κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ."

Transcript

1 ΣΟ ΓΩΡΟ Πόζεο κέξεο, αλαξσηηόηαλ, έκεηλε θαζηζκέλε θνηηάδνληαο ην ζνιό θξύν λεξό λα αλεβαίλεη ζηγά ζηγά θαη λα θαηαπίλεη ηε ζηεξηά; Μόιηο πνπ ζπκόηαλ πόηε άξρηζε λα βξέρεη, κηα βξνρή πνπ εξρόηαλ λόηηα ηνπ βάιηνπ θαη ρηππνύζε κε δύλακε ην ζπίηη ηεο. Μεηά, ην πνηάκη άξρηζε λα θνπζθώλεη αξγά αξγά, θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε, γηα λα αξρίζεη πάιη λα θνπζθώλεη. Ώξα κε ηελ ώξα, ε βξνρή γέκηδε ηα ξπάθηα, ηα ραληάθηα θαη πιεκκύξηδε ηα ρακειά κέξε. Δλώ θνηκόηαλ, ηε λύρηα ε βξνρή θαηέθιπζε ην δξόκν, ηελ πεξηθύθισζε αθήλνληάο ηελ κόλε, ε βάξθα ηεο ράζεθε, ην ζπίηη ηεο ζα λα βξήθε ζην αλάρσκα. Τώξα ηα λεξά έγιεηθαλ ηηο αιεηκκέλεο κε πίζζα ζαλίδεο ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζπλέρηδαλ λα αλεβαίλνπλ. ζν έθηαλε ην κάηη ηεο, κέρξη ηηο θνξπθέο ησλ δέλδξσλ, εθεί όπνπ πξηλ βξηζθόηαλ ε απέλαληη όρζε ηνπ πνηακνύ, ν βάιηνο δελ ήηαλ παξά κία απέξαληε έξεκε έθηαζε λεξνύ πνπ ηε καζηίγσλε ε βξνρή θαη όζν γηα ην πνηάκη είρε εμαθαληζζεί κέζα ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ βάιηνπ. Τν ζπίηη, πνπ ην ηζόγεηό ηνπ έκνηαδε κε πινίν, ήηαλ θηηαγκέλν γηα λα αληέρεη ζε κηα ηέηνηα πιεκκύξα, αλ ηπρόλ πνηέ ζπλέβαηλε, κα ηώξα πηα είρε παιηώζεη. Ίζσο νη ζαλίδεο ζην θάησ κέξνο λα είραλ κηζνζαπίζεη, ίζσο ην ρνληξό ζρνηλί πνπ έδελε ην ζπίηη ηεο ζηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, λα ππνρσξνύζε θαη ην ξεύκα λα παξέζεξλε ην ζπίηη ηεο, όπσο είρε παξαζύξεη ηε βάξθα ηεο. Καλέλαο δελ κπνξνύζε πηα λα πιεζηάζεη. Μπνξνύζε λα θσλάμεη, αιιά δε ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα, θαλέλαο δε ζα ηελ άθνπγε. Τξηγύξσ από ην βάιην θάπνηνη πάιεπαλ λα ζώζνπλ ό,ηη κπνξνύζαλ, ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δίδε έλα νιόθιεξν ζπίηη λα παξαζύξεηαη, λα γιπζηξά ηόζν ζησπειά πνπ έλησζε ζα λα παξαθνινπζνύζε θεδεία. Βιέπνληάο ην, ζπκήζεθε ζε πνηνλ αλήθε. Ήηαλ νδπλεξό λα ην βιέπεη λα παξαζύξεηαη έηζη. Οη ηδηνθηήηεο ηνπ είραλ κάιινλ θαηαθύγεη ζε ςειόηεξα κέξε. Αξγόηεξα, όηαλ έπεζε ην ζθνηάδη θαη ε βξνρή έγηλε πην έληνλε, άθνπζε ηελ θξαπγή ελόο πνύκα. Τν ζπίηη ηώξα θαηλόηαλ λα ζθηξηά γύξσ ηεο ζαλ λα ήηαλ δσληαλό. Έζθπςε λα πηάζεη ηε ιάκπα πνπ γιίζηξεζε από ην θνκνδίλν θαη ηελ έβαιε αλάκεζα ζηα πόδηα ηεο, γηα λα ηε ζηεξίμεη θαιύηεξα. Τόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε από ην ρώκα θαη άξρηζε λα επηπιέεη ρνξεύνληαο ζηα λεξά ζαλ θειόο θαη λα παξαζείξεηαη από ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ. Ζ γπλαίθα γαληδώζεθε ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ. Τν ζπίηη, πνπ ηαξαθνπληόηαλ απ όιεο ηηο πιεπξέο, θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη θάπνπ. Έπεηηα από έλα ηίλαγκα θαη από έλα παξαπνληάξηθν ηξίμηκν ησλ γεξαζκέλσλ καδεξηώλ, επηθξάηεζε εζπρία. Σηγά ζηγά ην ξεύκα ζηακάηεζε λα ζπξώρλεη θαη ην ζπίηη θνπλήζεθε πξνο ηα πίζσ κε ηξηγκνύο θαη πάιη κπξνζηά κέρξη ην αλάρσκα. Ζ γπλαίθα θξάηεζε ηελ αλάζα ηεο θαη έκεηλε θαζηζηή γηα αξθεηά ιεπηά, αηζζαλόκελε ην αξγό θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ. Τν ζθνηάδη έπεζε θαη ε βξνρή ζπλέρηδε αζηακάηεηα. Με ην θεθάιη αθνπκπηζκέλν ζην ρέξη ηεο, απνθνηκήζεθε γαληδσκέλε ζην θξεβάηη. Τν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία ηελ έζπξσμε λα ζεθσζεί, πξηλ θαιά θαιά μππλήζεη. Μέζα ζην ζθνηάδη ρηύπεζε ζην θξεβάηη. Ζ θξαπγή εξρόηαλ απ έμσ, από ην πνηάκη, θαη απηή άθνπγε θάηη λα θηλείηαη, θάηη κεγάιν λα θάλεη έλα ζόξπβν ζαλ λα μύλεη θάηη. Ίζσο ήηαλ θάπνην άιιν ζπίηη. Μεηά θάηη αθνύκπεζε ηα πιάγηα ηνπ ζπηηηνύ. Ήηαλ έλα δέλδξν. Ζ γπλαίθα αθνπγθξάζηεθε ην ζόξπβν από ηα θιαδηά θαη ηα θύιια πνπ παξαζύξνληαλ από ην ξεύκα θαη κεηά πάιη ηε βξνρή θαη ηνλ παθιαζκό ηνπ λεξνύ, ζνξύβνπο ηόζν ζπλερνύο πνπ δελ μερώξηδαλ πηα από ηε ζησπή. Εαξσκέλε ζην θξεβάηη ηεο είρε ζρεδόλ απνθνηκεζεί, όηαλ μαθληθά έλα δεύηεξν νπξιηαρηό αθνύζηεθε ηόζν θνληά απηή ηε θνξά, ζα λα πξνεξρόηαλ κέζα από ην δσκάηην. Με νξζάλνηρηα κάηηα κέζα ζην ζθνηάδη ζύξζεθε ζηελ άιιε άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, κέρξη λα αγγίμεη ην ςπρξό κέηαιιν ηεο θαξακπίλαο. Έπεηηα, θνπξληαζκέλε ζην καμηιάξη ηεο, θξάηεζε ην όπιν αλάκεζα ζηα γόλαηά ηεο. Πνηνο είλαη; θώλαμε. Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε, πξηλ μαλαβαζηιέςεη ε ζησπή. Εάξσζε ζην θξεβάηη ηεο.,ηη θαη λα ήηαλ απηό ην πιάζκα, 1

2 κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ. Αθνύζηεθε έλα μύζηκν ζηνλ ηνίρν, ζαλ λα ήζειε θαλείο λα ηνλ ξίμεη, γηα λα κπεη. Καηάιαβε ηόηε πεξί ηίλνο επξόθεηην. Ήηαλ έλα κεγάιν αηινπξνεηδέο, ην νπνίν βξηζθόηαλ πάλσ ζην μεξηδσκέλν δέλδξν πνπ έπεζε πξηλ ζην ζπίηη ηεο. Έλα δώξν πνπ είρε έιζεη κε ηελ πιεκκύξα. Αζπλαίζζεηα έπηαζε κε ην έλα ηεο ρέξη ην πξόζσπό θαη ην ιαηκό ηεο. Ζ θαξακπίλα παξαιίγν λα ηεο πέζεη από ηα γόλαηα. Πνηέ ζηε δσή ηεο δελ είρε μαλαδεί πνύκα: είρε αθνύζεη από άιινπο λα κηιάλε γη απηά, είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ. Τν αηινπξνεηδέο βάιζεθε πάιη λα μύλεη ηνλ ηνίρν ζπξώρλνληαο ην παξάζπξν πνπ ήηαλ θνληά ζηελ πόξηα. ζν είρε ην λνύ ηεο ζην παξάζπξν θαη ην αηινπξνεηδέο παξέκελε ζηξηκσγκέλν κεηαμύ ηνίρνπ θαη λεξνύ, δελ θηλδύλεπε από ηίπνηα. Έμσ, ην δών είρε ζηακαηήζεη λα μύλεη κε ηα λύρηα ηνπ ηελ εμσηεξηθή ζθνπξηαζκέλε ζίηα ηνπ παξαζύξνπ. Πνύ θαη πνύ, κόλν, βνγθνύζε ή βξπρηόηαλ. ηαλ επηηέινπο έλα ρισκό θσο δηαπέξαζε ηε βξνρή ζαλ κηα ζθηά ζην ζθνηάδη, ε γπλαίθα ήηαλ αθόκα θαζηζκέλε ζην θξεβάηη, μπιηαζκέλε από ην θξύν. Τα ρέξηα ηεο, ζπλεζηζκέλα λα θσπειαηνύλ ζην πνηάκη, πνλνύζαλ, επεηδή είραλ κείλεη αθίλεηα θξαηώληαο ηελ θαξακπίλα. Γελ ηνικνύζε λα θνπλεζεί, γηαηί θνβόηαλ κήπσο ν ζόξπβνο μαλαδσληαλέςεη ην αηινπξνεηδέο. Πεηξσκέλε, θνπληόηαλ κόλν κε ην ξπζκό ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξνρή ζπλέρηδε λα πέθηεη ζαλ λα κελ επξόθεηην πνηέ λα ζηακαηήζεη. Μέζα από ην γθξίδν θσο θαηάθεξε λα δηαθξίλεη ηελ επηθάλεηα πνπ ζθηξηνύζε από ηε βξνρή θαη καθξηά ζην βάζνο, ην αρλό ζρήκα ηεο θνξπθήο ησλ δέλδξσλ πνπ μεπξόβαιιαλ από ην λεξό. Τν αηινπξνεηδέο έκελε αθίλεην. Ίζσο λα είρε θύγεη. Αθήλνληαο ην όπιν, ε γπλαίθα γιίζηξεζε από ην θξεβάηη θαη πιεζίαζε αζόξπβα ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί, καδεκέλν ζηελ άθξε ηεο βεξάληαο, παξαηεξώληαο ηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, εθεί πνπ ήηαλ δεκέλν ην ζπίηη, ζαλ λα ήζειε λα δεη, αλ ζα ηα θαηάθεξλε λα πεδήμεη ζε θάπνην θιαδί πνπ πξνεμείρε. Γελ θαηλόηαλ ηόζν ηξνκεξό. Τώξα ε γπλαίθα κπνξνύζε λα ην δεη, λα δεη ηε γνύλα ηνπ κε ην βξεγκέλν ππθλό ηξίρσκα, ην αδπλαηηζκέλν ηνπ ζώκα θαη ηα πιεπξά ηνπ πνπ μερώξηδαλ από θάησ. Θα ήηαλ εύθνιν λα ην ππξνβνιήζεη, εθεί όπνπ ήηαλ θαζηζκέλν κε ηε καθξηά νπξά ηνπ λα ζθνππίδεη ην έδαθνο. Έθαλε πξνο ηα πίζσ, γηα λα πάξεη ην όπιν, όηαλ ην πνύκα γύξηζε πξνο ηε κεξηά ηεο. Χσξίο πξνεηδνπνίεζε, ρσξίο ηέλησκα ή έληαζε κπώλ, ην πνύκα πήδεμε πξνο ην παξάζπξν θαη έζπαζε ην ηδάκη. Ζ γπλαίθα έπεζε πξνο ηα πίζσ, πλίγνληαο κηα θξαπγή, άξπαμε ην όπιν θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν, αιιά αζηόρεζε. Γελ έβιεπε πηα ην δών πνπ είρε αξρίζεη λα πεξπαηά πάλσ θάησ, αιιά κπνξνύζε λα δηαθξίλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηελ θακπύιε ηεο πιάηεο ηνπ, θαζώο πεξλνύζε κπξνζηά από ην παξάζπξν. Τξέκνληαο, ε γπλαίθα μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μάπισζε. Ο κνλόηνλνο θαη αδηάθνπνο ζόξπβνο ηνπ πνηακνύ θαη ηεο βξνρήο, ην δηαπεξαζηηθό θξύν, θαζόξηζαλ ηελ πείζκσζαλ. Σεκάδεςε ην παξάζπξν θαη εηνίκαζε ην όπιν. Έπεηηα ζεθώζεθε μαλά, γηα λα θνηηάμεη. Τν πνύκα είρε απνθνηκεζεί κε ην θεθάιη ζηεξηγκέλν ζηα πόδηα, ζαλ γάηα. Γηα πξώηε θνξά από ηόηε πνπ άξρηζε λα βξέρεη, αηζζάλζεθε ηελ επηζπκία λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. Γιίζηξεζε πξνο ην θξεβάηη θαη ηπιίρηεθε κε ην πάπισκα. Θα έπξεπε λα είρε θύγεη, όηαλ κπνξνύζε, όηαλ νη δξόκνη ήηαλ αθόκα αλνηθηνί, πξηλ αθόκα παξαζπξζεί ε βάξθα ηεο. Καζώο ηαιαληεπόηαλ κία κπξνζηά θαη κία πίζσ ζηνλ ξπζκό ησλ δνλήζεσλ ηνπ ζπηηηνύ, έλα ζθίμηκν ζην ζηνκάρη ηήο ζύκηζε όηη δελ είρε θάεη θαη δελ ζπκόηαλ από πόηε ήηαλ λεζηηθή. Πεηλνύζε πνιύ, όπσο θαη ην αηινπξνεηδέο. Τξύπσζε ζηελ θνπδίλα, άλαςε θσηηά κε κεξηθά θνκκάηηα μύινπ πνπ είραλ απνκείλεη. Αλ απηή ε θξίζηκε θαηάζηαζε ζπλερηδόηαλ, ηόηε ζα έθαηγε ηελ θαξέθια, ίζσο αθόκα θαη ην ηξαπέδη. Αξπάδνληαο ην ηειεπηαίν θνκκάηη θαπληζηνύ θξέαηνο πνπ θξεκόηαλ από ην ηαβάλη, ην έθνςε ζε ρνληξέο θέηεο θαη ηηο έβαιε ζην ηεγάλη. Ζ ηζίθλα ηνπ θξέαηνο ηε δάιηζε. Δίραλ απνκείλεη κεξηθά κπαγηάηηθα κπηζθόηα θαη ζα κπνξνύζε λα θάλεη θαθέ. ζν γηα λεξό, ππήξρε άθζνλν. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θάεη, είρε μεράζεη ηελ ύπαξμε ηνπ πνύκα, σο ηε ζηηγκή πνπ απηό 2

3 άξρηζε λα βνγθάεη. Πεηλνύζε θαη απηό. «Άζε κε λα θάσ» ηνύ θώλαμε «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» θαη ρακνγέιαζε πνλεξά. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θξεκάζεη ην ππόινηπν θξέαο ζην θαξθί, ην πνύκα έβγαιε έλα βαζύ βξπρεζκό, θαη παξαιίγν λα ηεο πέζεη ην θξέαο. ηαλ ηειείσζε ην θαγεηό, μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μαλαπήξε ηελ θαξακπίλα. Τν ζπίηη ηώξα είρε αλέβεη ηόζν ςειά, πνπ δελ αθνπκπνύζε ζην αλάρσκα, όηαλ ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ ην έζπξσρλε πξνο ηα εθεί. Τν θαγεηό ηελ είρε δεζηάλεη. Μπνξνύζε λα απαιιαγεί από ην δών, όζν ην θσο δηαπεξλνύζε αθόκα ηε βξνρή. Γιίζηξεζε αξγά πξνο ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί θαη είρε αξρίζεη λα θηλείηαη γύξσ γύξσ ζηε βεξάληα. Τν θνίηαμε επίκνλα ρσξίο λα θνβεζεί. Έπεηηα, ρσξίο λα ζθεθηεί απηό πνπ έθαλε, άθεζε ην όπιν, έθαλε ην γύξν ηνπ θξεβαηηνύ θαη πήγε ζηελ θνπδίλα. Τν πνύκα πεγαηλνεξρόηαλ αλήζπρν. Ζ γπλαίθα μεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη, δηέζρηζε ην δσκάηην, γηα λα πιεζηάζεη ην παξάζπξν θαη από ην ζπαζκέλν ηδάκη ην πέηαμε έμσ. Από ηελ άιιε πιεπξά αθνύζηεθε κηα θξαπγή πείλαο θαη θάηη ζαλ ειεθηξηζκόο δηαπέξαζε ην δών θαη ηε γπλαίθα. Έθπιεθηε από απηό πνπ κόιηο έθαλε, επέζηξεςε ζην θξεβάηη ηεο. Άθνπγε ην πνύκα λα θαηαζπαξάδεη ην θξέαο, ην ζπίηη θνπληόηαλ γύξσ ηεο. ηαλ μύπλεζε πάιη, θαηάιαβε ακέζσο όηη όια είραλ αιιάμεη. Ζ βξνρή είρε ζηακαηήζεη. Πξνζπάζεζε λα αηζζαλζεί ην θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ, αιιά ην ζπίηη ηεο δελ ηαιαληεπόηαλ πηα πάλσ ζην λεξό. Άλνημε ηελ πόξηα θαη είδε κέζα από ηε ζθηζκέλε ζίηα έλαλ θόζκν εληειώο δηαθνξεηηθό. Τν ζπίηη ηεο είρε αξάμεη πάλσ ζην αλάρσκα, εθεί όπνπ ήηαλ πάληα. Μεξηθά βήκαηα πην πέξα, ην πνηάκη θπινύζε νξκεηηθά, αιιά δελ θάιππηε ην ρώξν κεηαμύ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο γέξηθεο βειαληδηάο. Τν πνύκα είρε εμαθαληζηεί. Τα ίρλε βεκάησλ πνπ μεθηλνύζαλ από ηελ απιή κε θαηεύζπλζε ηε βειαληδηά θαη ην βάιην, ήδε εμαθαλίδνληαλ ζηε καιαθή ιάζπε. Καη εθεί ζηε βεξάληα, βξηζθόηαλ θαγσκέλν σο ην θόθθαιν ό,ηη απέκεηλε από ην θξέαο. Πεγή: Louis Dollarhide, The Gift in Mississippi Writers: Reflections of Childhood and Youth, Volume I. Edited by Dorothy Abbott, University Press of Mississippi, Μεηάθξαζε: Οκάδα PISA ηνπ Κ.Δ.Δ. 3

4 Με βάζε όζα δηαβάζαηε ζηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία, λα απαληήζεηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο. (Οη αξηζκνί ζην αξηζηεξό πεξηζώξην ηνπ θεηκέλνπ κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα βξείηε ηα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο.) Δρώτηση 1: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζεί δηάινγνο δύν πξνζώπσλ πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν «Σν δώξν». Βξείηε κέζα ζην θείκελν ηα ζηνηρεία πνπ ν θάζε ζπλνκηιεηήο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςή ηνπ. πλνκηιεηήο 1... πλνκηιεηήο

5 Δρώτηση 2: ΤΟ ΓΩΡΟ ε πνηα ζέζε βξίζθεηαη ε γπλαίθα ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο; Α. Δίλαη πάξα πνιύ αδύλακε, γηα λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο έπεηηα από πνιιέο κέξεο ρσξίο ηξνθή. Β. Τπεξαζπίδεη ηνλ εαπηό ηεο από ην άγξην δών. Γ. Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Γ. Έλα πνηάκη πνπ μερείιηζε, παξέζπξε ην ζπίηη ηεο. Δρώτηση 3: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζνύλ θάπνηεο από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ζην πνύκα. «Σν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία...» (ζεηξά 38) «Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε...» (ζεηξέο 49-50) «... είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ» (ζεηξέο 58-59) Λακβάλνληαο ππόςε ηη ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, γηαηί θαηά ηελ άπνςή ζαο ν ζπγγξαθέαο απνθάζηζε λα παξνπζηάζεη ην πνύκα κε ηέηνηνπ είδνπο πεξηγξαθέο; Δρώτηση 4: ΤΟ ΓΩΡΟ «Σόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε...» (ζεηξά 27) Ση ζπλέβε ζην ζπίηη ζ απηό ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο; Α. Σν ζπίηη θαηέξξεπζε. Β. Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Γ. Σν ζπίηη ζπγθξνύζηεθε κε ηε βειαληδηά. Γ. Σν ζπίηη βνύιηαμε ζην βάζνο ηνπ πνηακνύ. 5

6 Δρώτηση 5: ΤΟ ΓΩΡΟ ύκθσλα κε ην θείκελν, ηη έθαλε ηε γπλαίθα λα ηαΐζεη ην πνύκα; Δρώτηση 6: ΤΟ ΓΩΡΟ Όηαλ ε γπλαίθα ιέεη: «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» (ζεηξέο ), ζέιεη λα πεη όηη: Α. Δίλαη ζίγνπξε όηη ην αηινπξνεηδέο δελ ζα ηεο θάλεη θαθό. Β. Πξνζπαζεί λα ηξνκάμεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Δρεη ηελ πξόζεζε λα ηαΐζεη ην αηινπξνεηδέο. Δρώτηση 7: ΤΟ ΓΩΡΟ Πηζηεύεηε όηη ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ «Σν δώξν» απνηειεί έλα θαηάιιειν ηέινο γηα ηελ ηζηνξία; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο εμεγώληαο πώο ε ηειεπηαία πξόηαζε ζπλδέεηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.78-85), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 6

7 ΣΟ ΓΩΡΟ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΩΤΗΣΗ 1Α (πλνκηιεηήο 1 «άθαξδε θαη ζθιεξή») Παξέρεη ζηνηρεία από ην θείκελν, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη άθαξδε θαη ζθιεξή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξόζεζή ηεο λα ππξνβνιήζεη ην πνύκα ή ζην γεγνλόο όηη ππξνβόιεζε πξαγκαηηθά ελαληίνλ ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απνζπάζκαηα από ην θείκελν ή λα εθθξαζζεί κε δηθά ηνπ ιόγηα. Πξνζπαζεί λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Είλαη ζθιεξή, εθ όζνλ ην πξώην πξάγκα πνπ ζθέθηεθε ήηαλ λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Γειάεη όηαλ ζθέθηεηαη όηη ζα ζθνηώζεη ην αηινπξνεηδέο. Ελώ ηξώεη, γειάεη αθνύγνληαο ην πνύκα λα κνπγθξίδεη. Άξπαμε ην ηνπθέθη θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Απάληεζε αόξηζηε θαη αλεπαξθήο. Δελ αγαπά ην πνύκα. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε απίζαλε ή εθηόο ζέκαηνο. Είλαη ζθιεξή, δηόηη αθήλεη ην αηινπξνεηδέο έμσ. [Είλαη απίζαλν λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ πνπ ην πνύκα αληηπξνζσπεύεη ζηελ αθήγεζε.] Τν αγόξη λνκίδεη όηη ε γπλαίθα έπξεπε λα δείμεη πεξηζζόηεξν νίθην. [ Εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην αγόξη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 1Β (πλνκηιεηήο 2 «ζπκπνλεηηθή») Πξνηείλεη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη ζπκπνλεηηθή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε ηεο λα ηαΐζεη ην πνύκα ή ζηε ζπκπόληα ηεο πξνο ην πνύκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθά ηνπ ιόγηα. Είλαη γελλαηόδσξε εθόζνλ κνηξάδεηαη ηελ ηξνθή ηεο κε ην αηινπξνεηδέο. Τνπ δίλεη θξέαο. Ξεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη θαη ην πέηαμε έμσ από ην ζπαζκέλν ηδάκη. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Όηαλ αθνύεη ην πνύκα γηα πξώηε θνξά, ζθέπηεηαη όηη είλαη έλαο ήρνο ζιηβεξόο, θαη όρη ηξνκαθηηθόο. [Έλδεημε όηη ε γπλαίθα είλαη ηθαλή λα αηζζαλζεί ζπκπόληα γηα ην πνύκα.] Τν θείκελν ιέεη: «Είρε αλάγθε λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. [Παξαζέηεη έλα απόζπαζκα, όπνπ θαίλεηαη ην γεληθόηεξν ζπλαίζζεκα ζπκπόληαο.] 7

8 Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Ελεξγεί κε ζπκπόληα. Είλαη θαιή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθέθηεηαη όηη ε γπλαίθα είλαη έλα πξόζσπν αμηαγάπεην. [Εθηόο ζέκαηνο: εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην θνξίηζη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 2 Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 3 Γείρλεη όηη νη πεξηγξαθέο απηέο ζηνρεύνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η αλαθνξά ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο, νκνίσο, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η απάληεζε κπνξεί λα: (1) δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα (ή αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο γεληθά) όζνλ αθνξά ηνλ πόλν. (2) καο πξνεηνηκάδεη γηα ηε ζπκπνλεηηθή ζηάζε ηεο γπλαίθαο απέλαληη ζην πνύκα ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο. (3) παξνπζηάδεη ην πνύκα σο αληηθείκελν ζπκπόληαο. Οη θξαπγέο ηνπ πνύκα είλαη ζρεδόλ αλζξώπηλεο, ζπλεπώο είλαη ζαλ ηε γπλαίθα, θαη αηζζαλόκαζηε νίθην θαη γηα ηνπο δπν. [Σαθήο αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα / ζηνπο αλζξώπνπο (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Απηό καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ακέζσο όηη θαη ην πνύκα είλαη επίζεο ζύκα ηεο πιεκκύξαο. [Έκκεζε αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ εθθξάδεηαη κε ην «επίζεο». (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Η γπλαίθα θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη ιύπε αθνύγνληάο ην, πξηλ αθόκα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. [Σπλδέεη απηέο ηηο πεξηγξαθέο κε ηε κεηαγελέζηεξε ζπκπνλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο (2), ρσξίο ζαθή αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ή ζην απνηέιεζκα.] Αηζζαλόκαζηε ιύπε γηα ην πνύκα. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ. (3) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Δείρλεη ιππεκέλν θαη ηξνκαγκέλν. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ (3), κε έκκεζε αλαθνξά ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα.] 8

9 Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη ζε πηζαλέο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (ή ζε εληππώζεηο πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ αλαγλώζηε) όρη όκσο ζηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηελ πξόζεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκόζθαηξα αγσλίαο ή κπζηεξίνπ. (Λέμεηο όπσο «ελδηαθέξνλ», «επθνινδηάβαζην» θαη «μεθάζαξν» ζεσξνύληαη πνιύ αόξηζηεο). (2) ζηε ηδέα όηη ην πνύκα παξνπζηάδεηαη από ηελ νπηηθή γσλία ηεο γπλαίθαο. Δηόηη απηό δεκηνπξγεί αγσλία. Δελ μέξνπκε αιεζηλά πνηνο θσλάδεη. [1]] Δελ μέξνπκε ηη είλαη απηό, αθξηβώο όπσο θαη ε γπλαίθα. [Σπλδπαζκόο ηνπ (1) θαη ηνπ (2).] Πεξηγξάθεη ηα αηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο πξνο ην πνύκα. [2] Αλαθέξεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζηελ αθήγεζε, επίζεο, κπνξεί είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηνπ πνύκα. (2) ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πεξηγξαθέο απηέο ηαηξηάδνπλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Τν πνύκα είλαη έλα άγξην δών θαη ηα άγξηα δώα θσλάδνπλ. [1] Τν πνύκα είλαη πεηλαζκέλν, θαη απηά ηα δώα θσλάδνπλ όηαλ πεηλνύλ. [1] Αθνύεη ηηο θσλέο ηνπ πνύκα γηαηί είλαη ζθνηεηλά θαη δελ κπνξεί λα ην δεη. [2] Αθνύγνληαο ην πνύκα ηώξα, ζπκάηαη κηα άιιε θνξά πνπ είρε αθνύζεη έλα. [2] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Απηό θάλεη ηελ αθήγεζε πην ελδηαθέξνπζα. Είλαη κηα γιώζζα ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Τν πνύκα θαίλεηαη ύπνπιν ζαλ λα πεξίκελε λα ηελ αξπάμεη Απηέο νη πεξηγξαθέο παξνπζηάδνπλ ην πνύκα κε έλα ηξόπν πνπ έρεη ζηόρν λα ηξνκάμεη ηνλ αλαγλώζηε. Αθεγείηαη ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ηνπ πνύκα. ΔΡΩΤΗΣΗ 4 Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Άιιεο απαληήζεηο. 9

10 ΔΡΩΤΗΣΗ 5 Αλαγλσξίδεη όηη ε πξάμε ηεο γπλαίθαο πξνθαιείηαη από νίθην ή ζπκπόληα γηα ην πνύκα. Σν ιππήζεθε. Δηόηη μέξεη ηη είλαη λα πεηλάεη θαλείο. Δηόηη είλαη έλαο ζπκπνλεηηθόο άλζξσπνο. Γηα λα ην βνεζήζεη λα δήζεη. Αλαγλσξίδεη όηη ε ηζηνξία δελ εμεγεί κε ζαθήλεηα πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο θαη / ή όηη δελ ηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη νύηε ε ίδηα. Δελ ζθεθηόηαλ ηη έθαλε. Κάησ από θάπνηα παξόξκεζε. Από έλζηηθην. Δελ γλώξηδε. Η ηζηνξία δελ ην ιέεη. Απαληά αλαθεξόκελνο ζην όηη ην πνύκα πεηλά ή έρεη αλάγθε από βνήζεηα, ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο. Δηόηη πεηλνύζε. Δηόηη θώλαδε. Απάληεζε αόξηζηε, αλεπαξθήο ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθεθηόηαλ όηη ην πνύκα ζα έθεπγε αλ ηνπ έδηλε λα θάεη. Δηόηη ην θνβόηαλ. Ήζειε λα ην θάλεη θαηνηθίδην. Γηα λα ην θάλεη θίιν ηεο. Γηαηί ην αγαπνύζε. ΔΡΩΤΗΣΗ 6 Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 7 Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Αμηνινγεί θαηά πόζν ε ηειεπηαία πξόηαζε απνηειεί ηνλ επίινγν ζηα ζέκαηα ηεο αθήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε γπλαίθα θαη ζην πνύκα, ζην ζέκα ηεο επηβίσζεο, ζην ζέκα ηνπ δώξνπ ή ηεο επραξηζηίαο. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηνλ αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. 10

11 Ναη. Η αθήγεζε έθεξε ηε γπλαίθα κπξνζηά ζηελ νπζία ηεο δσήο θαη ην θαιά θαζαξηζκέλν θόθαιν είλαη έλα ζύκβνιν. Ναη. Υπνζέησ όηη ηα ππνιείκκαηα ηνπ θξέαηνο πνπ άθεζε ην πνύκα είλαη επίζεο έλα δώξν, ηνπ νπνίνπ ην κήλπκα είλαη «Ζήζηε θαη αθήζηε λα δήζνπλ». Ναη. Τν θόθαιν είλαη ζαλ έλα δώξν, θαη είλαη ην ζέκα ηεο αθήγεζεο. Ναη. Τν θόθαιν από ην θξέαο καο ζπκίδεη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηε γπλαίθα. Ταηξηάδεη δηόηη θαηά θάπνην ηξόπν ην δών ηελ επραξίζηεζε γηα ην θξέαο. Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο, αμηνινγεί όκσο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ην ύθνο θαη ην θιίκα όινπ ηνπ θεηκέλνπ. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, απηό ηαηξηάδεη ζηνλ επζύ ηόλν ηεο αθήγεζεο. Ναη, απηό παξαηείλεη ην αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο. Όρη, είλαη πνιύ απόηνκν, ελώ ε ππόινηπε αθήγεζε είλαη πνιύ ιεπηνκεξήο. Η απάληεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θαηά ιέμε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. Αμηνινγεί ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζπζρεηίδνληαο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο. (Γηα παξάδεηγκα ην πνύκα πνπ θαηαβξνρζίδεη ην θξέαο, ε επίζθεςε ηνπ πνύκα ζην ζπίηη, ε πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ). Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ ην πνύκα, έθαγε ην θξέαο. Όρη, ην απόζπαζκα πνπ αθνξνύζε ην θξέαο είρε ήδε ηειεηώζεη. Τειεηώλεη γηαηί ην θξέαο ηειείσζε θαη ην ίδην ζα γίλεη γηα ηελ αθήγεζε. Ναη. Τώξα πνπ έπεζε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ θαη ην θξέαο θαγώζεθε, ην αηινπξνεηδέο δελ έρεη πιένλ ιόγν λα κείλεη. Σθέπηνκαη όηη είλαη έλα θαιό ηέινο δηόηη είλαη ε απόδεημε όηη έλα πνύκα πξάγκαηη ζηακάηεζε ζηε βεξάληα ηεο. [Κπξηνιεθηηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ: πξάγκαηη ζπλέβεζαλ ηα γεγνλόηα]. Απηό ηαηξηάδεη θαιά ζην λα πεξηγξάςεη πσο ήηαλ κεηά ηελ πιεκκύξα. [Αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο πιεκκύξαο.] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Όρη, ην δώξν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Όρη. Θα ήηαλ θαιύηεξα λα ηειείσλε κε θάηη πην ζπλαξπαζηηθό. [Δελ ζπζρεηίδεη ην ηέινο κε ηελ ππόινηπε αθήγεζε.] Τειεηώλεη κε κηα πεξηγξαθή ηνπ θόθαινπ. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Ναη, δείρλεη όηη δελ ήηαλ παξά έλα όλεηξν. Όρη, δηόηη ν αλαγλώζηεο δελ μέξεη γηαηί ην πνύκα ην έζθαζε. Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 11

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ

Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ Eternal Flame by Alyson Noël. Copyright 2010 by Alyson Noël, LLC. By arrangement with the author. All rights reserved. Για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα