ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί έγκρισης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31η » Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28 ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ.01/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 1. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 2. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 3. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 4. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 5. ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ (Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της την με αριθμ.πρωτ.601/ εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα παρακάτω: ΘΕΜΑ: «Ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31 η ». Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριου σύμβουλοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι δήμοι νοούνται, από την 17 η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης. Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10: 1

2 «1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).» Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» κατ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Τέλος, κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2) εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/ «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.». Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος μας, ο οποίος νοείται ως «φορέας γενικής κυβέρνησης», είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να πραγματοποιήσει οποιασδήποτε δαπάνη υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση» της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης). Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 εκδόθηκε το υπ αριθμόν πρωτοκ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.» του υπουργείου εσωτερικών με την παράκληση να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». Στις παραγράφους 1 α, 1β και 2 της Α ενότητας του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι : «1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10, αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. 1β. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. 2. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2012, μέχρι και το α δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2013, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του Δημοσίου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου» ενώ στις παραγράφους 2 α και 2β της Β ενότητας αναφέρεται ότι : «Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2013, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.» Με βάσει τα ανωτέρω, ο διατάκτης του Δήμου, ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης, (με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 158 παρ.5 του Ν. 3463/06), είναι υποχρεωμένος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους 2013 να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει. 2

3 Μάλιστα, σε ενδεχόμενο που δεν προβεί στην ακόλουθη ενέργεια, εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην θεωρηθούν (δηλ. εγκριθούν) οι ανωτέρω δαπάνες από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή την αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει. Παρακαλώ η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου. Για την Οικονομική Υπηρεσία Μυτιληναίος Χαράλαμπος Αν/της Προϊστάμενος Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω, τις ανωτέρω αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει ως κάτωθι: AA ΑΑ ΑΡΧΙ- ΚΗΣ ΗΜ ΑΡΧΙΚΗΣ KA ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΑ ΑΠΟΔΕ- ΣΜΕΥΣΗΣ ΗΜ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥ- ΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕ- ΣΜΕΥΣΗΣ 1 Α/10 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ. 2 Α/11 02/01/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ. 3 Α/12 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4 Α/13 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 5 Α/14 02/01/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ. 6 Α/15 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 7 Α/17 02/01/ Εργοδοτική εισφορά λοιπών ταμείων Α/404 31/12/ , Α/405 31/12/ , Α/406 31/12/ , Α/407 31/12/ , Α/408 31/12/ , Α/409 31/12/ , Α/410 31/12/ ,47 3

4 8 Α/18 02/01/ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Α/411 31/12/ ,39 9 Α/19 02/01/ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ Α/412 31/12/ ,3 10 Α/20 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/413 31/12/ ,32 11 Α/21 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές 7000 Α/414 31/12/ ,72 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 12 Α/22 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/415 31/12/ ,35 13 Α/23 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές 6000 Α/416 31/12/ ,21 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 14 Α/24 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/417 31/12/ ,08 15 Α/25 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/418 31/12/ ,53 16 Α/26 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/419 31/12/ ,7 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 17 Α/27 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/420 31/12/ ,99 18 Α/28 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/421 31/12/ ,9 19 Α/29 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/422 31/12/ ,55 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 20 Α/30 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/423 31/12/ ,05 21 Α/5 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/399 31/12/ ,51 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 22 Α/6 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/400 31/12/ ,62 υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 23 Α/7 02/01/ Τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Α/401 31/12/ ,14 Μυκόνου. 24 Α/8 02/01/ Τακτικοί υπάλληλοι Α/402 31/12/ ,87 4

5 ΚΕΠ. 25 Α/9 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/403 31/12/ ,95 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου. 26 Α/32 03/01/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ 1 Α/424 31/12/ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ /11 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩ- ΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΑΡ- ΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/ Α/38 03/01/ Εξόφληση Κρατήσεων Α/425 31/12/ ,41 28 Α/39 03/01/ Εξόφληση Κρατήσεων Α/426 31/12/ ,28 29 Α/41 03/01/ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ Α/427 31/12/ ,49 30 Α/42 03/01/ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ Α/428 31/12/ ,84 31 Α/43 03/01/ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡ Α/429 31/12/ ,26 ΓΑΝΙΣΜΟΙ 32 Α/44 03/01/ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1000 Α/430 31/12/ ,88 33 Α/45 03/01/ Απόδοση φόρων μισθωτών Α/431 31/12/ ,73 υπηρεσιών. 34 Α/46 03/01/ Απόδοση εισφοράς Α/432 31/12/ ,92 υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. 35 Α/47 03/01/ Απόδοση φόρων και Α/433 31/12/ ,44 χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών. 36 Α/48 03/01/ Απόδοση φόρων προμηθευτών Α/434 31/12/ ,26 εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ. 37 Α/49 03/01/ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων Α/435 31/12/ ,36 υπέρ του Δημο- σίου. 38 Α/50 03/01/ Κρατήσεις στις αποδοχές Α/436 31/12/ ,1 για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 39 Α/51 03/01/ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3000 Α/437 31/12/ ,15 40 Α/53 03/01/ Μισθώματα κτιρίων Α/438 31/12/ Τεχνικών έργων ακινήτων (κτίριο ΤΕΧΝΙΚΗΣ Υπηρεσίας). 41 Α/54 03/01/ Δημοσίευση προκηρύξεων Α/439 31/12/ ,59 5

6 42 Α/55 03/01/ Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρο 43 Α/56 03/01/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού. 44 Α/57 03/01/ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 45 Α/58 03/01/ Λοιπά έξοδα (επίδομα αλλοδαπών). 46 Α/60 03/01/ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΤΑΒΙΑ. 47 Α/63 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 48 Α/64 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 49 Α/65 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 50 Α/66 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 51 Α/69 03/01/ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. 52 Α/71 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 53 Α/72 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 54 Α/73 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 55 Α/74 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Α/440 31/12/ , Α/441 31/12/ , Α/442 31/12/ , Α/443 31/12/ Α/444 31/12/ Α/445 31/12/ , Α/446 31/12/ , Α/447 31/12/ , Α/448 31/12/ , Α/449 31/12/ Α/450 31/12/ , Α/451 31/12/ , Α/452 31/12/ , Α/453 31/12/ ,58 6

7 56 Α/75 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 57 Α/76 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 58 Α/84 03/01/ Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου.(Ιούνιος 2011). 59 Α/102 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΓΟΜΩΣΗ ΤΟΝΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 60 Α/104 16/02/ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 61 Α/105 16/02/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 62 Α/106 16/02/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ- ΝΟΜΙΑΣ 63 Α/107 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/108 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 65 Α/111 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑ- ΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 66 Α/112 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑ- ΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ Α/454 31/12/ , Α/455 31/12/ , ,7 Α/456 31/12/ , Α/470 31/12/ Α/471 31/12/ Α/472 31/12/ , Α/473 31/12/ ,63 787,2 Α/474 31/12/ ,2 974,18 Α/475 31/12/2012-0, Α/476 31/12/ , Α/477 31/12/ ,84 7

8 67 Α/113 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗ- ΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- ΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/115 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ- ΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥ- ΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑ- ΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΨΥ 69 Α/87 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΣ- ΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕ- ΡΙΚΟΥ 70 Α/88 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥ- ΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙ- ΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ 71 Α/89 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙ- ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 72 Α/90 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ- ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 73 Α/91 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ- ΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ- ΤΩΝ ΣΕ ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΤΙΑ- ΡΕΙΑ 74 Α/92 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩ- ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 75 Α/93 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 76 Α/94 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟ- ΡΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑ- ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Π.Ο.Ε Α/478 31/12/ , Α/479 31/12/ Α/457 31/12/ Α/458 31/12/ , Α/459 31/12/ , Α/460 31/12/ , Α/461 31/12/ Α/462 31/12/ Α/463 31/12/ , ,54 Α/464 31/12/ ,31 8

9 77 Α/95 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙ Α/465 31/12/ ,12 ΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/96 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ Α/466 31/12/ ,38 ΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/97 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ Α/467 31/12/ ΓΚΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/98 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ Α/468 31/12/ ,9 ΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗ- ΤΩΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012, ΜΕ ΕΙΔΙ- ΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ. 81 Α/99 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/469 31/12/ ,5 ΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/116 21/02/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ 137,24 Α/480 31/12/ ,24 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑ- ΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΟΥΣ HASAJ ALFRED του RESHIT ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 83 Α/118 21/02/ ΓΠΣ Δήμου Μυκόνου ,7 Α/481 31/12/ ,25 84 Α/119 21/02/ Προκαταρτική Τεχνική Α/482 31/12/ ,8 Μελέτη για τη Χώρα Μυκόνου. 85 Α/121 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ Α/483 31/12/ ,4 ΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΟΥ ΑΦΟ- ΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑ- ΖΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 86 Α/123 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 10/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗ- ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 530 Α/484 31/12/

10 87 Α/124 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- 450 Α/485 31/12/ ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙ- ΒΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥ- ΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 41/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟ- ΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 88 Α/136 20/03/ Ύδρευση δημοτικών κτιρίων Α/486 31/12/ ,38 κ.λ.π. 89 Α/137 20/03/ Δαπάνες δεξιώσεων και 3500 Α/487 31/12/ ,6 εθνικών ή τοπικών εορτών. 90 Α/139 22/03/ Μεταφορά φωτοτυπικού 200 Α/488 31/12/ μηχανήματος προς και από την αντιπροσωπεία προς επισκευή για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου. 91 Α/152 23/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗ- 166,7 Α/489 31/12/ ,7 ΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/153 23/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 4858,5 Α/490 31/12/ ,5 ΣΚΕΥΗ ΤΩΝ STAND ΧΑΡ- ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ 93 Α/154 24/04/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ Α/491 31/12/ ΓΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕ- ΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΚΛΠ) 94 Α/157 24/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- 1028,68 Α/492 31/12/ ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟ- ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 95 Α/160 25/04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 5000 Α/493 31/12/ ,11 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 96 Α/161 25/04/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 33, 330, 17 & 24/2012 ΔΙΑΤΑ- ΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/494 31/12/ ,07 10

11 97 Α/162 25/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/495 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ- ΝΟΜΙΑΣ 98 Α/164 25/04/ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 2000 Α/496 31/12/ Νο & Νο ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/165 25/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9840 Α/497 31/12/ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟ- ΓΙΣΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/170 07/05/ Αντίτιμο ηλεκτρικού Α/498 31/12/ ,56 ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδι 101 Α/171 07/05/ Δικαιώματα ΔΕΗ απο Α/499 31/12/ ,68 είσπραξη Δημοτ. Τελών 102 Α/173 07/05/ Αποζημίωση υπερωριακής Α/500 31/12/ ,62 εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες. 103 Α/175 08/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- 738 Α/501 31/12/ ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΥΚΟ- ΝΟΥ 104 Α/177 08/05/ Δαπάνες προμήθειας 2900 Α/502 31/12/ πυροτεχνημάτων για εκδηλώσεις Χώρας - Άνω Μεράς στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 2011 και του Νέου έτους. 105 Α/178 08/05/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 808,93 Α/503 31/12/ ,93 ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕ- ΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 24/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗ- ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ. 106 Α/179 20/05/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ, ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΤΟΚΩΝ,ΚΛΠ) ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α/504 31/12/ ,58 11

12 107 Α/182 20/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ Α/505 31/12/ ΑΝΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟ- ΓΙΣΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/183 20/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΗΝ ΦΙΛΙ Α/506 31/12/ ΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - (ΔΙΑ- ΤΡΟΦΗ) 109 Α/185 20/05/ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑ- 3482,43 Α/507 31/12/ ,43 ΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. 110 Α/186 20/05/ Πληρωμή ταχυδρομικών 2000 Α/508 31/12/2012-2,32 τελών. 111 Α/187 25/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΠΙ ,66 Α/509 31/12/ ,66 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛ- ΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ Α/193 05/06/ Έξοδα πολιτιστικών 2900 Α/510 31/12/ δραστηριοτήτων 113 Α/196 05/06/ Επανακατοχύρωση του 39,36 Α/511 31/12/ ,36 domain mikonos.eu για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 114 Α/197 19/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙ- 872,89 Α/512 31/12/ ,89 ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ. 115 Α/199 19/06/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/513 31/12/ , Α/200 19/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ- 4232,86 Α/514 31/12/ ,86 ΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙ- ΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΡΛΟΥ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑ- ΝΟΥ 117 Α/207 25/06/ Συνδρομή στην εφημερίδα 166,67 Α/515 31/12/ ,67 "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" για το έτος 2012 (03-12/2012). 118 Α/209 25/06/ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 Α/516 31/12/ Α/210 25/06/ Αποζημίωση υπερωριακής Α/517 31/12/ εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες. 120 Α/214 30/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗ- 1468,68 Α/518 31/12/ ,68 ΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΚ Ν. 12

13 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 121 Α/215 04/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 574,77 Α/519 31/12/ ,77 ΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗ- ΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 122 Α/216 04/07/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 3000 Α/520 31/12/ ,64 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ- ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΝΑ- ΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 123 Α/217 04/07/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 3000 Α/521 31/12/ ,1 124 Α/218 04/07/ Εργοδοτική εισφορά 1000 Α/522 31/12/ ,34 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διοικ.υπαλληλων ορισμ.χρ Α/219 04/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗ Α/523 31/12/ ,35 ΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΗΝ ΔΟΥ 126 Α/220 12/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗ Α/524 31/12/ ΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Α/221 13/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- 9449,33 Α/525 31/12/ ,48 ΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗ- ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 128 Α/223 13/07/ Πληρωμή εγγραφής 1566 Α/526 31/12/ στην Τράπεζα πληροφοριών ΔήμοςΝet για ένα έτος για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 129 Α/227 13/07/ Ασφαλτόστρωση οδών Α/527 31/12/ ,1 Δήμου Μυκόνου (Ν.Α-.Κυκλάδων Κ.Α.: Αρ.Αποφ.ΝομΣυμβ.109/ ) 130 Α/229 13/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/528 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ- ΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ 131 Α/234 03/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟ- ΝΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙ- 2871,43 Α/529 31/12/2012-0,01 13

14 ΚΗΓΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 132 Α/235 03/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙ- ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑ- ΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 133 Α/251 07/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟ- ΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΔΗΛΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/252 07/08/ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡ- ΓΑΝΙΣΜΟΙ 135 Α/262 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑ- ΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟ- ΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 162/2011<0 136 Α/263 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΜΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΑΜ 137 Α/264 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΕΡ- ΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ- ΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟ "Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ" 138 Α/268 27/08/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ. 139 Α/282 14/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 140 Α/283 14/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ- ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ. ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 512,19 Α/530 31/12/2012-2, Α/531 31/12/ Α/532 31/12/2012-4, ,75 Α/533 31/12/ , Α/534 31/12/ , Α/535 31/12/ , Α/536 31/12/ Α/537 31/12/ Α/538 31/12/

15 ΧΥΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 141 Α/285 14/09/ Καταβολή ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μυκόνου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας ΟΤΑ ετών 2011 & Α/286 20/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ- ΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΜΕ- ΡΑΣ 143 Α/290 21/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ /09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙ- ΚΩΝ. 145 Α/297 02/10/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ- ΜΕΡΙΔΑ "ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΦΩΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/300 05/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ 147 Α/301 05/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟ- ΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 148 Α/307 09/10/ Καταβολή εισφοράς του Δήμου Μυκόνου στο Κέντρο Πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2009 & Α/308 09/10/ Δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς. 150 Α/309 09/10/ Δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Χώρα Μυκόνου Α/539 31/12/ ,24 Α/540 31/12/ , Α/541 31/12/ ,39 Α/542 31/12/ ,39 53,25 Α/543 31/12/ , ,42 Α/544 31/12/ , Α/545 31/12/ , ,92 Α/546 31/12/ , Α/547 31/12/ Α/548 31/12/

16 151 Α/310 09/10/ Προμήθεια γλυκών, χυμών, εδεσμάτων κλπ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς. 152 Α/311 09/10/ Προμήθεια γλυκών, χυμών, εδεσμάτων κλπ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Χώρα του Δήμου Μυκόνου. 153 Α/312 09/10/ Προμήθεια δάφνινου στεφανιού για τις ανάγκες των εορταστικών εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 154 Α/313 09/10/ Δαπάνες αποστολής προσσκλήσεων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου Α/314 09/10/ Προμήθεια αναλωσίμων - αναψυκτικών - κερασμάτων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 του Δήμου Μυκόνου. 156 Α/316 26/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩ- ΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157 Α/332 07/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ- ΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΩΡΕ- ΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 693 Α/549 31/12/ Α/550 31/12/ Α/551 31/12/ Α/552 31/12/ Α/553 31/12/ Α/554 31/12/ , ,27 Α/555 31/12/ ,27 16

17 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΣΤΟ ΑΝΩ- ΤΕΡΩ ΙΔΡΥΜΑ. 158 Α/336 13/11/ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 5000 Α/556 31/12/ , Α/337 13/11/ Αποπληρωμή έργου Συ- 5108,57 Α/557 31/12/ ,57 ντήρηση-προστα- σία-αξιοποίηση- Μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων της ΦΤΕΛΙΑΣ Μυκόνου. 160 Α/343 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- 330 Α/558 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ 161 Α/344 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 946,51 Α/559 31/12/ ,51 ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 162 Α/345 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ Α/560 31/12/ ΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 163 Α/365 06/12/ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 4500 Α/561 31/12/ αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητος του Δήμου Μυκόνου. 164 Α/366 06/12/ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1000 Α/562 31/12/ αυτοκινήτων. 165 Α/367 06/12/ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 Α/563 31/12/ Α/368 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5000 Α/564 31/12/ ,58 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 167 Α/371 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕ ,98 Α/565 31/12/ ,98 ΤΗΣΕΙΣ 168 Α/372 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/566 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 169 Α/373 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟ- ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ Α/567 31/12/

18 170 Α/376 21/12/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 50% ΑΡΧΙΤΕ ,28 Α/568 31/12/ ,28 ΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟ- ΝΗΠΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ-.Απ.Δ.Σ.168/2010.ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΗ- ΣΕΙΣ**(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑ- ΤΙΚΟΥ Ε 171 Α/377 27/12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗ Α/569 31/12/ ,35 ΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Α/398 31/12/ Δαπάνη για τα έξοδα διακίνησης των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 136,47 Α/570 31/12/ ,47 Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2013. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 28/01/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 18

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-14 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-14 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 5 6-5 Αριθ. Πρωτ.: 777 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.5- ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 88 Περίληψη α)παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.8/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ URBANIC GRAZYNA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα