Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους."

Transcript

1

2 άνω επωνυμία. Το 2009 συγχωνεύτηκαν στον ως άνω οργανισμό το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης,η Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης και το Δημοτικό Ωδείο Ιθάκης με την υπ.αριθμ. 40/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης (ΦΕΚ 1266/2009). Ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Ιθάκης με τη διάδοση και προώθηση εικαστικών τεχνών, χορού, μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, παιδικών παιχνιδιών, η οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών διαγωνισμών κ.λ.π κλπ. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται επτά μέλη, που μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα : Α. Το Δήμαρχο ή ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους. Δύο τουλάχιστον θα προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει ορισθεί παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, μετέχει Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Γ. Τέσσερις (4) δημότες ή μόνιμους κατοίκους της Ιθάκης που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιρετά ή μη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν μετέχει ο Δήμαρχος αυτοδίκαια αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 1

3 Επιπροσθέτως σας πληροφορώ ότι στον Πολιτιστικό Οργανισμό Ο ΦΗΜΙΟΣ διατελέσαντες Πρόεδροι είναι οι εξής : κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς για τα έτη : 1999 έως 2006 κ. Αύρα Γκαβανόζη 2007 έως 2008 κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος 2009 έως 2010 Και διατελέσαντες Ταμίες στο Δήμο Ιθάκης, οι εξης: κ. Οθων Ταφλαμπάς για τα έτη κ. Ιωάννης Βλασσόπουλος 2001 έως σήμερα. ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Αντιγράφω, αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ τις σελίδες 19 και επόμενες της εν λόγω έκθεσης των ορκωτών λογιστών (σχετικό 1) για την διερεύνηση των τυχόν ποινικών αδικημάτων : 1) Ο Φήμιος δεν είναι ελεγμένος από το Ελεγκτικό συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο από το Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη σύνταξη των απολογισμών (πχ το έτος 2000 που αναμορφώνει το ταμειακό υπόλοιπο του οργανισμού) και στη νομιμοποίηση (πχ μη σύνταξη-έκκριση απολογισμού το 1999). 2) Ο Φήμιος παρόλο που αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δεν τηρούσε αυτοτελή γραμμάτια είσπραξης και επιπρόσθετα στις πληρωμές των κρατήσεων παρατηρήθηκε πολλές φορές συγκεντρωτική απόδοση αυτών και κυρίως δε διέθετε ξεχωριστή ταμειακή διαχείριση με αποτέλεσμα να υπάρχει διαχειριστικός κίνδυνος και μη γνώση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου, αφού τροφοδοτούνταν από το Δήμο για εξοφλήσεις μεγαλύτερες από τα πραγματικά διαθέσιμα του οργανισμού κάτι που καθιστά επισφαλή την αξιοπιστία των λογιστικών του βιβλίων. Επιπλέον όπως είχαμε γνωστοποιήσει και με προηγούμενη επιστολή μας στον πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου «Ο Δημοτικός Ταμίας δε διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις συμφωνίες και αναφορές που προβλέπει το Β.Δ

4 1959 και κατά δήλωσή του, το 2000 όταν παρέλαβε από τον προηγούμενο Δημοτικό Ταμία δεν παρέλαβε με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης αλλά άτυπα» ενισχύεται και από το γεγονός ότι από την πρώτη χρήση του ελέγχου του Φήμιου στο κοινό μπλοκ επιταγών ( στην επιταγή ποσού δρχ για Καραγκούνη Ευαγγελία ) αναφέρεται, ότι είναι «χωρίς παραστατικά ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» και παράλληλα υπάρχει πληθώρα επιταγών στο όνομα αιρετών ή συναλλασσομένων προμηθευτών με το Δήμο με τη μορφή της προκαταβολής,χωρίς να εκδίδεται χρηματικό ένταλμα προπληρωμής όπως επιτάσσουν οι αρχές του δημοσίου λογιστικού, αλλά για μελλοντικό συμψηφισμό με το τελικώς εκδοθέν ΧΕΠ. Παράλληλα αναφέρθηκαν και άλλες περιπτώσεις όπως στην περίπτωση των ταινιών του κινηματογράφου (μεγαλύτερη πληρωμή από το εκδιδόμενο ΧΕΠ ) ή και πληρωμή χωρίς έκδοση ΧΕΠ και παραστατικά (πχ στη χρήση 2001 για το Θέατρο Αγορά) που ενισχύουν περισσότερο την ανωτέρω άποψη. 3) Δεν μας προσκομίστηκε νόμιμα συνταγμένος και εγκεκριμένος από το ΔΣ απολογισμός του οικονομικού έτους 1999 οπότε δεν καθίσταται δυνατή η επαλήθευση του μεταφερόμενου ελλείμματος που αναφέρεται στον απολογισμό του ) Δεν μας επιδόθηκαν πρωτογενή παραστατικά ώστε να τεκμηριωθούν ενδεχόμενες παρατηρήσεις επ αυτών. Υπήρξε αλληλογραφία με τον πρόεδρο του Φήμιου και τους αρμοδίους υπαλλήλους η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης προς τεκμηρίωση των στοιχείων που τελικά δεν κατέστει δυνατόν να επιδοθούν προς πλήρη τεκμηρίωση των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών. 5) Προέκυψαν αριθμητικά αθροιστικά λάθη κατά τη σύνταξη των απολογισμών που αναμορφώνουν το ταμειακό υπόλοιπο σύμφωνα με την ανάλυση που παρατέθηκε αναλυτικά ανά χρήση. 6) Παρατηρήθηκαν κατά παράβαση του Δημοσίου λογιστικού επιταγές στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου στις αναφερόμενες περιόδους και δημοτικών υπαλλήλων που δεν εξοφλούν ισόποσα τα ΧΕΠ που αφορούν ταινίες ως κάτωθι πίνακα

5 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 0 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Στον εμφανιζόμενο πίνακα φαίνεται οι εκδοθείσες επιταγές να ανέρχονται στο ποσό των δρχ που είναι μεγαλύτερες από τα χρηματικά εντάλματα κατά ποσό δρχ(αναλυτικά παρατέθηκαν στην ανάλυση κατά χρήση). Κατά δήλωση του Προέδρου Κου Ταφλαμπά έγινε «εξωλογιστική εκκαθάριση» και επεστράφησαν στη χρήση 2000 (ΓΕ 225 ποσού δρχ) και στη χρήση 2001 (ΓΕ 144 ποσού δρχ) ως αχρεωστήτως ληφθέντα που όπως φαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και υπάρχει αδιερεύνητη διαφορά επί το έλλατον ποσού δρχ ή 8.857,23. Επιπρόσθετα στο όνομα του Προέδρου του Φήμιου έχουν εκδοθεί και χρηματικά εντάλματα για λογαριασμό τρίτων. 7) Η ως άνω πρακτική οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι παράλληλα με το ταμείο του Δήμου λειτουργούσε και ένα δεύτερο εξωλογιστικό ταμείο σε μετρητά ή καταθέσεις 4

6 διαπίστωση που ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν εισπράξεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Φήμιου και του Δήμου αντίστοιχα και πληρωμές εξωλογιστικές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι εξοφλήσεις για Θεμέλιο ποσού 4.160,00 (για αγορές βιβλίων που είχε και τιμολόγιο το οποίο δεν εμφανίστηκε στις δαπάνες) και η πληρωμή του Ιακωβάτου (ηχητικά) 2.000,00 με απευθείας καταθετήριο από τον Πρόεδρο. 8) Ο Φήμιος δε χρησιμοποιούσε προαριθμημένα ΧΕΠ και τα επίσημα γραμμάτια είσπραξης ήταν μαζί με τα ΓΕ του Δήμου.Ετσι δεν τηρείται και συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για κάθε νομικό πρόσωπο και τον ίδιο Δήμο. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε η ύπαρξη πολλών ανεπίσημων μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και πολλές μη προαριθμημένες αποδείξεις πληρωμών που καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό των «εξωλογιστικών» πληρωμών και εισπράξεων εξαιρετικά δυσχερή. Μόνο από την καταγραφή των Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για τις χρήσεις , αφού δεν μας επιδόθηκε κάτι αντίστοιχο για τις χρήσεις , προκύπτουν πληρωμές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και τα αντίστοιχα Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού ,61,δηλαδή: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 660,00 485,00 175, ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 333,80 22/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 1.120,00 0, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 243,50 (ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ) 15/7/2002 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 510,00 80,00 430, ,00 12/3/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΛΑΧΝΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ,00 323,50 455, ,50 17/7/2003 ΓΡΙΒΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.935, , , ,00 11/8/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 7.050,00 0, , ,00 4/9/2003 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 0, , ,00 23/7/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 4.800, , , ,70 ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΥ 1.048,30 ΣΚΟΝΔΡΑ Κ.ΑΘΗΝΑ 23/8/2004 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ ,00 0, , ,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 8.345, , , ,00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ALPHA BANK ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛ. ΣΕ ΙΑΚΩΒΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΕ 954 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ ΠΟΣΟΥ 4.160,00 3/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 300,00 300, ,00 16/9/2004 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 300,00 300, ,00 5

7 ######### ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 150,00 150, ,00 21/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1.770,00 800,00 970, ,00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/8/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2/9/2005 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ 700,00 0,00 700, ,00 22/9/2005 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ,00 0,00 20, ,00 ######### ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.500,00 0, , ,00 FAX ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ 24/7/2005 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2.010,00 0, , ,00 7/8/2006 ΚΑΧΡΙΛΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 2.755,00 0, , ,00 9/8/2006 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 12/2/2007 ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛ. ΣΥΛΛ.ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 600,00 0,00 600, ,00 12/2/2007 ΑΦΟΙ ΣΠΑΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 300,00 0,00 300, ,00 12/2/2007 ΛΙΒΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 200,00 0,00 200, ,00 12/2/2007 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 150,00 0,00 150, ,00 12/2/2007 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΑΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100,00 0,00 100, ,00 12/2/2007 ΣΕΡΒΟΣ ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 30,00 0,00 30, ,00 15/2/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO 1.145,00 257,00 888, ,39 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟΥ 256,67 15/2/2007 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 50,00 0,00 50, ,00 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 1.515,00 405, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 17/7/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 210,00 0,00 210, ,00 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.111,40 976, , ,50 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ 2/8/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5.345,00 823, , ,20 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2007 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 1.500,00 335, , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ######### ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 84,00 0,00 84, ,00 27/2/2008 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 27/2/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2.500, , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 16/7/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 130,00 0,00 130, ,00 21/8/2008 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 50,00 0,00 50, ,00 24/8/2008 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4.155, , , ,50 ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 27/3/2009 ΓΡΙΒΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 820,00 0,00 820, ,00 2/9/2009 ΓΟΝΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/ ,00 500, , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 7/6/2010 ΒΙΒΛΙΟΠ.ΕΣΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 28,00 0,00 28, ,00 ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ(ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΠ) 20/7/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΟΝΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 800,00 0,00 800, ,00 6

8 /8/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 500,00 0,00 500, ,00 24/9/2010 ΓΡΙΒΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 3.635, , , ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 24/9/2010 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1.000,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,79 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕ 670,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ,61 9) Δεν μας δόθηκαν για έλεγχο και διασταύρωση εισιτήρια για καμία εκδήλωση ώστε να καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση του εξόδου των εκδηλώσεων αυτών. Επιπρόσθετα : α) Λείπουν έσοδα από την αντιπαραβολή των εσόδων με εισιτήρια σε σχέση με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση ανά χρήση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΟ ΓΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΣΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕ 3/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LATIN ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 7

9 / ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 6,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 10,00 & 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ ΒΕΗ 10,00 & 5,00 ΝΑΙ ,00 05/ "ΦΑΤΣΕΣ" ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 15,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΘΕΑΤΡΟ "Ο ΦΟΡΚΥΝΑΣ" 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 20,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 05/ ΘΕΑΤΡΟ "ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ"-ΛΑΖΑΡΕΤΟ 20,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 05/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ,00 #REF! ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 20,00 ΝΑΙ ,70 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠ.ΑΡΣΕΝΗ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΔΗΜΟΤ.ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΘΑΚΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΒΑΓΓ. 5,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 04/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΥΞ ΛΑΞ 20,00 ΝΑΙ ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 8

10 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ ΝΑΙ ,00 ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Δ.Σ 05/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ BAIKAL 25,00 & 15,00 OXI ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 06/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 25,00 & 15,00 NAI ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BOLERO - ΝΑΙ ,39 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΣ 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΘΕΑΤΡΟ "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ" 10,00 ΝΑΙ ,00 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 15,00 ΝΑΙ ,50 08/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 15,00 ΝΑΙ ,20 08/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΑΝΤΙΝ" 10,00 ΝΑΙ ,00 07/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 10,00 ΝΑΙ ,50 03/ "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΥΓΚΑ" ΘΕΑΤΡΟ 10,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ "ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 06/ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 5/7 & 31/8 10,00 ΝΑΙ ,00 09/ "ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ" ΑΡΣΕΝΗ ΑΘ. 5,00 ΌΧΙ 0,00 ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΟΔΟ 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOLEK 5,00 & 7,00 ΝΑΙ ,00 09/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO 15,00 & 10,00 ΝΑΙ ,00 β) Το σύνολο των εσόδων μπαίνουν στα βιβλία συμψηφισμένα με εξολογιστικά έξοδα όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία και τίθενται υπό αμφισβήτηση με τη λογική και του φορολογικού νόμου, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα υπογεγραμμένα μη νόμιμα παραστατικά και η πλειονότητα αυτών στηρίζεται σε πρόχειρα ανυπόγραφα χαρτιά, και 9

11 γ) Ενώ φαίνεται αγορά πολλών μπλόκ εισιτηρίων μας δηλώθηκε ότι γινόντουσαν πρόχειρα χαρτάκια σημειώσεων, ότι δεν τα χρεωνόταν κάποιος υπάλληλος ώστε να γίνεται έλεγχος ταμείου εισπράξεων στο τέλος της εκδήλωσης, ότι δεν χρειαζόταν θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ. Ο Φήμιος κάθε χρόνο επειδή έκανε άνω των δύο εκδηλώσεων κατ έτος θα έπρεπε να θεωρεί στο τμήμα ΚΒΣ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τα εισιτήρια των εκδηλώσεων να αποδίδει τον αναλογούν ΦΠΑ και να τα διαφυλάττει για έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.1642/1986 ΚΑΙ ΚΝ 2859/2000). Η νομολογία και ο χειρισμός στη Δ.Ο.Υ. από τη διοίκηση του ελεγχόμενου Ν.Π. παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 9) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και με τα εισιτήρια του κινηματογράφου που εμφανίζουν ως περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων» και κατά δήλωση του Προέδρου του Φήμιου την αντίστοιχη περίοδο λειτουργίας πληρωνόταν με μη νόμιμο τρόπο ο χειριστής των ταινιών, ο μεταφορέας αυτών κλπ. 10) Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στα εισιτήρια του μουσείου όπου έρχονται μόνο στρογγυλές εισπράξεις 500,00 ή 1.000,00 χωρίς κανένα παραστατικό χρέωσης εισιτηρίων σε κάποιο υπάλληλο, παράδοση των εισπράξεων παράλληλα με τον έλεγχο των εισιτηρίων που κόπηκαν κλπ. 11) Πωλήσεις και παραδόσεις βιβλίων γίνονταν με πρόχειρα σημειώματα και αμφιβολία ως προς την είσπραξη, τις δωρεάν παραδόσεις, το κόστος απόκτησης αυτών πχ φιλοόμοιροι και θεμέλιο και την οφειλή συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων. Ζητήσαμε αλλά δε λάβαμε Δελτία ποσοτικής παραλαβής ή αντίστροφα δελτία αποστολής για βιβλία που έχουν παραδοθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία ως παρακαταθήκη, αλλά αντ αυτών μας επιδόθηκε ένας φάκελος με πρόχειρα σημειώματα διακίνησης των βιβλίων. Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις βιβλίων αφορούν εμπορική δραστηριότητα και θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (ΚΝ 2238/1994),του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) και του ΦΠΑ(ΚΝ 2859/2000). 10

12 12) Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για την τηλεόραση που κατά δήλωση των υπευθύνων γινόντουσαν εξωλογιστικές πληρωμές μισθοδοσίας. 13) Στις περισσότερες χρήσεις όπως αναλυτικά τεκμαίρεται από το Παράρτημα Ι της παρούσης στο σκέλος των εσόδων απουσιάζουν χαρακτηριστικά τα έσοδα από τις χορηγίες του καρναβαλιού, τα οποία φαίνεται να υπήρξαν, αφού υπάρχει ευχαριστήρια απάντηση στους χορηγούς αλλά κατά την είσπραξη δεν κοβόταν επίσημο Γ.Ε. του Δήμου αλλά πρόχειρη απόδειξη (μη προαριθμημένα μπλοκάκια αποδείξεων είσπραξης του εμπορίου τα οποία δεν είχε χρεωθεί κάποιος υπεύθυνος για την απόδοση στον ταμία). 14) Προς απόδοση μισθών κλπ εκδόθηκαν τις τελευταίες χρήσεις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης και παρατηρήθηκαν υπερτιμολογήσεις σύμφωνα με πρόχειρα σημειώματα. 15) Δεν έχει υποβληθεί ποτέ συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών ΜΥΦ (κατάσταση στη ΓΓΠΣ σύμφωνα με το άρθο 20 του ΠΔ 186/1992) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διασταύρωση ορισμένων παραστατικών τα οποία οδηγούν σε υποψία για πλαστά ή εικονικά καθώς εμφανίζουν αδυναμίες ως προς τη θεώρησή τους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Δεν εμπίπτει στα πλαίσια του ελέγχου μας η ως άνω αναφορά, μας προβληματίζουν όμως κάποιες αποχρώσες ενδείξεις ως προς τη νομιμότητα αυτών. 16) Παρατηρήθηκαν αρκετές συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν, που ενδεχόμενα εμπίπτουν στις διατάξεις για τα Ασυμβίβαστα του Δημοτικού κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 29 του ν.3463/2006 και άρθρου 47 του Π.Δ. 410/1995. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τους κάτωθι συναλλασόμενους με το Φήμιο που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν συναλλαγές με το ως άνω νομικό πρόσωπο: 11

13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΖΗΣ ΞΕΝ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΑΥΡΑ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Ο. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΤΣΙΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ. Από τον ως άνω πίνακα των προσώπων που διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου, οι υπογεγραμμισμένοι αιρετοί έχουν εκδώσει παραστατικά ή εμφανίζονται στα μπλοκ επιταγών στον πολιτιστικό 12

14 οργανισμό Φήμιο και ενδεχόμενα να εμπίπτουν στις διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του δημοτικού κώδικα ανάλογα με την περίοδο που εκτέλεσαν τη θητεία τους ως αιρετοί. Καθότι ο κατασταλτικός έλεγχος και ενδεχόμενοι καταλογισμοί δεν εμπίπτει στο πεδίο των δικών μας αρμοδιοτήτων σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >>. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, έχω την αίσθηση ότι όταν ο Νόμος απαιτεί την τήρηση των τύπων και της φόρμας του δημόσιου και δημοτικού λογιστικού, καταφανώς δεν το κάνει αυτό από καπρίτσιο, αντίθετα αποβλέπει και αποσκοπεί αφενός στην δυνατότητα ελέγχου της καλής διαχείρισης ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ κι αφετέρου στην εμπέδωση στους πολίτες τους αισθήματος ασφάλειας και καλής διαχείρισης των δημόσιων λογιστικών και του δημοσίου χρήματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ και ξεκινώντας από την αρχή αρχή του ελέγχου, στο έτος 1999 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, και με βάση τα παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, παραθέτω δε αυτούσια τα ευρήματα των ορκωτών λογιστών : << ΕΤΟΣ

15 1) Δεν μας δόθηκε απολογισμός ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή ( Δε βρέθηκε και ούτε μπορεί να βεβαιώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι έχει συνταχθεί και υποβληθεί για έγκριση από το Δ.Σ.). Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ετεροχρονισμένα καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 2 & 3 & 4 τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται επισφαλή και αναξιόπιστα.το πιθανότερο είναι να μην συντάχτηκε ποτέ αφού στη συγκεκριμένη χρήση δεν εκδόθηκαν και ΧΕΠ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής, παρατήρηση 2).Στο παραρτημα Ι της παρούσης εμφανίζεται μέρος μόνο των στοιχείων, αφού απουσιάζουν οι ταινίες του κινηματογράφου κατ ελάχιστον. Οι πληρωμές των ταινιών για το 1999 έχουν ως εξής: 1999 ΧΕΠ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΣΟ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΓΡΙΒΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΓΡΙΒΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ

16 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ) Στη χρήση 1999 δεν εκδόθηκαν Χρηματικά εντάλματα πληρωμής αλλά βρίσκονται αρχειοθετημένες μόνο καταστάσεις πληρωμής και αυτές είναι ελλειπείς αφού απουσιάζουν όλα τα παραστατικά που αφορούν τις κινηματογραφικές 3) Δεν τηρήθηκε ορθά το καθολικό των εξόδων καθώς A) Αναφέρονται οι Κ.Π 18 Β και 18 Γ B) Πριν το 92β και το 80 ποσά χωρίς αναγραφή Κ.Π. Γ) Λείπουν πολλές ενδιάμεσες Κ.Π. (Μη ενιαία αρίθμηση) 4) Παρατηρήθηκε μή συνεχής αρίθμιση ΓΕ και επιπρόσθετα Α) 2 φορές το ΓΕ 45 ( Διαφορετικά ποσά) Β) 2 φορές το ΓΕ 58 ( Ιδιο ποσό) Γ) Το ΓΕ 218 Εργατική Εστία ποσού δρχ μεταφέρεται κατ εξακολούθηση στις χρήσεις ενώ εισπράχθηκε δρχ στις 16/3/1999 στην ΑΤΕ. Δ) Στα ΓΕ που αφορούν τα έσοδα του κινηματογράφου αναφέρεται η περιγραφή «Υπόλοιπο εισπράξεων κινηματογράφου» που οδηγεί στην υπόθεση ότι οι εισπράξεις αφορούν μεγαλύτερο ποσό που απομειονώταν με εξωλογιστικές πληρωμές οι οποίες υπήρχαν κατά δήλωση του παλαιού δημοτικού ταμία για την πληρωμή καμεραμάν κλπ κατ ελάχιστον που δεν εκδίδαν το νόμιμο παραστατικό κατά ΚΒΣ ούτε περιλαμβάνονταν σε κάποιες μισθοδοτικές καταστάσεις. 5) Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με τα υπάρχοντα βιβλία και στοιχεία το μεταφερόμενο έλλειμμα ποσού δρχ που αναφέρει ο απολογισμός του έτους >> 15

17 Όλα αυτά συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια και όπου ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, καθώς και κινήσεις διαχείρισης που ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ώστε να προκύψει με ενάργεια και αντικειμενικότητα που πήγαν τα προς διαχείριση ποσά και αν τυχόν διαπράχθηκαν σοβαρά αδικήματα από υπόχρεους. Επομένως, αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩ ΚΥΡΙΟΙ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑ, ΓΡΙΒΑ, κλπ κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΟΡΘΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (!) ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (ήτοι πλέον ευρώ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (του έτους 2000), ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ)! 16

18 Συνακόλουθα, έχω την αίσθηση κ. Εισαγγελέα ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί τα ακόλουθα (ενδεικτική αναφορά) αδικήματα : 1 ον ] παράβαση καθήκοντος 2 ον ] υπεξαίρεση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια 3 ον ] νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Επειδή, κατά τη διάταξη τού άρθρου 259 τού Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη. Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει την για το γενικότερο συμφέρον ομαλή και χωρίς προσκόμματα διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας, συνάγεται ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης τού οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' Π Κ απαιτούνται α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται από τον νόμο ή τη διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες τής προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) δόλος τού δράστη, που περιέχει τη θέληση της παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας του και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει 17

19 βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον. Το έννομο αγαθό, που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) μόνο αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημόσιων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13 στοιχ. α' του Ποινικού Κώδικα νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράλειψη αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, δεν 18

20 απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, είναι κάθε όφελος το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος (Ενδεικτικά ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 2507/2009 και για την θεωρία : Αθανάσιος Κονταξής σχολιασμός στον Ποινικό Κώδικα, κλπ). Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης κατ εξακολούθηση εκτός του ότι εκ της υφ' υμών ερεύνης δύναται να στοιχειοθετούνται και έτερα αδικήματα. Συγκεκριμένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται η από το δράστη παράνομη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτόν από το νόμο, ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος ή/και μετρητών, που περιήλθε και βρίσκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή αυτού. Το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης πρέπει κατά τη φυσική αντίληψη να είναι κινητό πράγμα, τέτοιο δε είναι και το χρήμα, ενώ ως κατοχή νοείται η πραγματική σχέση προς το πράγμα που καθιστά 19

21 δυνατή την εξουσίασή του από εκείνον που το κατέχει κατά βούληση. Περαιτέρω, το έγκλημα της υπεξαιρέσεως πραγματούται υποκειμενικώς με τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο, δηλαδή δεν ανήκει στην κυριότητα του δράστη κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα και τη θέληση αυτού να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, θέληση η οποία καταδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού με την οποία εκδηλώνεται η πρόθεσή του. Πρόκειται για μία κατάσταση πραγματική και η δολία προαίρεση και τιμωρητέα συμπεριφορά έγκειται στην καθ οιονδήποτε τρόπο εξωτερίκευση της βούλησης του δράστη να έχει δικό του το ξένο πράγμα. Ταυτόχρονα, αν, σύμφωνα με το άρθρο 98 Π.Κ., περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μία και μόνο ποινή για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. Άλλωστε στο κατ εξακολούθηση έγκλημα ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειλημμένης τελέσεως ενός και του αυτού εγκλήματος. Κατά τον τρόπο αυτό, ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος, που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε. 20

22

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) ikariamag.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ικαρίας Θέμα: Εκκαθάριση εταιρείας «Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Παρών ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός, και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Εξωγής, Β. Μαυρομάτης και Κιονίου Ι. Κουτσουβέλης.

Παρών ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός, και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Εξωγής, Β. Μαυρομάτης και Κιονίου Ι. Κουτσουβέλης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 23 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 166 η Ιθάκη, σήμερα 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Γν.ΝΣΚ 525/2012 Τμήμα Β' Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/06/2011... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 01/06/2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα