ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006"

Transcript

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 1 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΔΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α. Παρέκκλιση χάριν σαφηνείας (Άρθρο 42α παρ. 3 Ν. 2190/1920 ) Δέν έγινε β. Παρέκκλιση της αρχής του αμετάβλητου της δομής του Ισολογισμού καί λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως ( 'Αρθρο 42β παρ. 1 καί 2 Ν. 2190/1920 ) Δέν έγινε γ. Καταχώριση σε προσιδιάζοντα λογαριασμό ( Άρθρο 43β παρ. 2 Ν. 2190/1920 ) Δέν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση δ. Προσαρμογή δομής και τίτλων λογαριασμών λόγω της ειδικής φύσης της επιχείρησης ( Άρθρο 42β παρ. 3 Ν. 2190/1920 ) Δέν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. ε. Σύμπτυξη λογαριασμών (Άρθρο 42β παρ. 4 Ν. 2190/1920 ) Δέν έγινε. στ.αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως (άρθρ. 42β παρ. 5 Ν.2190/1920) Δεν έγινε. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α. Μέθοδοι αποτιμήσεως, προβλέψεις υποτιμήσεως, υπολογισμός αποσβέσεων (άρθρο 43α/1-α Ν. 2190/1920 ) (1) ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικούς νόμους αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και, εκτός των γηπέδων, μειωμένη με τις προβλεπόμενες απο το Π.Δ. 299/2003 τακτικές αποσβέσεις. ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων. (2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. (3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΝ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ): (4) ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:. (5) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : αποθέματα Ιδιοπαραγωγής.

3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 2 (6) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ : Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, α' ύλες, αναλώσιμα κλπ. ), αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. (7) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ :. (8) ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ : Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων,αναλώσιμων υλικών και ανταλακτικών, προσδιορίστηκε με τη μέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί και οι αποσβέσεις των πάγιων, παραγωγικών στοιχείων. Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων,εμπορευμάτων και πρώτων υλών, προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. β. Μετατροπή σε Ευρώ. των σε Ξένο Νόμισμα Περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 43α παρ. 1-α Ν. 2190/1920) (1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ξ.Ν. ΓΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : (2) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ Ξ/Ν : (3) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΣΕ Ξ/Ν ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : (4) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.Ν.. Δεν υπαρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. γ. Παρέκκλιση απο τις μεθόδους και βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως (Άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 2190/1920) Δεν έγινε δ. Αλλαγή μεθόδου αποτιμήσεως (Άρθρο 43 παρ. 7β Ν. 2190/1920) Δεν έγινε. ε. Σημαντική διαφορά αξίας αποτιμήσεως αποθεμάτων ή κινητών αξιών και τιμής αγοράς τους (Άρθρο 43 παρ. 7-γ Ν. 2190/1920) Δεν είναι αξιόλογη. στ. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών συοιχείων (Άρθρο 43 παρ. 9 Ν. 2190/1920 Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε, στην χρήση 2004, αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων. 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ α. Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (Άρθρο 42ε παρ. 8 Ν. 2190/1920) Οι μεταβολές των παγίων στοιχείων που έγιναν κατά την παρούσα χρήση, είναι οι εξής :

4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 3 Λογαριασμοί Αξίες σε Ευρώ. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αξία την ,40 Μεταβολές χρήσης Αξία την ,40 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Αξία την ,03 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Προσθήκες, βελτιώσεις , ,03 Αποσβέσεις Αρχής χρήσεως ,87 Της χρήσεως , ,24 Αναπόσβεστη αξία την ,79 ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αξία την ,45 ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ Προσθήκες, βελτιώσεις ,00 ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠ. Μειώσεις, μεταβολές ( ) ,45 Αποσβέσεις Αρχής χρήσεως ,36 Της χρήσεως ,56 Μειώσεις, μεταβολές ( ) ,92 Αναπόσβεστη αξία την ,53 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αξία την ,32 Προσθήκες, βελτιώσεις ,12 Μειώσεις, μεταβολές (6.379,25) ,19 Αποσβέσεις Αρχής χρήσεως ,15 Της χρήσεως ,99 Μειώσεις, μεταβολές (6.312,84) ,30 Αναπόσβεστη αξία την ,89 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ Αξία την ,49 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προσθήκες, βελτιώσεις 3.351,83 Μειώσεις, μεταβολές ,32 Αποσβέσεις Αρχής χρήσεως ,86 Της χρήσεως ,86 Μειώσεις, μεταβολές ,72 Αναπόσβεστη αξία την ,60 β. Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων (Άρθρο 43 παρ. 5δ Ν. 2190/1920) Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις γ. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων στοιχείων (Άρθρο 43 παρ. 5ε Ν. 2190/1920) Δεν σχηματίστηκαν. δ. Ανάλυση-Επεξήγηση εξόδων εγκαταστάσεως που αφορούν τη χρήση (Άρθρο 43 παρ. 3ε Ν. 2190/1920)

5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 4 Δεν υπήρξαν προσθήκες των Εξόδων εγκατάστασης στην παρούσα χρήση. ε. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων - πιστώσεων για κτήσεις παγίων (Άρθρο 43 παρ. 3γ Ν. 2190/1920) Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. στ. Ανάλυση- επεξήγηση εξόδων ερευνών - αναπτύξεως (Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β' Ν. 2190/1920) (1) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ : (2) ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (GOODWILL) Δεν εμφανίζεται. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ α. Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% (Άρθρο 43α παρ. 1β, Ν. 2190/1920) β Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Άρθρο 43α παρ. 1ιε Ν. 2190/1920) Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α. Αποτίμηση κατά παρέκκλιση των κανόνων αποτίμησης (Άρθρο 43α παρ. 1ια Ν. 2190/1920) Δεν έγινε παρέκκλιση β. Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων (Άρθρο 43α παρ. 1ι Ν. 2190/1920). 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α. Κατηγορίες μετοχών (Άρθρο 43α παρ. 1δ Ν. 2190/1920) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ευρώ διαιρείται σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 30 ευρώ. β. Εκδοθείσες μετοχές στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Άρθρο 43α παρ. 1γ Ν. 2190/1920) Με την από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,00. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την : α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων ποσού ,68, β) κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89 επί των κερδών των χρήσεων 2000 και 2001 ποσού

6 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ,46 και γ) καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 3.522,86. (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17/10715/ ). γ. Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα δικαιώματα (Άρθρο 43α παρ. 1ε και 42ε παρ. 10 Ν. 2190/1920) Δεν έχουν εκδοθεί δ. Απόκτηση ίδιων μετοχών στην παρούσα χρήση (Άρθρο 43α παρ. 1ιστ Ν. 2190/1920) Δεν αποκτήθηκαν 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Άρθρο 43α παρ. 1ιζ Ν. 2190/1920) Δεν σχηματίσθηκε στην παρουσα χρήση. Η υπάρχουσα πρόβλεψη υπολείπεται κατά ποσό ευρώ περίπου από την αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 42 ε παραγρ.14 Ν. 2190/1920. β. Ανάλυση λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" (Άρθρο 42ε παρ. 14 εδ. δ Ν. 2190/1920) Κατά την παρούσα χρήση δημιουργήθηκε, σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων, πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες ποσού ,24 η οποία μαζί με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης ποσού ,28 εμφανίζεται αφαιρετικά των λογαριασμών του ενεργητικού «Πελάτες» και «Επισφαλέις επίδικοι πελάτες και χρεώστες». γ. Οικονομικές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (Άρθρο 43α παρ. 1ζ Ν. 2190/1920) δ. Ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις (Άρθρο 43α παρ. 1ιβ Ν. 2190/20) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. ε. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη (Άρθρο 43α παρ. 1 στ Ν. 2190/1920). στ. Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες (Άρθρο 43α παρ. 1 στ Ν. 2190/1920). 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

7 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 6 Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" (Άρθρο 42ε παρ. 12 Ν. 2190/20) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα δεν υπάρχουν ενώ τα Έξοδα χρήσεως δουλευμένα αφορούν: - Κατανάλωση ρεύματος ευρώ 750,20 - Τηλεφωνικά «1.035,82 - Τέλη καθαριότητας και φωτισμού «378.,68 Σύνολο ευρώ 2.164,70 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (Άρθρο 42ε παρ. 11 Ν. 2190/1920 ) α. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. δ. Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Άρθρο 42ε παρ. 9 Ν. 2190/1920 ). 11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ α. Αμοιβές οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας (Άρθρο 43α παρ. 1ιγ Ν. 2190/1920 ) Έχουν χορηγηθεί σε Μέλη του Δ.Σ. αμοιβές από Μισθωτές υπηρεσίες ποσού ,89 συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. β. Υποχρεώσεις σε αποχωρήσαντα όργανα διοικήσεως και διευθύνσεως (Άρθρο 43α παρ. 1ιγ Ν. 2190/1920 ) γ. Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως (Άρθρο 43α παρ. 1ιδ Ν. 2190/1920 ) Δεν έχουν χορηγηθεί. 12. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δέν υπάρχουν 13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ α. Ανάλυση κύκλου εργασιών (Άρθρο 43α παρ. 1η Ν. 2190/1920) Αφορά πωλήσεις στο Εσωτερικό ως κατωτέρω : Εμπορευμάτων ,27 Προϊόντων Ετοίμων ,90 Λοιπών Αποθεμάτων 83,60 Παροχή Υπηρεσιών ,36 Συνολο ,13 β. Απασχολούμενο προσωπικό (Άρθρο 43α παρ. 1θ Ν. 2190/1920)

8 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 7 Παραθέτονται τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος προσωπικού κατά τή χρήση 2006 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 38 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες : -Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 37 -Εργατοτεχνικό προσωπικό " 1 Σύνολο άτομα 38 (3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού : Διοικητικού (υπαλληλικού) -Μισθοί ,22 -Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα , ,91 Εργατοτεχνικού προσωπικού -Μισθοί 8.151,08 -Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα 1.966, ,94 Σύνολο αμοιβών ,85 γ. Έκτακτα αποτελέσματα (Άρθρο 42ε παρ. 15β Ν. 2190/1920) (1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΣΟΔΑ Ανόργανα έξοδα : Τακτοποιήσεις υπολοίπων λογαριασμών 428,51.99 Παραβάσεις ΚΟΚ 166,50 595,01 Ανόργανα έσοδα : Τακτοποιήσεις υπολοίπων λογαριασμών 421,39 (2) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ Έκτακτες ζημίες : Έκτακτα κέρδη : Από εκποίηση Μετ/κών μέσων 2.133,59 (3) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων : Έσοδα προηγούμενων χρήσεων : (4) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

9 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 8 δ. Ανάλυση αποσβέσεων (Άρθρο 43α παρ. 1ιζ Ν. 2190/1920) Το σύνολο των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν στην παρούσα χρήση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αναλύεται : (ποσά σε Ευρώ) Τακτικές Πρόσθετες Περιουσιακά στοιχεία Αξία κτήσεως % Ποσό % Ποσά Σύνολο αποσβέσεων -Εδαφικές εκτάσεις , Κτίρια-Τεχνικά έργα ,03 5 & , ,37 -Μηχ/τα,Τεχν.εγκ/σεις ,45 12& , ,56 -Μεταφορικά μέσα ,19 20& , ,99 -Έπιπλα-Λοιπός εξοπ ,32 20 & , ,86 -Έξοδα εγκαταστάσεως , , , ,78 Οι τακτικές αποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος επιμερίστηκαν ως εξής : Ποσά σε Ευρώ -Λειτουργ.παραγωγής&παροχης υπηρ ,89 -Λειτουργία Διοικήσεως ,02 -Λειτουργία Διάθεσης ,87 Σύνολο ,78 ΧΑΛΑΣΤΡΑ, 1 Μαρτίου 2007 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Οικονομικός & Δ/νων Σύμβουλος Διευθυντής ΜΑΡΙΑ ΓΡ.. ΜΑΝΟΥΚΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ

10 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 9 ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ( 8 ) ΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 8 Μαρτίου 2007 Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε 30223/62/Β/93/271 ΓΕΜΗ 058062204000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα