ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΙΚ Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί ας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3230/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 259/2005 περί συστάσεως της Δ/νσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας, του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 3) Τη ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για τον «Καθορισμό δεικτών μέτρησης αποτελεσματι κότητας». 4) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1/25873/2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/ Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 5) Την ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των παρε χομένων υπηρεσιών στους πολίτες. 6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: τον ορισμό των ειδικών δεικτών και εξειδικεύουμε περαιτέρω τους γενικούς δείκτες, των Διευθύνσεων της Κ.Υ. (Κεντρικής Υπηρεσίας) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004, ως εξής: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ Δ.1.1: Αριθμός προγραμμάτων ένταξης των Παλιννο στούντων, Αλλοδαπών και Τσιγγανοπαίδων μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ανά αριθμό μαθητών, ανά Δ.1.2: Αριθμός Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για το Ολο ήμερο Νηπιαγωγείο ανά αριθμό επιμορφούμενων εκπαι δευτικών, ανά Δ.1.3: Μέσος αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο. Δ.1.4: Αριθμός νέων ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που ιδρύονται και αρχίζουν να λειτουργούν ετη Δ.1.5: Αριθμός σχολείων της Προσχολικής και Α /θμιας Εκπαίδευσης με ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.6: Αριθμός νέων παραρτημάτων νηπιαγωγείων που ιδρύονται και αρχίζουν να λειτουργούν ετη Δ.1.7: Αριθμός Δημοτικών Σχολείων ετησίως για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η προμήθεια των βιβλίων για την Γ τάξη και των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμα νικής για την Ε και ΣΤ τάξη με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.8: Αριθμός Δημοτικών Σχολείων ετησίως για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης ωρο μισθίων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της β ξένης γλώσσας (Γαλλική Γερμανική) με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.9: Αριθμός σχολείων για τα οποία δεν υπήρξε έγκαιρη παράδοση των απαιτούμενων διδακτικών βι βλίων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.10: Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της Α /θμιας εκπαίδευσης, ανά Δ.1.11: Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών και σχολική μονάδα, ετη Δ.1.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα πολι τών και φορέων που αφορούν στη λειτουργία Ολοήμε ρων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και που δεν έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος, ανά Δ.1.2: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα πο λιτών και φορέων που άπτονται έννομου συμφέροντος ή που έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος, ανά Δ.1.3: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.4: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετησί 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ Δ.2.1: Μέσος Αριθμός μαθητών ανά καθηγητή, ανά Δ.2.2: Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών, ανά

2 35316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.2.3: Αριθμός των μαθητών που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανά Δ.2.4: Αριθμός νέων Επαγγελματικών Σχολών που ιδρύονται και αρχίζουν να λειτουργούν ετη Δ.2.5: Αριθμός σχολικών μονάδων Β /θμιας Εκπαίδευ σης με ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.2.6: Αριθμός σχολικών μονάδων Β /θμιας Εκπαίδευ σης για τις οποίες δεν υπήρξε έγκαιρη παράδοση των απαιτούμενων διδακτικών βιβλίων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.2.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα πο λιτών και φορέων που δεν έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος, ανά Δ.2.2: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα πο λιτών και φορέων που άπτονται έννομου συμφέροντος ή που έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος, ανά Δ.2.3: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.4: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) Δ.3.1: Αριθμός κενών οργανικών θέσεων των 79 Κέ ντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και των 570 Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προ σανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογι στών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) και των Σχολικών Εργαστηρίων Φυ σικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.), των Κέντρων Περιβαλλοντι κής Εκπαίδευσης (Κ.Π.E.), των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, των Σχολικών Βιβλιοθηκών, των Κέντρων Πληρο φορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), ανά Δ.3.2: Αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλο ποιήθηκαν με υποστήριξη από τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., ανά Δ.3.3: Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ορ γανώνονται για την επιμόρφωση των στελεχών εκπαί δευσης και των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκ παίδευσης και Αγωγής Υγείας, ανά Δ.3.4: Αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση των φαινομένων εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, χρήση ηλε κτρονικών μέσων) στα σχολεία Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.3.5: Αριθμός προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκα λίας (Ε.Δ.). που υλοποιούνται ανά Δ.3.6: Αριθμός Προγραμματισμένων συναυλιών ενταγ μένων στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικών προγραμ μάτων Αισθητικής Αγωγής στις εκπαιδευτικές μονάδες των Μουσικών Σχολείων της Χώρας. Δ.3.7: Αριθμός λειτουργούντων ΚΕ.ΣΥ.Π. και ΓΡΑ.ΣΕ.Π. της Χώρας, ανά Δ.3.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα των ΚΕ.ΣΥ.Π., των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και των Σχολικών Μονάδων για θέματα που αφορούν στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και στον εξοπλισμό των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., Σ.Ε.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., Κ.Π.E. ανά Δ.3.2: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.3: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., Σ.Ε.Φ.Ε., Κ.Π.E., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.4.1: Αριθμός επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλο ποιούνται ετησίως για τους καθηγητές Φυσικής Αγω γής με βάση τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις της κοινωνίας. Δ.4.2: Αριθμός ιατρικών ελέγχων που υλοποιούνται ετησίως στους μαθητές ώστε να προληφθούν κατά το δυνατόν οι αιφνίδιοι θάνατοι. Δ.4.3: Μέση ετήσια δαπάνη σχολικού αθλητισμού ανά μαθητή και φοιτητή. Δ.4.4: Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμ ματα σχολικού αθλητισμού, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ανά Δ.4.5: Αριθμός μαθητών που πέτυχαν διακρίσεις στο εξωτερικό, ανά Δ.4.6: Αριθμός απασχολούμενων καθηγητών σε προ γράμματα μαζικού αθλητισμού, ανά Δ.6.7: Αριθμός ενημερωτικών σεμιναρίων που υλο ποιούνται ετησίως για τους μαθητές ως προς τα είδη διατροφής που βοηθούν στην αντιμετώπιση της παχυ σαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Δ.4.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.4.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.4.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ανά Δ.4.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.5.1: Αριθμός Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που οργανώνονται, στελεχώ νονται και αρχίζουν να λειτουργούν ετη Δ.5.2: Αριθμός κενών οργανικών θέσεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που δεν πληρώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους, με στελέχη που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Δ.5.3: Αριθμός ενημερωτικών προγραμμάτων των πολι τών που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, που εκπονούνται και υλοποιούνται, ετη Δ.5.4: Αριθμός θεμάτων που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών και στο εκπαιδευτικό υλικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που δεν έχουν διευθετηθεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.5.5: Αριθμός προτάσεων που έχουν υποβληθεί ετησί ως για νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην Ειδική Αγωγή. Δ.5.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.5.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.5.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πο λιτών, ανά Δ.5.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και αφορούν στους μαθητές με ειδικές ανάγκες και σε εκ παιδευτικούς που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.6.1: Αριθμός εγγραφών στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης, ανά Δ.6.2: Αριθμός χορηγήσεων αδειών κατ οίκον διδα σκαλίας, ανά Δ.6.3: Αριθμός χορηγήσεων επάρκειας διδασκαλίας Γλώσσας, ανά Δ.6.4: Αριθμός προσλήψεων αλλοδαπών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.), ανά Δ.6.5: Χρονικές υπερβάσεις των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροπο ποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3230/2004. Δ.6.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.6.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.6.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πο λιτών, ανά Δ.6.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.1.1: Μέσος χρόνος επεξεργασίας αιτημάτων έγκρισης εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας Πανεπιστημίων ετη Δ.1.2: Αριθμός εισηγήσεων που αφορούν υποβληθέντα αιτήματα για Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις σε σχέ ση με το σύνολο των υποβληθέντων ετη Δ.1.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, Α.Ε.Ι. (πανεπιστημιακού τομέα), ανά Δ.1.2: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Δ.2.1: Αριθμός ατόκων εκπαιδευτικών δανείων που χορηγούνται ετησίως σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δ.2.2: Αριθμός φοιτητών στους οποίους γίνεται δω ρεάν χορήγηση των διδακτικών πανεπιστημιακών συγ γραμμάτων ετη Δ.2.3: Μέση ετήσια δαπάνη διδακτικών πανεπιστημια κών συγγραμμάτων ανά φοιτητή ή σπουδαστή. Δ.2.4: Μέσος αριθμός ημερών αναμονής για διεκπεραί ωση αίτησης φοιτητή ή σπουδαστή, ανά Δ.2.5: Μέσος αριθμός ημερών αναμονής για εξυπηρέ τηση αίτησης. Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα Α.Ε.Ι. (πανεπιστημιακού τομέα) ή άλλων εμπλε κομένων φορέων, ανά Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.3.1: Αριθμός διορισμών Μελών Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ανά Δ.3.2: Αριθμός διορισμών Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), ανά Δ.3.3: Αριθμός διορισμών Μελών Διδακτικού Προσω πικού Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), ανά Δ.3.4: Αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά Δ.3.5: Αριθμός διορισμών Διοικητικού και Λοιπού Προ σωπικού, ανά Δ.3.6: Αριθμός αποσπάσεων και μετατάξεων, ανά Δ.3.7: Μέσος χρόνος από την ημερομηνία εισόδου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. έως την αποστολή στο Φ.Ε.Κ., ανά έτος: α) Αποφάσεων διορισμών μελών Δ.Ε.Π.. β) Αποφάσεων διορισμών μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.. γ) Αποφάσεων διορισμών μελών Ε.Τ.Ε.Π.. δ) Αποφάσεων διορισμών Μελών Διδακτικού Προσω πικού Α.Ε.Α.. ε) Αποφάσεων διορισμών Διοικητικού και Λοιπού Προ σωπικού, ανά στ) Αποφάσεων προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ζ) Διαπιστωτικών πράξεων εκλογής Πρυτανικών Αρ χών, εκλογής Προέδρων Τμημάτων και Κοσμητόρων. Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων ενστάσεων, ανά Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ανά Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, Α.Ε.Ι. (πανεπιστημιακού τομέα), ανά Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ Δ.4.1: Χρόνος διεκπεραίωσης για Διδακτικό Προσω πικό: α) Διορισμών, β) Μονιμοποιήσεων, γ) Εξελίξεων, δ) Προκηρύξεων, Δ.4.2: Χρόνος διεκπεραίωσης για Διοικητικό και Λοιπό Προσωπικό: α) Διορισμών, β) Αναπομπών, γ) Μετατροπών συμβάσεων,

4 35318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Μετατάξεων, ε) Παραιτήσεων. Δ.4.3: Χρόνος διεκπεραίωσης έκδοσης υπουργικών αποφάσεων ή Προεδρικών διαταγμάτων. Δ.4.4: Χρόνος διεκπεραίωσης κοστολόγησης συγγραμ μάτων. Δ.4.5: Αριθμός εγκεκριμένων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., ανά Δ.4.6: Αριθμός αποφάσεων για χορήγηση παροχών σε φοιτητές, ανά Δ.4.1: Αριθμός παραπόνων, ανά Δ.4.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ανά Δ.4.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερωτήματα Α.Ε.Ι. (τεχνολογικού τομέα) εμπλεκομένων φορέων, ανά Δ.4.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΣΕΩΝ Δ.5.1: Ετήσια κινητικότητα Ελλήνων επιστημόνων (αριθ μός επιλεγέντων ατόμων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων). Δ.5.2: Ετήσια κινητικότητα αλλοδαπών επιστημόνων (αριθμός επιλεγέντων ατόμων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων). Δ.5.3. Ποσοστό (%) ετήσιας μεταβολής συνολικής χρη ματοδότησης, σε σχέση με το προηγούμενο Δ.5.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.5.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.5.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα εμπλεκομένων φορέων, ανά Δ.5.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥ ΝΑΣ Δ.6.1: Αριθμός ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτού των που επιχορηγούνται ετησίως με στόχο την εξα σφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης λειτουργίας τους. Δ.6.2: Αριθμός πανεπιστημίων που επιχορηγούνται ετησίως, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους. Δ.6.3: Αριθμός συνεδρίων που διοργανώνονται από τα επί μέρους Τμήματα των Πανεπιστημίων και που επιχορηγούνται ετη Δ.6.5: Ποσότητα (συνολική ή μέση ποσότητα ανά ίδρυ μα) ετήσιας επιχορήγησης. Δ.6.6: Αριθμός προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου δών που επιχορηγούνται, ετη Δ.6.7: Ποσοστό (%) αύξησης ετήσιων επιχορηγήσε ων. Δ.6.8: Αριθμός οικονομικών αιτημάτων (ετησίως) για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων των οι κείων φορέων των πανεπιστημίων μέσω της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν άμεσα. Δ.6.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.6.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.6.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα (πανεπι στημιακού τομέα) και εμπλεκομένων φορέων, ανά Δ.6.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙ ΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.1.1: Αριθμός ελληνικών σχολείων του εξωτερικού: α) προς ίδρυση, β) προς αναγνώριση, γ) προς συγχώνευση, δ) προς κατάργηση όταν παραστεί ανάγκη. Δ.1.2: Αριθμός: α) εγγραφών, β) μετεγγραφών, γ) τροποποιήσεων προγραμμάτων σπουδών, δ) επιτυχόντων στις εξετάσεις σπουδών ανά Δ.1.3: Αριθμός αξιολογήσεων διδακτικού υλικού με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στη διάρκεια του έτους. Δ.1.4: Αριθμός εγκρίσεων διενέργειας ερευνών σε ελ ληνικά σχολεία του εξωτερικού, ανά Δ.1.5: Αριθμός τμημάτων ελληνικής γλώσσας σχολείων του εξωτερικού που λειτουργούν ετη Δ.1.6: Αριθμός αποσπασθέντων εκπαιδευτικών και αριθμός προσληφθέντων με συμβάσεις ιδιωτικού δι καίου για στελέχωση ελληνικών εκπαιδευτικών μονάδων με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.1.7: Αριθμός επιλεγέντων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης κάθε δύο (2) έτη. Δ.1.8: Αριθμός επιλεγέντων Εθνικών Επιθεωρητών Α / θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχο λείων με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Δ.1.9: Αριθμός φιλολόγων και θεολόγων στις έδρες Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων της Αλλοδα πής και στις Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ανά Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.2.1: Αριθμός (ή %) αναγκαίων τακτικών καθηγητών ή αποσπασμένων ή μέλη διδακτικού προσωπικού με ανάθεση έργου που δεν τοποθετήθηκαν στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσ/νίκης (Ε.Π.Α.Θ.) πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.2.2: Αριθμός μελών διδακτικού προσωπικού που κα λύπτουν θέσεις στα ελληνόφωνα και ξενόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, ανά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.2.3: Αριθμός (ή %) των αναγκαίων εκπαιδευτικών Α /θμιας και Β /θμιας που δεν αποσπάσθηκαν ή δεν μετατέθηκαν στα Δημοτικά Μειονοτικά Σχολεία πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.2.4: Αριθμός ελλείψεων διδακτικών βιβλίων στα Μει ονοτικά Σχολεία ανά σχολικό Δ.2.5: Αριθμός αδειών διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς, ανά Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ανά Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ Δ.1.1: Αριθμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων Α /θμιας Εκπαίδευσης, πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.1.2: Αριθμός υποδιευθυντών υπεύθυνων ολοήμερων σχολείων που δεν τοποθετήθηκαν πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.3: Μέσος χρόνος ενημέρωσης ηλεκτρονικού μητρώ ου εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης με παραιτήσεις, θανάτους, τροποποιήσεις ονομάτων, ανά Δ.1.4: Αριθμός κενών θέσεων υποδιευθυντών υπεύ θυνων ολοήμερων σχολείων και Περιφερειακών Διευ θυντών κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.1.5: Αριθμός Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαί δευσης Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής που δεν επιλέχθηκαν μέσα στην απαιτούμενη προθεσμία που ορίζει ο ν. 3467/2006 πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Δ.1.6: Αριθμός Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊστα μένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν επιλέχθηκαν μέσα στην απαιτούμενη προθεσμία που ορίζει ο ν. 3467/2006 πριν την έναρξη του νέου σχολι κού έτους. Δ.1.7: Μέσος χρόνος έκδοσης βεβαιώσεων άσκησης καθηκόντων σε συνταξιούχους Σχολικούς Συμβούλους και Επιθεωρητές. Δ.1.8: Ποσοστό (%) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ως προς το μόνιμο προσωπικό, ανά Δ.1.9: Ποσοστό (%) ωρομισθίων εκπαιδευτικών ως προς το μόνιμο προσωπικό, ανά Δ.1.10: Αριθμός μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.11: Αριθμός αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.12: Αριθμός αποσπάσεων σε φορείς εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.13: Αριθμός διορισμών εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκ παίδευσης, ανά Δ.1.14: Αριθμός μετατάξεων εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.15: Ποσοστό νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Α /θμι ας Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε Εισαγωγική Επι μόρφωση, ως προς το σύνολο των νεοδιόριστων, ανά Δ.1.16: Αριθμός εκπαιδευτικών Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που διορίζονται στη Δημόσια Α /θμια Εκπαίδευση, ανά Δ.1.17: Μέσος αριθμός σχολείων Α /θμιας, ανά Σχολικό Σύμβουλο. Δ.1.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των εκπαιδευτικών A /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.2: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.3: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετησί Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.2.1: Αριθμός κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης που δεν πληρώθηκαν πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.2.2: Ποσοστό (%) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ως προς το μόνιμο προσωπικό, ανά Δ.2.3: Ποσοστό (%) ωρομισθίων εκπαιδευτικών ως προς το μόνιμο προσωπικό, ανά Δ.2.4: Αριθμός μεταθέσεων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης ανά Δ.2.5: Αριθμός αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.2.6: Αριθμός αποσπάσεων σε φορείς εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.2.7: Αριθμός διορισμών εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκ παίδευσης ανά κλάδο και ανά Δ.2.8: Αριθμός μετατάξεων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο και ανά Δ.2.9: Αριθμός νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε Εισαγωγική Επι μόρφωση, ως προς το σύνολο των νεοδιόριστων, ανά Δ.2.10: Αριθμός εκπαιδευτικών Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που διορίζονται στη Δημόσια Β /θμια Εκπαίδευση, ανά Δ.2.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.2.2: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.3: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.3.1: Αριθμός ιδρύσεων σχολικών μονάδων Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.3.2: Αριθμός καταργήσεων, υποβιβασμών και συγ χωνεύσεων σχολικών μονάδων Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.3.3: Αριθμός Ελλαδιτών και Κυπρίων μαθητών που φιλοξενούνται στις επτά (7) μαθητικές κατασκηνώσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά τη διάρκεια του κατασκηνωτικού θέρους, ανά

6 35320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.3.4: Αριθμός νέων οργανικών θέσεων δασκάλων και νηπιαγωγών. Δ.3.5: Αριθμός ιδρύσεων Γραφείων Α /θμιας και Β /θμι ας Εκπαίδευσης και χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων, ανά Δ.3.6: Αριθμός Πειραματικών Σχολείων προς ορισμό και ίδρυση ανά Δ.3.7: Αριθμός οργανικών θέσεων του ίδιου κλάδου ειδικοτήτων εκπαιδευτικών προς κατάργηση και σύ σταση, ανά Δ.3.8: Αριθμός οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών προς μεταφορά από κλάδο σε κλάδο, ανά Δ.3.9: Αριθμός κενών θέσεων Κυλικείων Δημοσίων Σχο λείων, πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, εκπαιδευτικών, ετη Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ετη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ.1.1: Αριθμός ανταλλαγών εκπαιδευτικών, μαθητών, εμπειρογνωμόνων και διοικητικών υπαλλήλων, ανά Δ.1.2: Αριθμός (σύναψη και ανανέωση) διακρατικών συμφωνιών, ανά Δ.1.3: Αριθμός (σύναψη) μνημονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας και επί μέρους συμφωνιών με εκπαιδευ τικούς φορείς του εξωτερικού για την προώθηση της διμερούς εκπαιδευτικής συνεργασίας και υλοποίηση αυτών. Δ.1.4: Αριθμός διεθνών εκπαιδευτικών διαγωνισμών, εκθέσεων, συνεδρίων και ημερίδων που οργανώνονται, ανά Δ.1.5: Αριθμός ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων εντύ πων (βιβλία, κατάλογοι, φυλλάδια, ημερολόγια κ.λπ.) που εκδίδονται, ανά Δ.1.6: Αριθμός συμμετοχών σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό, ανά Δ.1.7: Αριθμός υποτροφιών που χορηγούνται ετησίως σε αλλοδαπούς σπουδαστές. Δ.1.8: Αριθμός προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργα σίας (DAC) τα οποία υλοποιούνται ετησίως από φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Δ.1.9: Αριθμός ελληνικών εδρών των Πανεπιστημίων του εξωτερικού και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που ενισχύονται ετησίως με την απο στολή βιβλίων, λεξικών, οπτικοακουστικού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα εμπλεκομένων φορέων, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Δ.2.1: Αριθμός Εξεταστικών Κέντρων των Διευθύνσεων και Γραφείων Β /θμιας Εκπαίδευσης, ανά Δ.2.2: Αριθμός αξιολογητών που επιλέγονται και το ποθετούνται σε εξεταστικά κέντρα σε όλες τις εξετα ζόμενες γλώσσες και επίπεδα, ανά Δ.2.3: Αριθμός βαθμολογικών κέντρων για τις ανάγκες του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) και Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων, ανά Δ.2.4: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους: Ορισμός Επιτροπών συγκέντρωσης δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις και Γραφεία Β /θμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή σχετικών εγκυκλίων. Δ.2.5: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους: Έναρξη υλοποίησης της σύμβασης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Δ.2.6: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους: Έκδοση και δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τον ορισμό οργάνων εξετάσεων του Κ.Π.Γ.. Συγκρότηση όλων των επιτροπών που ορίζονται από τη νομοθεσία για τη διενέργεια των εξετάσεων. Ειδοποίηση όλων των αξιολογητών προφορικής εξέ τασης των τεσσάρων γλωσσών. Δ.2.7: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Απριλίου εκάστου έτους: Ορισμός εξεταστικών κέντρων και κατανομή των υποψηφίων σε αυτά. Συγκρότηση επιτροπών εξετάσεων σε όλα τα εξε ταστικά κέντρα. Παραλαβή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Κατανομή πιστώσεων και επιχορήγησης των περι φερειακών υπηρεσιών με το ποσό που απαιτείται για την αποζημίωση των εξεταστών και επιτροπών. Προκήρυξη εξετάσεων Νοεμβρίου εκάστου έτους. Δ.2.8: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Μαΐου εκάστου έτους: Διενέργεια των εξετάσεων του Κ.Π.Γ.. Βαθμολόγηση των γραπτών. Δ.2.9: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους: Εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συ γκροτήθηκε για τη μελέτη των δυνατοτήτων βελτίωσης του τρόπου ελέγχου της ικανότητας χρήσης μίας ξένης γλώσσας κ.λπ.. Δ.2.10: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιουλίου εκάστου έτους: Έκδοση αποτελεσμάτων. Κύρωση πινάκων επιτυχόντων. Αποστολή των πινάκων στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης. Ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων με την ανα λυτική βαθμολογία στην ιστοσελίδα. Αποζημίωση όλων των επιτροπών. Καταβολή των οδοιπορικών εξόδων των εξετα στών. Αποζημίωση των βαθμολογητών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.2.11: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Αυγούστου εκάστου έτους: Συγκρότηση επιτροπών συγκέντρωσης δικαιολογη τικών περιόδου Νοεμβρίου. Δ.2.12: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: Αποστολή των τίτλων πιστοποιητικών επιτυχίας των υποψηφίων της εξεταστικής περιόδου Μαΐου εκάστου έτους, στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης. Δ.2.13: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους: Ορισμός των εξεταστικών κέντρων και κατανομή των υποψηφίων σε αυτά. Δ.2.14: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Νοεμβρίου εκάστου έτους: Διενέργεια των εξετάσεων του Κ.Π.Γ.. Βαθμολόγηση των γραπτών εντύπων. Δ.2.15: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους: Ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών. Προκήρυξη εξετάσεων περιόδου Μαΐου εκάστου έτους. Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.3.1: Αριθμός νομοθετικών διαταγμάτων για την εν σωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, ανά Δ.3.2: Αριθμός εργάσιμων ημερών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των ερωτημάτων του Δικτύου Ευρυ δίκη, ανά Δ.3.3: Αριθμός μελετών / εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο για την κεντρική υπηρεσία του Δικτύου Ευρυδίκη, ανά Δ.3.4: Μέσος χρόνος εξέτασης των αιτήσεων των πο λιτών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.) για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ.3.5: Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών των τριμελών επιτροπών στο πλαίσιο του Σ.Α.Ε.Ι., ανά Δ.3.6: Μέσος αριθμός ημερών που απαιτούνται για την απάντηση σε αιτήματα που περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου SOLVIT, ανά Δ.3.7: Αριθμός ενημερωτικών δραστηριοτήτων (έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ημερίδες, συμμετοχή σε διε θνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις) αναφορικά με τις δυνα τότητες που προσφέρονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, ανά Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα εμπλεκομένων φορέων, ανά Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.1.1: Αριθμός διορισμών εκπαιδευτικών στα Εκκλησι αστικά Γυμνάσια και Λύκεια, ανά Δ.1.2: Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων για διορισμό στη Διεύθυνση, ανά Δ.1.3: Αριθμός μεταθέσεων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.4: Αριθμός αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β /θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ανά Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετησίως ως Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Δ.2.1: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα για άδειες λειτουργίας ναών ή ευκτήριων οίκων ή θρη σκευτικών εντευκτηρίων στις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες. Δ.2.2: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα για μεταφορές χώρων λατρείας, αντικατάσταση του ποι μένα και μετονομασία του τίτλου της θρησκευτικής κοινότητας καθώς και για τη χορήγηση άλλων πιστο ποιητικών και βεβαιώσεων. Δ.2.3: Αριθμός διορισμών ιεροδιδασκάλων για τη δι δασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης, ανά Δ.2.1: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων / ενστά σεων, ανά Δ.2.2: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ανά Δ.2.3: Αριθμός παραπόνων ενστάσεων πολιτών, ανά Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και δεν επιλύονται, ανά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.1.1: Αριθμός μετατάξεων, κατ εφαρμογή του άρθρου 71 του Υ. Κ.. Δ.1.2: Αριθμός προσλήψεων προσωπικού, τόσο της Κ.Υ., όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευόμενων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. φορέων. Δ.1.3: Αριθμός αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στην Κ.Υ., κατόπιν αιτήσεώς τους. Δ.1.4: Αριθμός κενών θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του έτους στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

8 35322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.2.1: Χρονικές Υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται για: 1. Κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού (εντός Μαΐου Ιουλίου εκάστου έτους). 2. Έγκριση προϋπολογισμών και απολογισμών Δημο σίων Βιβλιοθηκών και Νομικών Προσώπων (έως εκάστου έτους για τους προϋπολογισμούς και έως του επομένου έτους για τους απολογισμούς). 3. Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τροποποιήσεις του (μέχρι τέλος Φεβρου αρίου). 4. Παροχή απόψεων επί της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εντός των μηνών Ιουνίου Ιου λίου). 5. Μεταφορά πόρων από την Κεντρική Διοίκηση στα Νομικά Πρόσωπα (ανά τρίμηνο ή άμεσα μετά την ψή φιση από τη Βουλή του Γενικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για κάλυψη αναγκών λόγω ανεπαρκών εγγεγραμμένων πιστώσεων στο Γενικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 7. Έκδοση εντολής για οικονομική επιθεώρηση από Επιθεωρητές του ΥΠ.ΟΙΚ. 8. Κατάρτιση Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ειδικού Φορέα (εντός του διμήνου Μαΐου Ιου νίου). 9. Ενεργοποίηση των υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των υπηρεσιών που εποπτεύει για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών. 10. Εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φο ρέα Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και του Ειδικού Φορέα και Μεταφορά πόρων (επιχορηγήσεων) από την κεντρι κή διοίκηση στα Α.Ε.Ι. για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την εκπαιδευτική τους πολιτική και γενικά για τη λειτουργία τους (ανά τρίμηνο). 12. Έγκριση απολογισμών Ν.Π. από τα αρμόδια όργανα εντός της προθεσμίας που ορίζει το δημόσιο λογιστι κό. 13. Ρύθμιση αποζημιώσεων μελών συλλογικών οργά νων, παραβόλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και λοιπών θεμάτων άλλων φορέων. 14. Εγγραφή προβλέψεων θέσεων για διορισμούς με λών Δ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και μετατάξεις καθώς και για κατάταξη σε θέσεις Ι.Δ.Α.Χ Εγγραφή προβλέψεων θέσεων για διορισμούς με λών Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στην Ακαδημία Αθηνών. 16. Καταβολή αποζημιώσεων και οδοιπορικών μελών Δ.Ε.Π. προερχόμενων από το εξωτερικό. 17. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού για κάλυψη αναγκών λόγω ανεπαρκών πιστώσεων στον Προϋπο λογισμό του Φ Πληρωμή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. 19. Έγκριση Προϋπολογισμών Ν.Π., της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, και του Ειδικού Λο γαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) από τα αρμόδια όργανα μέσα στην προθεσμία που ορίζει το δημόσιο λογιστικό (2 μήνες προ της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους). 20. Έγκριση Απολογισμών Ν.Π., της Σιβιτανιδείου Σχο λής Τεχνών και Επαγγελμάτων, και του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε. από τα αρμόδια όργανα μέσα στην προθεσμία που ορίζει το δημόσιο λογιστικό (μέσα σε 6 μήνες μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους). 21. Μεταφορά πόρων από την Κεντρική Διοίκηση στο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την εκπαιδευτική του πολιτική και γενικά για τη λειτουργία του. 22. Εκτέλεση των σκοπών του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε Κατάρτιση Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών. 24. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη των ανεπαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα Καταβολή του ειδικού επιμισθίου, του 1/3 αυτού και όποιας διαφοράς προκύψει, με έκδοση Χ.Ε.Π. ή τακτι κών ενταλμάτων, για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ενοικίων και εξοπλισμού των Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης (Γ.Σ.Ε.) στο εξωτερικό. 26. Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής επιμισθίων αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Γ.Σ.Ε. εξωτερικού. 27. Καταβολή εξόδων πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής Συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων (αποζημίωση για μεταφορά οικοσκευής και εισιτηρίων). 28. Καταβολή εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας της Χώρας απόσπασης ή σε άλλη Χώρα συντο νιστών, εκπαιδευτικών. 29. Μεταφορά σχολικών βιβλίων και άλλου υλικού στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού πριν την έναρξη του σχολικού έτους. 30. Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων. 31. Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. 32. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών. Δ.2.2: Ποσό επιχορήγησης: α) Σχολών, β) Ινστιτούτων, γ) Οργανισμών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξω τερικό, ανά Δ.2.3: Αριθμός δραστηριοτήτων ετησίως που δεν υλοποιήθηκαν στο τρέχον έτος και μεταφέρθηκαν στο επόμενο. Δ.2.4: Αριθμός πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ετη σίως που δεν εξοφλήθηκαν. Δ.2.5: Αριθμός σχολών, Ινστιτούτων και Οργανισμών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό που επιχο ρηγήθηκαν, ετη Δ.2.6: Αριθμός σχολικών επιτροπών ελληνικών σχο λείων εξωτερικού που επιχορηγήθηκαν ετησίως για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.2.7: Χρηματικοί πόροι που εξοικονομήθηκαν, ανά Δ.2.8: Αριθμός στόχων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που δεν επιτεύ χθηκαν, ετη Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.3.1: Αριθμός σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Ν.Π.Δ. και Ι.Δ. που εκδίδονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ετη Δ.3.2: Αριθμός σχεδίων υπουργικών αποφάσεων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ν.Π.Δ. και Ι.Δ. που εκδίδονται και απο τελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ετη Δ.3.3: Αριθμός εκδόσεων καταλόγων με όλες τις υπη ρεσίες της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., των Ν.Π.Δ. και Ι.Δ., ανά Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ανά Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.4.1: Χρονικές Υπερβάσεις των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται για: 1. Την επεξεργασία των στοιχείων των αποφοίτων των σχολείων της Β /θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι συμμετέ χουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 2. Την επεξεργασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης, που αιτούνται με τάθεση, με κανονική διεκπεραίωση. Δ.4.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.4.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.4.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα / ερωτήματα πολιτών, ετη Δ.4.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ.5.1: Χρόνος (σε εργάσιμες ώρες ετησίως) μη διαθε σιμότητας των συστημάτων μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, μετά από διακοπή ή βλάβη. Δ.5.2: Αριθμός Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευ σης και Σχολικών Μονάδων που συνδέονται ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορι κής, ετη Δ.5.3: Αριθμός δικτύων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα τα οποία συνδέονται ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση Λει τουργικών Υποδομών Πληροφορικής, ετη Δ.5.4: Αριθμός εφαρμογών συλλογής και πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών που αναπτύσσονται, ετη Δ.5.5: Αριθμός χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών που εκπαιδεύονται ετησίως σε θέματα πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου. Δ.5.6: Μέσος χρόνος απαιτούμενος για την αποκα τάσταση της λειτουργίας του συστήματος μετά από διακοπή ή βλάβη. Δ.5.7: Αριθμός βλαβών που προκάλεσαν τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος μετά από διακοπή ή βλάβη. Δ.5.1: Αριθμός παραπόνων, ετησίως Δ.5.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη σίως Δ.5.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.5.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.6.1: Αριθμός προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευ σης διοικητικών υπαλλήλων και Στελεχών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Διοίκησης της Εκπαί δευσης, Νέων Τεχνολογιών, Πολιτισμού, Ξένων Γλωσσών, Οικονομικών Θεμάτων και Περιβάλλοντος που υλοποι ούνται, ετη Δ.6.2: Ποσοστό (%) διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συμμετέχουν στα πραγματοποιούμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφω σης, σε σχέση με το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανά Δ.6.3: Αριθμός επιμορφούμενων υπαλλήλων κατά έτος και κατά κατηγορία. Δ.6.4: Μέση ετήσια δαπάνη ανά επιμορφούμενο, ετη Δ.6.5: Μέσος αριθμός ημερών άδειας για εκπαίδευση ανά επιμορφούμενο, ανά Δ.6.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.6.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.6.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα, ετη Δ.6.4: Αριθμός προβλημάτων και που δεν έχουν επι λυθεί, ετη 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ.7.1: Αριθμός άρθρων του Κ.Π.Α. (Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) που υιοθετούνται ετησίως σε υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Δ.7.2: Αριθμός υπηρεσιών περιφερειακών ή επο πτευόμενων που πιστοποιούνται ετησίως κατά ISO 9001:2000. Δ.7.3: Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων που ορ γανώνονται ετησίως για θέματα της ποιότητας στη Διοίκηση των Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με παράλληλη έκδοση σχετικού ενημερωτικού εντύπου. Δ.7.5: Αριθμός σεμιναρίων που οργανώνονται ετησίως σε θέματα ποιότητας για την επιμόρφωση των υπαλ

10 35324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων. Δ.7.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.7.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.7.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα, ετη Δ.7.4: Αριθμός προβλημάτων και που δεν έχουν επι λυθεί, ετη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.) Δ.1.1: Ποσοστό (%) υλοποίησης των προγραμμάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομών σε: α) έργα, β) μελέτες, γ) προμήθειες εκπαιδευτικού εξοπλισμού, αρμοδιότη τας ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανά Δ.1.2: Ποσοστό (%) υλοποίησης, προώθησης και ολο κλήρωσης του φυσικού αντικειμένου που αφορά : α) στις μελέτες, β) στα έργα, γ) στον εξοπλισμό, δ) στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ε) στην υλοποίηση πληρωμών των αντίστοιχων δρα στηριοτήτων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από εθνικούς πόρους ή με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά Δ.1.3: Αριθμός μελετών και έργων που υλοποιούνται ετη Δ.1.4: Ποσοστό (%) διατιθέμενων πιστώσεων που απορροφάται ετησίως για την εφαρμογή Εκπαιδευτι κών Σχεδίων. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.2.1: Αριθμός κτιριολογικών προγραμμάτων Προσχολι κής, Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης που εκπονούνται ετη Δ.2.2: Αριθμός αρχιτεκτονικών μελετών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Προσχολικής, Α /θμιας και Β /θμιας Εκ παίδευσης που θεωρούνται (ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος για τα Δημόσια Σχολεία Κτιριολογικού Προγράμματος), ετη Δ.2.3: Αριθμός προτάσεων φορέων που επεξεργάζο νται ετη Δ.2.4: Αριθμός κτιριολογικών προγραμμάτων μετά από την πρόταση των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, που ελέγχονται ετησίως σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3467/2006. Δ.2.5: Ποσοστό (%) μη πλήρους απορρόφησης του ορίου πληρωμών όλων των συλλογικών αποφάσεων, έργων και μελετών (Σ.Α.Ε. και Σ.Α.Μ.), ετη Δ.2.6: Αριθμός αιτημάτων για Συνηγορία σε παρεκκλί σεις των όρων δόμησης για μελέτες Ιδιωτικών Εκπαιδευ τηρίων, Προσχολικής, Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης που επεξεργάζονται ετησίως (ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος για τα Δημόσια Σχολεία Κτιριολογικού Προγράμματος). Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αναφορές και ερωτήσεις Βουλευτών και Βουλής, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Δ.1.1: Αριθμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού: α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας, β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, γ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Δ.1.2: Αριθμός ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης και χρηματοδότησης με στόχο την εισαγωγή της πληρο φορικής και των νέων τεχνολογιών στις Δημόσιες Βι βλιοθήκες, ανά Δ.1.3: Αριθμός νέων Δημοσίων Βιβλιοθηκών που ιδρύ ονται ετησίως Δ.1.4: Αριθμός νέων τοπικών αρχειακών συλλογών και ειδικών ιστορικών αρχείων που ιδρύονται ετη Δ.1.5: Αριθμός προγραμμάτων δράσης και επιμόρφω σης των εικοσιεννέα (29) παιδικών βιβλιοθηκών ανά τη Χώρα που υποβάλλονται και αξιολογούνται ετη Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετησίως ως Δ.1.3: Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, εκπαιδευτικών, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Δ.2.1: Αριθμός παραγωγών εκπαιδευτικών ταινιών βίντεο ανά Δ.2.2: Αριθμός υπηρετούντων που επιμορφώνονται σε θέματα νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και σε θέ ματα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, ανά Δ.2.3: Αριθμός Διευθύνσεων Α /θμιας και Β /θμιας Εκ παίδευσης, Σχολικών Βιβλιοθηκών ενταγμένων στο ΕΠΕ ΑΕΚ και Δημοσίων Βιβλιοθηκών εποπτείας ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποδεκτών του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού μας, ανά Δ.2.4: Αριθμός σχολικών μονάδων στις οποίες απο στέλλεται υλικό κατόπιν αιτήσεώς τους, ανά Δ.2.5: Αριθμός Γραφείων Συμβούλων Εκπαίδευσης Πρε σβειών της Ελλάδας που ζήτησαν και στα οποία εστάλη οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, ανά Δ.2.6: Αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερι κού με τα οποία αναπτύχθηκε συνεργασία, ανά Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕ ΤΑΣΕΩΝ Δ.3.1: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους: Υπογραφή Συμβάσεων προμήθειας και εκτύπωσης διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια: α) της αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυ κείου, β) της επιλογής υποψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συλλογή και κωδικοποίηση των προτάσεων των Πα νεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για τον αριθμό εισακτέων και τη λειτουργία νέων τμημάτων για το νέο ακαδημαϊκό Αποστολή οδηγιών και εγκυκλίου στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη Χώρα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων δηλώσεων των μαθητών για ει δικά μαθήματα και των αποφοίτων για συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δελτίο τύπου για υπενθύμιση ημερομηνίας της αίτησης δήλωσης. Επαφή με τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και ενη μέρωση για το πρόγραμμα σπουδών νέων Τμημάτων, ανακοίνωση με δελτίο τύπου των νέων τμημάτων, πλη ροφορίες για τις αλλαγές που θα περιληφθούν στο νέο μηχανογραφικό δελτίο και ενημέρωση των σχολείων με εγκύκλιο για το ίδιο ζήτημα. Συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης των εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Δ.3.2: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους: Διακήρυξη ανοικτού δημοσίου μειοδοτικού διαγω νισμού για την ανάθεση του έργου εκτέλεσης εργα σιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων με σκοπό τη διενέργεια αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Γραφείων Β / θμιας Εκπαίδευσης, των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της Χώρας καθώς και για τη διενέργεια της επιλογής υποψηφίων T.E.E. και εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προμήθεια και σωστή λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην αναμετάδοση των θεμάτων του ειδικού μαθήματος «έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» σε συνεργασία με εταιρεία πληροφορικής και υπευθύνους V.B.I. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Αποστολή εγγράφου στους Διευθυντές Εκπαίδευσης για τις προτάσεις τους σχετικά με τον ορισμό έδρας και προέδρων βαθμολογικών κέντρων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Δ.3.3: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους: Σύνταξη απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανακοίνωση με δελτίο τύπου του αριθμού εισακτέων. Υπενθύμιση στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις προκα ταρκτικές εξετάσεις των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών. Αποστολή εντύπου οδηγιών σε εσωτερικό και εξω τερικό σχετικά με την εισαγωγή ειδικών κατηγοριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατάρτιση πίνακα με κωδικούς επιτροπών «φυσικώς αδυνάτων» για την εξέτασή τους. Ορισμός με υπουργική απόφαση των βαθμολογικών κέντρων των γραπτών δοκιμίων των απολυτηρίων εξε τάσεων της Γ Ημερησίου και Δ Εσπερινού. Αποστολή σε όλα τα Λύκεια της εγκυκλίου των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ Ημερησίου και Δ Εσπε ρινού. Διόρθωση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του ενημερωτικού φυλλαδίου που αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της Χώρας για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κοινοποίηση από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης των εξεταστικών κέντρων που έχουν οριστεί. Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων Β κύκλου Τ.Ε.Ε.. Δ.3.4: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Απριλίου ή Μαΐου εκάστου έτους: Αποστολή εντύπων: για τη διενέργεια αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Γραφείων Β /θμιας Εκπαίδευσης, των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της Χώρας για τη διενέργεια της επιλογής υποψηφίων T.E.E. και εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για την εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύνταξη απόφασης κατανομής μέρους πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 0515, Κ.Α.Ε για την πληρωμή στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή πινάκων για συμπλήρωση πρόβλεψης των δαπανών των Πανελληνίων Εξετάσεων. Σύνταξη πίνακα με προϋπολογισμό δαπάνης όλων των Διευθύνσεων Β /θμιας Εκπαίδευσης και κατανομής συμπληρωματικών πιστώσεων. Αποστολή εγγράφου με το οποίο ζητούνται προτά σεις για την επιλογή χώρου και τα ονόματα εποπτών για τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων των Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Αποστολή Φ.Ε.Κ. υπουργικής απόφασης αριθμού ει σακτέων σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων καθορισμού προ γράμματος διεξαγωγής εξετάσεων σε ημερήσια και εσπερινά Λύκεια καθώς και των ειδικών μαθημάτων Ανακοίνωση προγράμματος με δελτίο τύπου. Αποστολή εγκυκλίου εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» σε περιφερειακούς Διευθυντές, στους Προέδρους των βαθμολογικών κέντρων και στους Προέδρους των επι τροπών εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων». Οργάνωση και πραγματοποίηση σύσκεψης προέ δρων βαθμολογικών κέντρων στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Πραγματοποίηση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύσκεψης συναρμό διων φορέων και καθορισμός λεπτομερειών συνεργασί ας, αποστολή εγγράφων γνωστοποίησης συναρμόδιων φορέων για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

12 35326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συγκέντρωση και επεξεργασία των προτάσεων ορι σμού μελών κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, σύνταξη υπουργικών αποφάσεων συγκρότησης κεντρικών επι τροπών, σύνταξη αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών επικουρίας. Σύσκεψη μελών όλων των επιτροπών εξετάσεων στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Διανομή εντύπου υλικού εξετάσεων σε όλη τη Χώρα. Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για καθορισμό: εδρών και εποπτών επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατανομής γραπτών στα βαθμολογικά και εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων. Διενέργεια Πανελλαδικών Εξετάσεων περίπου από 20 Μαΐου μέχρι και αρχές Ιουνίου καθημερινά σε 24ωρη βάση. Δ.3.5: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους: Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για καθορισμό κεντρικής επιτροπής εξέτασης ειδικών μαθημάτων και βαθμολογικών τους κέντρων. Διενέργεια εξετάσεων ειδικών μαθημάτων. Κατάρτιση προϋπολογισμού. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών (ομογενείς, αλ λοδαποί κ.λπ.). Διαβίβαση προς Υ.Δ.Ε. καταστάσεων πληρωμής για κάθε εισηγητή θεμάτων ή τακτικό μέλος των Κεντρικών Επιτροπών Ημερήσιων ή Εσπερινών Λυκείων, Κεντρικής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. και Ειδικών Μαθημάτων, που μετακι νείται από την περιφέρεια προς την Αθήνα. Αποστολή εγκυκλίων για τη διακίνηση βαθμολογίας από τα βαθμολογικά προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ., για τη γνωστο ποίηση των βαθμών στα Λύκεια, ενημέρωση υποψηφίων με δελτίο τύπου για τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων, δελτίο τύπου με στατιστικά στοιχεία ποσο στών αναβαθμολόγησης και επιδόσεων των υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο. Αποστολή εγκυκλίου σχετικής με τη διαδικασία και τους δικαιούχους πρόσβασης, εγκυκλίου σχετικής με τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, έκδοση υπουργικής απόφασης προγράμματος επαναληπτικών εξετάσεων και σχετικό δελτίο τύπου. Σύνταξη υπουργικής απόφασης για καθορισμό προ θεσμίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, αποστολή εγκυκλίου σε όλες τις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης με οδηγίες για το έργο των επιτροπών συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, δελτίο τύπου με στατιστι κά κλιμάκωσης γενικού βαθμού πρόσβασης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικών μαθημάτων. Δ.3.6: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιουλίου εκάστου έτους: Συγκέντρωση δικαιολογητικών ομογενών και αλ λοδαπών. Αποζημιώσεις Επιτροπών. Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων στις Διευ θύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης. Διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων, διακίνηση αποτελεσμάτων στα Λύκεια, υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Δ.3.7: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Αυγούστου εκάστου έτους: Παραλαβή οικονομικών στοιχείων από τις Διευθύν σεις Β /θμιας Εκπαίδευσης και έλεγχος για συμπληρω ματική κατανομή. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων, ανακοί νωση βάσεων με δελτίο τύπου, ηλεκτρονική αποστολή επιτυχόντων στα Λύκεια. Δ.3.8: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολο κληρώθηκαν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: Αποστολή εντύπων για τις εξετάσεις Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης Ειδικών Κατηγοριών (τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό). Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων στις Διευ θύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι αθλητές στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαί δευσης. Σύνταξη υπουργικής απόφασης προθεσμίας εγγρα φής νεοεισαχθέντων φοιτητών, δελτίο τύπου ημερομη νιών και δικαιολογητικών εγγραφών, διορθώσεις ονο μαστικών στοιχείων επιτυχόντων, έκδοση υπουργικών αποφάσεων τροποποίησης πίνακα επιτυχόντων που οφείλονται σε σφάλματα συναρμόδιων υπουργείων. Απολογισμός των προβλημάτων λειτουργίας των βαθμολογικών κέντρων, προτάσεις για την αντιμετώ πισή τους, συλλογή και επιβεβαίωση στοιχείων επικοι νωνίας με τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους Γραφείων. Υποβολή των αιτήσεων διαγραμμένων σπουδαστών στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών σε επόμενη σχο λή, έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Διενέργεια εξετάσεων ομογενών. Δ.3.9: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους: Έλεγχος δικαιολογητικών αθλητών και έκδοση απο τελεσμάτων. Έκδοση αποτελεσμάτων ομογενών. Σχεδιασμός της αίτησης δήλωσης, αποστολή εγ γράφου σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Στρα τιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σχολές Εμπορικού Ναυτικού για παραλαβή προτάσεων σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων για το νέο Ακαδημαϊκό Εκπροσώπηση της Διεύθυνσης στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. για θέματα εισαγωγής των υποψηφίων σε στρατιωτικές σχολές. Σύνταξη υπουργικής απόφασης εισαγωγής υποτρό φων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δ.3.10: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου εκάστου έτους: Δημοσίευση Διακήρυξης ανοικτού δημοσίου δια γωνισμού για την Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια: α) της αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυκείου και β) της επιλογής υπο ψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνταξη και αποστολή στις Διευθύνσεις Β /θμιας Εκπαίδευσης της εγκυκλίου αθλητών. Επεξεργασία εντύπου αίτησης δήλωσης. Δ.3.11: Αριθμός ενεργειών από τις κάτωθι που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια: α) της αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυκείου και β) της επιλογής υποψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατακύ ρωση των αποτελεσμάτων. Ενημέρωση του αρχείου με τα Λύκεια που λειτουρ γούν το τρέχον σχολικό έτος κι έχουν μαθητές στην Γ τάξη. Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων ετησίως που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί. 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.4.1: Αριθμός προβλημάτων που προκύπτουν ετησίως κατά την πραγματοποίηση Εξετάσεων για την εισαγωγή εκπαιδευτικών Α /θμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία της Χώρας. Δ.4.1: Αριθμός δικαιολογημένων παραπόνων πολιτών, ετη Δ.4.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης δικαιολογημένων παραπόνων πολιτών, ετη Δ.4.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα, ανά Δ.4.4: Αριθμός προβλημάτων ετησίως που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί. 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Δ.5.1: Αριθμός επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Α /θμιας και Β /θμιας, ανά Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα), ανά Δ.5.2: Αριθμός αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Π.Ε.Κ., ανά Δ.5.3: Αριθμός επιμορφούμενων νεοδιόριστων εκπαι δευτικών στα Π.Ε.Κ., ανά Δ.5.4: Αριθμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις των Ε.Μ.Κ.Φ. και στα Γυμναστήρια (Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής και «Ι. Φωκιανός») της Χώρας από την έναρ ξη του έτους. Δ.5.5: Αριθμός κενών θέσεων Διευθυντών και Υποδιευ θυντών στα Π.Ε.Κ. πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δ.5.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.5.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.5.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών σχετικά με τα Π.Ε.Κ., ετη Δ.5.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΜ (ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ) / Π.Σ.Ε.Α. (ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑ ΓΚΗΣ) Δ.6.1: Αριθμός Σχεδίων έκτακτης ανάγκης που δεν διεκπεραιώνονται σε σχέση με τους στόχους που θέτει η διεύθυνση Π.ΑΜ. / Π.Σ..ΕΑ. του Γ.Ε.ΕΘ.Α ή του ΥΠ.ΕΣ. ετη Δ.6.2: Αριθμός Συμμετοχών στις Μεικτές Επιτελικές Επιτροπές (Μ.Ε.Ε.) των Υπουργείων τις οποίες διενερ γούν επιθεωρήσεις στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα (Δ.Α.Ι.) αρμοδι ότητάς τους, ανά Νομό. Δ.6.3: Αριθμός τακτικών έκτακτων επιθεωρήσεων στα Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα (Δ.Α.Ι.) αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Λεκανοπεδίου Αττικής, από πλευράς πολιτικής άμυνας, ανά διετία. Δ.6.4: Ποσοστό (%) Τοπικών Σχεδίων που διεκπεραι ώνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τα βασικά καταρτισθέντα σχέδια του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Δ.6.5: Αριθμός συμμετοχών σε ημερίδες με θέματα Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης στα οποία συμμετέχει η Διεύθυνση, ετη Δ.6.6: Αριθμός συμμετοχών σε Τακτικές Έκτακτες ασκήσεις Γ.Ε.ΕΘ.Α. (Πολιτικού Στρατιωτικού Τομέα), ετη Δ.6.1: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων αιτη μάτων, ετη Δ.6.2: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερωτήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δ.Α.Ι., ετη Δ.6.3: Μέσος αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Δ.1.1: Μηνιαία επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου (στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Δ.1.2: Αριθμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς αξιοποίηση που αναρτούνται ετησίως (μετά από αξιολό γηση) στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Δ.1.3: Αριθμός άρθρων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που αναρτούνται ετησίως (μετά από αξιολόγηση) στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Δ.1.4: Αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Γραφείο δικτυακής εκπαιδευτικής πύλης, ετη Δ.1.5: Αριθμός ερευνών για την αξιολόγηση ως προς τη χρησιμότητα, φιλικότητα και ευχρηστία του δικτυακού τόπου, ανά Δ.1.6: Αριθμός βελτιώσεων που προκύπτουν ετησίως, ως προς τη χρησιμότητα, φιλικότητα και ευχρηστία του δικτυακού τόπου, μετά από την αξιολόγηση των σχετικών ερευνών. Δ.1.7: Ποσότητα ψηφιακού διδακτικού υλικού, που πα ράγεται ετησίως, για διάθεση στην εκπαιδευτική κοι νότητα. Δ.1.8: Αριθμός ημερίδων / σεμιναρίων ευρύτερου ενδι αφέροντος που διοργανώνει το Γραφείο ετησίως σε συ

14 35328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νεργασία με δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το δικτυακό τόπο. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, εκπαιδευτικών, ανά Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δ.2.1: Αριθμός έργων Πληροφορικής, νέων Τεχνολογιών και Μελετών που χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακής Σύγκλησης». Δ.2.2: Αριθμός μαθητών Α.Μ.Ε.Α. που ενισχύονται ετη σίως με δωρεάν παραχώρηση προσβάσιμων εκπαιδευ τικών Λογισμικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής. Δ.2.3: Αριθμός σχολικών μονάδων στα οποία αναβαθ μίζονται οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε ευρυζωνικές, ετη Δ.2.4: Αριθμός εκπαιδευτικών λογισμικών που απο κτούνται και αξιοποιούνται ετησίως στην εκπαιδευτική διαδικασία της Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης. Δ.2.5: Αριθμός σχολικών μονάδων της Α /θμιας και Β /θμιας Εκπαίδευσης που καλύπτονται ετησίως με δι αθέσιμα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού. Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων πολιτών / εκπαιδευτικών, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων πολιτών, εκπαιδευτικών, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα, ετη Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων και που δεν έχουν επι λυθεί, ανά 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟ ΛΙΤΩΝ (Γ.Ε.Π.Ο.) Δ.3.1: Αριθμός καταγγελιών σε περιπτώσεις δυσλει τουργιών, καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών τύπων και πολύπλοκων διαδικασιών, ανά Δ.3.2: Αριθμός προτάσεων για βελτίωση των υπηρε σιών, ανά Δ.3.3: Αριθμός ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημερω τικών οδηγιών σχετικών με θέματα αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που εκδίδονται, ανά Δ.3.4: Ποσοστό αριθμού (%) απαντήσεων στα αιτήματα πολιτών σε σχέση με τον αριθμό των αιτημάτων, ανά Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων πολιτών / εκπαιδευτικών, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων πολιτών, εκπαιδευτικών, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα, ετη Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων και που δεν έχουν επι λυθεί, ανά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. Δ.1.1: Ποσοστό (%) απορρόφησης των κονδυλίων του Γ Κ.Π.Σ. στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης πόρων των Ευρωπαϊκών ταμείων, ανά Δ.1.2: Ποσοστό (%) ετήσιων δαπανών που πραγματο ποιήθηκαν προς το σύνολο των προϋπολογισμών των έργων. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα εμπλεκομένων φορέων, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν ετησίως και που δεν έχουν επιλυθεί. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Δ.1.1: Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέ ρωσης των νέων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ετησίως με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής συνείδησης. Δ.1.2: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται / αναπτύσσονται ετησίως ως απόρροια παροχής συμ βουλευτικής υποστήριξης από τις Θυρίδες Νεανικής επιχειρηματικότητας. Δ.1.3: Αριθμός (ετησίως) περιπτώσεων παροχής νομι κής κάλυψης σε παιδιά που την έχουν ανάγκη σε συ νεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Legal Aid. Δ.1.4: Αριθμός φοιτητών που συμμετέχουν στο μετα πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», ανά Δ.1.5: Αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (όπως το ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, το EURODESK ή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS «Σπάζοντας το τείχος των δια κρίσεων») που αρχίζουν να υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας, σε ετήσια βάση. Δ.1.6: Αριθμός ενημερωτικών ημερίδων που υλοποι ούνται ετησίως σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέ ρωση και πληροφόρηση των νέων ανθρώπων σε ζητή ματα υγείας και πρόληψης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, ανά Δ.1.7: Αριθμός δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητο ποίησης σε πυρόπληκτες περιοχές που οργανώνονται ετησίως σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.. Δ.1.8: Αριθμός προγραμμάτων ελεύθερου δημιουργικού χρόνου για Α.Μ.Ε.Α. που υλοποιούνται ετη Δ.1.9: Αριθμός καλλιτεχνικών εικαστικών εργαστη ρίων, εκθέσεων και παραστάσεων για Α.Μ.Ε.Α. που ορ γανώνονται ετη Δ.1.10: Αριθμός προγραμμάτων μικτών εργαστηρίων για νέους με ή χωρίς αναπηρία που οργανώνονται ετη Δ.1.11: Αριθμός προτύπων δράσεων για τη δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των νέων. Δ.1.1: Αριθμός παραπόνων, ετη

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ.1.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα εμπλεκομένων φορέων, ετη Δ.1.4: Αριθμός προβλημάτων που ανακύπτουν ετησίως και που δεν έχουν επιλυθεί. 2. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙ ΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ.2.1: Αριθμός αιτήσεων για αναγνώριση πτυχίων Αλ λοδαπής, ανά Δ.2.2: Αριθμός αιτήσεων για αντιστοιχία πτυχίων Αλ λοδαπής, ανά Δ.2.3: Αριθμός αναγνωρισθέντων πτυχίων Αλλοδαπής (ισοτιμία και αντιστοιχία), ετη Δ.2.4: Αριθμός πτυχίων Αλλοδαπής που δεν αναγνω ρίσθηκαν πλήρως και υποχρεούνται εξετάσεων μαθη μάτων, ετη Δ.2.5: Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων για αναγνώ ριση πτυχίων Αλλοδαπής, ετη Δ.2.6: Μέσος χρόνος αναμονής για απάντηση σε υπο βληθείσες αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίων, ετη Δ.2.7: Αριθμός επισκεπτών στην ιστοσελίδα της υπη ρεσίας, ετη Δ.2.8: Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων ετησίως με στόχο τη «Βελτίωση Επικοινωνιακού προφίλ» του Ορ γανισμού προς τους πολίτες και τους συνεργαζόμενους φορείς υπηρεσίες (καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών πριν από τη μετάβασή τους στην αλλοδαπή αλλά και ενημέρωση υπηρεσιών για το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όσον αφορά στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων). Δ.2.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.2.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.2.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα / ερωτήματα πολιτών, ανά Δ.2.4: Αριθμός προβλημάτων που πλήττουν την «εικό να» του οργανισμού προς το κοινό και που δεν έχουν επιλυθεί, ανά Δ.2.5: Μέσος χρόνος αναμονής μηνιαίως των πολιτών στο τηλέφωνο, ετη 3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙ ΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) Δ.3.1: Αριθμός ερευνών, μελετών ή δράσεων που αφορούν ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Ελληνικής επικράτειας (με χρήση ερωτη ματολογίου ή με επίσκεψη στα σχολεία), οι οποίες σχε διάζονται και αναλύονται ετη Δ.3.2: Αριθμός ερευνών, μελετών ή δράσεων που αφο ρούν στα ζητήματα Παιδείας Ομογενών στα σχολεία του Εξωτερικού (μέσω των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού), οι οποίες σχεδιάζονται και αναλύονται ετη Δ.3.3: Μέση μηνιαία επισκεψιμότητα στο δικτυακό τόπο του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.. Δ.3.4: Αριθμός Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτι κών που αποσπούνται στο εξωτερικό, ανά Δ.3.5: Αριθμός δράσεων που αφορούν στην Παιδεία Ομογενών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ετη Δ.3.6: Αριθμός ομιλιών και παρουσιάσεων που πραγ ματοποιούνται ετησίως σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκ παίδευσης και Παιδείας Ομογενών. Δ.3.7: Αριθμός δράσεων που αφορούν στη Διαπολιτι σμική Εκπαίδευση στα σχολεία της Ελληνικής επικρά τειας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ετη Δ.3.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.3.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.3.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.3.4: Αριθμός προβλημάτων και που δεν έχουν επι λυθεί, ανά 4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Οι πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες που τέθηκαν στη Λισσαβώνα για την εξέταση της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι οποίοι δεσμεύουν τη Χώρα μας είναι: Δ.4.1: Ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, μειονότητες κ.λπ.). Δ.4.2: Ολοκλήρωση της Β /θμιας Εκπαίδευσης (Ελλάδα 77%, στόχος 85%). Δ.4.3: Βασικές Δεξιότητες ποσοστό % μαθητών με χαμηλές δεξιότητες PISA Επίπεδο 1 (Ελλάδα 25,2%, στόχος 15,5%). Δ.4.4: Αποφοίτηση Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Μα θηματικά, Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία (στόχος 15%). Δ.4.5: Συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (ηλικίας 25 26, είναι 1,8%, στόχος 12,5%). Δ.4.6: Αριθμός αναλυτικών προγραμμάτων της Α /θμι ας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται ετησίως με συνεισφορά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για: 1. τον εγγραμματισμό (ελληνική γλώσσα, ξένες γλώσ σες, μαθηματικά, επιστήμες), 2. τον πολιτισμό, 3. την αγωγή του πολίτη (πολιτειότητα) με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, 4. την πρόληψη και παρέμβαση για την ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα των Α.Μ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Ο., 5. την εκπαίδευση στις Τεχνολογίες της Πληροφορι κής και Επικοινωνίας, 6. τη δια βίου μάθηση, 7. τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργα σίας, 8. την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Δ.4.1: Αριθμός παραπόνων, ετη Δ.4.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.4.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.4.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 5. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Δ.5.1: Αριθμός υποτροφιών σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (πανε πιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) για μεταπτυχιακές

16 35330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σπουδές ή εξειδίκευση στο εξωτερικό, ανά ακαδημαϊκό Δ.5.2: Αριθμός υποτροφιών σε πτυχιούχους Πανεπι στημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, ανά ακαδημαϊκό Δ.5.3: Αριθμός υποτροφιών σε μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, ανά ακαδημαϊκό Δ.5.4: Αριθμός υποτροφιών για μεταπτυχιακά προ γράμματα αλλοδαπών, ανά ακαδημαϊκό Δ.5.5: Αριθμός υποτροφιών για μετεκπαίδευση ετήσιας διάρκειας, σε επιστημονικά τεχνολογικά κέντρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency), ανά Δ.5.6: Αριθμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ανά Δ.5.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.5.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.5.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.5.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 6. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.6.1: Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω (% διαρροής, % αποφοίτησης) σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, ανά Δ.6.2: Ποσοστό (%) επανασύνδεσης των εκπαιδευομέ νων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (% αποφοίτων που εγγράφονται σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Κ.Ε.Κ.), ανά Δ.6.3: Αριθμός ενηλίκων που επιμορφώθηκαν στις σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να βο ηθηθούν στην κοινωνική οικονομική ένταξη και ανέλιξη, ανά Δ.6.4: Ποσοστό (%) εκπαιδευτικών: α) με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση ενη λίκων, β) με παιδαγωγική κατάρτιση επιμόρφωση, γ) που συμμετέχουν σε ταχύρρυθμη επιμόρφωση ανά διδακτικό Δ.6.5: Αριθμός εκπαιδευόμενων: α) ανά διδάσκοντα σε αίθουσα διδασκαλίας, β) ανά διδάσκοντα σε αίθουσα εργαστηρίου ανά Δ.6.6: Συνολικός αριθμός ωρών: α) απουσιών εκπαιδευτικών, β) απουσιών εκπαιδευόμενων, γ) εκτός διδακτικού χρόνου που αφιερώνει ο διδάσκων για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.), ανά έτος, δ) εκτός διδακτικού χρόνου που αφιερώνει ο διδάσκων σε πολιτιστικές δραστηριότητες, ανά Δ.6.7: Συνολικός αριθμός διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ανά εκπαιδευόμενο, ανά Δ.6.8: Μέσος αριθμός ωρών διοικητικής απασχόλησης του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ανά εβδο μάδα, ανά Δ.6.9: Ποσοστό (%) διοικητικού προσωπικού που έχει επιμορφωθεί: α) στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας, ανά Δ.6.10: Ποσοστό (%) αποφοίτων του Προγράμματος που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά μετά την επιμόρφωσή τους. Δ.6.11: Ποσοστό (%) αποφοίτων του Προγράμματος που αναβάθμισαν την απασχόλησή τους μετά την επι μόρφωσή τους. Δ.6.12: Αριθμός Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) που λειτουργούν, ετη Δ.6.13: Αριθμός Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) που λειτουργούν, ετη Δ.6.14: Αριθμός ελλείψεων σε εξοπλισμό σε Κ.Ε.Ε. και σε Σ.Δ.Ε., ετη Δ.6.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.6.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.6.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.6.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ετη 7. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.) Δ.7.1: Αριθμός δομών που βελτιώνονται ετησίως (αφο ρά στην επέκταση, ανακαίνιση υπάρχουσας ή δημιουρ γία νέας δομής). Δ.7.2: Αριθμός υποδομών που προστίθενται ή εκσυγ χρονίζονται σε ετήσια βάση (αφορά σε αίθουσες θεά τρου, αίθουσες Η/Υ, κολυμβητήρια, κ.λπ.). Δ.7.3: Αριθμός προγραμμάτων φιλοξενίας τρίτων δρα στηριοτήτων που πραγματοποιούνται, ετησίως (εκτός μαθητών / φοιτητών). Δ.7.4: Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται, σε ετήσια βάση. Δ.7.5: Ποσοστό (%) απορρόφησης κονδυλίων, αναφορι κά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται, ετη Δ.7.1: Αριθμός παραπόνων / ενστάσεων, ετη Δ.7.2: Ποσοστό (%) ικανοποίησης παραπόνων, ετη Δ.7.3: Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα / ερω τήματα πολιτών, ετη Δ.7.4: Αριθμός προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, ανά Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Χ. ΖΩΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 26-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Εκπαίδευσης» Σας αποστέλλουμε πίνακα με όλες τις ισχύουσες μετακινήσεις μαθητών Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας. Για περαιτέρω πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ : - ΠΕΡ/ΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ : - ΠΕΡ/ΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B ΜΑΡΟΥΣΙ 3 / 12 / 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Φ.252/ 155944 / Β6 Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1653 15 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/54697/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμή ματα και στις Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Απόφαση ΥΠΕΠΘ: 28093/Γ2/04/03/2008 ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ Μέχρι πέντε (5) ανά έτος. Όλες οι τάξεις. Εντός διδακτικών ωρών. Συνοδεύουν όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr 10/05/2012

Διαβάστε περισσότερα

για το ακαδημαϊκό έτος

για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - - - - - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - - - - - Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΣΚΟΠΟΣ: Η χορήγηση απολυτηρίου Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού Κατάταξης Πιστοποιητικού Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου + (Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης σχολικού έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ /Β6 1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ 9-12 - 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 159149 /Β6 Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Απόφαση ΥΠΕΠΘ: 28093/Γ2/04/03/2008 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4/10/2016 ΓΕ.Λ. -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. ΠΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ eoppep.gr/teens Σπουδάζω, βίντεο επαγγελμάτων, τεστ προσανατολισμού, κ.ά.

4/10/2016 ΓΕ.Λ. -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. ΠΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ eoppep.gr/teens Σπουδάζω, βίντεο επαγγελμάτων, τεστ προσανατολισμού, κ.ά. ΓΕ.Λ. -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ http://www.minedu.gov.gr/ 1 ΠΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ eoppep.gr/teens Σπουδάζω, βίντεο επαγγελμάτων, τεστ προσανατολισμού, κ.ά. ΠΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ mysep.gr Τριτοβάθμια, Ι.Ε.Κ., Ένστολα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/β Π.Δ. Διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/γ Υπουργικές Αποφάσεις - Ερμηνευτικές και κανονιστικές Εγκύκλιοι ΦΔ1/δ Διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX:

Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:  Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου Ανδρέας Λάμπος FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 22-4 -2016 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/69270/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα