ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005. Συνεδρίαση της Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005. Συνεδρίαση της 20-4-2005 Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α' Τµήµατος Συνεδρίαση της Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Μέλη: ηµήτριος Λάκκας, Ηλίας Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριος Αναστασόπουλος, Νικηφόρος Κανιούρας, Βασίλειος Σουλιώτης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους. Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης. Αριθµός ερωτήµατος: 1β/0/14/19/ της /σης Οδικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων. Περίληψη ερωτηµάτων: Ερωτάται αν: α) Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό «οδικός άξονας Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη, τµήµα Φλώρινα - Νίκη» από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» είναι σύννοµη. β) Οφειλε η (ίδια) εταιρεία να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού το µετοχολόγιό της, τα πιστοποιητικά ποινικού µητρώου των πέραν των νοµίµων εκπροσώπων της διοικούντων την εταιρεία και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι «...δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία» και

2 γ) Στην οικονοµική προσφορά έπρεπε πέραν της έντυπης σφραγίδας της διαγωνιζόµενης εταιρείας να τεθεί και το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν νοµίµου εκπροσώπου της. Επί των ερωτηµάτων αυτών το Α' Τµήµα του Ν. Σ. Κράτους γνωµοδότησε ως κατωτέρω: Α. Επί του πρώτου ερωτήµατος Ι. Στις έχουσες εφαρµογή στην υπόψη περίπτωση διατάξεις ορίζονται τα εξής: α. Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.. 609/85 (Α 223) «για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία και υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερόµενους και προσδιορίζεται στο δυο της εκατό (2%) της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου µε ανάλογη στρογγύλευση... Η εγγύηση συµµετοχής παρέχεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27» β. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3263/04 (Α' 179) στα δύο πρώτα εδάφια της οποίας αναφέρονται τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα γενικότερα που έχουν αρµοδιότητα για την έκδοσή τους, ενώ στο τρίτο εδάφιο αναγράφονται τα εξής: «Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως». γ. Με το άρθρο µόνο περ. Α' της εκδοθείσας κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3263/04, 17 α/02/101/φ.ν. 437/ (Β' 1581/ ) απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων και οικονοµικής προσφοράς. δ. Στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Α' της από το Νοέµβριο του 2004 διακήρυξης που αφορά στο υπόψη έργο και αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου άρθρου των εγκριθέντων πρότυπων τευχών µε συµπληρωµένα τα υπάρχοντα κενά αναφέρονται ότι: «Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή.

3 1.1. Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ελληνικό ηµόσιο Φορέας κατασκευής του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Προϊσταµένη Αρχή είναι η /νση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. που έχει έδρα στην Αθήνα ηµοπρατούσα Αρχή είναι /νση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι ταυτόσηµες µε το άρθρο 3 παρ. µόνη περ. α', β' και στ' του Ν.1418/84(Α'23). ε. Στο άρθρο 9 της προαναφερθείσας προκήρυξης του διαγωνισµού και το ταυτάριθµο και οµοίου περιεχοµένου άρθρο των πρότυπων τευχών ορίζεται ότι: «εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών». II. α. Συνεπεία υποβληθέντων αιτηµάτων η Αναθέτουσα Αρχή µε το 1 β/0/4/7/ έγγραφο της ενηµέρωσε τις ενδιαφερόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι «η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς το Ελληνικό ηµόσιο- /ση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.» Η ενηµέρωση αυτή έγινε εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας, δοθέντος ότι ως ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η β. Η ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση προσκόµισε τη µε αριθµό 015/966620/ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας E.F.G. Eurobank Ergasias Α.Ε. ποσού ,00 Ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισµού του δηµοπρατηθέντος έργου η οποία απευθύνεται «Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµ. 'Εργων/ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων/ /νση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 -Τ.Κ ΑΘΗΝΑ». γ. Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3263/04 δοθέντος ότι απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.) και στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ( /νση Οδικών Έργων ( 1) και είναι χωρίς έννοµες συνέπειες το µε αριθµό 1 β/0/4/7/ έγγραφο της δηµοπρατούσας Αρχής, ακόµη και στην περίπτωση που επιβάλλει την υποχρέωση απεύθυνσης της εγγυητικής επιστολής υποχρεωτικά και

4 αθροιστικά στον κύριο του έργου και την αναθέτουσα αρχή, διότι η αναθέτουσα αρχή µόνο «... συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π...» σχετικές µε το διαγωνισµό µπορεί να απευθύνει στους διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 9 της προκήρυξης του διαγωνισµού και όχι να τροποποιεί όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των τευχών που διέπουν το διαγωνισµό και δεν είχε υποχρέωση η ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση να τροποποιήσει το περιεχόµενο της εγγυητικής της επιστολής η οποία είχε εκδοθεί από Συνεπώς, κατά την οµόφωνη γνώµη του τµήµατος, η προσήκουσα απάντηση επί του πρώτου ερωτήµατος είναι ότι η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό «οδικός άξονας Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη τµήµα Φλώρινα - Νίκη» από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε» είναι σύννοµη. Β. Επί του δευτέρου ερωτήµατος Ι.α. Με το άρθρο 16 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 επαναπροσδιορίσθηκαν οι τάξεις των εγγεγραµµένων στο οικείο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και οι προϋποθέσεις εγγραφής τους σαυτό, ενώ µε την παράγραφο 17 προβλέφθηκε η υποχρέωση υποβολής αίτησης για την έκτακτη επανάκρισή τους µέχρι Επίσης, µε την παράγραφο 46 ορίσθηκε ότι «σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. (σηµ. µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων) µετά την επανάκριση χορηγείται «ενηµερότητα πτυχίου» στην οποία περιλαµβάνονται... Για την έκδοση και χορήγηση «ενηµερότητας πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς τα οποία ελέγχονται από αυτή. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕ.Χ0..Ε. ρυθµίζεται... Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι συνέπειες υη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η διαδικασία τήρησης και έκδοσης της «ενηµερότητας πτυχίου», η απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να υποβάλλουν δικαιολογητικά νια τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς τα οποία εµπεριέχονται στην «ενηµερότητα πτυχίου», η χρονική διάρκεια ισχύος και η διαδικασία ανανέωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα...». β. Σε εφαρµογή της πιο πάνω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η Α.Π. 15/οικ/10.128/ (882/Β/ ορθή επανάληψη 1628/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. στην οποία ορίζονται τα εξής:

5 Άρθρο 1 Έκδοση «Ενηµερότητας Πτυχίου» «Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. «Ενηµερότητα Πτυχίου». Η «Ενηµερότητα Πτυχίου», αποτελεί πιστοποιητικό νοµιµοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Α. Η εφαρµογή του συστήµατος της «Ενηµερότητας Πτυχίου» θα γίνει ανά τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. Β. Από την εφαρµογή του συστήµατος της «Ενηµερότητας Πτυχίου», όλες οι επιχειρήσεις για να αποδείξουν ότι εκπληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συµµετοχής τους στις δηµοπρασίες, προσκοµίζουν υποχρεωτικά την «Ενηµερότητα Πτυχίου», που υποκαθιστά τα έγγραφα των άρθρων 2. 3 και 4 της παρούσας Απόφασης τα οποία δεν υποβάλλονται κατά την δηµοπρασία. Γ. Χορηγούνται δύο τύποι Ενηµερότητας Πτυχίου Η πρώτου τύπου Ενηµερότητα Πτυχίου χορηγείται για χρήση σε δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει, και η δεύτερη τύπου για τις υπόλοιπες...». 'Αρθρο 3 Στοιχεία που συνθέτουν την «Ενηµερότητα Πτυχίου» για δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει. Α. Για την έκδοση της «Ενηµερότητας Πτυχίου» Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΕΕΠ για τη συµµετοχή της σε δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει, η επιχείρηση πρέπει να τεκµηριώσει µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ότι: 1. Η εργοληπτική επιχείρηση 1.1. δεν έχει πτωχεύσει (πιστοποιητικό πρωτοδικείου) 1.2. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση (πιστοποιητικό πρωτοδικείου) 1.3. δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασής της και έγκρισης καταστατικού

6 (βεβαίωση Νοµαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης) 3. τα εντεταλµένα µέλη του. Σ. της εταιρείας που την δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του.σ. δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση (Ποινικά Μητρώα, εάν απαιτείται υποβάλλονται και αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων) 8. οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές (Πιστοποιητικό Ονοµαστικοποίησης µετοχών από Νοµαρχία ή Υπουργείο Ανάπτυξης)» II α. Εξάλλου στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν.3263/04 (Α 179) ορίζοντα τα εξής: «Ενιαία τιµολόγια, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς» 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων εγκρίνονται ενιαία τιµολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δηµοπρασίες των έργων. 2. Τα τιµολόγια καθώς και τα πρότυπα, µετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊστάµενης αρχής µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται». β. Σε εφαρµογή της πιο πάνω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η 17α/03/101/Φ.Ν. 437/ (Β' 1581/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων και εντύπων οικονοµικής προσφοράς, στο άρθρο 7 παρ. 2 της οποίας, προκειµένου για τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π. 334/2000 ορίζεται ότι εφαρµόζονται «οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λ.π άρθρο 15 Ν. 2328/95 (Α' 159 ), άρθρο 11 ν. 2372/96 (Α' 96) Ν. 2533/97 (Α' 28 ) και Π.. 82/96 (Α'66).

7 γ. Στο άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/95 αναφέρεται ότι «Οι µετοχές των ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και παρ. β του ν. 1256/1982 ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή τις προµήθειες περιλαµβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρία και οι µετοχές αυτής της εταιρίας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και µέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) για τον καθένα από αυτούς και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) συνολικά του µετοχικού κεφαλαίου. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών είναι προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρίας ή κοινοπραξίας, στην οποία µετέχει η εταιρία αυτή, στη σχετική διαδικασία.». δ. Τέλος στο άρθρο 1 παρ. 1 έως 3 του Π.. 82/96 διαλαµβάνονται τα εξής : «1. Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που µετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως µέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ Α159), όπως αυτό ισχύει, υποχρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή προµηθειών να έχουν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές τους µέχρι φυσικού προσώπου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 2. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών εταιρείας που εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 (η Εταιρεία) θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η Εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή της στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόµων ή από την προκήρυξη του διαγωνισµού, υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα:

8 α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου. όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ «τριάντα εργάσιµες ηµέρες» πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 3. Εφόσον από την κατάσταση των µετοχών της παραγράφου 2.β' προκύπτει ότι µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν προσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιριών είναι ανώνυµες εταιρίες πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρίες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην ανωνύµου εταιρίας ο τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιριών. Για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου η εταιρία τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους που είναι ανώνυµες εταιρίες. Στο ειδικό αυτό µετοχολόγιο η εταιρία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανώνυµης εταιρείας που είναι µέτοχος της εταιρείας κ.ο.κ., µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της παρούσης παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρίες που είναι µέτοχοι εταιρείας αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι της εταιρείας την υποχρέωση να την ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολόγιο µετόχου των που είναι ανώνυµη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αµέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό της µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες».

9 Σηµειώνεται ότι ως εκ του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισµού εφαρµογή έχουν οι πιο πάνω διατάξεις και όχι οι αντίστοιχες του Ν. 3310/05 (Α' 30/ ) III α. Περαιτέρω στο άρθρο 21 της αναφερθείσας από απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρονται οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό και στο άρθρο 22 τα επαγγελµατικά τους προσόντα ως προς τα οποία αναφέρονται τα εξής: «Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσης της. 2. Να µην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους προέλευσης. 3. Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατικής τους συµπεριφορά µε ( βάση ) τελεσίδικη απόφαση, οι νόµιµοι εκπρόσωποι της Ε. Ε. και οι διοικούντες αυτήν µε βάση το καταστατικό της ή ισοδύναµο έγγραφο...». β. Στο επόµενο άρθρο (23) της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, «κάθε εργοληπτική επιχείρηση που συµµετέχει στη διαδικασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και διαθέτει τα επαγγελµατικά προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στον άρθρο 21 της παρούσας. β...

10 γ ικαιολογητικά προσόντων Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. θα προσκοµίσουν «ενηµερότητα πτυχίου για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ΑΠ 15/ΟΙΚ./10128/ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. απόφαση...». Τα ίδια αναφέρονται και στα αντίστοιχα και ταυτάριθµα άρθρα της υπόψη διακήρυξης. γ. Τέλος στο άρθρο 24 παρ.1 περ. α, β, γ, και 2 περ. α του Π.. 334/2000 αναγράφονται τα πιο κάτω: «1. Κάθε εργολήπτης µπορεί να αποκλειστεί από τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, όταν: α. Ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νοµοθεσίες των κρατών- µελών. β. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης. αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµοΰ ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νοµοθεσίες των κρατών- µελών. γ. Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση. 2. Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α,β,γ,ε και στ της προηγούµενης παραγράφου, δέχεται ως επαρκή απόδειξη: α. για τα αναφερόµενα στα στοιχεία α, β και γ, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από το οποίο εµφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.». IV. ο. Με το άρθρο 1 του Π.. 226/92 (Α' 120) συστάθηκε Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), του οποίου ο σκοπός και οι αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 2 στο οποίο ορίζονται τα πιο κάτω: «1. Η σύσταση και η λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων,

11 ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής ( ιδρύµατος, εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισµάτων των διενεργουµένων ελέγχων, σύµφωνα µε τα διεθνώς ανεγνωρισµένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθεται από την εσωτερική και κοινοτική νοµοθεσία. 2. Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποκείµενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 3. Στους σκοπούς του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών περιλαµβάνεται και η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής επιστήµης. β. Επίσης στο άρθρο 3 παρ. 1 του ίδιου Π.. αναφέρεται ότι «οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως και των οικονοµικών καταστάσεων: α... β... γ... δ. Των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των ετερρορύθµων κατά µετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών. ε...». Τέλος στο άρθρο 16 παρ. 1 ορίζεται ότι, «Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των τηρουµένων βιβλίων και των αναγκαίων νοµίµων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεχθείσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της ελεγχόµενης µονάδας κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα των εργασιών της κατά την ελεγχόµενη περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισµα του µε τα φύλλα εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλλάσσει επί µία πενταετία από τη ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η

12 γνώµη του διενεργήσαντος τον έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόµενο από αυτόν "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου. Το "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου». V. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι στο άρθρο 3 παρ. 3 του διέποντος την υπόψη σύµβαση Ν. 3263/04 αναφέρεται ότι «... η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη», ενώ µε την περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ίδιου νόµου καταργήθηκε ρητά η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του Π.. 609/85 µε την οποία οριζόταν ότι σε περίπτωση που οι διαγωνιζόµενοι διαφωνούσαν µε την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού η οποία θεωρούσε ότι η προσφορά τους δεν ήταν τυπικά παραδεκτή, µπορούσαν να δηλώσουν ότι θα υποβάλουν «...τις αντιρρήσεις τους, συµπληρώνοντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λείπουν, οι φάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν µέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για υποβολή τους. Αν οι ενδιαφερόµενοι επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, τότε οι πιο πάνω φάκελοι τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται και για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας». Επίσης καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3090/02 η διάταξη του άρθρου 2 παρ. µόνη του Ν. 3060/02 κατά το µέρος που όριζε ότι «τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισµό της επιχείρησης από τον διαγωνισµό, µπορούν να συµπληρωθούν (υποβληθούν) και µετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό, αλλά πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών». VI. Από τις προπαραταθείσες διατάξεις προκύπτουν κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριο Αναστασόπουλο, Βασίλειο Σουλιώτη και Χρήστο Παπαδόπουλο, τα εξής: 1, α. Η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία και τη διακήρυξη δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά απαράδεκτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ιδία στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3263/04. (Ούτω και εγκύκλιος 24/04 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.).

13 β. Μεταξύ των προβλεποµένων δικαιολογητικών είναι και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της διαγωνιζόµενης εταιρείας, όπως είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της ίδιας εταιρείας, κατά τα διαλαµβανόµενα ιδία στα άρθρα 1 παρ. 2 περ. β του Π.. 82/96 και 7.2 των εγκριθέντων µε την 17α/02/101/Φ.Ν. 437/ (όπως ισχύει) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων και οικονοµικής προσφοράς και την ταυτάριθµη και ταυτόσηµη διάταξη της εγκριθείσας µε τη 1 β/0/10/85/ απόφαση του ίδιου Υπουργού από το Νοέµβριο 2004 διακήρυξη δηµοπρασίας του προαναφερθέντος έργου (Ούτω Σ.Τ.Ε.) 649/98, Γνωµ/ση Ν.Σ.Κρ. 164/04 ' τµήµα). γ. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 46 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 (όπως ισχύει) «ενηµερότητα πτυχίου» απαλάσσει τους διαγωνιζόµενους (µόνο) από την υποβολή στην επιτροπή διαγωνισµού των πιστοποιητικών τα οποία προβλέπεται να προσκοµισθούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. για την έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου» και κατά συνέπεια δεν καλύπτει την έλλειψη προσκόµισης της κατάστασης µε τα στοιχεία µετόχων από το µετοχολόγιο της εταιρείας, διότι για την έκδοσή της ζητείται από την αρµόδια για την τήρηση του Μ.Ε.Ε.Π. υπηρεσία η προσκόµιση του προβλεπόµενου από την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.. 82/96 πιστοποιητικού, που καλύπτει την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών και όχι και της αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων όπως προκύπτουν από το µετοχολόγιο της εταιρείας, κατά την περίπτωση β της ίδιας παραγράφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. Α περ.8 της ΑΠ/ 15/Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. δ. Οι αρµοδιότητες των ορκωτών ελεγκτών περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των ανωνύµων εταιρειών και την ενηµέρωση των µετόχων και όχι σε θέµατα που σχετίζονται µε τον έλεγχο τήρηση και ενηµέρωση του µετοχολογίου της εταιρείας. 2. Κατά την άποψη του Προέδρου του Τµήµατος Αντιπροέδρου του Ν. Σ. Κράτους, Κων/νου Βολτή και του Νοµικού Σύµβουλου Νικηφόρου Κανιούρα σύµφωνα µε την απόφαση) 15/οικ/10128/ του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε και το άρθρο 23 της ιακήρυξης του ιαγωνισµού η «Ενηµερότητα Πτυχίου», όταν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.)

14 ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ, υποκαθιστά τα δικαιολογητικά που αφορούν στη σύσταση και στις τροποποιήσεις της συστατικής πράξης µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ, στα γεγονότα ότι δεν έχει πτωχεύσει, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει αποφασιστεί η λύση της και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης του καταστατικού και ότι οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Επίσης στην ενηµερότητα πτυχίου συµπεριλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία του τελευταίου ισολογισµού. ικαιολογητικά για την έκδοση της «Ενηµερότητας Πτυχίου» αποτελούν όσον αφορά στα γεγονότα ότι δεν έχει πτωχεύσει και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου, ως προς τα γεγονότα ότι δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης καταστατικού, βεβαίωση της Νοµαρχίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και τέλος πιστοποιητικό ονοµαστικοποίησης µετοχών από τη νοµαρχία. Πιστοποιητικά ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης δεν εκδίδονται, ενώ πιστοποιητικό περί πτωχευτικού συµβιβασµού δεν απαιτείται, αφού προϋπόθεση του είναι η κήρυξη πτώχευσης (βλ. και έγγραφο 15/11823/ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε). Εξάλλου σύµφωνα µε τη διακήρυξη (άρθρο 7) ο ιαγωνισµός διέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, του Π.. 82/1996, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου αυτού και του Ν. 3021/2002. Οι σχετικές διατάξεις αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανώνυµων εταιρειών που µετέχουν στη διαδικασία ανάληψης δηµόσιων έργων, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συµµετοχής τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.. 82/1996 η υποχρέωση για την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η εταιρεία υποβάλλει και πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι οι µετοχές µε βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονοµαστικές. Με την παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 2533/1997 διατυπώθηκε σε τελική µορφή η ετέρα προϋπόθεση υποβολής «αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετοχών της εταιρείας το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την

15 ηµέρα υποβολής της προσφοράς». Τέλος στο άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ορίζεται: «1. Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης...και πάντως πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης δηµόσιας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές... υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία, τα οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.. 82/1996 µε τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης στο µητρώο επιχειρήσεων του Τµήµατος Ελέγχου ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πα τη διενέργεια της διασταύρωσης...οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ειδικό έγγραφο... µε το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τη µη συνδροµή των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων...». Συναφώς στο άρθρο 4 παρ. 3 της ιακήρυξης ιαγωνισµού ορίζεται ότι πριν τη σύναψη της σύµβασης η Προϊσταµένη Αρχή καλεί τη µειοδότρια Ε.Ε. να προσκοµίσει εκ νέου µέσα σε τριάντα ηµέρες επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 κ.λ.π. Σε περίπτωση Ε.Ε. εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ και υπό την προϋπόθεση υποβολής του πίνακα ονοµαστικοποίησης των µετοχών και έκδοσης του πιστοποιητικού του Ε.Σ.Ρ., η απόφαση κοινοποιείται στην ανάδοχο. Η υποβολή στη συγκεκριµένη δηµοπρασία «Ενηµερότητας Πτυχίου» µετά και την έκδοση του πιστοποιητικού Νοµαρχίας ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές και επιπλέον ότι δεν έχει δηµοσιευθεί τροποποιητική της συστατικής πράξη, πληροί ουσιαστικά και µε τη νόµιµη χρονική ισχύ την πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.. 82/1996. Επίσης και δεδοµένου ότι δεν απαιτείται υποβολή του βιβλίου µετόχων, αλλά αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο οικείο βιβλίο της εταιρείας, πληρούται επαρκώς και η δεύτερη προϋπόθεση µε την πιστοποίηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναλυτικά για τους µετόχους και τον αριθµό των ονοµαστικών µετοχών τους. Τα στοιχεία αυτά βεβαιώνονται από όργανο αρµόδιο για τον έλεγχο των εµπορικών βιβλίων, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε είναι και το βιβλίο µετόχων (βλ. άρθρο 3 και 16 παρ. 1 του Π.. 226/1992), η έκθεση του οποίου είναι δηµόσιο έγγραφο και παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς τις διαπιστώσεις αρµοδιότητας του (βλ. Ε. Περάκη, Το δίκαιο της Ανων. Εταιρίας, ερµηνεία άρθρου 37 - πρβλ. Επιτροπής Αναστολών Σ.τ.Ε. 474/1998 και Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 164/2004). Ως προς την κατά

16 χρόνο έκδοση της η βεβαίωση αυτή ανεξάρτητα από τη λογιστική θέση της εταιρείας, που αναφέρεται στην , ανάγεται ως προς το γεγονός της διαπίστωσης που προέρχεται από το βιβλίο µετόχων και στο χρόνο σύνταξης της έκθεσης. Αλλά πέραν τούτου το στοιχείο αυτό αντλεί την επικαιρότητα του από την Ενηµερότητα Πτυχίου και το συναφές πιστοποιητικό της Νοµαρχίας σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση και τη µη τροποποίηση της συστατικής πράξης. Ως εκ τούτου συντρέχουν από άποψη υποβολής δικαιολογητικών οι τυπικές προϋποθέσεις νόµιµης συµµετοχής στο διαγωνισµό. Όµως και πέραν αυτού η ανάδειξη της Ε.Ε. σε µειοδότη υποχρεώνει αυτή, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη και το νόµο, σε υποβολή επίκαιρων πιστοποιητικών για την έκδοση πιστοποιητικού του Ε.Σ.Ρ., και συνεπώς κατά τρόπον ασφαλή µπορεί να καλυφθούν ουσιαστικά οι προϋποθέσεις του νόµου για την νοµιµότυπη υπογραφή της σύµβασης όσον αφορά στα ανωτέρω ζητήµατα. VII α. Από τα αναφερόµενο στο ερώτηµα ιστορικό και τα στοιχεία που το συνοδεύουν προκύπτει ότι η προαναφερθείσα εργοληπτική επιχείρηση έλαβε µέρος στο διενεργηθέντα στις δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την κατασκευή του έργου «οδικός άξονας Κοζάνη- Φλώρινα -Νίκη, τµήµα Φλώρινα - Νίκη» προϋπολογισµού ΕΥΡΩ, στον οποίο προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση ανερχόµενη σε 27,97%. β. Κατά του παραδεκτού της προσφοράς της υποβλήθηκε ένσταση από τη δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση µε ισχυρισµούς που αφορούν (και) στη µη προσκόµιση αναλυτικής κατάστασης των µετόχων της κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις που έχουν αναφερθεί. Προς κάλυψη του πιστοποιητικού αυτού η διαγωνιζόµενη εταιρεία προσκόµισε το από πιστοποιητικό το οποίο έχει ως εξής: Β Κ R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚR INTERNATIONAL. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Με το παρόν βεβαιούται ότι όπως προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 της εταιρείας µε την επωνυµία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε 27689/02/Β/92/411 - Ε ΡΑ :

17 Πατησίων 48, Αθήνα η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας την 31/12/2003 ανήρχετο στο ποσό των ,80 η οποία αναλύεται ως εξής: - Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο ,20 - Τακτικό αποθεµατικό ,03 - Αποθεµατικά φορολογούµενα ,26 - Αποθεµατικά φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο ,08 - Αφορολόγητα αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων ,18 - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,05 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Καθαρή λογιστική θέση) ,80 Το καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού δέκα οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων εννενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών ( ,20 ) αναλύεται σε τριάντα εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (30.659,167) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ) εκάστης, οι οποίες κατανέµονται ως κάτωθι κατά µέτοχο: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ (1) ηµήτριος Ιωάννου Σταµατίου Κάτοικος Αθηνών οδός Πατησίων αρ.48 (2) Βασιλική Φωτίου Μηδειάτη Κάτοικος Παπάγου οδός Κύπρου αρ.35 (3) Μαριάννα Ιωάννου Μηδειάτη Κάτοικος Παπάγου οδός Κύπρου αρ. 35 ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,15% , ,71% , ,14% ,60 ΣΥΝΟΛΑ ,00% ,20 Αθήνα 9 - Φεβρουαρίου Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΩΤΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18 γ. Αντιθέτως, η ενιστάµενη και η αµέσως επόµενη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση προσκόµισαν ακριβή αποσπάσµατα από το µητρώο µετόχων η γνησιότητα του οποίου βεβαιώνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο και τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο αντίστοιχα. VIII α. Από τα προπαραταθέντα προκύπτει κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριος Αναστασόπουλος, Βασίλειος Σουλιώτης και Χρήστο Παπαδόπουλο ( ψήφοι επτά), ότι η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» όφειλε να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισµού το προβλεπόµενο από την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.. 82/96 πιστοποιητικό και το προσκοµισθέν από «πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτού λογιστή» δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις διότι, εκδόθηκε από αναρµόδιο όργανο, δεν αναφέρει αν τα στοιχεία που διαλαµβάνονται σ' αυτό στηρίζονται στο βιβλίο µετόχων και δεν προκύπτει ότι είναι επίκαιρο, διότι ναι µεν φέρεται ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον πιστοποιούντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή στις , πλην όµως φαίνεται ότι στηρίζεται στον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της εταιρείας της 31ης εκεµβρίου Αντίθετες απόψεις περί της πληρότητας του υπόψη πιστοποιητικού δεν µπορεί να γίνουν δεκτές ενόψει της τυπικότητας η οποία διέπει τους δηµόσιους διαγωνισµούς γενικότερα και τους αφορώντες στην κατασκευή των δηµόσιων έργων ειδικότερα, µετά µάλιστα και τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 12 παρ. 3 περ. ε του ν. 3263/04 οι οποίες δεν απαντώνται στους λοιπούς δηµόσιους διαγωνισµούς. β. Κατά την άποψη της µειοψηφίας η οποία απαρτίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Κων/νο Βολτή, Αντιπρόεδρο του Ν. Σ. Κράτους και το Νοµικό Σύµβουλο Νικηφόρο Κανιούρα το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή καλύπτει τη νοµική προϋπόθεση, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω (περίπτωση VI, 2). IX. Αναφέρθηκε ήδη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ του Π.. 334/04, κάθε εργολήπτης µπορεί να αποκλειστεί από τη συµµετοχή του σε δηµοπρασία αν καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση. Η διάταξη αυτή στην οποία δεν

19 µνηµονεύεται ειδικότερα το εύρος των φυσικών προσώπων στα οποία αφορά η πιο πάνω υποχρέωση, όταν οι διαγωνιζόµενοι είναι νοµικά πρόσωπα συµπληρώνεται και εξειδικεύεται µε τις ταυτάριθµες και ταυτόσηµες διατάξεις του άρθρου 22.2 των πρότυπων τευχών διακηρύξεων και της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισµού, στις οποίες ορίζεται ότι η έλλειψη ποινικής καταδίκης αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους και τους διοικούντες την εργοληπτική επιχείρηση. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του Κ. Ν. 2190/20 «περί Ανώνυµων εταιριών» «1. Η ανώνυµος εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του ιοικητικού αυτής Συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. 2. Το καταστατικόν δύναται να ορίση ότι και εν ή πλείονα µέλη του Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπώσι την εταιρείαν εν γένει ή εις ωρισµένου µόνον είδους πράξεις». Λαµβανοµένου λοιπόν περαιτέρω υπόψη ότι για την έκδοση της «ενηµερότητας πτυχίου» απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου των εντεταλµένων µελών του. Σ. της εταιρείας που τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους κατά το άρθρο 3 παρ. Α περ. 3 της 15/οικ/10128/ απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε., αλλά από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι για την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου στην υπόψη περίπτωση προσκοµίσθηκαν τα πιστοποιητικά ποινικού µητρών όλων των µελών του. Σ. της ενδιαφερόµενης Ανώνυµης Εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία να την δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, κατά την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, δεν απαιτείτο η υποβολή ποινικού µητρώου στην επιτροπή του διαγωνισµού και άλλων προσώπων πέραν των προσκοµισθέντων για την έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου». Χ α. Όπως προκύπτει από τις ουσιαστικά ταυτόσηµες διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. β του Π.. 334/2000 και 22 παρ. 2 των εγκριθέντων πρότυπων τευχών και της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισµού προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµό των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι η µη κίνηση σε βάρος τους διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη παρεµφερής κατάσταση, τούτο δε προκύπτει κατά την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Π..

20 334/2000 από έγγραφα που εκδίδονται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ανάλογα µε τη νοµοθεσία κάθε χώρας. Τα πιστοποιητικά αυτά κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους, ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριο Αναστασόπουλο, Βασίλειο Σουλιώτη και Χρήστο Παπαδόπουλο, (ψήφοι επτά) δεν καλύπτονται από την «ενηµερότητα πτυχίου» διότι δεν απαιτείται και δεν ελέγχεται η προσκόµιση τους για την έκδοσή του. β. Αντιθέτως, κατά την άποψη της µειοψηφίας η οποία απαρτίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Αντιπρόεδρο του Ν. Σ. Κράτους Κωνσταντίνο Βολτή και το Νοµικό Σύµβουλο Νικηφόρου Κανιούρα µεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου προσκοµίστηκαν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν αρµοδίως, στα οποία περιέχεται η βεβαίωση, ότι δεν εκδίδεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό περί µη κίνησης διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχει αποφασιστεί η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτωχευτικό συµβιβασµό. Συνεπώς ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται τα ζητήµατα αυτά από την Ενηµερότητα Πτυχίου η συµµετέχουσα Ε.Ε. (εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ) είχε καλύψει την προκύπτουσα από το Π.. 334/2000 (άρθρο 24 παρ. α και β) υποχρέωση να προσκοµίσει όσα δικαιολογητικά εκδίδονται κατά την ελληνική νοµοθεσία. XI. Κατά συνέπεια λόγου µε τα προπαρατεθέντα επί των υποβληθέντων επιµέρους ερωτηµάτων του δεύτερου ερωτήµατος αρµόζουν οι πιο κάτω απαντήσεις α. Όφειλε η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», να καταθέσει το µετοχολόγιο της στην επιτροπή του διαγωνισµού και το κατατεθέν από «πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή» δεν είναι σύννοµο. (αντίθ. µειοψ.) β. εν όφειλε να καταθέσει άλλα πιστοποιητικά ποινικού µητρώου πέραν των κατατεθέντων για έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου». (οµόφωνα) γ. Όφειλε να καταθέσει πιστοποιητικά ότι δεν έχει κινηθεί η εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης. (αντίθ. µειοψ.)

21 Γ. Επί του τρίτου ερωτήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.. 609/85 «οι οικονοµικές προσφορές (τιµολόγιο προσφοράς, προϋπολογισµός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λ.π.) υπογράφονται πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο». Ούτε από τη διάταξη αυτή ούτε από καµία άλλη διάταξη προκύπτει ότι για την ισχύ της οικονοµικής προσφοράς πέραν της σφραγίδας µε την επωνυµία της διαγωνιζόµενης εταιρείας και την υπογραφή της από το νόµιµο εκπρόσωπό της πρέπει να τεθεί και το ονοµατεπώνυµο του. (Ούτω Σ.Τ.Ε, Επ. Αν. 15/05). Συνεπώς κατά την οµόφωνη γνώµη του τµήµατος η προσήκουσα απάντηση επί του τρίτου ερωτήµατος είναι αρνητική. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα, Ο Εισηγητής ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου 2005. Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με υποβολή προσφορών με το σύστημα επί μέρους ποσοστών ς σε ομάδες εργασιών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010

Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Πλ. Καρύτση 12 Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ 4. Ι ΕΠΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τ.Κ. 330 54 ΕΛΦΟΙ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα : 29 Ιουνίου 2011 ΠΡΟΣ : Αρ.Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα