Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΞ-Φ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομών, υλικών & βοηθημάτων κατασκευαστικών έργων». Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Πρασσάς Αναστάσιος, 7) Σαμουρέλης Κων/νος και 8) Καλογιάννης Απόστολος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομών, υλικών & βοηθημάτων κατασκευαστικών έργων» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την με αρ.7/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου. 3. Την 131/11 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 4. Την 149/11 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης της προμήθειας. 5. Την με αριθμ.πρωτ.: 68348/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2) Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. 3) Το Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών 4) Το Πρακτικό Αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών - Γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. Ζητούμε την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνισμού της Προμήθειας, με την παρατήρηση ότι δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια : 1. Χρωμάτων 2. Υλικών για την συντήρηση μεταλλικών μικροκατασκευών, και 3. Μαρμάρων και γρανιτών Επειδή οι ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Έργων για τα παραπάνω υλικά είναι επείγουσες, ζητούμε την έγκριση για την προμήθεια των παραπάνω υλικών με πρόχειρους διαγωνισμούς για τις με αρ. 1. και 2. προμήθειες και με απ ευθείας ανάθεση για την με αρ. 3. προμήθεια. 6. Το με αριθμ. πρωτ.: 67061/ πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα ΤΡΙΤΗ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την προμήθεια ΔΟΜΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ που ορίστηκε με την αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Καλογήρου Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λαρισαίων 2. Σιάχο Παναγιώτη, Αρχιτέκτωνα Μηχανικό του Δήμου Λαρισαίων 3. Καλογήρου Κων/νο, Εργοδηγό του Δήμου Λαρισαίων, προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΟΜΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, οι παρακάτω εταιρείες: Σελίδα 1 από 29

2 1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Λιάλιο Βασίλειο 2. ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Λιμαντζάκη Αικατερίνη 3. ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Νταβαρούκα Βασίλειο 4. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Α.-Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Κουτσεκλίδη Αναστάσιο 5. ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Ο.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Σαφαρίκα 6. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Μήτσιου Άκη 7. ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Κουνάβη Σπυρίδωνα 8. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ εκπροσωπούμενη από τον κ. Αδάμου Χρήστο Αφού παρήλθε η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και έληξε η παράδοση αυτών, η Ε.Δ.Δ. σε δημόσια συνεδρίασή της προέβη στην αρίθμησή τους σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και στην αποσφράγιση των φακέλων μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών. Κατόπιν η Ε.Δ.Δ. προέβη στην περιληπτική καταγραφή σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν, των εγγράφων και των δικαιολογητικών που βρισκόταν σε κάθε φάκελο διαβάζοντάς τα μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Η εξέταση των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 16/6/2011 και ώρα 9.10 π.μ.. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή την Πέμπτη 16/6/2011 και ώρα 9.30 π.μ. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Βασιλική ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 2. Παναγιώτης ΣΙΑΧΟΣ 3. Κων/νος ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 7. Το με αριθμ. πρωτ.: 67064/ πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα 16/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.10 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επιτροπή του αρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν 7/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με την διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την 149/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Σιάχος Παναγιώτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Καλογήρου Βασιλική και 3. Παπανίκα Ευαγγ. ΜΕΛΗ Αρχικά η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μαζί με την προσφορά καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των τεχνικών προσφορών. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 2) τη συμφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης 3) τα κριτήρια του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός της τιμής Αποφάσισε τα εξής: Δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης: 1. Προσφορά της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2. Προσφορά της ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3. Προσφορά της ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Σελίδα 2 από 29

3 4. Προσφορά της ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Α.-ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Β. Ο.Ε. 5. Προσφορά της ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Ο.Ε. 6. Προσφορά της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. 7. Προσφορά της ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε. 8. Προσφορά του ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΥ Οι Οικονομικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν την Πέμπτη 16/6/2011 και ώρα 9.30 π.μ.. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Παναγιώτης ΣΙΑΧΟΣ 2. Βασιλική ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 3. Ευαγγελία ΠΑΠΑΝΙΚΑ 8. Το με αριθμ. πρωτ.: 68347/ πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16/06/ 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η επιτροπή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) του αρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε με την 7/2011 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με την διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την 149/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ /11 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Καλογήρου Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Σιάχος Παναγιώτης και 3. Καλογήρου Κων/νος ΜΕΛΗ Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ,78 2 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε ,36 3 ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε ,34 4 Α. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε ,92 5 ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Ο.Ε ,20 6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε ,00 7 ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε ,68 8 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΥ ,28 Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Στις προσφορές των εταιριών «ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «Α. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» η τιμή του υλικού «Τροχός λειάνσεως τύπου RHODIUS 115» ήταν ίδια (1,80 το τεμάχιο). Κατόπιν αυτού, μετά από κλήρωση που έγινε παρουσία των προμηθευτών, η προμήθεια του υλικού «Τροχός λειάνσεως τύπου RHODIUS 115» κατοχυρώνεται στην εταιρία «ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». Δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια : 1. Χρωμάτων Σελίδα 3 από 29

4 2. Υλικών για την συντήρηση μεταλλικών μικροκατασκευών 3. Μαρμάρων και γρανιτών Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ή αποκλεισμού προμηθευτή δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις τιμές που προσφέρθηκαν 2) το ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 3) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 4) τις διατάξεις του Ν 2286/95 προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή 1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ζωάκια ελατηρίου ταλαντευόμενα μονοθέσια νέου τύπου Τεμάχια 1,00 405,00 405,00 2 Θέση νηπίων με αλυσίδα Τεμάχια 33,00 119, ,00 3 Θέση παίδων με αλυσίδα Τεμάχια 14,00 107, ,00 4 Κούνια νηπίων ξύλινη 2 θέσεων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό Τεμάχια 3,00 778, ,00 5 Κούνια παίδων ξύλινη 2 θέσεων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό Τεμάχια 4,00 636, ,00 6 Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός Φ 200 με ξύλινα καθίσματα Τεμάχια 3, , ,00 7 Ξύλινη οριζόντια κλίμακα (όργανο παιδικής χαράς) Τεμάχια 4,00 531, ,00 8 Τραμπάλα ξύλινη 2 θέσεων Τεμάχια 4,00 441, ,00 9 Τσουλήθρα καστρακι 122cm Τεμάχια 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23,00% 4.481,78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,78 2. ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Άμμος ποταμου οιασδήποτε διαβαθμισης Κυβ. μέτρα 1.050,00 21, ,50 2 Ασβέστης συνθετικός υγροποιημένος Λίτρα 448,00 2, ,04 3 Ασβεστοπολτος (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΤΩΝ 20 kg) Τεμάχια 374,00 1,78 665,72 4 Κράσπεδο κήπου πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,10Χ0,22-0,25 Μέτρα 240,00 2,37 568,80 5 Κράσπεδο πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,15Χ0,30 m Μέτρα 130,00 2,59 336,70 6 Κυβόλιθος κοινός στο φυσικό χρωμα σκυροδέματος Μέτρα 7,00 4,78 33,46 7 Κυβόλιθος οιοδήποτε χρώματος & σχήματος Μέτρα 500,00 5, ,00 8 Μαρμαρόσκονη λευκή (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ) Τεμάχια 74,00 1,85 136,90 9 Οπτόπλινθος Κ100 Τεμάχια 1.122,00 0,28 314,16 10 Οπτόπλινθος Κ200 Τεμάχια 374,00 0,70 261,80 11 Πλάκα βοτσαλου ή ψηφιδας θαλασσης 40Χ40Χ3,5 89,00 7,34 653,26 Σελίδα 4 από 29

5 Μέτρα 12 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 40Χ40Χ3,5 cm Μέτρα 250,00 5, ,00 13 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 50Χ50Χ5 Μέτρα 170,00 4,88 829,60 14 Πλάκα πεζοδρομίου έγχρωμη 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 100,00 4,89 489,00 15 Πλάκα πεζοδρομίου εγχρωμη 50Χ50Χ5 Μέτρα 100,00 5,69 569,00 16 Πλάκα πεζοδρομίου λευκη 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 300,00 5, ,00 17 Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 50Χ50Χ5 Μέτρα 200,00 5, ,00 18 Πλάκα πεζοδρομίου ριγωτή λευκή 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 150,00 4,60 690,00 19 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια αγυαλιστη 40Χ40Χ4 Μέτρα 150,00 4,59 688,50 20 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια γυαλισμένη 40Χ40Χ4 Μέτρα 200,00 8, ,00 21 Πλακάκια δαπέδου εξωτερικού χώρου αντιπαγωτικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 20,00 140,00 22 Πλακάκια επενδύσεων εξωτερικού χώρου αντιπαγωτικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 24,80 173,60 23 Πλακάκια κεραμικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 14,95 104,65 24 Σιδηροούς οπλισμός S 400 (ST III) Κιλά 1.900,00 0, ,00 25 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ131 Κιλά 1.000,00 0,79 790,00 26 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ92 Κιλά 1.000,00 0,80 800,00 27 Σκύρο καταλληλο για σκυρόδεμα Κυβ. μέτρα 200,00 6, ,00 28 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 Κυβ. μέτρα 58,00 69, ,00 29 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 Κυβ. μέτρα 146,00 76, ,00 30 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 Κυβ. μέτρα 35,00 81, ,00 31 Στεφανι τσιμέντου για βοθρο Φ 120 Τεμάχια 30,00 10,70 321,00 32 Τούβλο κεραμικό μασιφ κοκκινο διαστάσεων 10Χ20Χ2,5 Τεμάχια 700,00 0,64 448,00 33 Τούβλο κεραμικό με οπή Τεμάχια 5,00 0,99 4,95 Τσιμέντο μαύρο κοινο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 7.200,00 3, ,00 Τσιμέντο μαύρο κοινο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 500,00 6, ,00 Τσιμέντο άσπρο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 36 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 14,00 5,35 74,90 Τσιμέντο άσπρο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 37 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 22,00 9,40 206,80 38 Τσιμέντο λευκό 5 κιλών Τεμάχια 7,00 2,50 17,50 39 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Τεμάχια 747,00 0,70 522,90 40 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 9Χ9Χ19 cm Τεμάχια 1.200,00 0,14 168,00 ΣΥΝΟΛΟ ,74 Φ.Π.Α. 23,00% ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,02 3. ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Σελίδα 5 από 29

6 Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αεροπλανάκια Τρικ - τρακ Τεμάχια 3,00 0,86 2,58 2 Άλλεν μακριά σειρά Τεμάχια 7,00 8,08 56,56 Άλλεν φρεζάτα τύπου INOX 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 7,00 37,23 260,61 4 Αλυσίδα γαλβανιζέ Κιλά 9,00 2,84 25,56 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 50 Κιλά 202,00 2,84 573,68 6 Αλυσίδα γαλβανιζέ 60 Κιλά 164,00 2,82 462,48 7 Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 7,00 2,70 18,90 8 Αλφάδι Τεμάχια 7,00 3,23 22,61 9 Αλφάδι αλουμινίου 50 cm Τεμάχια 2,00 3,85 7,70 10 Αλφάδι μαγνητικό 30 cm Τεμάχια 7,00 5,90 41,30 11 Αλφαδολάστιχο Κιλά 14,00 5,80 81,20 12 Αναδευτήρας μεταλλικός για δράπανο 400 χιλ. Τεμάχια 7,00 1,80 12,60 13 Αντάπτορας μαγνητικός για μύτες εξάγωνες Τεμάχια 7,00 1,40 9,80 14 Αρμόκολλα Τεμάχια 7,00 1,18 8,26 15 Αστάρι μετάλλου αντισκωριακό 0,75lt Τεμάχια 53,00 5,06 268,18 16 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 67,00 1,40 93,80 17 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 7,00 2,85 19,95 18 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 3,00 3,85 11,55 19 Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 1,250 kg Τεμάχια 7,00 5,44 38,08 20 Βάση αυτοκόλλητου Φ115 Τεμάχια 7,00 6,60 46,20 21 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 7,00 2,62 18,34 22 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 7,00 2,96 20,72 23 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 24 Βελόνι τύπου SDS MAX Τεμάχια 7,00 14,06 98,42 25 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 7,00 7,32 51,24 26 Βελόνι χειρός Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 27 Βενζινόκολλα 1/2 kg Τεμάχια 7,00 4,74 33,18 28 Βίδα 10X30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 12,33 86,31 29 Βίδα 10X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 31,25 218,75 30 Βίδα 6X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 13,49 94,43 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 52,00 37, ,96 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 37,00 51, ,72 33 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 4,98 34,86 34 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 4,44 31,08 35 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 6,59 46,13 36 Βίδα αυτοδιάτρητη ψωμάκι 8Χ1 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,94 13,58 37 Βίδα αυτοδιάτρυτη 6,3Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 8,13 56,91 38 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 22,00 12,33 271,26 39 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 15,81 110,67 40 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 26,52 185,64 41 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 22,00 31,25 687,50 42 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 23,72 166,04 43 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 3,03 21,21 44 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 7,89 55,23 45 Βίσμα μεταλλικό 10Χ120 Τεμάχια 7,00 0,30 2,10 46 Βίσμα μεταλλικό 10Χ60 Τεμάχια 7,00 0,24 1,68 47 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 7,00 0,26 1,82 48 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 29,00 1,24 35,96 Σελίδα 6 από 29

7 49 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 29,00 0,48 13,92 50 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 29,00 0,74 21,46 51 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 1,26 3,78 52 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 7,00 4,30 30,10 53 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 7,00 2,90 20,30 54 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 55 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 7,00 3,30 23,10 56 Γάντι με πράσινη ενίσχυση (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 1,26 8,82 57 Γάντι πέτρας (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 0,98 6,86 58 Γάντι πετρελαίου (Πορτοκαλί) (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 2,30 16,10 59 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 2,96 20,72 60 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 0,84 5,88 61 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 1,26 8,82 62 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 7,00 0,85 5,95 63 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 7,00 5,52 38,64 64 Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 7,00 1,61 11,27 65 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 7,00 3,23 22,61 66 Γυαλιά G14 Τεμάχια 7,00 10,50 73,50 67 Γυαλιά G20 Τεμάχια 7,00 10,50 73,50 68 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 7,00 1,56 10,92 69 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 7,00 13,92 97,44 70 Δίσκοι αυτοπρόσφυσης Φ 115 (Σάκος ή κουτι) Τεμάχια 20,00 8,28 165,60 71 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Τεμάχια 7,00 2,08 14,56 72 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 7,00 3,10 21,70 73 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Μέτρα 7,00 1,60 11,20 74 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 7,00 2,60 18,20 75 Επιγονατίδα GEL (ζεύγος) Τεμάχια 14,00 9,60 134,40 76 Εργαλειοθήκη μεταλλική Νο4 Τεμάχια 2,00 19,44 38,88 77 Ερταλον διάτρητο Κιλά 7,00 11,50 80,50 78 Ηλεκτρόδιο 2,5 Κιλά 52,00 2,74 142,48 79 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 7,00 2,60 18,20 80 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 81 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 7,00 14,06 98,42 82 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 7,00 7,32 51,24 83 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 84 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 7,00 3,20 22,40 85 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 149,00 1,32 196,68 86 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 7,00 6,40 44,80 87 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 7,00 5,45 38,15 88 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 7,00 3,25 22,75 89 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 7,00 6,26 43,82 90 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 7,00 1,04 7,28 91 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 7,00 1,00 7,00 92 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 7,00 1,38 9,66 93 Καρφιά Κιλά 261,00 1,38 360,18 94 Καρφοβελόνες Κιλά 7,00 1,38 9,66 95 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 7,00 23,60 165,20 96 Κασμάς Τεμάχια 11,00 5,80 63,80 97 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 74,00 8,93 660,82 98 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 36,60 256,20 99 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 74,00 14, ,68 Σελίδα 7 από 29

8 100 Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6,20 12, Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 3,00 4,50 13, Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,85 9, Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 5,70 11, Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 1,10 2, Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4,50 9, Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 5,05 10, Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 5,50 11, Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 14,00 10,30 144, Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 15,00 8,02 120, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,32 2, Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 9,80 19, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,36 0, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,38 0, Κλειδί γερμανοπολύγωνο 13 Τεμάχια 2,00 0,60 1, Κλειδί γερμανοπολύγωνο 17 Τεμάχια 2,00 0,82 1, Κλειδί γερμανοπολύγωνο 27 Τεμάχια 2,00 3,80 7, Κλειδί γερμανοπολύγωνο σειρά 6-32 Τεμάχια 2,00 20,60 41, Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 2,85 5, Κλειδί καστανιας Τεμάχια 2,00 19,20 38, Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 6,80 13, Κλειδί ναυτικό 5/8 Τεμάχια 2,00 1,18 2, Κλειδί ναυτικό 7/16 Τεμάχια 2,00 0,46 0, Κλειδί ναυτικό 9/16 Τεμάχια 2,00 0,76 1, κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,92 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 1,02 2, Κοιλοδοκοί οιουδήποτε σχήματος και διάστασης Κιλά 3.741,00 1, , Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 7,00 2,80 19, Κόλλα τύπου MONTAGE KIT Τεμάχια 7,00 3,20 22, κοντάρια βαφής μεταλλικά πτυσσόμενα 2μμ Τεμάχια 90,00 4,05 364, κοντάρια βαφής μεταλλικά πτυσσόμενα 3μμ Τεμάχια 90,00 6,75 607, Κονταροπίνελο Νο 2 1/2 Τεμάχια 150,00 2,80 420, Κονταροπίνελο Νο 3 Τεμάχια 100,00 3,64 364, Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 7,00 2,90 20, Κορδέλα γκρόβερ τύπου ΙΝΟΧ 6 ( ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 1,05 11, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 7,00 3,55 24, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 160 Τεμάχια 7,00 2,85 19, Κοφτάκι τύπου KLIPEX 180 Τεμάχια 7,00 4,30 30, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 17,00 5,30 90, Λάδι για Αλυσίδα Τεμάχια 7,00 3,84 26, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 7,00 0,20 1, Λαμαρίνα DCP 1.5χιλ. Κιλά 26,00 1,90 49, Λαμαρίνα μαύρη οιουδήποτε πάχους Κιλά 1.000,00 1, , Λαμαρίνα ΜΠΑΚΛ-ΚΡΙΘ. οιουδήποτε πάχους Κιλά 300,00 2,20 660, Λαμαρινόβιδα 10χ3/4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,67 11, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 7,00 4,80 33, Λινάτσα πλαστική Κιλά 7,00 5,60 39, Λοστάρι Τεμάχια 7,00 16,06 112, Λουκέτο 40 Τεμάχια 7,00 1,80 12, Λουκέτο 50 Τεμάχια 7,00 2,76 19, Λουκέτο 60 Τεμάχια 7,00 4,14 28, Λουκέτο 75 Τεμάχια 7,00 12,10 84,70 Σελίδα 8 από 29

9 152 Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 50 Τεμάχια 18,00 2,76 49, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 7,00 12,10 84, Μασίφ τετράγωνο διαφόρων διαστάσεων Κιλά 1.200,00 1, , Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 7,00 2,00 14, Μάσκα σκόνης απλή Τεμάχια 100,00 0,07 7, Μάσκα σκόνης ΒΤ Τεμάχια 121,00 0,90 108, Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 7,00 1,50 10, Μεντεσές 2" Τεμάχια 12,00 0,06 0, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 14,00 1,12 15, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 7,00 2,08 14, Μίνιο Κιλά 20,00 5,06 101, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 34,58 69, Μπαλαντέζα 50 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 51,88 103, Μπέκ ηλεκτροσυγκόλλησης 1 Μ-6 Τεμάχια 7,00 2,07 14, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 6,52 45, Μύλος τύπου DOMUS Τεμάχια 7,00 3,85 26, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 7,00 4,80 33, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 7,00 3,55 24, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 7,00 3,88 27, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 11,00 3,55 39, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 17,00 3,88 65, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 7,00 3,50 24, Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 14,00 2,50 35, Μυστρί τύπου Γαλλίας Τεμάχια 7,00 3,30 23, Μύτη κοντή Τεμάχια 7,00 0,70 4, Μύτη κοντή χρυσή Τεμάχια 7,00 1,40 9, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 7,00 1,50 10, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 7,00 5,80 40, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 7,00 5,50 38, Νάιλον επικάλυψης 4χ5 Τεμάχια 224,00 0,60 134, Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 0,36 2, Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,28 8, Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,58 11, Ντίζα γαλβανιζέ 16 Τεμάχια 7,00 2,90 20, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 7,00 1,00 7, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 7,00 15,00 105, Παξιμάδι γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 4,97 54, Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 7,28 80, Παξιμάδι Μ10 Τεμάχια 7,00 4,97 34, Παξιμάδι τύπου ΙΝΟΧ 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 6,69 73, Παξιμάδια ασφαλείας 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 2,96 32, Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 11,00 7,28 80, Παξιμάδια γαλβανιζέ 4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 0,42 2, Πάσσαλοι σιδερένια γωνιά 40Χ40/3,5 μήκους 2m (άβαφοι με 4 οπές) Τεμάχια 710,00 6, , Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 150,00 0,90 135, Παχύμετρο 150 Τεμάχια 7,00 7,24 50, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 11,00 3,42 37, Πένσα Νο 8 Τεμάχια 7,00 2,82 19, Πένσα τύπου τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 7,00 3,42 23, Πινέλο 1" Τεμάχια 160,00 0,50 80, Πινέλο 4" Τεμάχια 30,00 4,78 143,40 Σελίδα 9 από 29

10 203 Πινέλο ζωγραφικής Τεμάχια 10,00 0,30 3, Πινέλο λευκή τρίχα Νο 1 Τεμάχια 30,00 0,50 15, Πινέλο λευκή τρίχα Νο 1 1 / 2 Τεμάχια 30,00 0,94 28, Πινέλο λευκή τρίχα Νο 2 Τεμάχια 30,00 1,58 47, Πινέλο λευκή τρίχα Νο 2 1 / 2 " Τεμάχια 30,00 2,20 66, Πινέλο μαύρη τρίχα Νο 1 Τεμάχια 30,00 0,50 15, Πινέλο μαύρη τρίχα Νο 1 1 / 2 Τεμάχια 30,00 0,94 28, Πινέλο μαύρη τρίχα Νο 2 Τεμάχια 30,00 1,58 47, Πινέλο μαύρη τρίχα Νο 2 1 / 2 " Τεμάχια 30,00 2,20 66, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 7,00 6,20 43, Πλαγιοκόπτης τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 7,00 3,60 25, Πλαστικό φύλλο Κιλά 7,00 3,80 26, Πολυεστέρας Κιλά 7,00 6,50 45, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 7,00 4,80 33, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 7,00 4,25 29, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 7,00 4,60 32, Προέκταση 1/2-250 Τεμάχια 7,00 3,10 21, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 7,00 1,80 12, Προστατευτικό τύπου POLYKARB Τεμάχια 7,00 5,95 41, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 3,00 5,80 17, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 3,00 4,95 14, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 29,00 2,00 58, Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 14,00 1,67 23, Ροδέλα γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 2,88 8, Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 4,80 14, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 13,00 1,67 21, Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 5,28 36, Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 16,20 113, Ροδέλα φαρδιά 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,16 8, Ρολό βαψίματος μεσαίο Τεμάχια 5,00 2,40 12, Ρολό κομπλέ Ν 18 Τεμάχια 70,00 2,28 159, Ρολό κομπλέ Ν 24 Τεμάχια 80,00 2,72 217, Σακούλα πλαστική Κιλά 74,00 3,70 273, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 7,00 2,00 14, Σαπουνέλαιο (ΚΟΥΤΙ 4 lit ) Τεμάχια 7,00 14,30 100, Σημαδευτήρι στυλό Τεμάχια 7,00 3,06 21, Σιδηρογωνία 70χιλ. Κιλά 52,00 1,45 75, Σιδηρογωνίες οποιασδήποτε διατομής Κιλά 400,00 1,45 580, Σιδηροδοκοί IPE 100 (ΗΤΑ 100) Κιλά 748,00 1, , Σιδηροπρίονο Τεμάχια 7,00 2,90 20, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 411,00 1,18 484, Σιλικόνη ουδέτερη Τεμάχια 1.197,00 2, , Σίτα γαλβανιζέ Νο 15 50Χ50 Μέτρα 1.421,00 3, , Σίτα περίφραξης 1/2Χ1μ Μέτρα 7,00 1,70 11, Σκάλα 5 πατημάτων Τεμάχια 7,00 37,54 262, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 7,00 65,84 460, Σκάφη Ν 10 Τεμάχια 74,00 0,64 47, Σκάφη Ν 18 Τεμάχια 14,00 1,02 14, Σκάφη Ν 24 Τεμάχια 44,00 1,28 56, Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 7,00 2,90 20,30 Σελίδα 10 από 29

11 253 Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 7,00 3,50 24, Σκεπάρνι τύπου ΜΑΡΤΙΝ Τεμάχια 11,00 3,00 33, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 29,00 3,30 95, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 7,00 4,30 30, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 14,00 8,10 113, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 7,00 6,60 46, Σκύλα 700 Τεμάχια 7,00 6,30 44, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 10,00 1,20 12, Σπρέι αντισκωρικό τύπου LOCTITE Τεμάχια 22,00 2,68 58, Σπρέι γράσο Τεμάχια 7,00 3,05 21, Σπρέι χρωματα Τεμάχια 60,00 2,98 178, Σταυροκοπιδι 200 Τεμάχια 7,00 5,60 39, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 7,00 3,60 25, Στραβοπίνελο Ν 1 Τεμάχια 74,00 0,59 43, Στραβοπίνελο Ν 1 1/2 Τεμάχια 74,00 0,84 62, Στραβοπίνελο Ν 2 Τεμάχια 74,00 1,27 93, Στραβοπίνελο Ν 2 1/2 Τεμάχια 74,00 1,61 119, Στριφώνι 10χ60 Τεμάχια 7,00 0,15 1, Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 2,04 6, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 8,84 26, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 10,36 31, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 11,88 35, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 5,78 17, Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 6,46 19, Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 6,38 44, Στρυφώνι 8χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 6,46 45, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 14,00 2,60 36, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 14,00 2,60 36, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 5,00 1,00 5, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 5,00 3,70 18, Στυλιάρι για τσουγκράνα Τεμάχια 5,00 2,40 12, Στυλιάρι μεγάλο για σκούπα Τεμάχια 5,00 2,40 12, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 5,00 2,60 13, Σύρμα γαλβανιζέ (ούγια) Νο 17 Κιλά 448,00 1,60 716, Σύρμα γαλβανιζέ Νο 7 (κουλούρα 2 kg) Τεμάχια 37,00 4,00 148, Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1 mm Κιλά 5,00 7,00 35, Σύρμα μαύρο ( 2 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 7,00 3,20 22, Σύρμα μαύρο Νο 16 Κιλά 37,00 1,50 55, Σύρμα μαύρο Νο 7 (κουλούρα 2 kg) Τεμάχια 14,00 3,20 44, Συρματόσχοινο επενδεδυμένο Φ6 Μέτρα 5,00 1,20 6, Σύρτης Τεμάχια 5,00 1,90 9, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 7,00 1,00 7, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 5,00 1,00 5, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 5,00 2,50 12, Σφικτήρας μαραγκών Γερμανίας 300 Τεμάχια 5,00 17,40 87, Σφικτήρας συρματόσχοινου 1/4 Τεμάχια 32,00 0,10 3, Σχοινί πλεκτό Ιταλίας Κιλά 74,00 4,50 333, Σωλήνας νερού πλαστικός 1 1/4" Μέτρα 7,00 1,28 8, Σωλήνας νερού πλαστικός 1" Μέτρα 37,00 1,04 38, Σωλήνας νερού πλαστικός 2 1/2" Μέτρα 7,00 4,44 31, Σωλήνας πλεκτός κίτρινος 1/2 Μέτρα 7,00 0,94 6, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μεγάλο Τεμάχια 5,00 9,00 45,00 Σελίδα 11 από 29

12 305 Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μικρό Τεμάχια 5,00 4,00 20, Ταινία μονωτική Τεμάχια 20,00 0,70 14, Ταινία συσκευασίας 50 m Τεμάχια 224,00 0,74 165, Τάπα ελαστική 40χ40 Τεμάχια 7,00 0,16 1, Τοξοπρίονο 45 cm Τεμάχια 5,00 4,25 21, Τριχιά Κιλά 37,00 4,50 166, Τριχιά βυθού Κιλά 5,00 4,50 22, Τροχός κοπής τύπου ΚΑΡΜΠΟΣΑΝ 230 (Σάκος) Τεμάχια 5,00 2,66 13, Τροχός λειάνσεως μπετού τύπου SMIRDEX 115 Τεμάχια 5,00 2,34 11, Τροχός λειάνσεως τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 75,00 1,80 135, Τροχός λειάνσεως τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 5,00 1,90 9, Τροχός Λείανσης 115 (Σάκος) Τεμάχια 5,00 1,80 9, Τροχός φυλλαράκια 115 Τεμάχια 5,00 2,20 11, Τρυπάνι αέρος κοβαλτίου 6 mm Τεμάχια 35,00 1,94 67, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3 Τεμάχια 5,00 0,60 3, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 5,00 0,65 3, Τρυπάνι αέρος μακρύ 4 Τεμάχια 5,00 0,68 3, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 5,00 0,90 4, Τρυπάνι αέρος μακρύ 6 Τεμάχια 5,00 1,05 5, Τρυπάνι αέρος μακρύ 9 Τεμάχια 5,00 2,02 10, Τρυπάνι αέρος τύπου WERKO 13 Τεμάχια 5,00 3,23 16, Τρυπάνι κοβαλτίου 10 Τεμάχια 5,00 3,57 17, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 5,00 0,90 4, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 5,00 1,20 6, Τρυπάνι κοβαλτίου 6 Τεμάχια 5,00 1,35 6, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 5,00 2,50 12, Τρυπάνι κοβαλτίου σειρά Τεμάχια 5,00 25,20 126, Τρυπάνι μπετού 10 Τεμάχια 5,00 1,24 6, Τρυπάνι μπετού 8 Τεμάχια 5,00 0,86 4, Τρυπάνι μπετού σειρά Τεμάχια 5,00 5,80 29, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 14 Τεμάχια 5,00 2,88 14, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 16 Τεμάχια 5,00 3,90 19, Τρυπάνι Νο10 τύπου GORDLESS Τεμάχια 5,00 4,10 20, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 5,00 6,80 34, Τρυπάνι σιδήρου Νο 10 Τεμάχια 5,00 2,10 10, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 10,00 4,50 45, Τρυπάνι τύπου BOSCH ξύλου σειρά Τεμάχια 5,00 8,60 43, Τρυπάνι τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 5,00 11,10 55, Τσεκούρι Νο 0 Τεμάχια 5,00 12,10 60, Τσεκούρι Νο 1 Τεμάχια 5,00 14,40 72, Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης Τεμάχια 22,00 7,14 157, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1 1/2" Τεμάχια 3,00 7,60 22, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1" Τεμάχια 3,00 4,20 12, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 2" Τεμάχια 10,00 12,40 124, Τσουγκράνα 14 Τεμάχια 5,00 3,60 18, Τσουγκράνα με κοντάρι Τεμάχια 6,00 6,26 37, Φακός Τεμάχια 6,00 6,10 36, Φαλτσέτα Τεμάχια 6,00 1,90 11, Φαλτσέτα (ανταλλακτικό) (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 1,40 9, Φιάλη προπανίου Τεμάχια 5,00 8,25 41, Φλόγιστρο μεταλλικό Τεμάχια 3,00 12,20 36, Φλογοκρύπτης μικρός Τεμάχια 4,00 3,68 14,72 Σελίδα 12 από 29

13 357 Φόρμα τύπου PANOPLY μία χρήση Τεμάχια 2,00 2,10 4, Φρεάτιο 30Χ30 μαντεμένιο Τεμάχια 10,00 15,20 152, Φρεάτιο 40Χ40 μαντεμένιο Τεμάχια 7,00 23,40 163, Φρεάτιο υδρομετρητού 40χ40 με τσιμεντένιο καπακι Τεμάχια 10,00 36,90 369, Φύλλο ελαστικό Κιλά 13,00 1,80 23, Φύλλο λείανσης τύπου RED 125 Τεμάχια 10,00 0,44 4, Χαρτόνι Κιλά 8,00 1,32 10, Χειρολαβή ρολού Ν 11 Τεμάχια 10,00 1,10 11, Χημική αμπούλα 300 τύπου MOVISE Τεμάχια 10,00 12,60 126, Χταπόδι Τεμάχια 5,00 1,95 9, Ψαλίδι μπετού 600 Τεμάχια 5,00 14,80 74,00 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Φ.Π.Α. 23,00% ,09 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,85 4. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Α.-ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Β. Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αδιαβροχοποιητικό Μαρμάρου 1 lt τύπου TENAX Τεμάχια 11,00 9,00 99,00 2 Αεροπλάστ Μέτρα 1.496,00 0,27 403,92 3 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 11,00 10,20 112,20 4 Αντιγράφιτι τύπου AG77 (ΔΟΧΕΙΟ 3 ΛΙΤΡΩΝ) Τεμάχια 7,00 13,20 92,40 5 Αντισκωριακό σπρέι 0,3 lt Τεμάχια 7,00 2,35 16,45 6 Αρμόστοκος λευκός ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 7,00 3,90 27,30 7 Αρμόστοκος πλακιδίων (ΣΑΚΚΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 149,00 0,57 84,93 8 Αφρός πολυουρεθάνης 750 ml Τεμάχια 44,00 3,00 132,00 9 Βερνίκι ξύλου ( 2,5 ΛΙΤΡΑ ) Τεμάχια 7,00 25,00 175,00 10 Βερνίκι πέτρας ( 1 ΚΙΛΟ ) Τεμάχια 7,00 5,40 37,80 11 Βερνίκι πέτρας ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 7,00 19,20 134,40 12 Βερνίκι πέτρας νερού Κιλά 7,00 5,40 37,80 13 Βερνίκι σπρέι Τεμάχια 7,00 2,70 18,90 14 Βερνίκι συντηρητικό τύπου CLOU 2,5 lit Τεμάχια 80,00 25, ,00 15 Βερνίκι συντηρητικό τύπου CLOU 5 lit Τεμάχια 80,00 45, ,00 16 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 7,00 4,86 34,02 17 Γυαλιστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 74,00 5,90 436,60 18 Γυαλιστικό μαρμάρων τύπου BODEN Κιλά 7,00 4,50 31,50 19 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ115 Τεμάχια 37,00 0,25 9,25 20 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ115Χ230 Τεμάχια 7,00 0,40 2,80 21 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ150 Τεμάχια 7,00 0,40 2,80 22 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ220 Τεμάχια 7,00 0,75 5,25 23 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ115 Τεμάχια 7,00 1,20 8,40 24 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ125 Τεμάχια 7,00 1,30 9,10 25 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ180 Τεμάχια 7,00 1,65 11,55 26 Γυαλόχαρτο μαρμάρων Φ 180 Τεμάχια 897,00 0,55 493,35 27 Γυαλόχαρτο ξύλου - μαρμάρου φ150 Τεμάχια 598,00 0,35 209,30 28 Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 15,50 108,50 29 Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 3,00 21,00 30 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 115 Τεμάχια 37,00 0,30 11,10 31 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 150 Τεμάχια 74,00 0,42 31,08 32 Γύψος οικοδομής Κιλά 7,00 0,30 2,10 33 Διαβρωτικό Κιλά 10,00 5,50 55,00 34 Διαλυτικό νίτρου Κιλά 10,00 2,10 21,00 Σελίδα 13 από 29

14 35 Διαλυτικό (νέφτι) 4 lt Τεμάχια 50,00 5,30 265,00 36 Διαλυτικό νίτρου ( 5 ΚΙΛΑ ) Τεμάχια 50,00 10,10 505,00 37 Διαμαντοτρύπανο 10 mm Τεμάχια 44,00 0,85 37,40 38 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 29,00 0,65 18,85 39 Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 44,00 0,70 30,80 40 Δίσκος διαμαντέ Φ300 Τεμάχια 7,00 93,00 651,00 41 Δίσκος ΙΝΟΧ Φ230 Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 42 Δίσκος κοπής ασφάλτου Τεμάχια 7,00 150, ,00 43 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ 230 Τεμάχια 74,00 1,50 111,00 44 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ115 Τεμάχια 3,00 0,90 2,70 45 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 231,00 1,80 415,80 46 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 276,00 0,47 129,72 47 Καθαριστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 149,00 2,40 357,60 48 Καθαριστικό σπρέι συνθημάτων GRAFFITI Δ-19 Τεμάχια 7,00 6,00 42,00 49 Καθαριστικό συνθημάτων GRAFFITI σε μάρμαρα 4 lit Τεμάχια 90,00 49, ,00 50 Καθαριστικό τύπου BIOCLEAN σπρέι Τεμάχια 7,00 3,50 24,50 51 Καρότσι μπετού Τεμάχια 7,00 47,00 329,00 52 Κόλλα SUPER ( 25 ΚΙΛΑ) Τεμάχια 7,00 12,00 84,00 53 Κόλλα μαρμάρων τύπου ΤΕΝΑΧ Λίτρα 7,00 6,00 42,00 54 Κόλλα μαρμάρων 850 gr Τεμάχια 89,00 5,10 453,90 55 Κόλλα μαρμάρων εποξειδική & καταλύτης (set) Τεμάχια 14,00 45,00 630,00 56 Κόλλα πλακιδίων ακρυλική ( 25ΚΙΛΟ) Τεμάχια 14,00 6,00 84,00 57 Κόλλα πλακιδίων πολυακρυλική γρανιτών 25 gr Τεμάχια 74,00 8,80 651,20 58 Κόλλα πλακιδίων σούπερ ακρυλική ( 25ΚΙΛΟ) Τεμάχια 119,00 5,50 654,50 59 Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως ( 25ΚΙΛΟ) Τεμάχια 119,00 8, ,30 60 Κόλλα τύπου ATLACOL Νο 66 (1 kg) Τεμάχια 7,00 3,42 23,94 61 Κόλλα τύπου MARBLE ( 25 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 7,00 12,00 84,00 62 Κόλλα τύπου MEGAPOX γρήγορη Α+Β ( 1 ΚΙΛΟ ) Τεμάχια 7,00 12,00 84,00 63 Κόλλα τύπου RAPID (25 κιλών) Τεμάχια 7,00 12,60 88,20 64 Λαδομπογιά 0,75 lt Τεμάχια 500,00 4, ,00 65 Λαδομπογιά 2,5 lt Τεμάχια 150,00 16, ,00 66 Λαδομπογιά νερού 0,75 lt Τεμάχια 100,00 7,00 700,00 67 Λάμα άγκυρας Τεμάχια 7,00 0,85 5,95 68 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ2 1 kg Τεμάχια 74,00 5,00 370,00 69 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ3 1,5 kg Τεμάχια 3,00 7,80 23,40 70 Λούστρο Μαρμ. τύπου Durol 1lt Τεμάχια 3,00 8,40 25,20 71 Ματσιόλα λάστιχο Τεμάχια 7,00 6,00 42,00 72 Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 7,00 2,80 19,60 73 Μονωτικό ταρατσών & πισινών τύπου HYDROSTOP 20 kg Τεμάχια 16,00 40,00 640,00 74 Μπότα κίτρινη (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 13,80 96,60 75 Νάιλον Κιλά 149,00 2,35 350,15 76 Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 74,00 0,30 22,20 77 Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 7,00 2,10 14,70 78 Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 7,00 0,50 3,50 79 Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 7,00 0,20 1,40 80 Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 9,00 6,00 54,00 81 Πήχης 1 μέτρο με αλφάδι τύπου SOLA Τεμάχια 7,00 15,00 105,00 82 Πινέλο 2" Τεμάχια 180,00 1,50 270,00 83 Πινέλο 3" Τεμάχια 30,00 2,00 60,00 84 Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 7,00 2,00 14,00 85 Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 14,00 0,80 11,20 86 Ριτίνη D-20 ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 10,00 11,40 114,00 Σελίδα 14 από 29

15 87 Ρολό τύπου μοχέρ Ν 11 Τεμάχια 149,00 0,80 119,20 88 Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 7,00 2,00 14,00 89 Σμυριδόπανο Τεμάχια 7,00 0,30 2,10 90 Σοβάς έτοιμος 25 kg Τεμάχια 140,00 4,10 574,00 91 Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 10,00 2,90 29,00 92 Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 10,00 2,90 29,00 93 Σταυρό πλακιδίων 5 mm (ΣΑΚΚΟΣ 500) Τεμάχια 14,00 3,95 55,30 94 Στεγανωτικό Επαλειφόμ. Ελαστομ. τύπου ISOFLEX 15 kg (Isomat) Τεμάχια 37,00 30, ,00 95 Στεγανωτικό κόλλας τύπου ΤΕΝΑΧ Τεμάχια 7,00 1,00 7,00 96 Στεγανωτικό τύπου PROTECT ( 25 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 7,00 16,00 112,00 97 Στεγνωτήρας δαπέδων Νο35 Τεμάχια 7,00 1,50 10,50 98 Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 119,00 2,05 243,95 99 Στόκος εποξειδικός & καταλύτης ( set) Τεμάχια 14,00 66,50 931, Στόκος πατερινα 20 kg Τεμάχια 67,00 9,70 649, Στουπί Κιλά 7,00 1,50 10, Συρματόβουρτσα τροχού Τεμάχια 5,00 3,50 17, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 112,00 2,44 273, Τροχός κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 5,00 2,05 10, Τροχός μαρμάρων τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 5,00 2,05 10, Τροχός ξύλου 115 Τεμάχια 5,00 5,00 25, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 5,00 1,05 5, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 5,00 1,15 5, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 5,00 2,40 12, Τσιμέντο ταχείας πήξης ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 37,00 9,90 366, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 7,00 2,00 14, Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 5,00 2,85 14, Χαρτί γκοφρέ Κιλά 673,00 0,89 598, Χαρτοταινία 19 mm Τεμάχια 44,00 0,65 28, Χαρτοταινία 25 mm Τεμάχια 150,00 0,70 105, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 150,00 0,90 135, Χαρτοταινία 38 mm Τεμάχια 150,00 1,20 180, Χαρτοταινία 50 mm Τεμάχια 74,00 1,45 107, Χρωστική τύπου ΤΕΝΑΧ Τεμάχια 10,00 3,30 33,00 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Φ.Π.Α. 23,00% 7.922,04 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,70 5. ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ελατάκια 8Χ8Χ300 εκ. Τεμάχια 59,00 5,30 312,70 2 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 12X4,5X160 cm Τεμάχια 224,00 5, ,60 3 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 12X4,5X180 cm Τεμάχια 224,00 6, ,60 4 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 12X4,5X250 cm Τεμάχια 224,00 9, ,00 5 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 12X4,5X350 cm Τεμάχια 224,00 12, ,80 6 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 14,5X4,5X160 cm Τεμάχια 224,00 8, ,80 7 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 14,5X4,5X180 cm Τεμάχια 224,00 9, ,80 8 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 20X4,5X50 cm Τεμάχια 224,00 3,15 705,60 9 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 30X4,5X250 cm Τεμάχια 224,00 17, ,60 10 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 5X3X200 cm Τεμάχια 224,00 2,50 560,00 Σελίδα 15 από 29

16 11 Ξυλεία Σουηδική Α' ποιότητας διαστάσεων 7X3,5X200 cm Τεμάχια 224,00 3,50 784,00 12 Ξύλινη επένδυση ραμποτέ πάχους 1,2 cm Μέτρα 7,00 7,20 50,40 13 Ξύλινη κολώνα ή δοκάρι 12Χ12 Μέτρα 7,00 9,30 65,10 14 Πάσσαλοι καστανιάς στρόγγυλοι Φ10 (170 cm μήκος) Τεμάχια 7,00 2,40 16,80 15 Πάσσαλοι καστανιάς στρόγγυλοι Φ8 (170 cm μήκος) Τεμάχια 7,00 1,90 13,30 16 Σκουρέτα παχους 1,2 Μέτρα 74,00 2,40 177,60 17 Τάβλες 10Χ2,5Χ300 εκ Τεμάχια 60,00 2,40 144,00 18 Τάβλες 12Χ2,5Χ300 εκ Τεμάχια 80,00 3,20 256,00 19 Τάβλες 14Χ2,5Χ300 εκ Τεμάχια 40,00 4,20 168,00 20 Τάβλες 8Χ2,5Χ300 εκ Τεμάχια 60,00 2,10 126,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 Φ.Π.Α. 23,00% 4.360,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,20 6. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Άσφαλτος ψυχρή 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 2.000,00 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23,00% 3.358,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 7. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΥ Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ασφαλτόμιγμα (καθαρα μεταφορα) Τονχιλ ,00 0,40 716,00 2 Ασφαλτόμιγμα ανευ μεταφοράς Τόνοι 760,00 54, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23,00% 9.691,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,28 Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. Την διαφωνία της Δημοτικού Συμβούλου κ. Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τα με αριθμ.πρωτ / , 67064/ , 68347/ πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια δομών, υλικών & βοηθημάτων κατασκευαστικών έργων και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σύμφωνα με το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ως εξής: Σελίδα 16 από 29

17 1. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ζωάκια ελατηρίου ταλαντευόμενα μονοθέσια νέου τύπου Τεμάχια 1,00 405,00 405,00 2 Θέση νηπίων με αλυσίδα Τεμάχια 33,00 119, ,00 3 Θέση παίδων με αλυσίδα Τεμάχια 14,00 107, ,00 4 Κούνια νηπίων ξύλινη 2 θέσεων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό Τεμάχια 3,00 778, ,00 5 Κούνια παίδων ξύλινη 2 θέσεων με μεταλλικό οριζόντιο δοκό Τεμάχια 4,00 636, ,00 6 Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός Φ 200 με ξύλινα καθίσματα Τεμάχια 3, , ,00 7 Ξύλινη οριζόντια κλίμακα (όργανο παιδικής χαράς) Τεμάχια 4,00 531, ,00 8 Τραμπάλα ξύλινη 2 θέσεων Τεμάχια 4,00 441, ,00 9 Τσουλήθρα καστρακι 122cm Τεμάχια 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23,00% 4.481,78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,78 2. ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Άμμος ποταμου οιασδήποτε διαβαθμισης Κυβ. μέτρα 1.050,00 21, ,50 2 Ασβέστης συνθετικός υγροποιημένος Λίτρα 448,00 2, ,04 3 Ασβεστοπολτος (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΤΩΝ 20 kg) Τεμάχια 374,00 1,78 665,72 4 Κράσπεδο κήπου πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,10Χ0,22-0,25 Μέτρα 240,00 2,37 568,80 5 Κράσπεδο πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,15Χ0,30 m Μέτρα 130,00 2,59 336,70 6 Κυβόλιθος κοινός στο φυσικό χρωμα σκυροδέματος Μέτρα 7,00 4,78 33,46 7 Κυβόλιθος οιοδήποτε χρώματος & σχήματος Μέτρα 500,00 5, ,00 8 Μαρμαρόσκονη λευκή (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ) Τεμάχια 74,00 1,85 136,90 9 Οπτόπλινθος Κ100 Τεμάχια 1.122,00 0,28 314,16 10 Οπτόπλινθος Κ200 Τεμάχια 374,00 0,70 261,80 11 Πλάκα βοτσαλου ή ψηφιδας θαλασσης 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 89,00 7,34 653,26 12 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 40Χ40Χ3,5 cm Μέτρα 250,00 5, ,00 13 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 50Χ50Χ5 Μέτρα 170,00 4,88 829,60 14 Πλάκα πεζοδρομίου έγχρωμη 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 100,00 4,89 489,00 15 Πλάκα πεζοδρομίου εγχρωμη 50Χ50Χ5 Μέτρα 100,00 5,69 569,00 16 Πλάκα πεζοδρομίου λευκη 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 300,00 5, ,00 17 Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 50Χ50Χ5 Μέτρα 200,00 5, ,00 18 Πλάκα πεζοδρομίου ριγωτή λευκή 40Χ40Χ3,5 Μέτρα 150,00 4,60 690,00 19 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια αγυαλιστη 150,00 4,59 688,50 Σελίδα 17 από 29

18 40Χ40Χ4 Μέτρα 20 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια γυαλισμένη 40Χ40Χ4 Μέτρα 200,00 8, ,00 21 Πλακάκια δαπέδου εξωτερικού χώρου αντιπαγωτικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 20,00 140,00 22 Πλακάκια επενδύσεων εξωτερικού χώρου αντιπαγωτικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 24,80 173,60 23 Πλακάκια κεραμικά οιουδήποτε διαστάσεων Μέτρα 7,00 14,95 104,65 24 Σιδηροούς οπλισμός S 400 (ST III) Κιλά 1.900,00 0, ,00 25 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ131 Κιλά 1.000,00 0,79 790,00 26 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ92 Κιλά 1.000,00 0,80 800,00 27 Σκύρο καταλληλο για σκυρόδεμα Κυβ. μέτρα 200,00 6, ,00 28 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 Κυβ. μέτρα 58,00 69, ,00 29 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 Κυβ. μέτρα 146,00 76, ,00 30 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 Κυβ. μέτρα 35,00 81, ,00 31 Στεφανι τσιμέντου για βοθρο Φ 120 Τεμάχια 30,00 10,70 321,00 32 Τούβλο κεραμικό μασιφ κοκκινο διαστάσεων 10Χ20Χ2,5 Τεμάχια 700,00 0,64 448,00 33 Τούβλο κεραμικό με οπή Τεμάχια 5,00 0,99 4,95 Τσιμέντο μαύρο κοινο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 7.200,00 3, ,00 Τσιμέντο μαύρο κοινο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 500,00 6, ,00 Τσιμέντο άσπρο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 36 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 14,00 5,35 74,90 Τσιμέντο άσπρο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 37 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 22,00 9,40 206,80 38 Τσιμέντο λευκό 5 κιλών Τεμάχια 7,00 2,50 17,50 39 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Τεμάχια 747,00 0,70 522,90 40 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 9Χ9Χ19 cm Τεμάχια 1.200,00 0,14 168,00 ΣΥΝΟΛΟ ,74 Φ.Π.Α. 23,00% ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,02 3. ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αεροπλανάκια Τρικ - τρακ Τεμάχια 3,00 0,86 2,58 2 Άλλεν μακριά σειρά Τεμάχια 7,00 8,08 56,56 Άλλεν φρεζάτα τύπου INOX 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 7,00 37,23 260,61 4 Αλυσίδα γαλβανιζέ Κιλά 9,00 2,84 25,56 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 50 Κιλά 202,00 2,84 573,68 6 Αλυσίδα γαλβανιζέ 60 Κιλά 164,00 2,82 462,48 7 Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 7,00 2,70 18,90 8 Αλφάδι Τεμάχια 7,00 3,23 22,61 9 Αλφάδι αλουμινίου 50 cm Τεμάχια 2,00 3,85 7,70 10 Αλφάδι μαγνητικό 30 cm Τεμάχια 7,00 5,90 41,30 11 Αλφαδολάστιχο Κιλά 14,00 5,80 81,20 Σελίδα 18 από 29

19 12 Αναδευτήρας μεταλλικός για δράπανο 400 χιλ. Τεμάχια 7,00 1,80 12,60 13 Αντάπτορας μαγνητικός για μύτες εξάγωνες Τεμάχια 7,00 1,40 9,80 14 Αρμόκολλα Τεμάχια 7,00 1,18 8,26 15 Αστάρι μετάλλου αντισκωριακό 0,75lt Τεμάχια 53,00 5,06 268,18 16 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 67,00 1,40 93,80 17 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 7,00 2,85 19,95 18 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 3,00 3,85 11,55 19 Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 1,250 kg Τεμάχια 7,00 5,44 38,08 20 Βάση αυτοκόλλητου Φ115 Τεμάχια 7,00 6,60 46,20 21 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 7,00 2,62 18,34 22 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 7,00 2,96 20,72 23 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 24 Βελόνι τύπου SDS MAX Τεμάχια 7,00 14,06 98,42 25 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 7,00 7,32 51,24 26 Βελόνι χειρός Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 27 Βενζινόκολλα 1/2 kg Τεμάχια 7,00 4,74 33,18 28 Βίδα 10X30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 12,33 86,31 29 Βίδα 10X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 31,25 218,75 30 Βίδα 6X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 13,49 94,43 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 52,00 37, ,96 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 37,00 51, ,72 33 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 4,98 34,86 34 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 4,44 31,08 35 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 6,59 46,13 36 Βίδα αυτοδιάτρητη ψωμάκι 8Χ1 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 1,94 13,58 37 Βίδα αυτοδιάτρυτη 6,3Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 8,13 56,91 38 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 22,00 12,33 271,26 39 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 15,81 110,67 40 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 26,52 185,64 41 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 22,00 31,25 687,50 42 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 23,72 166,04 43 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 3,03 21,21 44 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 7,89 55,23 45 Βίσμα μεταλλικό 10Χ120 Τεμάχια 7,00 0,30 2,10 46 Βίσμα μεταλλικό 10Χ60 Τεμάχια 7,00 0,24 1,68 47 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 7,00 0,26 1,82 48 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 29,00 1,24 35,96 49 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 29,00 0,48 13,92 50 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 29,00 0,74 21,46 51 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 3,00 1,26 3,78 52 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 7,00 4,30 30,10 53 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 7,00 2,90 20,30 54 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 55 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 7,00 3,30 23,10 56 Γάντι με πράσινη ενίσχυση (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 1,26 8,82 57 Γάντι πέτρας (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 0,98 6,86 58 Γάντι πετρελαίου (Πορτοκαλί) (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 2,30 16,10 59 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 2,96 20,72 60 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 0,84 5,88 61 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 7,00 1,26 8,82 62 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 7,00 0,85 5,95 Σελίδα 19 από 29

20 63 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 7,00 5,52 38,64 64 Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 7,00 1,61 11,27 65 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 7,00 3,23 22,61 66 Γυαλιά G14 Τεμάχια 7,00 10,50 73,50 67 Γυαλιά G20 Τεμάχια 7,00 10,50 73,50 68 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 7,00 1,56 10,92 69 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 7,00 13,92 97,44 70 Δίσκοι αυτοπρόσφυσης Φ 115 (Σάκος ή κουτι) Τεμάχια 20,00 8,28 165,60 71 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Τεμάχια 7,00 2,08 14,56 72 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 7,00 3,10 21,70 73 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Μέτρα 7,00 1,60 11,20 74 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 7,00 2,60 18,20 75 Επιγονατίδα GEL (ζεύγος) Τεμάχια 14,00 9,60 134,40 76 Εργαλειοθήκη μεταλλική Νο4 Τεμάχια 2,00 19,44 38,88 77 Ερταλον διάτρητο Κιλά 7,00 11,50 80,50 78 Ηλεκτρόδιο 2,5 Κιλά 52,00 2,74 142,48 79 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 7,00 2,60 18,20 80 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 81 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 7,00 14,06 98,42 82 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 7,00 7,32 51,24 83 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 7,00 2,20 15,40 84 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 7,00 3,20 22,40 85 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 149,00 1,32 196,68 86 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 7,00 6,40 44,80 87 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 7,00 5,45 38,15 88 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 7,00 3,25 22,75 89 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 7,00 6,26 43,82 90 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 7,00 1,04 7,28 91 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 7,00 1,00 7,00 92 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 7,00 1,38 9,66 93 Καρφιά Κιλά 261,00 1,38 360,18 94 Καρφοβελόνες Κιλά 7,00 1,38 9,66 95 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 7,00 23,60 165,20 96 Κασμάς Τεμάχια 11,00 5,80 63,80 97 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 74,00 8,93 660,82 98 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 7,00 36,60 256,20 99 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 74,00 14, , Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6,20 12, Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 3,00 4,50 13, Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,85 9, Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 5,70 11, Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 1,10 2, Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4,50 9, Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 5,05 10, Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 5,50 11, Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 14,00 10,30 144, Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 15,00 8,02 120, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,32 2, Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 9,80 19, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,36 0, Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,38 0,76 Σελίδα 20 από 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων πάρκων παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ

150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ 150Λ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο Γνήσια λευκή τρίχα Κατάλληλο για όλα τα χρώματα 150Λ - 10 150Λ - 15 150Λ - 20 150Λ - 25 150Λ - 30 350Λ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.)

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών» Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019 ΠΡΟΫΠ : 19.948,19

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ : Ανδρονίκη Κοκοτσάκη ηµοτικός Κήπος, 73100 Τηλ.: 2821341770 Fax: 28213 41771 www.chania.gr, email:α Kokotsaki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2014 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά & Λειαντικά. 287 Κόλλες. Στόκοι. Υαλόχαρτα. 288 Σιλικόνες. Λάστιχα & Μονωτικά. 290 Αφροί. Διάφορα

Χημικά & Λειαντικά. 287 Κόλλες. Στόκοι. Υαλόχαρτα. 288 Σιλικόνες. Λάστιχα & Μονωτικά. 290 Αφροί. Διάφορα Χημικά & Λειαντικά σελ. σελ. Υαλόχαρτα 278 Στόκοι 287 Κόλλες 280 Λάστιχα & Μονωτικά 288 Σιλικόνες 284 Διάφορα 290 Αφροί 286 Γυαλόχαρτο SIA 0429117 0429217 0183717 0183817 0183917 0184017 0184117 0184217

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

20074 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2 0.8Χ25ΜΕΤ.

20074 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 1/2 0.8Χ25ΜΕΤ. 20030 ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΑΛΒ.14Χ14 1,2Χ25ΜΕΤ. 20029 ΣΙΤΑ ΣΟΒΑ ΓΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 1Χ50Μ.110ΓΡ.1Μ2 5 205785 200309 > 5 205785 200293 > 20031 ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΑΛΒ.14Χ14 1Χ25ΜΕΤ. 20034 ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΨΙΛΟ 5 205785

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012

ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ACTION BOOK NOΕΜΒΡΙΟΣ - ΔEKEΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑCTION 1 Αγοράζοντας 16 τεμάχια από 4 διαφορετικούς κωδικούς Περιγραφ Περιεχ. Κωδ. αρ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ULTRA 2040 500ML 0890 085 500 ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML 0890 100 ΙΣΧΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου χρωματολογιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ βαφή σε απομίμηση ξύλου ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 12600Κ ΔΡΥΣ ΟΞΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΑΦΗ ΞΥΛΟΥ ή ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ ή ηλεκτροστιλβωση ΦΑΛΤΣΟ / ΡΑΜΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλώσιμα Συνεργείου. Υποκαταστήματα. για την υπόλοιπη Ελλάδα

Αναλώσιμα Συνεργείου. Υποκαταστήματα. για την υπόλοιπη Ελλάδα Υποκαταστήματα για την υπόλοιπη Ελλάδα Κεντρικό Κατάστημα Παλλήνη 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, Αθήνα Τηλ.: 210 66.69.402, 210 66.69.424 Fax: 210 66.69.612 E-mail : info@iaponiki.gr www.iaponiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 346/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

γραμματοκιβωτια φαρμακεια εφημεριδοθηκες

γραμματοκιβωτια φαρμακεια εφημεριδοθηκες γραμματοκιβωτια φαρμακεια εφημεριδοθηκες Ó Γραμματοκιβώτιο Νο 10 Κωδ. Είδους Περιγραφή Χρωματισμός Διαστάσεις 12603-65-100 12601-65-100 12602-65-100 12604-65-100 Γραμματοκιβώτιο Νο 10 Καφέ 33 Χ 35 Χ13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση αυτοκινήτου Λιπαντικά Καθαριστικά. Υγρά φρένων Τεχνικά χημικά Προσθετικά Είδη υγιεινής Εξαρτήματα

Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση αυτοκινήτου Λιπαντικά Καθαριστικά. Υγρά φρένων Τεχνικά χημικά Προσθετικά Είδη υγιεινής Εξαρτήματα ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7 Χημικά συνεργείων Κόλλες τζαμιών Σετ για τα τζάμια και διάφορα σετ επισκευής Κόλλες, Μονωτικά Κολλητικές ταινίες, μονωτικές πλάκες Προστασία κάτω μέρους αμαξώματος Βερνίκια Στόκοι Περιποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΙΣΙΑ Νο104 ΙΣΙΑ Νο105 ΣΑΡΩΣΤΡΑ Νο113 ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα είδη. σελ. σελ. 4259 Είδη Ρολού. Ρουλεμάν. Τάπες Νοβοπανόβιδας. Σποτ - Φωτιστικά Γενικά Σίτες - Λαμαρίνες. Τσοχάκια. Elements.

Διάφορα είδη. σελ. σελ. 4259 Είδη Ρολού. Ρουλεμάν. Τάπες Νοβοπανόβιδας. Σποτ - Φωτιστικά Γενικά Σίτες - Λαμαρίνες. Τσοχάκια. Elements. είδη 10 σελ. σελ. Τάπες Νοβοπανόβιδας 2418 3 Ρουλεμάν 4259 Ρολού 4420 5 Σποτ Φωτιστικά Γενικά 10 426 11 Σίτες Λαμαρίνες 4226 Σποτ Φωτιστικά Γενικά 12 428 13 Elements 4237 Τσοχάκια 14 430 15 Ροδάκια Ρόδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Απόφασης: 69/2014

Αριθμ.Απόφασης: 69/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι σήμερα την 24 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

01-09-11-048016 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 5ΛΤ THERMOHOUSER - APS-30046 01-09-11-048026 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 2ΛΤ THERMOHOUSER - APS-30048

01-09-11-048016 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 5ΛΤ THERMOHOUSER - APS-30046 01-09-11-048026 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 2ΛΤ THERMOHOUSER - APS-30048 Ε 01-09-11-048016 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 0.5ΛΤ THERMOHOUSER - -30046 01-09-11-048026 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 2ΛΤ THERMOHOUSER - -30048 01-09-11-048036 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ 3ΛΤ THERMOHOUSER - -30049 01-09-11-048046 ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΖΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α

Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α Δ Ε Σ Τ Ρ Ε Σ - Μ Π Α Μ Π Α Δ Ε Σ - Ο Κ Ι Α ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΚΥΡΤΑ Β.Τ ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ ΒΙΔΑ Β.Τ 6" ΚΟΤΣΣΩΛ001 8" ΚΟΤΣΚΥΡ005 4" ΚΟΤΣΟΒΙΔ009 4,5" ΚΟΤΣΣΠΑ013 6,5" ΚΟΤΣΣΠΑ014 8" ΚΟΤΣΣΠΑ015 8" ΚΟΤΣΣΩΛ002

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα