Η Αξιολόγηση Online Μαθηµάτων µε τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αξιολόγηση Online Μαθηµάτων µε τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle"

Transcript

1 Η Αξιολόγηση Online Μαθηµάτων µε τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle Χρήστος Καρακύριος Υποψήφιος ιδάκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Γεράσιµος Κέκκερης Καθηγητής ΠΤ Ε, ΠΘ Περίληψη Μέσα από µία ερευνητική προσπάθεια διεξαγωγής ενός ασύγχρονου µαθήµατος µέσω του διαδικτύου και της πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης Moodle επιχειρήθηκε να διεξαχθεί η αξιολόγηση του ιδίου του µαθήµατος µε τη χρήση, εκτός των άλλων, ενός από τα ερευνητικά εργαλεία που προσφέρει η ίδια η πλατφόρµα, του αρθρώµατος (module) Έρευνα- Ερωτηµατολόγιο (Survey). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µαζί µε την περιγραφή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου εργαλείου που περιγράφονται στην παρούσα έρευνα, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα Moodle να σχεδιάσουν διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος ή να το επανασχεδιάσουν, προσαρµόζοντας το κατάλληλα, ώστε σε µελλοντικές χρήσεις να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Λέξεις-κλειδιά: Moodle, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, άρθρωµα Abstract Through a research effort in developing and implementation of an asynchronous online course through internet and Moodle, a course evaluation has been performed using, among others, its own developed tools: module Survey. Key findings along with a descriptive analysis of module s special characteristics give the opportunity to educators using Moodle platform to perform corrective actions due the course duration or, to redesign their courses, adjusting them accordingly, as in future usages the quality of provided education to be increased. Keywords: Moodle, asynchronous online learning, module survey 1. Εισαγωγή Από τις έρευνες σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του διαδικτύου οι περισσότεροι συµφωνούν πως δεν είναι η τεχνολογία που οδηγεί σε καλύτερη µάθηση αλλά το περιεχόµενο και ο τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος (Clark,1983; Schramm,1977). Αν και ο Kozma (2001) αναφέρει πως απαιτούνται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του υπολογιστή για να µεταφέρουν µοντέλα και προσοµοιώσεις της πραγµατικής ζωής στο µαθητή, εποµένως το ίδιο το µέσο (υπολογιστής) επηρεάζει τη µάθηση του µαθητή, o Ally (2004) διευκρινίζει πως δεν είναι το ίδιο το µέσο αλλά ο σχεδιασµός των µοντέλων και προσοµοιώσεων, καθώς και η αλληλεπίδραση του µαθητή µε αυτά, που τον κάνουν να µαθαίνει.

2 Το Μoodle είναι ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό λογισµικό ανοιχτού κώδικα µε τις ιδιότητες ενός συστήµατος διαχείρισης µάθησης (Learning Management System LMS). Ως τέτοιο προσφέρει δυνατότητες ταυτοποίησης χρηστών και δυνατότητα ανάθεσης ρόλων, όπως µαθητής, εκπαιδευτής, δηµιουργός µαθηµάτων και διαχειριστής, χωρίς ο ρόλος του κάθε ενός να είναι αποκλειστικός (πλην του διαχειριστή συστήµατος). Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι οι δυνατότητες που προσφέρει για κοινωνικοποίηση των συµµετεχόντων (Καρακύριος & Κέκκερης; 2008). Χωρίς να απορρίπτει τις θεωρίες του συµπεριφορισµού και γνωστικισµού, τα εργαλεία του Moodle έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (Dougiamas, 2001; Dougiamas & Taylor, 2002). Είναι άλλωστε προφανές από το γεγονός πως, δηµιουργώντας ένα νέο κενό- µάθηµα, το µόνο εργαλείο που εµφανίζεται είναι οι οµάδες συζητήσεων (φόρουµ). Μέσα από την πληθώρα των εργαλείων που προσφέρει το Moodle, είτε στην αρχική του έκδοση, είτε ανεπτυγµένα από τρίτους φορείς, επιλέξαµε την αξιολόγηση του µαθήµατος µέσω ενός εργαλείου του Moodle, της Έρευνας. 2. Το εργαλείο Έρευνα (Survey module) Το άρθρωµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να θέσει κάποιον από τους υφιστάµενους τύπους ερωτηµατολογίων στους µαθητές του, χωρίς όµως να µπορεί να αλλάξει τις συµπεριλαµβανόµενες ερωτήσεις. Γιατί να το χρησιµοποιήσω; µπορεί κάποιος, εύλογα, να αναρωτηθεί. Για να αξιολογήσει την πορεία του µαθήµατος, µε διάφορες παραµέτρους, απαντάει ο κατασκευαστής. Στο άρθρωµα έρευνα περιέχονται δύο (2) διαφορετικά ερωτηµατολόγια: το ATTLS Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (Έρευνα στάσεων προς τη σκέψη και τη µάθηση) και το COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Έρευνα σύγχρονου εποικοδοµητικού µαθησιακού περιβάλλοντος). Το ATTLS (Galotti, 1999) δηµιουργήθηκε για να εξετάσει µια παράµετρο του τρόπου µάθησης των ερωτηθέντων, τη διαδικαστική µάθηση (procedural knowing). Οι άνθρωποι µαθαίνουν µε δύο διαφορετικούς τρόπους µάθησης: µεµονωµένα (SK Separate Knower) και συνδεδεµένα (CK Connected Knower) (Belenky et al, 1986). Στη µεµονωµένη µέθοδο µάθησης, οι άνθρωποι σκέφτονται κριτικά για το θέµα που µαθαίνουν, το διερευνούν και το αναλύουν σε βάθος, προσπαθώντας να βρουν αιτιολογηµένες συνδέσεις µε την προϋπάρχουσα γνώση τους και µόνο όταν το επιτύχουν, το κάνουν κτήµα τους. Αντίθετα, στη συνδεδεµένη µάθηση, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουν το θέµα από τη µεριά του παρόχου, είτε αυτός είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, εκπαιδευτής ενός θέµατος ή ακόµα και ένας συνοµιλητής, ακόµα και όταν στην αρχή διαφωνούν µε την ίδια την πληροφορία. Το όλο τους σκεπτικό επικεντρώνεται στο «πως σκέφτεται» αυτός που τους παρέχει τη γνώση και, εξετάζουν την ορθότητα της πληροφορίας µέσα από τη διερεύνηση του συλλογισµού αυτού του ατόµου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το κυρίαρχο ερώτηµα που τους 2

3 απασχολεί κατά τη διαδικασία της µάθησης ξεφεύγει από το γιατί και µεταφέρεται στο «πως». Αν και πολλοί, λανθασµένα, βλέπουν τον αµοιβαίο αποκλεισµό ανάµεσα στις δύο αυτές µεθόδους, δεν υφίσταται τέτοιο θέµα και µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο άτοµο (Clinchy, 1996). Οι έρευνες που έγιναν για διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα (Belenky et al, 1986) δείχνουν µια επικράτηση του συνδεδεµένου τρόπου µάθησης στη µεγάλη πλειονότητα των γυναικών µε αντίστοιχα µειωµένο βαθµό της µεµονωµένης µάθησης ενώ για τους άνδρες, τα στοιχεία δε δείχνουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η συµπιεσµένη έκδοση του ATTLS (είκοσι αντί για πενήντα ερωτήσεις) χρησιµοποιείται στο Moodle για τον εντοπισµό του βαθµού µεµονωµένης και συνδεδεµένης µάθησης σε κάθε συµµετέχοντα. Η χρήση αυτής της έκδοσης αντί της πλήρους γίνεται για εξοικονόµηση χρόνου καθώς η δεύτερη, πλήρης έκδοση, απαιτεί υπερδιπλάσιο χρόνο από την πρώτη, παράµετρος που δρα αρνητικά µέσα στο περιβάλλον του διαδικτύου. Ο εκπαιδευτής που χρησιµοποιεί το ερωτηµατολόγιο ATTLS µπορεί να οργανώσει την εκπαίδευση καλύτερα, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα του ATTLS για τον κάθε µαθητή, είτε οργανώνοντας διαφορετικές οµάδες εργασίας είτε δίνοντας ανάλογη ανατροφοδότηση στις επικοινωνίες του µε τους µαθητές, έτσι ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερος βαθµός µάθησης. Το COLLES (Taylor, P. & Maor D., 2000) είναι ένα ερωτηµατολόγιο ηλεκτρονικής µορφής µέσα στο Moodle που έχει ως στόχο τη µέτρηση των προσδοκιών και εντυπώσεων των µαθητών σε σχέση µε την κοινωνική µορφή του µαθήµατος. Οι ερωτήσεις του έχουν σχέση µε τη συνάφεια του περιεχοµένου του µαθήµατος, τη στοχαστική σκέψη που αναµένεται να αναπτυχθεί ή αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτού, την αλληλεπίδραση σε γενική έννοια, µεταξύ µαθητών µεταξύ τους, µαθητών και εκπαιδευτών αλλά και ανάµεσα στους µαθητές και στο εκπαιδευτικό υλικό, την υποστήριξη από τον εκπαιδευτή, την υποστήριξη από τους συµµαθητές και, τέλος, την ερµηνεία (κατανόηση) του µαθητή. Ως ερωτηµατολόγιο διατίθεται σε τρεις µορφές: η πρώτη µετράει τις προσδοκίες καθώς οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο τι περιµένουν οι µαθητές από το συγκεκριµένο µάθηµα. Στη δεύτερη µορφή, οι µαθητές ερωτούνται τις ίδιες ερωτήσεις για το τι αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ενώ η τρίτη µορφή αποτελεί το συνδυασµό των δύο προηγούµενων µορφών. Είναι στη διακριτική ικανότητα του εκπαιδευτή πως θα χρησιµοποιήσει το ερωτηµατολόγιο COLLES. Μπορεί να το χρησιµοποιήσει στην αρχή του µαθήµατος για να διαπιστώσει τις προσδοκίες των µαθητών του, στο τέλος του, για να προετοιµάσει τον επανασχεδιασµό του για την επόµενη διεξαγωγή, ή και κατά τη διάρκεια αυτού για να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. 3

4 3. Μεθοδολογία Σχεδιάστηκε ένα online µάθηµα µε θέµα «Επιστηµονικές εργασίες», διάρκειας δύο εβδοµάδων. Το µάθηµα ήταν σε ασύγχρονη µορφή, µε οδηγίες και εργασίες από τον εκπαιδευτή και έµφαση στη συζήτηση των εργασιών και των περιεχοµένων. Είκοσι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που φοιτούν στο ιδασκαλείο Αλεξανδρούπολης επέλεξαν να το παρακολουθήσουν. Οι συµµετέχοντες, στην έναρξη του µαθήµατος, συµπλήρωσαν µεταξύ άλλων, τις έρευνες του ATTLS και της προσδοκώµενης µορφής του COLLES. Επίσης, στο τέλος του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τη µεικτή µορφή του COLLES έτσι ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα ως προς την ικανοποίηση των προσδοκιών των µαθητών. 4. Ερευνητικά αποτελέσµατα Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν στα τρία ερωτηµατολόγια οι συµµετέχοντες µαθητές. Όπως φαίνεται και τα τρία ερωτηµατολόγια έδειξαν αποτελέσµατα στο θετικό µέρος (πάνω από το µέσο Μερικές φορές). Μία προσεκτικότερη ανάλυση έδειξε πως το µόνο σηµείο στο οποίο δεν επιτεύχθηκαν οι προσδοκίες των µαθητών ήταν στη συνάφεια του µαθήµατος ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν, ή παρέµειναν στα ίδια επίπεδα, τις προσδοκίες που είχαν οι µαθητές στην αρχή του µαθήµατος. Ακόµα θετικότερα διαπιστώθηκε πως οι προσδοκίες των µαθητών, µετά το τέλος του µαθήµατος, διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές και ανέβηκαν υψηλότερα και από το Σχήµα 1: Πίνακας αποτελεσµάτων COLLES µάθηµα που αντιµετώπισαν, δείχνοντας έτσι µια θετική, αυξητική στάση των προσδοκιών τους µετά την εκπαίδευση που παρακολούθησαν. 4

5 Εξετάζοντας τις επιµέρους κατηγορίες των ερωτήσεων διαπιστώθηκε πως, µε µικρές διαφοροποιήσεις, οι µαθητές διαµαρτύρονται για την αλληλεπίδραση και την υποστήριξη από και προς τους συµµαθητές τους. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι ένα θέµα που χρήζει περισσότερης διερεύνησης ενώ, η απειρία όλων των συµµετεχόντων στη µορφή αυτή των µαθηµάτων, η µικρή διάρκεια του µαθήµατος, µόλις δύο (2) εβδοµάδες, καθώς και εξωγενείς από την εκπαίδευση παράγοντες δεν επέτρεψαν αρκετές διορθωτικές κινήσεις. Είναι εµφανής στην κατηγορία «υποστήριξη από και προς τους συµµαθητές» µία σαφή βελτίωση στο τέλος του µαθήµατος, σε σύγκριση µε τις προσδοκίες τους κατά την έναρξη του, γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιου είδους µαθηµάτων. Στο ερωτηµατολόγιο ATTLS, οι µαθητές επιβεβαίωσαν τις έρευνες του Belenky (1986/1997) καθώς στους 5 από τους 10 άνδρες διαπιστώθηκε µεµονωµένη γνώση ενώ η αντίστοιχη διαπίστωση στις γυναίκες ήταν 1 στις 10, όπως φαίνεται στο σχήµα Συµπεράσµατα Σχήµα 2: Κατηγοριοποίηση ανδρών-γυναικών µε το ATTLS Το εργαλείο Έρευνα του Moodle δίνει πολλές δυνατότητες για την αξιολόγηση ενός online µαθήµατος. Παρέχει, µέσω του ερωτηµατολογίου ATTLS τη δυνατότητα εντοπισµού κατηγοριοποίησης των µαθητών σε συνδεδεµένους και µεµονωµένους έτσι ώστε να προσαρµόσει ανάλογα την επικοινωνία µε τον κάθε ένα από αυτούς, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος. Με το ερωτηµατολόγιο COLLES υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού των προσδοκιών των µαθητών, των εντυπώσεων τους από το µάθηµα, εστιαζόµενοι σε κάθε µια από τις έξη κατηγορίες αλλά και η δυνατότητα διερεύνησης αν οι προσδοκίες τους αυξήθηκαν ή µειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού. Πολλά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν µέσω ερευνητικού έργου στη συνέχεια. Για παράδειγµα, είναι πάντα σωστό να προσπαθούµε να ανεβάσουµε τις προσδοκίες ή µήπως πρέπει να τις «προσγειώσουµε» στα επίπεδα που µπορούµε 5

6 να προσφέρουµε; Μεθοδολογικά, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουµε για να βελτιώσουµε κάθε µάθηµα µας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του; Και, κυρίως, οι προσδοκίες των µαθητών καλύπτουν τους στόχους του µαθήµατος και αντίστροφα; 6. Βιβλιογραφικές αναφορές Belenky,M. F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986/1997). Women s waysof knowing: The development of self, voice, and mind (2nd ed.). New York: Basic Books. Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), Clinchy, B.McV. (1996). Connected and separate knowing: Toward a marriage of two minds.in N. Goldberger, J. Tarule, B. Clinchy, & M. Belenky (Eds.), Knowledge, difference,and power: Essays inspired by Women s ways of knowing. New York: Basic Books. Dougiamas, M. (2001): Moodle: an open-source software for producing internetbased courses, (Last accessed 21 January 2009) Dougiamas, M., Taylor P. C. (2002): Interpretive analysis of an internet-based course constructed using a new courseware tool called Moodle, Proceedings of the Higher Education Research and Development Society of Australasia (HERDSA) 2002 Conference, Perth, Western Australia. Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), Karakirios, C., & Kekkeris, G. (2008) A Comparative Study on ICT Use Amongst Greek and Cypriot University Students Through an Online Class, Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference with International Participation Information and Communication Technologies in Education, September 2008, Cyprus, Vol.2, ( ). Kozma, R. B. (2001). Counterpoint theory of learning with media. In R. E. Clark (Ed.), Learning from media: Arguments, analysis, and evidence (pp ). Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc. Schramm, W. (1977). Big media, little media. Beverly Hills, CA:Sage. Taylor, P. C., & Maor, D. (2000). Assessing the efficacy of online teaching with the Constructivist On-Line Learning Environment Survey. Paper presented at the 9th Annual Teaching Learning Forum - Flexible Futures in Tertiary Teaching, Perth: Curtin University of Technology. 6

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χλαπάνης Γεώργιος Ερρίκος Καθηγητής Πληροφορικής, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 12 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 12.1 ΟΙ ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Evaluating lectures webcasted over the Internet at the University of Athens Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών

Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών Φ.Σιάμπου 1, Β.Κόμης 2 fsiabou@upatras.gr, komis@upatras.gr 1,2 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 361 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση εκπαίδευσης * Ν. Κ. Τσέλιος, Ν. Μ. Αβούρης, Ε. Φωτόπουλος. Ερευνητική οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A.A.: Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132, 2004. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα Συνεργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης Hlapanis G. & Dimitracopoulou A. (2005). Continuous Education of Teachers through Internet: The creation and the monitoring of a Community of Learning. In (Editor). Α.Lionarakis, Proceedings of the 3 rd

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης

Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης Νικόλαος Τσέλιος, Βασίλης Κόµης, Νικόλαος Αβούρης* Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, *Τµήµα ΗΜΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών GR-265

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Weblogs, Wikis, Web 2.0, social software

«Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Weblogs, Wikis, Web 2.0, social software «Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την τελευταία δεκαετία, το ιαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή µας ποικιλοτρόπως. Η πιο µεγάλη αλλαγή έχει αναντίρρητα συντελεστεί στον τρόπο µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Usage assessment of e-learning system in organization

Usage assessment of e-learning system in organization Usage assessment of e-learning system in organization Valsamidis Stavros, Kazanidis Giannis, Petasakis Giannis TEI of Kavala svalsam@teikav.edu.gr, kazanidis@teikav.edu.gr, jpetasakis@hotmail.com Karakos

Διαβάστε περισσότερα

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Ιφιγένεια Ιωάννου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λευκωσία, Κύπρος ioannou.if@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Γεώργιος Φιωτάκης¹, Νικόλαος Αβούρης¹, Βασίλης Κόµης², Νικόλαος Τσέλιος² ¹Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 5-20, 2011 Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Αγγελική Τζαβάρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Χ. Φιλιππόπουλος, Μ. Ξένος Τμήμα Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα c_filippopoulos@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα