ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: Ο ενοποιημένος ισολογισμός Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (μόνο για Ομίλους που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ ή/και έχουν εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο), Η ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών (μόνο για Ομίλους που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ ή/και έχουν εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο), Το ενοποιημένο προσάρτημα Η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο. Για την κατάρτιση των παραπάνω καταστάσεων ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές : I. Η αρχή της πραγματικής εικόνας Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 1, δηλ.: Να περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (Ενεργητικού & Παθητικού). Τα στοιχεία να έχουν προκύψει από τις πραγματικές ποσότητες με βάση τις παραδεγμένες αρχές αποτίμησης. Τα συγκεντρωτικά κονδύλια να περιλαμβάνουν ομοιογενή στοιχεία. Οι ονομασίες των κονδυλίων να είναι κατάλληλες. Να παρουσιάζονται στον Ισολογισμό τα μεν ενεργητικά στοιχεία με βάση το βαθμό ρευστοποίησης των (Πάγια, Κυκλοφορούντα), τα δε παθητικά 1 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 100, 3)

2 III. IV. II. στοιχεία με βάση τον βαθμό λήξεως των (Μακρ/σμες Υποχρεώσεις, Βραχ/σμες Υποχρεώσεις). Η αρχή της σαφήνειας Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με σαφήνεια 2..., δηλ.: Οι τίτλοι των λoγαριασμών να αποδίδουν με σαφήνεια το είδος και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων (Νομική & Οικονομική). Οι λογαριασμοί να κατάσσονται σε ομοειδείς κατηγορίες. Να μη γίνονται συμψηφισμοί των στοιχείων ενεργητικού & παθητικού. Η αρχή της κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται... και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190/ Η αρχή της διαρθρώσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο παρόμοιο με αυτό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, που αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τη διάρθρωση αυτών των καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42β, 42γ, 42δ και 42ε. Κατά την εφαρμογή αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές που επιβάλλονται από τις ιδιομορφίες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ; Οι ενοποιούμενες επιχειρήσεις διατηρούν την νομική τους οντότητα και οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις αποτελούν μεμονωμένα την βάση για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, διανομής μερίσματος κλπ. 4.3 ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, αποτιμούνται με ομοιόμορφες από χρήση σε χρήση 2 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 100, 2) 3 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 100, 2) 4 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 101, 1) 20

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ μεθόδους και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες αποτίμησης, που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 42ε και στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/ Η επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφαρμόζει τις ίδιες αρχές, μεθόδους και κανόνες αποτίμησης που εφαρμόζει και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων 6. Οι αρχές αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, που εφαρμόζονται τόσο για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όσο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, βασίζονται στη θεμελιώδη παραδοχή της συνεχίσεως των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (going concern). Ως αρχές αποτίμησης αναφέρονται οι εξής : i. Η αρχή της συντηρητικότητας (conservation ή prudent principle) ii. Η αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου (the revenue realization principle) iii. Η αρχή της χωριστής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού iv. Η αρχή του ιστορικού κόστους 4.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι ενοποιούμενες εταιρείες, κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων θα πρέπει να εφαρμόζουν ομοιόμορφες αρχές και κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποτιμούνται εκ νέου σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες, που ακολουθούνται για την ενοποίηση, εκτός αν το αποτέλεσμα από τη νέα αυτή αποτίμηση είναι ασήμαντο, σε σχέση με τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 100, δηλαδή σε σχέση με την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας. Κάθε παρέκκλιση από την αρχή αυτή αναφέρεται και αιτιολογείται στο ενοποιημένο προσάρτημα 7. Στην πράξη οι ενοποιούμενες εταιρείες, κατά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων, είναι δυνατόν : 1. Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού, παρότι έχουν εφαρμόσει, πλήρως, τις αρχές αποτίμησης που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε και του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή οι διατάξεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα και εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων αυτών. 2. Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού, επειδή, ορισμένες από τις εταιρείες αυτές, έχουν εφαρμόσει, για 5 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 105, 1). 6 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 105, 2). 7 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 105, 3). 21

4 διάφορους λόγους, σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ Να μην έχουν ακολουθήσει ομοιόμορφες αρχές αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού, επειδή ορισμένες από τις εταιρείες αυτές έχουν εφαρμόσει διαφορετικές αρχές από εκείνες, που καθορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις τόσο της εμπορικής όσο και φορολογικής νομοθεσίας. Όπως προαναφέρθηκε σε περίπτωση μη εφαρμογής, από κάποια ενοποιούμενη εταιρεία, ομοιόμορφων αρχών και κανόνων στην κατάρτιση των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων, η μητρική εταιρεία θα πρέπει, κατά την ενοποίηση, να διενεργεί τις κατάλληλες διορθώσεις επί των οικονομικών αυτών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διορθώσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται ιδιαίτερα και η επίδρασή τους (θετική ή αρνητική) επί των αποτελεσμάτων να εμφανίζεται, κατά αναλογία του ποσοστού συμμετοχής σε κάθε θυγατρική εταιρεία, απ ευθείας στους λογαριασμούς «Αποτελέσματα εις νέο» και «Δικαιώματα μειοψηφίας», κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις επόμενες χρήσεις. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ομοιομορφίας των αρχών και κανόνων κατάρτισης, από τις ενοποιούμενες εταιρείες, των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων, θα πρέπει: 1. Η μητρική εταιρεία να καθορίζει, επακριβώς, τις αρχές και τους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού όλων των ενοποιούμενων εταιρειών και να επιβάλλει την εφαρμογή τους με το πλέον πρόσφορο τρόπο. 2. Σε περίπτωση αδυναμίας, για σημαντικούς λόγους, εφαρμογής των ανωτέρω αρχών και κανόνων από κάποια ενοποιούμενη εταιρεία, θα πρέπει αυτό, καθώς και η σχετική επίδρασή του στις οικονομικές της καταστάσεις, να γνωστοποιείται στη μητρική εταιρεία και να περιλαμβάνεται στο ενοποιημένο Προσάρτημα. 4.5 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι μέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση 8. Αυτή η αρχή πηγάζει από την ανάγκη της συγκρισιμότητας τόσο μεταξύ διαφορετικών περιόδων της ίδιας οικονομικής μονάδας όσο και μεταξύ διαφορετικών μονάδων. 8 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 2). 22

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση (ενεργητικό και παθητικό), τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σαν να πρόκειται για μία μόνο επιχείρηση 9. Από την άνω αρχή απορρέουν τα ακόλουθα: Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται από τους λογαριασμούς των ενοποιημένων Ισολογισμών. Τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται από τους λογαριασμούς των ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τυχόν κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, απαλείφονται από τους λογαριασμούς των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΧΕΣ Η ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΧΕΣ Παρέκκλιση από τις παραπάνω αρχές επιτρέπεται μόνο, όταν τα σχετικά ποσά είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 100, δηλαδή σε σχέση με την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 12 9 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 3). 10 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 2 και 4). 11 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 5). 12 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 6). 23

6 4.5.6 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αν η σύνθεση του συνόλου των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες με τις οποίες θα γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαδοχικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Η πλειοψηφική συμμετοχή της ιθύνουσας(μητρικής) στην θυγατρική εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ως μια μορφή επένδυσης που δεν διαφέρει από τις λοιπές σε τίτλους τοποθετήσεις, στα πλαίσια όμως του ομίλου των εταιρειών αντιπροσωπεύει συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία των εξαρτημένων εταιρειών. Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής υποκαθίσταται με το μέρος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εξαρτημένης επιχειρήσεως, που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της ιθύνουσας ή διαφορετικά, η λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής υποκαθίσταται με το μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εξαρτημένης επιχειρήσεως, που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της ιθύνουσας. Η υποκατάσταση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα από τους κατωτέρω τρεις τρόπους : 1. Με την ολική ενοποίηση. 2. Με την αναλογική ενοποίηση. 3. Με την ισοδύναμη ενοποίηση ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (GLOBAL CONSOLIDATION) Κατά την ολική ενοποίηση : 1. Τα επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε εξαρτημένης επιχείρησης ενοποιούνται (ενσωματώνονται) με τα αντίστοιχα στοιχεία και υποχρεώσεις της ιθύνουσας, στο σύνολό τους, και η αναλογία των τρίτων, εκτός των εταιρειών του ομίλου, μετόχων σ αυτά εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό υπό τον τίτλο «Δικαιώματα τρίτων». 2. Τα επιμέρους κονδύλια των εσόδων και εξόδων, που συνθέτουν τα αποτελέσματα χρήσης κάθε εξαρτημένης επιχείρησης, ενοποιούνται (ενσωματώνονται) με τα αντίστοιχα κονδύλια της ιθύνουσας, στο σύνολό τους, και η αναλογία των τρίτων, εκτός των εταιρειών του ομίλου, μετόχων στα αποτελέσματα αυτά εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό υπό τον τίτλο «Αναλογία μετοχών και μεριδίων τρίτων». 13 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 104, 9). 24

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ολική ενοποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Κ.Ν. 2190/1920, στις οποίες ορίζεται ότι : 1. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο Ισολογισμό Τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 15. (Βλέπε Άσκηση 1 σελ. 114) ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (PROPORTIONAL CONSOLIDATION) Κατά την αναλογική ενοποίηση : 1. Τα επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε εξαρτημένης επιχειρήσεως ενοποιούνται (ενσωματώνονται) με τα αντίστοιχα στοιχεία και υποχρεώσεις της ιθύνουσας (Μητρικής), κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της ιθύνουσας στις επιχειρήσεις αυτές. 2. Τα επιμέρους κονδύλια των εσόδων και εξόδων που συνθέτουν τα αποτελέσματα χρήσης κάθε εξαρτημένης επιχειρήσεως ενοποιούνται (ενσωματώνονται) με τα αντίστοιχα κονδύλια της ιθύνουσας, κατά το μέρος που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής της ιθύνουσας στις επιχειρήσεις αυτές. Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της αναλογικής ενοποίησης δεν λογί-ζονται δικαιώματα τρίτων. Η αναλογική ενοποίηση, δεν υιοθετείται από την Ελληνική νομοθεσία. Η Έβδομη Οδηγία της Ε.Ε. (83/349/Ε.Ο.Κ.) περιλαμβάνει διάταξη (άρθρο 32 παράγραφος 1), με βάση την οποία τα Κράτη - μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ή να επιτρέψουν την εφαρμογή της αναλογικής ενοποίησης. Σε όσα από τα Κράτη - μέλη έχει υιοθετηθεί η αναλογική ενοποίηση, χρησιμοποιείται μόνο για την ενοποίηση κοινοπραξιών ή επενδύσεων σε εταιρείες που διευθύνονται από ενώσεις μικρού αριθμού μετόχων. (Βλέπε Άσκηση 1 σελ. 114) ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Κατά την ισοδύναμη ενοποίηση η λογιστική αξία των συμμετοχών της ιθύνουσας αντικαθίσταται από το ποσό της καθαρής θέσης των εξαρτημένων επιχειρήσεων, προς το οποίο αντιστοιχούν οι συμμετοχές, δηλαδή αντικαθίσταται από την εσωτερική 14 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 102, 1). 15 (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 102, 2). 25

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Δημήτρης Ντζανάτος Το αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 1, είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή αυτό το πρότυπο ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128179601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 5 Δεκεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4)

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4) EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN 1. Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου 1.2 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΝΩΤΑΤΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 6857301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47192/01/Β/00/82(06) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Οικονομικές Καταστάσεις της 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενδιάμεσες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 24 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 115999101000 Α.Φ.Μ. 094385614,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ συνταγμένες σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (περίοδος 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2014) ΜΑΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα