ί;''?^;:ίν;?^ -:;ί-λ::.-.-:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί;''?^;:ίν;?^ -:;ί-λ::.-.-:"

Transcript

1 ,,..'- 7' ν ν' '. ^3 νί-''3 :.V' --< -V ' ^. Λν_>,.'>. ν...,. -,,-, " -Ι'*"." V"",-!* ΐ.- -^^ " ''. ί;''?^;:ίν;?^ -:;ί-λ::.-.-: "'< "ν5 'νί ''."ί.νί\: '^"' '^. ;^;'νί-ίΐ; :':-'ν- <ΐ-:

2

3 Λ^Ν*^ Τ'ί ΙΙΊΟΡΙΆ ΚΆΙ ΓΕΜΕ^ΛΟΓΙ/^ %' '' \» ΤΗΣ ΜΕΓΗΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΜΕΙΒΣ ΦΡΛΓΚΟΥΔΗ ΐλ ΚλΙ ΤΩίΝ ΣΥΓΓΕΜΙΚΩΙΊ ΟΙΚΟΓΕί^ΕΙΩΠ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ:. ΦΓΑΓΚΟΥΔΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΕΙΟΑΟΓΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΗΘΗΝΩΝ ΚΛΠ. ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΥΜΗΙΑ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΛΣ ** '^ΑΙ?Η ΜΒΛίΠίίΜίΤΙί ηθηπηι ΤνποίΣ Μ. ΗΠλΤΣΙΔΗ ΜΕΜΒΜΔΡΟΥ ολ,^^^^ ΥΠ0ΥΡΓΕ10Ν ΠΑίΔΕΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

4

5 ΠΦΙΕΡΩΝΕΤΒΙ ίκδιδετηΐ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΙ ΤΩΝ ΗΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ Κηΐ ΕΙΣ ΤΗΝ ηγηπητην ΜΟΥ ΚΥΠΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΜΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ τον ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥ ΒΙΟΥ Γ. Σ. Φ.

6

7 ΠΡΌΛΟΓΟΣ; ^Η ΚύΛρος, μία τών μεγάλων νήσίον τής Μβσογβίου, ΐαη ΛΒρίπου χατα τδ εμβαδόν μέ τήν Κρήτην,ύπήρξβν ανέκαθεν 'ΕΙ' Ληνίχή.Ή Μαιςτης μβταξύ Ευρώπης,*Ασίας χαλ Άφριχής,βΙνοί 4ΐαουόαιοτάτη.Ύπήρξ8ν ό χύριος σταθμός διαβάσεως τών χατα χτητών τών τριών Ηπείρων, δπου ό πολιτισμός διέβη άπό τής ^ Ασίας είς τήν Εύρώπην χαΐ ό * Ελληνισμός έπέρασεν άπό'ηπεί' ρου είς "Ηπειρον. ΚαταχτηταΙ τοΰ χόσμον τήν έλεηλάτησάν, τήν χατέστρεψαν χαί πολλάκις τήν ύπεδούλωσαν. Ή ώραιότης τής νήσου χαί ό πλούτος τών δασών χαι τών μεταλλείων της τήν χατέστησαν περιώνυμον. Πολλάχις εύημέρησεν, άλλα σπανίως Μμεινεν εντελώς ελευ&έρα.κατά τούς αρχαίους χρόνους άπετελεΐτο άπό 10 βασίλεια, ήκμασε δέ έχει τό διαμεταχομιστιχόν έμπόριον, ή βιομηχανία χαι ή ναυτιλία.αίγύπτιοι,φοίνιχες,'ασσύριοι, έχό' ^ίευσαν άλληλοδιαόόχως τήν νησον. Οί Πέρσαι έκυριάρχησαν έπι ύύο αιώνας, χα&' ούς οί κάτοικοι πολλάκις έστασίασαν, μετέσχσν Μ τών αγώνων τών 'Ελλήνων κατά τοϋ Μεγάλου Βασιλέως. 'Ο^ Κίμων ηγούμενος του χατά τών Περσών πολέμου έπεσεν είς Κίτιον, Ό μέγας τής έν Κύπρω Σαλαμίνος Βασιλεύς Ευαγόρας, χαταλύσας τά διάφορα βασίλεια, άνεκηρύχθη ^^ασίίΐβύς τής νήχ7ον χαχάνέλαβε τόν χατά τνν Περσών άγώνα,άλχ'έν τέλει ύπέκυ ^εν εις τήν περσικήν έπικυριαρχίαν.'επι Μ.'Αλέξανδρον οίκύ- ^ίριοι έστασίασαν χαί πάλιν χατά τών Περσών. Μετά τόν-θάνατον τοϋ Μακεδόνος ήρωος ή Κύπρος περιήλθεν εις τούς Πτολεμαίους και κατόπιν εις τούς Ρωμαίους, ύπό τούς οποίους τίορήκμασεν. Οί Κύπριοι έδέχθησαν τόν Χριστιανισμόν, χατηχηθέντες ΑνωρΙς χχπό τών Αποστόλων Βαρνάβα χαΐ Παύλου. Μέ τήν όιαίρεσιν τής αυτοκράτορας ή νήσος, περιελθοϋσα είς τό Άνατολικον Ρωμαϊκόν Κράτος, συνέδεσε τάςτύχαςτης μέ τούς'ελ' ληνας τοϋ Βυζαντίου. Μετά πάροδον ησυχίας και ευημερίας ύπό τούς Βυζαντινούς, υπέστη τάς έπιδρομάς νέων βαρβάρων τής "Ασίας άφ' ενός, τών μουσουλμανικών ορδών, αΐτινες έπήλθον χατά τοϋ Βυζαντίου, και άφ' ετέρου τών Φράγκων, οΐτινες έχ ατρατεύσαντες διά νά σώσουν άπό τούς απίστους τούς Αγίους Τόπους, χατέστρεψαν τούς Χριστιανούς τής Έλλην. Ανατολής. *Η Κύπρος ύπεδουλώθη έν τέλει είς τούς Φράγχονς χαΐ έπϊ τρεις αίώνας υπέστη τά μαρτύρια άνηχούστου τυραννίας, ύπό τήν οποίαν ό Ελληνισμός χαι ή ' Ορθοδοξία, ολίγου δεΐννά έξα- 4ρανισθοϋν. 'ΕπΙ τών Γάλλων βασιλέων Αουζινιανών έν τον τοις ή νήσος έσχε περίοδον ευημερίας χαΐ έν τέλει ό 'Ελλην*- <ομός ήρχισε ν' ανακύπτει. Περί τά τέλη τής κυριαρχίας τόάν Λου^

8 6 ζινιανών ή φραγχοκρπτία ήρχισε νά εξελληνίζεται. Τό 1469 οί Ενετοί, οι χειρότεροι έ^θροι τοϋ Ελληνισμού, κατέλαβαν τήν νησον, ήτις έν τέλει μετά 80 έτη έκυριεύθη ύπό τών Τούρκων. Ή ύπό τών Ενετών έξηντλημένη ήδη Κύπρος περιήλθεν ύπό τούς Τούρκους εις τήν έσχάτην αθλιότητα. Ή νήσος, ή όποία χατά τούς αρχαίους χρόνους χαι έπι τών Αουζινιανών έφ^ θασε νά έχη περί τό έν έκατομμύριον κατοίκους, κατά τόν Ιβον αίώνα μόλις είχεν * Εσχάτη πενία, τρομερόν σκότος,^ σφαγαί, εξισλαμισμοί. Άλλ'αυτή ή τυρραννία, άποδιώξασα τούς Φράγκους άπό τήν Άνατολήν χαΐ άναγνωρίσασα ώς νομίμους χατοίκους τούς ραγιάδες^ συνετέλεσεν εις τήν ένωσιν δλων τών υποδούλων τοϋ Βυζαντίου και τήν άναγέννησιν τοϋ νέου Ελληνισμού. *Η Κνπρος ύπό τόν ζυγόν τών Τούρκων και είς τονί κόλπους τής *Ελλ. Όρθοδόξου Εκκλησίας ήσθάνθη Ισχυρότερον τόν έλληνικόν παλμόν. Έάν δε δέν μετέσχεν επισήμως" της *Ελλ. Επαναστάσεως τοϋ 1821, ώς έκ τής γεωγραφικής της θέσεως, εμμέσως δμχος μετέσχε τοϋ Αγώνος. Κύπριοι εϊχον μυη^ θή είς τά τής Φιλικής Εταιρείας^ ή μετέβησαν είς τήν άγωνιζομένην Ελλάδα, δπου έπολέμησαν και άνεδείχθησαν. Καθ' ήν δ^ αερίοδον παρεσκευάζετο έν τή κυρίως Ελλάδι ή Έπανάστασις, ή Κύπρος συ^εχινεΐτο επίσης άπό τούς πρώτους παλμούς τής αναγεννήσεως. Πρό τοϋ 1821 συνιστώντο τά πρώτα Έλλην, σχολεία. *Η τουρκοκρατία ήρχισε νά υφίσταται τήν έπί^ρασιν τον άναγεννωμένου Ελληνισμού, δπως ποτέ ή Ρωμαιοκρατία^ χαΐ ή Φραγκοκρατία. Και έν Κύπρω, δπως και άλλου τής αυτοκρατορίας, ή εξουσία είχε περιέλθει είς τούς αρχιερείς και τόν Μέγαν Διερμηνέα τής Διοικήσεως, Κύπριον 'Ελληνα. Ό Άρχιβχίσχοπος κάί ό Δραγομάνος ήσαν οι αληθινοί Κυβερνήται. *Η Έπανάστασις ανέτρεψε τό έργον τοϋ εξελληνισμού τής Τουρκίας. Τήν έκρηξιν τής Επαναστάσεως έπηκολούθησαν καί' έν Κύπρω έκτροπα, κατά τά όποια υπέστη τά πάνδεινα, Άποχατασταθέντων τών πραγμάτων χαι δοθείσης ά μνηστείας, 6 Έλ ^ ληνιαμός τής Τουρκίας ήρχισε ν' άναθαρρύντ) και νά άναβλαστάνη. Έπηκολούθησεν ή μεγάλη περίοδος τής αναστάσεως τον νεωτέ^ου Έλληνισμοϋ με την μικράν έλευθέραν γωνίαν ώς βάσιν τοϋ μεγάλου οικοδομήματος^ "Ετσι καί ή Κύπρος άναπτνσ^ σεται γοργά μέχρι τοϋ 1878, οπότε περιελθοϋσα εις τήν Άγγλίαν κατέστη ύπό τήν φιλελεύθεραν βρεττανικήν Διοίκησιν μέγα Έθν. Κέντρον. Σήμερον ή Κύπρος έχει περϊ τάς 35ϋ χιλ. κατοίκους, ών 275 χιλ. Έλληνες, 60 χιλ. Τούρκοι χαλ 15 χιλ. διάφοροι.

9 ΕΙΣ1ΑΓΩΓΗ Αί μονογραψίαι, αί άφορώσαι τήν Ιστορίαν τών μεγάλων του "Εθνους μας οικογενειών, δέν αποτελούν μόνον συμβολήν είς τήν καθόλου ίστορίαν τοο Γένους, άλλα καΐ φόρον τιμής εις τοος προγόνους καί διδακτικόν ανάγνωσμα διά τε τά μέλη τής ΘΐκογενεΙας καΐ δι* δλην τήν κοινωνίαν. ΈλληνικαΙ οίκογένειαι παλαιαΐ δυνάμεναι νά επιδείξουν μακρόν γενεαλογικόν δένδρον υπάρχουν πολλαι. Καί ναί μέν αί έκ Βυζαντίου καυχώμεναι, δτι κατάγονται, δέν δύνανται νά πιστο^ ποιήσουν τήν καταγωγήν των ή άμυδρώς πως, άλλ* αί ψαναριωτικαΐ οίκογένειαι. αί έξ ενετικής καταγωγής έξελληνισθεΐσαι έπτανησιακαί, αί άρχοντικαί τής Τουρκοκρατούμενης Ελλάδος κσΐ κατόπιν αί τών αγωνιστών, τών λογίων κ.λ.π. υπήρξαν πολλαί, δυνάμεναι νά επιδείξουν μακρόν γενεαλογικόν δένδρον. Παρ' δλα ταυτσ τό νεώτερον "Εθνος δέν κατώρθωσε νά ίδρυση αριστοκρατία ν καί σοβαράν Ιθύνουσα ν τάξιν διά λό γους, οϊτινες δέν είναι τοο παρόντος, εΐχεν επικρατήσει δέ είς τόν βίον τοο 'Έθνους τό όχλοκρατικόν στοιχεϊον, έξ' οδ ή γενική μας αναρχία. 'Εν Κύπρω δμως ουδεμία παλαιά οικογένεια επέζησε τής τρομεράς Ενετικής καί Τουρκικής κατακτήσεως; ύπό τάς όποια< μάλιστα ολίγον έλειψε νά καταποντισθή ή νήσος. Κάποια άναρίωσις επήλθε κατά τά τέλη τοο 18ου αιώνος καί τάς αρχάς τοβ 19ου αιώνος πέριξ τών αρχιερέων, μερικών διδασκάλων πού ήλθον άπ' εξω καί τών Προξένων, οί πλείστοι τών οποίων ήσαν Κύπριοι. 'Ολίγον δέ πρό τής Επαναστάσεως εΐχον έλθει έξ Επτανήσου καί Τεργέστης μερικοί "Ελληνες, οί όποιοι ίδρυσαν τάς άριστοκρατικάς οικογενείας τών προξένων, ιατρών, έμπορων καί λοιπών, παρά τάς οικογενείας τών ιθαγενών προκρίτ των, οϊτινες ήρχισαν συγχρόνως νά άναπτύσσωνται. "Ενας τών Ελλήνων τούτων ήτο καί ό Δημήτριος Φραγκούδης, δστις πρό δύο καί πλέον αιώνων ήλθεν έκ Τεργέστης καί αποκατασταθείς έν Λεμεσώ ώς ιατρός καί πρόξενος, έγινεν ό αρχηγός τής μεγαλυτέρας συγχρόνου Κυπριακής οικογενείας, μεγαλυτέρας δχι μόνον λόγω τών πολλών αυτής διακλαδώσεων, άλλα καί λόγω τής συνεχούς πατριωτικής καί μεγάλης Ι^σεως τών μελών αυτής έπί δύο ήδη αιώνας. Δύναμαι μάλι^ στα νά ε'ίπω, δτι ύπό τήν Ιποψιν αυτήν ή οικογένεια Φρσγ

10 8 - κούδη εΐναι μία τών μεγαλυτέρων συγχρόνων Ελληνικών οίκογενειών. Βεβαίως εις τήν νεωτέραν ίστορίαν τής νήσου ή πλέον εξέχουσα φυσιογνωμία ύπίίρξεν ό Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, ό Δραγομάνος, ΰστις κατώρθωσε νά ύποσκελιση έν τή διοικήσει τόν ΤοΟρκον Πασσδν, πληρώοας έν τέλει διά τής κεφαλής του τήν δόξαν, τά πλούτη, κσί τήν δύναμιν του, δπως συνέβαινε συχνά μέ τούς "Ελληνας αξιωματούχους τής Τουρκίας, καρατομηθείς έν Κωνσταντινουπόλει τό Άλλ' ή δράσις τής οίκογβνείας Δραγομάνου εΐχε περιορισθή εις δύο μόνον πρόσωπα, πατέρα καί υίόν, έν^ ή τής οικογενείας Φραγκούδη υπήρξε μακρά, διαρκής, καί πολυσχιδής καί έν Κύπρφ και έκτος αυτής, 'Εν Κύπρφ ύπήρξεν οικογένεια Προξένων, μεγαλεμπόρων, προκρίτων. Τό Προξενικόν ήτο μέγα αξίωμα διά τήν έποχήν τούς έπροστάτευε κατά τών αυθαιρεσιών τών Τούρκων καί τούς επέτρεπε ν ασυδοσία ν καί έλευθερίαν εις τό κινεΐσθαι καΐ έμπορεύεσθαι. Τά Προξενεία ήσαν εγκατεστημένα έν Λάρνακι, ή όποία ύτιήρξεν ό κύριος λιμήντής νήσου, άν καί άλίμενος. "Ολοι δέ οί έκεϊ Πρόξενοι έκτος τοο τής Γαλλίας καί Αγγλίας ήσαν Έλληνες Κύπριοι ή Επτανήσιοι εγκατασταθέντες έν Κύπρφ καί γνωρίζοντες ξένας γλώσσας. Ούχ ήττον Πρόξενοι τής Αγγλίας διετέλεσαν καί "Ελληνες Κύπριοι Επτανησιακής καταγωγής, ώς ό Αντώνιος Βοντιτσιάνος, έπί πεντήκοντα Ιτη διευθύνας τό 'Αγγλικόν Προξενεΐον κατά τούς κρισιμωτέρους τής Κύπρου χρόνονς, παράσχων μεγάλας ύιτηρεσίας εις τούς διωκόμενους Χριστιανούς. Ώς εϊπαμεν ήδη, ολίγα Ιτη πρό τής Επαναστάσεως έγκατεστάθησαν εις Λάρνακα διάφοροι Επτανήσιοι 'Έλληνες, ίτι δέ καί Λεβαντΐνοι ώς έμποροι κσί Ιατροί, δημιουργήσαντες εις τόν κυριώτερον Κυπριακόν λιμένα ζωηράν κοινωνικήν κίνησιν κατ* αντίθεσιν πρός τ' άλλα μέρη τής πολυπαθοος καί απονεκρωμένης νήσου. Έν Σκάλα υπήρξε καί 'Έλλην αντιπρόσωπος τής Ιονίου Πολιτείας, ό Σιορ Παναγής 'Αγγελδτος. Μετά τήν Λάρνακα καί τήν πρωτεύουσαν Λευκωσίαν πόλις μόλις ήδύνατο νά όνομασθή μόνον ή Λεμεσός, τής όποΐας ό έπισης απροστάτευτος δρμος ήτο ό δεύτερος τής νήσου λιμήν. Ή Λάρναξ ήτο κτισμένη Μν χιλιόμετρον μακράν τής θαλάσσης διά τόν φόβον τών πειρατών. Τά κατόπιν Ιτη νέα πόλις ήρχιοε νά δημιουργήται εις τήν παραλίαν, ή Σκάλα, ή όποίσ κατέστη σήμερον ή κυρία πόλις, ένωθεΐσα μέ τήν πάλαιαν Λάρνακα.

11 9 Έν Λεμεσφ ύπήρχον Προξενικοί Πράκτορες ή Ύκοτρόξενοκ, ονομαζόμενοι κσί ούτοι Κόνσολοι καί έπί τό κυπριακώτερον Κούσουλοτ. Ή έκρηξις τής Έλλην. Επαναστάσεως ένροξένησε καί είς τήν Κύπρον τρομερά δεινά. Ό 'Αρχιειιίσκοπος μετά τών αρχιερέων καί εκατοντάδων προκρίτων έθσνστώθησσν Πολλών Χρι στισνών τήν ζωήν έσωσαν οί Πρόξενοι, οί όποιοι και έβοήθησαν πολλούς νά φύγουν. Ή οικογένεια Φραγκούδη επσθεν ίσως τά όλιγωτερα ώς οίκογένεια Προξένων κοη έσωσε πλείστους Χριστιανούς. Οί φυγάδες Κύνριοι άπήλθον εις τήν άγωνιζομένην Ελλάδα, εις τήν Τεργέστην καί άλλσχοο. Μέλη τής οικογενείας Φραγκούδη έφυγαν είς Τεργέστην, ή διά νά λάβουν μέρος εις τόν 'Αγώνα καί όιτήρξεν αδτη ή πρώτη άναχώρησις τών Φραγκούδηδων άπό τήν Κύπρον καί ή άρχή τοο διασκορπισμοο των. Υπάρχει δέ πιθανότης, δτι καί ή οίκογένεια συτη θά έκλείψς συντόμως, έάν οί τέσσαρες υπολειπόμενοι νεαροί Φροτγκούδηδες έν ΑΙγυιττφ κσί ' Ελλάδι δέν φροντίσουν διά τήν διαιώνισιν του γένους των! Ό εκφυλισμός εΐναη. ή μοΐρα τών παλαιών οικογενειών. Δυστυχώς δέ είς ημάς τούς Έλληνας ό εκφυλισμός οδτος κατά κανόνα επέρχεται ταχύτερον σήμερον ένεκα τής ελλείψεως οίκογενειακής ανατροφής καί τοο πνεύματος τής παραδόσεως. Συγχρόνως κατά τά τελευταία ετη τάς παλαιάς οίκογενείοίς υπονομεύει ή άγαμια καί ή αποφυγή τής τεκνοποιίας. Λί οίκο γένεισι τών 5-10 παιδιών δέν υπάρχουν ιτλέον. Ούτως ολόκληροι παλαιαί οίκογένειοη τής Κύπρου έξηφοτνίσοησαν ή πλησιάζουν νά σβύσουν. ΟΙ αρχαίοι ΊΕλληνες πρό τής παρακμής των -ώνόμαζον τήν άγαμίαν ίεροσυλιαν». Ό Φωκυλίδης έλεγε μή μένε άγαμος διά νά μή χαθη τό δνομά σου* δώσε καί συ 6ΐς τήν φύσιν δ,τι επήρες άπ* οότήν* κάμε παιδιά, δπως έγινες καΐ σύ>. Ό Ξενοφών έλεγε «Ινα σπίτι δίχως μητέρα εΐναι μεγάλη δυστυχία>. Ή πολιτεία περιεφρόνει τοός άγαμους καί τοός άπαιδας. Ό άγαμος εθεωρείτο άπατρις, εγωιστής, σιχαμένος. Έπί τοο τάφου τών άγαμων έτοποθέτουν δοχεία ακάθαρτα εις ενδειξιν περιφρονήσεως. Ή εκδοσις μονογραφιών ώς ή μελέτη αότή συντελεί είς τήν σύσφιγξιν τών οικογενειακών δεσμών καί τήν στερέωσιν τών οίκογενειακών παραδόσεων. Τήν συγγραφήν τής μονογραφίας ταύτης εΐχα πρό πολλού σκοπόν νά κάμω καί δίά τουτο ετχα κρατήσει διαφόρκ}υς σημειώσεις άπό διηγήσεις του μοτκαρίτου πατρός μου και

12 10 άλλων παλαιών προσώπων. Τελευταίως δέ άναδιφών τήν έν τη πατρική οίκίςί τήν Λεμεσού άλληλογραψίαν τοο πατρός μου. εύρήκα διάφορα έγγραφα, αναφερόμενα εις τόν Δημήιριον Νικολάου Φραγκούδη πάππον τοϋ πατρός μου, άκμάσαντα κατά τό τέλος τοο 18ου καί τάς αρχάς τοο 19ου αίώνος. Τά έγγραφα ταϋτα μοο επέτρεψαν ν^ άνεύρω ακριβώς τόν άρχηγόν τής οίκο^ γενείας καί κατόπιν ερευνών, μελετών κσί αφηγήσεων τών ζώντων συγγενών νά διαγράψω όλόκληρον τό έξ άρρενογονίας καί θηλυγονίας οίκογενειακόν δένδρον, μέ ολίγα ελπίζω κενά καί λάθη. Τά έγγραφα ταοτα, ώς καί δσα άλλα αναφέρονται έν τώ βιβλίφ ώς ευρισκόμενα παρ* έμοί καί τάς ενδιαφέρουσας οικογενειακός σημειώσεις καί τά σχετικά γράμματα θέλω καταθέσει μετά τήν έκδοσιν τοϋ βιβλίου εις τήν έν Αθήναις Έθνολογικήν έταιρείαν ύιτό τόν τίτλον «τ'αρχεϊον Κυπριακής οικογενείας Φραγκούδη». Πρίν κλείσω τήν είσαγωγήν ταύτην κάμνω τάς έξης παρατηρήσεις. "Οσων παλαιών προσώπων ήδυνήθην νά έξακριβώσω^ τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως καί θανάτου τάς αναγράψω. Διά τούς συγχρόνους, έφ'δσον δέν αναφέρω τόν θάνατον των. υποτίθεται, δτι ζοον, έάν δέν κάμνω λάθος. *Ελπ(ζω εις έλσχίστας περιπτώσεις νά έσφαλα, διότι κάθε πληροφορίαν υπέβαλα είς έπισταμένην βάσανον. Ευχαρίστως δέ θά δεχθώ πάσαν έγκυρον έπανόρθωσιν, δπως δημοσιεύσω αυτήν είς είδικόν παράρτημα, τό όποιον θά χρειασθη νά έκδοθή κατόπιν πρός συμπλήρωσιν καί διόρθωσιν τών τυχόν ήμαρτημένων. Κενά βεβαίως υπάρχουν, διότι υπάρχουν πρόσωπα, τά όποια παρέλειψα μή κατορθώσας νά πληροφορηθώ περί αύτών. θά ήδύνατο τ.ς επίσης νά παρατήρηση, δτι ουδεμία ύπήρχεν ανάγκη ν' αναφέρω δλα τά πρόσωπα καί τά πλέον άστιμα, τα βρέφη καί τ' αποθανόντα εις μικράν ήλικίαν, ή καί πρόσωπα τά όποια 'ίσως νά αήν δχαιρον τήν δέουσαν ύπόληψιν. Κσί δτι έπρεπε νά περιορισθώ εις τά επιφανή μέλη ή τουλάχιστον εις τά διακριθέντα διά κάποιον δρασιν. Εις τήν έν μέρει όρθήν ταύτην παρατήρησιν απαντώ, δτι τά πρόσωπα ταοτα δέν καταλαμβάνουν έν τή μονογραφία ή ελάχιστον χώρον, ή δέ αναγραφή δλων τών μελών τών διαφόρων οικογενειών συντελεί εις τήν πλήρη άπεικόνισιν τής οικογενείας, άναγκαίαν διά πολλούς λόγους, ώς είναι λ. χ.. ή σύγκρισις τών πολυμελών οικογενειών τοο παρελθόντος πρός τάς ολιγομελείς σημερινός, ό καταρτισμός πλήρους οικογένειακοο δένδρου, ή ονοματολογία τής παλαιάς εποχής κλπ.

13 11 *Εν γένει θεωρώ ένδιαφέρουσαν καί ύπό έθνικήν καί κοινω-- νιολογικήν άποψιν τήν πλήρη έξιστόρησιν τής εξελίξεως μιδς Ελληνικής οικογενείας 200 χρόνων είς περίοδον μάλιστα τόσον ένδιαφέρουσαν διά τό "Εθνος. *Αψ' έτερου υπάρχουν έν τί) μελέτη ταύτη διακεκριμμένα πρόσωπα, περί τών οποίων έπρεπενά γράψω περισσότερα. 'Αλλά πρόκειται μάλλον περί συγχρόνων προσώπων, διά τά όποια εϊναι δυνατόν νά γραφούν καί άργότερον είδικαί μονογρσφίσι. ΟΟτω περί τής δράσεως τών διαφόρων διδασκάλων, σχολικών Εφόρων κλπ. ικανά γράφουν οί έν τώ είδικώ μέρει εκάστοτε μνημονευόμενοι συγγραφείς. Περί τοο διδασκάλου 'Ανδρ. Θεμιστοκλέους έγραψε περισσότερα ό^* Καθηγητής κ. Κλεόβουλος Μυριανθόπουλος (Λεμεσός 1938). Τά απομνημονεύματα Ν. Ι. Σαριπόλου είναι αρκετά διαφωτιστικά διά τόν βιογράφον τοο νομόδιδασκάλου τούτου. Διά τόν Ίωάν. (Χκονομίδην είδικώς έγραψε ν ό θερειανός. Διά τά παλαιότερα πρόσωπα εξαντλώ τό θέμα, έφ* δσον μοο είναι δυνατόν. Έκτος τών διαφόρων κλάδων τής οικογενείας Φραγκούδη* έθεώρησα καλόν νά διαλάβω καί περί τών άλλων στενώς συν δεομένων μέ αυτήν οικογενειών, ώς ή τών Πιερίδη, Καρύδη, Πηλαβάκη, Βοντισιάνων κλπ. δν ή δράσις συμπληρώνει τό ιστορικόν του έργου. Έν τέλει προσθέτω σύντομον αύτοβιογραψικόν σημείωμα,- όδηγόν είς τόν θέλοντα ν* άσχοληθή έν τώ μέλλοντι περισσότερον μέ τό πρόσωπον καί τό έργον μου, έάν νομίσουν οί μεταγενέστεροι πώς αξίζει τόν κόπον. Γράφων τήν μικράν ταύτην μελέτην, ήσθάνθην μεγάλην χα-- ράν καί συγκίλήσιν, τής οποίας δέν αμφιβάλλω, δτι θά μεθέξουν καί δλοι.οί ζώντες συγγενείς, δσοι θά τήν διαβάσουν καί δττ θά τήν παραδώσουν είς τά παιδιά των ώς ίεράν κληρονομ{<χν' διά νά τήν συνεχίσουν. Άνασκαλεύων τήν οικογενειακής ίστορίαν διακοσίων χρόνων, ή όποία είναι αυτή ή ιστορία τής άγαττητής μας πατρίδος τών δύο τελευταίων αίώνων. πόσων ωραίων ττράξεων αρετής, αύταπαρνήσεως καί πατριωτισμού τών πα >χιιών Ελληνικών οικογενειών δέν ήσθάνθην τόν παλμόν! Πόσων προσφιλών προσώπων, πού φεύγουν κάθε μέρα. δέν θρηνώ> τόν θάνατον! Πόσον ήθελα διά τόν καθένα άπ* αυτούς >ά γράψω δύο λόγια άγάττης καί πένθους! Είς τά μέλη τής οίκογενείας Φραγκούδη, τούς μακρυνούς καί κοντινούς συγγενείς, στέλλω διά τών σελίδων τούτων έγκάρδιον χαιρετισμόν.

14 12 π Η Γ Α Ι Αί πηγαί, έξ δν ήντλησα διά τήν συγγραφήν τής μονογραφίας, εϊναι κυρίως αί έξης : Στ^μειώσεις παλαιαί, έκ διαφόρων διηγήσεων, τοο πατρός μου Ιδίςι. Διηγήσεις επιζώντων προσώπων. Έάν ή έρευνα αοτη έγίνετο πρό ολίγων μόλις έτών, δέν θά ύπήρχον ίσως κενά εις τήν ίστορίαν μας. "Ερευνα έπιστα- 'μένη καί έπί τόπου ή κατόπιν αλληλογραφίας, έν σχέσει μέ τήν σημερινήν κατάστασιν τών μελών τών διαφόρων συγγενικών κλάδων Χειρόγραφοι σημειώσεις τοο αειμνήστου εξαδέλφου ΣΙμου Μενάρδου, καθηγητοο τοο Πανεπιστημίου Αθηνών, εύρεθεΐσαι μετά θάνατον του καί προερχόμενοι έκ διηγήσεων τών γονέων του. Διάφορκ ουγγράμμοιτακ. - Ό Β'. τόμος'τών περιηγήσεων του *Αλή-Μπέη Έλ. ΆμπασΙ, δημοσιευθεισών έν Παρισίοις τό 1814 γαλλιστί. Τό βιβλίον τοο "Αγγλου περιηγητοο Α λεξάνδρου Ούΐλιαμ Κίηβ^ΐαΐτβ ύπό τόν τίτλον «Εοΐΐιεη» Γ(1844). Τά απομνημονεύματα Γεωργίου Κηπιάδη, εκδοθέντα έν Αλεξάνδρεια τό 1888 καί περιλαμβάνοντα έκ διηγήσεων καί μελέτης αρχείων πολυτίμους πληροφορίας περί τών καταδιωχθέντων κατά τήν Έπανάστασιν Κυπρίων. Τά απομνημονεύματα Ν. Ι. Σαριπόλου, εκδοθέντα ύπό τής χήρας αύτοο Αριάδνης έν *Αθήναις τό Τά Κυπρισκά» τοο Αθανασίου Σακελλαρίου, δστις διατελέσας σχολάρχης έν Κύπρφ, έγραψε δίτομον περί τής νήσου Ιργον, εκδοθέν πλήρες έν *Α&ήναις τό 1890 καί περιλαμβάνον έν τ^ α'. τόμφ τινά περί τών συγχρόνων Κυπρίων. ΟΙ λόγοι τοο Δασκάλου Δημητρ. Νικολαίδου, επικήδειοι καί πανηγυρικοί, εκδοθέντες ύπό τοο υιοο του ΝΔ. Λανίτη έν Λάρνακι τό 1892 Τό ίστορικόν άρχεΐον Ρώμα τό εκδοθέν έν Αθήναις ύπό Δ. Καμπούρογλου (1901 καί 1905). Τό ογκώδες βιβλίον τοο ποτέ ΔιοικητοΟ Λάρνακος Κλαυδίου Ντελαβάλ ΟΟΙ)ΙΙΕΠΙ «ΕχοετρΙίΐ Ογρτία». εκδοθέν τό 1908 έν *Αγ γλίςι καί περιλαμβάνον άγγλιστί δσα εγράφησαν εις διαφόρους γλώσσας περί Κύπρου άπό τής εποχής τοο Στράβωνος. Τό βι- ;Ρλίον του πρώην ΔίΟικητοΟ Αμμοχώστου (Κύπρου) Λούκ δημοσιευθέν έν Λονδίνφ τό 1921 «Ή Κύπρος ύπό τούς Τούρκους». ΗβΓτγ ΟΙίΕτΙεδ Ι,ιιίτε. Ογρηιβ αηάβτ Ιΐιβ Τατίεδ.. Τά Σπετσιώτικα Τόμος Γ' Τό Πανηγυρικόν Λεύκωμα τό εκδοθέν έν Λευκοσία τό 1929 έπί τοΐς έν τ^ Προαστείφ Λευκοσίας Στρο :βόλου άποκαλυπτηρίοις τής προτομής τοο Εθνομάρτυρας Άρ-

15 13 χιεπισκόπου ΚυπριανοΟ ύπό τοο διδασκάλου κ. Κ. Χριστοφίδη. Ή μελέτη τοο κ. 'Αρ Πηλαβάκη ΔιευθυντοΟ τών Σχολείων ΛεμεσοΟ περί τών Σχολείων τούτων (Λεμεσός 1929). Αί δύο μο-- νογραφίαι «περί τών Έλλην. Γραμμάτων έν Κύπρφ», δημοσιευθεΐσαι έν Λευκοσία τό , ών ή μία ύπό τοο έν Πάφφ δικηγόρου κ. Λοϊζου Φιλίππου, ή δέ έτερα ύπό τοο μακαρίτου Ιερωνύμου Περιστιάνη. Ή περί τής οίκογενείας Δραγομάνου μελέτη τοϋ καθηγητοο κ. Κ. Μυριανθοπούλου (Λευκοσία 1936). Ευπρίθίχά χρονικά χαϊ αρχεία. Πολυτίμους πληροφορίας ήντλησα άπό τό περιοδικόν «Κυπριακά Χρονικά», τό όποιον ήρχισε νά εκδίδεται τό 1923 έν Λάρνακι ύπό επιτροπής άποτελεσθείσης έκ τοο Μητροπολίτου Κιτίου Νικόδημου, τοο πολιτευτοο καί λογίου Λουκή Πιερίδη, τοο τότε έν Κύπρφ νεαρού έκ Σμύρνης ΚαθηγητοΟ Ιωάννου Συκουτρή, καί τοο ΙατροΟ κ. Ν. Κυριαζη, δστις ύπήρξεν καί 6 διευθύνων έκδοτης. Τό περιοδικόν έξεδίδετο κατ* αρχάς άπαξ, τοο μηνός καί κατόπιν άνά τριμτ,νίαν μέ μικράν διακοπήν τό' 1928 καί Δυστυχώς τήν ΔιοικοΟσαν Έπιτροπήν έβάσκανε κακός δαίμων. Τό 1931 κατόπιν τών έν Κύπρφ ταραχών έξωρίζετό ό πρόεδρος αυτής Μητροπολίτης Νικόδημος, δστις απέθανε τό θέρος τοο 1937 έν τη εξορία, νέος καί πολύκλαυστος. Ό πολύτιμος βιβλιόφιλος Λουκής Πιερίδης άπέθανεν ολίγα μετά τήν έμφάνισιν του περιοδικού έτη. Ό Ιωάννης Συκουτρής έγκαταλείψας τήν νήσον καί εγκατασταθείς έν Αθήναις, απέθανε τό 1937 μόλις 36 έτών, είς τήν αρχήν λαμπρού σταδίου. Τέλος ό κ. Κυριαζής, δστις έξηκολούθησε μόνος τό περιοδικόν, τό διέκοψε άπό του τέλους του Οί 13 εκδοθέντες τόμοι έκτος πολλών ίστορικών έγγραφων περιείχαν καί πολλήν άλλην άνέκδοτον λαογραψικήν Ολην. Δυστυχώς οί εκδοθέντες, τόμοι διά τής δημοσιεύσεως κατά φυλλάδια, τά όποια διεσκορπίζοντο, θ* άποβοον σύν τώ χρόνφ δυσεύρετοι. Είς δύο μόνον βιβλιοθήκας τής νή7ου εύρήκα άρτίαν τήν σειράν. Τό διακοπέν νεριοδικόν υπόσχεται ν' αναπλήρωση νέον περιοδικόν «Αί Κυπριακοί Σπουδαί» έκδιδόμενον άπό τοο 1937 άπαξ τοο έτους. Τά 'Αρχεϊα του *ΑγγλικοΟ Προξενείου ήρεύνησεν ό κ. Λούκ^ δημοσιεύσας πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα είς τό βιβλίον του περί τής Τουρκοκρατούμενης Κύπρου. Ό αείμνηστος Ιωάννης Χ. Φραγκούδης Συνταγματάρχης τοο

16 Έλλ, ΣτρατοΟ εΐχε σχηματίσει άρχεΐον σχετικόν μέ τήν οίκογένειαν του. Ό πάππος του Δημήτριος Ιφυγεν έκ Κύπρου τό 1821 καί κατέφυγε μετά τής οικογενείας του είς Τεργέστην, δπου «αί έγκατεστάθη. Είναι λοιπόν πιθανόν, δτι έκεΐ θά προσεπάθησε νά έπανεύρη συγγενείς τής οικογενείας Φραγκούδη, μέλος τής όιτοίας πρό ΚΟ περίπου τότε χρόνων μετέβη είς Κύπρον, -γενόμενος αρχηγός τής έν τή νήσφ οικογενείας. Τό άρχεΐον Δημητρίου συμπληρωθέν πιθανώς ύπό τοο υίου του Χαραλάμπους περιήλθεν είς τόν υίόν του τελευταίου Ίωάννην, δστις πολλάκις μοο ώμίλησεν, δτι ήτο κάτοχος ενδιαφερόντων τήν οίκογένειαν μας έγγραφων. Δυστυχώς αί περιστάσεις δέν μοο επέτρεψαν νά επιληφθώ ένωρίτερον τοο έργου, τό όποιον σήμερον επιχειρώ. Μετά τόν θάνατον τοο Ιωάννου (1916) τό άρχεΐον ττεριήλθεν εις τόν νεώτερον άδελφόν του 'Ανδρέαν Συντ)ρχην έν αποστρατεία ήδη, δστις προφασιζόμενος, δτι φιλοδοξεί νά τό δημοσίευση ό 'ίδιος, ήρνήθη νά μοο έπιτρέψη νά τό μελετήσω. Τό άρχεΐον τοοτο έχει περιωρισμένην άξίαν διότι άφορα ένα μόνον κλάδον τής οικογενείας, περί τοο όποιου γνωρίζω άλλο- > θεν τά κυριώτερα. Τό μόνον ενδιαφέρον σημείον θά ήτο, έάν τυχόν περιελάμβανεν έγγραφα σχετικά μέ τήν καταγωγήν τής οικογενείας πρίν τής καθόδου τοο άρχηγοο εις Κύπρον. Έν γένει τά άρχεΐα τής Κύπρου είναι πτωχά, καί πολλά έγγραφα έξηφανίσοησαν. Είς τήν άρχιεπισκοπήν, τάς Μητροπόλεις καί τούς ενοριακούς ναούς δέν διετηρήθησαν οϋτε τά παλαιά,βιβλία τών ληξιαρχικών πράξεων. Μόλις άνεορον έκεΐ καί έδώ καί κατά διαλείμματα ληξιαρχικάς πράξεις τών τελευταίων 80 Ιτών, άνευ επομένως ίστορικοο ενδιαφέροντος. ΕΙς τάς Μητροπόλεις καί τάς Μονάς δέν υπάρχουν ενδιαφέροντα παλαιά αρχεία. ΕΙς τήν Άρχιεπισκοπήν ενδιαφέρον παρουσιάζουν παλαιοί τίνες κώδικες, οϊτινες δέν ήρευνήθησαν δεόντως. Μόνον τά αρχεία τής Τουρκικής Διοικήσεως, τά όποια σώζονται έν Λευκω- <7ία, θά παρουσιάζουν μέγα ενδιαφέρον έν τή ίστορίςι τής Τουρκοκρατούμενης Κύπρου καί τών κατ* αυτήν δρασάντων προσώ^ πων. Δυστυχώς ουδείς μέχρι τοοδε επελήφθη τής μελέτης αύτών. Τά άρχεΐα τής Ένετίας σχετικά μέ τήν ΈνετοκρατΙαν έν Κύπρφ περιμένουν ακόμη τόν έρευνητήν. Τά άρχεΐα τών έν Λάρνακι Προξενείων Γαλλίας καΐ Αγγλίας, ένεκα τής δράσεως τών Προξένων κατά τούς τουρκικούς διωγμούς παρουσίαζαν μέγα ενδιαφέρον. Μετά τήν Άγγλικήν 4ςατοχήν τό άρχεΐον τοο ΆγγλικοΟ Προξενείου μετεφέρθη εις

17 15 "Αγγλίαν ώς καί τό άρχεΐον τοο Γαλλικού Προξενείου είς Γαλλίαν μετά τόν μέγαν πόλεμον. Περί τών αρχείων τών διαφόρων Προξενείων έγραψεν εκτενώς εις τά Κυπριακά Χρονικά ό Λουκής Πιερίδης^ δστις ύπήρξεν ό μόνος έν Κύπρφ βιβλιόφιλος, καταρτίσας έν τή οίκία του τήν τελειοτέραν βιβλιοθήκην Κυπριακών βιβλίων μετ* αρχείου, συλλέκτης παλαιών κειμένων καί αντικειμένων, (Τόμος Α σελ ). Ό κ. Κυριαζής άνεδημοσίευσεν εις τά Κυπρ. Χρονικά πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα έκ τών αρχείων τοο ΓαλλικοΟ Προξενείου, τοο αρχείου Λ. Πιερίδη, ώς καί τινα έκ τοο ΊταλικοΟ καί ΈλληνικοΟ Προξενείου. Έξ άλλων αρχείων ήρεύνησα τά έν τή Εθνολογική Εταιρεία * Αθηνών χειρόγραφα τοϋ "Ιωάννου Ν. Φραγκούδη κατατεθέντα ύπό τοουίοο τοο Επαμεινώνδα καί τήν έν τή * Εθνική Βιβλιοθήκη έκθεσιν τής χήρας τοο Ιωάννου τούτου. Τά ληξιαρχικά.βιβλία τοο έν Λεμεσώ ναοο Αγίας Νάπας καί τών εκκλησιών Λάρνακος - Σκάλας. Τά άρχεΐα τής έν Αθήναις οίκογενείας ΌΙκονομΙδη ώς καί τοο Υπουργείου τών *Εξωτερικών τής Ελλάδος.

18 ο λρχηγοσ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ Έν τή οικογενείςε Φραγκούδη έκράτει παράδοσις, δτι ό άρχην^ τής οικογενείας ήλθεν έκ Τεργέστης, δτι ήτο Ιατρός, αποκατασταθείς έν Λεμεσ<^, νυμφευθείς κατά πάσαν πιθανότητα Κυπρίαν καΐ δτι έλέγετο Σκαραβαίος, Ίταλιστί 8 ΕΓαί) θ, καί δτι τά παιδιά του ώνομάσθησαν Φραγκούδηδες, εϊτε διότι ό πατήρ των ήτο Φράγκος, ή διότι έλέγετο Φράγκος άπό τά φράγκικα ροοχα, τά όαοΐα έφόρει. Άπό σημειώσεις μου έκ διηγήσεων τοο πατρός μου γνωρίζω, δτι οί παλαιοί Φραγκούδηδες έφόρεσαν έπί τινα μόνον καιρόν τό καλπάκι τών ραγιάδων άπό τόν φόβον τών Τούρκων. Έν πάση περιπτώσει ό προπάππος μου Δημήτριος έφόρει φράγκικα. Συγχρόνως είς τά απομνημονεύματα Κηπιάδη μανθάνομεν, δτι Σκαραβαίος έλέγετο ό Γ. Σταυρινός, πατήρ τοο μεγάλου διδασκάλου Δημητρίου Θεμιστοκλέους, δστις Σταυρινός εΐχε νυμφευθή τήν Βασιλικήν άδελφήν τοο Δημητρίου Ν. Φραγκούδη προπάππου μου καί έγγόνου τοο πρώτου έκ Τεργέστης έλθόντος άρχηγοο τής οικογενείας. Πώς συμβαίνει νά όνομάζωνται Σκαραβαίοι, δνομα προφανώς Ενετοίταλικόν, δύο πρόσωπα ξένα πρός άλληλα καί συγγενεύσαντα διά τοο γάμου τής Βασιλικής. Κατωτέρω δημοσιεύω έγγραφα επίσημα, τά όποια ούδέν αναφέρουν περί Σκαραβαίων, καί έκ τών οποίων προκύπτει,- δτι ό αρχηγός τής οίκογενείας ώνομάζετο έξ αρχής Δημήτριος Φραγκούδης καί ήλθεν είς Κύπρον πρό δύο περίπου αίώνων,- Τά έγγραφα ήσαν δύο Ελληνικά, τρία Γαλλικά καί διάφορα Τουρκικά, ών τά σπουδαιότερα δημοσιεύω έν μεταφράσει (Ίλάμια ήτοι πιστοποιητικά τών ΚαδήδωνΛεμεσοΟ καί φιρμάνια τοο Σουλτάνου Μαχμούτ του Β'.) Τό σπουδαιότεραν διά τήν γενεαλογίσν έγγραφον είναι τό Ίλάμι του Καδή ΛεμεσοΟ Χατζή Μεχμέτ Έμήν τοο 1806, πιστοποιοον, δτι ό πάππος τοο αίτοοντος έλέγετο επίσης Δημήτριος Φραγκούδης, δτι ήλθε καί έγκατεστάθη έν Λεμεσφ άπό τήν Τεργέστην ώς πρόξενος τής Γαλλίας δυνάμει αύτοκρατορικοο φιρμανίου, δτι οί πρόγονοι του ήσαν Φράγκοι καί δχι ραγιάδες καί δτι ό υίός τοο πρώτου τούτου Φραγκούδη έλέγετο Νικόλαος καί ήτο πατήρ τοο αίτοοντος Δημητρίου Φραγκούδη. Είς προηγούμενον ίλάμι του Καδή ΛεμεσοΟ Έσεγίδ τοο 1799 έκτος τών άνω ύποδηλοοται έπί πλέον

19 17 δτι ό πρώτος Δημήτριος Φραγκούδης ήλθεν άπό τήν Τεργέστην πρό 40 ή 50 έτών, δηλ. κατά τά μέσα τοο 18ου αίώνος ('). Ό εγγονός τούτου Δημήτριος Ν. Φραγκούδης μή θέλων νά πλήρωση φόρους, έζήτησεν άπό τούς Καδήδες τά πιστοποιητικά αύτά, τά όποια δέν αναφέρουν, δτι έλέγετο Σκαραβαίος, οΰτε δτι ήτο ιατρός, άλλ' απλώς, δτι ήλθεν ώς Πρόξενος τής Γαλλίας έν Κύπρφ και έλέγετο Δημήτριος. Έάν τώρα έλέγετο Σκαραβαίος καί τό δνομα Φραγκούδης τό έπήρεν ό υίός του ώς υίός Φράγκου ή ώς φορών φράγκικα καί έάν ό Σταυρινός επήρε τό δνομα Σκαραβαίος άπό τόν συγγενή του, δέν δύναμαι νά μαντεύσω. "Εν μόνον είναι φανερόν, δτι έλέγετο Δημήτριος, δνομα έπαναλαμβανόμενον μέχρι σήμερον είς δλους τούς κλάδους τής οικογενείας καί δτι αναμφιβόλως ήτο Όρθόδοξος καί επομένως "Ελλην. Οί Καθολικοί δέν άλλάσσουν εύκολα θρησκείαν. Ό υίός τοο Δημητρίου τούτου Νικόλαος κατά τάς σημειώσεις Μενάρδου έλέγετο Χατζηνικολάκης, τό όποιον σημαίνει, δτι οδτος μετέβη είς τόν "Αγιον Τάφον, ώς συνειθίζουν παλαιόθεν οί Κύπριοι καί δτι δέν ήτο δυνατόν υιός φανατικού Φράγκου νά ήτο ευσεβής ορθόδοξος. Είς τάς άνω σημειώσει'ς Μενάρδου αναφέρεται επίσης, δτι ό αρχηγός τής οικογενείας ήλθεν εις Κύπρον τό 1770 καί δτι ήτο ιατρός λεγόμενος Φράγκος (Φραγκίσκος). Αί παρατηρήσεις αδται δέν φαίνονται όρθαί, διότι ώς βλέπομεν είς τά ίλάμια ήλθεν οδτος είς Κύπρον προηγουμένως καί κατά τά πιστοποιητικά ώνομάζετο Δημήτριος καί εθεωρείτο Φράγκος μόνον ώς ξένος υπήκοος. Προφανώς ήτο έξ εκείνων τών Ελλήνων, οί όποιοι ήλθον τότε έκ Τεργέστης καί Επτανήσου καί έγκατεστάθησαν έν Κύπρφ, ίδρύσαντες τάς γνωστός οίκογενείας Φραγκούδη, Περιστιάνη, Βοντιτσιάνου κλπ, *Εσν τώρα τά πιστοποιητικά όμιλ.οον περί τοο Φραγκούδη ώς Φράγκου εΐναι πρός διάκρισιν άπό τούς Ραγιάδες, διότι Φράγκοι έλέγοντο δλοιοί Ευρωπαίοι, οί δέ εντόπιοι Χριστιανοί έλέγοντο Ραγιά δες. Ελέχθη, δτι ό Φρανκούδης τής Τεργέστης κατήγετο άπό τούς Λουζινιανούς τής Κύπρου, άπό τήν οποίαν κάποιος μετη νάστευσεν είς Τεργέστην, οπόθεν απόγονος του έπέστρεψεν μετά πολλά χρόνια είς τήν γενέτειράν. Πράγμα μυθώδες. Τό πιθανόν φαίνεται, δτι ό Φραγκούδης τής Τεργέστης κατήγετο έκ Κεφαλληνίας καί ήτομεταξύ τών Επτανησίων, οϊτι^ς συνε- (») Διότι λένει, δτι ό προγονός του έκ Τεργέστης υπήρξε πρόξενος πρό έτών, αφότου έφθασε δηλ. είς Κύπρον.

20 18 κράτησαν τήν έλληνικήν κοινότητα τής Τεργέστης. Είς τά Κυπρ. Χρον. (σελ, τόμος Α' 1936) ή έγκατάστασις διακεκριμμένων τινών Επτανησίων έν Κύπρφ σημειοοται μεταξύ Τό τοιούτον δμως δέν φαίνεται ακριβές. Διότι οί Επτανήσιοι οδτοι, οί κυριώτερο'. τουλάχιστον έξ αύτών, ώς οί Περιστιά νηδες καί οί Βοντιτσιάνοι, κατήλθαν πολύ προτήτερα, ώς θά ΐδωμεν, κατ' έποχήν συμπίπτουσαν περίπου μέ τήν κάθοδοντοο ττρώτου Φραγκούδη έκ Τεργέστης. Κατά τήν Χρυσήν Βίβλον τής Κεφαλληνίας ό ιατρός Κωνστ. Βαλσσμάκης τής επιφανούς οικογενείας τής Κεφαλληνίας έγκατεστάθη έν Λάρνακι μόλις τό 1821, δηλ. ολίγον πρό τής Επαναστάσεως (*)." Μαζύ μέ τούς 'Έλληνας έγκατεστάθησαν ε'ις τήν νήσον καί μερικοί Λεβαντΐνοι, έμποροι καί ίατροί, οί όποιοι ώς γνωρίζοντες ξένας γλώσσας διωρίσθησαν Πρόξενοι έν Λάρνακι. Έν πάση περιπτώσει ό πρώτος Φραγκούδης ήλθε πολύ προτήτερα. Ό Λούκ (σ^λ. 277), παραθέτων κατάλογον τών προξένων καί ύποπροξένων τής Αγγλίας έν Κύπρφ, καταρτίσας αυτόν άπό τά άρχεΐα του ΆγγλικοΟ Προξενείου Λάρνακος, αναφέρει «ώς ύποπρόξενον έν Λεμεσφ τό 1738 καί τό 1799 τόν Δημήτριόν Φραγκούδην (ΟεπιετΓΐιΐδ ΡΓ&ηοουάβδ). Τό τόν Νικόλαον Φρσγκούδην». Έκ τούτου συνάγεται, δτι ό γενάρχης ήτο ήδη έν Λεμεσώ τό 1738 καί ώνομάζετο ήδη Φραγκούδης, δνομα τό όποιον ούτω δέν φαίνεται άποκτήσαο έν Κύπρφ. Επειδή δέ ήλθε ώς πρόξενος τής Γαλλίας, κατώρθωσε φαίνεται νά λάβη καί τό άγγλικόν ύποπροξενεΐον. Επομένως ό εγγονός του Δημήτριος, δταν τό 1799 έκαμνε τήν πρός τόν Καδήν δήλωσιν, δτι ό πάππος του ήλθεν έκ Τεργέστης κσί ήτο πρόξενος πρό έτών, έκαμνε λάθος, άφοο τό 1738 ήτο ήδη έν Λεμεσώ ύποπρόξενος τής Αγγλίας. Εννοείται, δτι ό έν τώ καταλόγφ Λούκ αναφερόμενος Δημήτριος δέν ήτο ό ι5ιος άπό τό Ό τοο 1738 ήτο ό πρώτος έν Κύπρφ Φραγκούδης καί ό του 1799 ό ομώνυμος του εγγονός ό αναφερόμενος είς τά ίλάμια "Επειδή δέ και οί δύο έλέγοντο Δημήτριοι, ό Λούκ παρέθεσε τά ονόματα των δίχως νά κάμη τήν άναγκαίαν διάκρισιν. Μεταξύ τών δύο Δημητρίων ύπήρξεν ό σ' Νικόλαος, ό Χατζηνικολάκης, δστις δέν αναφέρεται ύπό τοο (') Περί τών προξένων έν Κύπρω έγραψε και ό κ. Ά. ΑΙμιλιανίδης εις τήν μονόγραφίαν περί Διομολογήσεων έν Κύπρφ σελ (Λευκωσία 1937). Κατ' σύτόν ή ίδρυσις τοϋ πρώτου Προξενείου έγένετο μεταξύ

21 19 Λούκ, διότι τά προξενικά άρχεΐα ώς φαίνεται έκ του δημοσιευο - μένου αποσπάσματος δέν ήσαν πλήρη, δταν ήρευνήθησαν ό Ρισάρ Ποκόκ (Κόπαμ σελ. 252) αναφέρει, δτι δταν τό 1738 προσήγγισεν εις Λεμεσόν «έφιλοξενήθη είς τό σπίτι τοο "Αγγλου ύποπροξένου, δστις ήτο "Ελλην...> Επειδή δέ αυτός δέν ήτο δυνατόν νά είναι άλλος άπό τόν Δημήτριόν Φραγκούδην, δστις ύπήρξεν ό πρώτος "Αγγλος ύποπρόξενος έν Λεμεσώ, τό τοιούτον αποτελεί μίαν ακόμη μαρτυρίαν, δτι ό Δημήτριος Φραγκούδης εΐχεν έλθει είς Κύπρον πρό τοο Ύποπρόξενον τόν,όνομάζει καί ό Μίοΐιεί άε νεζίη, "Αγγλος πρόξενος έν Λάρνακι, δπου καί απέθανε τό 1792, γράψας περί Κύπρου κσί αναφερών, δτι έν Λεμεσώ ήτο "Ελλην ό ύποπρόξενος τής Αγγλίας <Κόπσμ σελ. 371). 'Άς λάβωμεν ύπ' δψει μας καί τήν άλλην έκδοχήν, δτι ό α' Δημήτριος εΐχεν άλλο έπίθετον, τό όποιον.έχασε μόλις έφθασεν εις Κϋπρον καί δτι έκεΐ επήρε τό έπίθετον Φραγκούδης. "Οταν δηλαδή άπεβιβάσθη είς Λεμεσόν, επειδή ήτο ό μόνος πού φορούσε φράγκικα καί ό κόσμος ήγνόει τότε τά επίθετα, προσηγορεύθη μέ τό τοπικόν, «ό Σίόρ Δημητράκης» ή «ό Σιορ Κούσουλος». Τά παιδιά του ώνομάσθησαν τά «Φραγκούδια», Ή κατάληξις «οοδι» εΐναι υποκοριστική. Τό «αγγελούδι», τό «κοριτσοοδι» τό «φραγκοοδι» (παιδί τοο Φράγκου). Έκ τοο ύποκοριστικοο έγεινεν ή κατάληξις τών Κυπριακών ονομάτων «ούδης». Άγγελούδης (υίός τοο Αγγέλου) Ταβελούδης (υιός τοο Ταβέλη), Φραγκούδης (υίός τοο Φράγκου). Ή κατάληξις «ούδης» έπιχωριάζει έν Κύπρφ, ώς ή «ούλης» εις Κάσον, Χίον καχ άλλα νησιά, δπου υπάρχουν πολλοί Φραγ- ;Κθύληδες. Είς τά δημοσιευόμενα έγγραφα, ώς τό ίλάμι τοο 1799, ό ^ότε Δημήτριος, εγγονός του γενάρχου, αναφέρεται μόνον Δημητράκης Πρόξενος... Είς τό έγγραφον του Αρχιεπισκόπου 1814 αναφέρεται Σιορ Δημήτριος Κόνσολος ΛεμεσοΟ. Είς πωλητή-,ριον τοο αύτοο έτους υπογράφεται Δημήτριος Νικολάου ΦραγκουδιοΟ. Άλλ* είς τά άλλα έγγραφα Γαλλικά καί Τουρκικά, τό δνομα Φραγκούδης αναφέρεται ώς έπίθετον. Έν τούτοις μέχρι τοο β' Νικολάου αποθανόντος τό 1850 τό δνομα «τοο ΦραγκουδίοΟ» υπάρχει ακόμη. ΟΟτως εις τούς καταλόγους τών ίΐδρυτών καί επιτρόπων τών σχολείων ΛεμεσοΟ (1820) αναφέρεται ό Νικόλαος «του Φραγκουδιου» (Πηλαβάκης σ ). Τό 1814 ό εγγονός τοο Χατζή Νικολάκη, Νικολάκης γράφων είς ίτ.όν έν Σμύρνη άδελφόν του Ίωάννην ονομάζει αυτόν, ώς θά

22 20 ϊδωμεν, «κύριον Γιάγκον τού Σιορ Δημητρίου Κονσόλου Φραγκουδιου» ('). Έξ δλων τούτων θά ήδυνάμεθα νά συναγάγωμεν, δτι τό δνομα τοο άρχηγοο τής οικογενείας ήτο άλλο, δτι τά παιδιά του έλέγοντο Φραγκούδια καί δ ΓΙΟ β' Δημήτριος επήρε τό έπίθετον Φραγκούδης επικρατήσαν έν τέλει. Μόνον έμπόδιον εις τήν έκδοχήν ταύτην εΐναι ό Λούκ, δστις αναφέρει ήδη τόν πρώ τον Φραγκούδην άπό του 1737 μέ αύτό τό έπίθετον. Ό Λούκ λοιπόν μάς δίδει τό δνομα τής οικογενείας καί ορίζει περίπου τόν χρόνον τής άφίξεως αύτου εις Κύπρον (»). Καί τώρα φανταζόμεθα τόν γενάρχην μας, φθάνοντα πρό 200 περίπου έτών εις τόν σξενον δρμον τής ΛεμεσοΟ έπί ενός τών ιστιοφόρων πού έταξίδευαν μεταξύ Κύπρου καί Τεργέστης καί έφεραν εμπορεύματα καί τούς τυχόν υπάρχοντας έπιβάτας. Ίατροί τότε δέν ύπήρχον καί θά ήτο ό πρώτος έν Λεμεσφ ιατρός. Ή Λεμεσός ήτο ασήμαντος κωμόπολις, άλλα μετά τήν ( ) Ή λέξις Σιορ, άπό τό Ίταλικόν Σινιόρ=Κύριος, υπάρχει μέχρι σήμερον έν χρήσει έν Κύπρορ εις διαφόρους εκφράσεις π. χ. Μλα Σιορ ί Ιλα καϋμένε Ι Ό σιορ δμως άντι του κύριος είναι πλέον παλαιόν. ΕΙς μερικά έγγραφα τό Σιορ κατήντησε τίτλος καΐ αναφέρεται ό Σ,ιόρ κύριος. (») Επειδή τό δνομα Φραγκούδης προήλθε πάντως άπό τό φράγκος, Φράγκοι δέ ώνομάζοντο έν τί) νήσφ δσοι πρό τής Αγγλικής Κατοχής ένεφανίζοντο μέ φράγκικα, υπήρξαν καϊ άλλοι Κύπριοι φέροντες τό δνομα Φραγκούδης. Ουδεμία δμως άλλη οικογένεια μέ τό βνομα τουτο είναι σήμερον γνωστή έν Κύπρφ. Έν Λεμεσφ υπήρξε καΐ δευτέρα οίκογένεια Φραγκούδη. ήτις εξέλιπε τά τελευταία έτη, οΐ αδελφοί Κωνσταντίνος καΐ Νισήφορος Φραγκούδης, τών οποίων δμως ό πατήρ έλαβε τό δνομα, ώς γνωρίζω έκ του πατρός μου, άπό τόν προπάππον μου, παρά τφ όποίω εΐχε μικρός υπηρετήσει. Άπέθανον αμφότεροι τόν παρελθόντα αίώνα. Ό Κωνσταντίνος διατελέσας προξενικός πράκτωρ τής Αυστρίας καΐ άλλων Δυνάμεων, άπέθανεν άτεκνος δολοφονηθείς ύπό τίνος ύπηρέτου του πρός ληστείαν εις τόν έν Λεμεσώ κήπον του, τόν γνωστόν μέχρι σήμερον «Λουκκον τοϋ Κωνσταντίνου», ένθα σώζεται τό σπιτάκι του καΐ δ κήπος ευρισκόμενος εντός λάκκου, διότι τό μέρος εκείνο έχρησίμευσεν κατά παλαιά χρόνια πρός κατασκευήν έκ του< χώματος πλίνθων, διά τών οποίων έκτίσθη. ώς λέγουν, δλη ή τότε Λεμεσός.Ό αδελφός του Νισήφορος ύπήρξεν έκ τών πλουσίων και φιλογενών προκρίτων τής πόλεως. ΥΙός τούτου δ Αγαθοκλής Φραγκούδης. πρακτικός δικηγόρος κατά τάς αρχάς τής Αγγλικής Κατοχής. Τούτου οΐ δύο υιοι άπέθανον νέοι, ή δέ έπιζώσα θυγάτηρ Άδα χήρα Άρ» Λοϊζου είναι άτεκνος.

23 21 Λάρνακα ό δεύτερος εισαγωγικός λιμήν. Μεταξύ τών πόλεων, ποο ήδύνατο ούτος νά έγκατασταθή, ή πρωτεύουσα ήτο αθλία τουρκόπολις καί είς τήν Λάρνακα δέν μποροΰσε νά μείνη, έάν ήθελε νά πάρη καί προξενικόν αξίωμα, διότι έκεΐ ύπήρχεν έμμισθον Γαλλικόν Προξενεΐον, αυτός δέ ήρχετο μέ σύστασιν πρός τόν Γάλλον Πρόξενον, δπως άναγνωρισθη ώς προξενικός πράκτωρ ή ύποπρόξενος έν Λεμεσφ. Τό αξίωμα του προξένου ήτο τότε μέγα, Πρόξενοι δέ, Ύποπρόξενοι καί Προξενικοί πράκτορες ώνομάζοντο αδιακρίτως Κόνσολοι ή Κούσουλοι. Ή Λεμεσός έγράφετο άλλοτε Λεμησσός, άλλα κατά τά τελευταία έτη έπεκράτησεν καί έν τή γραφομένη τό δνομα Λεμεσός ώς όρθότερον, κατόπιν σχετικής δημοσιεύσεως τοο Σ. Μενάρδου. "Αλλο τι περί τού α' Φραγκούδη δέν γνωρίζομεν, ουτε ποίοι ήσαν οί γονείς του, ουτε έάν ήλθε νυμφευμένος, ουτε ποίας οίκογενείας κόρην ένυμψεύθη έν Κύπρφ. Τό μόνον πού -γνωρίζομεν είναι, δτι ώς ιατρός καί Πρόξενος κατέστη αμέσως τό σημαντικώτερον πρόσωπον τής πόλεως καί δτι εΐχε δύο ή τρεις υίούς, τόν Νικόλαον, τόν Χαράλαμπον καί κατά πάσαν πιθανότητα καί τρίτον, ονόματι Γεωργάκην. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ Τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογενείας Φραγκούδη διοιροομεν είς κλάδους έξ άρρενογονίας καί κλάδους έκ θηλυγονίας καί τούτους υποδιαιρούμε ν είς οικογενείας. Έ^πί κεφαλής ό αρχηγός τής δλης οικογενείας Δημήτριος. Μετ* αυτόν έρχεται ό υίός του Χατλή-Νικολάκης καί ό όεύτερος υίός Χαράλαμπος. Τόν 3ον υίόν Γιωργάκην τοποθετοομεν εις τό μέσον τών έξ άρρενογονίας καί θηλυγονίας κλάδων, διότι δέν άφήκεν οδτος άρρενας απογόνους, θυγατέρας δέν γνωρίζομεν, έάν εΐχεν ό αρχηγός Δημήτριος. Ό Χατζηνικολάκης εΐχεν υίούς τόν Δημήτριόν (Β') έξ οδ ό κεντρικός κλάδος τής οικογενείας μέ τούς υίούς αύτοο Νικολάκην (Β') καί τόν Ίωάννην. Ό Χαράλαμπος εΐχεν υίόν επίσης Δημήτριόν, άποδημήσαντσ, γενόμενον άρχηγόν τών έκτος τής Κύπρου Φραγκούδηδων. Ό Κηπιάδης αναφέρει μεταξύ τών δραπετευσάντων τό 1821 καί τόν Χριστόδουλον Φραγκούδην, άγνωστον έν τή οικογένεια. Προφανώς πρόκειται περί τοο Χαραλάμπους Φραγκούδη, δστις :έφυγε τότε βρέφος μέ τόν πατέρα του Δημήτριόν. Παραδόξως ό Κηπιάδης, 6 όποιος έπρεπε νά μή λησμονήση ένα έκ τών κυ-

24 22 ριωτέρων φυγάδων, δέν έφρόντισε νά έρευνήση τό ακριβές όνομοτ καί νά γράψη περισσότερα περί τών Φραγκούδηδων τούτων.. Άκουσας αορίστως περί ενός Φραγκούδη δραπετεύσαντος καί γνωρίζων έξ ακοής τόν Χαράλαμπον, σύγχρονόν του δταν έγραφε, τόν έβάπτισε κατά λάθος Χριστόδουλον άπό Χαράλαμπον.- Έκ τοο Νικολάκη (Β'.) έχομεν τάς οίκογενείας Δημητράκη, Σωκράτους, Μενάρδου, Καρύδη καί τόν Εύρυβιάδην. Έκ τοο Ιωάννου τάς οίκογενείας Παύλου Πιερίδη έν Λάρνακι καί Επαμεινώνδα Φραγκούδη έν Ρουμανία. 'Εκ του Γιωργάκη Φραγκούδη έχομεν τάς οικογενείας τών έν Ελλάδι Οίκονομιδών μέ τάς διακλαδώσεις Φουντουκλή, Οικονομίδη 'ΟπλαρχηγοΟ, Γόνατα, Γκίκα κλπ. Έκ θηλυγονίας άπό θυγατέρα τοϋ (Α') Χαραλάμπους ΤσικκινοΟν έχομεν τήν οίκογένειαν Αντωνοπούλου έν Κύπρφ καί άπό τήν Βαρβάραν κόρην Δημητρίου υίοο τοο (Α') Χαραλάμπους τήν έν Ελλάδι οίκογένειαν Ανδρέου Δαυΐδ. Άπό θυγατέρα Χατζή Νικολάκη έχομεν τόν κλάδον Πελενδρίδη μέ τάς οικογενείας Πατρόνα καί Περιστιάνη έν Κύπρφ καί Σαριπόλου έν Ελλάδι, Άπό θυγατέρας τοο (Β'.) Δημητρίου Ματρόναν καΐ θεοδώραν, έχομεν τάς έν Κύπρφ οίκογενεΐας Λανίτη καί Ρωσσίδη. Καί άπό δευτέραν κόρην τοο Χατζηνικολάκη, τήν Βασιλικήν, τάς οίκογενείας Θεμιστοκλέους, Κηπιάδη καί Δανιήλ Χατζή - Ιωάννου έν Κύπρφ καί Αίγύπτφ. Τάς οίκογενείας τών έξ αγχιστείας συγγενών μνημονεύομεν δίχως νά τάς περιλαμβάνωμεν είς τό γενεαλογικόν δένδρον Φραγκούδη καί νά άναφέρωμεν τά σύγχρονα πρόσωπα. Αυστηρώς ειπείν τό γενεαλογικόν δένδρον Φραγκούδη, έάν έδημο σιεύετο, ί*ά περιείχε μόνον τούς έξ άρρενογονίας φέροντας τό δνομα Φραγκούδη. Ο ΧηΤΖΗΜΙΚΟΛΒΚΗΣ ΤΟΥ ΦΡλΓΚΟΥΔΙΟΥ Γνωρίζομεν άπό τά κάτωθι δημοσιευόμενα έγγραφα, δτι ό πρώτος Δημητράκης εΐχεν υίόν ονόματι Νικόλαον, ή Χατζή-Νικολάκην (Νικολάτσην τοο ΦραγκουδκιοΟ). Είς τάς σημειώσεις Μενάρδου αναφέρεται, δτι ό Χατζη-Νικολάκης άπέθανεν έκ πανώλους τό Ή ημερομηνία δμως συτη δέν φαίνεται ορθή, διότι τά έγγραφα ομιλούν περί τοο υίου τοο Χατζη-Νικολάκη Δημητρίου ώς Προξένου ήδη άπό του Μόνον τό γαλλικόν πιστοποιητικόν τοο 1801 αναφέρει τόν Νικόλαον ώς πρόξενον τότε τής Γαλλίας. Τό δέ τουρκικόν 1806 αναφέρει περί του Νικολάου ώς ήδη αποθανόντος, έξ οδ συνάγεται, δτι ό Νικολά-

25 - 23 κης εΐχεν αποθάνει πρό του 1806 Πώς αναφέρεται ταυτοχρόνως Πρόξενος τής Γαλλίας καί ό Χατζη-Νικολάκης καί ό υίός του Δημητράκης δέν δύναμαι νά εννοήσω. Ό Δημήτριος άνοζφέρεται ώς Προξενικός πράκτωρ τής Γαλλίας καί είς τό γαλλικόν έγγραφον τοο 1789, ένφ είς τό τοϋ 1801 αναφέρεται ώς τοιούτος ό πατήρ του Νικολάκης. Φαίνεται, δτι ό Χατζή Νικολάκης ζών έτι εΐχε μεταβιβάσει τά Προξενεία είς τόν υίόν του Δημητράκην, διότι πατήρ καί υίός συνειργάζοντο καί ώς έκ τούτου έπήλθεν ή σύγχυσις. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ο ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ Ό Χατζη-Νικολάκης εΐχεν υίόν, τόν Δημητράκην (Δήμητράτζην). άπό τοΰ όποιου ε'ίμεθα μάλλον ενήμεροι εις τήν γενεαλογίαν τής οίκογενείας. Ύπήρξεν οδτος τό σπουδαιότεραν πρόσωπον τής οικογενείας, άκμάσας περί τά τέλη του 18ου καί τάς αρχάς τοο 19ου αίώνος, ό κυριώτερος 'Έλλην τής εποχής εκείνης έν Λεμεσφ, πλούσιος έμπορος καί ισχυρός Πρόξενος τών Μεγάλων Δυνάμεων. Ή Λεμεσός, ή όποία έχει σήμερον 17,000 κατοίκους καί εΐναι ή δευτέρα πόλις τής νήσου, ήτο τότε άθλιον χωρίον άποτελούμενον άπό 150 σπίτια, Η Ο Χριστιανικά καί 50 Τουρκικά, Είς τούς δρόμους δέν έπετρέποντο παράθυρα παρά μόνον φεγγΐται. Τά σπίτια ήσαν πλίνθινα καί δέν ύιτήρχον ανώγεια, "Ολίγα σπίτια διεκρίνοντο διά τήν έσωτερικήν των άνεσιν ανήκοντα είς τούς προκρίτους, δπως ήσαν οί Φραγκούδηδες. Πρίν ή προχωρήσωμεν είς τά τής οίκογενείας Δημητράκη, δημοσιεύομεν ενταύθα τά παρ' ήμΐν έγγραφα τά όποια άνεφέρομεν ήδη πολλάκις καί τά όποια άφορώσι γενικώς τήν οίκογένειαν καί είδικώς τόν Δημητράκην Φραγκούδην (*). (1) Τά έγγραφα ταοτα, ιδία τά φιρμάνια, είναι γραμμένα σέ χονδρόν περγαμηνοειδές χαρτί. ΚαΙ αύτά τά παλαιά έγγραφα και γράμματα διακρίνονται διά τό χονδρόν χαρτί. Που τά σημερινά κουρελόχαρτα! Ανέκδοτα έγγραφα. 1 Διάταγμα του Διοικητού τής Κύπρου Άλή ύπό ήμερ. 13 Ρεμπιουλ Έβελ 1200 (1785) πρός τόν Καδή, τόν φρούραρχον και τούς προύχοντας τής Λεμεσού, δπως αναγνωρίσουν τόν Δημήτριόν Νικολάου ώς Προξενικόν πράκτορα τής Ρωσσίας. 2 Φρινάτα Ιφιγένεια Ημείς, υποπλοίαρχος, επιφορτισμένος μέ τά καθέκαστα έπι τής

26 24 Έκ τών ώδε δημοσιευομένων έγγραφων προκύπτουν καί τά έξης, δτι ό Δημήτριος Ν. Φραγούδης ήτο ταυτοχρόνως Πρόξενος τής Γαλλίας, τής Ρωσσίας, τής Αγγλίας, τής Νεαπόλεως (τών δύο Σικελιών) καί τοο Τσιγκαπόρ, τό όποιον εΐναι παραφθορά του Τσίγκουε Πόρτι Οίηςαβ ΡοΓΐ:ΐ)=Πέντε Λιμένες, ώς έλέγοντο τότε είς τήν Άνατολήν οί πέντε απέναντι τής Γαλλίας λιμένες τής Αγγλίας, ο'ίτινες άπήλαυον είδικών προ- Φρεγάδας του Βασιλέως «Ίφιγένεια> πιστοποιοομεν, δτι έμείναμεν πολύ Ικανοποιημένοι έκ τών υπηρεσιών, τάς οποίας μάς παρέσχεν ό κύριος Δημήτριος Νικολάου Φραγκούδης, 'Έλλην, εγκατεστημένος έν Λεμεσώ, δπου εκτελεί καθήκοντα πράκτορος διά τό Γαλλικόν "Εθνος, καΐ ό οποίος άποδείξας ήμίν τάς επίπονους υπηρεσίας τής Ιδιότητος του, μάς παρεκάλεσε νά τόν έφοδιάσωμεν δι' ενός έγγραφου δυναμένου νά πιστοποιή τόν αληθή ζήλον, μέ τόν οποίον εξυπηρέτησε τά εθνικά πλοία. Επομένως τοο ένεχειρίσαμεν τό πιστοποιητικόν τοοτο, ίνα δυνηθη νά τό θέση ύπ' δψιν τών ανωτέρων του κσΐ άποδείξη τά δικαιώματα, άτινα δύναται νά άξιώση παρ* αύτών. ΈπΙ του πλοίου έν τφ δρμφ τής ΛεμεσοΟ τή 2α Αυγούστου 1780 (ύπ.) Ό. ΑΓάίνϋϋβΓβ Έθεωρήθη καΐ ενεκρίθη ύφ' ημών του πλοιάρχου και Διοικητού τής ρηθείσης φρεγάδας. (ύπ.) Ι^αηηεγ ΤΓοίηάίεΓ 3 Πιστοποιητικών Γάλλου Μβράρχου. Ό υποφαινόμενος δηλώ εις πάντα ένδιαφερύμενον, δτι ό Κύριος Δημήτριος Νικολάου Φραγκούδης Πρόξενος τών δύο Σικελιών έν Λεμεσφ Κύπρου παρέσχε παντός είδους περιποιήσεις εις Μν τάγμα τής 22ας ήμιμεραρχίσς του ελαφρού πεζικού, τό οποίον εΐχε προσορμισθή πλησίον τής νήσου ταύτης, δτι έπροθυμοποιήθη νά παράσχη εις τούς αξιωματικούς τοο σώματος τούτου πάν δ,τι τοο ήτο δυνατόν, δτι εδέχθη πολλούς είς τήν οίκίαν του μετά πολλής ευγενείας, καΐ '.έλος, δτι ή συμπεριφορά του πρός αυτούς αποδεικνύει άνθρωπον λίαν άφοσιωμένον εις τήν άρετήν τής φιλοξενίας, τήν οποίαν άσκεϊ μετά πολλού ζήλου. Δι* δ του παρέχω τό πιστοποιητικόν ώς δείγμα ευγνωμοσύνης, ίνα πρός τιμήν τής αληθείας δυνηθη νά τό χρησιμοποίηση χρείας τυχούσης. Έν τφ δρμφ τής Λεμεσού τήν 5ην συμπληρωματικήν ήμέραν τοο 9ου ετους τής Γαλλικής Δημοκρατίας (1798). Ό Αρχηγός τής Μεραρχίας (ύπ. δυσανάγνωστος) Υ. Γ. Πιστοποιώ έπι πλέον, δτι 6 κύριος Πρόξενος έχει πολύ καΐ λώς εξυπηρετήσει τούς Γάλλους εις δλας των τάς άνάγκας καΐ δτι

27 25 νομίων καί εΐχον Ιδίους προξενικούς πράκτορας διά τό έμπόριον των. Τό σπίτι του, τό όποιον ήτο άνοικτόν εις δλους τούς ξένους, ο'ίτινες έφιλοξενοοντο έκεΐ, έσώζετο μέχρι πρό εξ έτών άποτελούμενον άπό αύλήν κατά τό σύστημα τών Κυπριακών σπιτιών μέ περιστύλιον καί δωμάτια τριγύρω. Υπήρχε καί άνω πάτωμα μέ υπνοδωμάτια, τά όποια θά έκτίσθησαν κατόπιν. 'Έκειτο είς τό κέντρον τής πόλεως παρά τήν Άγίαν Νάπαν αξίζει νά χρησιμοποιήται ύφ' δλων δσοι έχουν έμπορικάς υποθέσεις -έν Κύπρφ. 4 Πρΰτον ιτίατοποίηηκέν τοΰ Κάδη Λεμεβοΰ. Ί λά μ Επειδή ό Δημητράκης Πρόξενος του Τσιγγαπόρ, τής Αγγλίας καΐ Νεαπόλεως είς τήν Λεμεσόν τής Κύπρου έδήλωσε πρό του δικαστηρίου τής ΛεμεσοΟ, δτι καίτοι οΐ πρόγονοι του αρχικώς άπό τήν Τεργέστην υπήρξαν πρόξενοι διά τάς άνω χώρας πρό 40 ή 50 έτών και δτι καίτοι ό ίδιος επίσης υπήρξε πρόξενος διά τάς Ιδίας χώρας άπό μακροο χρόνου, κατέχων Διατάγματα άηό τούς Διοικητάς τής νήσου και έκτελών πιστώς και έντίμως τά καθήκοντα τά προσιδιάζοντα εις τό αξίωμα του προξένου συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής Αυτοκρατορικής σμβάσεως, έν τούτοις άπό τίνων έτών έθεωρήθη ώς ραγιάς καί εκλήθη νά πλήρωση φόρους, δπως οΐ άλλοι ραγιάδες, καΐ επειδή ό άνω Δημητράκης έζήτησεν δπως έκδοθή Αυτοκρατορική διαταγή, Ινα μή θεωρηθή ραγιάς κάι επειδή τά άνω γεγονότα έπεβεβαιώθησαν δι' έγγραφων ευρισκομένων εις τάς χείρας του καΐ ύπό τών μουσουλμάνων κατοίκων τής άνω πόλεως, οί οποίοι έδήλωσαν, δτι ήσαν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι άπό τόν άνω Δημητράκην. Διά ταοτα, διά του παρόντος τό ζήτημα ύπαβάλλεται και συνιστάται είς τήν ΑύτοΟ Αύτοχρατορικήν Μεγαλειότητα τόν Σουλτάνον. 27 Σάφερ 1214 (1799). "Υπεγράφη και έσφραγίσθη ύπό Έσσεγίδ Μεχμέτ Καδή ΛεμεσοΟ. 5 Πιατοποίητικέν τοΰ Γάλλου Προξένου Λάρνακας Πιστοποιητικόν διά τήν οίκογένειαν τοο Κυρίου Νικολάου Φραγκούδη τής πόλεως ΛεμεσοΟ. Επειδή πρόσωπα τινα διακεκριμμένα, υπάλληλοι τής Κυβερνήσεως τής νήσου ταύτης, μοι έζήτησαν νά τοις παράσχω έπίσημον πιστοποιητικόν, έάν είναι αληθές δτι ό κ. Νικόλαος Φραγκούδης τής ΛεμεσοΟ ήτο επιφορτισμένος παρ' έμοο έν τή πόλει ταύτη μέ τό Πρακτορείον τοο Προξενείου τής Γαλλίας, είς τό οποίον έγώ διωρίσθην τό δυνάμει προξενικών διαταγμάτων, τά όποία μοι παρεχωρήθησαν ύπό τοο μακαρίτου Αύτοκράτορος Λουδοβίκου δεκάτου πέμπτου τοο ένδοξου μνήμης ι και τά όποία ήσαν υπογεγραμμένα παρ' αύτοο, ώς καΐ εκείνων, τά όποία μοι παρεχωρήθησαν επίσης καΐ ήσαν ωσαύτως ύπογε-

28 καί εΐχε περιέλθει είς τήν κυριότητα τοο κ. Ν. Κλ. Λανίτη άπό τήν μητέρα του Δόμναν, είς τήν οποίαν περιήλθε φαίνεται λόγα> προικός άπό τήν μητέρα της θεοδώραν κόρην τοο Φραγκούδη τούτου. ΕΙς τήν θέσιν τοο κατεδαφισθέντος άνηγέρθη ξενοδοχεΐον. Είς αύτό τό σπίτ. έφιλοξενήθη ό περίφημος σοφός περιη γητής Άλή Μπέη "Ελ Άμπασή (ΑΗ Βεγ ΕΙ Α1) ΐ5δΐ), απόγονος, ώς γράφει ό 'ίδιος, τοο Μωάμεθ καί υίός του πρίγκιπος τών γραμμένα άπό τόν αγαθόν καΐ "Αγιον Λουδοβίκον δέκατον έκτον, τόν διάδοχον του. Και επειδή θεωρώ πάντοτε καθήκον έπιβεβλημένον νά μή αρνούμαι τήν μαρτυρίαν τής αληθείας, οσάκις μοο ζητήται και τήν γνωρίζω, δηλώ ε'ις δσους έχουν τό δικαίωμα νά γνωρίζουν, δτι κατά τήν άφιξίν μου είς Κύπρον και άφοο έβεβαιώθην διά τής προσαγωγής αυθεντικών επιστολών τών δύο προκατόχων μου Προξένων (Κυρίων Ι,επι&ίΓε καΐ Ο&τά&πε), δτι ό ρηθεις Νικόλαος Φραγκούδης έχρημάτισεν έν τω αύτφ ΠρακτορεΙφ, έθεώρησα εύχάριστον καθήκον νά τόν διατη" ρήσω έν αύτφ. Πληροφορηθείς προσέτι, δτι ό κ. Δημήτριος Φράγκου δης, αρχηγός τής οικογενείας του, εΐχεν υπηρετήσει πρό αύτοο και δπως αυτός είς αυτήν τήν ύπηρεσίαν μετά ζήλου καΐ πίστεως είς τήν θέλησίν τοϋ έθνους καΐ τών πολεμικών πλοίων τοο Βασιλέως καΐ τών εμπορικών σκαφών, έθεώρησα δίκαιον καί άρμόζον νά ζητήσω άπό τόν Ύπουργόν τής Αύτου Μεγαλειότητος, διά νά ενισχύσω περισσότερον τόν Πράκτορα τοοτον, τήν χάριν, ήτις μοι παρεχωρήθη, νά του αναγράψω είς τούς λογαριασμούς τοο Κράτους μισθόν έτήσιον εκατόν σκούδων. Πρός έπιβεβαίωσιν τούτων και παντός περιεχομένου είς τό ηιστοποιητικόν τοοτο, τό συνέταξα καί τό έγραψα καί τό υπέγραψα διά τής χειρός μου σήμερον τήν βην τοο μηνός Μαρτίου τοο έτους (ύπ) Απατέ ΒεηοΐΙ ΑδΙίει- Διά τοο γραμματέως του Πιστοποιητικών Αριστοβούλου Καρύίη 6 τοΰ Κβδή Λβμισοΰ διά τίιν κ«τ«γ(»νήν. Ί λ ά μ Επειδή ό Δημητράκης Νικολάου Φραγκούδης, πρόξενος τής Νεαπόλεως διαμένων είς τήν Λεμεσόν τής Κύπρου, παρεπονέθη πρό τοο Δικαστηρίου, δτι καίτοι ό πάππος του Δημήτριος Φραγκούδης ήλθεν είς τ^ν Δεμεσόν άπό τήν Τεργέστην ώς πρόξενος τής Γαλλίας δυνάμει αυτοκρατορικού φιρμανίου καί, καίτοι αυτός καΐ οί προγονοί του (') Τό Ιγγραφον τοϋτο αναφέρει ώς πρόξενον τόν Νικόλαον άντι τοϋ Δημητρίου ώ; εξηγήσαμεν ήδη. Τό Ιγγραφον δέν φέρει τόπο εκδόσεως, άλλα προφανώς πρόκειται περί της Λάρνακος, δ,του διέμεναν οΐ Πρόξενοι. Ό Γραμματεύς τοΰ Προξενείου Καρύδης υπήρξε πάτι-πος χοΰ Χριστοδούλου Καρύδη, όστις ένυμφεύθη τήν θίίαν μου Μαρίαν Φραγκούδη. (')

29 - 27 Άμπασιδών, σπουδάσας έν Ευρώπη καί περιηγηθείς τήν Άφρι-^ κήν καί τήν Άσίαν Τά ταξείδιά του έδημοσιεύθησαν Ιταλιστί καί γαλλιστί έν Παρισίοις τό 1814 καί άγγλιστί έν Λονδίνω τό 1816 είς τρεΐς τόμους μέ παράρτημα γεμάτον εικόνας. Ό Άλή-Μπέη, δστις έγνώριζε τήν Άρσβικήν ώς 'Άραψκαί διά τούς σκοπούς τοο ταξειδίου του μετημφιέσθη εις άπόγονον του Μωάμεθ λέγεται, δτι πράγματι ήτο "Άγγλος, άλλ' ά ήσαν Φράγκοι καΐ τό τοιούτον ήτο πολύ γνωστόν είς τόν λαόν τής ΛεμεσοΟ, έν τούτοις έκαλείτο Κύπριος καΐ επειδή ό Ίμάμης και δύοάλλοι Μουσουλμάνοι τής ΛεμεσοΟ έμαρτύρησαν, δτι ό πάππος τοο παραπονουμένου ήτο Φράγκος άπό τήν Τεργέστην, ήλθεν είς τήν Λεμεσόν ώς πρόξενος τής Γαλλίας, δτι διεδέχθη τοοτον μετά θάνατον ό υιός του Νικόλαος Φραγκούδης, μετά τόν θάνατον τοο οποίου ό υίός του Δημήτριος Φραγκούδης διωρίσθη πρόξενος τής Νεαπόλεως δυνάμει Αυτοκρατορικού Βερατίου. Διά ταύτα επειδή τό γεγονός δτι ό παραπονούμενος και οΐ προγονοί; του ήσαν Φράγκοι άπό τήν Τεργέστην, έχει βεβαιωθή, τό ζήτημα υποβάλλεται είς τήν ΑύτοΟ Αύτοκρατορικήν Μεγαλειότητα τόν Σουλτάνον. 3 Ζεμαζιέλ "Εβελ 1221 (1806). Υπεγράφη καΐ έσφραγίσθη ύπό τοο Μεχμέτ 'ΞμΙν Καδή τής ΛεμεσοΟ. 7 Τουρκικών διεταγμα (έν περιλήψει) Διάταγμα άπό τόν Διοικητήν τής Κύπρου Χατζή Χουσεΐν ύπό ήμερομηνίαν 27 Ζεμαζιέλ "Εβελ 1221 (1806) άπευθυνόμενον πρός τόν Καδήν, τόν φρούραρχον καΐ τούς προύχοντας τής ΛεμεσοΟ, δπως αναγνωρίσουν τόν Δημητράκην Νικολάου Φραγκούδη ώς Φράγκον καί πρόξενον, ώς έμαρτυρήθη ύπό τών μουσουλμάνων και τών κοτζαπάσηδων τών ραγιάδων. 8 Τουρκικών πιβτοποίητικ^ν τοΰ Κάδη Λεμεοοΰ. Ί λά μ *' Λαβόντες ύπ' δψιν τό γεγονός, δτι άπηγορεύθη είς τους Ραγιάδες νά διορίζωνται πρόξενοι ξένων χωρών καΐ πρός τόν σκοπόν, δπως βε βαιωθή ή καταγωγή τοο Δημητράκη Νικολάου Φραγκούδη έρευναι έγειναν καί απεδείχθη, δτι ό ρηθείς Δημητράκης Νικολάου Φραγκούδης ύπήρξεν άρχήθεν Φράγκος. 25 Ζεμαζίελ "Εβελ 1221 (1806). Υπεγράφη καί έσφραγίσθη ύπό τοο Έσσεγίδ ΧαζΙφ Ίμπραχίμ Χαδή τής ΛεμεσοΟ. 9 Πιοτοποιητικέν τοΰ Κ«δη Λεμεοοΰ ηερϊ οτάοενς τοΰ τούρκικου οτρατοΰ έν Λεμεοόϊ- Ί λ άμ Επειδή ό Δημητράκης Νικολάου Φραγκούδης πρόξενος έν Λ&

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός Η ιστορία της Κύπρου με συντομία Χρονικές περίοδοι Βασικά χαρακτηριστικά Εικόνες, φωτογραφίες αρχείου Σχόλια, στιγμές, γεγονότα 1 Μικρή χώρα - Μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος

Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς Για χορήγηση αριστείων αγώνος Για να κατανοήσουμε και να πιστοποιήσουμε τα παρακάτω, ας δούμε τι ήταν αυτές οι ομαδικές και μεμονωμένες αιτήσεις, αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α!

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! -Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2. Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν «προίκα» στον νέο Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ S-90 1821: ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Δεκάδες Κύπριοι διέφυγαν στην Ελλάδα μετά τις σφαγές της 9ης Ιουλιου 1821, για να σώσουν τις ζωές τους. Αρκετοί, ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος Σε δημοσίευμα του Γ. Χ. Χιονίδη, «Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», στο περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 12, σελ. 61 διαβάζουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια αρνητικά και

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Φεβρουαρίου 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 21. (α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 21. (α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, Απόφ. ΥΠΑΜ αρ.4 Αρ.Φακ.Υ.Α.6.18.001.15 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 21 ΘΕΜΑ: Μειωμένη Στρατιωτική Θητεία Έχοντας υπόψη, (α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.χ. (σελ. 98-114) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β 1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα