ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΣΡΟ Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (κε γεσξγηθφ πξντφλ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ ΚΑΙ ΓΗΑ: -ΟΗΝΟ -ΞΤΓΗ -ΕΤΘΟΠΟΗΪΑ Μονάδερ παπαγωγήρ αποζηαγμάηων από οπωποκηπεςηικά ή αμπελοοϊνική πποέλεςζη (Αγξφηεο Δπηρεηξεκαηίαο Μεηαπνίεζε Δπελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ηξνθίκσλ ηνπ Μέηξνπ 123Α) (- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΗΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ )

2 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΈΣΡΟΤ 123 Α ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

3 ΜΔΣΡΟ Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (κε γεσξγηθφ πξντφλ)

4 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΩΣΖ Β2Β ΤΝΑΝΣΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΠΟΣΩΝ 12 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Δηζεγεηήο: Γξ. Μαξίλνο Σδαβάξαο Γεσπφλνο Γεσξγν-νηθνλνκνιφγνο MSc

5 Τπομέηπο Σελικό πποϊόν ενηόρ παπαπηήμαηορ: Γικαιούσοι: Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα. Πποϋπολογιζμόρ αιηήζεων ενίζσςζηρ: Απφ κέρξη

6 Σομείρ Δνίζσςζηρ: Κπέαρ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θξέαο πνπιεξηθψλ - θνπλειηψλ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζθαγείσλ, ηππνπνηεηεξίσλ θξέαηνο θαη κνλάδσλ δηαρείξηζεο δστθψλ ππνπξντφλησλ. Γάλα. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηπξνθνκείσλ, κνλάδσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο, κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο θαζψο θαη κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια). Αςγά. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ, θαζψο θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά. Γιάθοπα Εώα Μέλι. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο κειηνχ θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη. Οπωποκηπεςηικά: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, επεθηάζεηο κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, θαζψο θαη κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνμήξαλζε θξνχησλ θαη ε κεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ).

7 Γιάθοπα Εώα ηποηποθία- Άλλα Δίδη. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ θαη κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. Γημηηπιακά. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί νξηδφληησλ θαη θάζεησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, κνλάδσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ, κνλάδσλ απνθινίσζεο, επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ξπδηνχ θαζψο θαη εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ επεμεξγαζίαο δεκεηξηαθψλ θαη παξαγσγήο αιεχξσλ - ζηκηγδαιηψλ. Δλαιούσα πποϊόνηα. Δλαιόλαδο. α) εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζπγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ. β) ηδξχζεηο -εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, Άλλα Έλαια. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπνξειαηνπξγείσλ

8 Οίνορ: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, κεηεγθαηαηαζηάζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο νηλνπνηείσλ. Ξύδι: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, μπδηνχ απφ θξνχηα θαη μπδηνχ απφ άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο.

9 Άνθη: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, κνλάδσλ κεηαπνίεζεο δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ, θαζψο θαη ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (αλζαγνξέο θέληξα δηαλνκήο). Εωοηποθέρ: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, ζπγρσλεχζεηο, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, παξαγσγήο δσνηξνθψλ γηα νηθηαθά θαη γνπλνθφξα δψα. πόποι και πολλαπλαζιαζηικό ςλικό: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, ζπγρσλεχζεηο, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Φαπμακεςηικά και Απωμαηικά Φςηά: Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, ζπγρσλεχζεηο, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Βαμβάκι και λοιπέρ κλωζηικέρ ίνερ: Δθζπγρξνληζκνί εθθνθθηζηεξίσλ βάκβαθνο θαζψο θαη ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, ζπγρσλεχζεηο, επεθηάζεηο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θισζηηθήο θάλλαβεο θαη ιηλαξηνχ.

10 Οι πεπιοπιζμοί πος θα ιζσύζοςν ανά δπάζη (π.σ. ίδπςζη μόνο ζε οπεινέρ νηζιωηικέρ πεπιοσέρ, επεξεπγαζία μόνο βιολογικήρ ππώηηρ ύληρ κ.λ.π.), θα πποζδιοπιζηούν ζηη ζσεηική ΤΑ λεπηομεπειών εθαπμογήρ.

11 Τπομέηπο Μεηαποίηζη, εμποπία και ανάπηςξη με ηελικό πποϊόν εκηόρ ηος Παπαπηήμαηορ Η (μη γεωπγικό πποϊόν) Σελικό πποϊόν εκηόρ παπαπηήμαηορ:

12 Γικαιούσοι: Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θαπλνχ ζα εληζρχνληαη κφλν νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πποϋπολογιζμόρ αιηήζεων ενίζσςζηρ: Απφ κέρξη

13 ηοςρ παπαπάνω ηομείρ ενιζσύονηαι ιδπύζειρ, εκζςγσπονιζμοί, επεκηάζειρ με ή σωπίρ μεηεγκαηάζηαζη μονάδων μεηαποίηζηρ ηων ανωηέπω πποϊόνηων. Οι πεπιοπιζμοί πος θα ιζσύζοςν ανά δπάζη (π.σ. ίδπςζη μόνο ζε οπεινέρ νηζιωηικέρ πεπιοσέρ, επεξεπγαζία μόνο βιολογικήρ ππώηηρ ύληρ κ.λ.π.), θα πποζδιοπιζηούν ζηη ζσεηική ΤΑ λεπηομεπειών εθαπμογήρ.

14 ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ (ΜΔΣΡΑ & 4.2.2) Οι επιλέξιμερ δαπάνερ για ηιρ οποίερ δύναηαι να παπέσεηαι ενίζσςζη αθοπούν: α) ηελ θαηαζθεπή, ηελ απφθηεζε ή ηε βειηίσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπνπ νη εθηάζεηο γεο είλαη επηιέμηκεο κφλν φηαλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηήξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη ζην 15 %. β) ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαζψο θαη έξγα νδνπνηίαο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κνλάδαο, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο. γ) ηελ αγνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. ηηο δαπάλεο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.

15 δ) ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο επέλδπζεο. ε) ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο. ζη) ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα. (Αθνξά ρνλδξεκπνξία πξντφλησλ). δ) Σα κέζα εζσηεξηθήο κεηαθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο (πεξνλνθφξα, αλπςσηηθά θ.ι.π.). ε) ηελ αγνξά νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πξνο ηηο κνλάδεο αδξαλνπνίεζεο, κε πξνδηαγξαθέο

16 ζ) ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (φπσο ISO, HACCP θιπ). η) ηελ αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θσηνηππηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ηα) ηελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εκβαδνχ κέρξη 15 η.κ.. ηβ) ηελ θαηαζθεπή γεψηξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο κνλάδαο, θαη εθφζνλ ν επελδπηήο έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ. ηγ) ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο ζθαγείσλ ή / θαη εθζπγρξνληζκνχ ζπκπιήξσζεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο θαη δεδνκέλεο ηεο ππνρξεσηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ ζθαγίσλ ρνίξνπ κε βάζε θνηλνηηθή θιίκαθα ηαμηλφκεζεο (Καλ. (ΔΚ)1234/2007, (ΔΚ)1249/2008 θαη ε εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζκ. 2013/437/ΔΔ), ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17/07/1989 αξηζ.89/449/δοκ θαη ηεο 25εο /10/2010 αξηζ.2010/642/δδ. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ δχλαηαη λα εγθξηζεί ζα θαζνξίδεηαη ζηελ ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο.

17 ηδ) ηηο κειέηεο, ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, ηελ απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, ζήκαλζε), άδεηεο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ αγνξά ή ηελ αλάπηπμε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη αλάξηεζε επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο ή δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ ηνπνζεζία πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. ηε) ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξά απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηζη) ηα γεληθά, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, ζπκβνχισλ, θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο. ηδ) Σα απξφβιεπηα εληζρχνληαη εθφζνλ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ ΤΑ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο.

18 ΟΓΖΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ (ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ) ΠΡΑΞΔΩΝΑΠΌ ΣΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟ 4.2.1

19 1. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δζληθήο θαη Δλσζηαθήο Ννκνζεζίαο. 2. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαπνίεζε ή θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην παξάξηεκα Ι ηεο πλζήθεο 3. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ιηαληθφ εκπφξην 4. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα εθηφο δσνηξνθψλ 5. Αηηήζεηο ελίζρπζεο κε πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ ή κεγαιχηεξν ησλ Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο πνπ δελ έρνπλ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα γηα κία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ

20 7. Αηηήζεηο ελίζρπζεο γηα ηηο νπνίεο δελ απνδεηθλχεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε. 8. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ επελδπηηθφ ζρέδην ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ή ζε άιιν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, αλεμαξηήησο επελδπηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη δελ ην έρνπλ νινθιεξψζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο έρεη ππνβάιιεη αίηεζε ελίζρπζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα θαη εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ζε πνην επελδπηηθφ πξφγξακκα ζα εληαρζεί.

21 9. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο πνπ ζεσξνχληαη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Κνηλνηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα, C 244, , ζ. 2-17) 10. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο εθθξεκεί ε έθδνζε απφθαζεο θαηαινγηζκνχ γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ή πξνεγνχκελεο πξνζθιήζεηο ηνπ παξφληνο Μέηξνπ. 11. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή πνπ ηνπο αλαινγεί.

22 Για ηο ςπομέηπο ηο κπιηήπιο 2 διαμοπθώνεηαι ωρ εξήρ: Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαπνίεζε ή θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ, φηαλ ην πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε δελ αλήθεη ζην παξάξηεκα Ι ηεο πλζήθεο.

23 ΚΤΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΒΗΒΛΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ) Κπιηήπια πος αθοπούν ηην επισείπηζη Πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο (Μέζνο φξνο ηξηεηίαο) Πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο (Μέζνο φξνο ηξηεηίαο) Πιήζνο θξαηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (20 βαζκνχο ζε φζνπο δελ έρνπλ ιάβεη ελίζρπζε) Δκπεηξία Δπηρείξεζεο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

24 Κπιηήπια πος αθοπούν ηην αίηηζη ενίζσςζηρ Πνζνζηφ δηάζεζεο ίδηαο ζπκκεηνρήο Γηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο Αχμεζε απαζρφιεζεο. Γπλαηφηεηα δηάζεζεο πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Γπλαηφηεηα δηάζεζεο πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ

25 ΚΤΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΒΗΒΛΗΑ Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ) Κπιηήπια πος αθοπούν ηην επισείπηζη Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο Γείθηεο ρέζεσλ Κεθαιαίσλ Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ (Μέζνο φξνο ηξηεηίαο) Αλάπηπμε εξγαζηψλ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (Μέζνο φξνο ηξηεηίαο) Πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο (Μέζνο φξνο ηξηεηίαο) Πιήζνο θξαηηθψλ ή θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (20 βαζκνχο ζε φζνπο δελ έρνπλ ιάβεη ελίζρπζε) Δκπεηξία Δπηρείξεζεο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

26 Κπιηήπια πος αθοπούν ηην αίηηζη ενίζσςζηρ Πνζνζηφ δηάζεζεο ίδηαο ζπκκεηνρήο Γπλαηφηεηα δηάζεζεο πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά Γπλαηφηεηα δηάζεζεο πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ Γηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο Αχμεζε απαζρφιεζεο.

27 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΓΤΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ) Υσξνζέηεζε ηεο επέλδπζεο-ειιεηκκαηηθφηεηα ζε κεηαπνηεηηθή ππνδνκή. Παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. Δπεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ. Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε παξαγσγνχο θαζεηνπνίεζε παξαγσγήο. πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία / λέν ή θαηλνηφκν πξντφλ.

28 ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΔΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (ΚΟΙΝΔ ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ)

29 ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Πεξηθέξεηεο επιλέξιμερ γηα ην ζηόσο ζύγκλιζηρ Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 50% 123 Α (1) Πεξηθέξεηεο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (ηεπεά Δλλάδα) Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 40% Νηζιά Αιγαίος Πελάγοςρ πλην Κπήηηρ και Δύβοιαρ Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65% Κιηκάθσζε Κιηκάθσζε Κιηκάθσζε ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ, ΜΙΚΡΔ ΚΑΙ ΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΙ Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ θαη κέρξη % 45% 40% 35% Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ % 35% 1) Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη ) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη % 60%

30 ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 123 Α Πεξηθέξεηεο επιλέξιμερ γηα ην ζηόσο ζύγκλιζηρ Πεξηθέξεηεο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (ηεπεά Δλλάδα) Νηζιά Αιγαίος Πελάγοςρ πλην Κπήηηρ και Δύβοιαρ Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65% Κιηκάθσζε ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΛΙΓΟΣΔΡΟΤ ΑΠΌ 750 ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ Η ΔΥΟΤΝ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ ΣΩΝ ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ 25% ΜΗ ΚΛΙΜΑΚΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΝΙΥΤΗ 20% ΜΗ ΚΛΙΜΑΚΟΤΜΔΝΟ 3) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη ) Γηα ην ηκήκα Δπηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ θαη κέρξη % 35% Δεν ιστύοσν οι περιορισμοί μεγέθοσς επιτειρήσεων ως προς ηο μέγιζηο ποζοζηό ενίζτσζης ζηο έδαθος ηων μικρών νηζιών ηοσ Αιγαίοσ Πελάγοσς.

31 ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα