ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ!"

Transcript

1 ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΟΗΟ ΜΔΟ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΛΔΓΩ! θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηα κέζα κεηαθίλεζεο, ηηο δπλαηόηεηεο, ηε ρξεζηηθόηεηα θαη ηνπο θηλδύλνπο. Να αλαθαιύςνπλ πνην κέζν ηνπο ηαηξηάδεη θαη γηαηί, πνηα ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά γηα ην θαζέλα!

2 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: Καιθόγινπ Αζαλαζία ΠΔ 11 ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ Α. Π Ο Γ Ζ Λ Α Σ Ο Β. Μ Ζ Υ Α Ν Ζ 1. Αλησλίνπ Οιπκπία 1. Γθαγθάλεο Ζιίαο 2. Βαξδάθαο Γεκήηξηνο 2. Γειεγηάλλεο Παλαγηώηεο 3. Γαζθαιόπνπινο Μάξηνο 3. Μπίκπηιαο Θσκάο 4. Δθαηκίδεο Κσλζηαληίλνο 4. Νηίλαο Αζαλάζηνο 5. Εάρνο Ησάλλεο 6. Μαθξή Υξηζηίλα Γ. Α Τ Σ Ο Κ Η Ν Ζ Σ Ο 1. Βαξδάθαο Ζιίαο 2. ΚαξαΪζθνο Βάηνο 3. Παπακαξγαξίηε Παλαγηώηα 4. νπιέα Ρνληξίγθεζ Κάξκελ Μαξία 5. Σξηαληαθύιινπ Μαξία 6. Σζηαλάβα Παξαζθεπή

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1.ΠΟΓΖΛΑΣΟ α. Γνκή β. Ηζηνξία γ. Σύπνη Πνδειάησλ δ. Πνδήιαην θαη Τγεία ε. Πνδήιαην θαη Πεξηβάιινλ ζη. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο δ. Αζθάιεηα ε. Πσο λα αγνξάζεηε ην ηδαληθό πνδήιαην ζ. Πεγέο 2.ΜΖΥΑΝΖ α. Ηζηνξία β. Καηαζθεπή θαη Δμέιημε γ. Δίδε Μεραλώλ δ. Καηεγνξίεο Μεραλώλ ε. Καηεγνξίεο Μνηνζπθιεηηζηώλ ζη. Γηαηί αξέζεη ηόζν πνιύ ε Μεραλή δ. Μνηνζπθιέηα θαη Πεξηβάιινλ ε. Αηπρήκαηα ζ. Αζθάιεηα η. Πεγέο

4 3.ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ α. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο β. Ηζηνξία γ. Γνκή δ. Δμέιημε ε. Παξαγσγή Απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα ζη. Απηνθίλεην θαη Πεξηβάιινλ δ. Πξνηάζεηο γηα ηε Μείσζε ΗΥ Απηνθηλήησλ ζηηο Πόιεηο ε. Απηνθίλεην θνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο θαη Φεηηρηζκόο ζ. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο η. Αζθάιεηα ηα. Να Καηαξγήζνπκε ην Απηνθίλεην; ηβ. Παγθόζκηα Ζκέξα Υσξίο Απηνθίλεην ηγ. Πεγέο

5 Π Ο Γ Ζ Λ Α Σ Ο α. Γνκή Πνδήιαην νλνκάδεηαη ην δίηξνρν (κεξηθέο θνξέο ηξίηξνρν) φρεκα, πνπ θηλείηαη θαζψο ν αλαβάηεο ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κπτθή δχλακε ησλ πνδηψλ ηνπ. Σν πνδήιαην απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν κεηαθνξηθφ κέζν. Ο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε ζηηο κέξεο καο ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ην έλα δηζεθαηνκκχξην. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνδειάηνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε αξθεηά δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, φπσο είλαη ε κεηαθίλεζε, ε άζιεζε θαη ε ςπραγσγία. ηελ θιαζηθή ηνπ κνξθή, ην πνδήιαην απνηειείηαη απφ δχν ηξνρνχο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Βαζηθά επίζεο κέξε ελφο ηππηθνχ πνδήιαηνπ απνηεινχλ ην ηηκφλη, ε ζέια, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη ηα θξέλα. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά. β. Ηζηνξία

6 Γελ ππάξρεη ζηγθεθξηκέλε ρξνλνινγία ζηελ νπνία λα απνδίδεηαη ε εθεχξεζε ηνπ πνδειάηνπ, επνκέλσο νχηε ζπγθεθξηκέλνο εθεπξέηεο απηνχ. Πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε θάπνηαο θαηαζθεπήο παξφκνηαο κε έλα ηππηθφ ζχγρξνλν πνδήιαην, έρεη θαηαγξαθεί έλα πνηθίιν θάζκα νρεκάησλ πνπ εθκεηαιιεχνληαλ κφλν ηε κπτθή δχλακε ηνπ αλαβάηε ηνπο. Μία απφ ηηο θαηαζθεπέο απηέο, πνπ απφ πνιινχο ζεσξείηαη ν πξφγνλνο ηνπ πνδειάηνπ, ήηαλ ε draisienne, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Γεξκαλφ βαξφλν Καξι Φνλ Νηξάηο, ην Ζ draisienne ήηαλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν. Με δηαζέηνληαο πεηάιηα, ν αλαβάηεο ηελ έζεηε ζε θίλεζε ζπξψρλνληαο κε ηα πφδηα ηνπ πξνο ηα πίζσ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Φνλ Νηξάηο έγηλε γλσζηή θαη σο hobby-horse, αληαλαθιψληαο ηελ πεπνίζεζε ησλ νπαδψλ ηεο φηη ζα αληηθαζηζηνχζε ην βαζηθφ κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ 19νπ αηψλα, ην άινγν. Σν 1839, ν θσηζέδνο ζηδεξνπξγφο Κηξθπάηξηθ Μαθκίιαλ ζρεδηάδεη ηελ velocipede. Ο Μαθκίιαλ βειηίσζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Φνλ Νηξάηο, εηζάγνληαο ηε ρξήζε ησλ πεηαιηψλ. ηα επφκελα ρξφληα γίλνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ νρήκαηνο. Σν 1885 ν Σδνλ Κεκπ ηάξιευ θαηαζθεπάδεη ην κνληέιν rover, πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο ην πξψην ζχγρξνλν πνδήιαην. Μέζα ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ην πνδήιαην έρεη γίλεη ην βαζηθφ κέζν κεηαθίλεζεο γηα εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε. ηελ Διιάδα ην πξψην πνδήιαην ήξζε ην 1885, ελψ ην 1890, ηε ρξνληά ίδξπζεο ηεο Γηεζλνχο Πνδειαηηθήο Οκνζπνλδίαο, έγηλαλ νη πξψηνη πνδειαηηθνί αγψλεο. Σν πξψην πνδειαηνδξφκην ηεο ρψξαο θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Αζήλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξψησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ηνπο Αγψλεο ηνπ 1896 νη πνδειάηεο Κσλζηαληηλίδεο θαη Παξαζθεπφπνπινο αλαδεηθλχνληαη Οιπκπηνλίθεο ζηα δχν αγσλίζκαηα πνδειαζίαο (85 θαη 320 ρηιηφκεηξα αληίζηνηρα). ηελ Διιάδα ην πξψην ειιεληθφ πνδήιαην κε ρεηξνπνίεην ζθειεηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Rafbikes (HERMES) ζην Ναχπιην. γ. Σχπνη πνδειάησλ Σν αγσληζηηθφ πνδήιαην

7 Σν πνδήιαην πφιεο Σν πνδήιαην βνπλνχ (MTB,DH, 4X, Marathon, Slopstyle, Freeride, ) Σν πνδήιαην BMX (πξφθεηηαη γηα ζπληνκνγξαθία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 'bicycle motocross') Σν πνδήιαην ηαμηδηνχ To πνδήιαην ηνπξηζκνχ καθξηλψλ απνζηάζεσλ Σν αλαδηπινχκελν (ζπαζηφ) πνδήιαην πφιεο δ. Πνδήιαην θαη Τγεία Σν πνδήιαην απνηειεί ηελ πην ηδεψδε κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη αζιεηηζκνχ καδί κε ηελ θνιχκβεζε θαη ην ζθη αληνρήο. Πνδειαηψ ζεκαίλεη: γπκλάδσ ην ζψκα κνπ θαη απνθηψ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, απνθηψ ξψκε, δπλαηνχο κπο, ηέλνληεο, ηζρπξά θφθαια θαη αξζξψζεηο, απνθηψ αληνρή, επιπγηζία, θαιά αληαλαθιαζηηθά, ζσκαηηθή ηζνξξνπία, ηζρπξνπνηψ ηελ άκπλά κνπ απέλαληη ζε ηξαπκαηηζκνχο, ηζρπξνπνηψ ην αλνζνπνηεηηθφ κνπ ζχζηεκα, ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ κνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο απηνΐαζεο απνκαθξχλσ ηνλ θίλδπλν παζήζεσλ φπσο ην δάραξν, ε ρνιεζηεξίλε, ε αξηεξηαθή πίεζε θ.ι.π,, δηαηεξψ πγηή ηελ θαξδηά κνπ θαη κεηψλσ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ. θεξδίδσ πνηφηεηα δσήο. απνηνμηλψλσ ηνλ νξγαληζκφ κνπ θαη κεηψλσ ηνλ θίλδπλν παρπζαξθίαο, πεηπραίλσ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ψζηε λα κε θξπψλσ ηνλ ρεηκψλα θαη λα κε δεζηαίλνκαη ην θαινθαίξη. ζπλδπάδσ άζθεζε, βφιηα θαη δηαζθέδαζε. ζπκβάιισ ζηελ βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. Φπρνινγηθέο Δπηπηψζεηο Μπνξεί λα κελ ππάξρεη επίζεκε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ λα ζπλδέεη ηελ πνδειαζία κε ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ αλεβαζκέλε ςπρνινγία σζηφζν δελ είλαη

8 ιίγνη νη εηδηθνί πνπ κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε ηνπ πνδειάηνπ. ηνλ θαηάινγν ησλ φζσλ απνδεδεηγκέλα κέρξη ζηηγκήο πξνζθέξεη ε πνδειαζία ζηελ πγεία ελφο αλζξψπνπ (εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ, κπτθφ θαη ζθειεηηθφ ζχζηεκα, κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο παρπζαξθίαο θαη θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ φπσο θαη ην ιίπνο θαη ηελ ρνιεζηεξίλε, θ.ιπ.), έξρεηαη ηψξα λα πξνζηεζεί θαη ε ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα θαη ε κείσζε ηεο ςπρνινγηθήο θφξηηζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ςπρνιφγνο Γηψξγνο Κεζίζνγινπ «ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην άγρνπο, ην νπνίν είλαη ζχλεζεο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Παξάγεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εμάζθεζε θαη ηε ραιάξσζε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο. Ζ πνδειαζία είλαη ηδηαίηεξα θαιή γηα απηή ηε δηαδηθαζία, θαηαπνιεκψληαο ην άγρνο κε δχν ηξφπνπο: αθ ελφο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα δξάζε, ζε κηα θνηλσλία πνπ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ρξφλν γηα θίλεζεο ή άζθεζε θη αθ εηέξνπ εμηζνξξνπεί ηελ απμεκέλε θφξηηζε, θπξίσο ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή». Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη «ε πνδειαζία έρεη ζεκαληηθή ραιαξσηηθή επίδξαζε ιφγσ ηεο νκνηφκνξθεο, θπθιηθήο θίλεζεο πνπ ζηαζεξνπνηεί ηηο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ εμνπδεηεξψλεη ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη άιια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ άζθεζε βνεζάεη επίζεο ηελ νξκνληθή ηζνξξνπία». ίγνπξα ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νθέιε θάζε παξφκνηαο άζθεζεο, εληνχηνηο ην πνδήιαην είλαη εθηφο απφ θαζαξή άζιεζε, έλα νηθνινγηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ ζνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο αθνχ δελ ζε πεξηνξίδεη ζε έλαλ θιεηζηφ ρψξν αιιά ζε θέξλεη ζε επαθή κε ηε θχζε αιιά θαη κε πεξηζζφηεξν θφζκν απμάλνληαο ηελ θνηλσληθφηεηα ζνπ. ε. Πνδήιαην θαη Πεξηβάιινλ Ζ ζπλνιηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη άηνκν κε βάζε ην εθαηφ, είλαη 0 γηα ην πνδήιαην, 3 γηα ην κεηξφ θαη ην ηξέλν, 9 γηα ην ιεσθνξείν θαη 100 γηα ην ζπκβαηηθφ απηνθίλεην. Οη εθπνκπέο ξχπσλ έρνπλ κεησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σν 30% ηεο ζπλνιηθήο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνλ πιαλήηε πξνθαιείηαη απφ ην απηνθίλεην. Σν πνδήιαην: δελ εθπέκπεη αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ κνιχλνπλ θαη ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ φμηλε βξνρή, ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο θ.ι.π. δελ εθπέκπεη ζεξκφηεηα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζεξκνξξχπαλζε θαη νδεγνχλ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη

9 ζην θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. δελ έρεη θηλεηήξα, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθφ νμπγφλν γηα ηηο θαχζεηο ησλ θηλεηήξσλ ηνπο. είλαη αζφξπβν θαη θάλεη ηηο πφιεηο πην ήζπρεο θαη αλζξψπηλεο, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν, ερνξχπαλζε, ελνρινχλ ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. είλαη θαζαξφ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ αθήλνπλ ππνιείκκαηα θαχζεο ζην δξφκν φπσο πγξά θξέλσλ, αληηςπθηηθά, ιάδηα, δελ κνπηδνπξψλεη ηα θηίξηα θαη ηελ πφιε κε θαπζαέξηα θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ ηνπ λα πεηάεη απνξξίκκαηα (αλνίγνληαο ην παξάζπξν) αθνχ ε πξφζβαζε ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ είλαη άκεζε. είλαη πνιηηηζκέλν κεηψλεη ηελ θζνξά ησλ δξφκσλ, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηηο ππνδνκέο, ηα κλεκεία, ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη ην πξάζηλν. δελ πξνθαιεί νπηηθή θαη αηζζεηηθή ξχπαλζε, ζπκβάιεη ζε έλα πεξηβάιινλ πην φκνξθν θαη κεηψλεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν κπεηφ θαη άζθαιην, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ παξακνξθψλνπλ, ακαπξψλνπλ, πξνθαινχλ αζθπμία, ππνζάιπνπλ ηελ άλαξρε νηθνδφκεζε ηεο πφιεο θαη ηελ άλαξρε επέθηαζε ησλ πξναζηίσλ. ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ηελ ηξνθή πνπ είλαη ε πην αλαθπθιψζηκε κνξθή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο πνπ ζπαηαινχλ ελέξγεηα θαη εμαληινχλ ηνπ ελεξγεηαθνχο πφξνπο. θαηαιακβάλεη ιηγφηεξν ρψξν θαη είλαη πνιχ πην εχθνια αλαθπθιψζηκν, ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα νγθψδε κέζα κεηαθνξάο. είλαη νηθνινγηθφ θαη ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ πιαλήηε. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ πνδειάηνπ ζεσξνχλ φηη ην πνδήιαην κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιχζε ζηα έληνλα πξνβιήκαηα ζπγθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κεγαινππφιεηο ηνπ πιαλήηε. ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην Άκζηεξληακ, ε Κνπεγράγε θαη ε Βαξθειψλε. ηε Γαλία, ε αγνξά θαη ε θαηνρή ΗΥ θνξνινγνχληαη, κε ρξήκαηα πνπ πεγαίλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ θαη γηα ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο. Σν 35% ηνπ πιεζπζκνχ πεγαίλεη ζηε δνπιεηά κε πνδήιαην. ηελ Μπνγθνηά ηεο Κνινκβίαο, έρνπλ έλα πξφγξακκα, «ε Πφιε γηα ηνπο Πνιίηεο»: θάζε Κπξηαθή 56 ρηιηφκεηξα δξφκσλ θιείλνπλ γηα ην ΗΥ. ηε Νέα Τφξθε, ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην. ηηο ΖΠΑ, κεξηθέο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο θαηλνχξγην πνδήιαην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ ην ιηγφηεξν 3 κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα λα έξρνληαη ζηε δνπιεηά. Παξαηήξεζαλ φηη νη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν. Βαζηθέο ελδείμεηο δηεπθφιπλζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηα πνδήιαηα. Γπζηπρψο απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ ρψξα καο, φπνπ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην. Ο αξηζκφο ησλ πνδειάησλ ηνπ πιαλήηε ππνινγίδεηαη ζήκεξα φηη μεπεξλά ην έλα

10 δηζεθαηνκκχξην. ζη. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νδήγεζε πνδειάηνπ έρεη απμεζεί κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ. Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνιινί εγθαηαιείπνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαην, γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θαλείο, ππάξρνπλ θαη πνιινί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ν πνδειάηεο πξέπεη λα γλσξίδεη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ ηα αηπρήκαηα κε πνδήιαηα καο βνεζάεη θαη λα ηα απνθχγνπκε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηελ νδήγεζε απηνθηλήηνπ θαη πνδειάηνπ ζηηο πφιεηο, ηηο αηηίεο αηπρεκάησλ θαζψο θαη θάπνηεο ζπκβνπιέο θαη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ κεηαμχ πνδειάησλ θαη απηνθηλήησλ. 1. Δπηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά απφ νδεγνχο απηνθηλήησλ Δπηθίλδπλε ζηξνθή: Όηαλ έλα πνδήιαην βξίζθεηαη ζε κηα δηαζηαχξσζε, νη νδεγνί ζπρλά πξνζπαζνχλ κε αλππνκνλεζία λα ζηξίςνπλ κπξνζηά απφ απηφ. Δπηθίλδπλε πξνζπέξαζε: Μεξηθέο θνξέο έλαο νδεγφο δε δίλεη ζην πνδειάηε αξθεηφ ρξφλν ελψ πεξλάεη θαη ην εθηνπίδεη εθηφο δξφκνπ. Αδηαθνξία γηα ηνπο πνδειαηνδξφκνπο: Όηαλ ππάξρεη πνδειαηνδξφκνο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ νη νδεγνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ παξνπζία ηνπ Αλνηρηέο πφξηεο απηνθηλήηνπ: Μεξηθέο θνξέο νη νδεγνί αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ρσξίο λα

11 ειέγμνπλ ην δξφκν. Τπεξεθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο θξελαξίζκαηνο ησλ πνδειάησλ: Δλψ ηα θξέλα ησλ πνδειάησλ έρνπλ βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληνχηνηο δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ηα θξέλα ησλ απηνθηλήησλ. Με ζσζηή εθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πνδειάηνπ: Οη νδεγνί δε ζπλεζίδνπλ λα εθηηκνχλ ζσζηά ηελ ηαρχηεηα ηνπ πνδειάηνπ θαη ππνηηκνχλ ηε ηθαλφηεηα λα ηνπο πξνιάβεη ή λα ηνπο πξνζπεξάζεη. 2.Δπηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά απφ πνδειάηεο Αγλνψληαο ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε : Μεξηθέο θνξέο νη πνδειάηεο ηζρπξίδνληαη φηη νη θαλφλεο ηνπ θ.ν.θ. ηζρχνπλ κφλν γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα Πεξλψληαο κηα ζεηξά απφ ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα Οδεγψληαο κε πςειή ηαρχηεηα: Με ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πνδειάηνπ: Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ κέγηζηε αζθάιεηα. 3. Φησρφο ζρεδηαζκφο ησλ πνδειαηνδξφκσλ Ο θησρφο ζρεδηαζκφο ησλ πνδειαηνδξφκσλ είλαη έλαο παξάγνληαο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ κεηαμχ απηνθηλήησλ θαη πνδειάησλ ή κεηαμχ πνδειάησλ θαη πεδψλ. 4. Παηδηά θαη πνδήιαηα πρλά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ «πεηξαγκέλα» ή θαηεζηξακκέλα πνδήιαηα θαη επίζεο δελ πεηζαξρνχλ πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ ( νδεγνχλ κε κεγάιε ηαρχηεηα ή κε ην έλα ρέξη,, δελ θνξάλε θξάλνο, πάλε ζην αληίζεην ξεχκα, δελ έρνπλ επαξθή θσηηζκφ) κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Γηα απηφ είλαη θξφληκν νη νδεγνί νρεκάησλ φηαλ βιέπνπλ κηθξνχο πνδειάηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. 5.Σν ππνρξεσηηθφ θξάλνο ζην πνδήιαην ζψδεη δσέο Ζ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ κφληκσλ βιαβψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά απφ αηπρήκαηα κε πνδήιαην, αθνξνχλ ηξαπκαηηζκνχο ζην θεθάιη. Ζ ρξήζε θξάλνπο γηα πνδήιαηα κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζην θεθάιη απφ αηπρήκαηα κε πνδήιαην. Σα κνληέξλα θξάλε είλαη πην ειαθξηά θαη αεξηδφκελα. Πέξαλ ηνχηνπ ε ηηκή ηνπο είλαη ρακειή, ελψ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνθπγή ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ζην θεθάιη, είλαη ζεκαληηθή. Ακεξηθαληθή κειέηε βξήθε φηη ε ζέζπηζε λφκνπ πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ην θξάλνο θαηά ηελ πνδειαζία είλαη απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Νφκνη ζρεηηθά κε ην πνδειαηηθφ θξάλνο εθαξκφδνληαη ζε 21 πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. ε απηέο ηηο πνιηηείεο ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο ήηαλ δηπιάζηα απφ φηη ζηηο πνιηηείεο ρσξίο ζρεηηθνχο λφκνπο.

12 δ. Αζθάιεηα Πνιιέο θνξέο νη νδεγνί άιισλ νρεκάησλ βιέπνπλ ηελ παξνπζία πνδειάησλ ζηνπο δξφκνπο σο ελφριεζε. Έλαο πνδειάηεο είλαη εμαηξεηηθά εππαζήο ζε ηξαπκαηηζκνχο φηαλ ρηππεζεί απφ απηνθίλεην. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα πνδήιαηα λα ζέβνληαη ηελ παξνπζία ν έλαο ηνπ άιινπ ζην δξφκν θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δξφκνπ ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα λα απνθχγεηε ηα αηπρήκαηα.να θνξάηε θξάλνο. Μείλεηε καθξηά απφ ην πεδνδξφκην: Μελ πεγαίλεηε θφληξα ζην αληίζεην ξεχκα. Να έρεηε θσηεηλή ζήκαλζε θαη πίζσ θαη κπξνζηά ζην πνδήιαηφ ζαο. Ζ αξγή νδήγεζε είλαη αζθαιήο Βεβαησζείηε φηη ε ζέια βξίζθεηε ζην ζσζηφ χςνο θαη θαιά ζηεξεσκέλε. Υξεζηκνπνηείηε ηελ θφξλα φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη Γελ πξέπεη λα έρεηε ζπλεπηβάηε γηαηί έηζη θηλδπλεχεηε λα ράζεηε ηελ ηζνξξνπία ζαο. Να νδεγείηε δεμηά γηα αζθάιεηα θαη λα παίξλεηε ηηο ζηξνθέο κε ρακειή ηαρχηεηα. Να ζέβεζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ πεδψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νδεγείηε ζην πεδνδξφκην. Να δίλεηε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πεδνχο. Να ζπκκνξθψλεζηε κε ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο Να ειέγρεηε ζπρλά ηελ θαηάζηαζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο Να κε κηιάηε ζην θηλεηφ. Να κελ αθνχηε κνπζηθή κε αθνπζηηθά. ε. Πώο λα αγνξάζεηε ην ηδαληθό πνδήιαην Πξνηνχ αγνξάζνπκε πνδήιαην πξέπεη λα μέξνπκε ηε ρξήζε ηνπ. Αλ ην ζέινπκε γηα ρξήζε ζηελ πφιε, ηδαληθά είλαη ην πνδήιαηα δξφκνπ ή πφιεσο. Δίλαη ζπλήζσο πην μεθνχξαζηα θαη έρνπλ ξφδεο ζρεδφλ ιείεο, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ηξηβή κε ην νδφζηξσκα.

13 Αλ δηαλχνπκε κεγάιεο απνζηάζεηο έλα πνδήιαην κε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε, είλαη ηδαληθφ, αθνχ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν θφπν ζην πεηάιη. Αλ ρξεζηκνπνηνχκε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα αγνξάζνπκε έλα ζπαζηφ. Αλ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζην βνπλφ ή ζε πην αλψκαιν δξφκν ηηο αλάγθεο καο θαιχπηεη θαιχηεξα έλα mountain bike, πνπ έρεη πην ρνλδξέο ξφδεο θαη είλαη θαηάιιειν γηα πην αλψκαιεο επηθάλεηεο. Αθφκε ππάξρνπλ θαη ηα πνδήιαηα trekking πνπ είλαη θαηάιιειά θαη γηα ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, αιιά θαη γηα δηαδξνκέο ζε ιηγφηεξν νκαινχο δξφκνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή πνδειάηνπ παίδεη επίζεο θαη αλ είκαζηε αξράξηνη ή πην έκπεηξνη πνδειάηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα πνδήιαην κε «low step» δει. ρακειφ ζθειεηφ πνπ καο επηηξέπεη λα αλεβαίλνπκε θαη λα θαηεβαίλνπκε εχθνια απφ απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνδειάησλ θαηαζθεπάδνπλ πνδήιαηα ζε πνηθίια κεγέζε small, large, medium θηι. Γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο κεζαίνπ αλαζηήκαηνο άλδξεο ζπλήζσο θαηάιιεια είλαη ηα small ή large, γηα πην ςεινχο ην extra large θηι. Έλαο εκπεηξηθφο ηξφπνο λα ειέγμεηε αλ ην χςνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη ην θαηάιιειν είλαη ν εμήο: Καζίζηε ζηε κέζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ (ηνλ ηειεπηαίν νξηδφληην ζσιήλα ηνπ ζθειεηνχ) απφ ην θαβάιν ζαο. Ζ ηδαληθή απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 6 εθαηνζηά γηα ηα πνδήιαηα βνπλνχ. Αξθεηά πνδήιαηα πφιεσο δελ έρνπλ πνηθηιία κεγεζψλ έρεηε σζηφζν ηε δπλαηφηεηα λα ηα θέξεηε ζηα κέηξα ζαο, ηνπνζεηψληαο ηε ζέια ζην ζσζηφ χςνο www.bncycling.com 9..www.utube.com ζ. Πεγέο : Μ Ο Σ Ο Τ Κ Λ Δ Σ Α α. Ηζηνξία

14 Σν δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ην πξψην κεραλνθίλεην δίθπθιν δφζεθε ζηνλ Γθφηιηκπ Νηάηκιεξ ην 1885 γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κεραλνθίλεηνπ μχιηλνπ πνδειάηνπ κε δχν κηθξέο βνεζεηηθέο ξφδεο νπζηαζηηθά επξφθεηην γηα ηξίηξνρν. Δπεηδή ε επελδπκέλε ζέια ηνπ έκνηαδε κε ζέια αιφγνπ, ην φρεκα ζχκηδε κάιινλ άκαμα παξά κεραλνθίλεην φρεκα. Γηέζεηε κηληκαιηζηηθφ ηηκφλη θαη ηεηξάρξνλν κνλνθχιηλδξν θηλεηήξα κε θπβηζκφ 264 θ.εθ. θαζψο θαη ηζρχ κηζνχ ίππνπ. Γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα απηή ε πξψηε κνηνζπθιέηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πξσηφγνλε θαη κνληέξλα ζπγρξφλσο. Ο κηληκαιηζηηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνηάδεη λα αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ ληηδάηλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κνξθή πξνζαξκφδεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα (form follows functions). Ζ πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο «κνηνζηθιέηα» δηεθδηθήζεθε ην 1897 απφ ηνπο Γεξκαλνχο αδειθνχο Βίιρεικ θαη Υάηλξηρ Υίιληεκπξαλη (Hildebrand) θαη ηνλ Αινΐο Βφιθζκχιιεξ (Alois Wolfsmuller). Γχν ρξφληα πξηλ ε εηαηξεία ηνπο κε ηελ επσλπκία Hilderbrand & Wolfsmuller είρε θαηαζθεπάζεη κηα κνηνζπθιέηα παξαγσγήο, ηελ πξψηε ζηνλ θφζκν. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, εθείλνο πνπ ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηεο κνηνζπθιέηαο ήηαλ ν Μάηκπαρ, ζπλέηαηξνο ηνπ Νηάηκιεξ. Με ην θαξκππξαηέξ κε αθξνθχζην θαη ηνλ θιεηζηφ ζάιακν πισηήξα επηλφεζε κηα κέζνδν, ε νπνία ζε εμειηγκέλε κνξθή εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα ζηε κνηνζπθιέηα. Με ηελ εθεχξεζε ηνπ Νηάηκιεξ πεηξακαηίζηεθαλ επίζεο θαη νη Γάιινη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θφκε Αικπέξ ληε Νηηφλ (Albert de Dion), ν νπνίνο έθαλε ηνλ θηλεηήξα κηθξφηεξν θαη πην ζπκπαγή (απφ ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα νη θηλεηήξεο ληε Νηηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηελ θαηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ). ην κεηαίρκην ηνπ αηψλα δηάθνξεο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ κεραλνθίλεηα δίθπθια, επεηδή δηαηζζάλνληαλ φηη ε αγνξά απηή ζα έρεη κέιινλ. Οη αδειθνί Βεξλέξ απφ ην Παξίζη είλαη εθείλνη πνπ απφ ην 1900 κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα πξσηεία γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνηνζπθιέηαο, πνπ πξνζεγγίδεη ζε κνξθή ηε ζχγρξνλε. Ο Βαιθάλ Λσξέλ (Valcan Laurin) είρε κάιηζηα ηελ επθπή έκπλεπζε λα ην ηνπνζεηήζεη ηνλ θηλεηήξα ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ. Έλα άιιν νξφζεκν γηα ηελ επηηπρή θαη πξνπάλησλ αζθαιή κεραλνθίλεζε έζεζε ν Ρφκπεξη Μπνο (Robert Bosch) ην 1902 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ καληαηφ πςειήο ηάζεο κε κπνπδί, πνπ αληηθαηέζηεζε ηε καγλεηηθή αλάθιεμε.

15 β. Καηαζθεπή θαη εμέιημε Ζ ζχγρξνλε κνηνζηθιέηα απνηειείηαη απφ ηνλ ζθειεηφ, ηνλ θηλεηήξα θαη ηνπο ηξνρνχο. Ο ζθειεηφο θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ ζσιήλα απφ ράιπβα. Ο θηλεηήξαο ζηεξίδεηαη ζε ρακειφ ζεκείν γηα ηελ αχμεζε ηεο επζηάζεηαο θαη είλαη ηεηξάρξνλνο ή δίρξνλνο. Ο αξηζκφο ησλ θπιίλδξσλ μεθηλά απφ έλαλ θαη θηάλεη κέρξη ηνπο έμη. Δηδηθφηεξα ζηνπο θηλεηήξεο κε δχν θαη άλσ θπιίλδξνπο, ε δηάηαμε κπνξεί λα είλαη: ζεηξηαθή V θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα ή V εγθάξζηα boxer (αληηθξηζηνί). ηηο κνηνζηθιέηεο καδηθήο παξαγσγήο ε ηζρχο ησλ θηλεηήξσλ μεθηλά απφ έλαλ ίππν θαη θηάλεη ηνπο 200 ίππνπο. Ο θπβηζκφο μεθηλά απφ ηα 50 θ.εθ. θαη θηάλεη ηα θ.εθ.. Σν θαχζηκν πιηθφ θαηέξρεηαη ζηνλ εμαηκηζηήξα απφ δνρείν (ξεδεξβνπάξ) πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ θηλεηήξα. Ζ εμάηκηζε θαη ε αλάκημε ηνπ θαπζίκνπ κε ηνλ αέξα γίλεηαη ζην θαξκπηξαηέξ ή κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ. Τπάξρνπλ αεξφςπθηνη, αεξνειαηφςπθηνη θαη πδξφςπθηνη θηλεηήξεο. Σέινο, νη ηξνρνί είλαη δχν, ζήκεξα φκσο, ππάξρνπλ θαη ηξίηξνρεο πινπνηήζεηο κε δχν ηξνρνχο πίζσ ή ζπαλίσο κε δχν ηξνρνχο εκπξφο.

16 γ. Δίδε Μεραλώλ Γ ί η ξ ν ρ α θπξίσο γηα αζηηθή ρξήζε Μνηνπνδήιαηα. Δίδνο πνπ ηείλεη λα θαηαξγεζεί, κε θπβηζκφ πνπ θαηά θαλφλα είλαη ζηα 50 cc. O θηλεηήξαο είλαη δίρξνλνο θαη ε κεηάδνζε είλαη κε αιπζίδα. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα κηθξέο δηαδξνκέο ζηελ πφιε. Σα κνηνπνδήιαηα έρνπλ θαη πεηάιηα παξφκνηα κε ηνπ πνδειάηνπ γηα ππνβνήζεζε ηεο ηζρχνο. «Παπηά». Δίδνο πνπ «μεθίλεζε» απφ ην ηζηνξηθφ Honda C-50 ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κε θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά: θπβηζκφο 50 cc, εκηαπηφκαην θηβψηην ηεζζάξσλ ζρέζεσλ (αξρηθά ηξηψλ), ηεηξάρξνλνο αεξφςπθηνο κνλνθχιηλδξνο θηλεηήξαο, πνδηά, ειεχζεξνο (θελφο) ρψξνο έκπξνζζελ ηεο ζέιαο, ξεδεξβνπάξ θάησ απφ ηε ζέια θαη ρξήζε απνθιεηζηηθά ζε αζηηθέο κεηαθηλήζεηο. ήκεξα πιένλ θαηαζθεπάδνπλ «παπηά» πνιιέο εηαηξείεο απφ ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο κε θπβηζκφ πνπ θηάλεη ηα 150 cc, δηζθφθξελα ζηνλ εκπξφζζην θαη πίζσ ηξνρφ, θαηαιχηε θαη αλαξηήζεηο απφ κεγαιχηεξα δίθπθια. Καηά θαηξνχο έρνπλ εκθαληζηεί δίρξνλα «παπηά» (Yamaha) θαη κε ζπκπιέθηε (Yamaha Z). Δπίζεο ηα «παπηά» είλαη ην είδνο ζην νπνίν γίλνληαη νη πεξηζζφηεξεο κεηαηξνπέο απφ ρνκπίζηεο ζε αχμεζε θπβηζκνχ, εμαηκίζεηο θαη πνιιά άιια. Παξφιν πνπ έγξαςαλ ηζηνξία, σο ηα απφιπηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ πφιε, δίλνπλ ζηγά-ζηγά ηελ ζέζε ηνπο ζηα ζθνχηεξ. θνύηεξ (scooter). Ζ πιένλ αλεξρφκελε θαηεγνξία δηθχθισλ κε ηα εμήο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: θηλεηήξαο ζην θέληξν θάησ απφ ηε ζέια ή παιηφηεξα ζην πίζσ κέξνο δίπια απφ ηνλ ηξνρφ (Piaggio, Vespa), ρξήζε θπξίσο ζε αζηηθέο κεηαθηλήζεηο, απηφκαην θηβψηην, «πνδηά» κπξνζηά, ειεχζεξνο (θελφο) ρψξνο αλάκεζα ζηε ζέια θαη ηνλ εκπξφζζην ηξνρφ, ηξνρνί κηθξφηεξνη ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη δηάζεζε αξθεηψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Ο θηλεηήξαο είλαη κνλνθχιηλδξνο θαη δίρξνλνο ζηνπο κηθξνχο θπβηζκνχο (50 cc έσο 100 cc) θαη ηεηξάρξνλνο φηαλ είλαη πάλσ απφ 150 cc. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πινπνηήζεηο κε θπβηζκφ ζηα 850 cc (Gilera), φπσο επίζεο θαη κε δχν

17 θπιίλδξνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ζθνχηεξ κε εκηαπηφκαηα θηβψηηα θαη κε κεγάινπο ηξνρνχο. Ζ επθνιία ρξήζεο, ην ρακειφ θέληξν βάξνπο, ην ρακειφ χςνο ηεο ζέιαο θαη ε ζρεηηθή πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, θαηέζηεζαλ ηα ζθνχηεξ δεκνθηιέζηαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαβαηψλ.

18 δ. Καηεγνξίεο Μεραλώλ Οη θαηεγνξίεο ησλ ζχγρξνλσλ κνηνζηθιεηψλ είλαη πνιιέο θαη αληαλαθινχλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Οη custom, φπσο νη Harley-Davidson, έρνπλ ην ηηκφλη αξθεηά ςειά θαη ηα πεληάι κπξνζηά, ψζηε νη αλαβάηεο λα θάζνληαη πην βνιηθά ζηα ηαμίδηα ηνπο ζηηο αραλείο ακεξηθαληθέο ιεσθφξνπο. Οη enduro, είλαη κεραλέο κεγάινπ θπβηζκνχ. Ηδαληθέο γηα ρσκαηφδξνκνπο, είλαη απφγνλνη ησλ motocross, αθνχ δηαηεξνχλ ηελ κπξνζηηλή ξφδα κε ην ςειφ θηεξφ Οη on/off, αλ ν ππνςήθηνο πειάηεο δε ζέιεη λα πάξεη ηα φξε θαη ηα ιαγθάδηα θαη λα βνπηερηεί ζηε ιάζπε. Απηέο νη κεραλέο πξνζθέξνπλ αμηνπξεπείο δπλαηφηεηεο γηα ηηο εθηφο δξφκνπ δηαδξνκέο θαη, παξάιιεια, είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε. Οη street (δξόκνπ), νη νπνίεο μερσξίδνπλ γηα ηηο πςειέο ηνπο επηδφζεηο. ' απηέο αλήθνπλ θαη νη naked (γπκλέο), νη νπνίεο νλνκάδνληαη έηζη γηαηί ν θηλεηήξαο ηνπο δελ θαιχπηεηαη απφ πιαζηηθά κέξε.

19 ε. Καηεγνξίεο Μνηνζηθιεηηζηώλ Yπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κνηνζηθιεηηζηψλ. Οη εθ πεπνηζήζεσο κνηνζηθιεηηζηέο θαη νη εμ αλάγθεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηεί ηε κνηνζηθιέηα γηα λα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά, λα ηξέρεη ζε πίζηεο ή γηα εθδξνκηθέο εμνξκήζεηο. Ο εθ πεπνηζήζεσο κνηνζηθιεηηζηήο δηαιέγεη ηε κεραλή πνπ ζα αγνξάζεη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη επεηδή μέξεη αθξηβψο ηη ρξεηάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο θαη λα κελ έρεη θαζφινπ απηνθίλεην. Γεληθά αζρνιείηαη κε ηε κεραλή θαη ζπρλά παξαθνινπζεί καζήκαηα αζθαινχο νδήγεζεο. Ζ θαηεγνξία ησλ εμ αλάγθεο κνηνζηθιεηηζηψλ πεξηιακβάλεη εθείλνπο πνπ, παξφηη πξνηηκνχλ ην απηνθίλεην, πηζηεχνπλ φηη κε ηε κεραλή κεηαθηλνχληαη γξεγνξφηεξα. Σα άηνκα απηά πνηθίιινπλ: απφ ην θνηηεηή πνπ δελ κπνξεί αθφκα λα νδεγήζεη απηνθίλεην κέρξη ηνλ ππάιιειν πνπ βηάδεηαη λα θηάζεη ζηε δνπιεηά ηνπ. "πρλά νη ζπγθεθξηκέλνη νδεγνί απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ" ππνζηεξίδεη ν θ. Σάθεο Καλειιφπνπινο, πξφεδξνο ηεο ΛΔΜΟΣ. Καη δηεπθξηλίδεη: "Αγνξάδνπλ έλα νπνηνδήπνηε κεραλάθη είηε βάζεη ησλ ιηγνζηψλ ηνπο γλψζεσλ είηε επεηδή ηνπο αξέζεη νπηηθά. Φνξνχλ έλα θξάλνο θαη νξκάλε αλάκεζα ζηα απηνθίλεηα λνκίδνληαο φηη είλαη αζθαιείο". θνπφο ηνπο είλαη λα ειίζζνληαη θαιχηεξα ζηελ θίλεζε ή, αλ κέλνπλ ζηελ εμνρή, λα θαιχπηνπλ ηηο απνζηάζεηο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν πξαθηηθά θαη γξήγνξα. Έλα πάλησο είλαη ζίγνπξν: δελ ππάξρνπλ ζθιεξνππξεληθνί κνηνζηθιεηηζηέο. Μάιηζηα ζηελ νξγαλσκέλε κνηνθίλεζε δελ πθίζηαηαη θαλ ν φξνο "κεραλφβηνο". Ο θ. Καλειιφπνπινο εμεγεί: "Ο φξνο κπνξεί λα γίλεη ελ κέξεη δεθηφο φζν ν κνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε κεραλή. Όηαλ θαηέβεη είλαη έλαο άλζξσπνο φπσο φινη. Γελ αγνξάδεη κφλν πέηζηλα".

20 ζη. Γηαηί αξέζεη ηόζν πνιύ ε Μεραλή? Γηαηί αξέζεη ηφζν πνιχ ε κεραλή; χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ε κνηνζηθιέηα ζπκβνιίδεη ηελ αληξηθή δσηηθή δχλακε θαη ηζρχ. Έλαο άληξαο πάλσ ζηε κεραλή κπνξεί λα θάλεη θηήκα ηνπ θάηη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηνπ αλήθεη: ηελ ηαρχηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δσηθνχ θφζκνπ. Απηφ ην επηηπγράλεη ρσξίο λα βξίζθεηαη θιεηζκέλνο ζηηο ιακαξίλεο ελφο απηνθηλήηνπ. Γη' απηφ ην ιφγν ε κνηνζηθιέηα ηαπηηδφηαλ πάληα κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο γπλαίθεο, αθνχ θη εθείλεο έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο. δ. Μνηνζηθιέηα θαη Πεξηβάιινλ Ρύπαλζε ΟΗ Μνηνζηθιέηεο είλαη επλνεκέλεο ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα κεηαθίλεζεο ζηελ Διιάδα. Δμαηξνχληαη, απφ ηνλ έιεγρν ησλ εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ (θάξηα ειέγρνπ θαπζαεξίσλ) - δελ ππάξρνπλ φξηα εθπνκπήο ξχπσλ, απφ ηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν (ΚΣΔΟ), απφ πεξηνξηζηηθά κέηξα θπθινθνξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη επηηξέπεηαη ε θίλεζή ηνπο ζε ιεσθνξεηφδξνκνπο. Αθφκα ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε είλαη ίδηα ή επλντθφηεξε απφ ίδηνπ θπβηζκνχ απηνθίλεηα. Φνξνινγήζεθαλ δε πνιχ αξγφηεξα απφ ηα απηνθίλεηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο εθείλεο ηεο επνρήο. Έηζη δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηθαηνινγεζεί απηή ε εχλνηα είλαη φηη νη κνηνζηθιέηεο δελ ξππαίλνπλ, είλαη γξήγνξεο θαη πξαθηηθέο κέζα ζηελ πφιε, είλαη πξνζηηέο ζηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη ηέινο φηη θαηαιακβάλνπλ κηθξφηεξν ρψξν. Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηελ ερνξχπαλζε πνπ ζπλήζσο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπ απηνθηλήηνπ. Κνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο Οη κνηνζηθιέηεο θαηέρνπλ κία ηδηάδνπζα ζέζε ζην ζχζηεκα ησλ αζηηθψλ θαη γεληθφηεξα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ΗΥ απηνθίλεηα, φπσο ε χπαξμε θηλεηήξα, ελψ ε χπαξμε δχν ηξνρψλ ηα θάλεη λα κνηάδνπλ νπηηθά κε ηα πνδήιαηα πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα κεηαθνξάο. ίγνπξα φκσο έρνπλ κεξίδην επζχλεο ζην θπθινθνξηαθφ φηαλ δελ ππαθνχλ ζηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο

21 θαη ζπκβάιινπλ ζηε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε χπαξμε ηδενινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κνηνζηθιέηεο (αλάινγε κε ηελ ηδενινγία ηνπ ΗΥ απηνθηλήηνπ). Γειαδή νη κνηνζηθιέηεο (φπσο θαη ηα ΗΥ απηνθίλεηα) αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φρη ζαλ απιά κεηαθνξηθά κέζα, αιιά ζαλ επίδεημε δχλακεο, ρξεκάησλ, αλεμαξηεζίαο, ειεπζεξίαο θιπ ( φπσο ην ΗΥ απηνθίλεην αληηκεησπίδεηαη σο status symbol, κέζν απφδξαζεο απφ ηελ πφιε θιπ). Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ κνηνζηθιεηψλ είλαη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, εηδηθά ζηε ρψξα καο, φπνπ ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηνπο δξφκνπο είλαη ειιηπήο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο φισλ ησλ θξαηψλ, αθφκα θαη απηψλ, φπνπ θαηά γεληθή νκνινγία ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε, φπνπ νη κνηνζηθιέηεο πξνθαινχλ θνξέο ζπρλφηεξα ζαλάηνπο απφ αηπρήκαηα ζε ζρέζε κε ηα απηνθίλεηα. ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κνηνζηθιεηψλ, ζα πξέπεη αξρηθά λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε πξαθηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλνχληαη ζηελ πφιε, δελ νθείιεηαη κφλν ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (κηθξφηεξν απφ ην απηνθίλεην κέγεζνο), αιιά θαη ζηελ επλντθή κεηαρείξηζή ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ζηελ ππεξβνιηθή αλνρή πνπ επηδεηθλχεηαη ζηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Κηλνχληαη (παξάλνκα) αλάκεζα ζηα απηνθίλεηα, αλεβαίλνπλ ζπρλά ζηα πεδνδξφκηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζηελνί δξφκνη ηεο πφιεο είλαη κπινθαξηζκέλνη, ζηαζκεχνπλ νπνπδήπνηε (ζπλεζέζηαηα ζε ρψξνπο πεδψλ - ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο λα επηβαξχλνληαη ην θφζηνο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ) θιπ. ε. Αηπρήκαηα Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ησλ αηπρεκάησλ κε δίηξνρα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, απνηειεί ε έξεπλα MAIDS, ε νπνία νινθιεξψζεθε πεξί ηα κέζα ηνπ 2004 θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δεκνζηεχζεθαλ ην Φζηλφπσξν ηεο ίδηαο ρξνληάο ην 50% ησλ πεξηζηαηηθψλ ν βαζηθφο γελεζηνπξγφο παξάγσλ ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ ην αλζξψπηλν ζθάικα απφ ηνλ νδεγφ ηνπ άιινπ νρήκαηνο Οη νδεγνί άιισλ νρεκάησλ (ΑΟ) πνπ δηαζέηνπλ θαη δίπισκα κνηνζπθιέηαο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηα αηπρήκαηα νθείινληαη ζην ιεγφκελν ζθάικα αληίιεςεο (δελ ηνλ είδα!), απφ φηη νη νδεγνί πνπ δελ δηαζέηνπλ αλάινγν δίπισκα. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο απνδφζεθε ην αηχρεκα ζηελ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Αληίζεηα βξέζεθε επηθίλδπλε ε κεγάιε δηαθνξά ηαρχηεηαο απφ ηα ππφινηπα νρήκαηα. ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαηαγξάθεθε παξαβίαζε ηνπ ΚΟΚ, απηή αθνξνχζε ζπρλφηεξα ηνπο νδεγνχο ησλ άιισλ νρεκάησλ παξά ηνπο αλαβάηεο κνηνζπθιεηψλ (18% έλαληη 8%).

22 ζ. Αζθάιεηα Κξάλνο Tν θέιπθνο ηνπ θξάλνπο ζπλήζσο είλαη θηηαγκέλν απφ κίμε πνιπθαξκπνλάηνπ, απφ fiberglass, ή απφ κίμε δηάθνξσλ άιισλ πιηθψλ φπσο carbon (αλζξαθνλήκαηα) θαη Kevlar. Σα θξάλε απφ fiberglass ζπλήζσο έρνπλ πνιχ κεγάιε αληνρή ζε δπλαηή πξφζθξνπζε θαη ην πιηθφ παξακέλεη αλαιινίσην γηα πνιιά ρξφληα, φπσο επίζεο θαη ηα carbon

23 Σν πνιπθαξκπνλάην είλαη ζπλήζσο γεξνθηηαγκέλν αιιά φρη γηα πνιιά ρξφληα θαη ην βάξνο ηνπ είλαη θάπνπ ζηελ κέζε θαη πξνο ηα πάλσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ γξακκαξίσλ πνπ έρνπλ ηα θξάλε. Σα fiber,carbon είλαη ζαθέζηαηα πνην ειαθξηά θαη ίζσο απφ ηα πνην ειαθξηά θξάλε. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε άλεζε πνπ πξνζθέξεη γαπηφ βαζηθφηαην θξηηήξην είλαη ε ζσζηή εθαξκνγή ζην θεθάιη καο. Γελ πξέπεη λα καο πηέδεη (απιά λα εθαξκφδεη ρσξίο θελά) ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θεθαιηνχ καο, απηήλ πνπ πεξλάεη απφ ην χςνο ηνπ κεηψπνπ. Όηαλ ινηπφλ δνθηκάδεηε έλα θξάλνο ζε θάπνην θαηάζηεκα, θξνληίζηε λα ην αθήζεηε ζην θεθάιη ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά, πξηλ ην βγάιεηε θαη εζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην αλ ζαο ελνριεί έζησ θαη ιίγν ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θεθαιηνχ ζαο.αθνχ πεξάζεη απηφο ν ρξφλνο, βγάιηε ην θξάλνο θαη θνηηαρηείηε ζε έλα θαζξέθηε γηα ηπρφλ θφθθηλα ζεκάδηα ζην πξφζσπν ζαο. Αλ ππάξρνπλ θαιφ είλαη λα ην πξνζέμεηε.ζ πίεζε ζηα κάγνπια ΠΡΔΠΔΗ λα ππάξρεη θαη είλαη ην κφλν ζεκείν πνπ κεηά απφ κηθξή ρξήζε ζα αθήζεη ζεκάδε. Δπίζεο ην εζσηεξηθφ πξέπεη λα είλαη απφ χθαζκα θαιήο πνηφηεηαο θαη ππναιιεξγηθφ. Θπκεζείηε... δελ ηαηξηάδνπλ φιεο νη κάξθεο θξαλψλ ζην θεθάιη καο, γη απηφ κελ αγνξάζεηε ηελ θαιχηεξε κάξθα αλ δελ θάζεηαη ζσζηά ζην θεθάιη ζαο. Έλδπζε Ζ εηδηθή έλδπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλαβάηε. Πεξηιακβάλεη παληειφληα ή θφξκεο, κπνπθάλ, ηζνζεξκηθά εζψξνπρα, γάληηα, κπφηεο, αδηάβξνρα, δψλεο κέζεο, πξνζηαζίεο πιάηεο, γπαιηά. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δέξκα ή ζπλζεηηθέο χιεο, κε εληζρπκέλα ζεκεία θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα αηπρήκαηα.

24

25 pezh.gr/ hmerida/moto.htmhttp: thesekouratoi.blogspot.gr/ fotosearch.com/photos-images/scooter.html Rc-cafe.blogspot.com Πεξηνδηθφ MOTORSPORT cbrxx.dark.com/t968-topic el.wikipaideia.org/wiki/μνηνζπθιεηα magusto.gr η. Πεγέο

26 Α Τ Σ Ο Κ Η Ν Ζ Σ Ο α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθφξν επηβαηηθφ φρεκα κε ελζσκαησκέλν θηλεηήξα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη θαηεχζπλζε. χκθσλα κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο νξηζκνχο, ηα απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα θηλνχληαη (σο επί ην πιείζηνλ) ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, λα έρνπλ θαζίζκαηα γηα έλα σο έμη άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά αλζξψπσλ, αιιά θαη κεξηθέο θνξέο γηα ηελ κεηαθνξά δηαθφξσλ πξαγκάησλ. Γεληθά ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Μηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζπνξ απηνθίλεηα, πνπ ζρεδηάδνληαη κε θχξηα θξηηήξηα ηελ αλάπηπμε πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ηελ θαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ κηα άιιε θαηεγνξία ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ (ιεσθνξεία, πνχικαλ), θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. β. Ηζηνξία Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ απηνθηλήηνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα άηνκν θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ εξγάζηεθαλ ηαπηφρξνλα γηα ηελ αλάπηπμε απηνθηλνχκελσλ νδηθψλ νρεκάησλ. Αλακθηζβήηεηα, ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο έγηλε πνιχ πξηλ απφ ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ Ηιηάδα, φπνπ ν Όκεξνο αθεγείηαη φηη ν Ήθαηζηνο θαηαζθεχαδε 20 ηξνρνθφξνπο ηξίπνδεο, πνπ ζα θπινχζαλ κφλνη ηνπο ζηε ζχλνδν ησλ ζεψλ θαη κφλνη ηνπο πάιη ζα επέζηξεθαλ ζην παιάηη ηνπ ρσινχ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Ο Λενλάξλην Νηα Βίληζη αζρνιήζεθε κε ηελ ηδέα ελφο απηνθηλνχκελνπ νρήκαηνο. Ζ Βαζηιηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ (Royal Automobile Club) ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ε Λέζρε απηνθηλήηνπ (Automobile Club) ηεο Γαιιίαο ζπκθσλνχλ πηα πσο ν Νηθνιά Κπληφ απφ ηε Λσξαίλε ππήξμε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξψηνπ πξαγκαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Σν φρεκα απηφ ήηαλ έλα ηεξάζηην, βαξχ, αηκνθίλεην ηξίθπθιν θαη ην κνληέιν ηνπ 1769 ιέγεηαη φηη θηλήζεθε επί 20 ιεπηά κε ηαρχηεηα 3,6 ρικ/ψξα, κεηαθέξνληαο 4 άηνκα θαη φηη αλέθηεζε αξθεηή πίεζε αηκνχ γηα λα επαλαιάβεη ηελ πνξεία ηνπ κεηά απφ ζηάζε 20 ιεπηψλ. Ζ επνρή ηεο κεγαιχηεξεο επηηπρίαο ησλ αηκνθίλεησλ ακαμψλ δηήξθεζε απφ ην 1831 σο ην Πεηξακαηηζκνί κε αηκνθίλεηεο άκαμεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ

27 πνιινχο εθεπξέηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ζ εμειηθηηθή πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε ακείσηε παξά ην αληίμνν θιίκα θαη πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αη ειαθξά αηκνθίλεηα απηνθίλεηα θαηαζθεπάδνληαλ εθηφο απφ ηε Βξεηαλία, ζηηο ΖΠΑ, ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαλία κε ελδηαθέξνπζεο επηδφζεηο. Ο Καξι Μπεληο πίζηεπε αθξάδαληα φηη ν θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο ζα δηαδερφηαλ ην άινγν, θέξλνληαο επαλάζηαζε ζηηο παγθφζκηεο κεηαθνξέο. Δπέκεηλε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα θαηαζθεπάζεη έλα βελδηλνθίλεην φρεκα παξά ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ηελ ζθιεξή αληίζεζε ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπ. Ο Μπεληο νδήγεζε ην πξψην ηνπ απηνθίλεην, έλα ηξίθπθιν κε δίρξνλν, κνλνθχιηλδξν θηλεηήξα, ζηηο αξρέο ηνπ Γχν κφλν θνξέο έζβεζε ν θηλεηήξαο, κέρξηο φηνπ κηα ζπαζκέλε θαδέλα ζηακάηεζε ηελ επίδεημε. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1885, φηαλ ν Μπεληο ζέιεζε λα επηδείμεη έλα ειαθξά βειηησκέλν κνληέιν, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ζπλέηξηςε ην φρεκα πάλσ ζηνλ καλδξφηνηρν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Ο Μπεληο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε ζηνλ Παξηζηλφ Δκίι Ρνδέ ην Βαζκηαία φκσο ε επηηπρεκέλε ζρεδίαζε θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο αλέβαζαλ ηηο πσιήζεηο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Σν 1888 απαζρνινχζε 50 εξγάηεο ζηελ θαηαζθεπή ηξηθχθισλ. Σν 1890 άξρηζε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξάηξνρνπ απηνθηλήηνπ. Οη ηηαινί εκθαλίζηεθαλ αξγφηεξα ζηε ζθελή: ε εηαηξεία ηεθαλίλη-μαξηίλα ην 1896 ζεσξείηαη σο ζεκέιην ηεο ηηαιηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ελψ πεξί ην 1898 ν Σδνβάλη Αληέιη ίδξπζε ηε FIAT πνπ εμειίρζεθε ζε έλα απ ηα ζεκαληηθφηεξα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ θφζκνπ θαη ηε δηαηήξεζε ππφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ έιεγρν κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ην Καηαζθεπαζηέο κηθξφηεξνη αιιά κεγάιεο θήκεο ήηαλ νη Λάληζηα, Άιθα Ρνκέν, Μαδεξάηη θαη Φεξάξη. Ζ δεθαεηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε πνιιψλ λέσλ κηθξψλ αιιά θαη κεγάισλ απηνθηλήησλ. Σα ρξφληα απφ ην 1925 κέρξη ην 1942 ζεσξνχληαη σο ηα θιαζζηθά ρξφληα ηνπ απηνθηλήηνπ, θαηά ηα νπνία ην πνιπηειέο γξήγνξν απηνθίλεην έθηαζε ζηελ θνξπθή ηεο δφμαο ηνπ. Σν πξψην φλνκα ζηνλ ηνκέα απηφλ ήηαλ ε εηαηξία Ρνιο-Ρφπο πνπ ηδξχζεθε ηα Άιιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο πνιπηειψλ απηνθηλήησλ ήηαλ ε Ηζπάλν- νπίδα ηεο Ηζπαλίαο θαη Γαιιίαο, νη Μπνπγθάηη, νη Κάληηιαθ θαη ε Μεξζεληέο. γ. Γνκή Σν ζχγρξνλν απηνθίλεην είλαη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ ηεκάρηα. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ ζπληζηνχλ ην φιν φρεκα δηακνξθψζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή κέζα ζε πνιιέο δεθαεηίεο θαη πεξηιακβάλνπλ: ην ακάμσκα, ην πιαίζην δειαδή ηνλ ζθειεηφ πνπ θέξεη ηα κεραληθά εμαξηήκαηα θαη ην ακάμσκα, ηνλ θηλεηήξα, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο ηξνρνχο, ηνπο κεραληζκνχο πέδεζεο θαη νδήγεζεο, ην ζχζηεκα ςχμεο, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη ιίπαλζεο θαη έλα πιήζνο απφ φιν θαη πην πνιχπινθα πξφζζεηα εμαξηήκαηα (πρ νδνλησηνί ηξνρνί, άμνλεο, ζπκπιέθηεο, θξέλα, έδξαλα)

28 δ. Δμέιημε Σα απηνθίλεηα έρνπλ αιιάμεη πνιχ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα, θηλνχληαη νκαιά θαη δηαζέηνπλ άλεηα θαζίζκαηα, ελψ ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα δηαζέηνπλ ζηεξενθσληθφ, ελψ θάπνηα έρνπλ θαη ηειέθσλν. Σα κνληέξλα ακάμηα είλαη πνιχ πην αζθαιή, κε δψλεο αζθαιείαο θαη αεξφζαθνπο πνπ θνπζθψλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Δπίζεο, δηαζέηνπλ αξθεηφ ρψξν γηα απνζθεπέο θαη ςψληα. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ απηνθηλήηνπ ζεκεηψζεθε ην 1920 θαη ε ηειεηνπνίεζή ηνπ επέηξεςε ζηηο θίξκεο ηεο επνρήο εθείλεο λα θαηαζθεπάζνπλ απηνθίλεηα πνιπηειείαο, ηα νπνία θπθινθνξνχζαλ θαηά ρηιηάδεο ζηηο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο πφιεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1895 θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ κφιηο 4 απηνθίλεηα, ελψ ην 1920 ε παξαγσγή ηνπο εθεί έθηαζε ηα Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ζηνλ θηλεηήξα θαη ζην ακάμσκα έθαλαλ θαλεξά απφ πνιχ λσξίο ηα ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ απέλαληη ζηα άιια κεηαθνξηθά κέζα.

29 ε. Παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα Αμηφινγεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 50 ζηε Γεξκαλία, απφ ηνπο αδειθνχο Κνληνγνχξε, λα βγάινπλ ζηελ παξαγσγή έλα θνξηεγφ νλφκαηη Hellas. Σν 1961δεκηνπξγνχλ ζηε Θεζζαινλίθε έλα εξγνζηάζην κε ην φλνκα FARCO θαη μεθηλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπ FARMOBIL, ελφο νρήκαηνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ θνξνχζε αεξφςπθην θηλεηήξα BMW 700cc. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ν Κνληνγνχξεο ηδξχεη ηελ εηαηξεία NAMCO (National Motor Company of Greece) θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα παξνπζηάδεη ην Pony ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (γηα ηελ αθξίβεηα ζηε ΓΔΘ παξνπζηάζηεθε κφλν ην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζπλεξγαζίαο κε ηε Citroen. Παξφιν πνπ γηλφηαλ πξνζπάζεηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο θακία δελ θαηάθεξε λα ζεκεηψζεη ηε ζεκαληηθή επηηπρία ηνπ δηθνχ καο Pony. Ο δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ ειιεληθνχ εγρεηξήκαηνο δελ ήηαλ ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Κάζε άιιν κάιηζηα. O άλζξσπνο πνπ πνχιεζε ηα πεξηζζφηεξα Pony ζηελ Διιάδα, ν θ. Δπγέληνο Ραΐζεο, αλέθεξε, ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην ABR: Όηαλ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην πξψην Pony θαη θαιέζακε ηνλ ηφηε ππνπξγφ βηνκεραλίαο θ. Κσλνθάγν, δελ έθαλε θαλ ηνλ θφπν λα έξζεη λα ην δεη Μαο δηακήλπζε κάιηζηα φηη ε Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα θηηάμεη πνηέ απηνθίλεην.παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηε δπζπηζηία κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ην φιν εγρείξεκα, νη άλζξσπνη ηεο Namco ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα φρεκα πνπ ζα απεπζχλνληαλ ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θνηλφ κε φπια ηνπ ην ρακειφ θφζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγγχεζε πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ θαηαζθεπή ηα ζήκαηα ηεο Citroen. Δμσηεξηθά ην Pony ραξαθηεξίδνληαλ απφ απιέο θαη απέξηηηεο γξακκέο. Γχζθνια ζα ην έιεγε θαλείο φκνξθν αιιά, φπσο είρε γξάςεη θάπνηε έλαο Γεξκαλφο δεκνζηνγξάθνο ην Pony είλαη ηφζν άζρεκν πνπ είλαη πάληα σξαίν! Άιισζηε, αθφκε θαη ζήκεξα, 40 -ζρεδφλ- ρξφληα κεηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ην Pony δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ, θαλαηηθφ θνηλφ.

30 ζη. Απηνθίλεην θαη Πεξηβάιινλ Δπίζεο, ην κπνηηιηάξηζκα θαη ην λέθνο δελ είλαη «πξνλφκηα» ησλ κεγαινππφιεσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη θαη ζε πφιεηο πνπ αξηζκνχλ κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο θαηνίθσλ (π.ρ. Ησάλληλα, έξξεο θ.ιπ.) ζηηο νπνίεο γηα ηελ θάιπςε 2ρικ απαηηνχληαη πνιιέο θνξέο 30 ιεπηά. Μεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν δνχκε θάησ απφ ην άζηξν ηνπ απηνθηλήηνπ. Δλφο άζηξνπ πνπ ππνζρφηαλ, κέζσ ηεο ηαρχηεηαο, λα εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο, λα κεηψζεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, φηη ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ αλά θάηνηθν κηαο ρψξαο, απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκηθψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζε πφιεηο - ηέξαηα (κηα απφ απηέο είλαη θαη ε Αζήλα) κεηέηξεςαλ ην απηνθίλεην ζε παξάγνληα δεκηνπξγίαο θη φρη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Όκσο, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα γχξσ απφ απηφ είλαη ηεξάζηηα θαη αληί λα μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα δηαιφγνπ γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη, νη θπβεξλήζεηο, αγθαιηά κε ηηο πνιπεζληθέο πεηξειαίνπ θαη ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα λα απμεζεί ν ζηφινο ηνπ. Κη φια απηά παξά ηε δηαπίζησζε φηη νη θνηλσλίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηεξνηειεζηία ηεο ηαρχηεηαο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ηειηθά αθηλεηνπνηνχληαη. Ρύπαλζε Ζ θπξηφηεξε πεγή εθπνκπήο πνιιψλ αέξησλ ξχπσλ είλαη ην απηνθίλεην. Ορη κφλν ζηελ Αζήλα, αιιά παγθφζκηα. Σν Ηλζηηηνχην Warldwatch ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ αλαθέξεη φηη ε κηζή πνζφηεηα νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κνιχβδνπ εθπέκπνληαη απφ ηα απηνθίλεηα. Κάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Μάιηζηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε, νμχλνληαο ηε ξχπαλζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη δεζκεχνληαο πφξνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ν πνιηηηζκφο, ε απαζρφιεζε θηι., πνπ είλαη πνιχ πην αλαγθαίεο. Ση ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα << 318 ρηιηάδεο λέα θαη κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα πξσηνθπθινθφξεζαλ ζηνπο ειιεληθνχο δξφκνπο ην 2007, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Stat Bank 4,8 εθαη. επηβαηηθά απηνθίλεηα ζπγθξνηνχλ ηνλ ζηφιν ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηεο ρψξαο ην πξψην δίκελν ηνπ 2008 ηαμηλνκήζεθαλ λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα, 10,4% πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2007>> αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ην πεξ. ΥΡΖΜΑ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ην 2000 σο ην ηέινο ηνπ 2007 ν ζηφινο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα δηεπξχλζεθε πεξίπνπ θαηά 60%, πνζνζηφ αχμεζεο πνπ είλαη

31 ην κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αχμεζεο ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σελ ίδηα, φκσο, ζηηγκή ππάξρεη θαη έλα αξλεηηθφ ξεθφξ, αθνχ πάλσ απφ ην 20% ησλ επηβαηηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο είλαη ηαμηλνκεκέλα πξηλ ην Δίλαη δειαδή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο. Σν πνζνζηφ ησλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο απηνθηλήησλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη πεξίπνπ 10% ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο είλαη θαη 5%. Απφ απηά πάλσ απφ ην 70% βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ λέθνπο (παξάιιεια κε ηνπο θαπζηήξεο ησλ θαινξηθέξ, νξηζκέλνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο, ηελ έιιεηςε δξφκσλ θαη ηελ αλππαξμία πξάζηλνπ). Δίλαη θαη κηα κεξίδα θαηαιπηηθψλ ιφγσ θαθήο ξχζκηζεο ή ζπληήξεζεο. Μάιηζηα, κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε, έδεημε φηη ε ξχπαλζε ησλ θαθνξπζκηζκέλσλ θαηαιπηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ παιηψλ απηνθηλήησλ. Μφλν πνπ κηιάκε γηα δηαθνξεηηθνχο ξχπνπο. Tν κπνηηιηάξηζκα θαη ην λέθνο δελ είλαη «πξνλφκηα» ησλ κεγαινππφιεσλ, πθίζηαηαη θαη ζε πφιεηο πνπ αξηζκνχλ κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο θαηνίθσλ (π.ρ. Ησάλληλα, έξξεο θ.ιπ.) ζηηο νπνίεο γηα ηελ θάιπςε 2ρικ απαηηνχληαη πνιιέο θνξέο 30 ιεπηά. δ. Πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ΗΥ απηνθηλήησλ ζηηο πόιεηο Θα πξέπεη λα ππάξμεη αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΜΜΜ, πνπ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ε πνιηηεία λα έρνπλ θηελφ εηζηηήξην, ηαρηηθά δξνκνιφγηα θη αλαλεσκέλν ζηφιν γηα λα είλαη ειθπζηηθφηεξα, ηε βειηίσζε ησλ θαπζίκσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πνιηηηθή ππέξ ησλ δηθχθισλ. Παξάιιεια, ζα ρξεηαζηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγθνηλσληνιφγνη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηηο πφιεηο ζαλ εξγνηάμηα. Παξαθνινπζνχκε δηαπιαηχλζεηο δξφκσλ, πεξηθεξεηαθέο, αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη άιιεο παξεκβάζεηο, πνπ πξνζβιέπνπλ απνθιεηζηηθά ζην ΗΥ. Ζ θπθινθνξία ηνπ ΗΥ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί γηα νηθνλνκηθνχο, γηα ελεξγεηαθνχο, γηα νηθνινγηθνχο θαη γηα πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο. ηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Διβεηία, ζηελ Απζηξαιία, πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο ζε κεγάιεο πφιεηο πεξηφξηζαλ ηελ θπθινθνξία ησλ ΗΥ, κείσζαλ ηελ ηαρχηεηα (πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, απνθιεηζηηθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο), έθαλαλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ην πεξηβάιινλ (πξάζηλν, δέληξν, πιαθφζηξσηα) θαη πήξαλ κέηξα ππέξ ηνπ ηξακ θαη ησλ ιεσθνξείσλ. Οη αζηηθέο δψλεο ειεχζεξεο απηνθηλήησλ κε κεξηθέο ή νιηθέο απαγνξεχζεηο ζηε Ρψκε, Βνπδαπέζηε, Άκζηεξληακ, Βαξθειψλε επίζεο ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά. Μπνξεί λα κελ έιπζαλ ην φιν πξφβιεκα, πνπ είλαη ζχλζεην θαη πνιχπινθν, αιιά κείσζαλ ηε ξχπαλζε ηνπ αέξα, ειαρηζηνπνίεζαλ ηελ ερνξχπαλζε, πεξηφξηζαλ ηα αηπρήκαηα, αλέδεημαλ ηα ηζηνξηθά θέληξα θη έθαλαλ αλζξψπηλεο ηηο κεηαθηλήζεηο. ε. Απηνθίλεην θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαη θεηηρηζκόο

32 Παξφηη ην απηνθίλεην έρεη βαξχλνπζα ρξεζηηθή αμία γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ζπρλά ε αγνξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ππεξνρή. Έηζη παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν λα εμαξηάηαη ε επηινγή θαη ε αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ φρη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηδηνθηήηε, αιιά κε βάζε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηελ ηειηθή ηαρχηεηα θαη ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο. Γηα ηνλ άληξα, γηα παξάδεηγκα, ην απηνθίλεην κπνξεί λα είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ελψ γηα ηε γπλαίθα ε απφδεημε ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο ηεο (θπζηθά, απηνί νη ξφινη έρνπλ πξσηίζησο θνηλσληθή πξνέιεπζε). Απηή ε αληίθαζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πιαζάξνπλ ηελ ηαρχηεηα σο κέζν «ειεπζεξίαο» (βιέπε δηαθεκίζεηο κε απηνθίλεηα πνπ «θαιπάδνπλ» ζε πξαζηλνζηφιηζηνπο νξεηλνχο δξφκνπο), θάηη πνπ είλαη ηειείσο βιαθψδεο αλ ζπγθξηζεί κε ηελ «ειεπζεξία» πνπ πξνζθέξεη ε δπλαηφηεηα πςειήο ηαρχηεηαο ζε ζπλζήθεο ζεκεησηφλ ηηο ψξεο αηρκήο (θαη φρη κφλν). Καη παξνκνίσο πιαζάξνπλ ηελ άλεζε πνπ πξνζθέξεη ην «λέν επξχρσξν πεληαζέζην», πνπ φκσο κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε θηλνχκελν επξχρσξν θινπβί ελ κέζσ άιισλ επξχρσξσλ θινπβηψλ, ελ κέζσ ηνπ θαζφινπ επξχρσξνπ κέζνπ ηεο πφιεο, Δπίζεο, νη ζπγθνηλσληνιφγνη αληηιακβάλνληαη ην απηνθίλεην απιψο σο «εξγαιείν» πνπ ζε πεγαίλεη ζηνλ πξννξηζκφ ζνπ. Μεγάιν ηκήκα ησλ απηνθηλεηηζηψλ θάζε άιιν παξά «εξγαιεηαθή» ζρέζε έρεη κε ην απηνθίλεην. Κη απηφ, γηαηί είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ δσήο (life style), πνπ εθηφο απφ ην θνηλσληθφ θχξνο πνπ πξνζθέξεη, ιεηηνπξγεί θαη σο παξάγνληαο απηνειέγρνπ ηεο δσήο ηνπ απηνθηλεηηζηή. Έηζη, φπνηνο έρεη «ην δηθφ ηνπ απηνθίλεην» πηζηεχεη φηη θαζνξίδεη πεξηζζφηεξν ηε κεηαθίλεζή ηνπ, άξα θαη ηε δσή ηνπ. Πξάγκα βέβαηα πέξα γηα πέξα ςεπδέο γηαηί κε κηα πξφρεηξε καηηά κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο φηη αθφκε θαη αλ ην απηνθίλεην πξνζθέξεη θάπνηα ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε (ηελ νπνία ηα πνιιαπιαζηαδφκελα δηφδηα ζπλερψο πεξηθφπηνπλ!), ε ηδηνθηεζία ηνπ κέζνπ κεηαθίλεζεο κε θαλέλα ηξφπν δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο δσήο. Μάιινλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη. Γειαδή, εθκεηαιιεπφκελεο νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην θχθισκα ηνπ απηνθίλεηνπ (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, πεηξειαηνβηνκεραλίεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θ.ιπ.), θαζψο θαη ην θξάηνο, ηελ επηζπκία γηα απηνθαζνξηζκφ ζηε κεηαθίλεζε θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ θνηλσληθφ θχξνπο κε ην απηνθίλεην, θαηαθέξλνπλ λα ππνβάιινπλ ζε νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο (αθξηβά αληαιιαθηηθά, πςειά αζθάιηζηξα θαη ηέιε θπθινθνξίαο, βελδίλεο, ηξαπεδηθά δάλεηα θ.ιπ.) ππνρξεψλνληάο ηνπο ζε κηα κφληκε ζρέζε νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο. Έηζη ην απηνθίλεην θαηαιήγεη έλα αθφκε θαηαλαισηηθφ αγαζφ κε ηηο επαθφινπζεο επηπηψζεηο πφιεηο ηέξαηα, αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξχπαλζε, δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα δίθπθια, απμεκέλνο αξηζκφο αηπρεκάησλ, ζπαηάιε ρξεκάησλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ έλαο ξηδηθφο νηθνλνκηθνθνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο λα θαηαπνιεκήζεη ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ απηνθηλήηνπ, λα αλαδείμεη ηε ρξεζηηθφηεηα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ.

33 ζ. Αηπρήκαηα θαη Αηηίεο H ρψξα καο εκθαλίδεη ηελ κηθξφηεξε ζλεζηκφηεηα ζηελ Eπξσπατθή Έλσζε απφ ρξφληα λνζήκαηα, παξνπζηάδεη φκσο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Τςειά παξακέλνπλ ηα πνζνζηά ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ή ηα νρεκαην ρηιηφκεηξα -παξά ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη ζάλαηνη πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηξνραία έρνπλ κεησζεί ζρεδφλ ζην κηζφ θαη έθηαζαλ ηνπο ην 2010, ζε ζρέζε κε ην 2000 πνπ ήηαλ Σελ ίδηα ψξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία βαξχλεηαη απφ ηα ηξνραία κε θφζηε πνπ εηεζίσο θηάλνπλ ηα 1,8 δηζ. επξψ. ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα αλά θαηνίθνπο) ζηηο ρψξεο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο [Πεγή: Γηεζλέο ζηαηηζηηθφ αξρείν Οδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ,2001]. Έρεη εθηηκεζεί φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην «θφζηνο» ηεο «απψιεηαο» ηεο αλζξψπηλσλ δσψλ, ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πιηθέο δεκηέο ζηα νρήκαηα θαη ζην νδηθφ δίθηπν, ηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θαη ην θφζηνο ελαζρφιεζεο ηεο ηξνραίαο θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, αγγίδεη ην 2% ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Σξνραίαο, φπνπ ην 2010 βεβαηψζεθαλ ζπλνιηθά επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Οη παξαβάζεηο πνπ βεβαηψζεθαλ ήηαλ : παξαβάζεηο ηαρχηεηαο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα