρμα συμπίεσης DIVX, MPEG4 - Composite A/V - Component video - Τηλεχειριστήριο 13 Blu-Ray - Θύρα HDMI - Θύρα USB - Composite A/V - Component video - Υποστήριξη 3D - Audio Output - Τηλεχειριστήριο - Να παίζει: BD-Rom, BD-R, BD-RE, DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Audio CD, DTS-CD, CD-R/CD-RW - Να υποστηρίζει: MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, FLV, VOB 14 T.V. - Full HD - Διαστάσεις οθόνης 32 ίντσες - Ανάλυση οθόνης1920 x 1080 pixels - Aspect Ratio 16:9 - Συχνότητα 200Hz - Θύρες: USB, HDMI, VGA - Υποστήριξη 3D - Εφαρμογές Internet - Audio Output - Τηλεχειριστήριο Full HD 15 - Full HD - Διαστάσεις οθόνης 37 ίντσες - Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 pixels - Aspect Ratio 16:9 - Συχνότητα 300Hz - Θύρες: USB, HDMI, VGA - Υποστήριξη 3D - Εφαρμογές Internet - Audio Output - Τηλεχειριστήριο Σελίδα 13 από 23

14 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16 Φωτογραφική Μηχανή - Full Frame - Θύρα HDMI - Video Full HD - 21 megapixels Full-Frame - Οθόνη 3.0 ίντσες LCD Display - Λήψεις βίντεο Full HD 1080p - ISO έως 6400 με επέκταση Λήψη από 3 έως 8 καρέ ανα δευτερόλεπτο 17 Camera Support - Ευρυγώνιος φακός min 24mm max 70mm 5.00 Systems - Διάφραγμα έως Φακός zoom min 70mm max 200mm Τρίποδο Ύψος 1.35m Κινηματογραφικά φώτα Λάμπες 12V DC 2 - F6/T5 - Ballast 2-12 DC - Dimmable % - Τοποθέτηση Flex βραχίονα 21 - Τύπος πηγής φθορισμού Ισχύς 220 Watt - Τάση 100V - 250V - Ντουί 2G11 - Θερμοκρασία χρώματος 3200K / 5600K - Γωνία δέσμης με βαθμό έρματος ηλεκτρονικού τύπου Osram Quicktronic ή ισοδύναμο - 2 στραγγαλιστικά πηνία με συχνότητα έρματος Hz - Συντελεστή ισχύς έρματος 0,98 - Τοποθέτηση βύσματος τύπου CEE 7/4 (Schuko) ή ισοδύναμου - Διαστάσεις κεφαλής λαμπτήρα 350 x 670 x 16 mm (HxWxL) 22 - Μικρόφωνο ηχογράφησης για κάμερα Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Κάρτα μνήμης micro SDHC ή ισοδύναμη - Χωρητικότητας 16GB - Κατηγορία: Class 10 ή ισοδύναμη 25 Action Video Camera - Full HD 1080pixels με 30fps & 720p με 60fps - Ανάλυση 5 megapixels για φωτογραφίες - Αδιάβροχη - Ενσωματωμένο WiFi Σελίδα 14 από 23

15 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 26 Video Camera Support Systems - Ρομποτικό σύστημα κινητήρα ελεγκτή, πλαίσιο, τροχό - Απαιτεί τρίποδο κεφάλι για κάμερα - Βάρος 5kg 27 - Σύστημα τριπόδι με βεντούζες για κάμερες Βάρος 2kg 28 - Σύστημα τριπόδι ολισθησης Διαστάσεις 33,1 x 18,1 x 7,1 ίντσες 29 - Σύστημα τριπόδι περιστροφής 360 μοιρών Αντιστρέψιμη πλατφόρμα για φωτογραφική μηχανη - Χειροκίνητο σύστημα πίσω ελέγχου (χειροκίνητη κλίση) - Λειτουργία σταθερής γωνίας - Αυτόματος έλεγχος κλίσης της μηχανής - Μπάρα βάρους για τέλεια ισορροπία 30 - Σύστημα εξεδρας ώμου Μήκος ράγας 15 mm - Μήκος βραχίονα ώμου 350 mm - Βραχίονας βάρους 1kg - 2 χειρολαβές 31 - Σύστημα κίνησης κάμερας Διαστάσεις 3,5 x 3,5 x 7 ίνστες - Βάρος συστήματος 400 gr (χωρίς πρόσθετα βάρη) - Βάρος κάμερας 200 gr 2 kg - Βάρη που περιλαμβάνονται: 6 σπειρώματα ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα, 100 gr έκαστο - Θήκη μεταφοράς 32 - Hand-held Balance Stabilization System Projectors - Full HD - Λόγος αντίθεσης 10000:1 - Aspect Ratio 16: Θύρες: HDMI, VGA, DVI, USB - Φωτεινότητα προβολέα Τεχνολογία προβολής DLP ή LCD ή ισοδύναμη - Audio Output - Να υποστηρίζει Blu Ray Σελίδα 15 από 23

16 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 34 - Full HD - Λόγος αντίθεσης 2000:1 - Aspect Ratio 16: Θύρες: HDMI, VGA, DVI, USB - Φωτεινότητα προβολέα Τεχνολογία προβολής DLP ή LCD ή ισοδύναμη - Audio Output - Να υποστηρίζει Blu Ray 35 Projectors Support System - Λαμπτήρες για τους projectors - Ισχύς 240 Watt - Τάση V - Χρόνος ζωής ώρες λειτουργίας 36 - Λαμπτήρες για τους projectors - Ισχύς 280 Watt - Τάση V - Χρόνος ζωής ώρες λειτουργίας 37 - Καλώδια σύνδεσης τύπου HDMI για τους projectors - Μήκος καλωδίου 2m - Version Καλώδια σύνδεσης τύπου VGA για τις οθόνες προβολής - Μήκος καλωδίου 2m 39 Αυτοενισχυόμενο Σύστημα Ήχου για Εγκαταστάσεις - Ενεργά ηχεία - Ξύλινη καμπίνα - Συχνοτική απόκριση 50Hz - 20kHz - Δυναμικότητα Watt RMS - woofer 6,5 ίντσες - Silk dome tweeter - Είσοδος XLR - Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης σε stand - Επιτοίχια βάση στήριξης Σελίδα 16 από 23

17 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 - Ενεργά ηχεία - Ξύλινη καμπίνα - Συχνοτική απόκριση 50Hz - 20kHz - Δυναμικότητα Watt RMS - Woofer 8 ίντσες - Silk dome tweeter - Είσοδος XLR - Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης σε stand - Επιτοίχια βάση στήριξης 41 - Καλώδιο XLR - Μήκος καλωδίου10m 42 Αυτοενισχυόμενο Σύστημα Ήχου για Ομιλίες και Μουσική - Ξύλινη καμπίνα - Ηχεία με συχνοτική απόκριση 55Hz - 20kHz - Ισχύς 500 Watt - Woofer 15 ίντσες - Είσοδος μικροφώνου - Είσοδος XLR - Έξοδος ενισχυτή για σύνδεση παθητικού ηχείου - Κόρνα Δυνατότητα ανάρτησης - Θήκη μεταφοράς 43 - Κονσόλα 22 καναλιών - 16 mic rophone inputs - 3 dual stereo inputs - 3 aux sends - Channel mutes - 1 internal FX send - Hi-pass filter - Έξοδος ακουστικών - Έξοδος stereo record - Ενσωματωμένο 16 εφέ με tap delay - Θύρα USB 44 - Βάση ηχείων - Ύψος βάσης minimum 2m (ύψος κατά τη μεταφορά 1.20m) - Μέγιστο φορτίο 50 kg Μικροφωνικό καλώδιο Μήκος καλωδίου 9m 46 - Flight case κονσόλας Σελίδα 17 από 23

18 ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 47 Κονσόλα για τα Υπόλοιπα Συστήματα Ήχου - Κονσόλα 14 καναλιών - 6 microphone inputs - 4 dual stereo inputs - 4 aux sends - Channel mutes - Hi-pass φίλτρο - Έξοδος ακουστικών - Θύρα USB 48 - Μικροφωνικό καλώδιο Μήκος καλωδίου 6m 49 - Flight case κονσόλας Δυναμικό Μικρόφωνο Φωνής 51 Πυκνωτικό Μικρόφωνο Φωνής για Συνέδριο 52 Ασύρματο Σετ Μικροφώνου Κεφαλής - Δυναμικό μικρόφωνο - Συχνοτικής απόκριση 50Hz -15KHz - Σετ με βάση & καλώδιο - Πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου gooseneck ή ισοδύναμο - Συχνοτικής απόκριση 150Hz -15KHz - Επιτραπέζια βάση - Ασύρματο μικρόφωνο κεφαλής - Συχνοτικής απόκριση 30 Hz Hz - 2 μικρόφωνα πέτου - Χρόνος ζωής μπαταρίας 10 ώρες Α3.2 Υπηρεσίες Στο πλαίσιο του Έργου οι υποψήφοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την πλευρά τους, με στόχο τη διαχείριση και τη λετουργία του προς μίσθωση εξοπλισμού. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν είναι οι εξής: 1. Υπηρεσίες εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού εντός του εκθεσιακού χώρου, στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Υπηρεσίες απεγκατάστασης και απομάκρυνσης του συνόλου του εξοπλισμού και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο. 3. Υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να υποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή τον τρόπο ορθής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και να συντηρεί ή/και να αντικαθιστά τον τυχόν ελαττωματικό εξοπλισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού για την άρτια Σελίδα 18 από 23

19 παρουσίαση των έργων τέχνης και τη διατήρηση της ροής των παράλληλων δράσεων της έκθεσης. Α3.3 Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις και συγκεκριμένα: Α Φάση: Προκαταρκτικές Ενέργειες B Φάση: Εγκατάσταση Εξοπλισμού Γ Φάση: Λειτουργία και Διαχείριση Εξοπλισμού Δ Φάση: Απεγκατάσταση Εξοπλισμού 2013 Φάσεις Q1 Q2 Q3 Q4 Α Χ Β Χ Γ Χ Χ Χ Χ Δ Χ Α3.4 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας Επίτευξης 1 Εγκατάσταση Εξοπλισμού 1 2 Λειτουργία και Διαχείριση Εξοπλισμού 3,4 3 Απεγκατάσταση Εξοπλισμού 5 Α3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, που πρέπει να περιλαμβάνουν: Άμεση αποκατάσταση βλαβών ή αντικατάσταση εξοπλισμού σε περίπτωση που η βλάβη είναι μη αναστρέψιμη. Η αποκατάσταση βλαβών ή αντικατάσταση εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός δύο (2) ωρών από τη στιγμή καταγραφής του συμβάντος. Αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται με την έναρξη της σχετικής περιόδου. Σελίδα 19 από 23

20 Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών Έκτακτων Ενεργειών). Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος. Τεκμηρίωση σφαλμάτων. Έκθεση αξιολόγησης περιόδου. Α3.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Μετά από ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, ο Προμηθευτής θα στέλνει έναν ή περισσότερους τεχνικούς στην τοποθεσία της βλάβης. Οι τεχνικοί αυτοί θα αναλαμβάνουν εργασία συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών του υλικού, διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων του λογισμικού και γενικά επιδιόρθωση των βλαβών. Διακρίνονται οι παρακάτω χαρακτηριστικοί χρόνοι : t0: χρονική στιγμή ειδοποίησης του προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή. Από αυτήν τη χρονική στιγμή αρχίζει να μετράει η κατά περίπτωση προθεσμία αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος ή της επισκευής/ συντήρησης του εξοπλισμού. t1: Η χρονική στιγμή αποκατάστασης της λειτουργίας του τμήματος. Αυτή μπορεί να γίνει είτε με επί τόπου επισκευή της βλάβης είτε με προσωρινή αντικατάσταση της συσκευής με άλλη ιδιοκτησίας του Αναδόχου. Στην περίπτωση της αντικατάστασης, αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς μείωση των επιδόσεων του συστήματος. Οι αντίστοιχες προθεσμίες είναι: (t1 - t0): 2 ώρες Στις παραπάνω χρονικές διάρκειες δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο τα προς επισκευή συστήματα δεν είναι διαθέσιμα. Διευκρινίζεται ότι όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σελίδα 20 από 23

21 Α4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει κατ ελάχιστον αναλυτικά στο κεφάλαιο των μεθόδων και των τεχνικών υλοποίησης και υποστήριξης του Έργου τουλάχιστον τα ακόλουθα: Μεθοδολογία διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου με ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Αντικειμένου του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα Έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησής τους στο Έργο. Στην καταγραφή της ομάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου. Για κάθε μέλος της ομάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ο ρόλος στο Έργο, η θέση στην ομάδα έργου, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης, κ.λπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Α4.3 Ειδικές Προβλέψεις (Ρυθμίσεις) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Συγκεκριμένου Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι/ ομάδες Έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. Σελίδα 21 από 23

22 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. η ορθή και συμβατή με τις προδιαγραφές εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Α4.4 Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο: Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου. Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου. Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του Προσφορά (Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου - ΣΔΠΕ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα προβλέπει δέσμευση του Αναδόχου για τα όρια ανοχών στην ποιότητα, την πληρότητα και στη χρονική απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Α4.5 Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία Παραλαβής Λειτουργικότητας Συστημάτων και Έργου Η οριστική παραλαβή των επιμέρους φάσεων του Έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτής φάσης γίνεται κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ που συγκροτείται για αυτόν τον σκοπό. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. Σελίδα 22 από 23

23 Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του Έργου η ΕΠΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και υλικού τεκμηρίωσης. Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και λειτουργικά υποσύνολα του πληροφοριακού συστήματος. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος παραλαβής και των σχετικών παραδοτέων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 2 φορές. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του Έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. Σελίδα 23 από 23

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 45/25.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 01/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Μπιενάλε της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απς Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Μπιενάλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 31/2013

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 59.200,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 59.200,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/15 για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Β Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΥΞ ΔΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 78.637,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 78.637,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/2/13 για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Α Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα