14REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14REQ002488451 2014-12-18"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/ ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωση σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού 2014», την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης». Στο Σχηματάρι την 17 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη: Παρόντες Απόντες 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος) 2.- Αναστασίου Ιωάννης 3.- Γκίνης Ιωάννης 4.- Κανέλλος Αντώνιος 5.- Κόκκαλης Γεώργιος 6.- Κουρουτός Μιχαήλ 7.- Χρήστου Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι: Με την αριθμ. 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων του Δήμου Τανάγρας, έτους 2014, συνολικής δαπάνης ,00 και ορίστηκε η εργασία να εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό. Σύμφωνα με την από τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου μας υπάρχει ανάγκη ανάθεσης της λήψης δειγμάτων και της εκτέλεσης των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε πόσιμο νερό, υγρά απόβλητα και άλλα περιβαλλοντικά δείγματα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στα προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, που εκπονεί κάθε χρόνο ο δήμος με σκοπό αφενός τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος. 1

2 Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, περιλαμβάνει τακτική λήψη δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του δικτύου όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου και διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων (μικροβιολογικές και/ή χημικές) επί των δειγμάτων αυτών. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) περιλαμβάνει τακτική λήψη δειγμάτων υγρών αποβλήτων από την είσοδο και την έξοδο της μονάδας και δειγμάτων λυματολάσπης. Παράλληλα, διεξάγονται έλεγχοι της ποιότητας επιφανειακών νερών, όπως π.χ. του Ασωπού και των παραποτάμων του καθώς και αναλύσεων κατόπιν ατυχημάτων ή παράνομων αποθέσεων υλικών στο περιβάλλον. Για την έκδοση πορισμάτων κα τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης της ρύπανσης, θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες αναλύσεις στα αντίστοιχα περιβαλλοντικά δείγματα (υγρά, στερεά, έδαφος, ιζήματα, αέρας, νερά κολύμβησης κ.α.). Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1 1,2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 20 2 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 5 3 ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ 20 4 ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ 10 5 ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ 40 6 ΑΜΜΩΝΙΟ 5 7 ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ 12 8 ΑΡΓΙΛΙΟ 12 9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 22 o C & 37 o C 3 10 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΒΟΡΙΟ ΒΡΩΜΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 3 19 ΕΠΙΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ ΘΕΙΙΚΑ 5 21 ΘΟΛΟΤΗΤΑ 5 22 ΚΑΔΜΙΟ ΚΑΛΙΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ 3 25 ΚΟΠΡΑΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 3 26 ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ 12 2

3 27 ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟ ΝΙΤΡΙΚΑ 5 34 ΝΙΤΡΩΔΗ 5 35 ΞΗΡΑ ΟΥΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔ/ΚΕΣ ΣΕΛΗΝΙΟ ΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 5 47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ & ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 5 51 ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ 5 52 ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΧΛΩΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ 5 55 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 5 56 ΧΗΜΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΧΡΩΜΙΟ ΧΡΩΜΙΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 3 61 ESCHERICHIA COLI 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 1. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,0 3

4 2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3. ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ) 4. ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΞΟΔΟΣ) 5. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ) 6. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΞΟΔΟΣ) 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 9. ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ , , , , , , , , , , ,0 552, , , ,0 800,0 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,0 Φ.Π.Α. 23% 6.003,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,0 Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων είναι οι κάτωθι: 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Δήμος Τανάγρας ως υπόχρεος παροχής υγιεινού και καθαρού νερού στο δίκτυο ύδρευσης καθώς και για την ορθή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, καταρτίζει κάθε έτος προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών (πόσιμο, υγρά απόβλητα). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις εργασίες (α) λήψη δειγμάτων νερού και (β) εκτέλεση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η λήψη των δειγμάτων (νερού, υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων) θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας. Τα σημεία λήψης θα υποδεικνύονται κάθε φορά από την υπηρεσία του δήμου και περιλαμβάνουν τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού, τις γεωτρήσεις, πολυσύχναστα κτίρια (σχολεία, καφενεία, ταβέρνες, βιομηχανίες, δημοτικά και δημόσια κτίρια), σημεία όπου στο παρελθόν υπήρξε πρόβλημα (συνήθως κοντά σε τερματικούς αγωγούς) και τυχαία σημεία του δικτύου (οικίες). Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για δειγματοληψίες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δήμου. 4

5 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερό, υγρά απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Η εκτέλεση των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων κατηγοριοποιείται, αναλόγως με το είδος του προγράμματος παρακολούθησης στο οποίο περιλαμβάνονται. Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες αναλύσεων: 3.1 Αναλύσεις νερού στο δίκτυο ύδρευσης Θα ελέγχονται τακτικά και με βάση την ημερήσια κατανάλωση ανά ζώνη παροχής νερού, οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης, που αφορούν την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού καθώς και την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό τηρεί τις απαιτήσεις της Υ2/ΚΥΑ/2600/01. Οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. Συνολικά εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν 240 δείγματα. Σε πιο αραιή βάση θα ελέγχονται οι παράμετροι της ελεγκτικής παρακολούθησης, που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Με βάση την ημερήσια κατανάλωση ανά ζώνη παροχής νερού, συνολικά εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν 10 δείγματα. Δεν είναι δεσμευτική η εξέταση όλων των παραμέτρων του πίνακα 2. Αναλόγως με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του δικτύου και έπειτα από επιστημονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έτους, μπορεί οι έλεγχοι να περιοριστούν τόσο ως προς το είδος των παραμέτρων όσο και ως προς τον αριθμό των εξεταζόμενων δειγμάτων. Συνολικά, ο αριθμός των εξεταζόμενων δειγμάτων ενδέχεται να μειωθεί κατά 30%. Οι αναλυτικές μέθοδοι, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ της Υ2/ΚΥΑ/2600/ Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θα ελέγχονται τακτικά οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και η αντίστοιχη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην εγκατάσταση. Θα λαμβάνονται δείγματα τόσο από το ρεύμα εισόδου (ακατέργαστα αστικά λύματα και βοθρολύματα) όσο και από το ρεύμα εξόδου (επεξεργασμένα υγρά). Συνολικά εκτιμάται ότι θα γίνουν 12 πλήρεις έλεγχοι της ποιότητας των υγρών (1 έλεγχος/μήνα) και 48 μερικοί έλεγχοι (1 έλεγχος/εβδομάδα). Οι αναλυόμενες παράμετροι φαίνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Θα ελέγχεται η σύσταση της αφυδατωμένης ιλύος (λυματολάσπης), καθώς και η ποιότητα του νερού στον παρακείμενο παραπόταμο του Ασωπού πριν και μετά την εκροή του αγωγού, περίπου 4 φορές/έτος. Αναλόγως με τις προκύπτουσες ανάγκες, μπορεί να αυξομειωθεί ο αριθμός των ελέγχων ή να γίνουν αναλύσεις για μεμονωμένες παραμέτρους. 3.3 Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων Συχνά, ανακύπτει η ανάγκη ελέγχου της ποιότητας του περιβάλλοντος, έπειτα από υποδείξεις ή καταγγελίες πολιτών για πρόκληση ρύπανσης από ατυχήματα ή παράνομες ενέργειες. Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως παράνομες αποθέσεις υγρών ή στερεών αποβλήτων επί του εδάφους, διαρροές βοθρολυμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, κ.α. Για την έκδοση πορισμάτων και τη λήψη μέτρων προς αποφυγήν κινδύνων για τη δημόσια 5

6 υγεία ή το περιβάλλον, θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες αναλύσεις στα αντίστοιχα περιβαλλοντικά δείγματα. Οι σημαντικότερες παράμετροι που ελέγχονται στους περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι το μικροβιολογικό φορτίο και τα βαρέα μέταλλα. Εκτιμάται ότι ετησίως θα προκύψουν 6 έλεγχοι αυτού του είδους. Πίνακας 1. Αναλυόμενες παράμετροι στα πλαίσια της δοκιμαστικής και ελεγκτικής παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης του δήμου Τανάγρας. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΥΣΗ, ΟΣΜΗ, ΧΡΩΜΑ, ΘΟΛΟΤΗΤΑ ph, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ, ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ESCHERICHIA COLI CLOSTR. PERFRINGENS ΑΡ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ 22 C & 37 C ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Y2/2600/2001 Πίνακας 2. Αναλυόμενες παράμετροι υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του δήμου Τανάγρας καθώς και υδατικού αποδέκτη. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ Ε.Ε.Λ. ph, BOD, COD, SS ph, BOD, COD, SS, N-TOTAL, P- TOTAL, N-NH4, ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ Ε.Ε.Λ. ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ Ε.Ε.Λ. ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ph, BOD, COD, SS, DO, ph, BOD, COD, SS, DO, N- ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟ TOTAL, P-TOTAL, N-NH4, ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΛΙΠΗ- ΕΛΑΙΑ, ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟ, ΚΟΠΡΑΝΩΔΗ ΚΟΛ/ΔΙΑ, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ E.E.Λ. ph, ΥΓΡΑΣΙΑ & ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, Ν-ΟΛΙΚΟ, Ρ-ΟΛΙΚΟ, ΚΑΛΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΧΡΩΜΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ, ΜΟΛΥΒΔΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ,ΟΥΡΑΝΙΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ, ΣΕΛΗΝΙΟ, ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ, ΒΙΡΥΛΛΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Πίνακας 2 ΚΥΑ 20488/ (ΦΕΚ 749 Β ) (α/α 93 έως 108) Πίνακας 3 ΚΥΑ 20488/ (ΦΕΚ 749 Β ) (α/α 109 έως 118) 6

7 Πίνακας 3. Αναλυόμενες παράμετροι περιβαλλοντικών δειγμάτων του δήμου Τανάγρας. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ρη, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ, BOD, COD, ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (10) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ε, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων. 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού 2014». 3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ε, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 7. Τις διατάξεις του Ν. 2238/94, παρ. 1 του άρθρου Τις διατάξεις του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α), παρ 13 του άρθρου Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) 10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 11. Την από 30/09/2014 τεχνική έκθεση. 7

8 12. Την διαθέσιμη πίστωση ποσού ,00, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2014, για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού Την αριθμ. 457/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στην από 30/09/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 457/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού 2014» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την υπηρεσία χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. 23% με τους εξής όρους: Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Νομοθετικό πλαίσιο Οι ισχύουσες διατάξεις είναι οι εξής: ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» Ν. 3463/06 και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ν. 2238/94, παρ. 1 του άρθρου 55 Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α), παρ 13 του άρθρου 20 άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 στο Δημοτικό κατάστημα Σχηματαρίου, (2 ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών για υπηρεσίες. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:30 π.μ. Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 11π.μ. Σε περίπτωση που χρειαστεί επανάληψη του διαγωνισμού, η νέα ημερομηνία είναι την 9 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα έναρξης και λήξης αποδοχής προσφορών. 3.Τεύχη Δημοπράτησης 8

9 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη β) η συγγραφή υποχρεώσεων γ) το τιμολόγιο δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ε) η τεχνική περιγραφή Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την οικονομική προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται: α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας β) η λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γ) η επωνυμία αυτού Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο κλειστό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη και φέρει γραμμένα τα ακόλουθα : α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γ) η επωνυμία αυτού Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι Α.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη: Φάκελος προσφοράς για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & περιβαλλοντικών δειγμάτων» στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαιολογητικά 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 9

10 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας ««Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & περιβαλλοντικών δειγμάτων», όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό. γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. δ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ε) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Το πιστοποιητικό θα αφορά τις εργασίες (α) δειγματοληψίες και (β) γενικά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά και υγρά απόβλητα. Ειδικότερα, ο ανάδοχος, επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος τουλάχιστον στο 80% του συνόλου των παραμέτρων του πίνακα 1 του Παραρτήματος, που αφορά στη δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση και στο 70%. του συνόλου των παραμέτρων του πίνακα 2 του Παραρτήματος, που αφορά τις αναλύσεις αποβλήτων, λυματολάσπης και υδατικού αποδέκτη. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 3. Εγγυήσεις 3.1 Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, ήτοι σε 522,00. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 1.305,0 Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Και συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 10

11 Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Παραλαβή προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Ο φάκελος που περιέχει την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους. 3. Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία που κοινοποιείται έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους, κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 4. Ανακήρυξη αναδόχου Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 5. Ενστάσεις Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από την κοινοποίηση 11

12 του πρακτικού διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 2. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 2.1 Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται είτε από το επιστημονικό προσωπικό του δήμου είτε από τον ανάδοχο, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας. Τα σημεία δειγματοληψίας αφορούν διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης (οικίες, δεξαμενές, κ.τ. λ.), την είσοδο και έξοδο της Ε.Ε.Λ. και διάφορα άλλα σημεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε αυθημερόν πραγματοποίηση της δειγματοληψίας Οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις θα γίνονται στο χώρο του αναδόχου. 2.3 Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 3. Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 4. Τρόπος Πληρωμής 4.1 Η πληρωμή θα γίνεται βάσει τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο ανάδοχος και το οποίο θα παραδώσει στο δήμο. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται μετά από σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 4.2 Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 4.3 Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, υπ όψη κυρίας Καναβάκη Μαρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Παμ Ταξιαρχών, Σχηματάρι 32009, Τηλέφωνο FAX: ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το σύστημα του διαγωνισμού θα είναι μειοδοτικό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 12

13 2. Για την συγκεκριμένη ανάθεση εργασιών υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και στον κωδικό Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σχηματαρίου. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου και της τυχόν επαναληπτικής καθώς και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας καταβάλλονται από τον Ο.Τ.Α. Όμως τα ποσά αυτά θα παρακρατηθούν από την αμοιβή του αναδόχου της υπηρεσίας κατά την πρώτη πληρωμή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739/2014 Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα