ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε ΑΘΖΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε ΑΘΖΝΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΑΘΖΝΑ 1991 Άξζξν 1 ν ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ πληζηάηαη επαγγεικαηηθφ εξγαζηαθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ κε έδξα ηελ Αζήλα. θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε ρνξήγεζε κεληαίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ζηνπο απνρσξνχληεο απφ ηελ ππεξεζία ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο εθ φζνλ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα θπξίαο ζπληάμεσο ζην ΣΑΠΗΛΣ ή ζην ΗΚΑ ή ζε εηδηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαηά ηελ επέιεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη εθ φζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο απηνχ. Άξζξν 2 ν ΜΔΛΖ ΣΟΤ TAMEΗOY 1. Mέιε ηνπ Σακείνπ γίλνληαη: α. Σα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ θάζε θνξά εμαξηεκέλε εξγαζία, νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ακνηβή ζηελ ΗΛΣΔ θαη ζηηο Σξάπεδεο, Δξγαζίαο, Κξήηεο, Κεληξηθήο Διιάδαο, Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο, Αηηηθήο, Δπελδχζεσλ, Πεηξαηψο, Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Αξαβνειιεληθή Σξάπεδα, ΔΣΔΒΑ, Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα θαη ζηελ Δζληθή Α.Δ. Γηνηθήζεσο θαη Οξγαλψζεσο, ηα νπνία είλαη κέιε ησλ νηθείσλ πιιφγσλ ησλ Σξαπεδψλ απηψλ. β. Οη παξέρνληεο εμαξηεκέλε εξγαζία Γηθεγφξνη, Μεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, ζρεδηαζηέο, ηνπνγξάθνη, ειεθηξνιφγνη, μπινπξγνί, πδξαπιηθνί, θ.ιπ. 2.α. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αηηήζεσο ελδηαθεξνκέλνπ απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ. β. Καη εμαίξεζε ππάιιεινη άιισλ Σξαπεδψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Σξαπεδψλ ακεηβνκέλσλ κε ην εληαίν κηζζνιφγην πνπ δέρνληαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, κπνξνχλ λα πξνζρσξήζνπλ ζην Σακείν νκαδηθά κε πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ ηνπο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο εηδηθήο γηα απηφ ζπγθαινπκέλεο Γελ. πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπο θαη εγγξάθνπ βεβαηψζεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Σξάπεδαο εμ εο πξνέξρνληαη, φηη ζα θαηαβάιιεη ηελ αληηζηνηρνχζα εηο απηήλ εηζθνξά ηνπο. 3. Υάλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο: α. Γηαθφπηεηαη ε αζθάιηζε ζην Σακείν θαη ράλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, εθφζνλ απηφ ζα δεηεζεί απφ ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ή γηα πέληε ζπλερείο κήλεο δελ θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

2 Ζ δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ηζρχεη νκαδηθά γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθνληαη ζηα κέιε άηνθα νη αηνκηθέο ηνπο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ κέιε ηνπ Σακείνπ. β. Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ ράλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ράλνπλ απηνδηθαίσο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινο ηνπ Σακείνπ εθ φζνλ βέβαηα ηνχην γίλεηαη πξηλ ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο γηα ζχληαμε. γ. Αλ ε απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ επήιζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο, ην εμεξρφκελν κέινο δηθαηνχηαη ζε επηζηξνθή ηεο εηζθνξάο ηνπ, 3% αηφθσο. Άξζξν 3 ν ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Οη πφξνη ηνπ Σακείνπ είλαη: 1. Δηζθνξά 3% ζηηο θάζε θχζεσο απνδνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ, εηζπξαηηνκέλε κε θξαηήζεηο απφ ηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο απφ θάζε κηα Σξάπεδα ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηελ θαηαζέζεη ζην Σακείν εληφο ηνπ ηδίνπ κηζζνινγηθνχ κήλα. 2. Δηζθνξά 4% ζηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Σακείν, θαηαβαιινκέλε απφ θάζε Σξάπεδα ζην Σακείν κέζα ζηνλ ίδην κήλα βάζεη ηεο θαηαβαιινκέλεο κηζζνδνζίαο. 3. Σπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ πξνο ην Σακείν. 4. Οη πξφζνδνη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 5. Πάζεο θχζεσο πξνβιεπφκελεο απφ ην Καηαζηαηηθφ θαηαβνιέο ησλ κειψλ. 6. Οη παληφο είδνπο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θ.ιπ. πνπ αθήλνληαη ζην Σακείν. 7. Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν. Άξζξν 4 ν ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 1. Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γ.. εθιεγφκελν θάζε ηξηεηία απφ ηελ Γελ. πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 2. Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε επηκειεία ηνπ πξεζβπηέξνπ ησλ εθιεγκέλσλ ζπκβνχισλ, κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηεο εθινγήο ηνπ θαη εθιέγεη: Σνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Πξφεδξνο εθιέγεηαη κφλνλ εθ ησλ ελ ελεξγεία κειψλ φρη εθ ησλ ζπληαμηνδνηνπκέλσλ. Ζ εθινγή γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 3. Δθηφο απφ ηα ηαθηηθά κέιε, ηνπ Γ.., εθιέγνληαη απφ ηε Γελ. πλέιεπζε θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά, κε ζεηξά επηηπρίαο, ηα νπνία αλαπιεξνχλ ηα ηαθηηθά, ζε πεξίπησζε εθπηψζεσο, ζαλάηνπ ή νπσζδήπνηε απνρσξήζεσο απφ ην Γ.. Αλ θελσζεί ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. κεηά ηελ εμάληιεζηλ ηνπ πίλαθνο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ελεξγνχληαη, κέζα ζε 1 κήλα λέεο αξραηξεζίεο, γηα πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. 4. Αλ αξζεί παξά ηεο Γ.. ε εκπηζηνζχλε απφ ην Γ.. θαη δελ εθιεγεί λέν Γ.. θαηά ηελ απηή Γεληθή πλέιεπζε ε Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ πεξηέξρεηαη ζηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία κέζα ζε 20 εκέξεο ζπγθαιεί λέα Γ.. πξνο εθινγή λένπ Γ. πκβνπιίνπ. 5. Σν Γ.. παξαιακβάλεη ηελ Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα θαη Σακείνπ ηεο

3 απεξρφκελεο Γηνηθήζεσο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πηζηνπνηεί δε απηή, κε πξσηφθνιιν ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή. 6. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν Πξφεδξνο, αλαπιεξνί ηνχηνλ ν Αληηπξφεδξνο. 7. Γελ εθιέγεηαη κέινο ηνπ Γ..: α. Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή ππεξεζία. β. Ο αλίθαλνο λα αλαιάβεη ή λα δηαηεξεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα. γ. Ο ηειψλ ζε νηαλδήπνηε νηθνλνκηθή ζρέζε κε ην Σακείν ή επαγγεικαηηθή εμάξηεζε. δ. Όπνηνο δελ έρεη ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 8. Σα κέιε πνπ εθιέγνληαη ζε αληηθαηάζηαζε εθπηπηφλησλ, απνβηνχλησλ ή νπσζδήπνηε απνρσξνχλησλ κειψλ Γ.. ή Δ.Δ. εθιέγνληαη δηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ησλ εθπεζφλησλ ή απνβησζάλησλ ή απνρσξεζάλησλ κειψλ. 9. Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα έλαληη ηνπ Σακείνπ γηα ηηο απφ ακειείαο ή παξαδξνκή δεκίεο ηνχηνπ, δχλαληαη δε λ αλαθιεζνχλ απφ ηε Γελ. πλέιεπζε κε απφθαζε απηήο ε νπνία ιακβάλεηαη θαη απφιπηνλ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ή κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Δπίζεο ηα κέιε ηνπ Γ.. παχνληαη απηνδηθαίσο, αληηθαζηζηάκελα απφ ηνπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθνχο αλ ηξεηο θνξέο θαηά ζεηξάλ απνπζηάζνπλ αδηθαηνινγήησο απφ ηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 10. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ επζχλνληαη γηα απνθάζεηο ιακβαλφκελεο ζε ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ νπνία δελ παξίζηαλην ή παξηζηάκελνη δηαθψλεζαλ, ε δε δηαθσλία ηνπο βεβαηνχηαη απφ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακείνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηνπλ ζην απηφ πξφζσπν. Άξζξν 5 ν ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κεηά έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ ή εάλ απηφο θσιχεηαη ηνπ αλαπιεξνχληνο απηφλ Αληηπξνέδξνπ, ηαθηηθψο κελ κηα θνξά ηνλ κήλα, εθηάθησο δε φηαλ ππάξρεη αλάγθε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξνχληνο απηφλ Αληηπξνέδξνπ ή εάλ ην δεηήζνπλ, κε έγγξαθν, ηξία ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε απηνχ. απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο ν Πξφεδξνο λα νξίδεη ζπλεδξίαζε κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο κε ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ αίηεζε. Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία ηα ζέκαηα απηά αλαγξάθνληαη πξψηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επνκέλεο ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο. Σν Γ.. κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα νξίδεη νξηζκέλεο εκέξεο ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ. 2. Πξφζθιεζε ζηε ζπλεδξίαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο πξηλ λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε επηηξέπεηαη δε ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξνληθνχ ηνχηνπ δηαζηήκαηνο κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, ε νπνία δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξνχληα ηνχηνλ Αληηπξφεδξνλ. ηελ πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε αλαγξάθνληαη πάληνηε ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 3. Καηά ηηο ςεθνθνξίεο ηνπ Γ.. ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επί κελ θαλεξάο ςεθνθνξίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε γηα ηελ νπνία εδφζε ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ, επί δε κπζηηθήο ε πξφηαζε ζεσξείηαη φηη απεξξίθζε.

4 4. Δάλ ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. θσιχεηαη λα παξαζηεί ζε ζπλεδξίαζε πξέπεη λα εηδνπνηήζεη νπσζδήπνηε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γ/ληή ηνπ Σακείνπ, άιισο ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο απψλ. 5. Οη ςεθνθνξίεο ηνπ Γ.. είλαη πάληνηε θαλεξέο εθηφο ησλ πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ ή φηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξίδεηαη ηνχην απφ ην Γ.. 6. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην Γ.. ηεξνχληαη, κεξίκλε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Σακείνπ απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. ζπλνπηηθά πξαθηηθά ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ην Γ.., απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ παξαζηάζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε, ην Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ, Γξακκαηέα ηνπ Γ.. 7. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη δεκφζηεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνο αζθάιεηαλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σακείνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα ζπγθαιεί ην Γ.. ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε. Δμππαθνχεηαη φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο ελέξγεηάο ηνπ απηήο, νη νπνίνη θαηαρσξνχληαη ζηα πξαθηηθά. 8. Απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απαγνξεχεηαη ζε ηξίηνπο αλαθνίλσζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη φζσλ ζπδεηήζεθαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 9. Πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππφζεζε πνπ αθνξά ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέινπο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ δελ δχλαηαη κέινο λα παξαζηεί ζηελ ζπδήηεζε. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εμαίξεζε ιακβάλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζε ζρεηηθή δήισζε, ή παληφο άιινπ κέινπο απηνχ. 10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. δελ εθηεινχληαη πξηλ λα επηθπξσζνχλ ηα πξαθηηθά απφ απηά πνπ γίλεηαη ζηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Γ.. θξίλεη φηη επείγνπζα αλάγθε επηβάιιεη ηελ άκεζνλ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ σο πξνο νξηζκέλα ζέκαηα. 11. Μεηά ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ αλαθνηλψλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο απηνχ, θαζψο θαη θάζε άμην κλείαο έγγξαθν ην νπνίν έιαβε ην Σακείν θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. 12. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ κήλα ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ αλαθνηλψλεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ην Σακείνπ θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 13. Σν Γ.. επξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 5 κέιε, ζηα νπνία ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξψλ Αληηπξφεδξνο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη κε ηξεηο ςήθνπο ηνπιάρηζηνλ. Άξζξν 6 ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤΣΩΝ 1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: α) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ εηζεγήζεη ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Σακείνπ θαη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνχηνπ. β) Φξνληίδεη λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ην Γ.. γ) Δθπξνζσπεί ην Σακείν ελψπηνλ θάζε αξρήο θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ.

5 Γχλαηαη φκσο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε εθπξνζψπεζε ηνπ Σακείνπ λα αλαηεζεί ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Τπνγξάθεη φια ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ, ηηο επηηαγέο θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, εθηφο απφ εθείλα ησλ νπνίσλ ηελ ππνγξαθή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζέηεη ζηνλ αξκφδην Γ/ληήλ. 2. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ ειιείπεη, είλαη απψλ ή θσιχεηαη αλαπιεξνί ν Αληηπξφεδξνο. 3. Δάλ θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο ηα θαζήθνληα απηά αζθεί ν πξεζβχηεξνο ησλ ζπκβνχισλ. Άξζξν 7 ν ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Με επζχλε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεξνχληαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θπιάζζνληαη ηα αξρεία θαη ε ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ. Γηεμάγεηαη ε αιιεινγξαθία, ηεξνχληαη ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. Σνλ Γελ. Γξακκαηέα απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γ.. Άξζξν 8 ν ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΑΜΗΑ 1. Ο Σακίαο επηκειείηαη ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ Γξακκαηίσλ εηζπξάμεσλ θαη εληαικάησλ πιεξσκψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Καηαζέηεη ζηελ Ηνληθή θαη Λατθή Σξάπεδα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ, δηθαηνχκελνο γηα επείγνπζεο αλάγθεο λα θξαηεί ζηα ρέξηα ηνπ πνζφ κέρξη δξαρκέο. 2. Τπνρξενχηαη λα ππνβάιεη, ζην ηέινο θάζε κήλα, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αλαιπηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Σακείνπ. 3. Ο Σακίαο πνπ δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ παξά πάλσ απφ κήλα ζπλερψο, απαιιάζζεηαη θαη εθιέγεηαη, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, άιινο. ε απνπζία ηνπ κηθξφηεξε ηνπ κήλα δχλαηαη λα νξηζζεί παξά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άιιν κέινο αληηθαηαζηάηεο απηνχ. 4. Ο Σακίαο εηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη λα πξνθαιεί απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ Καζνξηζκφ ησλ εμφδσλ ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Σακείνπ, ήηνη, γξαθηθήο χιεο, θσηηζκνχ, ζεξκάλζεσο, θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθήκαηνο ηνπ Σακείνπ θ.ιπ. Σν πνζφλ ηνχην, αλαιακβάλεη ζηελ αξρή θάζε κήλα, εθδίδσλ ζρεηηθή απφδεημε ζην φλνκά ηνπ. ην ηέινο ηνπ ηδίνπ κελφο, ζπληάζζεη έληαικα επηζπλάπησλ ππνρξεσηηθψο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ησλ γελνκέλσλ δαπαλψλ. 5. Ο Σακίαο έρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε δηα πάζαλ απψιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή άλεπ εληάικαηνο. 6. πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. Άξζξν 9 ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην Σακείν θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία απηνχ θαη εηδηθψηεξα: α) Δπηκειείηαη γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ.

6 β) Γηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο. γ) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ, ηεο εθπνηήζεσο, ππνζεθεχζεσο θαη ελερπξηάζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ ζχκθσλα κε ην άξζξ. 16 παξ. α, β, θαη ζπκβηβάδεηαη ή παξαηηείηαη απφ δηθαζηηθνχ αγψλνο. δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνλνκή ησλ παξνρψλ (φηαλ ε ρνξήγεζε απηψλ δελ αλαηίζεηαη ζε άιια φξγαλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) θαη κεξηκλά γηα ηε γξήγνξε θαη θαλνληθή ρνξήγεζε απηψλ. ε) Δγθξίλεη ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη ηα κεληαία απηνχ ηζνδχγηα. ζη) Δγθξίλεη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ. δ) Λακβάλεη θαη ζπζηήλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ, κεηαμχ δε απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη θαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. ε) Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν, ηηο ελνηθηάζεηο ησλ αθηλήησλ, ηνπο δηελεξγνχκελνπο πιεηζηεξηαζκνχο, θ.ιπ. ζ) Γηνξίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ. η) Απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη αξκφδηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. ηα) πγθξνηεί: 1) Σηο Σαθηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ θαη Παξαιαβψλ. 2) Δπηηξνπή παξνρψλ απφ κέιε απηνχ, πνπ έρεη ζαλ έξγν ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο απηφ ή θαηφπηλ απνθάζεσο ηαχηεο ηε ρνξήγεζε ησλ νξηζζεζνκέλσλ παξνρψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 3) Έθηαθηεο Δπηηξνπέο απφ κέιε απηνχ γηα πξνπαξαζθεπή, γλσκνδφηεζε ή δηαρείξηζε θαη απφθαζε ζε δεηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, θαη θαζνξίδεη αθξηβψο ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ. απηέο ηηο Δπηηξνπέο ζπκκεηέρνπλ απαξαίηεηα έλαο αζθαιηζκέλνο θαη έλαο ζπληαμηνχρνο νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ. Οη πλεδξηάζεηο ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ δελ δχλαληαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 4 θαηά κήλα, ν δε αξηζκφο ησλ κειψλ απηψλ ησλ Δπηηξνπψλ δελ δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξνο απφ 4 κέιε. 2. Σν Σακείν δελ δεζκεχεηαη έλαληη ηξίησλ παξά κφλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 3. Σν Γ.. εηο ην ηέινο θάζε ρξφλνπ, ζπληάζζεη έθζεζε ινγνδνζίαο πξνο ηε Γελ. πλέιεπζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ σκαηείνπ 15 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ παξαπάλσ έθζεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ θεθάιαηα θαη ζηνηρεία. α) Κεθάιαην Γηνηθεηηθφ: Μέιε ηνπ Σακείνπ, ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.., παξαηεξεζείζεο ειιείςεηο θαη αίηηα απηψλ. Εεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ. β) Κεθάιαην Οξγαλσηηθφ: Καηάζηαζε απφ νξγαλσηηθή άπνςε, επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα, κέηξα πνπ πξνηείλνληαη θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. γ) Κεθάιαην Γηαρεηξηζηηθφ:

7 Ηζνινγηζκφ, απνινγηζκφ, ηνπ ηξ. έηνπο, πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ, αλάιπζε θαηά θεθάιαην θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη απνγξαθή ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 4. Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα βηβιία ηα νπνία νξίδνληαη (πιήξεο Λνγηζηηθφ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα). 5. Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην θάζε δεθαεηία αλαινγηζηηθή κειέηε, γηα λα πιεξνθνξείηαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Σακείνπ θαη λα ιακβάλεη ηα αλάινγα κέηξα. ε πεξίπησζε ζνβαξψλ κεηαβνιψλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε νηθνλνκηθή ππφζηαζε ηνπ Σακείνπ ππνρξενχηαη ζε παξφκνηα αλαινγηζηηθή κειέηε θαη πξηλ ηε δεθαεηία. 6. Άπαληα ηα κέιε, ηνπ Γ.. νπδεκίαο ακνηβήο δηθαηνχληαη. Άξζξν 10 ν ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη θάζε ηξηεηία απφ ηε Γελ. πλέιεπζε ζπγρξφλσο κε ην Γ.. Ζ ίδηα Γελ. πλέιεπζε εθιέγεη θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ιήγεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ιήγεη ε ζεηεία ηνπ Γ.. 2. Δάλ παξαηηεζνχλ έλα ή δχν κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαληαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο θαη ηξίηνπ κέινπο ή ελφο απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο εθιέγνληαη άιια απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηνχην, κέζα ζην κήλα κε απιή ςεθνθνξία. 3. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ή θαη θάζε κέινο απηήο παξίζηαηαη πξναηξεηηθψο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παίξλεη ηνλ ιφγν ζε θάζε ζέκα, άλεπ ςήθνπ. Γχλαηαη λα ιακβάλεη γλψζε ηεο Σακηαθήο θαηαζηάζεσο θάζε κήλα. Αζθεί έιεγρνλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ηεο δψζεη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ. 5. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ηεξεί βηβιίνλ πξαθηηθψλ θαη ππνρξεψλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε Φεβξνπάξην, λα ππνβάιεη ηελ έθζεζε κε παξαηεξήζεηο, γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ρξφλν πνπ πέξαζε ηνπ Σακείνπ, ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα ηεο έθζεζεο ινγνδνζίαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. 6. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, φηαλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν ζε παξνπζηαδφκελεο αλσκαιίεο, ζηε δηαρείξηζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ δεηεί κε αίηεζή ηεο, ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 7. Απηή ε αίηεζε είλαη έγθπξε αλ ππνγξάθεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο θαη αλαθέξεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πλέιεπζεο. 8. Δάλ δε ζπγθιεζεί απηή ε ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο, ηφηε ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιεί Γεληθή πλέιεπζε κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, άιισο νη απνθάζεηο ηνχηνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. ΑΡΥΑΗΡΔΗΑΗ 9. Αλά ηξηεηία ελεξγνχληαη αξραηξεζίεο πξνο αλάδεημε:

8 α) Δλλεακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. β) Δλλέα αλαπιεξσηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ εθιεγνκέλσλ εθ ησλ θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο επηιαρφλησλ. γ) Σξηκεινχο ειεγθηηθήο επηηξνπήο κεηά αληηζηνίρσλ αλαπιεξσκαηηθψλ εθ ησλ θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο επηιαρφλησλ. 10. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ελψπηνλ πεληακεινχο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (Κ.Δ.Δ.). Σα κέιε ηεο Κ.Δ.Δ. εθιέγνληαη καδί κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απφ ηε Γελ. πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. ηελ Κ.Δ.Δ. θαη ζηηο ηνπηθέο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα πνπ είλαη ππνςήθηνη. Ζ εθιεγφκελε θαη απηφλ ηνλ ηξφπνλ, Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί επίζεο φιεο ηηο επί παληφο ζέκαηνο κπζηηθέο ςεθνθνξίεο νη νπνίεο ήζεινλ γίλεη θαζ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθήζεσο, εθηφο θαη αλ απνπζηάδνπλ ηα κέιε ηαχηεο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν φπσο εληφο επηά εκεξψλ απφ ηεο θπθινθνξίαο ηεο αλαθνηλψζεψο ηεο, ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα. Δλ ζπλερεία, κεηά ηε ιήμε ηνπ 7εκέξνπ απηήο πξνζεζκίαο πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα δηάθνξα αμηψκαηα, εληφο δε 15εκέξνπ ην αξγφηεξν, απφ ηεο αλαθεξχμεσο δηελεξγεί ηηο αξραηξεζίεο, θαηά ηελ ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο νξηζζείζα εκεξνκελία, θαηά ηα θαησηέξσ. Αλαξηά ζηα γξαθεία ηνπ Σακείνπ πίλαθα ησλ αλαθεξπρζέλησλ ππνςεθίσλ, γηα θάζε αμίσκα, ζπληεηαγκέλν θαη απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ρσξηζηά νη ελ ελεξγεία απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, αλαθνηλεί δε απηφλ, δη αλαθνηλψζεψο ηεο, ζε φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθνο αλαθνηλψζεσο θαη ηελ απνζηνιή απηνχ ζε φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ εγθαίξσο. Ο πίλαθαο απηφο απνηειεί θαη ην ςεθνδέιηην ησλ αξραηξεζηψλ. Όιεο νη δαπάλεο ησλ αξραηξεζηψλ βαξχλνπλ ην Σακείν εθηφο ηπρφλ δαπαλψλ πνπ ζ αθνξνχλ ηνπο ππνςεθίνπο. ηνλ πίλαθα ςεθνδέιηην ζα αλαγξάθνληαη θαη απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά: α) ε ρσξηζηή ζηήιε νη ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθ. πκβνχιην νη πξνεξρφκελνη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο. β) ε ρσξηζηή ζηήιε νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.. νη πξνεξρφκελνη απφ ηα ελ ελεξγεία κέιε. γ) Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζ αλαγξάθνληαη ζε κηα ζηήιε αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο (ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρνη) θαη Σξαπέδεο. δ) Παξαπιεχξσο ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε Σξάπεδα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. 11. Όινη νη ππνςήθηνη, είηε πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία θαη αλεμαξηήησο Σξαπέδεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ζα ςεθίδνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ, ηα νπνία κέιε ζα εθδειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζέηνληαο ζηαπξφ πξνηηκήζεσο πξν ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ: α) Μέρξηο ελλέα ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ην Γ.. ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρνπο. β) Μέρξη ηξεηο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 12. ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ επαξρηψλ φιεο ηεο Διιάδνο θαη φισλ ησλ Σξαπεδψλ, φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ, ε ςεθνθνξία ζα δηεμάγεηαη απφ Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ππφ ηελ πξνεδξία πάληνηε λνκίκσο δηνξηδνκέλνπ δηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ.

9 ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα επαξρηαθή πφιε ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, κηαο ή πεξηζζνηέξσλ Σξαπεδψλ, φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ, ζα ππάξρεη κηα θνηλή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Οη Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζα εθιέγνληαη εγθαίξσο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα, θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ή ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πξν ηεο δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Αη θαηά ηφπνπο απηαί Δθνξεπηηθαί Δπηηξνπαί ζα θξνληίδνπλ θάζε ηη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ. πνπ ζα αθνξά ζηηο αξραηξεζίεο (δηνξηζκφ δηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ, παξαιαβή πιηθνχ, ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ςεθνθνξίαο θ.ιπ.). Καηά ηελ εκεξνκελία, ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηε Γελ. πλέιεπζε θαη ηελ Κ.Δ.Δ., ζα δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο νη Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο (Σ.Δ.Δ.) ζα εζσθιείνπλ ηνπο θαθέινπο ηνπο πεξηέρνληαο ηα ςεθνδέιηηα, θαη ηελ θαηάζηαζε ςεθηζάλησλ, λνκίκσο ππ απηψλ ππνγεγξακκέλε, θαζψο θαη ην πξαθηηθφ αξραηξεζηψλ εληφο κεγάινπ θαθέινπ. Σνλ θάθειν απηφλ αθνχ ζθξαγίζνπλ δη ηζπαληθνχ θεξνχ, ζ απνζηέιινπλ ζπζηεκέλνλ, θέξνληνο θαη ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα επ απηνχ, ηνπ δηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ, κεηά ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδνπλ ηνλ θάθεινλ ζην Σαρπδξνκείν ηεο πφιεψο ησλ, επ νλφκαηη ηεο Κεληξηθήο Δθνξεηηθήο Δπηηξνπήο POSTE RESTANTE Αζήλαο. 13. Ζ Κ.Δ.Δ. δηεμάγεη παξάιιεια ηηο αξραηξεζίεο ζε φια ηα θαηαζηήκαηα φισλ ησλ Σξαπεδψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ. Οη αξραηξεζίεο απηέο δηεμάγνληαη δηα πεξηθνξάο εηο απηά ηεο ςεθνδφρνπ ππφ ηεο Κ.Δ.Δ. θαη εηο πεξηζζνηέξαο ηεο κηαο εκέξαο εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ ςεθνδφρνο ηεο Κ.Δ.Δ., κέρξηο φηνπ πεξαησζεί ε ςεθνθνξία ζε φια ηα θαηαζηήκαηα, ηνπνζεηείηαη ζε ρξεκαηνθηβψηην ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο δη αζθάιεηαλ ηνπ απνξξήηνπ. Όηαλ ζπγθεληξσζνχλ νη θάθεινη φισλ ησλ Σ.Δ.Δ., ζην POSTE RESTANTE Αζελψλ, ε Κ.Δ.Δ. κεηαβαίλεη κεηά ηνπ Γηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ εηο απηφ, παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο, ηνπο απνζθξαγίδεη θαη ηνπνζεηεί ηνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα ςεθνδέιηηα ζηελ ςεθνδφρν αθνχ ελ ζπλερεία αλαθαηψζεη φινπο ηνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ςεθνδφρν γηα ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. Καηφπηλ, απνζθξαγίδεη ηελ ςεθνδφρν θαη πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο, ε Κ.Δ.Δ., αλαθεξχζζεη ηνπο θαηά ζεηξάλ επηηπρφληαο σο αθνινχζσο: α) Δλλέα ηαθηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, αλεμαξηήησο Σξαπέδεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. β) Δλλέα αλαπιεξσκαηηθνχο, αλεμαξηήησο Σξαπέδεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. γ) Σξία κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κεηά ησλ αληηζηνίρσλ αλαπιεξσκαηηθψλ θαη αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο ηνχησλ. Δθδίδεη θαηφπηλ αλαθνίλσζε, πξνο ηα κέιε δηα ηεο νπνίαο γλσξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηελεξγεζείζεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Σέινο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίνλ ππνγξάθεηαη ππφ ηνπ Γηθαζηηθνχ Αληηπξνζψπνπ θαη εθ ησλ κειψλ απηήο, ηνπιάρηζηνλ εηο ηξηπινχλ θαη ην νπνίνλ παξαδίδεη εηο ην εθιεγέλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο θχιαμε ζην αξρείν ηνπ Σακείνπ. Άξζξν 11 ν ΓΔΝΗΚΑΗ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Σακείνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε ηνχηνπ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. Οη Γ.. ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο.

10 Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν θαη κέζα ζε έλα πεληάκελν ην πνιχ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο φπνπ ηίζεηαη γηα έγθξηζε θαη έιεγρν απφ ηα κέιε. α) Ο Γηνηθεηηθφο απνινγηζκφο ηνπ Γ.. β) Ο Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηέιεησζε θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ. γ) Ζ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. δ) Κάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην Γ.. Έθηαθηεο Γ.. πξαγκαηνπνηνχληαη, φηαλ ην Γ.. θξίλεη ηνχην αλαγθαίν, κε απφθαζή ηνπ ή ην δεηήζεη ην 1/10 ηνπιάρηζηνλ ησλ κιεψλ ηνπ Σακείνπ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. ζηελ νπνία πξέπεη λ αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Σν Γ.. ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή λα θαιέζεη ηε Γ.πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) ην πνιχ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κε ηα εηο ηελ αίηεζε αλαθεξφκελα ζέκαηα κφλν. Δάλ αξλείηαη ην Γ.., ε Γελ. πλέιεπζε ζπγθαιείηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γελ. πλειεχζεσο πνπ δηαλέκεηαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα γηα ηε πλέιεπζε εκεξνκελία γίλεηαη κε αλαθνίλσζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ζε φια ηα κέιε. Ζ αλαθνίλσζε πξφζθιεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) Σνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο πλέιεπζεο. β) Σα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. γ) Αλ ε θαινχκελε πλέιεπζε είλαη πξψηε δεχηεξε ή Σξίηε. δ) Αλ είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε. Πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ ζηηο πξνζθιήζεηο γηα δεχηεξε ή Σξίηε πλέιεπζε απαγνξεχεηαη. Σσλ Γελ. πλειεχζεσλ πξνεδξεχεη εηδηθά πξνο ηνχην εθιεγφκελν Πξνεδξείν, Πξφεδξνο θαη δχν Γξακκαηείο. Ο Πξφεδξνο θαη νη δχν εθιεγφκελνη απφ ηε Γ.. Γξακκαηείο ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ηεο Γ.. θαη ζπλππνγξάθνπλ ηαχηα γηα ην έγθπξνλ απηψλ. 2. Ζ Γελ. πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ηξηεηία, ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα ηα παχεη ιφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη ηδηαίηεξα ιφγσ βαξείαο ακέιεηαο ή παξάβαζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αληθαλφηεηαο γηα ηαθηηθή δηαρείξηζε. Άξζξν 12 ν ΑΠΑΡΣΗΑ ΓΔΝ. ΤΝΔΛΔΤΔΩΝ ΑΠΟΦΑΔΗ ΑΤΣΩΝ 1. Οη απνθάζεηο ησλ Γελ. πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα ησλ παξφλησλ, εθηφο απφ ηηο αξραηξεζίεο φπνπ ιακβάλνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο είλαη άθπξεο εάλ απηή δελ βξίζθεηαη ζε απαξηία ε νπνία νξίδεηαη σο εμήο: α) ηελ πξψηε πλέιεπζε αλ είλαη παξφληα ην ¼ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ πνπ ππεξεηνχλ ή θαηνηθνχλ ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο. Με πξαγκαηνπνηνχκελεο απαξηίαο ζηελ πξψηε πλέιεπζε θαιείηαη λέα ηνηαχηε κε ηα ίδηα απνιχησο ζέκαηα κεηά απφ ηξεηο (3) ην ιηγφηεξν θαη κέζα ζε δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο απφ ηεο πξψηεο. β) ηε δεχηεξε απηή πλέιεπζε πξέπεη λα είλαη παξφληα ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ (Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο). Δάλ θαη ε δεχηεξε απηή πλέιεπζε δελ επξέζεη ζε απαξηία θαιείηαη ηξίηε πλέιεπζε κέζα ζε νθηψ (8) ην πνιχ κέξεο. γ) ηελ Σξίηε απηή Γελ. πλέιεπζε πξέπεη λα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ εθαηφ κέιε ηνπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ.

11 Δάλ θαη Σξίηε απηή Γ.. δελ επξεζεί ζε απαξηία, δελ δχλαηαη λα θιεζεί λέα γηα ηα ίδηα ζέκαηα πξηλ λα πεξάζεη έλαο κήλαο, ε νπνία ηφηε ζεσξείηαη ζαλ πξψηε φζνλ αθνξά ηελ θαηά ην παξφλ απαηηνχκελε απαξηία. Ζ ηπρφλ ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ Δπαξρηαθψλ Καηαζηεκάησλ (Μειψλ ηνπ Σακείνπ) ηξνπνπνηεί αλάινγα θαη ην πνζνζηφ γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο. 2. Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαιχζεσο ηνπ Σακείνπ ή πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ απαηηείηαη, ε παξνπζία ηνπ κηζνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ. Άξζξν 13 ν ΜΖΣΡΩΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. ην Σακείν ηεξείηαη ιεπηνκεξέο κεηξψνλ εζθαιηζκέλσλ θαη ην κεηξψνλ ηνχην ελεκεξνχηαη εθάζηνηε δηα ησλ απαξαηηήησλ λέσλ ζηνηρείσλ, δηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ νπνίσλ ππφρξενη είλαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ. ηνηρεία πξνζθνκίδνληαη επίζεο εθ κέξνπο ηεο Σξαπέδεο αλαθεξφκελα ζηελ ππαιιειηθή ηνπ εζθαιηζκέλνπ θαηάζηαζε, πξναγσγέο αλαπξνζαξκνγέο κηζζψλ, επηδφκαηα πνιπεηνχο ππεξεζίαο, παξακνλήο ζηνλ απηφ βαζκφ ζέζεσο, νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θ.ιπ. Σαχηα ππνβάιινληαη ζην Σακείν, σο θαη αληίγξαθν ησλ εθάζηνηε κηζζνινγηθψλ δειηίσλ ησλ εζθαιηζκέλσλ, νκνχ κε ηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη θαλνληθή ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Σακείνπ θάζε εζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ζην Σακείν εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο πξνζιήςεψο ηνπ ζηελ Σξάπεδα «Γειηίν απνγξαθήο εζθαιηζκέλνπ» πάλσ ζε έληππν πνπ ζα ηνπ δψζεη ην Σακείν. 3. Δπίζεο θάζε εζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ή κεηαβνιήο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε λα ππνβάιεη ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά. α) Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο, ή ελ ειιείςεη ηνηαχηεο πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα Μεηξψα ή ην νηθείν Γεκνηνιφγην. β) Οη έγγακνη λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηειέζεσο γάκνπ θαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο εκθαίλνπζεο ηα νλφκαηα θαη ηνλ ρξφλν γελλήζεσο ησλ ηέθλσλ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ θαη ζηα Γεκνηνιφγηα γηα ηα ζήιεα. γ) Οη πξνζηάηεο κειψλ νηθνγελείαο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο κε ηα νλφκαηα ησλ παξ απηψλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ θαη παληφο άιινπ ζηνηρείνπ φπεξ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. δ) Πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε πξνγελέζηεξε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζρεηηθή κε γάκν, γέλλεζε, δηαδχγην, ζάλαην, ελειηθίσζε θ.ιπ., πνπ επεξεάδεη ηελ αζθάιηζε. 4. Σα ζπληαμηνδνηεζέληα ιφγσ ζαλάηνπ κέιε νηθνγελείαο ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ακέζσο ζην Σακείν ππνβάιινληαο θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, θάζε κεηαβνιή πξνεξρνκέλε απφ γάκν, ελειηθίσζε, ζάλαην θ.ιπ., πνπ επηθέξεη ειάηησζε ή δηαθνπή ηεο ρνξεγνπκέλεο ζπληάμεσο. 5. Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί πάληα ηα ππφ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ αηηνχκελα ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξεί ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ θη εηδηθφηεξα: α) Δλεκεξψλεη εηο ην ηέινο εθάζηνπ κελφο γηα ηηο πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεψο ηνπ πξνζσπηθνχ. β) Τπνβάιιεη θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ κηζζνδνηηθέο σο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο ζέζεσο νηνπδήπνηε ππαιιήινπ εζθαιηζκέλνπ θαη κέινπο ηνπ Σακείνπ ζρεηηθή κε νηθνλνκηθή αχμεζε, πξναγσγή θ.ιπ. ηνχηνπ.

12 γ) Τπνβάιιεη επίζεο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ θαηά ηνλ νηθείν κήλα ηα πνζά ησλ εηζθνξψλ εζθαιηζκέλσλ θαη Σξαπέδεο σο θαη ηπρφλ δηαθνπέο ή πεξηνξηζκνχο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εζθαιηζκέλσλ. Άξζξν 14 ν ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Ζ ππεξεζία ηνπ Σακείνπ δηεμάγεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Σακείνπ δη ππαιιήισλ ή βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σξαπεδψλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ θη απνζπψληαη ζην Σακείν. Απ ηνπο απνζπαζκέλνπο ζην Σακείν ππαιιήινπο, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο εθηειεί ηα ρξέε εηζεγεηνχ ζε απηφ θαη Λνγηζηήο απηνχ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ δχλαηαη ζε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο αλάγθεο λα απνθαζίδεη γηα πξφζζεηε απαζρφιεζε ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη Σξάπεδεο δελ ζα εγθξίλνπλ ηελ απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπο, ην Γ.. ζα πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν γηα ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ πξνζσπηθφ, κε δηαγσληζκφ. Άξζξν 15 ν ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ 1. Ζ αγνξά ρξεκαηνγξάθσλ ελεξγείηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Σα ρξεφγξαθα ηνπ Σακείνπ θαηαηίζεληαη γηα θχιαμε επ νλφκαηη ηνπ Σακείνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε κηα Διιεληθή Σξάπεδα πξνηηκσκέλεο ηεο Ηνληθήο Λατθήο Σξαπέδεο Διιάδνο επί ίζνηο φξνηο. Άξζξν 16 ν ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΝΟΗΚΟΓΟΜΖΖ 1. Γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ απαηηείηαη: α) ρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.., κε ςήθνπο φρη ιηγφηεξνπο απφ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. β) Έγθξηζε ηεο σο άλσ απνθάζεσο ηνπ Γ.. απφ ηε Γελ. πλέιεπζε. Άξζξν 17 ν ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηνπ Σακείνπ (ζσκαηείνπ) ελεξγείηαη εθθαζάξηζε ζχκθσλα πξνο ηαο ζρεηηθάο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Μεηά δε ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο ε πεξηνπζία ηνχηνπ, πεξηέξρεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο, ζηνπο πιιφγνπο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σακείν (άξζξν 2 παξάγξ. 1 α ), αλαινγηθά κε ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ θάζε πιιφγνπ. Σν σκαηείν δηαιχεηαη εηο ηαο ππφ ηνπ Νφκνπ νξηδνκέλαο πεξηπηψζεηο. Άξζξν 18 ν ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 1. Απφ ηα Κεθάιαηα ηνπ Σακείνπ ηα δηαζέζηκα πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ, ζα θαηαηίζεληαη εληφθσο ζηηο Σξάπεδεο ή επελδχνληαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ζε ρξεφγξαθα ηνπ Γεκνζίνπ, ζε κεηνρέο κεγάισλ Σξαπεδψλ ζε άιιεο αζθαιείο αμίεο ή ζε αθίλεηα.

13 2. Γηα θάζε άιιε ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ θαη δε αγνξά αθηλήησλ απαηηείηαη πιελ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.. θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβαλνκέλεο κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ. 3. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ: α) Σελ αγνξά εηνίκσλ ή εκηηειψλ θηηζκάησλ θεηκέλσλ εληφο ηνπ ζρεδίνπ ησλ πφιεσλ Αζελψλ Πεηξαηψο πξνο εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ. β) Σελ αγνξά νηθνπέδσλ, θεηκέλσλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ Αζελψλ Πεηξαηψο. γ) Σελ αλνηθνδφκεζε επί ηδηφθηεησλ νηθνπέδσλ. δ) Σελ αγνξά νηθνπεδηθψλ ή αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θεηκέλσλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο η. Γ/ζεσο πξσηεπνχζεο ή Αηηηθήο ή φπνπ αιινχ θξίλεη ην Γ.. θαη ε Γελ. πλέιεπζε γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ή ζεξέηξσλ δηακνλήο ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ ή αλαξσηεξίσλ επγεξίαο. ε) Σελ αγνξά εηνίκσλ μελνδνρείσλ ή νηθνπέδσλ πξνο αλέγεξζε ηνηνχησλ εηο θεληξηθά ή θαη επαξρηαθά ηνπξηζηηθά θέληξα πξνο εθκεηάιιεπζε. Άξζξν 19 ν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 1. Σν Οηθνλνκηθφ έηνο θαη ε Λνγηζηηθή ρξήζε ηνπ Σακείνπ άξρεηαη ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. 2. Οη εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ ελεξγνχληαη ππφ ησλ Σξαπεδψλ κε πίζησζε ησλ ζρεηηθψλ ζε θάζε κία απ απηέο εληφθσλ ινγ/ζκψλ ηνπ Σακείνπ. Σα πέξαλ ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ ζρεκαηηδφκελα απνζέκαηα, θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ζηελ Ηνληθή Λατθή Σξάπεδα ή επελδχνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., αλαιακβάλνληαη δε θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε απηνχ. 3. Οη πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ, ελεξγνχληαη κε ρξέσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηηο Σξάπεδεο εληφθσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ, κε επηηαγέο (θαηφπηλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..) ππνγξακκέλεο απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αξκφδην αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ αξκνδην Γ/ληή ηνπ Σακείνπ ή απφ ηνπο ππφ ηνπ Γ.. νξηδνκέλσλ αλαπιεξσηψλ απηψλ θαη ηνπ Σακία. 4. Σν Σακείν λνκηκνπνηείηαη θαη δεζκεχεηαη κε δχν ζπγρξφλσο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ. Γξακκαηέα. Άξζξν 20 ν ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΦΟΡΩΝ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΘΤΣΔΡΟΤΜΔΝΩΝ 1. Οη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 εηζθνξέο ησλ εζθαιηζκέλσλ παξαθξαηνχληαη παξά ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ζηνπο εζθαιηζκέλνπο θαη απνδίδνληαη κεηά ησλ εηζθνξψλ ησλ Σξαπεδψλ ζην Σακείν ην βξαδχηεξν εληφο ηνπ ηδίνπ κελφο ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ εκεξνινγηαθνχ κελφο. Δάλ νη Σξάπεδεο δελ εθπιεξψζνπλ ηηο θαηά η αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπο, πεξί παξαθξαηήζεσο ησλ βαξπλνπζψλ ηνπο εζθαιηζκέλνπο εηζθνξψλ, εληφο ηξηκήλνπ ην πνιχ απφ ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ ν εζθαιηζκέλνο απαιιάζζεηαη ηεο ζρεηηθήο ππνρξεψζεψο ηνπ. Σν πνζφ ηεο αλαινγνχζεο γη απηφλ εηζθνξάο βαξχλεη εθεμήο ηελ Σξάπεδα. Ωο πξνο ηελ ππνρξέσζε παξαθξαηήζεσο απνθαίλεηαη ζρεηηθψο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δηζθνξέο πνπ δελ θαηεβιήζεζαλ εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ ζεσξνχληαη σο θαζπζηεξνχκελεο θαη επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. Άξζξν 21 ν ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ

14 Κάζε ζπληαμηνχρνο ππνρξενχηαη λα θαζηζηά γλσζηή ζην Σακείν, εληφο ηξηκήλνπ ην βξαδχηεξν, πάζα κεηαβνιή επεξρνκέλε εηο ηελ πξνζσπηθή νηθνγελεηαθή απηνχ θαηάζηαζε, πνπ επηθέξεη κείσζε ή δηαθνπή ηεο ζπληάμεσο. Ο κε εγθαίξσο γλσζηνπνηψλ ηελ κεηαβνιή απηή δχλαηαη λα ζηεξείηαη ηεο ζπληάμεσο επί ηξίκελνλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ππνρξενχκελνο θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ επί πιένλ αρξεσζηήησο ιεθζέλησλ πνζψλ. Άξζξν 22 ν ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ 1. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δηθαηνχληαη επηθνπξηθφ βνήζεκα: α) Αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δηθαησζνχλ ζχληαμε ζπγρξφλσο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηνλ Φνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. β) Αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δελ δηθαησζνχλ ακέζσο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζχληαμε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηνλ Φνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη, αιιά πιεξνχλ νπνηεδήπνηε ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: αα) Υξφλν αζθάιηζεο είθνζη (20) εηψλ ζπλνιηθά θαη ειηθία 62 εηψλ νη άλδξεο θαη 45 εηψλ νη γπλαίθεο. ββ) Υξφλν αζθάιηζεο είθνζη πέληε (25) εηψλ ζπλνιηθά θαη ειηθία 55 εηψλ νη άλδξεο. γγ) Αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία ηνπο νη άλδξεο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ηξηάληα (30) εηψλ ζπλνιηθά. δδ) Αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία ηνπο νη γπλαίθεο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ζπλνιηθά είθνζη πέληε (25) εηψλ. ε πεξίπησζε απνρσξήζεσο απφ ηελ Σξάπεδα αζθαιηζκέλνπ πνπ έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο σο άλσ αα θαη ββ πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο πξνο ζχληαμε εθηφο ηεο πξνυπνζέζεσο ηνπ νξίνπ ειηθίαο, ην βνήζεκα ζ απνλέκεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνπκέλνπ σο άλσ νξίνπ ειηθίαο. 2. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην Σακείν ν ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζε άιινπο νξγαληζκνχο ή θιάδνπο Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Σν Σακείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα πξνζκεηξήζεη ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηνπο πην πάλσ θνξείο αιιά νχηε θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δαπάλε ζπληαμηνδφηεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη νξγαληζκνί απηνί πξνζκεηξήζνπλ ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ. 3. Σν θαηαβαιιφκελν απφ ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ κεληαίν επηθνπξηθφ βνήζεκα θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ, αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο, ηνπ αλαγλσξίδεη σο ρξφληα αζθάιηζεο. Σα πνζνζηά απηά είλαη ηα εμήο: ηα 5 ζπληάμηκα ρξφληα 5% επί ηνπ κηζζνχ» 6»» 6%»»»» 7»» 7%»»»» 8»» 8%»»»» 9»» 9%»»»» 10»» 10%»»»» 11»» 11%»»»» 12»» 12%»»»» 13»» 13%»»»» 14»» 14%»»»» 15»» 15%»»»

15 » 16»» 16%»»»» 17»» 17%»»»» 18»» 18%»»»» 19»» 19%»»»» 20»» 21%»»»» 21»» 22%»»»» 22»» 23%»»»» 23»» 24%»»»» 24»» 25%»»»» 25»» 26%»»»» 26»» 27%»»»» 27»» 28%»»»» 28»» 29%»»»» 29»» 30%»»»» 30»» 31%»»»» 31»» 32%»»»» 32»» 33%»»»» 33»» 34%»»»» 34»» 35%»»»» 35 θαη άλσ» 36%»»» Ο ζπληάμηκνο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα σο άλσ πνζνζηά ηνπ βνεζήκαηνο ζα είλαη: Ο βαζηθφο κηζζφο )θιηκάθην εληαίνπ κηζζνινγίνπ), πξνζαπμεκέλνο θαηά ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ην επίδνκα πνιπεηίαο, ην επηζηεκνληθφ επίδνκα, ην επίδνκα βαζκνχ, ηα επηδφκαηα 10% θαη 5% πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Δ...Δ. ΟΣΟΔ Σξαπεδψλ 1979 θαη 1981, ην επίδνκα 15% ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, ην ηερληθφ επίδνκα ησλ ηερλεηψλ θαη ην λπρηεξηλφ επίδνκα ησλ θπιάθσλ. Σν άζξνηζκα φισλ ησλ παξαπάλσ επί ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη ην βνήζεκα ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ε Α.Σ.Α. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ επί ηα βειηίσ, ν ζπληάμηκνο κηζζφο δηακνξθψλεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα θαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. Καζνξίδεηαη πνζφλ αλσηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ην 45% ηεο εθάζηνηε αλσηάηεο ζχληαμεο πνπ ζα ρνξεγεί ην ΣΑΠΗΛΣ. Καζνξίδεηαη πνζφλ θαησηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο θαηά άκεζα αζθαιηζκέλν, ην 30% ηνπ εθάζηνηε αλσηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο. Σν πνζφλ ηνπ βνεζήκαηνο πνπ ιακβάλεη δηθαηνδφρνο ή δηθαηνδφρνη φινη καδί δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο. Σν βνήζεκα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή εθάζηνπ κελφο. Πέξαλ ηνπ κεληαίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο θαηαβάιιεηαη, δψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα σο θαη επίδνκα αδείαο. Σα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζηνλ ζπληάμηκν κηζζφ, αθαηξνχληαη: α) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ, ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα 10%. β) ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ, εθηφο εάλ ν γνλέαο έρεη ηελ επηκέιεηα αλειίθσλ ηέθλσλ, κε δηθαζηηθή απφθαζε. Σν επίδνκα ηέθλσλ θαηαβάιιεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο, βνεζεκαηνχρνπο ηνπ Σακείνπ. γ) ηνπο δηθαηνδφρνπο αθαηξείηαη θαη ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα θαη ησλ παηδηψλ.

16 δ) Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18 νπ έηνπο ησλ ηέθλσλ είηε αγφξηα, είηε θνξίηζηα. Παξαηείλεηαη κέρξη ην 24 νλ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κφλν εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο αλεγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο. 4. ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο απνβηψζαληνο αζθαιηζκέλνπ απνλέκεηαη βνήζεκα (επηθνπξηθή ζχληαμε) ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 27 ν ηνπ παξφληνο. 5. Γελ ιακβάλνληαη ππ φςε επηδφκαηα, σο αδείαο, ηζνινγηζκνχ, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, ππεξσξίεο, σο θαη πάζεο θχζεσο έηεξαη έθηαθηνη παξνρέο ρνξεγνχκελνη ή ρνξεγεζεηζφκελνη ππφ ηεο Σξαπέδεο εηο ηνπο ελ ελεξγεία ππαιιήινπο θαη ελ νπδεκία πεξηπηψζεη δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ αχηαη εηο ηνλ ζπληάμηκνλ κηζζκφ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ην βνήζεκα (επηθνχξεζε). Άξζξν 23 ν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ Σν επηθνπξηθφ βνήζεκα απνλέκεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ησλ λνκίκσλ απηνχ πιεξεμνπζίσλ θαη δηθαηνδφρσλ. Άξζξν 24 ν ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΟ ΥΡΟΝΟ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΠΡΟ ΤΝΣΑΞΖ 1. Όια ηα κέιε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ δηθαηνχληαη βνεζήκαηνο αλεμάξηεηα κε ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζην Σακείν φπσο νξίδεη ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. α) Σα κέρξη ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο κέιε ηνπ Σακείνπ παίξλνπλ επηθνπξηθφ βνήζεκα γηα φζα ρξφληα έρνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηήζεθαλ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20εηία ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ. ε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζνπλ ρσξίο ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο, ππνρξενχληαη λα εμαγνξάζνπλ ηφζα ρξφληα φζα ηνπο ππνιείπνληαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, σο ΜΗΝΗΜΟΤΜ ρξφλν θαηαβνιήο. Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ηα κέιε πνπ απνρσξνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη αζθαιηζζνχλ ζε νπνηνδήπνηε εθηφο ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ρσξίο λα έρνπλ ζπγρξφλσο ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεσο επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ. β) ΣΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο εηζεξρφκελα κέιε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ παίξλνπλ βνήζεκα γηα φζα ρξφληα έρνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηήζεθαλ, εθφζνλ εμαγνξάζνπλ ηα ππφινηπα ρξφληα πνπ δελ είλαη αζθαιηζκέλα ζην Σακείν κε ην αζθάιηζηξν εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ λα ηα εμαγνξάζνπλ παίξλνπλ βνήζεκα απφ ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ γηα φζα ρξφληα έρνπλ αζθαιηζζεί ζην Σακείν θαη έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 2. Σν αζθάιηζηξν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ε εμαγνξά ζα είλαη κφλν ε εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ (3% θαη εηδηθά απηφ), πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ (πιελ ηεο πεξηπηψζεσο 1Β παξάγξ. 1). ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο εμαγνξάο κεηά πάξνδν κελφο απφ ηεο απνρσξήζεσο, ε εμαγνξά ζα ππνινγίδεηαη επί κηζζνχ πνπ ζα έπαηξλε ελ ελεξγεία ηελ εκέξα ηεο εμαγνξάο ηνπ. 3. Ο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ε εμαγνξά ζα είλαη ν ιακβαλφκελνο θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπληαμηνδνηήζεψο ηνπ, ζπληάμηκνο κηζζφο σο αλαθέξεηαη νχηνο ζην άξζξν 22 παξάγξ. 2 ηνπ παξφληνο.

17 4. α) ε πεξίπησζε πνπ ν ζπληάμηκνο κηζζφο επί ην ζρεηηθφ κε ηα ρξφληα πνζνζηφ δηακνξθψλεη ζχληαμε κεγαιχηεξε ηνπ εθάζηνηε πιαθφλ, ηφηε ν ζπληάμηκνο κηζζφο, γηα ηελ εμαγνξά, πξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ κηζζνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πάξεη ην πιαθφλ ηνπ βνεζήκαηνο. β) Ζ εμαγνξά ζηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ βνεζήκαηνο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηνπ βνεζήκαηνο. γ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ, ηπρφλ νθεηιφκελα πνζά πξνεξρφκελα απφ εμαγνξά, παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο απφ ηελ απνλεκεζείζα ζε απηνχο ζχληαμε, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ ζα ιάβνπλ. 5. Σν πνζφλ ηεο εμαγνξάο ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ κελ ακέζσο, ην δε ππφινηπνλ ήκηζπ ζε εμήληα άηνθεο κεληαίεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηεο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ εκίζεσο ηεο εμαγνξάο ακέζσο κε ηελ ζπληαμηνδφηεζε, ράλεηαη ην δηθαίσκα επηθνχξεζεο θαη επηζηξέθνληαη, κφλνλ νη κέρξη ηφηε θαηαβιεζείζεο ππ απηνχ θξαηήζεηο (3%). Άξζξν 25 ν ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δηθαηνχληαη βνεζήκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο, εθφζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ ιφγσ αλαπεξίαο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο, εθφζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ ιφγσ αλαπεξίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο θχξηαο αζθάιηζεο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Σν πνζφ ηνπ βνεζήκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη αλάινγν κε ηα έηε ηεο αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθν ηνπ θνξέα ρσξίο εμαγνξά, εθφζνλ ε ζχληαμε πνπ έιαβε απφ ηνλ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο θαηαβάιιεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ζπληαμηνδνηήζεθε απφ ηνλ θνξέα ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ιφγσ αλαπεξίαο επ αφξηζηνλ ρξφλνλ, ηφηε εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ρξφλν αζθάιηζεο κηθξφηεξν ησλ 20 εηψλ ππνρξενχηαη λα εμαγνξάζεη ηα ππφινηπα ρξφληα κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηα 20 έηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνλνκήο ζπληάμεσο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη ε απνλνκή ηνηαχηεο πξνεγνπκέλσο ππφ ηνπ θνξέσο θπξίαο αζθαιίζεσο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο ν δηθαηνχρνο. Άξζξν 26 ν ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΝΣΑΞΔΩ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΣΟΤ 1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνχρνπ ηνπ Σακείνπ ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο σο θαη ελ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ηνπ Σακείνπ ζπκπιεξψζαληνο: α) δεθαεηή πξαγκαηηθή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ, ΗΚΑ ή άιινπ θνξέσο θπξίαο αζθαιίζεσο, ππεξεζίαλ ή β) ηξηεηή ηνηαχηελ εάλ ν ζάλαηνο πξνήιζε απφ βίαην ζπκβάλ κε επειζφληνο φκσο θαηά ηελ εθηέιεζε ή εμ αθνξκήο ηεο εξγαζίαο (εθηφο εξγαζίαο αηχρεκα), γ) αλεμαξηήησο ρξφλνπ θπξίαο αζθαιίζεσο εάλ ν ζάλαηνο πξνήιζελ εθ βηαίνπ ζπκβάληνο επειζφληνο θαηά ηελ εθηέιεζε ή εμ αθνξκήο ηεο εξγαζίαο (εξγαηηθφ αηχρεκα), δηθαηνχληαη ζπληάμεσο θαηά ηαο επνκέλαο δηαηάμεηο. αα) Ζ ρήξα ή ν άπνξνο θαη αλάπεξνο ρήξνο ηνπ νπνίνπ ε ζπληήξεζε εβάξπλε θπξίσο ηελ ζαλνχζα. ββ) Σα λφκηκα ηέθλα, ηα λνκηκνπνηεζέληα, αλαγλσξηζζέληα θαη πηνζεηεζέληα εθ φζνλ ε πηνζεζία έιαβε ρψξαλ πξν ηα ζπκπιεξψζεσο ηνπ 65 νπ ηνπο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξν ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ρνξεγήζεσο θπξίαο ζπληάμεσο εηο ηνλ ζεηφλ

18 παηέξα, επί δε ηνπ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλεο ή ζπληαμηνχρνπ θαη ηα λφζα απηήο ηέθλα, εθ φζνλ δελ ζπλεπιήξσζαλ ηα θαηά άξζξνλ (29) φξηα ειηθίαο. δδ) Οη γνλείο εάλ ε ζπληήξεζή ησλ εβάξπλε θπξίσο ηνλ ζαλφληα (ηελ ζαλνχζα). 2. Ζ ρήξα (ρήξνο) δελ δηθαηνχηαη ζπληάμεσο: Α) Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ ζπδχγνπ (ηεο ζπδχγνπ) επήιζε πξν ηεο παξφδνπ εμ κελψλ ππφ ηεο ηειέζσο ηνπ γάκνπ, εθηφο: α) Δάλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε αηχρεκα εξγαηηθφ ή κε. β) Δάλ πθηζηακέλνπ ηνπ γάκνπ εγελήζε, ή δηα ηνπ γάκνπ ελνκηκνπνηήζε ηέθλνλ. γ) Δάλ ε ρήξα θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηειεί εηο θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο. Β) Δάλ ν ζαλψλ (ζαλνχζα) ειάκβαλε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ζχληαμε θπξίαο αζθαιίζεσο απφ ην ΣΑΠΗΛΣ, ΗΚΑ ή άιιν θνξέα, ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ν δε ζάλαηνο επήιζε πξν ηεο παξφδνπ 24 κελψλ απφ ηεο ηειέζεσο ηνπ γάκνπ εθηφο αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο εθ ησλ αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α, β θαη γ, αλαθεξνκέλσλ. Γ) Δθ φζνλ ηειέζεη λέν γάκνλ (ν ρήξνο ή ε ρήξα). 3. Γελ ρνξεγείηαη βνήζεκα: α) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζε ηέθλα, εγγνλνχο θαη πξνγνλνχο. β) ε ηέθλα, εγγνλνχο θαη πξνγνλνχο πξηλ απφ ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθφζνλ ηειέζνπλ γάκν ή αλαιάβνπλ βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα ή πεζάλνπλ. γ) Οη βνεζεκαηνχρνη γνλείο εθφζνλ πεζάλνπλ. δ) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο, εθφζνλ πάςνπλ λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλαπεξίαο. Άξζξν 27 ν ΠΟΟΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ ΜΔΛΩΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 1. Οη δηθαηνχκελνη βνήζεκα βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ παίξλνπλ αλάινγα, ηα παξαθάησ πνζνζηά: α) Υήξνο ή ρήξα 60% β) Σέθλα 20% έθαζην. γ) πληεξνχκελνη γνλείο 40% έθαζηνο. δ) Σα αλάπεξα παηδηά κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ 40% έθαζην. ε) Σα αλάπεξα παηδηά κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ θαη νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 60% έθαζην. ζη) ηα νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 40% έθαζην. Σν βνήζεκα φισλ ησλ δηθαηνδφρσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην βνήζεκα ηνπ ή ηεο αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ππεξβαίλεη κεηψλεηαη αλαιφγσο ην βνήζεκα εθάζηνπ δηθαηνχρνπ. Κάζε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνδφρσλ, επηθέξεη αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ζηα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ δηθαηνδφρσλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί βνεζεκαηνχρνπ, δηθαηνχκελνπ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο βνεζήκαηνο απφ ην Σακείν, κηα σο άκεζα αζθαιηζκέλνο θαη κηα σο δηθαηνδφρνο παίξλεη νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηνπ βνήζεκα θαη ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ ηνπ άιινπ, φπσο θαζνξίδεηαη κ απηφ ην άξζξν. 2. Σα εηο ηαο παξαγξάθνπο γγ θαη δδ ηνπ άξζξνπ 26 πξφζσπα δηθαηνχληαη ζπληάμεσο εάλ δελ ππάξρνπλ ρήξα (ρήξνο) ή ηέθλα δηθαηνχκελα ζπληάμεσο ή εάλ ππαξρφλησλ απηψλ, δηα ηεο ηθαλνπνηήζεσο ησλ εηο ζχληαμε, δηθαησκάησλ απηψλ, δελ εμαληιείηαη ην πνζφλ ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο). 3. Σν πνζφλ ζπληάμεσο εθάζηνπ ηνχησλ (γγ θαη δδ δηθαηνδφρσλ), ηζνχηαη πξνο ηα είθνζη εθαηνζηά (20%) ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο), ηεο δε ρήξαο κεηξφο εηο ζαξάληα εθαηνζηά (40%) ηεο απηήο ζπληάμεσο, ρσξίο φκσο ην ζχλνινλ ησλ

19 ζπληάμεσλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ λα δχλαηαη λα ππεξβεί εηο κελ ηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο άλσ παξαγξάθνπ ην πνζφλ ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο) εηο δε ηελ Γεπηέξα πεξίπησζε ηεο απηήο παξαγξάθνπ ην πνζφλ ην απνκέλνλ εθ ηεο ελ ιφγσ ζπληάμεσο κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εηο ζχληαμε δηθαηψκαηνο ηεο ρήξαο (ρήξνπ) ή ησλ ηέθλσλ. 4. Ωο ζχληαμε ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο) δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ πνζνζηψλ ησλ ζπληάμεσλ ησλ πεξί σλ ην παξφλ άξζξν κειψλ νηθνγελείαο, ινγίδεηαη ην πνζφλ ζπληάμεσο, ην νπνίνλ ζα ειάκβαλε ν ζαλψλ (ζαλνχζα) ζπληαμηνχρνο ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο ή εηο ν εδηθαηνχην ν ζαλψλ αλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαζίζηαην αλάπεξνο εθ ηεο αηηίαο εμ εο πξνήιζε ν ζάλαηνο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θαη απνιχηνπ αλαπεξίαο. Άξζξν 28 ν ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ Σν δηθαίσκα ρνξήγεζεο βνεζήκαηνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ κελφο θαηά ηνλ νπνίν απερψξεζε ν αζθαιηζκέλνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ή εθείλνλ θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο ή ε αλαπεξία ηνπ, ή απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο εθφζνλ ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεηο γ ηεο παξαγξ. 1 άξζξν 22 θαη εθφζνλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβιεζνχλ εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δηαθνξεηηθά απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ζχληαμε δηαθφπηεηαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ ζπληαμηνχρνπ εθ φζνλ δελ ππάξρνπλ δηθαηνδφρνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο. Άξζξν 29 ν ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΗΦΟΡΩΝ ην κέινο ηνπ Σακείνπ πνπ δελ ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα βνήζεκα ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ, κφλν νη εηζθνξέο ηνπ άηνθεο (άξζξν 3 παξ. 1), χζηεξα απφ ηνλ ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο. Άξζξν 30 ν ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 1. Σν δηθαίσκα ζε ζχληαμε παξαγξάθεηαη κεηά παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηεο γελέζεψο ηνπ. 2. Μεληαίν επηθνπξηθφ βνήζεκα ην νπνίν δελ εμνθιείηαη εληφο εμακήλνπ απφ ηεο έθδνζήο ηνπ, παξαγξάθεηαη. 3. Οπδέπνηε ρνξεγείηαη βνήζεκα ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε θαηά ηνπ Σακείνπ απφ νπνηνδήπνηε, αλαδξνκηθά καθξφηεξν ησλ έμη κελψλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο θαηά ηελ νπνία ππεβιήζε ε αίηεζε, γηα ηελ απνλνκή ηνπ βνεζήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νθεηιήο απφ ην Σακείν. 4. Αη πεξί δηαθνπήο θαη αλαζηνιήο ησλ βξαρπνπξνζέζκσλ παξαγξαθψλ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα εθαξκφδνληαη ελ πξνθεηκέλσ αλαιφγσο. Άξζξν 31 ν ΔΚΥΩΡΖΖ ΚΑΣΑΥΔΖ Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή θαηάζρεζε ησλ ζπληάμεσλ. Μφλν πξνθεηκέλνπ πεξί δηαηξνθήο ζπδχγνπ, θαηηφλησλ ή αληφλησλ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνχησλ θαηφπηλ αδείαο ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ.

20 πκςεθηζκφο κε ηαο ππφ ηνπ Σακείνπ ρνξεγνπκέλαο ζπληάμεηο επηηξέπεηαη κφλνλ πξνο απφζβεζε νθεηιψλ ησλ δηθαηνχρσλ πξνο ην Σακείνλ θαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηπρφλ νθεηινκέλεο εμαγνξάο. Ο ζπκςεθηζκφο ηνηνχησλ απαηηήζεσλ ηνπ Σακείνπ κεηά ηεο ζπληάμεσο ελεξγείηαη θαηά δφζεηο, νξηδνκέλαο ππφ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ. Άξζξν 32 ν ΔΚΠΣΩΔΗ ΣΔΡΖΔΗ ΑΝΑΣΟΛΑΗ 1. Δθπίπηεη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνο απφιεςε ζπληάμεσο ν θαζηζηάκελνο αλάπεξνο εθ πξνζέζεσο ή ζπλεπεία πιεκκειιήκαηνο ή θαθνπξγήκαηνο παξ απηνχ δηαπξαρζέληνο, εθ φζνλ δηαπηζησζεί ε ελνρή ηνπ δηα ηειεζηδίθνπ δηθαζηηθήο απνθάζεσο. Δάλ φκσο ππάξρνπλ πξφζσπα εθ ησλ ελ άξζξσ 26 αλαθεξνκέλσλ, ηαχηα δηθαηνχληαη ζπληάμεσο ηεο νπνίαο ζα εδηθαηνχλην, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εθ ηνπ νπνίνπ έιθνπλ ην δηθαίσκα. 2. Σν εηο ζχληαμε δηθαίσκα ησλ κειψλ νηθνγελείαο απφιιπηαη: α) Δάλ απηά θαηαδηθαζζνχλ δη απνθάζεσο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δηα πξάμε, ζπλεπεία ηεο νπνίαο επήιζε ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ. β) Ωο πξνο ηελ ρήξα, ζχδπγν ή κεηέξα εάλ απηή εθπέζεη ηεο επηηξνπείαο ησλ ηέθλσλ ηεο δη αηζρξφλ δηαγσγή. 3. Ζ θαηαβνιή ησλ παξά ησλ Σακείσλ ζπληάμεσλ αλαζηέιιεηαη: α) Δθ φζνλ ν ζπληαμηνχρνο εθηίεη πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ καθξνηέξα ηεο πεληαεηίαο. Δάλ φκσο ππάξρνπλ πξφζσπα, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζα εδηθαηνχλην ζπληάμεσο, θαηαβάιιεηαη ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα ην πνζφλ ηεο ζπληάμεσο, ην νπνίνλ αθξηβψο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζα απνλέκεην ζε απηά. β) Δπίζεο αλαζηέιιεηαη ην δηθαίσκα βνεζήκαηνο εθφζνλ ν άκεζα βνεζεκαηνχρνο ήζειε λα αλαιάβεη εθ λένπ εξγαζία ή ππεξεζία ζε εξγνδφηε ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ αζθαιίδεηαη ζην Σακείν. Άξζξν 33 ν ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Ζ ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ θέξλεη ηελ επσλπκία απηνχ θαη ζην κέζν ηε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ (1979). 2. Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ ζπληαρζεζφκελν εζσηξηθφ θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηνλ εηζαγσγηθφ απηνχ Νφκνπ. Άξζξν 34 ν ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Τπάιιεινη Σξαπεδψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ ζα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, κέζσ ησλ πιιφγσλ ησλ, λα κεηάζρνπλ αξγφηεξα, εθ φζνλ απνδέρνληαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη κε ηνπο ίδηνπο κε ηα ινηπά κέιε φξνπο. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζδνρή θαη νη φξνη εηζδνρήο ζα ξπζκίδνληαη εθάζηνηε απφ ην Γ.. ην νπνίν επί κείδνλνο ζεκαζίαο ζεκάησλ κπνξεί λ απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Τπφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιιφγσλ, πιελ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ην Γ.., ζα πξνζθνκίδνληαη, έγγξαθνο ζπλαίλεζε ηεο Σξαπέδεο ζηελ νπνία αλήθνπλ φηη ζπλαηλεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηζρχνληνο αζθαιίζηξνπ, απφθαζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΔΚΓΟΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1998 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΗΟ ΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (Ν.Π.Η.Γ.) ΚΑΝΟΝΗΜΟ

ΣΑΜΔΗΟ ΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (Ν.Π.Η.Γ.) ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (Ν.Π.Η.Γ.) ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Όπσο ηζρχεη απφ 15.1.2004 κεηά ηελ απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦ. ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ (Γ 13) Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2015 1 ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων ΜΔΡΟ Α Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα