4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1754 ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117)"

Transcript

1 4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1754 ( ) ΑΒΔΡΧΦ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΝ. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Σύπνηο Γεξ.. Υξήζηνπ, ΜΔΣ 1834 ( ) ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ, ΔΠΗΚΟΠΟ ΚΤΓΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ, ( ). (ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ). Ζ Βελεηνθξαηνχκελε Αλαηνιή: Κξήηε θαη Δπηάλεζνο ΑΓΑΘΟ, ΔΤΣΑΘΗΟ Α. Οη Ηηαινί ελ Κεξθχξα / εθδόηεο. Α. Μεηαιιελόο. Αζήλαη: Σύπνηο Δ. & Η. Μπιαδνπδάθε, [1924]. 002 ΜΔΣ 987 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Γεληθή ζεσξία ηεο θνξνινγίαο. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 2096 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Ζ άκεζνο θνξνινγία ελ Διιάδη. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο "Διεπζεξνπδάθεο", ΜΔΣ 2095 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Ζ θνξνινγία ηνπ επηηεδεχκαηνο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2742 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Σν δεκφζηνλ ρξένο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Η.Ν. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 2407 ( ) Άγγεινο Βιάρνο 25 Μαξηίνπ Μαξηίνπ 1938: ε δσή ην έξγνλ ε επνρή ηνπ. Αζήλαη: Αγξνηηθή νηθνλνκία: έθδνζηο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο θαη αγξνηηθήο πνιηηηθήο= Economie rurale: publication d'economie agricole et de politique agraire. Αζήλα: Δθδόζεηο "Φιακκα", [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ Σεύτ. 1 (1935)-τεύτ. 4 (1935), Σεύτ. 1 (1936), Σ.2, τεύτ. 4 (1936), Σ.3, τεύτ. 1 (1937)-τεύτ. 4 (1937), Σ.4, τεύτ. 1 (1938), Σ.4, τεύτ. 3 (1938)-τεύτ. 4 (1938) ( v1935pt1, v1935pt2, v1935pt3, v1935pt4, v1936pt1, v1936pt4, v1937pt1, v1937pt2, v1937pt3, v1937pt4, v1938pt1, v1938pt3, v1938pt4) ΑΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Γ., ( ). Αξδεχζεηο. Αζήλαη: Δθδόζεηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2222 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, Κ. Α. ηαηηζηηθή. Αζήλαη: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Δκκ. Γ. Αιεμίνπ, ΜΔΣ 2192 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, Κ. Α. Σερληθαί βάζεηο. Αζήλαη, ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α. Πεξί νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ή ηηκαξίζκσλ. Αζήλαη: Η. Ν. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1729 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α. ηνηρεία ινγηζκνχ. Αζήλαη, 1931.

2 ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Ζ κία αγία θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή ιεηηνπξγία/ Μεηξνπνιίηνπ Αζελαγόξα ηνπ από Μεγάισλ Πξσηνζπγθέιισλ θαη Παξακπζίαο. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ ε "Μέιηζζα", ΜΔΣ 2668 ( ) ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Θαλάζεο Βάγηαο/ Μ. Πξσηνζπγθέιινπ Αζελαγόξα., ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Θαλάζεο Βάγηαο. Σ.1.Ζπεηξσηηθαί ζειίδεο. Μ. Πξσηνζπγθέιινπ Αζελαγόξα, ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Ζ αξραηνηέξα θαη αγησηέξα ιέμηο ηνπ θφζκνπ. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ ε "Μέιηζζα", ΜΔΣ 2672 ( ) Αη ακαξηίαη ηεο Θξάθεο: δηήγεκα/ Δπζηξαηίνπ Εήζε. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1204 ( ) Αη απνινγίαη ησλ ζπκάησλ ηεο 15 Ννεκβξίνπ 1922 / κεηά εηζαγσγήο ππό Υ.Κ. Βνδίθε. Αζήλαη: Σύπνηο Μαθξή, [1925]. 002 ΜΔΣ 2110 ( ) Αη ζχγρξνλνη Ηηαιηθαί πλεπκαηηθαί θαηεπζχλζεηο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], [ρ.ρ.]. 002 ΜΔΣ 990 ( ) Αη ζχγρξνλνη Ηηαιηθαί πλεπκαηηθαί θαηεπζχλζεηο. [ρσξίο ηόπν έθδνζεο]: [ρσξίο εθδόηε], [ρσξίο ρξνλνινγία]. Δπηκειεία ηνπ Ηηαιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Πλεπκαηηθώλ ρέζεσλ κεηά ηνπ Δμσηεξηθνύ. 002 ΜΔΣ 990 ( ) ΑΗΥΗΝΖ, π.υ. Αηζρίλνπ θαηά Σηκάξρνπ: αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζρόιηα Ζιία Ζιηνύ. Αζήλαη: Ησάλλεο & Π. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1083 ( ) ΑΗΥΗΝΖ. Eschine: Discours/ établi et traduit par Victor Martin... et Guy de Budé. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2) ΑΗΥΗΝΖ. Eschine: Discours/ établi et traduit par Victor Martin... et Guy de Budé. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2) ΑΗΥΤΛΟ, ( π. Υ.). Αηζρχινπ Πξνκεζεχο Γεζκψηεο/ κεηάθξαζηο Ησάλλνπ Εεξβνύ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Φέμε, ΜΔΣ 1087 ( ) ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Eschyle/ texte etabli et traduit par Paul Mazon. Paris: Societe d'edition "Les belles lettres",

3 ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Αηζρχινπ Οξέζηεηα: Αγακέκλσλ/ κεηάθξαζηο Η. Ν. Γξππάξε. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Γ. Φέμε, ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Αηζρχινπ Οξέζηεηα: Υνεθφξνη/ κεηάθξαζηο Η. Ν. Γξππάξε Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Φέμε, ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Δπεηεξίο ιανγξ. Αξρείνπ. Αζήλαη, ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Δπεηεξίο ηνπ Μεζαησληθνχ Αξρείνπ. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1768 Σ.1 (1939) ( v1v1939) ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Μλεκεία Διιεληθήο Ηζηνξίαο. Δλ Αζήλαηο: Γξαθείνλ Γεκνζηεπκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ΜΔΣ T.1 ( ), Σ.2, τεύτ. 1 (1936) ( v1v , v2v1936) ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Πξαγκαηεία ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Δλ Αζήλαηο: Γξαθείνλ Γεκνζηεπκάησλ Αθαδεκίαο Αζελώλ, ΜΔΣ Σ.1 (1935), Σ.2 (1932), Σ.3 (1936), Σ.4 (1936), Σ.5 (1936), Σ.6 (1938)-Σ.8 (1940), Σ.9 (1939), Σ.10 (1939)-Σ.12 (1940) ( v1935, v1932, v1936pt1, v1936pt2, v1936pt3, v1936pt4, v1938, v1939, v1940, v1939pt2, pt3, v1939pt4, v1940) ΑΚΟΓΛΟΤ, ΞΔΝΟΦΧΝ Κ., ( ). Απφ ηε δσή ηνπ Πφληνπ - Λανγξαθηθά Κνηπψξσλ/ Ξελνθώληα Κ. Αθόγινπ (Ξέλνπ Ξελίηα). Αζήλα: Σππνγξαθείν Γ.Π. Ξέλνπ, ΜΔΣ 2254 ( ) ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΗΑΡ Γ. πκβνιή εηο ηελ ζεσξίαλ ηεο δηαζπάζεσο ησλ αηνκηθώλ ππξήλσλ. Αζήλαη: Ππξζόο, ΜΔΣ 2702 ( ) ΑΛΔΠΖ, ΚΟΤΛΖ, (b. 1903). De profundis: πνηήκαηα. Αζήλα: Γξαθείν πλεπκαηηθώλ ππεξεζηώλ, ΜΔΣ 1234 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. H ξχζκηζηο ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1764 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. La reforme agraire en Grece: au point de vue economique et social/ par Babis Basile Alivisatos. Paris: Librarie du recueil sirey, ΜΔΣ 1935 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ζπληερληαθή νξγάλσζηο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1765 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ γεσξγηθή Διιάο θαη ε εμέιημηο ηεο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2060 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ κεηαπνιεκηθή εμέιημηο ηεο Διιελ. γεσξγηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο: θαη ε επ απηήο επίδξαζηο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1941 ( )

4 ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ λέα γεσξγηθή πνιηηηθή. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1762 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Κξάηνο θαη γεσξγηθή πνιηηηθή. Αζήλαη: Έθδνζηο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, [193-]. 002 ΜΔΣ 2416 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Σν λένλ ζχζηεκα γεσξγηθήο δηνηθήζεσο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δζληθήο Δηαηξίαο, ΜΔΣ 1763 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Σν πξφβιεκα ηεο αγξνηηθήο πίζηεσο απφ δηεζλνχο θαη βαιθαληθήο απφςεσο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1772 ( ) ΑΛΗΠΡΑΝΣΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. αιπίζκαηα: πξνο ηελ λέαλ ειιεληθήλ γελεάλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2194 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ, ΜΑΡΗΑ, ( ). Σν γξάςηκν θαη ε αγσγή. Αζήλαη: "Φιάκκαο", ΜΔΣ 2600 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ, ΜΑΡΗΑ, ( ). Ησ. Π. Κνθθψλεο: ν πξψηνο καο παηδαγσγφο. Αζήλα: Έθδνζε Αιεμ. Η. Κνθθώλε, ΜΔΣ 2107 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ,. ηε ρψξα ησλ ειάησλ/ νθίαο Ακαξηώηνπ. Ζξάθιεηνλ Κξήηεο: "Νενειιεληθά Γξάκκαηα", ΜΔΣ 976 ( ) ΑΜΠΔΛΑ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΗΜΟΛ. Κάζνδνο λεσηέξσλ κπξίσλ. Αζήλαη: Σύπνηο: Γεσξ. Κ. Ρόδε, ΜΔΣ 1776 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, Α. Ν. Γεσγξαθία ηεο Αλαηνιήο: θπζηθή θαηάζηαζηο ηεο αλαηνιήο/ Καηά κεηάθξαζηλ θαη δηαζθεπήλ εθ ηνπ ηνπξθηθνύ λεσηάηνπ ζπγγξάκκαηνο ηνπ Μερκέη Γδεκάι, θαζεγεηνύ ηεο ζηξαηησηηθήο γεσγξαθίαο θαη ηνπνγξαθίαο, παξά ηε Δπηηειηθή ζρνιή Κσλζηαληηλνππόιεσο ππό Α. Ν. Αλαγλσζηνπνύινπ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Σππνγξ. Δηαηξείαο η. Υξίζηνπ θαη ίαο, ΜΔΣ 2627 ( v1) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ. Ο Κάκπνο ησλ εξξψλ: κειέηε ζπγθξηηηθήο γεσπνληθήο. Αζήλαη: ["Δξγαζίαη ηύπνπ"], ΜΔΣ 1912 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ., ΑΨΒΑΛΗΧΣΑΚΖ, Ν. Δ. Ζ πεξηθέξεηα Ξπινθάζηξνπ- Γεξβελίνπ. Αζήλα: [Σύπνηο Ησάλ. & Αξ. Γ. Παπαληθνιάνπ], ΜΔΣ 1913 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ., ΓΑΓΑΛΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Α. Ζ Αξγνιηθή πεδηάο. Αζήλαη: "Δξγαζίαη ηύπνπ", ΜΔΣ 1833/1914 ( c1, c2)

5 ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΣΗΝΟ Ζ.& ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Ζ πεξηθέξεηα Θεβψλ. Αζήλαη: Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 1915 ( ) ΑΝΑΝΗΑΓΖ, Β. (DEBONERA, G.). Rapport général sur les maladies dues aux anaérobies chez les animaux domestiques: rapport communiqué au 3e Congrès International de Pathologie Comparée à Athènes/ B. Ananiadès & G. Debonéra. Athenes: "Eleftheroudakis", ΜΔΣ 2681 ( ) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ, Α.. Ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ παξά ηνηο αξραίνηο Έιιεζη. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο "Απγήο", ΜΔΣ 2504 ( ) ΑΝΓΡΔΑΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ Μ., ( ). Ζ επηαλεζηαθή δεκφζηα νηθνλνκία: θαηά ηελ πεξίνδνλ / Αλδξένπ Μ. Αλδξεάδνπ, Βαιεξίνπ Μέμα. Κέξθπξα: Δηαηξεία πξνο Δλίζρπζηλ ησλ Δπηαλεζηαθώλ Μειεηώλ, ΜΔΣ 1916 ( ) ΑΝΓΡΔΑΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥ., ( ). Πεξί ηεο νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί Βελεηνθξαηίαο. Eλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ "Δζηία", ΜΔΣ 1881/1942 ( v2, v1) ΑΝΓΡΗΟΛΑ, Β. Γ. Σν θφζηνο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ: ζπζηεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ινγηζηηθή απηνχ/ κεηά εηζαγσγήο ηνπ θαζεγεηνχ Κνπ Α. πνπξγίηε. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2605 ( ) ΑΝΓΡΗΧΣΑΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Ν. Ο Ηππνθξάηεο θαη ε γελέηεηξά ηνπ Κσο: ε Γσδεθάλεζνο ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ/ Υξηζηνθόξνπ Ν. Αλδξησηάθε. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ Απ. Α. Υαινπινπ, [1939]. 002 ΜΔΣ 1731 ( ) ΑΝΓΡΟΤΛΗΓΑΚΖ, ΔΤΑΓΓ. Αλδνθίδνπ πεξί ησλ Μπζηεξίσλ: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζρόιηα Δπάγγ. Αλδξνπιηδάθε. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1058 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). 1912, Νίθαη θαηά βαξβάξσλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Π. Α. Πεηξάθνπ, ΜΔΣ 1750 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Δδψ θ'εθεί. Αζήλαη, ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα κεηά πνιιψλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ "Δζηία", ΜΔΣ 1931 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Λεχθσκα επί ηε ζπκπιεξψζεη ηεο ηξηαθνληαεηεξίδνο ηνπ θηινινγηθνχ ζηαδίνπ ηνπ Υαξαιάκπνπο Αλλίλνπ Δλ Αζήλαηο: Δθδόηεο Γεώξγηνο Καζδόλεο, ΜΔΣ 1753 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Ο ζχιινγνο ησλ εηζαγγειέσλ θαη άιια επζπκνγξαθήκαηα. Αζήλαη: Διεπζεξνπδάθεο, [1925]. 002 ΜΔΣ 1235 ( )

6 ΑΝΣΗΠΑ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. Σα πξαθηηθψηεξα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο θαη πσο εθαξκφδνληαη: ςπρηθή πγηεηλή, κεζφδνη εληζρχζεσο ηνπ πλεχκαηνο, πξαθηηθή ςπρνινγία. Αζήλαηο: Έθδνζηο "Διιεληθήο Αζηπλνκίαο", ΜΔΣ 2243 ( ) ΑΝΣΗΦΧΝ. Αληηθψληνο Λφγνη: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Νίθεο Γελδξηλνύ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ ( v1c1, v2c1) ΑΝΣΤΠΑ, ΠΤΡΟ Γ. θέςεηο πεξί ηνπ φινπ. Αιεμάλδξεηα: Σύπνηο "Σαρπδξόκνπ", ΜΔΣ 2498 ( ) ΑΝΣΧΝΑΚΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Ν. ρνιείνλ εξγαζίαο θαη αξραία ειιεληθά: παηδαγσγηθή κειέηε δηά ηελ δηδαθηηθήλ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαηά ην ζρνιείνλ εξγαζίαο/ Αλησλίνπ Ν. Αλησλάθνπ Γπκλαζηάξρνπ Αηγίνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθή Δηαηξία Α. Μ. Κνληνκαξήο θαη ία, ΜΔΣ 1038 ( ) ΑΝΣΧΝΑΚΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Ν. ρνιείνλ ηεο δσήο θαη καζεηηθή θνηλσλία. Δλ Αζήλαηο: Ησάλλεο Γ. Κνιιάξνο & ία, ΜΔΣ 1436 ( ) ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ, ΟΦΗΑ, ( ). Place de la liturgie dans la tradition des lettres grecques/ par Sophie Antoniadis. Leiden: A.W. Sijthoff, ΜΔΣ 2111 ( ) ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Γ. Φνξνινγηθά ζέκαηα. Δλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ εξγηάδνπ, ΜΔΣ 2091 ( ) Απφ ηνλ θφζκνλ ηεο θχζεσο. [Αζήλαη]: [Σύπνηο: Κ.. Παπαδνγηάλλε], ΜΔΣ 2717 Σ.1, τεύτ. 10 (Νοέμβ. 1938) ( v1v1938pt10) Απφ ηνλ θφζκνλ ηεο θχζεσο. Αζήλαη: Σύπνηο: Κ.. Παπαδνγηάλλε. 002 ΜΔΣ Σ.2, τεύτ (Φεβρ.-Μάρτ. 1939)-τεύτ. 16 (Απρ.1940) ( v2v1939pt13-14, v2v1939pt15, v2v1940pt16) ΑΠΟΚΟΡΗΣΖ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ Υ. πγθνηλσλίαη θαη κεηαθνξαί. Αζήλαη: Σύπνηο Ησαλ. & Αξηζη. Γ. Παπαληθνιάνπ, ΜΔΣ 1851 ( ) ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Ζ πνίεζε ζηε δσή καο. Αζήλαη, ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ, ( ). Σα θνπηηθά πθάζκαηα ηνπ ελ Αζήλαηο Μνπζείνπ Κνζκεηηθψλ Σερλψλ. Δλ Αζήλαηο: Σππ. "Δζηία", ΜΔΣ 2788 ( ) ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ Π. Τπνπξγείνλ Οηθνλνκηθψλ: (Ηζηνξία ελφο θηηξίνπ). Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2604 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Γλσκνληθή. Αζήλαη, 1939.

7 ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ηεο ζηαπξψζεσο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Αζήλαη: Σύπνηο "Φίιθν", ΜΔΣ 2671 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ησλ αξραίσλ θαη λεψηεξσλ Διιήλσλ: ζρεδίαζκα. Αζήλαη: Σύπνηο Π. αββίδε & Ν. Καξαγηαλλάθε, ΜΔΣ 2051 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Λνγηζκφο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα παζψλ ησλ ρξηζηηαληθψλ νκνινγηψλ: Διιελνξζφδνμνη - Καζνιηθνί - Κφπηαη - Αβεζζπλίνη - Αξκέληνη - Υαιδαίνη. Αζήλαη: Σύπνηο Ν. ηεθαλνπνύινπ, ΜΔΣ 2697 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ησλ αξραίσλ θαη λεψηεξσλ Διιήλσλ: ζρεδίαζκα. Αζήλαη: Σύπνηο Π. αββίδε & Ν. Καξαγηαλλάθε, ΜΔΣ 2051 ( ) ΑΡΓΤΡΗΑΓΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ. Πεξηθιήο: Ή ζθελαί εθ ηνπ ηδησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ βίνπ ησλ Αξραίσλ Αζελψλ... Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο ηνπ Πεξηθιένπο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 2129 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Πεξαζκέλα θαη ησξηλά/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά). ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Σ' αληζηφξεηα: ( )/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά) Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 972 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Σξαγνχδηα ηεο Αλαηνιήο: κπξληψηηθα - νπιηάλνη - Αλαηνιίηηθα/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά). Αζήλαη: Σππνγξαθηθά Καηαζηήκαηα Αδειθώλ Γεξάξδσλ, ΜΔΣ 978 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΡΗΚΛΖ ΗΑΚΧΒΟΤ, ( ). Αη αμηψζεηο ηεο Διιάδνο εζσηεξηθαί θαη εμσηεξηθαί θαηεπζχλζεηο. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο Ησάλλνπ Ν. ηδέξε, ΜΔΣ 1952 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΜ. Α. Πεηξακαηηθή θπζηθή: βαξχηεο-αθνπζηηθή. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ βαζηιηθνύ ηππνγξαθείνπ Νηθνιάνπ Γ. Ηγγιέζε, ΜΔΣ 2197 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΜ. Α. Πεηξακαηηθή θπζηθή: ζεξκαληηθφλ-νπηηθή. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Γ. Ν. Ναληάθε, ΜΔΣ 2197 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ( π.υ.). Αξηζηνηέινπο Αζελαίσλ Πνιηηεία: αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Γ. Κνηδηνύια, πξνιεγόκελα Γ. Κ. Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξόπνπινπ, ΜΔΣ 1074 ( v1-2)

8 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, π. Υ. Πξψηε θηινζνθία: ηα κεηά ηα θπζηθά/ εηζαγσγή θαη εξκελεία Κ. Γ. Γεσξγνύιε. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθόο Οίθνο Αιεμίνπ & Πηθνπνύινπ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, π.υ. Πεξί πνηεηηθήο / κεηάθξαζηο ίκνπ Μελάξδνπ, εηζαγσγή.- θείκελα θαη εξκελεία Η. πθνπηξή. Αζήλαη: Η.Γ. Κνιιάξνο & ία, ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ, ca. 446-ca. 385 B.C. Αξηζηνθάλνπο Νεθέιαη: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή-κεηαθξάζηο-ζεκείσζεηο Κώζηα Βάξλαιε. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ηώαλλνπ & Π. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1121 ( ) ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ. Aristophane/ Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4) ΑΡΗΣΟΦΡΧΝ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. Πιάησλνο Αθαδεκεία, ή, Πεξί γελέζεσο ηεο πξνο αλεχξεζηλ απηήο ηδέαο. Δλ Ομθόξδε: Δλ ησ Σππνγξαθείσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ησάλλεο Σδώλζνλ Σππνγξάθνο, ΜΔΣ 2782 ( ) ΑΡΚΟΜΑΝΖ, ΔΡΑΦΔΗΜ, ( ). Δπηηάθηα γέιηα: ζαηπξηθά πνηήκαηα. Αζήλα: [ρ.ε.], ΜΔΣ 980 ( ) ΑΡΚΟΜΑΝΖ, ΔΡΑΦΔΗΜ, ( ). Σζνπθλίδεο: αηπξηθνί ζηίρνη - Δπηγξάκκαηα/ κε πξόινγν Νηθ. Η. Λάζθαξε (Αξηζηείνλ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ). Αζήλαη: [ρ.ε.], Ννέκβξηνο ΜΔΣ 971 ( ) ΑΡΡΗΑΝΟ. Αξξηαλνχ Αιεμάλδξνπ αλάβαζηο: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζρόιηα Ν. Γξεγνξηάδνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1055 ( v1, v2) ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΖ, Ν. Ο. Κνηλσληθά ζπζηήκαηα: Αζηηθφ - ζνζηαιηζηηθφ -θνκκνπληζηηθφ αλαξρηθφ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1761 ( ) Αζθήζεηο γεσκεηξίαο (Ηεζνπτηψλ)/ ππό F.G.-M. πιήξεο θαη πηζηή κεηάθξαζηο εθ ηεο ε γαιιηθήο εθδόζεσο ππό ηνπ θαζεγεηνύ Γ.Γθηόθα. Αζήλαη: Α. Καξαβίαο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1049 ( ) ΑΠΡΔΑ, ΓΔΧΡΓΗΟ Κ. Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο λεσηέξαο Διιάδνο Δλ Αζήλαηο: Η. ηδέξεο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΒΑΨΑΝΟ, ΥΑΣΣΟ. Διιεληθά έξηα: κεηά εηζαγσγήο πεξί εξίσλ ελ γέλεη. Αζήλαη: Έθδνζηο Διιεληθνύ Σαπεηνπξγηθνύ Οξγαληζκνύ, ΜΔΣ 1721 ( )

9 ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΠΟΣΟΛΟ Δ., ( ). Πξφζθπγεο θαη πξνζθπγηθφλ δήηεκα θαηά ηελ ειιελ. επαλάζηαζηλ ηνπ 1821: ηζηνξηθή κειέηε. Δλ Θεζζαινλίθε: [Σύπνηο "Μαξηλέιε"], ΜΔΣ 2109 ( ) ΒΑΛΑΧΡΗΣΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ( ). Έξγα/ πξόινγνο θαη ζεκεηώκαηα Κώζηα Καηξνθύια. Δλ Αζήλαηο: Ησάλλεο Ν. ηδέξεο, [19--]. 002 ΜΔΣ 1004 ( v1v2) ΒΑΛΛΖΝΓΑ, ΠΔΣΡΟ Γ., ( ). Ζ επηθχιαμηο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο: εηο ην ηδησηηθφλ δηεζλέο δίθαηνλ. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 1842 ( ) ΒΑΡΒΑΡΔΟ, ΑΝΑΣ. Η. Ο ζεζκφο ησλ θηεκαηηθψλ βηβιίσλ θαη ν ηξφπνο ηεο ελ Διιάδη εηζαγσγήο ησλ = Les livres fonciers et le moyen de leur introduction en Grece. Αζήλαη: Τπνπξγείνλ Γεσξγίαο, ΜΔΣ 2080 ( ) ΒΑΡΝΑΛΖ, ΚΧΣΑ, ( ). Ο νισκφο ρσξίο κεηαθπζηθή. Αζήλα: ηνραζηήο, ΜΔΣ 1131 ( ) ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ, ΥΡ. Ννκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη βηνκεραληθή πίζηηο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1730 ( ) ΒΑΗΛΔΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΚΡΑΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΝΣΗΛΖΦΔΧ. Οδεγφο ηεο εθζέζεσο πγηεηλήο: Εάππεηνλ Μέγαξνλ Αζήλαη: Τπνπξγείνλ Κξαηηθήο Τγηεηλήο & Αληηιήςεσο, ΜΔΣ 2193 ( ) ΒΑΗΛΔΗΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. Ζ ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ δηα ηελ θνηλσλίαλ, εχιεπηνοηεξπλή: Γηάιεμηο δνζείζα ππφ ηνπ ηδίνπ ελ ηε αηζνχζε ηεο Φηιαξκνληθήο Δηαηξίαο Παηξψλ (ζπκπιεξσζείζα). Πάηξαη: Σύπνηο Αδειθώλ Σνύια, ΜΔΣ 2503 ( ) ΒΔΚΗΑΡΔΛΖ, ΑΡΗΣΔΗΓΖ Δ. Σν ζπληερληαθφλ θξάηνο σο πνιηηηθφλ δφγκα θαη σο νηθνλνκηθή νξγάλσζηο. Αζήλαη: Έθδνζηο Σξαπεδηηηθήο", ΜΔΣ 2105/2106 ( c1, c2) ΒΗΕΟΤΚΗΓΖ, ΠΔΡΗΚΛΖ, ( ). Das Recht des griechischen Volkes in dreitaufendjahriger Wandlung/ von Pericles C. Bizoukides. Naumburg (Saale): Lippert & Co, ΜΔΣ 2729 ( ) ΒΗΕΤΖΝΟ, ΓΔΧΡΓΗΟ, ( ). Αλά ηνλ Διηθψλα: (Βαιιίζκαηα)/ πξόινγνο Γ.Σζνθνπνύινπ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο "Διεπζεξνπδάθεο", Α.Δ.,[1930]. 002 ΜΔΣ 1161 ( ) ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Tα παιεθάξηα ηα παιηά. Αζήλα: [ηύπνηο Πνιπβηνηερληθήο], ΜΔΣ 2212 ( )

10 ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Ηζηνξηθή αλζνινγία: αλέθδνηα - γλσκηθά - πεξίεξγα - αζηεία εθ ηνπ βίνπ δηαζήκσλ ειιήλσλ / παηξησηηθή ρνξεγία Δκ. Α. Μπελάθε εηο ηηκήλ ηεο εθαηνληαεηεξίδνο ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο. Αζήλαη: Σύπνηο "Διιάο", ΜΔΣ 7758 ( ) ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Κιέθηεο ηνπ Μνξηά: κειέηε ηζηνξηθή απφ λέεο πεγέο βγαικέλε Αζήλα: [Σύπνηο "Πνιπβηνηερληθήο"], ΜΔΣ 2757 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΑΓΓΔΛΟ., ( ). Λεμηθφλ ειιελνγαιιηθφλ/ ζπληαρζέλ θαη εθδνζέλ ππό Αγγέινπ Βιάρνπ. Αζήλαη, ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ).Σα απνηειέζκαηα ηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ απν πνιηηηθήο απφςεσο/ Νηθόιανπ Βιάρνπ. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε], ΜΔΣ 1012 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ). Θεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ελ ηε ηζηνξία. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Γεσξγίνπ Κ. Ρόδε, ΜΔΣ 1872 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ). Σν Μαθεδνληθφλ σο θάζηο ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο Δλ Αζήλαηο : Σύπνηο Γεξηξνύδεο. Υξήζηνπ, ΜΔΣ 1759 ( ) ΒΟΛΟΝΑΚΖ, ΜΗΥΑΖΛ Γ., ( ). Αγσγή ηνπ πνιίηνπ: πξνο ρξήζηλ ησλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαηδεχζεσο ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη άιισλ αλσηέξσλ εηδηθψλ ζρνιψλ. Δλ Αζήλαηο: [ηέθαλνο Ν. Σαξνπζόπνπινο], ΜΔΣ 1897 ( ) ΒΟΛΟΝΑΚΖ, ΜΗΥΑΖΛ Γ., ( ). Διιεληθαί ζειίδεο: κειέηαη ηζηνξηθαί, γεσγξαθηθαί, αξραηνινγηθαί, θνηλσληνινγηθαί, θηινινγηθαί, αηζζεηηθαί, ιφγνη, πξνζθσλήζεηο, άξζξα θαη εληππψζεηο. Δλ Αζήλαηο: [Δξγαζηήξην Γξαθηθώλ Σερλώλ "ηέθαλνο Ν. Σαξνπζόπνπινο"], ΜΔΣ 1934 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2018 ( v1) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches de psychologie experimentale: l'imagination et ses relations avec les autres fonctions psychiques= Φπρνινγηθαί πεηξακαηηθαί έξεπλαη :ε θαληαζία θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηαο άιιαο ςπρηθάο ιεηηνπξγίαο/ Theophile Boreas. [Athenes]: [s.n.], [1938?]. 002 ΜΔΣ 2708 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches de psychologie experimentale: l'imagination et ses relations avec les autres fonctions psychiques =Φπρνινγηθαί πεηξακαηηθαί έξεπλαη :ε θαληαζία θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηαο άιιαο ςπρηθάο ιεηηνπξγίαο/ Theophile Boreas. [Athenes]: [s.n.], [1938?]. 002 ΜΔΣ 2708 ( )

11 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales. Le temps de reaction et la relation avec l'intelligence= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη. O ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2707 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales. Le temps de reaction et la relation avec l'intelligence= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη. O ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2707 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales: le temps de reaction et l'intelligence. Seconde communication, La relation composee et sa relation avec la reaction simple= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: o ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. 2, Ζ ζχλζεηνο αληίδξαζηο θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηελ απιήλ. [Athenes]: [s.n.], [1934]. 002 ΜΔΣ 2710 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales: le temps de reaction et l'intelligence. Seconde communication. La relation composee et sa relation avec la reaction simple= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη :o ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. 2. Ζ ζχλζεηνο αληίδξαζηο θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηελ απιήλ. [Athenes]: [s.n.], [1934]. 002 ΜΔΣ 2710 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches Petrographiques sur la Presqu'Ile du Mont Athos= Πεηξνγξαθηθαί έξεπλαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άζσ/ Α. Ν. Georgiades. [Αζήλαη]: Aθαδεκία Αζελώλ, [1937?]. 002 ΜΔΣ 2701 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αη αθαδεκίαη θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2706 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αη αθαδεκίαη θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2706 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο "Ππξζνύ"], ΜΔΣ ( v2, v3) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο "Ππξζνύ"], ΜΔΣ ( v2, v3) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αλάιεθηα: Μειέηαη θαη ιφγνη. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2017/2019 ( v1, v2) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Ζ θηινζνθία θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2705 ( )

12 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: ν ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπία. Α, Ο ρξφλνο ηεο απιήο αληηδξάζεσο =Recherches experimentales :le temps de reaction et sa relation avec l'intelligence. 1, Le temps de la reaction simple. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1932?]. 002 ΜΔΣ 2715 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: ν ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπία. Α. Ο ρξφλνο ηεο απιήο αληηδξάζεσο= Recherches experimentales: le temps de reaction et sa relation avec l'intelligence. 1. Le temps de la reaction simple. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1932?]. 002 ΜΔΣ 2715 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Α, Ζ πνξεία ηεο αλαπηχμεσο θαη ηεο ηζρχνο ηεο κλήκεο θαηά ηαο δηαθφξνπο ειηθίαο= Experimental studies of memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2714 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Α. Ζ πνξεία ηεο αλαπηχμεσο θαη ηεο ηζρχνο ηεο κλήκεο θαηά ηαο δηαθφξνπο ειηθίαο= Experimental studies of memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2714 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Β. Ζ πνξεία ηεο ιήζεο= Experimental studies of memory.2. The rate of forgetting. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2713 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ, Μλήκεο άζθεζηο θαη ζπλάζθεζηο= Experimental studies of memory. 3, Training and transfer in memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2712 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ. Μλήκεο άζθεζηο θαη ζπλάζθεζηο = Experimental studies of memory. 3. Training and transfer in memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2712 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ, Eπθπία θαη κλήκε= Experimental studies of memory. 4, Relation of intelligence to memory. [Aζήλαη]: [ρ.ε.], [1931]. 002 ΜΔΣ 2709 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ. Eπθπία θαη κλήκε=experimental studies of memory. 4. Relation of intelligence to memory. [Aζήλαη]: [ρ.ε.], [1931]. 002 ΜΔΣ 2709 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Δ, κλεκνληθαί κέζνδνη= Experimental studies of memory. 5, methods of memorization. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2704 ( )

13 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Δ. Μλεκνληθαί κέζνδνη= Experimental studies of memory. 5. Methods of memorization. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2704 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη.β, Ζ πνξεία ηεο ιήζεο= Experimental studies of memory. 2, The rate of forgetting. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2713 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθή ςπρνινγία θαη ςπρνινγηθά εξγαζηήξηα. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Π.Γ. αθειιαξίνπ, ΜΔΣ 1789 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Σεζζαξαθνληαεηεξίο Θενθίινπ Βνξέα= Les quarante annees de l' activete scientifique de Theophile Boreas. Δλ Αζήλαηο: Ππξζόο, ΜΔΣ ( v1, v2) ΒΟΡΑ, ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΡ. ηξαηησηηθή γεσγξαθία: βαιθαληθή ρεξζφλεζνο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2065 ( ) Βνπιγαξηθά δηεγήκαηα θαη λνπβέιιεο/ κεηάθξαζηο θαη εηζαγσγή Γ. Κ. Βνγαδιήο. Δλ Αζήλαηο: "Διεπζεξνπδάθεο", [c1930]. 002 ΜΔΣ 1162 ( ) ΒΟΤΡΑΕΔΛΖ-ΜΑΡΗΝΑΚΟΤ, ΔΛΔΝΖ. Ο βίνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ: Δπί ηε βάζεη ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ/ Διέλεο Γ. Βνπξαδέιε. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2057 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Platon und die Barbaren/ Konst. J. Vourveris. Athens: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2751 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Αη ηζηνξηθαί γλψζεηο ηνπ Πιάησλνο. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο Μσπζηάδνπ θαη Μάξδα], ΜΔΣ 1923 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Ζ Δζληθή ζπλείδεζηο ηνπ Πιάησλνο. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2750 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Κξάηνο θαη παηδεία θαηά ηνλ Πιάησλα. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2752 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Σν πξφβιεκα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ελ ηνηο ζρνιείνηο ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο: πκβνιή. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1922 ( ) ΒΟΤΣΤΡΑ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ( ). Παπάο εηδσινιάηξεο θαη άιια δηεγήκαηα. ΒΟΤΣΤΡΑ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ( ). Φσο ζην ζθνηάδη θαη άιια δηεγήκαηα. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1133 ( )

14 ΒΤΕΑΝΣΗΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Κ., ( ). Βαβπισλία, ή,ζ θαηά ηφπνπο δηαθνξά ηεο Διιεληθήο γιψζζεο : Κσκσδία εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αζήλαηο: Οίθνο Μ. Η. αιηβέξνπ, [18--]. 002 ΜΔΣ 1132 ( ) ΒΧΚΟ, ΓΔΡΑΗΜΟ, ( ). Ζ θαηνρή: ηζηνξηθφλ κπζηζηφξεκα. Αζήλαη: Δθδόηεο Βαζίιεηνο Σζαγγάξεο, ΜΔΣ 1755 ( ) ΓΑΕΖ, ΑΝΓΡΔΑ Α., ( ). Ζ κε εθπιήξσζηο ηεο ελνρηθήο ζπκβάζεσο: κειέηε, θξηηηθή θαη δνγκαηηθή. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Σδάθα-Γειαγξακκάηηθα, ΜΔΣ 1838 ( ) ΓΑΕΖ, ΑΝΘΗΜΟ, ( ). Λεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο ηξίηνκνλ/ εθδνζέλ κελ ην πξψηνλ ππφ αξρηκαλδξίηνπ Αλζίκνπ Γαδή, λπλ δε ην δεχηεξνλ εθ δηαθφξσλ λεσηέξσλ Διιεληθνγεξκαληθψλ θαη εηέξσλ ιεμηθψλ επεμεξγαζζέλ, δηαζθεπαζζέλ, έηη δε πιείζηνηο ζεκαηλνκέλνηο, θξάζεζη, παξαδείγκαζη, θαη εηθνζηηέζζαξζη πεξίπνπ ρηιηάζη ιέμεσλ πξνζεπαπμεζέλ, θαη ηε δειψζεη ηνπ καθξνχ θαη βξαρένο, ελ δε ησ ηέιεη ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ θαη Λεμηθψ Μπζνινγηθψ, Γεσγξαθηθψ θαη Ηζηνξηθψ απαξηηζζέλ, αθηεξσζέλ εηο ηελ απηνχ κεγαιεηφηεηα ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο ηνλ ζσλα ηνλ Α', θαη εθδνζέλ επηζηαζία, επηκειεία θαη δαπάλε Κσλζηαληίλνπ Γθαξπνιά ηνπ Οιπκπίνπ θαη Υξηζηνδνχινπ Μαηαθίδνπ ηνπ ακίνπ. Δλ Βηέλλε, ηεο Απζηξίαο: Δθ ηεο ηππνγξαθίαο Αλησλίνπ Υατθνπι, ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΑΛΑΝΟ, ΜΗΥΑΖΛ Η. ( ). Οκηιίαη εηο ηα επαγγέιηα θαη ηνπο απνζηφινπο φισλ ησλ θπξηαθψλ. Αζήλεζη: Σύπνηο "Φνίληθνο", ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ηζηνξίεο ηνπ ηφπνπ καο. Αζήλαη: Γεκεηξάθνο, ΜΔΣ 1752 ( ) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο: ν πξψηνο θπβεξλήηεο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Γεκεηξάθνο, [1933]. ΜΔΣ ( c1, c2) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Οη "πξνζηάηαη" πνπ καο πνιηνξθνχλ γηα λα κνξθψζνπλ ηα παηδηά καο... Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1005/1751 ( c1, c2) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Σα 100 ειιεληθά ρξφληα: ηζηνξηθαί ζειίδεο απφ ηνλ αγψλα ηνπ εηθνζηέλα θαη ηα κεηέπεηηα πνιεκηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα ηνπ ειιεληθνχ αηψλνο επί ηε βάζεη ησλ αξρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο Εαΐκε θαη άιισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ζ ππνρψξεζηο ηνπ φξνβηηο: πιήξεο απζεληηθή ηζηνξία ελφο πνιεκηθνχ αηπρήκαηνο, επί ηε βάζεη επηζήκσλ εθζέζεσλ Αζήλαη: Γεώξγηνο Βαζίιεηνο & Δπαγγ. Κνπθιάξαο, ΜΔΣ 2171 ( ) ΓΑΦΟ, ΖΛΗΑ, ( ). Σν έγθιεκα ηεο ππεμαηξέζεσο: ηζηνξηθή, ζπγθξηηηθή, δνγκαηηθή θαη λνκνινγηαθή έξεπλα. Αζήλαη: Σύπνηο Καιιέξγε, ΜΔΣ 1839 ( )

15 ΓΔΓΔΧΝ, ΟΦΗΑ Μ. Ο ζεζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ σο κέζνλ θνηλσληθήο αγσγήο: θαηλνκελνινγία-δθαξκνγαί. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε], ΜΔΣ 2055 ( ) ΓΔΝΔΡΑΛΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Α. H Διιάο νκηιεί. Νέα Τόξθε: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1921 ( ) ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ, ΒΑΗΛΔΗΟ Ν. Αλαιπηηθή θαη δηαλπζκαηηθή Γεσκεηξία. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Π. Γ. αθειιαξίνπ, ΜΔΣ ( v1, v2) ΓΔΡΑΚΑΡΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ Σ. ειίδεο εθ ηεο ζπγρξφλνπ ηζηνξίαο: πξφζσπα θαη πξάγκαηα. Αζήλαη: Διεύζεξνο Άλζξσπνο, ΜΔΣ 2186 ( v1) ΓΔΡΜΑΝΟ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ. Ηεξαί αθνινπζίαη ηνπ νζίνπ θαη ζενθφξνπ παηξφο εκψλ Γεξαζίκνπ ηνπ ελ Κεθαιιελία/ κεξίκλε θαη επηκέιεηα ηνπ ζεβαζκησηάηνπ κεηξνπνιίηνπ Κεθαιιελίαο θ. Γεξκαλνύ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο πλνδηλνύ Καβαιιηεξάηνπ, ΜΔΣ 2125 ( ) ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ, ΜΑΡΗΝΟ, ( ). Σν Λεμνχξη. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1971 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Geistesgeschichtliche Studien zur Kriminalpolitik und Dogmatik Franz von Liszts/ von Jannis A. Georgakis. Leipzig: Weicher, ΜΔΣ 7756 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Hilfspflicht und Erfolgsabwendungspflicht im Strafrecht/ von Dr. iur. Georgakis. Leipzig: Theodor Weicher, ΜΔΣ 2738 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Ζ απαγφξεπζηο ηεο αλαινγίαο θαη ην ζχγρξνλνλ πνηληθφλ δίθαηνλ: ηζηνξηθή θαη δνγκαηηθή κειέηε. Αζήλαη: [ρ.ε], ΜΔΣ 1837 ( ) ΓΔΧΡΓΑ, ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΔΤΘ. Μειέηε πεξί ζπφγγσλ, ζπνγγαιηείαο θαη ζπνγγεκπνξίνπ: απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξνλ. Δλ Πεηξαηεί: [Σύπνηο Γεκ. Σζνπξνπλάθε], ΜΔΣ 2744 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Contribution a l'etude du cristallophyllien du Pelion =πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ θξπζηαιινζρηζηψδνπο ηνπ Πειίνπ/ A. N. Georgiades. [Athenes]: [s.n.], [1937?]. 002 ΜΔΣ 2719 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Maree interne et grandes failles tectoniques =Δζσηεξηθή παιίξξνηα θαη κεγάια ηεθηνληθά ξήγκαηα/ Αnastase N. Georgiades. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1937?]. 002 ΜΔΣ 2716 ( )

16 ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Recherches Petrographiques sur la Presqu'Ile du Mont Athos =Πεηξνγξαθηθαί έξεπλαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άζσ/ Α. Ν. Georgiades. [Αζήλαη]: Aθαδεκία Αζελώλ, [1937?]. 002 ΜΔΣ 2701 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Γεσκεηξία θξπζηαιιηθψλ κέζσλ, ή, ακθηβιεζηξνεηδψλ ζπζηεκάησλ. [ρ.η.]: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2220 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΘΔΟΓΟΗΟ Β. Ζ Νέα Μνχζα: ζπλνπηηθή ηζηνξηθή θαη ηερληθή κνπζηθή κειέηε... Δλ ηακπνύι: Σύπνηο Μάξθνπ Γεκεηξηάδνπ, ΜΔΣ 2131 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΦΗΛΗΠΠΟ Ν. Δηζαγσγή εηο ην εθθιεζηαζηηθφλ δίθαηνλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1845 ( ) Γεσξγηάδνπ, Ίξηο: Πόζνη. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ., ( ). Ζ κειέηε ησλ ειιεληθψλ αλζξσπηζηηθψλ γξακκάησλ: ζπκβνιή ζηε θηινζνθηθή θαη κεζνδνινγηθή ζεκειίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ.. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Γ. Αιεμίνπ, ΜΔΣ 2239 ( ) ΓΗΑΝΗΓΖ, ΔΛΗΑΗΟ, ( ). Γιψζζα θαη δσή: αλαιπηηθή κειέηε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. ΑΘήλα: Σππνγξαθείν Δζηία, ε έθδ. Φ. π.: 247 ζ., 17 εθ. 002 ΜΔΣ 1017 ( ) ΓΗΑΝΗΓΖ, ΔΛΗΑΗΟ, ( ). ηνηρεία γεσκεηξίαο γηα ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. Αζήλα: [Γεκεηξάθνο], ΜΔΣ 2161 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΗΧΑΝΝΖ Μ. Ζ αζηηθή νηθνλνκία θαη ν ζνζηαιηζκφο: ε απφ ζρεδίνπ νηθνλνκία δηεπζπλνκέλε νηθνλνκία - ζπληερληαθφλ ζχζηεκα, θαζηζκφο εζληθνζνζηαιηζκφο. Αζήλαη: Γ.Β. Γειεδεκήηξε, ΜΔΣ 1775 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Le Constantinisme et Jean Metaxas/ Pyrrhus Giannopoulos... Athenes: Imprimerie Paraskeva Leoni, ΜΔΣ 2213 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Κσλζηαληηληζκφο θαη ν Η. Μεηαμάο/ [ππό] Πύξξνπ Γηαλλνπνύινπ, Ζπεηξώηνπ. Αζήλαη: [Σύπνηο "Αλακνξθώζεσο"], [192-?]. 002 ΜΔΣ 2140 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Le Constantinisme et Jean Metaxas/ Pyrrhus Giannopoulos... Athenes: Imprimerie Paraskeva Leoni, ΜΔΣ 2213 ( )

17 ΓΚΟΣΕΑΜΑΝΖ, ΧΣΖΡΗΟ. Κνηλσληθαί ηάμεηο θαη πνιηηηθά θφκκαηα. Θεζζαινλίθε: Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ, ΜΔΣ 1926 ( ) ΓΝΔΤΣΟ, ΠΑΤΛΟ, ( ). Μπζηηθέο ιεηηνπξγίεο. ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., ( ). Παξάιιεινη βίνη, ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., ( ). Παξάιιεινη βίνη, ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., Βίνη Παξάιιεινη ησλ επί ηεο Αλαγελλήζεσο ηεο Διιάδνο δηαπξεςάλησλ αλδξψλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Νηθήηα Γ. Πάζζαξε,1875 (Ε Σόκνο). ΓΟΤΓΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν., ( ). Σα κπζηήξηα ηεο Διεπζίλνο κεηά πηλάθσλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σππ. Π.Γ. Κπξηαθνύ, ΜΔΣ 1925 ( ) ΓΟΤΓΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν., ( ). Σν καληείνλ ησλ Γειθψλ κεηά πηλάθσλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Π.Γ. Κπξηαθνύ, ΜΔΣ 2124 ( v1) ΓΡΑΒΑΡΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Β. Ζκεξνιφγηνλ αμησκαηηθνχ θαηά ηνλ πφιεκνλ ηνπ Δλ Αζήλαηο: Δθ ησλ Σππνγξαθείσλ ηεο Δθεκεξίδνο "Αζήλαη", [19--]. 002 ΜΔΣ 2499 ( ) ΓΡΤΠΑΡΖ, ΗΧΑΝΝΖ, ( ). θαξαβαίνη θαη Σεξξαθφηηεο: θαξαβαίνη- Σεξξαθφηηεο...[θ.ά] / Η. Ν.Γξππάξε. Αζήλαη: Η.Ν. ηδέξεο, [ρ.ρ.]. 2ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1223 ( ) ΓΑΜΒΔΡΓΖ, ΗΧΑΝΝΖ Μ., ( ). Οη Κξήηεο κνπ: δηεγήκαηα. [Αζήλα]: Βηβιηνπσιείνλ Η. Ν. ηδέξε, [19--]. 002 ΜΔΣ 1130 ( ) ΓΑΜΒΔΡΓΖ, ΗΧΑΝΝΖ Μ., ( ). Σξαγνχδηα ηεο αγάπεο. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1226 ( ) ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ Η. Ζ Νενειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Αζήλα: Δθδόηεο: Γ. ακαξόπνπινο, ΜΔΣ 1876 ( v1) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Les oeuvres de Rhigas Velestinlis: étude bibliographique suivie d'une réédition critique avec traduction française de la brochure révolutionnaire confisquée à Vienne en / par Ap. Dascalakis. Paris: [s.n.], ΜΔΣ 1783 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Rhigas Velestinlis: la révolution française et les préludes de l'indépendance hellénique... / Ap. Dascalakis. Paris: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1782 ( )

18 ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Ζ Μάλε θαη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία : Οη επί Σνπξθνθξαηίαο αγψλεο ησλ Μαληαηψλ δηα ηελ αλεμαξηεζίαλ ηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο Διιάδνο. Μεη' εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Δ. & Η. Μπιαδνπδάθε, ΜΔΣ 2617 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Οη δπηηθνί ιανί θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο: πνιηηηθή ηζηνξία, θνηλσληθή εμέιημηο, πνιηηηζκφο, ηέρλε. [Δλ Αζήλαηο]: Διεπζεξνπδάθεο, ΜΔΣ 2408 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Σα αίηηα θαη νη παξάγνληεο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821: κεη' εηθφλσλ θαη εγγξάθσλ. Δλ Παξηζίνηο: Δθδνηηθόο νίθνο "Αγώλ", ΜΔΣ 1784 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Σα θπξηψηεξα ζεκεία ηεο παγθνζκίνπ ηζηνξίαο ησλ λεσηέξσλ ρξφλσλ [Δλ Αζήλαηο]: Διεπζεξνπδάθεο, ΜΔΣ 2412 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. Ζ ζρέζηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκηνο: αη ζεσξία θαη ε απφ ηνπ 1931 εμέιημηο εηο ηηλά θξάηε. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 2076 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η., ( ). Ζ Δθδνηηθή Σξάπεδα ππφ ην θαζεζηψο ησλ ακέζσλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο:"Ππξζνύ", ΜΔΣ 1859 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η., ( ). Ζ επίδξαζηο ηνπ πνιέκνπ επί ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ. Αζήλαη: Ππξζόο, ΜΔΣ 1883 ( ) ΓΔΛΣΑ, ΣΔΦΑΝΟ. Δπηθηήηνπ Δγρεηξίδηνλ, Μάξθνπ Απξειίνπ Σα εηο επαπηόλ, Κιεάλζνπο Ύκλνο εηο Γία / παξάθξαζε. Γέιηα. Αζήλα, [ρ.ε.], ΜΔΣ 2042 ( ) Γειηίνλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 1938, (2 ηεύρε) Γειηίνλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 1939, (3 ηεύρε) ΓΔΝΓΗΑ, ΜΗΥΑΖΛ Α. (1898-.). Les principaux services internationaux administratifs/ Michel Dendias. Paris: Sirey, ΜΔΣ 1435 ( ) ΓΔΝΓΗΑ, ΜΗΥΑΖΛ Α. (1898-.). The Cypriote question: considered from the points of history and international law. Athens: "Pyrsos", Φ. π.: 254 ζ.: Υ., 25 εθ. Βηβι.: ζ. [13] ΜΔΣ 1497 ( ) ΓΔΡΣΗΛΖ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Β., (1903-.). Σν δεκνζηνλνκηθφλ δίθαηνλ σο ίδηνο θιάδνο δηθαίνπ. Αζήλαη: Θενθ. Κσλζηαληηλίδεο, 1940.

19 ΓΖΜΑΡΑΣΟ, ΚΤΡΚΑ Η. Ο λφκνο ηεο αληηζέζεσο: θιεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθήο ππνζηάζεσο. Αζήλαη: Ν. Θενθαλίδεο &. Λακπαδαξίδεο, ΜΔΣ 1013 ( ) ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΑΝ. Δλ βιέκκα εηο ηελ εμέιημηλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πνιενδνκίαο ελ ησ θφζκσ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2768 ( ) ΓΖΜΖΣΡΑΚΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β., ( ). Μέγα ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο. Αζήλα: Δθδνηηθόο Οίθνο Γεκεηξάθνπ, ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4, v5, v6) ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, Π. Ν. Ζ αησλία Διιάο: Μεη' εηθφλσλ. Αζήλαη: Σππνγξαθηθά Καηαζηήκαηα "Δξκνύ", ΜΔΣ 2765 ( ) ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, Π. Ν. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ: κεηά 58 εηθφλσλ. Αζήλαη: Σππνγξαθείν Σηιπεξόγινπ, ΜΔΣ 1924 ( ) ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σερληθά έξγα.. ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Γεκνζζέλνπο Φηιηππηθνί Α : αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Γ. Παπαιεμαλδξή, γεληθή εηζαγσγή εηο ηνπο πνιηηηθνύο ιόγνπο ηνπ Γεκ νζζέλνπο Γηάλλε Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Α. Γνκηθαί κεραλαί. Αζήλαη: Δθδόζεηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2225 ( v1) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Δληαίαη δηαηάμεηο αλαζέζεσο θαη εθηειέζεσο δνκηθψλ έξγσλ (Δ. Γ. Γ. Δ.)/ Σερληθόλ Δπηκειεηήξηνλ ηεο Διιάδνο, εηζεγεηηθή κειέηε ππό Μ. Α. Γηακαληνπνύινπ. Αζήλαη: 'Δθδνζηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2400 ( pt1pt2pt3) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Ζ ηηκνιφγεζηο ησλ δνθ. έξγ. Αζήλαη, ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ, ( ). Ζ εζσηεξηθή φςηο ηεο Μηθξαζηαηηθήο εκπινθήο: δηαηί απέηπρνλ αη πξνζπάζεηαη κνπ θαηά ην ρξνληθφλ δηάζηεκα πξνο απνηξνπήλ ηεο θαηαζηξνθήο. Αζήλαη: "Ππξζόο", ΜΔΣ 2394 ( ) ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ, ( ). Ο πκκαρηθφο πφιεκνο θαηά ησλ Βνπιγάξσλ: ηζηνξνχκελνο επί ηε βάζεη ησλ αλαθνηλσζέλησλ ησλ δπν ζπκκαρηθψλ γεληθψλ ζηξαηεγείσλ, ησλ δηαηαγψλ ηνπ αξρηζηξαηήγνπ ησλ εκεξεζίσλ αλαθνξψλ ησλ κεξαξρψλ/ Βίθησξνο Γνύζκαλε. Αζήλαη: Δθδνηηθόλ ηκήκα ηεο Α.Δ.Β.Δ. Π. Γ. Μαθξήο, [1927] 002 ΜΔΣ 2030 ( )

20 ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ. Ηζηνξία ηεο Θεζζαιίαο: απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο. Αζήλαη: Δθδνηηθόλ Σκήκα Δηαηξείαο "Γθξέθα", ΜΔΣ 2766 ( v1) ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΗΧΝ. Ο ειιεληζκφο κνπ θαη νη Έιιελεο ( ). Διιεληθφο πνιηηηζκφο (1913). Αζήλα: Σππώζεθε κ' επηκέιεηα Φηιίππνπ Γξαγνύκε, ΜΔΣ 1433 ( ) ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ, ( ). Ηζηνξηθαί αλακλήζεηο/ πξόινγνο Κ. Ακάληνπ. Αζήλα: ηνραζηήο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1939 ( ) ΓΡΟΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. Γ. Σν πξφβιεκα ηεο δηεζλνχο αλαγλσξίζεσο: κειέηε δηεζλνχο δηθαίνπ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Η. Βάξηζνπ, ΜΔΣ 1836 ( ) Δ.Ο.Ν. Αζιεηηθά εχζεκα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2493/2516 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Αζιεηηθνί θαλνληζκνί/ Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο Διιάδνο. Κεληξηθή Γηνίθεζηο Γηεύζπλζηο Αζιεηηζκνύ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2455/2469 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Γηδαζθαιία εηο ηελ βνιήλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2442/2484 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΓΗΔΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ. Απνζπάζκαηα εθ ησλ εηζεγήζεσλ ησλ Δπηηει. Γξαθείσλ Γηεπζχλζεσλ & Τπεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνηθήζεσο Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο Διιάδνο θαη ησλ Πεξηθεξ. Γηνηθήζεσλ Αξξέλσλ θαη Θειέσλ Δ.Ο.Ν. Πξσηεπνχζεο επί ηεο πξννπηηθήο ηεο εξγαζίαο απηψλ. [Αζήλαη]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2628/2699 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Δθνική Οργάνωσις Νεολαίας. Κνηλνβνπιεπηηζκφο θαη θνκκαηηζκφο/ Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο. Κεληξηθή Γηνίθεζηο. [Αζήλαη]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2468 ( ) Δ.Ο.Ν. Δύζπκα ηξαγνύδηα / [ζηίρνη Αλαγλσζηνπνύινπ, Γηαλλαθνπδάθε]. [ρ.η.] : Έθδνζηο Δ. Ο. Ν., [19--] Δ.Ο.Ν. Ζ γεσξγία ζηελ Διιάδα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2445/2568 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Θεκειηψδεηο ειεχζεξαη ξπζκηθαί αζθήζεηο/ Μηραήι Θ. ηεξγηάδνπ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2467 ( ) Δ.Ο.Ν. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Ν. Παλεγπξηθφο ιφγνο: επί ηε νλνκαζηηθή ενξηή ηεο Α. Δ. ηνπ αξρεγνχ Ησάλλε Μεηαμά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2494/2533 ( c1, c2)

21 Δ.Ο.Ν. Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Απφζπαζκα Δπηηειηθήο Οξγαλψζεσο). Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2441/2565 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟ, ΚΤΡΗΑΚΟ Μ. Σί ζα θάκνπκε; Αζήλαη: Δθδόζεηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2444/2508 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γεπηέξα δηάζθεςηο πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηψλ θαη δηνηθεηξηψλ Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο Διιάδνο (19-26 Μαΐνπ 1940 έηνο Δ): πξαθηηθά. [Αζήλα]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., 1940 Δ'. 002 ΜΔΣ 2686 ( v1) Δ.Ο.Ν. Μαζήκαηα ζσκαηηθήο αγσγήο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2447/2482 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Ο Βαζηιεχο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2465 ( ) Δ.Ο.Ν. Ο δξφκνο πνπ αλνίγνπλ ζηα Διιελφπνπια!: πσο δηαθζείξνληαλ ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο. [ρ.η.]: Νέα Γεληά, [19--]. Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη εθπαηδεχζεσο εηο ηα κέζα ζπλδέζκνπ θαη δηαβηβάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο ΔΟΝ, ΜΔΣ 2446/2483 ( c1, c2 ) Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ θαη ηνπ θαλνληζκνχ παξαηάμεσλ θαη παξειάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2496/2526 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη επί ηηλψλ ζεκάησλ πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνγέλεηα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2514/2492 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2458/2475 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2429/2476 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2489 ( ) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2513/2517 ( c1, c2)

22 Δ.Ο.Ν. Πεξί ηέρλεο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2535/2552 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πιεθηά. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δ.Ο.Ν. Πξνο ην λέν θψο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., : Δ.Ο.Ν., αξηζ. 51. Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο παξαηάμεσλ & παξειάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2451/2548 ( c1, c2 ) Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2519 ( ) Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ηεο ππεξεζίαο ελ ζηξαηνπέδσ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., : Δ.Ο.Ν., αξηζ. 50. Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ηεο ππεξεζίαο ελ ζηξαηνπέδσ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2515/2546 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πξόηππνλ κεζόδνπ δηδαζθαιίαο δηα ηελ αλάπηπμηλ ελόο ζέκαηνο πξνο ρξήζηλ ησλ βαζκνθόξσλ ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2509/2572 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πξψηε δηάζθεςηο πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηψλ Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο: πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ. [Δλ Αζήλαηο]: Δθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2629/2700 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πψο βιέπσ ηελ Δζληθήλ Οξγάλσζηλ Νενιαίαο: νκηιία πξνο ηνπο γνλείο γελνκέλε εηο ηελ αίζνπζαλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξίαο Αζελψλ ηελ 7ελ Φεβξνπαξίνπ 1940 ππφ ηεο Καο Εσήο. Φξάγθνπ, Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ ησλ Γνλέσλ, ζπλεξγάηηδνο ηνπ ρξπζνχ ζήκαηνο ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2479 ( ) Δ.Ο.Ν. Πψο ζα γίλεηε ζεξνηξφθνη θαη κειηζζνθφκνη. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2470/2506 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. παζί θαη ιχξα: εζληθά πνηήκαηα ηεο λενιαίαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: έξγα εθζηξαηείαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2456/2480 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: νδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ γεληθψλ ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2495 ( )

23 Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: νδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ γεληθψλ ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2520 ( ) Δ.Ο.Ν. Σα ηξαγνχδηα ηεο λενιαίαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2463/2539 ( v1c1, v1c2) Δ.Ο.Ν. Τγηεηλή. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2478/2452 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τγηεηλή. Αζήλαη: Έθδνζηο ΔΟΝ, ΜΔΣ 2443/2485 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τπνζήθαη ηνπ αξρεγνχ πξνο ηνπο ζπνπδαζηάο. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2450/2547 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τπνζήθαη ηνπ αξρεγνχ. Αζήλαη: Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2491/2525 ( v4c1, v4c2) Δ.Ο.Ν. Φπρνινγία: δηα ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο Δ.Ο.Ν. / επηκειεία Κσλζηαληίλνπ Γεσξγνύιε πλ. Υξπζνύ ήκαηνο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δγθφιπηνλ αμησκαηηθψλ επηηειηθήο ππεξεζίαο/ Δπηηειηθή Τπεξεζία ηνπ ηξαηνύ, δηεύζπλζηο 1 (ηκήκα επηρεηξήζεσλ). [ρ.η.]: [ρ.ε.], [19--]. 002 ΜΔΣ 1047 ( ) Δγθπθινπαηδηθφλ ιεμηθφλ/ Διεπζεξνπδάθε. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο Οίθνο "Διεπζεξνπδάθεο" Α.Δ., ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12) Δγρεηξίδηνλ ηνπ κεραληθνχ ζψκαηνο, ήηνη, πιινγή λφκσλ, Β. Γηαηαγκάησλ, ππνπγηθψλ [sic] νδεγηψλ θι. πεξί ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνχηνπ/ ππό Δ. Μαληηάθε, Αληηζπληαγκαηάξρνπ ηνπ Μεραληθνύ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Κ. Αλησληάδνπ, ΜΔΣ 1797 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ Διιελν-αιβαληθφλ ιεμηιφγηνλ = Fjalor greqishtshqip. Αζήλαη: 'Eθδνζηο Δ. Ο. Ν., ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ. Αζήλαη: [E.O.N], ΜΔΣ 2459 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Β'. Παλειιήληνη Αζιεηηθνί Αγψλεο / Δζληθήο Οξγαλώζεσο Νενιαίαο Διιάδνο. [ρ.η.]: Σύπνηο: Αδειθώλ Γειεδεκήηξε, 1940 Δ'. 002 ΜΔΣ 2537 ( )

24 ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Οδεγφο: Πξνο ρξήζηλ ησλ Φαιαγγηηψλ θαη Φαιαγγηηηζζψλ ησλ κεηερφλησλ εηο ηνλ ελ Αζήλαηο ενξηαζκφλ ηεο 4εο Απγνχζηνπ ππφ ηεο Δ. Ο. Ν. [Δλ Αζήλαηο]: [Δ. Ο. Ν.], [1938]. 002 ΜΔΣ 2538 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Σα ηξαγνχδηα ηεο λενιαίαο/ ππό Μ. Πει Αζήλαη: [Σύπνηο Κ.. Παπαδνγηάλλε], ΜΔΣ 1790 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑΑ' Παλειιήληνο Έθζεζηο Δ. Ο. Ν.: 26 Μαΐνπ-30 Ηνπλίνπ 1940 Δ'. Αζήλαη: [Δ. Ο. Ν.], ΜΔΣ 2536 ( ) Έθζεζηο ηεο δξάζεσο ηνπ ζψκαηνο ηνπ Μεραληθνχ ηνπ απνηειέζαληνο κέξνο ηνπ ηξαηνχ ηεο Θεζζαιίαο θαηά ηελ εθζηξαηείαλ 1897 ππνβιεζείζα ππφ ηεο Α. Β. Τ. ηνπ Γηαδφρνπ/ Αξρεγείνλ ηξαηνύ Θεζζαιίαο. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ θαη Ληζνγξαθείνπ, ΜΔΣ 2392 ( ) Έθζεζηο ηεο Δπηηξνπείαο Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ ππφ ηεο Δζληθήο Δηαηξίαο ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Δπίκαρα δεηήκαηα δηαηξνθήο. Δλ Αζήλαηο: [Έθδνζηο Αθσλ Ρνδή], ΜΔΣ 2066 ( ) ΔΛΔΤΘΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΒΡΟΣΔΛΖ, ( ). Οηθνλνκία θαη θηινζνθία: Αλάιπζηο ηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ γεξκαλνξξσκατθψλ εζλψλ. Θεζζαινλίθε: [Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ &ίαο], ΜΔΣ 2264 ( ) Διεπζεξνπδάθε. Διιάο. Σόκνη Α -Β -Γ. (3 βηβιία). ΔΛΛΑΓΑ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Guide officiel des communications de Grece: Service d'ete 1915/ Ministere de l'economie nationale, office du tourisme et des expositions. [Athens]: Imprimerie M. Mantzevelaki, [1915]. 002 ΜΔΣ 610 ( ) Διιάο-Αζιεηηζκφο: Αλακλεζηηθφλ ιεχθσκα. Αζήλαη: [Σύπνηο: Ν. Σηιπεξόγινπ], ΜΔΣ 2247 ( ) Δκπνξηθή εγθπθινπαίδεηα/ Γεκήηξηνο Κακβπζίδεο, Νηθόιανο Αιηθάθνο. Αζήλαη: [Δθδνηηθόο νίθνο Αι.&Δ.Παπαδεκεηξίνπ], [1933]. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) Δκπνξηθή εγθπθινπαίδεηα/ Γεκήηξηνο Κακβπζίδεο, Νηθόιανο Αιηθάθνο. Αζήλαη: [Δθδνηηθόο νίθνο Αι.&Δ.Παπαδεκεηξίνπ], [1933]. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ, ΔΜΜ. Υ. Σα ηειεπηαία έηε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Αζήλαη: Σύπνηο Γ.Ν. Καιιέξγε, ΜΔΣ 1875 ( )

25 ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Das athenische und das spartanishce Erziehungssystem im 5. und 6. Jahrhundert v. Chr.; ein Vergleich. Langensalza: H. Beyer & Sohne, ΜΔΣ 1757 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Δηζαγσγή εηο ηελ παηδαγσγηθήλ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο oίθνο Γεκεηξάθνπ, ε έθδ. επεπμεκέλε. 002 ΜΔΣ 1870 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Ζ ζσκαηηθή εμέιημηο ηνπ παηδφο. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γ.&Π.Γεκεηξάθνπ, [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ 1016 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Πνίνο ηηο πξέπεη λα είλαη ν δηδάζθαινο. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ Καηαζηεκάησλ "Απγήο Αζελώλ" Απνζηνινπνύινπ, ΜΔΣ 1874 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. (ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΑΝΝΟΤ), ( ). Δηζαγσγή εηο ηελ παηδαγσγηθήλ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο oίθνο Γεκεηξάθνπ, [19--]. 3ε έθδνζηο επεπμεκέλε 002 ΜΔΣ 988 ( ) Δπεηεξίο Δηαηξείαο Κξεηηθψλ πνπδψλ Αζήλαη: Δηαηξεία Κξεηηθώλ πνπδώλ, ΜΔΣ 2014 Σ.2 (1939) ( v2) Δπίθαηξα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2481/2532 ( c1, c2) ΔΤΑΓΓΔΛΑΣΟ, ΥΡΖΣΟ, ( ). Οη θηιέιιελεο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ 1929 ( ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ. Θξεζθεπηηθά θαη παηξησηηθά ζαιπίζκαηα. Αιεμάλδξεηα: Σππνγξαθείνλ "Αλαηνιή", ΜΔΣ 2217 ( ) ΔΤΔΛΠΗΓΖ, ΥΡΤΟ, ( ). Θεσξία θαη πξάμηο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο. Αζήλαη: Φιάκκα: εθδόηεο Αξγύξεο Παπαδήζεο, ΜΔΣ 2048 ( v1) Δπξεηήξηνλ ησλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ ηεο Διιάδνο/ Δπηκ. Κ. Κνπξνπληώηε θαη Γ. Α. σηεξίνπ. Δλ Αζήλαηο: Γεκνζηεύκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΜΔΣ 2772 ( v1pt2) ΔΤΡΗΠΗΓΖ, ( π.υ.) Δπξηπίδνπ Ίσλ: αξραίνλ θείκελνλ/ έκκεηξνο κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Νηθνιάνπ Πνξηώηε, γεληθή εηζαγσγή εηο ηαο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδνπ Γ. Κ. Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1122 ( )

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη 1948. 2. Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ

ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ ΕΥΘΎΜΙΟΣ Κ. ΛΊΤΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ ΤΝΟΦΖ Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζπνχδα ζηε Φηινζνθηθή θαη ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ νπνίνπ είκαη θαη δηδάθησξ

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαςηόηηηα ηων ελληνοπθόδοξων κοινοηήηων ζηο σώπο ηηρ οθωμανικήρ αςηοκπαηοπίαρ ηο 19 ο αιώνα και ιδιαιηέπα μεηά ηην εθαπμογή ηος σαηη-ισοςμαγιούν.

Η ηαςηόηηηα ηων ελληνοπθόδοξων κοινοηήηων ζηο σώπο ηηρ οθωμανικήρ αςηοκπαηοπίαρ ηο 19 ο αιώνα και ιδιαιηέπα μεηά ηην εθαπμογή ηος σαηη-ισοςμαγιούν. Η ηαςηόηηηα ηων ελληνοπθόδοξων κοινοηήηων ζηο σώπο ηηρ οθωμανικήρ αςηοκπαηοπίαρ ηο 19 ο αιώνα και ιδιαιηέπα μεηά ηην εθαπμογή ηος σαηη-ισοςμαγιούν. Ο θεζμόρ ηηρ πποίκαρ και η ζημαζία ηος ζηη διαμόπθωζη

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα Ştefan Petrescu Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ζηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ Γνχλαβε, φπνπ νη Έιιελεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Χειμερινό εξάμηνο Τομέας Ιστορίας Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κσδηθφο:

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922.

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Γξ. Ησάλλεο Υξ. Ηαθσβίδεο* Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Κέληξν Αλαηνιηθψλ πνπδψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιε: ε «βαζηιεχνπζα πφιηο»,

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:

Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη: Δπώνςμο: Απνζηνινπνχινπ (Apostolopoulou) Όνομα: Γεσξγία (Π.) (Georgia) Βαθμίδα: Καζεγήηξηα Έηορ γεννήζευρ: 1946 Τόπορ γεννήζευρ: Λεβίδηνλ Αξθαδίαο Ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σσολή: Φηινζνθηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη κηα άιιε ζεψξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανηιθάζεις μιας παιδοκηόνοσ. Ή Η πολσθωνική ηασηόηηηα ηης Μήδειας ζηη ζύγτρονη ελληνική δραμαηοσργία * Καίηε Γηακαληάθνπ-Αγάζνπ

Οι ανηιθάζεις μιας παιδοκηόνοσ. Ή Η πολσθωνική ηασηόηηηα ηης Μήδειας ζηη ζύγτρονη ελληνική δραμαηοσργία * Καίηε Γηακαληάθνπ-Αγάζνπ Οι ανηιθάζεις μιας παιδοκηόνοσ Ή Η πολσθωνική ηασηόηηηα ηης Μήδειας ζηη ζύγτρονη ελληνική δραμαηοσργία * Καίηε Γηακαληάθνπ-Αγάζνπ Δίλαη πιένλ επξέσο γλσζηή, ζεαηξνινγηθά κειεηεκέλε θαη ζεαηξηθά ελ πνιινίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΘΡΖΚΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ Β ΤΝΔΓΡΗΟ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΘΡΖΚΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ Β ΤΝΔΓΡΗΟ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΘΡΖΚΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ Β ΤΝΔΓΡΗΟ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο ησλ Αλαθνηλώζεσλ 22, 23 & 24 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003 This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1994-2003 Αφροδίτη Ρουµελιώτου Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΣΩΥΟ ΑΔΕΛΦΟΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΒΣΟ ΕΑΡΤΒΧ 1871 Ώγ. νθίαο 38, Σ.Κ. 54622 Θεζζαινλίθε ηει.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη

Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη Θαλάζεο Β. Κνχγθνπινο Ζ εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηε ζπγθξηηηθή

Διαβάστε περισσότερα