ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/ ) Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο εδ. α και 22 εδ. γ του Ν. 4009/ Το άρθρο του Ν. 4009/ Τον Ν. 3685/ Την υπ αριθμ /β7 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφα σίζει να εγκρίνει το παρακάτω κείμενο Κανονισμού Με ταπτυχιακών Σπουδών που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόλογος 1. Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων πάνω σε σύγχρονες βάσεις στο Ο.Π.Α. άρχισε το 1978 με τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οι κονομική Επιστήμη, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων προγραμμάτων των Αγγλοσαξωνικών Πανεπιστημίων. Σήμερα, στο Ο.Π.Α. λειτουργούν περισσότερα από 20 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ορισμένα των οποίων είναι Διατμηματικά ή /και Διιδρυματικά και απευ θύνονται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης ή σε εργαζό μενα στελέχη. Η λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη), στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στη μετάδοση και την εφαρμογή των εξει δικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης και των πλη ροφοριών στα επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί το Ίδρυμα. Ο χαρακτήρας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο Ο.Π.Α. διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω αρχές: i. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία των αντίστοιχων προγραμμάτων. ii. Τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπου δών και των μεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. iii. Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπι στημονικό υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. iv. Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και γνώσεων σχετικά με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και διεθνώς. v. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες. vi. Την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των διδασκομένων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών. vii. Τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία. viii. Τη συστηματική συνεργασία καθηγητών και φοι τητών. ix. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα. x. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δρα στηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προ σφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. xi. Την προετοιμασία των φοιτητών για τυχόν συνέ χιση των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού δι πλώματος. 2. Γενικές Αρχές που διέπουν τα Προγράμματα Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Α. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α ) έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα Πανε πιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ).

2 18014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Με ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τη χορήγηση Μ.Δ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισής Π.Μ.Σ. προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η συνυποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με το Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ), από την οποία προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λει τουργία του Προγράμματος. Γ. α) Τα Π.Μ.Σ αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. β) Π.Μ.Σ. οργανώνονται μόνο σε Τμήματα στα οποία παρέχονται προπτυχιακές σπουδές και αναφέρονται στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος. Δ. Σε κάθε Π.Μ.Σ., βάσει της παραγράφου 3 του Άρ θρου 4 του Ν. 3685/2008, επιπλέον του αριθμού εισακτέ ων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδα πός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπο ρεί να αυξάνεται. Οι ανωτέρω υπότροφοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρό ντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ο.Π.Α.. Σε περίπτωση που υποβάλουν αιτήσεις περισσότεροι του ενός, η διαδικασία αξιολόγησης θα εφαρμόζεται σύμ φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. Ε. Στο Π.Μ.Σ. μπορεί να μετέχουν περισσότερα του ενός Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. το πρόγραμμα καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. των οικείων Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρ τίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Σ.Ε.Σ. (βλ. άρθρο 3 παρόντος κανονισμού) των Πανεπιστημίων και στο οποίο καθορίζονται πλην των άλλων θέματα που ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 3685/2008. ΣΤ. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορή γηση Μ.Δ.Ε καθώς και για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη όπως προσδιορίζεται από το Ν. 3685/2008. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο μπορεί να ορίζεται κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουρ γία του Π.Μ.Σ. ή της συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Άρθρο 10 του Ν. 3685/2008. Με το Ε.Π.Σ. μπορούν να ορίζονται πλην των άλλων και τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών. Το Ε.Π.Σ καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύ ματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται από τα Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμματος τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 6 του Ν. 3685/2008. Μ.Δ.Ε και Δ.Δ. που χορηγούνται σύμ φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 10 του Ν.3685/2008, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ. 3. Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 ο οποίος διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, που διακρίνονται στα δύο παρακάτω επίπεδα: Α επίπεδο: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Β επίπεδο: Διδακτορικό Δίπλωμα. Με βάση τα παραπάνω, ο παρών Κανονισμός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών, των δυο ανωτέρω επιπέδων, του Οικονομικού Πανεπιστημί ου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι συμπλήρωμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Π.Α. και βασίζεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Ο.Π.Α.. Διευκρινίζεται ότι ο παρών Κανονισμός δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τους επιμέρους κανονισμούς των Τμημάτων για τα διάφορα προγράμματά τους, αλλά να συμβάλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των με ταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατή ρηση των κατάλληλων βαθμών ελευθερίας και των δυ νατοτήτων καινοτομίας, που προκύπτουν εξ αιτίας των ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Άρθρο 1. Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων Μετα πτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 2. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προ τάσεων για ΝΕΑ Προγράμματα ή Κατευθύνσεις Μετα πτυχιακών Σπουδών Άρθρο 3. Διάρθρωση και Οδηγός Σπουδών Προγραμ μάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. Πλήρους και Με ρικής Φοίτησης Άρθρο 4. Κατηγορίες υποψηφίων για Φοίτηση σε Προ γράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε Άρθρο 5. Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Άρθρο 6. Όροι Φοίτησης Διδασκόμενα Μαθήματα Διάρκεια Άρθρο 7. Δίδακτρα Υποτροφίες Άρθρο 8. Έλεγχος Γνώσεων Εξετάσεις Διαγραφή Λόγω Ανεπαρκούς Επίδοσης Άρθρο 9. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ωρολόγιο Πρό γραμμα Άρθρο 10. Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου Καθήκο ντα Διδασκόντων Άρθρο 11. Διοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. Α. Διεύθυνση Προγραμμάτων Β. Υποχρεώσεις Γραμματείας Άρθρο 12. Διεθνής Προσανατολισμός

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗ ΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Δ. Δ) Άρθρο 13. Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 14. Οδηγός Σπουδών Διδακτορικών Προγραμ μάτων Άρθρο 15. Διαδικασία Εισαγωγής Άρθρο 16. Κριτήρια Εισαγωγής στα Προγράμματα Δι δακτορικών Σπουδών Άρθρο 17. Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης Άρθρο 18. Εκπόνηση Διατριβής Άρθρο 19. Διαδικασίες Επιβλεπόμενης Έρευνας Άρθρο 20. Διάρκεια Σπουδών Όροι φοίτησης Έλεγχος Προόδου Άρθρο 21. Τελική Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής Άρθρο 22. Δίδακτρα και Όροι Απαλλαγής Άρθρο 23. Υποτροφίες Άρθρο 24. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος Άρθρο 25. Διεθνής Προσανατολισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗ ΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ Μ.Δ.Ε. Άρθρο 26. Έσοδα Προγραμμάτων Άρθρο 27. Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης Α. Έναρξη Νέου Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε Β. Έναρξη Νέας Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη M.Δ.Ε.. Γ. Λήξη Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε Άρθρο 28. Κρατήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩ ΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) Άρθρο 1 Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΟΠΑ 1. Αρμόδια όργανα οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπου δών του ΟΠΑ είναι: i. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης(Σ.Ε.Σ.). ii. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Tμήματος και σε περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυματικού προγράμματος η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). iv. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα: i. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με οποιαδήπο τε ιδιότητα είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές. ii. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόε δρο ή Προϊστάμενο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονο μή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων με ταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος. Στην περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ., το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ., αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστή ριξη του προγράμματος για το αντίστοιχο διάστημα. iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη δι δακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. iv. Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ή στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. της Ε.Δ.Ε, για διετή θη τεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση Δια τμηματικού Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέλη της Σ.Ε. μπορούν να επι κουρούν το έργο του Διευθυντή αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το συντονισμό της λειτουργίας του επι στημονικού μέρους του Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Τα μέλη αυτά θα ονομάζονται Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Ο Διευθυντής μπορεί να είναι και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και σε περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυ ματικού προγράμματος η Ε.Δ.Ε., συνεδριάζει τακτικώς με τήρηση πρακτικών μια φορά το μήνα εάν υπάρχουν θέ ματα και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, από το Διευ θυντή των Π.Μ.Σ. ή μετά από αίτηση του 25% των μελών της. Ως απαρτία θεωρείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% του αριθμού των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία γίνεται ονομαστικά ή με ανάταση της χειρός, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Άρθρο 2 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για ΝΕΑ Προγράμματα ή Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ Π.Μ.Σ. 1. Το νέο πρόγραμμα / κατεύθυνση θα πρέπει να εμπί πτει στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος από το οποίο προτείνεται.

4 18016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το νέο πρόγραμμα /κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει σημαντικές επικαλύψεις σε μαθήματα με υπάρχοντα προγράμματα /κατευθύνσεις Μ.Σ. του Ο.Π.Α., και σίγουρα οι εν λόγω επικαλύψεις σε μαθήματα θα πρέπει να είναι 30% του νέου (προταθέντος) προγράμματος. 3. Η πρόταση για το νέο πρόγραμμα ή κατεύθυνση πρέπει: i. Να αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης του νέου προ γράμματος. Να περιέχει ανάλυση αναγκών /ζήτησης στην αγορά, ανάλυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια και πρόβλεψη αναμε νόμενου αριθμού αιτήσεων / συμμετεχόντων. ii. Να αναφέρεται σε παρόμοια προγράμματα τα οποία προσφέρονται σε άλλα υψηλής ποιότητας Πανεπιστήμια στην Αμερική ή στην Ευρώπη. iii. Να αποδεικνύει τη δυνατότητα κάλυψης των δι δακτικών αναγκών σε σημαντικό βαθμό (2/3) από μέλη Δ.Ε.Π. του επισπεύδοντος Τμήματος αλλά και μέλη Δ.Ε.Π. του Ο.Π.Α. εν γένει και σε περίπτωση Διιδρυματικού Προγράμματος, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των συμμετεχόντων πανεπιστημίων. iv. Να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα, καθώς και την αυτονομία του αναφορικά με θέματα διοικητικής υποστήριξης. v. Να προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες του όσον αφορά χώρους και υποδομές. vi. Να μην στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη ικανο τήτων μιας επαγγελματικής ομάδας, αλλά στην παροχή ευρύτερης επιστημονικής γνώσης, την οποία οι εκπαι δευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν σε διαφορετικές εργασίες / καθήκοντα στο μέλλον. Αν το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα δεν ικανοποιεί αυτό το κριτήριο, θα εξε τάζεται η δυνατότητα να λειτουργήσει ως Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. του Ο.Π.Α. 4. Θα συνεκτιμώνται δυνητικές συνέργιες με άλλα υπάρχοντα προγράμματα ή κατευθύνσεις Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Το Τμήμα διαμορφώνει (ή τα Τμήματα σε περίπτω ση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. διαμορφώνουν) την πρόταση για κάθε νέο Π.Μ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. 2. Κάθε πρόταση για νέο Π.Μ.Σ. πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή όλων των προσφερόμενων μαθημάτων. 3. Μετά την έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (ή των Τμημάτων σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ.), το επισπεύδον Τμήμα αποστέλλει την πρόταση στη Σύ γκλητο Ειδικής Σύνθεσης η οποία αποφασίζει για την έγκρισή του λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Στην περίπτωση Διιδρυματικού Προγράμματος από δια φορετικά ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση όλων των Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης. 4. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουρ γό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκ δίδει απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 3 Διάρθρωση και Οδηγός Σπουδών Προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 1. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ο.Π.Α. διακρίνο νται σε προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης. 2. Τα Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων, που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές και απογευματινές ώρες και είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 3. Τα Προγράμματα Μερικής Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους κατά τις βραδινές ώρες ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα. 4. Η διάρκεια σπουδών ενός προγράμματος Μερικής Φοίτησης ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε., και πρέ πει να είναι τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο μεγαλύτερη από αυτή των Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Οι σπουδαστές και των δύο κατηγοριών προγραμμάτων λαμβάνουν ισό τιμα διπλώματα. 5. Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συντάσσει Οδηγό Σπουδών (Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος), ο οποίος διέπεται από τις αρχές του παρόντος Κανο νισμού Λειτουργίας και περιλαμβάνει επιπλέον διευκρι νιστικούς όρους για κάθε πρόγραμμα. 6. Το Τμήμα, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ή της Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικών Π.Μ.Σ., εγκρίνει τον Οδηγό Σπουδών ο οποίος καθορίζει τις κατηγορί ες υποψηφίων, τον τρόπο εισαγωγής, τα κριτήρια επι λογής, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών που επιλέγονται, τις επιμέρους λεπτομέρειες και όρους φοί τησης, καθώς και άλλες διευκρινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες. Ο Οδηγός Σπουδών του κάθε Π.Μ.Σ. κατα τίθεται στη Γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 7. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα Π.Μ.Σ. θα πρέπει να κυμαίνεται συστηματικά (δηλαδή άνω των 3 ετών), κατά μέσο όρο γύρω στους 20. Για προγράμμα τα με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν επιβαρύνονται οι υποδομές και άλλοι πόροι του Πανεπιστημίου, που απαιτούνται για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. του Ο.Π.Α. Άρθρο 4 Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. 1. Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ο.Π.Α. μπο ρούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού. 2. Οι αλλοδαποί φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε Προ γράμματα στα οποία η διδασκαλία γίνεται στην ελληνι κή γλώσσα, πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας GAT). Άρθρο 5 Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής 1. Η επιλογή των εισακτέων στα Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. γίνεται από Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή των οικείων Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά. 2. Τα Τμήματα μπορούν να έχουν ανοιχτή διαδικασία προκηρύξεων (και επομένως θα μπορούν να δέχονται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών καθ όλη τη διάρκεια του έτους) με δύο ή περισσότερες καταληκτικές ημε ρομηνίες στις οποίες θα γίνεται επιλογή (π.χ Ιανουάριο και Ιούνιο). Εναλλακτικά, ένα Π.Μ.Σ. μπορεί να έχει μια ετήσια προκήρυξη με συγκεκριμένη καταληκτική ημε ρομηνία για την υποβολή αιτήσεων. 3. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβά νουν: i. Βαθμό πτυχίου(ων). ii. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. iii. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ βλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. iv. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, ανάλογα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. v. Ελάχιστος βαθμός εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, εσω τερικών εξετάσεων, κ.λπ.). vi. Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας, καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια όπως: i. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης. ii. Είδος ερευνητικής εμπειρίας. iii. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο, που ορίζεται από την εκάστοτε Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε., αλλά δε μπορεί να είναι κατώτερο επιπέδου Γ1/C1 (Certificate in Advanced English πανεπιστημίου του Cambridge). iv. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας, που απαιτείται από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. v. Συνέντευξη. vi. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων (π.χ. μόρια, συντελεστές κ.λπ.) καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. 5. Διαδικασία επιλογής: i. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. ii. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.). iii. Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους αποφασι σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη Δ.Ε.Π. iv. Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τη κα τηγορία των υποψηφίων για την οποία προβλέπεται αυτό. v. Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τε λική επιλογή η οποία πρέπει να είναι επαρκώς τεκμη ριωμένη. 6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επι λαχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. 7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και από άλλες σχετικές πλη ροφορίες και οδηγίες, και δίνει περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υπο ψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατήσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Εάν παρέλθει το καθορισθέν διάστημα, ο Διευθυντής ή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Η επιστολή αποδο χής θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ρητά ότι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί σε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. και έχουν καταβάλει τη σχετική προκαταβολή, έχουν τη δυνα τότητα να μεταφέρουν την προκαταβολή αυτή έναντι της προκαταβολής άλλου Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α., στο οποίο έγιναν δεκτοί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή εξαντλείται στις 10 Ιουλίου του έτους εισαγωγής τους στο πρόγραμμα. Άρθρο 6 Όροι Φοίτησης Διδασκόμενα Μαθήματα Διάρκεια 1. Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών κάθε προγράμματος. Ο υποψήφιος, θα πρέ πει πριν εγγραφεί να λάβει γνώση του Οδηγού και να δηλώσει ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος. 2. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος και διακρίνονται σε υπο χρεωτικά και κατ επιλογήν. 3. Είτε πρόκειται για Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είτε για Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης αποδίδεται αριθμός πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία που τα συνθέτουν και που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. (είτε πρόκειται για μαθήματα ή άλλες υποχρεώσεις, π.χ. πτυχιακή εργασία). Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του ακαδημαϊκού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου από κάθε φοιτητή. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαι τείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματι σμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η παρα κολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα μερικής φοίτησης, κάθε φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για τα αντίστοιχα προγράμματα πλήρους φοίτησης. Αρμόδια για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε αυτοτε λές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότη τα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία προβαίνει σε απόδοση των πιστωτικών μονάδων με ανάλογη αντιστοίχηση του φόρτου εργα σίας που εκτιμάται ότι απαιτείται για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμά των, όπως καθορίζονται εκάστοτε από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για καθένα από τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι πιστω τικές μονάδες που αποδίδονται σε κάθε αυτοτελές εκ παιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών δεν επιτρέπεται σε καμία πε ρίπτωση να υπολογίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με βάση τις ώρες διδασκαλίας ή παρακολούθη σης ή τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων και τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα σπουδών αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστη ριότητες στα οποία μπορούν να αποδοθούν λιγότερες από δυο (2) πιστωτικές μονάδες.

6 18018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η γλώσσα μέρους ή του συνόλου των μαθημάτων μπορεί να είναι η Ελληνική ή άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω τική και διαπιστώνεται με ευθύνη της Γραμματείας του προγράμματος. Τα στατιστικά στοιχεία της παρακο λούθησης ανά μάθημα κοινοποιούνται στο διδάσκοντα του μαθήματος. 6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε ένα μάθημα (το όριο αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. και αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών, δεν μπο ρεί όμως να είναι μεγαλύτερο από το 1/3 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, του προκύπτοντος αριθμού στρογγυλοποιούμενου στον προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο ως εξής: από 0,1 έως 0,4 στον προη γούμενο και από 0,5 έως 0,9 στον επόμενο), ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επανε ξέτασης του θέματος αυτού, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 7. Η χρονική διάρκεια κάθε Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. ορίζεται από την ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του Προγράμματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Άρθρο 7 Δίδακτρα Υποτροφίες 1. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων Ιδρυμάτων, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε., μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδά κτρων και το ύψος αυτών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος. 2. Με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ καθορίζεται κάθε χρόνο το ύψος των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε προγράμματος. 3. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. και πάντως πριν το τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώ σεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. 4. Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υπο τροφιών ή βραβεία αριστείας, σε φοιτητές πλήρους φοίτησης ή μερικής φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποτρόφων καθορί ζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Άρθρο 8 Έλεγχος Γνώσεων Εξετάσεις Διαγραφή Λόγω Ανεπαρκούς Επίδοσης 1. Η τελική αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα του Προγράμματος κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται με γραπτές εξετάσεις ή /και προφορικές εξετάσεις, εκπό νηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. 2. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή ορί ζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος τριμελής επιτρο πή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δυο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 3. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10). Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέ ντε υπο ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (Ν.3374 /2005) και τα ορισθέντα στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Φ5/89656/Β3 (Φ.Ε.Κ /2007). 4. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ σης καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής εργα σίας με τρόπο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. 5. Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Οικο νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 6. Επιπλέον του τίτλου του Μ.Δ.Ε χορηγείται παράρ τημα διπλώματος το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημά των που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευ σης. Το παράρτημα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευ σης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτ λου. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυ τομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. 7. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης του Ο.Π.Α., ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επι τρέπεται να αποτύχει ανά εξάμηνο σε περισσότερα από δύο μαθήματα. Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής από το Πρόγραμμα, σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ ή την Ε.Δ.Ε. 8. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργα σίας, κ.λπ.) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επα ναπαρακολούθηση με την επόμενη σειρά, ή ακόμη και την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζε ται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. και εάν εγκριθεί, ισχύει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την επόμενη σειρά (πρό γραμμα σπουδών, δίδακτρα, κά.). Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και δεν καταβάλλονται εκ νέου. 9. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της παρακολούθησης. Πε ριπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρό γραμμα μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. 10. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδα κτρα, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Άρθρο 9 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1. Με την εγγραφή του σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμ μα, ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.λπ. 2. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολό γιο Πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνο νται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες, οι ημερομηνίες άλ λων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ. 3. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα καταρτίζονται με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. Άρθρο 10 Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου Καθήκοντα Διδασκόντων 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν: i. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλι κίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστή μονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. ii. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημο νική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. iii. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι δι αθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 2. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των διδακτικών ωρών κάθε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α., τουλάχιστον τα 2/3 πρέπει να διδάσκονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ο.Π.Α. 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π., δεν επιτρέπεται να απασχο λούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Γε νικής Συνέλευσης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αναθέσεις αυτές γίνονται σε εξωτε ρικούς ή άλλους συνεργάτες, μη μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Ο.Π.Α. ή των άλλων ΑΕΙ, απαιτείται ειδι κά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η αιτιολόγηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των εξωτερικών συνεργατών. 5. Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς τους κατάλογο διδακτικών βιβλίων, άρ θρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση των μετα πτυχιακών φοιτητών. Επίσης υποχρεούνται στην αρχή κάθε περιόδου να δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του μαθήματος, των διαλέξεων καθώς και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι διδάσκοντες οφείλουν, όπου υπάρχει, να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου ή του Π.Μ.Σ. στο οποίο διδάσκουν, στην οποία θα περιλαμβάνουν σημειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθήματα, κ.λπ. 6. Φροντιστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε υποψηφίους διδάκτορες των οικείων προς το Πρόγραμ μα Τμημάτων του Ο.Π.Α. ή άλλων συναφών Τμημάτων του Ο.Π.Α. Άρθρο 11 Διοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. Α. Διεύθυνση Προγραμμάτων 1. Ο Διευθυντής, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και τα μέλη της Σ.Ε. έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή των δι ατάξεων σχετικά με το Π.Μ.Σ. 2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, του προϋπολογισμού του Προγράμματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε., στην περίπτωση Διατμηματικού Προγράμματος και στη συ νέχεια στη Σ.Ε.Σ. 3. Επίσης, οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ. εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών, συγκροτούν επι τροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, εγκρίνουν, σε συνεργασία με τους Επιστη μονικούς Υπευθύνους, τις δαπάνες του προγράμματος σύμφωνα με τον ετήσιο εγκεκριμένο από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμό. Περαιτέρω, μεριμνούν για την έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων συλ λογικών οργάνων (Γ.Σ.Ε.Σ., Σ.Ε.Σ., κ.λπ.) και επιβλέπουν την τήρηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά σε κάθε πρόγραμμα, των νόμων, του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου. Β. Υποχρεώσεις Γραμματείας 1. Η διοικητική υποστήριξη των Π.Μ.Σ. κάθε Τμήματος παρέχεται από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυ χιακών Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος. Προκειμένου να συντονιστούν οι δραστηριότητες των Γραμματειών των Π.Μ.Σ. κάθε Τμήματος, συνέρχονται με ευθύνη του Προϊσταμένου Γραμματείας του Ο.Π.Α., οι υπεύθυνοι Γραμματείς των επιμέρους Γραμματειών σε τακτά χρονι κά διαστήματα και συζητούν βασικά θέματα λειτουργίας που αφορούν όλες τις Γραμματείες. Η εύρυθμη λειτουρ γία των Γραμματειών των Π.Μ.Σ. των Τμημάτων αποτελεί ευθύνη του Προϊσταμένου Γραμματείας του Ο.Π.Α. 2. Όλες οι Γραμματείες Π.Μ.Σ. πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα αρχεία:

8 18020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i. Πρόγραμμα διδασκαλίας, ωρολόγιο πρόγραμμα και κατάσταση διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. ii. Αρχείο πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε. iii. Πρωτόκολλο διακινουμένων εγγράφων. iv. Ατομικό φάκελο φοιτητών πτυχιούχων (που περι λαμβάνει μεταξύ άλλων τις βαθμολογίες ανά μάθημα και τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών). v. Αντίγραφα πτυχίων. vi. Αντίγραφα βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί με τις σχετικές υπογραφές και σφραγίδες. vii. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων (όπου απαιτείται). viii. Οικονομικές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών. ix. Προκηρύξεις προγραμμάτων (στις οποίες πρέπει να αναφέρονται περιληπτικά οι όροι φοίτησης). x. Αρχείο εισακτέων φοιτητών ανά σειρά του Προ γράμματος. xi. Κατάσταση εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή την Ε.Δ.Ε. xii. Μητρώο υποψηφίων διδακτόρων, επιβλεπόντων καθηγητών και 3μελών ή 7μελών επιτροπών. xiii. Κατάσταση διπλωματικών εργασιών ή διδακτορι κών διατριβών που έχουν υποβληθεί. xiv. Χρήση αιθουσών διδασκαλίας. xv. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και παρουσίες του φοιτητή. xvi. Πρόγραμμα εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο. xvii. Στατιστικά στοιχεία. 3. Πέραν των ανωτέρω αρχείων μπορεί να τηρούνται και άλλα με απόφαση του Προϊσταμένου Γραμματείας του Ο.Π.Α. Ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Ο.Π.Α. έχει την ευθύνη καθορισμού των λεπτομερειών του περιε χομένου και της τήρησης των αρχείων. 4. Η υποστήριξη που παρέχει η Γραμματεία κάθε Π.Μ.Σ. καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις: i. Τήρηση πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε. ii. Διαδικασία προκήρυξης του Προγράμματος ανά έτος. iii. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μετα πτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.). iv. Εγγραφές Μ.Φ. (μετά την ολοκλήρωση της διαδι κασία επιλογής). v. Σύνταξη καταλόγου εγγραφομένων ανά πρόγραμμα και μάθημα και ενημέρωση των σχετικών καταλόγων στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. vi. Τήρηση ατομικού φακέλου, για κάθε εγγεγραμμένο Μ.Φ. και ενημέρωσή του κατά τη διάρκεια των σπουδών του. vii. Έκδοση δελτίου βαθμολογίας των Μ.Φ. viii. Σύνταξη προγραμμάτων (ωρολογίων και εξετά σεων). ix. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαι ώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδια φερομένων, υπογράφονται από τον /την Προϊστάμενο Γραμματείας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή από τον Προ ϊστάμενο Γραμματείας του Ο.Π.Α. στην περίπτωση που ο/η Προϊστάμενος Γραμματείας των Π.Μ.Σ. του Τμήμα τος δεν είναι μόνιμος/η δημόσιος υπάλληλος ή συμβα σιούχος αορίστου χρόνου. x. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Μ.Φ. xi. Γραμματειακή στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων και των Ε.Δ.Ε. των προγραμμάτων. xii. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τα Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. της αρμοδιότητάς της. xiii. Διαδικασίες απονομής τίτλου και αναγόρευσης πτυχιούχων Μ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Δημο σίων Σχέσεων του Ο.Π.Α. xiv. Ενημέρωση αρχείου Μ.Φ. xv. Μέριμνα για ενημέρωση των ιστοσελίδων του Προ γράμματος της αρμοδιότητάς της. xvi. Ενημέρωση του διαχειριστή του προγράμματος στον Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. σχετικά με α) κάθε μεταβολή στον κατάλογο των Μ.Φ. που παρακολουθούν το πρόγραμμα (π.χ. αποχωρήσεις), β) κάθε μεταβολή στο πρόγραμμα που έχει σχέση με την οικονομική διαχείρισή του και γ) τις οικονομικές υποχρεώσεις των Μ.Φ. του προγράμ ματος. Η ενημέρωση αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. xvii. Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος Μ.Φ. Άρθρο 12 Διεθνής Προσανατολισμός 1. Το Ο.Π.Α. μπορεί να δημιουργεί, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αυτοδύναμα αυτοχρηματοδοτούμενα Π.Μ.Σ. στο εξωτερικό. Για τα προγράμματα αυτά, το ίδρυμα ή τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της ημεδαπής οφείλουν να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδό τησης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι ενδεχόμενες συνεργασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδα κτικού προσωπικού, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, η συγκρό τηση συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα διδασκαλίας και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές της χώρας υποδοχής. 2. Επιπλέον, το Ο.Π.Α. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνω ρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργά νωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορήγηση Μ.Δ.Ε. Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συ νεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτ λου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχε αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαί σιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας. 3. Το Ε.Π.Σ. καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύ ματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται από τα Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3685/2008.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα Μ.Δ.Ε. που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Δ.Δ.) Άρθρο 13 Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών 1. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3685/ Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελε χώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα απο τελούν για τα Τμήματα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευ ση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στα πλαίσιά τους. Άρθρο 14 Οδηγός Σπουδών Διδακτορικών Προγραμμάτων 1. Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος περιλαμβάνονται και τα θέματα που αφορούν στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 15 Διαδικασία Εισαγωγής 1. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής. Προκηρύξεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής: i. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική δια τριβή. ii. Βιογραφικό Σημείωμα. iii. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. iv. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προ τίμηση της Αγγλικής. v. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα. Συ στατική επιστολή από εργοδότη θα ζητείται σαν επι πρόσθετη ανάλογα με το Τμήμα. vi. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ ηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Άρθρο 16 Κριτήρια Εισαγωγής στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμ μάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ ελάχιστον τυπικά προσόντα: i. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπι στημίου του εξωτερικού. ii. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνω ρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, προ ϋπηρεσία, συνέντευξη, κ.λπ. 3. Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να προ βλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα αν ο υποψήφιος έχει κάποια εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολού θησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Άρθρο 17 Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης 1. Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας ικανοποιεί τα κρι τήρια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού, συντάσ σει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής του έρευνας. 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορι κής διατριβής, εξετάζει την επιστημονική επάρκεια της ερευνητικής του πρότασης, συνεκτιμά τη δυνατότητα επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρ ριψη της αίτησης εισαγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ως επιβλέπων και άλλα δυο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα κτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψή φιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

10 18022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, καθορίζει την έναρξη της εκ πόνησης της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το ακριβές θέμα της διδακτορικής διατριβής. Άρθρο 18 Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων και υποχρεώσεων εκ μέρους του υποψή φιου διδάκτορα, το διδακτορικό πρόγραμμα εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. 2. Ο επιστημονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής τη διαφοροποιεί ουσιαστικά και καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του μεταπτυ χιακού προγράμματος, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται με τη δημοσίευ ση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια. 3. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική, ή κατόπιν αδείας της Γ.Σ.Ε.Σ. σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην Ελληνική. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. Άρθρο 19 Διαδικασίες Επιβλεπόμενης Έρευνας 1. Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της συμ βουλευτικής επιτροπής και της Εξεταστικής Επιτροπής διέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3685/ Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα. Η λειτουργία της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι σημα ντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος. Άρθρο 20 Διάρκεια Σπουδών Όροι φοίτησης Έλεγχος Προόδου 1. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να έχει ως κύρια απασχόλησή του τις διδακτορικές σπουδές. 2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτο ρικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδα κτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής /τρια δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει πάρει αναστολή φοίτησης από την Γ.Σ.Ε.Σ). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαι ολόγηση από την συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε τρία (3) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για του υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτο ρικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμ βουλευτικής επιτροπής, ενώ σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα συν τρία (4+3) έτη. 3. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. 4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρου σιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία Τμήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος για το σκοπό αυτό. 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προσφέρουν εκπαι δευτικές υπηρεσίες, μπορεί να απαλλάσσονται των διδάκτρων. 6. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου διδάκτορα, του οποί ου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευ τικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα ή αρνείται να καταβάλει τα δίδακτρα που ισχύουν. 7. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δικαιούται να ζητήσει ανα στολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπου δών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπο ρεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής αλλά σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος διαγρά φεται από το Διδακτορικό Πρόγραμμα. 8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής υποψηφί ου διδάκτορα δεν επιστέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα. Άρθρο 21 Τελική Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής 1. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτρο πής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλά χιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ μάτων της αλλοδαπής, ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερι κού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστη μονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο υποψήφιος διδάκτωρ αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο πής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκρισή της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξετα στική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με την πρωτοτυ πία και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της Επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. με βάση τα πρακτικά της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 3. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή ως ανεπιτυχής. Άρθρο 22 Δίδακτρα και Όροι Απαλλαγής 1. Ο υποψήφιος διδάκτωρ καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα δίδακτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα δίδακτρα κυμαίνονται εντός των ορίων που θέτει η Σύγκλητος. Ο χρόνος τμηματικής καταβολής ή του συνόλου των διδάκτρων αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 2. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και η επικουρική εργα σία που προσφέρει ο υποψήφιος διδάκτωρ, περιγράφο νται στην ετήσια έκθεση προόδου της συμβουλευτικής επιτροπής. Άρθρο 23 Υποτροφίες 1. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να προβλέπουν την παροχή υποτροφιών ή αναστολής διδάκτρων (με ή χωρίς αντίστοιχη παροχή επικουρικής εργασίας) σύμφωνα με ακαδημαϊκά ή άλλα κριτήρια, τα οποία αποφασίζει η Σ.Ε. Άρθρο 24 Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος 1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημό σιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος (ή των οικείων Τμη μάτων στην περίπτωση Διατμηματικών ή διεπιστημονι κών Προγραμμάτων) στο οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 2. Ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος (Τμηματικό, Διατμηματικό ή Διιδρυματικό) ορίζεται με απόφασή της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ο.Π.Α. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Προϊ στάμενο Γραμματείας του Ο.Π.Α 3. Σε περίπτωση Διιδρυματικού Διδακτορικού Διπλώ ματος ισχύουν κατ αναλογία όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 (Παράγραφος 6) του παρόντος Κανονισμού για Διιδρυματικό Μ.Δ.Ε. 4. Επιπλέον του τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος, χορηγείται παράρτημα διπλώματος. Άρθρο 25 Διεθνής Προσανατολισμός 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη διε θνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ οφείλει να επιδιώκει την ενεργή παρουσία του στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστη μα, συμμετέχοντας, όσον είναι δυνατόν, σε σεμινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. 3. Το Ο.Π.Α. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρι σμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την από κοινού συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών (βλ. Άρθρο 2, παράγραφος 6 παρόντος κανονισμού). Στις περι πτώσεις αυτές ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συ νεργαζόμενο ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) σύμφωνα με τα ορι σθέντα στο Άρθρο 10 του Ν.3685/2008. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδρυμα αυτό γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή εξεταστική επιτρο πή του νόμου αυτού για την ελληνική πλευρά, ή την αντίστοιχη επιτροπή του ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωρι στό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζό μενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ. Διδακτορικά Διπλώματα που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ Μ.Δ.Ε. Άρθρο 26 Έσοδα Προγραμμάτων 1. Τα έσοδα των προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. προέρχονται από δίδακτρα, πόρους ΕΠΕΑ ΕΚ, παράβολα αιτήσεων συμμετοχής και χορηγίες. 2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων οι φοιτητές συμμετέ χουν στο κόστος καταβάλλοντας ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. στα πλαίσια των αποφάσεων της Συγκλήτου. Εξαιρούνται τα προ γράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ και για όσο διάστημα διαρκεί η χρηματοδότησή τους. Το εύρος των διδάκτρων όλων των Προγραμμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. 3. Για ορισμένες κατηγορίες φοιτητών, που προέρχο νται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και

12 18024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για ξενόγλωσσα Τμήματα, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθε σης μπορεί να ορίζει υψηλότερα δίδακτρα. 4. Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε μετά την αποδοχή της αιτήσεώς τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσεώς τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο Πρό γραμμα. 5. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων (δόσεις) ορί ζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Οι φοιτητές που δεν έχουν καταβάλει τα δίδακτρα ή δεν έχουν νομί μως απαλλαγεί από αυτά δεν δικαιούνται της απονομής τίτλου (Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ.). 6. Τα ποσά των διδάκτρων κατατίθενται στις Τράπε ζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ο.Π.Α. Αντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου της κατάθεσης πρέπει να προ σκομίζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. με οποιονδήποτε πρό σφορο τρόπο (π.χ. μέσω της Γραμματείας του Προγράμ ματος, ταχυδρομείο, fax, κ.λπ.). Ο Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για κάθε Πρόγραμμα. Άρθρο 27 Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 1. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπο λογισμού των Προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. εκτελείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Διευθυντής κάθε προγράμματος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, έχει την ευθύνη τήρησης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 2. Ο Διευθυντής του προγράμματος έχει τη βοήθεια των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. για τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού. Α. Έναρξη Νέου Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. 3. Για την έναρξη της οικονομικής διαχείρισης νέου Προγράμματος υποβάλλονται από το Διευθυντή του Προγράμματος προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. τα παρακάτω στοι χεία: i. Τίτλος Προγράμματος Τμήμα. ii. Απόφαση Συγκλήτου περί ιδρύσεως του νέου Προ γράμματος. iii. Φ.Ε.Κ. με την Υπουργική απόφαση ίδρυσης του νέου Προγράμματος. iv. Απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορι σμό του Διευθυντή ή του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των μελών της Επιτροπής του Προγράμματος (εφ όσον υπάρχει). v. Απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται με τον Διευθυντή του προγράμματος. Β. Έναρξη Νέας Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. 4. Εντός εξαμήνου από την έναρξη νέας σειράς Προ γράμματος υποβάλλονται από το Διευθυντή ή Επιστη μονικό Υπεύθυνο του προγράμματος στον Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. τα παρακάτω στοιχεία: i. Ο τίτλος και η σειρά του προγράμματος. ii. Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σειράς. iii. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος από Γ.Σ.Ε.Σ. και Σ.Ε.Σ. iv. Ο κατάλογος των επιλεγέντων φοιτητών. Για οποια δήποτε αλλαγή του καταλόγου των φοιτητών που μπο ρεί να συμβεί κατά την διάρκεια ενός προγράμματος ενημερώνεται άμεσα ο Ε.Λ.Κ.Ε. από την αντίστοιχη Γραμματεία του προγράμματος. Γ. Λήξη Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. 5. Η Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ολοκληρώνεται και λήγει δώδεκα (12) μή νες μετά την τελετή αποφοίτησης των φοιτητών μιας σειράς. Άρθρο 28 Κρατήσεις 1. Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής: 65% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαί νει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Σ.Ε.Σ 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α.. Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χο ρηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Τµήµατος µε αριθµό 12/10-4-2014 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης. Υποστήριξη: Δασκαλόπουλος Ιωάννης Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων Γραμματεία: Τσιρώνη Ελένη. 22 Ιανουαρίου 2009

Επιτροπή σύνταξης. Υποστήριξη: Δασκαλόπουλος Ιωάννης Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων Γραμματεία: Τσιρώνη Ελένη. 22 Ιανουαρίου 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ Επιτροπή σύνταξης Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης Καθηγητής Δημήτριος Κυρτάτας Καθηγητής Γεώργιος Λυμπερόπουλος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα Άρθρο Δ1: Διάρθρωση των σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα 1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τον τρίτο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα