περιεχόµενα επιφυλλίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "περιεχόµενα επιφυλλίδα"

Transcript

1

2 2 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες εκέµβριος 2010 επικαιρότητα Α Ε Υ - Γ Σ Ε Ε : Οι βασιλιάδες είναι γυµνοί... Παρακολουθώντας τα τεκταινόµενα των τελευταίων µηνών, αναγνωρίζουµε µεταξύ των επίδοξων σωτήρων µας, αυτούς που έφεραν στην κοινωνική µας πραγ- µατικότητα την παραταξιακή λογική του κοµµατισµού και της συνδικαλιστικής συνδιοίκησης, µιας λογικής που εγκαθιδρύθηκε από το προπατορικό ΠΑΣΟΚ του 80 και εξετράφη από τα στίφη των αργόµισθων εκκολαπτόµενων µνηστήρων των βουλευτικών εδρών, µε πάµπολλα παραδείγµατα Με τη σαρωτική επέλαση του µνηµονίου, η γύµνια του κοµµατικού συνδικαλιστικού κινήµατος γίνεται εµφανής όσο ποτέ. Η νεκρή συνδικαλιστική βάση του ΠΑΣΟΚ και η µετάλλαξή της σε γραφειοκρατικό µηχανισµό διαπραγµατεύσεων µε την εξουσία, απογύµνωσαν τελικά την πραγµατική βούληση των τυχοδιωκτικών ινστρουχτόρων της, σβήνοντας από τη µνήµη των συντεχνιών τα όποια ανταλλάγµατα τους παραχωρήθηκαν από τους κυβερνώντες ως αντάλλαγµα της προδοτικής τακτικής που τόσο περίτεχνα εκτελούσαν επί σχεδόν 30 χρόνια Οι δύο ανώτατες συνοµοσπονδίες, η Α Ε Υ και η ΓΣΕΕ, διοικούµενες διαχρονικά από πράσινους εν δυνάµει Σελ. 6 Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Εννέα µήνες για κάθε παιδί Όπως είναι ήδη γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 2 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) «ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου». Ερµηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις η υπ αριθµ. 1192/2008 Απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών έκρινε, ότι «µε την διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, ερµηνευοµένη ενόψει του ανωτέρω άρθρου 21 του Συντάγµατος, που θέτει τη µητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του οξυµένου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας, και της αρχής του κοινοτικού δικαίου περί συµφιλιώσεως της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής που εκφράζεται και µε τις διατάξεις της Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3/6/ Σελ. 9 Π Ρ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Σκέψεις και ερωτηµατικά... Ε.Ν.Ε.ντύπω Σε συνέχεια της παρουσίασης του προσχεδίου του Νόµου του Υπουργείου Υγείας περί των διαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα υγείας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου εφηµερίδες 26 του προσχεδίου συνίσταται ένα νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Παροχών Υγείας» (ΟΠΥ), όπου εντάσσονται, µεταξύ άλλων, τα Κέντρα Υγείας. Ο χρησιµοποιούµενος όρος «εντάσσονται» δηµιουργεί ορισµένα ερωτηµατικά ως προς την νοµική φύση των Κέντρων Υγείας και την µέχρι σήµερα σχέση εξάρτησής τους από τα Νοσοκοµεία όπου υπάγονταν. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 1397/1983, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νοµό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες των νοσοκοµείων του νοµού. Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου νοσοκοµείου, στον οποίο και εγγράφονται κάθε πολίτης χρόνο πιστώσεις, για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς. Με βάση τα παραπάνω γεννάται το ερώτηµα, αν µε την ένταξή τους στον ΟΠΥ τα Κέντρα Υγείας Σελ. 7 Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Σε οµηρία οι νοσηλευτές Ε.Ν.Ε.χειρο Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 ετέθησαν σε ισχύ οι µεταβατικές διατάξεις του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3839/2010, που αφορούν την συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων σε κάθε δηµόσια δηµόσια υπηρεσία και Ν.Π..., µε απώτερο στόχο την επιλο- επιφυλλίδα γή προϊσταµένων ιευθύνσεων, Τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων. Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ αριθµ. πρωτ. Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ.8652/ εγκύκλιος της ιεύθυνσης ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, προκει- µένου να δοθούν συγκεκριµένες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρµογής τους σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες. Έκτοτε παρήλθε χρονική περίοδος οκτώ (8) και πλέον µηνών, κατά την διάρκεια της οποίας σηµειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια ή άλλως ολιγωρία και κωλυσιεργία των αρµοδίων υπηρεσιών, αποτέλεσµα της οποίας είναι µέχρι και σήµερα σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας είτε να µην έχουν Σελ. 8 Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ιχογνωµία σε...αναµονή! Σύµφωνα µε την γενικού περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 73 1 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), «δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισµό του». Η ανωτέρω διάταξη είναι γενική απαγορευτική και η ερµηνευτική της προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσµα και άλλων νεότερων και ειδικότερων διατάξεων. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 19 3α του Νόµου 3801/2009 (Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης, ΦΕΚ Α 163/ ), «επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων του ηµοσίου και των Ν.Π... από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π... και αντιστρόφως ή µεταξύ τους, µε την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους µετατασσό- µενους λογίζονται κενές». Σύµφωνα, δε.. Σελ. 15 Ε.Ν.Ε. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ πληροφορίες Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ηµήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος.Σ. Ε.Ν.Ε ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης άγλας Γενικός Γραµµατέας.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ - ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου Γλυφάδα Τηλ: Fax: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος ηµήτριος Πιστόλας Ταµίας Ελένη Αλµπάνη Οργανωτική Γραµµατέας Λάµπρος Μπίζας Αναπληρωτής Γραµµατέας ηµοσθένης Σαληκίδης Αναπληρωτής Ταµίας Κωνσταντία Μπελαλή Μέλος.Σ. Γεώργιος ραχτίδης Μέλος.Σ. Ευτέρπη Βασιλειάδου Μέλος.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ηµήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. CREDIT: visualphotos.com ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376 Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης», το επίσηµο επιστηµονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα πλαίσια της συνεχούς του αναβάθµισης δηµιουργήσαµε ένα πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστη- µονικού περιοδικού, από την αρχή λειτουργίας του έως σήµερα, θα είναι διαθέσιµα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοσή τους. Όσοι, όµως, από τους ενδιαφερόµενους επιθυµούν αντίγραφο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα µπορούν να το λαµβάνουν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συµβολικό τίµηµα, που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και στα ταχυδρο- µικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, η τιµή εκάστου τεύχους περιοδικού ορίστηκε στα επτά ευρώ (7p) και οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να τα προµηθεύονται ταχυδροµικώς, είτε ξεχωριστά, είτε ανά έτος, αφού προηγουµένως προσκοµίσουν ή αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. τη σχετική απόδειξη επώνυµης κατάθεσης στην τράπεζα EUROBANK, στο λογαριασµό µε αριθµό (µε αιτιολογία «Για το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης»). Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς. Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν, στην κατεύθυνση της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσηµο νοσηλευτικό επιστηµονικό περιοδικό της χώρας, παραµένει πιστό στους πρωταρχικούς του στόχους: Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης Την συµβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµάδων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση υγείας και αρρώστιας Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονικών νοσηλευτικών θεµάτων Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας και δεσµεύεται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην Ελλάδα. Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στον ιεθνή Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε σειρές στο Παρίσι µε ISSN

4 4 Ε.Ν.Ε.κα editorial εκέµβριος 2010 Ε.Ν.Ε.γραψαν άρθρα / επιστολές Στη Μέκκα του... Ιωάννη Ε.Ν.Ε.πίγραφα Καποδίστρια Ε.Ν.Ε.ργειες περιεχόµενα επικαιρότητα ηµήτρης Σκουτέλης, Πρόεδρος.Σ. Ε.Ν.Ε. «Η πολιτεία πρέπει να λάβει σοβαρά µέτρα και να πάψει πια να στρουθοκαµηλίζει» Ανήµερα της επετείου του Πολυτεχνείου, όπου το σύνθηµα «Ψωµί, παιδεία, ελευθερία» φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν ήταν δυνατόν να παραβλέψω το γεγονός της δηµόσιας προσευχής χιλιάδων µουσουλµάνων στα Προπύλαια, αλλά και σε άλλα κεντρικά σηµεία της πόλης µας. Προσπάθησα να µπω στη θέση ενός τουρίστα (ίσως πια εµείς έχουµε συνηθίσει και δεν αντιδρούµε ), που στην προσπάθειά του να εξερευνήσει και να δει τα αξιοθέατα της πόλης µας, (εάν βέβαια είναι τυχερός και βρει τα µουσεία ανοιχτά ) έχει πληρώσει το εισιτήριό του και έχει ανέβει στο τουριστικό λεωφορείο, (το οποίο τις περισσότερες φορές είναι δυστυχώς άδειο σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες) φτάνει σ εκείνο σηµείο της διαδροµής όπου περνά µπροστά από την Πανεπιστηµίου, έξω από τα Προπύλαια - στο χώρο όπου συµβολίζει το νεοελληνικό διαφωτισµό-. Τα µάτια του τότε δέχονται την εξής εικόνα: Χιλιάδες Μουσουλµάνοι προσανατολισµένοι προς τη Μέκκα να προσεύχονται κάτω από τη φωνή του ιµάµη µπροστά από το πρώτο πανεπιστήµιο της χώρας που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας! Και δικαίως µπορεί να αναρωτηθεί µέσα του; Μα πού βρίσκοµαι; Στην Ελλάδα δεν είµαι; Τη χώρα που γέννησε την ηµοκρατία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τον πολιτισµό ή σε κάποια µουσουλµανική-ανατολική χώρα; Γιατί σηµειολογικά και αισθητικά είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο γεγονός, ξένο προς τα ήθη και τα πιστεύω µας, να συµβαίνει µπροστά από τη δική µας «Μέκκα», τον ναό του Ε.Ν.Ε.ντύπω εφηµερίδες πολίτης Ε.Ν.Ε.χειρο επιφυλλίδα Ε.Ν.Ε. πληροφορίες πνεύµατος και του πολιτισµού. Αλήθεια, από ποιον φορέα, µε ποιο σκεπτικό και για ποιο λόγο δόθηκε άδεια να πραγ- µατοποιηθεί η µουσουλµανική προσευχή ειδικά έξω από το ελληνικό πανεπιστήµιο; Μήπως η αποδόµηση του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πνεύ- µατος γίνεται πια µε λεπτές, σχεδόν αόρατες κινήσεις; Η πολιτεία πρέπει να λάβει σοβαρά µέτρα και να πάψει πια να στρουθοκαµηλίζει. Οφείλει να θέσει τα όρια, να σεβαστεί τα δικαιώµατα των αλλοθρήσκων (νόµιµων) µεταναστών, αλλά πάνω από όλα να διαφυλάξει τις πολιτιστικές και πνευ- µατικές αξίες, αλλά και την οµαλή διαβίωση των Ελλήνων κατοίκων αυτής της πόλης! Και αναρωτιέµαι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην χώρα µας έχουν άραγε νόµιµη άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα; Ίσως δεν πρέπει πια να µας φοβίζουν τα λόγια αλλά οι αριθµοί Το σύνολο των (λαθρο)µεταναστών αγγίζει και ίσως ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο!!! εν νοµίζω ότι η χώρα µας µπορεί να λειτουργήσει σαν ένα νέο χωνευτήρι των λαών (όπως παλιά συνέβαινε µε την Αµερική). εν έχει ούτε τις υποδοµές, ούτε την οικονοµική δυνατότητα να το κάνει, πόσο µάλλον, όταν η ανεργία στις νεαρές ηλικίες αγγίζει το 30%! Γιατί, όπως πάνε τα πράγ- µατα, είτε θα χρειαζόµαστε διαβατήριο για να πάρουµε το µετρό στην Οµόνοια, είτε θα αρχίσουν µαζικές αντιδράσεις βίας, όπως συµβαίνει στον Άγιο Παντελεήµονα!

5

6 6 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα εκέµβριος 2010 Α Ε Υ-ΓΣΕΕ: Οι Ε.Ν.Ε.ντύπω βασιλιάδες Ε.Ν.Ε. είναι γυµνοί... εφηµερίδες πληροφορίες Ε.Ν.Ε.χειρο πολίτης επιφυλλίδα Παρακολουθώντας τα τεκταινόµενα των τελευταίων µηνών, αναγνωρίζουµε µεταξύ των επίδοξων σωτήρων µας, αυτούς που έφεραν στην κοινωνική µας πραγµατικότητα την παραταξιακή λογική του κοµµατισµού και της συνδικαλιστικής συνδιοίκησης, µιας λογικής που εγκαθιδρύθηκε από το προπατορικό ΠΑΣΟΚ του 80 και εξετράφη από τα στίφη των αργόµισθων εκκολαπτόµενων µνηστήρων των βουλευτικών εδρών, µε πάµπολλα παραδείγµατα Με τη σαρωτική επέλαση του µνηµονίου,η γύµνια του κοµµατικού συνδικαλιστικού κινήµατος γίνεται εµφανής όσο ποτέ. Η νεκρή συνδικαλιστική βάση του ΠΑΣΟΚ και η µετάλλαξή της σε γραφειοκρατικό µηχανισµό διαπραγµατεύσεων µε την εξουσία, απογύ- µνωσαν τελικά την πραγµατική βούληση των τυχοδιωκτικών ινστρουχτόρων της, σβήνοντας από τη µνήµη των συντεχνιών τα όποια ανταλλάγµατα τους παραχωρήθηκαν από τους κυβερνώντες ως αντάλλαγµα της προδοτικής τακτικής που τόσο περίτεχνα εκτελούσαν επί σχεδόν 30 χρόνια Οι δύο ανώτατες συνοµοσπονδίες, η Α Ε Υ και η ΓΣΕΕ, διοικούµενες διαχρονικά από πράσινους εν δυνά- µει βουλευτές και υπουργούς, έχουν απολέσει προ πολλού την έξωθεν καλή µαρτυρία και τα στοιχεία που εµφανίζονται στη δηµοσιότητα περί των προκλητικών προνοµίων που εξασφάλισαν γι αυτούς και τους αυλικούς τους, έχουν αποτρέψει την πλειοψηφία των εργαζοµένων από το να συµµετέχουν στις υποκριτικές κινητοποιήσεις τους. Ο συνδικαλισµός, τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα έχει περάσει πλέον στην απόλυτη ανυποληψία,εδραιώνοντας απολύτως το πολυθρύλητο ερώτηµα «ποιος θα µας σώσει απ τους σωτήρες µας;». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τι γίνεται µε τις «πολύπαθες» προσλήψεις; Στις κατετέθη στην Βουλή σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Οικονο- µικών µε τίτλο «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας». Με το ως άνω νοµοσχέδιο προβλέπεται νέα σειρά δυσµενών δηµοσιονοµικών και φορολογικών µέτρων, που έρχονται να πλήξουν για ακόµη µια φορά το εισόδηµα µισθωτών και συνταξιούχων. Αναφορικά µε το φλέγον ζήτηµα των πολυπόθητων και πολυαναµενόµενων προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εισηγούµενες διατάξεις του άρθρου 3 του επίµαχου νοµοσχεδίου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµιστεί, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 1 του Νόµου 3833/2010 ετέθη ο κανόνας της αναλογίας µία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων, ρητώς εξαιρουµένου του νοσηλευτικού προσωπικού, δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, όπου ετέθη ο κανόνας της αναλογίας µία πρόσληψη για κάθε µία αποχώρηση. Ουσιαστικά και µε την ρύθµιση αυτή διαιωνιζόταν το πρόβληµα των τραγικών ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία όλης της χώρας. Το πρόβληµα αυτό αναµένεται, ωστόσο, να ενταθεί, δοθέντος ότι διά των εισηγούµενων διατάξεων του άρθρου 3 4β αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Νόµου 3833/2010, που είχε καθιερώσει την εξαίρεση υπέρ του νοσηλευτικού προσωπικού, καταργουµένης ούτως της ως άνω εξαίρεσης. Με άλλα λόγια, εφόσον τεθούν σε εφαρµογή οι προαναφερθείσες διατάξεις, θα ισχύσει και για το νοσηλευτικό προσωπικό ο κανόνας της µίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις, γεγονός που θα σηµάνει την µε µαθηµατική ακρίβεια πλήρη αποδυνάµωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναµικό και την αδυναµία παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. Ειδικότερα, τα κενά στις οργανικές θέσεις νοσηλευτών πρόκειται να αυξηθούν δρα- µατικά τα επόµενα έτη, λόγω της άσκησης µιας αδιέξοδης πολιτικής χωρίς κανένα όραµα ή προοπτική, που οδηγεί µε βεβαιότητα στην ολοκληρωτική απαξίωση του Εθνικού Συστή- µατος Υγείας. Για τον λόγο αυτό η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν πρέπει να ισχύσει για το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα αποβεί καταστροφική για την εύρυθ- µη λειτουργία των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των νοσοκοµείων.

7 εκέµβριος 2010 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα 7 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σκέψεις Ε.Ν.Ε.ντύπω και Ε.Ν.Ε. ερωτηµατικά... εφηµερίδες πληροφορίες Σε συνέχεια της παρουσίασης του προσχεδίου του Νόµου του Υπουργείου Υγείας περί των διαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα υγείας επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του προσχεδίου συνίσταται ένα νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Παροχών Υγείας» (ΟΠΥ), όπου εντάσσονται, µεταξύ άλλων, τα Κέντρα Υγείας. Ο χρησιµοποιούµενος όρος «εντάσσονται» δηµιουργεί ορισµένα ερωτηµατικά ως προς την νοµική φύση των Κέντρων Υγείας και την µέχρι σήµερα σχέση εξάρτησής τους από τα Νοσοκοµεία όπου Ε.Ν.Ε.χειρο υπάγονταν. Ειδικότερα,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 1397/1983, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νοµό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες των νοσοκοµείων του νοµού. Οι δαπάνες λειτουργίας των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου νοσοκοµείου, στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις, για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς. Με βάση τα παραπάνω γεννάται το ερώτηµα, αν µε την ένταξή τους στον ΟΠΥ τα Κέντρα Υγείας παύουν να λειτουργούν ως αποκεντρωµένες µονάδες των νοσοκοµείων, ήτοι διακόπτεται πλέον η άµεση επιστηµονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική τους διασύνδεση µε τα νοσοκοµεία. Το ερώτηµα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν σχέσει µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Κέντρων Υγείας. Ειδικότερα υπογραµµίζεται, ότι αν µε την ένταξή τους στον ΟΠΥ τα Κέντρα Υγείας δεν αποτελούν πλέον αποκεντρωµένες υπηρεσίες των νοσοκοµείων, τότε οι οργανικές θέσεις του προσωπικού τους δεν δύνανται να προστεθούν στον Οργανισµό του νοσοκοµείου όπου υπάγονται, κατά συνέπεια, δε, είναι αδύνατη η µέχρι σήµερα εξαιρετικά συνήθης µετακίνηση προσωπικού µεταξύ πολίτης επιφυλλίδα νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του προσχεδίου «α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α ) όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α ) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ εξαίρεση του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 που αφορούν υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Πληρω- µάτων Ασθενοφόρων του Ν.Π... «Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας» - ΕΚΑΒ, το µονοµελές όργανο διοίκησης του δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων και για υπηρεσιακούς λόγους που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.» β) Η εφαρµογή της παραγράφου α) έχει εφαρµογή και για τις εκκρεµείς µετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεµούν δικαστικώς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος». Εν προκειµένω χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Κατά πρώτον προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια τροποποίησης των διατάξεων του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα από τις διατάξεις νοµοσχεδίου που εισηγείται το Υπουργείο Υγείας και όχι το καθ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά υπογραµµίζεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 2 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,όπως ισχύει σήµερα,«στην περίπτωση των µετατάξεων του άρθρου 71 τα αρµόδια όργανα µπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο µετατασσόµενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πενήντα Μετάταξη άρθρου 71 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 5 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει σε συνέχεια θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 19 1 του Νόµου 3801/2009, «δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη, µε τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισµός της πενταετίας εφαρµόζεται για τις αιτήσεις µετάταξης, που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος». τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού». Με άλλα λόγια ο νοµοθέτης έχει καθιερώσει ένα απολύτως αντικειµενικό σύστηµα, το οποίο στηρίζεται εις ένα µετρήσιµο ποσοτικό στοιχείο, που σχετίζεται µε το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, όπου ανήκει ο µετατασσόµενος υπάλληλος.με τις εισηγούµενες διατάξεις επιχειρείται η καθιέρωση, ειδικώς για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, του εντελώς ασαφούς κριτηρίου των υπηρεσιακών λόγων που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.με άλλα λόγια δίδεται το δικαίωµα άρνησης της διενέργειας µετάταξης, που αποτελεί δικαίωµα του υπαλλήλου, κατ επίκληση ασαφών υπηρεσιακών λόγων. Επιπλέον προκαταλαµβάνεται και η εκφορά κρίσης των αρµοδίων ιοικητικών ικαστηρίων που έχουν ήδη επιληφθεί σχετικών υποθέσεων κατόπιν κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ, γεγονός που στοιχειοθετεί παρέµβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Είναι, δε, σίγουρο, ότι θέση σε ισχύ των επίµαχων διατάξεων θα προκαλέσει νέο κύµα αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των ιοικητικών ικαστηρίων λόγω πληµµελούς αιτιολογίας των πράξεων απόρριψης των αιτήσεων µετάταξης του άρθρου 71 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Από την διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει µε σαφήνεια, ότι αυτή καταλαµβάνει µόνον τις αιτήσεις µετάταξης του άρθρου 71, που υποβάλλονται σε χρόνο µεταγενέστερο της θέσεώς της σε ισχύ. Επιπλέον δύναται να υποστηριχθεί, ότι εφόσον ο νοµοθέτης δεν προσδίδει ρητώς αναδροµική ισχύ στις συγκεκρι- µένες διατάξεις, αυτές δεν µπορούν να καταλαµβάνουν το σύνολο των υπαλλήλων, παρά µόνον αυτούς που διορίζονται µετά την θέση σε ισχύ των επίµαχων διατάξεων. Μια τέτοια λύση θα επιβαλλόταν πρωτίστως από την ανάγκη ασφάλειας δικαίου, χωρίς, ωστόσο, να µην είναι δυνατή η υποστήριξη και της αντίθετης άποψης περί της γενικής εφαρ- µογής της παραπάνω διάταξης επί όλων των υπαλλήλων.

8 8 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα εκέµβριος 2010 ΥΠΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Ε.Ν.Ε.ντύπω Σε οµηρία Ε.Ν.Ε. οι νοσηλευτές εφηµερίδες πληροφορίες Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 ετέθησαν σε ισχύ οι µεταβατικές διατάξεις του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3839/2010, που αφορούν την συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων σε κάθε δηµόσια δηµόσια υπηρεσία και Ν.Π..., µε απώτερο στόχο την επιλογή προϊσταµένων ιευθύνσεων, Τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων. Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των παραπάνω διατάξε- Ε.Ν.Ε.χειρο ων εξεδόθη η υπ αριθµ. πρωτ. Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ.8652/ εγκύκλιος της ιεύθυνσης ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειµένου να δοθούν συγκεκριµένες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρ- µογής τους σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες. Έκτοτε παρήλθε χρονική περίοδος οκτώ (8) και πλέον µηνών, κατά την διάρκεια της πολίτης οποίας σηµειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια ή άλλως ολιγωρία και κωλυσιεργία των αρµοδίων υπηρεσιών, αποτέλεσµα της οποίας είναι µέχρι και σήµερα σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας είτε να µην έχουν ακόµη συγκροτηθεί τα εκ του Νόµου προβλεπόµενα υπηρεσιακά συµβούλια, είτε να µην έχει εισέτι πραγ- µατοποιηθεί η κατά Νόµο προβλεπόµενη επιλογή των προϊσταµένων των διαφόρων οργανικών µονάδων. επιφυλλίδα Το φαινόµενο αυτό της εντελώς αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του Νόµου 3839/2010 είναι επιεικώς απαράδεκτο, ενώ έρχεται Θιγεται ο κανονασ της αξιοκρατίας και της αµερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων. σε ευθεία αντίθεση µε τον πυρήνα των διατάξεων εκείνων του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνουν την κατόπιν κρίσεων κατάληψη των θέσεων ευθύνης όλων των υπηρεσιών. Η ως άνω ολιγωρία έχει εξάλλου επισηµανθεί και δυνά- µει του υπ αριθµ. πρωτ. Ι Α /Φ.35.26/1436/οικ.24440/ εγγράφου της ιεύθυνσης ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έστω και καθυστερηµένα αποφάσισε να παρέµβει, καλώντας όλους τους αρµόδιους φορείς για επίσπευση της εφαρµογής των επίµαχων διατάξεων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως άµεση συνέπεια τον πολλαπλασιασµό της έκδοσης διοικητικών πράξης ανάθεσης καθηκόντων προϊσταµένων, πρακτική που θίγει τον κανόνα της αξιοκρατίας και της αµερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων και οδηγεί πολλές φορές στην ανάδειξη προϊσταµένων µε ελλιπή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούµενη συγκριτική τους αξιολόγηση µε τους λοιπούς συναδέλφους τους. Συµπερασµατικά, θεωρού- µε ότι η άµεση εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3839/2010 αποτελεί µονόδρο- µο για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών µε άξιους προϊσταµένους, βάσει διαδικασιών στηριζοµένων στη διαφάνεια και υπαγοµένων στον ακυρωτικό έλεγχο των αρµοδίων ιοικητικών ικαστηρίων. ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ Το δικαίωµα και οι προϋποθέσεις Οι διατάξεις του άρθρου 58 1 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) ορίζουν ότι, «για τη συµµετοχή του υπαλλήλου σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης και προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απο- µένει µετά το πέρας της άδειας είναι µικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει τη δοκι- µαστική υπηρεσία». Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρµόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιµά τη συνάφεια της µετεκπαίδευσης ή της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκει- µένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να µεταβεί ο υπάλληλος». Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, «η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζό- µενη µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιµάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, καθιερώνεται µεν δικαίωµα του υπαλλήλου σε εκπαιδευτική άδεια, πλην όµως η χορήγησή της εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία δεν δεσµεύεται από την υποβολή σχετικής αιτήσεως του υπαλλήλου. Μοναδική περίπτωση δέσµιας αρµοδιότητας της διοίκησης είναι η περίπτωση λήψεως υποτροφίας από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Κατά τα λοιπά διευκρινίζεται, ότι βάσει της προβλεποµένης διαδικασίας, προ της έκδοσης απόφασης περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας προηγείται η έκδοση σύµφωνης γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η εκφορά της ως άνω γνώµης αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο της επίµαχης διαδικασίας, ήτοι ουσιώδη τύπο, η παράλειψη του οποίου επιφέρει την ακυρότητα κάθε πράξης του διοικητικού συµβουλίου. Με άλλα λόγια το διοικητικό συµβούλιο ενός νοσοκοµείου δεν νοµιµοποιείται να αποφαίνεται, είτε θετικά είτε αρνητικά, επί των αιτήσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, αν δεν έχει προηγηθεί η εκφορά σύµφωνης γνώµης από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο. Συνεπώς, κάθε παρόµοια αίτηση προωθείται µε ευθύνη των αρµοδίων υπηρεσιών στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, προκειµένου αυτό να γνωµοδοτήσει. Σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των αρµοδίων ιοικητικών ικαστηρίων, τα οποία ελέγχουν προεχόντως την τήρηση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, καθώς και την τήρηση παντός ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

9 εκέµβριος 2010 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα 9 Εννέα Ε.Ν.Ε.ντύπω µήνες Ε.Ν.Ε. για κάθε παιδί εφηµερίδες ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Ι ΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ πληροφορίες Όπως είναι ήδη γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 2 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) «ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου». Ερµηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις η υπ αριθµ. 1192/2008 Απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών έκρινε, ότι «µε την διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, ερµηνευοµένη ενόψει του ανωτέρω άρθρου 21 του Συντάγµατος, που θέτει τη µητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του οξυµένου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας, και της αρχής του κοινοτικού δικαίου περί συµφιλιώσεως της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής που εκφράζεται και µε τις διατάξεις της Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3/6/1996 (ΕΕ αριθ της 19/6/1996, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συµβουλίου της 15/12/1997 (ΕΕ αριθ της 16/1/1998) όπου προβλέπεται η χορήγηση γονικής άδειας σε όλους τους εργαζοµένους, παρέχεται η δυνατότητα στο γονέα υπάλληλο να διαλέξει ένα από τα δύο ευεργετήµατα που προβλέπονται στην παράγρ. 2, δηλαδή τη µείωση του χρόνου εργασίας µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων ετών ή τη λήψη άδειας εννέα µηνών µε αποδοχές για την ανατροφή του τέκνου, για τη χορήγηση της οποίας το τέκνο, Ε.Ν.Ε.χειρο πολίτης επιφυλλίδα επίσης,δεν πρέπει να έχει συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι το δικαίωµα για την απόληψη της προαναφερθείσης άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.συναφώς έχει κριθεί σε περιπτώσεις που η χορήγηση της εν λόγω άδειας αφορούσε σε τέκνα διαφορετικής ηλικίας ότι το δικαίω- µα για την απόληψη της άδειας αυτής είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο µικρότερο των τεσσάρων ετών και ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας υπάλληλος έχει αποκτήσει και άλλο τέκνο,το οποίο επίσης δεν έχει συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση σε αυτόν της εν λόγω αδείας,η χορήγηση αµέσως µετά τη λήξη του εννεαµήνου αδείας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου του και νέας εννεαµήνου αδείας για την ανατροφή και του δευτέρου τέκνου του (ΣτΕ 420/2005 επταµελούς Συνθέσεως,1,2/2006 επταµελούς Συνθέσεως,2357/2006 κ.ά.). Στην περίπτωση συνεπώς της δίδυµης ή πολύδυµης κυήσεως, ελλείψει ειδικότερης νοµοθετικής ρυθµίσεως, το δικαίω- µα για την απόληψη της εν λόγω άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο και ο γονέας υπάλληλος δικαιούται δύο ή περισσότερα, αναλόγως, εννεάµηνα. ιαφορετική ερµηνεία θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε άνισα αποτελέσµατα,αφού ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω αδείας θα εξαρτάτο από το τυχαίο γεγονός της ταυτόχρονης ή διακεκριµένης γεννήσεως δύο ή περισσοτέρων τέκνων». Από τα παραπάνω νοµολογιακά πορίσµατα προκύπτει, ότι σε περίπτωση δίδυµης κύησης ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει εννεάµηνη άδεια για την ανατροφή καθενός τέκνου. Πρακτικώς υποβάλλεται αρχικά η πρώτη αίτηση για το ένα τέκνο, και µετά την λήξη της εννεάµηνης ειδικής άδειας ανατροφής υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση δεύτερης άδειας για το άλλο τέκνο. Επαναλαµβάνεται, ότι το ως άνω συµπέρασµα προκύπτει από το περιεχόµενο των συγκεκριµένων δικαστικών αποφάσεων, που ερµήνευσαν κατ αυτόν τον τρόπο τις επίµαχες νοµοθετικές διατάξεις.η κρίση αυτή των ικαστηρίων δεν δεσµεύει την ιοίκηση για το µέλλον, αλλά ούτε και την µελλοντική κρίση των ιοικητικών ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας. Υπογραµµίζεται, ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης εννεάµηνης άδειας ανατροφής για κάθε ένα εκ των διδύµων τέκνων χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ιοικητικού Εφετείου. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου «αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστή- µατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της προηγούµενης παραγράφου». Συµπερασµατικά η εννεάµηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται διαζευκτικώς είτε στην µητέρα,είτε στον πατέρα,ανάλογα µε την σχετική δήλωσή τους. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Επιτρέπονται οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης Κατόπιν παρέµβασης της Ε.Ν.Ε., στις 12/10/2010 εκδόθηκε η Ι Α /Φ42/4969/20002 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την οποία αίρονται όλοι οι περιορισµοί αναφορικά µε τις αποσπάσεις νοσηλευτών, λόγω συνυπηρέτησης µε ένστολους συζύγους.

10

11

12 12 εκέµβριος 2010 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ρ επ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓ Με συµµετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, τόσο από πλευράς αριθµών, όσο και από πλευράς παρακολούθησης, πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα από Νοεµβρίου το 11ο συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ. Η οµοσπονδία µας,όπως περίτρανα δείχνουν οι αριθµοί, αλλά και ο παλµός των συνέδρων, χρόνο µε το χρόνο γιγαντώνεται και απλώνεται όλο και περισσότερο ανά την επικράτεια, αριθµώντας σήµερα 31 πρωτοβάθµια σωµατεία. Η πρώτη µέρα του συνεδρίου ξεκίνησε µέσα σε µια κατάµεστη αίθουσα, µε το χαιρετισµό των επισή- µων προσκεκλη- µένων και έληξε µε τις µελωδίες του Λουδοβίκου των Ανωγείων. Παρόντες στην έναρξη µε χαιρετισµό, αλλά και ολιγόλεπτες τοποθετήσεις, ήταν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Λάρισας κ. Ιγνατίου πατέρας Κωνσταντίνος, ο Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας του ΥΥΚΑ κ. Κατριβάνος,ο Νοµάρχης Λάρισας κ.κατσαρός, ο Αντιδήµαρχος Λάρισας κ. Κέλας, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Τοµάρας, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας κ. Καραµπάτσας, η ιευθύντρια του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας κ. Μπέη,ο Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Παν. Θεσσαλίας και διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Π. Ν. Λάρισας κ. Χατζηθεοφίλου,η ιευθύντρια της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Λάρισας κ.κοτρώτσιου, η καθηγήτρια Νοσηλευτικής και πρωτεργάτης της ΠΑΣΥ- ΝΟ κ. Νιφλή, η καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κ.καλοκαιρινού,η καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαµίας κ.γκεσούλη, ο πρόεδρος του ΣΥ. ΝΟ Λάρισας κ. Γεωργίου, ο πρόεδρος του 5ου Π.Τ της ΕΝΕ κ. Κωτσής και ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. κ. Σκουτέλης. Γραπτό χαιρετισµό απέστειλε η βουλευτής του Ν.Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοχάρη και η ιευθύντρια της Ν.Υ. του Γ.Ν. Τρικάλων κ. Παπαχρήστου. Μετά τους χαιρετισµούς, ακολούθησε η βράβευση στην κ.νιφλή Το αδιαχώρητο επικ από Την ΠΑΣΥΝΟ για την πολυετή προσφορά της στον κλάδο, τόσο σε επαγγελµατικό, όσο και σε επιστηµονικό επίπεδο. Το βραβείο απένειµε ο κ. Σκουτέλης µέσα σε κλίµα συγκίνησης και ευφορίας. Η βραδιά συνεχίστηκε µε τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις του κοσµήτορα της ΕΣ Υ κ. Κυριόπουλου και του προέδρου του ΟΠΑ κ. Σουλιώτη,διαλέξεις επίκαιρες και προσαρµοσµένες στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα αναφορικά µε το χώρο της Υγείας. Ε.Ν.Ε.ντύπω εφηµερίδες πολίτης Ε.Ν.Ε.χειρο επιφυλλίδα Την πρώτη µέρα έκλεισε ο Λουδοβίκος των Ανωγείων µε το ιδιαίτερο µουσικό του ταπεραµέντο,δίνοντας µια διαφορετική νότα στο συναδελφικό πνεύµα που κατάκλυζε την αίθουσα. Η επόµενη µέρα περιελάµβανε πολλά ενδιαφέροντα θέµατα που παρουσιαστήκαν µέσα από στρογγυλά τραπέζια και κλινικά φροντιστήρια µε πολύ µεγάλη συµµετοχή. Οι νοµικοί µας ανάλυσαν την επικαιρότητα και δέχτηκαν σωρεία Ε.Ν.Ε. πλ Ε.Ν.Ε.κ ερωτήσεων από το πολυπληθές ακροατήριο στο τραπέζι των νοµικών θεµάτων, δίνοντας το έναυσµα για µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε στο επόµενο τραπέζι µε τη συµ- µετοχή του προεδρείου της ΠΑΣΥ- ΝΟ, των µελών των Σ των πρωτοβάθµιων σωµατείων, των αντιπροσώπων της οµοσπονδίας και του κοινού. Ακολούθησε η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, όπου παρουσιάστηκαν τα πεπραγµένα

13 γειες ικαιρότητα ΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 11ΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ράτησε στη Λάρισα ηροφορίες εκέµβριος ρίθη του 2010 από τον Γ. Γραµµατέα κ. Ορφανό και εγκρίθηκαν οµόφωνα από το σώµα. Έπειτα, έλαβε χώρα η ιστορική αναδροµή της ΠΑΣΥΝΟ µέσα από τα µάτια όσων πρωτοστάτησαν σε εκείνο το µαγικό ξεκίνη- µα του 1995, που ουσιαστικά επικυρώθηκε µε το 1ο συνέδριο του 1998 στη Λάρισα. Στο ταξίδι αυτό πρωταγωνίστησαν, οι πρωτοµάστορες και πάντα παρόντες κ.κ. Χαραντζά, Φαφούλα, Βασιλείου, Τσινίδου, Σκουτέλης, Σαληκίδης, Σεµιλιέτωφ, Ζαβιτσάνος, σκορπίζοντας στην αίθουσα συναισθή- µατα έντονης συγκίνησης και αισιοδοξίας για το µέλλον της οµοσπονδίας µας. Στα πλαίσια της αναδροµής, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από εκείνο το ιστορικό συνέδριο και βραβεύτηκαν οι κ.κ. Βασιλείου και Τσινίδου για την πολυετή αφοσίωσή τους στα κοινά του κλάδου των νοσηλευτών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το συνέδριο παρακολούθησαν και πάρα πολλοί φοιτητές Νοσηλευτικής από τη Λάρισα και τη Λαµία, αποκοµίζοντας σηµαντικές εµπειρίες για τη µετέπειτα σταδιοδροµία τους και κατανοώντας πλήρως την ανάγκη της αυτοοργάνωσης και της αυτοεκπροσώπησης. Στην τελετή λήξης ο πρόεδρος κ. άγλας, αφού ευχαρίστησε θερ- µά τους συναδέλφους για την αθρόα και δυναµική τους συµ- µετοχή, ανανέωσε το ραντεβού για το 12ο συνέδριο της ΠΑΣΥ- ΝΟ στο Ναύπλιο.

14 14 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα εκέµβριος 2010 Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Στα όρια του δήµου τους Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 7 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω- µένης ιοίκησης - Πρόγραµ- µα Καλλικράτης) «δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των εφηµερίδες Ε.Ν.Ε.χειρο φορέων του δηµόσιου τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήµου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήµου µετά από αίτησή τους µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήµο όπου εξελέγησαν». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης λαµβάνει ειδική µέριµνα για τους δηµοσίους υπαλλήλους που εκλέγονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πολίτης αφενός απαγορεύοντας την µετάθεση ή την απόσπασή τους επιφυλλίδα πληροφορίες εκτός των διοικητικών ορίων του ήµου όπου εξελέγησαν, αφετέρου επιτρέποντας την κατόπιν αιτήσεως µετάθεση ή απόσπασή τους εντός των ορίων του ήµου όπου εξελέγησαν, εφόσον, βέβαια, υπηρετούν σε άλλο ήµο. Η ως άνω µετάθεση ή απόσπαση κατόπιν αιτήσεως του εκλεγέντος υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για την διοίκηση και ενεργείται κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων των άρθρων 67 και 68 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον, οι συγκεκριµένες υπηρεσιακές µεταβολές είναι χρονικά περιορισµένες και διαρκούν όσο και η θητεία των αιρετών οργάνων. Μετά την λήξη της θητείας θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η απόσπαση λήγει αυτοδικαίως, ενώ η µετάθεση δύναται ενδεχοµένως να παραταθεί, επιτρεποµένης όµως της ανάκλησής της. Κατά τα λοιπά, όπως ήδη προαναφέρθηκε, για την ενεργοποίηση των παραπάνω διατάξεων απαιτείται σχετική αίτηση του υπαλλήλου, που µπορεί να προσδιορίζει και την υπηρεσία όπου επιθυµεί ο υπάλληλος να µετατεθεί ή να αποσπασθεί, χωρίς, ωστόσο, αυτό να δεσµεύει την διοίκηση, η οποία απλώς υποχρεούται να µεταθέσει ή να αποσπάσει τον υπάλληλο εντός των ορίων του ήµου όπου και εξελέγη. Επιπλέον η διοίκηση οφείλει να πραγµατοποιήσει την µετάθεση ή την απόσπαση µέχρι την έναρξη της θητείας των αιρετών οργάνων, εφόσον, βέβαια, η σχετική αίτηση υποβληθεί έγκαιρα. Τέλος, η αίτηση δέον όπως συνοδεύεται από σχετικό αποδεικτικό περί της εκλογής του αιτούντος υπαλλήλου, όπως π.χ. πρακτικό απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου περί της ανακήρυξης των επιτυχόντων κατ άρθρον 44 του Νόµου 3852/2010. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 1 του Νόµου 3252/2004 «για την έκδοση από τις κατά τόπους Νοµαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συµπεριλάβουν, µεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τµήµα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης επαγγέλµατος υποχρεούνται να την καταθέσουν άµεσα στο Περιφερειακό Τµήµα όπου ανήκουν». Όπως προκύπτει εκ των παραπάνω διατάξεων, βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος είναι η προηγούµενη εγγραφή στα µητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Περαιτέρω, δε, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 2 του Νόµου 3252/2004 «τακτικά µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι : α) Τµηµάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τµηµάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχο`λών Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων, αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τµηµάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώµατα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ηµεδαπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες». Με άλλα λόγια µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι µόνον όσοι φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 1579/1985, µε αποκλειστικό γνώµονα τον αποκτηθέντα τίτλο σπουδών. οθέντος, δε, ότι η Ανωτέρα Σχολή του Ερυθρού Σταυρού δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των ως άνω περιοριστικώς αναφεροµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, συνάγεται ότι οι απόφοιτοί της δεν δύνανται να εγγραφούν στα µητρώα της Ε.Ν.Ε. και συνακόλουθα δεν δύνανται να λάβουν άδεια άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Περικοπή επιδόµατος Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 5 του Νόµου 3205/2003 λαµβάνει επίδοµα νοσοκοµειακό και τροφής το προσωπικό των Νοσοκοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Ν.Π... του Τοµέα Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, οριζόµενο ως εξής: α. Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, Ε Βοηθών Φαρµακείου και Καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240 ευρώ). β. Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόµενο στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό σε διακόσια δέκα ευρώ (210 Ε). γ. Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκοµεία, τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 ευρώ), αντίστοιχα. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του άρθρου 8 του Νόµου 3205/2003, «τα επιδόµατα των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21 καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.)». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης δεν επιθυµεί την περικοπή του νοσοκοµειακού επιδόµατος κατά την διάρκεια χορήγησης θεσµοθετηµένων αδειών και δη αυτών που αφορούν την µητρότητα και την ανατροφή τέκνου.

15 εκέµβριος 2010 Ε.Ν.Ε.πίγραφα περιεχόµενα Ε.Ν.Ε.ργειες επικαιρότητα 15 ιχογνωµία σε...αναµονή! Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. Σύµφωνα µε την γενικού περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 73 1 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), «δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισµό του». Η ανωτέρω διάταξη είναι γενική απαγορευτική και η ερµηνευτική της προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσµα και άλλων νεότερων και ειδικότερων διατάξεων. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 19 3α εφηµερίδες Ε.Ν.Ε.χειρο ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ του Νόµου 3801/2009 (Ρυθ- µίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης, ΦΕΚ Α 163/ ), «επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων του ηµοσίου και των Ν.Π... από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π... και αντιστρόφως ή µεταξύ τους, µε την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο µετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους µετατασσό- µενους λογίζονται κενές». Σύµφωνα, δε,µε το αµέσως επόµενο εδάφιο β του άρθρου 19 3, «η ανωτέρω µετάταξη γίνεται µετά από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν». Οι προµνησθείσες διατάξεις είναι αναµφίβολα ειδικές, εν σχέσει µε τις γενικού περιεχοµένου διατάξεις του ισχύοντος ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007). Η ρύθµιση που εισάγουν στην ελληνική έννοµη τάξη είναι καινοφανής, δοθέντος ότι µέχρι πρότινος δεν προβλεπόταν ο θεσµός της αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων. πολίτης Ενόψει του ανωτέρω ειδικού χαρακτήρα των νέων διατάξεων περί αµοιβαίων µετατάξεων, υποστηρίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής τους καταλαµβάνει και τους υπαλλήλους εκείνους, που διανύουν την διετή δοκιµαστική περίοδο. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τις ακόλουθες σκέψεις. ιά των διατάξεων των επιφυλλίδα παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του Νόµου 3801/2009 τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Αντιθέτως διά της επίµαχης παραγράφου 3 εισάγεται νέα ειδική ρύθµιση, εκτός κει- µένου του υπαλληλικού κώδικα, η οποία λόγω της ειδικότητάς της υπερισχύει πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως γενικού περιεχοµένου. οθέντος, δε, ότι διά της παραγράφου 3 θεσπίζεται δηµόσιο δικαίωµα υπέρ των υπαλλήλων, ενόψει της χαρακτηριστικής διατύπωσής της, που ορίζει ότι «επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων», προκύπτει ότι η συγκεκριµένη νέα ειδική διάταξη υπερισχύει της γενικού περιεχοµένου απαγορευτικής διάταξης του άρθρου πληροφορίες 73 1 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που εξαρτά το δικαίωµα µετάταξης από την πάροδο της διετούς δοκιµαστικής περιόδου. Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 19, ο νοµοθέτης προβλέπει ρητώς την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του υπαλληλικού κώδικα και επί των αµοιβαίων µετατάξεων. Με άλλα λόγια, όπου ο νοµοθέτης ήθελε την υπαγωγή του νέου θεσµού των αµοιβαίων µετατάξεων στο γενικό καθεστώς των διατάξεων του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, το προέβλεψε ρητώς. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι κατά τα λοιπά, µη υπαρχούσης ρητής νοµοθετικής πρόβλεψης, ο θεσµός των αµοιβαίων µετατάξεων εκφεύγει του ρυθµιστικού πλαισίου των γενικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα, η αναλογική εφαρµογή των οποίων αποκλείεται. Το αυτό συµπέρασµα εξάγεται και από την µελέτη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, που κάνει ρητή αναφορά στην εισαγωγή ενός θεσµού, εις τον οποίο, µάλιστα, υπάγονται τόσο οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, όσο και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι ο νοµοθέτης επιθυµεί, διά των επίµαχων διατάξεων, να διευκολύνει την κινητικότητα των υπαλλήλων µε στόχο την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια η αληθής βούληση του νοµοθέτη έγκειται στην εν τοις πράγµασι ευνοϊκή µεταχείριση των αιτήσεων αµοιβαίας µετάταξης και όχι στην υπαγωγή τους εις ένα καθεστώς αυστηρών περιορισµών και απαγορεύσεων, που θα οδηγούσε στην αναίρεση της εφαρµογής των νέων αυτών διατάξεων. Τέλος υπογραµµίζεται, ότι υπέρ των ανωτέρω απόψεων συνηγορεί και ο αµοιβαίος «δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισµό του». Η ανωτέρω διάταξη είναι γενική απαγορευτική και η ερµηνευτική της προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσµα και άλλων νεότερων και ειδικότερων διατάξεων. χαρακτήρας των επίµαχων µετατάξεων, ήτοι η συναπόφαση δύο υπαλλήλων όπως µεταταχθούν ταυτόχρονα ο ένας εις την οργανική θέση του άλλου, πληρουµένων βέβαια των λοιπών προϋποθέσεων περί της αυτής κατηγορίας και της κατοχής των απαιτουµένων τυπικών προσόντων. Ειδικότερα, η αµοιβαία ταυτόχρονη µετάταξη ουδέν πρόβληµα δηµιουργεί στην οργάνωση και λειτουργία των φορέων προέλευσης και υποδοχής, µη αλλοιουµένης της σύνθεσης του προσωπικού ή του προγράµµατος των υπηρεσιών. Εν προκειµένω χρήζουν µνείας και οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 67 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, εκ των οποίων προκύπτει, ότι κατ εξαίρεση επιτρέπεται η µετάθεση υπαλλήλου, που διανύει ακόµη την διετή δοκιµαστική περίοδο, σε περίπτωση αµοιβαίας αίτησης υπαλλήλων. Όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, ο νοµοθέτης του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθιερώνει την ευνοϊκή ή άλλως την εξαιρετική µεταχείριση των αµοιβαίων αιτήσεων περί υπηρεσιακών µεταβολών, κατά παρέκκλιση των γενικών ισχυουσών διατάξεων. Υπ αυτό το πρίσµα και ο νέος θεσµός των αµοιβαίων µετατάξεων θα πρέπει ερµηνευτικώς να υπαχθεί εις ένα εξαιρετικό καθεστώς, αποκλειοµένης εν προκειµένω της εφαρµογής της γενικής απαγορευτικής διάταξης του άρθρου του άρθρου 73 1 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και της δι αυτών γενοµένης γραµµατικής και τελολογικής ερµηνευτικής προσέγγισης των νέων διατάξεων του άρθρου 19 3α του Νόµου 3801/2009, προκύπτει ότι η διενέργεια αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως και τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων που τάσσει η ανωτέρω διάταξη, επιτρέπεται ακό- µη και για υπαλλήλους που διανύουν την διετή δοκιµαστική περίοδο του άρθρου 40 του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, ενόψει της διχογνωµίας που επικρατεί επί του επίµαχου ζητήµατος των αµοιβαίων µετατάξεων δόκιµων υπαλλήλων, πιθανολογείται ότι,η λύση θα δοθεί από τα αρµόδια ιοικητικά ικαστήρια κατόπιν προσφυγής τινός υπαλλήλου για ακύρωση ενδεχόµενης απόρριψης σχετικού αιτήµατος για αµοιβαία µετάταξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Y & & , 16-4-2008 37 48840/ 6 151 80 : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. ( . -

Y & &  , 16-4-2008  37 48840/ 6 151 80  : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. (  . - Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-4-2008 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα).

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα). ΠΡΟΣ Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Λαμίας, αριθ.2, Αθήνα). -------------------- ------------------- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Μου τέθηκαν από την ΟΕΝΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα