H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ."

Transcript

1 H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ. Ο Γηνλύζηνο Φηιόζνθνο (κνπζείν Βξέιε Ηωάλληλα Σελ θαζνξηζηηθή αιιαγή ηνπ ξνπ ησλ «εζπραζηηθψλ» ζρέζεσλ κεηαμχ Σνπξθνθξαηίαο θαη Διιήλσλ, ζηελ Ήπεηξν ζα επηβάιιεη ε επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιόζνθνπ ζηα 1600 θαη (Καηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζπραζκνχ, νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηζνδπλακνχζε κε αζέβεηα ελαληίνλ ηεο ζείαο βνχιεζεο θαη απαηηνχζε ηελ παηξηαξρηθή θαηαδίθε. Ηδνχ θαη ε αληίδξαζε θαηά ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γηνλπζίνπ. Έλαλ αηψλα ζρεδφλ αξγφηεξα ην Παηξηαξρείν ζα αθνξίζεη ην έξγν «Πίζηεο» ηνπ κνλαρνχ Νεθηάξην Σέξπνπ, ην νπνίν απνηεινχζε θήξπγκα θαηά ηεο εζλνινγηθήο αθνκνίσζεο ησλ Διιήλσλ.) Ο κεηξνπνιίηεο Λαξίζεο Γηνλχζηνο ν Β Φηιφζνθνο θπιφζνθνο (Φηιφζνθνο επεηδή είρε ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία γηα θηινζνθία. θπιφζνθνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, επεηδή εμεγέξζεθε θαηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο) είρε δηαλνεζεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ηνλ Διιεληζκφ ιφγσ ηεο εθνχζηαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Σνχξθνπο. Ο Φηιφζνθνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, έβιεπε φηη κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία νδεγνχζε ζηελ εηξεληθή εμσκνζία ησλ Διιήλσλ θαη εμεγέξζεθε. Πάλησο, φρη άζθνπα επέιεμε ηελ Ήπεηξν. Πρωτεργάτης και εμπνεσστής τοσ Δ. Φιλόσουοσ ήταν ο επίσκοπος Δρσϊνοπόλεως και Αργσροκάστροσ Ματθαίος ( ) Πιθανόν βέπορ Γποπολίζιορ καηά ηον Βαζίλειο Μπαπά (Βλεπ. Μπαπάρ Β., 1966, Το Γέλβινο ηηρ Βοπείος Ηπείπος και οι γειηονικέρ ηος πεπιοσέρ, Αθήνα, ζελ.41). Από ένα γπάμμα ηος Μάξιμος ηος Πελοπονήζιος ππορ ηο Μαηθαίο ημεπομηνίαρ , θαίνεηαι όηι ο Μηηποπολίηηρ ήηαν ο βαζικόρ ππωηεπγάηηρ ηηρ επανάζηαζηρ ηος Γιονςζίος ηος Φιλόζοθος ζηα «. Το ππώηο αίηιον εζύ ηον εκίνηζερ και έθεπερ και εθύλαγερ ηον εσθπόν ηος κόζμος (εννοεί ηον Γιονύζιο ηον Σκςλόζοθο) μέζα ειρ ηο επαινεηόν ηούηο Κάζηπον έωρ όπος ηο εξαθανίζαηε. Και εμένα όπος δεν ήθελα να ηον ακούζω ηον θεοκαηάπαηο και όπος ζαρ εζςμβούλεςα να ηον διώξεηε, εζηείλαηε άνθπωπο μέζα ειρ ηο κελλίον να με θονεύζη.» (Βλεπ. Πεπιοδικό «Ηπειπωηικά σπονικά, έηορ Η, ζελ. 182) Σηιρ επαναζηαηικέρ ενέπγειερ ηος Γ. Φιλόζοθος ππωηοζηαηούζαν ο Λάμππορ, γπαμμαηικόρ ηος Οζμάν Παζά ηων Ιωαννίνων, ο γνωζηόρ ζηη λαϊκή παπάδοζη Γελή Γιώπγηρ, επίζηρ γπαμμαηικόρ ηούπκος και ο Τζίπιπορ από ηην Παπαμςθιά. Ζ εμέγεξζή ηνπ φκσο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη θαη έηπρε ζθιεξήο θξηηηθήο απφ κεξίδα Διιήλσλ. (θιεξφηεξνο επηθξηηήο ηνπ ζηάζεθε ν Μάμηκνο Πενινπνλλήζηνο, ν νπνίνο, φπσο αλαθέξζεθε, ζεσξνχζε φηη ε Σνπξθνθξαηία ήηαλ ζέιεκα ζενχ θαη γη απηφ έθξηλε φηη ε νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ήηαλ αλψθειε) Ο Γηνλχζηνο πηάζηεθε αηρκάισηνο θαη ζαλαηψζεθε κε θξηθηφ θαη απάλζξσπν ηξφπν. Οη Σνχξθνη ηνλ έγδαξαλ δσληαλφ θαη ηνλ ζνχβιηζαλ, ελψ ην δέξκα ηνπ ην γέκηζαλ κε άρπξα θαη ην γπξφθεξλαλ ζηα Γηάλλελα γηα εθθνβηζκφ. Σα αληίπνηλα ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ζθιεξά. Αξθεηά ρσξηά ιεειαηήζεθαλ θαη εξεκψζεθαλ. Οη ρξηζηηαλνί εθδηψρηεθαλ θαη πνιιά πξνλφκηα θαηαξγήζεθαλ. Μεηαμχ

2 απηψλ ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη άξρηζε ην παηδνκάδσκα θαη ε πξαθηηθή ηνπ βίαηνπ εμηζιακηζκνχ. «Οη βαζαληζκνί, νη βηαζκνί, νη δνινθνλίεο αζψσλ ρσξηθψλ θαη κνλαρψλ, θπξίσο ζηελ Παξακπζηά θαη ζηα Γηάλλελα, νη ιεειαζίεο εθθιεζηψλ, ε βαξηά θνξνινγία, ε βίαηε έμσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάζηξνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Ζπείξνπ, ην παηδνκάδσκα, ν εμηζιακηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ ζπαρήδσλ θαη νη καδηθνί εμηζιακηζκνί ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, ζπλζέηνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ησλ ζθεληθφ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε νιφθιεξν ηνλ 17 ν αηψλα» (Βιεπ. Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει 88-89) Παξαηαχηα ηα επεξγεηήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ, ήηαλ ζπνπδαηφηαηα γηα ην έζλνο. Ζ Δπαλάζηαζή ηνπ Γ. Φηιφζνθνπ έβαιε έλα ηέινο ζηνλ «Ζζπραζκφ» ηνπ Έιιελα Ζπεηξψηε. Οη Ζπεηξψηεο γλψξηζαλ ζε φιν ην κεγαιείν ηεο ηελ ηνπξθηθή βαλαπζφηεηα θαη βηαηφηεηα, θαηαθέξλνληαο έηζη, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο καθξφπλννπο ζηφρνπο ηεο θαη λα μεζεθσζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή καηαίσζή ηνπο. Όια απηά ζεκάδεπαλ ηελ απαξρή ηεο επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Ήπεηξν θαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ε κηθξή θαη αλέκπεηξε απηή επαλάζηαζε απνηειεί ηζηνξηθή ζηάζκε γηα ην Γέλνο ζπλνιηθά.

3 ΟΗ ΠΡΟΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ 21 (Μπαξάο) Ο νθηαλόο. Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν νθηαλφο ( ) απφ ηελ Πνιχηζηαλε Πσγσλίνπ, επίζεο επίζθνπνο Αξγπξνθάζηξνπ θαη Γξπτλνπφιεσο, κπξνζηά ζηνλ ίδην θίλδπλν νινθιεξσηηθνχ εμηζιακηζκνχ, παξάηεζε ηελ επηζθνπή, έδσζε ην ζπαζί θαη έζηεζε ην ιεκέξη ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Θαλάζε ζηελ Πνιχηζηαλε. «Δίλαη ν πξψηνο, αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζηακάηεζε ηνπο κηθηνχο γάκνπο θαη απνκάθξπλε ηνπο εμσκφηεο απφ ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά αλαγθάδνληαο ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ακηγή κνπζνπικαληθά ρσξηά».( Μπαξάο Β., 1966, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλα, ζει , 133) Ο Παπά Γηάλλεο Θεκειήο. Ζ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ απαίηεζε ηελ ζχκπξαμε ηνπ αληηζηαζηαθνχ ιφγνπ θαη ηεο ηζρχο ησλ πξάμεσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ είλαη γλσζηή ε ελέξγεηα ηνπ ζπγρξφλνπ ηνπ νθηαλνχ, ηνπ Παπά Γηάλλε Θεκειή, παηέξα ηνπ ακνπήι ηνπ Κνπγθηψηε. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Μαραιά δελ ηνλ αθνινχζεζαλ ζηνλ αγψλα ηνπ αληίζηαζεο θαηά ηνπ εμηζιακηζκνχ θαη έγηλαλ εμσκφηεο. Ο Παπά Γηάλλεο μεθιήξηζε δηα ηνπ νινθαπηψκαηνο ησ ρσξηφ, γθξέκηζε ην κηλαξέ ηνπ ηδακηνχ, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ εθθιεζία θαη πήξε ηα βνπλά. Ο αθνξηζκέλνο κνλαρόο Νεθηάξηνο Σέξπνο. Έδεζε θαηά ηνλ 18 ν αηψλα. Σν έξγν ηνπ «Πίζηηρ», ην νπνίν ηππψζεθε ζηε Βελεηία ην 1732 ζε ρηιηάδεο αληίηππα αληηθαηνπηξίδεη αλάγιπθα ηηο δνθεξέο ζθελέο θαη ζηηγκέο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Διιεληζκνχ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηψλα. Παξνπζηάδεη ηελ ειεεηλφηεηα ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ, ηελ εμνπζέλσζή ηνπο κπξνζηά ζηνπο ηπξαλληθνχο θφξνπο θαη επηζέζεηο ησλ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ, πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο, δέζκηαο πιένλ ζην άξκα ηεο κνπζνπικαληθήο κηζαιινδνμίαο. Με ηνλ γξαπηφ ιφγν ηνπ ζε θαζαξά δεκνηηθή γιψζζα ν Σέξπνο θαιεί ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζε ελεξγψ αληίζηαζε θαηά ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ γηα εζλνινγηθή αθνκνίσζε θαη ζξεζθεπηηθή εμσκνζία. Μέζα ζην δηνγθσκέλν ξεχκα αιιαμνπηζηίαο ην θήξπγκα ηνπ απνηειεί ηελ κφλε πεγή αληίζηαζεο. Σν Παηξηαξρείν, πηζαλφλ επεηδή ν Σέξπνο ζηηγκάηηζε ηελ αδξάλεηα ηεο εθθιεζίαο ζηελ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ, αθφξηζε ην έξγν ηεο «Πίζηεωρ»

4 Ο δηαθωηηζηήο Κνζκάο ν Αηηνιόο. Ζ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία πξνζεγγίδεη ηνλ Πάηξν Κνζκά ηνλ Αηησιφ, πεξηζζφηεξν σο έλα δηαθσηηζηή, παξά σο θιεξηθφ. Μαζεηήο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, ελφο απφ ηνπ κεγαιχηεξνπο δηα λννχκελνπο ζην ρψξν ρξφλν ηεο Ζπείξνπ, είλαη αλακθίβνια ν ζηπινβάηεο ηνπ ιφγηνπ θαη ιατθνχ δηαθσηηζκνχ σο πξνο ηελ ειιεληθή εζλφηεηα, γηα ηελ αλχςσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη κνξθσηηθήο ζηάζκεο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Ζ κεγαιεηψδεο απνζηνιή ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ νθείιεηαη ζηνλ Παηξηάξρε ηνλ εξαθείκ ην Β. Ο Πάηξν Κνζκάο έβιεπε κε δηνξαηηθφηεηα φηη ε απαηδεπζία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ απνηεινχζε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ Γέλνπο. Καηάθεξλε κε θπζηνινγηθή επηδεμηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ λα πχξσλε ηηο θαξδηέο ησλ πηζηψλ, λα ιχγηδε θαη έζηξεθε κε ην κέξνο ηνπ ηνπο ζθιεξνχο αληηπάινπο ηνπ. Ήμεξε λα επηθνηλσλεί άλεηα κε ηηο πςειέο επίζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο θαη κε ηνλ απιφ Έιιελα θαη λα αληηζηάζκηδε ζην έξγν ηνπ ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα ηελ απηνγλσζία θαη αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Δίλαη ν άλζξσπνο ε δχλακε ζηελ πίζηε ηνπ νπνίνπ, πξνηθηζκέλε κε ηελ πξέπνπζα κφξθσζε θαη θηινπαηξία, κεηαηξάπεθε ζε απξνζπέιαζηε δχλακε γηα ηελ αλαραίηηζε απηνθξαηνξηθψλ ζρεδηαζκψλ θαηά ησλ απξνζηάηεπησλ νκνγελψλ ηνπ. Οη δηαπηζηψζεηο ζηηο αιιεπάιιειεο πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Βφξεηα θαη Νφηηα Ήπεηξν, γηα ην κέγεζνο ηεο ηπξαλληθήο ηνπξθηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αιβαληθήο θαηαπίεζεο, θαζψο θαη ην ακείσην θχκα εμηζιακηζκψλ, πνπ εθείλνη απφ θνηλνχ ππνθηλνχζαλ θαη ππαγφξεπαλ, δελ ηνλ απνθάξδησλαλ. Γελ ηνλ απνγνήηεπζε νχηε ην γεγνλφο φηη νη πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Ήπεηξν ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο κεηά ηα Οξισθηθά (1770) θαη ηνλ ξνπζνηνπξθηθφ πφιεκν ( ). ηηο δηδαρέο ηνπ θήξπηηε κε πάζνο φηη «ηο ζσολείο ανοίγει ηην εκκληζία», φπνπ «μανθάνομεν ηι είναι θεόρ, ηι είναι η Αγία Τπιάρ, ηι είναι ο άγγελορ, ηι είναι η απεηή, ηι είναι δαίμονερ, ηι είναι η κόλαζηρ.» Οι διδασέρ ηος αποηελούζαν «ηην λαϊκή κοζμοθεωπία ηηρ εποσήρ» Ο Πάηξν Κνζκάο κέζα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνλαρνχ, άλνημε πεξηζζφηεξα ζρνιεία πάξα εθθιεζίεο, εθφζνλ κεξηκλά ηνπ ήηαλ ψζηε θάζε ρσξηφ λα είρε ην ζρνιείν ηνπ. Άλνημε ζρνιεία θαη ε θθιεζίεο κέζα απφ ηελ ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ απιψλ Διιήλσλ, νη νπνίνη, θπξίσο νη γπλαίθεο, δψξηδαλ αθφκα ηα ρξπζαθηθά ηνπο θαη ηα νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. Ο Άγηνο Κνζκάο, γξάθεη ν θεξθπξαίνο Κφκεο Γεκήηξηνο Μακσλάο, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ γεληθνχ πξνλνεηή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ da Mar, θαηαζθφπεπε ηνλ Άγην κφληκα «έθθαζε μέσπι ηο ζημείο, ώζηε να κάμη ηοςρ Τούπκοςρ βαθμοθόποςρ να ζςνειζθέποςν ηον οβολόν ηων ςπέπ ηων αγαθοεπγών ηούηων ιδπςμάηων».( Βακαλόπουλοσ Κ., 2003, Η ιςτορία τησ Ηπείρου, Θεςςαλονίκη, ςελ 124). Αθξηβψο εδψ έγθεηηαη θαη ε εχλνηα πνπ απφζπαζε απφ ηνλ Αιή παζά ησλ Ησαλλίλσλ,

5 ν νπνίνο κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Αγίνπ έθηηζε λαφ ζηε κλήκε ηνπ Έιιελα αγίνπ, κάιηζηα ζε εληειψο αξραηνειιεληθφ ζηπι. Ζ παξνπζία ηνπ κηα αθαηάπαπηε παξαίλεζε ειιεληθφηεηαο, εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ, κηα παξφξκεζε γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιεηζηήο ειιεληθήο κηθξνθνηλσλίαο θαηά ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη αιβαλνθξαηίαο. Ζ παξέκβαζή ηνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή κέρξη αθφκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, εληζρχνληαο ηελ νξζφδνμε ηαπηφηεηά ηνπο. Ο Πάηξν Κνζκάο δίδαμε ζηελ Ήπεηξν ψζηε ηα ειιεληθά ρσξηά λα έρνπλ ζρνιείν, αιιά θαη λα πεξηβάιινληαη απφ εθθιεζίεο θαη παξεθθιήζηα σο ακπληηθά ζξεζθεπηηθά ζρήκαηα, φπνπ ζηελ πςειφηεξε θνξπθή λα δεζπφδεη ν πξνθήηεο Ζιίαο. Ζ ηζρχ ηεο αγαζνεξγίαο ππέξ ηνπ έζλνπο ηνπ Αγίνπ Κνζκά κπνξεί λα δηαπηζησζεί κεηά ηελ 23 ε Απγνχζηνπ 1779, κέξα ζαλάησζεο ηνπ ππνθηλνχκελεο απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βεξαηίνπ. Ο Πάηξν Κνζκάο δελ κπήθε απιψο ζηελ αζαλαζία ηνπ Αγίνπ, αιιά έγηλε ν δσληαλφο κχζνο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζθιαβσκέλσλ Διιήλσλ, δηέπνληαο κάιηζηα θαη ηνπο ρξφλνπο ησλ κεηέπεηηα γελεψλ. Ο Παηξηάξρεο εξαθείκ ν Β. γελλήζεθε ζην Γέιβηλν ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα ζε αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. Πίζηεπε φηη κφλν ε Ρσζία ζα ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο. Γελ έθξπβε δηφινπ ηα αηζζήκαηά ηνπ θαη φηαλ ήηαλ Παηξηάξρεο. ( ) Ζ πξνθιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ Τςειή Πχιε, αλάγθαζε ην νπιηάλν λα ηνλ εμνξίζεη ζην Άγηνλ Όξνο. Οχηε, φκσο, εδψ εζχραζε. Πξσηνζηάηεζε ζηελ άηπρε επαλάζηαζε ησλ Οξιφθ θαη κεηά ηελ απνηπρία ηεο θαηέθπγε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη πέζαλε ην 1779, ηελ ίδηα ρξνληά κε ηνλ επλννχκελφ ηνπ Πάηξν Κνζκά. Μάμηκνο ν Πεινπνλήζηνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο δηαπξεπέζηεξνπο ζπγγξαθείο ηνπ 17 νπ αηψλα. Πξαγκαηηθφο δηαθσηηζηήο ηνπ ιανχ θαη «δεηλφο ζενιφγνο». Έθηαζε ζηα Ησάλληλα απφ Ηηαιία ζηα Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ππήξμε γηα ηελ επνρή πνιχ ζεκαληηθφ, πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Έγξαθε ηηο πξαγκαηείεο ηνπ ζρεδφλ ζε θνπβεληηαζηηθή γιψζζα θαη πάζρηδε λα εδξαηψζεη θη εδψ ηνλ θαηλνχξγην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο πνπ ηφηε κφιηο είρε δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ πξνεγνχκελν ζηελ Δπξψπε. Καηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ θπιαθίδεηαη. Μέζα απφ ηε θπιαθή γξάθεη ην πεξίθεκν ηειηηεπηηθφ ηνπ (ην κφλν πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηε Γεκνηηθή) κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμπκλήζεη ηνπο Σνχξθνπο, πηζαλψο γηα λα απαιιαγεί απφ ηα δεηλά. Μέρξη ην 1616 πνπ κέλεη ζηα Ησάλληλα, θεξχηηεη, δηδάζθεη θαη ζπγγξάθεη πνηθίιεο πξαγκαηείεο εζηθνζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θηινινγηθά θείκελα. ηνλ Μάμηκν θαίλεηαη φηη αλήθεη θαη ην ρξνληθφ ηνπ θπιφζνθνπ πνπ βξήθε θαη δεκνζίεπζε ν Πνπθεβίι ζην γλσζηφ έξγν ηνπ «Σαμίδη ζηελ Διιάδα». Μαηζαίνο επίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο «ίγνπξα ήηαλ Ζπεηξψηεο.Γελ απνθιείεηα δε λα ήηαλ θαη βέξνο Γεξνπνιίζηνο» αλαθέξεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο ζην βηβιίν ηνπ «Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ» Πξνηθηζκέλνο πάληα κε ζπάληα δηνηθεηηθά ραξίζκαηα θαηάθεξε λα επηβιεζεί πνιχ λσξίο ζην εθθιεζηαζηηθφ ζηεξέσκα ηεο Ζπείξνπ ζαλ Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ. Γηνηθνχζε ηφηε πέληε επηζθνπέο θαη ε εθθιεζηαζηηθή ηνπ δηθαηνδνζία έθζαλε κέρξη

6 ηα Αθξνθεξαχληα. «Όζν γηα ηελ κφξθσζή ηνπ, γξάθεη ν Μπαξάο, δελ γλσξίδνπκε, νχηε πψο, νχηε πνχ έκαζε ηα γξάκκαηα. Γλσξίδνπκε κφλν φηη ζαλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ έηαμε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ιανχ απφ ηηο απζαηξεζίεο ηνπ θαηαρηεηή». Απφ έλα γξάκκα ηνπ Μάμηκνπ ηνπ Πεινπνλήζηνπ πξνο ην Μαηζαίν εκεξνκελίαο , πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Μαηζαίνο ήηαλ ν βαζηθφο πξσηεξγάηεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ ζηα Παξαρσξνχκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή απηή: «. Σν πξψην αίηηνλ εζχ ηνλ εθίλεζεο θαη έθεξεο θαη εθχιαγεο ηνλ ερζξφλ ηνπ θφζκνπ (ελλνεί ηνλ Γηνλχζην ηνλ θπιφζνθν) κέζα εηο ην επαηλεηφλ ηνχην Κάζηξνλ έσο φπνπ ην εμαθαλίζαηε. Καη εκέλα φπνπ δελ ήζεια λα ηνλ αθνχζσ ηνλ ζενθαηάξαην θαη φπνπ ζαο εζπκβνχιεπα λα ηνλ δηψμεηε, εζηείιαηε άλζξσπν κέζα εηο ην θειιίνλ λα κε θνλεχζε. Αιιά εζχ ηνλ εζπκκάδσλεο θαη ηνλ εθίιεπεο θαη ηνλ έδηδεο ζέιεκα λα επινγά θαη λα αγηάδε ν θνλεχο θαη ηνζνχλησλ ςπρψλ θζνξεχο, φπνπ ήμεπξεο πψο έθακλε εηο ηα Σξίθθαια. Όια εηνχηα απφ εδηθήλ ζνπ αηηίαλ έγηλαλ, θαη εγψ κε εμεχξνληαο, σο μέλνο θαη απινχο άλζξσπνο, έιεγα θαη αλάγθαδα ηνλ θφζκνλ, φηαλ ήηαλ αζζελήο ν θχξ Μαλαζζήο, λα κε ζηεξγνχλ άιινλ παξά κφλνλ εζέλα».( Πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά ρξνληθά,έηνο Ζ, ζει. 182) Ο ΝΔΟ ΚΤΚΛΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΑ ΓΡΟΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ Σ ΑΡΜΑΣΑ Απφ ηνλ 17 ν αηψλα ε Πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ ηα Ησάλληλα δηαθξίλνληαλ γηα ηνλ άςνγν ζπλδπαζκφ ηεο παηξνπαξάδνηεο θνηλφηεηάο ηεο κε ηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη δφκεζήο ηεο ζε πξφηππα πνπ ππαγφξεπαλ νη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζρεηηθά κε ηα πιηθά αγαζά, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Ζ θνηλσλία ησλ Γηαλλησηψλ επέηξεςε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εγεζία ηνπ θιήξνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ άλνημε ηα πεξηζψξηα δξάζεηο ζηνπο λένπο παξάγνληεο, πνπ είλαη νη έκπνξνη θαη νη ιφγηνη. Με ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ζπλεηζθνξά ησλ εκπφξσλ επεξγεηψλ, ηα Γηάλλελα έδεηρλαλ ηαπηφρξνλα φηη απνηεινχζαλ έλα πνιπλνκηζκαηηθφ θέληξν ζπλαιιαγψλ, πνπ έθεξλε ζε επηθνηλσλία ηελ Δπξσπατθή Γχζε θαη Αλαηνιή. (Καηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Π. Αξαβαληηλνχ, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ν Κ. Βαθαιφπνπινο, ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα ε πεξηνπζία ησλ Διεψλ (ηα θνηλά πνπ δηαρεηξίδνληαλ νη επίηξνπνη ησλ ηεζζάξσλ εθθιεζηψλ θαη ηνπ αξραίνπ λνζνθνκείνπ) ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ ππνινγίδνληαλ ζε ξνχβιηα, ζε ράξηηλα θηνξίληα θαη ζε δξαρκέο. (Βιέπ. Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει 51) Ο «θξνπλφο» ηεο κφξθσζεο θαη ηεο παηδείαο πέξαζε βαζκηαία ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ινγίσλ, νη νπνίνη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είραλ πάξεη πνιπεδξηθή κφξθσζε ζηα θαιχηεξα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Γχζεο θαη Αλαηνιήο. Πνιινί εμ απησλ απνηεινχζαλ κε ηα ζπγγξάκκαηα ηνπο κέξνο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ ζηε Γχζε. Μηα ηέηνηα εμέιημε έθεξε ζαλ απνηέιεζκα ψζηε, φπσο ζεκεηψλεη ν Γ. Καξακπειηάο ηνλ 18 ν αηψλα απφ ηελ Ήπεηξν ηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Μαθεδνλία ηελ Αηησιναθαξλαλία θαη Πεινπφλλεζν θαη ηα άκεζα ζπλδεδεκέλα καδί ηνπο Δπηάλεζα θαηάγνληαλ ην 45 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ινγίσλ ηνπ Γέλνπο. «Αθξηβψο ζηα θσηεηλά κπαιά ησλ λεσηεξηζηψλ ιφγησλ ζηελ Ήπεηξν νθείιεηαη ε αλίρλεπζε ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη ε εδξαίσζε ηεο εζληθήο

7 ζπλείδεζεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ιεηηνχξγεζε επηβνεζεηηθά γηα λα αλαδεηρηνχλ ηα Γηάλλελα ζηε ζπνπδαηφηεξε ειιεληθή πλεπκαηηθή εζηία ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 219) ην ίδην ζπλδπαζκφ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε Ήπεηξνο είρε πεξηζζφηεξα νινθιεξσκέλα ειιεληθά ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα νπνία είραλ επίζεο απνρηήζεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνεγνχληαη κε ζπλέπεηα ησλ εζληθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ Δπηθάλεηνο ρνιή. Ηδξχζεθε ην 1647 κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γηαλληψηε κεγαιέκπνξα ηεο Βελεηίαο Δπηθάλεηνπ Ζγνχκελνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηνλ Ηδξπηή ηεο Δπηθάλεην Ζγνχκελν. Ο Δπηθάλεηνο Ζγνύκελνο ( ) ήηαλ γηνο ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο Μαξηέηηαο κε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Βελεηία. Απφ ην 1600 εγθαηαζηάζεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Νεάπνιε Ηηαιίαο. Σηκψκελνο θαη πνιχ αγαπεηφο απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ απνθαινχζαλ «έθιακπξν» θαη «εμνρφηαην» ζπλέρηζε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη ηα βαζηά γεξαηεηά. Ήηαλ νιηγνγξάκκαηνο, αιιά είρε κεγάιε αγάπε γηα ηα γξάκκαηα. Ζ ίδξπζε ηεο θεξψλπκεο ζρνιήο ζηα Ησάλληλα απνηειεί κηα απφ ηηο πξνζθνξέο ζηελ παηδεία. Με έμνδά ηνπ ηππψζεθαλ αξθεηά βηβιία, φπσο εθείλν ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο (1639), ε επαλέθδνζε ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Λάζθαξε (1645). Σν 1647, έθηηζε εθηφο Ησαλλίλσλ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, ηελ νπνία νλφκαζε Πεξίβιεπην. Σνλ ίδην ρξφλν κε ηελ ίδξπζε ηεο ζρνιήο ζηα Γηάλλελα έγξαςε ηε δηαζήθε ηνπ θαη άθεζε φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία ζε ηδξχκαηα θαη Δθθιεζίεο ηεο ηδηαίηεξήο ηνπ παηξίδαο. Σν 1687 δηνξίζηεθε δάζθαινο ζηε ζρνιή Δπηθάλεηνπ ν Γηαλληώηεο Μηραήι Μήηξνπ. Ο ιφγηνο θαη θιεξηθφο Μειέηηνο Μήηξνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη άξηζηεο ζπνπδέο ζηελ Πάδνβα νινθιεξψλνληαο ηελ Ηαηξηθ ή θαη Φηινζνθηθή ζρνιή. Τπήξμε ν πξψηνο ζπζηεκαηηθφο Έιιελαο γεσγξάθνο. Παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηνπ αηψλα ησλ Φαλαξησηψλ. πληαηξηάδνληαο ζην έξγν ηνπ ηε γεσγξαθία κε ηελ ηζηνξηνγξαθία, πξνζέθεξε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηηο Δπξσπατθ έο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο γηα ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Έζεζε πξψηνο ηελ ακεζφηεηα ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Σα έξγα ηνπ, ηδηαίηεξα ην «Γεσγξαθία παιαηά θαη λέα», ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ ξνκαληηθή δηάζηαζε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, φζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ιακπξνχ παξειζφληνο θαηαγσγήο θαη εζλνγέλλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ Διιήλσλ. Γηαδέρηεθε ηνλ Μειέηην Μήηξν ν Παξζέληνο Καηδηνύιεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο ιανγξαθίαο ππήξμε ζεκαληηθή. πγθέληξσζε 700 παξνηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα Ησάλληλα, ραξάζζνληαο έηζη κηα λέα ηζρπξή παξάδνζε, φζνλ αθνξά ηελ δεκνηηθή γιψζζα θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ ζηελ Ήπεηξν.

8 Γηάδνρφο ηνπο ζηελ αξρή ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο (1719), ππήξμε ν άιινο κεγάινο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο θαη θιεξηθφο, ν Μπαιάλνο Βαζηιόπνπινο ( ). Δίρε ζπνπδάζεη καζεκαηηθά θαη ειιεληθά κε δάζθαιν ην Μεζφδην Αλζξαθίηε. Δηθάδεηαη επίζεο, φηη θαη ν Μεζφδηνο Αλζξαθίηεο δηεηέιεζε ζρνιάξρεο ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο. Σεο ρνιήο Δπηθάλεηνπ πξνεγνύληαη ηα ζρνιεία ζην ζεκεξηλό Βόξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ. Αλ ε Δπηθάλεηνο ρνιή ππήξμε ε πξψηε επί Σνπξθνθξαηίαο ζηα Ησάλληλα, ζην βφξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ νη εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο πξνεγνχληαη. ηα 1633 ν Δπίζθνπνο Γξπτλνπνιεσο Κάιιηζηνο ζχζηεζε Διιεληθφ ζρνιείν ζην Αξγπξφθαζηξν. Δλψ ν Δπίζθνπνο επίζεο Γξπτλνπφιεσο νθηαλόο ίδξπζε ειιεληθφ ζρνιείν ην 1672 ζηελ Πνιχηζηαλε. (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 209.) Σν ειιεληθφ ζρνιείν ζην Γέιβηλν, ην νπνίν είρε ηδξπζεί πξηλ ην 1537, ζπλέρηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζρνιή απηή εμειίρηεθε ζε «Γξακκαηνινγηθή θαη Δπηζηεκνληθή ρνιή» ράξε ζηηο πινχζηεο ζπλδξνκέο ησλ Γειβηλησηψλ εκπφξσλ ζηε Βελεηία πχξνπ ηξάηε 1713 θαη π. Ρίδνπ 1742 ην Βεξάηη ιεηηνχξγεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, 17 ν αηψλα, δχν ειιεληθά ζρνιεία. Όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο Κ. Βαθαιφπνπινο, «Αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά είραλ δεκηνπξγεζεί ψζηε λα αλαραηηίζνπλ θαη λ απνηξέςνπλ ην ξαγδαίν εθκνπζνπικαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ δερφηαλ αθφξεηεο πηέζεηο απφ ηε ζηάζε ησλ Αιβαλψλ» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 210.) Ζ Γθηνύκεηνο ρνιή Πξψηνο ζρνιάξρεο ηεο Γθηνχκεηνο ρνιήο δηεηέιεζε ν δηαθεθξηκέλνο ιφγηνο θαη θιεξηθφο Βεζζαξίωλ Μαθξήο. Γελλήζεθε ζηα πνχδαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε δάζθαιν ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην. Γηαθξίλνληαλ γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, ηελ αλάπιαζε ησλ εζληθψλ ηδαληθψλ θαη ηε ζηεξέσζε ηεο πίζηεο ζην ζεφ θαη ηελ παηξίδα. Ζ κεγαιχηεξε πξνζθνξά ηνπ πξνο ηελ παηδεία ηνπ έζλνπο ζηάζεθε ην ζχγγξακκά ηνπ ηαρπνινγία (Γξακκαηηθή), ην νπνίν γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα απνηέιεζε ηηο βάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Έιιελα. Άιιν ζεκαληηθφ έξγν ηνπ είλαη ε «Δηζαγσγηθή Έθζεζηο πεξί ηξηψλ κεγίζησλ αξεηψλ: πίζηεσο, ειπίδνο θαη αγάπεο» (Βνπθνπξέζηη 1699), ην νπνίν βεβαηψλεη ην δηθφ ηνπ θηιειεχζεξν πλεχκα. Σνλ δηαδέρηεθε ν θιεξηθφο θαη ζνθφο δάζθαινο Γεώξγηνο νπγδνπξήο ( ) απφ ηα Γηάλλελα. Δίρε ζπνπδάζεη ζηελ Πάδνβα θαη Βελεηία θνληά ζηνπο ηππνγξάθνπο Γιπθείο. Ο Γ. νπγδνπξήο θξφληηζε γηα ηε ζηαζεξή εθαξκνγή λεσηεξηζηηθψλ κεζφδσλ ζε φια ηα πεδία δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο παηδείαο ζηνπο θιάδνπο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα ηηο ηδέεο ηνπ έγηλε ζηφρνο ηεο ηεηξάρξνλεο ζενινγηθήο έξηδαο, πνπ

9 μέζπαζε ζηα Ησάλληλα ην Σππηθά ε έξηδα αλαθηλεί ην ζέκα ησλ εζπραζηψλ ηνπ 14 νπ αηψλα, διδ αλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζεία νπζία θαη ζεία ελέξγεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχζε πξφζρεκα ηεο ζπληεξεηηθήο ηάμεο ησλ Ησαλλίλσλ, εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θιήξν, ελαληίνλ ηνπ θνξπθαίνπ δάζθαινπ Γεσξγίνπ νπγδνπξή, νη πξσηνπνξηαθέο ζέζεηο ηνπ νπνίνπ έθεξαλ ζηα Ησάλληλα έλαλ αλεπάληερν εθζπγρξνληζκφ ζηελ παηδεία θαη ην πλεχκα ηεο πφιεο. Ο Γεψξγην νπγδνπξήο εγθαηέιεηςε ηε Γθηνχκεην ρνιή ζηα Σνλ δηαδέρηεθε ν καζεηήο θαη ζπκπαηξηψηεο ηνπ ΜΔΘΟΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΗΣΖ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θνξπθαίν ιφγην ηνπ Γέλνπο. Καηέρεη δηαπξεπή ζέζε ζηνλ πξψηκν Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. «Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ Δπξσπαίσλ επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο ηνπ. ( Μάξγαξε Βαο. Κ., πγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ησλ Ησαλλίλσλ, Γηάλλελα 1991, ζει. 47. ) Δίλαη ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ αξραΐδνπζα, σο γιψζζα δηδαζθαιίαο, κε ηε δεκψδε θαη ν πξψηνο εηζεγεηήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ σο μερσξηζηή επηζηήκε ζηελ Διιάδα. Ο Αλζξαθίηεο ππήξμε ζχκα ηνπ πάζνπο ηνπ γηα πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαη γηα ηελ απιή, θαηαλνεηή γιψζζα. Σν θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Αλζξαθίηε απέβιεπε ζηε ζχδεπμε ηεο θηινζνθίαο κε ηε ζενινγία, πνπ, φπσο αλακελφηαλε, ηνλ έθεξε αληηκέησπν κε ηηο ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Σν Παηξηαξρείν, πνπ εθπξνζσπνχζε ηνλ παξαδνζηαθφ εγεηηθφ ζεζκφ ηνπ Διιεληζκνχ, δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζην λεσηεξηζηηθφ επξσπατθφ πλεχκα ηνπ Αλζξαθίηε. Σν 1723, ηνλ θαηαδίθαζε εξήκελ ζε θαζαίξεζε ηνπ ηεξαηηθνχ ηνπ αμηψκαηνο. πνχδαζε ζηε Βελεηία γηα θηινζνθία, ζενινγία θαη καζεκαηηθέο επηζηήκεο. ηελ Διιάδα επέζηξεςε ζηα πλέβαιε φζν θαλέλαο άιινο ζηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Δκθχζεζε κε πάζνο ηελ πίζηε γηα ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε θαη θαηέβαιε αθαηαπφλεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ αλχςσζε ηεο κνξθσηηθήο ηνπο ζηάζκεο. ηα θηινζνθηθά ηνπ πηζηεχσ ήηαλ νπαδφο ηνπ Descart θαη Malebranche θαη κεηαθξαζηήο ησλ έξγσλ ηνπο. Άθεζε πξσηφηππα θαη εκπλεπζκέλα έξγα ιφγνπ ράξε ηελ Δηζαγσγή ηεο Λνγηθήο, ηε Μεηαθπζηθή. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Βελεηία, εθδίδνληαη ηα έξγα ηνπ: Βνζθφο ινγηθψλ πξνβάησλ (1708), Δπίζθεςε πλεπκαηηθή (1707), Θεσξίαη Υξηζηηαληθαί (1699), θιπ. Σν 1742 ν ίκσλαο Μαξνχηζεο κε ζπγθεθξηκέλν θιεξνδφηεκα ηνπ αδεξθνχ ηνπ Λάκπξνπ Μαξνχηζε, έδσζε λέα πλνή ζηελ Δπηθάλεηνο ρνιή. Οη Μαξνπηζαίνη ηελ αλαθαίληζαλ θαη ηελ κεηνλφκαζαλ ζε Μαξνπηζαία ρνιή, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο ην 1798 φηαλ ν Βνλαπάξηεο θαηέιπζε ηελ Δλεηηθή Γεκνθξαηία θαη δήκεπζε ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απηψλ. Με βάζε ηε δηαζήθε ηνπ, ν αδεξθφο ηνπ ίκσλαο, θάιεζε ηνλ θνξπθαίν Γηδάζθαιν ηνπ Γέλνπο Δπγέλην Βνύιγαξε ( ), ν νπνίνο είρε ζπνπδάμεη κε δαπάλε ηεο νηθνγέλεηαο Μαξνχηζε γηα αλψηεξα καζεκαηηθά ζηελ Πάδνβα θαη ηνπ πξφηεηλε λα αλαιάβεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Μαξνπηζαίαο. Ο Βνχιγαξεο, εβξηζθφκελνο ηφηε ζηε Βελεηία, δέρηεθε λα επηζηξέςεη ζηα Ησάλληλα θαη έδσζε ζηε ρνιή ην

10 πλεχκα θαη ην αλάζηεκα, πνπ επηδίσμαλ νη ηδξπηέο ηεο. ηε Μαξνπηζαία ρνιή δίδαμε ηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά ηνπ Νηνχηνλ θαη ηνπ Λάηκπληηο, ηνλ εκπεηξηζκφ ηνπ Λνθ, ηα θηινζνθήκαηα ηνπ Σφκαο Υνκπο θαη Βνιθ. Ο ίδηνο ππήξμε νπαδφο ηνπ Λάηκπληηο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν Δπγέληνο Βνύιγαξεο, ζεσξήζεθε, έπεηηα απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Μεζφδην Αλζξαθίηε, ν ζπνπδαηφηεξνο θαηλνηφκνο ηεο επνρήο ηνπ. Καηά ηνλ Φάλε Μηραιφπνπιν ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο, «αλ δνχζε ζ άιιν πεξηβάιινλ θη έγξαθε ζε κηα γιψζζα μέλε, αζθαιψο ζ αλαθεξχζζεην έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ» (Μηραιφπνπινο Φ., 1930, Σα Γηάλλελα θη ε Νενειιεληθή Αλαγέλλεζε ( ), Αζήλα, ζει.38.) Έγξαςε πξαγκαηείεο επί παληφο επηζηεηνχ: λνκηθέο, ηζηνξηθέο, ζενινγηθέο, γξακκαηηθέο, γισζζηθέο, αζηξνλνκηθέο, πνιηηηθέο, καζεκαηηθέο, αξραηνινγηθέο, πεξί κνπζηθήο, πεξί αλεμηζξεζθίαο, πεξί επζαλαζίαο, πεξί παιηξξνηψλ. Πνηήκαηα, ιφγνπο, εθθιήζεηο πξνο ηελ Αηθαηεξίλε Β γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ελλάδοσ θαη εθαηνληάδεο επηζηνιέο. Δπηκειήζεθε πνιχηηκεο εθδφζεηο βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ θαη θιαζηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη κεηέθξαζε πιήζνο θεηκέλσλ απφ ηα ιαηηληθά ζηα γαιιηθά θαη απφ ηα γαιιηθά ζηα ειιεληθά, φπσο π.ρ ηνλ Βνιηαίξν, πνπ ζεσξνχληαλ ηφηε ην βαζηθφ εγρείξεκα ηνπ Δπξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ. Σν βηβιίν φκσο κε κεγάιε επίδξαζε ζηελ παηδεία θαη ηελ κφξθσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη πνπ ηνπ έδσζε θχξνο ζηνπο θηινζνθηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε «Λνγηθή». Γξάθηεθε ζηα Γηάλλελα θαη ηππψζεθε ζηε Λεηςία ην ηα 1741 ν Δ. Βνύιγαξεο δίδαμε ζην ειιεληθό ζρνιείν ηεο Απιώλαο. Μαζεηέο ηνπ ππήξμαλ ν Κνζκάο ν Αηησιφο, ν Θεφδσξνο Καβαιηψηεο (Μνζρφπνιε), ν ηαηξνθηιφζνθνο Θσκάο Μαλδαθάζεο, εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ν Θεφθηινο ν εμ Ησαλλίλσλ κεηέπεηηα επίζθνπνο Κακπαλίαο, ν Ηψζεπνο Μνηζηφδαμ ζρνιάξρεο ζην Ηάζην θαη έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, θπξίσο ζε ν, ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο ιατθήο γιψζζαο Καηά γεληθή εθηίκεζε, ν Βνύιγαξεο ζεσξείηαη ν δεκηνπξγφο ηεο ελεξγεηηθήο θαη νξγαλσκέλεο εζληθήο θίλεζεο. ηα , φηαλ ρξεκάηηδε δάζθαινο ζηα Ησάλληλα, ίδξπζε εδψ κηα κπζηηθή νξγάλσζε, απνηεινχκελε απφ 30 δηαιεθηνχο θιεξηθνχο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ν Πάηξν Κνζκάο, ν μαθνπζηφο δάζθαινο Ησάλλεο Πέδαξνο θαη ν επίζθνπνο Πιαηακψλνο Γηνλχζηνο. ηφρνο ηεο δελ ήηαλ κφλν ην άλνηγκα ζρνιείσλ, αιιά γεληθψο ε δξάζε γηα εζληθή αθχπληζε. Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο απνθαιεί ηελ νξγάλσζε «Σάμηλ κεκπεκέλσλ» θαη ην Βνχιγαξε «Πξψην δηεγέξηε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο». (Αζαλ. Πεηξίδνπ, πεξηνδηθφ «Απφιισλ», Πεηξεαηψο, ηνκ. Δ, ζει ) Ο Υξ. Πεξαηβφο ηελ νλφκαζε «Μπζηηθήλ νκάδα» θαη ν Φάλεο Μακφπνπινο «Μπζηηθφλ δεζκφλ». «Υξνλνινγηθά,- ιέεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο, είλαη ν καθξηλφο πξφγνλνο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο» (Βαζίιεηνπ Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλαη 1966, ζει. 47.).

11 Σε ζπλέρεηα ηεο Μαξνπηζαίαο ζρνιήο αλέιαβε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε Καπιάλεηνο ρνιή ( ). Αλαζπγθξνηήζεθε κε ηε ρνξεγία ηνπ Ζπεηξψηε εκπφξνπ ζηε Ρσζία Εψε Καπιάλε ( ). Ζ Καπιάλεηνο ρνιή είλαη ε ιακπξφηεξε θαη ε πην ζχγρξνλε ζρνιή ησλ Ησαλλίλσλ θαηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα. Σελ πξνίθηζε κε αμηφινγε βηβιηνζήθε, κε εξγαιεία Φπζηθήο θιπ ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξσηνζηάηεζε ν Αζαλάζηνο Ψαιίδαο ( ) κηα απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη «δάζθαινο ηνπ Γέλνπο». Γελλήζεθε ζηα Ησάλληλα ζε πινχζηα νηθνγέλεηα Ησαλληηψλ κεγαιεκπφξσλ ηεο Βιαρηάο θαη ηεο Ρσζίαο. πνχδαζε ζηα Γηάλλελα, ηε Ρσζία θαη ηε Βηέλλε (ηαηξηθή ζρνιή). Μφιηο 24 εηψλ, 1791 ε ζπνπδή ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ ηνλ νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ «Αιεζήο Δπδαηκνλία». Γελ ηθαλνπνηήζεθε απφ θαλέλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ν πξψηνο Έιιελαο δηεγεκαηνγξάθνο. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε Βηέλλε θαίλεηαη φηη ήξζε ζε επαθή κε ηνλ θχθιν ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ. Γηα ηνλ Φαιίδα, ν δηαθσηηζκφο ηνπ Γέλνπο ππήξμε ε ζπνπδαηφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο Διεπζεξίαο θαη γηα ηελ απνηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο ζθιαβηάο. Δθείλν πνπ αλαδχεηαη αλάγιπθα ζην έξγν ηνπ «Καινθηλήκαηα» είλαη ε εζληθή εγξήγνξζε, ε αθχπληζε θαη ην μεζήθσκα ηνπ Διιεληζκνχ. Δπηδεηεί επίκνλα ψζηε νη Έιιελεο λα βγνπλ απφ ην ιήζαξγν θαη λα δνπλ θαηάκαηα ηελ θαηάληηα πνπ έρνπλ ππνπέζεη. Δίλαη επίζεο, ν πξψηνο ππνςήθηνο ζπγγξαθέαο ηεο αλψλπκεο «Διιεληθή Ννκαξρία» ην πξψην θαζαξά έξγν δπηηθνχ δηαθσηηζκνχ ζηελ Διιάδα. Ο Φαιίδαο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ειιελνθεληξηζκφ ηνπ, γηα ηελ πξνζπάζεηα εκπέδσζεο εζληθνχ θξνλήκαηνο ζηνπο ππφδνπινο Έιιελεο, γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ρξήζεο ηεο δσληαλήο δεκνηηθήο γιψζζαο, γηα ηελ θαηαδίθε ηεο επέκβαζεο μέλσλ δπλάκεσλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο, γηα ηελ πίζηε ζηα ηδαληθά θαη ηε γφληκε αξραηνιαηξία, ζηε δχλακε ηνπ λέν ειιεληζκνχ, ζηελ αιεζηλή ρξηζηηαλνζχλε. ην ρψξν ηεο παηδείαο θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο: -ζηνλ εθπαηδεπηηθφπνιηηηζηηθφ θαη ζηνλ εζληθφ. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είδε απνθαζηζηηθή ηε ρξήζε ηεο απιήο, ηεο δσληαλήο ειιεληθήο γιψζζαο. Σάρηεθε ππέξ ηνπ αδηαηξέηνπ θαη ηαχηηζεο ηεο λέαο πξνο ηελ αξραία ειιεληθή. Όζνλ αθνξά ην γισζζηθφ δήηεκα πίζηεπε φηη έρξεδε επξχηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηαθσηηζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο. Ο Λέαλδξνο Βξαλνχζεο ιέεη γηα ηνλ Φαιίδα: «Δηζήγαγε ζηε δηδαζθαιία ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θαιιηέξγεζε ηελ ειεχζεξε ζθέςε, δίδαμε ηα

12 πξννδεπηηθφηεξα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ, παξείρε ηε δσληαλή κάζεζε καθξηά απφ ζρνιαζηηθηζκνχο θαη ζηείξνπο δνγκαηηζκνχο, κφξθσζε ςπρέο θαη έπιαζε θηιειεχζεξνπο αλζξψπνπο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει.238) Αιιεινγξαθνχζε κε ηνπο κεγάινπο πνηεηέο θαη ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ, Η Βειαξά, Αζαλ. Υξηζηφπνπιν, Γ. νισκφ. Η Κσιέηε, Γ. αθειάξην, Κ. Καξαγηάλλε, ηνπο πηζηνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Ρήγα, ην Υξ. Πεξξαηβφ, ηνλ Αδακ. Κνξαή. Ήηαλ ν ζπνπδαίνο ζπλνκηιεηήο ησλ πνιιψλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ζηα Ησάλληλα, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηνπ Βχξσλα, ηνπ Δβεξέη θιπ. Με ηε δηθή ηνπ έκπλεπζε ν Λφξδνο Guilford, ίδξπζε ηελ Ηφλην Αθαδεκία, ην πξψην ειιεληθφ παλεπηζηήκην. Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη ν ξφινο ηνπ Αζ. Φαιίδα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηελ εζληθή ηνπ πξνζθνξά ζην επίπεδν ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο θαη επαλαζηαηηθήο θηλεηνπνίεζεο Ηδηαίηεξε ππήξμε ε γξαπηή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Αι. Μαπξνθνξδάην. Ξερσξίδεη ην ππφκλεκα πνπ ηνπ ππέβαιε ην 1823, ζην νπνίν έθαλε ζπζηάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ κειινληηθνχ ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο. Γηα ηελ παηδία ηνπ πξφηεηλε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαζψο θαη ηελ κάζεζε ιατθψλ ρνξψλ θαη παηξησηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Θεσξεί ηελ Ήπεηξν, αζθάιεηα ηεο Διιάδαο. «Ζ Διιάο, Γελλαηφηαηε άλεξ, γξάθεη, εηο ηελ θαηάζηαζηλ, φπνπ επξίζθεηαη ηψξα, έρεη κπξνζζά ηεο δχσ επαξρίαηο πνιχ αλαγθαίεο θαη εηο αχμεζίλ ηεο, θαη εηο δπλάκσζίλ ηεο, θαη εηο αζθάιεηάλ ηεο: ε κελ αλαηνιηθή Διιάο ηελ Θεζζαιίαλ, ε δε δπηηθή ηελ Ήπεηξνλ. Καη εκπνξεί ηίλαο λα ηαηο λνκίζε δχσ πξνπχξγηα θαη νρπξψκαηα, θαη αληαπηψ θαη νξκεηήξηα, ε Ήπεηξνο δηα ηελ Γθεγθεξίαλ (Ηιιπξηθφλ) θαη ε Θεζζαιία δηά ηελ Μαθεδνλίαλ.» Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπ δεηνχζε γεληθή εμέγεξζε ζηε Γπηηθή Ήπεηξν. Δπηζηέγαζκα ηεο φιεο απηήο πξνζπάζεηαο ππήξμε ε Εωζηκαία ρνιή ησλ δάπινπησλ Εσζηκάδσλ. Ζ Εσζεκαία ρνιή πξσηνιεηηνχξγεζε ην 1828, κε πξψην γπκλαζηάξρε ηνλ γλσζηφ Γεώξγην Κξαλά ή Αίζσπν. Ζ Εσζηκαία ρνιή ππήξμε απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ηνπ Γέλνπο, κεηαμχ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εθείλεο ηεο κχξλεο. Σν άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη, φρη κφλν αλέβαζε ζε λέα ζηάζκε ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, αιιά απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε θηιειεχζεξε δηαπνιηηηζκηθή ζρνιή ζηελ Ήπεηξν, απ φπνπ θνίηεζαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη νη επηθαλέζηεξνη ιφγηνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο αλαγέλλεζεο. (Πξφθεηηαη γηα ηνπο κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο αδέξθηα ακί θαη Ναΐκ Φξάζεξη, ηνλ Ηζκαήι κπέε Βιηφξα, (ηδξπηή ηνπ Αιβαληθνχ θξάηνπο) ηνλ Μερκέη Φεξίλη Παζά (κεγάιν βεδίξη ), ηνλ γλσζηφ δάζθαιν απφ ην Βνξά Νηανχη ηνπθπξί Δθεληη.) Ζ Εσζηκαία απνηειεί ηαπηφρξνλα ην γεξφ ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή παηδεία ζηελ Ήπεηξν, ζην ηξίην ηεο ζηάδην, εθείλν ηεο

13 χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ή ηελ πεξίνδν ζπλέρηζεο ηεο ζθιαβηάο ζηελ Ήπεηξν, φηαλ είρε ηδξπζεί ην λέν ειεχζεξν εζληθφ ειιεληθφ θξάηνο.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ.

Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ. Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο παηδείαο θαη γξακκάησλ ζηελ Ήπεηξν ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θξάηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνική ηθογραθία 20-10-09

Δλληνική ηθογραθία 20-10-09 Δλληνική ηθογραθία 20-10-09 Ο ρεαλιζμός ζηην ηθογραθία 1. Οι απαρτές ηοσ διηγήμαηος α) νη πξψηνη εθπξφζσπνη θαη ηα έξγα ηνπο: - «Έξωηνο απνηειέζκαηα» 1792 Α. Φαιίδαο: «Η Βαζηιηθή Πιέζω ζύδπγνο ηνπ Μνπρηάξ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα