4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1754 ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117)"

Transcript

1 4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1754 ( ) ΑΒΔΡΧΦ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΝ. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Σύπνηο Γεξ.. Υξήζηνπ, ΜΔΣ 1834 ( ) ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ, ΔΠΗΚΟΠΟ ΚΤΓΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ, ( ). (ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ). Ζ Βελεηνθξαηνχκελε Αλαηνιή: Κξήηε θαη Δπηάλεζνο ΑΓΑΘΟ, ΔΤΣΑΘΗΟ Α. Οη Ηηαινί ελ Κεξθχξα / εθδόηεο. Α. Μεηαιιελόο. Αζήλαη: Σύπνηο Δ. & Η. Μπιαδνπδάθε, [1924]. 002 ΜΔΣ 987 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Γεληθή ζεσξία ηεο θνξνινγίαο. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 2096 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Ζ άκεζνο θνξνινγία ελ Διιάδη. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο "Διεπζεξνπδάθεο", ΜΔΣ 2095 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Ζ θνξνινγία ηνπ επηηεδεχκαηνο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2742 ( ) ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΓΓΔΛΟ Θ., ( ). Σν δεκφζηνλ ρξένο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Η.Ν. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 2407 ( ) Άγγεινο Βιάρνο 25 Μαξηίνπ Μαξηίνπ 1938: ε δσή ην έξγνλ ε επνρή ηνπ. Αζήλαη: Αγξνηηθή νηθνλνκία: έθδνζηο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο θαη αγξνηηθήο πνιηηηθήο= Economie rurale: publication d'economie agricole et de politique agraire. Αζήλα: Δθδόζεηο "Φιακκα", [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ Σεύτ. 1 (1935)-τεύτ. 4 (1935), Σεύτ. 1 (1936), Σ.2, τεύτ. 4 (1936), Σ.3, τεύτ. 1 (1937)-τεύτ. 4 (1937), Σ.4, τεύτ. 1 (1938), Σ.4, τεύτ. 3 (1938)-τεύτ. 4 (1938) ( v1935pt1, v1935pt2, v1935pt3, v1935pt4, v1936pt1, v1936pt4, v1937pt1, v1937pt2, v1937pt3, v1937pt4, v1938pt1, v1938pt3, v1938pt4) ΑΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Γ., ( ). Αξδεχζεηο. Αζήλαη: Δθδόζεηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2222 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, Κ. Α. ηαηηζηηθή. Αζήλαη: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Δκκ. Γ. Αιεμίνπ, ΜΔΣ 2192 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, Κ. Α. Σερληθαί βάζεηο. Αζήλαη, ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α. Πεξί νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ή ηηκαξίζκσλ. Αζήλαη: Η. Ν. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1729 ( ) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α. ηνηρεία ινγηζκνχ. Αζήλαη, 1931.

2 ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Ζ κία αγία θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή ιεηηνπξγία/ Μεηξνπνιίηνπ Αζελαγόξα ηνπ από Μεγάισλ Πξσηνζπγθέιισλ θαη Παξακπζίαο. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ ε "Μέιηζζα", ΜΔΣ 2668 ( ) ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Θαλάζεο Βάγηαο/ Μ. Πξσηνζπγθέιινπ Αζελαγόξα., ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Θαλάζεο Βάγηαο. Σ.1.Ζπεηξσηηθαί ζειίδεο. Μ. Πξσηνζπγθέιινπ Αζελαγόξα, ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑΣΧΝ, ( ). Ζ αξραηνηέξα θαη αγησηέξα ιέμηο ηνπ θφζκνπ. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ ε "Μέιηζζα", ΜΔΣ 2672 ( ) Αη ακαξηίαη ηεο Θξάθεο: δηήγεκα/ Δπζηξαηίνπ Εήζε. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1204 ( ) Αη απνινγίαη ησλ ζπκάησλ ηεο 15 Ννεκβξίνπ 1922 / κεηά εηζαγσγήο ππό Υ.Κ. Βνδίθε. Αζήλαη: Σύπνηο Μαθξή, [1925]. 002 ΜΔΣ 2110 ( ) Αη ζχγρξνλνη Ηηαιηθαί πλεπκαηηθαί θαηεπζχλζεηο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], [ρ.ρ.]. 002 ΜΔΣ 990 ( ) Αη ζχγρξνλνη Ηηαιηθαί πλεπκαηηθαί θαηεπζχλζεηο. [ρσξίο ηόπν έθδνζεο]: [ρσξίο εθδόηε], [ρσξίο ρξνλνινγία]. Δπηκειεία ηνπ Ηηαιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Πλεπκαηηθώλ ρέζεσλ κεηά ηνπ Δμσηεξηθνύ. 002 ΜΔΣ 990 ( ) ΑΗΥΗΝΖ, π.υ. Αηζρίλνπ θαηά Σηκάξρνπ: αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζρόιηα Ζιία Ζιηνύ. Αζήλαη: Ησάλλεο & Π. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1083 ( ) ΑΗΥΗΝΖ. Eschine: Discours/ établi et traduit par Victor Martin... et Guy de Budé. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2) ΑΗΥΗΝΖ. Eschine: Discours/ établi et traduit par Victor Martin... et Guy de Budé. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2) ΑΗΥΤΛΟ, ( π. Υ.). Αηζρχινπ Πξνκεζεχο Γεζκψηεο/ κεηάθξαζηο Ησάλλνπ Εεξβνύ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Φέμε, ΜΔΣ 1087 ( ) ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Eschyle/ texte etabli et traduit par Paul Mazon. Paris: Societe d'edition "Les belles lettres",

3 ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Αηζρχινπ Οξέζηεηα: Αγακέκλσλ/ κεηάθξαζηο Η. Ν. Γξππάξε. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Γ. Φέμε, ΑΗΥΤΛΟ, π.υ. Αηζρχινπ Οξέζηεηα: Υνεθφξνη/ κεηάθξαζηο Η. Ν. Γξππάξε Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γεσξγίνπ Φέμε, ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Δπεηεξίο ιανγξ. Αξρείνπ. Αζήλαη, ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Δπεηεξίο ηνπ Μεζαησληθνχ Αξρείνπ. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1768 Σ.1 (1939) ( v1v1939) ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Μλεκεία Διιεληθήο Ηζηνξίαο. Δλ Αζήλαηο: Γξαθείνλ Γεκνζηεπκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ΜΔΣ T.1 ( ), Σ.2, τεύτ. 1 (1936) ( v1v , v2v1936) ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ. Πξαγκαηεία ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Δλ Αζήλαηο: Γξαθείνλ Γεκνζηεπκάησλ Αθαδεκίαο Αζελώλ, ΜΔΣ Σ.1 (1935), Σ.2 (1932), Σ.3 (1936), Σ.4 (1936), Σ.5 (1936), Σ.6 (1938)-Σ.8 (1940), Σ.9 (1939), Σ.10 (1939)-Σ.12 (1940) ( v1935, v1932, v1936pt1, v1936pt2, v1936pt3, v1936pt4, v1938, v1939, v1940, v1939pt2, pt3, v1939pt4, v1940) ΑΚΟΓΛΟΤ, ΞΔΝΟΦΧΝ Κ., ( ). Απφ ηε δσή ηνπ Πφληνπ - Λανγξαθηθά Κνηπψξσλ/ Ξελνθώληα Κ. Αθόγινπ (Ξέλνπ Ξελίηα). Αζήλα: Σππνγξαθείν Γ.Π. Ξέλνπ, ΜΔΣ 2254 ( ) ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΗΑΡ Γ. πκβνιή εηο ηελ ζεσξίαλ ηεο δηαζπάζεσο ησλ αηνκηθώλ ππξήλσλ. Αζήλαη: Ππξζόο, ΜΔΣ 2702 ( ) ΑΛΔΠΖ, ΚΟΤΛΖ, (b. 1903). De profundis: πνηήκαηα. Αζήλα: Γξαθείν πλεπκαηηθώλ ππεξεζηώλ, ΜΔΣ 1234 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. H ξχζκηζηο ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1764 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. La reforme agraire en Grece: au point de vue economique et social/ par Babis Basile Alivisatos. Paris: Librarie du recueil sirey, ΜΔΣ 1935 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ζπληερληαθή νξγάλσζηο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1765 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ γεσξγηθή Διιάο θαη ε εμέιημηο ηεο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2060 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ κεηαπνιεκηθή εμέιημηο ηεο Διιελ. γεσξγηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο: θαη ε επ απηήο επίδξαζηο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1941 ( )

4 ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Ζ λέα γεσξγηθή πνιηηηθή. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, ΜΔΣ 1762 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Κξάηνο θαη γεσξγηθή πνιηηηθή. Αζήλαη: Έθδνζηο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, [193-]. 002 ΜΔΣ 2416 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Σν λένλ ζχζηεκα γεσξγηθήο δηνηθήζεσο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δζληθήο Δηαηξίαο, ΜΔΣ 1763 ( ) ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ, ΜΠΑΜΠΖ ΒΑ. Σν πξφβιεκα ηεο αγξνηηθήο πίζηεσο απφ δηεζλνχο θαη βαιθαληθήο απφςεσο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1772 ( ) ΑΛΗΠΡΑΝΣΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν. αιπίζκαηα: πξνο ηελ λέαλ ειιεληθήλ γελεάλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2194 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ, ΜΑΡΗΑ, ( ). Σν γξάςηκν θαη ε αγσγή. Αζήλαη: "Φιάκκαο", ΜΔΣ 2600 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ, ΜΑΡΗΑ, ( ). Ησ. Π. Κνθθψλεο: ν πξψηνο καο παηδαγσγφο. Αζήλα: Έθδνζε Αιεμ. Η. Κνθθώλε, ΜΔΣ 2107 ( ) ΑΜΑΡΗΧΣΟΤ,. ηε ρψξα ησλ ειάησλ/ νθίαο Ακαξηώηνπ. Ζξάθιεηνλ Κξήηεο: "Νενειιεληθά Γξάκκαηα", ΜΔΣ 976 ( ) ΑΜΠΔΛΑ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΗΜΟΛ. Κάζνδνο λεσηέξσλ κπξίσλ. Αζήλαη: Σύπνηο: Γεσξ. Κ. Ρόδε, ΜΔΣ 1776 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, Α. Ν. Γεσγξαθία ηεο Αλαηνιήο: θπζηθή θαηάζηαζηο ηεο αλαηνιήο/ Καηά κεηάθξαζηλ θαη δηαζθεπήλ εθ ηνπ ηνπξθηθνύ λεσηάηνπ ζπγγξάκκαηνο ηνπ Μερκέη Γδεκάι, θαζεγεηνύ ηεο ζηξαηησηηθήο γεσγξαθίαο θαη ηνπνγξαθίαο, παξά ηε Δπηηειηθή ζρνιή Κσλζηαληηλνππόιεσο ππό Α. Ν. Αλαγλσζηνπνύινπ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Σππνγξ. Δηαηξείαο η. Υξίζηνπ θαη ίαο, ΜΔΣ 2627 ( v1) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ. Ο Κάκπνο ησλ εξξψλ: κειέηε ζπγθξηηηθήο γεσπνληθήο. Αζήλαη: ["Δξγαζίαη ηύπνπ"], ΜΔΣ 1912 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ., ΑΨΒΑΛΗΧΣΑΚΖ, Ν. Δ. Ζ πεξηθέξεηα Ξπινθάζηξνπ- Γεξβελίνπ. Αζήλα: [Σύπνηο Ησάλ. & Αξ. Γ. Παπαληθνιάνπ], ΜΔΣ 1913 ( ) ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Ζ., ΓΑΓΑΛΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Α. Ζ Αξγνιηθή πεδηάο. Αζήλαη: "Δξγαζίαη ηύπνπ", ΜΔΣ 1833/1914 ( c1, c2)

5 ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΝΣΗΝΟ Ζ.& ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Ζ πεξηθέξεηα Θεβψλ. Αζήλαη: Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 1915 ( ) ΑΝΑΝΗΑΓΖ, Β. (DEBONERA, G.). Rapport général sur les maladies dues aux anaérobies chez les animaux domestiques: rapport communiqué au 3e Congrès International de Pathologie Comparée à Athènes/ B. Ananiadès & G. Debonéra. Athenes: "Eleftheroudakis", ΜΔΣ 2681 ( ) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ, Α.. Ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ παξά ηνηο αξραίνηο Έιιεζη. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο "Απγήο", ΜΔΣ 2504 ( ) ΑΝΓΡΔΑΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ Μ., ( ). Ζ επηαλεζηαθή δεκφζηα νηθνλνκία: θαηά ηελ πεξίνδνλ / Αλδξένπ Μ. Αλδξεάδνπ, Βαιεξίνπ Μέμα. Κέξθπξα: Δηαηξεία πξνο Δλίζρπζηλ ησλ Δπηαλεζηαθώλ Μειεηώλ, ΜΔΣ 1916 ( ) ΑΝΓΡΔΑΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥ., ( ). Πεξί ηεο νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί Βελεηνθξαηίαο. Eλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ "Δζηία", ΜΔΣ 1881/1942 ( v2, v1) ΑΝΓΡΗΟΛΑ, Β. Γ. Σν θφζηνο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ: ζπζηεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ινγηζηηθή απηνχ/ κεηά εηζαγσγήο ηνπ θαζεγεηνχ Κνπ Α. πνπξγίηε. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2605 ( ) ΑΝΓΡΗΧΣΑΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Ν. Ο Ηππνθξάηεο θαη ε γελέηεηξά ηνπ Κσο: ε Γσδεθάλεζνο ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ/ Υξηζηνθόξνπ Ν. Αλδξησηάθε. Αζήλαη: Σππνγξαθείνλ Απ. Α. Υαινπινπ, [1939]. 002 ΜΔΣ 1731 ( ) ΑΝΓΡΟΤΛΗΓΑΚΖ, ΔΤΑΓΓ. Αλδνθίδνπ πεξί ησλ Μπζηεξίσλ: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζρόιηα Δπάγγ. Αλδξνπιηδάθε. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1058 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). 1912, Νίθαη θαηά βαξβάξσλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Π. Α. Πεηξάθνπ, ΜΔΣ 1750 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Δδψ θ'εθεί. Αζήλαη, ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα κεηά πνιιψλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ "Δζηία", ΜΔΣ 1931 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Λεχθσκα επί ηε ζπκπιεξψζεη ηεο ηξηαθνληαεηεξίδνο ηνπ θηινινγηθνχ ζηαδίνπ ηνπ Υαξαιάκπνπο Αλλίλνπ Δλ Αζήλαηο: Δθδόηεο Γεώξγηνο Καζδόλεο, ΜΔΣ 1753 ( ) ΑΝΝΗΝΟ, ΜΠΑΜΠΖ, ( ). Ο ζχιινγνο ησλ εηζαγγειέσλ θαη άιια επζπκνγξαθήκαηα. Αζήλαη: Διεπζεξνπδάθεο, [1925]. 002 ΜΔΣ 1235 ( )

6 ΑΝΣΗΠΑ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. Σα πξαθηηθψηεξα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο θαη πσο εθαξκφδνληαη: ςπρηθή πγηεηλή, κεζφδνη εληζρχζεσο ηνπ πλεχκαηνο, πξαθηηθή ςπρνινγία. Αζήλαηο: Έθδνζηο "Διιεληθήο Αζηπλνκίαο", ΜΔΣ 2243 ( ) ΑΝΣΗΦΧΝ. Αληηθψληνο Λφγνη: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Νίθεο Γελδξηλνύ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ ( v1c1, v2c1) ΑΝΣΤΠΑ, ΠΤΡΟ Γ. θέςεηο πεξί ηνπ φινπ. Αιεμάλδξεηα: Σύπνηο "Σαρπδξόκνπ", ΜΔΣ 2498 ( ) ΑΝΣΧΝΑΚΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Ν. ρνιείνλ εξγαζίαο θαη αξραία ειιεληθά: παηδαγσγηθή κειέηε δηά ηελ δηδαθηηθήλ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαηά ην ζρνιείνλ εξγαζίαο/ Αλησλίνπ Ν. Αλησλάθνπ Γπκλαζηάξρνπ Αηγίνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθή Δηαηξία Α. Μ. Κνληνκαξήο θαη ία, ΜΔΣ 1038 ( ) ΑΝΣΧΝΑΚΟ, ΑΝΣΧΝΗΟ Ν. ρνιείνλ ηεο δσήο θαη καζεηηθή θνηλσλία. Δλ Αζήλαηο: Ησάλλεο Γ. Κνιιάξνο & ία, ΜΔΣ 1436 ( ) ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ, ΟΦΗΑ, ( ). Place de la liturgie dans la tradition des lettres grecques/ par Sophie Antoniadis. Leiden: A.W. Sijthoff, ΜΔΣ 2111 ( ) ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚ. Γ. Φνξνινγηθά ζέκαηα. Δλ Αζήλαηο: Σππνγξαθείνλ εξγηάδνπ, ΜΔΣ 2091 ( ) Απφ ηνλ θφζκνλ ηεο θχζεσο. [Αζήλαη]: [Σύπνηο: Κ.. Παπαδνγηάλλε], ΜΔΣ 2717 Σ.1, τεύτ. 10 (Νοέμβ. 1938) ( v1v1938pt10) Απφ ηνλ θφζκνλ ηεο θχζεσο. Αζήλαη: Σύπνηο: Κ.. Παπαδνγηάλλε. 002 ΜΔΣ Σ.2, τεύτ (Φεβρ.-Μάρτ. 1939)-τεύτ. 16 (Απρ.1940) ( v2v1939pt13-14, v2v1939pt15, v2v1940pt16) ΑΠΟΚΟΡΗΣΖ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ Υ. πγθνηλσλίαη θαη κεηαθνξαί. Αζήλαη: Σύπνηο Ησαλ. & Αξηζη. Γ. Παπαληθνιάνπ, ΜΔΣ 1851 ( ) ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Ζ πνίεζε ζηε δσή καο. Αζήλαη, ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ, ( ). Σα θνπηηθά πθάζκαηα ηνπ ελ Αζήλαηο Μνπζείνπ Κνζκεηηθψλ Σερλψλ. Δλ Αζήλαηο: Σππ. "Δζηία", ΜΔΣ 2788 ( ) ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ, ΑΝΓΡΔΑ Π. Τπνπξγείνλ Οηθνλνκηθψλ: (Ηζηνξία ελφο θηηξίνπ). Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2604 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Γλσκνληθή. Αζήλαη, 1939.

7 ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ηεο ζηαπξψζεσο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Αζήλαη: Σύπνηο "Φίιθν", ΜΔΣ 2671 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ησλ αξραίσλ θαη λεψηεξσλ Διιήλσλ: ζρεδίαζκα. Αζήλαη: Σύπνηο Π. αββίδε & Ν. Καξαγηαλλάθε, ΜΔΣ 2051 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Λνγηζκφο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα παζψλ ησλ ρξηζηηαληθψλ νκνινγηψλ: Διιελνξζφδνμνη - Καζνιηθνί - Κφπηαη - Αβεζζπλίνη - Αξκέληνη - Υαιδαίνη. Αζήλαη: Σύπνηο Ν. ηεθαλνπνύινπ, ΜΔΣ 2697 ( ) ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Λ., ( ). Υξνλνινγία ησλ αξραίσλ θαη λεψηεξσλ Διιήλσλ: ζρεδίαζκα. Αζήλαη: Σύπνηο Π. αββίδε & Ν. Καξαγηαλλάθε, ΜΔΣ 2051 ( ) ΑΡΓΤΡΗΑΓΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ. Πεξηθιήο: Ή ζθελαί εθ ηνπ ηδησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ βίνπ ησλ Αξραίσλ Αζελψλ... Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο ηνπ Πεξηθιένπο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 2129 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Πεξαζκέλα θαη ησξηλά/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά). ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Σ' αληζηφξεηα: ( )/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά) Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 972 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΜΗΥΑΖΛ, ( ). Σξαγνχδηα ηεο Αλαηνιήο: κπξληψηηθα - νπιηάλνη - Αλαηνιίηηθα/ Μηρ. Αξγπξνπνύινπ (Ρήγα Ραγηά). Αζήλαη: Σππνγξαθηθά Καηαζηήκαηα Αδειθώλ Γεξάξδσλ, ΜΔΣ 978 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΠΔΡΗΚΛΖ ΗΑΚΧΒΟΤ, ( ). Αη αμηψζεηο ηεο Διιάδνο εζσηεξηθαί θαη εμσηεξηθαί θαηεπζχλζεηο. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο Ησάλλνπ Ν. ηδέξε, ΜΔΣ 1952 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΜ. Α. Πεηξακαηηθή θπζηθή: βαξχηεο-αθνπζηηθή. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ βαζηιηθνύ ηππνγξαθείνπ Νηθνιάνπ Γ. Ηγγιέζε, ΜΔΣ 2197 ( ) ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΣΗΜ. Α. Πεηξακαηηθή θπζηθή: ζεξκαληηθφλ-νπηηθή. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Γ. Ν. Ναληάθε, ΜΔΣ 2197 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ( π.υ.). Αξηζηνηέινπο Αζελαίσλ Πνιηηεία: αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Γ. Κνηδηνύια, πξνιεγόκελα Γ. Κ. Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξόπνπινπ, ΜΔΣ 1074 ( v1-2)

8 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, π. Υ. Πξψηε θηινζνθία: ηα κεηά ηα θπζηθά/ εηζαγσγή θαη εξκελεία Κ. Γ. Γεσξγνύιε. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθόο Οίθνο Αιεμίνπ & Πηθνπνύινπ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, π.υ. Πεξί πνηεηηθήο / κεηάθξαζηο ίκνπ Μελάξδνπ, εηζαγσγή.- θείκελα θαη εξκελεία Η. πθνπηξή. Αζήλαη: Η.Γ. Κνιιάξνο & ία, ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ, ca. 446-ca. 385 B.C. Αξηζηνθάλνπο Νεθέιαη: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή-κεηαθξάζηο-ζεκείσζεηο Κώζηα Βάξλαιε. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ηώαλλνπ & Π. Εαραξόπνπινο, ΜΔΣ 1121 ( ) ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ. Aristophane/ Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele. Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4) ΑΡΗΣΟΦΡΧΝ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. Πιάησλνο Αθαδεκεία, ή, Πεξί γελέζεσο ηεο πξνο αλεχξεζηλ απηήο ηδέαο. Δλ Ομθόξδε: Δλ ησ Σππνγξαθείσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ησάλλεο Σδώλζνλ Σππνγξάθνο, ΜΔΣ 2782 ( ) ΑΡΚΟΜΑΝΖ, ΔΡΑΦΔΗΜ, ( ). Δπηηάθηα γέιηα: ζαηπξηθά πνηήκαηα. Αζήλα: [ρ.ε.], ΜΔΣ 980 ( ) ΑΡΚΟΜΑΝΖ, ΔΡΑΦΔΗΜ, ( ). Σζνπθλίδεο: αηπξηθνί ζηίρνη - Δπηγξάκκαηα/ κε πξόινγν Νηθ. Η. Λάζθαξε (Αξηζηείνλ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ). Αζήλαη: [ρ.ε.], Ννέκβξηνο ΜΔΣ 971 ( ) ΑΡΡΗΑΝΟ. Αξξηαλνχ Αιεμάλδξνπ αλάβαζηο: αξραίνλ θείκελνλ/ εηζαγσγή, κεηάθξαζηο, ζρόιηα Ν. Γξεγνξηάδνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο Οίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1055 ( v1, v2) ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΖ, Ν. Ο. Κνηλσληθά ζπζηήκαηα: Αζηηθφ - ζνζηαιηζηηθφ -θνκκνπληζηηθφ αλαξρηθφ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1761 ( ) Αζθήζεηο γεσκεηξίαο (Ηεζνπτηψλ)/ ππό F.G.-M. πιήξεο θαη πηζηή κεηάθξαζηο εθ ηεο ε γαιιηθήο εθδόζεσο ππό ηνπ θαζεγεηνύ Γ.Γθηόθα. Αζήλαη: Α. Καξαβίαο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1049 ( ) ΑΠΡΔΑ, ΓΔΧΡΓΗΟ Κ. Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο λεσηέξαο Διιάδνο Δλ Αζήλαηο: Η. ηδέξεο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΒΑΨΑΝΟ, ΥΑΣΣΟ. Διιεληθά έξηα: κεηά εηζαγσγήο πεξί εξίσλ ελ γέλεη. Αζήλαη: Έθδνζηο Διιεληθνύ Σαπεηνπξγηθνύ Οξγαληζκνύ, ΜΔΣ 1721 ( )

9 ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΠΟΣΟΛΟ Δ., ( ). Πξφζθπγεο θαη πξνζθπγηθφλ δήηεκα θαηά ηελ ειιελ. επαλάζηαζηλ ηνπ 1821: ηζηνξηθή κειέηε. Δλ Θεζζαινλίθε: [Σύπνηο "Μαξηλέιε"], ΜΔΣ 2109 ( ) ΒΑΛΑΧΡΗΣΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ( ). Έξγα/ πξόινγνο θαη ζεκεηώκαηα Κώζηα Καηξνθύια. Δλ Αζήλαηο: Ησάλλεο Ν. ηδέξεο, [19--]. 002 ΜΔΣ 1004 ( v1v2) ΒΑΛΛΖΝΓΑ, ΠΔΣΡΟ Γ., ( ). Ζ επηθχιαμηο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο: εηο ην ηδησηηθφλ δηεζλέο δίθαηνλ. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 1842 ( ) ΒΑΡΒΑΡΔΟ, ΑΝΑΣ. Η. Ο ζεζκφο ησλ θηεκαηηθψλ βηβιίσλ θαη ν ηξφπνο ηεο ελ Διιάδη εηζαγσγήο ησλ = Les livres fonciers et le moyen de leur introduction en Grece. Αζήλαη: Τπνπξγείνλ Γεσξγίαο, ΜΔΣ 2080 ( ) ΒΑΡΝΑΛΖ, ΚΧΣΑ, ( ). Ο νισκφο ρσξίο κεηαθπζηθή. Αζήλα: ηνραζηήο, ΜΔΣ 1131 ( ) ΒΑΗΛΑΚΑΚΖ, ΥΡ. Ννκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη βηνκεραληθή πίζηηο. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1730 ( ) ΒΑΗΛΔΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΚΡΑΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΝΣΗΛΖΦΔΧ. Οδεγφο ηεο εθζέζεσο πγηεηλήο: Εάππεηνλ Μέγαξνλ Αζήλαη: Τπνπξγείνλ Κξαηηθήο Τγηεηλήο & Αληηιήςεσο, ΜΔΣ 2193 ( ) ΒΑΗΛΔΗΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. Ζ ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ δηα ηελ θνηλσλίαλ, εχιεπηνοηεξπλή: Γηάιεμηο δνζείζα ππφ ηνπ ηδίνπ ελ ηε αηζνχζε ηεο Φηιαξκνληθήο Δηαηξίαο Παηξψλ (ζπκπιεξσζείζα). Πάηξαη: Σύπνηο Αδειθώλ Σνύια, ΜΔΣ 2503 ( ) ΒΔΚΗΑΡΔΛΖ, ΑΡΗΣΔΗΓΖ Δ. Σν ζπληερληαθφλ θξάηνο σο πνιηηηθφλ δφγκα θαη σο νηθνλνκηθή νξγάλσζηο. Αζήλαη: Έθδνζηο Σξαπεδηηηθήο", ΜΔΣ 2105/2106 ( c1, c2) ΒΗΕΟΤΚΗΓΖ, ΠΔΡΗΚΛΖ, ( ). Das Recht des griechischen Volkes in dreitaufendjahriger Wandlung/ von Pericles C. Bizoukides. Naumburg (Saale): Lippert & Co, ΜΔΣ 2729 ( ) ΒΗΕΤΖΝΟ, ΓΔΧΡΓΗΟ, ( ). Αλά ηνλ Διηθψλα: (Βαιιίζκαηα)/ πξόινγνο Γ.Σζνθνπνύινπ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο "Διεπζεξνπδάθεο", Α.Δ.,[1930]. 002 ΜΔΣ 1161 ( ) ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Tα παιεθάξηα ηα παιηά. Αζήλα: [ηύπνηο Πνιπβηνηερληθήο], ΜΔΣ 2212 ( )

10 ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Ηζηνξηθή αλζνινγία: αλέθδνηα - γλσκηθά - πεξίεξγα - αζηεία εθ ηνπ βίνπ δηαζήκσλ ειιήλσλ / παηξησηηθή ρνξεγία Δκ. Α. Μπελάθε εηο ηηκήλ ηεο εθαηνληαεηεξίδνο ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο. Αζήλαη: Σύπνηο "Διιάο", ΜΔΣ 7758 ( ) ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ, ΓΗΑΝΝΖ, ( ). Κιέθηεο ηνπ Μνξηά: κειέηε ηζηνξηθή απφ λέεο πεγέο βγαικέλε Αζήλα: [Σύπνηο "Πνιπβηνηερληθήο"], ΜΔΣ 2757 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΑΓΓΔΛΟ., ( ). Λεμηθφλ ειιελνγαιιηθφλ/ ζπληαρζέλ θαη εθδνζέλ ππό Αγγέινπ Βιάρνπ. Αζήλαη, ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ).Σα απνηειέζκαηα ηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ απν πνιηηηθήο απφςεσο/ Νηθόιανπ Βιάρνπ. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε], ΜΔΣ 1012 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ). Θεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ελ ηε ηζηνξία. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Γεσξγίνπ Κ. Ρόδε, ΜΔΣ 1872 ( ) ΒΛΑΥΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Β., ( ). Σν Μαθεδνληθφλ σο θάζηο ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο Δλ Αζήλαηο : Σύπνηο Γεξηξνύδεο. Υξήζηνπ, ΜΔΣ 1759 ( ) ΒΟΛΟΝΑΚΖ, ΜΗΥΑΖΛ Γ., ( ). Αγσγή ηνπ πνιίηνπ: πξνο ρξήζηλ ησλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαηδεχζεσο ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη άιισλ αλσηέξσλ εηδηθψλ ζρνιψλ. Δλ Αζήλαηο: [ηέθαλνο Ν. Σαξνπζόπνπινο], ΜΔΣ 1897 ( ) ΒΟΛΟΝΑΚΖ, ΜΗΥΑΖΛ Γ., ( ). Διιεληθαί ζειίδεο: κειέηαη ηζηνξηθαί, γεσγξαθηθαί, αξραηνινγηθαί, θνηλσληνινγηθαί, θηινινγηθαί, αηζζεηηθαί, ιφγνη, πξνζθσλήζεηο, άξζξα θαη εληππψζεηο. Δλ Αζήλαηο: [Δξγαζηήξην Γξαθηθώλ Σερλώλ "ηέθαλνο Ν. Σαξνπζόπνπινο"], ΜΔΣ 1934 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2018 ( v1) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches de psychologie experimentale: l'imagination et ses relations avec les autres fonctions psychiques= Φπρνινγηθαί πεηξακαηηθαί έξεπλαη :ε θαληαζία θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηαο άιιαο ςπρηθάο ιεηηνπξγίαο/ Theophile Boreas. [Athenes]: [s.n.], [1938?]. 002 ΜΔΣ 2708 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches de psychologie experimentale: l'imagination et ses relations avec les autres fonctions psychiques =Φπρνινγηθαί πεηξακαηηθαί έξεπλαη :ε θαληαζία θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηαο άιιαο ςπρηθάο ιεηηνπξγίαο/ Theophile Boreas. [Athenes]: [s.n.], [1938?]. 002 ΜΔΣ 2708 ( )

11 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales. Le temps de reaction et la relation avec l'intelligence= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη. O ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2707 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales. Le temps de reaction et la relation avec l'intelligence= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη. O ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2707 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales: le temps de reaction et l'intelligence. Seconde communication, La relation composee et sa relation avec la reaction simple= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: o ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. 2, Ζ ζχλζεηνο αληίδξαζηο θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηελ απιήλ. [Athenes]: [s.n.], [1934]. 002 ΜΔΣ 2710 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches experimentales: le temps de reaction et l'intelligence. Seconde communication. La relation composee et sa relation avec la reaction simple= Πεηξακαηηθαί έξεπλαη :o ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπΐα. 2. Ζ ζχλζεηνο αληίδξαζηο θαη ε ζρέζηο απηήο πξνο ηελ απιήλ. [Athenes]: [s.n.], [1934]. 002 ΜΔΣ 2710 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Recherches Petrographiques sur la Presqu'Ile du Mont Athos= Πεηξνγξαθηθαί έξεπλαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άζσ/ Α. Ν. Georgiades. [Αζήλαη]: Aθαδεκία Αζελώλ, [1937?]. 002 ΜΔΣ 2701 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αη αθαδεκίαη θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2706 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αη αθαδεκίαη θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2706 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο "Ππξζνύ"], ΜΔΣ ( v2, v3) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αθαδεκεηθά. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο "Ππξζνύ"], ΜΔΣ ( v2, v3) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Αλάιεθηα: Μειέηαη θαη ιφγνη. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2017/2019 ( v1, v2) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Ζ θηινζνθία θαη ε Διιάο/ ιόγνο ηνπ πξνέδξνπ Θενθίινπ Βνξέα. [Αζήλαη]: [ρ.ε], [1936?]. 002 ΜΔΣ 2705 ( )

12 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: ν ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπία. Α, Ο ρξφλνο ηεο απιήο αληηδξάζεσο =Recherches experimentales :le temps de reaction et sa relation avec l'intelligence. 1, Le temps de la reaction simple. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1932?]. 002 ΜΔΣ 2715 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί έξεπλαη: ν ρξφλνο ηεο αληηδξάζεσο θαη ε επθπία. Α. Ο ρξφλνο ηεο απιήο αληηδξάζεσο= Recherches experimentales: le temps de reaction et sa relation avec l'intelligence. 1. Le temps de la reaction simple. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1932?]. 002 ΜΔΣ 2715 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Α, Ζ πνξεία ηεο αλαπηχμεσο θαη ηεο ηζρχνο ηεο κλήκεο θαηά ηαο δηαθφξνπο ειηθίαο= Experimental studies of memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2714 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Α. Ζ πνξεία ηεο αλαπηχμεσο θαη ηεο ηζρχνο ηεο κλήκεο θαηά ηαο δηαθφξνπο ειηθίαο= Experimental studies of memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2714 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Β. Ζ πνξεία ηεο ιήζεο= Experimental studies of memory.2. The rate of forgetting. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2713 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ, Μλήκεο άζθεζηο θαη ζπλάζθεζηο= Experimental studies of memory. 3, Training and transfer in memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2712 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ. Μλήκεο άζθεζηο θαη ζπλάζθεζηο = Experimental studies of memory. 3. Training and transfer in memory. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2712 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ, Eπθπία θαη κλήκε= Experimental studies of memory. 4, Relation of intelligence to memory. [Aζήλαη]: [ρ.ε.], [1931]. 002 ΜΔΣ 2709 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Γ. Eπθπία θαη κλήκε=experimental studies of memory. 4. Relation of intelligence to memory. [Aζήλαη]: [ρ.ε.], [1931]. 002 ΜΔΣ 2709 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Δ, κλεκνληθαί κέζνδνη= Experimental studies of memory. 5, methods of memorization. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2704 ( )

13 ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη. Δ. Μλεκνληθαί κέζνδνη= Experimental studies of memory. 5. Methods of memorization. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1931?]. 002 ΜΔΣ 2704 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθαί κλεκνληθαί έξεπλαη.β, Ζ πνξεία ηεο ιήζεο= Experimental studies of memory. 2, The rate of forgetting. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1930?]. 002 ΜΔΣ 2713 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Πεηξακαηηθή ςπρνινγία θαη ςπρνινγηθά εξγαζηήξηα. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Π.Γ. αθειιαξίνπ, ΜΔΣ 1789 ( ) ΒΟΡΔΑ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ( ). Σεζζαξαθνληαεηεξίο Θενθίινπ Βνξέα= Les quarante annees de l' activete scientifique de Theophile Boreas. Δλ Αζήλαηο: Ππξζόο, ΜΔΣ ( v1, v2) ΒΟΡΑ, ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΡ. ηξαηησηηθή γεσγξαθία: βαιθαληθή ρεξζφλεζνο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2065 ( ) Βνπιγαξηθά δηεγήκαηα θαη λνπβέιιεο/ κεηάθξαζηο θαη εηζαγσγή Γ. Κ. Βνγαδιήο. Δλ Αζήλαηο: "Διεπζεξνπδάθεο", [c1930]. 002 ΜΔΣ 1162 ( ) ΒΟΤΡΑΕΔΛΖ-ΜΑΡΗΝΑΚΟΤ, ΔΛΔΝΖ. Ο βίνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ: Δπί ηε βάζεη ησλ μέλσλ πεξηεγεηψλ/ Διέλεο Γ. Βνπξαδέιε. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2057 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Platon und die Barbaren/ Konst. J. Vourveris. Athens: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2751 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Αη ηζηνξηθαί γλψζεηο ηνπ Πιάησλνο. Δλ Αζήλαηο: [Σύπνηο Μσπζηάδνπ θαη Μάξδα], ΜΔΣ 1923 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Ζ Δζληθή ζπλείδεζηο ηνπ Πιάησλνο. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2750 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Κξάηνο θαη παηδεία θαηά ηνλ Πιάησλα. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2752 ( ) ΒΟΤΡΒΔΡΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Η., ( ). Σν πξφβιεκα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ελ ηνηο ζρνιείνηο ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο: πκβνιή. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1922 ( ) ΒΟΤΣΤΡΑ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ( ). Παπάο εηδσινιάηξεο θαη άιια δηεγήκαηα. ΒΟΤΣΤΡΑ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ( ). Φσο ζην ζθνηάδη θαη άιια δηεγήκαηα. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1133 ( )

14 ΒΤΕΑΝΣΗΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Κ., ( ). Βαβπισλία, ή,ζ θαηά ηφπνπο δηαθνξά ηεο Διιεληθήο γιψζζεο : Κσκσδία εηο πξάμεηο πέληε. Δλ Αζήλαηο: Οίθνο Μ. Η. αιηβέξνπ, [18--]. 002 ΜΔΣ 1132 ( ) ΒΧΚΟ, ΓΔΡΑΗΜΟ, ( ). Ζ θαηνρή: ηζηνξηθφλ κπζηζηφξεκα. Αζήλαη: Δθδόηεο Βαζίιεηνο Σζαγγάξεο, ΜΔΣ 1755 ( ) ΓΑΕΖ, ΑΝΓΡΔΑ Α., ( ). Ζ κε εθπιήξσζηο ηεο ελνρηθήο ζπκβάζεσο: κειέηε, θξηηηθή θαη δνγκαηηθή. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Σδάθα-Γειαγξακκάηηθα, ΜΔΣ 1838 ( ) ΓΑΕΖ, ΑΝΘΗΜΟ, ( ). Λεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο ηξίηνκνλ/ εθδνζέλ κελ ην πξψηνλ ππφ αξρηκαλδξίηνπ Αλζίκνπ Γαδή, λπλ δε ην δεχηεξνλ εθ δηαθφξσλ λεσηέξσλ Διιεληθνγεξκαληθψλ θαη εηέξσλ ιεμηθψλ επεμεξγαζζέλ, δηαζθεπαζζέλ, έηη δε πιείζηνηο ζεκαηλνκέλνηο, θξάζεζη, παξαδείγκαζη, θαη εηθνζηηέζζαξζη πεξίπνπ ρηιηάζη ιέμεσλ πξνζεπαπμεζέλ, θαη ηε δειψζεη ηνπ καθξνχ θαη βξαρένο, ελ δε ησ ηέιεη ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ θαη Λεμηθψ Μπζνινγηθψ, Γεσγξαθηθψ θαη Ηζηνξηθψ απαξηηζζέλ, αθηεξσζέλ εηο ηελ απηνχ κεγαιεηφηεηα ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο ηνλ ζσλα ηνλ Α', θαη εθδνζέλ επηζηαζία, επηκειεία θαη δαπάλε Κσλζηαληίλνπ Γθαξπνιά ηνπ Οιπκπίνπ θαη Υξηζηνδνχινπ Μαηαθίδνπ ηνπ ακίνπ. Δλ Βηέλλε, ηεο Απζηξίαο: Δθ ηεο ηππνγξαθίαο Αλησλίνπ Υατθνπι, ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΑΛΑΝΟ, ΜΗΥΑΖΛ Η. ( ). Οκηιίαη εηο ηα επαγγέιηα θαη ηνπο απνζηφινπο φισλ ησλ θπξηαθψλ. Αζήλεζη: Σύπνηο "Φνίληθνο", ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ηζηνξίεο ηνπ ηφπνπ καο. Αζήλαη: Γεκεηξάθνο, ΜΔΣ 1752 ( ) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο: ν πξψηνο θπβεξλήηεο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη: Γεκεηξάθνο, [1933]. ΜΔΣ ( c1, c2) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Οη "πξνζηάηαη" πνπ καο πνιηνξθνχλ γηα λα κνξθψζνπλ ηα παηδηά καο... Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1005/1751 ( c1, c2) ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Σα 100 ειιεληθά ρξφληα: ηζηνξηθαί ζειίδεο απφ ηνλ αγψλα ηνπ εηθνζηέλα θαη ηα κεηέπεηηα πνιεκηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα ηνπ ειιεληθνχ αηψλνο επί ηε βάζεη ησλ αξρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο Εαΐκε θαη άιισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ( ). Ζ ππνρψξεζηο ηνπ φξνβηηο: πιήξεο απζεληηθή ηζηνξία ελφο πνιεκηθνχ αηπρήκαηνο, επί ηε βάζεη επηζήκσλ εθζέζεσλ Αζήλαη: Γεώξγηνο Βαζίιεηνο & Δπαγγ. Κνπθιάξαο, ΜΔΣ 2171 ( ) ΓΑΦΟ, ΖΛΗΑ, ( ). Σν έγθιεκα ηεο ππεμαηξέζεσο: ηζηνξηθή, ζπγθξηηηθή, δνγκαηηθή θαη λνκνινγηαθή έξεπλα. Αζήλαη: Σύπνηο Καιιέξγε, ΜΔΣ 1839 ( )

15 ΓΔΓΔΧΝ, ΟΦΗΑ Μ. Ο ζεζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ σο κέζνλ θνηλσληθήο αγσγήο: θαηλνκελνινγία-δθαξκνγαί. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε], ΜΔΣ 2055 ( ) ΓΔΝΔΡΑΛΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Α. H Διιάο νκηιεί. Νέα Τόξθε: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1921 ( ) ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ, ΒΑΗΛΔΗΟ Ν. Αλαιπηηθή θαη δηαλπζκαηηθή Γεσκεηξία. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Π. Γ. αθειιαξίνπ, ΜΔΣ ( v1, v2) ΓΔΡΑΚΑΡΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ Σ. ειίδεο εθ ηεο ζπγρξφλνπ ηζηνξίαο: πξφζσπα θαη πξάγκαηα. Αζήλαη: Διεύζεξνο Άλζξσπνο, ΜΔΣ 2186 ( v1) ΓΔΡΜΑΝΟ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ. Ηεξαί αθνινπζίαη ηνπ νζίνπ θαη ζενθφξνπ παηξφο εκψλ Γεξαζίκνπ ηνπ ελ Κεθαιιελία/ κεξίκλε θαη επηκέιεηα ηνπ ζεβαζκησηάηνπ κεηξνπνιίηνπ Κεθαιιελίαο θ. Γεξκαλνύ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο πλνδηλνύ Καβαιιηεξάηνπ, ΜΔΣ 2125 ( ) ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ, ΜΑΡΗΝΟ, ( ). Σν Λεμνχξη. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1971 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Geistesgeschichtliche Studien zur Kriminalpolitik und Dogmatik Franz von Liszts/ von Jannis A. Georgakis. Leipzig: Weicher, ΜΔΣ 7756 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Hilfspflicht und Erfolgsabwendungspflicht im Strafrecht/ von Dr. iur. Georgakis. Leipzig: Theodor Weicher, ΜΔΣ 2738 ( ) ΓΔΧΡΓΑΚΖ, Η. Α. Ζ απαγφξεπζηο ηεο αλαινγίαο θαη ην ζχγρξνλνλ πνηληθφλ δίθαηνλ: ηζηνξηθή θαη δνγκαηηθή κειέηε. Αζήλαη: [ρ.ε], ΜΔΣ 1837 ( ) ΓΔΧΡΓΑ, ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΔΤΘ. Μειέηε πεξί ζπφγγσλ, ζπνγγαιηείαο θαη ζπνγγεκπνξίνπ: απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξνλ. Δλ Πεηξαηεί: [Σύπνηο Γεκ. Σζνπξνπλάθε], ΜΔΣ 2744 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Contribution a l'etude du cristallophyllien du Pelion =πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ θξπζηαιινζρηζηψδνπο ηνπ Πειίνπ/ A. N. Georgiades. [Athenes]: [s.n.], [1937?]. 002 ΜΔΣ 2719 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Maree interne et grandes failles tectoniques =Δζσηεξηθή παιίξξνηα θαη κεγάια ηεθηνληθά ξήγκαηα/ Αnastase N. Georgiades. [Αζήλαη]: [ρ.ε.], [1937?]. 002 ΜΔΣ 2716 ( )

16 ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Recherches Petrographiques sur la Presqu'Ile du Mont Athos =Πεηξνγξαθηθαί έξεπλαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άζσ/ Α. Ν. Georgiades. [Αζήλαη]: Aθαδεκία Αζελώλ, [1937?]. 002 ΜΔΣ 2701 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν. Γεσκεηξία θξπζηαιιηθψλ κέζσλ, ή, ακθηβιεζηξνεηδψλ ζπζηεκάησλ. [ρ.η.]: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2220 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΘΔΟΓΟΗΟ Β. Ζ Νέα Μνχζα: ζπλνπηηθή ηζηνξηθή θαη ηερληθή κνπζηθή κειέηε... Δλ ηακπνύι: Σύπνηο Μάξθνπ Γεκεηξηάδνπ, ΜΔΣ 2131 ( ) ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ΦΗΛΗΠΠΟ Ν. Δηζαγσγή εηο ην εθθιεζηαζηηθφλ δίθαηνλ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1845 ( ) Γεσξγηάδνπ, Ίξηο: Πόζνη. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ., ( ). Ζ κειέηε ησλ ειιεληθψλ αλζξσπηζηηθψλ γξακκάησλ: ζπκβνιή ζηε θηινζνθηθή θαη κεζνδνινγηθή ζεκειίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ.. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Γ. Αιεμίνπ, ΜΔΣ 2239 ( ) ΓΗΑΝΗΓΖ, ΔΛΗΑΗΟ, ( ). Γιψζζα θαη δσή: αλαιπηηθή κειέηε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. ΑΘήλα: Σππνγξαθείν Δζηία, ε έθδ. Φ. π.: 247 ζ., 17 εθ. 002 ΜΔΣ 1017 ( ) ΓΗΑΝΗΓΖ, ΔΛΗΑΗΟ, ( ). ηνηρεία γεσκεηξίαο γηα ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. Αζήλα: [Γεκεηξάθνο], ΜΔΣ 2161 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΗΧΑΝΝΖ Μ. Ζ αζηηθή νηθνλνκία θαη ν ζνζηαιηζκφο: ε απφ ζρεδίνπ νηθνλνκία δηεπζπλνκέλε νηθνλνκία - ζπληερληαθφλ ζχζηεκα, θαζηζκφο εζληθνζνζηαιηζκφο. Αζήλαη: Γ.Β. Γειεδεκήηξε, ΜΔΣ 1775 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Le Constantinisme et Jean Metaxas/ Pyrrhus Giannopoulos... Athenes: Imprimerie Paraskeva Leoni, ΜΔΣ 2213 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Κσλζηαληηληζκφο θαη ν Η. Μεηαμάο/ [ππό] Πύξξνπ Γηαλλνπνύινπ, Ζπεηξώηνπ. Αζήλαη: [Σύπνηο "Αλακνξθώζεσο"], [192-?]. 002 ΜΔΣ 2140 ( ) ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, ΠΤΡΡΟ. Le Constantinisme et Jean Metaxas/ Pyrrhus Giannopoulos... Athenes: Imprimerie Paraskeva Leoni, ΜΔΣ 2213 ( )

17 ΓΚΟΣΕΑΜΑΝΖ, ΧΣΖΡΗΟ. Κνηλσληθαί ηάμεηο θαη πνιηηηθά θφκκαηα. Θεζζαινλίθε: Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ, ΜΔΣ 1926 ( ) ΓΝΔΤΣΟ, ΠΑΤΛΟ, ( ). Μπζηηθέο ιεηηνπξγίεο. ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., ( ). Παξάιιεινη βίνη, ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., ( ). Παξάιιεινη βίνη, ΓΟΤΓΑ, ΑΝΑΣΑΗΟ Ν., Βίνη Παξάιιεινη ησλ επί ηεο Αλαγελλήζεσο ηεο Διιάδνο δηαπξεςάλησλ αλδξψλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Νηθήηα Γ. Πάζζαξε,1875 (Ε Σόκνο). ΓΟΤΓΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν., ( ). Σα κπζηήξηα ηεο Διεπζίλνο κεηά πηλάθσλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σππ. Π.Γ. Κπξηαθνύ, ΜΔΣ 1925 ( ) ΓΟΤΓΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ν., ( ). Σν καληείνλ ησλ Γειθψλ κεηά πηλάθσλ εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Π.Γ. Κπξηαθνύ, ΜΔΣ 2124 ( v1) ΓΡΑΒΑΡΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ Β. Ζκεξνιφγηνλ αμησκαηηθνχ θαηά ηνλ πφιεκνλ ηνπ Δλ Αζήλαηο: Δθ ησλ Σππνγξαθείσλ ηεο Δθεκεξίδνο "Αζήλαη", [19--]. 002 ΜΔΣ 2499 ( ) ΓΡΤΠΑΡΖ, ΗΧΑΝΝΖ, ( ). θαξαβαίνη θαη Σεξξαθφηηεο: θαξαβαίνη- Σεξξαθφηηεο...[θ.ά] / Η. Ν.Γξππάξε. Αζήλαη: Η.Ν. ηδέξεο, [ρ.ρ.]. 2ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1223 ( ) ΓΑΜΒΔΡΓΖ, ΗΧΑΝΝΖ Μ., ( ). Οη Κξήηεο κνπ: δηεγήκαηα. [Αζήλα]: Βηβιηνπσιείνλ Η. Ν. ηδέξε, [19--]. 002 ΜΔΣ 1130 ( ) ΓΑΜΒΔΡΓΖ, ΗΧΑΝΝΖ Μ., ( ). Σξαγνχδηα ηεο αγάπεο. Δλ Αζήλαηο: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1226 ( ) ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ Η. Ζ Νενειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Αζήλα: Δθδόηεο: Γ. ακαξόπνπινο, ΜΔΣ 1876 ( v1) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Les oeuvres de Rhigas Velestinlis: étude bibliographique suivie d'une réédition critique avec traduction française de la brochure révolutionnaire confisquée à Vienne en / par Ap. Dascalakis. Paris: [s.n.], ΜΔΣ 1783 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Rhigas Velestinlis: la révolution française et les préludes de l'indépendance hellénique... / Ap. Dascalakis. Paris: [ρ.ε.], ΜΔΣ 1782 ( )

18 ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Ζ Μάλε θαη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία : Οη επί Σνπξθνθξαηίαο αγψλεο ησλ Μαληαηψλ δηα ηελ αλεμαξηεζίαλ ηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο Διιάδνο. Μεη' εηθφλσλ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Δ. & Η. Μπιαδνπδάθε, ΜΔΣ 2617 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Οη δπηηθνί ιανί θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο: πνιηηηθή ηζηνξία, θνηλσληθή εμέιημηο, πνιηηηζκφο, ηέρλε. [Δλ Αζήλαηο]: Διεπζεξνπδάθεο, ΜΔΣ 2408 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Σα αίηηα θαη νη παξάγνληεο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821: κεη' εηθφλσλ θαη εγγξάθσλ. Δλ Παξηζίνηο: Δθδνηηθόο νίθνο "Αγώλ", ΜΔΣ 1784 ( ) ΓΑΚΑΛΑΚΖ, ΑΠΟΣΟΛΟ Β., ( ). Σα θπξηψηεξα ζεκεία ηεο παγθνζκίνπ ηζηνξίαο ησλ λεσηέξσλ ρξφλσλ [Δλ Αζήλαηο]: Διεπζεξνπδάθεο, ΜΔΣ 2412 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. Ζ ζρέζηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκηνο: αη ζεσξία θαη ε απφ ηνπ 1931 εμέιημηο εηο ηηλά θξάηε. Αζήλαη: Σύπνηο "Ππξζνύ", ΜΔΣ 2076 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η., ( ). Ζ Δθδνηηθή Σξάπεδα ππφ ην θαζεζηψο ησλ ακέζσλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο:"Ππξζνύ", ΜΔΣ 1859 ( ) ΓΔΛΗΒΑΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η., ( ). Ζ επίδξαζηο ηνπ πνιέκνπ επί ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ. Αζήλαη: Ππξζόο, ΜΔΣ 1883 ( ) ΓΔΛΣΑ, ΣΔΦΑΝΟ. Δπηθηήηνπ Δγρεηξίδηνλ, Μάξθνπ Απξειίνπ Σα εηο επαπηόλ, Κιεάλζνπο Ύκλνο εηο Γία / παξάθξαζε. Γέιηα. Αζήλα, [ρ.ε.], ΜΔΣ 2042 ( ) Γειηίνλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 1938, (2 ηεύρε) Γειηίνλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 1939, (3 ηεύρε) ΓΔΝΓΗΑ, ΜΗΥΑΖΛ Α. (1898-.). Les principaux services internationaux administratifs/ Michel Dendias. Paris: Sirey, ΜΔΣ 1435 ( ) ΓΔΝΓΗΑ, ΜΗΥΑΖΛ Α. (1898-.). The Cypriote question: considered from the points of history and international law. Athens: "Pyrsos", Φ. π.: 254 ζ.: Υ., 25 εθ. Βηβι.: ζ. [13] ΜΔΣ 1497 ( ) ΓΔΡΣΗΛΖ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Β., (1903-.). Σν δεκνζηνλνκηθφλ δίθαηνλ σο ίδηνο θιάδνο δηθαίνπ. Αζήλαη: Θενθ. Κσλζηαληηλίδεο, 1940.

19 ΓΖΜΑΡΑΣΟ, ΚΤΡΚΑ Η. Ο λφκνο ηεο αληηζέζεσο: θιεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθήο ππνζηάζεσο. Αζήλαη: Ν. Θενθαλίδεο &. Λακπαδαξίδεο, ΜΔΣ 1013 ( ) ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ, ΑΝ. Δλ βιέκκα εηο ηελ εμέιημηλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πνιενδνκίαο ελ ησ θφζκσ. Αζήλαη: [ρ.ε.], ΜΔΣ 2768 ( ) ΓΖΜΖΣΡΑΚΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β., ( ). Μέγα ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο. Αζήλα: Δθδνηηθόο Οίθνο Γεκεηξάθνπ, ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4, v5, v6) ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, Π. Ν. Ζ αησλία Διιάο: Μεη' εηθφλσλ. Αζήλαη: Σππνγξαθηθά Καηαζηήκαηα "Δξκνύ", ΜΔΣ 2765 ( ) ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, Π. Ν. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ: κεηά 58 εηθφλσλ. Αζήλαη: Σππνγξαθείν Σηιπεξόγινπ, ΜΔΣ 1924 ( ) ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σερληθά έξγα.. ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Γεκνζζέλνπο Φηιηππηθνί Α : αξραίνλ θείκελνλ/ κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Γ. Παπαιεμαλδξή, γεληθή εηζαγσγή εηο ηνπο πνιηηηθνύο ιόγνπο ηνπ Γεκ νζζέλνπο Γηάλλε Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Α. Γνκηθαί κεραλαί. Αζήλαη: Δθδόζεηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2225 ( v1) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Δληαίαη δηαηάμεηο αλαζέζεσο θαη εθηειέζεσο δνκηθψλ έξγσλ (Δ. Γ. Γ. Δ.)/ Σερληθόλ Δπηκειεηήξηνλ ηεο Διιάδνο, εηζεγεηηθή κειέηε ππό Μ. Α. Γηακαληνπνύινπ. Αζήλαη: 'Δθδνζηο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, ΜΔΣ 2400 ( pt1pt2pt3) ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, Μ. Ζ ηηκνιφγεζηο ησλ δνθ. έξγ. Αζήλαη, ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ, ( ). Ζ εζσηεξηθή φςηο ηεο Μηθξαζηαηηθήο εκπινθήο: δηαηί απέηπρνλ αη πξνζπάζεηαη κνπ θαηά ην ρξνληθφλ δηάζηεκα πξνο απνηξνπήλ ηεο θαηαζηξνθήο. Αζήλαη: "Ππξζόο", ΜΔΣ 2394 ( ) ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ, ( ). Ο πκκαρηθφο πφιεκνο θαηά ησλ Βνπιγάξσλ: ηζηνξνχκελνο επί ηε βάζεη ησλ αλαθνηλσζέλησλ ησλ δπν ζπκκαρηθψλ γεληθψλ ζηξαηεγείσλ, ησλ δηαηαγψλ ηνπ αξρηζηξαηήγνπ ησλ εκεξεζίσλ αλαθνξψλ ησλ κεξαξρψλ/ Βίθησξνο Γνύζκαλε. Αζήλαη: Δθδνηηθόλ ηκήκα ηεο Α.Δ.Β.Δ. Π. Γ. Μαθξήο, [1927] 002 ΜΔΣ 2030 ( )

20 ΓΟΤΜΑΝΖ, ΒΗΚΣΧΡ. Ηζηνξία ηεο Θεζζαιίαο: απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο. Αζήλαη: Δθδνηηθόλ Σκήκα Δηαηξείαο "Γθξέθα", ΜΔΣ 2766 ( v1) ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΗΧΝ. Ο ειιεληζκφο κνπ θαη νη Έιιελεο ( ). Διιεληθφο πνιηηηζκφο (1913). Αζήλα: Σππώζεθε κ' επηκέιεηα Φηιίππνπ Γξαγνύκε, ΜΔΣ 1433 ( ) ΓΡΑΓΟΤΜΖ, ΝΗΚΟΛΑΟ, ( ). Ηζηνξηθαί αλακλήζεηο/ πξόινγνο Κ. Ακάληνπ. Αζήλα: ηνραζηήο, ε έθδ. 002 ΜΔΣ 1939 ( ) ΓΡΟΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. Γ. Σν πξφβιεκα ηεο δηεζλνχο αλαγλσξίζεσο: κειέηε δηεζλνχο δηθαίνπ. Δλ Αζήλαηο: Σύπνηο Η. Βάξηζνπ, ΜΔΣ 1836 ( ) Δ.Ο.Ν. Αζιεηηθά εχζεκα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2493/2516 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Αζιεηηθνί θαλνληζκνί/ Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο Διιάδνο. Κεληξηθή Γηνίθεζηο Γηεύζπλζηο Αζιεηηζκνύ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2455/2469 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Γηδαζθαιία εηο ηελ βνιήλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2442/2484 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΓΗΔΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ. Απνζπάζκαηα εθ ησλ εηζεγήζεσλ ησλ Δπηηει. Γξαθείσλ Γηεπζχλζεσλ & Τπεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνηθήζεσο Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο Διιάδνο θαη ησλ Πεξηθεξ. Γηνηθήζεσλ Αξξέλσλ θαη Θειέσλ Δ.Ο.Ν. Πξσηεπνχζεο επί ηεο πξννπηηθήο ηεο εξγαζίαο απηψλ. [Αζήλαη]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2628/2699 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Δθνική Οργάνωσις Νεολαίας. Κνηλνβνπιεπηηζκφο θαη θνκκαηηζκφο/ Δζληθή Οξγάλσζηο Νενιαίαο. Κεληξηθή Γηνίθεζηο. [Αζήλαη]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2468 ( ) Δ.Ο.Ν. Δύζπκα ηξαγνύδηα / [ζηίρνη Αλαγλσζηνπνύινπ, Γηαλλαθνπδάθε]. [ρ.η.] : Έθδνζηο Δ. Ο. Ν., [19--] Δ.Ο.Ν. Ζ γεσξγία ζηελ Διιάδα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2445/2568 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Θεκειηψδεηο ειεχζεξαη ξπζκηθαί αζθήζεηο/ Μηραήι Θ. ηεξγηάδνπ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2467 ( ) Δ.Ο.Ν. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Ν. Παλεγπξηθφο ιφγνο: επί ηε νλνκαζηηθή ενξηή ηεο Α. Δ. ηνπ αξρεγνχ Ησάλλε Μεηαμά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2494/2533 ( c1, c2)

21 Δ.Ο.Ν. Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Απφζπαζκα Δπηηειηθήο Οξγαλψζεσο). Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2441/2565 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟ, ΚΤΡΗΑΚΟ Μ. Σί ζα θάκνπκε; Αζήλαη: Δθδόζεηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2444/2508 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γεπηέξα δηάζθεςηο πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηψλ θαη δηνηθεηξηψλ Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο Διιάδνο (19-26 Μαΐνπ 1940 έηνο Δ): πξαθηηθά. [Αζήλα]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., 1940 Δ'. 002 ΜΔΣ 2686 ( v1) Δ.Ο.Ν. Μαζήκαηα ζσκαηηθήο αγσγήο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2447/2482 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Ο Βαζηιεχο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2465 ( ) Δ.Ο.Ν. Ο δξφκνο πνπ αλνίγνπλ ζηα Διιελφπνπια!: πσο δηαθζείξνληαλ ηα παηδηά ηνπ ιανχ καο. [ρ.η.]: Νέα Γεληά, [19--]. Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη εθπαηδεχζεσο εηο ηα κέζα ζπλδέζκνπ θαη δηαβηβάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο ΔΟΝ, ΜΔΣ 2446/2483 ( c1, c2 ) Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ θαη ηνπ θαλνληζκνχ παξαηάμεσλ θαη παξειάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2496/2526 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οδεγίαη επί ηηλψλ ζεκάησλ πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνγέλεηα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2514/2492 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2458/2475 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2429/2476 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2489 ( ) Δ.Ο.Ν. Οηθνθπξηθά. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2513/2517 ( c1, c2)

22 Δ.Ο.Ν. Πεξί ηέρλεο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2535/2552 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πιεθηά. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δ.Ο.Ν. Πξνο ην λέν θψο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., : Δ.Ο.Ν., αξηζ. 51. Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο παξαηάμεσλ & παξειάζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2451/2548 ( c1, c2 ) Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2519 ( ) Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ηεο ππεξεζίαο ελ ζηξαηνπέδσ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., : Δ.Ο.Ν., αξηζ. 50. Δ.Ο.Ν. Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ηεο ππεξεζίαο ελ ζηξαηνπέδσ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2515/2546 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πξόηππνλ κεζόδνπ δηδαζθαιίαο δηα ηελ αλάπηπμηλ ελόο ζέκαηνο πξνο ρξήζηλ ησλ βαζκνθόξσλ ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2509/2572 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πξψηε δηάζθεςηο πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηψλ Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο: πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ. [Δλ Αζήλαηο]: Δθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2629/2700 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Πψο βιέπσ ηελ Δζληθήλ Οξγάλσζηλ Νενιαίαο: νκηιία πξνο ηνπο γνλείο γελνκέλε εηο ηελ αίζνπζαλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξίαο Αζελψλ ηελ 7ελ Φεβξνπαξίνπ 1940 ππφ ηεο Καο Εσήο. Φξάγθνπ, Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ ησλ Γνλέσλ, ζπλεξγάηηδνο ηνπ ρξπζνχ ζήκαηνο ηεο Δ.Ο.Ν. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2479 ( ) Δ.Ο.Ν. Πψο ζα γίλεηε ζεξνηξφθνη θαη κειηζζνθφκνη. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2470/2506 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. παζί θαη ιχξα: εζληθά πνηήκαηα ηεο λενιαίαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: έξγα εθζηξαηείαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2456/2480 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: νδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ γεληθψλ ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2495 ( )

23 Δ.Ο.Ν. ηξαηησηηθαί εηδηθφηεηεο: νδεγίαη εθπαηδεχζεσο επί ησλ γεληθψλ ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2520 ( ) Δ.Ο.Ν. Σα ηξαγνχδηα ηεο λενιαίαο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2463/2539 ( v1c1, v1c2) Δ.Ο.Ν. Τγηεηλή. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2478/2452 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τγηεηλή. Αζήλαη: Έθδνζηο ΔΟΝ, ΜΔΣ 2443/2485 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τπνζήθαη ηνπ αξρεγνχ πξνο ηνπο ζπνπδαζηάο. [ρ.η.]: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2450/2547 ( c1, c2) Δ.Ο.Ν. Τπνζήθαη ηνπ αξρεγνχ. Αζήλαη: Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2491/2525 ( v4c1, v4c2) Δ.Ο.Ν. Φπρνινγία: δηα ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο Δ.Ο.Ν. / επηκειεία Κσλζηαληίλνπ Γεσξγνύιε πλ. Υξπζνύ ήκαηνο. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., Δγθφιπηνλ αμησκαηηθψλ επηηειηθήο ππεξεζίαο/ Δπηηειηθή Τπεξεζία ηνπ ηξαηνύ, δηεύζπλζηο 1 (ηκήκα επηρεηξήζεσλ). [ρ.η.]: [ρ.ε.], [19--]. 002 ΜΔΣ 1047 ( ) Δγθπθινπαηδηθφλ ιεμηθφλ/ Διεπζεξνπδάθε. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο Οίθνο "Διεπζεξνπδάθεο" Α.Δ., ΜΔΣ ( v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12) Δγρεηξίδηνλ ηνπ κεραληθνχ ζψκαηνο, ήηνη, πιινγή λφκσλ, Β. Γηαηαγκάησλ, ππνπγηθψλ [sic] νδεγηψλ θι. πεξί ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνχηνπ/ ππό Δ. Μαληηάθε, Αληηζπληαγκαηάξρνπ ηνπ Μεραληθνύ. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Κ. Αλησληάδνπ, ΜΔΣ 1797 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ Διιελν-αιβαληθφλ ιεμηιφγηνλ = Fjalor greqishtshqip. Αζήλαη: 'Eθδνζηο Δ. Ο. Ν., ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ Πξνζσξηλφο θαλνληζκφο ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ. Αζήλαη: [E.O.N], ΜΔΣ 2459 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Β'. Παλειιήληνη Αζιεηηθνί Αγψλεο / Δζληθήο Οξγαλώζεσο Νενιαίαο Διιάδνο. [ρ.η.]: Σύπνηο: Αδειθώλ Γειεδεκήηξε, 1940 Δ'. 002 ΜΔΣ 2537 ( )

24 ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Οδεγφο: Πξνο ρξήζηλ ησλ Φαιαγγηηψλ θαη Φαιαγγηηηζζψλ ησλ κεηερφλησλ εηο ηνλ ελ Αζήλαηο ενξηαζκφλ ηεο 4εο Απγνχζηνπ ππφ ηεο Δ. Ο. Ν. [Δλ Αζήλαηο]: [Δ. Ο. Ν.], [1938]. 002 ΜΔΣ 2538 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑ. Σα ηξαγνχδηα ηεο λενιαίαο/ ππό Μ. Πει Αζήλαη: [Σύπνηο Κ.. Παπαδνγηάλλε], ΜΔΣ 1790 ( ) ΔΘΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗ ΝΔΟΛΑΗΑΑ' Παλειιήληνο Έθζεζηο Δ. Ο. Ν.: 26 Μαΐνπ-30 Ηνπλίνπ 1940 Δ'. Αζήλαη: [Δ. Ο. Ν.], ΜΔΣ 2536 ( ) Έθζεζηο ηεο δξάζεσο ηνπ ζψκαηνο ηνπ Μεραληθνχ ηνπ απνηειέζαληνο κέξνο ηνπ ηξαηνχ ηεο Θεζζαιίαο θαηά ηελ εθζηξαηείαλ 1897 ππνβιεζείζα ππφ ηεο Α. Β. Τ. ηνπ Γηαδφρνπ/ Αξρεγείνλ ηξαηνύ Θεζζαιίαο. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ θαη Ληζνγξαθείνπ, ΜΔΣ 2392 ( ) Έθζεζηο ηεο Δπηηξνπείαο Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ ππφ ηεο Δζληθήο Δηαηξίαο ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ, ΓΖΜΟΘΔΝΖ. Δπίκαρα δεηήκαηα δηαηξνθήο. Δλ Αζήλαηο: [Έθδνζηο Αθσλ Ρνδή], ΜΔΣ 2066 ( ) ΔΛΔΤΘΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΒΡΟΣΔΛΖ, ( ). Οηθνλνκία θαη θηινζνθία: Αλάιπζηο ηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ γεξκαλνξξσκατθψλ εζλψλ. Θεζζαινλίθε: [Σύπνηο Μ. Σξηαληαθύιινπ &ίαο], ΜΔΣ 2264 ( ) Διεπζεξνπδάθε. Διιάο. Σόκνη Α -Β -Γ. (3 βηβιία). ΔΛΛΑΓΑ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Guide officiel des communications de Grece: Service d'ete 1915/ Ministere de l'economie nationale, office du tourisme et des expositions. [Athens]: Imprimerie M. Mantzevelaki, [1915]. 002 ΜΔΣ 610 ( ) Διιάο-Αζιεηηζκφο: Αλακλεζηηθφλ ιεχθσκα. Αζήλαη: [Σύπνηο: Ν. Σηιπεξόγινπ], ΜΔΣ 2247 ( ) Δκπνξηθή εγθπθινπαίδεηα/ Γεκήηξηνο Κακβπζίδεο, Νηθόιανο Αιηθάθνο. Αζήλαη: [Δθδνηηθόο νίθνο Αι.&Δ.Παπαδεκεηξίνπ], [1933]. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) Δκπνξηθή εγθπθινπαίδεηα/ Γεκήηξηνο Κακβπζίδεο, Νηθόιανο Αιηθάθνο. Αζήλαη: [Δθδνηηθόο νίθνο Αι.&Δ.Παπαδεκεηξίνπ], [1933]. 002 ΜΔΣ ( v1, v2, v3) ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ, ΔΜΜ. Υ. Σα ηειεπηαία έηε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Αζήλαη: Σύπνηο Γ.Ν. Καιιέξγε, ΜΔΣ 1875 ( )

25 ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Das athenische und das spartanishce Erziehungssystem im 5. und 6. Jahrhundert v. Chr.; ein Vergleich. Langensalza: H. Beyer & Sohne, ΜΔΣ 1757 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Δηζαγσγή εηο ηελ παηδαγσγηθήλ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο oίθνο Γεκεηξάθνπ, ε έθδ. επεπμεκέλε. 002 ΜΔΣ 1870 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Ζ ζσκαηηθή εμέιημηο ηνπ παηδφο. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο νίθνο Γ.&Π.Γεκεηξάθνπ, [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ 1016 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ( ). Πνίνο ηηο πξέπεη λα είλαη ν δηδάζθαινο. Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ Καηαζηεκάησλ "Απγήο Αζελώλ" Απνζηνινπνύινπ, ΜΔΣ 1874 ( ) ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ Η. (ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΑΝΝΟΤ), ( ). Δηζαγσγή εηο ηελ παηδαγσγηθήλ. Δλ Αζήλαηο: Δθδνηηθόο oίθνο Γεκεηξάθνπ, [19--]. 3ε έθδνζηο επεπμεκέλε 002 ΜΔΣ 988 ( ) Δπεηεξίο Δηαηξείαο Κξεηηθψλ πνπδψλ Αζήλαη: Δηαηξεία Κξεηηθώλ πνπδώλ, ΜΔΣ 2014 Σ.2 (1939) ( v2) Δπίθαηξα. Αζήλαη: Έθδνζηο Δ.Ο.Ν., ΜΔΣ 2481/2532 ( c1, c2) ΔΤΑΓΓΔΛΑΣΟ, ΥΡΖΣΟ, ( ). Οη θηιέιιελεο. [ρ.η.]: [ρ.ε.], [ρ.ρ.] 002 ΜΔΣ 1929 ( ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ. Θξεζθεπηηθά θαη παηξησηηθά ζαιπίζκαηα. Αιεμάλδξεηα: Σππνγξαθείνλ "Αλαηνιή", ΜΔΣ 2217 ( ) ΔΤΔΛΠΗΓΖ, ΥΡΤΟ, ( ). Θεσξία θαη πξάμηο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο. Αζήλαη: Φιάκκα: εθδόηεο Αξγύξεο Παπαδήζεο, ΜΔΣ 2048 ( v1) Δπξεηήξηνλ ησλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ ηεο Διιάδνο/ Δπηκ. Κ. Κνπξνπληώηε θαη Γ. Α. σηεξίνπ. Δλ Αζήλαηο: Γεκνζηεύκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΜΔΣ 2772 ( v1pt2) ΔΤΡΗΠΗΓΖ, ( π.υ.) Δπξηπίδνπ Ίσλ: αξραίνλ θείκελνλ/ έκκεηξνο κεηάθξαζηο, ζεκεηώζεηο Νηθνιάνπ Πνξηώηε, γεληθή εηζαγσγή εηο ηαο ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδνπ Γ. Κ. Κνξδάηνπ. Αζήλαη: Δθδνηηθόο νίθνο Ησάλλνπ & Π. Εαραξνπνύινπ, ΜΔΣ 1122 ( )

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΜΤΡΝΑΗΟΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) Σνπ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΗ Πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα, επηρεηξεκαηίαο, εθνπιηζηήο, λαππεγόο, εθδόηεο, δηπισκάηεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη θύξηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα