χεν κηφισιάς Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χεν κηφισιάς Πρόγραμμα 2011-2012"

Transcript

1 χεν κηφισιάς Πρόγραμμα επτέμβριος 2011

2 Ευχαριστούμε για την προσφορά τους την κ. Λίλιαν Βαζαίου, την κ.pat Helsen και τον Ε.Ε.. Επίσης ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση του σεμιναρίου «Βοηθοί Μητέρων» τους: κ. πύρο Μαζάνη, παιδίατρο κ. Φριστίνα Γκουντή, παιδοψυχολόγο κ. Μαίρη Γκάγια, Μαία κ. Ιουλία Ευθυμίου, βρεφονηπιοκόμο κ.μαριαντίνα Λιανού, δικηγόρο & κ. ταματία Κασιμάτη, παιδαγωγό Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την εταιρεία «Inform Π. Λύκος Α.Ε.» για τη χορηγία της έκδοσης του ετήσιου προγράμματός μας αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Κέντρου μας.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΧΕΝ Ομάδα Βιβλίου, Ελλθνικι Γλϊςςα & Πολιτιςμόσ Greek Language & Culture Ομάδα επικοινωνίασ υηθτϊντασ για το ςιμερα ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Κοινωνικι Δράςθ Ομάδα Βιβλιοκικθσ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Παιδικι Δανειςτικι Βιβλιοκικθ Θεατρικό παιχνίδι Mακιματα μπαλζτου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Σαχφρρυκμο ςεμινάριο «Βοθκοί Μθτζρων» Aγγλικά υνομιλία ςτα Αγγλικά Γαλλικι γλϊςςα-λογοτεχνία Ιςπανικά Ομάδα Θεάτρου εμινάρια Ψυχολογίασ Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ Πλθροφορικι Κοπτικι Ραπτικι Μαγειρικι - Ζαχαροπλαςτικι Ζωγραφικισ, Κόςμθμα Αντικείμενο Μικρογλυπτό Από πθλό ςε μζταλλο Καλλιτεχνικά εργαςτιρια καταςκευϊν και διακόςμθςθσ. Ανκοδιακόςμθςθ με φρζςκα λουλοφδια. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΤΕΞΙΑ Γενικι Ειδικι Γυμναςτικι, Yoga ΔΑΝΕΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κ. Σςιρόπουλοσ»

4 Προγράμματα ΦΕΝ 4 Ομάδες Βιβλίου Σο πρόγραμμα αποτελεί μια ανοικτι πρόςκλθςθ για επικοινωνία, προβλθματιςμό, εμπλουτιςμό γνϊςεων και εξάςκθςθ των κανόνων υγιοφσ διαλόγου. Με αφορμι τα 100 χρόνια από το κάνατο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, οι Ομάδεσ Βιβλίου τθσ ΧΕΝ ςε όλθ τθν Ελλάδα, κα δουλζψουν πάνω ςτθν ξεχωριςτι αυτι περίπτωςθ λογοτζχνθ, που το ζργο του ζχει μείνει κλαςικό ςτα νεοελλθνικά γράμματα. τουσ ςθμερινοφσ δφςκολουσ καιροφσ, θ φωνι του κα μποροφςε να μασ ξανακυμίςει τθν ανκρϊπινθ ηεςταςιά, τθν πίςτθ και το όνειρο, αξίεσ που τόςο λείπουν από τθ ςφγχρονθ ηωι μασ. Σα μζλθ των Ομάδων κα αναλφςουν και κα επεξεργαςτοφν τρία διθγιματα : Ονειρο στο κύμα, Ερως ήρως & Υαρμακολύτρια Ελληνική Γλώσσα και πολιτισμός Η γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για όλουσ τουσ πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ που κατοικοφν και εργάηονται ςτθν Ελλάδα. Η ΧΕΝ, από τότε που θ Ελλάδα άρχιςε να γίνεται χϊρα υποδοχισ, ανταποκρίκθκε ς αυτι τθν ανάγκθ και α- πζκτθςε πολφτιμθ εμπειρία. Σο πρόγραμμά τθσ ςιμερα είναι προςαρμοςμζνο ςτο επίςθμο πρόγραμμα εκμάκθςθσ και για τα τζςςερα επίπεδα πιςτοποίθςθσ τθσ Ελλθνομάκειασ. Σο πρόγραμμα είναι εμπλουτιςμζνο με ςτοιχεία ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, αλλά και αςκιςεισ ςε κζματα κακθμερινισ ςυναλλαγισ (αγορά, τράπεηα, επικοινωνίεσ, μετακινιςεισ κ.λ.π). Πρωϊνά τμήματα (δίωρα) Διάρκεια: 16 εβδομάδες (4 μήνες) Έναρξη: Οκτώβριος 2011

5 5 Προγράμματα ΦΕΝ Greek language & culture A program for foreigners who want to learn Greek The aim is to teach you Greek and also immerse into the Greek way of life. In class, together with other women from all over the world, you learn the language. The program covers all four levels (beginners to highly advanced) as appointed by the Ministry of Education and may also prepare you for the official exams. Morning classes (2 hours) Duration: 16 weeks (4 months) Beginning: October 2010 Ομάδα Επικοινωνίας υζητώντας για το σήμερα Σθν πρϊτθ Σρίτθ κάκε μινα κζματα, που απαςχολοφν τθ ςφγχρονθ κοινωνία, γίνονται αντικείμενο ομαδικισ επεξεργαςίασ. Κάκε γυναίκα/ςυνειδθτι πολίτισ, ξεφεφγοντασ λίγο από το οικογενειακό ι επαγγελματικό τθσ περιβάλλον, μπορεί: Να διευρφνει τθν πλθροφόρθςι τθσ, Να ακοφςει τισ απόψεισ των άλλων, Να κατακζςει τισ εμπειρίεσ τθσ, Να μοιραςκεί τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ, Να εξαςκθκεί ςτον δθμιουργικό διάλογο. Τπεφκυνθ : κα Αγγελικι Παπάηογλου

6 Εθελοντικές δράσεις 6 Κοινωνική δράση Σακτικζσ επιςκζψεισ ςτο «Λαςκαρίδειο Κδρυμα Συφλών» και ςτο «πίτι τθσ Αγάπθσ» ςτα Μελίςςια. Απαςχόλθςθ των φιλοξενοφμενων με διάβαςμα και φιλικι κουβζντα. Η ομάδα διατθρεί επικοινωνία με τθ «τζγθ ειδικισ αγωγισ» με επιςκζψεισ ςτο χϊρο τουσ και διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο Κζντρο μασ. Ομάδα Βιβλιοθήκης Εκελόντριεσ εργάηονται για τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων και τθν καλι λειτουργία τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. τόχοσ τθσ ομάδασ είναι θ οργάνωςθ δραςτθριοτιτων για το βιβλίο. Φριστουγεννιάτικη Αγορά Η ΧΕΝ Κθφιςιάσ, με τθ ςτιριξθ εκελοντριϊν, διοργανϊνει κάκε χρόνο παηάρι για τισ χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ ςασ

7 7 Παιδικά Προγράμματα Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη Με χαρά περιμζνουμε τουσ νεαροφσ αναγνϊςτεσ να διαλζξουν βιβλία που κα τουσ ταξιδζψουν ςε κόςμουσ μακρινοφσ. Η παιδικι δανειςτικι βιβλιοκικθ κα λειτουργεί τισ θμζρεσ και ϊρεσ των παιδικϊν προγραμμάτων. Κάκε άββατο πρωί Θεατρικό Παιχνίδι Μζςα από το Θεατρικό παιχνίδι προτρζπουμε το παιδί να εκφραςτεί ςυνολικά, να διοχετεφςει δθμιουργικά τθν ενζργειά του, να ευαιςκθτοποιθκεί και να επικοινωνιςει. Με εργαλεία τθ φανταςία, τα ερεκίςματα και τθν ελεφκερθ δθμιουργία τα παιδιά εκφράηονται ομαδικά. Κάκε δεφτερο άββατο Ελεφκερθ ςυμμετοχι Παιδιά 7 11 ετών. Μαθήματα Μπαλέτου Γίνεται θ πρϊτθ γνωριμία με το ρυκμό, τισ δυνατότθτεσ του ςϊματοσ και τθν αρμονικι κίνθςθ, ενϊ ενκαρρφνεται θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτα. Σα μακιματα δίνουν τισ πρϊτεσ βάςεισ για το χορό. Για παιδιά θλικίασ 5-8 ετών

8 Προγράμματα Επιμόρφωσης Σαχύρρυθμο σεμινάριο «Βοηθοί Μητέρων» Σαχφρρυκμο ςεμινάριο ενθμζρωςθσ (άνεργων) γυναικϊν, με ςτόχο τθν εκπαίδευςι τουσ ςτθ ςωςτι φροντίδα και φφλαξθ νθπίων και βρεφϊν και τθν προϊκθςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Σο ςεμινάριο πραγματοποιικθκε, για πρϊτθ φορά ςτθ ΧΕΝ Κθφιςιάσ, το αϋ εξάμθνο του 2011 με μεγάλθ ςυμμετοχι γυναικϊν. Θα επαναλθφκεί το Νοζμβριο του Αγγλικά Σμιματα αρχαρίων, μεςαίων, προχωρθμζνων. Η κατάταξθ ςε τμιματα γίνεται μετά από αξιολόγθςθ από τθν κακθγιτρια. Κακθγιτρια :Θεοδοςία οφιάδου υνομιλία στα Αγγλικά Σμιματα όλων των επιπζδων γι αυτοφσ που κζλουν να φρεςκάρουν και να βελτιϊςουν τισ προφορικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Δευτζρα ι Σρίτθ πρωί Επίπεδο γνώςθσ: Αρχάριοι και Προχωρθμζνοι Κακθγιτρια : Λίλιαν Βαηαίου Γαλλική γλώσσα - Λογοτεχνία υνεχίηεται και τθ φετινι χρονιά θ προςζγγιςθ των φιλοςοφικϊν ιδεολογικϊν και κοινωνικϊν ρευμάτων του δεφτερου μιςοφ του 19ου και των αρχϊν του 20ου αιϊνα, μζςα από κείμενα των Bergson, Alain, Ζola, Jaures, Maurras, M.Proust, Romain Rolland, Peguy, Claudel,Gide θ.ά.. Εναλλάξ ανά 15κιμερο ανάγνωςθ και ςχολιαςμόσ άρκρων από τον ζγκυρο γαλλικό τφπο. Ειςθγιτρια: Σαςία Ευκυμιάτου Αλιςανδράτου (θηιόινγνο, πξώελ θαζεγήηξηα ηνπ Γαιιηθνύ Θλζηηηνύηνπ Αζελώλ) Σετάρτθ: 11:30 13:00 20 ςυναντιςεισ ςε δφο ενότθτεσ 8

9 9 Προγράμματα Επιμόρφωσης Ισπανικά Μακιματα για αρχαρίουσ. Κακθγιτρια : Εραςμία Παπίςτα Ομάδα Θεάτρου Σο απόγευμα τθσ Δευτζρασ διαβάηουμε και αναλφουμε προςεκτικά επιλεγμζνα κεατρικά ζργα των μεγάλων μασ τραγικϊν ποιθτϊν άλλα και από τθ διεκνι ςφγχρονθ κεατρικι ςκθνι. Εξερευνοφμε τα γυναικεία πρότυπα, τθ γυναικεία προςφορά προσ τθν κοινωνία και τθ γυναικεία εξζλιξθ μζςα από τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ. Τπεφκυνθ: Ντίνα Ρόκου (Καζεγήηξηα) Δευτζρα απόγευμα εμινάρια Χυχολογίας Θα λειτουργιςει Ομάδα Ψυχολογίασ με τθν κ.pat Helsen, κλινικι ψυχολόγο. Ελληνικός Ερυθρός ταυρός εμινάρια με κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι 5 δίωρεσ ςυναντιςεισ

10 Προγράμματα Δεξιοτήτων Πληροφορική 1.Τμήμα αρχαρίων Θεωρία - Πρακτικι Ειςαγωγι ςτουσ Η/Τ εφαρμογζσ ςτα Windows 7(12 ϊρεσ)word -Κειμενογράφοσ Office 2007 (12 ϊρεσ) Χειριςμόσ του Μοzzila Firefox 4 (8ϊρεσ) 2.Τμήμα Προχωρημζνων Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 (8 ϊρεσ) Οffice 2007 Word (10 ϊρεσ) Οffice 2007 Excell (8 ϊρεσ) Χριςθ Mozzila Firefox 4 (6 ϊρεσ) 16 δίωρεσ ςυναντιςεισ Πζμπτθ 17:30 19:30 Παραςκευι 11:00 13:00 Κοπτική - Ραπτική Κοπι πατρόν για φοφςτεσ, παντελόνια, φορζματα, ηακζτεσ και ό,τι άλλο κελιςουμε. Σετάρτθ & Παραςκευι πρωϊ Σμιμα Αρχαρίων Δευτζρα & Σετάρτθ απόγευμα Σμιμα Αρχαρίων Δευτζρα & Πζμπτθ πρωϊ Σμιμα Προχωρθμζνων Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική Για νζεσ γυναίκεσ, με περιοριςμζνο χρόνο, που κζλουν να μάκουν να μαγειρεφουν γριγορα, υγιεινά, ολοκλθρωμζνα γεφματα, για το κακθμερινό τραπζηι και όχι μόνο! Πζμπτθ απόγευμα 17:30 19:30 μ.μ. υμμετοχι ελεφκερθ. Ζωγραφική το πρϊτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ κα δουλζψουν ελεφκερο ςχζδιο με μολφβι ι κάρβουνο. το δεφτερο μζροσ κα δουλζψουν με χρϊματα ακρυλικά τθν ίδια ςφνκεςθ. Ελζνθ (Λιάνα) Γκριτηάλα Σετάρτθ 17:00-20:00 Σμιματα αρχαρίων και προχωρθμζνων 10

11 11 Προγράμματα Δεξιοτήτων Κόσμημα - Αντικείμενο-Μικρογλυπτό Δζςποινα Καλλιγά-Γεωργιάδου (Γλςπηογπάθορ, ζσεδιάζηπια, δημιοςπγόρ κοζμημάηων, κοςκλοποιόρ) Α.Μικρογλυπτική Παραγωγικό κόςμθμα αντικείμενο Πρακτικι εφαρμογι. Με τθ μζκοδο του «Χαμζνου Κεριοφ» Μοντζλο για χυτό. Αςθμοκολλιςεισ, φινίριςμα, χειροποίθτεσ καδζνεσ. Ολιγομελι τμιματα 1 φορά τθν εβδομάδα Δίωρα πρωινά ι απογευματινά τμιματα Β.Φειροποίητο κόσμημα & αντικείμενο Εφαρμογι ςφγχρονων και παραδοςιακϊν τεχνικϊν επεξεργαςίασ μετάλλων, αποτφπωςθ ςχεδίου, αςθμοκολλιςεισ, απλι καρφωτικι, ςυρματερά, ςμάλτο (ψυχρό), χρφςωμα. Ολιγομελι τμιματα 1 φορά τθν εβδομάδα Δίωρα πρωινά ι απογευματινά τμιματα Γ. Μεταλλοπλαστική (REPOUSSE) Παραδοςιακι τεχνικι για άτομα που ζχουν γνϊςεισ χειροποίθτου κοςμιματοσ. Δ. Κόσμημα για προχωρημένους Ε. Κόσμημα Με ςφρμα, διάφορα υλικά, χάντρεσ, θμιπολφτιμεσ πζτρεσ κ.α., φτιάχνουμε μοναδικά κοςμιματα. Από πηλό σε μέταλλο Καταςκευι χρθςτικϊν αντικειμζνων, που από πθλό μετατρζπονται ςε μζταλλα, με τθν παραδοςιακι μζκοδο τθσ άμμου. 35 ώρεσ -14 ςυναντιςεισ

12 Προγράμματα Δεξιοτήτων 12 Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Α. Κατασκευές & Διακόσμηση Ελάτε να φτιάξετε ςτεφάνια με το μζταλλο πιοφτερ, χαλκό, αρηαντό, ςτολίδια χριςτουγεννιάτικα παςχαλινά, αποκριάτικα, λαμπάδεσ. Ανακαλφψτε τα μυςτικά του papier maché, του πθλοφ (ψυχροφ), τθσ γυψόγαηασ, τθσ παραδοςιακισ τεχνικισ τθσ νωπογραφίασ, του ντεκουπάη, τθσ μαρκετερί. 1θ ενότθτα: Οκτώβριοσ 2011 Μάρτιοσ δίωρεσ ςυναντιςεισ (40 ώρεσ) 2θ ενότθτα: Μάρτιοσ 15 Ιουνίου 2011 Β. Κατασκευές & Φειροτεχνία Σεχνικζσ ηωγραφικισ ςε διάφορα υφάςματα 18 ώρεσ -9 ςυναντιςεισ Παλαίωςθ Εικόνασ 22 ώρεσ -11 ςυναντιςεισ Φρζςκο ι τοιχογραφία 18 ώρεσ -9 ςυναντιςεισ Κθροπλαςτικι 20 ώρεσ -10 ςυναντιςεισ Κοφκλα Μαριονζτα 30 ώρεσ - 15 ςυναντιςεισ Σον Οκτϊβριο κα γίνει ζκκεςθ των ζργων των μακθτριϊν Μάςκα Βενετςιάνικθ - Κεραμικι - Δερμάτινθ 28 ώρεσ -14 ςυναντιςεισ Ανθοδιακόσμηση με φρέσκα λουλούδια Ειςαγωγι ςτθν ανκοδετικι τζχνθ, μπουκζτα, γραμμικζσ ελεφκερεσ καταςκευζσ, εορταςτικζσ ςυνκζςεισ Ειρινθ Δαρδάνθ 6 δίωρεσ ςυναντιςεισ Σρίτθ 17:30-19:30

13 13 Προγράμματα Ευεξίας Γενική Ειδική Γυμναστική Α. Πρωϊνά τμήματα Σμιματα Εξειδικευμζνθσ Γυμναςτικισ Κίνθςθ και χορόσ, αςκιςεισ ειδικά μελετθμζνεσ για αποφυγι τραυματιςμϊν και εκγφμναςθ όλων των μυϊκϊν ομάδων. Αποκεραπεία χαλάρωςθσ των μυϊν και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Αποτζλεςμα: ΤΓΕΙΑ & ΕΤΕΞΙΑ. Επίςθσ, αςκιςεισ γυμναςτικισ με το ςφςτθμα PILATES με μπάλεσ. Ελζνθ Σςακίρθ Κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ Δευτζρα & Πζμπτθ ι Σρίτθ & Παραςκευι πρωί Β. Απογευματινά τμήματα YOGA Βάντα Ρίηου Πτυχιοφχοσ τθσ Yoga Alliance USA Δευτζρα & Σετάρτθ 19:00 20:00

14 Βιβλιοθήκη «Κ.Σ ΙΡΟΠΟΤΛΟ» Βιβλιοθήκη «Κ.Σ ΙΡΟΠΟΤΛΟ» Ελάτε να γνωρίςετε τθ βιβλιοκικθ μασ που περιλαμβάνει τόμουσ λογοτεχνικοφ, εικαςτικοφ, ιςτορικοφ, φιλοςοφικοφ, κρθςκευτικοφ και κοινωνιολογικοφ περιεχομζνου. τουσ τίτλουσ ςυγκαταλζγονται επίςθσ εγκυκλοπαίδειεσ, λογοτεχνικά και επιςτθμονικά περιοδικά. Η βιβλιοκικθ λειτουργεί: Δευτζρα, Σρίτθ & Πζμπτθ 10:00 12:00 Σετάρτθ 17:30 19:30 Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις και εκδρομές. Θα επισκεφθούμε τις σπουδαιότερες εκθέσεις εικαστικών έργων και θα παρακολουθήσουμε θεατρικές παραστάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα στο δίμηνο πρόγραμμά μας. 14

15 15 Όροι υμμετοχής Οι εγγραφζσ για το ζτοσ αρχίηουν τθν Πζμπτθ 1 θ επτεμβρίου Για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα ι περιςςότερα τμιματα θ εγγραφι είναι 15 ευρϊ. Εξαιροφνται τα τακτικά μασ μζλθ. Η κράτθςθ κζςθσ είναι απαραίτθτθ. τισ ξεναγιςεισ, τα ταξίδια, τισ εκδρομζσ τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ μόνο με τθν καταβολι του ποςοφ ςυμμετοχισ. Η ΧΕΝ δεν δεςμεφεται για αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα (π.χ. αφξθςθ, περιοριςμό ι κατάργθςθ τμιματοσ όταν θ ςυμμετοχι δεν είναι ικανοποιθτικι κακϊσ και για τθν αλλαγι των εκπαιδευτϊν). Γυναίκεσ με περιοριςμζνθ οικονομικι δυνατότθτα μποροφν να ςυμμετζχουν δωρεάν ςε προγράμματα όταν αυτό κρίνεται εφικτό.

16 Ποιες είμαστε 16 Κόσμος Ελλάδα Κηφισιά Η ΧΕΝ είλαη κία Παγκόζμια, Γςναικεία, Εθελονηική, ΜΚΟ, κε παξνπζία ζε 122 ρώξεο ηνπ θόζκνπ Θδξύζεθε ην 1884 θαη εδξεύεη ζηε Γελεύε Έρεη 25 εθαηνκκύξηα κέιε, κηιάεη 120 γιώζζεο θαη δηαιέθηνπο θαη δξα ζε πεξηζζόηεξεο από θνηλόηεηεο. Είλαη από ηηο παιαηόηεξεο δηεζλείο, γπλαηθείεο ζπζπεηξώζεηο θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθή ηδηόηεηα ζην Κνηλωληθό & Οηθνλνκηθό Σπκβνύιην ηνπ ΟΗΕ θαη ζηελ Επηηξνπή ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο Γπλαίθαο. Η ΧΕΝ Ελλάδορ είλαη όξγαλν ζςνεπγαζίαρ πληποθόπηζηρ επικοινωνίαρ & ζςνηονιζμού Έγηλε πλήπερ κέινο ηεο Π/ΧΕΝ ην Εκπποζωπεί ηην οπγάνωζη ζε Eθνικό, Eςπωπαϊκό & Παγκόζμιο επίπεδο. Επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΧΕΝ Ειιάδνο :www.xen.gr Η ΧΕΝ ζηελ Κεθηζηά ηδξύζεθε ην Εθηόο από ην πινύζην πξόγξακκα επηκόξθωζεο θαη δεμηνηήηωλ, ηελ επόκελε ρξνληά, πξνεηνηκάδεη ηελ πινπνίεζε δξάζεωλ θαη πξνγξακκάηωλ πνπ αθνξνύλ Δξάζεηο ζπλεγνξίαο γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα όπωο ε βία αιιά θαη ε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγωγηθή πγεία ωο αλζξώπηλν δηθαίωκα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα Παηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ παηδηώλ πάλω ζηε Σύκβαζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ Εθεβηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ κέζα από ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία Η εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζαο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε απηώλ ηωλ πξνγξακκάηωλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Όζεο από εζάο ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζρεηηθό Δειηίν Ελδηαθέξνληνο πνπ ππάξρεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ.

17 ΗΜΕΙΨΕΙ

18 ν κηφισιάς η 19 ΗΦΙΣΙΑ & n.gr

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120

Διαβάστε περισσότερα

χεν κηφισιάς Πρόγραμμα 2012-2013

χεν κηφισιάς Πρόγραμμα 2012-2013 χεν κηφισιάς Πρόγραμμα 2012-2013 Σεπτέμβριος 2012 Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους όλους όσους εθελοντικά προσέφεραν το χρόνο, τις γνώσεις, την εμπειρία τους συμβάλλοντας στην υλοποίηση του προγράμματός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης ευχαριστούμε τη ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την πολύτιμη βοήθειά της και για τη στήριξη που παρέχει στο Κέντρο μας.

Επίσης ευχαριστούμε τη ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την πολύτιμη βοήθειά της και για τη στήριξη που παρέχει στο Κέντρο μας. χεν κηφισιάς Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους όλους εκείνους οι οποίοι εθελοντικά προσέφεραν το χρόνο, τις γνώσεις, και την εμπειρία τους, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του προγράμματός μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ. Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙV Σχζδια Δράςθσ των Σχολείων

Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ. Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙV Σχζδια Δράςθσ των Σχολείων ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ 2011 22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Ετιςια Ζκκεςθ 2010 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ 2007-2011, μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α

Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α TEI ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Πλθροφορίεσ: Ξποφτλασ Γεϊργιοσ Μ.Φ.Α Σθλ.2410684347 ι 6947521370 Email - boutlas@teilar.gr ΠΡΟ TEI ΘΕΑΝΙΑ Θέμα: Απολογιςμόσ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ 2013-14. ας σποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα