ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ"

Transcript

1 ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008

2 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Σν ινγηζκηθό «Γεσ-γξάθνληαο / Γεσινγία - Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα ινγηζκηθό, ελαξκνληζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ θσθώλ καζεηώλ αιιά θαη ζηε θηινζνθία θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο όπσο απηνί πξνδηαγξάθνληαη κέζα από ην Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο ζην γπκλάζην. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο έλλνηεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηνπο καζεηέο, ηηο παξαλνήζεηο, θαζώο θαη ηηο έλλνηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ζηόρνο ηνπ ζπλνιηθνύ παθέηνπ είλαη πξνζθέξεη εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν κε απόδνζε ζηελ Διιεληθή λνεκαηηθή γιώζζα απηώλ ησλ ελλνηώλ πξνζθέξνληαο πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό από θσθνύο ή κε πξνβιήκαηα αθνήο καζεηέο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ σο πξνο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ αθνινπζεί ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζην ρώξν ηεο ρνιηθήο Γεσγξαθίαο. Πεδίν εξγαζίαο θαη ηαπηόρξνλα κέζν πξνζέγγηζεο ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ είλαη νη ράξηεο. Μέζα από απηνύο νη καζεηέο θαινύληαη λα ηαμηδέςνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, λα θαηαγξάςνπλ, λα ζρεδηάζνπλ. Η αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ εζηηάδεηαη ηόζν ζηε ζσζηή απάληεζε -ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ είλαη νύηε κνλαδηθή νύηε αδηακθηζβήηεηε- αιιά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αλαζπλζέηεη δεκηνπξγηθά. Οη καζεηέο, πξνηείλεηαη λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα δηαιόγνπ πνπ λα θαιιηεξγεί ηνλ πξνβιεκαηηζκό. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη επηθνπξηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 2

3 ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ Σν ινγηζκηθό είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα κπνξεί ιεηηνπξγεί είηε ζαλ εθπαηδεπηηθό παηρλίδη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ησλ καζεηώλ (ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο), είηε σο εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ πιαηζηώλεη, ππνβνεζά θαη νινθιεξώλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο (θαηεπζπλόκελεο δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο). Δλεύθερες δραζηηριόηηηες: Πεξηιακβάλνπλ «ηαμίδηα» πνπ κπνξεί λα θάλνπλ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε δηζδηάζηαησλ, ηξηζδηάζηαησλ ραξηώλ θαη ηελ πδξόγεην. Με ηηο ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ην γεσγξαθηθό ρώξν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ κε νδεγό ηε θαληαζία ηνπο, ηελ πεξηέξγεηά ηνπο, πεξηγξαθέο πνπ δηαβάδνπλ ζε βηβιία θηι. Θαηεσθσνόμενες- Γομημένες δραζηηριόηηηες: Πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο γηα ηελ θαηαλόεζε γεσινγηθώλ - γεσγξαθηθώλ ελλνηώλ θαη γεσγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ. Απηέο κπνξεί λα έρνπλ σο ζηόρνπο ηελ αλάγλσζε ηνπ ράξηε, ηελ αλαγλώξηζε γεσγξαθηθώλ ή γεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηελ θαηαζθεπή απιώλ ραξηώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσγξαθίαο, ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ, ην ζρεδηαζκό ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηελ πξόβιεςε, ηε δηαρείξηζε, ή ην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί έληνλα δηαδξαζηηθό αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ. Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα: Να ελεξγνπνηεί ζεκαηηθνύο ράξηεο, λα θηλείηαη ζε απηνύο λα ηνπο πεξηζηξέθεη, λα εηζάγεη ζύκβνια, λα ζρεδηάδεη γξακκέο θαη επηθάλεηεο (α επίπεδν δηάδξαζεο), Να εηζάγεη πιεξνθνξία (θείκελν, εηθόλα, βίληεν, γξάθεκα), ππεξζπλδέζκνπο ή θαη δηθά ηνπ ζύκβνια θαη λα απνζεθεύεη ηελ εξγαζία ηνπ ώζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε όπνηνλ ζα ήζειε λα δεη ην ράξηε πνπ δεκηνύξγεζε ή λα ηνλ επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ (β επίπεδν δηάδξαζεο). 3

4 ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΘΔΚΑΡΗΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο αθνινπζνύλ ηε δνκή ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Απηό όκσο δελ είλαη δεζκεπηηθό θαζώο ζηε γεσγξαθία νη έλλνηεο εκπιέθνληαη. Γηα ηνύην ην ιόγν ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εληαρζεί ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ αιιά θαη νη έλλνηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο κέζα από ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη αζθήζεηο πνπ πξνηείλνληαη παξνπζηάδνληαη κε δηαβαζκηζκέλν βαζκό δπζθνιίαο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ (από ηα πην απιά εξγαιεία, ζηα πην ζύλζεηα, από ηηο πην απιέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε πην πνιύπινθεο). Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κε ηελ ίδηα δηαηύπσζε θαη κε αιιαγή κόλν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηηο δύν ηάμεηο. εκεηώλνπκε όηη ζηελ Α Γπκλαζίνπ νη καζεηέο αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηνπ θόζκνπ, ελώ ζηε Β Γπκλαζίνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο Δπξώπεο κε έκθαζε ζηελ Διιάδα. 4

5 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Α : ΝΗ ΣΑΟΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 1: «ΞΔΡΥΛΡΑΠ» ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΝΓΔΗΝ... Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ην γεσγξαθηθό κήθνο, ηηο ζπληεηαγκέλεο. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επηθάλεηα ηεο γεο ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα κε ην ηδεαηό ζύζηεκα ησλ παξάιιεισλ θαη κεζεκβξηλώλ Να δηαθξίλνπλ ηηο θύξηεο παξακέηξνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο ηόπνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο Να αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ επείξσλ Να νξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ελόο ηόπνπ σο πξνο θάπνηα ζεκεία αλαθνξάο Να πεξηγξάθνπλ ηηο ζέζεηο ησλ επεηξσηηθώλ θαη σθεάλησλ καδώλ πάλσ ζην γήηλν αλάγιπθν Η δξαζηεξηόηεηα απηή, όπσο είλαη ζρεδηαζκέλε, είλαη θαηάιιειε θπξίσο γηα ηελ Α ηάμε. ηελ Β γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη λα νξίζνπλ ηε ζρεηηθή ηεο ζέζεο ζηνλ θόζκν (Η Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επείξνπο, κε ηνλ Ιζεκεξηλό, κε ην εκηζθαίξην πνπ βξίζθεηαη, κε ζάιαζζεο θηι.) Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ηόπνπο ζηνλ Κόζκν, ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε βνήζεηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ζηνπο ηόπνπο απηνύο (ζέζε ηεο Γεο σο πξνο ηνλ Ήιην). 5

6 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 2: ΡΑΜΗΓΔΝΚΔ ΠΡΝΛ ΘΝΠΚΝ - ΚΔΡΟΑΚΔ ΑΞΝΠΡΑΠΔΗΠ... Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο θιίκαθαο θαη θαιιηεξγείηαη ε δεμηόηεηα ηεο κέηξεζεο απνζηάζεσλ. Να αλαγλσξίδνπλ ηη είλαη θιίκαθα θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε θιίκαθα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ηηο απνζηάζεηο ζε έλαλ ράξηε Να ραξάδνπλ δηαδξνκέο πάλσ ζην ράξηε Να ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζέηνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θάζε θνξά (π.ρ. θξηηήξην: ε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή ή ε πην επράξηζηε δηαδξνκή) Η εξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο δύν ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέγνπλ επεηξσηηθέο ή ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. Η άζθεζε απηή βνεζά ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ λνεηηθνύ ράξηε ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη νη καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ηαμίδηα (αθεηεξία ελδηάκεζεο ζηάζεηο πξννξηζκόο) θαη λα θάλνπλ κεηξήζεηο. Μπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ ππνζεηηθά δηιήκκαηα γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη ζα αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο ηνπο. Μπνξνύλ αθόκα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ηαμίδηα ησλ κεγάισλ εμεξεπλεηώλ, ή λα δηαβάζνπλ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία θαη ζρεδηάζνπλ ράξηεο κε αλάινγεο δηαδξνκέο. 6

7 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Β : ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 3: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΑ ΤΖΙΝΡΔΟΑ ΒΝΛΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βνπλά ηνπ θόζκνπ. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ παγθόζκηνπ αλάγιπθνπ (βνπλά) Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ βνπλώλ ηνπ θόζκνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά Να πεξηγξάθνπλ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ Να ηαμηλνκνύλ ηα βνπλά κε θξηηήξην ην ύςνο ηνπο θαη λα απνδίδνπλ ηελ ηαμηλόκεζε κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο (γξάθεκα, εηθαζηηθή απεηθόληζε, θηι.) Η δξαζηεξηόηεηα απηή απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Α γπκλαζίνπ. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, αιιά κε πεξηερόκελν ηα βνπλά ηεο Δπξώπεο ή ηεο Διιάδαο κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Β γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπο κεγάινπο νξεηλνύο όγθνπο. Οξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ βνπλώλ (π.ρ. ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν βνπλό ηεο επείξνπ, κε θάπνηα πεδηάδα ή πνηάκη θηι.) Οη εηθόλεο ησλ βνπλώλ πνπ νη καζεηέο επηζπλάπηνπλ θαιό ζα ήηαλ λα παξνπζηάδνπλ όρη κόλν ην θπζηθό πεξηβάιινλ (ρισξίδα, παλίδα, γεσκνξθέο), αιιά θαη δξάζεηο ηνπ αλζξώπνπ αλ/ όπνπ ππάξρνπλ (π.ρ. δσή ζε κεγάια πςόκεηξα, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θηι.) 7

8 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 4: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΝ ΓΝΛΑΒΖ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνηεο πεγή, εθβνιή, θπξίσο ξνή, παξνρή, κήθνο, γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ. Να δηαθξίλνπλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζηελ Δπξώπε Να δηαθξίλνπλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ην κέγεζνο ελόο πνηακνύ Να αλαγλσξίδνπλ ην πόζν επεξεάδεη ν Γνύλαβεο, σο κεγάινο πδάηηλνο δξόκνο ηε δσή ησλ αλζξώπσλ Να θαηαγξάθνπλ ζπγθεληξώζεηο αλζξώπσλ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ θαη λα επηζεκαίλνπλ ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα δνπλ θνληά ζε πνηάκηα Να ζρνιηάδνπλ αλ θαη θαηά πόζν είλαη δύζθνιε ε δηαρείξηζε ελόο δηεζληθνύ πνηακνύ. Η δξαζηεξηόηεηα απηή απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, αιιά κε πεξηερόκελν πνηάκηα ηνπ θόζκνπ ή ησλ επείξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Α γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ηα κεγάια πνηάκηα ηνπ θόζκνπ. Μεηξνύλ ην κήθνο ησλ πνηακώλ θαη ηα ηαμηλνκνύλ κε βάζε απηό ην θξηηήξην. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δηάθξηζε κήθνπο θαη παξνρήο πνηακνύ κε ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθνύ πίλαθα. Οη καζεηέο κέζα από ηελ παξαηήξεζε αξηζκώλ ή δηαγξακκάησλ κπνξεί λα εληνπίζνπλ όηη ηα κεγαιύηεξα ζε κήθνο πνηάκηα δελ έρνπλ απαξαίηεηα ηε κεγαιύηεξε παξνρή. Δλαιιαθηηθά, νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζηνλ θόζκν θαη πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε απηή. Καηαγξάθνπλ ρώξεο πνπ έρνπλ πνιιά πνηάκηα θαη ρώξεο πνπ έρνπλ ιίγα πνηάκηα. Μπνξνύλ αθόκε λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό εηθόλεο νη νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά ή ζρεκαηηζκνύο ησλ πνηακώλ, Σηο δξάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηα πνηάκηα, 8

9 Κάπνηα από ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ησλ αλζξώπσλ (π.ρ. ξύπαλζε ιόγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ, ή επηξνθηζκόο ιόγσ ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, θηι.) 9

10 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 5: Ν ΘΑΗΟΝΠ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηξό (βξνρεξόο, ειηόινπζηνο, αίζξηνο, θαιόο), ηελ πξόγλσζε, ηε κέζε ζεξκνθξαζία, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ Να αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θαηξνύ Να θαηαγξάθνπλ κε ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπο έλα δειηίν θαηξνύ Να αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ θαηξνύ θαη θιίκαηνο Η δξαζηεξηόηεηα πξννξίδεηαη γηα ηε Β γπκλαζίνπ. Αλάινγε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Α γπκλαζίνπ, κε ζεκαηνινγία ηνλ θαηξό ζην θόζκν (Μπνξνύλ λα ηνλ πξνζεγγίζνπλ κέζα από ην δηαδίθηπν ζηηο επίζεκεο ζειίδεο ηνπ CNN θαη ηνπ BBC). Μπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηνλ θαηξό ζην βόξεην θαη ζην λόηην εκηζθαίξην, ζηνλ ίδην κεζεκβξηλό θαη ζε δηαθνξεηηθνύο κεζεκβξηλνύο. Μπνξνύλ αθόκα λα παξνπζηάζνπλ ηνλ θαηξό ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ Κόζκνπ ζηε λνεκαηηθή θάλνληαο ηνπο εθθσλεηέο ή λα παίμνπλ παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ θαη ηνλ θαηξό. πγθεληξώλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηνλ θαηξό γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. έλαλ κήλα) κπνξνύλ θάλνπλ γξαθήκαηα ηα νπνία ζα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό θαη λα ππνζέζνπλ κε πνηνλ ηξόπν εξγάδνληαη νη θιηκαηνιόγνη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ ην θιίκα κηαο πεξηνρήο. 10

11 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 6: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΑ ΖΦΑΗΠΡΔΗΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηηο εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ηελ εθαηζηεηόηεηα ηόπσλ. Να παξαηεξνύλ ζε ράξηεο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή εθαηζηείσλ θαη λα ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ Να αλαγλσξίδνπλ ηε δπλακηθή θύζε ηνπ θόζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ηελ κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ ζην ρξόλν. Να δηαθξίλνπλ ηηο ηεθηνληθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ Να παξαηεξνύλ ελεξγνπνηώληαο ηνλ θαηάιιειν ράξηε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ γεσκνξθνινγηθνύ ράξηε λα εξκελεύνπλ ηε ζέζε θάπνησλ κεγάισλ εθαηζηείσλ Να ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζεκαληηθώλ εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ ζηνλ θόζκν Να ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία ησλ εθαηζηεηνγελώλ εδαθώλ θαη ζρνιηάδνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ Η δξαζηεξηόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εθαηζηεηόηεηα ζε παγθόζκην επίπεδν. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη ζηελ Β γπκλαζίνπ κε ηελ εκθάληζε ησλ εθαηζηείσλ ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ εθαηζηεηαθνύ ηόμνπ ηεο Διιάδαο. Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο εθαηζηείσλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηνλ θόζκν θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο (εκθάληζε ηνπ ράξηε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ από ην ινγηζκηθό). Οη καζεηέο αθνύ ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα εθαίζηεην ηεο επηινγήο ηνπο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδη ξόισλ. Π.ρ. Η έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ κέζα από ηα κάηηα: ελόο απινύ αλζξώπνπ πνπ θαιιηεξγεί ηα ρσξάθηα ηνπ ζηελ πεξηνρή, ελόο αλζξώπνπ πνπ δεη ζε κηα πόιε ρηηζκέλε θάπσο πην καθξηά από ην εθαίζηεην, ηνπ εθαηζηεηνιόγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή γηα λα κειεηήζεη ηελ έθξεμε, ή ηνπ θσηνγξάθνπ πνπ αλαδεηά θσηνγξαθηθό πιηθό. 11

12 Μπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα ζπγθεληξώζνπλ κύζνπο από όιν ηνλ θόζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθαίζηεηα θαη λα ηνπο επηζπλάςνπλ ζηηο αληίζηνηρεο επείξνπο. Οη κύζνη κπνξεί λα απνδνζνύλ θαη κε άιινπο ηξόπνπο ηεο επηινγήο ησλ καζεηώλ γηα παξάδεηγκα δσγξαθηέο ρσξίο ιόγηα, παληνκίκα κε βηληενζθόπεζε θηι. 12

13 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 7: ΝΗ ΠΔΗΠΚΝΗ ΠΡΝΛ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηζκηθόηεηα, ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Να πξνζδηνξίδνπλ ηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηνπο ζεηζκνύο Να παξαηεξνύλ ζε ράξηεο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δσλώλ πςειήο ζεηζκηθόηεηαο θαη λα ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ Να αλαγλσξίδνπλ επηδξάζεηο ησλ ζεηζκώλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ Να αλαθέξνπλ κέηξα ζρεδηαζκνύ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ Η δξαζηεξηόηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζεηζκηθόηεηα ζηνλ θόζκν. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνπο ζεηζκνύο ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα. Οη καζεηέο κπνξνύλ αθόκε λα αλαπαξαζηήζνπλ -ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα ηνπο- ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, λα θσηνγξαθήζνπλ ηε δξάζε ηνπο, θαη λα επηζπλάςνπλ ζην ινγηζκηθό ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Μπνξνύλ αθόκε λα αλαδεηήζνπλ κύζνπο πνπ εξκελεύνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεηζκνύ, λα ηνπο απνδώζνπλ ειεθηξνληθά κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο, θαη λα επηζπλάςνπλ ην αξρείν ηνπο ζην ινγηζκηθό. 13

14 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 8: ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΕΥΑ ΘΑΗ ΦΡΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δώλεο βιάζηεζεο. Να δηαθξίλνπλ ηηο δώλεο βιάζηεζεο ηνπ θόζκνπ θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ηόπσλ, ην θιίκα, ηελ απόζηαζε από ηε ζάιαζζα, θηι. Να παξνπζηάδνπλ νηθνζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δώλεο βιάζηεζεο πνπ κειεηνύλ Η δξαζηεξηόηεηα αθνξά ηνλ θόζκν. Δμεηδίθεπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο (ιεπηνκεξέζηεξε πξνζέγγηζε) κπνξεί λα γίλεη ζηε Β γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο βιάζηεζεο θαη ηα αληίζηνηρα νηθνζπζηήκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ζηνιηζκέλεο κε εηθόλεο θπηώλ θαη δώσλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ ηε δσή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Μπνξνύλ αθόκε λα αηηηνινγήζνπλ ην κέγεζνο ή ηηο ζπλήζεηεο ησλ δώσλ πνπ δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. γηαηί νη ειέθαληεο δνπλ ζηε ζαβάλα θαη δελ δνπλ ζην δάζνο ηεο βξνρήο ή γηαηί ηα πηελά ηνπ δάζνπο ηεο βξνρήο παξάγνπλ εθθσθαληηθνύο ήρνπο, θηι.) 14

15 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ : ΑΛΘΟΥΞΝΓΔΛΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 9: ΔΙΑ ΛΑ ΘΑΛΝΚΔ ΡΝ ΣΑΟΡΖ ΡΥΛ ΖΞΔΗΟΥΛ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επείξνπο, ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηα ηζηνξηθά κλεκεία, ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, θηι. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο επείξνπο Να παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ επείξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (βνπλά, πνηάκηα, πεδηάδεο, κύζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ηόπνπο νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο), ηηο δξάζεηο ησλ αλζξώπσλ (νηθνλνκηθά ζηνηρεία παξαθσθή, αξρηηεθηνληθή, ηζηνξία, πξνζσπηθόηεηεο, παξαδόζεηο, έζηκα, θηι.) ηελ Β ηάμε κπνξεί λα γίλεη ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά κόλν κε ηελ Δπξώπε θαη ηελ απνηύπσζε ησλ θξαηώλ ηεο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ζεκαηηθά ηηο επείξνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ ζπιιέμνπλ θαη λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό ζηνηρεία γηα κύζνπο, ηζηνξία, θηίξηα, θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ Σν ζεκαληηθό ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη όηη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ραξηνγξάθνη θαη νξίδνπλ κόλνη ηνπο ηα θξηηήξηα ηόζν γηα ηελ ςεθηνπνίεζε όζν θαη γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ράξηε. 15

16 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 10: ΘΑΛΔ ΡΝ ΓΗΘΝ ΠΝ ΣΑΟΡΖ ΙΔΘΥΚΑ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηα θξάηε, ηηο πόιεηο, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (παξαδόζεηο, έζηκα, θηι.) ελόο ηόπνπ Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηόπσλ πνπ επηζθέπηνληαη Να ραξάδνπλ δηαδξνκέο ζην ράξηε θαη λα ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο Να θαηαγξάθνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ ζηα ηαμίδηα ηνπο Η δξαζηεξηόηεηα -όπσο είλαη δνκεκέλε- αθνξά θαη ηηο δύν ηάμεηο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα εηζάγνπλ εηθόλεο γηα έλα ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ: Να ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κηα εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε ην ζρνιείν ηνπο. Ωο πεξηερόκελν κπνξνύλ λα εηζάγνπλ αζηεία πεξηζηαηηθά ηεο εθδξνκήο, θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι. Να απνηππώζνπλ κηα έξεπλα πεδίνπ πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ζε κηα εθδξνκή, ζρεδηάδνληαο ηελ πεξηνρή κειέηεο (π.ρ. πνηάκη, αθηή, θηι.) θαη εηζάγνληαο ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κεηξήζεηο πνπ πηζαλόλ θάλνπλ ζην πνηάκη, θαηαγξαθή θαζαξόηεηαο ηεο αθηήο, θηι.) Να ζρεδηάζνπλ θαληαζηηθά ηαμίδηα κε ήξσεο ηνπο ίδηνπο ή θαληαζηηθνύο ήξσεο θαη λα εηζάγνπλ θσηνγξαθίεο από ην δηαδίθηπν ή εηθόλεο πνπ δσγξάθηζαλ νη ίδηνη. 16

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΔΛΑΟΗΝ

1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΔΛΑΟΗΝ ΔΙΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΔΙΑ - ΚΙΝΗΔΙ ΛΙΘΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΓΔΩΛΟΓΙΑ-ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ» 1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΠΔΛΑΟΗΝ 1.1 ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ Κειέηε ησλ ζεηζκώλ θαη ησλ εθαηζηείσλ κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα