κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ."

Transcript

1 ΣΟ ΓΩΡΟ Πόζεο κέξεο, αλαξσηηόηαλ, έκεηλε θαζηζκέλε θνηηάδνληαο ην ζνιό θξύν λεξό λα αλεβαίλεη ζηγά ζηγά θαη λα θαηαπίλεη ηε ζηεξηά; Μόιηο πνπ ζπκόηαλ πόηε άξρηζε λα βξέρεη, κηα βξνρή πνπ εξρόηαλ λόηηα ηνπ βάιηνπ θαη ρηππνύζε κε δύλακε ην ζπίηη ηεο. Μεηά, ην πνηάκη άξρηζε λα θνπζθώλεη αξγά αξγά, θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε, γηα λα αξρίζεη πάιη λα θνπζθώλεη. Ώξα κε ηελ ώξα, ε βξνρή γέκηδε ηα ξπάθηα, ηα ραληάθηα θαη πιεκκύξηδε ηα ρακειά κέξε. Δλώ θνηκόηαλ, ηε λύρηα ε βξνρή θαηέθιπζε ην δξόκν, ηελ πεξηθύθισζε αθήλνληάο ηελ κόλε, ε βάξθα ηεο ράζεθε, ην ζπίηη ηεο ζα λα βξήθε ζην αλάρσκα. Τώξα ηα λεξά έγιεηθαλ ηηο αιεηκκέλεο κε πίζζα ζαλίδεο ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ζπλέρηδαλ λα αλεβαίλνπλ. ζν έθηαλε ην κάηη ηεο, κέρξη ηηο θνξπθέο ησλ δέλδξσλ, εθεί όπνπ πξηλ βξηζθόηαλ ε απέλαληη όρζε ηνπ πνηακνύ, ν βάιηνο δελ ήηαλ παξά κία απέξαληε έξεκε έθηαζε λεξνύ πνπ ηε καζηίγσλε ε βξνρή θαη όζν γηα ην πνηάκη είρε εμαθαληζζεί κέζα ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ βάιηνπ. Τν ζπίηη, πνπ ην ηζόγεηό ηνπ έκνηαδε κε πινίν, ήηαλ θηηαγκέλν γηα λα αληέρεη ζε κηα ηέηνηα πιεκκύξα, αλ ηπρόλ πνηέ ζπλέβαηλε, κα ηώξα πηα είρε παιηώζεη. Ίζσο νη ζαλίδεο ζην θάησ κέξνο λα είραλ κηζνζαπίζεη, ίζσο ην ρνληξό ζρνηλί πνπ έδελε ην ζπίηη ηεο ζηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, λα ππνρσξνύζε θαη ην ξεύκα λα παξέζεξλε ην ζπίηη ηεο, όπσο είρε παξαζύξεη ηε βάξθα ηεο. Καλέλαο δελ κπνξνύζε πηα λα πιεζηάζεη. Μπνξνύζε λα θσλάμεη, αιιά δε ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα, θαλέλαο δε ζα ηελ άθνπγε. Τξηγύξσ από ην βάιην θάπνηνη πάιεπαλ λα ζώζνπλ ό,ηη κπνξνύζαλ, ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δίδε έλα νιόθιεξν ζπίηη λα παξαζύξεηαη, λα γιπζηξά ηόζν ζησπειά πνπ έλησζε ζα λα παξαθνινπζνύζε θεδεία. Βιέπνληάο ην, ζπκήζεθε ζε πνηνλ αλήθε. Ήηαλ νδπλεξό λα ην βιέπεη λα παξαζύξεηαη έηζη. Οη ηδηνθηήηεο ηνπ είραλ κάιινλ θαηαθύγεη ζε ςειόηεξα κέξε. Αξγόηεξα, όηαλ έπεζε ην ζθνηάδη θαη ε βξνρή έγηλε πην έληνλε, άθνπζε ηελ θξαπγή ελόο πνύκα. Τν ζπίηη ηώξα θαηλόηαλ λα ζθηξηά γύξσ ηεο ζαλ λα ήηαλ δσληαλό. Έζθπςε λα πηάζεη ηε ιάκπα πνπ γιίζηξεζε από ην θνκνδίλν θαη ηελ έβαιε αλάκεζα ζηα πόδηα ηεο, γηα λα ηε ζηεξίμεη θαιύηεξα. Τόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε από ην ρώκα θαη άξρηζε λα επηπιέεη ρνξεύνληαο ζηα λεξά ζαλ θειόο θαη λα παξαζείξεηαη από ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ. Ζ γπλαίθα γαληδώζεθε ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ. Τν ζπίηη, πνπ ηαξαθνπληόηαλ απ όιεο ηηο πιεπξέο, θαηάθεξε λα ζηακαηήζεη θάπνπ. Έπεηηα από έλα ηίλαγκα θαη από έλα παξαπνληάξηθν ηξίμηκν ησλ γεξαζκέλσλ καδεξηώλ, επηθξάηεζε εζπρία. Σηγά ζηγά ην ξεύκα ζηακάηεζε λα ζπξώρλεη θαη ην ζπίηη θνπλήζεθε πξνο ηα πίζσ κε ηξηγκνύο θαη πάιη κπξνζηά κέρξη ην αλάρσκα. Ζ γπλαίθα θξάηεζε ηελ αλάζα ηεο θαη έκεηλε θαζηζηή γηα αξθεηά ιεπηά, αηζζαλόκελε ην αξγό θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ. Τν ζθνηάδη έπεζε θαη ε βξνρή ζπλέρηδε αζηακάηεηα. Με ην θεθάιη αθνπκπηζκέλν ζην ρέξη ηεο, απνθνηκήζεθε γαληδσκέλε ζην θξεβάηη. Τν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία ηελ έζπξσμε λα ζεθσζεί, πξηλ θαιά θαιά μππλήζεη. Μέζα ζην ζθνηάδη ρηύπεζε ζην θξεβάηη. Ζ θξαπγή εξρόηαλ απ έμσ, από ην πνηάκη, θαη απηή άθνπγε θάηη λα θηλείηαη, θάηη κεγάιν λα θάλεη έλα ζόξπβν ζαλ λα μύλεη θάηη. Ίζσο ήηαλ θάπνην άιιν ζπίηη. Μεηά θάηη αθνύκπεζε ηα πιάγηα ηνπ ζπηηηνύ. Ήηαλ έλα δέλδξν. Ζ γπλαίθα αθνπγθξάζηεθε ην ζόξπβν από ηα θιαδηά θαη ηα θύιια πνπ παξαζύξνληαλ από ην ξεύκα θαη κεηά πάιη ηε βξνρή θαη ηνλ παθιαζκό ηνπ λεξνύ, ζνξύβνπο ηόζν ζπλερνύο πνπ δελ μερώξηδαλ πηα από ηε ζησπή. Εαξσκέλε ζην θξεβάηη ηεο είρε ζρεδόλ απνθνηκεζεί, όηαλ μαθληθά έλα δεύηεξν νπξιηαρηό αθνύζηεθε ηόζν θνληά απηή ηε θνξά, ζα λα πξνεξρόηαλ κέζα από ην δσκάηην. Με νξζάλνηρηα κάηηα κέζα ζην ζθνηάδη ζύξζεθε ζηελ άιιε άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, κέρξη λα αγγίμεη ην ςπρξό κέηαιιν ηεο θαξακπίλαο. Έπεηηα, θνπξληαζκέλε ζην καμηιάξη ηεο, θξάηεζε ην όπιν αλάκεζα ζηα γόλαηά ηεο. Πνηνο είλαη; θώλαμε. Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε, πξηλ μαλαβαζηιέςεη ε ζησπή. Εάξσζε ζην θξεβάηη ηεο.,ηη θαη λα ήηαλ απηό ην πιάζκα, 1

2 κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ. Αθνύζηεθε έλα μύζηκν ζηνλ ηνίρν, ζαλ λα ήζειε θαλείο λα ηνλ ξίμεη, γηα λα κπεη. Καηάιαβε ηόηε πεξί ηίλνο επξόθεηην. Ήηαλ έλα κεγάιν αηινπξνεηδέο, ην νπνίν βξηζθόηαλ πάλσ ζην μεξηδσκέλν δέλδξν πνπ έπεζε πξηλ ζην ζπίηη ηεο. Έλα δώξν πνπ είρε έιζεη κε ηελ πιεκκύξα. Αζπλαίζζεηα έπηαζε κε ην έλα ηεο ρέξη ην πξόζσπό θαη ην ιαηκό ηεο. Ζ θαξακπίλα παξαιίγν λα ηεο πέζεη από ηα γόλαηα. Πνηέ ζηε δσή ηεο δελ είρε μαλαδεί πνύκα: είρε αθνύζεη από άιινπο λα κηιάλε γη απηά, είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ. Τν αηινπξνεηδέο βάιζεθε πάιη λα μύλεη ηνλ ηνίρν ζπξώρλνληαο ην παξάζπξν πνπ ήηαλ θνληά ζηελ πόξηα. ζν είρε ην λνύ ηεο ζην παξάζπξν θαη ην αηινπξνεηδέο παξέκελε ζηξηκσγκέλν κεηαμύ ηνίρνπ θαη λεξνύ, δελ θηλδύλεπε από ηίπνηα. Έμσ, ην δών είρε ζηακαηήζεη λα μύλεη κε ηα λύρηα ηνπ ηελ εμσηεξηθή ζθνπξηαζκέλε ζίηα ηνπ παξαζύξνπ. Πνύ θαη πνύ, κόλν, βνγθνύζε ή βξπρηόηαλ. ηαλ επηηέινπο έλα ρισκό θσο δηαπέξαζε ηε βξνρή ζαλ κηα ζθηά ζην ζθνηάδη, ε γπλαίθα ήηαλ αθόκα θαζηζκέλε ζην θξεβάηη, μπιηαζκέλε από ην θξύν. Τα ρέξηα ηεο, ζπλεζηζκέλα λα θσπειαηνύλ ζην πνηάκη, πνλνύζαλ, επεηδή είραλ κείλεη αθίλεηα θξαηώληαο ηελ θαξακπίλα. Γελ ηνικνύζε λα θνπλεζεί, γηαηί θνβόηαλ κήπσο ν ζόξπβνο μαλαδσληαλέςεη ην αηινπξνεηδέο. Πεηξσκέλε, θνπληόηαλ κόλν κε ην ξπζκό ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξνρή ζπλέρηδε λα πέθηεη ζαλ λα κελ επξόθεηην πνηέ λα ζηακαηήζεη. Μέζα από ην γθξίδν θσο θαηάθεξε λα δηαθξίλεη ηελ επηθάλεηα πνπ ζθηξηνύζε από ηε βξνρή θαη καθξηά ζην βάζνο, ην αρλό ζρήκα ηεο θνξπθήο ησλ δέλδξσλ πνπ μεπξόβαιιαλ από ην λεξό. Τν αηινπξνεηδέο έκελε αθίλεην. Ίζσο λα είρε θύγεη. Αθήλνληαο ην όπιν, ε γπλαίθα γιίζηξεζε από ην θξεβάηη θαη πιεζίαζε αζόξπβα ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί, καδεκέλν ζηελ άθξε ηεο βεξάληαο, παξαηεξώληαο ηελ ππεξαησλόβηα βειαληδηά, εθεί πνπ ήηαλ δεκέλν ην ζπίηη, ζαλ λα ήζειε λα δεη, αλ ζα ηα θαηάθεξλε λα πεδήμεη ζε θάπνην θιαδί πνπ πξνεμείρε. Γελ θαηλόηαλ ηόζν ηξνκεξό. Τώξα ε γπλαίθα κπνξνύζε λα ην δεη, λα δεη ηε γνύλα ηνπ κε ην βξεγκέλν ππθλό ηξίρσκα, ην αδπλαηηζκέλν ηνπ ζώκα θαη ηα πιεπξά ηνπ πνπ μερώξηδαλ από θάησ. Θα ήηαλ εύθνιν λα ην ππξνβνιήζεη, εθεί όπνπ ήηαλ θαζηζκέλν κε ηε καθξηά νπξά ηνπ λα ζθνππίδεη ην έδαθνο. Έθαλε πξνο ηα πίζσ, γηα λα πάξεη ην όπιν, όηαλ ην πνύκα γύξηζε πξνο ηε κεξηά ηεο. Χσξίο πξνεηδνπνίεζε, ρσξίο ηέλησκα ή έληαζε κπώλ, ην πνύκα πήδεμε πξνο ην παξάζπξν θαη έζπαζε ην ηδάκη. Ζ γπλαίθα έπεζε πξνο ηα πίζσ, πλίγνληαο κηα θξαπγή, άξπαμε ην όπιν θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν, αιιά αζηόρεζε. Γελ έβιεπε πηα ην δών πνπ είρε αξρίζεη λα πεξπαηά πάλσ θάησ, αιιά κπνξνύζε λα δηαθξίλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηελ θακπύιε ηεο πιάηεο ηνπ, θαζώο πεξλνύζε κπξνζηά από ην παξάζπξν. Τξέκνληαο, ε γπλαίθα μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μάπισζε. Ο κνλόηνλνο θαη αδηάθνπνο ζόξπβνο ηνπ πνηακνύ θαη ηεο βξνρήο, ην δηαπεξαζηηθό θξύν, θαζόξηζαλ ηελ πείζκσζαλ. Σεκάδεςε ην παξάζπξν θαη εηνίκαζε ην όπιν. Έπεηηα ζεθώζεθε μαλά, γηα λα θνηηάμεη. Τν πνύκα είρε απνθνηκεζεί κε ην θεθάιη ζηεξηγκέλν ζηα πόδηα, ζαλ γάηα. Γηα πξώηε θνξά από ηόηε πνπ άξρηζε λα βξέρεη, αηζζάλζεθε ηελ επηζπκία λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. Γιίζηξεζε πξνο ην θξεβάηη θαη ηπιίρηεθε κε ην πάπισκα. Θα έπξεπε λα είρε θύγεη, όηαλ κπνξνύζε, όηαλ νη δξόκνη ήηαλ αθόκα αλνηθηνί, πξηλ αθόκα παξαζπξζεί ε βάξθα ηεο. Καζώο ηαιαληεπόηαλ κία κπξνζηά θαη κία πίζσ ζηνλ ξπζκό ησλ δνλήζεσλ ηνπ ζπηηηνύ, έλα ζθίμηκν ζην ζηνκάρη ηήο ζύκηζε όηη δελ είρε θάεη θαη δελ ζπκόηαλ από πόηε ήηαλ λεζηηθή. Πεηλνύζε πνιύ, όπσο θαη ην αηινπξνεηδέο. Τξύπσζε ζηελ θνπδίλα, άλαςε θσηηά κε κεξηθά θνκκάηηα μύινπ πνπ είραλ απνκείλεη. Αλ απηή ε θξίζηκε θαηάζηαζε ζπλερηδόηαλ, ηόηε ζα έθαηγε ηελ θαξέθια, ίζσο αθόκα θαη ην ηξαπέδη. Αξπάδνληαο ην ηειεπηαίν θνκκάηη θαπληζηνύ θξέαηνο πνπ θξεκόηαλ από ην ηαβάλη, ην έθνςε ζε ρνληξέο θέηεο θαη ηηο έβαιε ζην ηεγάλη. Ζ ηζίθλα ηνπ θξέαηνο ηε δάιηζε. Δίραλ απνκείλεη κεξηθά κπαγηάηηθα κπηζθόηα θαη ζα κπνξνύζε λα θάλεη θαθέ. ζν γηα λεξό, ππήξρε άθζνλν. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θάεη, είρε μεράζεη ηελ ύπαξμε ηνπ πνύκα, σο ηε ζηηγκή πνπ απηό 2

3 άξρηζε λα βνγθάεη. Πεηλνύζε θαη απηό. «Άζε κε λα θάσ» ηνύ θώλαμε «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» θαη ρακνγέιαζε πνλεξά. Καζώο εηνηκαδόηαλ λα θξεκάζεη ην ππόινηπν θξέαο ζην θαξθί, ην πνύκα έβγαιε έλα βαζύ βξπρεζκό, θαη παξαιίγν λα ηεο πέζεη ην θξέαο. ηαλ ηειείσζε ην θαγεηό, μαλαγύξηζε ζην θξεβάηη θαη μαλαπήξε ηελ θαξακπίλα. Τν ζπίηη ηώξα είρε αλέβεη ηόζν ςειά, πνπ δελ αθνπκπνύζε ζην αλάρσκα, όηαλ ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ ην έζπξσρλε πξνο ηα εθεί. Τν θαγεηό ηελ είρε δεζηάλεη. Μπνξνύζε λα απαιιαγεί από ην δών, όζν ην θσο δηαπεξλνύζε αθόκα ηε βξνρή. Γιίζηξεζε αξγά πξνο ην παξάζπξν. Τν πνύκα ήηαλ αθόκα εθεί θαη είρε αξρίζεη λα θηλείηαη γύξσ γύξσ ζηε βεξάληα. Τν θνίηαμε επίκνλα ρσξίο λα θνβεζεί. Έπεηηα, ρσξίο λα ζθεθηεί απηό πνπ έθαλε, άθεζε ην όπιν, έθαλε ην γύξν ηνπ θξεβαηηνύ θαη πήγε ζηελ θνπδίλα. Τν πνύκα πεγαηλνεξρόηαλ αλήζπρν. Ζ γπλαίθα μεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη, δηέζρηζε ην δσκάηην, γηα λα πιεζηάζεη ην παξάζπξν θαη από ην ζπαζκέλν ηδάκη ην πέηαμε έμσ. Από ηελ άιιε πιεπξά αθνύζηεθε κηα θξαπγή πείλαο θαη θάηη ζαλ ειεθηξηζκόο δηαπέξαζε ην δών θαη ηε γπλαίθα. Έθπιεθηε από απηό πνπ κόιηο έθαλε, επέζηξεςε ζην θξεβάηη ηεο. Άθνπγε ην πνύκα λα θαηαζπαξάδεη ην θξέαο, ην ζπίηη θνπληόηαλ γύξσ ηεο. ηαλ μύπλεζε πάιη, θαηάιαβε ακέζσο όηη όια είραλ αιιάμεη. Ζ βξνρή είρε ζηακαηήζεη. Πξνζπάζεζε λα αηζζαλζεί ην θνύλεκα ηνπ ζπηηηνύ, αιιά ην ζπίηη ηεο δελ ηαιαληεπόηαλ πηα πάλσ ζην λεξό. Άλνημε ηελ πόξηα θαη είδε κέζα από ηε ζθηζκέλε ζίηα έλαλ θόζκν εληειώο δηαθνξεηηθό. Τν ζπίηη ηεο είρε αξάμεη πάλσ ζην αλάρσκα, εθεί όπνπ ήηαλ πάληα. Μεξηθά βήκαηα πην πέξα, ην πνηάκη θπινύζε νξκεηηθά, αιιά δελ θάιππηε ην ρώξν κεηαμύ ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο γέξηθεο βειαληδηάο. Τν πνύκα είρε εμαθαληζηεί. Τα ίρλε βεκάησλ πνπ μεθηλνύζαλ από ηελ απιή κε θαηεύζπλζε ηε βειαληδηά θαη ην βάιην, ήδε εμαθαλίδνληαλ ζηε καιαθή ιάζπε. Καη εθεί ζηε βεξάληα, βξηζθόηαλ θαγσκέλν σο ην θόθθαιν ό,ηη απέκεηλε από ην θξέαο. Πεγή: Louis Dollarhide, The Gift in Mississippi Writers: Reflections of Childhood and Youth, Volume I. Edited by Dorothy Abbott, University Press of Mississippi, Μεηάθξαζε: Οκάδα PISA ηνπ Κ.Δ.Δ. 3

4 Με βάζε όζα δηαβάζαηε ζηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία, λα απαληήζεηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο. (Οη αξηζκνί ζην αξηζηεξό πεξηζώξην ηνπ θεηκέλνπ κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα βξείηε ηα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο.) Δρώτηση 1: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζεί δηάινγνο δύν πξνζώπσλ πνπ δηάβαζαλ ην θείκελν «Σν δώξν». Βξείηε κέζα ζην θείκελν ηα ζηνηρεία πνπ ν θάζε ζπλνκηιεηήο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ άπνςή ηνπ. πλνκηιεηήο 1... πλνκηιεηήο

5 Δρώτηση 2: ΤΟ ΓΩΡΟ ε πνηα ζέζε βξίζθεηαη ε γπλαίθα ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο; Α. Δίλαη πάξα πνιύ αδύλακε, γηα λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο έπεηηα από πνιιέο κέξεο ρσξίο ηξνθή. Β. Τπεξαζπίδεη ηνλ εαπηό ηεο από ην άγξην δών. Γ. Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Γ. Έλα πνηάκη πνπ μερείιηζε, παξέζπξε ην ζπίηη ηεο. Δρώτηση 3: ΤΟ ΓΩΡΟ Αθνινπζνύλ θάπνηεο από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ζην πνύκα. «Σν νπξιηαρηό ηελ μύπλεζε κέζα ζηε λύρηα, έλαο ζόξπβνο πνπ έθξπβε κεγάιε αγσλία...» (ζεηξά 38) «Έλα άιιν νπξιηαρηό αδύλακν θαη ιηγόηεξν δηαπεξαζηηθό, ήηαλ ε απάληεζε...» (ζεηξέο 49-50) «... είρε αθνύζεη ηηο θξαπγέο ηνπο από καθξηά, πνπ έκνηαδαλ κε θξαπγέο πόλνπ» (ζεηξέο 58-59) Λακβάλνληαο ππόςε ηη ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, γηαηί θαηά ηελ άπνςή ζαο ν ζπγγξαθέαο απνθάζηζε λα παξνπζηάζεη ην πνύκα κε ηέηνηνπ είδνπο πεξηγξαθέο; Δρώτηση 4: ΤΟ ΓΩΡΟ «Σόηε αθξηβώο ηξίδνληαο θαη αγθνκαρώληαο ην ζπίηη μεξηδώζεθε...» (ζεηξά 27) Ση ζπλέβε ζην ζπίηη ζ απηό ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο; Α. Σν ζπίηη θαηέξξεπζε. Β. Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Γ. Σν ζπίηη ζπγθξνύζηεθε κε ηε βειαληδηά. Γ. Σν ζπίηη βνύιηαμε ζην βάζνο ηνπ πνηακνύ. 5

6 Δρώτηση 5: ΤΟ ΓΩΡΟ ύκθσλα κε ην θείκελν, ηη έθαλε ηε γπλαίθα λα ηαΐζεη ην πνύκα; Δρώτηση 6: ΤΟ ΓΩΡΟ Όηαλ ε γπλαίθα ιέεη: «αξγόηεξα ζα αζρνιεζώ καδί ζνπ» (ζεηξέο ), ζέιεη λα πεη όηη: Α. Δίλαη ζίγνπξε όηη ην αηινπξνεηδέο δελ ζα ηεο θάλεη θαθό. Β. Πξνζπαζεί λα ηξνκάμεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Γ. Δρεη ηελ πξόζεζε λα ηαΐζεη ην αηινπξνεηδέο. Δρώτηση 7: ΤΟ ΓΩΡΟ Πηζηεύεηε όηη ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ «Σν δώξν» απνηειεί έλα θαηάιιειν ηέινο γηα ηελ ηζηνξία; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο εμεγώληαο πώο ε ηειεπηαία πξόηαζε ζπλδέεηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.78-85), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 6

7 ΣΟ ΓΩΡΟ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΩΤΗΣΗ 1Α (πλνκηιεηήο 1 «άθαξδε θαη ζθιεξή») Παξέρεη ζηνηρεία από ην θείκελν, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη άθαξδε θαη ζθιεξή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξόζεζή ηεο λα ππξνβνιήζεη ην πνύκα ή ζην γεγνλόο όηη ππξνβόιεζε πξαγκαηηθά ελαληίνλ ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απνζπάζκαηα από ην θείκελν ή λα εθθξαζζεί κε δηθά ηνπ ιόγηα. Πξνζπαζεί λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Είλαη ζθιεξή, εθ όζνλ ην πξώην πξάγκα πνπ ζθέθηεθε ήηαλ λα ζθνηώζεη ην πνύκα. Γειάεη όηαλ ζθέθηεηαη όηη ζα ζθνηώζεη ην αηινπξνεηδέο. Ελώ ηξώεη, γειάεη αθνύγνληαο ην πνύκα λα κνπγθξίδεη. Άξπαμε ην ηνπθέθη θαη ππξνβόιεζε πξνο ην παξάζπξν. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Απάληεζε αόξηζηε θαη αλεπαξθήο. Δελ αγαπά ην πνύκα. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε απίζαλε ή εθηόο ζέκαηνο. Είλαη ζθιεξή, δηόηη αθήλεη ην αηινπξνεηδέο έμσ. [Είλαη απίζαλν λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά εμαηηίαο ηνπ θηλδύλνπ πνπ ην πνύκα αληηπξνζσπεύεη ζηελ αθήγεζε.] Τν αγόξη λνκίδεη όηη ε γπλαίθα έπξεπε λα δείμεη πεξηζζόηεξν νίθην. [ Εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην αγόξη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 1Β (πλνκηιεηήο 2 «ζπκπνλεηηθή») Πξνηείλεη ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα όηη ε γπλαίθα είλαη ζπκπνλεηηθή. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε ηεο λα ηαΐζεη ην πνύκα ή ζηε ζπκπόληα ηεο πξνο ην πνύκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθά ηνπ ιόγηα. Είλαη γελλαηόδσξε εθόζνλ κνηξάδεηαη ηελ ηξνθή ηεο κε ην αηινπξνεηδέο. Τνπ δίλεη θξέαο. Ξεθξέκαζε ην θξέαο πνπ είρε απνκείλεη θαη ην πέηαμε έμσ από ην ζπαζκέλν ηδάκη. [Απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ] Όηαλ αθνύεη ην πνύκα γηα πξώηε θνξά, ζθέπηεηαη όηη είλαη έλαο ήρνο ζιηβεξόο, θαη όρη ηξνκαθηηθόο. [Έλδεημε όηη ε γπλαίθα είλαη ηθαλή λα αηζζαλζεί ζπκπόληα γηα ην πνύκα.] Τν θείκελν ιέεη: «Είρε αλάγθε λα θιάςεη γηα ηνλ εαπηό ηεο, γηα όινπο, γηα όια όζα άγγημε ε πιεκκύξα. [Παξαζέηεη έλα απόζπαζκα, όπνπ θαίλεηαη ην γεληθόηεξν ζπλαίζζεκα ζπκπόληαο.] 7

8 Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Ελεξγεί κε ζπκπόληα. Είλαη θαιή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθέθηεηαη όηη ε γπλαίθα είλαη έλα πξόζσπν αμηαγάπεην. [Εθηόο ζέκαηνο: εμεγεί απηό πνπ ιέεη ην θνξίηζη ζην δηάινγν, αληί λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζε.] ΔΡΩΤΗΣΗ 2 Σν ζπίηη ηεο πεξηθπθιώζεθε από ηα λεξά ηεο πιεκκύξαο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 3 Γείρλεη όηη νη πεξηγξαθέο απηέο ζηνρεύνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η αλαθνξά ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο, νκνίσο, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Η απάληεζε κπνξεί λα: (1) δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα (ή αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο γεληθά) όζνλ αθνξά ηνλ πόλν. (2) καο πξνεηνηκάδεη γηα ηε ζπκπνλεηηθή ζηάζε ηεο γπλαίθαο απέλαληη ζην πνύκα ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο. (3) παξνπζηάδεη ην πνύκα σο αληηθείκελν ζπκπόληαο. Οη θξαπγέο ηνπ πνύκα είλαη ζρεδόλ αλζξώπηλεο, ζπλεπώο είλαη ζαλ ηε γπλαίθα, θαη αηζζαλόκαζηε νίθην θαη γηα ηνπο δπν. [Σαθήο αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηε γπλαίθα / ζηνπο αλζξώπνπο (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Απηό καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ακέζσο όηη θαη ην πνύκα είλαη επίζεο ζύκα ηεο πιεκκύξαο. [Έκκεζε αλαθνξά ζην ζύλδεζκν αλάκεζα ζην πνύκα θαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ εθθξάδεηαη κε ην «επίζεο». (1) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Η γπλαίθα θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη ιύπε αθνύγνληάο ην, πξηλ αθόκα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. [Σπλδέεη απηέο ηηο πεξηγξαθέο κε ηε κεηαγελέζηεξε ζπκπνλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο (2), ρσξίο ζαθή αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ή ζην απνηέιεζκα.] Αηζζαλόκαζηε ιύπε γηα ην πνύκα. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ. (3) Σαθήο αλαθνξά ζηελ εληύπσζε πνπ πξνμελεί ζηνλ αλαγλώζηε.] Δείρλεη ιππεκέλν θαη ηξνκαγκέλν. [ Οξζή θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πεξηγξαθώλ (3), κε έκκεζε αλαθνξά ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα.] 8

9 Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη ζε πηζαλέο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα (ή ζε εληππώζεηο πνπ πξνθαινύληαη ζηνλ αλαγλώζηε) όρη όκσο ζηνλ νίθην. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζε επεηζόδηα ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηελ πξόζεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκόζθαηξα αγσλίαο ή κπζηεξίνπ. (Λέμεηο όπσο «ελδηαθέξνλ», «επθνινδηάβαζην» θαη «μεθάζαξν» ζεσξνύληαη πνιύ αόξηζηεο). (2) ζηε ηδέα όηη ην πνύκα παξνπζηάδεηαη από ηελ νπηηθή γσλία ηεο γπλαίθαο. Δηόηη απηό δεκηνπξγεί αγσλία. Δελ μέξνπκε αιεζηλά πνηνο θσλάδεη. [1]] Δελ μέξνπκε ηη είλαη απηό, αθξηβώο όπσο θαη ε γπλαίθα. [Σπλδπαζκόο ηνπ (1) θαη ηνπ (2).] Πεξηγξάθεη ηα αηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο πξνο ην πνύκα. [2] Αλαθέξεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Η αλαθνξά ζηελ πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ εληύπσζε πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε, λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Αλαθνξέο ζηελ αθήγεζε, επίζεο, κπνξεί είλαη ζαθείο ή λα ππνλννύληαη. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη: (1) ζηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηνπ πνύκα. (2) ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πεξηγξαθέο απηέο ηαηξηάδνπλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Τν πνύκα είλαη έλα άγξην δών θαη ηα άγξηα δώα θσλάδνπλ. [1] Τν πνύκα είλαη πεηλαζκέλν, θαη απηά ηα δώα θσλάδνπλ όηαλ πεηλνύλ. [1] Αθνύεη ηηο θσλέο ηνπ πνύκα γηαηί είλαη ζθνηεηλά θαη δελ κπνξεί λα ην δεη. [2] Αθνύγνληαο ην πνύκα ηώξα, ζπκάηαη κηα άιιε θνξά πνπ είρε αθνύζεη έλα. [2] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Απηό θάλεη ηελ αθήγεζε πην ελδηαθέξνπζα. Είλαη κηα γιώζζα ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθή. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Τν πνύκα θαίλεηαη ύπνπιν ζαλ λα πεξίκελε λα ηελ αξπάμεη Απηέο νη πεξηγξαθέο παξνπζηάδνπλ ην πνύκα κε έλα ηξόπν πνπ έρεη ζηόρν λα ηξνκάμεη ηνλ αλαγλώζηε. Αθεγείηαη ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ηνπ πνύκα. ΔΡΩΤΗΣΗ 4 Σν ζπίηη άξρηζε λα επηπιέεη. Άιιεο απαληήζεηο. 9

10 ΔΡΩΤΗΣΗ 5 Αλαγλσξίδεη όηη ε πξάμε ηεο γπλαίθαο πξνθαιείηαη από νίθην ή ζπκπόληα γηα ην πνύκα. Σν ιππήζεθε. Δηόηη μέξεη ηη είλαη λα πεηλάεη θαλείο. Δηόηη είλαη έλαο ζπκπνλεηηθόο άλζξσπνο. Γηα λα ην βνεζήζεη λα δήζεη. Αλαγλσξίδεη όηη ε ηζηνξία δελ εμεγεί κε ζαθήλεηα πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο θαη / ή όηη δελ ηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη νύηε ε ίδηα. Δελ ζθεθηόηαλ ηη έθαλε. Κάησ από θάπνηα παξόξκεζε. Από έλζηηθην. Δελ γλώξηδε. Η ηζηνξία δελ ην ιέεη. Απαληά αλαθεξόκελνο ζην όηη ην πνύκα πεηλά ή έρεη αλάγθε από βνήζεηα, ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά ζηα θίλεηξα ηεο γπλαίθαο. Δηόηη πεηλνύζε. Δηόηη θώλαδε. Απάληεζε αόξηζηε, αλεπαξθήο ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σθεθηόηαλ όηη ην πνύκα ζα έθεπγε αλ ηνπ έδηλε λα θάεη. Δηόηη ην θνβόηαλ. Ήζειε λα ην θάλεη θαηνηθίδην. Γηα λα ην θάλεη θίιν ηεο. Γηαηί ην αγαπνύζε. ΔΡΩΤΗΣΗ 6 Πξνηίζεηαη λα ππξνβνιήζεη ην αηινπξνεηδέο. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 7 Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο. Αμηνινγεί θαηά πόζν ε ηειεπηαία πξόηαζε απνηειεί ηνλ επίινγν ζηα ζέκαηα ηεο αθήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε γπλαίθα θαη ζην πνύκα, ζην ζέκα ηεο επηβίσζεο, ζην ζέκα ηνπ δώξνπ ή ηεο επραξηζηίαο. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηνλ αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. 10

11 Ναη. Η αθήγεζε έθεξε ηε γπλαίθα κπξνζηά ζηελ νπζία ηεο δσήο θαη ην θαιά θαζαξηζκέλν θόθαιν είλαη έλα ζύκβνιν. Ναη. Υπνζέησ όηη ηα ππνιείκκαηα ηνπ θξέαηνο πνπ άθεζε ην πνύκα είλαη επίζεο έλα δώξν, ηνπ νπνίνπ ην κήλπκα είλαη «Ζήζηε θαη αθήζηε λα δήζνπλ». Ναη. Τν θόθαιν είλαη ζαλ έλα δώξν, θαη είλαη ην ζέκα ηεο αθήγεζεο. Ναη. Τν θόθαιν από ην θξέαο καο ζπκίδεη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηε γπλαίθα. Ταηξηάδεη δηόηη θαηά θάπνην ηξόπν ην δών ηελ επραξίζηεζε γηα ην θξέαο. Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Πξνρσξά πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο, αμηνινγεί όκσο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ην ύθνο θαη ην θιίκα όινπ ηνπ θεηκέλνπ. Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, απηό ηαηξηάδεη ζηνλ επζύ ηόλν ηεο αθήγεζεο. Ναη, απηό παξαηείλεη ην αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο. Όρη, είλαη πνιύ απόηνκν, ελώ ε ππόινηπε αθήγεζε είλαη πνιύ ιεπηνκεξήο. Η απάληεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θαηά ιέμε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. Αμηνινγεί ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζπζρεηίδνληαο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο. (Γηα παξάδεηγκα ην πνύκα πνπ θαηαβξνρζίδεη ην θξέαο, ε επίζθεςε ηνπ πνύκα ζην ζπίηη, ε πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ). Η άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ην αλ ε ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ ζπκθσλεί ή όρη κε ην πεξηερόκελν, κπνξεί λα είλαη ζαθήο ή λα ππνλνείηαη. Ναη, επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ ην πνύκα, έθαγε ην θξέαο. Όρη, ην απόζπαζκα πνπ αθνξνύζε ην θξέαο είρε ήδε ηειεηώζεη. Τειεηώλεη γηαηί ην θξέαο ηειείσζε θαη ην ίδην ζα γίλεη γηα ηελ αθήγεζε. Ναη. Τώξα πνπ έπεζε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηνπ πνηακνύ θαη ην θξέαο θαγώζεθε, ην αηινπξνεηδέο δελ έρεη πιένλ ιόγν λα κείλεη. Σθέπηνκαη όηη είλαη έλα θαιό ηέινο δηόηη είλαη ε απόδεημε όηη έλα πνύκα πξάγκαηη ζηακάηεζε ζηε βεξάληα ηεο. [Κπξηνιεθηηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ: πξάγκαηη ζπλέβεζαλ ηα γεγνλόηα]. Απηό ηαηξηάδεη θαιά ζην λα πεξηγξάςεη πσο ήηαλ κεηά ηελ πιεκκύξα. [Αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο πιεκκύξαο.] Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο. Όρη, ην δώξν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Όρη. Θα ήηαλ θαιύηεξα λα ηειείσλε κε θάηη πην ζπλαξπαζηηθό. [Δελ ζπζρεηίδεη ην ηέινο κε ηελ ππόινηπε αθήγεζε.] Τειεηώλεη κε κηα πεξηγξαθή ηνπ θόθαινπ. Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Ναη, δείρλεη όηη δελ ήηαλ παξά έλα όλεηξν. Όρη, δηόηη ν αλαγλώζηεο δελ μέξεη γηαηί ην πνύκα ην έζθαζε. Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 11

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα