H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ."

Transcript

1 H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ. Ο Γηνλύζηνο Φηιόζνθνο (κνπζείν Βξέιε Ηωάλληλα Σελ θαζνξηζηηθή αιιαγή ηνπ ξνπ ησλ «εζπραζηηθψλ» ζρέζεσλ κεηαμχ Σνπξθνθξαηίαο θαη Διιήλσλ, ζηελ Ήπεηξν ζα επηβάιιεη ε επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιόζνθνπ ζηα 1600 θαη (Καηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζπραζκνχ, νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηζνδπλακνχζε κε αζέβεηα ελαληίνλ ηεο ζείαο βνχιεζεο θαη απαηηνχζε ηελ παηξηαξρηθή θαηαδίθε. Ηδνχ θαη ε αληίδξαζε θαηά ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γηνλπζίνπ. Έλαλ αηψλα ζρεδφλ αξγφηεξα ην Παηξηαξρείν ζα αθνξίζεη ην έξγν «Πίζηεο» ηνπ κνλαρνχ Νεθηάξην Σέξπνπ, ην νπνίν απνηεινχζε θήξπγκα θαηά ηεο εζλνινγηθήο αθνκνίσζεο ησλ Διιήλσλ.) Ο κεηξνπνιίηεο Λαξίζεο Γηνλχζηνο ν Β Φηιφζνθνο θπιφζνθνο (Φηιφζνθνο επεηδή είρε ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία γηα θηινζνθία. θπιφζνθνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, επεηδή εμεγέξζεθε θαηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο) είρε δηαλνεζεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ηνλ Διιεληζκφ ιφγσ ηεο εθνχζηαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Σνχξθνπο. Ο Φηιφζνθνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, έβιεπε φηη κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία νδεγνχζε ζηελ εηξεληθή εμσκνζία ησλ Διιήλσλ θαη εμεγέξζεθε. Πάλησο, φρη άζθνπα επέιεμε ηελ Ήπεηξν. Πρωτεργάτης και εμπνεσστής τοσ Δ. Φιλόσουοσ ήταν ο επίσκοπος Δρσϊνοπόλεως και Αργσροκάστροσ Ματθαίος ( ) Πιθανόν βέπορ Γποπολίζιορ καηά ηον Βαζίλειο Μπαπά (Βλεπ. Μπαπάρ Β., 1966, Το Γέλβινο ηηρ Βοπείος Ηπείπος και οι γειηονικέρ ηος πεπιοσέρ, Αθήνα, ζελ.41). Από ένα γπάμμα ηος Μάξιμος ηος Πελοπονήζιος ππορ ηο Μαηθαίο ημεπομηνίαρ , θαίνεηαι όηι ο Μηηποπολίηηρ ήηαν ο βαζικόρ ππωηεπγάηηρ ηηρ επανάζηαζηρ ηος Γιονςζίος ηος Φιλόζοθος ζηα «. Το ππώηο αίηιον εζύ ηον εκίνηζερ και έθεπερ και εθύλαγερ ηον εσθπόν ηος κόζμος (εννοεί ηον Γιονύζιο ηον Σκςλόζοθο) μέζα ειρ ηο επαινεηόν ηούηο Κάζηπον έωρ όπος ηο εξαθανίζαηε. Και εμένα όπος δεν ήθελα να ηον ακούζω ηον θεοκαηάπαηο και όπος ζαρ εζςμβούλεςα να ηον διώξεηε, εζηείλαηε άνθπωπο μέζα ειρ ηο κελλίον να με θονεύζη.» (Βλεπ. Πεπιοδικό «Ηπειπωηικά σπονικά, έηορ Η, ζελ. 182) Σηιρ επαναζηαηικέρ ενέπγειερ ηος Γ. Φιλόζοθος ππωηοζηαηούζαν ο Λάμππορ, γπαμμαηικόρ ηος Οζμάν Παζά ηων Ιωαννίνων, ο γνωζηόρ ζηη λαϊκή παπάδοζη Γελή Γιώπγηρ, επίζηρ γπαμμαηικόρ ηούπκος και ο Τζίπιπορ από ηην Παπαμςθιά. Ζ εμέγεξζή ηνπ φκσο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη θαη έηπρε ζθιεξήο θξηηηθήο απφ κεξίδα Διιήλσλ. (θιεξφηεξνο επηθξηηήο ηνπ ζηάζεθε ν Μάμηκνο Πενινπνλλήζηνο, ν νπνίνο, φπσο αλαθέξζεθε, ζεσξνχζε φηη ε Σνπξθνθξαηία ήηαλ ζέιεκα ζενχ θαη γη απηφ έθξηλε φηη ε νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ήηαλ αλψθειε) Ο Γηνλχζηνο πηάζηεθε αηρκάισηνο θαη ζαλαηψζεθε κε θξηθηφ θαη απάλζξσπν ηξφπν. Οη Σνχξθνη ηνλ έγδαξαλ δσληαλφ θαη ηνλ ζνχβιηζαλ, ελψ ην δέξκα ηνπ ην γέκηζαλ κε άρπξα θαη ην γπξφθεξλαλ ζηα Γηάλλελα γηα εθθνβηζκφ. Σα αληίπνηλα ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ζθιεξά. Αξθεηά ρσξηά ιεειαηήζεθαλ θαη εξεκψζεθαλ. Οη ρξηζηηαλνί εθδηψρηεθαλ θαη πνιιά πξνλφκηα θαηαξγήζεθαλ. Μεηαμχ

2 απηψλ ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη άξρηζε ην παηδνκάδσκα θαη ε πξαθηηθή ηνπ βίαηνπ εμηζιακηζκνχ. «Οη βαζαληζκνί, νη βηαζκνί, νη δνινθνλίεο αζψσλ ρσξηθψλ θαη κνλαρψλ, θπξίσο ζηελ Παξακπζηά θαη ζηα Γηάλλελα, νη ιεειαζίεο εθθιεζηψλ, ε βαξηά θνξνινγία, ε βίαηε έμσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάζηξνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Ζπείξνπ, ην παηδνκάδσκα, ν εμηζιακηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ ζπαρήδσλ θαη νη καδηθνί εμηζιακηζκνί ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, ζπλζέηνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ησλ ζθεληθφ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε νιφθιεξν ηνλ 17 ν αηψλα» (Βιεπ. Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει 88-89) Παξαηαχηα ηα επεξγεηήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ, ήηαλ ζπνπδαηφηαηα γηα ην έζλνο. Ζ Δπαλάζηαζή ηνπ Γ. Φηιφζνθνπ έβαιε έλα ηέινο ζηνλ «Ζζπραζκφ» ηνπ Έιιελα Ζπεηξψηε. Οη Ζπεηξψηεο γλψξηζαλ ζε φιν ην κεγαιείν ηεο ηελ ηνπξθηθή βαλαπζφηεηα θαη βηαηφηεηα, θαηαθέξλνληαο έηζη, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο καθξφπλννπο ζηφρνπο ηεο θαη λα μεζεθσζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή καηαίσζή ηνπο. Όια απηά ζεκάδεπαλ ηελ απαξρή ηεο επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Ήπεηξν θαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη απηφο ν ιφγνο πνπ ε κηθξή θαη αλέκπεηξε απηή επαλάζηαζε απνηειεί ηζηνξηθή ζηάζκε γηα ην Γέλνο ζπλνιηθά.

3 ΟΗ ΠΡΟΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ 21 (Μπαξάο) Ο νθηαλόο. Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν νθηαλφο ( ) απφ ηελ Πνιχηζηαλε Πσγσλίνπ, επίζεο επίζθνπνο Αξγπξνθάζηξνπ θαη Γξπτλνπφιεσο, κπξνζηά ζηνλ ίδην θίλδπλν νινθιεξσηηθνχ εμηζιακηζκνχ, παξάηεζε ηελ επηζθνπή, έδσζε ην ζπαζί θαη έζηεζε ην ιεκέξη ηνπ ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Θαλάζε ζηελ Πνιχηζηαλε. «Δίλαη ν πξψηνο, αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζηακάηεζε ηνπο κηθηνχο γάκνπο θαη απνκάθξπλε ηνπο εμσκφηεο απφ ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά αλαγθάδνληαο ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ακηγή κνπζνπικαληθά ρσξηά».( Μπαξάο Β., 1966, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλα, ζει , 133) Ο Παπά Γηάλλεο Θεκειήο. Ζ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ απαίηεζε ηελ ζχκπξαμε ηνπ αληηζηαζηαθνχ ιφγνπ θαη ηεο ηζρχο ησλ πξάμεσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ είλαη γλσζηή ε ελέξγεηα ηνπ ζπγρξφλνπ ηνπ νθηαλνχ, ηνπ Παπά Γηάλλε Θεκειή, παηέξα ηνπ ακνπήι ηνπ Κνπγθηψηε. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Μαραιά δελ ηνλ αθνινχζεζαλ ζηνλ αγψλα ηνπ αληίζηαζεο θαηά ηνπ εμηζιακηζκνχ θαη έγηλαλ εμσκφηεο. Ο Παπά Γηάλλεο μεθιήξηζε δηα ηνπ νινθαπηψκαηνο ησ ρσξηφ, γθξέκηζε ην κηλαξέ ηνπ ηδακηνχ, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ εθθιεζία θαη πήξε ηα βνπλά. Ο αθνξηζκέλνο κνλαρόο Νεθηάξηνο Σέξπνο. Έδεζε θαηά ηνλ 18 ν αηψλα. Σν έξγν ηνπ «Πίζηηρ», ην νπνίν ηππψζεθε ζηε Βελεηία ην 1732 ζε ρηιηάδεο αληίηππα αληηθαηνπηξίδεη αλάγιπθα ηηο δνθεξέο ζθελέο θαη ζηηγκέο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Διιεληζκνχ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 18 νπ αηψλα. Παξνπζηάδεη ηελ ειεεηλφηεηα ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ, ηελ εμνπζέλσζή ηνπο κπξνζηά ζηνπο ηπξαλληθνχο θφξνπο θαη επηζέζεηο ησλ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ, πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο, δέζκηαο πιένλ ζην άξκα ηεο κνπζνπικαληθήο κηζαιινδνμίαο. Με ηνλ γξαπηφ ιφγν ηνπ ζε θαζαξά δεκνηηθή γιψζζα ν Σέξπνο θαιεί ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζε ελεξγψ αληίζηαζε θαηά ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ γηα εζλνινγηθή αθνκνίσζε θαη ζξεζθεπηηθή εμσκνζία. Μέζα ζην δηνγθσκέλν ξεχκα αιιαμνπηζηίαο ην θήξπγκα ηνπ απνηειεί ηελ κφλε πεγή αληίζηαζεο. Σν Παηξηαξρείν, πηζαλφλ επεηδή ν Σέξπνο ζηηγκάηηζε ηελ αδξάλεηα ηεο εθθιεζίαο ζηελ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ, αθφξηζε ην έξγν ηεο «Πίζηεωρ»

4 Ο δηαθωηηζηήο Κνζκάο ν Αηηνιόο. Ζ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία πξνζεγγίδεη ηνλ Πάηξν Κνζκά ηνλ Αηησιφ, πεξηζζφηεξν σο έλα δηαθσηηζηή, παξά σο θιεξηθφ. Μαζεηήο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, ελφο απφ ηνπ κεγαιχηεξνπο δηα λννχκελνπο ζην ρψξν ρξφλν ηεο Ζπείξνπ, είλαη αλακθίβνια ν ζηπινβάηεο ηνπ ιφγηνπ θαη ιατθνχ δηαθσηηζκνχ σο πξνο ηελ ειιεληθή εζλφηεηα, γηα ηελ αλχςσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη κνξθσηηθήο ζηάζκεο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Ζ κεγαιεηψδεο απνζηνιή ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ νθείιεηαη ζηνλ Παηξηάξρε ηνλ εξαθείκ ην Β. Ο Πάηξν Κνζκάο έβιεπε κε δηνξαηηθφηεηα φηη ε απαηδεπζία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ απνηεινχζε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ Γέλνπο. Καηάθεξλε κε θπζηνινγηθή επηδεμηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ λα πχξσλε ηηο θαξδηέο ησλ πηζηψλ, λα ιχγηδε θαη έζηξεθε κε ην κέξνο ηνπ ηνπο ζθιεξνχο αληηπάινπο ηνπ. Ήμεξε λα επηθνηλσλεί άλεηα κε ηηο πςειέο επίζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο θαη κε ηνλ απιφ Έιιελα θαη λα αληηζηάζκηδε ζην έξγν ηνπ ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα ηελ απηνγλσζία θαη αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Δίλαη ν άλζξσπνο ε δχλακε ζηελ πίζηε ηνπ νπνίνπ, πξνηθηζκέλε κε ηελ πξέπνπζα κφξθσζε θαη θηινπαηξία, κεηαηξάπεθε ζε απξνζπέιαζηε δχλακε γηα ηελ αλαραίηηζε απηνθξαηνξηθψλ ζρεδηαζκψλ θαηά ησλ απξνζηάηεπησλ νκνγελψλ ηνπ. Οη δηαπηζηψζεηο ζηηο αιιεπάιιειεο πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Βφξεηα θαη Νφηηα Ήπεηξν, γηα ην κέγεζνο ηεο ηπξαλληθήο ηνπξθηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αιβαληθήο θαηαπίεζεο, θαζψο θαη ην ακείσην θχκα εμηζιακηζκψλ, πνπ εθείλνη απφ θνηλνχ ππνθηλνχζαλ θαη ππαγφξεπαλ, δελ ηνλ απνθάξδησλαλ. Γελ ηνλ απνγνήηεπζε νχηε ην γεγνλφο φηη νη πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Ήπεηξν ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο κεηά ηα Οξισθηθά (1770) θαη ηνλ ξνπζνηνπξθηθφ πφιεκν ( ). ηηο δηδαρέο ηνπ θήξπηηε κε πάζνο φηη «ηο ζσολείο ανοίγει ηην εκκληζία», φπνπ «μανθάνομεν ηι είναι θεόρ, ηι είναι η Αγία Τπιάρ, ηι είναι ο άγγελορ, ηι είναι η απεηή, ηι είναι δαίμονερ, ηι είναι η κόλαζηρ.» Οι διδασέρ ηος αποηελούζαν «ηην λαϊκή κοζμοθεωπία ηηρ εποσήρ» Ο Πάηξν Κνζκάο κέζα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνλαρνχ, άλνημε πεξηζζφηεξα ζρνιεία πάξα εθθιεζίεο, εθφζνλ κεξηκλά ηνπ ήηαλ ψζηε θάζε ρσξηφ λα είρε ην ζρνιείν ηνπ. Άλνημε ζρνιεία θαη ε θθιεζίεο κέζα απφ ηελ ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ απιψλ Διιήλσλ, νη νπνίνη, θπξίσο νη γπλαίθεο, δψξηδαλ αθφκα ηα ρξπζαθηθά ηνπο θαη ηα νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. Ο Άγηνο Κνζκάο, γξάθεη ν θεξθπξαίνο Κφκεο Γεκήηξηνο Μακσλάο, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ γεληθνχ πξνλνεηή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ da Mar, θαηαζθφπεπε ηνλ Άγην κφληκα «έθθαζε μέσπι ηο ζημείο, ώζηε να κάμη ηοςρ Τούπκοςρ βαθμοθόποςρ να ζςνειζθέποςν ηον οβολόν ηων ςπέπ ηων αγαθοεπγών ηούηων ιδπςμάηων».( Βακαλόπουλοσ Κ., 2003, Η ιςτορία τησ Ηπείρου, Θεςςαλονίκη, ςελ 124). Αθξηβψο εδψ έγθεηηαη θαη ε εχλνηα πνπ απφζπαζε απφ ηνλ Αιή παζά ησλ Ησαλλίλσλ,

5 ν νπνίνο κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Αγίνπ έθηηζε λαφ ζηε κλήκε ηνπ Έιιελα αγίνπ, κάιηζηα ζε εληειψο αξραηνειιεληθφ ζηπι. Ζ παξνπζία ηνπ κηα αθαηάπαπηε παξαίλεζε ειιεληθφηεηαο, εζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ, κηα παξφξκεζε γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιεηζηήο ειιεληθήο κηθξνθνηλσλίαο θαηά ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη αιβαλνθξαηίαο. Ζ παξέκβαζή ηνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή κέρξη αθφκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, εληζρχνληαο ηελ νξζφδνμε ηαπηφηεηά ηνπο. Ο Πάηξν Κνζκάο δίδαμε ζηελ Ήπεηξν ψζηε ηα ειιεληθά ρσξηά λα έρνπλ ζρνιείν, αιιά θαη λα πεξηβάιινληαη απφ εθθιεζίεο θαη παξεθθιήζηα σο ακπληηθά ζξεζθεπηηθά ζρήκαηα, φπνπ ζηελ πςειφηεξε θνξπθή λα δεζπφδεη ν πξνθήηεο Ζιίαο. Ζ ηζρχ ηεο αγαζνεξγίαο ππέξ ηνπ έζλνπο ηνπ Αγίνπ Κνζκά κπνξεί λα δηαπηζησζεί κεηά ηελ 23 ε Απγνχζηνπ 1779, κέξα ζαλάησζεο ηνπ ππνθηλνχκελεο απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βεξαηίνπ. Ο Πάηξν Κνζκάο δελ κπήθε απιψο ζηελ αζαλαζία ηνπ Αγίνπ, αιιά έγηλε ν δσληαλφο κχζνο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζθιαβσκέλσλ Διιήλσλ, δηέπνληαο κάιηζηα θαη ηνπο ρξφλνπο ησλ κεηέπεηηα γελεψλ. Ο Παηξηάξρεο εξαθείκ ν Β. γελλήζεθε ζην Γέιβηλν ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα ζε αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. Πίζηεπε φηη κφλν ε Ρσζία ζα ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο. Γελ έθξπβε δηφινπ ηα αηζζήκαηά ηνπ θαη φηαλ ήηαλ Παηξηάξρεο. ( ) Ζ πξνθιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ Τςειή Πχιε, αλάγθαζε ην νπιηάλν λα ηνλ εμνξίζεη ζην Άγηνλ Όξνο. Οχηε, φκσο, εδψ εζχραζε. Πξσηνζηάηεζε ζηελ άηπρε επαλάζηαζε ησλ Οξιφθ θαη κεηά ηελ απνηπρία ηεο θαηέθπγε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη πέζαλε ην 1779, ηελ ίδηα ρξνληά κε ηνλ επλννχκελφ ηνπ Πάηξν Κνζκά. Μάμηκνο ν Πεινπνλήζηνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο δηαπξεπέζηεξνπο ζπγγξαθείο ηνπ 17 νπ αηψλα. Πξαγκαηηθφο δηαθσηηζηήο ηνπ ιανχ θαη «δεηλφο ζενιφγνο». Έθηαζε ζηα Ησάλληλα απφ Ηηαιία ζηα Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ππήξμε γηα ηελ επνρή πνιχ ζεκαληηθφ, πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Έγξαθε ηηο πξαγκαηείεο ηνπ ζρεδφλ ζε θνπβεληηαζηηθή γιψζζα θαη πάζρηδε λα εδξαηψζεη θη εδψ ηνλ θαηλνχξγην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο πνπ ηφηε κφιηο είρε δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ πξνεγνχκελν ζηελ Δπξψπε. Καηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ θπιαθίδεηαη. Μέζα απφ ηε θπιαθή γξάθεη ην πεξίθεκν ηειηηεπηηθφ ηνπ (ην κφλν πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηε Γεκνηηθή) κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμπκλήζεη ηνπο Σνχξθνπο, πηζαλψο γηα λα απαιιαγεί απφ ηα δεηλά. Μέρξη ην 1616 πνπ κέλεη ζηα Ησάλληλα, θεξχηηεη, δηδάζθεη θαη ζπγγξάθεη πνηθίιεο πξαγκαηείεο εζηθνζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θηινινγηθά θείκελα. ηνλ Μάμηκν θαίλεηαη φηη αλήθεη θαη ην ρξνληθφ ηνπ θπιφζνθνπ πνπ βξήθε θαη δεκνζίεπζε ν Πνπθεβίι ζην γλσζηφ έξγν ηνπ «Σαμίδη ζηελ Διιάδα». Μαηζαίνο επίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο «ίγνπξα ήηαλ Ζπεηξψηεο.Γελ απνθιείεηα δε λα ήηαλ θαη βέξνο Γεξνπνιίζηνο» αλαθέξεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο ζην βηβιίν ηνπ «Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ» Πξνηθηζκέλνο πάληα κε ζπάληα δηνηθεηηθά ραξίζκαηα θαηάθεξε λα επηβιεζεί πνιχ λσξίο ζην εθθιεζηαζηηθφ ζηεξέσκα ηεο Ζπείξνπ ζαλ Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ. Γηνηθνχζε ηφηε πέληε επηζθνπέο θαη ε εθθιεζηαζηηθή ηνπ δηθαηνδνζία έθζαλε κέρξη

6 ηα Αθξνθεξαχληα. «Όζν γηα ηελ κφξθσζή ηνπ, γξάθεη ν Μπαξάο, δελ γλσξίδνπκε, νχηε πψο, νχηε πνχ έκαζε ηα γξάκκαηα. Γλσξίδνπκε κφλν φηη ζαλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ έηαμε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ιανχ απφ ηηο απζαηξεζίεο ηνπ θαηαρηεηή». Απφ έλα γξάκκα ηνπ Μάμηκνπ ηνπ Πεινπνλήζηνπ πξνο ην Μαηζαίν εκεξνκελίαο , πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Μαηζαίνο ήηαλ ν βαζηθφο πξσηεξγάηεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ ζηα Παξαρσξνχκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή απηή: «. Σν πξψην αίηηνλ εζχ ηνλ εθίλεζεο θαη έθεξεο θαη εθχιαγεο ηνλ ερζξφλ ηνπ θφζκνπ (ελλνεί ηνλ Γηνλχζην ηνλ θπιφζνθν) κέζα εηο ην επαηλεηφλ ηνχην Κάζηξνλ έσο φπνπ ην εμαθαλίζαηε. Καη εκέλα φπνπ δελ ήζεια λα ηνλ αθνχζσ ηνλ ζενθαηάξαην θαη φπνπ ζαο εζπκβνχιεπα λα ηνλ δηψμεηε, εζηείιαηε άλζξσπν κέζα εηο ην θειιίνλ λα κε θνλεχζε. Αιιά εζχ ηνλ εζπκκάδσλεο θαη ηνλ εθίιεπεο θαη ηνλ έδηδεο ζέιεκα λα επινγά θαη λα αγηάδε ν θνλεχο θαη ηνζνχλησλ ςπρψλ θζνξεχο, φπνπ ήμεπξεο πψο έθακλε εηο ηα Σξίθθαια. Όια εηνχηα απφ εδηθήλ ζνπ αηηίαλ έγηλαλ, θαη εγψ κε εμεχξνληαο, σο μέλνο θαη απινχο άλζξσπνο, έιεγα θαη αλάγθαδα ηνλ θφζκνλ, φηαλ ήηαλ αζζελήο ν θχξ Μαλαζζήο, λα κε ζηεξγνχλ άιινλ παξά κφλνλ εζέλα».( Πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά ρξνληθά,έηνο Ζ, ζει. 182) Ο ΝΔΟ ΚΤΚΛΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΑ ΓΡΟΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ Σ ΑΡΜΑΣΑ Απφ ηνλ 17 ν αηψλα ε Πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ ηα Ησάλληλα δηαθξίλνληαλ γηα ηνλ άςνγν ζπλδπαζκφ ηεο παηξνπαξάδνηεο θνηλφηεηάο ηεο κε ηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη δφκεζήο ηεο ζε πξφηππα πνπ ππαγφξεπαλ νη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζρεηηθά κε ηα πιηθά αγαζά, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Ζ θνηλσλία ησλ Γηαλλησηψλ επέηξεςε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εγεζία ηνπ θιήξνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ άλνημε ηα πεξηζψξηα δξάζεηο ζηνπο λένπο παξάγνληεο, πνπ είλαη νη έκπνξνη θαη νη ιφγηνη. Με ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ζπλεηζθνξά ησλ εκπφξσλ επεξγεηψλ, ηα Γηάλλελα έδεηρλαλ ηαπηφρξνλα φηη απνηεινχζαλ έλα πνιπλνκηζκαηηθφ θέληξν ζπλαιιαγψλ, πνπ έθεξλε ζε επηθνηλσλία ηελ Δπξσπατθή Γχζε θαη Αλαηνιή. (Καηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Π. Αξαβαληηλνχ, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ν Κ. Βαθαιφπνπινο, ζηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα ε πεξηνπζία ησλ Διεψλ (ηα θνηλά πνπ δηαρεηξίδνληαλ νη επίηξνπνη ησλ ηεζζάξσλ εθθιεζηψλ θαη ηνπ αξραίνπ λνζνθνκείνπ) ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ ππνινγίδνληαλ ζε ξνχβιηα, ζε ράξηηλα θηνξίληα θαη ζε δξαρκέο. (Βιέπ. Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει 51) Ο «θξνπλφο» ηεο κφξθσζεο θαη ηεο παηδείαο πέξαζε βαζκηαία ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ινγίσλ, νη νπνίνη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είραλ πάξεη πνιπεδξηθή κφξθσζε ζηα θαιχηεξα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Γχζεο θαη Αλαηνιήο. Πνιινί εμ απησλ απνηεινχζαλ κε ηα ζπγγξάκκαηα ηνπο κέξνο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ ζηε Γχζε. Μηα ηέηνηα εμέιημε έθεξε ζαλ απνηέιεζκα ψζηε, φπσο ζεκεηψλεη ν Γ. Καξακπειηάο ηνλ 18 ν αηψλα απφ ηελ Ήπεηξν ηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Μαθεδνλία ηελ Αηησιναθαξλαλία θαη Πεινπφλλεζν θαη ηα άκεζα ζπλδεδεκέλα καδί ηνπο Δπηάλεζα θαηάγνληαλ ην 45 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ινγίσλ ηνπ Γέλνπο. «Αθξηβψο ζηα θσηεηλά κπαιά ησλ λεσηεξηζηψλ ιφγησλ ζηελ Ήπεηξν νθείιεηαη ε αλίρλεπζε ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη ε εδξαίσζε ηεο εζληθήο

7 ζπλείδεζεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ιεηηνχξγεζε επηβνεζεηηθά γηα λα αλαδεηρηνχλ ηα Γηάλλελα ζηε ζπνπδαηφηεξε ειιεληθή πλεπκαηηθή εζηία ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 219) ην ίδην ζπλδπαζκφ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε Ήπεηξνο είρε πεξηζζφηεξα νινθιεξσκέλα ειιεληθά ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα νπνία είραλ επίζεο απνρηήζεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνεγνχληαη κε ζπλέπεηα ησλ εζληθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ Δπηθάλεηνο ρνιή. Ηδξχζεθε ην 1647 κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γηαλληψηε κεγαιέκπνξα ηεο Βελεηίαο Δπηθάλεηνπ Ζγνχκελνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηνλ Ηδξπηή ηεο Δπηθάλεην Ζγνχκελν. Ο Δπηθάλεηνο Ζγνύκελνο ( ) ήηαλ γηνο ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο Μαξηέηηαο κε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Βελεηία. Απφ ην 1600 εγθαηαζηάζεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Νεάπνιε Ηηαιίαο. Σηκψκελνο θαη πνιχ αγαπεηφο απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ απνθαινχζαλ «έθιακπξν» θαη «εμνρφηαην» ζπλέρηζε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη ηα βαζηά γεξαηεηά. Ήηαλ νιηγνγξάκκαηνο, αιιά είρε κεγάιε αγάπε γηα ηα γξάκκαηα. Ζ ίδξπζε ηεο θεξψλπκεο ζρνιήο ζηα Ησάλληλα απνηειεί κηα απφ ηηο πξνζθνξέο ζηελ παηδεία. Με έμνδά ηνπ ηππψζεθαλ αξθεηά βηβιία, φπσο εθείλν ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο (1639), ε επαλέθδνζε ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Λάζθαξε (1645). Σν 1647, έθηηζε εθηφο Ησαλλίλσλ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, ηελ νπνία νλφκαζε Πεξίβιεπην. Σνλ ίδην ρξφλν κε ηελ ίδξπζε ηεο ζρνιήο ζηα Γηάλλελα έγξαςε ηε δηαζήθε ηνπ θαη άθεζε φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία ζε ηδξχκαηα θαη Δθθιεζίεο ηεο ηδηαίηεξήο ηνπ παηξίδαο. Σν 1687 δηνξίζηεθε δάζθαινο ζηε ζρνιή Δπηθάλεηνπ ν Γηαλληώηεο Μηραήι Μήηξνπ. Ο ιφγηνο θαη θιεξηθφο Μειέηηνο Μήηξνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη άξηζηεο ζπνπδέο ζηελ Πάδνβα νινθιεξψλνληαο ηελ Ηαηξηθ ή θαη Φηινζνθηθή ζρνιή. Τπήξμε ν πξψηνο ζπζηεκαηηθφο Έιιελαο γεσγξάθνο. Παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηνπ αηψλα ησλ Φαλαξησηψλ. πληαηξηάδνληαο ζην έξγν ηνπ ηε γεσγξαθία κε ηελ ηζηνξηνγξαθία, πξνζέθεξε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηηο Δπξσπατθ έο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο γηα ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Έζεζε πξψηνο ηελ ακεζφηεηα ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Σα έξγα ηνπ, ηδηαίηεξα ην «Γεσγξαθία παιαηά θαη λέα», ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ ξνκαληηθή δηάζηαζε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, φζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ιακπξνχ παξειζφληνο θαηαγσγήο θαη εζλνγέλλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ Διιήλσλ. Γηαδέρηεθε ηνλ Μειέηην Μήηξν ν Παξζέληνο Καηδηνύιεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο ιανγξαθίαο ππήξμε ζεκαληηθή. πγθέληξσζε 700 παξνηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα Ησάλληλα, ραξάζζνληαο έηζη κηα λέα ηζρπξή παξάδνζε, φζνλ αθνξά ηελ δεκνηηθή γιψζζα θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ ζηελ Ήπεηξν.

8 Γηάδνρφο ηνπο ζηελ αξρή ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο (1719), ππήξμε ν άιινο κεγάινο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο θαη θιεξηθφο, ν Μπαιάλνο Βαζηιόπνπινο ( ). Δίρε ζπνπδάζεη καζεκαηηθά θαη ειιεληθά κε δάζθαιν ην Μεζφδην Αλζξαθίηε. Δηθάδεηαη επίζεο, φηη θαη ν Μεζφδηνο Αλζξαθίηεο δηεηέιεζε ζρνιάξρεο ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο. Σεο ρνιήο Δπηθάλεηνπ πξνεγνύληαη ηα ζρνιεία ζην ζεκεξηλό Βόξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ. Αλ ε Δπηθάλεηνο ρνιή ππήξμε ε πξψηε επί Σνπξθνθξαηίαο ζηα Ησάλληλα, ζην βφξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ νη εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο πξνεγνχληαη. ηα 1633 ν Δπίζθνπνο Γξπτλνπνιεσο Κάιιηζηνο ζχζηεζε Διιεληθφ ζρνιείν ζην Αξγπξφθαζηξν. Δλψ ν Δπίζθνπνο επίζεο Γξπτλνπφιεσο νθηαλόο ίδξπζε ειιεληθφ ζρνιείν ην 1672 ζηελ Πνιχηζηαλε. (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 209.) Σν ειιεληθφ ζρνιείν ζην Γέιβηλν, ην νπνίν είρε ηδξπζεί πξηλ ην 1537, ζπλέρηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζρνιή απηή εμειίρηεθε ζε «Γξακκαηνινγηθή θαη Δπηζηεκνληθή ρνιή» ράξε ζηηο πινχζηεο ζπλδξνκέο ησλ Γειβηλησηψλ εκπφξσλ ζηε Βελεηία πχξνπ ηξάηε 1713 θαη π. Ρίδνπ 1742 ην Βεξάηη ιεηηνχξγεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, 17 ν αηψλα, δχν ειιεληθά ζρνιεία. Όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο Κ. Βαθαιφπνπινο, «Αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά είραλ δεκηνπξγεζεί ψζηε λα αλαραηηίζνπλ θαη λ απνηξέςνπλ ην ξαγδαίν εθκνπζνπικαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ δερφηαλ αθφξεηεο πηέζεηο απφ ηε ζηάζε ησλ Αιβαλψλ» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 210.) Ζ Γθηνύκεηνο ρνιή Πξψηνο ζρνιάξρεο ηεο Γθηνχκεηνο ρνιήο δηεηέιεζε ν δηαθεθξηκέλνο ιφγηνο θαη θιεξηθφο Βεζζαξίωλ Μαθξήο. Γελλήζεθε ζηα πνχδαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε δάζθαιν ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην. Γηαθξίλνληαλ γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, ηελ αλάπιαζε ησλ εζληθψλ ηδαληθψλ θαη ηε ζηεξέσζε ηεο πίζηεο ζην ζεφ θαη ηελ παηξίδα. Ζ κεγαιχηεξε πξνζθνξά ηνπ πξνο ηελ παηδεία ηνπ έζλνπο ζηάζεθε ην ζχγγξακκά ηνπ ηαρπνινγία (Γξακκαηηθή), ην νπνίν γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα απνηέιεζε ηηο βάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Έιιελα. Άιιν ζεκαληηθφ έξγν ηνπ είλαη ε «Δηζαγσγηθή Έθζεζηο πεξί ηξηψλ κεγίζησλ αξεηψλ: πίζηεσο, ειπίδνο θαη αγάπεο» (Βνπθνπξέζηη 1699), ην νπνίν βεβαηψλεη ην δηθφ ηνπ θηιειεχζεξν πλεχκα. Σνλ δηαδέρηεθε ν θιεξηθφο θαη ζνθφο δάζθαινο Γεώξγηνο νπγδνπξήο ( ) απφ ηα Γηάλλελα. Δίρε ζπνπδάζεη ζηελ Πάδνβα θαη Βελεηία θνληά ζηνπο ηππνγξάθνπο Γιπθείο. Ο Γ. νπγδνπξήο θξφληηζε γηα ηε ζηαζεξή εθαξκνγή λεσηεξηζηηθψλ κεζφδσλ ζε φια ηα πεδία δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο παηδείαο ζηνπο θιάδνπο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα ηηο ηδέεο ηνπ έγηλε ζηφρνο ηεο ηεηξάρξνλεο ζενινγηθήο έξηδαο, πνπ

9 μέζπαζε ζηα Ησάλληλα ην Σππηθά ε έξηδα αλαθηλεί ην ζέκα ησλ εζπραζηψλ ηνπ 14 νπ αηψλα, διδ αλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζεία νπζία θαη ζεία ελέξγεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχζε πξφζρεκα ηεο ζπληεξεηηθήο ηάμεο ησλ Ησαλλίλσλ, εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θιήξν, ελαληίνλ ηνπ θνξπθαίνπ δάζθαινπ Γεσξγίνπ νπγδνπξή, νη πξσηνπνξηαθέο ζέζεηο ηνπ νπνίνπ έθεξαλ ζηα Ησάλληλα έλαλ αλεπάληερν εθζπγρξνληζκφ ζηελ παηδεία θαη ην πλεχκα ηεο πφιεο. Ο Γεψξγην νπγδνπξήο εγθαηέιεηςε ηε Γθηνχκεην ρνιή ζηα Σνλ δηαδέρηεθε ν καζεηήο θαη ζπκπαηξηψηεο ηνπ ΜΔΘΟΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΗΣΖ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θνξπθαίν ιφγην ηνπ Γέλνπο. Καηέρεη δηαπξεπή ζέζε ζηνλ πξψηκν Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. «Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ Δπξσπαίσλ επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο ηνπ. ( Μάξγαξε Βαο. Κ., πγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ησλ Ησαλλίλσλ, Γηάλλελα 1991, ζει. 47. ) Δίλαη ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ αξραΐδνπζα, σο γιψζζα δηδαζθαιίαο, κε ηε δεκψδε θαη ν πξψηνο εηζεγεηήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ σο μερσξηζηή επηζηήκε ζηελ Διιάδα. Ο Αλζξαθίηεο ππήξμε ζχκα ηνπ πάζνπο ηνπ γηα πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαη γηα ηελ απιή, θαηαλνεηή γιψζζα. Σν θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Αλζξαθίηε απέβιεπε ζηε ζχδεπμε ηεο θηινζνθίαο κε ηε ζενινγία, πνπ, φπσο αλακελφηαλε, ηνλ έθεξε αληηκέησπν κε ηηο ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Σν Παηξηαξρείν, πνπ εθπξνζσπνχζε ηνλ παξαδνζηαθφ εγεηηθφ ζεζκφ ηνπ Διιεληζκνχ, δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζην λεσηεξηζηηθφ επξσπατθφ πλεχκα ηνπ Αλζξαθίηε. Σν 1723, ηνλ θαηαδίθαζε εξήκελ ζε θαζαίξεζε ηνπ ηεξαηηθνχ ηνπ αμηψκαηνο. πνχδαζε ζηε Βελεηία γηα θηινζνθία, ζενινγία θαη καζεκαηηθέο επηζηήκεο. ηελ Διιάδα επέζηξεςε ζηα πλέβαιε φζν θαλέλαο άιινο ζηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Δκθχζεζε κε πάζνο ηελ πίζηε γηα ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε θαη θαηέβαιε αθαηαπφλεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ αλχςσζε ηεο κνξθσηηθήο ηνπο ζηάζκεο. ηα θηινζνθηθά ηνπ πηζηεχσ ήηαλ νπαδφο ηνπ Descart θαη Malebranche θαη κεηαθξαζηήο ησλ έξγσλ ηνπο. Άθεζε πξσηφηππα θαη εκπλεπζκέλα έξγα ιφγνπ ράξε ηελ Δηζαγσγή ηεο Λνγηθήο, ηε Μεηαθπζηθή. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Βελεηία, εθδίδνληαη ηα έξγα ηνπ: Βνζθφο ινγηθψλ πξνβάησλ (1708), Δπίζθεςε πλεπκαηηθή (1707), Θεσξίαη Υξηζηηαληθαί (1699), θιπ. Σν 1742 ν ίκσλαο Μαξνχηζεο κε ζπγθεθξηκέλν θιεξνδφηεκα ηνπ αδεξθνχ ηνπ Λάκπξνπ Μαξνχηζε, έδσζε λέα πλνή ζηελ Δπηθάλεηνο ρνιή. Οη Μαξνπηζαίνη ηελ αλαθαίληζαλ θαη ηελ κεηνλφκαζαλ ζε Μαξνπηζαία ρνιή, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο ην 1798 φηαλ ν Βνλαπάξηεο θαηέιπζε ηελ Δλεηηθή Γεκνθξαηία θαη δήκεπζε ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απηψλ. Με βάζε ηε δηαζήθε ηνπ, ν αδεξθφο ηνπ ίκσλαο, θάιεζε ηνλ θνξπθαίν Γηδάζθαιν ηνπ Γέλνπο Δπγέλην Βνύιγαξε ( ), ν νπνίνο είρε ζπνπδάμεη κε δαπάλε ηεο νηθνγέλεηαο Μαξνχηζε γηα αλψηεξα καζεκαηηθά ζηελ Πάδνβα θαη ηνπ πξφηεηλε λα αλαιάβεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Μαξνπηζαίαο. Ο Βνχιγαξεο, εβξηζθφκελνο ηφηε ζηε Βελεηία, δέρηεθε λα επηζηξέςεη ζηα Ησάλληλα θαη έδσζε ζηε ρνιή ην

10 πλεχκα θαη ην αλάζηεκα, πνπ επηδίσμαλ νη ηδξπηέο ηεο. ηε Μαξνπηζαία ρνιή δίδαμε ηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά ηνπ Νηνχηνλ θαη ηνπ Λάηκπληηο, ηνλ εκπεηξηζκφ ηνπ Λνθ, ηα θηινζνθήκαηα ηνπ Σφκαο Υνκπο θαη Βνιθ. Ο ίδηνο ππήξμε νπαδφο ηνπ Λάηκπληηο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν Δπγέληνο Βνύιγαξεο, ζεσξήζεθε, έπεηηα απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Μεζφδην Αλζξαθίηε, ν ζπνπδαηφηεξνο θαηλνηφκνο ηεο επνρήο ηνπ. Καηά ηνλ Φάλε Μηραιφπνπιν ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο, «αλ δνχζε ζ άιιν πεξηβάιινλ θη έγξαθε ζε κηα γιψζζα μέλε, αζθαιψο ζ αλαθεξχζζεην έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ» (Μηραιφπνπινο Φ., 1930, Σα Γηάλλελα θη ε Νενειιεληθή Αλαγέλλεζε ( ), Αζήλα, ζει.38.) Έγξαςε πξαγκαηείεο επί παληφο επηζηεηνχ: λνκηθέο, ηζηνξηθέο, ζενινγηθέο, γξακκαηηθέο, γισζζηθέο, αζηξνλνκηθέο, πνιηηηθέο, καζεκαηηθέο, αξραηνινγηθέο, πεξί κνπζηθήο, πεξί αλεμηζξεζθίαο, πεξί επζαλαζίαο, πεξί παιηξξνηψλ. Πνηήκαηα, ιφγνπο, εθθιήζεηο πξνο ηελ Αηθαηεξίλε Β γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ελλάδοσ θαη εθαηνληάδεο επηζηνιέο. Δπηκειήζεθε πνιχηηκεο εθδφζεηο βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ θαη θιαζηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη κεηέθξαζε πιήζνο θεηκέλσλ απφ ηα ιαηηληθά ζηα γαιιηθά θαη απφ ηα γαιιηθά ζηα ειιεληθά, φπσο π.ρ ηνλ Βνιηαίξν, πνπ ζεσξνχληαλ ηφηε ην βαζηθφ εγρείξεκα ηνπ Δπξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ. Σν βηβιίν φκσο κε κεγάιε επίδξαζε ζηελ παηδεία θαη ηελ κφξθσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη πνπ ηνπ έδσζε θχξνο ζηνπο θηινζνθηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε «Λνγηθή». Γξάθηεθε ζηα Γηάλλελα θαη ηππψζεθε ζηε Λεηςία ην ηα 1741 ν Δ. Βνύιγαξεο δίδαμε ζην ειιεληθό ζρνιείν ηεο Απιώλαο. Μαζεηέο ηνπ ππήξμαλ ν Κνζκάο ν Αηησιφο, ν Θεφδσξνο Καβαιηψηεο (Μνζρφπνιε), ν ηαηξνθηιφζνθνο Θσκάο Μαλδαθάζεο, εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ν Θεφθηινο ν εμ Ησαλλίλσλ κεηέπεηηα επίζθνπνο Κακπαλίαο, ν Ηψζεπνο Μνηζηφδαμ ζρνιάξρεο ζην Ηάζην θαη έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, θπξίσο ζε ν, ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο ιατθήο γιψζζαο Καηά γεληθή εθηίκεζε, ν Βνύιγαξεο ζεσξείηαη ν δεκηνπξγφο ηεο ελεξγεηηθήο θαη νξγαλσκέλεο εζληθήο θίλεζεο. ηα , φηαλ ρξεκάηηδε δάζθαινο ζηα Ησάλληλα, ίδξπζε εδψ κηα κπζηηθή νξγάλσζε, απνηεινχκελε απφ 30 δηαιεθηνχο θιεξηθνχο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ν Πάηξν Κνζκάο, ν μαθνπζηφο δάζθαινο Ησάλλεο Πέδαξνο θαη ν επίζθνπνο Πιαηακψλνο Γηνλχζηνο. ηφρνο ηεο δελ ήηαλ κφλν ην άλνηγκα ζρνιείσλ, αιιά γεληθψο ε δξάζε γηα εζληθή αθχπληζε. Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο απνθαιεί ηελ νξγάλσζε «Σάμηλ κεκπεκέλσλ» θαη ην Βνχιγαξε «Πξψην δηεγέξηε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο». (Αζαλ. Πεηξίδνπ, πεξηνδηθφ «Απφιισλ», Πεηξεαηψο, ηνκ. Δ, ζει ) Ο Υξ. Πεξαηβφο ηελ νλφκαζε «Μπζηηθήλ νκάδα» θαη ν Φάλεο Μακφπνπινο «Μπζηηθφλ δεζκφλ». «Υξνλνινγηθά,- ιέεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο, είλαη ν καθξηλφο πξφγνλνο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο» (Βαζίιεηνπ Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλαη 1966, ζει. 47.).

11 Σε ζπλέρεηα ηεο Μαξνπηζαίαο ζρνιήο αλέιαβε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε Καπιάλεηνο ρνιή ( ). Αλαζπγθξνηήζεθε κε ηε ρνξεγία ηνπ Ζπεηξψηε εκπφξνπ ζηε Ρσζία Εψε Καπιάλε ( ). Ζ Καπιάλεηνο ρνιή είλαη ε ιακπξφηεξε θαη ε πην ζχγρξνλε ζρνιή ησλ Ησαλλίλσλ θαηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα. Σελ πξνίθηζε κε αμηφινγε βηβιηνζήθε, κε εξγαιεία Φπζηθήο θιπ ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξσηνζηάηεζε ν Αζαλάζηνο Ψαιίδαο ( ) κηα απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη «δάζθαινο ηνπ Γέλνπο». Γελλήζεθε ζηα Ησάλληλα ζε πινχζηα νηθνγέλεηα Ησαλληηψλ κεγαιεκπφξσλ ηεο Βιαρηάο θαη ηεο Ρσζίαο. πνχδαζε ζηα Γηάλλελα, ηε Ρσζία θαη ηε Βηέλλε (ηαηξηθή ζρνιή). Μφιηο 24 εηψλ, 1791 ε ζπνπδή ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ ηνλ νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ «Αιεζήο Δπδαηκνλία». Γελ ηθαλνπνηήζεθε απφ θαλέλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ν πξψηνο Έιιελαο δηεγεκαηνγξάθνο. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε Βηέλλε θαίλεηαη φηη ήξζε ζε επαθή κε ηνλ θχθιν ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ. Γηα ηνλ Φαιίδα, ν δηαθσηηζκφο ηνπ Γέλνπο ππήξμε ε ζπνπδαηφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο Διεπζεξίαο θαη γηα ηελ απνηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο ζθιαβηάο. Δθείλν πνπ αλαδχεηαη αλάγιπθα ζην έξγν ηνπ «Καινθηλήκαηα» είλαη ε εζληθή εγξήγνξζε, ε αθχπληζε θαη ην μεζήθσκα ηνπ Διιεληζκνχ. Δπηδεηεί επίκνλα ψζηε νη Έιιελεο λα βγνπλ απφ ην ιήζαξγν θαη λα δνπλ θαηάκαηα ηελ θαηάληηα πνπ έρνπλ ππνπέζεη. Δίλαη επίζεο, ν πξψηνο ππνςήθηνο ζπγγξαθέαο ηεο αλψλπκεο «Διιεληθή Ννκαξρία» ην πξψην θαζαξά έξγν δπηηθνχ δηαθσηηζκνχ ζηελ Διιάδα. Ο Φαιίδαο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ειιελνθεληξηζκφ ηνπ, γηα ηελ πξνζπάζεηα εκπέδσζεο εζληθνχ θξνλήκαηνο ζηνπο ππφδνπινο Έιιελεο, γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ρξήζεο ηεο δσληαλήο δεκνηηθήο γιψζζαο, γηα ηελ θαηαδίθε ηεο επέκβαζεο μέλσλ δπλάκεσλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο, γηα ηελ πίζηε ζηα ηδαληθά θαη ηε γφληκε αξραηνιαηξία, ζηε δχλακε ηνπ λέν ειιεληζκνχ, ζηελ αιεζηλή ρξηζηηαλνζχλε. ην ρψξν ηεο παηδείαο θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο: -ζηνλ εθπαηδεπηηθφπνιηηηζηηθφ θαη ζηνλ εζληθφ. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είδε απνθαζηζηηθή ηε ρξήζε ηεο απιήο, ηεο δσληαλήο ειιεληθήο γιψζζαο. Σάρηεθε ππέξ ηνπ αδηαηξέηνπ θαη ηαχηηζεο ηεο λέαο πξνο ηελ αξραία ειιεληθή. Όζνλ αθνξά ην γισζζηθφ δήηεκα πίζηεπε φηη έρξεδε επξχηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηαθσηηζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο. Ο Λέαλδξνο Βξαλνχζεο ιέεη γηα ηνλ Φαιίδα: «Δηζήγαγε ζηε δηδαζθαιία ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θαιιηέξγεζε ηελ ειεχζεξε ζθέςε, δίδαμε ηα

12 πξννδεπηηθφηεξα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ, παξείρε ηε δσληαλή κάζεζε καθξηά απφ ζρνιαζηηθηζκνχο θαη ζηείξνπο δνγκαηηζκνχο, κφξθσζε ςπρέο θαη έπιαζε θηιειεχζεξνπο αλζξψπνπο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει.238) Αιιεινγξαθνχζε κε ηνπο κεγάινπο πνηεηέο θαη ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ, Η Βειαξά, Αζαλ. Υξηζηφπνπιν, Γ. νισκφ. Η Κσιέηε, Γ. αθειάξην, Κ. Καξαγηάλλε, ηνπο πηζηνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Ρήγα, ην Υξ. Πεξξαηβφ, ηνλ Αδακ. Κνξαή. Ήηαλ ν ζπνπδαίνο ζπλνκηιεηήο ησλ πνιιψλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ζηα Ησάλληλα, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηνπ Βχξσλα, ηνπ Δβεξέη θιπ. Με ηε δηθή ηνπ έκπλεπζε ν Λφξδνο Guilford, ίδξπζε ηελ Ηφλην Αθαδεκία, ην πξψην ειιεληθφ παλεπηζηήκην. Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη ν ξφινο ηνπ Αζ. Φαιίδα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηελ εζληθή ηνπ πξνζθνξά ζην επίπεδν ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο θαη επαλαζηαηηθήο θηλεηνπνίεζεο Ηδηαίηεξε ππήξμε ε γξαπηή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Αι. Μαπξνθνξδάην. Ξερσξίδεη ην ππφκλεκα πνπ ηνπ ππέβαιε ην 1823, ζην νπνίν έθαλε ζπζηάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ κειινληηθνχ ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο. Γηα ηελ παηδία ηνπ πξφηεηλε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαζψο θαη ηελ κάζεζε ιατθψλ ρνξψλ θαη παηξησηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Θεσξεί ηελ Ήπεηξν, αζθάιεηα ηεο Διιάδαο. «Ζ Διιάο, Γελλαηφηαηε άλεξ, γξάθεη, εηο ηελ θαηάζηαζηλ, φπνπ επξίζθεηαη ηψξα, έρεη κπξνζζά ηεο δχσ επαξρίαηο πνιχ αλαγθαίεο θαη εηο αχμεζίλ ηεο, θαη εηο δπλάκσζίλ ηεο, θαη εηο αζθάιεηάλ ηεο: ε κελ αλαηνιηθή Διιάο ηελ Θεζζαιίαλ, ε δε δπηηθή ηελ Ήπεηξνλ. Καη εκπνξεί ηίλαο λα ηαηο λνκίζε δχσ πξνπχξγηα θαη νρπξψκαηα, θαη αληαπηψ θαη νξκεηήξηα, ε Ήπεηξνο δηα ηελ Γθεγθεξίαλ (Ηιιπξηθφλ) θαη ε Θεζζαιία δηά ηελ Μαθεδνλίαλ.» Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπ δεηνχζε γεληθή εμέγεξζε ζηε Γπηηθή Ήπεηξν. Δπηζηέγαζκα ηεο φιεο απηήο πξνζπάζεηαο ππήξμε ε Εωζηκαία ρνιή ησλ δάπινπησλ Εσζηκάδσλ. Ζ Εσζεκαία ρνιή πξσηνιεηηνχξγεζε ην 1828, κε πξψην γπκλαζηάξρε ηνλ γλσζηφ Γεώξγην Κξαλά ή Αίζσπν. Ζ Εσζηκαία ρνιή ππήξμε απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ηνπ Γέλνπο, κεηαμχ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εθείλεο ηεο κχξλεο. Σν άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη, φρη κφλν αλέβαζε ζε λέα ζηάζκε ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, αιιά απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε θηιειεχζεξε δηαπνιηηηζκηθή ζρνιή ζηελ Ήπεηξν, απ φπνπ θνίηεζαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη νη επηθαλέζηεξνη ιφγηνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο αλαγέλλεζεο. (Πξφθεηηαη γηα ηνπο κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο αδέξθηα ακί θαη Ναΐκ Φξάζεξη, ηνλ Ηζκαήι κπέε Βιηφξα, (ηδξπηή ηνπ Αιβαληθνχ θξάηνπο) ηνλ Μερκέη Φεξίλη Παζά (κεγάιν βεδίξη ), ηνλ γλσζηφ δάζθαιν απφ ην Βνξά Νηανχη ηνπθπξί Δθεληη.) Ζ Εσζηκαία απνηειεί ηαπηφρξνλα ην γεξφ ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή παηδεία ζηελ Ήπεηξν, ζην ηξίην ηεο ζηάδην, εθείλν ηεο

13 χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ή ηελ πεξίνδν ζπλέρηζεο ηεο ζθιαβηάο ζηελ Ήπεηξν, φηαλ είρε ηδξπζεί ην λέν ειεχζεξν εζληθφ ειιεληθφ θξάηνο.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1 ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2011 Τα κείμενα γράφτηκαν από εμάς, την πρωτοβουλία για την Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση*. Δεν είναι όλα προϊόντα μίας συλλογικής ανάλυσης και συνδιαμόρφωσης, αλλά περισσότερο μία χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα