Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 16 Ιουλίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 25 / Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γαλάνης Στέργιος, Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Ιλανίδου - Βίλλιου έσποινα, Αντιπρόεδρος, 3. ούκας Γεώργιος, 4. Τσαλίκογλου ηµήτριος, 5. Χαρίτος Χρήστος, 6. Χράπας Παντελής, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καλώτα Παναγιώτα, 2. Τερζής Βασίλειος, Μέλη. Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο και 10ο αποχώρησε ο κ. Πρόεδρος και στη θέση του προέδρευσε η κ. Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η 421 / 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισµού ήµου Σερρών. Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ / Εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών, που έχει ως εξής: «κ. Πρόεδρε, - 1 -

2 Με την 176/2014 Απόφαση του Συµβουλίου του Ν. Προσώπου Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισµού ήµου Σερρών, την απόφαση 139/2014 της κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Σερρών(ΚΕ ΗΣ) µε τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και η ψήφιση και διάθεση της σχετικής δαπάνης σύµφωνα µε τις οποίες εκδόθηκε η µε αριθµ. 53/2015 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε Α Α 7ΥΒ9Ω10-ΞΙ5 µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της ανωτέρω προµήθειας και καθορίσθηκε όπως εκτελεστεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό. Με την αριθµ. απόφαση 46/2015 ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίσθηκαν οι σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού. Με την 171/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α Α 73ΟΕΩ10-Ρ3Κ και Α ΑΜ 15REQ εγκρίθηκε η 1/2015 µελέτη και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. Βάση αυτής εκδόθηκε η µε αριθµ 14948/299/ διακήρυξη µε Α Α 7Ζ04Ω10-7Ι6 & Α ΑΜ 15PROC , περίληψη της οποίας µε αριθµ / δηµοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία και καθορίσθηκε η ηµεροµηνία του διαγωνισµού στις 05 Ιουνίου 2015, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗ ΗΣ. Στις από την αρµόδια επιτροπή (ορίσθηκε µε την απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 07/2015) ο διαγωνισµός και συντάχθηκε το από πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού το οποίο κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το υπ αριθµ 27702/ έγγραφο του ήµου Σερρών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τους όρους της µε αριθµ /299/ διακήρυξης προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχή / των τεχνικών στοιχείων-δειγµάτων και προτείνει οµόφωνα: 1. Απορρίπτει την προσφορά του κ. Μερτζεµέκη Κωνσταντίνου διότι τα δικαιολογητικά δεν ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα στη µε αριθµ 14948/299/ διακήρυξη, καθώς έλειπαν α) πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, β) δεν υπέβαλε βεβαίωση επιµελητηρίου στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), γ) Βεβαίωση τράπεζας µε την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική του ικανότητα, δ) Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και ε) δήλωση περί του συνολικού ύψους εργασιών. 2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ δ.τ. «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ» διότι τα δικαιολογητικά δεν ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα στη µε αριθµ 14948/299/ διακήρυξη διότι δεν κατατέθηκε απόσπασµα ποινικού µητρώου του Προέδρου, /ντα Συµβούλου και µελών του.σ. και οι Υπεύθυνες ηλώσεις δεν φέρνουν ψηφιακή υπογραφή. 3. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΚΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΙ δ.τ. «ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ» διότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα στη µε αριθµ 14948/299/ διακήρυξη. 4. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙ ΗΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ- ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ δ.τ. «ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ» διότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα στη µε αριθµ 14948/299/ διακήρυξη. Α) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ,62 µε ΦΠΑ και ΠΟΣΟ ,20 χωρίς ΦΠΑ -2-

3 Στο ηµοτικό Κατάστηµα Σερρών σήµερα την 12 η του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ιενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισµών, αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνισµών έτους 2015, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 7/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία είχε απαρτία, αποτελούµενη από: 1. Κοκκινίδου Αθηνά, ηµοτική Υπάλληλο 2. Σαραντέα Αριστείδη, ηµοτικό Υπάλληλο 3. Μέτσκα Βασίλειο, ηµοτικό Υπάλληλο προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος που διεξάγεται µε διαπραγµάτευση, που προκηρύχθηκε µε την 14948/ ιακήρυξη του ηµάρχου, η οποία πραγµατοποιείται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Περίληψη µε αριθµ πρωτ 14949/ δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις εφηµερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και αναρτήθηκε στο ΙΑΥΓΕΙΑ: 70Η9Ω10-ΦΟΘ, στην ιστοσελίδα του ήµου, στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και κοινοποιήθηκε στις οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις. Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 28/05/2015 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 5/06/2015 και ώρα 08:00 π.µ.. Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 1 ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ 25/5/ :16:27 2 ΚΩΝ ΑΓΚΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε 26/5/ :04:02 3 ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27/5/ :16:54 4 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ 28/5/ :04:52 Η Επιτροπή ιενέργειας επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : -3-

4 Προµηθευτής Α/Α προσφοράς συστήµατος 1 ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ ΚΩΝ. ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, ζητήθηκε µε το από 11/6/2015 έγγραφο της Επιτροπής, διευκρινήσεις από την εταιρεία ΚΩΝ. ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σχετικά µε την προσκόµιση πιστοποιητικού ΕΛΟΤ EN ISO της συνεργαζόµενης εταιρείας Ι. Χατζηδηµητρίου και Υιοί Ο.Ε.. Στη συνέχεια, αφού έλαβε υπόψη της η Επιτροπή και τη µε αριθµό 27468/ απάντηση της εταιρείας ΚΩΝ. ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. γνωµοδοτεί ότι τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των υποψήφιων προµηθευτών: 1. Γατίδης ΑΒΕΕ ήταν πλήρη 2. Κων. αγκούλη και ΣΙΑ Ε.Ε ήταν πλήρη ενώ τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων προµηθευτών: 1. της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιοµηχανία Γάλακτος ΑΒΕΕ» δεν ήταν πλήρη καθώς έλειπαν α) πιστοποιητικά ποινικών µητρώων των µελών του.σ σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Αναλυτικής ιακήρυξης και β) οι Υπεύθυνες ηλώσεις που προσκόµισε η εταιρεία δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Τσινάβου Παναγιώτη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Αναλυτικής ιακύρηξης, αλλά του µέλους ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κωνσταντίνου Σαρµαδάκη. 2. του κ. Μερτζεµέκη Κωνσταντίνου δεν ήταν πλήρη καθώς έλειπαν α) πιστοποιητικό ή ένορκη βεβαίωση ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, β) δεν υπέβαλε βεβαίωση επιµελητηρίου στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), γ) Βεβαίωση τράπεζας µε την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική του ικανότητα, δ) Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και ε) δήλωση περί του συνολικού ύψους εργασιών. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή ιενέργειας εισηγείται α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιοµηχανία Γάλακτος ΑΒΕΕ και του κ. Μερτζεµέκη Κωνσταντίνου β) την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Κων. αγκούλης & ΣΙΑ Ε.Ε και της εταιρίας Γατίδης ΑΒΕΕ, και τη συνέχιση τους στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ,62 µε ΦΠΑ και ΠΟΣΟ ,20 χωρίς ΦΠΑ -4-

5 Στο ηµοτικό Κατάστηµα Σερρών σήµερα την 17 ην του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ιενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισµών, αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνισµών έτους 2015, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 7/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία είχε απαρτία, αποτελούµενη από: 1. Κοκκινίδου Αθηνά, ηµοτική Υπάλληλο 2. Σαραντέα Αριστείδη, ηµοτικό Υπάλληλο 3. Μέτσκα Βασίλειο, ηµοτικό Υπάλληλο προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος, που προκηρύχθηκε µε την 14948/ ιακήρυξη του ηµάρχου, η οποία πραγµατοποιείται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Στη συνέχεια η επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη: - το από 12/6/2015 1ο Πρακτικό της - το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία ένσταση κατά του ανωτέρω πρακτικού συνήλθε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την αποσφράγιση των υποφάκελων «Οικονοµικές Προσφορές» των συµµετεχόντων α) ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ και β) Κων. αγκούλης και ΣΙΑ Ε.Ε των οποίων ο φάκελος ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά κρίθηκε αποδεκτός και συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού ήµου Σερρών Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 1. Άρτος σύµµεικτος ΤΜΧ 1, ,00 κιλού 2. Τσουρέκι 300 ΚΙΛΑ 4, ,00 3. Κουλούρια σουσαµένια ΤΜΧ 0, ,00 4. Ψωµάκι για σάντουιτς ΤΜΧ 0,18 360,00 5. Μελοµακάρονα 88 ΚΙΛΑ 5,3 466,40 Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Σερρών Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 1 ΛΑΓΑΝΕΣ 3000 ΤΜΧ 1, ,00 2 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΤΜΧ 0,4 320, , , ,57 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας του ΚΩΝ. ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., µε αριθµό συστήµατος 10006, διαπιστώθηκε ότι αυτή αφορά τις ΟΜΑ ΕΣ Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η και έχει ως εξής: ΟΜΑ Α Α ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -5-

6 Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ Ζυµαρικά διάφορα, Α ποιότητας, συσκ. 500γρ. (µακαρόνια, αστράκι, κριθαράκι, κ.λ.π.) ΤΜΧ 0,69 Τραχανάς, Α ποιότητας, συσκ. 500γρ. 450 ΤΜΧ 1,78 Χυλοπίτες, Α ποιότητας, συσκ. 500γρ. 300 ΤΜΧ 1,49 Φακές ψιλές, Α ποιότητας, συσκ. 500 γρ. 700 ΤΜΧ 0,99 Φασόλια µέτρια, Α ποιότητας, συσκ. 500 γρ. 700 ΤΜΧ 1,58 Ρύζι καρολίνα, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 1000 ΚΙΛΑ 2,18 Ρύζι µπονέ, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 400 ΚΙΛΑ 1,98 Μαργαρίνη, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 1100 ΤΜΧ 3,96 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 γρ.), συσκ. 6άδα 5000 ΕΞΑ Α 1,39 Ζάχαρη, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 900 ΚΙΛΑ 0,99 Μαρµελάδα, χωρίς συντηρητικά, Α ποιότητας, συσκ γρ. 800 ΤΜΧ 2,57 Μέλι, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 800 ΤΜΧ 7,92 Κόρν φλάουερ, Α ποιότητας, συσκ. 200γρ. 100 ΤΜΧ 0,89 Φαρίν λακτέ, Α ποιότητας, συσκ γρ. 100 ΤΜΧ 3,96 Μπισκοτόκρεµα, Α ποιότητας, συσκ γρ. 50 ΤΜΧ 3,96 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 150 ΚΙΛΑ 0,89 Σοκολατούχο ρόφηµα σε σκόνη, Α ποιότητας, συσκ. 500 γρ. 100 ΤΜΧ 2,87 Φρυγανιά τριµµένη, Α ποιότητας, συσκ γρ. 50 ΤΜΧ 0,79 Αλάτι µαγειρικό ψιλό, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 800 ΚΙΛΑ 1,48 Πιπέρι, Α ποιότητας, συσκ. 100 γρ. 50 ΤΜΧ 0,99 Κόκκινο Πιπέρι, Α ποιότητας, συσκ. 100 γρ. 30 ΤΜΧ 0,99 Ρίγανη, Α ποιότητας, συσκ. 100 γρ. 200 ΤΜΧ 0,99 Νερό εµφιαλωµένο του 1,5 λίτρου, φυσικό µεταλλικό Α ποιότητας, συσκ. 6άδα 600 ΕΞΑ Α 1,68 Ξύδι, Α ποιότητας, συσκ. 400γρ. 100 ΤΜΧ 0,39 Κονκασέ ντοµάτας, Α ποιότητας, συσκ γρ ΤΜΧ 0,59 Πραλίνα φουντουκιού, Α ποιότητας, συσκ. 400γρ. 400 ΤΜΧ 1,98 Κόρν φλέιξ, Α ποιότητας, συσκ. 375γρ ΤΜΧ 2,77 Φυσικός χυµός πορτοκάλι 100% 0,25 λίτρου 3600 ΛΙΤΡΑ 0,29 Μπισκότα τετραγωνα 225 gr 500 ΤΜΧ 0,89 Μπισκότα µακροστενα 250 γρ ΤΜΧ 0,99 Βανίλιες συσκ. 5 τεµ 200 ΣΥΣΚ. 0,49 Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του 500 γρ. 800 ΤΜΧ 0,79 Άνθος αραβοσίτου-άρωµα βανίλια 120 γρ. 900 ΤΜΧ 1,09

7 Βρώµη συσκ 500γρ 200 ΤΜΧ 2,47 Σοκολάτα 100γρ ΤΜΧ 0,59 Σοκοφρέτες 50γρ ΤΜΧ 0,29 Καραµέλες ζελέ συσκ. 3κ. 300 ΚΙΛΑ 7,92 Ταχίνι 300γρ. 100 ΤΜΧ 2,47 Βαφές αυγών φακελ. 3γρ. 50 ΤΜΧ 1,68 Χαλβάς µπαστούνι συσκ. κιλού 100 ΚΙΛΑ 5,94 Φρυγανιές 250γρ.-300γρ. 50 ΤΜΧ 0,99 Μπέικιν παουντέρ συσκ. 3τεµ χ 20γρ/τεµ. 50 ΣΥΣΚ. 0,89 Γαλοπούλα 20 ΚΙΛΑ 11,88 Φυσικός χυµός πορτοκάλι 100% 1λ. 100 ΛΙΤΡΑ 1,14 Ξερή µαγιά συσκ. 3τεµ. 8γρ.-10γρ/τεµ. 50 ΦΑΚ. 0,89 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 400 ΤΜΧ 0,69 Κακάο 125γρ. 100 ΤΜΧ 1,48 'Αχνη 400γρ. 52 ΚΙΛΑ 0,79 Σταφίδες 200γρ. 100 ΤΜΧ 1,14 Βούτυρο φρέσκο 250γρ. 100 ΤΜΧ 2,97 Κουβερτούρα 125γρ. 100 ΤΜΧ 0,79 Τρούφα 100γρ. 80 ΤΜΧ 0,79 Ζαχαρούχο γάλα 397γρ. 100 ΤΜΧ 0,89 Φυτική σαντιγύ 500γρ. 100 ΤΜΧ 1,78 Σιµιγδάλι χοντρό 500γρ. 100 ΤΜΧ 1,04 Καρύδια 200γρ. 6 ΚΙΛΑ 6,93 Αµύγδαλα 200γρ. 6 ΚΙΛΑ 7,92 Μανιτάρια 800γρ. 100 ΤΜΧ 1,68 Κρέµα γάλακτος 250γρ. 100 ΤΜΧ 3, , ,63 ΦΠΑ 23% 308, ,51 Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΥΜΑ 500 ΚΙΛΟ 2,97 ΕΛΙΕΣ ΧΥΜΑ 415 ΚΙΛΑ 2,97 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 2,5 480 ΚΙΛΑ 5,94 ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT 240 ΤΕΜ 8,91 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 0,25 λίτρου 1000 TEM 0, ,15 723,74 ΦΠΑ 23% 558, ,42 Για τα είδη της Κοινωνικής Κουζίνας ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ

8 Φασόλια µέτρια, Α ποιότητας, συσκ. 500 γρ. Φακές ψιλές, Α ποιότητας, συσκ. 500 γρ. Ζυµαρικά διάφορα, Α ποιότητας, συσκ. 500γρ. (µακαρόνια, αστράκι, κριθαράκι, κ.λ.π.) 350 TMX 1, TMX 0, TMX 0, ,00 166,27 ΦΠΑ 23% 1.445,27 ΟΜΑ Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Ελαιόλαδο, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, Α ποιότητας, συσκ. 5 λίτρων ΦΠΑ 23% Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Ελαιόλαδο, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, Α ποιότητας, συσκ. 1 λίτρων ΦΠΑ 23% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 500 ΤΜΧ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 50 ΤΜΧ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) Για την Κοινωνική Κουζίνα ήµου Σερρών -8-

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ Ελαιόλαδο, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, Α ποιότητας, συσκ. 5 λίτρων 350 ΤΜΧ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΦΠΑ 23% ΟΜΑ Α Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Για τα Είδη της Κοινωνικής Κουζίνας ήµου Σερρών Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1. Αγγουράκια 520 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2. Ντοµάτες 531 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 3. Πιπεριές γεµιστές 420 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 4. Μελιτζάνες 420 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 5. Κολοκυθάκια 422 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΦΠΑ 23% Για τον Οργανισµό προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισµού ήµου Σερρών Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1. Αγγουράκια ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2. Άνηθος 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 3. Αχλάδια ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 4. Βερίκοκα 200 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 5. Καρότα 500 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 6. Καρπούζια 700 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 7. Κολοκυθάκια 200 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 8. Κρεµµύδια ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 9. Λάχανο ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 10. Λεµόνια ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 11. Μαϊντανός 300 ΤΜΧ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 12. Μανταρίνια 500 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 13. Σαλάτα σγουρή 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 14. Μελιτζάνες 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 15. Μήλα ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

10 16. Μπανάνες ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 17. Πεπόνια 600 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 18. Πιπεριές και πιπεριές για γέµισµα 300 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 19. Πορτοκάλια ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 20. Ροδάκινα 400 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 21. Σέλινα 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 22. Σκόρδα 20 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 23. Φράουλες 400 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 24. Παντζάρια 50 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 25. Πατάτες ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 26. Ντοµάτες ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 27. Ακτινίδια 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΦΠΑ 23% ΟΜΑ Α Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ Για τον Οργανισµό προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισµού ήµου Σερρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1. Βακαλάος ρολό, Α ποιότητας, συσκ.800γρ. 184 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2. Πέρκα, φιλέτο, Α ποιότητας, συσκ.1κιλού 350 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 3. Γλώσσα φιλέτο, Α ποιότητας, συσκ.800γρ. 50 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) Σπανάκι κατεψυγµένο, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού Αρακάς κατεψυγµένος, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 6. Φασολάκια κατεψυγµένα, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 7. Ανάµεικτα λαχανικά κατεψυγµένα, Α ποιότητας, συσκ. 1κιλού 250 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 200 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 100 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 150 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) Για τα είδη της Κοινωνικής Κουζίνας ήµου Σερρών: -10-

11 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1. Γλώσσα, φιλέτο, Α ποιότητας, συσκ.1κιλού 600 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2. Αρακάς κατεψυγµένος, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 420 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 3. Φασολάκια κατεψυγµένα, Α ποιότητας, συσκ. 1 κιλού 420 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΣΤ. ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΩΠΩΝ Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισµού ήµου Σερρών είναι : α/α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1 Κρέας µόσχου ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2 Κιµάς Μόσχου 900 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) Κοτόπουλο ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) Για την Κοινωνική Κουζίνα του ήµου Σερρών είναι α/α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ 1 Κρέας µόσχου 370 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 2 Κιµάς Μόσχου 370 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 3 Χοιρινές µπριζόλες 350 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 4 Κρέας χοιρινό 250 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 5 Κοτόπουλο 400 ΚΙΛΑ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) -11-

12 Ζ. ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ είναι: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 1. Κεφαλογραβιέρα, Α ποιότητας, συσκ 350 γρ. 10 ΚΙΛΑ 10,89 2. Κασέρι Α ποιότητας, φρατζόλα 300 ΚΙΛΑ 8, κιλά 3. Τυρί φέτα, Α ποιότητας, συσκ ΚΙΛΑ 6,93 κιλών σε άλµη , , ,42 Για την Κοινωνική Κουζίνα του ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ είναι: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Τυρί φέτα, Α ποιότητας, συσκ. 4 κιλών σε άλµη ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 500 ΚΙΛΑ 6, ,00 450, ,45 ΟΜΑ Α Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Για το ήµο Σερρών Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Λευκό φρέσκο αγελαδινό γάλα παστεριωµένο 1λίτρου ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ , , ,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,94 Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωµοδοτεί: υπέρ της ανάθεσης των παρακάτω οµάδων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 στις εταιρείες: -12-

13 A) ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ για την ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, όπως αναφέρεται παραπάνω, έναντι του ποσού ,40 χωρίς ΦΠΑ και ,57 µε ΦΠΑ. Β) ΚΩΝ. ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για: - την ΟΜΑ Α Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ έναντι του ποσού των ,20 µε ΦΠΑ. - την ΟΜΑ Α Ζ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,87 µε ΦΠΑ. - την ΟΜΑ Α Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,94 µε ΦΠΑ. και - την ΟΜΑ Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - την ΟΜΑ Α Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών -Την ΟΜΑ Α Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - την ΟΜΑ Α ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Επισηµαίνεται ότι για την ΟΜΑ Α Η ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού δήµου Σερρών δηλαδή αρχικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ, δε δόθηκε προσφορά, για τα είδη: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ 1. Λευκό φρέσκο αγελαδινό γάλα παστεριωµένο 1λίτρου 2. Γιαούρτι αγελαδινό, µε καϊµάκι συσκ. 320 γρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΛΙΤΡΑ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. Μετά τα παραπάνω παρακαλείσθε για τη λήψη απόφασης : α) για την έγκριση του από 12/06/ ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής / τεχνικών στοιχείων δειγµάτων & την έγκριση του από 17/06/ ου πρακτικού αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. β) την κατακύρωση της προµήθειας βάση του άρθρου 21 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ 1ε του ν.3852/10, ως εξής : 1. Στην εταιρεία ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ τα παρακάτω είδη ως εξής: -13-

14 1. την ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, όπως αναφέρεται παραπάνω, έναντι του ποσού ,40 χωρίς ΦΠΑ και ,57 µε ΦΠΑ. Β) Στην εταιρεία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε τα παρακάτω είδη ως εξής: - την ΟΜΑ Α Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ έναντι του ποσού των ,20 µε ΦΠΑ. - την ΟΜΑ Α Ζ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,87 µε ΦΠΑ. - την ΟΜΑ Α Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,94 µε ΦΠΑ. - την ΟΜΑ Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - την ΟΜΑ Α Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - -Την ΟΜΑ Α Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - την ΟΜΑ Α ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το έκαστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών γ) την επανάληψη του διαγωνισµού για την ΟΜΑ Α Η ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού δήµου Σερρών δηλαδή αρχικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ» µε τους ίδιους όρους σύµφωνα µε το άρθ. 21 παράγραφος 1β του ΕΚΠΟΤΑ». Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει το από 12/06/2015 Πρακτικό 1ο της Επιτροπής ιενέργειας Ηλεκτρονικών ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου Σερρών & για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για την Κοινωνική Κουζίνα του ήµου Σερρών, έτους 2015, προϋπολογισθείσης αξίας ,62 µε Φ.Π.Α. και ποσό ,20 χωρίς ΦΠΑ. Β) Εγκρίνει το από 17/06/2015 Πρακτικό 2ο της Επιτροπής ιενέργειας Ηλεκτρονικών ιαγωνισµών αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ -14-

15 ΣΕΡΡΩΝ και προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου Σερρών & για την προµήθεια τροφίµων και λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου για την Κοινωνική Κουζίνα του ήµου Σερρών, έτους 2015, προϋπολογισθείσης αξίας ,62 µε Φ.Π.Α. και ποσό ,20 χωρίς ΦΠΑ. Γ) Εγκρίνει την κατακύρωση της προµήθειας βάσει του άρθρου 21 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 παρ 1ε του ν.3852/10, ως εξής : 2. Στην εταιρεία ΓΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΕ τα παρακάτω είδη ως εξής: A) την ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, όπως αναφέρεται παραπάνω, έναντι του ποσού ,40 χωρίς ΦΠΑ και ,57 µε ΦΠΑ. Β) Στην εταιρεία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε τα παρακάτω είδη ως εξής: 2. την ΟΜΑ Α Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ έναντι του ποσού των ,20 µε ΦΠΑ. 3. την ΟΜΑ Α Ζ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,87 µε ΦΠΑ. 4. την ΟΜΑ Α Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έναντι του ποσού των ,94 µε ΦΠΑ. 5. την ΟΜΑ Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 6. την ΟΜΑ Α Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 7. -Την ΟΜΑ Α Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 8. την ΟΜΑ Α ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, µε ποσοστό έκπτωσης 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της ιεύθυνσης Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ) Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για την ΟΜΑ Α Η ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «Για τον Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής &Αθλητισµού ήµου Σερρών δηλαδή αρχικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ» µε τους ίδιους όρους σύµφωνα µε το άρθ. 21 παράγραφος 1β του ΕΚΠΟΤΑ. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ- ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒ. & ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16 ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα 2) ούκας Γεώργιος 3) Τσαλίκογλου ηµήτριος 4) Χαρίτος Χρήστος 5) Χράπας Παντελής 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΒΕΪΖΑ Ε ΣΟΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 1 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 4/ 07.03.2013 πρακτικό της τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002390676 2014-11-10

14PROC002390676 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14PROC002390676 2014-11-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθειας: «Προµήθεια τροφίµων για της υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τροφίµων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα