Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους."

Transcript

1

2 άνω επωνυμία. Το 2009 συγχωνεύτηκαν στον ως άνω οργανισμό το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης,η Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης και το Δημοτικό Ωδείο Ιθάκης με την υπ.αριθμ. 40/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης (ΦΕΚ 1266/2009). Ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Ιθάκης με τη διάδοση και προώθηση εικαστικών τεχνών, χορού, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, παιδικών παιχνιδιών, η οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών διαγωνισμών κ.λ.π κλπ. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται επτά μέλη, που μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα : Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους. Δύο τουλάχιστον θα προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει ορισθεί παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Γ. Τέσσερις (4) δημότες ή μόνιμους κατοίκους της Ιθάκης που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιρετά ή μη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν μετέχει ο Δήμαρχος αυτοδίκαια αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 1

3 Επιπροσθέτως σας πληροφορώ ότι στον Πολιτιστικό Οργανισμό Ο ΦΗΜΙΟΣ διατελέσαντες Πρόεδροι είναι οι εξής : κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς για τα έτη : 1999 έως 2006 κ. Αύρα Γκαβανόζη 2007 έως 2008 κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος 2009 έως 2010 Και διατελέσαντες Ταμίες στο Δήμο Ιθάκης, οι εξης: κ. Οθων Ταφλαμπάς για τα έτη κ. Ιωάννης Βλασσόπουλος 2001 έως σήμερα. ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Αντιγράφω, αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ τις σελίδες 19 και επόμενες της εν λόγω έκθεσης των ορκωτών λογιστών (σχετικό 1) για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών αδικημάτων : 1) Ο Φήμιος δεν είναι ελεγμένος από το Ελεγκτικό συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο από το Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη σύνταξη των απολογισμών (πχ το έτος 2000 που αναμορφώνει το ταμειακό υπόλοιπο του οργανισμού) και στη νομιμοποίηση (πχ μη σύνταξη-έκκριση απολογισμού το 1999). 2) Ο Φήμιος παρόλο που αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δεν τηρούσε αυτοτελή γραμμάτια είσπραξης και επιπρόσθετα στις πληρωμές των κρατήσεων παρατηρήθηκε πολλές φορές συγκεντρωτική απόδοση αυτών και κυρίως δε διέθετε ξεχωριστή ταμειακή διαχείριση με αποτέλεσμα να υπάρχει διαχειριστικός κίνδυνος και μη γνώση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου, αφού τροφοδοτούνταν από το Δήμο για εξοφλήσεις μεγαλύτερες από τα πραγματικά διαθέσιμα του οργανισμού κάτι που καθιστά επισφαλή την αξιοπιστία των λογιστικών του βιβλίων. Επιπλέον όπως είχαμε γνωστοποιήσει και με προηγούμενη επιστολή μας στον πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου «Ο Δημοτικός Ταμίας δε διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις συμφωνίες και αναφορές που προβλέπει το Β.Δ

4 1959 και κατά δήλωσή του, το 2000 όταν παρέλαβε από τον προηγούμενο Δημοτικό Ταμία δεν παρέλαβε με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης αλλά άτυπα» ενισχύεται και από το γεγονός ότι από την πρώτη χρήση του ελέγχου του Φήμιου στο κοινό μπλοκ επιταγών ( στην επιταγή ποσού δρχ για Καραγκούνη Ευαγγελία ) αναφέρεται, ότι είναι «χωρίς παραστατικά ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» και παράλληλα υπάρχει πληθώρα επιταγών στο όνομα αιρετών ή συναλλασσομένων προμηθευτών με το Δήμο με τη μορφή της προκαταβολής,χωρίς να εκδίδεται χρηματικό ένταλμα προπληρωμής όπως επιτάσσουν οι αρχές του δημοσίου λογιστικού, αλλά για μελλοντικό συμψηφισμό με το τελικώς εκδοθέν ΧΕΠ. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση των ταινιών του κινηματογράφου (μεγαλύτερη πληρωμή από το εκδιδόμενο ΧΕΠ ) ή και πληρωμή χωρίς έκδοση ΧΕΠ και παραστατικά (πχ στη χρήση 2001 για το Θέατρο Αγορά) που ενισχύουν περισσότερο την ανωτέρω άποψη. 3) Δεν μας προσκομίστηκε νόμιμα συνταγμένος και εγκεκριμένος από το ΔΣ απολογισμός του οικονομικού έτους 1999 οπότε δεν καθίσταται δυνατή η επαλήθευση του μεταφερόμενου ελλείμματος που αναφέρεται στον απολογισμό του ) Δεν μας επιδόθηκαν πρωτογενή παραστατικά ώστε να τεκμηριωθούν ενδεχόμενες παρατηρήσεις επ αυτών. Υπήρξε αλληλογραφία με τον πρόεδρο του Φήμιου και τους αρμοδίους υπαλλήλους η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης προς τεκμηρίωση των στοιχείων που τελικά δεν κατέστει δυνατόν να επιδοθούν προς πλήρη τεκμηρίωση των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών. 5) Προέκυψαν αριθμητικά αθροιστικά λάθη κατά τη σύνταξη των απολογισμών που αναμορφώνουν το ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την ανάλυση που παρατέθηκε αναλυτικά ανά χρήση. 6) Παρατηρήθηκαν κατά παράβαση του Δημοσίου λογιστικού επιταγές στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου στις αναφερόμενες περιόδους και δημοτικών υπαλλήλων που δεν εξοφλούν ισόποσα τα ΧΕΠ που αφορούν ταινίες ως κάτωθι πίνακα

5 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Στον εμφανιζόμενο πίνακα φαίνεται οι εκδοθείσες επιταγές να ανέρχονται στο ποσό των δρχ που είναι μεγαλύτερες από τα χρηματικά εντάλματα κατά ποσό δρχ(αναλυτικά παρατέθηκαν στην ανάλυση κατά χρήση). Κατά δήλωση του Προέδρου Κου Ταφλαμπά έγινε «εξωλογιστική εκκαθάριση» και επεστράφησαν στη χρήση 2000 (ΓΕ 225 ποσού δρχ) και στη χρήση 2001 (ΓΕ 144 ποσού δρχ) ως αχρεωστήτως ληφθέντα που όπως φαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και υπάρχει αδιερεύνητη διαφορά επί το έλλατον ποσού δρχ ή 8.857,23. Επιπρόσθετα στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου έχουν εκδοθεί και χρηματικά εντάλματα για λογαριασμό τρίτων. 7) Η ως άνω πρακτική οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι παράλληλα με το ταμείο του Δήμου λειτουργούσε και ένα δεύτερο εξωλογιστικό ταμείο σε μετρητά ή καταθέσεις 4

6 διαπίστωση που ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν εισπράξεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Φήμιου και του Δήμου αντίστοιχα και πληρωμές εξωλογιστικές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι εξοφλήσεις για Θεμέλιο ποσού 4.160,00 (για αγορές βιβλίων που είχε και τιμολόγιο το οποίο δεν εμφανίστηκε στις δαπάνες) και η πληρωμή του Ιακωβάτου (ηχητικά) 2.000,00 με απευθείας καταθετήριο από τον Πρόεδρο. 8) Ο Φήμιος δε χρησιμοποιούσε προαριθμημένα ΧΕΠ και τα επίσημα γραμμάτια είσπραξης ήταν μαζί με τα ΓΕ του Δήμου.Ετσι δεν τηρείται και συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για κάθε νομικό πρόσωπο και τον ίδιο Δήμο. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε η ύπαρξη πολλών ανεπίσημων μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και πολλές μη προαριθμημένες αποδείξεις πληρωμών που καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό των «εξωλογιστικών» πληρωμών και εισπράξεων εξαιρετικά δυσχερή. Μόνο από την καταγραφή των Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για τις χρήσεις , αφού δεν μας επιδόθηκε κάτι αντίστοιχο για τις χρήσεις , προκύπτουν πληρωμές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και τα αντίστοιχα Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού ,61,δηλαδή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 660,00 485,00 175, ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 333,80 22/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 1.120,00 0, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 243,50 (ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ) 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 510,00 80,00 430, ,00 12/3/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΛΑΧΝΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ,00 323,50 455, ,50 17/7/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.935, , , ,00 11/8/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 7.050,00 0, , ,00 4/9/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 0, , ,00 23/7/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 4.800, , , ,70 ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΥ 1.048,30 ΣΚΟΝΔΡΑ Κ.ΑΘΗΝΑ 23/8/2004 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ ,00 0, , ,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 8.345, , , ,00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ALPHA BANK ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛ. ΣΕ ΙΑΚΩΒΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΕ 954 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ ΠΟΣΟΥ 4.160,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 300,00 300, ,00 16/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 300,00 300, ,00 5

7 ######### ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 150,00 150, ,00 21/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1.770,00 800,00 970, ,00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/8/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2/9/2005 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ 700,00 0,00 700, ,00 22/9/2005 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ,00 0,00 20, ,00 ######### ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.500,00 0, , ,00 FAX ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ 24/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.010,00 0, , ,00 7/8/2006 ΚΑΧΡΙΛΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 2.755,00 0, , ,00 9/8/2006 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 12/2/2007 ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΥΛΛ.ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 600,00 0,00 600, ,00 12/2/2007 ΑΦΟΙ ΣΠΑΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 300,00 0,00 300, ,00 12/2/2007 ΛΙΒΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 200,00 0,00 200, ,00 12/2/2007 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 150,00 0,00 150, ,00 12/2/2007 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΑΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΣΕΡΒΟΣ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 30,00 0,00 30, ,00 15/2/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO 1.145,00 257,00 888, ,39 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 256,67 15/2/2007 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 50,00 0,00 50, ,00 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 1.515,00 405, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 210,00 0,00 210, ,00 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.111,40 976, , ,50 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.345,00 823, , ,20 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 1.500,00 335, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ######### ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 84,00 0,00 84, ,00 27/2/2008 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 27/2/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2.500, , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 16/7/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 130,00 0,00 130, ,00 21/8/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 24/8/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4.155, , , ,50 ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 27/3/2009 ΓΡΙΒΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 820,00 0,00 820, ,00 2/9/2009 ΓΟΝΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/ ,00 500, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 7/6/2010 ΒΙΒΛΙΟΠ.ΕΣΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 28,00 0,00 28, ,00 ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ(ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΠ) 20/7/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΟΝΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 800,00 0,00 800, ,00 6

8 /8/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 3.635, , , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,79 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕ 670,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ,61 9) Δεν μας δόθηκαν για έλεγχο και διασταύρωση εισιτήρια για καμία εκδήλωση ώστε να καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση του εξόδου των εκδηλώσεων αυτών. Επιπρόσθετα : α) Λείπουν έσοδα από την αντιπαραβολή των εσόδων με εισιτήρια σε σχέση με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση ανά χρήση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ 3/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LATIN ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 7

9 / ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 6,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 10,00 & 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ "ΦΑΤΣΕΣ" ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 15,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡΟ "Ο ΦΟΡΚΥΝΑΣ" 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 20,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ "ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ"-ΛΑΖΑΡΕΤΟ 20,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 #REF! ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 20,00 ΝΑΙ ,70 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠ.ΑΡΣΕΝΗ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΔΗΜΟΤ.ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΘΑΚΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ. 5,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 8

10 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 05/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ BAIKAL 25,00 & 15,00 OXI ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO - ΝΑΙ ,39 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΣ 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 15,00 ΝΑΙ ,50 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 15,00 ΝΑΙ ,20 08/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 10,00 ΝΑΙ ,00 07/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 10,00 ΝΑΙ ,50 03/ "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΥΓΚΑ" ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/8 10,00 ΝΑΙ ,00 09/ "ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 5,00 & 7,00 ΝΑΙ ,00 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 15,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 β) Το σύνολο των εσόδων μπαίνουν στα βιβλία συμψηφισμένα με εξολογιστικά έξοδα όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία και τίθενται υπό αμφισβήτηση με τη λογική και του φορολογικού νόμου, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα υπογεγραμμένα μη νόμιμα παραστατικά και η πλειονότητα αυτών στηρίζεται σε πρόχειρα ανυπόγραφα χαρτιά, και 9

11 γ) Ενώ φαίνεται αγορά πολλών μπλόκ εισιτηρίων μας δηλώθηκε ότι γινόντουσαν πρόχειρα χαρτάκια σημειώσεων, ότι δεν τα χρεωνόταν κάποιος υπάλληλος ώστε να γίνεται έλεγχος ταμείου εισπράξεων στο τέλος της εκδήλωσης, ότι δεν χρειαζόταν θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ. Ο Φήμιος κάθε χρόνο επειδή έκανε άνω των δύο εκδηλώσεων κατ έτος θα έπρεπε να θεωρεί στο τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τα εισιτήρια των εκδηλώσεων να αποδίδει τον αναλογούν ΦΠΑ και να τα διαφυλάττει για έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.1642/1986 ΚΑΙ ΚΝ 2859/2000). Η νομολογία και ο χειρισμός στη Δ.Ο.Υ. από τη διοίκηση του ελεγχόμενου Ν.Π. παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 9) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και με τα εισιτήρια του κινηματογράφου που εμφανίζουν ως περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων» και κατά δήλωση του Προέδρου του Φήμιου την αντίστοιχη περίοδο λειτουργίας πληρωνόταν με μη νόμιμο τρόπο ο χειριστής των ταινιών, ο μεταφορέας αυτών κλπ. 10) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στα εισιτήρια του μουσείου όπου έρχονται μόνο στρογγυλές εισπράξεις 500,00 ή 1.000,00 χωρίς κανένα παραστατικό χρέωσης εισιτηρίων σε κάποιο υπάλληλο, παράδοση των εισπράξεων παράλληλα με τον έλεγχο των εισιτηρίων που κόπηκαν κλπ. 11) Πωλήσεις και παραδόσεις βιβλίων γίνονταν με πρόχειρα σημειώματα και αμφιβολία ως προς την είσπραξη, τις δωρεάν παραδόσεις, το κόστος απόκτησης αυτών πχ φιλοόμοιροι και θεμέλιο και την οφειλή συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων. Ζητήσαμε αλλά δε λάβαμε Δελτία ποσοτικής παραλαβής ή αντίστροφα δελτία αποστολής για βιβλία που έχουν παραδοθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ως παρακαταθήκη, αλλά αντ αυτών μας επιδόθηκε ένας φάκελος με πρόχειρα σημειώματα διακίνησης των βιβλίων. Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις βιβλίων αφορούν εμπορική δραστηριότητα και θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (ΚΝ 2238/1994),του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) και του ΦΠΑ(ΚΝ 2859/2000). 10

12 12) Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για την τηλεόραση που κατά δήλωση των υπευθύνων γινόντουσαν εξωλογιστικές πληρωμές μισθοδοσίας. 13) Στις περισσότερες χρήσεις όπως αναλυτικά τεκμαίρεται από το Παράρτημα Ι της παρούσης στο σκέλος των εσόδων απουσιάζουν χαρακτηριστικά τα έσοδα από τις χορηγίες του καρναβαλιού, τα οποία φαίνεται να υπήρξαν, αφού υπάρχει ευχαριστήρια απάντηση στους χορηγούς αλλά κατά την είσπραξη δεν κοβόταν επίσημο Γ.Ε. του Δήμου αλλά πρόχειρη απόδειξη (μη προαριθμημένα μπλοκάκια αποδείξεων είσπραξης του εμπορίου τα οποία δεν είχε χρεωθεί κάποιος υπεύθυνος για την απόδοση στον ταμία). 14) Προς απόδοση μισθών κλπ εκδόθηκαν τις τελευταίες χρήσεις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης και παρατηρήθηκαν υπερτιμολογήσεις σύμφωνα με πρόχειρα σημειώματα. 15) Δεν έχει υποβληθεί ποτέ συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών ΜΥΦ (κατάσταση στη ΓΓΠΣ σύμφωνα με το άρθο 20 του ΠΔ 186/1992) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διασταύρωση ορισμένων παραστατικών τα οποία οδηγούν σε υποψία για πλαστά ή εικονικά καθώς εμφανίζουν αδυναμίες ως προς τη θεώρησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Δεν εμπίπτει στα πλαίσια του ελέγχου μας η ως άνω αναφορά, μας προβληματίζουν όμως κάποιες αποχρώσες ενδείξεις ως προς τη νομιμότητα αυτών. 16) Παρατηρήθηκαν αρκετές συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν, που ενδεχόμενα εμπίπτουν στις διατάξεις για τα Ασυμβίβαστα του Δημοτικού κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 29 του ν.3463/2006 και άρθρου 47 του Π.Δ. 410/1995. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τους κάτωθι συναλλασόμενους με το Φήμιο που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν συναλλαγές με το ως άνω νομικό πρόσωπο: 11

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΖΗΣ ΞΕΝ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΑΥΡΑ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Ο. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΤΣΙΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ. Από τον ως άνω πίνακα των προσώπων που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, οι υπογεγραμμισμένοι αιρετοί έχουν εκδώσει παραστατικά ή εμφανίζονται στα μπλοκ επιταγών στον πολιτιστικό 12

14 οργανισμό Φήμιο και ενδεχόμενα να εμπίπτουν στις διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του δημοτικού κώδικα ανάλογα με την περίοδο που εκτέλεσαν τη θητεία τους ως αιρετοί. Καθότι ο κατασταλτικός έλεγχος και ενδεχόμενοι καταλογισμοί δεν εμπίπτει στο πεδίο των δικών μας αρμοδιοτήτων σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >>. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, έχω την αίσθηση ότι όταν ο Νόμος απαιτεί την τήρηση των τύπων και της φόρμας του δημόσιου και δημοτικού λογιστικού, καταφανώς δεν το κάνει αυτό από καπρίτσιο, αντίθετα αποβλέπει και αποσκοπεί αφενός στην δυνατότητα ελέγχου της καλής διαχείρισης ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κι αφετέρου στην εμπέδωση στους πολίτες τους αισθήματος ασφάλειας και καλής διαχείρισης των δημόσιων λογιστικών και του δημοσίου χρήματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ και ξεκινώντας από την αρχή αρχή του ελέγχου, στο έτος 1999 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, και με βάση τα παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, παραθέτω δε αυτούσια τα ευρήματα των ορκωτών λογιστών : << ΕΤΟΣ

15 1) Δεν μας δόθηκε απολογισμός ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή ( Δε βρέθηκε και ούτε μπορεί να βεβαιώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι έχει συνταχθεί και υποβληθεί για έγκριση από το Δ.Σ.). Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ετεροχρονισμένα καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 2 & 3 & 4 τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται επισφαλή και αναξιόπιστα.το πιθανότερο είναι να μην συντάχτηκε ποτέ αφού στη συγκεκριμένη χρήση δεν εκδόθηκαν και ΧΕΠ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής, παρατήρηση 2).Στο παραρτημα Ι της παρούσης εμφανίζεται μέρος μόνο των στοιχείων, αφού απουσιάζουν οι ταινίες του κινηματογράφου κατ ελάχιστον. Οι πληρωμές των ταινιών για το 1999 έχουν ως εξής: 1999 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΡΙΒΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ

16 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ) Στη χρήση 1999 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά εντάλματα πληρωμής αλλά βρίσκονται αρχειοθετημένες μόνο καταστάσεις πληρωμής και αυτές είναι ελλειπείς αφού απουσιάζουν όλα τα παραστατικά που αφορούν τις κινηματογραφικές 3) Δεν τηρήθηκε ορθά το καθολικό των εξόδων καθώς A) Αναφέρονται οι Κ.Π 18 Β και 18 Γ B) Πριν το 92β και το 80 ποσά χωρίς αναγραφή Κ.Π. Γ) Λείπουν πολλές ενδιάμεσες Κ.Π. (Μη ενιαία αρίθμηση) 4) Παρατηρήθηκε μή συνεχής αρίθμιση ΓΕ και επιπρόσθετα Α) 2 φορές το ΓΕ 45 ( Διαφορετικά ποσά) Β) 2 φορές το ΓΕ 58 ( Ιδιο ποσό) Γ) Το ΓΕ 218 Εργατική Εστία ποσού δρχ μεταφέρεται κατ εξακολούθηση στις χρήσεις ενώ εισπράχθηκε δρχ στις 16/3/1999 στην ΑΤΕ. Δ) Στα ΓΕ που αφορούν τα έσοδα του κινηματογράφου αναφέρεται η περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων κινηματογράφου» που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι εισπράξεις αφορούν μεγαλύτερο ποσό που απομειονώταν με εξωλογιστικές πληρωμές οι οποίες υπήρχαν κατά δήλωση του παλαιού δημοτικού ταμία για την πληρωμή καμεραμάν κλπ κατ ελάχιστον που δεν εκδίδαν το νόμιμο παραστατικό κατά ΚΒΣ ούτε περιλαμβάνονταν σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις. 5) Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με τα υπάρχοντα βιβλία και στοιχεία το μεταφερόμενο έλλειμμα ποσού δρχ που αναφέρει ο απολογισμός του έτους >> 15

17 Όλα αυτά συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια και όπου ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, καθώς και κινήσεις διαχείρισης που ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ώστε να προκύψει με ενάργεια και αντικειμενικότητα που πήγαν τα προς διαχείριση ποσά και αν τυχόν διαπράχθηκαν σοβαρά αδικήματα από υπόχρεους. Επομένως, αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩ ΚΥΡΙΟΙ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑ, ΓΡΙΒΑ, κλπ κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΟΡΘΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (!) ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (ήτοι πλέον ευρώ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (του έτους 2000), ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ)! 16

18 Συνακόλουθα, έχω την αίσθηση κ. Εισαγγελέα ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί τα ακόλουθα (ενδεικτική αναφορά) αδικήματα : 1 ον ] παράβαση καθήκοντος 2 ον ] υπεξαίρεση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια 3 ον ] νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Επειδή, κατά τη διάταξη τού άρθρου 259 τού Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την για το γενικότερο συμφέρον ομαλή και χωρίς προσκόμματα διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας, συνάγεται ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης τού οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' Π Κ απαιτούνται α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται από τον νόμο ή τη διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες τής προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) δόλος τού δράστη, που περιέχει τη θέληση της παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας του και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει 17

19 βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον. Το έννομο αγαθό, που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) μόνο αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημόσιων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13 στοιχ. α' του Ποινικού Κώδικα νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράλειψη αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, δεν 18

20 απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, είναι κάθε όφελος το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος (Ενδεικτικά ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 2507/2009 και για την θεωρία : Αθανάσιος Κονταξής σχολιασμός στον Ποινικό Κώδικα, κλπ). Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης κατ εξακολούθηση εκτός του ότι εκ της υφ' υμών ερεύνης δύναται να στοιχειοθετούνται και έτερα αδικήματα. Συγκεκριμένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται η από το δράστη παράνομη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτόν από το νόμο, ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος ή/και μετρητών, που περιήλθε και βρίσκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή αυτού. Το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης πρέπει κατά τη φυσική αντίληψη να είναι κινητό πράγμα, τέτοιο δε είναι και το χρήμα, ενώ ως κατοχή νοείται η πραγματική σχέση προς το πράγμα που καθιστά 19

21 δυνατή την εξουσίασή του από εκείνον που το κατέχει κατά βούληση. Περαιτέρω, το έγκλημα της υπεξαιρέσεως πραγματούται υποκειμενικώς με τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο, δηλαδή δεν ανήκει στην κυριότητα του δράστη κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα και τη θέληση αυτού να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, θέληση η οποία καταδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού με την οποία εκδηλώνεται η πρόθεσή του. Πρόκειται για μία κατάσταση πραγματική και η δολία προαίρεση και τιμωρητέα συμπεριφορά έγκειται στην καθ οιονδήποτε τρόπο εξωτερίκευση της βούλησης του δράστη να έχει δικό του το ξένο πράγμα. Ταυτόχρονα, αν, σύμφωνα με το άρθρο 98 Π.Κ., περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μία και μόνο ποινή για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. Άλλωστε στο κατ εξακολούθηση έγκλημα ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειλημμένης τελέσεως ενός και του αυτού εγκλήματος. Κατά τον τρόπο αυτό, ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος, που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε. 20

22

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74445 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 Γραφείο : Προμηθειών & Υπηρεσιών Πληρ. : Α. Μπατάλης Τηλ : 26933 60135 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) ikariamag.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ικαρίας Θέμα: Εκκαθάριση εταιρείας «Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα