ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί έγκρισης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31η » Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28 ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ.01/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 1. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 2. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 3. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 4. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 5. ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ (Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της την με αριθμ.πρωτ.601/ εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα παρακάτω: ΘΕΜΑ: «Ανατροπές δέσμευσης πιστώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων της 31 η ». Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριου σύμβουλοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι δήμοι νοούνται, από την 17 η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης. Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10: 1

2 «1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).» Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» κατ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Τέλος, κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2) εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/ «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.». Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος μας, ο οποίος νοείται ως «φορέας γενικής κυβέρνησης», είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να πραγματοποιήσει οποιασδήποτε δαπάνη υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση» της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης). Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 εκδόθηκε το υπ αριθμόν πρωτοκ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.» του υπουργείου εσωτερικών με την παράκληση να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». Στις παραγράφους 1 α, 1β και 2 της Α ενότητας του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι : «1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10, αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. 1β. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. 2. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2012, μέχρι και το α δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2013, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του Δημοσίου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου» ενώ στις παραγράφους 2 α και 2β της Β ενότητας αναφέρεται ότι : «Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2013, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.» Με βάσει τα ανωτέρω, ο διατάκτης του Δήμου, ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης, (με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 158 παρ.5 του Ν. 3463/06), είναι υποχρεωμένος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους 2013 να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει. 2

3 Μάλιστα, σε ενδεχόμενο που δεν προβεί στην ακόλουθη ενέργεια, εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην θεωρηθούν (δηλ. εγκριθούν) οι ανωτέρω δαπάνες από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή την αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει. Παρακαλώ η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου. Για την Οικονομική Υπηρεσία Μυτιληναίος Χαράλαμπος Αν/της Προϊστάμενος Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω, τις ανωτέρω αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει ως κάτωθι: AA ΑΑ ΑΡΧΙ- ΚΗΣ ΗΜ ΑΡΧΙΚΗΣ KA ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΑ ΑΠΟΔΕ- ΣΜΕΥΣΗΣ ΗΜ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥ- ΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕ- ΣΜΕΥΣΗΣ 1 Α/10 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ. 2 Α/11 02/01/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ. 3 Α/12 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4 Α/13 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 5 Α/14 02/01/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ. 6 Α/15 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 7 Α/17 02/01/ Εργοδοτική εισφορά λοιπών ταμείων Α/404 31/12/ , Α/405 31/12/ , Α/406 31/12/ , Α/407 31/12/ , Α/408 31/12/ , Α/409 31/12/ , Α/410 31/12/ ,47 3

4 8 Α/18 02/01/ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Α/411 31/12/ ,39 9 Α/19 02/01/ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ Α/412 31/12/ ,3 10 Α/20 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/413 31/12/ ,32 11 Α/21 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές 7000 Α/414 31/12/ ,72 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 12 Α/22 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/415 31/12/ ,35 13 Α/23 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές 6000 Α/416 31/12/ ,21 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 14 Α/24 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/417 31/12/ ,08 15 Α/25 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/418 31/12/ ,53 16 Α/26 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/419 31/12/ ,7 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 17 Α/27 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/420 31/12/ ,99 18 Α/28 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/421 31/12/ ,9 19 Α/29 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/422 31/12/ ,55 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. 20 Α/30 02/01/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/423 31/12/ ,05 21 Α/5 02/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Α/399 31/12/ ,51 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 22 Α/6 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/400 31/12/ ,62 υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 23 Α/7 02/01/ Τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Α/401 31/12/ ,14 Μυκόνου. 24 Α/8 02/01/ Τακτικοί υπάλληλοι Α/402 31/12/ ,87 4

5 ΚΕΠ. 25 Α/9 02/01/ Εργοδοτικές εισφορές Α/403 31/12/ ,95 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου. 26 Α/32 03/01/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΟ 1 Α/424 31/12/ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ /11 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩ- ΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΑΡ- ΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/ Α/38 03/01/ Εξόφληση Κρατήσεων Α/425 31/12/ ,41 28 Α/39 03/01/ Εξόφληση Κρατήσεων Α/426 31/12/ ,28 29 Α/41 03/01/ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ Α/427 31/12/ ,49 30 Α/42 03/01/ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ Α/428 31/12/ ,84 31 Α/43 03/01/ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡ Α/429 31/12/ ,26 ΓΑΝΙΣΜΟΙ 32 Α/44 03/01/ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1000 Α/430 31/12/ ,88 33 Α/45 03/01/ Απόδοση φόρων μισθωτών Α/431 31/12/ ,73 υπηρεσιών. 34 Α/46 03/01/ Απόδοση εισφοράς Α/432 31/12/ ,92 υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. 35 Α/47 03/01/ Απόδοση φόρων και Α/433 31/12/ ,44 χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών. 36 Α/48 03/01/ Απόδοση φόρων προμηθευτών Α/434 31/12/ ,26 εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ. 37 Α/49 03/01/ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων Α/435 31/12/ ,36 υπέρ του Δημο- σίου. 38 Α/50 03/01/ Κρατήσεις στις αποδοχές Α/436 31/12/ ,1 για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 39 Α/51 03/01/ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3000 Α/437 31/12/ ,15 40 Α/53 03/01/ Μισθώματα κτιρίων Α/438 31/12/ Τεχνικών έργων ακινήτων (κτίριο ΤΕΧΝΙΚΗΣ Υπηρεσίας). 41 Α/54 03/01/ Δημοσίευση προκηρύξεων Α/439 31/12/ ,59 5

6 42 Α/55 03/01/ Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρο 43 Α/56 03/01/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού. 44 Α/57 03/01/ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 45 Α/58 03/01/ Λοιπά έξοδα (επίδομα αλλοδαπών). 46 Α/60 03/01/ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΤΑΒΙΑ. 47 Α/63 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 48 Α/64 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 49 Α/65 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 50 Α/66 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 51 Α/69 03/01/ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. 52 Α/71 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 53 Α/72 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 54 Α/73 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 55 Α/74 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Α/440 31/12/ , Α/441 31/12/ , Α/442 31/12/ , Α/443 31/12/ Α/444 31/12/ Α/445 31/12/ , Α/446 31/12/ , Α/447 31/12/ , Α/448 31/12/ , Α/449 31/12/ Α/450 31/12/ , Α/451 31/12/ , Α/452 31/12/ , Α/453 31/12/ ,58 6

7 56 Α/75 03/01/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 57 Α/76 03/01/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 58 Α/84 03/01/ Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου.(Ιούνιος 2011). 59 Α/102 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΓΟΜΩΣΗ ΤΟΝΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 60 Α/104 16/02/ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 61 Α/105 16/02/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 62 Α/106 16/02/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ- ΝΟΜΙΑΣ 63 Α/107 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/108 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 65 Α/111 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑ- ΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 66 Α/112 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑ- ΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ Α/454 31/12/ , Α/455 31/12/ , ,7 Α/456 31/12/ , Α/470 31/12/ Α/471 31/12/ Α/472 31/12/ , Α/473 31/12/ ,63 787,2 Α/474 31/12/ ,2 974,18 Α/475 31/12/2012-0, Α/476 31/12/ , Α/477 31/12/ ,84 7

8 67 Α/113 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜ- ΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗ- ΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩ- ΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/115 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ- ΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥ- ΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑ- ΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΨΥ 69 Α/87 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΣ- ΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕ- ΡΙΚΟΥ 70 Α/88 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥ- ΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙ- ΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ 71 Α/89 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙ- ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 72 Α/90 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ- ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 73 Α/91 16/02/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ- ΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ- ΤΩΝ ΣΕ ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΤΙΑ- ΡΕΙΑ 74 Α/92 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩ- ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 75 Α/93 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 76 Α/94 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟ- ΡΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑ- ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Π.Ο.Ε Α/478 31/12/ , Α/479 31/12/ Α/457 31/12/ Α/458 31/12/ , Α/459 31/12/ , Α/460 31/12/ , Α/461 31/12/ Α/462 31/12/ Α/463 31/12/ , ,54 Α/464 31/12/ ,31 8

9 77 Α/95 16/02/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙ Α/465 31/12/ ,12 ΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/96 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ Α/466 31/12/ ,38 ΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/97 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ Α/467 31/12/ ΓΚΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/98 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ Α/468 31/12/ ,9 ΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗ- ΤΩΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012, ΜΕ ΕΙΔΙ- ΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ. 81 Α/99 16/02/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/469 31/12/ ,5 ΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/116 21/02/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ 137,24 Α/480 31/12/ ,24 ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑ- ΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΟΥΣ HASAJ ALFRED του RESHIT ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 83 Α/118 21/02/ ΓΠΣ Δήμου Μυκόνου ,7 Α/481 31/12/ ,25 84 Α/119 21/02/ Προκαταρτική Τεχνική Α/482 31/12/ ,8 Μελέτη για τη Χώρα Μυκόνου. 85 Α/121 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ Α/483 31/12/ ,4 ΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΟΥ ΑΦΟ- ΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑ- ΖΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 86 Α/123 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 10/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗ- ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 530 Α/484 31/12/

10 87 Α/124 05/03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- 450 Α/485 31/12/ ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙ- ΒΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥ- ΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 41/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟ- ΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 88 Α/136 20/03/ Ύδρευση δημοτικών κτιρίων Α/486 31/12/ ,38 κ.λ.π. 89 Α/137 20/03/ Δαπάνες δεξιώσεων και 3500 Α/487 31/12/ ,6 εθνικών ή τοπικών εορτών. 90 Α/139 22/03/ Μεταφορά φωτοτυπικού 200 Α/488 31/12/ μηχανήματος προς και από την αντιπροσωπεία προς επισκευή για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου. 91 Α/152 23/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗ- 166,7 Α/489 31/12/ ,7 ΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/153 23/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 4858,5 Α/490 31/12/ ,5 ΣΚΕΥΗ ΤΩΝ STAND ΧΑΡ- ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ 93 Α/154 24/04/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ Α/491 31/12/ ΓΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕ- ΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΚΛΠ) 94 Α/157 24/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- 1028,68 Α/492 31/12/ ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟ- ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 95 Α/160 25/04/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 5000 Α/493 31/12/ ,11 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 96 Α/161 25/04/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 33, 330, 17 & 24/2012 ΔΙΑΤΑ- ΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/494 31/12/ ,07 10

11 97 Α/162 25/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/495 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ- ΝΟΜΙΑΣ 98 Α/164 25/04/ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 2000 Α/496 31/12/ Νο & Νο ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/165 25/04/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9840 Α/497 31/12/ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟ- ΓΙΣΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/170 07/05/ Αντίτιμο ηλεκτρικού Α/498 31/12/ ,56 ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδι 101 Α/171 07/05/ Δικαιώματα ΔΕΗ απο Α/499 31/12/ ,68 είσπραξη Δημοτ. Τελών 102 Α/173 07/05/ Αποζημίωση υπερωριακής Α/500 31/12/ ,62 εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες. 103 Α/175 08/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ- 738 Α/501 31/12/ ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΥΚΟ- ΝΟΥ 104 Α/177 08/05/ Δαπάνες προμήθειας 2900 Α/502 31/12/ πυροτεχνημάτων για εκδηλώσεις Χώρας - Άνω Μεράς στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 2011 και του Νέου έτους. 105 Α/178 08/05/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 808,93 Α/503 31/12/ ,93 ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕ- ΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 24/2012 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗ- ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ. 106 Α/179 20/05/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ, ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΤΟΚΩΝ,ΚΛΠ) ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α/504 31/12/ ,58 11

12 107 Α/182 20/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ Α/505 31/12/ ΑΝΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟ- ΓΙΣΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/183 20/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΗΝ ΦΙΛΙ Α/506 31/12/ ΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - (ΔΙΑ- ΤΡΟΦΗ) 109 Α/185 20/05/ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑ- 3482,43 Α/507 31/12/ ,43 ΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. 110 Α/186 20/05/ Πληρωμή ταχυδρομικών 2000 Α/508 31/12/2012-2,32 τελών. 111 Α/187 25/05/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΠΙ ,66 Α/509 31/12/ ,66 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛ- ΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ Α/193 05/06/ Έξοδα πολιτιστικών 2900 Α/510 31/12/ δραστηριοτήτων 113 Α/196 05/06/ Επανακατοχύρωση του 39,36 Α/511 31/12/ ,36 domain mikonos.eu για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 114 Α/197 19/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙ- 872,89 Α/512 31/12/ ,89 ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ. 115 Α/199 19/06/ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Α/513 31/12/ , Α/200 19/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ- 4232,86 Α/514 31/12/ ,86 ΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙ- ΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΡΛΟΥ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑ- ΝΟΥ 117 Α/207 25/06/ Συνδρομή στην εφημερίδα 166,67 Α/515 31/12/ ,67 "ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ" για το έτος 2012 (03-12/2012). 118 Α/209 25/06/ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 Α/516 31/12/ Α/210 25/06/ Αποζημίωση υπερωριακής Α/517 31/12/ εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες. 120 Α/214 30/06/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗ- 1468,68 Α/518 31/12/ ,68 ΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΚ Ν. 12

13 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 121 Α/215 04/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 574,77 Α/519 31/12/ ,77 ΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗ- ΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 122 Α/216 04/07/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 3000 Α/520 31/12/ ,64 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ- ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΝΑ- ΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 123 Α/217 04/07/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 3000 Α/521 31/12/ ,1 124 Α/218 04/07/ Εργοδοτική εισφορά 1000 Α/522 31/12/ ,34 ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διοικ.υπαλληλων ορισμ.χρ Α/219 04/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗ Α/523 31/12/ ,35 ΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΗΝ ΔΟΥ 126 Α/220 12/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗ Α/524 31/12/ ΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Α/221 13/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- 9449,33 Α/525 31/12/ ,48 ΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗ- ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 128 Α/223 13/07/ Πληρωμή εγγραφής 1566 Α/526 31/12/ στην Τράπεζα πληροφοριών ΔήμοςΝet για ένα έτος για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 129 Α/227 13/07/ Ασφαλτόστρωση οδών Α/527 31/12/ ,1 Δήμου Μυκόνου (Ν.Α-.Κυκλάδων Κ.Α.: Αρ.Αποφ.ΝομΣυμβ.109/ ) 130 Α/229 13/07/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/528 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ- ΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ 131 Α/234 03/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟ- ΝΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙ- 2871,43 Α/529 31/12/2012-0,01 13

14 ΚΗΓΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 132 Α/235 03/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙ- ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑ- ΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 133 Α/251 07/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟ- ΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΔΗΛΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/252 07/08/ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡ- ΓΑΝΙΣΜΟΙ 135 Α/262 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑ- ΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟ- ΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 162/2011<0 136 Α/263 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΜΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΑΜ 137 Α/264 09/08/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΕΡ- ΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ- ΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΟ "Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ" 138 Α/268 27/08/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ. 139 Α/282 14/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΥ- ΚΟΝΟΥ 140 Α/283 14/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ- ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ. ΜΥ- ΚΟΝΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 512,19 Α/530 31/12/2012-2, Α/531 31/12/ Α/532 31/12/2012-4, ,75 Α/533 31/12/ , Α/534 31/12/ , Α/535 31/12/ , Α/536 31/12/ Α/537 31/12/ Α/538 31/12/

15 ΧΥΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 141 Α/285 14/09/ Καταβολή ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μυκόνου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας ΟΤΑ ετών 2011 & Α/286 20/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ- ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ- ΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΜΕ- ΡΑΣ 143 Α/290 21/09/ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ /09/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙ- ΚΩΝ. 145 Α/297 02/10/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ- ΜΕΡΙΔΑ "ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΦΩΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Α/300 05/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ 147 Α/301 05/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟ- ΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 148 Α/307 09/10/ Καταβολή εισφοράς του Δήμου Μυκόνου στο Κέντρο Πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2009 & Α/308 09/10/ Δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς. 150 Α/309 09/10/ Δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Χώρα Μυκόνου Α/539 31/12/ ,24 Α/540 31/12/ , Α/541 31/12/ ,39 Α/542 31/12/ ,39 53,25 Α/543 31/12/ , ,42 Α/544 31/12/ , Α/545 31/12/ , ,92 Α/546 31/12/ , Α/547 31/12/ Α/548 31/12/

16 151 Α/310 09/10/ Προμήθεια γλυκών, χυμών, εδεσμάτων κλπ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς. 152 Α/311 09/10/ Προμήθεια γλυκών, χυμών, εδεσμάτων κλπ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 στη Χώρα του Δήμου Μυκόνου. 153 Α/312 09/10/ Προμήθεια δάφνινου στεφανιού για τις ανάγκες των εορταστικών εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 154 Α/313 09/10/ Δαπάνες αποστολής προσσκλήσεων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου Α/314 09/10/ Προμήθεια αναλωσίμων - αναψυκτικών - κερασμάτων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2012 του Δήμου Μυκόνου. 156 Α/316 26/10/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩ- ΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157 Α/332 07/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ- ΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΩΡΕ- ΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 693 Α/549 31/12/ Α/550 31/12/ Α/551 31/12/ Α/552 31/12/ Α/553 31/12/ Α/554 31/12/ , ,27 Α/555 31/12/ ,27 16

17 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΣΤΟ ΑΝΩ- ΤΕΡΩ ΙΔΡΥΜΑ. 158 Α/336 13/11/ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 5000 Α/556 31/12/ , Α/337 13/11/ Αποπληρωμή έργου Συ- 5108,57 Α/557 31/12/ ,57 ντήρηση-προστα- σία-αξιοποίηση- Μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων της ΦΤΕΛΙΑΣ Μυκόνου. 160 Α/343 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ- 330 Α/558 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ 161 Α/344 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ- 946,51 Α/559 31/12/ ,51 ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 162 Α/345 30/11/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ Α/560 31/12/ ΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 163 Α/365 06/12/ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 4500 Α/561 31/12/ αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητος του Δήμου Μυκόνου. 164 Α/366 06/12/ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1000 Α/562 31/12/ αυτοκινήτων. 165 Α/367 06/12/ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1000 Α/563 31/12/ Α/368 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5000 Α/564 31/12/ ,58 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 167 Α/371 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕ ,98 Α/565 31/12/ ,98 ΤΗΣΕΙΣ 168 Α/372 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ Α/566 31/12/ ΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 169 Α/373 14/12/ ΔΑΠΑΝΗ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟ- ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ Α/567 31/12/

18 170 Α/376 21/12/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 50% ΑΡΧΙΤΕ ,28 Α/568 31/12/ ,28 ΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟ- ΝΗΠΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ-.Απ.Δ.Σ.168/2010.ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟ.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΗ- ΣΕΙΣ**(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑ- ΤΙΚΟΥ Ε 171 Α/377 27/12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗ Α/569 31/12/ ,35 ΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Α/398 31/12/ Δαπάνη για τα έξοδα διακίνησης των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. 136,47 Α/570 31/12/ ,47 Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2013. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 28/01/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 18

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Απόφασης: 49/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 14 ης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα