ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001)298 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ I. Η ασφάλεια καθίσταται βασική προτεραιότητα επειδή οι επικοινωνίες και οι πληροφορίες έχουν αποβεί βασικός παράγοντας στην οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη. Τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών υποστηρίζουν σήµερα υπηρεσίες και µεταφέρουν δεδοµένα σε βαθµό που µέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρείτο αδιανόητος. Η ύπαρξη και η διάθεσή τους είναι καθοριστικής σηµασίας για άλλες υποδοµές, όπως η ύδρευση και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. εδοµένου ότι οι πάντες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, δηµόσιες διοικήσεις, επιθυµούν να εκµεταλλευθούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα δίκτυα επικοινωνιών, η ασφάλεια των εν λόγω συστηµάτων καθίσταται προαπαιτούµενο της περαιτέρω προόδου. Με βάση τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, στις Μαρτίου 2001, ανέφερε στα συµπεράσµατά του ότι "το Συµβούλιο, από κοινού µε την Επιτροπή, θα αναπτύξει συνολική στρατηγική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων, καθώς και πρακτικές δράσεις για την εφαρµογή της. Η στρατηγική αυτή πρέπει να παρουσιαστείεγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ." Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο παραπάνω αίτηµα. II. Η ασφάλεια έχει καταστεί καίριας σηµασίας πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ωστόσο, η εξεύρεση κατάλληλης πολιτικής απάντησης αποβαίνει καθήκον µε διαρκώς συνθετότερο χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες επικοινωνιών δεν παρέχονται πλέον από κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς, αλλά διατίθενται σε ανταγωνιστική βάση, από πολλούς ιδιωτικούς φορείς εκµετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών, τούτο δε σε διαρκώς ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσµια βάση. Τα δίκτυα συγκλίνουν: είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις ίδιες υπηρεσίες, είναι διασυνδεδεµένα σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό και χρησιµοποιούν εν µέρει την ίδια υποδοµή. Για την εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας, έχει θεσπιστεί σηµαντική νοµική βάση, ως µέλος της νοµοθεσίας για πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών και την προστασία των δεδοµένων, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Οι νοµοθετικές αυτές διατάξεις πρέπει να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά µέσα σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να εξελιχθούν κατά το µέλλον, όπως προκύπτει από το προτεινόµενο νέο πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες ή τις επερχόµενες προτάσεις που συνδέονται µε τη συζήτηση σχετικά µε τις αξιότιµες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να έχουν αντίληψη των υποκείµενων θεµάτων ασφαλείας και του ρόλου τους για τη βελτίωση της ασφάλειας. Η ασφάλεια κατέστη εµπόρευµα που αγοράζεται και πωλείται στην αγορά και αποτελεί µέρος συµβατικών συµφωνιών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Η συνήθης σιωπηρή υπόθεση 2

3 είναι ότι ο µηχανισµός των τιµών θα εξισορροπήσει το κόστος παροχής ασφάλειας και την συγκεκριµένη απαίτηση ασφάλειας. Ωστόσο, πολλοί κίνδυνοι για την ασφάλεια παραµένουν ανεπίλυτοι ή οι λύσεις καθυστερούν να φθάσουν στην αγορά ως αποτέλεσµα ορισµένων ατελειών της. Η λήψη ειδικών µέτρων πολιτικής µε τα οποία θα αντιµετωπίζονται οι εν λόγω ατέλειες µπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία της αγοράς και, ταυτόχρονα, να βελτιώσει τη λειτουργία του νοµικού πλαισίου. Τα µέτρα αυτά πρέπει να αποτελούν µέρος ευρωπαϊκής προσέγγισης, ώστε να εξασφαλισθεί η αγορά του Internet, να αντληθεί το όφελος από κοινές λύσεις και να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσµατικής δράσης σε παγκόσµια κλίµακα. Τα προτεινόµενα µέτρα πολιτικής όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών πρέπει να θεωρηθούν στο πλαίσιο των υφιστάµενων πολιτικών για τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία των δεδοµένων και τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Η πολιτική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών θα αποτελέσει τον ελλείποντα κρίκο σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται τα τρία αυτά πεδία πολιτικής ενώβάσει ορισµένων παραδειγµάτων, επιχειρείται να εικονογραφηθεί ο αλληλοσυσχετισµός τους: Ασφάλεια δικτύων & πληροφοριών Παρείσδυση Π ειρατεία Κλοϖή ταυτότητας Εγκληµατικότητα στον κυβερνοχώρο Εϖίσχεση δεδοµένω ν Προστασία δεδοµένων/ τηλεπ ικο ινω νια κό π λα ίσ ιο III. Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να προβάλλει αντίσταση, σε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε τυχαία συµβάντα ή σε κακόβουλη δράση. Παρόµοια συµβάντα ή δράσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα (τήρηση του απορρήτου) αποθηκευµένων ή µεταδιδόµενων δεδοµένων, καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που παρέχονται µέσω των εν λόγω δικτύων και συστηµάτων. Τα εν λόγω σχετικά µε την ασφάλεια συµβάντα µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες µπορούν να υποκλαπούν και τα δεδοµένα να αντιγραφούν ή να τροποποιηθούν. Τούτο µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο µέσω παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ατόµων όσο και µε την εκµετάλλευση των δεδοµένων που έχουν υποκλαπεί. 3

4 Η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών πραγµατοποιείται συνήθως µε κακόβουλη πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδοµένων. Οι επιθέσεις αποδιοργάνωσης στο Internet έχουν καταστεί αρκετά συχνές, ενώενδέχεται στο µέλλον και το τηλεφωνικό δίκτυο να καταστεί περισσότερο ευάλωτο. Το κακόβουλο λογισµικό, όπως είναι οι ιοί, µπορεί να αχρηστεύσει υπολογιστές, να απαλείψει ή να τροποποιήσει δεδοµένα. Μερικές πρόσφατες επιθέσεις ιών υπήρξαν εξαιρετικά καταστροφικές και δαπανηρές. Η παραποίηση ταυτότητας ατόµων ή φορέων µπορεί να προξενήσει σηµαντική ζηµία, π.χ. πελάτες ενδέχεται να τηλεφορτώσουν κακόβουλο λογισµικό από ιστοθέση που ψευδώς εµφανίζεται ως έµπιστη πηγή, συµβάσεις ενδέχεται να καταγγελθούν, εµπιστευτικές πληροφορίες ενδέχεται να αποσταλούν σε λάθος άτοµα. Πολλά συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια οφείλονται σε απρόβλεπτα και ακούσια γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές (πληµµύρες, καταιγίδες, σεισµοί), βλάβες υλισµικού ή λογισµικού, ανθρώπινο σφάλµα. Τα προτεινόµενα µέτρα: IV. Ευαισθητοποίηση: Θα πρέπει να δροµολογηθεί δηµόσια εκστρατεία πληροφόρησης και εκπαίδευσης και να προβληθούν βέλτιστες πρακτικές. Ευρωπαϊκό σύστηµα προειδοποίησης και πληροφόρησης: Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις κατά χώρα οµάδες παρέµβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERT) και να βελτιώσουν το συντονισµό µεταξύ τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει µαζί µε τα κράτη µέλη τους καλύτερους τρόπους οργάνωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συλλογής δεδοµένων, ανάλυσης και σχεδιασµού µελλοντικών απαντήσεων σε υφιστάµενες και εµφανιζόµενες επιβουλές κατά της ασφάλειας. Τεχνολογική υποστήριξη: Η υποστήριξη για την έρευνα και την ανάπτυξη σε θέµατα ασφάλειας θα πρέπει να αποτελέσει καίριο στοιχείο του 6ου προγράµµατος πλαισίου και να συνδεθεί µε την ευρύτερη στρατηγική για βελτιωµένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Υποστήριξη τυποποίησης και πιστοποίησης µε προσανατολισµό στην αγορά: Καλούνται οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης να επιταχύνουν τις εργασίες τους στην διαλειτουργικότητα η Επιτροπή θα συνεχίσει την υποστήριξή της σε θέµατα ηλεκτρονικής υπογραφής και περαιτέρω ανάπτυξης των IPv6 και IPSec, η Επιτροπή θα εκτιµήσει την ανάγκη ανάληψης νοµοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν το σύνολο των συναφών µε την ασφάλεια προτύπων. Νοµικό πλαίσιο: Η Επιτροπή θα καταρτίσει µητρώο εθνικών µέτρων που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων κρυπτοθέτησης. Η Επιτροπή θα προτείνει νοµοθεσία σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. 4

5 Ασφάλεια στη δηµόσια διοίκηση: Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντάξουν αποτελεσµατικές και διαλειτουργικές λύσεις σχετικά µε την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές δραστηριότητές τους που αφορούν επαφή µε δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιες συµβάσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εισαγάγουν τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής όταν παρέχουν ηλεκτρονικά δηµόσιες υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις απαιτήσεις ασφάλειας στα συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών της. ιεθνής συνεργασία: Η Επιτροπή θα ενισχύσει το διάλογο µε διεθνείς οργανισµούς και εταίρους σε θέµατα ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών. V. Η επόµενη φάση όσον αφορά το πλαίσιο και τις προτεινόµενες δράσεις είναι η συζήτησή τους από τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, στις 15/16 Ιουνίου, ενδέχεται να δοθούν κατευθύνσεις για την µελλοντική πορεία. Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη εις βάθος συζήτησης µε τη βιοµηχανία και τους χρήστες, σχετικά µε τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής των προτεινοµένων δράσεων. Σχόλια µπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση έως τα τέλη του Αυγούστου Υπό την έννοια αυτή η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση για υποβολή σχολίων από ενδιαφερόµενα µέρη αποσκοπώντας στην κατάρτιση τελικής συγκεκριµένης δέσµης δράσεων, που θα µπορούσε να λάβει τη µορφή οδικού χάρτη/διαγράµµατος προς ολοκλήρωση έως τα τέλη του *** 5

6 Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής Πίνακας περιεχοµένων 1. Εισαγωγή 2. Ανάλυση θεµάτων της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 2.1. Τί είναι η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών; 2.2. Επισκόπηση των επιβουλών ασφαλείας Υποκλοπή επικοινωνιών Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών ιατάραξη δικτύων Εκτέλεση κακόβουλου λογισµικού που τροποποιεί ή καταστρέφει δεδοµένα Παραπλάνηση/ψευδής δήλωση Περιβαλλοντικά και ακούσια συµβάντα 2.3. Νέες προκλήσεις 3. Ευρωπαϊκή προσέγγιση πολιτικής 3.1. Αιτιολόγηση της δηµόσιας πολιτικής 3.2. Ευαισθητοποίηση 3.3. Ευρωπαϊκό σύστηµα προειδοποίησης και πληροφοριών 3.4. Τεχνολογική υποστήριξη 3.5. Υποστήριξη για τυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση προσανατολισµένες στην αγορά 3.6. Νοµικό πλαίσιο 3.7. Ασφάλεια στη δηµόσια διοίκησης 3.8. ιεθνής συνεργασία 4. Τα επόµενα βήµατα 6

7 1. Εισαγωγή Παράλληλα µε την ταχεία αύξηση του αριθµού των χρηστών των δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών και µε την αξία των σχετικών συναλλαγών, αυξάνονται και οι ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων. Το θέµα της ασφάλειας βρίσκεται πλέον σε κρίσιµο σηµείο, συνιστώντας προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και για τη λειτουργία ολόκληρης της οικονοµίας. Ο συνδυασµός διαφόρων παραγόντων θέτει την ασφάλεια πληροφοριών και επικοινωνιών στην κορυφή του πολιτικού θεµατολογίου της ΕΕ: Οι κυβερνήσεις έχουν συνειδητοποιήσει το βαθµό εξάρτησης των οικονοµιών και των πολιτών τους από την αποτελεσµατική λειτουργία των επικοινωνιακών δικτύων αρκετές από αυτές έχουν προχωρήσει στην αναθεώρηση των ρυθµίσεών τους σχετικά µε την ασφάλεια. Το Internet έχει δηµιουργήσει παγκόσµια συνδεσιµότητα, φέροντας σε επαφή εκατοµµύρια δικτύων, µεγάλων και µικρών, µε εκατοντάδες εκατοµµύρια µεµονωµένους προσωπικών υπολογιστών και, σε αυξανόµενο βαθµό, άλλες διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών τηλεφώνων). Οι εξωτερικές επιβουλές έχουν έτσι να αντιµετωπίσουν µικρότερο κόστος για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιµες οικονοµικές πληροφορίες. Είναι ευρύτερα γνωστές διάφορες περιπτώσεις ιών που έχουν εισαχθεί στο Internet προκαλώντας εκτεταµένες βλάβες µε την καταστροφή πληροφοριών και την παρεµπόδιση πρόσβασης στο δίκτυο. Αυτά τα προβλήµατα ασφαλείας δεν περιορίζονται σε µεµονωµένες χώρες, αλλά διαδίδονται µε ταχύτητα στα κράτη µέλη. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας και της Φέιρα αναγνωρίστηκε το Internet ως κύρια προωθητική δύναµη της παραγωγικότητας των οικονοµιών της ΕΕ και δροµολογήθηκε το σχέδιο δράσης eeurope Με βάση τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, στις Μαρτίου 2001 συνεπέρανε ότι "το Συµβούλιο, από κοινού µε την Επιτροπή, θα αναπτύξει συνολική στρατηγική για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων, καθώς και πρακτικές δράσεις για την εφαρµογή της. Η στρατηγική αυτή πρέπει να παρουσιαστείεγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ." Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εν λόγω αίτηµα. Ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον Ενώη ασφάλεια έχει καταστεί βασική πρόκληση για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, η εξεύρεση κατάλληλης πολιτικής απόκρισης καθίσταται διαρκώς πολυπλοκότερο καθήκον. Λίγα µόλις χρόνια πριν, η ασφάλεια των δικτύων αποτελούσε κατά κύριο λόγο θέµα των κρατικών µονοπωλίων που παρείχαν εξειδικευµένες υπηρεσίες βάσει δηµόσιων δικτύων, ιδίως του δικτύου τηλεφωνίας. Η ασφάλεια των συστηµάτων πληροφορικής περιοριζόταν στους µεγάλους οργανισµούς και εστιαζόταν στον έλεγχο πρόσβασης. Η καθιέρωση πολιτικής ασφάλειας αποτελούσε σχετικά σαφή στόχο. Η κατάσταση έχει πλέον µεταβληθεί σηµαντικά, εξ αιτίας διάφορων εξελίξεων στο ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς, µεταξύ των οποίων και η ελευθέρωση των δικτύων, η σύγκλιση και η παγκοσµιοποίηση: 7

8 Τα δίκτυα έχουν πλέον περιέλθει σε ιδιωτική ιδιοκτησία και διαχείριση. Οι υπηρεσίες επικοινωνιών παρέχονται σε ανταγωνιστική βάση, όπου η ασφάλεια αποτελεί µέρος της προσφοράς της αγοράς. Ωστόσο, πολλοί πελάτες δεν γνωρίζουν την έκταση των κινδύνων που διατρέχουν όταν συνδέονται µε ένα δίκτυο σχετικά µε την ασφάλεια, λαµβάνοντας έτσι τις αποφάσεις τους χωρίς να είναι πλήρως ενήµεροι. Τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών συγκλίνουν. Αυξάνεται συνεχώς η διασύνδεσή τους, παρέχουν το ίδιο είδος αδιάκοπων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών και, σε ορισµένο βαθµό, χρησιµοποιούν την ίδια υποδοµή. Τα τερµατικά (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.) έχουν καταστεί ενεργό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του δικτύου και µπορούν να συνδεθούν µε διάφορα δίκτυα. Τα δίκτυα είναι διεθνή. Σηµαντικό µέρος των σηµερινών επικοινωνιών διεξάγεται διασυνοριακά ή µέσω τρίτων χωρών (ενίοτε χωρίς να το γνωρίζει ο τελικός χρήστης) κατά συνέπεια, κάθε λύση που αφορά κινδύνους για την ασφάλεια πρέπει να συνεκτιµά τα παραπάνω. Τα περισσότερα δίκτυα συγκροτούνται µε χρήση εµπορικών προϊόντων από διεθνείς οίκους. Τα προϊόντα ασφαλείας πρέπει να είναι συµβατά µε διεθνή πρότυπα. Η σηµασία της πολιτικής Οι εξελίξεις αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να επηρεάσουν το επίπεδο της ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών και των επιχειρήσεών τους. Τούτο δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι ο δηµόσιος τοµέας έπαυσε να διαδραµατίζει ρόλο, και αυτό για διάφορους λόγους: Κατά πρώτο λόγο, ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο διάφορα νοµικά µέτρα µε συγκεκριµένο αντίκτυπο για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ιδίως το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία των δεδοµένων περιλαµβάνει διατάξεις, για φορείς εκµετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο µε τους σχετικούς κινδύνους. εύτερον, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά µε τη εθνική ασφάλεια, στο βαθµό που τα συστήµατα πληροφοριών και τα δίκτυα επικοινωνιών έχουν αποβεί καθοριστικής σηµασίας παράγων για άλλες υποδοµές (π.χ. ύδρευση και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας) και για άλλες αγορές (π.χ. η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά). Τέλος, υπάρχουν λόγοι που απαιτούν την ανάληψη δράσης από τις κυβερνήσεις ως αντίδραση σε ατέλειες της αγοράς. Οι τιµές της αγοράς δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε επακριβώς τις δαπάνες και τα οφέλη των επενδύσεων για βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων, ενώούτε οι πάροχοι, ούτε οι χρήστες υφίστανται πάντοτε το σύνολο των συνεπειών της συµπεριφοράς τους. Ο έλεγχος των δικτύων διαχέεται µεταξύ πολλών φορέων και οι αδυναµίες ενός συστήµατος µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο εκµετάλλευσης για επίθεση σε άλλο σύστηµα. Ο σύνθετος χαρακτήρας των δικτύων δυσχεραίνει την ορθή εκτίµηση δυνητικών κινδύνων εκ µέρους των χρηστών. Αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι εποµένως να καταδειχθεί πού απαιτείται ανάληψη συµπληρωµατικής ή ενισχυµένης δηµόσιας δράσης, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. 8

9 Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, περιγράφονται οι κύριες επιβουλές για την ασφάλεια και αποτιµώνται οι τρέχουσες λύσεις. Στόχος είναι να υπάρξει η βάση για την κατανόηση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, απαραίτητο για να γίνουν αντιληπτές οι προτεινόµενες λύσεις πολιτικής. εν επιδιώκεται να δοθεί εξαντλητική τεχνική εποπτεία των θεµάτων ασφάλειας. Στο κεφάλαιο 3 προτείνεται ευρωπαϊκή πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Βασίζεται σε ανάλυση της ανάγκης για συµπλήρωση των λύσεων της αγοράς µε δράσεις πολιτικής. Απαριθµείται σειρά συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής, κατ απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης. Η προτεινόµενη πολιτική θα πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο του υφιστάµενου πλαισίου για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία δεδοµένων και - πρόσφατα - για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο. 2. Ανάλυση θεµάτων της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 2.1. Τί είναι η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών; Τα δίκτυα είναι συστήµατα από τα οποία τα δεδοµένα κυκλοφορούν, αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία. Αποτελούνται από συστατικά στοιχεία µεταφοράς (καλώδια, δροµολογητές, πύλες, µεταγωγείς κλπ.), και υπηρεσίες υποστήριξης (σύστηµα ονοµάτων τοµέα περιλαµβανοµένων των βασικών εξυπηρετητών, υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος, υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας κλπ.). Συνδεδεµένες µε τα δίκτυα είναι ένα αυξανόµενο ευρύ φάσµα εφαρµογών (συστήµατα διανοµής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φυλλοµετρητές, κλπ.) και τερµατικός εξοπλισµός (τηλεφωνική συσκευή, υπολογιστές υπηρεσίας, προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ατζέντες. οικιακές συσκευές, βιοµηχανικές µηχανές, κλπ.). Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών µπορούν να διατυπωθούν µε τα εξής τέσσερα, αλληλοσυνδεόµενα χαρακτηριστικά: i) ιάθεση σηµαίνει ότι τα δεδοµένα είναι προσβάσιµα και οι υπηρεσίες λειτουργούν, παρά ενδεχόµενες διαταραχές, όπως διακοπή τροφοδοσίας, φυσικές καταστροφές, ατυχήµατα ή επιθέσεις. Τούτο έχει ιδιαίτερη σηµασία σε περιπτώσεις που βλάβες του δικτύου επικοινωνιών µπορούν να προξενήσουν κατάρρευση άλλων νευραλγικής σηµασίας δικτύων, όπως είναι οι αεροµεταφορές ή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. ii) iii) Επαλήθευση ταυτότητας είναι η επιβεβαίωση της δηλούµενης ταυτότητας φορέων ή χρηστών. Απαιτούνται κατάλληλες µέθοδοι επαλήθευσης ταυτότητας για διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες, όπως είναι η ηλεκτρονική σύναψη σύµβασης, ο έλεγχος της πρόσβασης σε ορισµένα δεδοµένα και υπηρεσίες (π.χ. για τους τηλεργαζόµενους) και η επαλήθευση ιστοθέσεων (π.χ. για ιντερνετικές τράπεζες). Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται η δυνατότητα ανωνυµίας, δεδοµένου ότι πολλές υπηρεσίες δεν χρειάζονται την ταυτότητα του χρήστη, αλλά µόνο αξιόπιστη επιβεβαίωση ορισµένων κριτηρίων (αποκαλούµενων "ανώνυµα διαπιστευτήρια", όπως η φερεγγυότητα. Ακεραιότητα είναι η επιβεβαίωση ότι δεδοµένα που έχουν αποσταλεί, παραληφθεί η αποθηκευθεί είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. Τούτο έχει ιδιαίτερη σηµασία σε συνάρτηση µε την επαλήθευση ταυτότητας για τη σύναψη συµβάσεων, ή όπου είναι καθοριστικής σηµασίας η ακρίβεια των δεδοµένων (ιατρικά δεδοµένα, βιοµηχανικός σχεδιασµός κλπ.). 9

10 iv) Τήρηση του απορρήτου είναι η προστασία επικοινωνιών ή αποθηκευµένων δεδοµένων έναντι υποκλοπής και ανάγνωσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Απαιτείται ιδιαίτερα για τη µετάδοση ευαίσθητων δεδοµένων και είναι µία από τις απαιτήσεις που ανταποκρίνεται στο µέληµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών δικτύων επικοινωνιών. Πρέπει να καλύπτεται το σύνολο των γεγονότων που συνιστούν κίνητρο για την ασφάλεια, και όχι µόνο των κακόβουλων συµβάντων. Από τη σκοπιά του χρήστη, επιβουλές όπως είναι περιβαλλοντικά συµβάντα ή ανθρώπινο σφάλµα και που αποδιοργανώνουν το δίκτυο, δυνητικά είναι εξίσου δαπανηρές όπως και οι κακόβουλες επιθέσεις. Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µπορεί εποµένως να οριστεί ως η δυνατότητα ενός δικτύου ή συστήµατος πληροφοριών να αντισταθεί, σε δεδοµένο επίπεδο αξιοπιστίας, σε τυχαία συµβάντα ή κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την επαλήθευση ταυτότητας, την ακεραιότητα και την τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων που έχουν αποθηκευθεί ή µεταδοθεί καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται είτε είναι προσβάσιµες µέσω των δικτύων και συστηµάτων αυτών Επισκόπηση των επιβουλών κατά της ασφαλείας Εταιρείες που βασίζονται στο δίκτυο για πωλήσεις ή για την οργάνωση διανοµής εφοδίων µπορεί να παραλύσει εξαιτίας µιας επίθεσης του τύπου "άρνηση υπηρεσίας". Μπορεί να γίνει υποκλοπή και κατάχρηση προσωπικών και οικονοµικών πληροφοριών. Μπορεί να απειληθεί ή εθνική ασφάλεια. Τα παραδείγµατα αυτά αποτελούν ένδειξη των κινδύνων που διατρέχει η ανεπαρκής ασφάλεια. Γίνεται διάκριση ανάµεσα σε εµπρόθετες επιθέσεις (τµ έως 2.2.5) και σε ακούσιες (τµ ). Στόχος είναι να καθοριστεί ο τύπος των κινδύνων για την ασφάλεια ώστε να τεθούν οι βάσεις για να καθιερωθεί, στο κεφάλαιο 3, πλαίσιο πολιτικής για τη βελτίωση της ασφάλειας Υποκλοπή επικοινωνιών Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες µπορούν να υποκλαπούν και τα δεδοµένα να αντιγραφούν ή να τροποποιηθούν. Η υποκλοπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Μεταξύ τους συγκαταλέγεται η φυσική πρόσβαση σε γραµµές του δικτύου, π.χ. λαθροσύνδεση στο καλώδιο, και παρακολούθηση ραδιοµεταδόσεων. Τα πλέον κρίσιµα σηµεία για την υποκλοπή κίνησης επικοινωνιών είναι τα σηµεία διαχείρισης και συγκέντρωσης του δικτύου, όπως δροµολογητές, πύλες, µεταγωγείς και εξυπηρετητές λειτουργίας δικτύου. Η κακόβουλη ή παράνοµη υποκλοπή επικοινωνιών πρέπει να διακρίνεται από τις σύννοµες δραστηριότητες υποκλοπής/παρακολούθησης. Η υποκλοπή επικοινωνιών για λόγους δηµόσιας ασφάλειας επιτρέπεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, για ορισµένους σκοπούς σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Υφίσταται νοµικό πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες για την επιβολή του νόµου να λαµβάνουν δικαστική εντολή ή, στην περίπτωση δύο κρατών µελών, εντολή που έχει εκδοθεί προσωπικά από ανώτερο στην ιεραρχία υπουργό, για την παρακολούθηση επικοινωνιών. Ενδεχόµενη ζηµία - Η παράνοµη υποκλοπή µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσο και µέσω της εκµετάλλευσης των δεδοµένων που έχουν υποκλαπεί, όπως συνθηµατικών ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για εµπορικό κέρδος ή δολιοφθορά. Η κατάσταση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους κύριους ανασχετικούς παράγοντες για την εµπέδωση του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη. 10

11 Πιθανές λύσεις Άµυνα έναντι της υποκλοπής µπορεί να προέλθει από φορείς εκµετάλλευσης που εξασφαλίζουν το δίκτυο, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας 97/66/ΕΚ 1 και από χρήστες, µε την κρυπτοθέτηση δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω του δικτύου. Για τους φορείς εκµετάλλευσης, η προστασία του δικτύου έναντι δυνητικής υποκλοπής αποτελεί σύνθετο και δαπανηρό καθήκον. Οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών εξασφάλιζαν, παραδοσιακά, το δίκτυο µε ελέγχους φυσικής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και µε την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων προς το προσωπικό τους. Μόνο σε ευκαιριακή βάση πραγµατοποιούνταν κρυπτοθέτηση. Όπου χρησιµοποιούνται ασύρµατες λύσεις επιβάλλεται υποχρέωση εξασφάλισης επαρκούς κρυπτοθέτησης των ραδιοµεταδόσεων. Οι φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών κρυπτοθετούν την κίνηση µεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του σταθµού βάσης. Η ισχύς της κρυπτοθέτησης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι χαµηλότερη του τεχνητώς εφικτού εξαιτίας των απαιτήσεων διευκόλυνσης της νόµιµης παρακολούθησης. Για τον ίδιο λόγο, είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η κρυπτοθέτηση από τους σταθµούς βάσης, χωρίς γνώση του χρήστη. Οι χρήστες µπορούν να αποφασίσουν µόνοι τους σχετικά µε την κρυπτοθέτηση δεδοµένων ή φωνής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις ασφάλειας δικτύων. Τα κατάλληλα κρυπτοθετηµένα δεδοµένα, ακόµα και αν υποκλαπούν, είναι καταληπτά µόνο από τον εξουσιοδοτηµένο αποδέκτη τους. Για ουσιαστικά όλους τους τύπους επικοινωνιών διατίθενται ευρύτερα λογισµικό και υλισµικό κρυπτοθέτησης 2. Με ειδικά προϊόντα µπορεί να κρυπτοθετηθεί µια τηλεφωνική συνδιάλεξη ή µια µετάδοση τηλεοµοιοτυπίας. Μηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να κρυπτοθετηθούν µε χρήση ειδικού λογισµικού ή λογισµικό ενταγµένο σε επεξεργαστή κειµένων ή σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το πρόβληµα για τον χρήστη είναι ότι εάν κρυπτοθετήσει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή φωνητική επικοινωνία, πρέπει ο αποδέκτης να είναι σε θέση να αντιληφθεί το µήνυµα. Ο εξοπλισµός ή το λογισµικό πρέπει να είναι διαλειτουργικά. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν το κλειδί αποκρυπτοθέτησης, γεγονός που σηµαίνει ότι θα πρέπει να υφίσταται µηχανισµός παραλαβής του κλειδιού συµπεριλαµβανοµένης κατάλληλης επαλήθευσης ταυτότητας του κλειδιού. Η κρυπτοθέτηση έχει σηµαντικό χρηµατικό και άλλο κόστος, ενώοι χρήστες συχνά δεν διαθέτουν πληροφόρηση σχετικά µε κινδύνους και οφέλη της ασφάλειας, γεγονός που τους δυσχεραίνει κατά τη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων Ασφαλείς εξυπηρετητές ιστού EΕ (ανά 100,000 άτοµα) ΗΠΑ Πηγή: ΟΟΣΑ (από την έρευνα netcraft, Ιούλιος 2000) Συχνά χρησιµοποιούµενο ασφαλές σύστηµα για το Internet είναι το Ασφαλές επίπεδο υποδοχής (SSL). Με το SSL κρυπτοθετείται η επικοινωνία µεταξύ ενός εξυπηρετητή ιστού και του φυλλοµετρητή ιστού του χρήστη. Ανασχετικός παράγοντας για την εµπέδωση της τεχνολογίας αυτής, ιδίως της ισχυρότερης έκδοσης (128 δυφία), ήταν ο περιοριστικός έλεγχος εξαγωγών των ΗΠΑ. 1 2 Οδηγία για την προστασία των δεδοµένων στις τηλεπικοινωνίες (ΕΕ L 24, ). Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατοχύρωση ασφάλειας και εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 8 Οκτωβρίου 1997, COM (1997) 503 τελικό. 11

12 Το καθεστώς του ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ αναθεωρήθηκε πρόσφατα, έπειτα από τη θέσπιση του λιγότερο περιοριστικού κοινοτικού καθεστώτος για τον έλεγχο εξαγωγών προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης 3. Σύµφωνα µε τις στατιστικές, ο αριθµός των ασφαλών εξυπηρετητών ιστού στην Ευρώπη υπολείπεται κατά πολύ του αντίστοιχου στις ΗΠΑ (βλέπε γράφηµα). Φορείς εκµετάλλευσης, οι χρήστες και παραγωγοί, αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ανταγωνιστικών και µη διαλειτουργικών προτύπων. Για παράδειγµα, στο πεδίο των ασφαλών ηλεκτρονικών µηνυµάτων, δύο πρότυπα των ΗΠΑ 4 ανταγωνίζονται για την κυρίαρχη θέση. Η Ευρώπη είχε στην περίπτωση αυτή περιορισµένη επίδραση. Ως αποτέλεσµα, πληθώρα µη ευρωπαϊκών προϊόντων εφαρµόζουν τα εν λόγω πρότυπα, ενώη πρόσβαση για τους ευρωπαίους χρήστες εξαρτάται από την εξαγωγική πολιτική ελέγχου εξαγωγών των Ηνωµένων Πολιτειών. Μολονότι εκφράζεται ανησυχία όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρεται από πολλά από αυτά τα προϊόντα (πρβλ. Echelon 5 ), ορισµένες κυβερνήσεις της ΕΕ εξετάζουν τη χρήση λογισµικού ανοικτής πηγής για αύξηση του επιπέδου αξιοπιστίας των προϊόντων κρυπτοθέτησης. Ωστόσο, πρόκειται ακόµα για το πιλοτικό στάδιο 6, δεν έχει υπάρξει συντονισµός, ενώδεν αποκλείεται οι δυνάµεις της αγοράς να είναι ισχυρότερες από τις προσπάθειες µεµονωµένων κυβερνήσεων. Το θέµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί καλύτερα µε την πραγµατοποίηση διεξοδικής αξιολόγησης, τόσο των εµπορικών όσο και των προϊόντων ανοιχτής πηγής Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών Η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών πραγµατοποιείται συνήθως κακόβουλα µε την πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδοµένων. Τούτο τεχνικώς αποκαλείται παρείσφρηση και µπορεί να γίνει µε διαφορετικούς τρόπους, µε την αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό, επιθέσεις λεξικού µε βίαιες επιθέσεις (εκµεταλλευόµενη την τάση των ατόµων να χρησιµοποιούν προβλέψιµα συνθηµατικά), µε χειραγώγηση (εκµεταλλευόµενη την τάση των ανθρώπων να αποκαλύπτουν πληροφορίες σε φαινοµενικά αξιόπιστα άτοµα) και µε την υποκλοπή συνθηµατικών. Συχνά πραγµατοποιείται από το εσωτερικό των οργανισµών (επιθέσεις εκ των ένδον). Ενδεχόµενη ζηµία - Η µη εξουσιοδοτηµένη παρείσφρηση έχει ενίοτε ως κίνητρο διανοητική πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. Ωστόσο, αυτό που αρχίζει ως µια διαδικασία παρενόχλησης (συχνά περιγράφεται ως hacking ) αναδεικνύει τα τρωτά σηµείων των δικτύων πληροφοριών και παρακινεί άτοµα µε εγκληµατική ή δόλια πρόθεση να εκµεταλλευθούν αυτές τις αδυναµίες. Η προστασία εναντίον της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών, τραπεζικών λογαριασµών και δεδοµένων υγείας, αποτελεί δικαίωµα των ατόµων. Για τον δηµόσιο τοµέα και τη βιοµηχανία, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 του Συµβουλίου, περί κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (ΕΕ L 159, ). S-MIME (το S-MIME (ασφαλείς γενικές επεκτάσεις ταχυδροµείου Internet) και το OpenPGP (πολύ καλή προστασία απορρήτου) είναι και τα δύο πρότυπα της IETF (Οµάδας εργασίας µελέτης Internet). Εικάζεται ότι το σύστηµα ECHELON χρησιµοποιείται για υποκλοπή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπικών, τηλετυπικών και τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγµατοποιούνται µέσω των παγκόσµιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Βλέπε επίσης τις δραστηριότητες της προσωρινής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το σύστηµα Echelon, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η γερµανική κυβέρνηση χρηµατοδοτεί έργο που βασίζεται στο πρότυπο OpenPGP και που αποκαλείται GNUPG (http://www.gnupg.org). 12

13 οι επιβουλές κυµαίνονται από την οικονοµική κατασκοπεία έως τη δυνητική τροποποίηση εσωτερικών ή δηµόσιων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης του περιεχοµένου ιστοθέσεων. Πιθανές λύσεις Η πλέον κοινή µέθοδος προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης είναι οι έλεγχοι συνθηµατικού η εγκατάσταση στεγανών. Ωστόσο, µε αυτά παρέχεται περιορισµένη µόνο προστασία και πρέπει να συµπληρώνεται και από άλλους ελέγχους ασφαλείας. Ανάµεσά τους µπορεί να συγκαταλεχθεί η αναγνώριση επιθέσεων, η ανίχνευση παρείσφρησης και οι έλεγχοι στο επίπεδο εφαρµογής (περιλαµβανοµένων των έξυπνων καρτών). Η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων εξαρτάται από το κατά πόσο ανταποκρίνεται στους κινδύνους που αναφέρονται στο εκάστοτε περιβάλλον. Πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία µεταξύ της προστασίας του δικτύου και των πλεονεκτηµάτων της ελεύθερης πρόσβασης. Εξαιτίας των ταχέων αλλαγών που έχουν σηµειωθεί και των 100% Χρήση προϊόντων ασφαλείας (ως ποσοστό % των χρηστών Internet στην ΕΕ ) 80% 60% 40% 20% 0% λογισµικό κατά ιών Πηγή: Eurobarometer (Φεβρ 2001) αναγνώστης έξυπνης κάρτας ή άλλο λογισµικό κρυπτοθέτησης λογισµικό στεγανού λογισµικό ηλεκτρονικής υπογραφής παρεπόµενων νέων επιβουλών κατά των δικτύων, υφίσταται η ανάγκη συνεχούς ανεξάρτητης επισκόπησης των ελέγχων ασφάλειας δικτύου. Οι δυνητικές λύσεις θα παραµείνουν ανεκµετάλλευτες εάν οι χρήστες και οι πάροχοι δεν συνειδητοποιήσουν πλήρως τη δυνητική ευπάθεια του δικτύου τους. Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται επισκόπηση της τρέχουσας χρήσης προϊόντων ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οι στατιστικές βασίζονται σε έρευνα που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2001, στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης eeurope 2002) ιατάραξη δικτύων Τα δίκτυα είναι σε µεγάλο βαθµό ψηφιακοποιηµένα και ελέγχονται από υπολογιστές. Ο πλέον κοινός λόγος διατάραξης δικτύου υπήρξε κατά το παρελθόν η βλάβη στο σύστηµα υπολογιστή που ελέγχει το δίκτυο και οι επιθέσεις εναντίον δικτύου κατευθύνονταν κυρίως στους προς τους εν λόγω υπολογιστές. Σήµερα, οι περισσότερες επιθέσεις εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες και ευπάθειες των συστατικών στοιχείων του δικτύου/λειτουργικά συστήµατα, δροµολογητές, µεταγωγείς, εξυπηρετητές ονοµάτων κλπ.). Ενώοι επιθέσεις κατά του τηλεφωνικού συστήµατος δεν αποτέλεσαν σοβαρή πηγή προβληµατισµού κατά το παρελθόν, οι επιθέσεις στο Internet είναι αρκετά διαδεδοµένες. Τούτου οφείλεται στο γεγονός ότι τα σήµατα ελέγχου του τηλεφώνου είναι διακριτά από την τηλεφωνική κίνηση και µπορούν να προστατευθούν αντίθετα, µε το Internet παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης στους κεντρικούς υπολογιστές της διαχείρισης. Το 13

14 τηλεφωνικό δίκτυο ενδέχεται, ωστόσο, να καταστεί περισσότερο τρωτό στο µέλλον, καθώς θα περιλάβει βασικά στοιχεία του Internet και το επίπεδο ελέγχου του θα ανοιχτεί σε άλλους. Οι επιθέσεις δύναται να λάβουν διάφορες µορφές: Επιθέσεις εναντίον εξυπηρετητών ονοµάτων τοµέα: Το Internet εξαρτάται από τη λειτουργία του συστήµατος ονοµάτων τοµέα (DNS), µέσω των οποίων εύχρηστα ονόµατα (π.χ. µεταφράζονται σε αφηρηµένες δικτυακές διευθύνσεις (π.χ. IP αριθ ). Εάν πάθει βλάβη µέρος του DNS δεν µπορούν να εντοπιστούν ορισµένες ιστοθέσεις και ενδέχεται να διακοπεί η διανοµή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η αλλοίωση σε επίπεδο κύριων εξυπηρετητών DNS ή άλλων εξυπηρετητών ονοµάτων ανωτάτου επιπέδου θα µπορούσε οδηγήσει σε ευρύτερη διατάραξη του δικτύου. Στις αρχές του τρέχοντος έτους ανακαλύφθηκαν ορισµένα τρωτά σηµεία στο λογισµικό βάσει του οποίου λειτουργούν οι περισσότεροι εξυπηρετητές ονοµάτων. 7 Επιθέσεις δροµολόγησης: Η δροµολόγηση στο Internet είναι σε µεγάλο βαθµό αποκεντρωµένη. Κάθε δροµολογητής ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους γειτονικούς δροµολογητές σχετικά µε τα δίκτυα που γνωρίζει και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Το αδύνατο σηµείο εντοπίζεται στην αδυναµία επαλήθευσης των εν λόγω πληροφοριών επειδή, λόγω σχεδιασµού, είναι ελάχιστη η γνώση κάθε δροµολογητή σχετικά µε την τοπολογία του δικτύου. Κατά συνέπεια, κάθε δροµολογητής µπορεί να αυτοπαρουσιάζεται ως η καλύτερη διαδροµή για κάθε προορισµό και να χρησιµεύει ως τρόπος υποκλοπής, παρεµπόδισης ή τροποποίησης της κίνησης προς την εν λόγω κατεύθυνση. Κατάκλυση και επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας: Με αυτή τη µορφή επίθεσης προκαλείται διατάραξη του δικτύου κατακλύζοντάς το µε τεχνητά µηνύµατα που παρεµποδίζουν ή περιορίζουν τη θεµιτή πρόσβαση. Είναι παρόµοιο µε τον αποκλεισµό τηλεοµοιοτυπικών συσκευών µέσω αποστολής µακροσκελών και επαναλαµβανόµενων µηνυµάτων. Με τις επιθέσεις κατάκλυσης επιχειρείται η υπερφόρτωση εξυπηρετητών του ιστού ή τη διαχείριση χωρητικότητας Ιντερνετικών παρόχων υπηρεσιών Internet (ISP) µε µηνύµατα που δηµιουργούνται αυτοµάτως. Ενδεχόµενη ζηµία - Οι διακοπές είναι επιζήµιες για ορισµένες ιστοθέσεις µε υψηλά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς ορισµένων µελετών, πρόσφατη επίθεση είχε ως αποτέλεσµα ζηµία εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, πέραν του ανεκτίµητου πλήγµατος για το κύρος του οργανισµού που προσεβλήθη. Οι εταιρείες βασίζονται διαρκώς περισσότερο στην ανεµπόδιστη διάθεση των ιστοσελίδων τους για τις εµπορικές τους συναλλαγές, ενώοι εταιρείες που βασίζονται στην ιστοθέση τους για έγκαιρη παράδοση είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Πιθανές λύσεις - Οι επιθέσεις σε εξυπηρετητές DNS αντιµετωπίζονται κατ αρχήν εύκολα µε την επέκταση των πρωτοκόλλων DNS, λόγου χάρη χρησιµοποιώντας ασφαλείς επεκτάσεις DNS που βασίζονται σε κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Τούτου συνεπάγεται, ωστόσο, την εγκατάσταση νέου λογισµικού στις µηχανές των πελατών και έως τώρα έχει εφαρµοστεί σε περιορισµένο βαθµό. Εξάλλου, θα πρέπει να καταστεί αποδοτικότερη η διοικητική διαδικασία που απαιτείται για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης µεταξύ τοµέων DNS. 7 Πηγή CERT/CC στη διεύθυνση 14

15 Πολύ δυσκολότερη είναι η άµυνα εναντίον επιθέσεων κατά του συστήµατος δροµολόγησης. Το Internet έχει σχεδιαστεί για µεγιστοποίηση της ευελιξίας στη δροµολόγηση, καθώς µε τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πιθανότητα απώλειας υπηρεσίας σε περίπτωση που καταρρεύσει ένα µέρος της υποδοµής του δικτύου. εν υφίστανται αποτελεσµατικά µέσα για ασφαλή πρωτόκολλα δροµολόγησης, ιδίως σε δροµολογητές κορµού. Ο όγκος των µεταδιδόµενων δεδοµένων δεν επιτρέπει λεπτοµερές φιλτράρισµα, καθώς η εν λόγω επαλήθευση θα προκαλούσε ακινητοποίηση των δικτύων. Για τον λόγο αυτό τα δίκτυα εκτελούν µόνο βασικό φιλτράρισµα και λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης, ενώοι περισσότερο εξειδικευµένες λειτουργίες ασφαλείας (π.χ. έλεγχος ταυτότητας, ακεραιότητα, κρυπτοθέτηση) τοποθετούνται στα όρια των δικτύων, δηλ. στα τερµατικά και στους εξυπηρετητές δικτύων που λειτουργούν ως τερµατικά σηµεία Εκτέλεση κακόβουλου λογισµικού που τροποποιεί ή καταστρέφει δεδοµένα Οι υπολογιστές λειτουργούν µε λογισµικό. υστυχώς, το λογισµικό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για να θέσει εκτός λειτουργίας έναν υπολογιστή, για να εξαλείψει ή να τροποποιήσει δεδοµένα. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω περιγραφές, εάν ένας τέτοιος υπολογιστής είναι µέρος του δικτύου διαχείρισης, µπορεί η δυσλειτουργία του να έχει εκτεταµένες επιπτώσεις. Ο ιός είναι µια µορφή κακόβουλου λογισµικού. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που αναπαράγει τον κωδικό του προσκολλώµενο σε άλλα προγράµµατα µε τρόπο ώστε ο κώδικας του ιού να εκτελείται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος υπολογιστή που έχει προσβληθεί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι κακόβουλου λογισµικού: ορισµένοι βλάπτουν µόνον τον υπολογιστή όπου έχουν αντιγραφεί, ενώάλλοι διαδίδονται σε άλλα δικτυωµένα προγράµµατα. Υπάρχουν, λόγου χάρη, προγράµµατα (µε την εντυπωσιακή ονοµασία λογικές βόµβες ) που παραµένουν αδρανή έως την ενεργοποίησή τους από κάποιο γεγονός, όπως µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, π.χ. Τρίτη και 13. Άλλα προγράµµατα εµφανίζονται ως καλοήθη, όταν όµως ανοίγουν εκδηλώνουν κακόβουλη επίθεση (για το λόγο αυτό αποκαλούνται " ούρειοι Ίπποι"). Άλλα προγράµµατα (ονοµαζόµενα "σκουλήκια") δεν προσβάλλουν άλλα προγράµµατα όπως ο ιός, αλλά δηµιουργούν αντίγραφά τους, τα οποία µε τη σειρά τους αναπαράγονται, κατακλύζοντας τελικά ολόκληρο το σύστηµα. Ενδεχόµενη ζηµία - Οι ιοί µπορούν να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, όπως φαίνεται και από το υψηλό κόστος ορισµένων πρόσφατων επιθέσεων (π.χ. I Love you, Melissa και Kournikova ). Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται εποπτικά η αύξηση των ιών που συνάντησαν οι χρήστες Internet στην ΕΕ µεταξύ Οκτωβρίου 2000 και Φεβρουαρίου 2001, (ανά κράτος µέλος). Ποσοστό περίπου 11 % κατά µέσο των ευρωπαίων χρηστών Internet δέχθηκαν επίθεση ιού στον οικιακό τους προσωπικό υπολογιστή. 15

16 18% Προσβολές από ιούς (%χρηστών Internet µε προβλήµατα) 16% 14% Οκτ Φεβ % 10% 8% 6% 4% 2% 0% B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU Πηγή Ευροβαρόµετρο Πιθανές λύσεις - Ο κύριος τρόπος άµυνας είναι λογισµικό κατά των ιών, που διατίθεται σε διάφορες µορφές, λόγου χάρη σαρωτές ιών και απολυµαντές που εντοπίζουν και αχρηστεύουν γνωστούς ιούς. Το κύριο ελάττωµά τους είναι ότι δεν εντοπίζουν εύκολα νέους ιούς, ακόµα και µε τακτική ενηµέρωση. Άλλο παράδειγµα άµυνας κατά των ιών είναι ο ελεγκτήρας ακεραιότητας. Για να µπορέσει ένας ιός να προσβάλει έναν υπολογιστή θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστηµα αυτό. Ο έλεγχος ακεραιότητας θα µπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω αλλαγές, ακόµα και αν έχουν προκληθεί από άγνωστους ιούς. Παρά τα σχετικά ανεπτυγµένα αµυντικά προϊόντα, τα προβλήµατα µε το κακόβουλο λογισµικό έχουν σηµειώσει αύξηση. ύο είναι οι κύριοι λόγοι για αυτό: πρώτον, ο ανοιχτός χαρακτήρας του Internet επιτρέπει στους επιτιθέµενους να διδάσκονται ο ένας από τον άλλο και να αναπτύσσουν µεθόδους για την παράκαµψη των µηχανισµών προστασίας. εύτερον, το Internet διευρύνεται και οι χρήστες τους αυξάνονται, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν επίγνωση της ανάγκης να λάβουν µέτρα πρόληψης. Η ασφάλεια θα εξαρτηθεί από το βαθµό της χρήσης του αµυντικού λογισµικού Παραπλάνηση/ψευδής δήλωση Με την αποκατάσταση µιας δικτυακής σύνδεσης ή την παραλαβή δεδοµένων, ο χρήστης συνάγει την ταυτότητα του συνοµιλητή του µε βάση το συγκείµενο της επικοινωνίας. Το δίκτυο παρέχει ορισµένες ενδείξεις σχετικά Ο µεγαλύτερος κίνδυνος επιθέσεων προέρχεται όµως από άτοµα που γνωρίζουν το συγκείµενο "από τα µέσα", δηλ. από µυηµένους. Όταν ένας χρήστης επιλέγει έναν αριθµό ή έναν τύπο ιντερνετικής διεύθυνσης στον υπολογιστή, αναµένει ότι θα φθάσει στον επιθυµητό προορισµό. Τούτο αρκεί για πολλές εφαρµογές, όχι όµως για σηµαντικές επαγγελµατικές συναλλαγές ή για ιατρικές, οικονοµικές ή επίσηµες επικοινωνίες, όπου απαιτείται υψηλότερος βαθµός ελέγχου ταυτότητας, ακεραιότητας και τήρησης του απορρήτου. Ενδεχόµενη ζηµία - Η παραπλάνηση ατόµων ή φορέων είναι επιζήµια κατά διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλεφορτώσουν κακόβουλο λογισµικό από ιστοθέση που αντιποιείται έµπιστη πηγή. Ενδέχεται να δοθούν εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η παραπλάνηση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης συµβάσεων κλπ. Η µεγαλύτερη ίσως ζηµία είναι το γεγονός ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει δυνητική πελατεία. Σε πολλές µελέτες έχει υπογραµµιστεί η αβεβαιότητα ως προς την ασφάλεια ως ο κύριος λόγος για τη µη διεξαγωγή συναλλαγών µέσω του Internet. Εάν υπήρχε ασφάλεια ως προς την πραγµατική ταυτότητα του συνοµιλητή, θα αυξανόταν το επίπεδο εµπιστοσύνης στις ιντερνετικές συναλλαγές. 16

17 Πιθανές λύσεις - Οι απόπειρες εισαγωγής της επαλήθευσης ταυτότητας στα δίκτυα, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή του SSL αποτελεί ήδη χρήσιµο βήµα για τη διασφάλιση ορισµένου επιπέδου τήρησης του απορρήτου. Τα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) χρησιµοποιούν SSL και IPsec για επικοινωνίες µέσω ανασφαλών ιντερνετικών και ανοικτών καναλιών, διαφυλάσσοντας δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας. Οι λύσεις αυτές είναι, ωστόσο, περιορισµένης χρησιµότητας δεδοµένου ότι βασίζονται σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν παραχαραχθεί. Η εξασφάλιση αυτή µπορεί να παρέχεται από τρίτο µέρος, που συχνά αναφέρεται ως Αρχή Πιστοποίησης ή στην οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 8 Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης. Το πρόβληµα που αφορά την ευρύτερη αποδοχή της λύσης αυτής είναι παρεµφερές µε το πρόβληµα της κρυπτοθέτησης - πρόκειται για την ανάγκη διαλειτουργικότητας και διαχείρισης κλειδιού. Τούτο δεν αποτελεί πρόβληµα για VPN, καθώς µπορούν να αναπτυχθούν ιδιόκτητες λύσεις - πρόκειται όµως για µείζον εµπόδιο σε δηµόσια δίκτυα. Η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές βελτιώνει τη νοµική βάση που εξασφαλίζει ευκολότερη ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας στην ΕΕ. Παρέχεται το πλαίσιο εντός του οποίου η αγορά έχει ελεύθερα περιθώρια ανάπτυξης, ενώπαρέχονται ταυτόχρονα και κίνητρα για την ανάπτυξη ασφαλέστερων υπογραφών για νοµική αναγνώριση. Η µεταφορά της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία βρίσκεται εν εξελίξει Περιβαλλοντικά και ακούσια συµβάντα Πολλά από τα συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια οφείλονται σε απρόβλεπτα και ακούσια γεγονότα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές (π.χ. καταιγίδες, πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς) τρίτα µέρη που δεν έχουν συµβατική σχέση µε τον φορέα εκµετάλλευσης ή τον χρήστη (π.χ. διακοπή παροχής υπηρεσίας εξαιτίας οικοδοµικών έργων) τρίτα µέρη που έχουν συµβατική σχέση µε τον φορέα εκµετάλλευσης ή τον χρήστη (π.χ. βλάβες υλισµικού ή λογισµικού σε συστατικά µέρη ή προγράµµατα που έχουν παραδοθεί) ανθρώπινο σφάλµα ή κακή διαχείριση εκ µέρους του φορέα εκµετάλλευσης (συµπεριλαµβανοµένου του παρόχου υπηρεσιών) ή του χρήστη (π.χ. προβλήµατα στη διαχείριση του δικτύου, εσφαλµένη εγκατάσταση λογισµικού). Ενδεχόµενη ζηµία: Οι φυσικές καταστροφές µπορούν να διαταράξουν την απρόσκοπτη διάθεση των δικτύων. υστυχώς, ακριβώς κατά τη διάρκεια ανάλογων συµβάντων είναι απαραίτητη η λειτουργία των γραµµών επικοινωνίας. Βλάβες στο υλισµικό και κακός σχεδιασµός του λογισµικού µπορούν να δηµιουργήσουν ευπάθειες και τρωτά σηµεία που προξενούν άµεση διαταραχή ή που αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης εκ µέρους επιτιθεµένων. Η κακή διαχείριση της χωρητικότητας του δικτύου µπορεί να οδηγήσει σε συµφόρηση που θα επιβραδύνει ή θα διαταράξει τους επικοινωνιακούς διαύλους. Καίριας σηµασίας ζήτηµα στο συγκεκριµένο πλαίσιο είναι η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µερών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες δεν έχουν ευθύνες, ενδέχεται όµως να βρεθούν σε θέση µε ελάχιστες ή καθόλου δυνατότητες αξίωσης ευθυνών. Πιθανή λύση: Οι κίνδυνοι από περιβαλλοντικά συµβάντα είναι γνωστοί στους φορείς εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει πλεονάζον 8 Οδηγία 1999/93/EΚ της13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13, , σ. 12). 17

18 δυναµικό και προστασία υποδοµών για τα δίκτυά τους. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός θα µπορούσε να έχει διττό αντίκτυπο στη συµπεριφορά των φορέων εκµετάλλευσης. Λόγοι κόστους θα µπορούσαν, αφενός, να ωθήσουν τους φορείς εκµετάλλευσης να περιορίσουν το εν λόγω πλεονάζον δυναµικό, ενώαφετέρου, η ύπαρξη περισσοτέρων φορέων στην αγορά, ως αποτέλεσµα της ελευθέρωσής της, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αλλάζουν φορέα εκµετάλλευσης σε περίπτωση µη διάθεσης των υπηρεσιών του (όπως ακριβώς στις αεροµεταφορές, ο ταξιδιώτης αλλάζει αεροµεταφορέα σε περίπτωση ακύρωσης µιας πτήσης). Ωστόσο, η συναφής κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί από τα κράτη µέλη να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζεται η διάθεση των δηµόσιων δικτύων σε περίπτωση κατάρρευσης δικτύου ή φυσικών καταστροφών (βλ. οδηγία διασύνδεσης 97/33/EΚ 9 και οδηγία 98/10/EΚ 10 για την φωνητική τηλεφωνία). Στο πεδίο αυτό πολύ λίγα είναι εν γένει γνωστά ως προς το επίπεδο της ασφάλειας ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου αριθµού διασυνδεδεµένων δικτύων. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των οίκων υλισµικού και λογισµικού αναµένεται ότι θα ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ασφάλειας των προϊόντων τους. Ο ανταγωνισµός δεν έχει, ωστόσο, τη δύναµη να κατευθύνει επενδύσεις στην ασφάλεια, ενώη ασφάλεια δεν αποτελεί πάντοτε το κύριο στοιχείο της απόφασης αγοράς. Τα ελαττώµατα στην ασφάλεια ανακαλύπτονται όταν είναι ήδη πολύ αργά, όταν έχει ήδη συµβεί η βλάβη. Η διατήρηση της συµπεριφοράς θεµιτού ανταγωνισµού στις αγορές τεχνολογίας πληροφοριών θα δηµιουργήσει βελτιωµένες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από ανθρώπινο σφάλµα και από λειτουργικά λάθη µπορούν να περιοριστούν µε τη βελτίωση της κατάρτισης και την ευαισθητοποίηση. Η καθιέρωση ενδεδειγµένης πολιτικής ασφάλειας σε επίπεδο εταιρείας θα συνέβαλε στον περιορισµό των εν λόγω κινδύνων. 2.3 Νέες προκλήσεις Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών αναµένεται να καταστεί καθοριστικής σηµασίας παράγων στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς η δικτύωση διαδραµατίζει µεγαλύτερο ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. ύο είναι τα κύρια προς εξέταση θέµατα: η αύξηση των δυνητικών ζηµιών και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις. i. Τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών φέρουν περισσότερα και πλέον ευαίσθητα δεδοµένα και οικονοµικά πολύτιµες πληροφορίες, που αυξάνουν τα κίνητρα επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές µπορεί να είναι µικρού βεληνεκούς και να µην συνεπάγονται επιπτώσεις σε εθνική κλίµακα, π.χ. στην περίπτωση αλλοίωσης µιας προσωπικής ιστοσελίδας ή αναµορφοποίησης ενός σκληρού δίσκου από έναν ιό. Η διαταραχή µπορεί, ωστόσο, να είναι πολύ µεγαλύτερης και καθοριστικής κλίµακας, έως και το επίπεδο παρεµβολών µε ιδιαίτερα ευαίσθητες επικοινωνίες, σηµαντικών διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας ή µείζονος διαφυγόντος κέρδους εξαιτίας επιθέσεων τύπου άρνησης παροχής υπηρεσίας ή παραβιάσεων του απορρήτου. Η ακριβής έκταση υπαρκτών και δυνητικών ζηµιών εξ αιτίας παραβιάσεων της ασφάλειας δικτύου είναι δύσκολο να υπολογιστεί. εν υφίσταται σύστηµα τακτικών αναφορών, ενώπολλές εταιρείες προτιµούν να µην οµολογούν επιθέσεις που υπέστησαν, φοβούµενες την αρνητική δηµοσιότητα. Έτσι, τα υφιστάµενα στοιχεία είναι 9 ΕΕ L 199 της ΕΕ L 101 της

19 κυρίως περιστασιακά. Το κόστος περιορίζεται στο άµεσο κόστος (απώλειες εισοδήµατος, απώλεια πολύτιµων πληροφοριών, δαπάνες προσωπικού για αποκατάσταση του δικτύου), αλλά υπάρχει και σηµαντικό άϋλο κόστος που συνδέεται µε τις επιθέσεις - κυρίως απώλεια της καλής φήµης - κόστος που είναι δύσκολο να αποτιµηθεί. ii. Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών είναι δυναµικό θέµα. H ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών θέτει διαρκώς νέες προκλήσεις, τα χθεσινά προβλήµατα εξαφανίζονται και οι σηµερινές λύσεις είναι ξεπερασµένες. Η αγορά προσφέρει νέες εφαρµογές, υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδόν καθηµερινά. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες εξελίξεις που είναι σαφές ότι θα αποτελέσουν σηµαντικές προκλήσεις για την ιδιωτική και δηµόσια πολιτική ασφάλεια: ιάφορα ψηφιακά αντικείµενα θα µεταδοθούν στα δίκτυα, όπως πολυµεσικά αντικείµενα, τηλεφορτώσιµο λογισµικό ή κινητά ενδιάµεσα προγράµµατα µε ενσωµατωµένη πολιτική ασφάλειας. Η σήµερα τρέχουσα έννοια της διάθεσης ενός δικτύου, ως ικανότητα χρήσης του, θα εξελιχθεί ως προς την εξουσιοδοτηµένη χρήση, π.χ. το δικαίωµα χρήσης ενός βιντεοπαιχνιδιού για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, το δικαίωµα δηµιουργίας µοναδικού αντιγράφου για πρόγραµµα λογισµικού κλπ. Στο µέλλον, οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων ΙΡ ενδέχεται να επιθυµούν να αυξήσουν την ασφάλεια µε συνεχείς επιθεωρήσεις της κίνησης του δικτύου ώστε να επιτρέπεται µόνον εξουσιοδοτηµένη κίνηση. Τα µέτρα αυτά πρέπει, ωστόσο, να συµβαδίζουν µε τους συναφείς κανόνες προστασίας δεδοµένων. Οι χρήστες θα µεταβούν σε µόνιµα ανοικτή σύνδεση µε το Internet, γεγονός που διευρύνει τις ευκαιρίες επιθέσεων και δηµιουργίας τρωτών σηµείων για µη προστατευόµενα τερµατικά, διευκολύνοντας τους επιτιθέµενους να αποφεύγουν την ανίχνευση. Θα γίνει ευρύτερη εισαγωγή οικιακών δικτύων που συνδέουν πληθώρα εφαρµογών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες επιθέσεων και αυξάνοντας την ευπάθεια των χρηστών (οι συναγερµοί θα µπορούσαν, λόγου χάρη, να αδρανοποιηθούν εξ αποστάσεως). Η εισαγωγή ασύρµατων δικτύων σε ευρεία κλίµακα (π.χ. ασύρµατος τοπικός βρόχος, ασύρµατα τοπικά δίκτυα, κινητά τρίτης γενιάς) θα θέσει το ζήτηµα της αποτελεσµατικής κρυπτοθέτησης δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω ραδιοσηµάτων. Θα καταστεί εποµένως προβληµατικότερη η νοµική απαίτηση αδύναµης κρυπτοθέτησης των σηµάτων αυτών. Τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών θα είναι πανταχού παρόντα, ως συνδυασµός σταθερών και ασύρµατων, και θα παρέχουν νοήµον περιβάλλον, δηλαδή αυτόµατες λειτουργίες αυτοοργάνωσης, οι οποίες λαµβάνουν αποφάσεις που προηγουµένως λαµβάνονταν από τον χρήστη. Η πρόκληση εδώείναι να αποφευχθούν απαράδεκτες ευπάθειες και να ενταχθεί στις αρχεκτονικές η πτυχή της ασφάλειας. 3. Ευρωπαϊκή προσέγγιση πολιτικής 3.1. Αιτιολόγηση της δηµόσιας πολιτικής 19

20 Η προστασία των δικτύων επικοινωνιών θεωρείται σε αυξανόµενο βαθµό προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κυρίως εξαιτίας της προστασίας των δεδοµένων, της εξασφάλισης λειτουργούσας οικονοµίας, της εθνικής ασφάλειας, καθώς και της επιθυµίας για προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δηµιουργία σηµαντικού σώµατος νοµικών διασφαλίσεων σε κοινοτικές οδηγίες σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και στο κοινοτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις τηλεπικοινωνίες, (όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3.5). Τα µέτρα αυτά πρέπει, ωστόσο, να εφαρµοστούν µέσα σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον νέων τεχνολογιών, ανταγωνιστικών αγορών, σύγκλισης δικτύων και παγκοσµιοποίησης. Οι προκλήσεις αυτές συνδυάζονται µε το γεγονός ότι η αγορά θα τείνει να περιορίζει τις επενδύσεις στην ασφάλεια εξαιτίας των λόγων που αναλύονται στη συνέχεια. Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών είναι εµπόρευµα που αγοράζεται και πωλείται στην αγορά και που αποτελεί µέρος των συµβατικών ρυθµίσεων µεταξύ των µερών. Η αγορά προϊόντων ασφαλείας παρουσίασε σηµαντική αύξηση κατά τα τελευταία έτη. Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, η αγορά λογισµικού ασφάλειας Internet ανήλθε σε περίπου 4,4 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως, στα τέλη του και θα αυξάνεται ετησίως κατά 23%, φθάνοντας τα 8,3 δισεκατοµµύρια δολάρια το Στην Ευρώπη, η αγορά ασφαλείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέπεται να αυξηθεί, από 465 εκατοµµύρια δολάρια το 2000 σε 5,3 δισεκατοµµύρια δολάρια το , όπου η αγορά ασφάλειας τεχνολογιών πληροφοριών θα αυξηθεί από 490 εκατοµµύρια δολάρια το 1999 σε 2,74 δισεκατοµµύρια δολάρια το Η συνήθης σιωπηρή παραδοχή είναι ότι ο µηχανισµός των τιµών θα αποκαταστήσει την ισορροπία µεταξύ του κόστους παροχής ασφάλειας και των συγκεκριµένων αναγκών ασφάλειας. Ορισµένοι χρήστες θα απαιτήσουν υψηλή ασφάλεια, ενώάλλοι θα αρκεστούν σε χαµηλότερο επίπεδο - µολονότι το κράτος ενδέχεται να εξασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας. Οι προτιµήσεις τους θα αντικατοπτρίζονται στις τιµές που είναι πρόθυµοι να καταβάλουν για χαρακτηριστικά ασφάλειας. Όπως, ωστόσο, προκύπτει από την ανάλυση στο κεφάλαιο 2, πολλοί κίνδυνοι για την ασφάλεια παραµένουν ανεπίλυτοι ή καθυστερούν οι λύσεις να φθάσουν στην αγορά, εξ αιτίας ορισµένων ατελειών που παρουσιάζει η αγορά: i) Κοινωνικό κόστος και οφέλη: Οι επενδύσεις για βελτίωση της ασφάλειας δικτύων συνεπάγεται κοινωνικό κόστος και οφέλη που δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις τιµές της αγοράς. Από την πλευρά του κόστους, οι συντελεστές της αγοράς δεν µπορούν να αναλάβουν το σύνολο των ευθυνών που αναφέρεται στη συµπεριφορά όσον αφορά την ασφάλεια. Χρήστες και πάροχοι µε χαµηλό επίπεδο ασφάλειας δεν είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν ευθύνη τρίτων. Η κατάσταση µοιάζει µε την περίπτωση ενός αµελούς οδηγού που δεν θεωρείται υπεύθυνος για το κόστος της κυκλοφοριακής συµφόρησης που συνέβη ως αποτέλεσµα του ατυχήµατος που είχε. Παροµοίως, στο Internet, πολλές επιθέσεις πραγµατοποιήθηκαν µέσω ανεπαρκώς προστατευόµενων µηχανών που ανήκαν σε σχετικά αµελείς χρήστες. Τα οφέλη για την ασφάλεια επίσης δεν αντανακλούνται πλήρως στις τιµές της αγοράς. Όταν οι φορείς εκµετάλλευσης, εφοδιασµού ή υπηρεσιών βελτιώνουν την ασφάλεια των προϊόντων τους, σηµαντικό µέρος του οφέλους από την επένδυση αυτή δεν ωφελεί µόνο τους πελάτες τους, αλλά και IDC : Internet security market forecast and analysis, έκθεση #W Οκτώβριος Frost&Sullivan : The European Internet communication security markets, έκθεση Νοέµβριος Frost&Sullivan : The European Internet system security markets, έκθεση Ιούλιος

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.5.2006 COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Τι είναι το CyberEdge; 2 To CyberEdge είναι μια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» (Αθήνα 26-2-2008) Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.10.2008 COM(2008) 717 τελικό 2008/0208 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα