ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ!"

Transcript

1 ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ! θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηα κέζα κεηαθίλεζεο, ηηο δπλαηόηεηεο, ηε ρξεζηηθόηεηα θαη ηνπο θηλδύλνπο. Να αλαθαιύςνπλ πνην κέζν ηνπο ηαηξηάδεη θαη γηαηί, πνηα ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά γηα ην θαζέλα!

2 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: Καιθόγινπ Αζαλαζία ΠΔ 11 ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ Α. Π Ο Γ Ζ Λ Α Σ Ο Β. Μ Ζ Υ Α Ν Ζ 1. Αλησλίνπ Οιπκπία 1. Γθαγθάλεο Ζιίαο 2. Βαξδάθαο Γεκήηξηνο 2. Γειεγηάλλεο Παλαγηώηεο 3. Γαζθαιόπνπινο Μάξηνο 3. Μπίκπηιαο Θσκάο 4. Δθαηκίδεο Κσλζηαληίλνο 4. Νηίλαο Αζαλάζηνο 5. Εάρνο Ησάλλεο 6. Μαθξή Υξηζηίλα Γ. Α Τ Σ Ο Κ Η Ν Ζ Σ Ο 1. Βαξδάθαο Ζιίαο 2. ΚαξαΪζθνο Βάηνο 3. Παπακαξγαξίηε Παλαγηώηα 4. νπιέα Ρνληξίγθεζ Κάξκελ Μαξία 5. Σξηαληαθύιινπ Μαξία 6. Σζηαλάβα Παξαζθεπή

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1.ΠΟΓΖΛΑΣΟ α. Γνκή β. Ηζηνξία γ. Σύπνη Πνδειάησλ δ. Πνδήιαην θαη Τγεία ε. Πνδήιαην θαη Πεξηβάιινλ ζη. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο δ. Αζθάιεηα ε. Πσο λα αγνξάζεηε ην ηδαληθό πνδήιαην ζ. Πεγέο 2.ΜΖΥΑΝΖ α. Ηζηνξία β. Καηαζθεπή θαη Δμέιημε γ. Δίδε Μεραλώλ δ. Καηεγνξίεο Μεραλώλ ε. Καηεγνξίεο Μνηνζπθιεηηζηώλ ζη. Γηαηί αξέζεη ηόζν πνιύ ε Μεραλή δ. Μνηνζπθιέηα θαη Πεξηβάιινλ ε. Αηπρήκαηα ζ. Αζθάιεηα η. Πεγέο

4 3.ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ α. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο β. Ηζηνξία γ. Γνκή δ. Δμέιημε ε. Παξαγσγή Απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα ζη. Απηνθίλεην θαη Πεξηβάιινλ δ. Πξνηάζεηο γηα ηε Μείσζε ΗΥ Απηνθηλήησλ ζηηο Πόιεηο ε. Απηνθίλεην θνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο θαη Φεηηρηζκόο ζ. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο η. Αζθάιεηα ηα. Να Καηαξγήζνπκε ην Απηνθίλεην; ηβ. Παγθόζκηα Ζκέξα Υσξίο Απηνθίλεην ηγ. Πεγέο

5 Π Ο Γ Ζ Λ Α Σ Ο α. Γνκή Πνδήιαην νλνκάδεηαη ην δίηξνρν (κεξηθέο θνξέο ηξίηξνρν) φρεκα, πνπ θηλείηαη θαζψο ν αλαβάηεο ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κπτθή δχλακε ησλ πνδηψλ ηνπ. Σν πνδήιαην απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν κεηαθνξηθφ κέζν. Ο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε ζηηο κέξεο καο ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ην έλα δηζεθαηνκκχξην. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνδειάηνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε αξθεηά δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, φπσο είλαη ε κεηαθίλεζε, ε άζιεζε θαη ε ςπραγσγία. ηελ θιαζηθή ηνπ κνξθή, ην πνδήιαην απνηειείηαη απφ δχν ηξνρνχο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Βαζηθά επίζεο κέξε ελφο ηππηθνχ πνδήιαηνπ απνηεινχλ ην ηηκφλη, ε ζέια, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη ηα θξέλα. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά. β. Ηζηνξία

6 Γελ ππάξρεη ζηγθεθξηκέλε ρξνλνινγία ζηελ νπνία λα απνδίδεηαη ε εθεχξεζε ηνπ πνδειάηνπ, επνκέλσο νχηε ζπγθεθξηκέλνο εθεπξέηεο απηνχ. Πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε θάπνηαο θαηαζθεπήο παξφκνηαο κε έλα ηππηθφ ζχγρξνλν πνδήιαην, έρεη θαηαγξαθεί έλα πνηθίιν θάζκα νρεκάησλ πνπ εθκεηαιιεχνληαλ κφλν ηε κπτθή δχλακε ηνπ αλαβάηε ηνπο. Μία απφ ηηο θαηαζθεπέο απηέο, πνπ απφ πνιινχο ζεσξείηαη ν πξφγνλνο ηνπ πνδειάηνπ, ήηαλ ε draisienne, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Γεξκαλφ βαξφλν Καξι Φνλ Νηξάηο, ην Ζ draisienne ήηαλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν. Με δηαζέηνληαο πεηάιηα, ν αλαβάηεο ηελ έζεηε ζε θίλεζε ζπξψρλνληαο κε ηα πφδηα ηνπ πξνο ηα πίζσ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Φνλ Νηξάηο έγηλε γλσζηή θαη σο hobby-horse, αληαλαθιψληαο ηελ πεπνίζεζε ησλ νπαδψλ ηεο φηη ζα αληηθαζηζηνχζε ην βαζηθφ κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ 19νπ αηψλα, ην άινγν. Σν 1839, ν θσηζέδνο ζηδεξνπξγφο Κηξθπάηξηθ Μαθκίιαλ ζρεδηάδεη ηελ velocipede. Ο Μαθκίιαλ βειηίσζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Φνλ Νηξάηο, εηζάγνληαο ηε ρξήζε ησλ πεηαιηψλ. ηα επφκελα ρξφληα γίλνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ νρήκαηνο. Σν 1885 ν Σδνλ Κεκπ ηάξιευ θαηαζθεπάδεη ην κνληέιν rover, πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο ην πξψην ζχγρξνλν πνδήιαην. Μέζα ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ην πνδήιαην έρεη γίλεη ην βαζηθφ κέζν κεηαθίλεζεο γηα εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε. ηελ Διιάδα ην πξψην πνδήιαην ήξζε ην 1885, ελψ ην 1890, ηε ρξνληά ίδξπζεο ηεο Γηεζλνχο Πνδειαηηθήο Οκνζπνλδίαο, έγηλαλ νη πξψηνη πνδειαηηθνί αγψλεο. Σν πξψην πνδειαηνδξφκην ηεο ρψξαο θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Αζήλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξψησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ηνπο Αγψλεο ηνπ 1896 νη πνδειάηεο Κσλζηαληηλίδεο θαη Παξαζθεπφπνπινο αλαδεηθλχνληαη Οιπκπηνλίθεο ζηα δχν αγσλίζκαηα πνδειαζίαο (85 θαη 320 ρηιηφκεηξα αληίζηνηρα). ηελ Διιάδα ην πξψην ειιεληθφ πνδήιαην κε ρεηξνπνίεην ζθειεηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Rafbikes (HERMES) ζην Ναχπιην. γ. Σχπνη πνδειάησλ Σν αγσληζηηθφ πνδήιαην

7 Σν πνδήιαην πφιεο Σν πνδήιαην βνπλνχ (MTB,DH, 4X, Marathon, Slopstyle, Freeride, ) Σν πνδήιαην BMX (πξφθεηηαη γηα ζπληνκνγξαθία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 'bicycle motocross') Σν πνδήιαην ηαμηδηνχ To πνδήιαην ηνπξηζκνχ καθξηλψλ απνζηάζεσλ Σν αλαδηπινχκελν (ζπαζηφ) πνδήιαην πφιεο δ. Πνδήιαην θαη Τγεία Σν πνδήιαην απνηειεί ηελ πην ηδεψδε κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη αζιεηηζκνχ καδί κε ηελ θνιχκβεζε θαη ην ζθη αληνρήο. Πνδειαηψ ζεκαίλεη: γπκλάδσ ην ζψκα κνπ θαη απνθηψ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, απνθηψ ξψκε, δπλαηνχο κπο, ηέλνληεο, ηζρπξά θφθαια θαη αξζξψζεηο, απνθηψ αληνρή, επιπγηζία, θαιά αληαλαθιαζηηθά, ζσκαηηθή ηζνξξνπία, ηζρπξνπνηψ ηελ άκπλά κνπ απέλαληη ζε ηξαπκαηηζκνχο, ηζρπξνπνηψ ην αλνζνπνηεηηθφ κνπ ζχζηεκα, ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ κνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο απηνΐαζεο απνκαθξχλσ ηνλ θίλδπλν παζήζεσλ φπσο ην δάραξν, ε ρνιεζηεξίλε, ε αξηεξηαθή πίεζε θ.ι.π,, δηαηεξψ πγηή ηελ θαξδηά κνπ θαη κεηψλσ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ. θεξδίδσ πνηφηεηα δσήο. απνηνμηλψλσ ηνλ νξγαληζκφ κνπ θαη κεηψλσ ηνλ θίλδπλν παρπζαξθίαο, πεηπραίλσ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα κε θξπψλσ ηνλ ρεηκψλα θαη λα κε δεζηαίλνκαη ην θαινθαίξη. ζπλδπάδσ άζθεζε, βφιηα θαη δηαζθέδαζε. ζπκβάιισ ζηελ βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. Φπρνινγηθέο Δπηπηψζεηο Μπνξεί λα κελ ππάξρεη επίζεκε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ λα ζπλδέεη ηελ πνδειαζία κε ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ αλεβαζκέλε ςπρνινγία σζηφζν δελ είλαη

8 ιίγνη νη εηδηθνί πνπ κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ηνπ πνδειάηνπ. ηνλ θαηάινγν ησλ φζσλ απνδεδεηγκέλα κέρξη ζηηγκήο πξνζθέξεη ε πνδειαζία ζηελ πγεία ελφο αλζξψπνπ (εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ, κπτθφ θαη ζθειεηηθφ ζχζηεκα, κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο παρπζαξθίαο θαη θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ φπσο θαη ην ιίπνο θαη ηελ ρνιεζηεξίλε, θ.ιπ.), έξρεηαη ηψξα λα πξνζηεζεί θαη ε ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα θαη ε κείσζε ηεο ςπρνινγηθήο θφξηηζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ςπρνιφγνο Γηψξγνο Κεζίζνγινπ «ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην άγρνπο, ην νπνίν είλαη ζχλεζεο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Παξάγεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εμάζθεζε θαη ηε ραιάξσζε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο. Ζ πνδειαζία είλαη ηδηαίηεξα θαιή γηα απηή ηε δηαδηθαζία, θαηαπνιεκψληαο ην άγρνο κε δχν ηξφπνπο: αθ ελφο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα δξάζε, ζε κηα θνηλσλία πνπ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ρξφλν γηα θίλεζεο ή άζθεζε θη αθ εηέξνπ εμηζνξξνπεί ηελ απμεκέλε θφξηηζε, θπξίσο ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή». Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη «ε πνδειαζία έρεη ζεκαληηθή ραιαξσηηθή επίδξαζε ιφγσ ηεο νκνηφκνξθεο, θπθιηθήο θίλεζεο πνπ ζηαζεξνπνηεί ηηο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ εμνπδεηεξψλεη ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη άιια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ άζθεζε βνεζάεη επίζεο ηελ νξκνληθή ηζνξξνπία». ίγνπξα ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νθέιε θάζε παξφκνηαο άζθεζεο, εληνχηνηο ην πνδήιαην είλαη εθηφο απφ θαζαξή άζιεζε, έλα νηθνινγηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ ζνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο αθνχ δελ ζε πεξηνξίδεη ζε έλαλ θιεηζηφ ρψξν αιιά ζε θέξλεη ζε επαθή κε ηε θχζε αιιά θαη κε πεξηζζφηεξν θφζκν απμάλνληαο ηελ θνηλσληθφηεηα ζνπ. ε. Πνδήιαην θαη Πεξηβάιινλ Ζ ζπλνιηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη άηνκν κε βάζε ην εθαηφ, είλαη 0 γηα ην πνδήιαην, 3 γηα ην κεηξφ θαη ην ηξέλν, 9 γηα ην ιεσθνξείν θαη 100 γηα ην ζπκβαηηθφ απηνθίλεην. Οη εθπνκπέο ξχπσλ έρνπλ κεησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σν 30% ηεο ζπλνιηθήο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνλ πιαλήηε πξνθαιείηαη απφ ην απηνθίλεην. Σν πνδήιαην: δελ εθπέκπεη αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ κνιχλνπλ θαη ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ φμηλε βξνρή, ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο θ.ι.π. δελ εθπέκπεη ζεξκφηεηα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζεξκνξξχπαλζε θαη νδεγνχλ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη

9 ζην θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. δελ έρεη θηλεηήξα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθφ νμπγφλν γηα ηηο θαχζεηο ησλ θηλεηήξσλ ηνπο. είλαη αζφξπβν θαη θάλεη ηηο πφιεηο πην ήζπρεο θαη αλζξψπηλεο, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν, ερνξχπαλζε, ελνρινχλ ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. είλαη θαζαξφ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ αθήλνπλ ππνιείκκαηα θαχζεο ζην δξφκν φπσο πγξά θξέλσλ, αληηςπθηηθά, ιάδηα, δελ κνπηδνπξψλεη ηα θηίξηα θαη ηελ πφιε κε θαπζαέξηα θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ ηνπ λα πεηάεη απνξξίκκαηα (αλνίγνληαο ην παξάζπξν) αθνχ ε πξφζβαζε ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ είλαη άκεζε. είλαη πνιηηηζκέλν κεηψλεη ηελ θζνξά ησλ δξφκσλ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηηο ππνδνκέο, ηα κλεκεία, ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη ην πξάζηλν. δελ πξνθαιεί νπηηθή θαη αηζζεηηθή ξχπαλζε, ζπκβάιεη ζε έλα πεξηβάιινλ πην φκνξθν θαη κεηψλεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν κπεηφ θαη άζθαιην, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ παξακνξθψλνπλ, ακαπξψλνπλ, πξνθαινχλ αζθπμία, ππνζάιπνπλ ηελ άλαξρε νηθνδφκεζε ηεο πφιεο θαη ηελ άλαξρε επέθηαζε ησλ πξναζηίσλ. ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ηελ ηξνθή πνπ είλαη ε πην αλαθπθιψζηκε κνξθή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ ζπαηαινχλ ελέξγεηα θαη εμαληινχλ ηνπ ελεξγεηαθνχο πφξνπο. θαηαιακβάλεη ιηγφηεξν ρψξν θαη είλαη πνιχ πην εχθνια αλαθπθιψζηκν, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα νγθψδε κέζα κεηαθνξάο. είλαη νηθνινγηθφ θαη ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ πιαλήηε. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ πνδειάηνπ ζεσξνχλ φηη ην πνδήιαην κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιχζε ζηα έληνλα πξνβιήκαηα ζπγθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κεγαινππφιεηο ηνπ πιαλήηε. ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην Άκζηεξληακ, ε Κνπεγράγε θαη ε Βαξθειψλε. ηε Γαλία, ε αγνξά θαη ε θαηνρή ΗΥ θνξνινγνχληαη, κε ρξήκαηα πνπ πεγαίλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ θαη γηα ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο. Σν 35% ηνπ πιεζπζκνχ πεγαίλεη ζηε δνπιεηά κε πνδήιαην. ηελ Μπνγθνηά ηεο Κνινκβίαο, έρνπλ έλα πξφγξακκα, «ε Πφιε γηα ηνπο Πνιίηεο»: θάζε Κπξηαθή 56 ρηιηφκεηξα δξφκσλ θιείλνπλ γηα ην ΗΥ. ηε Νέα Τφξθε, ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην. ηηο ΖΠΑ, κεξηθέο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο θαηλνχξγην πνδήιαην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ ην ιηγφηεξν 3 κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα λα έξρνληαη ζηε δνπιεηά. Παξαηήξεζαλ φηη νη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν. Βαζηθέο ελδείμεηο δηεπθφιπλζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηα πνδήιαηα. Γπζηπρψο απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ ρψξα καο, φπνπ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην. Ο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε ππνινγίδεηαη ζήκεξα φηη μεπεξλά ην έλα

10 δηζεθαηνκκχξην. ζη. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νδήγεζε πνδειάηνπ έρεη απμεζεί κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ. Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνιινί εγθαηαιείπνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαην, γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θαλείο, ππάξρνπλ θαη πνιινί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ν πνδειάηεο πξέπεη λα γλσξίδεη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ ηα αηπρήκαηα κε πνδήιαηα καο βνεζάεη θαη λα ηα απνθχγνπκε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηελ νδήγεζε απηνθηλήηνπ θαη πνδειάηνπ ζηηο πφιεηο, ηηο αηηίεο αηπρεκάησλ θαζψο θαη θάπνηεο ζπκβνπιέο θαη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ κεηαμχ πνδειάησλ θαη απηνθηλήησλ. 1. Δπηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά απφ νδεγνχο απηνθηλήησλ Δπηθίλδπλε ζηξνθή: Όηαλ έλα πνδήιαην βξίζθεηαη ζε κηα δηαζηαχξσζε, νη νδεγνί ζπρλά πξνζπαζνχλ κε αλππνκνλεζία λα ζηξίςνπλ κπξνζηά απφ απηφ. Δπηθίλδπλε πξνζπέξαζε: Μεξηθέο θνξέο έλαο νδεγφο δε δίλεη ζην πνδειάηε αξθεηφ ρξφλν ελψ πεξλάεη θαη ην εθηνπίδεη εθηφο δξφκνπ. Αδηαθνξία γηα ηνπο πνδειαηνδξφκνπο: Όηαλ ππάξρεη πνδειαηνδξφκνο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ νη νδεγνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ παξνπζία ηνπ Αλνηρηέο πφξηεο απηνθηλήηνπ: Μεξηθέο θνξέο νη νδεγνί αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ρσξίο λα

11 ειέγμνπλ ην δξφκν. Τπεξεθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο θξελαξίζκαηνο ησλ πνδειάησλ: Δλψ ηα θξέλα ησλ πνδειάησλ έρνπλ βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληνχηνηο δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ηα θξέλα ησλ απηνθηλήησλ. Με ζσζηή εθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πνδειάηνπ: Οη νδεγνί δε ζπλεζίδνπλ λα εθηηκνχλ ζσζηά ηελ ηαρχηεηα ηνπ πνδειάηνπ θαη ππνηηκνχλ ηε ηθαλφηεηα λα ηνπο πξνιάβεη ή λα ηνπο πξνζπεξάζεη. 2.Δπηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά απφ πνδειάηεο Αγλνψληαο ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε : Μεξηθέο θνξέο νη πνδειάηεο ηζρπξίδνληαη φηη νη θαλφλεο ηνπ θ.ν.θ. ηζρχνπλ κφλν γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα Πεξλψληαο κηα ζεηξά απφ ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα Οδεγψληαο κε πςειή ηαρχηεηα: Με ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πνδειάηνπ: Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ κέγηζηε αζθάιεηα. 3. Φησρφο ζρεδηαζκφο ησλ πνδειαηνδξφκσλ Ο θησρφο ζρεδηαζκφο ησλ πνδειαηνδξφκσλ είλαη έλαο παξάγνληαο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ κεηαμχ απηνθηλήησλ θαη πνδειάησλ ή κεηαμχ πνδειάησλ θαη πεδψλ. 4. Παηδηά θαη πνδήιαηα πρλά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ «πεηξαγκέλα» ή θαηεζηξακκέλα πνδήιαηα θαη επίζεο δελ πεηζαξρνχλ πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ ( νδεγνχλ κε κεγάιε ηαρχηεηα ή κε ην έλα ρέξη,, δελ θνξάλε θξάλνο, πάλε ζην αληίζεην ξεχκα, δελ έρνπλ επαξθή θσηηζκφ) κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Γηα απηφ είλαη θξφληκν νη νδεγνί νρεκάησλ φηαλ βιέπνπλ κηθξνχο πνδειάηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. 5.Σν ππνρξεσηηθφ θξάλνο ζην πνδήιαην ζψδεη δσέο Ζ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ κφληκσλ βιαβψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά απφ αηπρήκαηα κε πνδήιαην, αθνξνχλ ηξαπκαηηζκνχο ζην θεθάιη. Ζ ρξήζε θξάλνπο γηα πνδήιαηα κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζην θεθάιη απφ αηπρήκαηα κε πνδήιαην. Σα κνληέξλα θξάλε είλαη πην ειαθξηά θαη αεξηδφκελα. Πέξαλ ηνχηνπ ε ηηκή ηνπο είλαη ρακειή, ελψ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνθπγή ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ζην θεθάιη, είλαη ζεκαληηθή. Ακεξηθαληθή κειέηε βξήθε φηη ε ζέζπηζε λφκνπ πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ην θξάλνο θαηά ηελ πνδειαζία είλαη απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Νφκνη ζρεηηθά κε ην πνδειαηηθφ θξάλνο εθαξκφδνληαη ζε 21 πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. ε απηέο ηηο πνιηηείεο ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο ήηαλ δηπιάζηα απφ φηη ζηηο πνιηηείεο ρσξίο ζρεηηθνχο λφκνπο.

12 δ. Αζθάιεηα Πνιιέο θνξέο νη νδεγνί άιισλ νρεκάησλ βιέπνπλ ηελ παξνπζία πνδειάησλ ζηνπο δξφκνπο σο ελφριεζε. Έλαο πνδειάηεο είλαη εμαηξεηηθά εππαζήο ζε ηξαπκαηηζκνχο φηαλ ρηππεζεί απφ απηνθίλεην. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα πνδήιαηα λα ζέβνληαη ηελ παξνπζία ν έλαο ηνπ άιινπ ζην δξφκν θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δξφκνπ ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα λα απνθχγεηε ηα αηπρήκαηα.να θνξάηε θξάλνο. Μείλεηε καθξηά απφ ην πεδνδξφκην: Μελ πεγαίλεηε θφληξα ζην αληίζεην ξεχκα. Να έρεηε θσηεηλή ζήκαλζε θαη πίζσ θαη κπξνζηά ζην πνδήιαηφ ζαο. Ζ αξγή νδήγεζε είλαη αζθαιήο Βεβαησζείηε φηη ε ζέια βξίζθεηε ζην ζσζηφ χςνο θαη θαιά ζηεξεσκέλε. Υξεζηκνπνηείηε ηελ θφξλα φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη Γελ πξέπεη λα έρεηε ζπλεπηβάηε γηαηί έηζη θηλδπλεχεηε λα ράζεηε ηελ ηζνξξνπία ζαο. Να νδεγείηε δεμηά γηα αζθάιεηα θαη λα παίξλεηε ηηο ζηξνθέο κε ρακειή ηαρχηεηα. Να ζέβεζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ πεδψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νδεγείηε ζην πεδνδξφκην. Να δίλεηε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πεδνχο. Να ζπκκνξθψλεζηε κε ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο Να ειέγρεηε ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο Να κε κηιάηε ζην θηλεηφ. Να κελ αθνχηε κνπζηθή κε αθνπζηηθά. ε. Πώο λα αγνξάζεηε ην ηδαληθό πνδήιαην Πξνηνχ αγνξάζνπκε πνδήιαην πξέπεη λα μέξνπκε ηε ρξήζε ηνπ. Αλ ην ζέινπκε γηα ρξήζε ζηελ πφιε, ηδαληθά είλαη ην πνδήιαηα δξφκνπ ή πφιεσο. Δίλαη ζπλήζσο πην μεθνχξαζηα θαη έρνπλ ξφδεο ζρεδφλ ιείεο, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ηξηβή κε ην νδφζηξσκα.

13 Αλ δηαλχνπκε κεγάιεο απνζηάζεηο έλα πνδήιαην κε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε, είλαη ηδαληθφ, αθνχ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν θφπν ζην πεηάιη. Αλ ρξεζηκνπνηνχκε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα αγνξάζνπκε έλα ζπαζηφ. Αλ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζην βνπλφ ή ζε πην αλψκαιν δξφκν ηηο αλάγθεο καο θαιχπηεη θαιχηεξα έλα mountain bike, πνπ έρεη πην ρνλδξέο ξφδεο θαη είλαη θαηάιιειν γηα πην αλψκαιεο επηθάλεηεο. Αθφκε ππάξρνπλ θαη ηα πνδήιαηα trekking πνπ είλαη θαηάιιειά θαη γηα ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, αιιά θαη γηα δηαδξνκέο ζε ιηγφηεξν νκαινχο δξφκνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή πνδειάηνπ παίδεη επίζεο θαη αλ είκαζηε αξράξηνη ή πην έκπεηξνη πνδειάηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα πνδήιαην κε «low step» δει. ρακειφ ζθειεηφ πνπ καο επηηξέπεη λα αλεβαίλνπκε θαη λα θαηεβαίλνπκε εχθνια απφ απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνδειάησλ θαηαζθεπάδνπλ πνδήιαηα ζε πνηθίια κεγέζε small, large, medium θηι. Γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο κεζαίνπ αλαζηήκαηνο άλδξεο ζπλήζσο θαηάιιεια είλαη ηα small ή large, γηα πην ςεινχο ην extra large θηι. Έλαο εκπεηξηθφο ηξφπνο λα ειέγμεηε αλ ην χςνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη ην θαηάιιειν είλαη ν εμήο: Καζίζηε ζηε κέζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ (ηνλ ηειεπηαίν νξηδφληην ζσιήλα ηνπ ζθειεηνχ) απφ ην θαβάιν ζαο. Ζ ηδαληθή απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 6 εθαηνζηά γηα ηα πνδήιαηα βνπλνχ. Αξθεηά πνδήιαηα πφιεσο δελ έρνπλ πνηθηιία κεγεζψλ έρεηε σζηφζν ηε δπλαηφηεηα λα ηα θέξεηε ζηα κέηξα ζαο, ηνπνζεηψληαο ηε ζέια ζην ζσζηφ χςνο www.bncycling.com 9..www.utube.com ζ. Πεγέο : Μ Ο Σ Ο Τ Κ Λ Δ Σ Α α. Ηζηνξία

14 Σν δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ην πξψην κεραλνθίλεην δίθπθιν δφζεθε ζηνλ Γθφηιηκπ Νηάηκιεξ ην 1885 γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κεραλνθίλεηνπ μχιηλνπ πνδειάηνπ κε δχν κηθξέο βνεζεηηθέο ξφδεο νπζηαζηηθά επξφθεηην γηα ηξίηξνρν. Δπεηδή ε επελδπκέλε ζέια ηνπ έκνηαδε κε ζέια αιφγνπ, ην φρεκα ζχκηδε κάιινλ άκαμα παξά κεραλνθίλεην φρεκα. Γηέζεηε κηληκαιηζηηθφ ηηκφλη θαη ηεηξάρξνλν κνλνθχιηλδξν θηλεηήξα κε θπβηζκφ 264 θ.εθ. θαζψο θαη ηζρχ κηζνχ ίππνπ. Γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα απηή ε πξψηε κνηνζπθιέηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πξσηφγνλε θαη κνληέξλα ζπγρξφλσο. Ο κηληκαιηζηηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνηάδεη λα αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ ληηδάηλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κνξθή πξνζαξκφδεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα (form follows functions). Ζ πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο «κνηνζηθιέηα» δηεθδηθήζεθε ην 1897 απφ ηνπο Γεξκαλνχο αδειθνχο Βίιρεικ θαη Υάηλξηρ Υίιληεκπξαλη (Hildebrand) θαη ηνλ Αινΐο Βφιθζκχιιεξ (Alois Wolfsmuller). Γχν ρξφληα πξηλ ε εηαηξεία ηνπο κε ηελ επσλπκία Hilderbrand & Wolfsmuller είρε θαηαζθεπάζεη κηα κνηνζπθιέηα παξαγσγήο, ηελ πξψηε ζηνλ θφζκν. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, εθείλνο πνπ ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηεο κνηνζπθιέηαο ήηαλ ν Μάηκπαρ, ζπλέηαηξνο ηνπ Νηάηκιεξ. Με ην θαξκππξαηέξ κε αθξνθχζην θαη ηνλ θιεηζηφ ζάιακν πισηήξα επηλφεζε κηα κέζνδν, ε νπνία ζε εμειηγκέλε κνξθή εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα ζηε κνηνζπθιέηα. Με ηελ εθεχξεζε ηνπ Νηάηκιεξ πεηξακαηίζηεθαλ επίζεο θαη νη Γάιινη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θφκε Αικπέξ ληε Νηηφλ (Albert de Dion), ν νπνίνο έθαλε ηνλ θηλεηήξα κηθξφηεξν θαη πην ζπκπαγή (απφ ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα νη θηλεηήξεο ληε Νηηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηελ θαηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ). ην κεηαίρκην ηνπ αηψλα δηάθνξεο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ κεραλνθίλεηα δίθπθια, επεηδή δηαηζζάλνληαλ φηη ε αγνξά απηή ζα έρεη κέιινλ. Οη αδειθνί Βεξλέξ απφ ην Παξίζη είλαη εθείλνη πνπ απφ ην 1900 κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα πξσηεία γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνηνζπθιέηαο, πνπ πξνζεγγίδεη ζε κνξθή ηε ζχγρξνλε. Ο Βαιθάλ Λσξέλ (Valcan Laurin) είρε κάιηζηα ηελ επθπή έκπλεπζε λα ην ηνπνζεηήζεη ηνλ θηλεηήξα ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ. Έλα άιιν νξφζεκν γηα ηελ επηηπρή θαη πξνπάλησλ αζθαιή κεραλνθίλεζε έζεζε ν Ρφκπεξη Μπνο (Robert Bosch) ην 1902 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ καληαηφ πςειήο ηάζεο κε κπνπδί, πνπ αληηθαηέζηεζε ηε καγλεηηθή αλάθιεμε.

15 β. Καηαζθεπή θαη εμέιημε Ζ ζχγρξνλε κνηνζηθιέηα απνηειείηαη απφ ηνλ ζθειεηφ, ηνλ θηλεηήξα θαη ηνπο ηξνρνχο. Ο ζθειεηφο θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ ζσιήλα απφ ράιπβα. Ο θηλεηήξαο ζηεξίδεηαη ζε ρακειφ ζεκείν γηα ηελ αχμεζε ηεο επζηάζεηαο θαη είλαη ηεηξάρξνλνο ή δίρξνλνο. Ο αξηζκφο ησλ θπιίλδξσλ μεθηλά απφ έλαλ θαη θηάλεη κέρξη ηνπο έμη. Δηδηθφηεξα ζηνπο θηλεηήξεο κε δχν θαη άλσ θπιίλδξνπο, ε δηάηαμε κπνξεί λα είλαη: ζεηξηαθή V θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα ή V εγθάξζηα boxer (αληηθξηζηνί). ηηο κνηνζηθιέηεο καδηθήο παξαγσγήο ε ηζρχο ησλ θηλεηήξσλ μεθηλά απφ έλαλ ίππν θαη θηάλεη ηνπο 200 ίππνπο. Ο θπβηζκφο μεθηλά απφ ηα 50 θ.εθ. θαη θηάλεη ηα θ.εθ.. Σν θαχζηκν πιηθφ θαηέξρεηαη ζηνλ εμαηκηζηήξα απφ δνρείν (ξεδεξβνπάξ) πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ θηλεηήξα. Ζ εμάηκηζε θαη ε αλάκημε ηνπ θαπζίκνπ κε ηνλ αέξα γίλεηαη ζην θαξκπηξαηέξ ή κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ. Τπάξρνπλ αεξφςπθηνη, αεξνειαηφςπθηνη θαη πδξφςπθηνη θηλεηήξεο. Σέινο, νη ηξνρνί είλαη δχν, ζήκεξα φκσο, ππάξρνπλ θαη ηξίηξνρεο πινπνηήζεηο κε δχν ηξνρνχο πίζσ ή ζπαλίσο κε δχν ηξνρνχο εκπξφο.

16 γ. Δίδε Μεραλώλ Γ ί η ξ ν ρ α θπξίσο γηα αζηηθή ρξήζε Μνηνπνδήιαηα. Δίδνο πνπ ηείλεη λα θαηαξγεζεί, κε θπβηζκφ πνπ θαηά θαλφλα είλαη ζηα 50 cc. O θηλεηήξαο είλαη δίρξνλνο θαη ε κεηάδνζε είλαη κε αιπζίδα. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα κηθξέο δηαδξνκέο ζηελ πφιε. Σα κνηνπνδήιαηα έρνπλ θαη πεηάιηα παξφκνηα κε ηνπ πνδειάηνπ γηα ππνβνήζεζε ηεο ηζρχνο. «Παπηά». Δίδνο πνπ «μεθίλεζε» απφ ην ηζηνξηθφ Honda C-50 ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κε θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά: θπβηζκφο 50 cc, εκηαπηφκαην θηβψηην ηεζζάξσλ ζρέζεσλ (αξρηθά ηξηψλ), ηεηξάρξνλνο αεξφςπθηνο κνλνθχιηλδξνο θηλεηήξαο, πνδηά, ειεχζεξνο (θελφο) ρψξνο έκπξνζζελ ηεο ζέιαο, ξεδεξβνπάξ θάησ απφ ηε ζέια θαη ρξήζε απνθιεηζηηθά ζε αζηηθέο κεηαθηλήζεηο. ήκεξα πιένλ θαηαζθεπάδνπλ «παπηά» πνιιέο εηαηξείεο απφ ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο κε θπβηζκφ πνπ θηάλεη ηα 150 cc, δηζθφθξελα ζηνλ εκπξφζζην θαη πίζσ ηξνρφ, θαηαιχηε θαη αλαξηήζεηο απφ κεγαιχηεξα δίθπθια. Καηά θαηξνχο έρνπλ εκθαληζηεί δίρξνλα «παπηά» (Yamaha) θαη κε ζπκπιέθηε (Yamaha Z). Δπίζεο ηα «παπηά» είλαη ην είδνο ζην νπνίν γίλνληαη νη πεξηζζφηεξεο κεηαηξνπέο απφ ρνκπίζηεο ζε αχμεζε θπβηζκνχ, εμαηκίζεηο θαη πνιιά άιια. Παξφιν πνπ έγξαςαλ ηζηνξία, σο ηα απφιπηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ πφιε, δίλνπλ ζηγά-ζηγά ηελ ζέζε ηνπο ζηα ζθνχηεξ. θνύηεξ (scooter). Ζ πιένλ αλεξρφκελε θαηεγνξία δηθχθισλ κε ηα εμήο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: θηλεηήξαο ζην θέληξν θάησ απφ ηε ζέια ή παιηφηεξα ζην πίζσ κέξνο δίπια απφ ηνλ ηξνρφ (Piaggio, Vespa), ρξήζε θπξίσο ζε αζηηθέο κεηαθηλήζεηο, απηφκαην θηβψηην, «πνδηά» κπξνζηά, ειεχζεξνο (θελφο) ρψξνο αλάκεζα ζηε ζέια θαη ηνλ εκπξφζζην ηξνρφ, ηξνρνί κηθξφηεξνη ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη δηάζεζε αξθεηψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Ο θηλεηήξαο είλαη κνλνθχιηλδξνο θαη δίρξνλνο ζηνπο κηθξνχο θπβηζκνχο (50 cc έσο 100 cc) θαη ηεηξάρξνλνο φηαλ είλαη πάλσ απφ 150 cc. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πινπνηήζεηο κε θπβηζκφ ζηα 850 cc (Gilera), φπσο επίζεο θαη κε δχν

17 θπιίλδξνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ζθνχηεξ κε εκηαπηφκαηα θηβψηηα θαη κε κεγάινπο ηξνρνχο. Ζ επθνιία ρξήζεο, ην ρακειφ θέληξν βάξνπο, ην ρακειφ χςνο ηεο ζέιαο θαη ε ζρεηηθή πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, θαηέζηεζαλ ηα ζθνχηεξ δεκνθηιέζηαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαβαηψλ.

18 δ. Καηεγνξίεο Μεραλώλ Οη θαηεγνξίεο ησλ ζχγρξνλσλ κνηνζηθιεηψλ είλαη πνιιέο θαη αληαλαθινχλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Οη custom, φπσο νη Harley-Davidson, έρνπλ ην ηηκφλη αξθεηά ςειά θαη ηα πεληάι κπξνζηά, ψζηε νη αλαβάηεο λα θάζνληαη πην βνιηθά ζηα ηαμίδηα ηνπο ζηηο αραλείο ακεξηθαληθέο ιεσθφξνπο. Οη enduro, είλαη κεραλέο κεγάινπ θπβηζκνχ. Ηδαληθέο γηα ρσκαηφδξνκνπο, είλαη απφγνλνη ησλ motocross, αθνχ δηαηεξνχλ ηελ κπξνζηηλή ξφδα κε ην ςειφ θηεξφ Οη on/off, αλ ν ππνςήθηνο πειάηεο δε ζέιεη λα πάξεη ηα φξε θαη ηα ιαγθάδηα θαη λα βνπηερηεί ζηε ιάζπε. Απηέο νη κεραλέο πξνζθέξνπλ αμηνπξεπείο δπλαηφηεηεο γηα ηηο εθηφο δξφκνπ δηαδξνκέο θαη, παξάιιεια, είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε. Οη street (δξόκνπ), νη νπνίεο μερσξίδνπλ γηα ηηο πςειέο ηνπο επηδφζεηο. ' απηέο αλήθνπλ θαη νη naked (γπκλέο), νη νπνίεο νλνκάδνληαη έηζη γηαηί ν θηλεηήξαο ηνπο δελ θαιχπηεηαη απφ πιαζηηθά κέξε.

19 ε. Καηεγνξίεο Μνηνζηθιεηηζηώλ Yπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κνηνζηθιεηηζηψλ. Οη εθ πεπνηζήζεσο κνηνζηθιεηηζηέο θαη νη εμ αλάγθεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηεί ηε κνηνζηθιέηα γηα λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά, λα ηξέρεη ζε πίζηεο ή γηα εθδξνκηθέο εμνξκήζεηο. Ο εθ πεπνηζήζεσο κνηνζηθιεηηζηήο δηαιέγεη ηε κεραλή πνπ ζα αγνξάζεη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη επεηδή μέξεη αθξηβψο ηη ρξεηάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο θαη λα κελ έρεη θαζφινπ απηνθίλεην. Γεληθά αζρνιείηαη κε ηε κεραλή θαη ζπρλά παξαθνινπζεί καζήκαηα αζθαινχο νδήγεζεο. Ζ θαηεγνξία ησλ εμ αλάγθεο κνηνζηθιεηηζηψλ πεξηιακβάλεη εθείλνπο πνπ, παξφηη πξνηηκνχλ ην απηνθίλεην, πηζηεχνπλ φηη κε ηε κεραλή κεηαθηλνχληαη γξεγνξφηεξα. Σα άηνκα απηά πνηθίιινπλ: απφ ην θνηηεηή πνπ δελ κπνξεί αθφκα λα νδεγήζεη απηνθίλεην κέρξη ηνλ ππάιιειν πνπ βηάδεηαη λα θηάζεη ζηε δνπιεηά ηνπ. "πρλά νη ζπγθεθξηκέλνη νδεγνί απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ" ππνζηεξίδεη ν θ. Σάθεο Καλειιφπνπινο, πξφεδξνο ηεο ΛΔΜΟΣ. Καη δηεπθξηλίδεη: "Αγνξάδνπλ έλα νπνηνδήπνηε κεραλάθη είηε βάζεη ησλ ιηγνζηψλ ηνπο γλψζεσλ είηε επεηδή ηνπο αξέζεη νπηηθά. Φνξνχλ έλα θξάλνο θαη νξκάλε αλάκεζα ζηα απηνθίλεηα λνκίδνληαο φηη είλαη αζθαιείο". θνπφο ηνπο είλαη λα ειίζζνληαη θαιχηεξα ζηελ θίλεζε ή, αλ κέλνπλ ζηελ εμνρή, λα θαιχπηνπλ ηηο απνζηάζεηο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν πξαθηηθά θαη γξήγνξα. Έλα πάλησο είλαη ζίγνπξν: δελ ππάξρνπλ ζθιεξνππξεληθνί κνηνζηθιεηηζηέο. Μάιηζηα ζηελ νξγαλσκέλε κνηνθίλεζε δελ πθίζηαηαη θαλ ν φξνο "κεραλφβηνο". Ο θ. Καλειιφπνπινο εμεγεί: "Ο φξνο κπνξεί λα γίλεη ελ κέξεη δεθηφο φζν ν κνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε κεραλή. Όηαλ θαηέβεη είλαη έλαο άλζξσπνο φπσο φινη. Γελ αγνξάδεη κφλν πέηζηλα".

20 ζη. Γηαηί αξέζεη ηόζν πνιύ ε Μεραλή? Γηαηί αξέζεη ηφζν πνιχ ε κεραλή; χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ε κνηνζηθιέηα ζπκβνιίδεη ηελ αληξηθή δσηηθή δχλακε θαη ηζρχ. Έλαο άληξαο πάλσ ζηε κεραλή κπνξεί λα θάλεη θηήκα ηνπ θάηη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηνπ αλήθεη: ηελ ηαρχηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δσηθνχ θφζκνπ. Απηφ ην επηηπγράλεη ρσξίο λα βξίζθεηαη θιεηζκέλνο ζηηο ιακαξίλεο ελφο απηνθηλήηνπ. Γη' απηφ ην ιφγν ε κνηνζηθιέηα ηαπηηδφηαλ πάληα κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο γπλαίθεο, αθνχ θη εθείλεο έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο. δ. Μνηνζηθιέηα θαη Πεξηβάιινλ Ρύπαλζε ΟΗ Μνηνζηθιέηεο είλαη επλνεκέλεο ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα κεηαθίλεζεο ζηελ Διιάδα. Δμαηξνχληαη, απφ ηνλ έιεγρν ησλ εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ (θάξηα ειέγρνπ θαπζαεξίσλ) - δελ ππάξρνπλ φξηα εθπνκπήο ξχπσλ, απφ ηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν (ΚΣΔΟ), απφ πεξηνξηζηηθά κέηξα θπθινθνξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη επηηξέπεηαη ε θίλεζή ηνπο ζε ιεσθνξεηφδξνκνπο. Αθφκα ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε είλαη ίδηα ή επλντθφηεξε απφ ίδηνπ θπβηζκνχ απηνθίλεηα. Φνξνινγήζεθαλ δε πνιχ αξγφηεξα απφ ηα απηνθίλεηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο εθείλεο ηεο επνρήο. Έηζη δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηθαηνινγεζεί απηή ε εχλνηα είλαη φηη νη κνηνζηθιέηεο δελ ξππαίλνπλ, είλαη γξήγνξεο θαη πξαθηηθέο κέζα ζηελ πφιε, είλαη πξνζηηέο ζηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη ηέινο φηη θαηαιακβάλνπλ κηθξφηεξν ρψξν. Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηελ ερνξχπαλζε πνπ ζπλήζσο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπ απηνθηλήηνπ. Κνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο Οη κνηνζηθιέηεο θαηέρνπλ κία ηδηάδνπζα ζέζε ζην ζχζηεκα ησλ αζηηθψλ θαη γεληθφηεξα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ΗΥ απηνθίλεηα, φπσο ε χπαξμε θηλεηήξα, ελψ ε χπαξμε δχν ηξνρψλ ηα θάλεη λα κνηάδνπλ νπηηθά κε ηα πνδήιαηα πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα κεηαθνξάο. ίγνπξα φκσο έρνπλ κεξίδην επζχλεο ζην θπθινθνξηαθφ φηαλ δελ ππαθνχλ ζηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο

21 θαη ζπκβάιινπλ ζηε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε χπαξμε ηδενινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κνηνζηθιέηεο (αλάινγε κε ηελ ηδενινγία ηνπ ΗΥ απηνθηλήηνπ). Γειαδή νη κνηνζηθιέηεο (φπσο θαη ηα ΗΥ απηνθίλεηα) αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φρη ζαλ απιά κεηαθνξηθά κέζα, αιιά ζαλ επίδεημε δχλακεο, ρξεκάησλ, αλεμαξηεζίαο, ειεπζεξίαο θιπ ( φπσο ην ΗΥ απηνθίλεην αληηκεησπίδεηαη σο status symbol, κέζν απφδξαζεο απφ ηελ πφιε θιπ). Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ κνηνζηθιεηψλ είλαη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, εηδηθά ζηε ρψξα καο, φπνπ ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηνπο δξφκνπο είλαη ειιηπήο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο φισλ ησλ θξαηψλ, αθφκα θαη απηψλ, φπνπ θαηά γεληθή νκνινγία ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε, φπνπ νη κνηνζηθιέηεο πξνθαινχλ θνξέο ζπρλφηεξα ζαλάηνπο απφ αηπρήκαηα ζε ζρέζε κε ηα απηνθίλεηα. ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κνηνζηθιεηψλ, ζα πξέπεη αξρηθά λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε πξαθηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλνχληαη ζηελ πφιε, δελ νθείιεηαη κφλν ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (κηθξφηεξν απφ ην απηνθίλεην κέγεζνο), αιιά θαη ζηελ επλντθή κεηαρείξηζή ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ζηελ ππεξβνιηθή αλνρή πνπ επηδεηθλχεηαη ζηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Κηλνχληαη (παξάλνκα) αλάκεζα ζηα απηνθίλεηα, αλεβαίλνπλ ζπρλά ζηα πεδνδξφκηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζηελνί δξφκνη ηεο πφιεο είλαη κπινθαξηζκέλνη, ζηαζκεχνπλ νπνπδήπνηε (ζπλεζέζηαηα ζε ρψξνπο πεδψλ - ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο λα επηβαξχλνληαη ην θφζηνο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ) θιπ. ε. Αηπρήκαηα Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ησλ αηπρεκάησλ κε δίηξνρα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, απνηειεί ε έξεπλα MAIDS, ε νπνία νινθιεξψζεθε πεξί ηα κέζα ηνπ 2004 θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δεκνζηεχζεθαλ ην Φζηλφπσξν ηεο ίδηαο ρξνληάο ην 50% ησλ πεξηζηαηηθψλ ν βαζηθφο γελεζηνπξγφο παξάγσλ ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ ην αλζξψπηλν ζθάικα απφ ηνλ νδεγφ ηνπ άιινπ νρήκαηνο Οη νδεγνί άιισλ νρεκάησλ (ΑΟ) πνπ δηαζέηνπλ θαη δίπισκα κνηνζπθιέηαο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηα αηπρήκαηα νθείινληαη ζην ιεγφκελν ζθάικα αληίιεςεο (δελ ηνλ είδα!), απφ φηη νη νδεγνί πνπ δελ δηαζέηνπλ αλάινγν δίπισκα. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο απνδφζεθε ην αηχρεκα ζηελ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Αληίζεηα βξέζεθε επηθίλδπλε ε κεγάιε δηαθνξά ηαρχηεηαο απφ ηα ππφινηπα νρήκαηα. ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαηαγξάθεθε παξαβίαζε ηνπ ΚΟΚ, απηή αθνξνχζε ζπρλφηεξα ηνπο νδεγνχο ησλ άιισλ νρεκάησλ παξά ηνπο αλαβάηεο κνηνζπθιεηψλ (18% έλαληη 8%).

22 ζ. Αζθάιεηα Κξάλνο Tν θέιπθνο ηνπ θξάλνπο ζπλήζσο είλαη θηηαγκέλν απφ κίμε πνιπθαξκπνλάηνπ, απφ fiberglass, ή απφ κίμε δηάθνξσλ άιισλ πιηθψλ φπσο carbon (αλζξαθνλήκαηα) θαη Kevlar. Σα θξάλε απφ fiberglass ζπλήζσο έρνπλ πνιχ κεγάιε αληνρή ζε δπλαηή πξφζθξνπζε θαη ην πιηθφ παξακέλεη αλαιινίσην γηα πνιιά ρξφληα, φπσο επίζεο θαη ηα carbon

23 Σν πνιπθαξκπνλάην είλαη ζπλήζσο γεξνθηηαγκέλν αιιά φρη γηα πνιιά ρξφληα θαη ην βάξνο ηνπ είλαη θάπνπ ζηελ κέζε θαη πξνο ηα πάλσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ γξακκαξίσλ πνπ έρνπλ ηα θξάλε. Σα fiber,carbon είλαη ζαθέζηαηα πνην ειαθξηά θαη ίζσο απφ ηα πνην ειαθξηά θξάλε. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε άλεζε πνπ πξνζθέξεη γαπηφ βαζηθφηαην θξηηήξην είλαη ε ζσζηή εθαξκνγή ζην θεθάιη καο. Γελ πξέπεη λα καο πηέδεη (απιά λα εθαξκφδεη ρσξίο θελά) ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θεθαιηνχ καο, απηήλ πνπ πεξλάεη απφ ην χςνο ηνπ κεηψπνπ. Όηαλ ινηπφλ δνθηκάδεηε έλα θξάλνο ζε θάπνην θαηάζηεκα, θξνληίζηε λα ην αθήζεηε ζην θεθάιη ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά, πξηλ ην βγάιεηε θαη εζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην αλ ζαο ελνριεί έζησ θαη ιίγν ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θεθαιηνχ ζαο.αθνχ πεξάζεη απηφο ν ρξφλνο, βγάιηε ην θξάλνο θαη θνηηαρηείηε ζε έλα θαζξέθηε γηα ηπρφλ θφθθηλα ζεκάδηα ζην πξφζσπν ζαο. Αλ ππάξρνπλ θαιφ είλαη λα ην πξνζέμεηε.ζ πίεζε ζηα κάγνπια ΠΡΔΠΔΗ λα ππάξρεη θαη είλαη ην κφλν ζεκείν πνπ κεηά απφ κηθξή ρξήζε ζα αθήζεη ζεκάδε. Δπίζεο ην εζσηεξηθφ πξέπεη λα είλαη απφ χθαζκα θαιήο πνηφηεηαο θαη ππναιιεξγηθφ. Θπκεζείηε... δελ ηαηξηάδνπλ φιεο νη κάξθεο θξαλψλ ζην θεθάιη καο, γη απηφ κελ αγνξάζεηε ηελ θαιχηεξε κάξθα αλ δελ θάζεηαη ζσζηά ζην θεθάιη ζαο. Έλδπζε Ζ εηδηθή έλδπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλαβάηε. Πεξηιακβάλεη παληειφληα ή θφξκεο, κπνπθάλ, ηζνζεξκηθά εζψξνπρα, γάληηα, κπφηεο, αδηάβξνρα, δψλεο κέζεο, πξνζηαζίεο πιάηεο, γπαιηά. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δέξκα ή ζπλζεηηθέο χιεο, κε εληζρπκέλα ζεκεία θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα αηπρήκαηα.

24

25 pezh.gr/ hmerida/moto.htmhttp: thesekouratoi.blogspot.gr/ fotosearch.com/photos-images/scooter.html Rc-cafe.blogspot.com Πεξηνδηθφ MOTORSPORT cbrxx.dark.com/t968-topic el.wikipaideia.org/wiki/μνηνζπθιεηα magusto.gr η. Πεγέο

26 Α Τ Σ Ο Κ Η Ν Ζ Σ Ο α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθφξν επηβαηηθφ φρεκα κε ελζσκαησκέλν θηλεηήξα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη θαηεχζπλζε. χκθσλα κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο νξηζκνχο, ηα απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα θηλνχληαη (σο επί ην πιείζηνλ) ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, λα έρνπλ θαζίζκαηα γηα έλα σο έμη άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά αλζξψπσλ, αιιά θαη κεξηθέο θνξέο γηα ηελ κεηαθνξά δηαθφξσλ πξαγκάησλ. Γεληθά ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Μηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζπνξ απηνθίλεηα, πνπ ζρεδηάδνληαη κε θχξηα θξηηήξηα ηελ αλάπηπμε πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ηελ θαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ κηα άιιε θαηεγνξία ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ (ιεσθνξεία, πνχικαλ), θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. β. Ηζηνξία Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ απηνθηλήηνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα άηνκν θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ εξγάζηεθαλ ηαπηφρξνλα γηα ηελ αλάπηπμε απηνθηλνχκελσλ νδηθψλ νρεκάησλ. Αλακθηζβήηεηα, ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο έγηλε πνιχ πξηλ απφ ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ Ηιηάδα, φπνπ ν Όκεξνο αθεγείηαη φηη ν Ήθαηζηνο θαηαζθεχαδε 20 ηξνρνθφξνπο ηξίπνδεο, πνπ ζα θπινχζαλ κφλνη ηνπο ζηε ζχλνδν ησλ ζεψλ θαη κφλνη ηνπο πάιη ζα επέζηξεθαλ ζην παιάηη ηνπ ρσινχ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Ο Λενλάξλην Νηα Βίληζη αζρνιήζεθε κε ηελ ηδέα ελφο απηνθηλνχκελνπ νρήκαηνο. Ζ Βαζηιηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ (Royal Automobile Club) ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ε Λέζρε απηνθηλήηνπ (Automobile Club) ηεο Γαιιίαο ζπκθσλνχλ πηα πσο ν Νηθνιά Κπληφ απφ ηε Λσξαίλε ππήξμε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξψηνπ πξαγκαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Σν φρεκα απηφ ήηαλ έλα ηεξάζηην, βαξχ, αηκνθίλεην ηξίθπθιν θαη ην κνληέιν ηνπ 1769 ιέγεηαη φηη θηλήζεθε επί 20 ιεπηά κε ηαρχηεηα 3,6 ρικ/ψξα, κεηαθέξνληαο 4 άηνκα θαη φηη αλέθηεζε αξθεηή πίεζε αηκνχ γηα λα επαλαιάβεη ηελ πνξεία ηνπ κεηά απφ ζηάζε 20 ιεπηψλ. Ζ επνρή ηεο κεγαιχηεξεο επηηπρίαο ησλ αηκνθίλεησλ ακαμψλ δηήξθεζε απφ ην 1831 σο ην Πεηξακαηηζκνί κε αηκνθίλεηεο άκαμεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ

27 πνιινχο εθεπξέηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ζ εμειηθηηθή πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε ακείσηε παξά ην αληίμνν θιίκα θαη πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αη ειαθξά αηκνθίλεηα απηνθίλεηα θαηαζθεπάδνληαλ εθηφο απφ ηε Βξεηαλία, ζηηο ΖΠΑ, ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαλία κε ελδηαθέξνπζεο επηδφζεηο. Ο Καξι Μπεληο πίζηεπε αθξάδαληα φηη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο ζα δηαδερφηαλ ην άινγν, θέξλνληαο επαλάζηαζε ζηηο παγθφζκηεο κεηαθνξέο. Δπέκεηλε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα θαηαζθεπάζεη έλα βελδηλνθίλεην φρεκα παξά ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ηελ ζθιεξή αληίζεζε ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ. Ο Μπεληο νδήγεζε ην πξψην ηνπ απηνθίλεην, έλα ηξίθπθιν κε δίρξνλν, κνλνθχιηλδξν θηλεηήξα, ζηηο αξρέο ηνπ Γχν κφλν θνξέο έζβεζε ν θηλεηήξαο, κέρξηο φηνπ κηα ζπαζκέλε θαδέλα ζηακάηεζε ηελ επίδεημε. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1885, φηαλ ν Μπεληο ζέιεζε λα επηδείμεη έλα ειαθξά βειηησκέλν κνληέιν, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ζπλέηξηςε ην φρεκα πάλσ ζηνλ καλδξφηνηρν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Ο Μπεληο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε ζηνλ Παξηζηλφ Δκίι Ρνδέ ην Βαζκηαία φκσο ε επηηπρεκέλε ζρεδίαζε θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο αλέβαζαλ ηηο πσιήζεηο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Σν 1888 απαζρνινχζε 50 εξγάηεο ζηελ θαηαζθεπή ηξηθχθισλ. Σν 1890 άξρηζε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξάηξνρνπ απηνθηλήηνπ. Οη ηηαινί εκθαλίζηεθαλ αξγφηεξα ζηε ζθελή: ε εηαηξεία ηεθαλίλη-μαξηίλα ην 1896 ζεσξείηαη σο ζεκέιην ηεο ηηαιηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ελψ πεξί ην 1898 ν Σδνβάλη Αληέιη ίδξπζε ηε FIAT πνπ εμειίρζεθε ζε έλα απ ηα ζεκαληηθφηεξα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ θφζκνπ θαη ηε δηαηήξεζε ππφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ έιεγρν κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ην Καηαζθεπαζηέο κηθξφηεξνη αιιά κεγάιεο θήκεο ήηαλ νη Λάληζηα, Άιθα Ρνκέν, Μαδεξάηη θαη Φεξάξη. Ζ δεθαεηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε πνιιψλ λέσλ κηθξψλ αιιά θαη κεγάισλ απηνθηλήησλ. Σα ρξφληα απφ ην 1925 κέρξη ην 1942 ζεσξνχληαη σο ηα θιαζζηθά ρξφληα ηνπ απηνθηλήηνπ, θαηά ηα νπνία ην πνιπηειέο γξήγνξν απηνθίλεην έθηαζε ζηελ θνξπθή ηεο δφμαο ηνπ. Σν πξψην φλνκα ζηνλ ηνκέα απηφλ ήηαλ ε εηαηξία Ρνιο-Ρφπο πνπ ηδξχζεθε ηα Άιιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο πνιπηειψλ απηνθηλήησλ ήηαλ ε Ηζπάλν- νπίδα ηεο Ηζπαλίαο θαη Γαιιίαο, νη Μπνπγθάηη, νη Κάληηιαθ θαη ε Μεξζεληέο. γ. Γνκή Σν ζχγρξνλν απηνθίλεην είλαη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ ηεκάρηα. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ ζπληζηνχλ ην φιν φρεκα δηακνξθψζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή κέζα ζε πνιιέο δεθαεηίεο θαη πεξηιακβάλνπλ: ην ακάμσκα, ην πιαίζην δειαδή ηνλ ζθειεηφ πνπ θέξεη ηα κεραληθά εμαξηήκαηα θαη ην ακάμσκα, ηνλ θηλεηήξα, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο ηξνρνχο, ηνπο κεραληζκνχο πέδεζεο θαη νδήγεζεο, ην ζχζηεκα ςχμεο, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη ιίπαλζεο θαη έλα πιήζνο απφ φιν θαη πην πνιχπινθα πξφζζεηα εμαξηήκαηα (πρ νδνλησηνί ηξνρνί, άμνλεο, ζπκπιέθηεο, θξέλα, έδξαλα)

28 δ. Δμέιημε Σα απηνθίλεηα έρνπλ αιιάμεη πνιχ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα, θηλνχληαη νκαιά θαη δηαζέηνπλ άλεηα θαζίζκαηα, ελψ ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ ζηεξενθσληθφ, ελψ θάπνηα έρνπλ θαη ηειέθσλν. Σα κνληέξλα ακάμηα είλαη πνιχ πην αζθαιή, κε δψλεο αζθαιείαο θαη αεξφζαθνπο πνπ θνπζθψλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Δπίζεο, δηαζέηνπλ αξθεηφ ρψξν γηα απνζθεπέο θαη ςψληα. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ απηνθηλήηνπ ζεκεηψζεθε ην 1920 θαη ε ηειεηνπνίεζή ηνπ επέηξεςε ζηηο θίξκεο ηεο επνρήο εθείλεο λα θαηαζθεπάζνπλ απηνθίλεηα πνιπηειείαο, ηα νπνία θπθινθνξνχζαλ θαηά ρηιηάδεο ζηηο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο πφιεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1895 θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ κφιηο 4 απηνθίλεηα, ελψ ην 1920 ε παξαγσγή ηνπο εθεί έθηαζε ηα Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ζηνλ θηλεηήξα θαη ζην ακάμσκα έθαλαλ θαλεξά απφ πνιχ λσξίο ηα ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ απέλαληη ζηα άιια κεηαθνξηθά κέζα.

29 ε. Παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα Αμηφινγεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 50 ζηε Γεξκαλία, απφ ηνπο αδειθνχο Κνληνγνχξε, λα βγάινπλ ζηελ παξαγσγή έλα θνξηεγφ νλφκαηη Hellas. Σν 1961δεκηνπξγνχλ ζηε Θεζζαινλίθε έλα εξγνζηάζην κε ην φλνκα FARCO θαη μεθηλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπ FARMOBIL, ελφο νρήκαηνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ θνξνχζε αεξφςπθην θηλεηήξα BMW 700cc. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ν Κνληνγνχξεο ηδξχεη ηελ εηαηξεία NAMCO (National Motor Company of Greece) θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα παξνπζηάδεη ην Pony ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (γηα ηελ αθξίβεηα ζηε ΓΔΘ παξνπζηάζηεθε κφλν ην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζπλεξγαζίαο κε ηε Citroen. Παξφιν πνπ γηλφηαλ πξνζπάζεηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο θακία δελ θαηάθεξε λα ζεκεηψζεη ηε ζεκαληηθή επηηπρία ηνπ δηθνχ καο Pony. Ο δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξήκαηνο δελ ήηαλ ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Κάζε άιιν κάιηζηα. O άλζξσπνο πνπ πνχιεζε ηα πεξηζζφηεξα Pony ζηελ Διιάδα, ν θ. Δπγέληνο Ραΐζεο, αλέθεξε, ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην ABR: Όηαλ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην πξψην Pony θαη θαιέζακε ηνλ ηφηε ππνπξγφ βηνκεραλίαο θ. Κσλνθάγν, δελ έθαλε θαλ ηνλ θφπν λα έξζεη λα ην δεη Μαο δηακήλπζε κάιηζηα φηη ε Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα θηηάμεη πνηέ απηνθίλεην.παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηε δπζπηζηία κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ην φιν εγρείξεκα, νη άλζξσπνη ηεο Namco ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα φρεκα πνπ ζα απεπζχλνληαλ ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θνηλφ κε φπια ηνπ ην ρακειφ θφζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγγχεζε πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ θαηαζθεπή ηα ζήκαηα ηεο Citroen. Δμσηεξηθά ην Pony ραξαθηεξίδνληαλ απφ απιέο θαη απέξηηηεο γξακκέο. Γχζθνια ζα ην έιεγε θαλείο φκνξθν αιιά, φπσο είρε γξάςεη θάπνηε έλαο Γεξκαλφο δεκνζηνγξάθνο ην Pony είλαη ηφζν άζρεκν πνπ είλαη πάληα σξαίν! Άιισζηε, αθφκε θαη ζήκεξα, 40 -ζρεδφλ- ρξφληα κεηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ην Pony δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ, θαλαηηθφ θνηλφ.

30 ζη. Απηνθίλεην θαη Πεξηβάιινλ Δπίζεο, ην κπνηηιηάξηζκα θαη ην λέθνο δελ είλαη «πξνλφκηα» ησλ κεγαινππφιεσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη θαη ζε πφιεηο πνπ αξηζκνχλ κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο θαηνίθσλ (π.ρ. Ησάλληλα, έξξεο θ.ιπ.) ζηηο νπνίεο γηα ηελ θάιπςε 2ρικ απαηηνχληαη πνιιέο θνξέο 30 ιεπηά. Μεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν δνχκε θάησ απφ ην άζηξν ηνπ απηνθηλήηνπ. Δλφο άζηξνπ πνπ ππνζρφηαλ, κέζσ ηεο ηαρχηεηαο, λα εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο, λα κεηψζεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, φηη ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ αλά θάηνηθν κηαο ρψξαο, απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκηθψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζε πφιεηο - ηέξαηα (κηα απφ απηέο είλαη θαη ε Αζήλα) κεηέηξεςαλ ην απηνθίλεην ζε παξάγνληα δεκηνπξγίαο θη φρη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Όκσο, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα γχξσ απφ απηφ είλαη ηεξάζηηα θαη αληί λα μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα δηαιφγνπ γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη, νη θπβεξλήζεηο, αγθαιηά κε ηηο πνιπεζληθέο πεηξειαίνπ θαη ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα λα απμεζεί ν ζηφινο ηνπ. Κη φια απηά παξά ηε δηαπίζησζε φηη νη θνηλσλίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηεξνηειεζηία ηεο ηαρχηεηαο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ηειηθά αθηλεηνπνηνχληαη. Ρύπαλζε Ζ θπξηφηεξε πεγή εθπνκπήο πνιιψλ αέξησλ ξχπσλ είλαη ην απηνθίλεην. Ορη κφλν ζηελ Αζήλα, αιιά παγθφζκηα. Σν Ηλζηηηνχην Warldwatch ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ αλαθέξεη φηη ε κηζή πνζφηεηα νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κνιχβδνπ εθπέκπνληαη απφ ηα απηνθίλεηα. Κάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Μάιηζηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε, νμχλνληαο ηε ξχπαλζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη δεζκεχνληαο πφξνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ν πνιηηηζκφο, ε απαζρφιεζε θηι., πνπ είλαη πνιχ πην αλαγθαίεο. Ση ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα << 318 ρηιηάδεο λέα θαη κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα πξσηνθπθινθφξεζαλ ζηνπο ειιεληθνχο δξφκνπο ην 2007, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Stat Bank 4,8 εθαη. επηβαηηθά απηνθίλεηα ζπγθξνηνχλ ηνλ ζηφιν ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηεο ρψξαο ην πξψην δίκελν ηνπ 2008 ηαμηλνκήζεθαλ λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα, 10,4% πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2007>> αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ην πεξ. ΥΡΖΜΑ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ην 2000 σο ην ηέινο ηνπ 2007 ν ζηφινο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα δηεπξχλζεθε πεξίπνπ θαηά 60%, πνζνζηφ αχμεζεο πνπ είλαη

31 ην κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αχμεζεο ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σελ ίδηα, φκσο, ζηηγκή ππάξρεη θαη έλα αξλεηηθφ ξεθφξ, αθνχ πάλσ απφ ην 20% ησλ επηβαηηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο είλαη ηαμηλνκεκέλα πξηλ ην Δίλαη δειαδή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο. Σν πνζνζηφ ησλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο απηνθηλήησλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη πεξίπνπ 10% ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο είλαη θαη 5%. Απφ απηά πάλσ απφ ην 70% βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ λέθνπο (παξάιιεια κε ηνπο θαπζηήξεο ησλ θαινξηθέξ, νξηζκέλνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, ηελ έιιεηςε δξφκσλ θαη ηελ αλππαξμία πξάζηλνπ). Δίλαη θαη κηα κεξίδα θαηαιπηηθψλ ιφγσ θαθήο ξχζκηζεο ή ζπληήξεζεο. Μάιηζηα, κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε, έδεημε φηη ε ξχπαλζε ησλ θαθνξπζκηζκέλσλ θαηαιπηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ παιηψλ απηνθηλήησλ. Μφλν πνπ κηιάκε γηα δηαθνξεηηθνχο ξχπνπο. Tν κπνηηιηάξηζκα θαη ην λέθνο δελ είλαη «πξνλφκηα» ησλ κεγαινππφιεσλ, πθίζηαηαη θαη ζε πφιεηο πνπ αξηζκνχλ κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο θαηνίθσλ (π.ρ. Ησάλληλα, έξξεο θ.ιπ.) ζηηο νπνίεο γηα ηελ θάιπςε 2ρικ απαηηνχληαη πνιιέο θνξέο 30 ιεπηά. δ. Πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ΗΥ απηνθηλήησλ ζηηο πόιεηο Θα πξέπεη λα ππάξμεη αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΜΜΜ, πνπ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ε πνιηηεία λα έρνπλ θηελφ εηζηηήξην, ηαρηηθά δξνκνιφγηα θη αλαλεσκέλν ζηφιν γηα λα είλαη ειθπζηηθφηεξα, ηε βειηίσζε ησλ θαπζίκσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πνιηηηθή ππέξ ησλ δηθχθισλ. Παξάιιεια, ζα ρξεηαζηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγθνηλσληνιφγνη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηηο πφιεηο ζαλ εξγνηάμηα. Παξαθνινπζνχκε δηαπιαηχλζεηο δξφκσλ, πεξηθεξεηαθέο, αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη άιιεο παξεκβάζεηο, πνπ πξνζβιέπνπλ απνθιεηζηηθά ζην ΗΥ. Ζ θπθινθνξία ηνπ ΗΥ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί γηα νηθνλνκηθνχο, γηα ελεξγεηαθνχο, γηα νηθνινγηθνχο θαη γηα πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο. ηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Διβεηία, ζηελ Απζηξαιία, πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο ζε κεγάιεο πφιεηο πεξηφξηζαλ ηελ θπθινθνξία ησλ ΗΥ, κείσζαλ ηελ ηαρχηεηα (πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, απνθιεηζηηθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο), έθαλαλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ην πεξηβάιινλ (πξάζηλν, δέληξν, πιαθφζηξσηα) θαη πήξαλ κέηξα ππέξ ηνπ ηξακ θαη ησλ ιεσθνξείσλ. Οη αζηηθέο δψλεο ειεχζεξεο απηνθηλήησλ κε κεξηθέο ή νιηθέο απαγνξεχζεηο ζηε Ρψκε, Βνπδαπέζηε, Άκζηεξληακ, Βαξθειψλε επίζεο ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά. Μπνξεί λα κελ έιπζαλ ην φιν πξφβιεκα, πνπ είλαη ζχλζεην θαη πνιχπινθν, αιιά κείσζαλ ηε ξχπαλζε ηνπ αέξα, ειαρηζηνπνίεζαλ ηελ ερνξχπαλζε, πεξηφξηζαλ ηα αηπρήκαηα, αλέδεημαλ ηα ηζηνξηθά θέληξα θη έθαλαλ αλζξψπηλεο ηηο κεηαθηλήζεηο. ε. Απηνθίλεην θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαη θεηηρηζκόο

32 Παξφηη ην απηνθίλεην έρεη βαξχλνπζα ρξεζηηθή αμία γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ζπρλά ε αγνξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ππεξνρή. Έηζη παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν λα εμαξηάηαη ε επηινγή θαη ε αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ φρη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηδηνθηήηε, αιιά κε βάζε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηελ ηειηθή ηαρχηεηα θαη ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο. Γηα ηνλ άληξα, γηα παξάδεηγκα, ην απηνθίλεην κπνξεί λα είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ελψ γηα ηε γπλαίθα ε απφδεημε ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο ηεο (θπζηθά, απηνί νη ξφινη έρνπλ πξσηίζησο θνηλσληθή πξνέιεπζε). Απηή ε αληίθαζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πιαζάξνπλ ηελ ηαρχηεηα σο κέζν «ειεπζεξίαο» (βιέπε δηαθεκίζεηο κε απηνθίλεηα πνπ «θαιπάδνπλ» ζε πξαζηλνζηφιηζηνπο νξεηλνχο δξφκνπο), θάηη πνπ είλαη ηειείσο βιαθψδεο αλ ζπγθξηζεί κε ηελ «ειεπζεξία» πνπ πξνζθέξεη ε δπλαηφηεηα πςειήο ηαρχηεηαο ζε ζπλζήθεο ζεκεησηφλ ηηο ψξεο αηρκήο (θαη φρη κφλν). Καη παξνκνίσο πιαζάξνπλ ηελ άλεζε πνπ πξνζθέξεη ην «λέν επξχρσξν πεληαζέζην», πνπ φκσο κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε θηλνχκελν επξχρσξν θινπβί ελ κέζσ άιισλ επξχρσξσλ θινπβηψλ, ελ κέζσ ηνπ θαζφινπ επξχρσξνπ κέζνπ ηεο πφιεο, Δπίζεο, νη ζπγθνηλσληνιφγνη αληηιακβάλνληαη ην απηνθίλεην απιψο σο «εξγαιείν» πνπ ζε πεγαίλεη ζηνλ πξννξηζκφ ζνπ. Μεγάιν ηκήκα ησλ απηνθηλεηηζηψλ θάζε άιιν παξά «εξγαιεηαθή» ζρέζε έρεη κε ην απηνθίλεην. Κη απηφ, γηαηί είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ δσήο (life style), πνπ εθηφο απφ ην θνηλσληθφ θχξνο πνπ πξνζθέξεη, ιεηηνπξγεί θαη σο παξάγνληαο απηνειέγρνπ ηεο δσήο ηνπ απηνθηλεηηζηή. Έηζη, φπνηνο έρεη «ην δηθφ ηνπ απηνθίλεην» πηζηεχεη φηη θαζνξίδεη πεξηζζφηεξν ηε κεηαθίλεζή ηνπ, άξα θαη ηε δσή ηνπ. Πξάγκα βέβαηα πέξα γηα πέξα ςεπδέο γηαηί κε κηα πξφρεηξε καηηά κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο φηη αθφκε θαη αλ ην απηνθίλεην πξνζθέξεη θάπνηα ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε (ηελ νπνία ηα πνιιαπιαζηαδφκελα δηφδηα ζπλερψο πεξηθφπηνπλ!), ε ηδηνθηεζία ηνπ κέζνπ κεηαθίλεζεο κε θαλέλα ηξφπν δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο δσήο. Μάιινλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη. Γειαδή, εθκεηαιιεπφκελεο νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην θχθισκα ηνπ απηνθίλεηνπ (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, πεηξειαηνβηνκεραλίεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θ.ιπ.), θαζψο θαη ην θξάηνο, ηελ επηζπκία γηα απηνθαζνξηζκφ ζηε κεηαθίλεζε θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ θνηλσληθφ θχξνπο κε ην απηνθίλεην, θαηαθέξλνπλ λα ππνβάιινπλ ζε νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο (αθξηβά αληαιιαθηηθά, πςειά αζθάιηζηξα θαη ηέιε θπθινθνξίαο, βελδίλεο, ηξαπεδηθά δάλεηα θ.ιπ.) ππνρξεψλνληάο ηνπο ζε κηα κφληκε ζρέζε νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο. Έηζη ην απηνθίλεην θαηαιήγεη έλα αθφκε θαηαλαισηηθφ αγαζφ κε ηηο επαθφινπζεο επηπηψζεηο πφιεηο ηέξαηα, αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξχπαλζε, δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα δίθπθια, απμεκέλνο αξηζκφο αηπρεκάησλ, ζπαηάιε ρξεκάησλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ έλαο ξηδηθφο νηθνλνκηθνθνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο λα θαηαπνιεκήζεη ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ απηνθηλήηνπ, λα αλαδείμεη ηε ρξεζηηθφηεηα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ.

33 ζ. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο H ρψξα καο εκθαλίδεη ηελ κηθξφηεξε ζλεζηκφηεηα ζηελ Eπξσπατθή Έλσζε απφ ρξφληα λνζήκαηα, παξνπζηάδεη φκσο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Τςειά παξακέλνπλ ηα πνζνζηά ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ή ηα νρεκαην ρηιηφκεηξα -παξά ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη ζάλαηνη πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηξνραία έρνπλ κεησζεί ζρεδφλ ζην κηζφ θαη έθηαζαλ ηνπο ην 2010, ζε ζρέζε κε ην 2000 πνπ ήηαλ Σελ ίδηα ψξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία βαξχλεηαη απφ ηα ηξνραία κε θφζηε πνπ εηεζίσο θηάλνπλ ηα 1,8 δηζ. επξψ. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα αλά θαηνίθνπο) ζηηο ρψξεο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο [Πεγή: Γηεζλέο ζηαηηζηηθφ αξρείν Οδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ,2001]. Έρεη εθηηκεζεί φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην «θφζηνο» ηεο «απψιεηαο» ηεο αλζξψπηλσλ δσψλ, ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πιηθέο δεκηέο ζηα νρήκαηα θαη ζην νδηθφ δίθηπν, ηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θαη ην θφζηνο ελαζρφιεζεο ηεο ηξνραίαο θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, αγγίδεη ην 2% ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξνραίαο, φπνπ ην 2010 βεβαηψζεθαλ ζπλνιηθά επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Οη παξαβάζεηο πνπ βεβαηψζεθαλ ήηαλ : παξαβάζεηο ηαρχηεηαο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C, C, D, D, BE, CE, CE, DE, DE Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. 1 Τι είναι OBD Ι; OBD είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ βιαβψλ ή αιιηψο ην χζηεκα Γηάγλσζεο Βιαβψλ επί ην Απηνθίλεην ( ΟΒD- Οn Board Diagnosis). Σν ζχζηεκα απηφ μεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα