ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005. Συνεδρίαση της Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005. Συνεδρίαση της 20-4-2005 Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ υπ' αριθµ. 241/2005 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α' Τµήµατος Συνεδρίαση της Σύνθεση Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Μέλη: ηµήτριος Λάκκας, Ηλίας Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριος Αναστασόπουλος, Νικηφόρος Κανιούρας, Βασίλειος Σουλιώτης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους. Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης. Αριθµός ερωτήµατος: 1β/0/14/19/ της /σης Οδικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων. Περίληψη ερωτηµάτων: Ερωτάται αν: α) Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό «οδικός άξονας Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη, τµήµα Φλώρινα - Νίκη» από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» είναι σύννοµη. β) Οφειλε η (ίδια) εταιρεία να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού το µετοχολόγιό της, τα πιστοποιητικά ποινικού µητρώου των πέραν των νοµίµων εκπροσώπων της διοικούντων την εταιρεία και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι «...δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία» και

2 γ) Στην οικονοµική προσφορά έπρεπε πέραν της έντυπης σφραγίδας της διαγωνιζόµενης εταιρείας να τεθεί και το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν νοµίµου εκπροσώπου της. Επί των ερωτηµάτων αυτών το Α' Τµήµα του Ν. Σ. Κράτους γνωµοδότησε ως κατωτέρω: Α. Επί του πρώτου ερωτήµατος Ι. Στις έχουσες εφαρµογή στην υπόψη περίπτωση διατάξεις ορίζονται τα εξής: α. Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.. 609/85 (Α 223) «για τη συµµετοχή σε δηµοπρασία και υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερόµενους και προσδιορίζεται στο δυο της εκατό (2%) της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου µε ανάλογη στρογγύλευση... Η εγγύηση συµµετοχής παρέχεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27» β. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3263/04 (Α' 179) στα δύο πρώτα εδάφια της οποίας αναφέρονται τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα γενικότερα που έχουν αρµοδιότητα για την έκδοσή τους, ενώ στο τρίτο εδάφιο αναγράφονται τα εξής: «Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως». γ. Με το άρθρο µόνο περ. Α' της εκδοθείσας κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3263/04, 17 α/02/101/φ.ν. 437/ (Β' 1581/ ) απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων και οικονοµικής προσφοράς. δ. Στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Α' της από το Νοέµβριο του 2004 διακήρυξης που αφορά στο υπόψη έργο και αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου άρθρου των εγκριθέντων πρότυπων τευχών µε συµπληρωµένα τα υπάρχοντα κενά αναφέρονται ότι: «Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή.

3 1.1. Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ελληνικό ηµόσιο Φορέας κατασκευής του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Προϊσταµένη Αρχή είναι η /νση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. που έχει έδρα στην Αθήνα ηµοπρατούσα Αρχή είναι /νση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι ταυτόσηµες µε το άρθρο 3 παρ. µόνη περ. α', β' και στ' του Ν.1418/84(Α'23). ε. Στο άρθρο 9 της προαναφερθείσας προκήρυξης του διαγωνισµού και το ταυτάριθµο και οµοίου περιεχοµένου άρθρο των πρότυπων τευχών ορίζεται ότι: «εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών». II. α. Συνεπεία υποβληθέντων αιτηµάτων η Αναθέτουσα Αρχή µε το 1 β/0/4/7/ έγγραφο της ενηµέρωσε τις ενδιαφερόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι «η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς το Ελληνικό ηµόσιο- /ση Οδικών Έργων ( 1) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.» Η ενηµέρωση αυτή έγινε εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας, δοθέντος ότι ως ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η β. Η ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση προσκόµισε τη µε αριθµό 015/966620/ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας E.F.G. Eurobank Ergasias Α.Ε. ποσού ,00 Ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισµού του δηµοπρατηθέντος έργου η οποία απευθύνεται «Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµ. 'Εργων/ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων/ /νση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 -Τ.Κ ΑΘΗΝΑ». γ. Η πιο πάνω εγγυητική επιστολή είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3263/04 δοθέντος ότι απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.) και στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ( /νση Οδικών Έργων ( 1) και είναι χωρίς έννοµες συνέπειες το µε αριθµό 1 β/0/4/7/ έγγραφο της δηµοπρατούσας Αρχής, ακόµη και στην περίπτωση που επιβάλλει την υποχρέωση απεύθυνσης της εγγυητικής επιστολής υποχρεωτικά και

4 αθροιστικά στον κύριο του έργου και την αναθέτουσα αρχή, διότι η αναθέτουσα αρχή µόνο «... συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π...» σχετικές µε το διαγωνισµό µπορεί να απευθύνει στους διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 9 της προκήρυξης του διαγωνισµού και όχι να τροποποιεί όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των τευχών που διέπουν το διαγωνισµό και δεν είχε υποχρέωση η ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση να τροποποιήσει το περιεχόµενο της εγγυητικής της επιστολής η οποία είχε εκδοθεί από Συνεπώς, κατά την οµόφωνη γνώµη του τµήµατος, η προσήκουσα απάντηση επί του πρώτου ερωτήµατος είναι ότι η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό «οδικός άξονας Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη τµήµα Φλώρινα - Νίκη» από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε» είναι σύννοµη. Β. Επί του δευτέρου ερωτήµατος Ι.α. Με το άρθρο 16 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 επαναπροσδιορίσθηκαν οι τάξεις των εγγεγραµµένων στο οικείο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και οι προϋποθέσεις εγγραφής τους σαυτό, ενώ µε την παράγραφο 17 προβλέφθηκε η υποχρέωση υποβολής αίτησης για την έκτακτη επανάκρισή τους µέχρι Επίσης, µε την παράγραφο 46 ορίσθηκε ότι «σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. (σηµ. µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων) µετά την επανάκριση χορηγείται «ενηµερότητα πτυχίου» στην οποία περιλαµβάνονται... Για την έκδοση και χορήγηση «ενηµερότητας πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς τα οποία ελέγχονται από αυτή. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕ.Χ0..Ε. ρυθµίζεται... Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι συνέπειες υη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η διαδικασία τήρησης και έκδοσης της «ενηµερότητας πτυχίου», η απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να υποβάλλουν δικαιολογητικά νια τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς τα οποία εµπεριέχονται στην «ενηµερότητα πτυχίου», η χρονική διάρκεια ισχύος και η διαδικασία ανανέωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα...». β. Σε εφαρµογή της πιο πάνω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η Α.Π. 15/οικ/10.128/ (882/Β/ ορθή επανάληψη 1628/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. στην οποία ορίζονται τα εξής:

5 Άρθρο 1 Έκδοση «Ενηµερότητας Πτυχίου» «Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. «Ενηµερότητα Πτυχίου». Η «Ενηµερότητα Πτυχίου», αποτελεί πιστοποιητικό νοµιµοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Α. Η εφαρµογή του συστήµατος της «Ενηµερότητας Πτυχίου» θα γίνει ανά τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. Β. Από την εφαρµογή του συστήµατος της «Ενηµερότητας Πτυχίου», όλες οι επιχειρήσεις για να αποδείξουν ότι εκπληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συµµετοχής τους στις δηµοπρασίες, προσκοµίζουν υποχρεωτικά την «Ενηµερότητα Πτυχίου», που υποκαθιστά τα έγγραφα των άρθρων 2. 3 και 4 της παρούσας Απόφασης τα οποία δεν υποβάλλονται κατά την δηµοπρασία. Γ. Χορηγούνται δύο τύποι Ενηµερότητας Πτυχίου Η πρώτου τύπου Ενηµερότητα Πτυχίου χορηγείται για χρήση σε δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει, και η δεύτερη τύπου για τις υπόλοιπες...». 'Αρθρο 3 Στοιχεία που συνθέτουν την «Ενηµερότητα Πτυχίου» για δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει. Α. Για την έκδοση της «Ενηµερότητας Πτυχίου» Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΕΕΠ για τη συµµετοχή της σε δηµοπρασίες όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 334/2000, όπως ισχύει, η επιχείρηση πρέπει να τεκµηριώσει µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ότι: 1. Η εργοληπτική επιχείρηση 1.1. δεν έχει πτωχεύσει (πιστοποιητικό πρωτοδικείου) 1.2. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση (πιστοποιητικό πρωτοδικείου) 1.3. δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασής της και έγκρισης καταστατικού

6 (βεβαίωση Νοµαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης) 3. τα εντεταλµένα µέλη του. Σ. της εταιρείας που την δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του.σ. δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση (Ποινικά Μητρώα, εάν απαιτείται υποβάλλονται και αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων) 8. οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές (Πιστοποιητικό Ονοµαστικοποίησης µετοχών από Νοµαρχία ή Υπουργείο Ανάπτυξης)» II α. Εξάλλου στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν.3263/04 (Α 179) ορίζοντα τα εξής: «Ενιαία τιµολόγια, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς» 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων εγκρίνονται ενιαία τιµολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις δηµοπρασίες των έργων. 2. Τα τιµολόγια καθώς και τα πρότυπα, µετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊστάµενης αρχής µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται». β. Σε εφαρµογή της πιο πάνω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η 17α/03/101/Φ.Ν. 437/ (Β' 1581/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων και εντύπων οικονοµικής προσφοράς, στο άρθρο 7 παρ. 2 της οποίας, προκειµένου για τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π. 334/2000 ορίζεται ότι εφαρµόζονται «οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λ.π άρθρο 15 Ν. 2328/95 (Α' 159 ), άρθρο 11 ν. 2372/96 (Α' 96) Ν. 2533/97 (Α' 28 ) και Π.. 82/96 (Α'66).

7 γ. Στο άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/95 αναφέρεται ότι «Οι µετοχές των ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και παρ. β του ν. 1256/1982 ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή τις προµήθειες περιλαµβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρία και οι µετοχές αυτής της εταιρίας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και µέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) για τον καθένα από αυτούς και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) συνολικά του µετοχικού κεφαλαίου. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών είναι προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρίας ή κοινοπραξίας, στην οποία µετέχει η εταιρία αυτή, στη σχετική διαδικασία.». δ. Τέλος στο άρθρο 1 παρ. 1 έως 3 του Π.. 82/96 διαλαµβάνονται τα εξής : «1. Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που µετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως µέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ Α159), όπως αυτό ισχύει, υποχρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή προµηθειών να έχουν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές τους µέχρι φυσικού προσώπου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 2. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών εταιρείας που εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 (η Εταιρεία) θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η Εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή της στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόµων ή από την προκήρυξη του διαγωνισµού, υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα:

8 α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου. όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ «τριάντα εργάσιµες ηµέρες» πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 3. Εφόσον από την κατάσταση των µετοχών της παραγράφου 2.β' προκύπτει ότι µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν προσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιριών είναι ανώνυµες εταιρίες πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρίες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην ανωνύµου εταιρίας ο τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιριών. Για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου η εταιρία τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους που είναι ανώνυµες εταιρίες. Στο ειδικό αυτό µετοχολόγιο η εταιρία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανώνυµης εταιρείας που είναι µέτοχος της εταιρείας κ.ο.κ., µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της παρούσης παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρίες που είναι µέτοχοι εταιρείας αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι της εταιρείας την υποχρέωση να την ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολόγιο µετόχου των που είναι ανώνυµη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αµέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό της µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες».

9 Σηµειώνεται ότι ως εκ του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισµού εφαρµογή έχουν οι πιο πάνω διατάξεις και όχι οι αντίστοιχες του Ν. 3310/05 (Α' 30/ ) III α. Περαιτέρω στο άρθρο 21 της αναφερθείσας από απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρονται οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό και στο άρθρο 22 τα επαγγελµατικά τους προσόντα ως προς τα οποία αναφέρονται τα εξής: «Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσης της. 2. Να µην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους προέλευσης. 3. Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατικής τους συµπεριφορά µε ( βάση ) τελεσίδικη απόφαση, οι νόµιµοι εκπρόσωποι της Ε. Ε. και οι διοικούντες αυτήν µε βάση το καταστατικό της ή ισοδύναµο έγγραφο...». β. Στο επόµενο άρθρο (23) της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, «κάθε εργοληπτική επιχείρηση που συµµετέχει στη διαδικασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και διαθέτει τα επαγγελµατικά προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στον άρθρο 21 της παρούσας. β...

10 γ ικαιολογητικά προσόντων Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. θα προσκοµίσουν «ενηµερότητα πτυχίου για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ΑΠ 15/ΟΙΚ./10128/ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. απόφαση...». Τα ίδια αναφέρονται και στα αντίστοιχα και ταυτάριθµα άρθρα της υπόψη διακήρυξης. γ. Τέλος στο άρθρο 24 παρ.1 περ. α, β, γ, και 2 περ. α του Π.. 334/2000 αναγράφονται τα πιο κάτω: «1. Κάθε εργολήπτης µπορεί να αποκλειστεί από τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία, όταν: α. Ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νοµοθεσίες των κρατών- µελών. β. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης. αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµοΰ ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νοµοθεσίες των κρατών- µελών. γ. Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση. 2. Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α,β,γ,ε και στ της προηγούµενης παραγράφου, δέχεται ως επαρκή απόδειξη: α. για τα αναφερόµενα στα στοιχεία α, β και γ, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισότιµο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από το οποίο εµφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.». IV. ο. Με το άρθρο 1 του Π.. 226/92 (Α' 120) συστάθηκε Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), του οποίου ο σκοπός και οι αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 2 στο οποίο ορίζονται τα πιο κάτω: «1. Η σύσταση και η λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων,

11 ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής ( ιδρύµατος, εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισµάτων των διενεργουµένων ελέγχων, σύµφωνα µε τα διεθνώς ανεγνωρισµένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθεται από την εσωτερική και κοινοτική νοµοθεσία. 2. Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποκείµενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 3. Στους σκοπούς του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών περιλαµβάνεται και η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής επιστήµης. β. Επίσης στο άρθρο 3 παρ. 1 του ίδιου Π.. αναφέρεται ότι «οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως και των οικονοµικών καταστάσεων: α... β... γ... δ. Των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των ετερρορύθµων κατά µετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών. ε...». Τέλος στο άρθρο 16 παρ. 1 ορίζεται ότι, «Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των τηρουµένων βιβλίων και των αναγκαίων νοµίµων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεχθείσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της ελεγχόµενης µονάδας κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα των εργασιών της κατά την ελεγχόµενη περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισµα του µε τα φύλλα εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλλάσσει επί µία πενταετία από τη ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η

12 γνώµη του διενεργήσαντος τον έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόµενο από αυτόν "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου. Το "πιστοποιητικό" ή "έκθεση" ελέγχου υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου». V. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι στο άρθρο 3 παρ. 3 του διέποντος την υπόψη σύµβαση Ν. 3263/04 αναφέρεται ότι «... η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη», ενώ µε την περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ίδιου νόµου καταργήθηκε ρητά η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του Π.. 609/85 µε την οποία οριζόταν ότι σε περίπτωση που οι διαγωνιζόµενοι διαφωνούσαν µε την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού η οποία θεωρούσε ότι η προσφορά τους δεν ήταν τυπικά παραδεκτή, µπορούσαν να δηλώσουν ότι θα υποβάλουν «...τις αντιρρήσεις τους, συµπληρώνοντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λείπουν, οι φάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν µέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για υποβολή τους. Αν οι ενδιαφερόµενοι επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, τότε οι πιο πάνω φάκελοι τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται και για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας». Επίσης καταργήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3090/02 η διάταξη του άρθρου 2 παρ. µόνη του Ν. 3060/02 κατά το µέρος που όριζε ότι «τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισµό της επιχείρησης από τον διαγωνισµό, µπορούν να συµπληρωθούν (υποβληθούν) και µετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό, αλλά πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών». VI. Από τις προπαραταθείσες διατάξεις προκύπτουν κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριο Αναστασόπουλο, Βασίλειο Σουλιώτη και Χρήστο Παπαδόπουλο, τα εξής: 1, α. Η µη υποβολή οποιουδήποτε από τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία και τη διακήρυξη δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά απαράδεκτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ιδία στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3263/04. (Ούτω και εγκύκλιος 24/04 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.).

13 β. Μεταξύ των προβλεποµένων δικαιολογητικών είναι και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της διαγωνιζόµενης εταιρείας, όπως είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της ίδιας εταιρείας, κατά τα διαλαµβανόµενα ιδία στα άρθρα 1 παρ. 2 περ. β του Π.. 82/96 και 7.2 των εγκριθέντων µε την 17α/02/101/Φ.Ν. 437/ (όπως ισχύει) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων και οικονοµικής προσφοράς και την ταυτάριθµη και ταυτόσηµη διάταξη της εγκριθείσας µε τη 1 β/0/10/85/ απόφαση του ίδιου Υπουργού από το Νοέµβριο 2004 διακήρυξη δηµοπρασίας του προαναφερθέντος έργου (Ούτω Σ.Τ.Ε.) 649/98, Γνωµ/ση Ν.Σ.Κρ. 164/04 ' τµήµα). γ. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 46 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 (όπως ισχύει) «ενηµερότητα πτυχίου» απαλάσσει τους διαγωνιζόµενους (µόνο) από την υποβολή στην επιτροπή διαγωνισµού των πιστοποιητικών τα οποία προβλέπεται να προσκοµισθούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. για την έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου» και κατά συνέπεια δεν καλύπτει την έλλειψη προσκόµισης της κατάστασης µε τα στοιχεία µετόχων από το µετοχολόγιο της εταιρείας, διότι για την έκδοσή της ζητείται από την αρµόδια για την τήρηση του Μ.Ε.Ε.Π. υπηρεσία η προσκόµιση του προβλεπόµενου από την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.. 82/96 πιστοποιητικού, που καλύπτει την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών και όχι και της αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων όπως προκύπτουν από το µετοχολόγιο της εταιρείας, κατά την περίπτωση β της ίδιας παραγράφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. Α περ.8 της ΑΠ/ 15/Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. δ. Οι αρµοδιότητες των ορκωτών ελεγκτών περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των ανωνύµων εταιρειών και την ενηµέρωση των µετόχων και όχι σε θέµατα που σχετίζονται µε τον έλεγχο τήρηση και ενηµέρωση του µετοχολογίου της εταιρείας. 2. Κατά την άποψη του Προέδρου του Τµήµατος Αντιπροέδρου του Ν. Σ. Κράτους, Κων/νου Βολτή και του Νοµικού Σύµβουλου Νικηφόρου Κανιούρα σύµφωνα µε την απόφαση) 15/οικ/10128/ του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε και το άρθρο 23 της ιακήρυξης του ιαγωνισµού η «Ενηµερότητα Πτυχίου», όταν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.)

14 ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ, υποκαθιστά τα δικαιολογητικά που αφορούν στη σύσταση και στις τροποποιήσεις της συστατικής πράξης µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ, στα γεγονότα ότι δεν έχει πτωχεύσει, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει αποφασιστεί η λύση της και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης του καταστατικού και ότι οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Επίσης στην ενηµερότητα πτυχίου συµπεριλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία του τελευταίου ισολογισµού. ικαιολογητικά για την έκδοση της «Ενηµερότητας Πτυχίου» αποτελούν όσον αφορά στα γεγονότα ότι δεν έχει πτωχεύσει και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου, ως προς τα γεγονότα ότι δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης καταστατικού, βεβαίωση της Νοµαρχίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και τέλος πιστοποιητικό ονοµαστικοποίησης µετοχών από τη νοµαρχία. Πιστοποιητικά ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης δεν εκδίδονται, ενώ πιστοποιητικό περί πτωχευτικού συµβιβασµού δεν απαιτείται, αφού προϋπόθεση του είναι η κήρυξη πτώχευσης (βλ. και έγγραφο 15/11823/ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε). Εξάλλου σύµφωνα µε τη διακήρυξη (άρθρο 7) ο ιαγωνισµός διέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, του Π.. 82/1996, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου αυτού και του Ν. 3021/2002. Οι σχετικές διατάξεις αφορούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανώνυµων εταιρειών που µετέχουν στη διαδικασία ανάληψης δηµόσιων έργων, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συµµετοχής τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.. 82/1996 η υποχρέωση για την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η εταιρεία υποβάλλει και πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι οι µετοχές µε βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονοµαστικές. Με την παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 2533/1997 διατυπώθηκε σε τελική µορφή η ετέρα προϋπόθεση υποβολής «αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετοχών της εταιρείας το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την

15 ηµέρα υποβολής της προσφοράς». Τέλος στο άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ορίζεται: «1. Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης...και πάντως πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης δηµόσιας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές... υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία, τα οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.. 82/1996 µε τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης στο µητρώο επιχειρήσεων του Τµήµατος Ελέγχου ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πα τη διενέργεια της διασταύρωσης...οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ειδικό έγγραφο... µε το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τη µη συνδροµή των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων...». Συναφώς στο άρθρο 4 παρ. 3 της ιακήρυξης ιαγωνισµού ορίζεται ότι πριν τη σύναψη της σύµβασης η Προϊσταµένη Αρχή καλεί τη µειοδότρια Ε.Ε. να προσκοµίσει εκ νέου µέσα σε τριάντα ηµέρες επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 κ.λ.π. Σε περίπτωση Ε.Ε. εγγεγραµµένης στο ΜΕΕΠ και υπό την προϋπόθεση υποβολής του πίνακα ονοµαστικοποίησης των µετοχών και έκδοσης του πιστοποιητικού του Ε.Σ.Ρ., η απόφαση κοινοποιείται στην ανάδοχο. Η υποβολή στη συγκεκριµένη δηµοπρασία «Ενηµερότητας Πτυχίου» µετά και την έκδοση του πιστοποιητικού Νοµαρχίας ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές και επιπλέον ότι δεν έχει δηµοσιευθεί τροποποιητική της συστατικής πράξη, πληροί ουσιαστικά και µε τη νόµιµη χρονική ισχύ την πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.. 82/1996. Επίσης και δεδοµένου ότι δεν απαιτείται υποβολή του βιβλίου µετόχων, αλλά αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο οικείο βιβλίο της εταιρείας, πληρούται επαρκώς και η δεύτερη προϋπόθεση µε την πιστοποίηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναλυτικά για τους µετόχους και τον αριθµό των ονοµαστικών µετοχών τους. Τα στοιχεία αυτά βεβαιώνονται από όργανο αρµόδιο για τον έλεγχο των εµπορικών βιβλίων, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε είναι και το βιβλίο µετόχων (βλ. άρθρο 3 και 16 παρ. 1 του Π.. 226/1992), η έκθεση του οποίου είναι δηµόσιο έγγραφο και παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς τις διαπιστώσεις αρµοδιότητας του (βλ. Ε. Περάκη, Το δίκαιο της Ανων. Εταιρίας, ερµηνεία άρθρου 37 - πρβλ. Επιτροπής Αναστολών Σ.τ.Ε. 474/1998 και Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 164/2004). Ως προς την κατά

16 χρόνο έκδοση της η βεβαίωση αυτή ανεξάρτητα από τη λογιστική θέση της εταιρείας, που αναφέρεται στην , ανάγεται ως προς το γεγονός της διαπίστωσης που προέρχεται από το βιβλίο µετόχων και στο χρόνο σύνταξης της έκθεσης. Αλλά πέραν τούτου το στοιχείο αυτό αντλεί την επικαιρότητα του από την Ενηµερότητα Πτυχίου και το συναφές πιστοποιητικό της Νοµαρχίας σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση και τη µη τροποποίηση της συστατικής πράξης. Ως εκ τούτου συντρέχουν από άποψη υποβολής δικαιολογητικών οι τυπικές προϋποθέσεις νόµιµης συµµετοχής στο διαγωνισµό. Όµως και πέραν αυτού η ανάδειξη της Ε.Ε. σε µειοδότη υποχρεώνει αυτή, σύµφωνα µε τη ιακήρυξη και το νόµο, σε υποβολή επίκαιρων πιστοποιητικών για την έκδοση πιστοποιητικού του Ε.Σ.Ρ., και συνεπώς κατά τρόπον ασφαλή µπορεί να καλυφθούν ουσιαστικά οι προϋποθέσεις του νόµου για την νοµιµότυπη υπογραφή της σύµβασης όσον αφορά στα ανωτέρω ζητήµατα. VII α. Από τα αναφερόµενο στο ερώτηµα ιστορικό και τα στοιχεία που το συνοδεύουν προκύπτει ότι η προαναφερθείσα εργοληπτική επιχείρηση έλαβε µέρος στο διενεργηθέντα στις δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την κατασκευή του έργου «οδικός άξονας Κοζάνη- Φλώρινα -Νίκη, τµήµα Φλώρινα - Νίκη» προϋπολογισµού ΕΥΡΩ, στον οποίο προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση ανερχόµενη σε 27,97%. β. Κατά του παραδεκτού της προσφοράς της υποβλήθηκε ένσταση από τη δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση µε ισχυρισµούς που αφορούν (και) στη µη προσκόµιση αναλυτικής κατάστασης των µετόχων της κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις που έχουν αναφερθεί. Προς κάλυψη του πιστοποιητικού αυτού η διαγωνιζόµενη εταιρεία προσκόµισε το από πιστοποιητικό το οποίο έχει ως εξής: Β Κ R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚR INTERNATIONAL. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Με το παρόν βεβαιούται ότι όπως προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 της εταιρείας µε την επωνυµία "ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε 27689/02/Β/92/411 - Ε ΡΑ :

17 Πατησίων 48, Αθήνα η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας την 31/12/2003 ανήρχετο στο ποσό των ,80 η οποία αναλύεται ως εξής: - Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο ,20 - Τακτικό αποθεµατικό ,03 - Αποθεµατικά φορολογούµενα ,26 - Αποθεµατικά φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο ,08 - Αφορολόγητα αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων ,18 - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,05 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Καθαρή λογιστική θέση) ,80 Το καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού δέκα οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων εννενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών ( ,20 ) αναλύεται σε τριάντα εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (30.659,167) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ) εκάστης, οι οποίες κατανέµονται ως κάτωθι κατά µέτοχο: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ (1) ηµήτριος Ιωάννου Σταµατίου Κάτοικος Αθηνών οδός Πατησίων αρ.48 (2) Βασιλική Φωτίου Μηδειάτη Κάτοικος Παπάγου οδός Κύπρου αρ.35 (3) Μαριάννα Ιωάννου Μηδειάτη Κάτοικος Παπάγου οδός Κύπρου αρ. 35 ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,15% , ,71% , ,14% ,60 ΣΥΝΟΛΑ ,00% ,20 Αθήνα 9 - Φεβρουαρίου Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΩΤΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18 γ. Αντιθέτως, η ενιστάµενη και η αµέσως επόµενη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση προσκόµισαν ακριβή αποσπάσµατα από το µητρώο µετόχων η γνησιότητα του οποίου βεβαιώνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο και τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο αντίστοιχα. VIII α. Από τα προπαραταθέντα προκύπτει κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριος Αναστασόπουλος, Βασίλειος Σουλιώτης και Χρήστο Παπαδόπουλο ( ψήφοι επτά), ότι η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» όφειλε να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισµού το προβλεπόµενο από την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.. 82/96 πιστοποιητικό και το προσκοµισθέν από «πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτού λογιστή» δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις διότι, εκδόθηκε από αναρµόδιο όργανο, δεν αναφέρει αν τα στοιχεία που διαλαµβάνονται σ' αυτό στηρίζονται στο βιβλίο µετόχων και δεν προκύπτει ότι είναι επίκαιρο, διότι ναι µεν φέρεται ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον πιστοποιούντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή στις , πλην όµως φαίνεται ότι στηρίζεται στον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της εταιρείας της 31ης εκεµβρίου Αντίθετες απόψεις περί της πληρότητας του υπόψη πιστοποιητικού δεν µπορεί να γίνουν δεκτές ενόψει της τυπικότητας η οποία διέπει τους δηµόσιους διαγωνισµούς γενικότερα και τους αφορώντες στην κατασκευή των δηµόσιων έργων ειδικότερα, µετά µάλιστα και τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 12 παρ. 3 περ. ε του ν. 3263/04 οι οποίες δεν απαντώνται στους λοιπούς δηµόσιους διαγωνισµούς. β. Κατά την άποψη της µειοψηφίας η οποία απαρτίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Κων/νο Βολτή, Αντιπρόεδρο του Ν. Σ. Κράτους και το Νοµικό Σύµβουλο Νικηφόρο Κανιούρα το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή καλύπτει τη νοµική προϋπόθεση, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω (περίπτωση VI, 2). IX. Αναφέρθηκε ήδη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ του Π.. 334/04, κάθε εργολήπτης µπορεί να αποκλειστεί από τη συµµετοχή του σε δηµοπρασία αν καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του συµπεριφορά µε βάση τελεσίδικη απόφαση. Η διάταξη αυτή στην οποία δεν

19 µνηµονεύεται ειδικότερα το εύρος των φυσικών προσώπων στα οποία αφορά η πιο πάνω υποχρέωση, όταν οι διαγωνιζόµενοι είναι νοµικά πρόσωπα συµπληρώνεται και εξειδικεύεται µε τις ταυτάριθµες και ταυτόσηµες διατάξεις του άρθρου 22.2 των πρότυπων τευχών διακηρύξεων και της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισµού, στις οποίες ορίζεται ότι η έλλειψη ποινικής καταδίκης αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους και τους διοικούντες την εργοληπτική επιχείρηση. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του Κ. Ν. 2190/20 «περί Ανώνυµων εταιριών» «1. Η ανώνυµος εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του ιοικητικού αυτής Συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. 2. Το καταστατικόν δύναται να ορίση ότι και εν ή πλείονα µέλη του Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπώσι την εταιρείαν εν γένει ή εις ωρισµένου µόνον είδους πράξεις». Λαµβανοµένου λοιπόν περαιτέρω υπόψη ότι για την έκδοση της «ενηµερότητας πτυχίου» απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου των εντεταλµένων µελών του. Σ. της εταιρείας που τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους κατά το άρθρο 3 παρ. Α περ. 3 της 15/οικ/10128/ απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε., αλλά από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι για την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου στην υπόψη περίπτωση προσκοµίσθηκαν τα πιστοποιητικά ποινικού µητρών όλων των µελών του. Σ. της ενδιαφερόµενης Ανώνυµης Εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία να την δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, κατά την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, δεν απαιτείτο η υποβολή ποινικού µητρώου στην επιτροπή του διαγωνισµού και άλλων προσώπων πέραν των προσκοµισθέντων για την έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου». Χ α. Όπως προκύπτει από τις ουσιαστικά ταυτόσηµες διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. β του Π.. 334/2000 και 22 παρ. 2 των εγκριθέντων πρότυπων τευχών και της διακήρυξης του υπόψη διαγωνισµού προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµό των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι η µη κίνηση σε βάρος τους διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη παρεµφερής κατάσταση, τούτο δε προκύπτει κατά την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Π..

20 334/2000 από έγγραφα που εκδίδονται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ανάλογα µε τη νοµοθεσία κάθε χώρας. Τα πιστοποιητικά αυτά κατά την κρατήσασα στο Τµήµα άποψη η οποία απαρτίσθηκε από τους Νοµικούς Συµβούλους, ηµήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Θεόδωρο Ρεντζεπέρη, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, ηµήτριο Αναστασόπουλο, Βασίλειο Σουλιώτη και Χρήστο Παπαδόπουλο, (ψήφοι επτά) δεν καλύπτονται από την «ενηµερότητα πτυχίου» διότι δεν απαιτείται και δεν ελέγχεται η προσκόµιση τους για την έκδοσή του. β. Αντιθέτως, κατά την άποψη της µειοψηφίας η οποία απαρτίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Αντιπρόεδρο του Ν. Σ. Κράτους Κωνσταντίνο Βολτή και το Νοµικό Σύµβουλο Νικηφόρου Κανιούρα µεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου προσκοµίστηκαν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν αρµοδίως, στα οποία περιέχεται η βεβαίωση, ότι δεν εκδίδεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό περί µη κίνησης διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχει αποφασιστεί η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτωχευτικό συµβιβασµό. Συνεπώς ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται τα ζητήµατα αυτά από την Ενηµερότητα Πτυχίου η συµµετέχουσα Ε.Ε. (εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ) είχε καλύψει την προκύπτουσα από το Π.. 334/2000 (άρθρο 24 παρ. α και β) υποχρέωση να προσκοµίσει όσα δικαιολογητικά εκδίδονται κατά την ελληνική νοµοθεσία. XI. Κατά συνέπεια λόγου µε τα προπαρατεθέντα επί των υποβληθέντων επιµέρους ερωτηµάτων του δεύτερου ερωτήµατος αρµόζουν οι πιο κάτω απαντήσεις α. Όφειλε η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», να καταθέσει το µετοχολόγιο της στην επιτροπή του διαγωνισµού και το κατατεθέν από «πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή» δεν είναι σύννοµο. (αντίθ. µειοψ.) β. εν όφειλε να καταθέσει άλλα πιστοποιητικά ποινικού µητρώου πέραν των κατατεθέντων για έκδοση «ενηµερότητας πτυχίου». (οµόφωνα) γ. Όφειλε να καταθέσει πιστοποιητικά ότι δεν έχει κινηθεί η εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης. (αντίθ. µειοψ.)

21 Γ. Επί του τρίτου ερωτήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.. 609/85 «οι οικονοµικές προσφορές (τιµολόγιο προσφοράς, προϋπολογισµός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λ.π.) υπογράφονται πάντοτε από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο». Ούτε από τη διάταξη αυτή ούτε από καµία άλλη διάταξη προκύπτει ότι για την ισχύ της οικονοµικής προσφοράς πέραν της σφραγίδας µε την επωνυµία της διαγωνιζόµενης εταιρείας και την υπογραφή της από το νόµιµο εκπρόσωπό της πρέπει να τεθεί και το ονοµατεπώνυµο του. (Ούτω Σ.Τ.Ε, Επ. Αν. 15/05). Συνεπώς κατά την οµόφωνη γνώµη του τµήµατος η προσήκουσα απάντηση επί του τρίτου ερωτήµατος είναι αρνητική. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα, Ο Εισηγητής ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου 2005. Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων

ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων Αναστασίου Γ. Γακίδη ικηγόρου Νοµικού Συµβούλου του ΣΠΕ Ε Θ.&Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Γυμνάσιο Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 96/2013 και προϋπολογισμό : 265.062,00. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με υποβολή προσφορών με το σύστημα επί μέρους ποσοστών ς σε ομάδες εργασιών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 62528/15-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 12-11-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα