ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ"

Transcript

1 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Εκθεση της χρήσης 2011 ( ), είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το οιηκητικό Συµβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ» κατά την συνεδρίαση αυτού της και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως της.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβάνουσα και την ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πληροφορίες άρθρου 10ν. 3401/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ακροτελεύτια αναφορά 2

3 KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι : 1. Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης, του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αριθ. 11, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου-Μη εκτελεστικό Μέλος. 2. Θωµάς Ρούµπας του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος αριθ. 10Α, ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος. 3. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αριθ. 64, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 4. Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ», (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΝΤΙΟΝΙΚ») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 5. (α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου (εταιρικές και ενοποιηµένες), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και 6. (β) η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Αχαρναί 29 Μαρτίου 2012 Οι δηλούντες O Πρόεδρος του.σ Ο /νων Σύµβουλος Το Μέλος του.σ Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης Θωµάς Ρούµπας Αλέξανδρος Λαβράνος Ι ΑΒ Μ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ!ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ!ΙΑΝΟΜΩΝ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ!ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ!ΙΑΝΟΜΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης!εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της "ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα!ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.!ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα!ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 4

5 οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ!ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ!ΙΑΝΟΜΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η!εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα!ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου παρατίθεται το γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό των χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τις βασικές πιστώτριες τράπεζες µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Οι προαναφερόµενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου, η οποία εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων α) Στην Έκθεση!ιαχείρισης του!ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/

6 β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης!ιαχείρισης του!ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βρασίδας Σπ. "αµηλάκος Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Delta Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2011 ( ). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 107 παρ.3), δεδοµένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) όσο και του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α / ) και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε αριθµό 7/448/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ.» (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΝΤΙΟΝΙΚ») καθώς και του Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ (στον οποίο Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της ΝΤΙΟΝΙΚ και οι ακόλουθες συνδεδεµένες εταιρείες: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ DIONIC PARTICIPATION LTD KΥΠΡΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ DIONIC TRADING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ DIONIC BULGARIA LLC ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 95% ΟΛΙΚΗ SHENZHEN TOP LEAD LIMITED ΚΙΝΑ 70% ΟΛΙΚΗ DIONIC ENERGY A.Ε. ΕΛΛΑ Α 97% ΟΛΙΚΗ ATCOM AE. ΕΛΛΑ Α 76% ΟΛΙΚΗ ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 76% ΟΛΙΚΗ ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Κ.Κ.Ε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΕΛΛΑ Α 60% ΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 59% ΟΛΙΚΗ ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε ΕΛΛΑ Α 50% ΟΛΙΚΗ MARM LIGHTING LTD ΚΥΠΡΟΣ 80% ΟΛΙΚΗ 7

8 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑ Α 100% ΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 33% ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε ΕΛΛΑ Α 38% ΟΛΙΚΗ IRA MEDIA AE ΕΛΛΑ Α 30% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ANDROS VILLAGE M.ΦΙΛΗΣ Ε.Ε ΕΛΛΑ Α 29% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε ΕΛΛΑ Α 22% ΟΛΙΚΗ ΛΙΝΤΕΡΣΙΠ ΑΤΕΠΥ ΕΛΛΑ Α 18% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING INTERNATIONAL GAMING AND ENTERTAINMENT ΑΕ (IGE AE) ΕΛΛΑ Α 34% ANAΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑ Α 50% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφοµένου νοµικού πλαισίου και δη του άρθρου 107 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 4 της Απόφασης 7/448/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2011 ( ). Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην κλειόµενη χρήση

9 Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου Η εξέλιξη των µεγεθών του Οµίλου, τις τελευταίες τρεις χρήσεις απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες: ΟΜΙΛΟΣ / Κύκλος εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη (ζηµιές) προ Φόρων Κέρδη( ζηµιές) µετά από φόρους Σε επίπεδο ποσοστιαίας µεταβολής οι επιδόσεις του οµίλου για τις ίδιες χρήσεις απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ 2009 vs vs vs 2011 Κύκλος εργασιών (9,63)% (1,45)% (12,76)% Μικτά Κέρδη (6,82)% (12,14)% (20,59)% Κέρδη/(Ζηµιές) (49,17)% (59,58)% (2.984,86)% προ Φόρων Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους (54,50)% (97,08)% (65.099,79)% Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση και οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην Ελληνική αλλά και παγκόσµια αγορά έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εµπορίου και την ζήτηση µε άµεσα αντίκτυπο στην ρευστότητα της αγοράς και το ύψος των επισφαλειών. 9

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Σχόλια Ο δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφορούν Ενεργητικό 59,88% 68,27% 72,56% κυκλοφορούν και πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 40,11% 31,73% 27,44% Ο δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 31,47% 52,53% 49,54% Ο δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού Καθαρά Αποτελέσµατα Προ Φόρων / Κύκλο Εργασιών Καθαρά Αποτελέσµατα Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 76,06% 65,56% 66,87% Ο δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας Ο δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 23,93% 34,44% 33,13% Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά έσοδα. -31,17% 0,94% 2,30% Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της -87,60% 2,23% 5,78% Εταιρείας. Μικτά Αποτελέσµατα / Κύκλο Εργασιών 19,98% 21,96% 24,63% Ο Αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρ.υποχρεώσεις 85,37% 114,44% 175,35% Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχ.υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 10

11 Έσοδα Τα έσοδα του οµίλου 2011 ανήλθαν σε έναντι το 2010 παρουσιάζοντας µείωση 12,76%. Στα πλαίσια του δυσχερούς οικονοµικού κλίµατος του 2011 οι πωλήσεις του οµίλου κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Το 2011 αποτέλεσε έτος βαθιάς ύφεσης για την εγχώρια αγορά, µε κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχιζόµενη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των καταναλωτών, την αύξηση της ανεργίας σε δυσθεώρητα επίπεδα και την περαιτέρω επιδείνωση της καταναλωτικής ψυχολογίας. Έξοδα Τα έξοδα του οµίλου το 2011 ανήλθαν σε έναντι το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση 94,89 % και αναλύεται ως εξής: - Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Λοιπά έξοδα Η αύξηση των εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξηµένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και αποθεµάτων που σχηµατίσθηκαν συνολικού ποσού Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα Η έλλειψη ρευστότητας στον εγχώριο χρηµατοπιστωτικό κλάδο είχε ως άµεση συνέπεια τη σηµαντική αύξηση του κόστους χρήµατος, αποτελώντας έναν ακόµα ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του έτους ανήλθαν σε και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε παρουσιάζοντας αύξηση 57,76 %. Κέρδη - Zηµιές Οι ζηµίες προ φόρων του Οµίλου ανέρχονται σε έναντι κερδών το Το σηµαντικό ύψος των ζηµιών αποδίδεται κυρίως στο δυσµενές οικονοµικό κλίµα της Ελληνικής αγοράς. Οι έκτακτες ζηµίες που εµφανίζονται στη χρήση 2011 προέρχονται κυρίως από τις προβλέψεις που σχηµατίσθηκαν για τις επισφάλειες των πελατών, το ύψος των οποίων ανήλθε σε για τον Όµιλο, καθώς και από τις αποµειώσεις υπεραξιών, αξίας συγγενών εταιρειών και διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καθώς και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που τηρούνταν σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων συνολικού ποσού Οι εν λόγω επισφάλειες απορρέουν από τη σηµαντική µείωση του τζίρου και τις καθυστερήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στους διακανονισµούς πληρωµών µέρους των πελατών µας, κυρίως λόγω των δυσµενών οικονοµικά συνθηκών και της έλλειψης ρευστότητας που επικρατούν στην αγορά, οι οποίες έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εµπορίου. Το γεγονός αυτό εκτιµάται ως έκτακτο από τη ιοίκηση του Οµίλου. 11

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Β 1. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2011 Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2011 ( ) µε ηµερολογιακή σειρά, σ επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Στις 31/1/2011 µε την από 399/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας εξελέγη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αργύρη Κυλιάδη, νέο µέλος µε την ιδιότητα του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ο κος ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ. Ως εκ τούτου το οικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τούς κάτωθι: Ιωάννης - Νικόλαος Μεσηµέρης του Γεωργίου Πρόεδρος µη Εκτελεστικό µέλος Χρήστος Μπιζούµης του Μίµη Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Θωµάς Ρούµπας του Ιωάννη /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου Μη Εκτελεστικό µέλος Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου Μη Εκτελεστικό µέλος Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος Καλαµένιος Γεώργιος Του Χριστόδουλου - Χρήστου Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος Στις 9/2/2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της SKROUTZ LIMITED, µε έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθµό µητρώου Αγγλίας , µέσω της κατά 50% θυγατρικής της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος η θυγατρική SKROUTZ Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας SKROUTZ LIMITED. Στις 13/4/2011 Η NTIONIK σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την µεγαλύτερη δραστηριοποίηση της στις εναλλακτικές µορφές ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι υπό σύσταση Εταιρίες "ΣΟΦΙΑ ΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε." και "ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε." στις οποίες θα συµµετάσχει µε ποσοστό 37% υπέβαλαν αιτήσεις και πλήρη Φάκελο στην Ρ.Α.Ε για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς ισχύος kwp εκάστη. Αναλυτικότερα, η εταιρία "ΣΟΦΙΑ ΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε." υπέβαλε αίτηση (ΑΠ: I / ) και Φάκελο στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθµό ισχύος kwp, στη θέση "Κεναλίκι", στην ηµοτική Κοινότητα Σοφιάδος, του ήµου οµοκού, του Νοµού Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 12

13 Ενώ η Εταιρία "ΡΑΧΕΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε." υπέβαλε Αίτηση και πλήρη Φάκελο στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΑΠ: I / ) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθµό ισχύος kwp, στη θέση "Κοκκαλωµένος", στην ηµοτική Κοινότητα Αχλαδίου, του ήµου Στυλίδας, του Νοµού Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στις 21/6/2011 η εταιρεία στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT µε διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ. Η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο enterntainment και στο online gaming εκµεταλλευόµενη τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται στην συγκεκριµένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια,Τουρκία και Μ.Ανατολή). Στις 29/6/2011 η εταιρεία στα πλαίσια της προσπάθειας επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών συµφώνησε κατ αρχήν µε την εταιρεία EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ για την συµµετοχή της σε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT µε διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατέχει το 100%, µέσω ΑΜΚ (µε παραίτηση της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ). Η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο enterntainment καθώς και στο χώρο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, εκµεταλλευόµενη τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται στην συγκεκριµένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια,Τουρκία και Μ.Ανατολή). Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µε εξωχρηµατιστηριακή πράξη µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 6,999% επι του µετοχικού κεφαλαίου Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µε εξωχρηµατιστηριακή πράξη µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 6,138% επι του µετοχικού κεφαλαίου. Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µε εξωχρηµατιστηριακή πράξη µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 4,76% επι του µετοχικού κεφαλαίου Στις 13/10/2011 η NTIONIK AEBE σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την µεγαλύτερη δραστηριοποίηση της στον χώρο του Internet business προχώρησε στην αγορά µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ATCOM AE µε τίµηµα ευρώ το οποίο κατεβλήθη από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας. Η συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρεία ανέρχεται πλέον από 71,91% σε 76,07% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µε εξωχρηµατιστηριακή πράξη µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 4,223% επι του µετοχικού κεφαλαίου. 13

14 Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 3,314% επι του µετοχικού κεφαλαίου Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 2,453% επι του µετοχικού κεφαλαίου Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 1,789% επι του µετοχικού κεφαλαίου Στις 9/12/2011 πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕDIA VIS AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ». Από τους µετόχους της ως άνω εταιρίας, αποφασίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, την κατασκευή και εκµετάλλευση αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων, την χρήση της γεωθερµίας, την παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία βιοµάζας, την διενέργεια αφαλατώσεων, την εµπορία αναλώσιµων pellet. Μετά τούτων, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας, η οποία έχει πλέον ως εξής «ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», ενώ ο διακριτικός τίτλος τροποποιήθηκε ως «DIONIC ENERGY A.Ε» Περαιτέρω και για την επίτευξη του σκοπού, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών, κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων ( ) µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης ενός ευρώ ( 1,00). Στις συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 105 µέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά µετοχές επί συνόλου , δηλαδή ποσοστό 71,9667% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. ιαπιστωθείσης της ύπαρξης απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεµάτων Ηµερησίας ιατάξεως και ειδικότερα: 1. Επί του πρώτου θέµατος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί τις συµφωνηθείσες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των συµβατικών όρων του από Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου (µη διαπραγµατεύσιµου) µε την Τράπεζα Alpha Bank, που εκδόθηκε δυνάµει της από απόφασης της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας σχετικά µε την αλλαγή του περιθωρίου του επιτοκίου της τράπεζας καθώς και την δυνατότητα παροχής εµπράγµατης ασφάλειας εφ όσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 2. Επί του δεύτερου θέµατος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τοµέα των τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και µέσω διαδικτύου, είτε άµεσα είτε συµµετέχοντας σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες µε αντίστοιχη τροποποίηση συµπλήρωση του καταστατικού. 14

15 Ειδικότερα στο άρθρο 3 του καταστατικού προστίθενται νέα στοιχεία - υποπαράγραφοι υπ αριθµόν 41 και 42 όπου θα αναφέρεται ως σκοπός της εταιρίας «Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκµετάλλευση τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, η απόκτηση αδείας, η δηµιουργία δικτύου καταστηµάτων ιδιόκτητου ή franchise, η εµπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού µε εξοπλισµό, λογισµικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκµετάλλευση χώρων και µηχανηµάτων, η συµµετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες. Η οργάνωση- διαχείριση συστήµατος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκµετάλλευση τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δηµιουργία Ιστοτόπου µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηµατισµού και γενικά τυχερών διαδικτυακών τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εµπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού µε εξοπλισµό, λογισµικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκµετάλλευση, η συµµετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες» 3. Επί του τρίτου θέµατος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου, µε τον ορισµό, µεταξύ αυτών, των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρία για µία τριετία, της θητείας του παρατεινοµένης αυτόµατα µέχρι την σύγκληση της αµέσως επόµενης τακτικής γενικής συνέλευσης µετά την λήξη της θητείας του, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920. Το νέο διοικητικό συµβούλιο αποτελείται απο τους κάτωθι: 1. Ιωάννη - Νικόλαο Μεσηµέρη του Γεωργίου 2. Θωµά Ρούµπα του Ιωάννη 3. Χρήστο Μπιζούµη του Μίµη 4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου 5. Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου 6. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου 7. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν ενηµέρωσης του Προέδρου της και αφού εξέτασε τη συνδροµή των κριτηρίων για την απονοµή της ιδιότητας του ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους, 15

16 διορίζει ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταµατίου και Ιωάννη Βενέτη του Ζώη. 4. Επί του τέταρτου θέµατος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί (α) την έκδοση µετατρέψιµου (µε κοινές µετά ψήφου µετοχές) οµολογιακού δανείου, διάρκειας δύο (2) ετών, µέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατοµµυρίων Ευρώ ( ), µη διαπραγµατεύσιµου, το οποίο θα εκδοθεί άπαξ ή σε Σειρές, εντός της αµέσως κατωτέρω οριζόµενης περιόδου διαθεσιµότητας, µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτίµησης, µε σκοπό την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς κλάδους για τον όµιλο ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, σε περίπτωση δε µη διάθεσης του συνόλου των οµολογιών, το δάνειο να εκδοθεί µέχρι του ποσού που τελικώς θα καλυφθεί. (β) την έκδοση του οµολογιακού δανείου µέχρι την 31/3/2012 και τη διάθεσή του µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προς ενδιαφερόµενους επενδυτές. Για την έκδοση οµολογιακού δανείου θα εκδοθούν µετατρέψιµες οµολογίες, ονοµαστικής αξίας έκαστη πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ). (γ) το λόγο µετατροπής έκαστης οµολογίας οριζόµενο ως σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 ) εκάστη, για κάθε µια µετατρέψιµη οµολογία. (δ) τον ορισµό του χρόνου ασκήσεως του δικαιώµατος µετατροπής ως ακολούθως: Το δικαίωµα µετατροπής θα µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την εποµένη ηµέρα της έκδοσης έκαστης οµολογίας και µέχρι τη λήξη του δανείου σε κάθε εργάσιµη ηµέρα. (ε) τον ορισµό του τρόπου ασκήσεως του δικαιώµατος µετατροπής ως ακολούθως: Το δικαίωµα µετατροπής θα ασκείται µε έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο οµολογιούχος στην Εταιρία µία (1) εργάσιµη ηµέρα προ της ηµεροµηνίας µετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των Οµολογιών των οποίων ζητείται η µετατροπή. Και (στ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας i) για τον προσδιορισµό, συµπλήρωση και εξειδίκευση, κατά την κρίση του, οποιουδήποτε από τους όρους του εκδοθησόµενου δανείου, συµπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης της εφάπαξ ή σε Σειρές έκδοσης του οµολογιακού δανείου, εντός της ως άνω περιόδου διαθεσιµότητας, πλην των όρων που αφορούν στο ύψος και το είδος του δανείου, ii) για να αποφασίζει οποιαδήποτε λεπτοµέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω δανείου, ως ενδεικτικά του προσδιορισµού της ηµεροµηνίας εκδόσεως, της οριστικοποιήσεως του λόγου µετατροπής και της συγκεκριµενοποίησης της ακριβούς ηµεροµηνίας επέλευσης των έννοµων συνεπειών της µετατροπής, καθώς και τυχόν έξοδα και εν γένει δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση, τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού, iii) για την επιλογή των οµολογιούχων µε τους οποίους θα συµβληθεί η Εταιρία, iv) για να µεριµνήσει για την έκδοση των τίτλων των οµολογιών, τη διάθεσή τους και την παράδοσή τους στους οµολογιούχους δανειστές, v) για να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των οµολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά µε το οµολογιακό δάνειο, vi) για να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς, προς την έκδοση και 16

17 διάθεση του οµολογιακού δανείου και των οµολογιών, συµβάσεις, τις οµολογίες καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο για την έκδοση του ως άνω δανείου έγγραφο, vii) για να προβεί στη διαπραγµάτευση, κατάρτιση και σύναψη κάθε συµβάσεως και στην υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικά µε την έκδοση του ως άνω οµολογιακού δανείου, viii) για να αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε µέλη του ή µη καθορίζοντας και την έκταση των αρµοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής και ix) για να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του. Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο ή από τρίτα πρόσωπα µέλη του ή µη στα οποία τυχόν θα αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν µέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόµιµες, ισχυρές και δεσµευτικές για την Εταιρία. Στις 13/12/2011 το ιοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, εξέλεξε µετά από νόµιµη ψηφοφορία σύµφωνα µε το καταστατικό, ως Πρόεδρο του.σ. µε την ιδιότητα του µη εκτελεστικού µέλους τον κ. Ιωάννη-Νικόλαο Μεσηµέρη του Γεωργίου, ως Αντιπρόεδρο του.σ. µε την ιδιότητα του εκτελεστικού µέλους τον κ. Χρήστο Μπιζούµη του Μίµη και ως ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας µε την ιδιότητα του εκτελεστικού µέλους τον κ. Θωµά Ρούµπα του Ιωάννη. Οι υπόλοιποι εκλεγέντες θα είναι απλά µέλη του.σ. µε τις ιδιότητες των εκτελεστικών, µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών. Με την ιδιότητα των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του Σ εξελέγησαν, µε την ανωτέρω σηµερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι κκ. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου και Ιωάννης Βενέτης του Ζώη. Η θητεία του νέου ιοικητικού Συµβουλίου θα διαρκέσει µέχρι την σύγκληση της αµέσως επόµενης µετά την λήξη της τριετούς θητείας τους Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα έχει ως εξής: 1. Ιωάννης Νικόλαος Μεσηµέρης του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 11, κάτοχος της υπ αριθµ. Ι /1974 ταυτότητας του Αστυνοµικού Τµήµατος Λειβαδιάς, Πρόεδρος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος 2. Χρήστος Μπιζούµης του Μίµη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30 Α, κάτοχος της υπ αριθµ. Κ /1977 ταυτότητας του ΚΓ Παραρτήµατος Ασφαλείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 3. Θωµάς Ρούµπας του Ιωάννη, επιχειρηµατίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10 Α, κάτοχος της υπ αριθµ. ΑΒ /2006 ταυτότητας του ΑΤ Ν.Ερυθραίας, ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηµατίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ αριθµ. Ξ /1989 ταυτότητας του Ι Τµήµατος Ασφαλείας Πειραιώς, Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος 17

18 5. Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου, επιχειρηµατίας, κάτοικος Αθηνών, οδός ελβίνου αρ. 4, κάτοχος της υπ αριθµ. Χ / ταυτότητας του Αστυνοµικού Τµήµατος Κυψέλης, Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αρ. 64, κάτοχος της υπ αριθµ. Μ /1982 ταυτότητας του Η Παραρτήµατος Ασφαλείας Αθηνών, Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύµβουλο επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρµου αρ , κάτοχο της υπ αρ. Μ /2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις προέβη σε πώληση ιδίων µετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιµήµατος ευρώ µε εξωχρηµατιστηριακή πράξη µέσω της ΕΧΑΕ. Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατείχε ίδιες µετοχές ήτοι ποσοστό 0,4118% επι του µετοχικού κεφαλαίου Στις 23/12/2011 Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προέβη στην εκ µέρους της πώληση µετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ, µετοχών που αποτελούν το 37,5% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η πώληση έγινε σε επενδυτικό σχήµα το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση της αποκλειστικής χρηµατοδότησης της ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ για την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου 2,2mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγµα). Μετά την ανωτέρω πώληση το ποσοστό συµµετοχής της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ανέρχεται σε 37,5%. 2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Στις συνήλθε στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 27 µέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά µετοχές επί συνόλου , δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. ιαπιστωθείσης της ύπαρξης νοµίµου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεµάτων Ηµερησίας ιατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: 1. Επί του πρώτου θέµατος ηµερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί την Ετήσια οικονοµική Έκθεση της εταιρείας και του οµίλου µε τα των Ετησίων οικονοµικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιηµένων τοιούτων της 16ης εταιρικής χρήσης ( ) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Επί του δεύτερου θέµατος ηµερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγµένων της χρήσης που έληξε. 18

19 3. Επί του τρίτου θέµατος ηµερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παµψηφεί την ελεγκτική εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 ( ). 4. Επί του τετάρτου θέµατος ηµερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παµψηφεί τις χορηγηθείσες αµοιβές στα µέλη του.σ για την χρήση 2010 συνολικού ποσού ευρώ και προέγκρινε παµψηφεί την καταβολή αµοιβών και αποζηµιώσεων για τη χρήση 2011, συνολικού ύψους Ευρώ. 5. Επί του πέµπτου θέµατος ηµερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση µετά από συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει την από εκλογή του κ. Γεωργίου Καλαµένιου ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 3. Μερισµατική Πολιτική Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του 2011 λόγω ζηµιών. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Προµηθευτές - Αποθέµατα Η Εταιρεία διατηρεί σηµαντικό αριθµό αποθεµάτων, τα οποία προµηθεύεται από προµηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. Η διατήρηση για λόγους στρατηγικής υψηλών επιπέδων αποθεµάτων αποσκοπεί τόσο στην επίτευξη µειωµένου κόστους εισαγωγής όσο και στην καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση τους (διακίνηση, αποθήκευση κ.λπ.) καθώς και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών πέρα από τις σχέσεων µε τους προµηθευτές. Όµως, κατά το 2011, η συνεχής µείωση του ρυθµού ζήτησης για ορισµένα από τα προϊόντα αυτά, λόγω της γενικότερης οικονοµικής στενότητας, κατέληξε σε µικρότερη απορρόφησή τους από την αγορά, µε συνέπεια µέρος αυτών να παραµείνει στις αποθήκες µας και να απαξιωθεί. Σηµειώνουµε ότι όσον αφορά τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, δεν διατηρούν σηµαντικής αξίας αποθέµατα και συνεπώς ο υπό εξέταση κίνδυνος δεν θεωρείται σηµαντικός. Την το σύνολο αποθεµάτων ήταν και για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης είναι για τον Όµιλο και την Εταιρεία. Η επιβάρυνση για την πρόβλεψη απαξίωσης στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε για τον Όµιλο και την Εταιρεία. Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των αποθεµάτων την είναι µειωµένα κατά 3,25% και 9,03% για τον όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 19

20 Πελάτες Πιστώσεις Πελατών Στις αρχές του 2011 η εταιρεία διέθετε πελατολόγιο πάνω από πελάτες. Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση στην Ελληνική Αγορά σε συνδυασµό µε την πολύ χαµηλή ρευστότητα, την πολύ υψηλή ανεργία και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε αποτέλεσµα την µείωση κατά µεγάλο ποσοστό της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας πλέον κατά το µέγιστο δυνατό τους υγιείς πελάτες και συνεργάτες. Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρεία στράφηκε σε αγορές εκτός Ελλάδος θέτοντας τις βάσεις για την µελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας και του Οµίλου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι προς εξασφάλιση των κινδύνων που απέρρεαν από τις εµπορικές τους πιστώσεις, η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑEΒΕ, είχε συνάψει σύµβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων που κάλυπτε τυχόν απώλειες, λόγω ενδεχόµενης αφερεγγυότητας των πελατών της. Λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, η οποία είχε σηµαντική επίπτωση στην ασφαλιστική αγορά, οι ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησαν σε µειώσεις των πιστωτικών ορίων που διέθεταν στην εταιρεία µας µε αποτέλεσµα το συµβόλαιο να καταστεί µη λειτουργικό και επαρκές για την επικαιροποίηση των καλύψεων. Για τις λοιπές εταιρείες του οµίλου εκτιµάται ότι δεν υφίσταται σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Ανθρώπινο δυναµικό Η διοίκηση των εταιριών του οµίλου βασίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, µε πλήρη γνώση του αντικειµένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών. Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρίας βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία τόσο µεταξύ τους όσο και µε την γενική διεύθυνση της εταιρίας. Πιθανή διατάραξη της σχέσης των στελεχών µε την διοίκηση, µε αποτέλεσµα την απώλειά τους, ενέχει κίνδυνο να διαταράξει πρόσκαιρα την εύρυθµη λειτουργία της. Η υποδοµή της εταιρίας όµως επιτρέπει την άµεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων µε τους εργαζοµένους είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. Το αποτέλεσµα των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέµατα. Κίνδυνος ρευστότητας Λόγω της µειωµένης ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων ο όµιλος προσπαθεί να αναπτύσσει κεφάλαιο κίνησης µέσα από την αξιοποίηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και την διαχείριση των υποχρεώσεων του έτσι ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο ρευστότητας. Κατά τη λήξη τόσο της κλειόµενης όσο και της προηγούµενης χρήσεως, ο Όµιλος δεν πληρούσε ορισµένους από τους δείκτες που προβλέπονταν από υφιστάµενη τραπεζική σύµβαση (Οµολογιακό άνειο) µε την Alpha Bank, ενώ παράλληλα στη σύµβαση προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας εκ 20

21 µέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή (η συµβατική ηµεροµηνία αποπληρωµής του εν λόγω δανείου είναι η 28 Ιουνίου 2012). Επίσης, σηµειώνεται ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό των και αντίστοιχα. Η ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τις βασικές πιστώτριες τράπεζες µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Η εκτίµηση της ιοίκησης είναι ότι η αναχρηµατοδότηση θα ολοκληρωθεί µε επιτυχία και η Εταιρεία και ο Όµιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την οµαλή άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Περαιτέρω, η ιοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας του Οµίλου, πέρα από την προσπάθεια αναχρηµατοδότησης των δανειακών του υποχρεώσεων, έχει ήδη δροµολογήσει και άλλες σηµαντικές ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται στην κατωτέρω Σηµείωση 6 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων υνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Οµίλου. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η εκεµβρίου 2011 και την 31η εκεµβρίου 2010 αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Προµηθευτές και λοιπές βραχ υποχρεώσεις Βραχυπρόθεµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχ. (µη τραπεζικές) δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες ( µη τραπεζικές) δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Προµηθευτές και λοιπές βραχ υποχρεώσεις Βραχυπρόθεµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχ. ( µη τραπεζικές) Λοιπές µακροπρόθεσµες ( µη τραπεζικές)

22 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο Εταιρεία ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Προµηθευτές και λοιπές βραχ υποχρεώσεις Βραχυπρόθεµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχ. ( µη τραπεζικές) Λοιπές µακροπρόθεσµες ( µη τραπεζικές) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο Εταιρεία ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Προµηθευτές και λοιπές βραχ υποχρεώσεις Βραχυπρόθεµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχ. ( µη τραπεζικές) Λοιπές µακροπρόθεσµες ( µη τραπεζικές) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο ανεισµός Επιτόκια δανεισµού Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2011 αναφέρονται στη σηµείωση 9.18 των οικονοµικών καταστάσεων Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της Εταιρίας και του Οµίλου την ήταν Ο δανεισµός της Εταιρίας και του Οµίλου, που αφορά το βραχυπρόθεσµο µέρος των οµολογιακών και εντόκων δανείων και των λοιπών µη τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων την ήταν και έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Από το παραπάνω ποσό τα αφορούν οµολογιακό µετατρέψιµο µη διαπραγµατεύσιµο δάνειο της µητρικής εταιρίας από την ALPHA BANK, το οποίο έχει συναφθεί µε Euribor εξάµηνου. Σηµειώνεται ότι για το εν λόγω οµολογιακό δάνειο, η εταιρεία την 31/12/2010 και την 31/12/2011 δεν ικανοποιεί χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Για τον ανωτέρω λόγο η τράπεζα κοινή συναινέσει µε την εταιρεία έγραψε προσηµείωση για ποσό σε ακίνητο της εταιρείας (Αυλώνας Αττικής). Τέλος, αναφέρεται ότι η συµβατική ηµεροµηνία αποπληρωµής του εν λόγω δανείου είναι η 28 Ιουνίου Ο λοιπός βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου και της Εταιρίας την 31/12/2011 ήταν και αντίστοιχα και έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Σηµειώνεται ότι επί του ακινήτου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στον ήµο Αχαρνών και επί της οδού 22

23 Αριστοτέλους αρ. 95 του ήµου Αχαρνών Αττικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης για το ποσό των υπέρ της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για απαιτήσεις της που απορρέουν εκ της υπ αριθµ. 386/ σύµβασης παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό και της υπ αριθµ. 1299/ έγγραφης σύµβαση δανείου, πλέον τόκων και εξόδων. Η ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τις βασικές πιστώτριες τράπεζες µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Η εκτίµηση της ιοίκησης είναι ότι η αναχρηµατοδότηση θα ολοκληρωθεί µε επιτυχία και η Εταιρεία και ο Όµιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την οµαλή άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ίδιων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Α)Αύξηση επιτοκίων 1% Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρίας σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρύνονταν κατά ,10 και ,70 την 31/12/2011 και κατά και την 31/12/2010 αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψιν η φορολογική επίδραση του εν λόγω γεγονότος). Β)Μείωση επιτοκίων 1% Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρίας σε αυτή την περίπτωση, θα βελτιώνονταν κατά ,10 και ,70 την 31/12/2011 και κατά και την 31/12/2010 αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψιν η φορολογική επίδραση του εν λόγω γεγονότος). Πολιτική της ΝΤΙΟΝΙΚ και των εταιριών του οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων τους σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η πολιτική αυτή ωφελεί τον όµιλο σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκτίθεται σε κίνδυνο σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. Επίσης η ΝΤΙΟΝΙΚ και οι εταιρίες του οµίλου ερευνούν συστηµατικά τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήµατος για την εξεύρεση λύσεων δανεισµού µε το δυνατόν χαµηλότερο κόστος χρήµατος µε σκοπό την αντικατάσταση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού τους. Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 23

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Οµίλου για την χρήση 2012 Η ιοίκηση του οµίλου εκτιµά ότι το 2012 θα είναι παραµένει µια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς η οικονοµική κρίση που εξελίσσεται ραγδαία έχει επηρεάσει έντονα την Ελληνική αγορά, και έχει δηµιουργήσει συνθήκες ύφεσης που δεν φαίνονται να αποκλιµακωθούν µε τα σηµερινά δεδοµένα. Η ιοίκηση του οµίλου δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει την πορεία της αγοράς, δεδοµένων των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. Στο κλίµα αυτό και µε ισχυρή βούληση και αξιοπιστία προς τους µετόχους της η ιοίκηση του Οµίλου DIONIC συνεχίζοντας αποφασιστικά µε όραµα και βαθιά γνώση της αγοράς θα προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δοµών στις εταιρείες του Οµίλου της καθώς και στην στήριξη των επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει, θέτοντας νέες βάσεις ανάπτυξης, µε στόχο την ενίσχυση των µελλοντικών ταµειακών ροών και την επίτευξη κερδοφορίας. Οι επενδυτικές επιλογές της ιοίκησης του Οµίλου DIONIC όλα αυτά τα χρόνια στους βασικούς άξονες της Τεχνολογία, των υπηρεσιών διαδικτύου µέσω των Θυγατρικών της SKROUTZ A.E. και ATCOM A.E, και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελληνική και την ιεθνή αγορά θα αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος για την µελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία του Οµίλου στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Οι εταιρείες που πραγµατοποίησαν σηµαντικές συναλλαγές µε την µητρική 1/1/ /12/2011 είναι οι ακόλουθες : κατά την χρήση ATCOM AE - Θυγατρική µε έδρα τις Αχαρνές Αττικής στην οποία η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 76% ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ ΑΕ- Θυγατρική µε έδρα το Μαρουσι Αττικης στην οποία ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 22% DIONIC ENERGY AE - Θυγατρική µε έδρα τις Αχαρνές Αττικής στην οποία η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 97% 24

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556 / 2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 34192/06/B/95/2 Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Χρήσης 2009 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1η Ιανουαρίου-30η Ιουνίου 2015) (σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚAΡΑΤΖΗ Α.Ε. Βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 0 Ετήσια Οικονοµική Εκθεση 1 Ιανουαρίου έως Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα