ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Περιεχόμενα Αντικείμενο και σκοπός του πειράματος Θεωρία Συντελεστές πίεσης Συντελεστής αντίστασης C D Πειραματική εγκατάσταση, όργανα και υλικά Πειραματική διαδικασία Μέτρηση πίεσης στην επιφάνεια του κυλίνδρου Μέτρηση πίεσης γύρω από τον κύλινδρο Αποτελέσματα Επεξεργασία αποτελεσμάτων Ερωτήσεις ΠΑΤΡΑ 2014 Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 1

2 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ: ΑΣΚΗΣΗ6 η : Ροή γύρω από κύλινδρο Αντικείμενο και σκοπός του πειράματος Το αντικείμενο του πειράματος είναι η μέτρηση κατανομών πιέσεων στις διευθύνσεις Χ και Υ, τόσο στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου όσο και στη γύρω περιοχή του. Από τις μετρήσεις θα υπολογιστούν οι συντελεστές πίεσης C p, C px, C py, C gx, C gy καθώς και ο συντελεστής αντίστασης C D σε πραγματική ροή. Ακόμη η σύγκριση των πειραματικών τιμών με τις αντίστοιχες θεωρητικές οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχέση πραγματικής και ιδεώδους ροής. Η διεξαγωγή του πειράματος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο υποπειράματα: 1. Μέτρηση κατανομής πίεσης στην επιφάνεια του κυλίνδρου, σε διάφορες γωνίες γύρω από τον κύλινδρο. 2. Μέτρηση κατανομής πίεσης στην περιοχή γύρω από τον κύλινδρο στις διευθύνσεις Χ και Υ. Θεωρία Συντελεστές πίεσης Το ροϊκό πεδίο γύρω από έναν κύλινδρο, για άτριβη ροή, μπορεί να παρασταθεί σύμφωνα με το Σχήμα 6.1, όπου η ροή είναι από αριστερά προς τα δεξιά και ο κύλινδρος θεωρείται ακίνητος. Σχήμα 6.1: Ροϊκό πεδίο γύρω από κύλινδρο για άτριβη ροή Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 2

3 Εφαρμόζοντας την εξίσωση Bernoulli μεταξύ ενός σημείου ( ) στην άπειρη ροή και ενός τυχαίου σημείου (1) γύρω από τον κύλινδρο (Σχήμα 6.1) προκύπτει: Αντικαθιστώντας την ολική ταχύτητα W (όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1) με την έκφραση: Προκύπτει: ή [ ] Ο συντελεστής πίεσης Cp δίνεται από την έκφραση: όπου,, η δυναμική πίεση, η στατική πίεση και η ταχύτητα της άπειρης ροής, και p 1 η μετρούμενη σε κάθε σημείο του κυλίνδρου πίεση. Με αντικατάσταση της σχέσης (6.4) στη σχέση (6.5), ο συντελεστής πίεσης εκφράζεται ως εξής: ή ή [ ] [ ] Η τελευταία σχέση (6.8) για r = r 0 δίνει το συντελεστή πίεσης στην επιφάνεια του κυλίνδρου, που είναι: Η γραφική παράσταση της σχέσης αυτής φαίνεται στο σχήμα 6.2. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 3

4 Σχήμα 6.2 Μεταβολή του Cp συναρτήσει της γωνίας προσβολής θ για άτριβη ροή Σύμφωνα με το Σχήμα 6.2 για γωνία θ = 90 και θ = 270 προκύπτει η ελάχιστη τιμή C p = -3, η οποία αντιστοιχεί στην μέγιστη ταχύτητα W 0max = 2u. Για γωνία θ = 0 και θ = 180 προκύπτει η μέγιστη τιμή C p = 1, η οποία αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή της ταχύτητας W 0min = 0, που είναι το σημείο ανακοπής της ροής. Η σχέση (6.8) για θ = 0 (ή θ = 180 ) και r = x δίνει το συντελεστή πίεσης C px πριν (ή μετά) τον κύλινδρο κατά τον άξονα X και είναι: [ ] Στο Σχήμα 6.3 δίνεται η μεταβολή του συντελεστή πίεσης C px με το λόγο x/r 0 για άτριβη ροή. Η μέγιστη τιμή του C px είναι στην τιμή του x = r 0 όπου είναι C px = 1 (Α: σημείο ανακοπής). Στην πραγματική ροή (δηλ. ροή με τριβή) ο συντελεστής C px δίνεται από τη σχέση όπου p x η στατική πίεση εμπρός και πίσω από τον κύλινδρο κατά μήκος του άξονα Χ. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 4

5 Σχήμα 6.3: Μεταβολή του C px συναρτήσει του λόγου x/r 0 για άτριβη ροή Από τη σχέση (6.8) για θ = 90 (ή θ = 270 ) και r = y προκύπτει ο συντελεστής πίεσης C py πάνω (ή κάτω) από τον κύλινδρο κατά τη διεύθυνση του άξονα y και είναι: [ ] Η μεταβολή αυτή δίνεται στο Σχήμα 6.4 για άτριβη ροή. Κατά παρόμοιο τρόπο με τον C px και ο συντελεστής C py για πραγματική ροή δίνεται από τη σχέση όπου p y στατική πίεση πάνω και κάτω από τον κύλινδρο κατά μήκος του άξονα Υ. Με τον ίδιο συλλογισμό που ορίστηκε ο συντελεστής στατικής πίεσης, ορίζεται και ο συντελεστής ολικής πίεσης C g ως, (6.12) Με προκύπτει (6.13) (6.14α) Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 5

6 Σχήμα 6.4: Μεταβολή του C py συναρτήσει του λόγου y/r 0 για άτριβη ροή Η γραφική παράσταση του συντελεστή C g δείχνεται επίσης στα Σχήματα 6.3 και 6.4 για άτριβη ροή. Όπως εύλογα προκύπτει από τα προηγούμενα, για πραγματική ροή ο συντελεστής C g δίνεται από τις σχέσεις όπου g x και g y η μετρούμενη ολική πίεση κατά μήκος του άξονα Χ και Υ αντίστοιχα. Επειδή όπως προκύπτει από τη σχέση (6.14α) η τιμή του C g είναι σταθερή και ίση με 1, συμπεραίνεται ότι η απόκλιση των πειραματικών τιμών από την τιμή αυτή εξαρτάται από την ακρίβεια των οργάνων και την προσοχή του πειραματιστή. Συντελεστής αντίστασης C D Για τον κύλινδρο, ο συντελεστής αντίστασης C D δίνεται από την έκφραση: Στο Σχήμα 6.5 φαίνεται η γραφική παράσταση του [C p cosθ]συναρτήσει της γωνίας θ. Ο συντελεστής αντίστασης, σύμφωνα με την σχέση (6.15) υπολογίζεται και γραφικά σαν άθροισμα των εμβαδών των στοιχειωδών παραλληλογράμμων (Σχήμα 6.5). Δηλαδή: όπου Α1: τα θετικά εμβαδά και Α2: τα αρνητικά εμβαδά. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 6

7 Σχήμα 6.5: Μεταβολή του C p cosθ συναρτήσει της γωνίας θ για ιδεώδη ροή. Όπως φαίνεται στην ιδεώδη ροή ο συντελεστής αντίστασης είναι μηδέν. Η αντίσταση που παρουσιάζει ο κύλινδρος δίνεται από την έκφραση: όπου L το μήκος του κυλίνδρου, d η διάμετρος του κυλίνδρου και πίεση της απέραντης ροής. η δυναμική Από τη σχέση (6.16) γίνεται αντιληπτό ότι στην ιδεώδη ροή ο κύλινδρος παρουσιάζει μηδενική αντίσταση, αφού ο συντελεστής αντίστασης είναι μηδέν. Πειραματική εγκατάσταση, όργανα και υλικά Η πειραματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται το πείραμα αποτελείται από μία υποηχητική αεροσήραγγα στην έξοδο της οποίας τοποθετείται σε κατάλληλη βάση στήριξης ένας κυκλικός κύλινδρος. Τα τμήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του κυλίνδρου φαίνονται στο Σχήμα 6.6 και εξηγούνται παρακάτω. 1. Ο κύλινδρος διαμέτρου 12 cm, στον οποίο έχουν κατασκευαστεί δύο οπές για τη μέτρηση της πίεσης. 2. Οι δύο πλευρικές πλάκες, κατασκευασμένες από Plexiglas, με κατάλληλα διαμορφωμένα χείλη προσροής και απορροής για την επίτευξη ομοιόμορφης και χωρίς αποκολλήσεις ροής. 3. Η βάση στήριξης του κυλίνδρου Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 7

8 Σχήμα 6.6: Πειραματική εγκατάσταση Η υποηχητική αεροσήραγγα δημιουργεί την προσπίπτουσα στον κύλινδρο ροή. Η σκοπιμότητα της διάνοιξης δύο οπών, εκτός της χρησιμότητας τους για τη μέτρηση πίεσης, βοηθούν στην τοποθέτηση του κυλίνδρου κάθετα στη ροή. Η ροή προσπίπτει κάθετα στον κύλινδρο όταν οι πιέσεις στις δύο οπές είναι ίσες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι αν συνδέσουμε τα δύο σωληνάκια του διαφορικού μανομέτρου στις οπές αυτές, η ένδειξη του μανομέτρου θα είναι μηδέν. Πειραματική διαδικασία Το πείραμα διεξάγεται στην εγκατάσταση του Σχήματος 6.6. Για τη διεξαγωγή του πειράματος ακολουθείται η εξής διαδικασία. Αρχικά, λαμβάνεται μέτρηση των τιμών της πίεσης και θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, ώστε να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα. Η μέτρηση γίνεται με τη χρήση ενός βαρομέτρου και ενός θερμομέτρου και φυσικά ισχύει και για τα δύο υποπειράματα που ακολουθούν. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίησης των μετρήσεων αναλυτικά. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 8

9 Μέτρηση πίεσης στην επιφάνεια του κυλίνδρου Τίθεται σε λειτουργία η αεροσήραγγα και δημιουργείται ροή. Ο κύλινδρος πρέπει να είναι τοποθετημένος σε απόσταση 30 cm από την έξοδο του θαλάμου μετρήσεων της αεροσήραγγας κάθετα στην ροή. Ελέγχεται η καθετότητα της ροής, συνδέοντας τα σωληνάκια του μανομέτρου στις δύο οπές στατικής πίεσης του κυλίνδρου. Η ροή του αέρα είναι κάθετη στον κύλινδρο, όταν η ένδειξη του μανόμετρου είναι μηδέν. Με έναν σωλήνα ολικής- στατικής πίεσης λαμβάνεται μέτρηση της δυναμικής πίεσης σε μια απόσταση ικανοποιητική μπροστά από τον κύλινδρο, ώστε να θεωρηθεί σαν δυναμική πίεση άπειρης ροής q. Η απόσταση αυτή είναι 20 cm και επιλέγεται επειδή η ροή στην περιοχή αυτή παρουσιάζεται ομοιόμορφη σε ικανοποιητικό βαθμό. Στην συνέχεια με το μανόμετρο λαμβάνεται η διαφορά στατικής πίεσης της επιφάνειας του κυλίνδρου και της στατικής πίεσης της άπειρης ροής, σε κάθε σημείο του κυλίνδρου που προκύπτει με βηματική περιστροφή του. Δηλαδή περιστρέφουμε τον κύλινδρο κατά συγκεκριμένο βήμα κάθε φορά ούτως ώστε η οπή να σχηματίζει συγκεκριμένη γωνία με την αρχική της θέση. Για την πραγματοποίηση αυτής της μέτρησης συνδέεται το ένα σωληνάκι του μανομέτρου με την οπή στατικής πίεσης του κυλίνδρου, και το άλλο με έναν σωλήνα ολικής- στατικής πίεσης (στην υποδοχή στατικής πίεσης) σε απόσταση 20 cm μπροστά από τον κύλινδρο. Τα βήματα περιστροφής καθορίζονται από την σπουδαιότητα της περιοχής του κυλίνδρου. Για παράδειγμα, αναφέρεται η περιοχή των 80 ο που παρατηρείται αποκόλληση της ροής και απαιτείται πύκνωση των σημείων μέτρησης. Στις περιοχές που δεν παρατηρείται αντίστροφη βαθμίδα πίεσης (δηλ. αποκόλληση της ροής) το βήμα περιστροφής λαμβάνεται 10 ο -20 ο ενώ στις περιοχές αποκόλλησης 5 ο. Αφού ολοκληρωθούν οι μετρήσεις από 0 ο ως 360 ο είναι δυνατός ο υπολογισμός του συντελεστή στατικής πίεσης C p. Μέτρηση πίεσης γύρω από τον κύλινδρο Η μέτρηση της πίεσης στις διευθύνσεις Χ (πριν και μετά τον κύλινδρο) και Υ (πάνω από τον κύλινδρο) επιτυγχάνεται με μετατόπιση του σωλήνα Prandtl προς την επιθυμητή κατεύθυνση με την βοήθεια της διάταξης μετατόπισης. Η διαφορά p - p λαμβάνεται έμμεσα διότι δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δύο μετρητικών σωλήνων πίεσης ταυτόχρονα στα σημεία που απαιτείται. Υπολογίζονται οι διαφορές (p - p ατμ ) και (p - p ατμ ) και στην συνέχεια αφαιρούνται. Σαν αποτέλεσμα προκύπτει η διαφορά (p - p ) που είναι η ζητούμενη. Η πίεση p είναι η μεταβαλλόμενη πίεση στις διευθύνσεις Χ ή Υ (όπου μετράμε) και η p ατμ είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Τα βήματα καθορίζονται από την σπουδαιότητα της περιοχής μέτρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις το βήμα είναι 3 cm (η μισή ακτίνα). Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 9

10 Σχήμα 6.7: Σημεία μέτρησης της πίεσης Στην περίπτωση μέτρησης της ολικής πίεσης, η μόνη αλλαγή που επιβάλλεται στην μετρητική διάταξη είναι η σύνδεση της οπής ολικής πίεσης του σωλήνα Prandtl με το μανόμετρο. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται οι εξής μετρήσεις (Σχήμα 6.7): I. Στην διεύθυνση Χ, μέτρηση ολικής- στατικής πίεσης μετά τον κύλινδρο και, ολικής πίεσης πριν τον κύλινδρο. II. Στην διεύθυνση Υ, μέτρηση ολικής- στατικής πίεσης πάνω από τον κύλινδρο. Αποτελέσματα Οι μετρήσεις αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. Επεξεργασία αποτελεσμάτων Αρχικά, υπολογίζεται η πυκνότητα του αέρα από την καταστατική εξίσωση ρ= p/ RT όπου p η πίεση σε [Pa], R η ειδική σταθερά του αέρα σε [J/ kgk], T η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, και στη συνέχεια το δυναμικό ιξώδες από τη σχέση: μ = μ ο (Τ/ 273) 0.8 με μ ο την τιμή του ιξώδους για 0 ο C. Κατόπιν υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds, Re = ρud/μ, ο οποίος καθορίζει τις ροϊκές συνθήκες για τις οποίες θα αναζητηθεί ο συντελεστής αντίστασης του κυλίνδρου από τη σχετική βιβλιογραφία και θα συγκριθεί με την πειραματική τιμή (βλ. ερώτηση 2 παρακάτω). Οι πειραματικές μετρήσεις χρησιμοποιούνται για την εύρεση των ακολούθων ζητουμένων: Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 10

11 1. Εύρεση για κάθε βήμα του συντελεστή πίεσης Cp, στην επιφάνεια του κυλίνδρου, αναγραφή στον αντίστοιχο πίνακα μετρήσεων (Πίνακας 6.1) και κατασκευή του αντίστοιχου διαγράμματος Cp= Cp (θ). 2. Εύρεση του συντελεστή πίεσης Cpx, κατά την Χ- διεύθυνση (μετά τον κύλινδρο), αναγραφή στον αντίστοιχο πίνακα (Πίνακας 6.2) και κατασκευή του αντίστοιχου διαγράμματος. Όμοια διαδικασία ακολουθείται και για την εύρεση του Cpy (διεύθυνση Υ πάνω από τον κύλινδρο, Πίνακας 6.3). 3. Εύρεση των συντελεστών Cg, πριν και μετά τον κύλινδρο, στη διεύθυνση Χ (Cgx), Πίνακες 6.4, 6.5, και πάνω από τον κύλινδρο, στην διεύθυνση Υ (Cgy), Πίνακας Εύρεση του συντελεστή αντίστασης C D, με την γραφική μέθοδο (Πίνακας 6.7). Προσοχή, στους υπολογισμούς των εμβαδών η γωνία είναι σε ακτίνια. Ερωτήσεις 1. Να συγκρίνετε τις γραφικές παραστάσεις σας με εκείνες που δίνονται στα σχήματα και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 2. Να συγκρίνετε την τιμή του συντελεστή αντίστασης με αυτή της βιβλιογραφίας για τις συνθήκες του πειράματος. 3. Να αναφέρετε εν συντομία τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο συντελεστής αντίστασης. Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 11

12 Στις επόμενες σελίδες δίνονται ορισμένα διαγράμματα, τα οποία θα πρέπει να αναπαραχθούν κατά το γράψιμο της έκθεσης, με τη βοήθεια των θεωρητικών σχέσεων και των αντίστοιχων πειραματικών αποτελεσμάτων. Διάγραμμα 1. Μεταβολή του συντελεστή C p συναρτήσει της γωνίας θ Διάγραμμα 2. Μεταβολή του συντελεστή C px συναρτήσει του λόγου x/r Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 12

13 Διάγραμμα 3. Μεταβολή του συντελεστή C gx συναρτήσει του λόγου x/r Διάγραμμα 4: Μεταβολή του συντελεστή C gy συναρτήσει του λόγου y/r Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ Θ P-P C p Θ P-P (Pa) (Pa) (Pa) ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 (Pa) C p ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ x (cm) x/r Pστατ (Pa) (Pa) C px ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ y (cm) y/r Pστατ (Pa) (Pa) C py Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ x (cm) x/r Pολ (Pa) (Pa) C g ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ x (cm) x/r Pολ (Pa) (Pa) C g ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Y y (cm) y/r Pολ (Pa) (Pa) C g Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 φ cosφ C p C p cosφ Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής 16

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ρ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν με

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΙΝΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: Συγκράτηση αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗ : Σ. ΡΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γ. ΦΕΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Γ. ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ Α. ΤΣΟΡΤΟΣ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑ 1994 Κανόνες για τις εργασίες στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υπεύθυνος καθηγητής: Ζκέρης Βασίλειος Επιμέλεια : Λουκά Γεωργία ΑΘΗΝΑ 2009 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Μελέτη των ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 36 Μελέτη των ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 36. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των στάσιμων ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί η ακουστική πίεση κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων

Οι ιδιότητες των αερίων μεροσ 1 Ισορροπία Στο Μέρος 1 του βιβλίου αναπτύσσονται οι έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της ισορροπίας στη χημεία. Όταν μελετάμε την ισορροπία αναφερόμαστε τόσο σε φυσικές μεταβολές, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα