348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Πιαζηηθά δνρεία ησλ 16 l:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Πιαζηηθά δνρεία ησλ 16 l:"

Transcript

1 ΤΕΦΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ gr ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΜΠΔΣΟΝ, ΥΡΧΜΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ TAKRIL Αθξπιηθή βαθή γηα κπεηφλ 1. Πεξηγξαθή, ρξήζε To TAKRIL είλαη βαθή πδαηηθήο δηαζπνξάο κε βάζε πνιπκεξή ζπλδεηηθά ζπζηαηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνζκεηηθή πξνζηαζία επηθάλεησλ κπεηόλ θαη άιισλ επηθαλεηώλ από ζπλδεηηθά ηζηκέληνπ. Σν πξντφλ πιεξεί ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο EN γηα πξντφληα γηα ηελ πξνζηαζία θάζεησλ επηθαλεηψλ ζε ζπζηήκαηα γηα πξνζηαζία θαη δηφξζσζε θαηαζθεπψλ κπεηφλ. Πξνηείλεηαη γηα: - δηαθνζκεηηθή πξνζηαζία κε ζνβαηηζκέλσλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κπεηόλ, επηθαλεηώλ από κείγκαηα ηλώλ ηζηκέληνπ, κε ζνβαηηζκέλσλ ή ιεία ζνβαηηζκέλσλ ηνηρνπνηίσλ ζε πνιπθαηνηθίεο θαη άιια θηίξηα, ζε επηθάλεηεο κπεηφλ (ηνίρνπο αληη-ζηήξημεο), κέξε θξαρηψλ απφ κπεηφλ, θαη παξφκνησλ επηθαλεηψλ. - πξνζηαζία θαηά ηεο ζθόλεο ζε όισλ ησλ ηύπσλ ηηο επηθάλεηεο δαπέδσλ κε βάζε ην ηζηκέλην (θνληάκαηα κε βάζε ην ηζηκέλην θαη επηζηξώζεηο, ηξηκκέλν terazzo, αθαηέξγαζηεο επηθάλεηεο δαπέδνπ ζθπξνδέξκαηνο), ζε ιηγόηεξν εθηεζεηκέλνπο/ θαηαπνλεκέλνπο ρώξνπο (ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξείηε ζπαλίσο, φπσο ππφγεηεο απνζήθεο πνιπθαηνηθηψλ, πιπζηαξία, ιεβεηνζηάζηα ζε απηφλνκεο/αηνκηθέο θαηνηθίεο, απνζήθεο αξρείσλ θαη άιισλ πιηθψλ, θειάξηα, θαηαθχγηα, θηι.) - Γηαθνζκεηηθή πξνζηαζία γηα επηθάλεηεο απφ κείγκαηα ηλψλ ηζηκέληνπ θαη κπεηφλ. Φαξαθηεξίδεηαη από θαιή εθαξκνγή ζηελ επηθάλεηα, πςειή αληίζηαζε ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αληνρή θαη πςειή αδηαβξνρόηεηα, θαιή θαιππηηθφηεηα, αλζεθηηθή θαη ζηηο δχζθνιεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη ζηνλ θαπλφ, ζηηο ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αηµνζθαηξηθνχο ξχπνπο, Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ πεξαζηεί κε ηε βαθή, είλαη αλζεθηηθέο ζηελ πξνζσξηλή αληίδξαζε ησλ αξαησκέλσλ νμέσλ θαη αξθεηά αλζεθηηθέο ζην μεζψξηαζκα. 2. Σπζθεπαζία θαη απνρξώζεηο Πιαζηηθά δνρεία ησλ 0,75 l: 10 απνρξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θάξηα ρξσκάησλ ΥΡΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΜΠΔΣΟΝ Πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 l: απνρξψζεηο (1, 2 θαη 6) ζχκθσλα κε ηελ θάξηα ρξσκάησλ ΥΡΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΜΠΔΣΟΝ 348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Πιαζηηθά δνρεία ησλ 16 l: 10 απνρξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θάξηα ρξσκάησλ ΥΡΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΜΠΔΣΟΝ 348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηή ε δηάζεζε απνρξψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε. Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα αλαθαηέςνπκε ρξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο, ψζηε λα πεηχρνπκε ηνλ επηζπκεηφ ζπλδπαζκφ! 3. Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ππθλφηεηα (kg/dm 3 ) Πεξηεθηηθφηεηα πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ HOS (VOC) (g/l) Υξφλνο ζηεγλψκαηνο Θ = 20 ºC, ζρεη. πγξαζία αέξα = 65% ηεγλφ κε ην άγγηγκα ~1,42 <40 απαξαίηεην EU VOC θαηεγνξία A/c (απφ ): <40 ~3 1

2 (ψξεο) Υαξαθηεξηζηηθά ζηεγλνχ ρξσκαηηθνχ επη-ζηξψκαηνο Καηάιιειε ζηεξεφηεηα Τδξαηκνπεξαηφηεηα EN ISO Αλζεθηηθφηεηα ζην πγξφ ηξίςηκν EN Αδηαπεξαηφηεηα ζε CO2 EN Καηάιιειν γηα πεξαηηέξσ εξγαζία Όηαλ είλαη απαξαίηεηε πξνζηαζία θαηά ηεο βξνρήο Η επηθάλεηα είλαη βαηή γηα εξγαζία κέηξηνπ θφξηνπ γηα εξγαζία κέγηζηνπ κεραληθνχ θφξηνπ ζπληειεζηήο µ (-) ηηκή S d (d = 100 m) (m) πληειεζηήο µ CO2 (-) ηηκή SdCO2 (d = 100 m) (m) Τδαην- απνξξνθεηηθφηεηα w24 EN (kg/m 2 h 0,5 ) 4 do 6 ~24 ~24 ~3 κέξεο κεηά ην βάςηκν ~15 κεξεο κεηά ην βάςηκν <3800 <0,38 θαηεγνξία II (κεζαία δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο) Αλζεθηηθφ, θαηεγνξία >150 <0,03 θαηεγνξία III (κηθξή Τδαηναπνξξνθεηηθφηεηα) Αληνρή πξφζθπζεο ζε ππφζηξσκα ζθπξνδέξκαηνο EN 1542 (MPa) νιίζζεζε ζπληειεζηήο ηξηβήο pr EN 13552, κέζνδνο A Πξηλ ηε γήξαλζε >2,0 Μεηά >3,0 γήξαλζεο EN ε ζηεγλφ 0,76 ε πγξφ 0,74 Βαζηθά ζπζηαηηθά: αθξπιηθά πνιπκεξή, αξγπινππξηηηθά θαη ζεηηθά πιεξσηηθά, πεθηηθά θπηηαξίλεο, δηνμείδην ηηηαλίνπ, λεξφ 4. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Η επηθάλεηα λα είλαη ζηέξεε, ζηεγλή θαη θαζαξή ρσξίο ρσξίο θαθνηερλίεο (θαθέο ελψζεηο) θαη ζθφλε, ιηπαξφηεηα/ιάδηα θαη άιινπο ξχπνπο. ηέγλσκα λέσλ επηθαλεηψλ κπεηφλ ζε θηζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%) είλαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο (απφ ηε κέξα πνπ ζηξψζακε ην κπεηφλ), ελψ ζε λέεο/θξέζθεο επηθάλεηεο ζθπξνδέξκαηνο ηνπιάρηζηνλ 7 έσο 10 κέξεο γηα θάζε cm πάρνπο. Δάλ ζέινπκε λα αλαλεψζνπκε ηε βαθή, ζα πξέπεη ε επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί απφ βαθέο, θειίδεο θαη άιινπο ζαζξνχο δηαθνζκεηηθνχο ιεθέδεο. Γηα πνιχ ξππαξέο επηθάλεηεο, γηα φιεο ηηο επηθάλεηεο κπεηφλ θαη γηα επηθάλεηεο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ άιγε θαη κνχρια, πξνηείλνπκε ηε ρξήζε δεζηνχ λεξνχ ή αηκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ απαξαηηήησο απνιπκαίλνπκε. Μπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή θαη πάλσ απφ παιαηφηεξεο βαθέο δηαζπνξάο. Καηάιιεινη γηα βάςηκν είλαη κφλν επηθάλεηεο κπεηφλ παιαηφηεξεο απφ έλα κήλα, θαη εάλ έρνπλ αληνρή πξφζθπζεο κεγαιχηεξε ησλ 1,5 Mpa, κε πγξαζία φρη κεγαιχηεξε απφ 4 % θαη εάλ είλαη ζσζηά κνλσκέλεο έλαληη λεξνχ θαη πγξαζίαο. Πνιχ ινπζηξαξηζκέλεο επηθάλεηεο κπεηφλ θαη επηζηξψκαηα ηζηκέληνπ, φπσο θαη ινπζηξαξηζκέλεο 2

3 επηθάλεηεο terazzo, πξηλ ηελ βαθή ηηο ηξίβνπκε θαηαιιήισο Με απηφ ηνλ ηξφπν, αθαηξνχκε θαη ηελ μεξή ζηξψζε ηνπ γαιαθηψκαηνο ηζηκέληνπ. Πξηλ ηε βαθή, είλαη απαξαίηεην ην αζηάξσκα. ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο (ηνίρνπο θαη δάπεδα), ζε ιίγνηεξν εθηεζεηκέλεο ή κηθξέο επηθάλεηεο ηνηρνπνηίαο, πξνηείλνπκε AKRIL EMULSION αξαησκέλν κε λεξφ (AKRIL EMULSION : λεξφ = 1 : 1) ή αξαησκέλε βαθή (TAKRIL : λεξφ = 1 : 1). ε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, γηα ην βάςηκν επηθαλεηψλ απφ κείγκαηα ηλψλ ηζηκέληνπ θαη άιισλ πξντφλησλ ζηηκέληνπ, πξνηείλνπκε JUKOL αξαησκέλν κε λεξφ (JUKOL : λεξφ = 1 : 1). Σα απιψλνπκε κε πηλέιν βαθήο ή παηξφγγα, ή κε καθξχηξηρν πηλέιν κε θπζηθή ηξίρα ή πθαζκάηηλν ξνιφ βαθήο (ρλνπδσηήο πθήο) ή αθφκα θαη κε ςεθαζκφ. Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%), κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε βαθή, 6 (AKRIL EMULSION ή TAKRIL) ή 12 (JUKOL) ψξεο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αζηαξψκαηνο. Μέζνο φξνο θαηαλάισζεο (εμαξηάηαη απφ ηελ απνξξνθεηηθφηεηα θαη ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο): JUKOL ml/m 2 ή AKRIL EMULSION g/m 2 ή TAKRIL ml/m 2 5. Πξνεηνηκαζία βαθήο Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ TAKRIL, αλαθαηεχνπκε πνιχ θαιά, θαη αλ ρξεηαζηεί επηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ηερληθά κέζα θαη νδεγίεο, ην αξαηψλνπκε κε λεξφ (ην πνιχ 10 %). ΠΡΟΟΥΗ! Η αξαίσζε κεηψλεη ηελ θαιππηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Σν ρξψκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επάιεηςε ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ (ή αθφκα θαιχηεξα: φισλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζα βάςνπκε κε ηελ ίδηα ρξσκαηηθή απφρξσζε), εμνκνηψλνπκε ζε έλα κεγάιν δνρείν. Γηα κεγάιεο επηθάλεηεο, γηα ηηο νπνίεο δε κπνξνχκε γηα ηερληθνχο ιφγνπο- λα εμαζθαιίζνπκε αξθεηή πνζφηεηα βαθήο γηα έλα πέξαζκα, αλαθαηεχνπκε ζην δνρείν εμνκνίσζεο ην πεξηερφκελν ηξηψλ δνρείσλ βαθήο. Μφλν φηαλ θαηαλαιψζνπκε ην έλα ηξίην ηεο βαθήο απφ ην δνρείν εμνκνίσζεο, αληηθαζηζηνχκε κε λέα βαθή, ηελ νπνίν αλαθαηεχνπκε θαιά κε ην ππφινηπν ηνπ δνρείνπ εμνκνίσζεο, θ.ν.θ. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε εμνκνίσζε ιεπθψλ βαθψλ ηεο ίδηαο παξηίδαο πνπ δελ αξαηψζακε. Γελ επηηξέπεηαη θακία «δηφξζσζε» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαςίκαηνο (πξφζκημε ρξσκαηηθψλ κέζσλ, αξαίσζε, θηι). Τπνινγίδνπκε ηηο πνζφηεηεο ρξψκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ θάζε επηθάλεηα, απφ ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηε κέζε θαηαλάισζε, ελψ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ θαηαλάισζε, δνθηκάδνληαο ζε έλα αξθεηά κεγάιν ζεκείν. 6. Εθαξκνγή βαθήο Πεξλάκε ηε βαθή ζε δχν «ρέξηα» (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηξία «ρέξηα») κε ξνιφ ρλνπδσηήο πθήο (κήθνο ηξίραο mm). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ξνιφ απφ θπζηθή ή ζπλζεηηθή ηξίρα, δειαδή απφ επέλδπζε ζπλζεηηθψλ ηλψλ (πνιπακίδην, ληξαιφλ, vestan, λάηινλ, πεξιφλ ή πνιπαηζηέξαο), κε ςεθαζκφ ή κε πηλέιν βαθήο, εηδηθφ γηα εθαξκνγή βαθψλ δηαζπνξάο. Καηά ηελ εθαξκνγή κε ξνιφ, ρξεζηκνπνηνχκε ην θαηάιιειν γη απηή ηε ρξήζε δίρηπ. Σν δεχηεξν ή ην ηξίην «ρέξη» κπνξεί λα πεξαζηεί αθνχ έρεη ηειείσο ζηεγλψζεη ε επηθάλεηα απφ ην πξνεγνχκελν πέξαζκα ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%), ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ πεξίπνπ 6 ψξεο (ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο!). Γηα ηνλ ςεθαζκφ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θιαζηθά πηζηφιηα πςειήο πίεζεο αιιά θαη πηζηφιηα ρακειήο πίεζεο δηαθφξσλ εηδψλ, αιιά θαη "airless", ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε έρνληαο πάληα ππφςε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Βάθνπκε ηελ θάζε επηθάλεηα ηνίρνπ ρσξίο δηαθνπέο απφ ην έλα έσο ην άιιν άθξν. Mε ην θιαζηθφ/ζηάληαξλη καθξχηξηρν ξνιφ βαθήο ή ην πηζηφιη ςεθαζκνχ δνχιενπκε πξψηα ηηο επηθάλεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγίδνπκε (γσλίεο, απιάθηα, ζηελά θαη «δχζθνια» ζεκεία κεηαμχ παξαζχξσλ θαη ηνίρσλ, θηι.). ηελ εξγαζία απηή, βνεζάεη πνιχ πηλέιν βαθήο κε ην θαηάιιειν κέγεζνο, φπσο θαη θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ξνιά. Η εθαξκνγή ηεο βαθήο είλαη δπλαηή κφλν θάησ απφ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε θαηάιιειεο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο: ζεξκνθξαζία αέξα θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο απφ +5 ºC κέρξη +35 ºC, ε ζρεηηθή πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 80 %. Πξνζηαηεχνπκε ηηο επηθάλεηεο πξνζφςεσλ απφ ηνλ ήιην, ηνλ αέξα θαη ηηο βξνρνπηψζεηο κε λάηινλ θνπξηίλεο, σζηφζν θάησ απφ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη ε βξνρή, νκίριε θαη νη δπλαηφο αέξαο ((>30 ρκ/σ) δελ βάθνπκε, αθφκα θη αλ έρνπκε πάξεη ηα πξναλαθεξφκελα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 3

4 Η αλζεθηηθφηεηα ησλ θξεζθνπεξαζκέλσλ επηθαλεηψλ ζηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ νη βξνρνπηψζεηο (μέπιπκα ηεο ζηξψζεο) κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%), ην αξγφηεξν ζε 24 ψξεο. Μέζε θαηαλάισζε γηα δηπιφ πέξαζκα βαθήο (εμαξηάηαη απφ ηελ απνξξνθεηηθφηεηα θαη ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο): TAKRIL ml/m 2 7. θαζαξηζκόο εξγαιείσλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία επηκειψο κε λεξφ ακέζσο κεηά ηε ρξήζε, νη ιεθέδεο δε κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ φηαλ ζηεγλψζνπλ. Σν πξντφλ πνπ δε ρξεζηκνπνηήζακε, κπνξνχκε λα ην απνζεθεχζνπκε γηα κεηέπεηηα ρξήζε, αθνχ θιείζνπκε πνιχ θαιά ηε ζπζθεπαζία (δνρείν). Σα πγξά αρξεζηκνπνίεηα ππνιείκκαηα δελ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ ζε απνρεηεχζεηο ή ζην πεξηβάιινλ, νχηε λα πεηαρηνχλ καδί κε ηα θνηλά νηθηαθά ζθνππίδηα Μπνξνχκε φκσο λα ηα αλαθαηέςνπκε κε ηζηκέλην (πξνζζέηνληαο ππνιιείκαηα θνληάκαηνο, άκκν, πξηνλίδηα) θαη λα ηα ηνπνζεηεζνπκε ζε εηδηθνχο θάδνπο απφξξηςεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (θσδηθφο αξηζκφο ) ή ζηνπο δεκνηηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ (θσδηθφο αξηζκφο ). Η ζπζθεπαζία κπνξεί λα αλαθπθισζεί, αθνχ θαζαξηζηεί. 8. Αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία Η πξνζηαζία ησλ καηηψλ κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή κάζθα γηα ην πξφζσπν, θαη ε πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε εηδηθή κάζθα, είλαη απαξαίηεηε κφλν θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο κε ςεθαζκφ, ελψ γηα φινπο ηνπο άιινπο ηξφπνπο εθαξκνγήο (κε ξνιφ ή πηλέιν) δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πξφζζεησλ, εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ θαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη γεληθέο νδεγίεο θαη θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Δάλ ε βαθή έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, μεβγάιηε ακέζσο κε λεξφ. 9. Σπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ Οη πξνζφςεηο δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα εηδηθή ζπληήξεζε. Οπνηαδήπνηε ζθφλε ή άιιε βξσκηά κπνξεί λα αθαηξεζεί κε μεζθφληζκα, ζθνχπηζκα ή κε πγξφ θαζαξηζκφ. Η επίκνλε ζθφλε θαη νη δχζθνινη ιεθέδεο αθαηξνχληαη κε ειαθξχ ηξίςηκν κε παλί ή ζθνπγγάξη, ην νπνίν έρνπκε βνπηήμεη ζε δηάιπκα θιαζηθνχ θαζαξηζηηθνχ νηθηαθήο ρξήζεο. Δλ ζπλερεία μεβγάδνπκε ηελ επηθάλεηα κε θαζαξφ λεξφ. ηηο επηθάλεηεο απφ ηηο νπνίεο δε κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε βξσκηέο ή ιεθέδεο κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ζα πξέπεη λα μαλαβάςνπκε ηελ επηθάλεηα, κε δηπιφ πέξαζκα κε ην θαηάιιειν πξντφλ/αζηάξσκα, πνπ ζα βξείηε ζην θεθάιαην «Δθαξκνγή βαθήο». Σν αζηάξσκα είλαη απαξαίηεην, ην νπνίν κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε, κφλν εάλ δελ πέξαζαλ πεξηζζφηεξν απφ 2 ρξφληα, απν ην ηειεπηαίν βάςηκν. 10. Απνζήθεπζε, ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη δηάξθεηα Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζε ζεξκνθξαζίεο απφ +5 ºC κέρξη +25 ºC, πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην. ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΦΤΥΘΔI! Η δηάξθεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε, ζηελ αξρηθή, θιεηζηή θαη άζηθηε ζπζθεπαζία είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. 11. Έιεγρνο πνηόηεηαο Σα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηηο εζσηεξηθέο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πιεξνχλ ζινβεληθά, επξσπατθά θαη άιια ζηάληαξλη. Η επίηεπμε ηεο αλαθεξφκελεο θαη πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ειέγρεηαη θαζεκεξηλά, εδψ θαη ρξφληα, κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο ISO 9001, ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξίαο, ζην ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ ζηε Ληνπκπιηάλα, ζην Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke ηεο ηνπηγθάξδεο θαη ζπρλά ζε αλεμάξηεηα εμηδηθεπκέλα ηλζηηηνχηα ζηε ινβελία θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ παξαγσγή ηνπ πξνίφληνο αθνινπζνχκε κε απζηεξφηεηα ηα ζινβεληθά θαη επξσπατθά ζηάληαξλη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεηβάιινληνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη OHSAS

5 12. Άιιεο πιεξνθνξίεο Οη ηερληθέο νδεγίεο ζε απηφ ην θχιιν (πξνζπέθηνπο) έρνπλ δoζεί κε βάζε ηηο δηθηέο καο εκπεξίεο θαη κε ζηφρν λα ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Γε κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε θακία επζχλε γηα δεκηέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ απφ επηινγή ιάζνο πξντφληνο, ιάζνο ρξήζε ή αληηεπαγγεικαηηθή εξγαζία. Γηαθνξνπνηήζεηο ζηελ απφρξσζε, κεηαμχ ηεο παιέηαο ρξσκάησλ, ηνπ δεηγκαηνινγίνπ θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ, φκσο ε θνηλή ρξσκαηηθή δηαθνξά ΓΔ2000 ζχκθσλα κε ην ISO 7724/1-3 θαη ην αξρηθφ κνληέιν CIE DE δελ μεπεξλάεη ην 1,5. γηα απνρξψζεηο ηεο παιέηαο ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ ηεο JUB, ή 2,5 γηα απνρξψζεηο απφ ηηο θάξηεο ρξσκάησλ NCS θαη RAL. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξψκαηνο, αθνχ ζηεγλψζεη ζσζηά ε βαθή, ζπγθξίλεηε ζε δνθηκαζηηθή επηθάλεηα θαη κε ηε ζηάληαξλη απφρξσζε ηνπ πξντφληνο, πνπ ζα βξείηε ζηo θέληξν έξεπλαο/trc JUB d.o.o. Η βαθή πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε άιια δεηγκαηνιφγηα θαη παιέηεο ρξσκάησλ, είλαη γηα ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο θαη απνρξψζεηο ηεο JUB, ε πην πηζαλή θνληηλή πξνζέγγηζε, γη απηφ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε θνηλή ρξσκαηηθή απφθιηζε απφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εγγπεκέλε ηηκή. Αληηθέηκελν παξαπφλσλ δε κπνξεί λα γίλεη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ρξσκαηηθή απφρξσζε, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ αληηεπαγγεικαηηθή εξγαζία, δηαθνξεηηθή ηερληθή εθαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία ηεο βαθήο απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο, κε ζεβαζκνχ ησλ νδεγηψλ ζην ζηάδην ηεο δηφξζσζεο ή ηέινο απφ εθαξκνγή ζε αθαηάιιειε επηθάλεηα, φπσο κε ππεξβνιηθά πςειή ή πνιχ θαθή απνξξνθεηηθφηεηα, ππεξβνιηθά ηξαρεηά ή φρη αξθεηά ηξαρεηά, πγξή ή φρη αξθεηά ζηεγλή. Γηα ην βάςηκν εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, πξνηείλνπκε ρξψκαηα κε ζπληειεζηή θσηεηλφηεηαο (Τ) κεγαιχηεξν ηνπ 25. Οη πην ζθνχξεο βαθέο θαη νη βαθέο κε έληνλεο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε νξγαληθή ρξσζηηθή νπζία, ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, είλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθνί ζηηο βξνρνπηψζεηο θαη πην επάισηνη ζην μεζψξηαζκα. Γη απηφ ην ιφγν, δελ απνηεινχλ αηηία παξαπφλσλ, αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ, ζηηο επηθάλεηεο, κε ηε κνξθή γξεγνξφηεξνπ μεζσξηάζκαηνο. Λφγσ ινηπφλ ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηέηνησλ βαθψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ δνπιεκέλσλ επηθαλεηψλ, γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε, ζπκβνπιεπηείηε ηνπο εηδηθνχο ηεο εηαηξίαο καο. Η ιίζηα ησλ «ακθηιεγφκελσλ» ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο ζηα θαηαζηήκαηα κε θέληξα απνρξψζεσλ JUMIX, θαη ζηα πσιεηήξηα θαη ηερληθά-ελεκεξσηηθά θέληξα ηεο εηαηξίαο καο. Οη ηερληθέο απηέο νδεγίεο ζπκπιεξψλνπλ θαη αληηθαζηζηνχλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνεγνχκελεο, θαη ε εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα ηερληθά ζηνηρεία. ήκα θαη εκεξνκελία έθδνζεο: TRC-060/10-gru-tor, JUB kemična industrija d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA tel.: (01) h.c., (01) prodaja, (01) ali 080/15 56 svetovanje fax: (01) prodaja spletna stran: 5

NANOXIL G 1.5 και 2.0

NANOXIL G 1.5 και 2.0 ΤΕΦΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 11.21-gr ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟΙ ΟΒΑΓΔ NANOXIL G 1.5 και 2.0 απηνθαζαξηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο ιείνο ζνβαο 1. Πεξηγξαθή, ρξήζε To NANOXIL 1.5 θαη 2.0 είλαη θίλνο ζνβάο από ζπλδπαζκό ζηιηθνλνύρσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Βηνινγηθή παξαγσγή θξνχησλ 3 2.1. Δπηινγή ηνπνζεζίαο θαη πνηθηιίαο... 3 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΤΡΗΓΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΑ ΛΤΙΑΝΘΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΑΝΘΔΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ.

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Α.Π.Α. ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΘΟΚΟΜΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα