ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 21/15)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 21/15)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 21/15) To Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ύστερα από την αριθ. 4 η / (ΘΕΜΑ 67 ο ) [ΑΔΑ: ΨΓΗΤ46904Ε-ΞΘΣ] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο, στο Νέο Κτίριο και στην Πολυκατοικία της οδού Λαμψάκου 6 του Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Πιθανής δαπάνης ,00 + Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, αρχομένη με την υπογραφή της. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00π.μ μ.μ.), όπου θα πρωτοκολλούνται. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2 Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4281/14, του Π.Δ 118/07 και του Ν 2286/95. ΣΗΜ: Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑÏΝΑΣ

3 «Αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης Κεντρικού κτηρίου, Νέου κτηρίου και Πολυκατοικίας στη Λαμψάκου 6» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Πρόκειται για αντικατάσταση των βασικών εξαρτημάτων των συστημάτων πυρανίχνευσης (ανιχνευτών, μπουτόν, φαροσειρήνων, πινάκων) καθώς και μερών των καλωδιώσεων στα τρία κτήρια του Νοσοκομείου. Ο βασικός λόγος αντικατάστασης είναι η εν γένει αναξιοπιστία των συστημάτων, προερχόμενη από παλαίωση που προκαλεί δυσλειτουργίες καθώς και η τακτοποίηση ορισμένων ζωνών των οποίων έχει διακοπεί η συνέχεια κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης ψευδοροφών σε διάφορα τμήματα. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A) ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πρόκειται να αντικατασταθούν και οι τρείς πίνακες (Κεντρικό-Νέο Κτήριο & Λαμψάκου 6) με άλλους σύγχρονης τεχνολογίας, χαρακτηριστικά των οποίων θα αναφερθούν ακολούθως. Οι δύο υπάρχοντες πίνακες (Κεντρικό-Νέο Κτήριο) που βρίσκονται στο κεντρικό θυρωρείο θα ενσωματωθούν σε έναν, ο οποίος θα ελέγχει και τα δύο κτήρια. Ο κεντρικός πίνακας της Λαμψάκου θα αντικατασταθεί με άλλον, σύγχρονης τεχνολογίας. Θα γίνει πρόβλεψη δυνατότητας ελέγχου του πίνακα της Λαμψάκου από τον πίνακα στο Κεντρικό Κτήριο εφ όσον η υπηρεσία μεριμνήσει για την κατάλληλη υποδομή. Επίσης θα συνδεθούν καλωδιακά (μέσω κλεμορεγκλετών) οι πίνακες του Κοβαλτίου και του Υ/Σ με τον πίνακα του Κεντρικού Θυρωρείου. B) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Θα αντικατασταθούν συνολικά 390 ανιχνευτές, εκ των οποίων οι 40 θα είναι θερμοδιαφορικοί. Οι υπόλοιποι 350 θα είναι φωτοηλεκτρικοί. Οι θέσεις και ο αριθμός των ανιχνευτών θα παρακολουθούν πιστά τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης από την Πυρ. Υπηρεσία, βάση της οποίας έχει εκχωρηθεί το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας όλων των κτηρίων. C) ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Θα αντικατασταθούν συνολικά 35 μπουτόν συναγερμού, τα οποία θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης. D) ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ Θα αντικατασταθούν συνολικά 27 φαροσειρήνες ακολουθώντας την ίδια λογική με την αντικατάσταση των μπουτόν. E) ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 1) Θα τακτοποιηθούν όλες οι ζώνες που εμφανίζουν διακεκομμένη συνέχεια σήματος.

4 2) Θα αναδιαταχθούν όλες οι καλωδιώσεις των ζωνών του Κεντρικού και Νέου Κτηρίου που διέρχονται μέσα από τον Υ/Σ του 1 ου υπόγειου, προκειμένου να καταλήξουν στον πίνακα του θυρωρείου. Η αναδιάταξη θα γίνει με χρήση «κλεμορεγκλετών», στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, με υποδομή πρόβλεψης προσθήκης νέων ζωνών χωρίς την απαίτηση νέας καλωδίωσης. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο υπάρχοντες πίνακες στο Κοβάλτιο και στον Υ/Σ, θα συνδεθούν με τον πίνακα στο Θυρωρείο, καταλαμβάνοντας ο καθένας ξεχωριστή ζώνη. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ΝΥΜ 2x1,5 mm 2. Οι κατακόρυφες οδεύσεις θα υλοποιηθούν από τα SHAFT των κτηρίων, οι δε οριζόντιες μέσω των υπαρχόντων μεταλλικών σχαρών ασθενών ρευμάτων (με υπόδειξη από την επίβλεψη). 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1) ΠΙΝΑΚΕΣ (I) ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ Ο πίνακας πυρανίχνευσης του Κεντρικού-Νέου Κτηρίου που θα εγκατασταθεί στο θυρωρείο της οδού Λούρου θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά (τεχνολογία BUS) (1) Θα είναι 32 ζωνών τουλάχιστον, με δυνατοτήτων προσαύξησης κατά 50%. (2) Θα διαθέτει δυνατότητα κατάσβεσης. (3) Θα διαθέτει πληκτρολόγιο με οθόνη LCD για λειτουργία επίβλεψης, χωρισμού και προγραμματισμού. (4) Θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει πιθανή ενεργοποίηση συναγερμού του πίνακα της πολυκατοικίας της οδού Λαμψάκου 6. (5) Θα διαθέτει λειτουργία INTELLIZIONE (Επιβεβαίωση συναγερμού). (6) Θα διαθέτει λειτουργία ημέρας/νύχτας. (7) Θα διαθέτει καταγραφή συμβάντων με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη. (8) Θα είναι πιστοποιημένος κατά EN 54-2:1997A, EN 54-4:1997/A2 και AC:1999L EN :2008 (Κατάσβεση). (II) ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS) (1) Θα είναι 12 ζωνών τουλάχιστον, με δυνατότητα προσαύξησης κατά 50% (2) Θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί το πίνακα του κεντρικού κτηρίου σε περίπτωση κατάστασης Fire. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι όμοια με τον πίνακα των κεντρικών κτηρίων.

5 2) ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (I) ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ (1) Η αρχή λειτουργίας τους θα βασίζεται στην φωτοηλεκτρική ανίχνευση διασπαρμένου φωτός στην προς τα εμπρός ανίχνευση σωματιδίων καπνού. (2) Ένδειξη συναγερμού: κόκκινο LED. (3) Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ο C ως +60 o C (4) Υλικό κατασκευής: Λευκό πολυκαρμπονέτ. (5) Απαιτούμενη καλωδίωση: Καλωδιακό ζεύγος άνευ πολικότητας (2x1mm 2 ή 2x1,5mm 2 ). (II) ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (1) Αρχή λειτουργίας: Ενεργοποίηση με θερμοκρασία 65 o C (2) Απαιτούμενη καλωδίωση: Καλωδιακό ζεύγος άνευ πολικότητας. (3) Ένδειξη συναγερμού : Κόκκινο LED. (4) Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ο C ως +90 ο C. (5) Υλικό κατασκευής : Λευκό πολυκαρμπονέτ. 3) ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΆΣ (Αναγγελτήρες συναγερμού) 1) Μέθοδος λειτουργίας: Επαναφερόμενο πλαστικό με εξωτερική ένδειξη συναγερμού με LED υψηλής φωτεινότητας. 2) Τάση λειτουργίας: 24Volts DC. 3) Ρυθμίσεις έλεγχος: Με πλαστικό κλειδί. 4) Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 ο C ως +55 o C. 5) Δυνατότητα τοποθέτησης: Χωνευτό ή εξωτερικό (Κατ επιλογή της επίβλεψης) 6) Χρώμα: Κόκκινο με διάφανο έμπροσθεν πλαστικό. 4) ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ 1) Τάση λειτουργίας: 24Volts DC 2) Ένταση σειρήνας: 90db 3) Οπτική ένδειξη: LED υψηλής φωτεινότητας. 4) Ακουστική συχνότητα: 450Hz ~ 550Hz. 5) Βαθμός προστασίας: IP 3Α. 6) Υλικό κατασκευής: Κόκκινο ABS 7) Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 ο C ως +50 o C. 8) Πιστοποίηση: κατά ENS4. 9) Δυνατότητα τοποθέτησης: Εξωτερική Επιτοίχια. 5) ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ Οι εργασίες που αφορούν στις καλωδιώσεις, έχουν αναφερθεί στην ενότητα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι NYM 2x1,5mm 2 ή εύκαμπτο 2x1,5mm 2 κατά περίπτωση. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 1000 μέτρα καλώδιο.

6 3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «Επί ποινή αποκλεισμού» θα διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και θα προσκομίσουν τα αναφερόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις): 1) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση επίσκεψης για ενημέρωση επί των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης του Νοσοκομείου, υπογεγραμμένη από τον αρχηγό πυρασφάλειας. 2) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα καταθέσουν αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου τουλάχιστον Α τάξης στα Η/Μ και στον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό. (M.E.E.Π.). Ο κατέχων το εργοληπτικό πτυχίο θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης ή μέτοχος ή μόνιμος υπάλληλος της εταιρείας με 10ετή εμπειρία. 3) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν αντίγραφα τιμολογίων ή αντίγραφα ενυπόγραφης βεβαίωσης ή σύμβασης από παρόμοιες εργασίες σε Δημόσια Νοσοκομεία. 4) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: (I) Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008. (II) Διαχείρισης υγείας και ασφάλειας OHSA 18001:2007. (III) Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: ) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν prospectus των εξαρτημάτων της διακήρυξης, όπου επί αυτών θα έχουν σημανθεί εμφανώς τα προσφερόμενα. 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Ο συντονισμός και οι ώρες υλοποίησης των εργασιών θα υποδεικνύονται από την επίβλεψη, προκειμένου για την ελάχιστη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου. 2) Δοκιμές ενεργοποίησης συναγερμού μετά το πέρας των εργασιών, θα υλοποιηθούν πρωινές ώρες σε ημέρα αργίας. 3) Όλα τα προϊόντα αποξήλωσης θα οδηγηθούν από τον Ανάδοχο σε σημείο που θα του υποδειχθεί από την επίβλεψη. 4) Οποιαδήποτε οικοδομική εργασία (μερεμέτι) που ενδεχομένως θα προκύψει κατά την εξέλιξη των εργασιών, είναι αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. 5) Οι οδηγίες χρήσης ρύθμισης ελέγχου θα παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα και θα γίνει εκπαίδευση επιλεγμένου προσωπικού με ευθύνη του Ανάδοχου. 6) Η εγκατάσταση (σύστημα) θα παραδοθεί σε πλήρη ετοιμότητα (λειτουργικότητα) «με το κλειδί στο χέρι».

7 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ Για όλα τα προσφερόμενα εξαρτήματα θα δοθεί εγγύηση ενός (1) έτους (γραπτή). 7. ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Κ. ΚΤΗΡ. 1 ΤΜΧ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 1 ΤΜΧ 3 ΠΥΡΑΝ/ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛ/ΚΟΣ 350 ΤΜΧ 4 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 40 ΤΜΧ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Υ 35 ΤΜΧ 6 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 27 ΤΜΧ 7 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΟΥΣ, Υ/Σ, ΚΟΒΑΛΤΙΟ 1000 Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΟΛ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ Ανάδοχος θα αναδειχθεί η εταιρεία: 1. Που θα διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ζητούνται από τη διακήρυξη. 2. Θα προσφέρει το μικρότερο ΣΟΛ. (Συγκεντρωτικό, όχι κατά ενότητα!!!) Σημ.: Στους φακέλους συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων εταιρειών θα εσωκλείονται δύο (2) φάκελοι. Ο ένας θα αποτελεί την τεχνική προσφορά (δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π) ο δε άλλος θα αποτελεί την οικονομική προσφορά με τιμές προσαρτημένες στον πίνακα προσφοράς.

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΚΤΗΡΙΟΥ 1 x 2.670,00 : 2.670,00 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΝΨΑΚΟΥ 1 x 1.800,00 : 1.800,00 3 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 350 x 50,00 : ,00 4 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 40 x 45,00 : 1.800,00 5 ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 35 x 40,00 : 1.400,00 6 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ 27 x 40,00 : 1.080,00 7 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 2X1,5mm x 3,75 : 3.750,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Στις ανωτέρω τιμές έχει συμπεριληφθεί το εργολαβικό όφελος, ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ (23%)

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX: ΣΥΜΒΑΣΗ AΡΙΘ. 21/15 ΑΞΙΑ:.. + Φ.Π.Α. Για την προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο, στο Νέο Κτίριο και στην Πολυκατοικία της οδού Λαμψάκου 6 του Νοσοκομείου μας. Αθήνα σήμερα. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός του κ. ΗΛΙΑ ΔΑΛΑÏΝΑ Διοικητή και νομίμου εκπροσώπου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος αυτού και αφετέρου.. συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Με την αριθ. Συν. 4 η / (ΘΕΜΑ 67 ο ) [ΑΔΑ: ΨΓΗΤ46904Ε-ΞΘΣ] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο, στο Νέο Κτίριο και στην Πολυκατοικία της οδού Λαμψάκου 6 του Νοσοκομείου μας, στον οποίο μετείχε και αναδείχθηκε μειοδότης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού, κατακυρωθέντος με την αριθ. Συν..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Με την παρούσα ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑÏΝΑΣ Διοικητής με την ιδιότητα που παραβρίσκεται και ενεργεί, αναθέτει... αποκαλούμενη λόγω συντομίας ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την προμήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 1 ο με τους παρακάτω όρους περιορισμούς και συμφωνίες, δηλαδή: ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ Προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο, στο Νέο Κτίριο και στην Πολυκατοικία της οδού Λαμψάκου 6 του Νοσοκομείου μας. Συνολική δαπάνη. + Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η σύμβαση θα αρχίζει από.μέχρι

10 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας αυτής θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% προ Φ.Π.Α.), με αριθ τ.. αξίας.. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις κάτωθι κρατήσεις: α) Ψυχικής υγείας 2% (πλην των φαρμάκων) (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010) β) ΦΟΡΟΣ 4% αφαιρουμένων των ως άνω κρατήσεων επί Αγορών και 8% επί Παροχής Υπηρεσιών. γ) 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. δ) Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω γ κράτησης. ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου, επί της ανωτέρω γ κράτησης. ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4281/14, του Π.Δ 118/07, του Ν 2286/95 και από τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑÏΝΑΣ

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Η πιθανή συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες για τις ετήσιες ανάγκες των ενοποιημένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Μ.

Η πιθανή συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες για τις ετήσιες ανάγκες των ενοποιημένων Νοσοκομείων Γ.Ν.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 56/14)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 56/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.07.2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02.07.2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 5.300,00 + φπα 23% Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.11.2012 ημέρα ΠEMΠTH και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Πιθανή δαπάνη 5.300,00 + φπα 23% Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.11.2012 ημέρα ΠEMΠTH και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 90/12)

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 69/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Aρ. Βατουσίου Τηλέφωνο:210 3381138 Ε-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Πιθανή δαπάνη: 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. ΑΔΑ: Β4ΓΩ4690ΩΜ-770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 8/13 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (α/α 8/13 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ-FAX: 2103381138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 36.476,26 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πιθανή δαπάνη: 36.476,26 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 06-04-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 19 Απριλίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 e-mail: prom @ hippocratio.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC003029637 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα