κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ."

Transcript

1 ΣΟ ΓΩΡΟ Πόζεο κέξεο, αλαξσηηόηαλ, έκεηλε θαζηζκέλε θνηηάδνληαο ην ζνιό θξύν λεξό λα αλεβαίλεη ζηγά ζηγά θαη λα θαηαπίλεη ηε ζηεξηά; Μόιηο πνπ ζπκόηαλ πόηε άξρηζε λα βξέρεη, κηα βξνρή πνπ εξρόηαλ λόηηα ηνπ βάιηνπ θαη ρηππνύζε κε δύλακε ην ζπίηη ηεο. Μεηά, ην πνηάκη άξρηζε λα θνπζθώλεη αξγά αξγά, θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε, γηα λα αξρίζεη πάιη λα θνπζθώλεη. Ώξα κε ηελ ώξα, ε βξνρή γέκηδε ηα ξπάθηα, ηα ραληάθηα θαη πιεκκύξηδε ηα ρακειά κέξε. Δλώ θνηκόηαλ, ηε λύρηα ε βξνρή θαηέθιπζε ην δξόκν, ηελ πεξηθύθισζε αθήλνληάο ηελ κόλε, ε βάξθα ηεο ράζεθε, ην ζπίηη ηεο ζα λα βξήθε ζην αλάρσκα. Τώξα ηα λεξά έγιεηθαλ ηηο αιεηκκέλεο κε πίζζα ζαλίδεο ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζπλέρηδαλ λα αλεβαίλνπλ. ζν έθηαλε ην κάηη ηεο, κέρξη ηηο θνξπθέο ησλ δέλδξσλ, εθεί όπνπ πξηλ βξηζθόηαλ ε απέλαληη όρζε ηνπ πνηακνύ, ν βάιηνο δελ ήηαλ παξά κία απέξαληε έξεκε έθηαζε λεξνύ πνπ ηε καζηίγσλε ε βξνρή θαη όζν γηα ην πνηάκη είρε εμαθαληζζεί κέζα ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ βάιηνπ. Τν ζπίηη, πνπ ην ηζόγεηό ηνπ έκνηαδε κε πινίν, ήηαλ θηηαγκέλν γηα λα αληέρεη ζε κηα ηέηνηα πιεκκύξα, αλ ηπρόλ πνηέ ζπλέβαηλε, κα ηώξα πηα είρε παιηώζεη. Ίζσο νη ζαλίδεο ζην θάησ κέξνο λα είραλ κηζνζαπίζεη, ίζσο ην ρνληξό ζρνηλί πνπ έδελε ην ζπίηη ηεο ζηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, λα ππνρσξνύζε θαη ην ξεύκα λα παξέζεξλε ην ζπίηη ηεο, όπσο είρε παξαζύξεη ηε βάξθα ηεο. Καλέλαο δελ κπνξνύζε πηα λα πιεζηάζεη. Μπνξνύζε λα θσλάμεη, αιιά δε ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα, θαλέλαο δε ζα ηελ άθνπγε. Τξηγύξσ από ην βάιην θάπνηνη πάιεπαλ λα ζώζνπλ ό,ηη κπνξνύζαλ, ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δίδε έλα νιόθιεξν ζπίηη λα παξαζύξεηαη, λα γιπζηξά ηόζν ζησπειά πνπ έλησζε ζα λα παξαθνινπζνύζε θεδεία. Βιέπνληάο ην, ζπκήζεθε ζε πνηνλ αλήθε. Ήηαλ νδπλεξό λα ην βιέπεη λα παξαζύξεηαη έηζη. Οη ηδηνθηήηεο ηνπ είραλ κάιινλ θαηαθύγεη ζε ςειόηεξα κέξε. Αξγόηεξα, όηαλ έπεζε ην ζθνηάδη θαη ε βξνρή έγηλε πην έληνλε, άθνπζε ηελ θξαπγή ελόο πνύκα. Τν ζπίηη ηώξα θαηλόηαλ λα ζθηξηά γύξσ ηεο ζαλ λα ήηαλ δσληαλό. Έζθπςε λα πηάζεη ηε ιάκπα πνπ γιίζηξεζε από ην θνκνδίλν θαη ηελ έβαιε αλάκεζα ζηα πόδηα ηεο, γηα λα ηε ζηεξίμεη θαιύηεξα. Τόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε από ην ρώκα θαη άξρηζε λα επηπιέεη ρνξεύνληαο ζηα λεξά ζαλ θειόο θαη λα παξαζείξεηαη από ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ. Ζ γπλαίθα γαληδώζεθε ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ. Τν ζπίηη, πνπ ηαξαθνπληόηαλ απ όιεο ηηο πιεπξέο, θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη θάπνπ. Έπεηηα από έλα ηίλαγκα θαη από έλα παξαπνληάξηθν ηξίμηκν ησλ γεξαζκέλσλ καδεξηώλ, επηθξάηεζε εζπρία. Σηγά ζηγά ην ξεύκα ζηακάηεζε λα ζπξώρλεη θαη ην ζπίηη θνπλήζεθε πξνο ηα πίζσ κε ηξηγκνύο θαη πάιη κπξνζηά κέρξη ην αλάρσκα. Ζ γπλαίθα θξάηεζε ηελ αλάζα ηεο θαη έκεηλε θαζηζηή γηα αξθεηά ιεπηά, αηζζαλόκελε ην αξγό θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ. Τν ζθνηάδη έπεζε θαη ε βξνρή ζπλέρηδε αζηακάηεηα. Με ην θεθάιη αθνπκπηζκέλν ζην ρέξη ηεο, απνθνηκήζεθε γαληδσκέλε ζην θξεβάηη. Τν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία ηελ έζπξσμε λα ζεθσζεί, πξηλ θαιά θαιά μππλήζεη. Μέζα ζην ζθνηάδη ρηύπεζε ζην θξεβάηη. Ζ θξαπγή εξρόηαλ απ έμσ, από ην πνηάκη, θαη απηή άθνπγε θάηη λα θηλείηαη, θάηη κεγάιν λα θάλεη έλα ζόξπβν ζαλ λα μύλεη θάηη. Ίζσο ήηαλ θάπνην άιιν ζπίηη. Μεηά θάηη αθνύκπεζε ηα πιάγηα ηνπ ζπηηηνύ. Ήηαλ έλα δέλδξν. Ζ γπλαίθα αθνπγθξάζηεθε ην ζόξπβν από ηα θιαδηά θαη ηα θύιια πνπ παξαζύξνληαλ από ην ξεύκα θαη κεηά πάιη ηε βξνρή θαη ηνλ παθιαζκό ηνπ λεξνύ, ζνξύβνπο ηόζν ζπλερνύο πνπ δελ μερώξηδαλ πηα από ηε ζησπή. Εαξσκέλε ζην θξεβάηη ηεο είρε ζρεδόλ απνθνηκεζεί, όηαλ μαθληθά έλα δεύηεξν νπξιηαρηό αθνύζηεθε ηόζν θνληά απηή ηε θνξά, ζα λα πξνεξρόηαλ κέζα από ην δσκάηην. Με νξζάλνηρηα κάηηα κέζα ζην ζθνηάδη ζύξζεθε ζηελ άιιε άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, κέρξη λα αγγίμεη ην ςπρξό κέηαιιν ηεο θαξακπίλαο. Έπεηηα, θνπξληαζκέλε ζην καμηιάξη ηεο, θξάηεζε ην όπιν αλάκεζα ζηα γόλαηά ηεο. Πνηνο είλαη; θώλαμε. Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε, πξηλ μαλαβαζηιέςεη ε ζησπή. Εάξσζε ζην θξεβάηη ηεο.,ηη θαη λα ήηαλ απηό ην πιάζκα, 1

2 κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ. Αθνύζηεθε έλα μύζηκν ζηνλ ηνίρν, ζαλ λα ήζειε θαλείο λα ηνλ ξίμεη, γηα λα κπεη. Καηάιαβε ηόηε πεξί ηίλνο επξόθεηην. Ήηαλ έλα κεγάιν αηινπξνεηδέο, ην νπνίν βξηζθόηαλ πάλσ ζην μεξηδσκέλν δέλδξν πνπ έπεζε πξηλ ζην ζπίηη ηεο. Έλα δώξν πνπ είρε έιζεη κε ηελ πιεκκύξα. Αζπλαίζζεηα έπηαζε κε ην έλα ηεο ρέξη ην πξόζσπό θαη ην ιαηκό ηεο. Ζ θαξακπίλα παξαιίγν λα ηεο πέζεη από ηα γόλαηα. Πνηέ ζηε δσή ηεο δελ είρε μαλαδεί πνύκα: είρε αθνύζεη από άιινπο λα κηιάλε γη απηά, είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ. Τν αηινπξνεηδέο βάιζεθε πάιη λα μύλεη ηνλ ηνίρν ζπξώρλνληαο ην παξάζπξν πνπ ήηαλ θνληά ζηελ πόξηα. ζν είρε ην λνύ ηεο ζην παξάζπξν θαη ην αηινπξνεηδέο παξέκελε ζηξηκσγκέλν κεηαμύ ηνίρνπ θαη λεξνύ, δελ θηλδύλεπε από ηίπνηα. Έμσ, ην δών είρε ζηακαηήζεη λα μύλεη κε ηα λύρηα ηνπ ηελ εμσηεξηθή ζθνπξηαζκέλε ζίηα ηνπ παξαζύξνπ. Πνύ θαη πνύ, κόλν, βνγθνύζε ή βξπρηόηαλ. ηαλ επηηέινπο έλα ρισκό θσο δηαπέξαζε ηε βξνρή ζαλ κηα ζθηά ζην ζθνηάδη, ε γπλαίθα ήηαλ αθόκα θαζηζκέλε ζην θξεβάηη, μπιηαζκέλε από ην θξύν. Τα ρέξηα ηεο, ζπλεζηζκέλα λα θσπειαηνύλ ζην πνηάκη, πνλνύζαλ, επεηδή είραλ κείλεη αθίλεηα θξαηώληαο ηελ θαξακπίλα. Γελ ηνικνύζε λα θνπλεζεί, γηαηί θνβόηαλ κήπσο ν ζόξπβνο μαλαδσληαλέςεη ην αηινπξνεηδέο. Πεηξσκέλε, θνπληόηαλ κόλν κε ην ξπζκό ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξνρή ζπλέρηδε λα πέθηεη ζαλ λα κελ επξόθεηην πνηέ λα ζηακαηήζεη. Μέζα από ην γθξίδν θσο θαηάθεξε λα δηαθξίλεη ηελ επηθάλεηα πνπ ζθηξηνύζε από ηε βξνρή θαη καθξηά ζην βάζνο, ην αρλό ζρήκα ηεο θνξπθήο ησλ δέλδξσλ πνπ μεπξόβαιιαλ από ην λεξό. Τν αηινπξνεηδέο έκελε αθίλεην. Ίζσο λα είρε θύγεη. Αθήλνληαο ην όπιν, ε γπλαίθα γιίζηξεζε από ην θξεβάηη θαη πιεζίαζε αζόξπβα ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί, καδεκέλν ζηελ άθξε ηεο βεξάληαο, παξαηεξώληαο ηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, εθεί πνπ ήηαλ δεκέλν ην ζπίηη, ζαλ λα ήζειε λα δεη, αλ ζα ηα θαηάθεξλε λα πεδήμεη ζε θάπνην θιαδί πνπ πξνεμείρε. Γελ θαηλόηαλ ηόζν ηξνκεξό. Τώξα ε γπλαίθα κπνξνύζε λα ην δεη, λα δεη ηε γνύλα ηνπ κε ην βξεγκέλν ππθλό ηξίρσκα, ην αδπλαηηζκέλν ηνπ ζώκα θαη ηα πιεπξά ηνπ πνπ μερώξηδαλ από θάησ. Θα ήηαλ εύθνιν λα ην ππξνβνιήζεη, εθεί όπνπ ήηαλ θαζηζκέλν κε ηε καθξηά νπξά ηνπ λα ζθνππίδεη ην έδαθνο. Έθαλε πξνο ηα πίζσ, γηα λα πάξεη ην όπιν, όηαλ ην πνύκα γύξηζε πξνο ηε κεξηά ηεο. Χσξίο πξνεηδνπνίεζε, ρσξίο ηέλησκα ή έληαζε κπώλ, ην πνύκα πήδεμε πξνο ην παξάζπξν θαη έζπαζε ην ηδάκη. Ζ γπλαίθα έπεζε πξνο ηα πίζσ, πλίγνληαο κηα θξαπγή, άξπαμε ην όπιν θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν, αιιά αζηόρεζε. Γελ έβιεπε πηα ην δών πνπ είρε αξρίζεη λα πεξπαηά πάλσ θάησ, αιιά κπνξνύζε λα δηαθξίλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηελ θακπύιε ηεο πιάηεο ηνπ, θαζώο πεξλνύζε κπξνζηά από ην παξάζπξν. Τξέκνληαο, ε γπλαίθα μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μάπισζε. Ο κνλόηνλνο θαη αδηάθνπνο ζόξπβνο ηνπ πνηακνύ θαη ηεο βξνρήο, ην δηαπεξαζηηθό θξύν, θαζόξηζαλ ηελ πείζκσζαλ. Σεκάδεςε ην παξάζπξν θαη εηνίκαζε ην όπιν. Έπεηηα ζεθώζεθε μαλά, γηα λα θνηηάμεη. Τν πνύκα είρε απνθνηκεζεί κε ην θεθάιη ζηεξηγκέλν ζηα πόδηα, ζαλ γάηα. Γηα πξώηε θνξά από ηόηε πνπ άξρηζε λα βξέρεη, αηζζάλζεθε ηελ επηζπκία λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. Γιίζηξεζε πξνο ην θξεβάηη θαη ηπιίρηεθε κε ην πάπισκα. Θα έπξεπε λα είρε θύγεη, όηαλ κπνξνύζε, όηαλ νη δξόκνη ήηαλ αθόκα αλνηθηνί, πξηλ αθόκα παξαζπξζεί ε βάξθα ηεο. Καζώο ηαιαληεπόηαλ κία κπξνζηά θαη κία πίζσ ζηνλ ξπζκό ησλ δνλήζεσλ ηνπ ζπηηηνύ, έλα ζθίμηκν ζην ζηνκάρη ηήο ζύκηζε όηη δελ είρε θάεη θαη δελ ζπκόηαλ από πόηε ήηαλ λεζηηθή. Πεηλνύζε πνιύ, όπσο θαη ην αηινπξνεηδέο. Τξύπσζε ζηελ θνπδίλα, άλαςε θσηηά κε κεξηθά θνκκάηηα μύινπ πνπ είραλ απνκείλεη. Αλ απηή ε θξίζηκε θαηάζηαζε ζπλερηδόηαλ, ηόηε ζα έθαηγε ηελ θαξέθια, ίζσο αθόκα θαη ην ηξαπέδη. Αξπάδνληαο ην ηειεπηαίν θνκκάηη θαπληζηνύ θξέαηνο πνπ θξεκόηαλ από ην ηαβάλη, ην έθνςε ζε ρνληξέο θέηεο θαη ηηο έβαιε ζην ηεγάλη. Ζ ηζίθλα ηνπ θξέαηνο ηε δάιηζε. Δίραλ απνκείλεη κεξηθά κπαγηάηηθα κπηζθόηα θαη ζα κπνξνύζε λα θάλεη θαθέ. ζν γηα λεξό, ππήξρε άθζνλν. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θάεη, είρε μεράζεη ηελ ύπαξμε ηνπ πνύκα, σο ηε ζηηγκή πνπ απηό 2

3 άξρηζε λα βνγθάεη. Πεηλνύζε θαη απηό. «Άζε κε λα θάσ» ηνύ θώλαμε «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» θαη ρακνγέιαζε πνλεξά. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θξεκάζεη ην ππόινηπν θξέαο ζην θαξθί, ην πνύκα έβγαιε έλα βαζύ βξπρεζκό, θαη παξαιίγν λα ηεο πέζεη ην θξέαο. ηαλ ηειείσζε ην θαγεηό, μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μαλαπήξε ηελ θαξακπίλα. Τν ζπίηη ηώξα είρε αλέβεη ηόζν ςειά, πνπ δελ αθνπκπνύζε ζην αλάρσκα, όηαλ ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ ην έζπξσρλε πξνο ηα εθεί. Τν θαγεηό ηελ είρε δεζηάλεη. Μπνξνύζε λα απαιιαγεί από ην δών, όζν ην θσο δηαπεξλνύζε αθόκα ηε βξνρή. Γιίζηξεζε αξγά πξνο ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί θαη είρε αξρίζεη λα θηλείηαη γύξσ γύξσ ζηε βεξάληα. Τν θνίηαμε επίκνλα ρσξίο λα θνβεζεί. Έπεηηα, ρσξίο λα ζθεθηεί απηό πνπ έθαλε, άθεζε ην όπιν, έθαλε ην γύξν ηνπ θξεβαηηνύ θαη πήγε ζηελ θνπδίλα. Τν πνύκα πεγαηλνεξρόηαλ αλήζπρν. Ζ γπλαίθα μεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη, δηέζρηζε ην δσκάηην, γηα λα πιεζηάζεη ην παξάζπξν θαη από ην ζπαζκέλν ηδάκη ην πέηαμε έμσ. Από ηελ άιιε πιεπξά αθνύζηεθε κηα θξαπγή πείλαο θαη θάηη ζαλ ειεθηξηζκόο δηαπέξαζε ην δών θαη ηε γπλαίθα. Έθπιεθηε από απηό πνπ κόιηο έθαλε, επέζηξεςε ζην θξεβάηη ηεο. Άθνπγε ην πνύκα λα θαηαζπαξάδεη ην θξέαο, ην ζπίηη θνπληόηαλ γύξσ ηεο. ηαλ μύπλεζε πάιη, θαηάιαβε ακέζσο όηη όια είραλ αιιάμεη. Ζ βξνρή είρε ζηακαηήζεη. Πξνζπάζεζε λα αηζζαλζεί ην θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ, αιιά ην ζπίηη ηεο δελ ηαιαληεπόηαλ πηα πάλσ ζην λεξό. Άλνημε ηελ πόξηα θαη είδε κέζα από ηε ζθηζκέλε ζίηα έλαλ θόζκν εληειώο δηαθνξεηηθό. Τν ζπίηη ηεο είρε αξάμεη πάλσ ζην αλάρσκα, εθεί όπνπ ήηαλ πάληα. Μεξηθά βήκαηα πην πέξα, ην πνηάκη θπινύζε νξκεηηθά, αιιά δελ θάιππηε ην ρώξν κεηαμύ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο γέξηθεο βειαληδηάο. Τν πνύκα είρε εμαθαληζηεί. Τα ίρλε βεκάησλ πνπ μεθηλνύζαλ από ηελ απιή κε θαηεύζπλζε ηε βειαληδηά θαη ην βάιην, ήδε εμαθαλίδνληαλ ζηε καιαθή ιάζπε. Καη εθεί ζηε βεξάληα, βξηζθόηαλ θαγσκέλν σο ην θόθθαιν ό,ηη απέκεηλε από ην θξέαο. Πεγή: Louis Dollarhide, The Gift in Mississippi Writers: Reflections of Childhood and Youth, Volume I. Edited by Dorothy Abbott, University Press of Mississippi, Μεηάθξαζε: Οκάδα PISA ηνπ Κ.Δ.Δ. 3

4 Με βάζε όζα δηαβάζαηε ζηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία, λα απαληήζεηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο. (Οη αξηζκνί ζην αξηζηεξό πεξηζώξην ηνπ θεηκέλνπ κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα βξείηε ηα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο.) Δρώτηση 1: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζεί δηάινγνο δύν πξνζώπσλ πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν «Σν δώξν». Βξείηε κέζα ζην θείκελν ηα ζηνηρεία πνπ ν θάζε ζπλνκηιεηήο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςή ηνπ. πλνκηιεηήο 1... πλνκηιεηήο

5 Δρώτηση 2: ΤΟ ΓΩΡΟ ε πνηα ζέζε βξίζθεηαη ε γπλαίθα ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο; Α. Δίλαη πάξα πνιύ αδύλακε, γηα λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο έπεηηα από πνιιέο κέξεο ρσξίο ηξνθή. Β. Τπεξαζπίδεη ηνλ εαπηό ηεο από ην άγξην δών. Γ. Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Γ. Έλα πνηάκη πνπ μερείιηζε, παξέζπξε ην ζπίηη ηεο. Δρώτηση 3: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζνύλ θάπνηεο από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ζην πνύκα. «Σν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία...» (ζεηξά 38) «Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε...» (ζεηξέο 49-50) «... είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ» (ζεηξέο 58-59) Λακβάλνληαο ππόςε ηη ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, γηαηί θαηά ηελ άπνςή ζαο ν ζπγγξαθέαο απνθάζηζε λα παξνπζηάζεη ην πνύκα κε ηέηνηνπ είδνπο πεξηγξαθέο; Δρώτηση 4: ΤΟ ΓΩΡΟ «Σόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε...» (ζεηξά 27) Ση ζπλέβε ζην ζπίηη ζ απηό ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο; Α. Σν ζπίηη θαηέξξεπζε. Β. Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Γ. Σν ζπίηη ζπγθξνύζηεθε κε ηε βειαληδηά. Γ. Σν ζπίηη βνύιηαμε ζην βάζνο ηνπ πνηακνύ. 5

6 Δρώτηση 5: ΤΟ ΓΩΡΟ ύκθσλα κε ην θείκελν, ηη έθαλε ηε γπλαίθα λα ηαΐζεη ην πνύκα; Δρώτηση 6: ΤΟ ΓΩΡΟ Όηαλ ε γπλαίθα ιέεη: «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» (ζεηξέο ), ζέιεη λα πεη όηη: Α. Δίλαη ζίγνπξε όηη ην αηινπξνεηδέο δελ ζα ηεο θάλεη θαθό. Β. Πξνζπαζεί λα ηξνκάμεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Δρεη ηελ πξόζεζε λα ηαΐζεη ην αηινπξνεηδέο. Δρώτηση 7: ΤΟ ΓΩΡΟ Πηζηεύεηε όηη ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ «Σν δώξν» απνηειεί έλα θαηάιιειν ηέινο γηα ηελ ηζηνξία; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο εμεγώληαο πώο ε ηειεπηαία πξόηαζε ζπλδέεηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.78-85), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 6

7 ΣΟ ΓΩΡΟ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΩΤΗΣΗ 1Α (πλνκηιεηήο 1 «άθαξδε θαη ζθιεξή») Παξέρεη ζηνηρεία από ην θείκελν, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη άθαξδε θαη ζθιεξή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξόζεζή ηεο λα ππξνβνιήζεη ην πνύκα ή ζην γεγνλόο όηη ππξνβόιεζε πξαγκαηηθά ελαληίνλ ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απνζπάζκαηα από ην θείκελν ή λα εθθξαζζεί κε δηθά ηνπ ιόγηα. Πξνζπαζεί λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Είλαη ζθιεξή, εθ όζνλ ην πξώην πξάγκα πνπ ζθέθηεθε ήηαλ λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Γειάεη όηαλ ζθέθηεηαη όηη ζα ζθνηώζεη ην αηινπξνεηδέο. Ελώ ηξώεη, γειάεη αθνύγνληαο ην πνύκα λα κνπγθξίδεη. Άξπαμε ην ηνπθέθη θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Απάληεζε αόξηζηε θαη αλεπαξθήο. Δελ αγαπά ην πνύκα. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε απίζαλε ή εθηόο ζέκαηνο. Είλαη ζθιεξή, δηόηη αθήλεη ην αηινπξνεηδέο έμσ. [Είλαη απίζαλν λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ πνπ ην πνύκα αληηπξνζσπεύεη ζηελ αθήγεζε.] Τν αγόξη λνκίδεη όηη ε γπλαίθα έπξεπε λα δείμεη πεξηζζόηεξν νίθην. [ Εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην αγόξη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 1Β (πλνκηιεηήο 2 «ζπκπνλεηηθή») Πξνηείλεη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη ζπκπνλεηηθή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε ηεο λα ηαΐζεη ην πνύκα ή ζηε ζπκπόληα ηεο πξνο ην πνύκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθά ηνπ ιόγηα. Είλαη γελλαηόδσξε εθόζνλ κνηξάδεηαη ηελ ηξνθή ηεο κε ην αηινπξνεηδέο. Τνπ δίλεη θξέαο. Ξεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη θαη ην πέηαμε έμσ από ην ζπαζκέλν ηδάκη. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Όηαλ αθνύεη ην πνύκα γηα πξώηε θνξά, ζθέπηεηαη όηη είλαη έλαο ήρνο ζιηβεξόο, θαη όρη ηξνκαθηηθόο. [Έλδεημε όηη ε γπλαίθα είλαη ηθαλή λα αηζζαλζεί ζπκπόληα γηα ην πνύκα.] Τν θείκελν ιέεη: «Είρε αλάγθε λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. [Παξαζέηεη έλα απόζπαζκα, όπνπ θαίλεηαη ην γεληθόηεξν ζπλαίζζεκα ζπκπόληαο.] 7

8 Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Ελεξγεί κε ζπκπόληα. Είλαη θαιή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθέθηεηαη όηη ε γπλαίθα είλαη έλα πξόζσπν αμηαγάπεην. [Εθηόο ζέκαηνο: εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην θνξίηζη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 2 Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 3 Γείρλεη όηη νη πεξηγξαθέο απηέο ζηνρεύνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η αλαθνξά ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο, νκνίσο, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η απάληεζε κπνξεί λα: (1) δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα (ή αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο γεληθά) όζνλ αθνξά ηνλ πόλν. (2) καο πξνεηνηκάδεη γηα ηε ζπκπνλεηηθή ζηάζε ηεο γπλαίθαο απέλαληη ζην πνύκα ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο. (3) παξνπζηάδεη ην πνύκα σο αληηθείκελν ζπκπόληαο. Οη θξαπγέο ηνπ πνύκα είλαη ζρεδόλ αλζξώπηλεο, ζπλεπώο είλαη ζαλ ηε γπλαίθα, θαη αηζζαλόκαζηε νίθην θαη γηα ηνπο δπν. [Σαθήο αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα / ζηνπο αλζξώπνπο (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Απηό καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ακέζσο όηη θαη ην πνύκα είλαη επίζεο ζύκα ηεο πιεκκύξαο. [Έκκεζε αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ εθθξάδεηαη κε ην «επίζεο». (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Η γπλαίθα θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη ιύπε αθνύγνληάο ην, πξηλ αθόκα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. [Σπλδέεη απηέο ηηο πεξηγξαθέο κε ηε κεηαγελέζηεξε ζπκπνλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο (2), ρσξίο ζαθή αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ή ζην απνηέιεζκα.] Αηζζαλόκαζηε ιύπε γηα ην πνύκα. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ. (3) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Δείρλεη ιππεκέλν θαη ηξνκαγκέλν. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ (3), κε έκκεζε αλαθνξά ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα.] 8

9 Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη ζε πηζαλέο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (ή ζε εληππώζεηο πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ αλαγλώζηε) όρη όκσο ζηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηελ πξόζεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκόζθαηξα αγσλίαο ή κπζηεξίνπ. (Λέμεηο όπσο «ελδηαθέξνλ», «επθνινδηάβαζην» θαη «μεθάζαξν» ζεσξνύληαη πνιύ αόξηζηεο). (2) ζηε ηδέα όηη ην πνύκα παξνπζηάδεηαη από ηελ νπηηθή γσλία ηεο γπλαίθαο. Δηόηη απηό δεκηνπξγεί αγσλία. Δελ μέξνπκε αιεζηλά πνηνο θσλάδεη. [1]] Δελ μέξνπκε ηη είλαη απηό, αθξηβώο όπσο θαη ε γπλαίθα. [Σπλδπαζκόο ηνπ (1) θαη ηνπ (2).] Πεξηγξάθεη ηα αηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο πξνο ην πνύκα. [2] Αλαθέξεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζηελ αθήγεζε, επίζεο, κπνξεί είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηνπ πνύκα. (2) ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πεξηγξαθέο απηέο ηαηξηάδνπλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Τν πνύκα είλαη έλα άγξην δών θαη ηα άγξηα δώα θσλάδνπλ. [1] Τν πνύκα είλαη πεηλαζκέλν, θαη απηά ηα δώα θσλάδνπλ όηαλ πεηλνύλ. [1] Αθνύεη ηηο θσλέο ηνπ πνύκα γηαηί είλαη ζθνηεηλά θαη δελ κπνξεί λα ην δεη. [2] Αθνύγνληαο ην πνύκα ηώξα, ζπκάηαη κηα άιιε θνξά πνπ είρε αθνύζεη έλα. [2] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Απηό θάλεη ηελ αθήγεζε πην ελδηαθέξνπζα. Είλαη κηα γιώζζα ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Τν πνύκα θαίλεηαη ύπνπιν ζαλ λα πεξίκελε λα ηελ αξπάμεη Απηέο νη πεξηγξαθέο παξνπζηάδνπλ ην πνύκα κε έλα ηξόπν πνπ έρεη ζηόρν λα ηξνκάμεη ηνλ αλαγλώζηε. Αθεγείηαη ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ηνπ πνύκα. ΔΡΩΤΗΣΗ 4 Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Άιιεο απαληήζεηο. 9

10 ΔΡΩΤΗΣΗ 5 Αλαγλσξίδεη όηη ε πξάμε ηεο γπλαίθαο πξνθαιείηαη από νίθην ή ζπκπόληα γηα ην πνύκα. Σν ιππήζεθε. Δηόηη μέξεη ηη είλαη λα πεηλάεη θαλείο. Δηόηη είλαη έλαο ζπκπνλεηηθόο άλζξσπνο. Γηα λα ην βνεζήζεη λα δήζεη. Αλαγλσξίδεη όηη ε ηζηνξία δελ εμεγεί κε ζαθήλεηα πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο θαη / ή όηη δελ ηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη νύηε ε ίδηα. Δελ ζθεθηόηαλ ηη έθαλε. Κάησ από θάπνηα παξόξκεζε. Από έλζηηθην. Δελ γλώξηδε. Η ηζηνξία δελ ην ιέεη. Απαληά αλαθεξόκελνο ζην όηη ην πνύκα πεηλά ή έρεη αλάγθε από βνήζεηα, ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο. Δηόηη πεηλνύζε. Δηόηη θώλαδε. Απάληεζε αόξηζηε, αλεπαξθήο ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθεθηόηαλ όηη ην πνύκα ζα έθεπγε αλ ηνπ έδηλε λα θάεη. Δηόηη ην θνβόηαλ. Ήζειε λα ην θάλεη θαηνηθίδην. Γηα λα ην θάλεη θίιν ηεο. Γηαηί ην αγαπνύζε. ΔΡΩΤΗΣΗ 6 Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 7 Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Αμηνινγεί θαηά πόζν ε ηειεπηαία πξόηαζε απνηειεί ηνλ επίινγν ζηα ζέκαηα ηεο αθήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε γπλαίθα θαη ζην πνύκα, ζην ζέκα ηεο επηβίσζεο, ζην ζέκα ηνπ δώξνπ ή ηεο επραξηζηίαο. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηνλ αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. 10

11 Ναη. Η αθήγεζε έθεξε ηε γπλαίθα κπξνζηά ζηελ νπζία ηεο δσήο θαη ην θαιά θαζαξηζκέλν θόθαιν είλαη έλα ζύκβνιν. Ναη. Υπνζέησ όηη ηα ππνιείκκαηα ηνπ θξέαηνο πνπ άθεζε ην πνύκα είλαη επίζεο έλα δώξν, ηνπ νπνίνπ ην κήλπκα είλαη «Ζήζηε θαη αθήζηε λα δήζνπλ». Ναη. Τν θόθαιν είλαη ζαλ έλα δώξν, θαη είλαη ην ζέκα ηεο αθήγεζεο. Ναη. Τν θόθαιν από ην θξέαο καο ζπκίδεη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηε γπλαίθα. Ταηξηάδεη δηόηη θαηά θάπνην ηξόπν ην δών ηελ επραξίζηεζε γηα ην θξέαο. Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο, αμηνινγεί όκσο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ην ύθνο θαη ην θιίκα όινπ ηνπ θεηκέλνπ. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, απηό ηαηξηάδεη ζηνλ επζύ ηόλν ηεο αθήγεζεο. Ναη, απηό παξαηείλεη ην αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο. Όρη, είλαη πνιύ απόηνκν, ελώ ε ππόινηπε αθήγεζε είλαη πνιύ ιεπηνκεξήο. Η απάληεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θαηά ιέμε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. Αμηνινγεί ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζπζρεηίδνληαο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο. (Γηα παξάδεηγκα ην πνύκα πνπ θαηαβξνρζίδεη ην θξέαο, ε επίζθεςε ηνπ πνύκα ζην ζπίηη, ε πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ). Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ ην πνύκα, έθαγε ην θξέαο. Όρη, ην απόζπαζκα πνπ αθνξνύζε ην θξέαο είρε ήδε ηειεηώζεη. Τειεηώλεη γηαηί ην θξέαο ηειείσζε θαη ην ίδην ζα γίλεη γηα ηελ αθήγεζε. Ναη. Τώξα πνπ έπεζε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ θαη ην θξέαο θαγώζεθε, ην αηινπξνεηδέο δελ έρεη πιένλ ιόγν λα κείλεη. Σθέπηνκαη όηη είλαη έλα θαιό ηέινο δηόηη είλαη ε απόδεημε όηη έλα πνύκα πξάγκαηη ζηακάηεζε ζηε βεξάληα ηεο. [Κπξηνιεθηηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ: πξάγκαηη ζπλέβεζαλ ηα γεγνλόηα]. Απηό ηαηξηάδεη θαιά ζην λα πεξηγξάςεη πσο ήηαλ κεηά ηελ πιεκκύξα. [Αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο πιεκκύξαο.] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Όρη, ην δώξν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Όρη. Θα ήηαλ θαιύηεξα λα ηειείσλε κε θάηη πην ζπλαξπαζηηθό. [Δελ ζπζρεηίδεη ην ηέινο κε ηελ ππόινηπε αθήγεζε.] Τειεηώλεη κε κηα πεξηγξαθή ηνπ θόθαινπ. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Ναη, δείρλεη όηη δελ ήηαλ παξά έλα όλεηξν. Όρη, δηόηη ν αλαγλώζηεο δελ μέξεη γηαηί ην πνύκα ην έζθαζε. Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 11

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο),

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο), ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Επί 14 σπόνια ηο Αθληηικό Ιαηπικό Κένηπο ηηρ Λςόν (Γαλλία) μελέηηζε ηιρ κακώζειρ ηυν νεαπών αθληηών και ηυν επαγγελμαηιών αθληηών. Η μελέηη καηέληξε ζηο ζςμπέπαζμα όηι ο καλύηεπορ δπόμορ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα