Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004"

Transcript

1 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1999 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων» (ΕΕ L 201 της , σελ 77), Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από πολίτη κράτους μέλους στο αρμόδιο όργανο και «αιτητής» ερμηνεύεται ανάλογα «αρμόδια αρχή» αναφορικά με τη διάρκεια της επαγγελματική πείρας, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται με βάση τον παρόντα Νόμο, σημαίνει την αρχή κράτους μέλους που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω

2 2 κράτους μέλους, ως αρμόδια για την έκδοση, τη χορήγηση ή την αναγνώριση αυτής της βεβαίωσης διάρκειας της επαγγελματικής πείρας ή των άλλων αποδεικτικών στοιχείων «αρμόδιο όργανο» σημαίνει το όργανο που έχει ορισθεί ως αρμόδιο, βάσει οποιασδήποτε νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως στη Δημοκρατία ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει την κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο τέτοιων δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα αυτό «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992, στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Πεδίο εφαρμογής. Παράρτημα. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους πολίτες κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, το οποίο εμπίπτει στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα. Παροχή πληροφόρησης. 4. Οταν η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα και η άσκηση της δραστηριότητας αυτής επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της κατοχής ορισμένων προσόντων, το αρμόδιο όργανο μεριμνά ώστε να παρέχονται στον αιτητή πριν εγκατασταθεί ή πριν αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες,

3 3 πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα που προτίθεται να ασκήσει. Αναγνώριση τυπικών προσόντων που χορηγούνται από άλλο κράτος μέλος. 5.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να απαγορεύσει σε πολίτη κράτους μέλους, για λόγους ανεπάρκειας προσόντων, την πρόσβαση σε μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ή την άσκηση της δραστηριότητας αυτής υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες της Δημοκρατίας, χωρίς να έχει προβεί προηγουμένως σε συγκριτική εξέταση μεταξύ, αφενός, των γνώσεων και ικανοτήτων που πιστοποιούνται από τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχει αποκτήσει ο αιτητής με σκοπό να ασκήσει την ίδια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, και, αφετέρου, των ικανοτήτων που απαιτούνται από την κυπριακή νομοθεσία. (2) Εάν από την εν λόγω συγκριτική εξέταση προκύψει ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες οι οποίες πιστοποιούνται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος αντιστοιχούν στις γνώσεις και στις ικανότητες που απαιτούνται από τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αρνηθεί στον κάτοχο του το δικαίωμα να ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα. (3) Εάν, από τη σύγκριση προκύπτει ουσιαστική διαφορά, το αρμόδιο όργανο παρέχει στον αιτητή τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που έλειπαν. 179(Ι) του (4) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (3), το αρμόδιο όργανο αφήνει στον αιτούντα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας κατ αναλογία των περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 και του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου

4 4 121(Ι) του του Παράρτημα. (5) Κατά παρέκκλιση του κανόνα του εδαφίου (4), το αρμόδιο όργανο δύναται να απαιτήσει τη διεξαγωγή πρακτικής προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας όταν ο ενδιαφερόμενος για εγκατάσταση προτίθεται να ασκήσει, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στο Πρώτο Μέρος του Παραρτήματος και οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ειδικών κανόνων που ισχύουν στη Δημοκρατία, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των κανόνων αυτών απαιτούνται για την πρόσβαση των πολιτών της Δημοκρατίας στη σχετική δραστηριότητα. Το αρμόδιο όργανο προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη την εναλλακτική δυνατότητα που προτιμά ο αιτητής. Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της επαγγελματικής πείρας που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Παράρτημα. 6. Οταν η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ή η άσκησή της εξαρτάται από την κατοχή γενικών, εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το αρμόδιο όργανο αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των ανωτέρω γνώσεων και ικανοτήτων την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πρώτο Μέρος του Παραρτήματος, η άσκηση αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: (α) Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου Ι: (i) (ii) είτε επί έξι συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από

5 5 αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις (iii) είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη (iv) είτε επί πέντε συνεχή έτη σε θέση με διευθυντικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε θέση με τεχνικές αρμοδιότητες που συνεπάγεται την ευθύνη ενός η περισσοτέρων τμημάτων της επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10. (β) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙ: (i) (ii) είτε επί έξι συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που

6 6 (iii) (iv) αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, είτε επί τέσσερα συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη είτε επί πέντε συνεχή έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι με την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, είτε επί έξι συνεχή έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο, ή κρίνεται από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα

7 7 μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10. (γ) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙΙ: (i) (ii) (iii) είτε επί έξι συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10. (δ) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου IV: (i) (ii) είτε επί πέντε συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης είτε επί δύο συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο

8 8 (iii) (iv) (v) αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις είτε επί δύο συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. (ε) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου V στοιχεία (α) και (β): (i) είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν έπαυσε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών από την

9 9 (ii) ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν έπαυσε για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10, εκτός εάν επιτρέπεται στους ημεδαπούς να διακόπτουν την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας για μεγαλύτερο διάστημα (στ) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου VI: (i) (ii) (iii) (iv) είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης είτε επί δύο συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις είτε επί δύο συνεχή έτη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή επιχείρησης εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη είτε επί τρία συνεχή έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει προηγουμένως κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις:

10 10 Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10. Πιστοποιητικό ικανότητας από άλλο κράτος μέλος. 7. Οταν ο αιτητής διαθέτει εθνικώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποκτήθηκε σε κράτος μέλος και με το οποίο βεβαιώνονται γνώσεις και ικανότητα όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που ισοδυναμούν, κατά περίπτωση, με δύο ή τρία χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον, το πιστοποιητικό αυτό είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται όπως και το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την διάρκεια της κατάρτισης η οποία απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος (α) υποπαράγραφοι (ii και (iv), παράγραφος (β) υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και παράγραφος (δ) υποπαράγραφοι (ii), (iii) και (v). Επέκταση χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αντί κατάρτισης. 8. Οταν η διάρκεια της κατάρτισης του αιτητή είναι μεταξύ δύο και τριών ετών, οι όροι του άρθρου 6 θα πληρούνται εάν η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος (α) υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (β) υποπαράγραφο (ii) πρώτη περίπτωση, παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και παράγραφος (δ) υποπαράγραφος (ii) ή με την ιδιότητα του μισθωτού όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iv) πρώτη περίπτωση, επεκτείνεται κατά την ίδια αναλογία για να καλύψει τη διαφορά της διάρκειας της κατάρτισης. Ασκηση δραστηριότητας ως διευθυντή επιχείρησης. 9. Θεωρείται ότι ένα πρόσωπο έχει ασκήσει δραστηριότητα ως διευθυντής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 6, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου

11 11 επαγγελματικού κλάδου: (α) Είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή διευθυντή υποκαταστήματος μιας επιχείρησης (β) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης (γ) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με εμπορικά και/ή τεχνικά θέματα και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. Προσκόμιση βεβαίωσης. 10. Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση αναφορικά με τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης προς υποστήριξη της αίτησης για άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών στη Δημοκρατία. Προσκόμιση άλλων στοιχείων. Παράρτημα. 11.-(1) Οταν απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα να προσκομίσουν απόδειξη ήθους και απόδειξη ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν σε κατάσταση πτωχεύσεως, ή μια εκ των ανωτέρω αποδείξεων, επαρκή απόδειξη αποτελεί, για τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών, η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου ή έλλειψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που χορηγείται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. (2) Οταν επιβάλλεται στους πολίτες της Δημοκρατίας, που επιθυμούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που

12 12 αναφέρονται στο Παράρτημα, ορισμένες προϋποθέσεις ήθους και απαιτείται να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή ότι δεν τους έχουν επιβληθεί στο παρελθόν πειθαρχικές κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως δεν μπορούν να αποδειχθούν με το έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επαρκή απόδειξη αποτελεί, όσον αφορά τους πολίτες άλλων κρατών μελών, βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, στην οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στη Δημοκρατία. (3) Οταν τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δεν εκδίδονται από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, προσκομίζεται από τον αιτητή ένορκος δήλωση ή όσον αφορά κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκος δήλωση, από επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, ενδεχομένως, συμβολαιογράφου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η εν λόγω αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί την ένορκο ή την επίσημη δήλωση. Η δήλωση περί μη κήρυξης πτώχευσης μπορεί επίσης να γίνει ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού φορέα του εν λόγω κράτους μέλους. (4) Οταν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων περί της χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι βεβαιώσεις που χορηγούν οι τράπεζες του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή θεωρούνται ισοδύναμες με τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία. (5)(α) Οταν απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα να προσκομίσουν απόδειξη ότι καλύπτονται από ασφάλεια κατά των περιουσιακών κινδύνων που

13 13 απορρέουν από την επαγγελματική τους ευθύνη γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των λοιπών κρατών μελών ως ισοδύναμες με τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία. (β) Οι εν λόγω βεβαιώσεις πρέπει να διευκρινίζουν ότι ο ασφαλιστής έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Δημοκρατίας σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες και την έκταση της εν λόγω κάλυψης. (6) Τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (5) πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία προσκόμισης τους. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υποβολή αιτήσεων και εξέταση από αρμόδιο όργανο. 12. Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία. Εθνικός φορέας αναφοράς. 13.-(1) Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ως Εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου. Αξιολόγηση αιτήσεων και (2) Ο Εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει πληροφορίες σε πολίτες κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα. 14.-(1) Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις

14 14 απόφαση αρμόδιου οργάνου. που παραλαμβάνει, το συντομότερο δυνατό. (2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία. (3) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση και υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφαση, δεόντως αιτιολογημένη, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Δικαίωμα προσφυγής. 15. Ο αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αρμόδιου οργάνου, περιλαμβανομένης της παράλειψης του να επιληφθεί της αίτησης εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. Εθνικός Συντονιστής. 16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό Συντονιστή των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών, το οποίο μεριμνά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. (2) Ο Εθνικός Συντονιστής, επιπρόσθετα, διαβιβάζει στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. (3) Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας στην ομάδα συντονισμού που συγκαλείται από την Επιτροπή και η

15 15 οποία απαρτίζεται από τους συντονιστές των κρατών μελών. Κανονισμοί. 17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

16 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( Αρθρα 3, 5, 11) ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Δραστηριότητες συνδεόμενες με τις κατηγορίες επαγγελματικής εμπειρίας Κατάλογος I Κλάσεις συμπεριλαμβανόμενες στην οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, και στις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ και 75/369/ΕΟΚ (1) Οδηγία 64/427/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ) Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία. 232 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από έριο 233 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από βάμβακα 234 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από μετάξι 235 Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από λινό και κάνναβη 236 Βιομηχανία άλλων κλωστοϋφαντικών ινών (ινδική κάνναβης σκληρές ίνες κ.λ.π.) σχοινοποιία, 237 Πιλοποιία 238 Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισμα) 239 Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων 241 Μηχανική κατασκευή υποδημάτων (εξαιρέσει υποδημάτων εκ καουτσούκ και ξύλου) 242 Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδημάτων 243 Κατασκευή ειδών ιματισμού (εκτός από γούνες)

17 Κατασκευή στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων 245 Βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών Βιομηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιομηχανιών ξύλινων επίπλων) 251 Πριόνισμα και βιομηχανική Παρασκευή ξύλου 252 Κατασκευή ημι-ετοίμων προϊόντων ξύλου 253 Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδομικών στοιχείων και δαπέδων 254 Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών 255 Κατασκευή άλλων έργων εκ ξύλου (εκτός από έπιπλα) 259 Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών 260 Βιομηχανία ξύλινων επίπλων Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικειμένων 271 Κατασκευή χαρτομάζης, χάρτου και χαρτονιού 272 Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειμένων εκ χαρτομάζης 280 Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόμενες βιομηχανίες Βιομηχανία δερμάτων 291 Βυρσοδεψεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρματος 292 Κατασκευή δερματίνων ειδών και άλλων παρομοίων Βιομηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλωδών προϊόντων 301 Επεξεργασία καουτσούκ και αμιάντου 302 Επεξεργασία πλαστικών υλών 303 Παραγωγή τεχνιτών και συνθετικών ινών Χημική Βιομηχανία

18 Κατασκευή βασικών χημικών προϊόντων και κατασκευή με περαιτέρω πλέον ή μη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων 312 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για βιομηχανική και γεωργική χρήση (περιλαμβάνεται η κατασκευή βιομηχανικών λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία περιλαμβάνεται στην ομάδα 312 ΔΤΤΒ) 313 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για οικιακή και διοικητική χρήση (εκτός από τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα (ex ομάδα 319 ΔΤΤΒ) 320 Βιομηχανία πετρελαίου Βιομηχανία προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων 331 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως εξ οπτής γης 332 Υαλουργία 333 Κατασκευή κεραμικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυριμάχων υλικών 334 Κατασκευή τσιμέντου, άσβεστου και γύψου 335 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως από μπετόν, τσιμέντο και γύψο 339 Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων 341 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγμένων σε χαλυβουργείο) 342 Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων 343 Συρματουργία ψυχρή έλασις, κατεργασία εν ψυχρώ 344 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 345 Χυτήρια σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων Κατασκευή έργων εκ μετάλλου (εκτός από μηχανές και μηχανήματα μεταφορών) 351 Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια μήτρας, βαρεία πίεση

19 Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των μετάλλων 353 Μεταλλικές κατασκευές 354 Κατασκευή λεβήτων δεξαμενών και άλλων ειδών φανοποϊίας 355 Κατασκευή εργαλείων και ετοίμων ειδών εκ μετάλλου εκτός ηλεκτρικού εξοπλισμού 359 Βοηθητικές μηχανολογικές δραστηριότητες. Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων 361 Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων 362 Κατασκευή μηχανών γραφείου 363 Κατασκευή εργαλειομηχανών για την επεξεργασία των μετάλλων, των εργαλείων και των εργαλείων για μηχανές 364 Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και των εξαρτημάτων των, κατασκευή ραπτομηχανών 365 Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφών, για τις χημικές βιομηχανίες και για τις συνδεδεμένες με αυτές 366 Κατασκευή εξοπλισμού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για την βιομηχανία δομικών κατασκευών. Κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και διεκπεραιώσεως εμπορευμάτων 367 Κατασκευή οργάνων μεταδόσεως 368 Κατασκευή άλλων ειδικών μηχανημάτων 369 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρολογικά 371 Κατασκευή ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 372 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού (κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, διακοπτών, συσκευών βιομηχανικής χρήσεως κ.λ.π.) 373 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για άμεση χρήση 374 Κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, μετρητών και άλλων οργάνων μετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού 375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ηλεκροακουστικών ειδών

20 Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως 377 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών 378 Κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών 379 Επισκευή, συναρμολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων (εγκατάσταση ηλεκτρικών μηχανών) Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 383 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 384 Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων 385 Κατασκευή μοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών των 389 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών μη αλλαχού ταξινομούμενη Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες 391 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου 392 Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρμογών (εκτός από ορθοπεδικά παπούτσια) 393 Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 394 Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου 395 Κοσμηματοποϊία, χρυσοχοία και κατεργασία πολυτίμων λίθων 396 Κατασκευή και επισκευή μουσικών οργάνων 397 Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών 399 Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 400 Οικοδόμηση (μη ειδικευμένη), κατεδάφιση 401 Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων) 402 Έργα πολιτικού μηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροτροχιών κ.λ.π. 403 Εγκαταστάσεις 404 Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων

21 21 (2) Οδηγία 68/366/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/365/ΕΟΚ) 200 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρασκευής ποτών) 201 Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος 202 Βιομηχανία γάλακτος 203 Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών 204 Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων 205 Επεξεργασία σπόρων 206 Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιμαδιών και μπισκότων 207 Βιομηχανία ζάχαρης 208 Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισμάτων 209 Παρασκευή διαφόρων τροφίμων Βιομηχανία παρασκευής ποτών 211 Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως μαγιάς και οινοπνευματωδών ποτών 212 Βιομηχανία οίνου και παρομοίων οινοπνευματωδών χωρίς βύνη 213 Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας 214 Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αμυλώδη προϊόντα 304 Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντων

22 22 (3) Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 1) Αλιεία 43 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων Κατασκευή υλικού μεταφορών 381 Ναυπηγική και επισκευή πλοίων 382 Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού 386 Κατασκευή αεροπλάνων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής διαστημικού υλικού) Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών και δραστηριότητες διάφοροι των μεταφορών που υπάγονται στις ακόλουθες ομάδες Ex 711 Εκμετάλλευση κλιναμαξών (wagons-lits) και βαγονιών-εστιατορίων (wagonsrestaurants). Συντήρηση σιδηροδρομικού υλικού εντός εργαστηρίων επισκευής, καθαρισμός βαγονιών Ex 712 Συντήρηση υλικού αστικής, ημιαστικής και υπεραστικής μεταφοράς ταξιδιωτών Εx 713 Συντήρηση άλλου υλικού οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών (όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί) Ex 714 Εκμετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών μεταφορών (όπως οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες με διόδια, οδικοί σταθμοί, χώροι σταθμεύσεως, σταθμοί λεωφορείων και τραμ ). Ex 716 Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως εκμετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυμούλκηση και πλοήγηση στους λιμένες, επισήμανση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες όπως διάσωση πλοίων, ρυμούλκηση, εκμετάλλευση αγκυροβολίων για λέμβους)

23 23 Επικοινωνίες : ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Προσωπικές υπηρεσίες 854 Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία Ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εμπορική φωτογραφία, εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου φωτογράφου. Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλού ταξινομημένες (μόνο συντήρηση και καθαρισμός ακινήτων ή χώρων) (4) Οδηγία 75/369/ΕΟΚ άρθρο 6: (όταν η δραστηριότητα θεωρείται βιομηχανική ή βιοτεχνική) Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων: (α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων: - από πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 512 ΔΤΤΒ) - στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές (β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν Κατάλογος ΙΙ Οδηγία 82/470/ΕΟΚ Ομάδες 718 και της Ονοματολογίας ΔΤΤΒ Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: - στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ αποκοπή ή με προμήθεια των μεμονωμένων ή συνδυασμένων τμημάτων ενός ταξιδιού ή μιας διαμονής (μεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, εκδρομές κ.λ.π.) ανεξαρτήτως της αιτίας της μετακινήσεως (άρθρο 2 (Β). (α).

24 24 Κατάλογος ΙΙΙ Οδηγία 82/489/ΕΟΚ Κομμωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου (pedicure) και των επαγγελματικών σχολών αισθητικής και κομμωτικής) Κατάλογος ΙV Οδηγία 82/470/ΕΟΚ Ομάδες 718 και 720 ονοματολογία ΔΤΤΒ: - στη διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ των ασκούντων επιχειρήσεις παντός είδους μεταφορών και των ατόμων που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων, καθώς και στην πραγματοποίηση διαφόρων συναφών εργασιών: (α) με τη σύναψη συμβάσεων με τους επιχειρηματίες μεταφορών για λογαριασμό των εντολέων τους. (β) με την επιλογή του είδους της μεταφοράς, της επιχειρήσεως και του δρομολογίου, που θεωρούνται συμφερότεροι για τον εντολέα (γ) με την προετοιμασία της μεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευασία απαραίτητη για τη μεταφορά), με την πραγματοποίηση διαφόρων δευτερευουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με την εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών) (δ) με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται με τη μεταφορά όπως η σύνταξη της φορτωτικής με το συνδυασμό ή το διαχωρισμό των αποστολών (ε) με το συντονισμό των διαφόρων φάσεων μιας μεταφοράς, εξασφαλίζοντας τη διαμετακόμιση, την επαναποστολή τη μεταφόρτωση και τις διάφορες τερματικές εργασίες

25 25 (στ) με την παροχή φορτίου στους μεταφορείς και μεταφορικών δυνατοτήτων στα άτομα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων - στον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων και τον έλεγχο του λογαριασμού των εξόδων - στην πραγματοποίηση ορισμένων διαβημάτων μόνιμου ή ευκαιριακού χαρακτήρα, εξ ονόματος και για λογαριασμό εφοπλιστή ή θαλάσσιου μεταφορέα (προς τις λιμενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού του πλοίου κ.λ.π.) Δραστηριότητες του άρθρου 2 σημείο Α στοιχεία. β) ή δ) Κατάλογος V Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ και 70/523/ΕΟΚ (α) Οδηγία 64/222/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 64/224/ΕΟΚ) 1. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού εξουσιοδοτημένου δυνάμει μιας ή περισσοτέρων εντολών να προετοιμάζει ή να προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές έπ ονόματι και για λογαριασμό τρίτου. 2. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού ο οποίος χωρίς να έχει διαρκή εξουσιοδότηση, φέρει σ επαφή πρόσωπα που επιθυμούν να συμβληθούν απ ευθείας ή προετοιμάζει τις εμπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθεί τη σύναψή τους. 3. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού ο οποίος προβαίνει επ ονόματι του σ εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου. 4. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού ο οποίος πραγματοποιεί χονδρικές πωλήσεις με πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου. 5. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητών που ζητούν παραγγελίες μεταβαίνοντες από οικία σε οικία.

26 26 6. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατ επάγγελμα από μισθωτό διαμεσολαβητή στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων εμπορικών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. (β) Οδηγία 70/523/ΕΟΚ Μη μισθωτές δραστηριότητες υπαγόμενες στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και δραστηριότητες διαμεσολαβητού στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112, ονοματολογία ΔΤΤΒ) Κατάλογος VI Οδηγίες 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ, 82/470/ΕΟΚ (1) Οδηγία 68/364/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/363/ΕΟΚ) Λιανικό εμπόριο Εξαιρούμενες δραστηριότητες 012 Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων 640 Συναλλαγές επί ακινήτων, εκμισθώσεις 713 Εκμίσθωση αυτοκινήτων, αμαξών και αλόγων 718 Εκμίσθωση αμαξοστοιχιών και βαγονιών 839 Εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων 841 Κρατήσεις θέσεων κινηματογράφου και εκμίσθωση κινηματογραφικών ταινιών 842 Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκμίσθωση θεατρικού εξοπλισμού 843 Εκμίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και μηχανημάτων τυχερών παιγνίων με κερματοδέκτη

27 Εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων 854 Εκμίσθωση οικιακού ρουχισμού 859 Εκμίσθωση ρουχισμού (2) Οδηγία 68/368/ΕΟΚ (οδηγία ελευθέρωσης 68/367/ΕΟΚ) 1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ) 2. Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ) (3) Οδηγία 75/368/ΕΟΚ Όλες οι δραστηριότητες του παραρτήματος της οδηγίας 75/368/ΕΟΚ, εκτός των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας (κατάλογος 1 αριθ. 3 του παρόντος παραρτήματος) Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ex 620 Πρακτορεία επί θεμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανομής τελών Μεταφορές ex 713 Ομαδική μεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγματοποιούμενων με αυτοκίνητα-οχήματα ex 719 Εκμετάλλευση αγωγών προοριζομένων για μεταφορά υγρών υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χημικών προϊόντων Υπηρεσίες παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο 827 Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι Υπηρεσίες αναψυχής 843 Υπηρεσίες αναψυχής μη αλλού ταξινομημένες: - αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών συναντήσεων κ.λ.π.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδασκάλων

28 28 - δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδρομιών, χώροι παιγνίων, ιπποδρόμια κ.λ.π.) - άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, άλλες διασκεδάσεις κ.λ.π.) - Προσωπικές υπηρεσίες ex 851 Οικιακές υπηρεσίες ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόμου (manicure), εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου (pedicure), επαγγελματικές σχολές αισθητικής και κομμωτικής ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.π. εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών και παραϊατρικών μασέρ και οδηγών των ορέων, κατατασσόμενων ως ακολούθως: - απολύμανση και καταπολέμηση των βλαβερών ζώων - ενοικίαση ενδυμάτων και φύλαξη αντικειμένων - γραφείο συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες - δραστηριότητες μαντικής και εικασιών - υγειονομικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες - γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων - οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερμηνείς (4) Οδηγία 75/369/ΕΟΚ Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακολούθων δραστηριοτήτων: (α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων: - από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ) - στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές (β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν

29 29 (5) Οδηγία 82/470/ΕΟΚ Δραστηριότητες αναφερόμενες στο άρθρο 2 σημείο Α στοιχεία γ) και ε), σημείο Β στοιχείο β), σημεία Γ και Δ Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται, ιδίως: - στη μίσθωση βαγονιών ή αμαξών σιδηροδρόμου για τη μεταφορά ατόμων ή εμπορευμάτων - στη μεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων. - στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων για τη μεταφορά μεταναστών - στην παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή εμπορεύματος για αποθήκευση, για λογαριασμό του καταθέτη, υπό τελωνειακό καθεστώς, σε αποθήκες, γενικές αποθήκες χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάμους, αποθηκεύσεως, σιρούς κ.λ.π. - στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντικείμενο ή το εμπόρευμα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση. - στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που έχουν δοθεί για προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, είτε κατά τη μετακόμιση προς ή από την αγορά - στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης των αυτοκινήτων - στη μέτρηση, ζύγιση, ογκομετρική εκτίμηση των εμπορευμάτων ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Δραστηριότητες άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο Πρώτο Μέρος. Οδηγίες 63/261/ΕΟΚ,63/262/ΕΟΚ,65/1/ΕΟΚ,67/530/ΕΟΚ,67/531/ΕΟΚ,67/532/ΕΟΚ, 68/192/ΕΟΚ,68/415/ΕΟΚ, και 71/18/ΕΟΚ.

30 30 Γεωργία Ιδίως: (α) η γενική γεωργία περιλαμβανομένης και της αμπελοκαλλιέργειας, της οπωροκαλλιεργείας, της παραγωγής σπόρων προς σπορά, της καλλιέργειας λαχανικών, ανθέων και διακοσμητικών ανθέων, ακόμη και σε θερμοκήπια. (β) η εκτροφή ζώων, πουλερικών, κονίκλων, γουνοφόρων ή άλλων ζώων, η μελισσοκομία, η παραγωγή κρέατος, γάλακτος, ερίου, δερμάτων και γουνών, αυγών, μελιού. (γ) οι γεωργικές εργασίες, οι εργασίες εκτροφής ζώων και κηποκομίας, που εκτελούνται κατ αποκοπή ή βάσει συμβάσεως. (Κινηματογραφικές ταινίες) Οδηγία 63/607/ΕΟΚ Οδηγία 64/223/ΕΟΚ ex ομάδα 611 Χονδρικό εμπόριο (με εξαίρεση το χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακος ). Οδηγία 64/428/ΕΟΚ Ομάδα Εξόρυξη και προετοιμασία των στερεών καυσίμων υλών 111 Εξόρυξη και προετοιμασία γαιάνθρακα 112 Εξόρυξη και προετοιμασία λιγνίτη Εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών 121 Εξόρυξη σιδηρού μεταλλεύματος 122 Εξόρυξη μεταλλικών ορυκτών μη περιεχόντων σίδηρο και συναφείς δραστηριότητες ex 130 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (εκτός από τη μεταλλοδίφηση και τη γεώτρηση) 140 Εξόρυξη οικοδομικών υλικών και πυριμάχων γαιών 190 Εξόρυξη άλλων ορυκτών, ορυχεία γαιάνθρακος

31 31 Οδηγία 65/264/ΕΟΚ (Κινηματογράφος) Οδηγία 66/162/ΕΟΚ Ηλεκτρισμός, αέριο, ύδωρ και υγειονομικές υπηρεσίες Οδηγία 67/43/ΕΟΚ 640 Συναλλαγές επί ακινήτων (εκτός 6401) 839 Υπηρεσίες παρεχόμενες σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού (με εξαίρεση τις δραστηριότητες στον τομέα του τύπου, του τελωνειακού πράκτορα, του συμβούλου σε οικονομικά, χρηματοδοτικά, εμπορικά και στατιστικά θέματα καθώς και σε θέματα εργασίας, των υπηρεσιών καλύψεως απαιτήσεων) Οδηγία 67/654/ΕΟΚ Δασοκομία και δασική εκμετάλλευση 021 Δασοκομία 022 Δασική εκμετάλλευση Οδηγίες 68/369/ΕΟΚ και 70/451/ΕΟΚ 841 Παραγωγή, διανομή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών Οδηγία 69/82/ΕΟΚ 130 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο (μεταλλοδίφηση και γεώτρηση) 6112 Άνθρακας Οδηγία 70/522/ΕΟΚ Δ23(α)/ΕΕ/ΚΛ/ΜΚ /12/ΣΠ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 17.01.2014 010.003 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) *

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 185(Ι) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Αριθµός 185(Ι) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4313, 23.12.2011 Ν. 185(Ι)/2011 Ο περί Αποβλήτων Νόµος του 2011 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012 Αρ. 4341, 27.6.2012 81(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.02.2006 COM(2006) 39 τελικό 2006/0011 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα