Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους."

Transcript

1

2 άνω επωνυμία. Το 2009 συγχωνεύτηκαν στον ως άνω οργανισμό το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης,η Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης και το Δημοτικό Ωδείο Ιθάκης με την υπ.αριθμ. 40/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης (ΦΕΚ 1266/2009). Ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Ιθάκης με τη διάδοση και προώθηση εικαστικών τεχνών, χορού, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, παιδικών παιχνιδιών, η οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών διαγωνισμών κ.λ.π κλπ. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται επτά μέλη, που μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα : Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους. Δύο τουλάχιστον θα προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει ορισθεί παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Γ. Τέσσερις (4) δημότες ή μόνιμους κατοίκους της Ιθάκης που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιρετά ή μη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν μετέχει ο Δήμαρχος αυτοδίκαια αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 1

3 Επιπροσθέτως σας πληροφορώ ότι στον Πολιτιστικό Οργανισμό Ο ΦΗΜΙΟΣ διατελέσαντες Πρόεδροι είναι οι εξής : κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς για τα έτη : 1999 έως 2006 κ. Αύρα Γκαβανόζη 2007 έως 2008 κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος 2009 έως 2010 Και διατελέσαντες Ταμίες στο Δήμο Ιθάκης, οι εξης: κ. Οθων Ταφλαμπάς για τα έτη κ. Ιωάννης Βλασσόπουλος 2001 έως σήμερα. ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Αντιγράφω, αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ τις σελίδες 19 και επόμενες της εν λόγω έκθεσης των ορκωτών λογιστών (σχετικό 1) για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών αδικημάτων : 1) Ο Φήμιος δεν είναι ελεγμένος από το Ελεγκτικό συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο από το Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη σύνταξη των απολογισμών (πχ το έτος 2000 που αναμορφώνει το ταμειακό υπόλοιπο του οργανισμού) και στη νομιμοποίηση (πχ μη σύνταξη-έκκριση απολογισμού το 1999). 2) Ο Φήμιος παρόλο που αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δεν τηρούσε αυτοτελή γραμμάτια είσπραξης και επιπρόσθετα στις πληρωμές των κρατήσεων παρατηρήθηκε πολλές φορές συγκεντρωτική απόδοση αυτών και κυρίως δε διέθετε ξεχωριστή ταμειακή διαχείριση με αποτέλεσμα να υπάρχει διαχειριστικός κίνδυνος και μη γνώση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου, αφού τροφοδοτούνταν από το Δήμο για εξοφλήσεις μεγαλύτερες από τα πραγματικά διαθέσιμα του οργανισμού κάτι που καθιστά επισφαλή την αξιοπιστία των λογιστικών του βιβλίων. Επιπλέον όπως είχαμε γνωστοποιήσει και με προηγούμενη επιστολή μας στον πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου «Ο Δημοτικός Ταμίας δε διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις συμφωνίες και αναφορές που προβλέπει το Β.Δ

4 1959 και κατά δήλωσή του, το 2000 όταν παρέλαβε από τον προηγούμενο Δημοτικό Ταμία δεν παρέλαβε με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης αλλά άτυπα» ενισχύεται και από το γεγονός ότι από την πρώτη χρήση του ελέγχου του Φήμιου στο κοινό μπλοκ επιταγών ( στην επιταγή ποσού δρχ για Καραγκούνη Ευαγγελία ) αναφέρεται, ότι είναι «χωρίς παραστατικά ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» και παράλληλα υπάρχει πληθώρα επιταγών στο όνομα αιρετών ή συναλλασσομένων προμηθευτών με το Δήμο με τη μορφή της προκαταβολής,χωρίς να εκδίδεται χρηματικό ένταλμα προπληρωμής όπως επιτάσσουν οι αρχές του δημοσίου λογιστικού, αλλά για μελλοντικό συμψηφισμό με το τελικώς εκδοθέν ΧΕΠ. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση των ταινιών του κινηματογράφου (μεγαλύτερη πληρωμή από το εκδιδόμενο ΧΕΠ ) ή και πληρωμή χωρίς έκδοση ΧΕΠ και παραστατικά (πχ στη χρήση 2001 για το Θέατρο Αγορά) που ενισχύουν περισσότερο την ανωτέρω άποψη. 3) Δεν μας προσκομίστηκε νόμιμα συνταγμένος και εγκεκριμένος από το ΔΣ απολογισμός του οικονομικού έτους 1999 οπότε δεν καθίσταται δυνατή η επαλήθευση του μεταφερόμενου ελλείμματος που αναφέρεται στον απολογισμό του ) Δεν μας επιδόθηκαν πρωτογενή παραστατικά ώστε να τεκμηριωθούν ενδεχόμενες παρατηρήσεις επ αυτών. Υπήρξε αλληλογραφία με τον πρόεδρο του Φήμιου και τους αρμοδίους υπαλλήλους η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης προς τεκμηρίωση των στοιχείων που τελικά δεν κατέστει δυνατόν να επιδοθούν προς πλήρη τεκμηρίωση των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών. 5) Προέκυψαν αριθμητικά αθροιστικά λάθη κατά τη σύνταξη των απολογισμών που αναμορφώνουν το ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την ανάλυση που παρατέθηκε αναλυτικά ανά χρήση. 6) Παρατηρήθηκαν κατά παράβαση του Δημοσίου λογιστικού επιταγές στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου στις αναφερόμενες περιόδους και δημοτικών υπαλλήλων που δεν εξοφλούν ισόποσα τα ΧΕΠ που αφορούν ταινίες ως κάτωθι πίνακα

5 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Στον εμφανιζόμενο πίνακα φαίνεται οι εκδοθείσες επιταγές να ανέρχονται στο ποσό των δρχ που είναι μεγαλύτερες από τα χρηματικά εντάλματα κατά ποσό δρχ(αναλυτικά παρατέθηκαν στην ανάλυση κατά χρήση). Κατά δήλωση του Προέδρου Κου Ταφλαμπά έγινε «εξωλογιστική εκκαθάριση» και επεστράφησαν στη χρήση 2000 (ΓΕ 225 ποσού δρχ) και στη χρήση 2001 (ΓΕ 144 ποσού δρχ) ως αχρεωστήτως ληφθέντα που όπως φαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και υπάρχει αδιερεύνητη διαφορά επί το έλλατον ποσού δρχ ή 8.857,23. Επιπρόσθετα στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου έχουν εκδοθεί και χρηματικά εντάλματα για λογαριασμό τρίτων. 7) Η ως άνω πρακτική οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι παράλληλα με το ταμείο του Δήμου λειτουργούσε και ένα δεύτερο εξωλογιστικό ταμείο σε μετρητά ή καταθέσεις 4

6 διαπίστωση που ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν εισπράξεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Φήμιου και του Δήμου αντίστοιχα και πληρωμές εξωλογιστικές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι εξοφλήσεις για Θεμέλιο ποσού 4.160,00 (για αγορές βιβλίων που είχε και τιμολόγιο το οποίο δεν εμφανίστηκε στις δαπάνες) και η πληρωμή του Ιακωβάτου (ηχητικά) 2.000,00 με απευθείας καταθετήριο από τον Πρόεδρο. 8) Ο Φήμιος δε χρησιμοποιούσε προαριθμημένα ΧΕΠ και τα επίσημα γραμμάτια είσπραξης ήταν μαζί με τα ΓΕ του Δήμου.Ετσι δεν τηρείται και συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για κάθε νομικό πρόσωπο και τον ίδιο Δήμο. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε η ύπαρξη πολλών ανεπίσημων μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και πολλές μη προαριθμημένες αποδείξεις πληρωμών που καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό των «εξωλογιστικών» πληρωμών και εισπράξεων εξαιρετικά δυσχερή. Μόνο από την καταγραφή των Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για τις χρήσεις , αφού δεν μας επιδόθηκε κάτι αντίστοιχο για τις χρήσεις , προκύπτουν πληρωμές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και τα αντίστοιχα Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού ,61,δηλαδή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 660,00 485,00 175, ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 333,80 22/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 1.120,00 0, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 243,50 (ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ) 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 510,00 80,00 430, ,00 12/3/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΛΑΧΝΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ,00 323,50 455, ,50 17/7/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.935, , , ,00 11/8/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 7.050,00 0, , ,00 4/9/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 0, , ,00 23/7/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 4.800, , , ,70 ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΥ 1.048,30 ΣΚΟΝΔΡΑ Κ.ΑΘΗΝΑ 23/8/2004 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ ,00 0, , ,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 8.345, , , ,00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ALPHA BANK ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛ. ΣΕ ΙΑΚΩΒΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΕ 954 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ ΠΟΣΟΥ 4.160,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 300,00 300, ,00 16/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 300,00 300, ,00 5

7 ######### ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 150,00 150, ,00 21/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1.770,00 800,00 970, ,00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/8/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2/9/2005 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ 700,00 0,00 700, ,00 22/9/2005 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ,00 0,00 20, ,00 ######### ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.500,00 0, , ,00 FAX ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ 24/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.010,00 0, , ,00 7/8/2006 ΚΑΧΡΙΛΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 2.755,00 0, , ,00 9/8/2006 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 12/2/2007 ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΥΛΛ.ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 600,00 0,00 600, ,00 12/2/2007 ΑΦΟΙ ΣΠΑΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 300,00 0,00 300, ,00 12/2/2007 ΛΙΒΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 200,00 0,00 200, ,00 12/2/2007 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 150,00 0,00 150, ,00 12/2/2007 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΑΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΣΕΡΒΟΣ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 30,00 0,00 30, ,00 15/2/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO 1.145,00 257,00 888, ,39 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 256,67 15/2/2007 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 50,00 0,00 50, ,00 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 1.515,00 405, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 210,00 0,00 210, ,00 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.111,40 976, , ,50 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.345,00 823, , ,20 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 1.500,00 335, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ######### ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 84,00 0,00 84, ,00 27/2/2008 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 27/2/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2.500, , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 16/7/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 130,00 0,00 130, ,00 21/8/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 24/8/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4.155, , , ,50 ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 27/3/2009 ΓΡΙΒΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 820,00 0,00 820, ,00 2/9/2009 ΓΟΝΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/ ,00 500, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 7/6/2010 ΒΙΒΛΙΟΠ.ΕΣΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 28,00 0,00 28, ,00 ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ(ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΠ) 20/7/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΟΝΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 800,00 0,00 800, ,00 6

8 /8/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 3.635, , , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,79 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕ 670,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ,61 9) Δεν μας δόθηκαν για έλεγχο και διασταύρωση εισιτήρια για καμία εκδήλωση ώστε να καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση του εξόδου των εκδηλώσεων αυτών. Επιπρόσθετα : α) Λείπουν έσοδα από την αντιπαραβολή των εσόδων με εισιτήρια σε σχέση με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση ανά χρήση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ 3/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LATIN ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 7

9 / ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 6,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 10,00 & 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ "ΦΑΤΣΕΣ" ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 15,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡΟ "Ο ΦΟΡΚΥΝΑΣ" 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 20,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ "ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ"-ΛΑΖΑΡΕΤΟ 20,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 #REF! ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 20,00 ΝΑΙ ,70 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠ.ΑΡΣΕΝΗ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΔΗΜΟΤ.ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΘΑΚΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ. 5,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 8

10 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 05/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ BAIKAL 25,00 & 15,00 OXI ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO - ΝΑΙ ,39 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΣ 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 15,00 ΝΑΙ ,50 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 15,00 ΝΑΙ ,20 08/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 10,00 ΝΑΙ ,00 07/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 10,00 ΝΑΙ ,50 03/ "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΥΓΚΑ" ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/8 10,00 ΝΑΙ ,00 09/ "ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 5,00 & 7,00 ΝΑΙ ,00 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 15,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 β) Το σύνολο των εσόδων μπαίνουν στα βιβλία συμψηφισμένα με εξολογιστικά έξοδα όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία και τίθενται υπό αμφισβήτηση με τη λογική και του φορολογικού νόμου, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα υπογεγραμμένα μη νόμιμα παραστατικά και η πλειονότητα αυτών στηρίζεται σε πρόχειρα ανυπόγραφα χαρτιά, και 9

11 γ) Ενώ φαίνεται αγορά πολλών μπλόκ εισιτηρίων μας δηλώθηκε ότι γινόντουσαν πρόχειρα χαρτάκια σημειώσεων, ότι δεν τα χρεωνόταν κάποιος υπάλληλος ώστε να γίνεται έλεγχος ταμείου εισπράξεων στο τέλος της εκδήλωσης, ότι δεν χρειαζόταν θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ. Ο Φήμιος κάθε χρόνο επειδή έκανε άνω των δύο εκδηλώσεων κατ έτος θα έπρεπε να θεωρεί στο τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τα εισιτήρια των εκδηλώσεων να αποδίδει τον αναλογούν ΦΠΑ και να τα διαφυλάττει για έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.1642/1986 ΚΑΙ ΚΝ 2859/2000). Η νομολογία και ο χειρισμός στη Δ.Ο.Υ. από τη διοίκηση του ελεγχόμενου Ν.Π. παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 9) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και με τα εισιτήρια του κινηματογράφου που εμφανίζουν ως περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων» και κατά δήλωση του Προέδρου του Φήμιου την αντίστοιχη περίοδο λειτουργίας πληρωνόταν με μη νόμιμο τρόπο ο χειριστής των ταινιών, ο μεταφορέας αυτών κλπ. 10) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στα εισιτήρια του μουσείου όπου έρχονται μόνο στρογγυλές εισπράξεις 500,00 ή 1.000,00 χωρίς κανένα παραστατικό χρέωσης εισιτηρίων σε κάποιο υπάλληλο, παράδοση των εισπράξεων παράλληλα με τον έλεγχο των εισιτηρίων που κόπηκαν κλπ. 11) Πωλήσεις και παραδόσεις βιβλίων γίνονταν με πρόχειρα σημειώματα και αμφιβολία ως προς την είσπραξη, τις δωρεάν παραδόσεις, το κόστος απόκτησης αυτών πχ φιλοόμοιροι και θεμέλιο και την οφειλή συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων. Ζητήσαμε αλλά δε λάβαμε Δελτία ποσοτικής παραλαβής ή αντίστροφα δελτία αποστολής για βιβλία που έχουν παραδοθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ως παρακαταθήκη, αλλά αντ αυτών μας επιδόθηκε ένας φάκελος με πρόχειρα σημειώματα διακίνησης των βιβλίων. Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις βιβλίων αφορούν εμπορική δραστηριότητα και θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (ΚΝ 2238/1994),του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) και του ΦΠΑ(ΚΝ 2859/2000). 10

12 12) Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για την τηλεόραση που κατά δήλωση των υπευθύνων γινόντουσαν εξωλογιστικές πληρωμές μισθοδοσίας. 13) Στις περισσότερες χρήσεις όπως αναλυτικά τεκμαίρεται από το Παράρτημα Ι της παρούσης στο σκέλος των εσόδων απουσιάζουν χαρακτηριστικά τα έσοδα από τις χορηγίες του καρναβαλιού, τα οποία φαίνεται να υπήρξαν, αφού υπάρχει ευχαριστήρια απάντηση στους χορηγούς αλλά κατά την είσπραξη δεν κοβόταν επίσημο Γ.Ε. του Δήμου αλλά πρόχειρη απόδειξη (μη προαριθμημένα μπλοκάκια αποδείξεων είσπραξης του εμπορίου τα οποία δεν είχε χρεωθεί κάποιος υπεύθυνος για την απόδοση στον ταμία). 14) Προς απόδοση μισθών κλπ εκδόθηκαν τις τελευταίες χρήσεις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης και παρατηρήθηκαν υπερτιμολογήσεις σύμφωνα με πρόχειρα σημειώματα. 15) Δεν έχει υποβληθεί ποτέ συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών ΜΥΦ (κατάσταση στη ΓΓΠΣ σύμφωνα με το άρθο 20 του ΠΔ 186/1992) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διασταύρωση ορισμένων παραστατικών τα οποία οδηγούν σε υποψία για πλαστά ή εικονικά καθώς εμφανίζουν αδυναμίες ως προς τη θεώρησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Δεν εμπίπτει στα πλαίσια του ελέγχου μας η ως άνω αναφορά, μας προβληματίζουν όμως κάποιες αποχρώσες ενδείξεις ως προς τη νομιμότητα αυτών. 16) Παρατηρήθηκαν αρκετές συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν, που ενδεχόμενα εμπίπτουν στις διατάξεις για τα Ασυμβίβαστα του Δημοτικού κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 29 του ν.3463/2006 και άρθρου 47 του Π.Δ. 410/1995. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τους κάτωθι συναλλασόμενους με το Φήμιο που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν συναλλαγές με το ως άνω νομικό πρόσωπο: 11

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΖΗΣ ΞΕΝ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΑΥΡΑ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Ο. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΤΣΙΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ. Από τον ως άνω πίνακα των προσώπων που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, οι υπογεγραμμισμένοι αιρετοί έχουν εκδώσει παραστατικά ή εμφανίζονται στα μπλοκ επιταγών στον πολιτιστικό 12

14 οργανισμό Φήμιο και ενδεχόμενα να εμπίπτουν στις διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του δημοτικού κώδικα ανάλογα με την περίοδο που εκτέλεσαν τη θητεία τους ως αιρετοί. Καθότι ο κατασταλτικός έλεγχος και ενδεχόμενοι καταλογισμοί δεν εμπίπτει στο πεδίο των δικών μας αρμοδιοτήτων σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >>. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, έχω την αίσθηση ότι όταν ο Νόμος απαιτεί την τήρηση των τύπων και της φόρμας του δημόσιου και δημοτικού λογιστικού, καταφανώς δεν το κάνει αυτό από καπρίτσιο, αντίθετα αποβλέπει και αποσκοπεί αφενός στην δυνατότητα ελέγχου της καλής διαχείρισης ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κι αφετέρου στην εμπέδωση στους πολίτες τους αισθήματος ασφάλειας και καλής διαχείρισης των δημόσιων λογιστικών και του δημοσίου χρήματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ και ξεκινώντας από την αρχή αρχή του ελέγχου, στο έτος 1999 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, και με βάση τα παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, παραθέτω δε αυτούσια τα ευρήματα των ορκωτών λογιστών : << ΕΤΟΣ

15 1) Δεν μας δόθηκε απολογισμός ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή ( Δε βρέθηκε και ούτε μπορεί να βεβαιώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι έχει συνταχθεί και υποβληθεί για έγκριση από το Δ.Σ.). Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ετεροχρονισμένα καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 2 & 3 & 4 τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται επισφαλή και αναξιόπιστα.το πιθανότερο είναι να μην συντάχτηκε ποτέ αφού στη συγκεκριμένη χρήση δεν εκδόθηκαν και ΧΕΠ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής, παρατήρηση 2).Στο παραρτημα Ι της παρούσης εμφανίζεται μέρος μόνο των στοιχείων, αφού απουσιάζουν οι ταινίες του κινηματογράφου κατ ελάχιστον. Οι πληρωμές των ταινιών για το 1999 έχουν ως εξής: 1999 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΡΙΒΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ

16 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ) Στη χρήση 1999 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά εντάλματα πληρωμής αλλά βρίσκονται αρχειοθετημένες μόνο καταστάσεις πληρωμής και αυτές είναι ελλειπείς αφού απουσιάζουν όλα τα παραστατικά που αφορούν τις κινηματογραφικές 3) Δεν τηρήθηκε ορθά το καθολικό των εξόδων καθώς A) Αναφέρονται οι Κ.Π 18 Β και 18 Γ B) Πριν το 92β και το 80 ποσά χωρίς αναγραφή Κ.Π. Γ) Λείπουν πολλές ενδιάμεσες Κ.Π. (Μη ενιαία αρίθμηση) 4) Παρατηρήθηκε μή συνεχής αρίθμιση ΓΕ και επιπρόσθετα Α) 2 φορές το ΓΕ 45 ( Διαφορετικά ποσά) Β) 2 φορές το ΓΕ 58 ( Ιδιο ποσό) Γ) Το ΓΕ 218 Εργατική Εστία ποσού δρχ μεταφέρεται κατ εξακολούθηση στις χρήσεις ενώ εισπράχθηκε δρχ στις 16/3/1999 στην ΑΤΕ. Δ) Στα ΓΕ που αφορούν τα έσοδα του κινηματογράφου αναφέρεται η περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων κινηματογράφου» που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι εισπράξεις αφορούν μεγαλύτερο ποσό που απομειονώταν με εξωλογιστικές πληρωμές οι οποίες υπήρχαν κατά δήλωση του παλαιού δημοτικού ταμία για την πληρωμή καμεραμάν κλπ κατ ελάχιστον που δεν εκδίδαν το νόμιμο παραστατικό κατά ΚΒΣ ούτε περιλαμβάνονταν σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις. 5) Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με τα υπάρχοντα βιβλία και στοιχεία το μεταφερόμενο έλλειμμα ποσού δρχ που αναφέρει ο απολογισμός του έτους >> 15

17 Όλα αυτά συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια και όπου ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, καθώς και κινήσεις διαχείρισης που ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ώστε να προκύψει με ενάργεια και αντικειμενικότητα που πήγαν τα προς διαχείριση ποσά και αν τυχόν διαπράχθηκαν σοβαρά αδικήματα από υπόχρεους. Επομένως, αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩ ΚΥΡΙΟΙ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑ, ΓΡΙΒΑ, κλπ κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΟΡΘΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (!) ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (ήτοι πλέον ευρώ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (του έτους 2000), ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ)! 16

18 Συνακόλουθα, έχω την αίσθηση κ. Εισαγγελέα ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί τα ακόλουθα (ενδεικτική αναφορά) αδικήματα : 1 ον ] παράβαση καθήκοντος 2 ον ] υπεξαίρεση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια 3 ον ] νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Επειδή, κατά τη διάταξη τού άρθρου 259 τού Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την για το γενικότερο συμφέρον ομαλή και χωρίς προσκόμματα διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας, συνάγεται ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης τού οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' Π Κ απαιτούνται α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται από τον νόμο ή τη διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες τής προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) δόλος τού δράστη, που περιέχει τη θέληση της παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας του και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει 17

19 βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον. Το έννομο αγαθό, που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) μόνο αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημόσιων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13 στοιχ. α' του Ποινικού Κώδικα νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράλειψη αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, δεν 18

20 απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, είναι κάθε όφελος το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος (Ενδεικτικά ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 2507/2009 και για την θεωρία : Αθανάσιος Κονταξής σχολιασμός στον Ποινικό Κώδικα, κλπ). Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης κατ εξακολούθηση εκτός του ότι εκ της υφ' υμών ερεύνης δύναται να στοιχειοθετούνται και έτερα αδικήματα. Συγκεκριμένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται η από το δράστη παράνομη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτόν από το νόμο, ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος ή/και μετρητών, που περιήλθε και βρίσκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή αυτού. Το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης πρέπει κατά τη φυσική αντίληψη να είναι κινητό πράγμα, τέτοιο δε είναι και το χρήμα, ενώ ως κατοχή νοείται η πραγματική σχέση προς το πράγμα που καθιστά 19

21 δυνατή την εξουσίασή του από εκείνον που το κατέχει κατά βούληση. Περαιτέρω, το έγκλημα της υπεξαιρέσεως πραγματούται υποκειμενικώς με τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο, δηλαδή δεν ανήκει στην κυριότητα του δράστη κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα και τη θέληση αυτού να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, θέληση η οποία καταδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού με την οποία εκδηλώνεται η πρόθεσή του. Πρόκειται για μία κατάσταση πραγματική και η δολία προαίρεση και τιμωρητέα συμπεριφορά έγκειται στην καθ οιονδήποτε τρόπο εξωτερίκευση της βούλησης του δράστη να έχει δικό του το ξένο πράγμα. Ταυτόχρονα, αν, σύμφωνα με το άρθρο 98 Π.Κ., περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μία και μόνο ποινή για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. Άλλωστε στο κατ εξακολούθηση έγκλημα ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειλημμένης τελέσεως ενός και του αυτού εγκλήματος. Κατά τον τρόπο αυτό, ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος, που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε. 20

22

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ υποβληθείσα στον Καθηγητή ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη Ημερομηνία:26/03/2014 Αρ.Πρωτ.8669 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 20147 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48 Περίληψη Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.1 Μη επιλέξιμες δαπάνες 3.2 Τήρηση Βασικών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΘΕΜΑ: Πρόστιμο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής... 5 ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΕΩΣ 5 ΤΟΥ ΕΛΓΣ Υπό τις φοιτήτριες: Μετοικίδου Ελένη Σαμαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 Page ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 περιορίζονται σημαντικά οι ισχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης 2013 Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..4

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΠΛΕΜΠΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΠΛΕΜΠΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΠΛΕΜΠΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Πρόλογος Σκοπός µας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λογιστική και Φορολογική Παρακολούθηση των Προσωπικών Εταιριών» Υπό την Φοιτήτρια: Πλιόσκα Αρετή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα