Δελτίο Δεδομ ένων Ασφαλεί ας σύμφωνα με 1907/2006/ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομ ένων Ασφαλεί ας σύμφωνα με 1907/2006/ΕΚ"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσ ίας/παρασκευ άσματος και ε ταιρείας/επι χείρησης Αναγνωριστικ ός κωδικός πρ οϊόντος Εμνορικη ονομασία FIS P 300 T Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση Χημική ένεση Στοιχεία του προμηθευτή τ ου δελτίου δε δομένων ασφα λείας Διεύθυνση fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde D Waldachtal Τηλέφωνο: +49(0) Τελεφαξ: +49(0) Διακινητής fischer Hellas Emporiki EPE G. Papandreou Metamorphosis, Athens Τηλέφωνο: Τελεφαξ: Αριθμός τηλε φώνου επείγο υσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 2. Προσδιορισμό ς επικινδυνό τητας +49(0) (24h) Ταξινόμηση τ ης ουσίας ή το υ μείγματος Κατάταξη και χαρακτηρισμός σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ / 1999/45/EK Στοιχεία επι σήμανσης Σύμβολα κινδύνου R43 Xi; R41 Xi: Ερεθιστικό Επικίνδυνος συντελεστής Φράση(εις)-R 2-υδροξυπροπυλο μεθακρυλικό, dibenzoyl peroxide R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 1 / 8

2 Φράση(εις)-S S2: Μακριά από παιδιά 3. Σύνθεση/πληρ οφορίες για τ α συστατικά Επικίνδυνα π εριεχόμενα υ λικά S24/25: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Συστατικό Cement, portland, chemicals 2-υδροξυπροπυλο μεθακρυλικό Solvent naphtha (petroleum), light arom. Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: ethane-1,2-diol Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: dibenzoyl peroxide Αριθμός CAS: EK-Αριθ: Αριθμός καταλόγου: Κατηγορία 67/548/ΕΟΚ Κατηγορία 1272/2008/ΕΚ Xi; R38-41 Xi; R36;R43 Xn; R65 Xi; R37 N; R51/53 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2; H411Τοξ. διά της αναρρόφ. 1; H304STOT SE. 3; H336 H335 Xn; R22 Οξεία Τοξ. 4 *; H302 E; R3 O; R7 Xi; R36 R43 Οργ. Υπεροξ. B; H241 Οφθαλμ. Ερεθ. 2; H319 Ευαισθ. Δέρμ. 1; H317 Συγκέντρωση Βάρος % < 2.5 Βάρος % < 2.5 Βάρος % < 2.5 Βάρος % < 2.5 Βάρος % 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή τω ν μέτρων πρώτ ων βοηθειών Γενικές υποδείξεις Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Απομακρύνετε/βγάλτε αμέσως ολόκληρη τη μολυσμένη ενδυμασία. Σε περίπτωση εισπνοής Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Σε περίπτωση κατάποσης ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Ο παθών μεταφέρεται στο φρέσκο αέρα και διατηρείται σε μία άνετη θέση ανάπαυσης για να αναπνέει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ με ΤΟ ΔΕΡμΑ: Πλύνετε με προσοχή με πολύ νερό και σαπούνι. Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση κατάποσης ειδοποιείστε αμέσως τον γιατρό και δείξετε την συσκευασία ή την ετικέττα. 2 / 8

3 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιά ς Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. Πιείτε 1 έως 2 ποτήρια νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Πυροσβεστικά μέσα Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δενπρέπει να χρησιμοποιούνται Υλικά πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Ξηρά σκόνη Αφρός Δέσμη νερού Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασμα, τα προϊόντα καυσεώς του ή τα παραγόμενα αέρια. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Θέρμανση ή πυρκαγιά μπορούν να απελευθερώσουν δηλητηριώδη αέρια. Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς. άλλα στοιχεία για την αντιμετώπιση πυρκαγια ς Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούνε σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ψύξτε το δοχείο και το περιβάλλον με ψέκασμα νερού. Η θέρμανση προκαλεί ρήξη του δοχείου. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυ σης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις Περιβαλλοντι κές προφυλάξ εις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμένετε από την πλευρά του αέρος. Η εισχώρση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στη γη πρέπει να αποφευχθεί. Εμποδίστε την επιφανιακή εξάπλωση (π.χ. μέσω περιορισμού ή φράγματα ελαίου). 3 / 8

4 Μέθοδοι και υ λικά για περι ορισμό και κα θαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού Λαμβάνεται μηχανικά. Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το τμήμα Διάθεση. περαιτέρω πλ ηροφορίες Αλλα στοιχεία Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. 7. Χειρισμός κα ι αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Κανένα κατά την προδιαγραφόμενη επεξεργασία. Οδηγίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προσοχής. Συνθήκες για την ασφαλή φύ λαξη, συμπερι λαμβανομένων τυχόν ασυμβί βαστων Απαιτήσεις αποθήκης Τα δοχεία διατηρούνται κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Οδηγίες ομαδικής αποθήκευσης Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις. Κατηγορία αποθήκευσης (TRGS 510) 8. Έλεγχος της έ κθεσης/ατομι κή προστασία Παράμετροι ε λέγχου orthophosphoric-acid Ευρώπη ethane-1,2-diol Όριο μεγάλης διαδρομής /mg/ 1 Όριο βραχείας διαδρομής / mg/ 2 Ημερομηνία έκδοσης 2000/39 Πηγή EU-OEL Ευρώπη Όριο μεγάλης διαδρομής /mg/ 52 Όριο μεγάλης διαδρομής /ppm 20 Όριο βραχείας διαδρομής / mg/ 104 Όριο βραχείας διαδρομής / ppm 40 Σημείωση Skin Ημερομηνία έκδοσης 2000/39 Πηγή EU-OEL 4 / 8

5 2-methoxy-1-methylethyl acetate Ευρώπη Όριο μεγάλης διαδρομής /mg/ 275 Όριο μεγάλης διαδρομής /ppm 50 Όριο βραχείας διαδρομής / mg/ 550 Όριο βραχείας διαδρομής / ppm 100 Σημείωση Skin Ημερομηνία έκδοσης 2000/39 Πηγή EU-OEL Έλεγχοι έκθε σης Αναπνευστική προστασία Προστασία των χεριών Κατάλληλο υλικό: Μη κατάλληλο υλικό: Πάχος υλικού: Χρόνος διαπέρασης: Παρατηρήσεις: Προστασία των ματιών Υγειονομικά μέτρα Σημείωση: Τενικα μετρα προστασιας και υγιεινμς Πληροφορίες για διατάξεις προστασίας περιβάλλοντος Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής. Φοράτε προστατευτικά γάντια. Βουτυλοκαουτσούκ, Χλωροπρένιο, Καουτσούκ νιτρίλιο Γάντια μίας χρήσης από PVC >= 0,5 mm >120 min Να αντικατασταθεί όταν φθαρεί. Πάρτε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες διαπέρασης των γαντιών από τον παραγωγό. Πρέπει να προσέχετε, ότι η ημερήσια διάρκεια χρήσεως προστατευτικών γαντιών σε χημικές ουσίες στην πράξη μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη λόγω των πολλών συντελεστών (π.χ. θερμοκρασία) από τον χρόνο που έχει καθορισθεί σύμφωνα με ΕΝ 374. Προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν τέλεια Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Η προστασία του σώματος επιλέγεται ανάλογα με τη ποσότητα και συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας στο χώρο εργασίας. Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στη διάρκεια της εργασίας. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας. Διατηρείται μακρυά από μέσα διατροφής, ποτά και ζωοτροφές. Πριν την χρήση του προϊόντος χρησιμοποιείστε μια κρέμα προστασίας του δέρματος. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 9. Φυσικές και χ ημικές ιδιότ ητες Στοιχεία για τις βασικές φ υσικές και χη μικές ιδιότη τες Μορφή παστώδης 5 / 8

6 Χρώμα Οσμή γκρίζο χαρακτηριστικό Σημείο ανάφλεξης / C > 100 C Κίνδυνος έκρηξης. Πυκνότητα Μη εκρηκτικό 1,7-1,9 g/c Θερμοκρασία: 20 C Αυτοαναφλεξιμότητα Δυναμικό ιξώδες μη αυτοαναφλέξιμο Pas Θερμοκρασία: 20 C 10. Σταθερότητα και δραστικό τητα Πιθανότητα ε πικίνδυνων α ντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. Συνθήκες προ ς αποφυγήν Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Δεν συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται. Επικίνδυνα π ροϊόντα αποσ ύνθεσης Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης 11. Τοξικολογικέ ς πληροφορίε ς Πληροφορίες για τις τοξικ ολογικές επι πτώσεις Προκαλεί ερεθισμό της επιδερμίδας Δεν συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται. Ερεθίζει το δέρμα και τις βλενογόνους Προκαλεί ερεθισμό οφθαλμών περαιτέρω πλ ηροφορίες Λοιπά στοιχεία (Κεφάλαιο 11) Ερεθίζει τα μάτια. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 12. Οικολογικές πληροφορίες Άλλες αρνητι κές επιπτώσε ις Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με την οικολογία Δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικολογικές πληροφορίες. 6 / 8

7 13. Στοιχεία σχε τικά με την απ όρριψη Μέθοδοι διαχ είρισης αποβ λήτων Στοιχεία σχετικα με τη διαθεση (Εξάλειψη) Δεν επιτρέπεται η διάθεση μαζί με κανονικά απορρίματα. Είναι απαραίτητη μια ειδική διάθεση σύμφωνα με τις τοπικές νομικές οδηγίες. Η εισχώρση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στη γη πρέπει να αποφευχθεί. Αδειάστε τα υπολείμματα. Κωδικός αριθμός απόβλητου Μη καθαρισμένες συσκευασίες ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟ- ΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕ- ΝΤΩΝ χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟ- ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ- ΛΑΝΩΝ απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα) απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες Εξουδετερώνεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά περαιτέρω πλ ηροφορίες Λοιπά στοιχεία (Κεφάλαιο 14) Μη επικίνδυνο υλικό όσον αφορά τους κωδικούς ADR/RID, ADNR, IMDG και IATA-DGR 15. Στοιχεία σχε τικά με τη νομ οθεσία Αξιολόγηση χ ημικής ασφάλ ειας Κρίση ασφάλειας 16. Άλλες πληροφ ορίες Δίχως σημασία. Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα. Φράσεις R των σ υστατικών R10: Εύφλεκτο. R22: Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R3: Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. R36: Ερεθίζει τα μάτια. R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. R38: Ερεθίζει το δέρμα. 7 / 8

8 R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65: Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. R67: H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R7: Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Φράσεις H των σ υστατικών H241: Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις μ ας και εμπειρίες. Το Ενημερωτκό Δελτίο Ασφαλείας περιγράφει προϊόντα σε σχέση με τις απαιτ σηεις ασφαλείας. Τα στοχιεία δεν αποτελούν υπόσχεση ορ ισμένης ιδιότητας. 8 / 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

fischer Reaction Capsule RM Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

fischer Reaction Capsule RM Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμνορικη ονομασία fischer Reaction Capsule RM Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμνορικη ονομασία FIS VS 300 T 1.2Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ CLASSIC ΣΑΚΟΥΛΑ 400ML Κωδικός προϊόντος : 1890 023 14 Αριθμός-ΔΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINODIE LC Βερνίκι κολοβώματος 19852 80-62-6

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSONIC Συμπύκνωμα καθαρισμού 69039 132-27-4

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No.

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας. TIP TOP SVS VULC Art.-No. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Art.-No. 505 0196, 505 407, 505 4051, 505 9010, 505 9018, 505 9025, 505 902, 505 906, 505 907, 505

Διαβάστε περισσότερα