ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ"

Transcript

1 ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008

2 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Σν ινγηζκηθό «Γεσ-γξάθνληαο / Γεσινγία - Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα ινγηζκηθό, ελαξκνληζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ θσθώλ καζεηώλ αιιά θαη ζηε θηινζνθία θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο όπσο απηνί πξνδηαγξάθνληαη κέζα από ην Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο ζην γπκλάζην. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο έλλνηεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηνπο καζεηέο, ηηο παξαλνήζεηο, θαζώο θαη ηηο έλλνηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ζηόρνο ηνπ ζπλνιηθνύ παθέηνπ είλαη πξνζθέξεη εκπινπηηζκέλν πεξηερόκελν κε απόδνζε ζηελ Διιεληθή λνεκαηηθή γιώζζα απηώλ ησλ ελλνηώλ πξνζθέξνληαο πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό από θσθνύο ή κε πξνβιήκαηα αθνήο καζεηέο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ σο πξνο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ αθνινπζεί ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζην ρώξν ηεο ρνιηθήο Γεσγξαθίαο. Πεδίν εξγαζίαο θαη ηαπηόρξνλα κέζν πξνζέγγηζεο ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ είλαη νη ράξηεο. Μέζα από απηνύο νη καζεηέο θαινύληαη λα ηαμηδέςνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, λα θαηαγξάςνπλ, λα ζρεδηάζνπλ. Η αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ εζηηάδεηαη ηόζν ζηε ζσζηή απάληεζε -ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ είλαη νύηε κνλαδηθή νύηε αδηακθηζβήηεηε- αιιά ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αλαζπλζέηεη δεκηνπξγηθά. Οη καζεηέο, πξνηείλεηαη λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα δηαιόγνπ πνπ λα θαιιηεξγεί ηνλ πξνβιεκαηηζκό. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη επηθνπξηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 2

3 ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ Σν ινγηζκηθό είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα κπνξεί ιεηηνπξγεί είηε ζαλ εθπαηδεπηηθό παηρλίδη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ησλ καζεηώλ (ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο), είηε σο εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ πιαηζηώλεη, ππνβνεζά θαη νινθιεξώλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο (θαηεπζπλόκελεο δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο). Δλεύθερες δραζηηριόηηηες: Πεξηιακβάλνπλ «ηαμίδηα» πνπ κπνξεί λα θάλνπλ νη καζεηέο κε ηε ρξήζε δηζδηάζηαησλ, ηξηζδηάζηαησλ ραξηώλ θαη ηελ πδξόγεην. Με ηηο ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ην γεσγξαθηθό ρώξν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ κε νδεγό ηε θαληαζία ηνπο, ηελ πεξηέξγεηά ηνπο, πεξηγξαθέο πνπ δηαβάδνπλ ζε βηβιία θηι. Θαηεσθσνόμενες- Γομημένες δραζηηριόηηηες: Πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο γηα ηελ θαηαλόεζε γεσινγηθώλ - γεσγξαθηθώλ ελλνηώλ θαη γεσγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ. Απηέο κπνξεί λα έρνπλ σο ζηόρνπο ηελ αλάγλσζε ηνπ ράξηε, ηελ αλαγλώξηζε γεσγξαθηθώλ ή γεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηελ θαηαζθεπή απιώλ ραξηώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσγξαθίαο, ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ, ην ζρεδηαζκό ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηελ πξόβιεςε, ηε δηαρείξηζε, ή ην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί έληνλα δηαδξαζηηθό αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ. Ο καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα: Να ελεξγνπνηεί ζεκαηηθνύο ράξηεο, λα θηλείηαη ζε απηνύο λα ηνπο πεξηζηξέθεη, λα εηζάγεη ζύκβνια, λα ζρεδηάδεη γξακκέο θαη επηθάλεηεο (α επίπεδν δηάδξαζεο), Να εηζάγεη πιεξνθνξία (θείκελν, εηθόλα, βίληεν, γξάθεκα), ππεξζπλδέζκνπο ή θαη δηθά ηνπ ζύκβνια θαη λα απνζεθεύεη ηελ εξγαζία ηνπ ώζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε όπνηνλ ζα ήζειε λα δεη ην ράξηε πνπ δεκηνύξγεζε ή λα ηνλ επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ (β επίπεδν δηάδξαζεο). 3

4 ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΘΔΚΑΡΗΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο αθνινπζνύλ ηε δνκή ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. Απηό όκσο δελ είλαη δεζκεπηηθό θαζώο ζηε γεσγξαθία νη έλλνηεο εκπιέθνληαη. Γηα ηνύην ην ιόγν ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εληαρζεί ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ αιιά θαη νη έλλνηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο κέζα από ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη αζθήζεηο πνπ πξνηείλνληαη παξνπζηάδνληαη κε δηαβαζκηζκέλν βαζκό δπζθνιίαο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ (από ηα πην απιά εξγαιεία, ζηα πην ζύλζεηα, από ηηο πην απιέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε πην πνιύπινθεο). Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κε ηελ ίδηα δηαηύπσζε θαη κε αιιαγή κόλν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηηο δύν ηάμεηο. εκεηώλνπκε όηη ζηελ Α Γπκλαζίνπ νη καζεηέο αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηνπ θόζκνπ, ελώ ζηε Β Γπκλαζίνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο Δπξώπεο κε έκθαζε ζηελ Διιάδα. 4

5 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Α : ΝΗ ΣΑΟΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 1: «ΞΔΡΥΛΡΑΠ» ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΝΓΔΗΝ... Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ην γεσγξαθηθό κήθνο, ηηο ζπληεηαγκέλεο. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επηθάλεηα ηεο γεο ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα κε ην ηδεαηό ζύζηεκα ησλ παξάιιεισλ θαη κεζεκβξηλώλ Να δηαθξίλνπλ ηηο θύξηεο παξακέηξνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο ηόπνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο Να αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ επείξσλ Να νξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ελόο ηόπνπ σο πξνο θάπνηα ζεκεία αλαθνξάο Να πεξηγξάθνπλ ηηο ζέζεηο ησλ επεηξσηηθώλ θαη σθεάλησλ καδώλ πάλσ ζην γήηλν αλάγιπθν Η δξαζηεξηόηεηα απηή, όπσο είλαη ζρεδηαζκέλε, είλαη θαηάιιειε θπξίσο γηα ηελ Α ηάμε. ηελ Β γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη λα νξίζνπλ ηε ζρεηηθή ηεο ζέζεο ζηνλ θόζκν (Η Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επείξνπο, κε ηνλ Ιζεκεξηλό, κε ην εκηζθαίξην πνπ βξίζθεηαη, κε ζάιαζζεο θηι.) Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ηόπνπο ζηνλ Κόζκν, ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα κε ηε βνήζεηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ζηνπο ηόπνπο απηνύο (ζέζε ηεο Γεο σο πξνο ηνλ Ήιην). 5

6 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 2: ΡΑΜΗΓΔΝΚΔ ΠΡΝΛ ΘΝΠΚΝ - ΚΔΡΟΑΚΔ ΑΞΝΠΡΑΠΔΗΠ... Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο θιίκαθαο θαη θαιιηεξγείηαη ε δεμηόηεηα ηεο κέηξεζεο απνζηάζεσλ. Να αλαγλσξίδνπλ ηη είλαη θιίκαθα θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο Να ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε θιίκαθα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ηηο απνζηάζεηο ζε έλαλ ράξηε Να ραξάδνπλ δηαδξνκέο πάλσ ζην ράξηε Να ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζέηνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θάζε θνξά (π.ρ. θξηηήξην: ε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή ή ε πην επράξηζηε δηαδξνκή) Η εξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο δύν ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέγνπλ επεηξσηηθέο ή ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. Η άζθεζε απηή βνεζά ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ λνεηηθνύ ράξηε ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη νη καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ηαμίδηα (αθεηεξία ελδηάκεζεο ζηάζεηο πξννξηζκόο) θαη λα θάλνπλ κεηξήζεηο. Μπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ ππνζεηηθά δηιήκκαηα γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη ζα αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο ηνπο. Μπνξνύλ αθόκα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ηαμίδηα ησλ κεγάισλ εμεξεπλεηώλ, ή λα δηαβάζνπλ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία θαη ζρεδηάζνπλ ράξηεο κε αλάινγεο δηαδξνκέο. 6

7 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Β : ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 3: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΑ ΤΖΙΝΡΔΟΑ ΒΝΛΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βνπλά ηνπ θόζκνπ. Να εληνπίδνπλ ζην ράξηε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ παγθόζκηνπ αλάγιπθνπ (βνπλά) Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ βνπλώλ ηνπ θόζκνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά Να πεξηγξάθνπλ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ Να ηαμηλνκνύλ ηα βνπλά κε θξηηήξην ην ύςνο ηνπο θαη λα απνδίδνπλ ηελ ηαμηλόκεζε κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο (γξάθεκα, εηθαζηηθή απεηθόληζε, θηι.) Η δξαζηεξηόηεηα απηή απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Α γπκλαζίνπ. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, αιιά κε πεξηερόκελν ηα βνπλά ηεο Δπξώπεο ή ηεο Διιάδαο κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Β γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπο κεγάινπο νξεηλνύο όγθνπο. Οξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ βνπλώλ (π.ρ. ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν βνπλό ηεο επείξνπ, κε θάπνηα πεδηάδα ή πνηάκη θηι.) Οη εηθόλεο ησλ βνπλώλ πνπ νη καζεηέο επηζπλάπηνπλ θαιό ζα ήηαλ λα παξνπζηάδνπλ όρη κόλν ην θπζηθό πεξηβάιινλ (ρισξίδα, παλίδα, γεσκνξθέο), αιιά θαη δξάζεηο ηνπ αλζξώπνπ αλ/ όπνπ ππάξρνπλ (π.ρ. δσή ζε κεγάια πςόκεηξα, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θηι.) 7

8 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 4: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΝ ΓΝΛΑΒΖ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνηεο πεγή, εθβνιή, θπξίσο ξνή, παξνρή, κήθνο, γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ. Να δηαθξίλνπλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζηελ Δπξώπε Να δηαθξίλνπλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ην κέγεζνο ελόο πνηακνύ Να αλαγλσξίδνπλ ην πόζν επεξεάδεη ν Γνύλαβεο, σο κεγάινο πδάηηλνο δξόκνο ηε δσή ησλ αλζξώπσλ Να θαηαγξάθνπλ ζπγθεληξώζεηο αλζξώπσλ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ θαη λα επηζεκαίλνπλ ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα δνπλ θνληά ζε πνηάκηα Να ζρνιηάδνπλ αλ θαη θαηά πόζν είλαη δύζθνιε ε δηαρείξηζε ελόο δηεζληθνύ πνηακνύ. Η δξαζηεξηόηεηα απηή απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Β Γπκλαζίνπ. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κε ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, αιιά κε πεξηερόκελν πνηάκηα ηνπ θόζκνπ ή ησλ επείξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Α γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ηα κεγάια πνηάκηα ηνπ θόζκνπ. Μεηξνύλ ην κήθνο ησλ πνηακώλ θαη ηα ηαμηλνκνύλ κε βάζε απηό ην θξηηήξην. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δηάθξηζε κήθνπο θαη παξνρήο πνηακνύ κε ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθνύ πίλαθα. Οη καζεηέο κέζα από ηελ παξαηήξεζε αξηζκώλ ή δηαγξακκάησλ κπνξεί λα εληνπίζνπλ όηη ηα κεγαιύηεξα ζε κήθνο πνηάκηα δελ έρνπλ απαξαίηεηα ηε κεγαιύηεξε παξνρή. Δλαιιαθηηθά, νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ γιπθνύ λεξνύ ζηνλ θόζκν θαη πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε απηή. Καηαγξάθνπλ ρώξεο πνπ έρνπλ πνιιά πνηάκηα θαη ρώξεο πνπ έρνπλ ιίγα πνηάκηα. Μπνξνύλ αθόκε λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό εηθόλεο νη νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά ή ζρεκαηηζκνύο ησλ πνηακώλ, Σηο δξάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηα πνηάκηα, 8

9 Κάπνηα από ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ησλ αλζξώπσλ (π.ρ. ξύπαλζε ιόγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ, ή επηξνθηζκόο ιόγσ ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, θηι.) 9

10 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 5: Ν ΘΑΗΟΝΠ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηξό (βξνρεξόο, ειηόινπζηνο, αίζξηνο, θαιόο), ηελ πξόγλσζε, ηε κέζε ζεξκνθξαζία, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ Να αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θαηξνύ Να θαηαγξάθνπλ κε ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπο έλα δειηίν θαηξνύ Να αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ θαηξνύ θαη θιίκαηνο Η δξαζηεξηόηεηα πξννξίδεηαη γηα ηε Β γπκλαζίνπ. Αλάινγε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Α γπκλαζίνπ, κε ζεκαηνινγία ηνλ θαηξό ζην θόζκν (Μπνξνύλ λα ηνλ πξνζεγγίζνπλ κέζα από ην δηαδίθηπν ζηηο επίζεκεο ζειίδεο ηνπ CNN θαη ηνπ BBC). Μπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηνλ θαηξό ζην βόξεην θαη ζην λόηην εκηζθαίξην, ζηνλ ίδην κεζεκβξηλό θαη ζε δηαθνξεηηθνύο κεζεκβξηλνύο. Μπνξνύλ αθόκα λα παξνπζηάζνπλ ηνλ θαηξό ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ Κόζκνπ ζηε λνεκαηηθή θάλνληαο ηνπο εθθσλεηέο ή λα παίμνπλ παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ θαη ηνλ θαηξό. πγθεληξώλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηνλ θαηξό γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. έλαλ κήλα) κπνξνύλ θάλνπλ γξαθήκαηα ηα νπνία ζα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό θαη λα ππνζέζνπλ κε πνηνλ ηξόπν εξγάδνληαη νη θιηκαηνιόγνη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ ην θιίκα κηαο πεξηνρήο. 10

11 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 6: ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΑ ΖΦΑΗΠΡΔΗΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηηο εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ηελ εθαηζηεηόηεηα ηόπσλ. Να παξαηεξνύλ ζε ράξηεο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή εθαηζηείσλ θαη λα ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ Να αλαγλσξίδνπλ ηε δπλακηθή θύζε ηνπ θόζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ηελ κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ ζην ρξόλν. Να δηαθξίλνπλ ηηο ηεθηνληθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ Να παξαηεξνύλ ελεξγνπνηώληαο ηνλ θαηάιιειν ράξηε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ γεσκνξθνινγηθνύ ράξηε λα εξκελεύνπλ ηε ζέζε θάπνησλ κεγάισλ εθαηζηείσλ Να ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζεκαληηθώλ εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ ζηνλ θόζκν Να ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία ησλ εθαηζηεηνγελώλ εδαθώλ θαη ζρνιηάδνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ Η δξαζηεξηόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εθαηζηεηόηεηα ζε παγθόζκην επίπεδν. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη ζηελ Β γπκλαζίνπ κε ηελ εκθάληζε ησλ εθαηζηείσλ ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ εθαηζηεηαθνύ ηόμνπ ηεο Διιάδαο. Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο εθαηζηείσλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηνλ θόζκν θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο (εκθάληζε ηνπ ράξηε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ από ην ινγηζκηθό). Οη καζεηέο αθνύ ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα εθαίζηεην ηεο επηινγήο ηνπο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδη ξόισλ. Π.ρ. Η έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ κέζα από ηα κάηηα: ελόο απινύ αλζξώπνπ πνπ θαιιηεξγεί ηα ρσξάθηα ηνπ ζηελ πεξηνρή, ελόο αλζξώπνπ πνπ δεη ζε κηα πόιε ρηηζκέλε θάπσο πην καθξηά από ην εθαίζηεην, ηνπ εθαηζηεηνιόγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή γηα λα κειεηήζεη ηελ έθξεμε, ή ηνπ θσηνγξάθνπ πνπ αλαδεηά θσηνγξαθηθό πιηθό. 11

12 Μπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα ζπγθεληξώζνπλ κύζνπο από όιν ηνλ θόζκν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθαίζηεηα θαη λα ηνπο επηζπλάςνπλ ζηηο αληίζηνηρεο επείξνπο. Οη κύζνη κπνξεί λα απνδνζνύλ θαη κε άιινπο ηξόπνπο ηεο επηινγήο ησλ καζεηώλ γηα παξάδεηγκα δσγξαθηέο ρσξίο ιόγηα, παληνκίκα κε βηληενζθόπεζε θηι. 12

13 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 7: ΝΗ ΠΔΗΠΚΝΗ ΠΡΝΛ ΘΝΠΚΝ Οη καζεηέο κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηζκηθόηεηα, ηηο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηηο θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Να πξνζδηνξίδνπλ ηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηνπο ζεηζκνύο Να παξαηεξνύλ ζε ράξηεο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δσλώλ πςειήο ζεηζκηθόηεηαο θαη λα ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ Να αλαγλσξίδνπλ επηδξάζεηο ησλ ζεηζκώλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ Να αλαθέξνπλ κέηξα ζρεδηαζκνύ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ Η δξαζηεξηόηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζεηζκηθόηεηα ζηνλ θόζκν. Η ίδηα δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνπο ζεηζκνύο ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα. Οη καζεηέο κπνξνύλ αθόκε λα αλαπαξαζηήζνπλ -ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα ηνπο- ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, λα θσηνγξαθήζνπλ ηε δξάζε ηνπο, θαη λα επηζπλάςνπλ ζην ινγηζκηθό ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Μπνξνύλ αθόκε λα αλαδεηήζνπλ κύζνπο πνπ εξκελεύνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεηζκνύ, λα ηνπο απνδώζνπλ ειεθηξνληθά κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο, θαη λα επηζπλάςνπλ ην αξρείν ηνπο ζην ινγηζκηθό. 13

14 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 8: ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΕΥΑ ΘΑΗ ΦΡΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δώλεο βιάζηεζεο. Να δηαθξίλνπλ ηηο δώλεο βιάζηεζεο ηνπ θόζκνπ θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ηόπσλ, ην θιίκα, ηελ απόζηαζε από ηε ζάιαζζα, θηι. Να παξνπζηάδνπλ νηθνζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δώλεο βιάζηεζεο πνπ κειεηνύλ Η δξαζηεξηόηεηα αθνξά ηνλ θόζκν. Δμεηδίθεπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο (ιεπηνκεξέζηεξε πξνζέγγηζε) κπνξεί λα γίλεη ζηε Β γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα κειεηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο βιάζηεζεο θαη ηα αληίζηνηρα νηθνζπζηήκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ζηνιηζκέλεο κε εηθόλεο θπηώλ θαη δώσλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ ηε δσή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Μπνξνύλ αθόκε λα αηηηνινγήζνπλ ην κέγεζνο ή ηηο ζπλήζεηεο ησλ δώσλ πνπ δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. γηαηί νη ειέθαληεο δνπλ ζηε ζαβάλα θαη δελ δνπλ ζην δάζνο ηεο βξνρήο ή γηαηί ηα πηελά ηνπ δάζνπο ηεο βξνρήο παξάγνπλ εθθσθαληηθνύο ήρνπο, θηι.) 14

15 ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ : ΑΛΘΟΥΞΝΓΔΛΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 9: ΔΙΑ ΛΑ ΘΑΛΝΚΔ ΡΝ ΣΑΟΡΖ ΡΥΛ ΖΞΔΗΟΥΛ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επείξνπο, ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηα ηζηνξηθά κλεκεία, ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, θηι. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο επείξνπο Να παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ επείξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (βνπλά, πνηάκηα, πεδηάδεο, κύζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ηόπνπο νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο), ηηο δξάζεηο ησλ αλζξώπσλ (νηθνλνκηθά ζηνηρεία παξαθσθή, αξρηηεθηνληθή, ηζηνξία, πξνζσπηθόηεηεο, παξαδόζεηο, έζηκα, θηι.) ηελ Β ηάμε κπνξεί λα γίλεη ε ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά κόλν κε ηελ Δπξώπε θαη ηελ απνηύπσζε ησλ θξαηώλ ηεο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ζεκαηηθά ηηο επείξνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ ζπιιέμνπλ θαη λα εηζάγνπλ ζην ινγηζκηθό ζηνηρεία γηα κύζνπο, ηζηνξία, θηίξηα, θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ Σν ζεκαληηθό ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη όηη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ραξηνγξάθνη θαη νξίδνπλ κόλνη ηνπο ηα θξηηήξηα ηόζν γηα ηελ ςεθηνπνίεζε όζν θαη γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ράξηε. 15

16 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 10: ΘΑΛΔ ΡΝ ΓΗΘΝ ΠΝ ΣΑΟΡΖ ΙΔΘΥΚΑ Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα πξνζεγγίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηα θξάηε, ηηο πόιεηο, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (παξαδόζεηο, έζηκα, θηι.) ελόο ηόπνπ Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηόπσλ πνπ επηζθέπηνληαη Να ραξάδνπλ δηαδξνκέο ζην ράξηε θαη λα ππνινγίδνπλ απνζηάζεηο Να θαηαγξάθνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ ζηα ηαμίδηα ηνπο Η δξαζηεξηόηεηα -όπσο είλαη δνκεκέλε- αθνξά θαη ηηο δύν ηάμεηο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα εηζάγνπλ εηθόλεο γηα έλα ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό. Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ: Να ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ κηα εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε ην ζρνιείν ηνπο. Ωο πεξηερόκελν κπνξνύλ λα εηζάγνπλ αζηεία πεξηζηαηηθά ηεο εθδξνκήο, θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι. Να απνηππώζνπλ κηα έξεπλα πεδίνπ πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ζε κηα εθδξνκή, ζρεδηάδνληαο ηελ πεξηνρή κειέηεο (π.ρ. πνηάκη, αθηή, θηι.) θαη εηζάγνληαο ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κεηξήζεηο πνπ πηζαλόλ θάλνπλ ζην πνηάκη, θαηαγξαθή θαζαξόηεηαο ηεο αθηήο, θηι.) Να ζρεδηάζνπλ θαληαζηηθά ηαμίδηα κε ήξσεο ηνπο ίδηνπο ή θαληαζηηθνύο ήξσεο θαη λα εηζάγνπλ θσηνγξαθίεο από ην δηαδίθηπν ή εηθόλεο πνπ δσγξάθηζαλ νη ίδηνη. 16

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα