ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (οι παρατιθέµενοι στα άρθρα, αριθµοί και τίτλοι, είναι οι πριν τις τυχόν τροποποιήσεις του µε την απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης) Α.1 ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ: Τροποποιείται ο υπέρτιτλος, µε ακριβή απόδοση της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας. Α.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σύσταση Επωνυµία Σκοπός Έδρα ιάρκεια Αρθρο 1 / Σύσταση - Επωνυµία: Αναριθµείται η παραποµπή στο περί λογοτύπου άρθρο από «52» σε «50», στην ενδεικτική απαρίθµηση βασικών νοµοθετηµάτων, που τροποποιούν ή συµπληρώνουν τον Κ.Ν. 2190/1920, προστίθεται ο Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α 157), λόγω σηµαντικών του διατάξεων, ιδίως αναφορικά µε τις κατηγορίες οµολογιακών δανείων και των τροποποιήσεων που επέφερε στα άρθρα 3α, 3β, 8α, 13, 29, 34 και 70 του Κ.Ν. 2190/1920 και ο Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189), διαφοροποιείται η σειρά των νοµοθετηµάτων, τα οποία παρατίθενται πλέον σύµφωνα µε τη χρονολογία έκδοσής τους, ενώ τέλος απαλείφεται η αδόκιµη (πλην δεσµευτική, ως ρητώς διαλαµβανόµενη στο κείµενο του καταστατικού) απόδοση της επωνυµίας της Εταιρείας στην Αγγλική, αρκούσης ασφαλώς της πρόβλεψης, ότι για τις συναλλαγές της µε την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυµία θα αποδίδεται σε πιστή µετάφραση στην επιθυµητή γλώσσα. Αρθρο 2 / Σκοπός: Τροποποιούνται, αναδιατυπώνονται και συµπληρώνονται οι καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας, ώστε, µεταξύ άλλων, να συµπεριληφθούν σε αυτούς η υιοθέτηση συνεπών και συστηµατικών µέτρων για την εφαρµογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισµό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόµενου εθισµού, η συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για την αποτελεσµατική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, που µπορεί να σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε το στοιχηµατισµό και γενικά να διασφαλισθεί η κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών της Εταιρείας, αλλά και η προβολή της.

2 Άρθρο 4 / ιάρκεια : Συµπληρώνεται η εκ παραδροµής ελλείπουσα παραποµπή στις διατάξεις περί αυξηµένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 31 (πρώην 32) του καταστατικού και περαιτέρω, προς αποφυγή συχνών στη συνέχεια επαναλήψεων, η απαιτούσα αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία για έγκυρη λήψη απόφασης Γενική Συνέλευση, ορίζεται ως η «καταστατική Γενική Συνέλευση». Α.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Άρθρο 5 / Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι: Στην παρ. 1, που εµφανίζει το σήµερα καταβεβληµένο κεφάλαιο και αξία της µετοχής, διατηρείται η αναφορά µόνο σε εκπεφρασµένα σε Ευρώ ποσά, καταργουµένων των λοιπών διατάξεων (παραποµπές σε δραχµές διατηρούνται ωστόσο στην αφηγηµατική αναφορά της εποµένης παραγράφου 2, για το πώς δηλαδή διαµορφώθηκαν τα σηµερινά µεγέθη). Καταργούνται οι παρ. 3 έως και 10, δεδοµένου ότι οι περί αυξήσεως κεφαλαίου κατά την πρώτη πενταετία διατάξεις έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου, η δε δυνατότητα µεταγενέστερης εκχώρησης από την καταστατική Γενική Συνέλευση του δικαιώµατος έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου στο ιοικητικό Συµβούλιο, όπως και οι υπόλοιπες καταργούµενες διατάξεις, προβλέπονται στο αναµορφωµένο άρθρο 8 του καταστατικού και στο νόµο. Τέλος, η παρ. 11 τροποποιείται (και αναριθµείται σε 3), προκρινοµένης της υιοθέτησης της διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3336/2005. Άρθρο 6 / Πιστοποίηση της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου: Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, εναρµονιζόµενος προς τον τίτλο του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007. Περαιτέρω, ολόκληρο το άρθρο εναρµονίζεται προς τις διατάξεις των παρ. 2 έως 6 του νέου άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007 και ειδικότερα: (α) τροποποιείται η παρ. 1, σύµφωνα µε την παρ. 2 του νέου άρθρου 11, µε ιδιαίτερη µάλιστα µνεία και του ερµηνευτικά συναγόµενου συµπεράσµατος, ότι η συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου προς πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται να είναι 2

3 ειδική, (β) προστίθενται παρ. 2 και 3, βάσει των παρ. 3 και 4 του νέου άρθρου 11 και (γ) αναριθµούνται οι παλαιές παρ. 2 και 3 σε 4 και 5, τροποποιούµενες περαιτέρω βάσει των παρ. 5 και 6 του ίδιου ως άνω άρθρου 11. Άρθρο 7 / Μετοχές: Στον τίτλο του άρθρου προστίθεται αναφορά και στη µεταβίβαση των µετοχών, κατά το πρότυπο του τίτλου του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007, ενώ καταργούνται οι παλαιές παρ. 2, 3 και 5, ως άνευ πλέον αντικειµένου. Η παλαιά παρ. 4 αναριθµείται σε 2 και προστίθεται νέα παρ. 3, απηχούσα το περιεχόµενο της παρ. 7 του ίδιου ως άνω νέου άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, ορίζουσα, ότι η µεταβίβαση µετοχών γίνεται µε σχετική καταχώριση στο µητρώο κινητών αξιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ενώ µέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραµµένος στο µητρώο. Άρθρο 8 / Αύξηση, µείωση και απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου: Στον τίτλο του άρθρου προστίθεται ρητή αναφορά στο δικαίωµα προτίµησης, όσο και στο δικαίωµα προαίρεσης για απόκτηση µετοχών από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, ενώ στις παλαιές παρ. 1, 2, 3 και 4, που ρυθµίζουν τα της τακτικής, όσο και της έκτακτης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, απλά υιοθετείται ο ορισµός περί «καταστατικής Γενικής Συνέλευσης». Μετά ταύτα: (α) προστίθεται νέα παρ. 5, η οποία ενσωµατώνει, χάριν πληρότητας, την παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όσο και τη νέα παρ. 6 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3604/2007, (β) προστίθεται νέα παρ. 6, που ενσωµατώνει το νέο άρθρο 17β, που προστέθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 3604/2007, επιτρέποντας έτσι και την αύξηση κεφαλαίου µε έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών, (γ) η παλαιά παρ. 5 για το δικαίωµα προτίµησης αναριθµείται σε 7 και περαιτέρω συµπληρώνεται, κατ εναρµόνιση προς τις νέες παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ειδικώς σηµειουµένου, ότι συµπεριελήφθη, χάριν ευρύτερης δηµοσιότητας, η δηµοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (παρ. 5, περ. γ ), (δ) η παλαιά παρ. 6 αναριθµείται σε 8, τροποποιείται και συµπληρώνεται, ενσωµατώνουσα τις τροποποιηθείσες, βάσει του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3604/2007, διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 3

4 2190/1920, (ε) προστίθεται νέα παρ. 9 για το δικαίωµα προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, κατ ενσωµάτωση των νέων παρ. 13 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και (στ) αναριθµείται η παλαιά παρ. 7 σε 10 και αναµορφώνεται η σχετική διάταξη περί µείωσης και απόσβεσης του µετοχικού κεφαλαίου δια παραποµπής στα άρθρα 4 παρ. 3 και 15α αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 9 / Έκδοση οµολογιακών δανείων: Συµπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου µε την εγγραφή µε δηµόσια προσφορά κινητών αξιών, προστίθεται παρ. 1, η παλαιά παρ. 1 για την έκδοση οµολογιακών δανείων αναριθµείται σε 2 και τροποποιείται µε την απάλειψη παραποµπών σε καταργηµένες διατάξεις (π.χ. του άρθρου 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, που είχε καταργηθεί µε το άρθρο 15 παρ. 22 του Ν. 3156/2003), αλλά και επί το απλούστερο, δια παραποµπής στις διατάξεις του νόµου και ιδίως των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ τέλος καταργούνται και οι παλαιές παρ. 2 έως 7. Α.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Όργανα της Εταιρείας Άρθρο 12 / Σύνθεση και θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου: Στην παρ. 1 προστίθεται η πρόβλεψη περί δυνατότητας ορισµού και νοµικού προσώπου ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, βάσει της οικείας διάταξης της νέας παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 3604/2007. Στην παρ. 2 συµπληρώνεται η παρασχεθείσα από τη νέα παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 18 δυνατότητα για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωµατικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ στην παρ. 4 η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου από πενταετής γίνεται τετραετής και προστίθεται η διευκρίνιση, ότι η αναγκαστική παράταση ληξάσης θητείας µέλους ιοικητικού Συµβουλίου ισχύει µέχρις της εκλογής νέων από την αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση. Τέλος καταργούνται οι παρ. 6 και 7 και η παλαιά παρ. 8 αναριθµείται σε 6. Άρθρο 13 / Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου: Συµπληρώνεται ο τίτλος («του») και τροποποιείται η παρ. 6, µε την απάλειψη του β εδαφίου της, που συνιστά επανάληψη της παρ. 6 του άρθρου 12 του καταστατικού και τη συµπλήρωσή της µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 περί εποπτείας των εσωτερικών ελεγκτών από ένα (1) έως τρία 4

5 (3) µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Οµοίως καταργείται, ως πλεοναστικό, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8. Άρθρο 14 / Αναπλήρωση µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου: Καταργούνται και οι τρείς παράγραφοι και αντικαθίστανται από ισάριθµες νέες, που ενσωµατώνουν τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν µε το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 15 / Σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου: Στην παρ. 1 προστίθεται η δυνατότητα, που παρέχεται από τη νέα παρ. 2 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, για συνεδρίαση και στην έδρα θυγατρικών εταιρειών ή άλλων υπηρεσιακών µονάδων της Εταιρείας στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, ειδικώς ωστόσο κατονοµαζοµένων αυτών, σύµφωνα µε σχετική ερµηνεία της εποπτεύουσας αρχής. Περαιτέρω εναρµονίζεται η παρ. 2 µε τις νέες παρ. 1 και 3α του ιδίου ως άνω άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, χωρίς ωστόσο να απαλείφεται τελείως η υποχρεωτική, ως κατά πάσα περίπτωση αναγκαία για την Εταιρεία, συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ενώ στην παρ. 4 προστίθεται η σχετική διάταξη για το περιεχόµενο της πρόσκλησης, σε περίπτωση συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη. Η παρ. 5 τροποποιείται σύµφωνα µε τη νέα παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 3604/2007, ενώ τέλος καταργείται η παρ. 6, καλυπτοµένη από την προστεθείσα νέα ως άνω παρ. 1. Άρθρο 16 / Απαρτία Πλειοψηφία Αντιπροσώπευση µελών: Συµπληρώνεται ο τίτλος και αναδιατυπώνεται η παρ. 4 και προστίθεται παρ. 8 ενσωµατώνουσα την παρασχεθείσα ευχέρεια υπογραφής πρακτικού «δια περιφοράς» (παρ. 5 του άρθρου 21 του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3604/2007). Άρθρο 17 / Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου: Καταργείται η παρ. 1 και στο ενιαίο πλέον νέο άρθρο 17 ενσωµατώνονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 20, όσο και της νέας παρ. 8, που προστέθηκε µε το άρθρο 27 παρ. 7 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 18 / Εξουσία και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου: Πέραν ορισµένων φραστικών βελτιώσεων, προστίθεται νέα παρ. 5, ενσωµατώνουσα τη νέα διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 περ. στ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 3604/2007, και αναριθµούνται οι επόµενες, ενώ στη νέα 5

6 παρ. 6 γίνεται ειδική παραποµπή στην παρ. 3 του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος στην παρ. 8 (πρώην 7) απαλείφεται η λέξη «καλόπιστους», χάριν εναρµόνισης προς τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 20 / ιευθύνων Σύµβουλος: Αναδιατυπώνεται, επί το κατανοητότερο, η περ. στ της παρ. 3, προβλέπουσα ότι ο ιευθύνων Σύµβουλος µπορεί να εισηγείται και θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, αρκεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι σύµβουλοι και κανείς να µην αντιλέγει στη λήψη απόφασης, ενώ επίσης αναδιατυπώνεται και η παρ. 5, παραπέµπουσα και ρητά στην κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 έγκριση. Ο ανώτερος τέλος χρόνος διάρκειας της σύµβασης του ιευθύνοντος Συµβούλου µειώνεται, εναρµονιζόµενος προς τη µειωθείσα διάρκεια θητείας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 22 / Αρµοδιότητες του Συµβουλίου ιεύθυνσης: Το ούτως ή άλλως κατηργηµένο άρθρο 22 απαλείφεται, µε συνακόλουθη αναρίθµηση των εποµένων. Άρθρο 23 / Αποζηµιώσεις και αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου: Αναριθµείται σε 22. Περαιτέρω συµπληρώνεται η παρ. 1, σε αρµονία µε τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 3604/2007, ενώ περαιτέρω καταργείται η παρ. 3, που ούτως ή άλλως απηχούσε προϊσχύσαν δίκαιο, δεδοµένου ότι απαιτούσε προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ σήµερα αρκεί και µεταγενέστερη έγκριση. Άρθρο 24 / Μη επιτρεπόµενες συµβάσεις: Αναριθµείται σε 23 και τροποποιείται, εναρµονιζόµενο προς τις νέες διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 25 / Απαγόρευση ανταγωνισµού: Αναριθµείται σε 24 και τροποποιείται κυρίως η παρ. 1 µε την απάλειψη των λέξεων «κατ επάγγελµα» και την, χάριν έµφασης, προσθήκη των λέξεων «έστω και µεµονωµένες», ώστε να απηχεί το περιεχόµενο της τροποποιηµένης διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3604/2007. Α.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Γενική Συνέλευση 6

7 Άρθρο 26 / Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 25 και τροποποιείται, εναρµονιζόµενο προς το άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920 και ιδίως την παρ. 2, στην οποία αναδιατυπώθηκαν οι εξαιρέσεις της αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Απαλείφθηκε, εξ άλλου, και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, το οποίο, ενώ πρακτικά τίποτε δεν προσέφερε, παρίστατο αντίθετο προς το κοινοτικό, αν µη τι άλλο, δίκαιο. Άρθρο 27 / Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 26. Περαιτέρω, στην παρ. 1 προβλέπεται ρητά η δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και στο ήµο Αθηναίων (έδρα του χρηµατιστηρίου), ενώ καταργείται η παρ. 2, ως µη επιτρεπτής, για τις εισηγµένες, της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην αλλοδαπή (άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του Ν. 3604/2007). Μετά ταύτα αναριθµείται η παρ. 3 σε 2, προστίθεται νέα παρ. 3 όπου, για λόγους πληρότητας, αναφέρεται (και στο άρθρο αυτό) το δικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει δια του ιοικητικού Συµβουλίου σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, όσο και την προσθήκη θεµάτων σε ήδη συγκληθείσα (παρ. 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 3604/2007), αναδιατυπώνεται στην παρ. 4 η σύγκληση µε αίτηση των Ελεγκτών και απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο, δεδοµένου ότι το ηµόσιο έχει ούτως ή άλλως τη δυνατότητα σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος στην παρ. 5 γίνεται ειδική µνεία της δυνατότητας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου από οποιοδήποτε αριθµό απολειποµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, έστω και µικρότερου των τριών (3), σύµφωνα µε τη νέα διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 28 / Πρόσκληση Ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 27. Περαιτέρω συµπληρώνεται η παρ. 1 ως προς το περιεχόµενο της πρόσκλησης, προς εναρµόνιση µε τη νέα παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3604/2007, καταργείται η περ. ε της παρ. 3 και αναδιατυπώνεται η περ. δ, ώστε να εναρµονίζεται προς την περ. ε της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, καταργείται η παρ. 5 7

8 και αντικαθίσταται από νέα παρ. 5, απηχούσα το περιεχόµενο της διάταξης του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 29 / Κατάθεση µετοχών - Αντιπροσώπευση: Αναριθµείται σε 28 και τροποποιείται, ώστε να ανταποκρίνεται στη σηµερινή κατάσταση των τίτλων σε άϋλη µορφή (δέσµευσή τους και κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων). Άρθρο 30 / Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου: Αναριθµείται σε 29. Άρθρο 31 / Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 30 και στην παρ. 2 προστίθεται, ότι νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική προβλέπονται οι τυχόν επαναληπτικές εν µη επιτεύξει απαρτίας, εναρµονιζοµένης έτσι της διάταξης προς την αντίστοιχη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 32 / Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 31, στην περ. ε της 1 ης παρ. προστίθεται η επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ στην παρ. 3 υιοθετείται τόσο η µειωµένη απαρτία του ενός πέµπτου (1/5) για την τελευταία επαναληπτική συνέλευση, όσο και η πρόβλεψη ότι νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική προβλέπονται οι τυχόν επαναληπτικές εν µη επιτεύξει απαρτίας, εναρµονιζοµένης έτσι της παρ. 3 του καταστατικού προς τα γ και δ εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 3604/2007. Άρθρο 33 / Πρόεδρος και Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 32. Άρθρο 34 / Θέµατα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης: Αναριθµείται σε 33, στην παρ. 2 (όπως άλλωστε έγινε και σε όλες τις αντίστοιχες διατάξεις) το Υπουργείο Εµπορίου αντικαθίσταται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ τέλος η παρ. 4, που αναφέρεται στην παρουσία Συµβολαιογράφου στην απίθανη περίπτωση παρουσίας ενός µόνο µετόχου, τροποποιείται εναρµονιζόµενη προς τη νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3604/

9 Άρθρο 35 / Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη αποζηµίωσης: Αναριθµείται σε 34. Άρθρο 36 / ικαιώµατα µειοψηφίας: Αναριθµείται σε 35 και περαιτέρω: (α) η παρ. 1 τροποποιείται, ενώ προστίθεται νέα παρ. 2 για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων σε ήδη συγκληθείσα Συνέλευση, χάριν εναρµόνισης προς τις αντίστοιχες νέες παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 47 παρ. 2 του Ν. 3604/2007 και (β) µετά ταύτα οι παλαιές παράγραφοι αναριθµούνται και εναρµονίζονται προς τις νέες διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, γινοµένης περαιτέρω ειδικής µνείας, ότι η νέα παρ. 9, περί αίτησης εκτάκτου ελέγχου, απηχεί το περιεχόµενο του νέου άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 του Ν. 3604/2007. Για τον τρόπο µάλιστα διενέργειας του ελέγχου γίνεται ρητή παραποµπή στις διατάξεις του επίσης νέου άρθρου 40α του νόµου. Άρθρο 37 / Καθολική Γενική Συνέλευση: Αναριθµείται σε 36. Α.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Έλεγχος Άρθρο 38 / Ελεγκτές: Αναριθµείται σε 37, ενώ το περιεχόµενο της έκθεσης των ελεγκτών της παρ. 4 αναδιατυπώνεται δια παραποµπής ιδίως στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Α.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) κέρδη και ζηµίες Άρθρο 39 / Ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις): Αναριθµείται σε 38 και στην παρ. 1 προστίθεται παραποµπή στις συναφείς διατάξεις, χάριν διευκόλυνσης στην περίπτωση τυχόν επιθυµητής αναδροµής σε αυτές. Άρθρο 40 / Θεώρηση: Αναριθµείται σε 39. Άρθρο 41 / Έκθεση διαχείρισης: Αναριθµείται σε 40 και συµπληρώνεται ο τίτλος, ώστε αµέσως να καθίσταται αντιληπτό, ότι πρόκειται περί της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Στην παρ. 1 διορθώνεται η παραποµπή στις οικείες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και προστίθεται νέα παρ. 3, για να σηµειωθεί η υποχρέωση έγκαιρης σύνταξης της έκθεσης, ώστε να µπορεί να τίθεται υπ 9

10 όψιν των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 42 / ηµοσιότητα: Αναριθµείται σε 41 και τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 δια παραποµπής στις διατάξεις περί δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και υποβολής αντιγράφου της ηµερήσιας διάταξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίστοιχα. Οι παρ. 3 και 4 καταργούνται, ενώ η παλαιά παρ. 5 αναριθµείται σε 3 και αναδιατυπώνεται, αναφορικά µε την υποχρέωση υποβολής των οικονοµικών καταστάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης µετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 43 / Εταιρική χρήση: Αναριθµείται σε 42 και απαλείφεται, ως άνευ αντικειµένου, το β εδάφιο για την υπερδωδεκάµηνη πρώτη εταιρική χρήση. Άρθρο 44 / Οικονοµική διαχείριση: Αναριθµείται σε 43. Άρθρο 45 / ιάθεση κερδών: Αναριθµείται σε 44 και η β περίπτωση τροποποιείται, εναρµονιζόµενη προς τη νέα διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του Ν. 3604/2007 και κατήργησε την υποχρέωση διανοµής ελάχιστου υποχρεωτικού µερίσµατος 6%. Α.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ: Επιχειρησιακό σχέδιο Στρατηγικό σχέδιο συµβόλαιο διαχείρισης (απαλείφθηκε) Άρθρο 46 / Επιχειρησιακό σχέδιο Στρατηγικό σχέδιο συµβόλαιο διαχείρισης: Απαλείφθηκε ως ήδη κατηργηµένο. Α.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ: ιάλυση Εκκαθάριση (τροποποιείται ο υπέρτιτλος σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ») Άρθρο 47 / Λόγοι λύσης της Εταιρείας: Αναριθµείται σε 45 και η παρ. 1 εναρµονίζεται προς τις νέες διατάξεις των άρθρων 47α παρ. 2 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη δικαστική λύση της Εταιρείας. Άρθρο 48 / Εκκαθάριση: Αναριθµείται σε 46, στην παρ. 1 προστίθεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της νέας παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 47α του Κ.Ν. 2190/1920 για το διορισµό εκκαθαριστών επί δικαστικής λύσης της Εταιρείας και προστίθεται νέα παρ. 7 παραπέµπουσα, για την εν γένει διενέργεια της εκκαθάρισης, στις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/

11 Α.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Γενικές, µεταβατικές και τελικές διατάξεις (τροποποιείται ο υπέρτιτλος σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ») Άρθρο 49 / Εφαρµογή του Κωδ. Ν. 2190/1920: Αναριθµείται σε 47 και απλοποιείται. Άρθρο 50 / Καθολική διαδοχή: Αναριθµείται σε 48. Άρθρο 51 / Εργασιακές σχέσεις: Αναριθµείται σε 49 και εξορθολογίζεται η σειρά παράθεσης των παραγράφων. Άρθρο 52 / Λογότυπο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.: Αναριθµείται σε 50. Άρθρο 53 / Υφιστάµενο ιοικητικό Συµβούλιο: Καταργείται, δεδοµένου ότι προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σε απόλυτη πληρότητα, από το πρακτικό συγκρότησης του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. Άρθρο 54 / Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Απαλείφεται ως ήδη κατηργηµένο. Άρθρο 55 / Μεταβατικές αρµοδιότητες ιευθύνοντος Συµβούλου: Απαλείφεται ως ήδη κατηργηµένο. Άρθρο 56 / Εξουσιοδότηση: Καταργείται, ως παρεχόµενη στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 11

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Άρθρον 1 Ορισµός ανώνυµης εταιρείας - Αριθµός και ευθύνη µετόχων 1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΑΡΚΕΙΑ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 Σύσταση, Επωνυµία Η συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Της ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ & Της ΣΚΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 26.745- Σύσταση ανώνυµης εταιρίας. µε κεφάλαιο (146.500.00-) ευρώ

Αριθµός 26.745- Σύσταση ανώνυµης εταιρίας. µε κεφάλαιο (146.500.00-) ευρώ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΤΝΗΣ Συµβολαιογράφος Αριθµός 26.745- Σύσταση ανώνυµης εταιρίας µε κεφάλαιο (146.500.00-) ευρώ Στα Ιωάννινα, σήµερα είκοσι εννιά Ιουλίου του έτους υο Χιλιάδες τρία (29-07-2003), ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία, Θέµα: Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ κατηγορίας. Εισηγήτρια: Αντωνόγλου Νεκταρία

Διαβάστε περισσότερα