15th Congress. of the European Academy. of Dermatology & Venereology

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15th Congress. of the European Academy. of Dermatology & Venereology"

Transcript

1 ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Fax: website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:... Μαριάννα Δεληγιαννάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:... Νατάσσα Παπαθανασίου ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:... Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, Έλενα Λαγανά, Μαρία Φωτάκη ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:...Ηλίας Καυκάς ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ:... Βάσω Χαλιώτη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:... Νίκος Τζουρμέτης ΠPOEΔPOΣ KATΣAMΠAΣ A... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών MEΛH AμαξOπOυλOς K... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ANTΩNIOY X...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών AYΓEPINOY Γ...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Bακaλη-MατθαiOυ Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΒΕΡΡOΣ Κ... Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη ΓEΩPΓAΛA Σ...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΓOυργιωτOυ K... Δερματoλόγoς ZAPAΦΩNITHΣ Γ....Δερματoλόγoς, Aθήνα Iωαννιδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης Kαπετησ E... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης KαρακατσαNησ Γ... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡΗ Α...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOντOχριστOπOυλOσ Γ... Aν. Δ/ντής, B Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOυσιδOυ Θ... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚOυσΚΟΥΚΗΣ Κ....Kαθηγ. Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ KΩΣTAKHΣ Π... Aν. Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός Λεφακη-MαντεκOυ I...Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MHNAΣ A...Ομότ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K...Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας MOυρελλOυ-TσατσOυ O...Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MΠAΣΙOYKAΣ K... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων NAOYM X...Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός NOυτσησ K...Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός Ξενιδησ E... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΠαναγιωτιδOυ-ΔεβλιωτOυ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A... Eπιμελ. A, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠαπαγαρυφαλλOυ I... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠαπαριζOσ B...Eπιμελ. A, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. A. Συγγρός ΠETPIΔHΣ A... Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ... Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς ΠOτOυριδOυ E...Eπιμελ. A, B Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός PHΓOΠOYΛOΣ Δ...Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ...Eπιμελ. A, Δερματoλoγική Kλινική Παν/μίoυ Πατρών ΣTAYPIANEAΣ N...Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Σωτηριαδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης Tεκνετζησ A... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης XαΪδεμενOσ Γ... Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XατζηστυλιανOσ M... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XρυσOμαλλησ Φ...Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση: - Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες απόψεις. - Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. - Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. - Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. - Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. - Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. - Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. - Eιδικά άρθρα. - Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. - Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. - Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. - Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. - Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. - Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. - Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. - Δερματoλoγία και Iστoρία. - Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. - Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. - Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. - Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. - Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. - Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. - Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά. ΜΕΡΟΣ Γ' Η μείωση-διόρθωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι στενά συνδεδεμένη με την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων και του τρόπου ζωής και καθημερινότητας στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο καθορισμός και η δημιουργία ενός πρότυπου τρόπου ζωής απαιτεί ισχυρά κρατικά δημόσια μέτρα, εγρήγορση της ιατρικής κοινότητας και συνεργασία από τους ίδιους τους ασθενείς. Αυτή η οριοθέτηση αποτελεί και τον κύριο σκοπό του κυβερνητικού προγράμματος "ΗΕΑLΤΗ του Μελετήθηκαν τα ιστορικά 800 ασθενών με ψωρίαση σε σχέση με δεδομένα ατόμων του πληθυσμού της Τασκένδης, που διέθεταν ταυτόσημους δείκτες. Ελήφθησαν υπόψη: ηλεκτροκαρδιογράφημα υπέρηχος εσωτερικών οργάνων αιματολογικός έλεγχος χρόνων πήξης, χοληστερίνης, λιποπρωτεϊνών άνθρωπομετρία και σωματικό βάρος οφθαλμολογική και νευρολογική εξέταση 4-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006, ΡΟΔΟΣ 15th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.Γ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ. ΒΛΑΧΑΚΗ, Κ. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ, Ε. ΛΟΥΓΚΑΝΗ, Α-Α. ΜΑΛΟΥΧΟΥ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, Π. ΦΛΩΡΟΣ Α' και Γ' Δερματολογική Κλινική, Nοσ. «Α. Συγγρός» Ο ρόλος των προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιαγγειακών παθήσεων στους ασθενείς με ψωρίαση AKRAM-B. RACHMATOV, NAZIRA K. KURBANOVA, UZBEKISTAN Στους 800 ασθενείς καταγράφηκαν: υπέρταση: 35% ισχαιμική καρδιοπάθεια με αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις: 20% ισχαιμική καρδιοπάθεια με στηθάγχη: 11% μετεμφραγματική καρδιοσκλήρυνση: 8% οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: 2% Προδιαθεσικοί παράγοντες νευροψυχικοί /συγκινησιακοί: 30% κακή διατροφή και αύξηση του σωματικού βάρους: 20% αλκοόλ: 25% κάπνισμα Στο δείγμα του υγιούς πληθυσμού, το ποσοστό των προδιαθεσικών παραγόντων είναι λιγότερο από το μισό αυτού των ασθενών με ψωρίαση. Συμπέρασμα Οι ασθενείς με ψωρίαση τείνουν να γίνουν ομάδα υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ψωριασικών ασθενών σε συνδυασμό με την ιατρική αφύπνιση μπορούν να τους προφυλάξουν από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Επιτυχής θεραπευτική προσέγγιση της φλυκταινώδους ψωρίασης των πελμάτων και των παλαμών με Efalizumab RUDOLF E. SCHOPF, ERATO BEIS, GERMANY Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO DERMA». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: Προς INFO DERMA Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η θεραπεία της φλυκταινώδους ψωρίασης των πελμάτων και παλαμών (Pustular Psoriasis of the Palms and Soles PPP) είναι δύσκολη. Το Efalizumab δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της ΡΡΡ. Ανακοινώνουμε την επιτυχή θεραπεία ενός 61χρονου άνδρα που έπασχε από 6ετίας από PPP. Το Efalizumab χορηγήθηκε υποδόρια, μία ένεση την εβδομάδα, για 12 εβδομάδες. Συνδυάστηκε με τοπική μαλακτική-ανακουφιστική θεραπεία. Πάρθηκαν φωτογραφίες καθώς και δύο βιοψίες δέρματος: η πρώτη προ της έναρξης της θεραπείας και η δεύτερη με το τέλος αυτής, τη 13η εβδομάδα. Επίσης, χρωματίστηκαν δερματικά τεμαχίδια με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης και με αντισώματα ειδικά για: την ουδετερόφιλη ελαστάση CD3, CD4, CD8, CD45RO (memory Τ-cells) HLA-DR DC (dendritic cells)

2 CD1, S100, CD83 (ενεργοποιητής των CD κυττάρων), K16 (Differentiation Markers Cytokeratin 16), φυλλαγρίνη, ινβολουκρίνη και τον Proliferation Marker MIB (Ki67). Οι φλύκταινες, αρχίζοντας από την 3η εβδομάδα θεραπείας ελαττώθηκαν και υπεχώρησαν πλήρως τη 13η εβδομάδα. Η εικόνα της κερατίνης στοιβάδας κατέστη φυσιολογική. Οι χρώσεις της ουδετερόφιλης ελαστάσης και των CD3, CD4, CD8, CD45RO μειώθηκαν. Οι χρώσεις των CD1, S100 αυξήθηκαν όταν τα CD83 μειώθηκαν ενώ των Κ16 και ΜΙΒ ελαττώθηκαν. Οι χρώσεις της φυλλαγρίνης και ινβολουκρίνης φυσιολογικοποιήθηκαν. Συμπέρασμα Με τη χορήγηση του Efalizumab τα φλυκταινίδια (η κύρια κλινική βλάβη της ΡΡΡ) υπεχώρησαν πλήρως και το δέρμα αποκαταστάθηκε. Η αύξηση των CD1 και η μείωση των CD83 κυττάρων στην επιδερμίδα μετά τη θεραπεία οδηγούν στην υπόθεση εμπλοκής των DC κυττάρων στην παθογένεια της νόσου (ΡΡΡ). Ίσως το Efalizumab παίξει σημαντικό ρόλo στη θεραπεία της ΡΡΡ. Διαθεσιμότητα της διφαινσυπρόνης για την αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας Προβλήματα και προοπτικές PATRICK F. DUPUY, FRANCE Παρότι η διφαινσυπρόνη (ΔΣΠ) θεωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη σοβαρή γυροειδή αλωπεκία (ΓΑ), δηλαδή την ολική αλωπεκία (ΟΑ) και την καθολική αλωπεκία (ΚΑ), τα αποτελέσματά της περιορίζονται σημαντικά λόγω τόσο της έλλειψης φαρμακευτικής μορφής όσο και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Η ΔΣΠ παρασκευάζεται σαν χημική ουσία. Καμιά από τις πηγές παραγωγής, όμως, δεν πιστοποιεί τη σωστή κατασκευαστική τεχνική σύμφωνα με τα φαρμακευτικά πρότυπα. Το ζήτημα αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας αφού ένα παραπροϊόν της σύνθεσής της, η διβρωμοδιβενζουλακετόνη, είναι in vitro μεταλλαξιογόνος. Επειδή το τελικό προϊόν της ΔΣΠ μπορεί να περιέχει αυτήν τη μεταλλαξιογόνο ουσία, συνιστάται όλα τα δείγματα της ΔΣΠ να υπόκεινται σε κάθαρση. Ωστόσο, δεν έχει περιγραφεί καμιά τυποποιημένη τεχνική κάθαρσης ή ικανοποιητική μέθοδος ανίχνευσης του παραπροϊόντος και, συνεπώς, οι θεραπευόμενοι ασθενείς δεν μπορούν να είναι σίγουροι για την απουσία του. Σχόλια Η διαθεσιμότητα της ΔΣΠ για τους ασθενείς είναι ένα άλλο ζήτημα. Επειδή δεν παρασκευάζεται σαν φαρμακευτική ουσία, λίγοι είναι οι ασθενείς που έχουν πρόσβαση στο φάρμακο και, δυνητικά, μπορεί να προκύψουν ζητήματα ευθύνης για τους συνταγογραφούντες. Η διαθεσιμότητα γίνεται ακόμη πιο περιορισμένη στα παιδιά. Σε αυτόν τον πληθυσμό, η ΔΣΠ αντικαθίσταται από όχι τόσο αποτελεσματικές θεραπείες (π.χ. μίγμα ανθραλίνης και τοπικού κορτικοστεροειδούς). Ωστόσο, οι ασθενείς έχουν το μεγαλύτερο όφελος από τη θεραπεία με τη ΔΣΠ όταν τη λαμβάνουν νωρίς. Συμπέρασμα Η χρήση της ΔΣΠ απαιτεί ποιοτικό έλεγχο και καλύτερη διαθεσιμότητα ώστε να εγγυάται την καλύτερη χρήση σε ασθενείς με ΟΑ και ΚΑ, ιδιαίτερα στα παιδιά. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια μη πιστοποιημένης χρήσης της ΔΣΠ σε ασθενείς με ΓΑ, είναι χρέος της φαρμακευτικής βιομηχανίας να προμηθεύει τους ιατρούς με ασφαλή φαρμακευτικά σκευάσματα της ουσίας αυτής. Κλινική ανταπόκριση χηλοειδών και υπερτροφικών ουλών σε 3 νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις Ali Asilian, Afshin Darougheh, Zabiholah Shahmoradi, Fazlolah Shariati, Fariba Iraji, Islamic Republic of Iran Τα χηλοειδή και οι υπερτροφικές ουλές είναι καλοήθεις υπερπλασίες κολλαγόνου και, πολλές φορές, προκαλούν πολλά σωματικά και ψυχολογικά (αισθητικής φύσεως) προβλήματα. Μέθοδοι Σε αυτήν τη 12 εβδομάδων κλινική δοκιμασία, 60 ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες μελέτης. Στην 1η ομάδα χορηγήθηκε ενδοβλαβικά triamcinolone acetonide (ΤΑΟ) ανά εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Στη 2η ομάδα χορηγήθηκε ενδοβλαβικά συνδυασμός ΤΑΟ + 5-FU με το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Οι ασθενείς της 3ης ομάδας, επιπλέον της ενδοβλαβικής χορήγησης ΤΑΟ+ 5-FU, ακτινοβολήθηκαν με ΡDL Laser (585 nm) σε τρεις συνεδρίες. Οι βλάβες αξιολογήθηκαν για ερύθημα, κνησμό, τάση υποχώρησης, ύψος, εύρος και πάχος. Στην επίσκεψη της 8ης και 12ης εβδομάδας του follow-up όλες οι ομάδες έδειξαν αποδεκτή βελτίωση σε όλες, σχεδόν, τις παραμέτρους αλλά στη μεταξύ τους σύγκριση ήταν στατιστικά πιο σημαντική στις ομάδες ΤΑΟ+5- FU και ΤΑΟ+5-FU+ΡDL (P<0,05). Στο τέλος της μελέτης το score του ερυθήματος ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε όλες τις ομάδες ενώ η βελτίωση του κνησμού ήταν στατιστικά υψηλότερη στην ομάδα ΤΑΟ+5- FU+PDL (P<0,05). Πολύ καλή έως εξαιρετική βελτίωση (>50%) αναφέρθηκε από τους ασθενείς ως εξής: 20% ομάδα 1 55% ομάδα 2 75% ομάδα 3, οι οποίες ήταν σημαντικά διαφορετικές (Ρ<0,05). Πολύ καλή έως εξαιρετική βελτίωση αναφέρθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητή ως ακολούθως: 15% ομάδα 1 40% ομάδα 2 70% ομάδα 3. Αυτές οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές (Ρ<0.05). Η συνολική αποτελεσματικότητα του σχήματος ΤΑΟ+5-FU ήταν συγκρίσιμη με εκείνη του ΤΑΟ+5-FU+ΡDL, με το τελευταίο να είναι καλύτερα ανεκτό από τους ασθενείς και με καλύτερα αποτελέσματα. Η δράση του στη λεύκανση της βλάβης ήταν ενθαρρυντική. Συνδυαστικές θεραπευτικές πρακτικές φαίνεται ότι αποτελούν την σωστότερη προσέγγιση για τη θεραπεία των χηλοειδών και των υπερτροφικών ουλών.

3 Τα επίπεδα ορού του αίματος της θειϊκής διυδροεπιανδροστερόνης σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση FATMA ESKIOGLOU, FILIZ CANPOLAT, BENGU CEVIRGEN CEMIL, TURKEY Η χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (ΧΙΚ) αποτελεί ένα δερματολογικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθηματωδών δερματικών βλαβών. Προσβάλλει 20% του γενικού πληθυσμού και έχει συσχετιστεί με αυτοανοσία. Περίπου 60% των ασθενών με αδιευκρίνιστη (ιδιοπαθή) χρόνια κνίδωση εμφανίζουν (clinically) λειτουργικά αυτοαντισώματα για τους υποδοχείς υψηλής συνάφειας (FcR1) των βασεόφιλων και των μαστοκυττάρων. Ο ορός «αυτοάνοση κνίδωση» χρησιμοποιείται γι αυτήν την υποομάδα ασθενών με χρόνια κνίδωση. Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν την ευεργετική ανοσοτροποποιητική δράση της διυδροεπιανδροστερόνης (DΗΕΑ) και του εστέρα αυτής, θειϊκής διυδροεπιανδροστερόνης (DΗΕΑ-S), σε ασθενείς με αυτοάνοση νόσο και πως η έλλειψή της σχετίζεται με αυτοάνοσα νοσήματα. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, υπάρχει μόνο μία αναφορά για το ρόλο της DΗΕΑ- S στη ΧΙΚ. Σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε τα επίπεδα συγκέντρωσης DΗΕΑ-S στον ορό ασθενών με ΧΙΚ. Συμμετείχαν 70 ασθενείς με ενεργό ΧΙΚ. Στους ασθενείς αυτούς δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το αίτιο της κνίδωσης, μολονότι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες και διαγνωστικές μέθοδοι στη μελέτη αυτή. Οι ασθενείς αυτοί δεν ελάμβαναν συστηματικά κορτικοστεροειδή για περισσότερους από 12 μήνες, ενώ κάθε άλλη θεραπεία διεκόπη τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξη της μελέτης. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο υποομάδες, ανάλογα με το αποτέλεσμα της δοκιμασίας ομολόγου ορού (ASST), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και η θετικότητα της οποίας υποδεικνύει την αυτοάνοση προέλευση της νόσου. Πενήντα μη ατοπικοί, υγιείς ασθενείς ενσωματώθηκαν στη μελέτη ως ομάδα ελέγχου χωρίς να έχουν λάβει καμία φαρμακευτική αγωγή. Τα επίπεδα DΗΕΑ -S ορού μετρήθηκαν τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομάδα ασθενών. Στην ομάδα των ασθενών, το επίπεδο ορού της DΗΕΑ-S ήταν σημαντικά χαμηλότερο από την ομάδα ελέγχου (p=0,001), ενώ στην ομάδα που εμφάνιζε θετικό ΑSST το επίπεδο DΗΕΑ-S στον ορό ήταν σημαντικά χαμηλότερο (ρ<0,005). Καμία σημαντική συσχέτιση δεν υπήρξε μεταξύ της συγκέντρωσης DΗΕΑ-S και της διάρκειας της νόσου (ρ>0,005). Τα δεδομένα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν ότι το χαμηλό επίπεδο της DΗΕΑ-S του ορού μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη αυτοανοσίας στη ΧΙΚ. Επιπλέον, η DΗΕΑ-S μπορεί να αποτελέσει μία θεραπευτική προσέγγιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην πρόληψη της έξαρσης της ΧΙΚ. Θα χρειαστούν και άλλες, μεγάλης διάρκειας, μελέτες για να αποδειχθεί η ανοσοτροποποιητική δράση της χορήγησης DΗΕΑ σε ασθενείς με ΧΙΚ. Η αποτελεσματικότητα και η επί μακρόν παρακολούθηση ασθενών με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση σε αγωγή με εναιώρημα κυκλοσπορίνης PAOLO D. PIGATTO, GIANPAOLO GUZZI, DELIA COLOMBO, ITALY Η χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (ΧΙΚ) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο κνίδωσης (70-80% των περιπτώσεων). Η χορήγηση αντιισταμινικών ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή φαίνεται ότι ελέγχει ικανοποιητικά τη νόσο, ενώ μεγάλος αριθμός μελετών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της από του στόματος χορήγησης κυκλοσπορίνης (CsA), για τον έλεγχο της νόσου σε περιπτώσεις που η χορήγηση των προαναφερθέντων θεραπειών ήταν αναποτελεσματική. Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της CsA στη θεραπεία ΧΙΚ και αξιολογήθηκε στις τέσσερις εβδομάδες, στις οκτώ εβδομάδες και στους έξι μήνες ενώ οι ασθενείς αυτοί παρακολουθήθηκαν συνολικά δύο χρόνια. Εικοσιεννέα ασθενείς τέθηκαν σε από του στόματος θεραπεία με CsA, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: 5 mg/kg/ημέρα για τις πρώτες 14 ημέρες, 4 mg/kg/ημέρα από τη 15η έως την 28η και 3/mg/kg/ημέρα έως τη συμπλήρωση 6 μηνών από την έναρξη της θεραπείας. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων και ο κνησμός αξιολογήθηκαν με βάση τη συνολική βαθμολόγηση κατά Breneman και με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης υποκειμενικής εκτίμησης (VAS). Σημαντική βελτίωση της βαθμολόγησης κατά Breneman (-41%, p=0,0001) τη 14η ημέρα, την 28η ημέρα (-62% από την έναρξη, p=0,0001), στους δύο μήνες (-79% από την έναρξη, p=0,0001) και στο τέλος των 6 μηνών (-88% από την έναρξη, p=0,0001) παρατηρήθηκαν ενώ στον ένα χρόνο είχαμε -84% μειούμενο στο -38% στο τέλος των δύο χρόνων. Ο κνησμός (VAS) μειώθηκε σημαντικά (-38% p=0,0001) τη 14η ημέρα και συνέχισε να μειώνεται (-86% από έναρξη, p=0,0001). Μετά από ένα χρόνο, η βελτίωση ήταν στο -49% και στη διετία -68%. Συνολικά, οκτώ ασθενείς αποσύρθηκαν από τη μελέτη, έξι ασθενείς χάθηκαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, δύο ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυτία, υπέρταση), ένας ασθενής ανέπτυξε νόσο ενώ ένας άλλος δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της CsA στη μακροχρόνια θεραπεία της ανθεκτικής ΧΙΚ ενώ διαφαίνεται ότι το θεραπευτικό αυτό σχήμα μπορεί να μειώσει την πιθανότητα υποτροπών σε βάθος χρόνου.

4 Η βασισμένη σε αποδείξεις εφαρμογή laser στη δερματολογική θεραπευτική E. PHODE, D. TREBING, C.C. ZOUBOULIS, GERMANY Μετά από τη δημιουργία του πρώτου laser από τον Theodor Meiman το 1960 και τις πρώτες κλινικές εφαρμογές laser για την αντιμετώπιση βλαβών του δέρματος από τον Leon Goldman μόλις λίγα χρόνια αργότερα, η χρήση laser έχει γίνει μια απαραίτητη θεραπευτική μέθοδος στη δερματολογία. Η εφαρμογή των laser στη δερματολογία είναι μια δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται από την ανάπτυξη νέων μορφών, τα οποία επιτρέπουν την αντιμετώπιση ολοένα και περισσότερων καταστάσεων. Ένδειξη για αντιμετώπιση με laser έχουν ποικίλες καλοήθεις παθήσεις του δέρματος, ξεκινώντας από διάφορα επιθηλιακά, εξαρτηματικά, αγγειακά ή άλλα ιστικά στοιχεία, δερματικές βλάβες, επίκτητες ή σχετιζόμενες με νόσο και σημεία γήρανσης του δέρματος ή διαταραχές της ανάπτυξης των τριχών. Παραδείγματα είναι οι χρωματικές βλάβες (σπίλος Backer), οι καλοήθεις όγκοι (σμηγματογόνο αδένωμα), οι δυσχρωμίες (τατουάζ), οι φλεγμονώδεις νόσοι του δέρματος και του υποδόριου ιστού (ερυθηματώδης λύκος, ουλές), η υπερτρίχωση, οι προκαρκινωματώδεις βλάβες και οι αγγειακές βλάβες (αιμαγγειώματα και δυσπλασίες). Οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις θα παρουσιάσουν βελτίωση με τη χρήση του κατάλληλου διαθέσιμου laser. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θεραπεία με laser συνδυάζεται με άλλες γνωστές τεχνικές. Για τις περισσότερες από αυτές τις ενδείξεις, υπάρχει το ερώτημα εάν πρόκειται για ιατρική ή αισθητική παρέμβαση. Όμως η βασισμένη σε αποδείξεις θεραπεία με laser στη δερματολογία απευθύνεται στους δερματολόγους, ενθαρρύνοντάς τους ώστε οι θεραπευτικές αποφάσεις τους να βασίζονται αποκλειστικά σε επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι συμβατικές θεραπείες για τις εν τω βάθει αγγειακές ανωμαλίες του δέρματος έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα και πολλές παρενέργειες. Τα νέα laser προσφέρουν μεγαλύτερες πιθανότητες αντιμετώπισης αυτών των βλαβών, αλλά η έλλειψη συγκεκριμένων διεθνών οδηγιών έχει περιορίσει τη σταθερή επιτυχία. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ιατρική βάσει δεδομένων (evidence based medicine), γίνεται ένας σημαντικός παράγοντας για τη χρήση των laser στη δερματολογική θεραπευτική. Ακολουθεί τη διάταξη η οποία ορίζεται ως ακολούθως: o συνδυασμός των διαθέσιμων δεδομένων, της προσωπικής κλινικής εμπειρίας και της επιθυμίας του ασθενούς καθορίζει τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Τοπική εφαρμογή pimecrolimus και χαμηλής ενέργειας Laser στη θεραπεία της λεύκης SAIDKASIM S. ARIFOV, MOHIRA H. ARIFOVA, UZBEKISTAN Η λεύκη προσβάλλει όλες τις φυλές και αφορά στο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε προηγούμενη μελέτη μας αναφέρεται ότι η εξάπλωση της λεύκης στον πληθυσμό του Uzbekistan είναι 1,2%. Υπάρχουν μερικές αναφορές σχετικά με τον πιθανό ρόλο των IL-1β, IL-8, TNF-α, GM-CSF στην παθογένεση της λεύκης και στην αποτελεσματικότητα των τοπικών ανοσοτροποποιητών (tacrolimus, pimecrolimus) στη θεραπεία της. Τα νέα αυτά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα αναστέλλουν την παραγωγή των κυτοκινών. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του pimecrolimus (elidel) 1% cream στη θεραπεία των ασθενών με λεύκη. Μέθοδοι Στη μελέτη αυτή συνολικά συμπεριλήφθησαν 11 ασθενείς με εντοπισμένη και γενικευμένη λεύκη. Σύμφωνα με τη θεραπεία, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα (6 ασθενείς) αντιμετωπίστηκαν με Elidel ενώ η δεύτερη ομάδα (5 ασθενείς) αντιμετωπίστηκε με συνδυασμό Elidel και χαμηλής ενέργειας Laser. Η Elidel 1% cream εφαρμόστηκε 2 φορές ημερησίως για μία μέση περίοδο από 3 έως 4 μήνες. Η έκθεση σε χαμηλής ενέργειας laser επαναλαμβανόταν 5 φορές την εβδομάδα με μία δόση 25 mw/cm 2 για 10 λεπτά. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι όλοι οι ασθενείς είχαν κάποιου βαθμού αποκατάσταση της φυσιολογικής μελάγχρωσης. Άριστη αποκατάσταση της μελάγχρωσης υπήρξε στο πρόσωπο, στον τράχηλο και στη γεννητική περιοχή. Η συνδυαστική θεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική απ ό,τι η μονοθεραπεία. Οι παρενέργειες της θεραπείας ήταν ήπιες και συμπεριλάμβαναν το παροδικό ερύθημα και τον καύσο. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός της Elidel cream και της χαμηλής έντασης laser είναι μία αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία για τη λεύκη. τοπική φωτοδυναμική Η θεραπεία (topical photodynamic therapy - PDT) αποτελεί σήμερα μια δοκιμασμένη πρότυπη θεραπεία για τις ακτινικές υπερκερατώσεις (Αctinic Keratosis - AK), τη νόσο Bowen (Βοwen s Disease - ΒD), και το επιφανειακό και οζώδες βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Βasal cell carcinoma - BCC). Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της ΡDΤ με προηγούμενες θεραπείες ρουτίνας. Πολλές μεγάλες, πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες συγκριτικές και/ ή ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι η ΡDΤ είναι τουλάχιστον ισοδύναμη ή καλύτερη από την κρυοθεραπεία για τις ΑΚ. Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη μεγάλη πολυκεντρική μελέτη (αντιμετωπίσθηκαν πάνω από 1500 ΑΚ), που συνέκρινε τη ΜΑL- ΡDΤ με την κρυοθεραπεία, έδειξε ότι η ΡDΤ υπερτερούσε μετά από μία θεραπεία (84.4%;74.5%). Για τη ΒD, σε μια placebo-ελεγχόμενη πολυκεντρική συγκριτική μελέτη μεταξύ ΜΑL-ΡDΤ, κρυοθεραπείας και κρέμας 5-φθοριοουρακίλης (ανάλογα με την επιλογή του κλινικού ιατρού), διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 3 μήνες μετά την εφαρμογή του ΡDΤ ήταν παρόμοιο με αυτό της Διαταραχές του πλακούντα που σχετίζονται με τη σύφιλη Μοναδική οδός μετάδοσης της σύφιλης από την έγκυο μητέρα στο έμβρυο είναι η διαπλακουντιακή. Σκοπός της έρευνάς μας είναι η ανάδειξη των αλλαγών του πλακούντα σε ασθενείς με σύφιλη. Μελετήθηκαν στο μικροσκόπιο: 227 πλακούντες από επιλόχειες γυναίκες που γέννησαν βρέφη χωρίς συγγενή σύφιλη 35 πλακούντες από επιλόχειες γυναίκες που νοσούσαν από σύφιλη (30 με λανθάνουσα και 5 με πρώιμη) και τα βρέφη τους γεννήθηκαν με πρώιμη σύφιλη 37 πλακούντες φυσιολογικών μητέρων. Οι βλάβες του πλακούντα που συναντήθηκαν συχνότερα στις μητέρες που νοσούσαν και γέννησαν παιδιά με συγγενή σύφιλη, σε σχέση με την ομάδα των υγιών μητερων, είναι: PAVEL A. KARAVAY, OLEG V. PANKRATOV, BELARUS ισχαιμία του πλακούντα (χ 2 = 12,854, p= 0,001) υποξία, ίνωση και σκλήρηνση των λάχνων του πλακούντα (χ 2 = 4,270, p= 0,039) ορώδης, πυώδης χοριοϋμενίτιδα (του φθαρτού υμένα, δηλαδή του ενδομητρίου της εγκυμόνου μήτρας, το οποίο, εκτός από το εν τω βάθει στρώμα, αποπίπτει κατά το τοκετό) (χ 2 = 5,382, p= 0,020) ασβέστωση του πλακούντα (χ 2 = 11,405, p= 0,001) Η πρωτογόνος σύφιλη δείχνει να μην επηρεάζει τον πλακούντα εφόσον η ασθενής υποβληθεί σε θεραπεία. Η δευτερογόνος σύφιλη: ορώδης, πυώδης χοριοϋμενίτιδα (χ 2 =10,925, p=0,001) διαταραχές στην ωρίμανση των λαχνών του πλακούντα (χ 2 =5,795, p=0,016) ασβέστωση του πλακούντα (χ 2 =4,014, p=0,024) Στην πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη, οι διαταραχές είναι ασήμαντες εκτός από την πυώδη και ορώδη χοριοϋμενίτιδα (χ 2 =5,071, ΡDΤ - Ένα αποδεδειγμένο πρότυπο αντιμετώπισης ΝΜSC Τα δεδομένα και οι οδηγίες COLIN MORTON, UK p=0,024). ΜΑL-ΡDΤ προσφέροντας, επίσης, ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα απ ό,τι με την κρυοθεραπεία και μικρότερη διάρκεια των, σχετιζόμενων με τη θεραπεία, παρενεργειών απ ό,τι με τις άλλες συγκρινόμενες θεραπείες. Στο ΒCC, ακόμη μεγαλύτερες συγκριτικές μελέτες έδειξαν πως η ΜΑL-ΡDΤ είναι ισότιμη με την κρυοθεραπεία σε επιφανειακές βλάβες και όχι κατώτερη από το χειρουργείο σε οζώδες ΒCC. Συσσωρευμένα δεδομένα προτείνουν ότι τα επιφανειακά nβcc μπορεί μερικώς να ανταποκρίνονται σε ΜΑL-ΡDΤ. Επαναλαμβανόμενη τοπική ΡDΤ είναι γενικά καλά ανεκτή και μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στη θεραπεία των μεγάλων και/ή πολλαπλών βλαβών, περιλαμβάνοντας περιοχές καρκινογένεσης και αισθητικά ευαίσθητες περιοχές αλλά και η συνεκτίμηση της αισθητικής και της θεραπευτικής προτίμησης σταθερά ευνοούν τη ΜΑL-ΡDΤ έναντι της συμβατικής θεραπείας. Σήμερα, ανεξάρτητες εθνικές (όπως το ΝΙCΕ: National Institute for Health and Clinical Excellence) και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες βάσει δεδομένων επικυρώνουν την υψηλή ποιότητα δεδομένων που είναι διαθέσιμα και υποστηρίζουν τη χρήση της τοπικής ΡDΤ σε ΑΚ, ΒD και ΒCC. Στις έγκυες γυναίκες με δευτερογόνο ή πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη, οι επιπλοκές του πλακούντα καταγράφηκαν, ενώ σε αυτές με δευτερογόνο είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η κυκλοφορία εμβρύου-πλακούντα και μήτρας-πλακούντα.

5 Οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες (S.T.Ds) είναι συχνές στις εκδιδόμενες γυναίκες. Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσει τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα, τις σεξουαλικές πρακτικές και την οροθετικότητα των S.T.Ds: σύφιλη, HSV τύπου 1, HSV τύπου 2, HIV, ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C. Εκατόν τριάντα γυναίκες εκδιδόμενες πήραν μέρος στη μελέτη με συνέντευξη-ιστορικό και τις κάτωθι ορολογικές εξετάσεις: VDRL, TPHA, HSV1 IgM-IgG, HSV2 IgM- IgG, HIV, HBs, HCV. Οι ίδιες ορολογικές εξετάσεις έγιναν και σε 120 υγιή άτομα εκ των οποίων 70 γυναίκες και 50 άντρες, που χρησιμοποιήθηκαν ως Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες σε εκδιδόμενα άτομα ULKER GUL, ARZU KILIC, BULENT SAKIZLIGIL, SABAHAT AKSARAY, SEHER BILGILI, OZLEM DEMIREL EKIZ, CEREN ERINCKA, TURKEY ομάδα ελέγχου (control group). Η μέση ηλικία των εκδιδόμενων γυναικών ήταν 38,78 έτη. Από αυτές: 6 γυναίκες <25 ετών 39 γυναίκες ετών 85 γυναίκες >35 ετών Η πρώτη τους σεξουαλική επαφή ήταν, κατά μέσο όρο, στην ηλικία των ετών. Ο μέσος όρος διάρκειας επαγγελματικής δραστηριότητας ήταν χρόνια. Η καθημερινή σεξουαλική δραστηριότητα (πελάτες) των γυναικών αυτών ήταν: 19 γυναίκες πελάτες/ημέρα 64 γυναίκες πελάτες/ημέρα 35 γυναίκες πελάτες/ημέρα 12 γυναίκες >25 πελάτες/ημέρα Όσον αφορά στη χρήση προφυλακτικού οι συγκεκριμένες γυναίκες απάντησαν: 38 γυναίκες δεν ήταν σταθερή 91 γυναίκες πάντα 1 γυναίκα ποτέ Δεν ανευρέθη κλινική παθολογία στη δερματολογική και γεννητική εξέταση των άνωθι γυναικών. Η οροθετικότητα στα: TPHA, HSV1 IgM-IgG, HSV2 IgM-IgG, HBς αντισώματα ήταν αρκετά υψηλότερη στην ομάδα των εκδιδομένων γυναικών σε σχέση με αυτή της ομάδας ελέγχου. Στις εκδιδόμενες γυναίκες μια γυναίκα ήταν οροθετική στην HCV. Καμία τους δεν ήταν οροθετική στον HIV. Η οροθετικότητα σε TPHA, HSV1, HSV2, HBs αντισώματα είναι αρκετά υψηλότερη στην ομάδα των σεξουαλικώς εκδιδόμενων από ό,τι στην ομάδα ελέγχου. Ανασκόπηση της σχέσης ακμής - διατροφής Νόσος Kawasaki A. TAIEB, FRANCE NEIL MANN, ROBYN SMITH, OTHER, ANNA BRAUE, GEORGE VARIGOS, AUSTRALIA Σήμερα πολλοί δερματολόγοι πιστεύουν πως η διατροφή δεν επηρεάζει την ακμή. Η άποψη αυτή στηρίχθηκε σε δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν πριν από 30 χρόνια. Και οι δύο μελέτες είχαν ελεγχθεί ελάχιστα, ήταν περιορισμένης διάρκειας και επικεντρώνονταν σε μεμονωμένες τροφές χωρίς κανένα υπόβαθρο διατροφικής ανάλυσης. Πρόσφατα επιδημιολογικά ευρήματα προτείνουν ότι ο επιπολασμός της ακμής μπορεί να επηρεάζεται από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Παρά τον υψηλό επιπολασμό της στις δυτικές κοινωνίες, η επίπτωση της ακμής είναι σχεδόν ανύπαρκτη στις αναπτυσσόμενες χώρες και ο βαθμός του επιπολασμού δείχνει να αυξάνεται όταν μια πρώην αναπτυσσόμενη χώρα υιοθετεί το δυτικό τρόπο ζωής. Μεταξύ των πιθανών παραγόντων του τρόπου ζωής (όπως η φυσική άσκηση, το κλίμα, το άγχος ή η έκθεση στον ήλιο) η διατροφή διεκδικεί μια θέση ανάμεσά τους, όπως αποδεικνύεται από παρατηρήσεις. Η εργασία ερευνά τους παράγοντες που διαφοροποιούν τη διατροφή των αναπτυσσόμενων χωρών από εκείνη των δυτικών. Μέθοδοι Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συνήθη διατροφή των αναπτυσσόμενων χωρών, έναντι των δυτικών και εξέταση των πιθανών παθογενετικών μηχανισμών. Πρόσφατες αποδείξεις προτείνουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες καταναλώνουν λιγότερους υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και γαλακτοκομικά και έχουν χαμηλότερη πρόσληψη ωμέγα-6 πολυακόρεστων λιπαρών απ ό,τι ο δυτικός κόσμος. Αυτοί οι διατροφικοί παράγοντες ίσως επηρεάζουν την εξέλιξη της ακμής διαμέσου της επιρροής τους στα ανδρογόνα, στις ορμόνες της αναπαραγωγής, στις δεσμευτικές σφαιρίνες, στον προσομοιάζοντα με την ινσουλίνη αυξητικό παράγοντα (IGF-I), στις IGFδεσμευτικές πρωτεΐνες, στα λευκοτριένια και στις προσταγλανδίνες. Όλα μαζί, ίσως, επηρεάζουν πολλές απόψεις της παθογένεσης της ακμής, όπως την παραγωγή σμήγματος, την απολέπιση των κερατινοκυττάρων και την παρακείμενη φλεγμονώδη απάντηση. Συνεπώς, η παρούσα ανασκόπηση προτείνει ότι η δυτική διατροφή ίσως παίζει ένα βαθύτερο πολυπαραγοντικό ρόλο στην παθογένεση της ακμής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξετάζοντας αποκλειστικά την επιρροή μεμονωμένων διατροφικών συστατικών. νόσος Κawasaki s (NK) είναι Η η πιο συχνή αιτία σοβαρών φλεγμονωδών μη λοιμωδών συνδρόμων σε παιδιά που εισήχθησαν στα νοσοκομεία από το 1990 στη Γαλλία 1. Μια Βρετανική μελέτη 2 δείχνει μια ετήσια επίπτωση ίση με 5.5 στα παιδιά μικρότερα των 5 ετών, αυξανόμενη στα παιδιά με καταγωγή από την Ανατολική Ινδία (14.6 στα ). Η εξέταση του δέρματος και των βλεννογόνων παραμένει το πιο χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για να περιοριστούν οι διαγνωστικές πιθανότητες 3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η παλαμοπελματιαία συμμετοχή, τα εξανθήματα ποικίλου τύπου (μπορεί να υπάρχουν φυσαλίδες, φλύκταινες και πορφύρα), το εξάνθημα στην περινεϊκή χώρα και, πάνω απ όλα, η γωνιακή χειλίτιδα. Συμπτώματα συστηματικής λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένων υψηλού πυρετού και τοξικότητας, αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, όπως επίσης και ΤΚΕ>100 την πρώτη ώρα και CRP>100 mg/l, είναι απαραίτητοι δείκτες. Το υπερηχογράφημα κοιλίας μπορεί να αναδείξει ασυμπτωματικό ύδρωπα χοληδόχου κύστεως. Οι διεθνείς οδηγίες της American Heart Association (ΑΗΑ) δεν εφαρμόζονται από όλους τους ιατρούς 4. Το 21% των ιατρών έχει σταματήσει να χορηγεί ασπιρίνη σε αντιφλεγμονώδεις δοσολογίες κατά το οξύ στάδιο της νόσου ενώ η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη είναι παγκοσμίως εγκεκριμένη και χρησιμοποιείται. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ετερογένεια στην αποτελεσματικότητα των τεχνικών κατασκευής των ενδοφλεβίων ανοσοσφαιρινών 5. Η μακρά παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει το υπερηχογράφημα, ενώ νέες απεικονιστικές τεχνικές, όπως το ΜRΙ καρδιάς, περιορίζουν τη χρήση της αγγειογραφίας και χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται βλάβες. Ωστόσο, φυσιολογικός τρόπος ζωής συστήνεται στη συντριπτική πλειονότητα των παιδιών, τα οποία αναρρώνουν πλήρως. Βιβλιογραφία 1. Pajot C, Pariente D, Muller S, Gabolde M, Croisille L, Archambaud F, Dommergues JP, Bader-Meunier B. Arch Pediatr 2002;9: Gardner-Medwin JM, Dolezalova P, Cummins C, Southwood TR. Lancet 2002; 360: Ducos MH, Taieb A, Sarlangue J, Perel Y, Pedespan JM, Hehunstre JP, Jimenez M, Maleville J. Ann Dermatol Venereol 1993; 120: Kahwaji IY, Connuck DM, Tafari N, Dahdah NS. Pediatr Cardiol 2002; 23: Tsai MH, Huang YC, Yen MH, Li CC, Chiu CH, Lin PY, Lin TY, Chang LY. Clinical responses of patients with Kawasaki disease to different brands of intravenous immunoglobulin. J Pediatr 2006; 148:

6 Κληρονομικές διαταραχές των δεσμοσωματίων JEMIMA MELLERIO, UΚ Τα δεσμοσωμάτια είναι σημαντικές διακυτταρικές συζευκτικές δομές, τα οποία βρίσκονται σε επιθηλιακούς ιστούς, καρδιά, μήνιγγες και λεμφαδένες. Στην επιδερμίδα συνδέουν το δίκτυο ενδιάμεσων νηματίων της κερατίνης με την κυτταρική μεμβράνη και παρέχουν προσκόλληση μεταξύ των κερατινοκυττάρων. Εκτός από το να παρέχουν μηχανική στήριξη μεταξύ των κυττάρων, μερικά στοιχεία των δεσμοσωμάτων μπορεί να επηρεάζουν τις οδούς μετάδοσης σημάτων και συνεπώς την κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Τα δεσμοσωμάτια αποτελούνται από τρεις κατηγορίες πρωτεϊνών. Πρώτον, τις διαμεμβρανικές δεσμοσωμιακές καντχερίνες, τις δεσμοκολλίνες και τις δεσμογλεΐνες. Δεύτερον, τις armadillo πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν τις πλακοφυλλίνες και τις πλακοσφαιρίνες και τέλος τις πλακίνες, όπως, για παράδειγμα, οι δεσμοπλακίνες. Οι επίκτητες διαταραχές της λειτουργίας των δεσμοσωματίων είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, όπως, για παράδειγμα, στην κοινή και στη φυλλώδη πέμφιγα είναι το αποτέλεσμα της κυκλοφορίας αντισωμάτων έναντι της δεσμογλεΐνης 3 και 1. Παρ όλα αυτά, κατά την τελευταία δεκαετία, ένας αριθμός κληρονομούμενων διαταραχών των στοιχείων των δεσμοσωματίων έχει διασαφηνιστεί. Η πρώτη από αυτές που περιγράφηκε ήταν το σύνδρομο ευθραυστότητας, μια εξωδερμική δυσπλασία που οφείλεται σε αυτοσωματικές υπολειπόμενες μεταλλάξεις στην πλακοφυλλίνη 1. Αυτή είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται, κυρίως, από ευθραυστότητα του δέρματος, κερατόδερμα παλαμών και πελμάτων, δυστροφία ονύχων και περιορισμένη τριχοφυΐα. Ακολούθως, επικρατείς μεταλλάξεις στη δεσμοπλακίνη και τη δεσμογλεΐνη 1 έχουν αναγνωριστεί σε οικογένειες με γραμμωτό κερατόδερμα παλαμών και πελμάτων και επικρατείς μεταλλάξεις στη δεσμοπλακίνη και πλακοφυλλίνη 2 έχουν βρεθεί σε δεξιά κοιλιακή μυοκαρδιοπάθεια. Παρόμοιες καρδιολογικές ανωμαλίες σε συνδυασμό με κερατοακάνθωμα και ανωμαλίες των τριχών έχουν, επίσης, σχετισθεί με υπολειπόμενες μεταλλάξεις των γονιδίων της δεσμοπλακίνης (σύνδρομο Carvajal) και της πλακοσφαιρίνης (νόσος της Νάξου). Προσφάτως, περιγράφηκε μια μεμονωμένη περίπτωση θανατηφόρου ακανθολυτικής ευθραυστότητας του δέρματος σαν αποτέλεσμα μεταλλάξεων που προκάλεσαν απώλεια της ουραίας περιοχής της δεσμοπλακίνης. Οι φαινότυποι της υποτρίχωσης έχουν επίσης σχετισθεί με υπολειπόμενες μεταλλάξεις της δεσμογλεΐνης 4 και κυρίαρχες μεταλλάξεις της κερατοδεσμοσίνης. Ο προσδιορισμός της υποκείμενης μοριακής παθολογίας σε αυτήν την ετερογενή ομάδα των κληρονομούμενων διαταραχών των δεσμοσωματίων έχει αυξήσει την κατανόηση της λειτουργίας αυτών των πρωτεϊνών στο δέρμα και άλλους ιστούς, σκιαγραφώντας ρόλους στην κυτταρική προσκόλληση, διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμό και ανάπτυξη. Επιπλέον, η μελέτη αυτών των διαταραχών έχει σημαντική κλινική σημασία για τον οικογενειακό προγραμματισμό των προσβεβλημένων οικογενειών, παρέχει τη βάση για προγεννητικούς ελέγχους DΝΑ, όπου κρίνεται απαραίτητο και προσφέρει προοπτικές για θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η γονιδιακή θεραπεία. Διαφοροποίηση αγγειΐτιδων BERNHARD ZELGER, AUSTRIA Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση σχετικά με την ταξινόμηση των αγγειΐτιδων. Παρουσιάζεται μια νέα (και κατά μια έννοια αντισυμβατική) αλγοριθμική προσέγγιση, βασισμένη στη μορφολογία. Αγγειΐτιδα μικρών αγγείων Α. Η λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα προσβάλλει, κυρίως, τα μετατριχοειδικά φλεβίδια τα οποία εντοπίζονται στο επιπολής και εν τω βάθει περιαγγειακό δίκτυο του δέρματος, τα συνδετικά αγγεία των δικτύων αυτών και τα διαφραγμάτια του υποδορίου. 1. Λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με κυρίαρχο το αγγειϊτιδικό στοιχείο: κοινός παρονομαστής είναι η περιαγγειακή συσσώρευση λευκοκυττάρων και η λευκοκυτταροκλασία. Οξεία: λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα και παραλλαγές αυτής, π.χ. κνιδωτική αγγειΐτιδα, νόσος Finkelstein s, πορφύρα Henoch- Schonlein κ.λπ. Χρόνια: κοκκίωμα faciale, (ηωσινοφιλικό), ερύθημα elevatum diutinum 2. Λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με κυρίαρχο το διάμεσο στοιχείο: εκτός από σημεία αγγειΐτιδος, υπάρχουν και χαρακτηριστικά νόσων του συνδετικού ιστού. Οξεία: σύνδρομο Sweet (οίδημα δέρματος), σύνδρομο Wells (κυριαρχούν τα ηωσινόφιλα με φλογοειδή στοιχεία αλλά χωρίς ή με λίγα μακροφάγα). Χρόνια: διάμεση κοκκιωματώδης δερματίτιδα (κοκκίωμα Winkelmann s με μικρή ιστική νέκρωση περιχαρακωμένη από μακροφάγα), σύνδρομο Churg-Strauss (με μακροφάγα γύρω από τα φλογοειδή στοιχεία). Β. Η σηπτική αγγειΐτιδα κυρίως προσβάλλει τα τριχοειδή τα οποία εντοπίζονται στη θηλώδη επιδερμίδα, τον περιθυλακικό συνδετικό ιστό και μέσα στα λιπώδη οζίδια του υποδορίου ιστού. Αγγειΐτιδα μεγάλων αγγείων Α. Αρτηρίτιδα με κυρίαρχο το αγγειϊτιδικό στοιχείο 1. Οζώδης παναρτηρίτιδα χωρίς ή με λίγα πολυπύρηνα μακροφάγα/γιγαντοκύτταρα 2. Κροταφική αρτηρίτιδα (με γιγαντοκύτταρα συγκεντρωμένα γύρω από την έσω ελαστική μεμβράνη). 3. Διάφορες εσωτερικές αγγειΐτιδες, π.χ αρτηρίτιδα Ταkayasu, αποφρακτική θρομβαγγειΐτιδα, νόσος Καwasaki, νόσος Βehcet κλπ (συνήθης συμμετοχή μεγάλων αγγείων, δεν ανευρίσκονται στις βιοψίες δέρματος). Β. Αρτηρίτιδα με κυρίαρχο το διάμεσο στοιχείο: εκτός από σημεία αγγειΐτιδος υπάρχουν και χαρακτηριστικά νόσων του συνδετικού ιστού. 1. Οζώδης αγγειΐτιδα (αγγειΐτιδα μεγάλων αγγείων με τυροειδοποίηση/φυματιώδη νέκρωση) 2. Κοκκιωμάτωση Wegener s και αλλεργική κοκκιωμάτωση Churg-Strauss: συμμετοχή μεγάλων αγγείων με χαρακτηριστικό βασεόφιλο κοκκίωμα (ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα) στη Wegener s και ηωσινοφιλικό κοκκίωμα (ηωσινόφιλα) στην Churg Srauss. Οι τελευταίες αυτές οντότητες προσβάλλουν μικρά και μεγάλα αγγεία, επομένως, μπορεί να ανευρεθεί μικρών αγγείων αγγειΐτιδα, μεγάλων αγγείων αγγειΐτιδα, τα επακόλουθα ιστικής καταστροφής από ισχαιμία, είτε μεμονωμένα, είτε συνδυασμός δύο ή τριών από τα παραπάνω ευρήματα. Γ. Θρομβοφλεβίτιδα Η διαφορική διάγνωση των αγγειΐτιδων περιλαμβάνει μια ποικιλία από οντότητες, κυρίως θρομβοπάθειες, με κυρίαρχες τη livedo και λεμφοκυτταρική αγγειΐτιδα, όπως επίσης και το σύνδρομο Sneddon. Ψώρα RONNI WOLF, ISRAEL ψώρα, μια διαβόητη μεταδοτική παρασίτωση, είναι πάλι στο Η προσκήνιο. Η θεραπεία της απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή συνταγογράφηση του κατάλληλου φαρμάκου. Ο ασθενής χρειάζεται οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία, πώς θα αναγνωρίσει ποιοι από τα ασυμπτωματικά μέλη της οικογένειας και τα άτομα με τα οποία έρχεται σε σωματική επαφή πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία και, πάνω απ όλα, πώς να αποστειρώσει τα ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, πατώματα, στρώματα, κουρτίνες, καλάθια για άπλυτα, έπιπλα κ.λπ. στο σπίτι του. Φαίνεται πως έχουμε παρασυρθεί από τους παλαιούς δασκάλους της δερματολογίας (ιδιαίτερα τον Μellanby, του οποίου το όνομα είναι ιστορικά συνδεδεμένο με τη νόσο), των οποίων οι λέξεις έχουν πιστά αντιγραφεί από το ένα βιβλίο αναφοράς στο άλλο μέσα στις δεκαετίες. Έχει φτάσει ο καιρός να επανεκτιμήσουμε τις απαρχαιωμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες έχουν παραμείνει αμετάβλητες από την εποχή που πρωτοπαρουσιάσθηκαν - δεν είναι πια κατάλληλες για τη νέα μορφή αυτής της μάστιγας. Η κλινική εμφάνιση της νόσου έχει αλλάξει: η ψώρα με την κλασσική μορφή εμφανίζεται λιγότερο συχνά απ ό,τι στο παρελθόν, ενώ άτυπες, μη κλασσικές παραλλαγές είναι πιο συνήθεις. Το παθογνωμονικό σημείο των σηράγγων ανευρίσκεται λιγότερο συχνά και δεν μπορεί πια να αποτελεί το κλειδί για τη διάγνωση. Οι καθημερινές συνήθειες έχουν αλλάξει, με τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα να αλλάζονται συχνότερα, τα πλυντήρια ρούχων να έχουν αντικαταστήσει το πλύσιμο στο χέρι και η προσωπική υγιεινή να έχει φθάσει σε ασύγκριτα υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, από τη μια, νέες τοπικές και συστηματικές θεραπείες έχουν παρουσιαστεί, ενώ από την άλλη, το άκαρι έχει αναπτύξει αντοχές σε πολλά φάρμακα. ID 12

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 15:00-16:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Διοργάνωση: Γ Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Παιδοδερματολογικό Tμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι διαδεδομένη η υπόθεση ότι οι ορμονικές

Είναι διαδεδομένη η υπόθεση ότι οι ορμονικές ΙΔΙΟΚΤΤΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com EΚΔΟΤΣ...λίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΑΦΜΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων Απόφαση Ε.Ο.Φ. 47558/4-7-2012 Στη διαμόρφωση του περιεχομένου της παρούσας εργασίας, δεν υπήρξε κάποια εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καρκίνο του μαστού Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

13 o COSMODERM. K. Aalto Korte 1, K. Suuronen 2, O. Kuuliala 1, K. Alanko 1 1

13 o COSMODERM. K. Aalto Korte 1, K. Suuronen 2, O. Kuuliala 1, K. Alanko 1 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 25, 5 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 20-67.77.590, Fax: 20-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥ Οξύς δερματικός λύκος Υποξύς δερματικός λύκος Χρόνιος δερματικός λύκος Δισκοειδής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οι ρευματικές παθήσεις αφορούν,σε ένα μεγάλο ποσοστό, νέες γυναίκες που βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

M.D.Maria A. Kardasi

M.D.Maria A. Kardasi Πρόκειται για φλεγμονώδη δερματοπάθεια η οποία χαρακτηρίζεται από δέρμα με σμηγματόρροια, φαγέσορες κλειστούς & ανοικτούς φλύκταινες, κύστες, βλατίδες και πιθανότατα ουλές. Αφορά το πρόσωπο, το λαιμό,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φύλλο Οδηγιών χρήσης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάβη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης () για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: 1 1 2 3 4 Οι άνθρωποι με συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματία του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ιστολογίας Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση

8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΤΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΣ...λίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣ & ΔΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία ενιαίων αεραγωγών. το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα

Θεωρία ενιαίων αεραγωγών. το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα Τί είναι το άσθμα- Θεωρία ενιαίων αεραγωγών το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα Τί είναι το άσθμα γµονή των αεραγωγών που χαρακτηρίζεται από αναστρέψιµη απόφρα των βρόγχων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων)

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων) EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 Περίληψη EPAR για το κοινό αδαλιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Skinoren 15% Γέλη Aζελαϊκό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ Μιχάλης Κακέπης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο ουλωτική αλωπεκία, εννοούμε μία ομάδα σπανίων διαταραχών, που καταστρέφουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

PEELINGS Τα peelings ή απολέπιση µε χηµικά ή µηχανικά ( δερµοαπόξεση peelings µε κρυστάλλους )µέσα σηµαίνει την εφαρµογή στο δέρµα ενός ή περισσότερων αποφολιδωτικών παραγόντων µε αποτέλεσµα την καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης

Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης Ρετινόλη το μυστικό της αντιγήρανσης Γήρανση Γήρανση είναι η φθίνουσα εξέλιξη των έμβιων όντων μέχρι το τέλος του βιολογικού τους κύκλου Οι αιτίες γήρανσης είναι πολλές. Πολύ περισσότερες σε ένα όργανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φύλλο Οδηγιών χρήσης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina

21 ο. Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακμή. Συνέδριο. Παγκόσμιο. Δερματολογίας. Ακμή. Βuenos Aires, Argentina ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» Εκπόνηση : Χατζή Κατερίνα ΑΜ:11625 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α θ ή σ ε ω ν Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Eπιδημιολογίας, Βιοστατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

PigmenTclar. Η νέα δερματολογική φροντίδα διόρθωσης των κηλίδων με αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας * ΚΗΛΙΔΕΣ, ΘΑΜΠΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΟΨΗ

PigmenTclar. Η νέα δερματολογική φροντίδα διόρθωσης των κηλίδων με αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας * ΚΗΛΙΔΕΣ, ΘΑΜΠΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΟΨΗ ΚΗΛΙΔΕΣ, ΘΑΜΠΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΟΨΗ PigmenTclar Η νέα δερματολογική φροντίδα διόρθωσης των κηλίδων με αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας * * Η αποτελεσματικότητα του ορού κατά των κηλίδων διατηρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης είναι γνωστός σαν τύπου 1 και αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ. Ακμή. ΑΛΙΖΑΝΤΕΧ ΒΕΣΣΑΛ Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ. Ακμή. ΑΛΙΖΑΝΤΕΧ ΒΕΣΣΑΛ Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. «Α. Συγγρός» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ακμή ΑΛΙΖΑΝΤΕΧ ΒΕΣΣΑΛ Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσ. «Α. Συγγρός» Διαφορική διαγνωστική ΚΟΙΝΗΣ ΑΚΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗΣ Κοινή ακμή Ροδόχρους ακμή Μορφολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΙΘΟΥΣΑ Ι 14.30 15.30 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Ανάπτυξη συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης για την εκτίμηση μελαγχρωματικών βλαβών Α. Τόσκα 15.30

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ.

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ. Μαρία Καρδάση Το 1934 ο Κάρλ Μάγιερ απομόνωσε από το υαλώδες υγρό του βόειου οφθαλμού μια άγνωστη μέχρι τότε μη θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη και την ονόμασε hyaluronan. Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό

Διαβάστε περισσότερα