ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας («Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε»)... 1 Καθορισμός προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι)... 2 Έκταση εφαρμογής Κανονισμού Ασφαλίσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 552/ απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί ων «Συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα για την ει σαγωγή των δημητριακών καρπών για ανθρώπι νη κατανάλωση»... 4 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομο γενή Ιλινκάροβ Ιγκόρ του Πέτρ κ.λπ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3α/ (1) Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας («Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε»). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπι ακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/Α/2004). 2.Τις διατάξεις του ν. 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινω νικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210/Α/2005). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18,του ν. 2190/1994 «Σύ σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης (ΦΕΚ 151/Α/2004). 4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005 )και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. 6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/τ. Α / ). 7. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/τ.Β/ ). 8. Τις υπ αριθμ. 8/ και 19/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ ΑΕ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με δια κριτικό τίτλο (Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε ),το περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσε ων και γενικά κάθε θέματος του προσωπικού που έχει σχέση με την εργασία του στην «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (εφ εξής αναφερόμενη στον παρόν ως «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.») Στον παρόντα Κανονισμό υπάγονται όλοι οι ερ γαζόμενοι που απασχολούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού ή ειδικότητας Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους έμμισθους Δικηγόρους Νομικούς Συμβούλους που συνδέονται με σχέση έμμι σθης εντολής και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και οι ειδικοί νόμοι Κάθε προσλαμβανόμενος στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δικαι ούται να λαμβάνει γνώση των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.1. Η ακριβής τήρηση του Κανονισμού είναι υποχρεω τική για όλους τους εργαζόμενους σ αυτήν, καθ όσον αφορά άμεσα το θετικό κλίμα στις εργασιακές σχέσεις,

2 24604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την εύρυθμη, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινό συμφέρον της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και των εργαζομένων σ αυτήν, καθώς και με την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στην οποία η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε αποβλέπει. Άρθρο 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.1. Το προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. διακρίνεται σε: τακτικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και με σύμβαση αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων όπως αυτές προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,. Το τα κτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των οργανικών θέσεων διανύει δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας έξι (6) μηνών κατά την οποία χαρακτηρίζεται ως δόκιμο προσωπικό. Το νεοπροσληφθέν προσωπικό δεν προσλαμβάνεται απευθείας ως τακτικό προσωπικό. Η διαδικασία ένταξης του δόκιμου υπαλλήλου στο τακτικό προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος του παρόντος Κανονισμού έκτακτο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, πλέον των οργανικών θέσεων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Άρθρο 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.1. Το προσωπικό προσλαμβάνεται όπως προβλέπε ται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδρυτικού νόμου 3293/2004 της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (ΦΕΚ 231/τ. α / ) και του άρθρου 14 του Προσωρινού Κανονισμού Εσωτε ρικής Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ αρίθμ. Υ3α/38841/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 751/τ. β / ). Η σχέση εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης των θέσεων εργασίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., οι κατηγορίες, οι κλάδοι, οι ειδικότητες, ο αριθμός, τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας του προς πρόσληψη προσωπικού θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 4.2 Οι διαδικασίες πρόσληψης διαμορφώνονται ανά κατηγορία προσωπικού κατά τα οριζόμενα εκ του ν. 2527/1997 όπως αυτός ισχύει, και έχουν ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Προκήρυξη των θέσεων Τα κριτήρια πρόσληψης του ιατρικού προσωπικού καθορίζονται βάσει της προκήρυξης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου, Επιτροπές Επιλογής και Αξιολόγησης Ιατρών. Στις Επιτροπές αυτές μετέχει: α) ιατρός της υπό κρίση ει δικότητας, β) ο αρμόδιος διευθυντής ή υποδιευθυντής ή προϊστάμενος τμήματος της αντίστοιχης υπηρεσί ας, γ) ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, δ) ο Διευθύνων Σύμβουλος και ε) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά προτίμηση Ιατρός. Η Επιτροπή δύναται να λειτουργεί με απαρτία της πλειοψηφίας των (3/5) μελών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει ένα (1) μέλος ιατρό εκτός εταιρείας, εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανωτέρω θέσεις (α) και (γ). Στις Επιτροπές Επιλογής και Αξιολόγησης Ιατρών δύνανται να μετέχουν κατά περίπτωση και ειδικοί επι στήμονες κατ αντιστοιχία με την προς αξιολόγηση ειδικότητα. Γ. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις εκδηλώσε ως ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και ελέγχει τα στοιχεία των αιτήσεων. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά τον έλεγχο των στοιχείων των αιτήσεων, συντάσσει για κάθε υπο ψήφιο Έντυπο Ειδικής Αξιολόγησης όπου αναγράφεται η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου, βάσει των καθοριζόμενων στην αντίστοιχη προκήρυξη κριτηρίων. Εν συνεχεία, η εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης συ ντάσσει για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ξεχωριστά Πίνακα Κατάταξης όλων των υποψηφίων κατά φθίνου σα σειρά προτεραιότητας βάσει του οποίου καλεί σε συνέντευξη τους επικρατέστερους αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λίστα των επιλε γέντων υποψηφίων ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για την πρόσληψη του λοιπού υγειονομικού και τεχνι κού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων, η διαδικασία περιλαμβάνει: Α. Προκήρυξη των θέσεων. Τα κριτήρια πρόσληψης του λοιπού υγειονομικού και τεχνικού προσωπικού καθορίζονται βάσει της προκήρυ ξης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης έως και επταμε λούς (7μελούς) συνθέσεως, τα μέλη της οποίας ορίζο νται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ανάλογα με την ειδικότητα του υπό πρόσληψη προσωπικού. Στην ως άνω επιτροπή μετέχουν: ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Πρόεδρος, καθώς επίσης ο Διευθυντής της αντίστοιχης υπηρεσίας των υπό κρίση κατηγοριών προσωπικού και ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις Επιτροπές Αξιολόγησης δύνανται να μετέχουν κατά περίπτωση και ειδικοί επιστήμονες κατ αντιστοι χία με την προς αξιολόγηση ειδικότητα Γ. Εν συνεχεία, ακολουθείται η διαδικασία επιλογής όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η διαδικασία πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως αυτός ισχύει. Ως διοικητικοί υπάλληλοι νοούνται οι προσλαμ βανόμενοι για την άσκηση της διοικητικοοικονομικής λειτουργίας της εταιρείας ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η πλήρωση θέσεων των διευθυντικών στελεχών (γε νικών διευθυντών, διευθυντών, υποδιευθυντών) πραγμα τοποιείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απευθείας πρόσληψη, εσωτερική τοποθέτηση, απόσπα ση ή κατ άλλον τρόπο προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις Ειδικές διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ειδικών κατηγοριών προσωπικού υπερισχύουν των ρυθ μίσεων του παρόντος Κανονισμού Για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και εφ όσον το προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθεται σε επιστήμονες ή άλλους ειδικούς με συμβάσεις η εκτέ λεση συγκεκριμένου έργου. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζεται το έργο, ο χρόνος παράδοσης αυτού και το ύψος της αμοιβής Κάθε προσλαμβανόμενος οφείλει να προσκομί σει, εντός των προς τούτο τασσομένων προθεσμιών, όλα τα από το νόμο και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. απαιτούμενα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα Η διαδικασία πρόσληψης διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο. Κανείς προσλαμβανόμενος δεν αναλαμβάνει εργασία, πριν ολο κληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες. Η πρόσληψη ανακοι νώνεται στους ενδιαφερόμενους με σχετικό έγγραφο του ως άνω Τμήματος, με το οποίο καθορίζεται και η ημερομηνία ανάληψης εργασίας. Εάν ο προσλαμβα νόμενος δεν αναλάβει εργασία μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ορισμού της ανάληψης εργασίας, η πρόσληψη ακυρώνεται Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καταρτίζεται εγγράφως σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 156/ Για κάθε εργαζόμενο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μετά την πρόσληψή του, καταρτίζεται και τηρείται προσωπικό μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή και υπηρεσια κή του κατάσταση (μεταθέσεις, άδειες, ποινές κ.λπ.) Κατά την πρόσληψή του, κάθε εργαζόμενος διανύει 6μηνη περίοδο δόκιμης υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας και πριν τη λήξη του εξαμήνου, ο υπάλληλος αξιολογείται και εν συνεχεία ο αρμόδιος διευθυντής εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος αποφασίζει την ένταξη του δόκιμου υπαλλήλου στο τακτικό προσωπικό. Κατά την αξιολόγηση εκάστου δόκιμου συνεκτιμούνται τα προσόντα του, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξι ολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου, λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του, η καταλ ληλότητά του, αξιολογείται η εργασία του, η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ενδιαφέρον του και η αφοσίωσή του στην εργασία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δόκιμης υπηρεσίας ο υπάλληλος μπορεί να απολυθεί για λόγους που ανά γονται στην υπηρεσία του, μόνο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος της δοκιμαστικής υπηρεσίας αποτελεί πραγ ματικό χρόνο υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο δόκιμος κριθεί οριστικά ακατάλ ληλος, η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν ανανεώνεται και η συμβατική σχέση παύει να υφίσταται. Άρθρο 5 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 5.1. Στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. διορίζονται Έλληνες και Ελληνί δες πολίτες καθώς και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο διορισμός αλλο δαπών μη υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περιπτώσεις Δεν διορίζονται: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ τές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδη σης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. γ) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι στία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περί πτωσης γ, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. ε) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. στ) Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπα ράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. Η αμνηστία και η χάρη με άρση των συνεπειών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού ή πρό σληψης εφόσον έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπό του Συντάγματος νομοθετικές πράξεις. ζ) όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορι σμού. Το αυτό ισχύει και για τα κωλύματα διορισμού Στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. διορίζονται όσοι είναι υγιείς. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο εργαζόμενος, με την κατάλ ληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 5.5 Οι θρησκευτικές, πολιτικές και ιδεολογικές πε ποιθήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν κώλυμα πρό σληψης. Άρθρο 6 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1. Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ερ γασίας του προσωπικού καθορίζεται με αποφάσεις της Διοίκησης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται από το νόμο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις διαιτητικές αποφάσεις και τις ατομικές συμβάσεις ερ γασίας. Το προσωπικό υποχρεούται να προσέρχεται ανελλι

4 24606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πώς κατά την ορισμένη ώρα ενάρξεως της εργασίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την ώρα λήξης της εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις ανωτέρω αποφάσεις Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να αξιώνει την απασχόληση του προσωπικού πέρα από το συμβατικό ωράριο και μέχρι να συμπληρω θεί ο νόμιμος χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης για κάθε κατηγορία εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι προσφέ ρουν πέραν του συμβατικού ωραρίου και την ανωτέρω επιπλέον απασχόληση. Η επιπλέον απασχόληση δεν επιτρέπεται να εκτελείται χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση ή εντολή του αρμόδιου διευθυντή Από τις προστατευτικές διατάξεις για τα ανώ τατα χρονικά όρια εργασίας, την αποζημίωση για την επιπλέον απασχόληση, εργασία κατά τη νύχτα, Κυρια κή, αργία και την υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση εξαιρούνται οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων και οι ασκούντες γενική διεύθυνση και γενική εποπτεία Οι ώρες έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργα σίας, καθώς και της τυχόν μεσημβρινής διακοπής ορί ζονται από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 7 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τόπος εργασίας για το προσωπικό θεωρείται κάθε χώρος δραστηριότητας της εταιρείας, στην Αττική ή στην επαρχία. Άρθρο 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8.1. Τοποθέτηση υπαλλήλων Κάθε εργαζόμενος, μετά την πρόσληψή του, το ποθετείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αρμόδια εξουσιοδοτημένου Διευθυντή σε οργα νική θέση για την κάλυψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμ βούλου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την ειδίκευση που διαθέτουν Η τοποθέτηση εργαζομένου στη θέση εργασίας συνεπάγεται, αυτόματα, την ανάληψη από μέρους του, των δικαιοδοσιών και των αντίστοιχων ευθυνών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της θέσης αυτής, όπως περιγράφονται στον Κανονι σμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και όπως ανατίθενται με αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου και εσωτερικές εγκυκλίους της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε Είναι δυνατή η προσωρινή αναπλήρωση οποιασ δήποτε θέσης της Διοικητικής Βαθμίδας του ιδίου κλά δου και της ίδιας κατηγορίας εάν προκύψουν λόγοι προσωπικού κωλύματος του νομίμως κατέχοντος για όσο διάστημα απαιτείται Αλλαγή θέσης εργασίας Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την κάλυψη υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών τοπο θετείται το προσωπικό σε αρμοδιότητες και καθήκοντα άλλης θέσης εργασίας, εφ όσον διαθέτει τα απαιτού μενα, για τη νέα θέση εργασίας, προσόντα. Επιτρέπε ται η απασχόληση του προσωπικού σε διαφορετική ή παράλληλη θέση εργασίας από αυτή της ειδικότητά του, εφ όσον οι λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας το επιβάλλουν. Αλλαγή θέσης εργασίας δύναται να γίνει και ύστερα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, με τις ίδιες όπως ανωτέρω, προϋποθέσεις Σε περίπτωση αλλαγής θέσης ή αντικειμένου ερ γασίας δεν επιτρέπεται μείωση των αποδοχών του ερ γαζομένου. Δεν θεωρείται μείωση αποδοχών, συνεπεία αλλαγής θέσης, παύση καταβολής χρηματικών ποσών ή επιδομάτων που συνδέονται με την απασχόληση (το πρόγραμμα εργασίας, τις ειδικές υπευθυνότητες κ.λπ.) στην προηγούμενη θέση Μετατάξεις Μετάταξη είναι η τοποθέτηση του προσωπικού σε οργανική θέση διαφορετικής κατηγορίας ή ειδικότητας από αυτήν της οργανικής θέσης την οποία κατέχει Οι μετατάξεις διενεργούνται: για την κάλυψη υφιστάμενων λειτουργικών ανα γκών για λόγους υγείας για λόγους κατάργησης οργανικής θέσης για λόγους απόκτησης νέων τυπικών προσόντων εφόσον αυτά αποκτήθηκαν μετά την πρόσληψη Οι μετατάξεις διενεργούνται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μετά από απόφαση του Δι ευθύνοντος Συμβούλου Οι μετατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις θέσεις εργασίας που μετατάσσονται και απασχολούνται σύμφωνα με το ωράριο και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτής. Άρθρο 9 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.1. Τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζονται από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Κα τάστασης Προσωπικού και από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, καθώς και τις εγκυκλίους και οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκτελούν την ερ γασία που τους ανατίθεται, με προθυμία και επιμέλεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται εκ του νόμου, τους όρους της συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας και τις γενικές ή ειδικές οδηγίες και εντολές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Ειδικότερα: Κάθε εργαζόμενος οφείλει να είναι επιμελής και προ σεκτικός στην εκτέλεση της εργασίας του και να συμ μορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες των Προϊστα μένων του και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Επίσης, κάθε εργαζόμενος οφείλει να αποφεύγει κατά την εργασία του οποιαδήποτε ενέργεια, σκόπιμη ή όχι, που μπορεί, κατά την αντικειμενική κρίση, να δια ταράξει την εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ακριβείς στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους και να περιφέρονται σε άλλους χώ ρους εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τη ρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που ορίζει ο νόμος, καθώς και τις οδηγίες και εντολές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την προστασία της σωματικής ακεραιότητας τόσο των ίδιων, όσο και των νοσηλευομένων σε κάθε υγειονομική μονάδα ευθύνης της εταιρείας, είτε αυτές δίδονται προ φορικά, είτε με έγγραφα που αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Το προσωπικό δεν δικαιούται να ασκεί επιχειρημα τικές δραστηριότητες που αντίκεινται στα συμφέροντα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια προς τους συναδέλφους τους, καθώς και προς τους συναλλασσόμενους με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους σε κάθε υγειονο μική μονάδα ευθύνης της εταιρείας, απαιτείται προσε κτική μεταχείριση, συμπεριφορά και προθυμία απέναντι στους νοσηλευόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα για τα δικαιώματα των ασθενών νομοθεσία. Κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στον ίδιο ή σε συνάδελφό του κατά την ώρα της εργασίας. Δεν επιτρέπεται η παροχή σε πρόσωπο ξένο προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τις τεχνικές, τα απόρρητα, τις διαδικασίες και οποιο δήποτε γενικά υλικό ή εμπιστευτική πληροφορία, που περιήλθε σε γνώση του ή στην κατοχή του από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή από τις εγκαταστάσεις της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. οποιουδήποτε αντικειμένου, υλικού, εγ γράφου και γενικά περιουσιακού στοιχείου χωρίς έγγρα φη άδεια της Διοίκησης της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δικαιούται να επιβάλλει οποιοδήποτε μέτρο για τη διασφάλιση της περιουσίας της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρονται ιε ραρχικά για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί ή προ κύπτει κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε απαγορεύεται να δέχεται φιλοδωρήματα ή προς φύλαξη αντικείμενα ασθενών. Το προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε, για το οποίο κατά περίπτωση αποφασίζεται να φέρει στολή εργασίας, υποχρεούται να φέρει καθ όλη τη διάρκεια της ερ γασίας του τη στολή αυτή, που καθορίζεται με κάθε λεπτομέρεια σε αντίστοιχη απόφαση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε ερ γαζόμενου. Ιδιαίτερα το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να φέρει κοσμήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Το προσωπικό υποχρε ούται να διατηρεί τη στολή απολύτως καθαρή και σε άριστη κατάσταση, χωρίς προσθήκες, αλλαγές και οποιεσδήποτε αλλοιώσεις. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να φέρει κατά τη διάρ κεια της εργασίας του ανηρτημένη στη στολή ή στα ενδύματά του, στο αριστερό ή δεξιό άκρο του στήθους του, την υπηρεσιακή του ταυτότητα που του προμήθευει η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να λαμβάνουν γνώση των εντολών και των οδηγιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., που είναι ανηρτημένες στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. κάθε αλλαγή της διεύθυνσης της κα τοικίας ή μεταβολή της οικογενειακής κ.λ.π. κατάστασης αυτού, προσκομίζοντας συγχρόνως τα έγγραφα που πιστοποιούν αυτή τη μεταβολή. Οι προϊστάμενοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι υφιστάμενοί τους να λαμβάνουν γνώση κάθε ισχύουσας και εκδιδόμενης εκάστοτε γενικής ή ειδικής εντολής, εγκυκλίου ή οδηγίας που τους αφορά προσωπικά ή αφορά το τμήμα που εργάζονται. Επίσης, οφείλουν να επιτηρούν και να ελέγχουν εάν οι γενικές ή ειδικές αυτές εντολές, οδηγίες ή εγκύκλιοι της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εφαρμόζονται ορθά. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται, χωρίς ρητή άδεια του προϊσταμένου τους, να δέχονται ιδιωτικές επισκέ ψεις κατά την ώρα της εργασίας τους. Απαγορεύεται η εισαγωγή και κατανάλωση οινο πνευματωδών ποτών στους χώρους εργασίας Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγο παραμονή των εργα ζομένων στους χώρους εργασίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μετά το πέρας του ωραρίου. Άρθρο 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μεριμνά για την επιμόρφωση των εργαζομένων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο της υπηρεσίας του εργαζομένου. Η συμμετοχή του εργαζομένου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον εργαζόμενο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γί νεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμ μετοχή του εργαζόμενου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται τα οργανωμένα προ γράμματα ή κύκλοι που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ή πιστοποιητικού. Άρθρο 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης του ερ γαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό ντος, σε ετήσια βάση ή κατά περίπτωση με τη συχνότη τα που ορίζεται από την παράγραφο του παρόντος Κανονισμού, και σύμφωνα με τυχόν ειδικές διαδικασίες και εξειδικευμένα κριτήρια που ορίζει η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι ενιαίο για όλους τους εργαζομένους, πλην του ιατρικού προσωπικού, για το οποίο ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο του παρόντος.

6 24608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση της επί δοσης του εργαζομένου, του βαθμού επίτευξης των εργασιακών του στόχων, αλλά και της γενικότερης στάσης, συμπεριφοράς και προσωπικότητάς του στο επίπεδο που αυτή επηρεάζει την επαγγελματική του απόδοση και τις σχέσεις στο χώρο εργασίας του. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα με την ενεργό συμμετοχή και αποδοχή του αξιολογούμενου Η συχνότητα αξιολόγησης ορίζεται, ανά κατηγο ρία υπαλλήλων, ως εξής: α. Νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι, καλούμενοι ως δόκιμοι: αξιολογούνται μετά τη συμπλήρωση των πρώτων έξι (6) εβδομάδων απασχόλησης. β. Εργαζόμενοι με διαπιστωμένα προβληματική από δοση: τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία αξιολόγηση, με την οποία διαπιστώθηκε προβληματική απόδοση. γ. Διευθυντές, Προϊστάμενοι και Υπεύθυνοι Τμημά των: η τακτική τους αξιολόγηση γίνεται ανά εξάμηνο ή ετησίως. δ. Λοιπό προσωπικό: η τακτική αξιολόγηση γίνεται ανά έτος και μέσα στο πρώτο δίμηνο του επομένου έτους Ως Αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο Διευθυντής της Υπηρεσίας του αξιολογούμενου. Αξιο λογητής των Διευθυντών Υπηρεσιών είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρόλος του αξιολογητή είναι να αξιολογήσει την απόδοση του εργαζόμενου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται σε αυτό, με ευθυκρισία και αντικειμενικό τητα, αφού καλέσει τον αξιολογούμενο σε προσωπική συνέντευξη Οι αξιολογούμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν ενυ πόγραφα γνώση των συμπληρωμένων εντύπων αξιολό γησής τους από τον αξιολογητή Ο αξιολογούμενος δικαιούται να υποβάλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση, ένσταση κατά του αποτελέσματος της αξιο λόγησης Αρμόδια για την κρίση των ενστάσεων όλου του προσωπικού, πλην των Διευθυντών και των ιατρών, είναι Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται από δύο (2) Διευθυντές και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο. Ως μέλος της Επιτροπής δεν ορίζεται ο Δ/ντής της Υπηρεσίας του υποβάλλοντος την ένσταση εργαζομένου. Τα δύο μέλη της ως άνω Επιτροπής ορί ζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιο όργανο για την κρίση των ενστάσε ων των Διευθυντών και των ιατρών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Τα έντυπα αξιολόγησης καταρτίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, και εγκρί νονται ως προς το περιεχόμενό τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έντυπα αξιολόγησης συμπληρώνονται και υπογρά φονται από τους εκάστοτε αξιολογητές και αξιολογού μενους και εν συνεχεία τοποθετούνται στους φακέλους των εργαζομένων Το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά κρι τήρια τα οποία έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, ευθυκρισίας και διαφάνειας κατά την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, το σύστημα βασίζεται αφενός στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του βαθ μού επίτευξης συγκεκριμένων, ανά ειδικότητα, στόχων και αφετέρου σε ποιοτικά κριτήρια που αφορούν στη γενικότερη εργασιακή συμπεριφορά και προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου. Οι εργασιακοί στόχοι και τα κριτήρια του συστήματος αξιολόγησης προσδιορίζονται, αρχικώς, από τον Διευθυ ντή της εκάστοτε Διεύθυνσης και εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος και εισηγείται για την τελική έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εγκε κριμένοι στόχοι γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους με την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης Η αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικό της Α.Ε.Μ.Υ. πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από Ειδικές Επιτρο πές Αξιολόγησης Ιατρών, οι οποίες συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις εν λόγω Επιτροπές, μετέχουν οι ακόλουθοι: α. ο αρμόδιος Διευ θυντής, β. ο Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, και γ. ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το σύστημα αξιολόγησης του ιατρικού προσωπικού θα διευκρινιστεί σε σχέση με τα ποιοτικά ποσοτικά κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας έκαστου, με εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Άρθρο 12 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και των αποσπασμένων σε αυτή υπαλλήλων, καθορίζονται με βάση τα Μισθολογικά Κλιμάκια και τις Αποδοχές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., τις διατάξεις του ιδρυτικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Νόμου 3293/04 (ΦΕΚ 231/τ.α / )] και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται ρείας που εγκρίνονται νόμιμα Οι αποδοχές του μισθωτού καταβάλλονται δε δουλευμένες εντός του πρώτου πενθημέρου (5) του επομένου μήνα Η εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών γίνε ται στα γραφεία ή στους τόπους εργασίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου σε Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται κάθε φορά η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του ερ γαζόμενου δεν καταβάλλονται αποδοχές. Επί μερικής παροχής εργασίας (μειωμένο ωράριο) καταβάλλονται αποδοχές μειωμένες αναλόγως Σε περίπτωση ασθένειας μισθωτού, που διαπιστώ νεται αρμοδίως, του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και 5 του α.ν. 178/1967, αποδοχές. Σε περίπτωση μη παρο χής εργασίας λόγω ανυπαίτιου κωλύματος γενικώς, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές που προβλέπουν τα άρθρα του Αστικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις των υποχρεωτικών αργιών (25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, Πρωτομαγιά, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου και 25η Δεκεμβρίου), στο προσωπικό που εργάσθηκε καταβάλλονται αποδοχές, όπως ορίζει εκάστοτε η ερ γατική νομοθεσία Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού επιτρέπονται: α. Από προκαταβολές που έδωσε η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έναντι αποδοχών. β. Από πρόστιμα που επιβλήθηκαν βάσει του παρό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ντος Κανονισμού, μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των μηνιαίων αποδοχών. γ. Από φόρους και χαρτόσημο υπέρ του Δημοσίου και από εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών κατά τις οικείες διατάξεις. δ. Από άλλη αιτία όπως ο νόμος ορίζει. Άρθρο 13 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ι άδειες του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δια κρίνονται σε: (α) Κανονική άδεια. (β) Αναρρωτική άδεια. (γ) Ειδικές άδειες, μετά ή άνευ αποδοχών (άδεια υπη ρεσιακής εκπαίδευσης, άδεια για επιμορφωτικούς ή επι στημονικούς λόγους, άδεια εξετάσεων κ.λπ.) Οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι οικείοι νόμοι, συλλογικές ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται και κάθε άλλη άδεια που τυχόν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ., ανάλογα με την ειδικότητα τους Η κανονική άδεια χορηγείται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και η διάρ κειά της καθορίζεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νο μοθεσίας. Είναι δε δυνατόν να ανακληθεί για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακής ανάγκης ή να διακοπεί κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και μετά από εκτίμηση των προβαλλομένων λόγων διακοπής. Το προσωπικό οφείλει αμέσως μετά την λήξη της άδειας να επανέλθει στη θέση του. Υπέρβαση κανονικής άδειας ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη απουσία, αποτελεί πειθαρχικό παρά πτωμα και δεν καταβάλλονται αποδοχές για το χρονικό διάστημα που διαρκεί Το προσωπικό που για λόγους ασθένειας αδυ νατεί να εκτελέσει την υπηρεσία του, δικαιούται άδεια ασθένειας με αποδοχές σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. διατηρεί το δικαί ωμα να ελέγξει τη δηλωθείσα ασθένεια με ιατρό της επιλογής της Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να χο ρηγείται στο προσωπικό, κατόπιν γραπτής αιτήσεώς του, και μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβού λου, άδεια άνευ αποδοχών, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβού λιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Αν ο εργαζόμενους δεν αναλάβει καθήκοντα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. Η αναγνώριση του χρόνου της άδειας άνευ αποδοχών στις ως άνω περιπτώσεις ως χρόνου πραγματικής ή μη υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό. Άρθρο 14 ΗΘΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η οικεία Διεύθυνση μπορεί να εισηγηθεί αιτιολο γημένα στη Διοίκηση της εταιρείας την απονομή ηθικών αμοιβών, οι οποίες είναι: έπαινος τιμητική άδεια με αποδοχές Οι ηθικές αμοιβές χορηγούνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος διακρίθηκε λόγω της διαγωγής του κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή των εξαίρετων πράξεων του εντός υπηρεσίας. Το τι συνιστά εξαιρετική πράξη, καθώς και το είδος της αντι στοιχούσας ηθικής αμοιβής καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται στους εργαζόμενους από την εταιρεία μετά από έγγραφη και αιτιολογημένη πρόταση των Προϊσταμένων τους. Η απονομή ηθικών αμοιβών συνεκτιμάται κατά την κρίση για την εξέλιξη του προσωπικού Ο αριθμός των ημερών της χορηγούμενης τι μητικής άδειας καθορίζονται κατά την κρίση της Δι οίκησης Αρχείο Ηθικών Αμοιβών τηρείται από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Άρθρο 15 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γενικά Η τήρηση της πειθαρχίας και της τάξεως στο χώρο εργασίας και καθ όλη την διάρκειά της προάγει τόσο τα συμφέροντα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όσο και τα συμφέροντα των εργαζομένων, αφού η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Μέσα στα πλαίσια της πρακτικής και της πολιτικής της εταιρείας, κάθε παράπτωμα κρίνεται πρωτίστως, σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Τα γεγονότα και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το κάθε παράπτωμα, εξετάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Η πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται στους εργαζό μενους είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος. Η επιβαλλόμενη ποινή κοινοποιείται εγγράφως στον εργαζόμενο, ο οποίος και υπογράφει για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται στους ερ γαζόμενους με βάση τις διατάξεις που ορίζονται στον Κανονισμό Εργασίας περιέρχονται στην Εργατική Εστία, όπως ο νόμος ορίζει Πειθαρχικά Παραπτώματα α. Γενικά Κάθε παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος με πρά ξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τα συμφέ ροντα της εταιρείας, να κλονίσει την πειθαρχία ή να μειώσει το κύρος της ή την επαγγελματική υπόληψη οποιουδήποτε εργαζόμενου, αποτελεί πειθαρχικό πα ράπτωμα. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από: 1) τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού και του παρόντος Κανονισμού,

8 24610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2) τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβα ση, 3) τις οδηγίες που ισχύουν κάθε φορά, 4) τη συναλλακτική πίστη και τα κρατούντα εκάστοτε χρηστά ήθη. β. Περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων Τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: 1. Η εκτέλεση της εργασίας για χρόνο λιγότερο από το καθορισμένο ωράριο, που είναι συνέπεια αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης απουσίας ή αργοπορίας ή πρόωρης αναχώρησης ή διακοπής χωρίς ουσιαστικό λόγο ή σχε τική άδεια, ή η απασχόληση σε ενασχολήσεις ξένες ή άσχετες με την εργασία που έχει ανατεθεί στον ερ γαζόμενο. 2. Η πλημμελής εκτέλεση των ανατεθειμένων καθη κόντων του εργαζόμενου, όπως ορίζονται στη σύμβαση και απορρέουν από τη θέση εργασίας του. 3. Η άρνηση ή η αδικαιολόγητη αναβολή στην εκτέ λεση των εντολών ή οδηγιών που δίνει η Διοίκηση ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η χρησιμοποίηση πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας για προσωπικό όφελος, η άσκηση κριτικής προς την εταιρεία κατά τρόπο υβριστικό και η συνεχής κακή διαγωγή κατά την άσκηση των καθηκόντων. 4. Η κάθε κατάχρηση εξουσίας, η απρεπής ή βάναυση συμπεριφορά, η μεροληψία, η αποσιώπηση ή εσκεμμέ νη παράλειψη εξέτασης των υποβαλλόμενων από τους πολίτες παραπόνων. 5. Η συστηματική ή η αποδειγμένη αδιαφορία για την προστασία και διαφύλαξη των περιουσιακών συμφερό ντων και δικαιωμάτων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η φθορά υλικών ή μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων από βαριά αμέλεια ή δόλο, η μη σωστή χρήση των μηχανημάτων, η κλοπή εμπορευμάτων και γενικά προϊόντων της εταιρείας, η εγκατάλειψη ή η ανεπίτρεπτη χρήση ή η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και η πλημμελής διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών στοιχείων. 6. Η άρνηση του εργαζόμενου σε περίπτωση ασθενεί ας να προσκομίσει ιατρικές βεβαιώσεις ή να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από ιατρό ή θεραπευτήριο που συ νεργάζεται η εταιρεία. 7. Η μη τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. 8. Η απρεπής συμπεριφορά έναντι των συναδέλφων, των νοσηλευομένων των υγειονομικών μονάδων ευ θύνης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή παντός τρίτου, που μπορεί να διασαλεύει την ομαλή λειτουργία, την τάξη και την πειθαρχία στο εσωτερικό της εταιρείας ή να βλάψει την φήμη της. 9. Η υποβολή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης ή βεβαί ωσης σχετικά με στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 10. Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας, προ ερχομένης από πρόσωπα, τις υποθέσεις των οποίων διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειρισθεί υπό οποιαδή ποτε ιδιότητα (ασθενείς, προμηθευτές ή εργολάβους) ο εργαζόμενος. 11. Η τέλεση κακουργήματος ή κάποιου από τα πλημμε λήματα της κλοπής υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογρα φίας, εκβίασης και περί ναρκωτικών, εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη, καθώς και η πάσης φύσεως κατάχρηση, απάτη και απιστία περί τη διαχείριση Δικαιοδοσία Ποινές Διαδικασία α. Την πειθαρχική εξουσία ασκούν το Διοικητικό Συμ βούλιο ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και των τμημάτων αντί στοιχα, της εταιρείας. β. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: (α) Προφορική Παρατήρηση. (β) Προφορική Επίπληξη. (γ) Έγγραφη Επίπληξη. (δ) Πρόστιμο, μέχρι ενός τρίτου (1/3) του μηνιαίου μι σθού για κάθε παράπτωμα, που υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου και παρακρατείται από το μισθό του πρώτου μηνός μετά την κοινοποίηση της απόφασης. (ε) Προσωρινή παύση εργασίας, μέχρι δύο (2) μηνών άνευ αποδοχών για κάθε ημερολογιακό έτος και εφό σον ο εργαζόμενος υποπέσει σε σοβαρή πειθαρχική παράβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει όλες τις παραπάνω ποινές, λειτουργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, για όλο το προσωπικό, μπο ρεί να επιβάλλει τις ποινές υπό τα στοιχεία (α) έως και (δ) ενώ για την επιβολή της ποινής της προσωρινής παύσης άνω των δέκα (10) ημερών εισηγείται σχετικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Διευθυντές μπορούν να επιβάλουν μόνο τις ποινές υπό τα στοιχεία (α) έως και (δ), μέχρι το 1/25 του κατα βαλλόμενου μηνιαίου μισθού. Οι Προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν τις ποινές υπό τα στοιχεία (α) έως και (γ). Όργανο αρμόδιο για την επιβολή των ανωτέρων πει θαρχικών ποινών μπορεί να επιβάλλει και τις κατώτε ρες ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να εξετάζει κάθε πειθαρχικό παράπτωμα και να επιβάλλει κάθε ποινή. Η υπέρβαση της πειθαρχικής εξουσίας από τα όργανα της εταιρείας συνιστά αυτο τελές πειθαρχικό παράπτωμα. γ. Σε περίπτωση διαπιστώσεως πειθαρχικού παραπτώ ματος το αρμόδιο προς τούτο όργανο: i. Καλεί εγ γράφως σε απολογία τον εγκαλούμενο. Η απολογία του εγκαλουμένου υποβάλλεται μέσα σε 48 ώρες (δύο εργάσιμες ημέρες) από την παραλαβή της έγγραφης κλήσης. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά τη λήξη της με αίτημα του εγκαλουμένου και με απόφα ση του αρμοδίου οργάνου που ενεργεί την εξέταση. ii. Μετά την απολογία και εφόσον διαπιστωθεί η κα τηγορία, επιβάλλονται οι ποινές ανάλογα με την σοβα ρότητα του παραπτώματος Έφεση α. Κατά της απόφασης που επιβάλει πειθαρχική ποινή, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της ποινής που αποδει κνύεται εγγράφως, να ασκήσει έφεση. β. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης κατά της ποινής της; προσωρινής παύσης αναστέλλει την εκτέ λεση της ποινής. Τα όργανα αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου περί πειθαρ χικών ποινών, λειτουργούν ως πειθαρχικά συμβούλια. Ειδικότερα: 1) για ποινή που επέβαλε ο Προϊστάμενος ή ο Διευ

9 ΦΕΚ 1793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θυντής, η έφεση ασκείται ενώπιον της Τριμελούς Επι τροπής Αξιολόγησης. 2) για ποινή που επέβαλε ο Διευθύνων Σύμβουλος, η έφεση ασκείται στο Διοικητικό Συμβούλιο Μητρώο Ποινών Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται χρονολογικά και με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των εργαζομένων στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός, η αιτία της επιβολής αυτών και ο χρόνος αποδόσεως των προστίμων στην Εργατική Εστία και στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Αντίγραφο του μητρώου υποβάλλεται τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους στην Εργατική Εστία για το προηγούμενο έτος Καταγγελία σύμβασης και πειθαρχική διαδικα σία. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης δεν επηρε άζεται και είναι ανεξάρτητο από την πειθαρχική διαδι κασία, η οποία αποβλέπει στην ομαλή επανένταξη του εργαζομένου στην υπηρεσία του. Άρθρο 16 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μεριμνά για τους όρους καθαριότη τας και υγιεινής των γραφείων και των χώρων εργασίας, καθώς και των κοινοχρήστων γενικώς χώρων (ιματιοθή κης, κυλικείου, νιπτήρων, αποχωρητηρίων, κ.λπ.) Την υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των παραπάνω χώρων έχουν και οι εργαζόμενοι Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση όλα τα ατομικά εργα λεία και είδη ιματισμού που τους χορηγεί η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την εκτέλεση εργασίας Για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας των εργαζομένων και για τον έλεγχο τήρησής τους ισχύουν οι ειδικές διατάξεις Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέ σεις υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων εργασίας, γενικώς (κτιρίων, μηχανών, εγκα ταστάσεων, κ.λπ.) προς αποφυγήν ατυχημάτων Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στον Προϊστάμενό τους κάθε δυσλειτουργία ή βλάβη που παρουσιάζεται στις μηχανές, τα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις κ.λ.π. και η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. υποχρεούται να φροντίζει για την άμεση διόρθωση αυτών Οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οφείλουν να επιθεωρούν, πριν και μετά τη λήξη της εργασίας, την καταλληλότητα και την ασφάλεια των εργαλείων, μη χανημάτων, εγκαταστάσεων και εν γένει των χώρων εργασίας, αναφέροντας ιεραρχικά κάθε, έστω και πι θανή ανωμαλία Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αναθέτουν στο προσωπικό που έχουν στην δικαιοδοσία τους εργασία ανάλογη με τις γνώσεις, την πείρα και την ειδικότητα του καθενός, να επιβλέπουν δε την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, αναφέροντας ιεραρχικά κάθε πα ρέκκλιση Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώ νονται προς τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες κάθε Προϊσταμένου σχετικά με τον τρόπο εργασίας και τους όρους ασφαλείας και υγιεινής αυτής. Άρθρο 17 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η λύση της σχέσης εργασίας των υπαγόμενων στον παρόντα Κανονισμό μισθωτών επέρχεται με το θάνατο, την παραίτηση ή με καταγγελία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2112/1920 και του ν. 3198/1955, για όσους απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου ή με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου ή με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, βάσει του άρθρου 672 του Αστικού Κώδικα για όσους απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, καθώς και σε περίπτωση συ μπλήρωσης ορίου ηλικίας κατά τις κείμενες διατάξεις Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του εργαζομένου και υποβάλλεται εγγράφως στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτη ση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί. Ο εργαζόμενος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της παραίτησης μπορεί να ανακαλέσει αυτήν εγγράφως, εφόσον δεν έχει γίνει ήδη αποδεκτή. Ως παραίτηση (σιωπηρά καταγγελία σύμβασης) του προσωπικού θεωρείται και κάθε αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία του πέραν των πέντε (5) συνεχών εργασίμων ημερών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ F Αριθμ. Υ4α/oικ (2) Καθορισμός προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρι κής (Μ.ΥΠ.Ι). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273Α) «Ίδρυση τμημάτων Υπερβαρικής Ιατρικής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. 4 απόφαση της 150ης Ολομέλειας / του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 4. Το υπ αριθμ. ΔΥ8δ/2973/746/2001 Υ.Σ της Διεύθυν σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στον απαραίτητο εξοπλισμό, στη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού των θαλάμων αποσυμπίεσης, καθώς και των κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν

10 24612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τη προστασία των ασθενών και των εργαζομένων σε αυτούς, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις προδιαγραφές και κανόνες ασφα λείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι), ως ακολούθως: Υπεύθυνος για την οργάνωση και ασφαλή λειτουργία κάθε Μονάδος Υπερβαρικής Ιατρικής είναι ο Διευθυντής της, ο οποίος μεριμνά για την εφαρμογή των παρακάτω αναφερόμενων (ελάχιστων) προδιαγραφών λειτουργί ας, λαμβάνοντας ότι επιπλέον πρόσθετα μέτρα τυχόν απαιτηθούν για την ασφαλή λειτουργία αυτών. Άρθρο 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ Μ.ΥΠ.Ι. ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ: Α. ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ Β. ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γ. ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α. ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Διακρίνεται σε πολυθέσιο ή μονοθέσιο. Σε ευκρινές σημείο ο κατασκευαστής αναφέρει τη μέγιστη πίεση λειτουργίας, τον όγκο, βάρος και έτος κατασκευής του. Η λειτουργία του υπερβαρικού θαλάμου προυποθέτει έγγραφη έγκριση καλής λειτουργίας της κατασκευα στικής εταιρείας με αναφερόμενη χρονική περίοδο ισχύος. Α1. ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ: Διαθέτει εκτός από τον κυρίως θάλαμο και προ θάλαμο Η συμπίεση γίνεται πάντα με αέρα Οι ασθενείς εισπνέουν το θεραπευτικό μίγμα με ενσωματωμένο σύστημα στοματορινικών μασκών (BIBS SYSTEM) ή με τέντα κεφαλής (ΗEAD TENT). Τα εκπνεόμενα αέρια διοχετεύονται υποχρεωτικά εκτός του θαλάμου, στο εξωτερικό του κτιρίου με αγω γό βραχύ, προσπελάσιμο σε καθαρισμό και πλέγμα στο εξωτερικό άκρο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας προσδιορίζεται συνεχώς η συγκέντρωση (%) του οξυγόνου εντός του θαλάμου μέσω οξύμετρου, με μέγιστο όριο το 23% υπέρβαση του οποίου ενεργοποιεί ακουστικό και οπτι κό συναγερμό. Υπάρχουν στο εξωτερικό του θαλάμου ενδείξεις της θερμοκρασίας, χρόνου θεραπείας, πίεσης και ει δυνατόν υγρασίας (>50 60%) Οιαδήποτε ηλεκτρική παροχή εντός του θαλάμου δεν υπερβαίνει την τάση volt Ο φωτισμός του θαλάμου είναι ψυχρός εξωτερικά με πρόβλεψη βοηθητικού φωτισμού σε διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν επιτρέπεται εντός του θαλάμου η παρουσία ηλεκτρικών ασφαλειών με μεγάλες αντιστάσεις ( > 10 Οhm) και ηλεκτικών διακοπτών (ρελέ). Υπάρχει αεροστεγής θυρίδα για τη μεταφορά υγει ονομικού υλικού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η επικοινωνία με το εσωτερικό του θαλάμου εί ναι συνεχώς οπτική (παράθυρα εκατέρωθεν ± κάμερα) και ακουστική (επικοινωνία και σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος). Όλα τα υλικά κατασκευής του θαλάμου είναι άκαυ στα ή βραδυφλεγή. Υπάρχει σύστημα καταιωνισμού ύδατος (sprinkler) για τη κατάσβεση τυχόν πυρκαγιάς με ενεργοποίηση από το χειριστήριο ή φορητών πυροσβεστήρων ύδατος. Στην είσοδο του θαλάμου υπάρχει επιγραφή με ευκρινή γράμματα που αναφέρει ότι απαγορεύεται η μεταφορά (εντός) μικροαντικειμένων ή συσκευών ικανών να προκαλέσουν σπινθήρα. Συνιστάται: Η δυνατότητα εναλλακτικής χορήγησης και συμπιε σμένου αέρα στο σύστημα των στοματορινικών μασκών (εκτός από οξυγόνο ή άλλο μίγμα). Η παρουσία κλιματισμού ιδίως κατά τη θερινή πε ρίοδο Εφόσον η μονάδα πρόκειται να νοσηλεύει βαρέως πάσχοντες και να παρέχει εντατική νοσηλεία, ισχύουν ειδικοί όροι που αφορούν την επάρκεια του χώρου για την εκτέλεση χειρισμών ανάνηψης, την παρουσία εξει δικευμένου MONITORING και αναπνευστήρα με ειδικές προδιαγραφές, είσοδο ικανή να δέχεται τροχήλατο φορείο και ει δυνατό υποστήριξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Α2. ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ: Τοποθετείται σε χώρο με βραδυφλεγή υλικά, η χρή ση του οποίου περιορίζεται στην εφαρμογή των υπερ βαρικών θεραπειών (χώρος μόνο για θεραπείες Πέριξ του θαλάμου υπάρχει αρκετός χώρος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στον χώρο πέριξ του θαλάμου απαγορεύεται η πα ρουσία οιασδήποτε συσκευής ικανής να δημιουργήσει σπινθήρα. Οι τυχόν υπάρχουσες ηλεκτρικές συσκευές να απέχουν τουλάχιστον δυο (2) μέτρα από την είσοδο του θαλάμου. Όταν το κέλυφος του θαλάμου είναι ακρυλικό να αποφεύγεται ο φωτισμός του με λάμες φθορισμού ή ηλιακό φώς. Υπάρχει γείωση του θαλάμου και του ασθενούς. Ο θάλαμος είναι εφοδιασμένος με καταμετρητή συμπιέ σεων. Η αντικατάσταση του κέλυφους γίνεται σύμφωνα με την έγκριση του κατασκευαστή. Ισχύουν οι προυποθέσεις με τον πολυθέσιο σε ότι αφορά τη απομάκρυνση των εκπνεομένων αερίων εκτός του θαλάμου, την επικοινωνία, την θερμοκρασία, την υγρασία, τα βραδυφλεγή κατασκευαστικά υλικά και την εντατική νοσηλεία. Β. ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ Για τη λειτουργική της αυτοτέλεια απαιτείται: Η παρουσία δύο (2) τουλάχιστον αεροσυμπιεστών (1 ηλεκτροκίνητος και συνιστάται και 1 πετρελαιοκίνητος), υψηλής (>250 At) ή χαμηλής (12 At) πίεσης. Η ύπαρξη φιαλών ή δεξαμενής καταλλήλων για την αποθήκευση ποσότητας αέρα, αρκετής, ώστε να επαρκεί για την επανάληψη ενός ακόμα θεραπευτικού σχήματος. Η δυνατότητα συνεχούς ροής αέρα: πολυθέσιο=10μ3 /ανά άτομο/ανά ώρα / ανά ατμόσφαι ρα Μονοθέσιο= Lit/min. Η ανταπόκριση στον ανω τέρω ρυθμό εξαερισμού συμπεριλαμβάνει την έγκριση του κατασκευαστή. Ο τακτικός έλεγχος (6 12 μήνες) της ποιότητας του

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρεχόμενου αέρα (Εθνικές Προδιαγραφές Αναπνεόμε νου Αέρα) εφ όσον εκτελείται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή συντήρηση των αεροσυμπιεστών. Η παρουσία υπευθύνου τεχνικού (ώστε να έχει το δικαίωμα υπογραφής) με συγκεκριμένη εξειδίκευση και κατάλληλη εκπαίδευση που θα έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης τε χνικών προβλημάτων όλων των υποστηρικτικών συστη μάτων (συμπιεστές, δίκτυα, αέρα,οξυγόνου της μονάδας συμπίεσης. Οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση εντός ή επί του υπερβαρικού θαλάμου γίνεται μόνο από τη κα τασκευάστρια εταιρεία.. ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Η παροχή οξυγόνου της Μ.ΥΠ.Ι είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο δίκτυο (εφόσον υπάρχει) Προτιμάται η παρουσία υγροποιημένου οξυγόνου για λόγους ασφαλείας Η πίεση του δικτύου πρέπει να ανέρχεται σε 8 10 at ή psi για παροχή οξυγόνου σε πολυθέσιο και 4 5 at ή psi για τον μονοθέσιο. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει εφεδρική ποσότητα οξυγόνου σε φιάλες για τη χρησιμοποίηση του σε πε ρίπτωση διακοπής της κεντρικής παροχής. Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κάθε ιατρική συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρική παροχή και βρίσκεται εντός του θαλάμου πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συμβατά με τα κατωτέρω αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία.: Η τάση της συσκευής να είναι volt Απαγορεύεται η παρουσία κινητήρα (moteur) που κατά τη λειτουργία του δημιουργεί σπινθήρες Απαγορεύεται η έλλειψη γείωσης των συσκευών Απαγορεύονται ηλεκτρικές ασφάλειες άνω των 10 Ωm, διακόπτες (ρελέ) Απαγορεύεται η λίπανση ή ο καθαρισμός των συ σκευών με ελαιώδη συντηρητικά Επιτρέπεται η παρουσία συσκευής με πηγή ενέργειας μπαταρίες εφόσον η τάση είναι μικρότερη των volt. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι Νικελίου Καδμίου και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλλαγή τους κατά τη θεραπεία. Σε περίπτωση που η κυρίως μονάδα (module) βρίσκε ται εκτός του θαλάμου και εντός του θαλάμου εισέρ χονται οι ακροδέκτες (ή αισθητήρες sensors) πρέπει να διέρχονται από τις ειδικές αεροστεγείς εισόδους του θαλάμου. Οι ιατρικές συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας για την ασφαλή χρήση και λειτουργία τους σε υπερβαρικό πε ριβάλλον. Άρθρο 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Α. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ: Η Μ.ΥΠ.Ι λειτουργεί με τη παρουσία και ευθύνη εξει δικευμένου γιατρού. Οι νοσηλευόμενοι ενημερώνονται από γιατρό για τις πιθανές παρενέργειες από το υπερβαρικό περιβάλλον και αποδέχονται τη θεραπεία. Οι ασθενείς ενημερώνονται για την απαγόρευση μεταφοράς οιουδήποτε αντικειμένου ή μικροσυσκευής εντός του θαλάμου, ικανού να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα. Απαγορεύεται η είσοδος ασθενών με συνθετικό ιματισμό και συνιστάται η χρήση ποδιάς ή βαμβακερού ιματισμού. Δεν επιτρέπεται η παρουσία καλλυντικών (κρέμες) προσώπου, σπρέυ μαλλιών ή παρομοίων εύφλεκτων ουσιών. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, παρακολουθούνται συνεχώς οι ασθενείς και οι προαναφερθείσες παράμε τροι (θερμοκρασία κλπ) όπως και οι καταγραφόμενες εν δείξεις ζωικών σημείων (εφόσον υπάρχει monitoring). Απαγορεύεται η χρήση πτητικών ή λιπαρών αντι σηπτικών (αιθέρας, οινόπνευμα, βαζελινούχες κρέμες κλπ). Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επιπλοκών από τις μεταβολές της πίεσης και του όγκου (πχ βαροτραύματα ωτός). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τη παρουσία αέρα και το έλεγχο της ροής στις συσκευής παρεντερικής χορήγησης υγρών. Εφόσον απαιτηθεί η χρήση τραχεισωλήνα ή ουρο καθετήρα, η πλήρωση του αεροθαλάμου στερέωσης (cuff) γίνεται με νερό αντί αέρα. Απαγορεύεται η παρουσία υδραργυρικών πιεσομέ τρων και θερμομέτρων Ο θάλαμος καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα σύμ φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και υπάρχει τακτικό πρόγραμμα αντισηψίας του με ειδικά κατάλ ληλα υγρά. Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ.ΥΠ.Ι Το προσωπικό των Μ.ΥΠ.Ι (πολυθέσιοι θάλαμοι) εί ναι σε άμεση σχέση με το υπερβαρικό περιβάλλον και υφίσταται την επίδραση των αυξημένων περιβαλλο ντικών πιέσεων, με πιθανότητα εκδήλωσης επιπλοκών όπως βαροοτραύμα, νόσος αποσυμπίεσης, τοξικότητα οξυγόνου, δυσβαρική οστεονέκρωση κλπ. Θεωρείται επομένως απαραίτητη: Η επιλογή κατάλληλου νοσηλευτικού προσωπικού από πλευράς σωματικής ψυχικής υγείας (αποφυγή επιληψίας, κλειστοφοβίας, θυροειδικής νόσου κλπ) πριν την έναρξη εκπαίδευσής του. Ο καθορισμός ασφαλών συνθηκών για την εργασία εντός του θαλάμου (εγκυμοσύνη, χρήση αλκοόλ, φαρ μάκων κλπ). Η ετήσια υγειονομική εξέταση του προσωπικού. Η στελέχωση της Μ.ΥΠ.Ι με επαρκή αριθμό νοση λευτών, μετά πρόταση του Διευθυντή της σύμφωνα με τις εκάστοτε υπάρχουσες συνθήκες νοσηλείας (μονο θέσιος, πολυθέσιος θάλαμος, 24ωρη νοσηλεία εκτάκτων περιστατικών, εντατική νοσηλεία κλπ) ώστε να καλύ πτεται με πλήρη επάρκεια η απρόσκοπτη συνεχώς και κυρίως ασφαλής λειτουργία της. Σημειωτέον ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος πέραν της μιας φοράς εντός του θαλάμου ανά 24ωρο, του ιδίου νοσηλευτή, δεδομένου ότι η πολύωρη παραμονή του προσωπικού σε θεραπεία πχ ενός καταδυτικού ατυχήματος απαιτεί και ανάλογο αριθμό νοσηλευτών. Η κατάλληλη εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη ενημέ ρωση του προσωπικού, είναι απαραίτητη προυπόθεση που συμβάλει στην ασφάλεια της Μ.ΥΠ.Ι. Η παρουσία αναλόγων μονάδων (Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Α Γ. Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ) δημιουργεί τις προυποθέσεις

12 24614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τόσο για την εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού (ει δικότητα Παθολογικού ή Χειρουργικού τομέα, με 6μηνη εκπαίδευση σε ΜΕΘ και 12μηνη εξειδίκευση σε Μ.ΥΠ.Ι), όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού (6μηνη εκπαί δευση σε Μ.ΥΠ.Ι και 3μηνη σε Μ..Ε.Θ). Οι γιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπαιδεύ ονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ433/ /Σ.4730 (ΦΕΚ 581/Β/90) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, θεωρείται ότι πληρούν τις ανωτέρω προυποθέσεις εξειδίκευσης των γιατρών του ΕΣΥ. Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η παρουσία του υπερβαρικού θαλάμου και η απορρέ ουσα ιδιαίτερη μέριμνα για τη νοσηλεία των ασθενών σε ένα περιβάλλον με τελείως διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες κατατάσσουν διεθνώς τις Μ.ΥΠ.Ι στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας ή και σε Μονάδες Εντατικής Θερα πείας, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες προυποθέσεις. Το προσωπικό οφείλει να αποδέχεται τις ιδιαιτερό τητες του εργασιακού αυτού περιβάλλοντος. Προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον για τη προσέ λευση νοσηλευτικού προσωπικού στις υφιστάμενες και υπό δημιουργία Μ.ΥΠ.Ι συνιστάται η χορήγηση κινήτρων όπως αυτά προβλέπονται για το προσωπικό Μονάδων Εντατικής, Χειρουργείων κλπ., σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις. Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προδιαγραφών και κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των Μ.ΥΠ.Ι αποτελούν απαραίτητη προυπόθεση για την έγκριση λειτουργίας οποιαδήποτε Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής νέας ή ήδη λειτουργούσας. Συνιστάται η διοικητική υποστήριξη των ανωτέρω προδιαγραφών με συμπληρωματικά μέτρα που κρίνο νται αναγκαία από τον εκάστοτε επιστημονικά υπεύθυνο της Μ.ΥΠ.Ι και αφορούν στην ασφάλεια της Μονάδας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ F Αριθ (3) Έκταση εφαρμογής Κανονισμού Ασφαλίσεων του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135). β) Του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2945/ 2001 (ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυε με τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α 296). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Υ1/ (ΦΕΚ Β 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1079) απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Γεωργίας, «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει. 4. Επειδή κατά την παρελθούσα περίοδο στα μηλεό δενδρα ποικιλίας Red Delicious παρατηρήθηκε μικρο καρπία (νανοκαρπία) των μήλων με πλήρη αβεβαιότη τα ως προς τα πιθανά αίτιά της, μεταξύ των οποίων αναφέρονται: οι χαμηλές θερμοκρασίες, που συνήθως επικρατούν σ αυτά τα μεγάλα υψόμετρα η ευπάθεια της ποικιλίας αυτής στις θερμοκρασίες αυτές,η ηλικία των δέντρων (40 50 ετών), η προσβολή από το γνωστό φυτόπλασμα «Σκούπα της μάγισσας», η θρεπτική διατα ραχή, η διαταραχή της φυσιολογίας των δένδρων λόγω αγνώστων μέχρι στιγμής αιτιών, η προσβολή ίσως από κάποια νέα ασθένεια π.χ. ίωση, που μεταδίδεται από έντομα και η οποία δεν έχει περιγραφεί σε διεθνές επίπεδο, οι περιβαλλοντικοί ενδεχόμενα παράγοντες, οι μύκητες που προκαλούν σήψεις του ξύλου των δένδρων και ίσως και κάποια άλλα αίτια. 5. Επειδή η αβεβαιότητα ως προς τη συμβολή κάθε ενός από τα φερόμενα ως πιθανά ανωτέρω αίτια στην εκδήλωση της μικροκαρπίας χωρίς να μπορεί να απο κλεισθεί και η συμβολή αιτιών που αποτελούν ασφαλι ζόμενα ζημιογόνα γεγονότα κατά τον Κανονισμό Ασφά λισης Φυτικής Παραγωγής, καθιστά ανθρώπινα αδύνατη την αποτελεσματική αντιμετώπισή της με οποιαδήπο τε επιμέλεια των παραγωγών, μέχρι τουλάχιστον της ακριβούς διάγνωσης από τα φυτοπαθολογικά Κέντρα και την Πολιτεία της αιτίας της και της υπόδειξης και της εφαρμογής των κατάλληλων αποτελεσματικών μέ τρων. 6. Επειδή κάποιο ή μερικά από τα πιθανά, ανωτέρω αίτια, ή ενδεχόμενα και άλλες μη γνωστές αιτίες, που ευθύνονται για την εκδήλωση της μικροκαρπίας προ κάλεσαν άμεσες ζημίες στην παραγωγή των μηλεόδε ντρων της ποικιλίας Red Delicious. 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Κατ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής να καλυφθεί ασφαλιστι κά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε ων (ΕΛΓΑ) Ν.Π.Ι.Δ., μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2005, η ζημία που έχει προκληθεί στους μηλεοπαρα γωγούς του Δ.Δ. Δράκειας του Δήμου Αγριάς, των Δ.Δ. Ανηλίου, Κισσού, Ξορυχτίου, Μουρεσίου, Τσαγκαράδας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Μουρεσίου, των Δ.Δ. Μηλεών και Βυζίτσας, Αγίου Γεωργίου Νηλείας και Πινα κατών του Δήμου Μηλέων, των Δ.Δ. Αγίου Βλασίου και Αγίου Λαυρεντίου του Δήμου Αρτέμιδας, του Δ.Δ. Πορ ταριάς του Δήμου Πορταριάς, και της Κοινότητας Μα κρινίτσας, λόγω της μικροκαρπίας από την οποία έχουν προσβληθεί τα μήλα της ποικιλίας Red Delicious. 2. Αναθέτουμε στον ΕΛΓΑ το έργο του καθορισμού προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημίας, της εξατο μίκευσης και εκκαθάρισης των ζημιών αυτών, ή του προσδιορισμού τους με γενική κατά ζώνες εκτίμηση και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγής.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 552/ απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί ων «Συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα για την εισα γωγή των δημητριακών καρπών για ανθρώπινη κα τανάλωση». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ μογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμι κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/1979). β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμ μετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/84 και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).. δ) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε ωργίας όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ισχύει. ε)του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών». (ΦΕΚ 84/Α/2004). στ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ χου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995). ζ) Του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς ιδιωτικής τηλε όρασης κλπ» (ΦΕΚ 159/Α/1995). η) Του π.δ. 340/2001 «Κυκλοφορία και χρήση των πρώ των υλών ζωοτροφών και τροποποίηση διατάξεων των π.δ. των 538/1983 (Α 212) και (Α 39), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, 98/67/ΕΚ και 99/61/ΕΚ (άρθρο 2) της Επιτροπής. θ) Της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής από φασης «Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές, σε συμ μόρφωση με τις οδηγίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 2003/57/ΕΚ της Επιτροπής». (ΦΕΚ 1607 Β ). ι) Του π.δ. 315/2000 «Καθορισμός των αρχών ορ γάνωσης και επίσημων ελέγχων στο τομέα της δια τροφής των ζώων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1995». (ΦΕΚ 258 Α ). ια) Της υπ αριθμ /1984 κοινής υπουργικής από φασης «Διενέργεια και διαδικασία ελέγχου των ζωο τροφών «(ΦΕΚ 757 Β ). ιβ) Την υπ αριθμ. Υ132/ απόφαση του Πρω θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο οντό (ΦΕΚ Β 1553). 2. Τους Κανονισμούς: α. ΚΑΝ (ΕΚ)466/2001 της Επιτροπής «για τον καθορι σμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα». β) ΚΑΝ (ΕΚ)472/2002 της Επιτροπής «για την τροποποί ηση του ΚΑΝ (ΕΚ)466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα. γ) 737/1990 του Συμβουλίου «σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ». δ) ΚΑΝ (ΕΚ) αριθμ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροπο ποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. ε) ΚΑΝ (ΕΚ) αριθμ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου για την ιχνηλασιμότητα και την σήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανι σμούς. στ) Τη σύσταση της Επιτροπής της 17 Φεβρουαρίου 2004 με αριθμ. 2004/163/ΕΚ για το συντονισμένο πρό γραμμα επιθεώρησης στον τομέα της διατροφής των ζώων για το 2004 σύμφωνα με την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου. (L 52/ ). 3. Το άρθρο 100 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 4. Την ανάγκη προστασίας των φυτών, του περιβάλ λοντος και της υγείας των καταναλωτών. 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 552/ υπουργι κή απόφαση «Συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα για την εισαγωγή των δημητριακών καρπών για ανθρώπινη κα τανάλωση» (ΦΕΚ 1302/Β/2004) ως κατωτέρω: 1. Το άρθρο 2 επαναδιατυπώνεται ως εξής: Τα εισαγόμενα δημητριακά από τρίτες χώρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των κανονισμών (Ε. Κ.) 737/ 1990, 466/2001, 472/2001, 1829/2003 και 1830/2003, καθώς και του π.δ. 365/2002(307/Α). 2. Στο άρθρο 3. Προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 2α: «2α: Οι μέγιστες τιμές πρόσμιξης για γενετικά τρο ποποιημένους οργανισμούς είναι εκείνες που προβλέ πονται στους Καν (ΕΚ) 1829/2003 και 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου». 3. Στο άρθρο 4: Προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 2α: Κατά τις εισαγωγές δημητριακών καρπών για ανθρώ πινη κατανάλωση από τρίτες χώρες αντικείμενο δειγ ματοληψίας για ελέγχους γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, θα αποτελούν όλα τα φορτία. 4. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 552/2004. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14 24616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F (5) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή Ιλινκάροβ Ιγκόρ του Πέτρ κ.λπ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 8611/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από 550/ αίτηση του Ομο γενούς Κιλινκάροβ Ιγκόρ του Πέτρ περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμό του επωνύμου του από Κιλινκάροβ σε Κιλγκαρίδη. Με την υπ αριθμ. 9857/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/ τ. Α ) όπως τροποποι ήθηκε από τον ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ τ Α ) και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφα ση του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Αποστολίδη Λυδίας του Κωνσταντίνου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9858/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/ τ. Α ) όπως τροποποι ήθηκε από τον ν. 2910/2001 ( ΦΕΚ 91/ τ.α ) και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφα ση του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Τζεϊράνοβα Ζουλφία του Βλαδίμηρου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9859/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 / τ. Α ) όπως τροποποιή γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Καζιρίδη Βερόνικας του Νικολάου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9860/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 2910/2001 ( ΦΕΚ 91/ τ.α ) και την σχε τική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφαση του, γί νεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογενούς Ντιαντιάεβ Βίκτωρ του Βλαδίμηρου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9861/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογενούς Μυστακίδη Χαράλαμπου του Φιλίππου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9862/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογενούς Φρόλοβ Βιτάλη του Λεωνίδ περί αποκτήσεως της Ελ ληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμό του επωνύμου του από Φρόλοβ σε Φρολίδη. Με την υπ αριθμ. 9863/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Άζοβα Ευδοκίας του Βενιαμίν περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9864/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Μυστακίδη Άννας του Φιλίππου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9838/ απόφαση του Γενικού θηκε από τον ν. 2910/2001 ( ΦΕΚ 91/ τ.α ) και την γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογε νούς Κιλινκάροβ Αγα του Πέτρου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 9983/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 / τ. Α ) όπως τροποποιή γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογε νούς Μπαζόεβ Αλεξέϊ του Τέβου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από Μπαζόεβ σε Μπαζοϊδη. Με την υπ αριθμ. 9984/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογε νούς Μπαζόεβ Τέβο του Λουκά περί αποκτήσεως της

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμό επωνύμου του από Μπαζόεβ σε Μπαζοϊδη. Με την υπ αριθμ. 9985/ απόφαση του Γενικού σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων απόφασή του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογε νούς Μποσταντζίεβα Ρόζας του Παρφίλε περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 7371/ απόφαση του Γενικού ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/ τ.α ) όπως τροποποιή γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Ομογενούς Σουραήλοβ Ηλία του Συμεών περί αποκτήσεως της Ελ ληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από Σουραήλοβ σε Σουραηλίδη. Με την υπ αριθμ. 9975/ απόφαση του Γενικού γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της Ομογενούς Τσχοϊτζε Τινατίν του Γρηγορίου περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την υπ αριθμ. 8317/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/ τ.α ) όπως τροποποιή θηκε από τον ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ τ. Α ) και την γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του Κιλινκά ρωβ Σεργκέϊ του Δαβίδ περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ιδίου και του ανηλίκου τέκνου του Μαξίμ και των εξελληνισμό του επωνύμου τους από Κιλινκάροβ σε Κιλινκαρίδη. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

16 24618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/11/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2701 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 2963/29-9 Αθήνα, 29/09/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. οικ. :1594/16-9-2016 Ημερομηνία: 16 / 9 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα 11/12/2014 Αρ.Πρωτ. 2794 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~ ι' EΛΛHNIΚU ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛYKOBPYΣHΣ-ΠEYΚUΣ ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ ASHrdΩN Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. Ι\Γ. 1J 1.1". α... ιη ιll.αθκνα n...~..~..:-'~..:n~q.~ πηρεσία ραφείο /νση.κ. ληροφορίες ηλέφωνα Δ/κου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός 12-4-2016 Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ. 32646 Πληροφορίες Τηλ. E-mail Ε. Μούση 2132040372 lmousi@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Αξιολογητές του Προγράμματος Leonardo da Vinci Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις : α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 09/07/2012 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr TMHMA : Προγραμμάτων & Χρηματοδότησης Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση)

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Το Δ.Σ του ΕΚΕΨΥΕ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτο Μέρος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΣΕΛΙΔΑ 1. Αντικείμενο και Ισχύς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού 4 2. Εργασιακή Σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών. στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών. στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών ι ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου-νομικού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής ι συμβούλου με έμμισθη εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Παναγία 16-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Αρ. Πρωτ : 711 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Ταχ. Δνση: 64004 Παναγία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιοίκηση 2 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4-10-16 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. Πρωτ. 20099 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΜΠΟΤΑΣΗ 51-185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 2132079100

Διαβάστε περισσότερα