ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ"

Transcript

1 Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ : ,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,74.

2 Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ εμνπιηζκνχ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Σεχρνο «ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ», ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνχ. γηα ηηο αλάγθεο εμνπιηζκνχ ησλ Όια ηα πιηθά ζα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ, ζα είλαη θαηλνχξγηα, θαη ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηε ζηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πέξα ηεο εγγπήζεσο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,74 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο Η εθηέιεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ φπσο ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ ΠΓ 370/1995 (ΦΔΚ 199 α ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ ΠΓ 67/2000 (ΦΔΚ 45 Α ) θαη ηνπ Ν 3463/2006, άξζξν 209. Υνιαξγφο 06/06/2013 Γηα ην Σκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Ο πληάμαο Β. πςποπούλος

3 Απιθ. μελέηηρ:07/2013 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΜΟΝ. ΠΟΟ ΣΙΜΗ ΜΔΣΡ. ΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΑΠΑΝΗ Η/Τ 1 ν ΣΔΜ Οθόνη 2 ν ΣΔΜ Δκηςπωηήρ laser 3 ν ΣΔΜ Δκηςπωηήρ Color Laser 4 ν ΣΔΜ Πολςλειηοςπγικόρ Δκηςπωηήρ (ΠΔΚΑΠΡΑ, ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ,) 5 ν ΣΔΜ Φηθιακόρ απωηήρ 6 ν ΣΔΜ Φηθιακόρ απωηήρ 7 ν ΣΔΜ Δξωηεπικόρ κληπόρ Γίζκορ 8 ν ΣΔΜ Υνιαξγφο 06/06/2013 Γηα ην Σκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Ο πληάμαο Β. πςποπούλος ΓΑΠΑΝΗ ,00 ΦΠΑ 23% 9.346,74 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ,74

4 Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Άπθπο 1 Πξνκήζεηα ηξηάληα ηξηψλ (33) Η/Τ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Δπεμεξγαζηήο 3rd Generation Intel Core i processor (up to 3.90 GHz, 8MB cache) Μλήκε 8GB Dual Channel DDR3 1600MHz - 2 DIMMs θιεξφο Γίζθνο 2TB 7200 RPM SATA Hard Drive 6.0 Gb/s Κάξηα Γξαθηθψλ AMD Radeon HD GB GDDR5 Πιεθηξνιφγην, English/Greek Οπηηθφ Πνληίθη Οπηηθή πζθεπή 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW), write to CD/DVD Drive θαη Software solution Κάξηα Γηθηχνπ 10/100/1000 Ethernet Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Microsoft Genuine Windows Windows 8, 64-bit, /Δθαξκνγή: Microsoft Office Business 2010 Δγγχεζε 5 έηε Σηκή αλά ηεκάρην : 900 Άπθπο 2 Πξνκήζεηα είθνζη (20) νζφλσλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Οζφλε ηερλνινγίαο LED, Type of Display Widescreen, Αλάιπζε Υξσκάησλ 16.7 Million Colors Dot Pitch mm (Pixel Pitch) Μέγηζηε αλάιπζε 1920 x 1080 at 60 Hz Πεξηιακβαλφκελεο ζπζθεπέο USB 2.0 Hi-Speed Hub Δγγχεζε 3 Έηε Σηκή αλά ηεκάρην : 140 Άπθπο 3 Πξνκήζεηα δέθα ηεζζάξσλ (14) κνλφρξσκσλ εθηππσηψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Λεηηνπξγίεο : Δθηππσηήο Σχπνο εθηχπσζεο: Μνλφρξσκε Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο: έσο 33 ζει/ιεπηφ Αλάιπζε εθηχπσζεο : έσο 1200 x 1200 dpi Μεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ : έσο ζειίδεο πλδέζεηο : 1xUSB 2.0 Θχξα Ethernet Μλήκε : 128 MB Γιψζζα : PCL5e PCL6 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα : Windows 2003 server Windows 7 Windows 8 64 Bit Windows XP windows 2008 server Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά Δθηχπσζε δηπιήο φςεο : Απηφκαηε

5 Υαξηί Σξνθνδνζία ραξηηνχ : 250 θχιια Σηκή αλά ηεκάρην : 198,00 Άπθπο 4 Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) έγρξσκσλ εθηππσηψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Λεηηνπξγίεο : Δθηππσηήο Σχπνο εθηχπσζεο : Έγρξσκε Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο : έσο 24 ζει/ιεπηφ Σαρχηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο : έσο 23 ζει/ιεπηφ Αλάιπζε εθηχπσζεο : έσο 600 x 600 dpi Μεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ : έσο ζειίδεο πλδέζεηο : 1xUSB 2.0 Θχξα Ethernet Μλήκε : 256 MB Μεληαίνο φγθνο εξγαζηψλ : έσο 700 ζειίδεο Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα : Mac OS 10.5 Mac OS 10.6 Windows 7 Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit Windows Vista Windows XP Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά Δθηχπσζε δηπιήο φςεο : Απηφκαηε Υαξηί Σξνθνδνζία ραξηηνχ : 250 θχιια Διάρηζην βάξνο ραξηηνχ : 60 gr Μέγηζην βάξνο Υαξηηνχ : 216 gr Σηκή αλά ηεκάρην : 400 Άπθπο 5 Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) πνιχ ιεηηνπξγηθψλ εθηππσηψλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: Λεηηνπξγίεο : Δθηππσηήο-αξσηήο- Αληηγξαθηθφ - Φαμ Μεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ : έσο ζειίδεο πλδεζηκφηεηα: 1xUSB 2.0 Θχξα Ethernet Γιψζζα : PCL5c Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα : Mac OS 10.3 and higher Mac Os 10.3 and higher Windows 2003 server Windows 2008 Server Windows XP Δθηππσηήο Σχπνο εθηχπσζεο: Μνλφρξσκε Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο : έσο 35 ζει/ιεπηφ Αλάιπζε εθηχπσζεο : έσο 600 x 600 dpi Αληηγξαθηθφ Απηφκ. αληηγξαθή δηπιήο φςεο: Ναη αξσηήο Αλάιπζε ζαξσηή : έσο 4800 x 4800 dpi Σχπνο ζαξσηή : Απηφκαηνο Σξνθνδφηεο Δπίπεδνο OCR : Ναη Διιεληθφ OCR: Ναη Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά Δθηχπσζε δηπιήο φςεο : Απηφκαηε Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο: έσο 50 θχιια Υαξηί Σξνθνδνζία ραξηηνχ : 300 θχιια Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνχ : A4 Σηκή αλά ηεκάρην : 531

6 Άπθπο 6 Πξνκήζεηα ζαξσηή κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Σχπνο αξσηή : Απηφκαηνο Σξνθνδφηεο Δπίπεδνο OCR : 1 Built In Transparency Adapter : Ναη Λεηηνπξγηθφ χζηεκα : Mac OS 10.2 Mac OS or higher Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit Windows Vista Windows XP πλδεζηκφηεηα : 1xUSB 2.0 άξσζε άξσζε : Δγγξάθσλ Αλάιπζε : έσο 2400 x 2400 dpi Σαρχηεηα πξνεπηζθφπεζεο : 7 sec Γηαζηάζεηο ζάξσζεο: έσο 216 x 279 mm Max Zoom:20x άξσζε δηπιήο φςεο : Ναη Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο : έσο 50 θχιια Σηκή αλά ηεκάρην : 300,00 Άπθπο 7 Πξνκήζεηα ζαξσηή Α3 scanner κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: Σχπνο αξσηή : Δπίπεδνο Λεηηνπξγηθφ χζηεκα : Windows 2000 Windows 7 Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit Windows Vista Windows XP πλδεζηκφηεηα : 1xUSB 2.0 άξσζε Αλάιπζε : έσο 1200 x 1200 dpi Σαρχηεηα ζάξσζεο : πεξίπνπ 11.2 sec Γηαζηάζεηο ζάξσζεο : έσο x mm Σηκή αλά ηεκάρην: 482,00 Άπθπο 8 Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) Δμσηεξηθψλ θιεξψλ Γίζθσλ κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά : Σηκέο Μεηαθνξάο Ethernet 10/100/1000 Mb / Υσξεηηθφηεηα 6 TB Γηαζχλδεζε Gigabit Ethernet ζχζηεκα απνζήθεπζεο RAID. Γηαζηάζεηο Ύςνο 165 ρηιηνζηά Βάζνο 157 ρηιηνζηά Πιάηνο 99,00 ρηιηνζηά Πεξηβαιινληηθέο Πξνδηαγξαθέο Θεξκνθξαζία ε ιεηηνπξγία 5 C έσο 35 C Με ιεηηνπξγίαο -20 C έσο 65 C Ηιεθηξηθέο πξνδηαγξαθέο AC Σάζε εηζφδνπ VAC Δίζνδνο AC πρλφηεηα Hz Σηκή αλά ηεκάρην : 420,00 Υνιαξγφο 06/06/2013 Γηα ην Σκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Ο πληάμαο Β. πςποπούλος

7 Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΓΔΝΙΚΗ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο Η/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαγξάθεηαη ΔΡΓΟΓΟΣΗ λνείηαη ν Γήκνο Παπάγνπ - Υνιαξγνχ, φπνπ ΑΝΑΓΟΥΟ απηφο πνπ ζα αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ λα γίλεη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο. ΑΡΘΡΟ 2 ο Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ φπσο ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ.370/1995 (ΦΔΚ 199 Α ) φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην Π.Γ. 105/2000 (ΦΔΚ 100 Α ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ Π.Γ. 67/2000 (ΦΔΚ 45 Α ), ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηνπ Ν. 3463/2006, άξζξν 209, θαζψο θαη απφ φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα ηεχρε, πνπ απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα θαησηέξσ: α. Ο Πξνυπνινγηζκφο β. Η Σερληθή Πεξηγξαθή γ. Σν Σηκνιφγην γ. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ δ. Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΔΧ Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο σλ Τπεξεζηψλ, θαηφπηλ εληνιήο, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ - ΠΟΙΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

8 Η πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη κέρξη ηελ , ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΧΝ Σα πιηθά, πνπ ζα παξαδνζνχλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΜΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΧΝ Η ΜΗ ΑΡΙΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΧΝ Τιηθά, πνπ απνξξίπηνληαη, κε αξίζηεο πνηφηεηαο ή κε ζχκθσλα πξνο ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Πξνδηαγξαθέο θ.ι.π., πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηε ζρεηηθή εληνιή. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΣΟΠΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΔΧ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Σα πιηθά ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ηνπ Γήκνπ ζα κεηαθέξνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ηνπ Γήκνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ απηνχ. Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ ηεο ηδίαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηξφπνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε ηξίηνπο ή νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Σα απαηηνχκελα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ κεηαθνξηθά κέζα, ν έιεγρνο ησλ πιηθψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΛΗΡΧΜΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη γηα πνζά αληίζηνηρα πξνο ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα πιεξψλνληαη 100%. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΙΜΧΝ Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΚΡΑΣΗΔΙ

9 Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη θάζε λφκηκε θξάηεζε πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΤΜΒΑΗ Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ην Νφκν, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ γηα λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΔΓΓΤΗΗ Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο ζα θαζνξηζζεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δψδεθα κελψλ (12). ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΈΚΠΣΧΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ πιελ ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν Παπάγνπ Υνιαξγνχ. Υνιαξγφο 06/06/2013 Γηα ην Σκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Ο πληάμαο Β. πςποπούλος Δγθξίζεθε Ο Γήκαξρνο Παπάγνπ Υνιαξγνχ Βαζίλειορ Μ. Ξύδηρ

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014-2015»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΜΑΝΗ & ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014-2015» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗ Α.Μ.: 21/2014 ΓΠΔ 2019 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ζκεροκελία 09/11//2012 Αρηζκ. Μειέηες : 87 προϋποιογηζκός : 396.212,78 Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820748 2015-06-03

15PROC002820748 2015-06-03 5PROC002820748 205-06-03 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 03 / 06 / 205 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 802 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 05/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα