ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ"

Transcript

1

2

3 ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

4

5 ΝΙΙ(ΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΙΙΑ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1968

6

7 C 1{-Ολλές φορές πεl'jύμησα vrj γράψω το βίο και τή" U Ι πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, ένος Υέρου IΡΥάτη που πολύ άυάπησα. Σιή ζιιη7 μου, οι πιο μη'άλοι μου εύερυέτες σrά{}ηκα" τά ταξιδια και τά όνειρατα ιιπο τού, &νι'jρώποvς, ζωντανούς και πε{}αμένους, πολύ λίγοι βόηt'jησαν τον άυώ'α μου. 'Όμως, αν ήθελα νά ξεχωρισω ποιοι α:,,{}ρωποι άφηκαν βa{}ύτερα τ' άχνάρια του, στήν ψυχή μοι', ίσω, να ξεχύjριζα τρεϊ, τέσσερεις: το" 'Όμηρο, τον.\ιπέρξονα, το ΝΙτσε και 1'0 Ζορμπά. Ό πρώτο, στά{}ηκε Υια μένα το yαληvo κατάφωτο μάτι - σάν το δίσκο τον ηλιιιυ - πού φωτίζει μέ ι1πολυτρωτικιά λάμψη τά ;τάντα ό ltjπέρξονα, μέ άλάφρωσε άπο άλυτες φιλrισoφικές άυωνίες πού μέ τυραννουσαν στα πρώτα νιάτα ό.υιτσε με πλούτισε μέ και"ούριες άγω,'{ες και μ'έμαθε νά μετουσιώνω τή δυστυχία, τήν πίκρα, τήν άβ,βαιότητα σέ περηφάνια' κι ό Ζορμπάς μ'έμα{}ε ν'άυα:tώ τή ζωη και νά μή φοβουμαι το IΜνατο. -Αν ηταν στον κόσμον δλο σήμερα "ά διάλιυα ένα ψι'χικο όδηυό, «γκουρού,. δπω, τον λένε οι Ίντοί, «Γέροντα,. δπως τό,'ε λίνε οι καλόγεροι στο' Αγιονόρο" σίυουρα {}α διάλευα το Ζορμπα. Γιατl αύτος ειχε δ,τι χρειάζεται ένας καλαμαρας Υιά ),ά σω{)εί : τήν πρωτόγονη ματιά πού άδράχνει ψηλά{}ε σαϊηυτα τή {}ροφl7 της τή δημιιιυρυικιί, κάι'/ε πρωί &νανεούμε"η, ήφέλεια, να βλέπει άκατάπαυτα Υια πριύτη φορά τά πά"τfι ί

8 και "ά δι"ει παρi)ενιά στά αιώνια κα{}ημερι"ά στοιχεία - άγέρα, θάλασσα, φωτιά, γυναικα, ψωμ[ τή σιγουράδα τοίί χεριοίί, τή δροσερά δα της καρδιά" την παλικαριά νά κοροϊδεύει τή" rδια του τή" ψυχή,σά,,& "χε μέσα του μια δύ"αμη ά"ώτερη άπό τή" ψυχή, κα2 τέλο, τό l1γριο γάργαρο γέλιο άπό βαθια πηγή, βα{}ύτερη άπό τό σπλ&χ"ο τοίί άν{}ρώπου, πού ά"ατινάζουνταν άπολυτρωτικό στίς κρεσιμε, στιγμα, άπό τό γέρικο στη{}ος του Ζορμπά άνατινάζουνταν και μπορουσε "α γκρεμισει, και γκρέμιζε, όλους του, φράχτε, - ή{}ική, θρησκεια, πατριδα - πού l1σκωσε γύρα του δ κακομοερη, ό φοβητσιάρη, ό l1ν{}ρωπο, γιά νά κουτσοπορέψει άσφαλισμένα τή ζωούλα. "Ότα" συλλογεζουμαι μα τι θροφή τόσα χρό"ια μα τάιζα)' τα βιβλια κι οι δασκάλοι για νά χορτάσουν μιά λιμασμένη ψυχή και τι λιονταρίσ" μυαλό γιά θροφή μα τάισε δ Ζορμπά, σα λlγoυς μηνε" δύσκολα μπορώ "ά βαστάξω τήν όργή και τή θλίψη μου. Άπό μιά σύμπτωση πηγε ή ζωή μου χαμένη πολύ &ργά συ"απαντήθηκα μα τό «Γέροντα. τουτον '" ό, τι μπορoiiσε άκόμα μέσα μου "α σωθεί ηταν άσήμα"το. Ή μεγάλη στροφή, ή όλοκληρωτική άλλαγή τοίί μετώπου, ή «Ικπύρωσι,. κι ή «ά"ακαενισι,. δέν έγι"α". whrav πια παλύ ιιργά. Κι έτσι ό Ζορμπά" άντl "ά γινει Υια μένα ύψηλό, Ιπιταχτικό πρότυπο ζωης, ξέπεσε κι έγινε φιλολογικό, άλ[ μο"ο, θέμα γιά "α μου"τζαλώσω κάμποσες κόλλε, χαρτί. Τοίίτο τό θλιβερδ προ"όμιο, "α κάνεις τέχνη τή ζωή, κατα"τάει σέ πολλές σαρκοβόρε, ψυχέ, όλέθριο. ΓιατΙΙτσι, βρισκο"τα, διέξοδο τδ.;φοδρό πάθος, φεύγει άπό -ιό στηθος κι άλαφρώνει ή ψυχή, δα" πλαιιτάει πιά, δέ νιώ{}ει πια τήν ιι "άυκη κορμ2 μα κορμl νά παλέψει, ΙπεμβαΙνοντα, lj.μεσα στή ζωή και στή" πράξη - μά χα[ρεται καμαρώ"υ"τα, τό σφοδρό τη, τό πάθο, "a δαχτυλιδώνεται στό" ιιγέρα και "α σβή.,ει. Κι δχι μο"άχα χαιρεται παρ~ ει"αι και περήφα"η θαρρεί π"",, πραυματώ"ει [ργο {ιψηλό, τή" Ιφήμερη ά"α"τικατάστατη στιυμή - τη μό"η στό" άπίρα"το καιρό πού [χει 8

9 σάρκα κι αιμα - μετατρέποντάς τη τάχα σ" αιώνια. Κι έτσι d Ζορμπας, d Υιμάτοι; σάρκα και κόκααα, κατάντησε στα χέρια μου μεαάνι και χαρτι. ΧωρΙι; να τό θέαω, και μάαιστα θέαονται; τό άντιθιτο, κινησι άπό καιρό να κρυστααλώνεται μέσα μου d μύθος τοίί Ζορμπα. ''Δρχισι ~ μvστικη στό σπαάχνο κατερυασια στην άρχή μια μοι,σικη ταραχή, πυρετική ~ δονή και δυσφορια, σα να μπηκε μέσα στό αιμα μου Ινα ξένο σώμα και μάχουνταν d όρυανισμόι; μου να τό δαμάσει και να τό άφανίσιι, άφομοιώνοντάς το. Κι αρχισε Υύρα όπό τόν πυρήνα αύτόν να τρέχουν οι Αέξειι;, να τόν κυκλώνουν και να τόν θρέφουν σαν έμβρυο. Στερεώνουνταν οι θαμπωμένες {}ύμησες, άνέβαιναν οι βουαιαυμένες χαρές και πίκρες, μετατοπίζουνταν σε ΑλαφρότερονάΥέρα ~ ζωή, γίνουν ταν d Ζορμπας παραμύ{}ι. Δέν κάτεχα άκόμα τι μορφη να δώσω στό 'παραμύijι τούτο τού Ζορμπα: ρομάντσο, τραγούδι, πολύπλοκο φανταστικό διήγημα της Χαλιμας ~ στευνά, ξερά, να ξεσηκώσω τις κουβέντεςπού μοίί έκανε σ' Ινα άκρουιάλι της Κρήτης, σπου ζήσαμε, σκάβοντας για να βρούμε τάχα λιγνίτη. Ξέραμε καλα κι οι δυό πως ό πραχτικόι; αύτός σκοπός Ιίτανε στάχτη για τα μάτια τού κόσμου Ιμεί, βιαζόμαστε πότε να βασιλέψει ό ήλιος, να σκολάσουν οι lργάtες, να στρωfjoύμε οι δυό μας στην άμμουδιά, να φαμε τό χωριάτικο νόστιμο φαt μας, να πιούμε τό μπρούσκο κρητικό κρασι και ν" άρχίσουμε την κουβέντα. Έγώ, τις περισσότερες φορές, δέ μιλούσα τι να πεί Ινας cδιανοοvμενος» σ" [να δράκο i Τόν ακουγα να μοίί μιλάει για τό χωριό του στόν 'Όλυμπο, γ~α τα χιόνια, τούς λύκουι;, τούς κομιτατζηδες, την Άγια-Σοφιά, τό λιυνιτη, τό λευκόλιθο, τις γυναίκες, τό θεό, την πατριδα και τό θάνατοκαι ξάφνου, σταν πλαντοίίσι και πια δεν τόν χωροίίσαν τα λόγια, τινάζουνταν κι άρχιζε να χορεύιι. &πάνω, στα χοντρα χαλίκια τού γιαλού, Γέρος, όρfjόκορμος, κοκαα.ιάι!ης, με άνάγερτο κατα πίσω 9

10 τι'ι Κf'φάλι ι μα καταστρόγγυλα μικρά μάτια σά" πουλιου, χόρευε και σκλήριζε και χτυπooσε τις άδρές πατουσες στο γιαλο και πιτσίλιζε μέ ι'μλασσα το πρόσωπό μου. "Αν ακουγα τή φωνή του - όχι τή φωνή, τή" κρανγή του - ή ζωή μου {Μ 'χε πάρει άξίcι' t?d ζooσα μ' αιμα και σάρκα και κόκαλα Ο, τι τώρα χασισοπότικα στοχάζουμαι κι Ινεργώ μέ χαρτι και καλαμάρι. Μά Μ" τόλμησα. -Εβλεπα τό Ζορμπό. μεσά"υχτα νά χορεύει χλιμιντρίζοντας και νά μοϋ κράζει νά τι"αχτώ κι Ιγώ άπό τό βολικό καβούκι Tlj; φροi'ιμάδας καί Τιϊς συνήοεια; και νά φύγω γιά τά μευάλα ταξίδια μαζί του - κι έμενα ά σάλευτος, τουρτουρίζοντας. Πολλές φορές έχω Ι'τ!!απεί στή ζωή μου, γιατι έπιασα τι)ν ψιιχιί μου )'l1 μι}ν τολμάει "ά κάνει δι τι ή άνώτατη nr.cραφροσύvη - ιί ούσία τίίς ζωής - μoo φώνα;ε νά κ(ί,μω' μά ποτέ Μ,,'τράπηκα για τήν ψυχιί μου Ο(Jη μ;τροστά στο Ζορμπό.. 'Έ",ι πρωί, ξημερώματα, χωρίσαμε' 'γι;) τράβηξα π(ί,λι γιά τιιν ξενιτηί" άγιrί,τρευτi1 χτυπημινος άπό τή φαουστικί}ν άρρώστια της μάοησης' αύτός πιί!!' κατά βορρό. και ΚCΙTαστάλαξε σtl} Σερβία, σ' lva βουνό xovrd στά ~'κόπια, ο;του ξετόπωσε, λέει, πλούσια φλέβα λει'κόλιl?ο, τύλιξ" μερικοι'; πα!!αλιϊδες, (lγόρασε σύνεργα, στρατολόγησε lργrίτε; κι l1ρχισε π(ί,λι ν' ιιl'οίγει μέσα στή γης γαλαρίες. Τίναξ, βρ,ίχοι ς, 1:' φτιασε δρόμους, έφερε νερό, έχτισε σπίτι, παντρl'ύτηκl', γέρος κοτσω'άτος, μιαν δμορφη γλl')'τοχιίρα, τή.1ιούμπα, κι έκαμε '-να παιδι μαζί της. Λιια μέρα, στο Βερολίνο, έλαβα ένα τηλεγράφημα: «Εύρον πρασίνηv πέτραν ώραιoτάtηv, έλ,?έ άμέσως. Ζορμπό.ς... Ηταν Ι) έποχ'} Τιϊς μεγάλης ;τείνας στή Γερμανία. Τόσο ειχε κατρακυλήσει το μάρκο, που γιά να κάμεις μια μικρl) πλερωμή κoυβαλoiiσες μα το τσουβάλι τα Ικατομμύρια' κι 10

11 στα", πήγαι."ες στό ρεστωράν κι Ιτρωγες, άνοιγες την παραφουσκωμένη χαρτονομίσματα σερβιέτα σου και την άδειαζες άπάνω στό τραπέζι γιά να πλερώσεις' κι ήρθαν μ/ρες ποί χρειάζovσαν δέκα δισεκατομμύρια μάρκα για ένα γρq.μματόσημο. ΠεΙ."α, κρύο, τριμμένα σακάκια, ξεπατωμένα παπούτσια, τα κ6κκινα γερμανικα μάγουλα ειχαν κιτρινίσει.' Αγέρας χινοπωριάτικος, κι ϊπεφταν σά φύλλα οι άv{}ρωποι στού; δρόμους. Στα μωρα ϊδιναν ένα κομμάτι λάστιχο να το μασουλίζουν,, α ξεγελιυvνται, να μj,ν κλαίνε. Ή άστυνομία περιπολουσε τα γιοφύρια τov ποταμov, για να μην πέφτουν rj, νυχτα οι μανάδες μέ τα μωρά τους να πνιγουν να γλιτώσουν. Χειμώνας, χιόνιζε. Στ;, διπλανή μου κάμαρα ένας Γερμανός κα{}ηγητης κινεζολ6γο;, Υια νά ζεστα{}εί, επαιρνε τιί μακρυ πινέλο και μέ τόν άβολο τρ6πο της Μακρινης' Ανατολης προσπαοουσε ν' άντιγράψει κάποιο παλιό κινέζικο τραγούδι η κανένα ρητο του Κουμφουκιου. Ή μύτη του πινέλου, ό άνασηκωμένος άνάερα άγκώνας κι ή καρδια του σοφov έ πρεπε να σχηματίζουν τρίγωνο. - 'Ύστερα ά;τό λίγα λεφτά, μου "λεγε εύχαριστημένος, ό ί δρώτας τρέχει άπό τις άμασκάλες μου κι ϊτσι ζεσταίνουμαι. Μέσα σέ τέτοιε, φαρμακερές μέρες Ιλαβα το τηλεγράφημα του Ζορμπα. Στήν άρχη {}ύμωσα. 'Εκατομμύρια lj.νθρωποι Iξεvτελίζoνται και γονατίζουν, γιατί δένιχουν ένα κομμάτι ψωμί να στυλώσου" την ψυχή τους και τα κόκαλά τους' κι όρίστε τ(λρα έ)'α τηλεγράφημα, νι! κινήσεις να κάμεις χίλια μίλια για να δείς μιαν όμορφη πράσινη πέτρα Ι Άνά {}εμα, ειπα, στήν όμορφιά, γιατί ειναι άκαρδη και δέ νοιάζεται για τον πόνο τov άνθρώπου. Μα ξαφνικά τρ6μαξα' ό {}υμος ειχε κιόλα ξεουμάνει κι [νιω{}α μέ φρίκη πώς ή άπάν{}ρωπη αύτη κραυγή του Ζορμπα άπoκρίνovνταν σα άλλη άπάγ{}ρωπη μέσα μου κραυγl/. 'Ένα άγριο όρνιο μέσα μου τίναξε τα φτερά του νά φύγει. 'Όμως δαν έφυγα' δαν τόλμησα πάλι. Δέν μπηκα στο τρέ- 11

12 νο, δαν άκoλotίι?oηoα τη ι?οετκιά ι?οηριώδη μέσα μου κραvγή, δαν Ικαμα μιά γενναια παράλογη πράξη. Λκoλotίι?oησα τή μετρημένη, κρt1α, άνι?ορώπι"η φιmιη τoiί λογικου. Και πήρα τη" πέ"α κι Ιγραψα τoiί Ζορμπα και τoiί ξηγoiίσα.. Κι αύτος μoiί άποκρίι?οηκε: cεισαι, και "ά μα συμπαι?οας, άφε"τικό, καλαμαράς. Μπορουσες και σtί, κακομοίρη, μιά φορά στη ζωή σου"ά δείς μιά" δμορφη πράσι"η πέτρα καί δα" τη" ειδες. Μά το θεό, xdι?oovμου" κάπστε, δτα" δα" ειχα δουλειά, κι Ελεγα μα το "oiί μου: «Ύ πάρχει, δα" ;'πάρχει Κόλαση ;" Μά χτας πού Ελαβα το γράμμα σου, ειπα: Σίγουρα πρέπει "ά υπάρχει Κόλαση γιά μερικούς καλαμαράδες /"~ Ξεκί"ησα" οι ι?otίμησες και σπρώχ"ει ~ μιά τη" άλλη και βιάζου"ται. Καιρος"ά βάλοvμε τάξη. Νά πιάσουμε το βίο και τη" πολιτεία τoiί Ζορμπα άπο τη" άρχή. Και τά πιο άσήμα"τα περιστατικά πού δέι?οηκα" μαζί του λάμπου" τη στιγμη τούτη στο "ov μου και?οαρά, γοργοσάλευτα και πολύτιμα, σά" πολύχρωμα ψάρια σα διάφα"η καλοκαιριάτικη ι?οάλασσα. Τίποτα δικό του δα" πέι?οα"ε μέσα μου, δ,τι αγγιξε το Ζορμπα ι?οαρρείς κι Ιγι"ε άι?οά"ατο, κι δμως τις μέρες τoiίτες ά ξαφ"η ά"ησυχία μα ταράζει: Ιχω δυο χρό"ια "ά λάβω γράμμα του, ι?οά '"αι πιά έβδομή"τα και πά"ω χρό"ω", μπορεί και "ά κι"τυ"εύει. Σίγουρα ι?οά κι"τυ"εtίει, άλλιώς, δα" μπαρώ "ά Ιξηγ{ισω τη" άπότομη ά"άγκη πού μέ κυρίεψε,,' ά"ασυ"τάξω δ,n δικό του,,,ά ι?ουμηι?οώ δ,τι μου ειπε κι δσα έ καμε, και νά τ' άκινητήσω στο χαρτί, "ά μη φύγου". Σά "ά ι?οέλω να ξορκίσω το ι?οάνατο το ι?οάνατό του. Δέ" ει"αι τουτο, φoβoiίμαι, βιβλίο πού γράφω ει"αι Μ"ημόσυνο. 'Έχει, τώρα το βλέπω, δλα τα χαραχτηριστικά τoiί μ"ημόσυνου. Στολισμέ"ος δ δίσκος τα κόλλvβα μα πυκ"η πασπαλισμέ"η ζάχαρη και γραμμένο τ' δ"ομα άπά"ω: ΛΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΛΣ μα κα"έλα και μύγδαλα. Κοιτάζω τ' δ"ομα κι 12

13 δλομεμια, τινάζεται ι) δάλασσα ι) λουλακιά τη, Κρήτη, και συυκλύζει το μυαλό μου. ΛόΥια, ΥΙλια, χοροl, μεδt'jσια,i'1- νοιες, σιυαλινέ, κουβιντε, το δειλινό, μάτια καταστρόyύvλα πον τρυφερά και καταφρονετικά στυλιmιoυνταν dπάνω μου, σά νά μέ καλωσόριζαν κά-θε στιγμή, σά νά μέ dπoxαιρετovσαν κά-θε στιυμή, γιά πάντα. Κι 8πως οταν κοιτάζουμε το νεκρικο καταστόλιστο δισκο κρεμιου."ται dρμα-θιέ, σά."υχτερίδες κι dlle, μισα στή σπηλιά της καρδιάς μας δt'jμήσες, 8μοια, χωρίς."ά το -θιλω, περιπλiχτηκε άπο τή." πρώτη στιγμή μέ το." ίσκιο του Ζορμπό. κι [."ας άλλος ίσκιος πολυαγαπημι."ος, και πισω του, dπρoσδόκητα, [."ας άλλος άκόμα, μιάς ξεπεσμινης, χιλιοβαμμένη" χιλιοφιλημέ."η, Υυναίκας, πον τή." εεχαμε συ."α."τήσει μέ το Ζορμπά σ" ένα dμμουδερο άκρογιάλι της Κρήτης, στο Λιβυκο πέλαγο... Σίγovρα ~ καρδιά τov dν-θρώπου ει."αι ένας κλειστο, λάκκος αιμα, κι αμα djjolebt τριχουν νά πιov." και νά ζωντανέψουν 8λοι ΟΙ διψασμένοι dπαρηγόρητoι Ισκιοι, πον δλοένα και πυκνιmιoυ."ται γύρω μας και σκοτεινιάζουν τον άγέρα. Τρέχουν νά πιουν το αιμα της καρδιάς μας, γιατι ξέρουν πως ολλη ά"άσταση δέ." υπάρχει. Κι άπ" 8λους πιο μπροστά τρέχει σήμερα δ Ζορμπό.ς μέ τις μεγάλε, δρασκελιές του κι dναμεριζει τονς dllov, Ισκιου" γιατ/ ξιρει πως γι" αυτόν γινεται σήμερα το μ."ημόσυνο.. Α, τov δώσουμε λοιπο." το αιμα μα, νά ζwν'fανιψιι. Α, κάμουμε 8, τι μπορovμε."ά ζήσει λίγο άκόμα d len.lato, αlιτος φαυάς, πιοτής, δουλευταράς, γυναικά, κι άλήτης. 1-1 πιό πλατιά ψυχή, τό πιο σίγουρο σώμα, ή πιο λεύτερη κραυγή πού γ."ώρισα στή ζωή μου. 13

14

15 Τ ΟΝ IIPΩTOΓN~PIΣA.ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΙΧΑ ΚΑ τέ6ε: στό λιμ.iνι '1'«πΖρω τό 6~r;6pt γι* τυιν Κρήτη. ΚΙντι\lε '1'«~'fjμερώσιι. Έβρεχε. Φ\ισοΟσε ~υν~τ~ σoρι:ιx:ίocσ χι ι φτ~ν~ οι πιτσιλι~, τ-η, θ:xλ~σ~~, στό μιχρό X~l'ινεδZxι. Κλιιστ~, οι τ;cσμόπoρτι" μυρι;ε 6 «yipilt' iyθpώttty'fj 66χcσ χlιι φcσιπ6μyiλo. 'Έx~νι δξω χρύο Xiltl τι1 τ;ζμιll ιιχιιν πιιχνισα! «πό τι, ιiνzσις. Ilέντ'ιει θcσi.cσσσινoι ξενυχτισμίνοι, μ~ τι, Xiltl'ιτιΙ, «πό ΎιOότριχ~ φ~νέλι" Ιπινιιν χιιφέοι; χllι 1'1ιιπ6μΥΙλll χιιι xoιτ~;cσν ιiπό τ«θiltμπcιιμiνilt τζ:ίμιcσ τ~ θ:ίλcσσσαι. Τι1 ΦZριcσ, π~ρ~;~λισμένcσ ιχπό τιχ χτ\lπήμcστcσ τ-η, φουρτoύνcσ" ειχ~ν 6ρεΙ XCΣoriltl'uyt xcσμyiλi στιί -ησυχcσ νεριί xcσι πιρίμεναιν πότε '1'«yCΣI.ψέΦιι 6 Χ6σμο, ιχπ«νω' χι οι Φcσρ:ίδε" στριμωγμένοι στού, xcσφενέδε" περιμεναtν χι cσύτoι πότε νιχ π:ίφει ~ ettxti τcσρcσχή, νιί ξεφο6υιθοον XCΣΙ ν' «νέβουν στό πρόσωπο τοσ νεροσ ti ΦZριcσ νιί τσιμπήσουν. ΟΙ γλώσσε" οι σχορπιοί, τιί σελ«χιαt, ΥυρνοΟσαιν ιχπό τι, νuxtiptyt, ΙπιδρομΙ, το\l, νιί χοtμ'fjθοσν. :Ξ:'fjμέρωνι. Ή τ;cσμόπoρταt 4νοιεε' Ινcσ, χοντό" τcσycσριcσσμένo, λιμcσ, ν:ώττι, μπijxε' εειπούφωτο" ξυπ6λυτο" δλολ«σπωτο,. -~E Kωστcσντή, φώνiltξε Ιν~, Υέρο; θcσi.cσσσόλuxo, μι γcσλiiζιcσ πcστcστoύxcσ, τι yίνεσcσι, μπρέ ; Ό Kωστcσντ~, Ιl'ΤΥσε ξcσyριιμινo,. - ΤΙ νιί Υίνουμιιι; :ΧποχρίθτιΧι. ΚiιtλημέρCΣ, χαιφενέ! KCΣA,',Iσπέpcσ, σπιτι! KCΣΛτιμέρ~, XCΣ'fIyf! KCΣΛ7jattlpCΣ, σπίτι! ΝΖ ~ ζωή μου. ΔουλιιΖ, ΥιόΧ! ΜεριχοΙ γέλlισιιν, Wot χούy'ιjσlιν τό χεφιiλι, 6λcσστήμησιιν. 15

16 -Ή ζω~ ιινιχι Ιαόβιιχ, ιιπι Unoto~ μoυατιxxcxλ~~, πού ιιχι χ:χμει τι, φιλοαοφιχι, του anou8t~ στ~ν Κα:ρα:Υχιόζ1j'!σόβια:, ~νιiθιμιi 't1j Ι rλυx~ Ύα:λα:ζοπριίσινο φ&, περιχυσι τιχ 6ρώμιχα: τζ&μια:, μπfjχι χι α:ύτ~ στ~ χα:φενιτο, χρεμιίστ1jχι σε Χ'ρια: χα:ι μύτl, χα:ι χούτιλα:, π~81jει στ~ τζιίχι, πfjρcxνφωτιci: οι μπoτίλιε~. Τά: ήλεχτριχά: lχι:ι:αα:ν τ~ 8ύνα:μ~ του" ΙΙπλωσι 6 μα:χμουρλ~~ ε:xyρυπνισμινo~ xα:φετζ~~ τ~ χιρι χα:ι τιi 'σβφι. Μιά: στιύμ~ αιωπ~. Τά: μιiτια: δλα: σ1jxώθ1jxιχν χα:ι χοιτα: ξιχν δεω τ~ λιχσπωμιν1j μιριχ. Αχούστηχιχν τα: Χύμιχτιχ που σποοσιχν μουυχριζοντα:, χα:ι μισιχ στ~ν xcxrpavt μεριχοι να:ργιλέ8ι~ που Ύουργούριζα:ν. Ό γερο-θα:λα:σσόλυχο, ~α:στένιxξι. - ΜωρΙ, τι να: γινετιχι 6 χα:πετα:ν Λιμoν~~ j φώνιχξι. Ό θι~~ να: 6ιiλει τ~ χιρι του Ι ΚοΙ τιχξι μt ΙΙΎΡΙΟ μιiτι ΠΙρα: τ~ θιiλιxαάα:. - Φτού σου, ci:ντρουυνοχωριστριχ Ι IΥρουξι χα:ι διiύxα:αι τ~ Φιxρ~ μουστιίχι του. Κιίθουμουν σε μιά: Ύωνιιί, χρύωνα:, πα:ριχγύιιλιχ χα:ι διύτιρο φα:σχ6μ1jλο' νύστα:ζα:' πιίλευα: με τ~ν Gmo. μt τ~ν χούριχσyj χι:ι:ι με τ~ν πpωιν~ θλιφτι tfj~ μιρα:~. ΚοΙτα:ζα: ~πlι τα: θιχμπά: τζιίμια: τ~ λιμιiνι πού ξυπνοοσι χι οδρλια:ζι μ1 'tt~ βα:ποp(σιε~ aitpfjva~ χα:ι μt τού, ~pα:μπ:xδι~ χιχι 'toij, tiιxρup1jsi~. ΚοΙτα:ζα:, χοιτα(α:, χι Ινιχ πιxριxyιiδι ~πlι θιiλιxσσιx, βpoχ~ χα:ι μισιμό, πuxνlι πολύ, σuνtύλιyι την xιxρδιιi μου. ΕΙχιχ χlzρφφαιι τi μτιιχ ~νtιxρix στη ΜCXΎρη πλώρα: μι Ύιίλου βιχποριοο, βουλιιχυμ!νου ~x6μιx ~πlι τφ xoυπιxατ~ χlzι u'tci) μiσlz σt~ Wx'tcx. "Εδριχι. χι Ιβλιπιχ τιi ν~μιxτix tfj~ δραxfj~ πού ΙαμΙΎιχν τ~ν o6ριxνlι ιύ τη λιiσπη. Κι ~ χοιτα:ζιχ τ~ μcxoρο βα:π6ρι χιχι τo~ Τσxιo~ χιχι 't~ βροχή, αιyιi σιyιi Ιπcιιρνι πρόαωπο ή πιχριχ μου, ~νιδcιινα:ν οι 8υμησι~, σtιριώνoυντιxν στlιν δyρlιν ~ΎΙpα:, χα:μωμινο, ~πlι βpoχ~ χα:ι ).cιxτιiρα:, δ ~Υα:~1jμΙ.,ο, φ[).~. Πότι j ΠΙρυσι j σε ιιλλη ζωή; χτι, j ι1xcι xcιτιβει στlι λιμιiνι 'τοοτο νιί τlιν ~πo- 16

17 χχιρετ'ήσω. ΒΡΟΧ1] θυμουμσιι πciλι χσιι χρύο χσιι ξ'yjμερώμιχτιχ' χι fι χιχρδια πciλι φούσχωνε cxντσιρεμέν'yj. ΦιχρμciΧΙ δ αργος αποχωρισμt.ς απο τους &:νθρώπους που αγιxπιiζ χσιλύτεριχ να Χό6εις με το μχχιχίρι χιχί να μένεις πάλι δλομόνσιχοι;; στο φυσιχο χλίμσι τocί ανθρώπου, στ11 μονιχξιά. 'Όμως, Τ1] βροχερ1] lxeiv'yj ΙΧύγ'ή, δεν μπoρocίσιx να ξεχολλ'ήσω απο το φlλo μου. (' Αργότεριχ ~νιωσσι, αλίμονο πολυ αργά, το γιιχτί.) ΕΙχιχ ανέβει μχζί τ~υ στο βιχπόρι χσιί Χάθου' μουν στ1]ν χίχμπίνα του, ανιχμεσα απο τίς σχορπισμένε; βιχλι τσες. Τον χοί ταζα ιiργά, έπίμονα, δταν πρόσεχε αλλοσ, σα νά 'θελα να σ'yjμιχδέψω lνσι lνχ τα: σουσούμι α του - τα φωτερα γαλαζοπράσινα μιχτια, το παχουλο νεανιχο πρόσωπο, Τ1] φινα περ'ήφαν'yj ~xcppaa'yj χι απάνω απ' δλα τα μιχχρομχτυλιχ αρ χοντιχα χέρια του. Μια στιυμ1] πρόφτασε Τ1] ματιά μου να σούρνεται ά:ρπιχχτά, βυζαχτά, απάνω του' atpιxcp'yjxe, με το περιπαιχτιχο ϋφ~ς που Ιπαιρνε δταν ~θελε να χρύψει Τ1] συγχίνφ'ή του. Με Χ6 χεψε' χατιχλαβε. ΚαΙ Υια να ξεστρατίσει Τ1] θλίψ'yj του χωρι σμου: -"Qς πότε j με pώt'yjae χαμογελώντας ειρωνιχιχ....:... Τί ως πότε j - θα τριί)ς χαρτί, θα πασσιλείφεσαι μελάνια j 'Έλα μαζί μου' έχε! πέρα, στον Κιχύχα?ο, χιλιάδες απο t1] ράτσα μα; χιντυ' νεύoυν'lλα να τούς σώσουμε. Γέλασε, σα νά 'θελε να χοροϊδέψει Τ1]ν αψ'yjλ'ή του πρόθεσ'yj. - Μπορε! βέβαιιχ να μ1]ν τους σώσουμε, πρόστεσε' μα θα σω θουμε έμετς προσπαθώντας να σώσουμε. 'Έτσι δεν ειναι ; Αύτα δεν Χ'Yjρύχνεις, οιχοχαλέ μου j «'Ο μόνος τρόπος να σώσεις τον Ιιχυτό σου ειναι να μιχχεσαι να σώσεις τους ιχλλους...» Έμπρός, λοιπόν, οιχσχαλε που δίδσισχες...'έλα! Δεν αποχρ(θ'yjχα. 'Άγια, θεογενν'ήτρα Ά νατoλfι, αψ'yjλα β~ι]i;ά, χραυγ1] του Προμ'Yjθέα χσιρφωμέν'yj στο βράχο... Καρ. ψωμέv'yj τα χρόνια έχετνα fι ριχτσχ μιχς στους!οιους βριχχους, ψώνσιζε. Κιντύνευε' φώνσιζε πιiλι lνσι Υιό 't'yji: να Τ1] σώσει. 17

18 K~ εγω τυιν ~xouyx χνεργ')ζ, σιχ νχ 'τχν δνεφο δ r:όνος, κ: i, ζωή μ~ιi σuνα:ρπα:χτική τρ:χγωο:α:, κι είνα:ι μεγhύj χωρια:τι:): κι ιiφέλεια: ν& πετιέ':jα:ι α:πο το θεωρεί') oou στή σκψυι κα:: ν& επεμ6α:ίνεις στήν πρxξύj. Ό φίλος μοu, χωρίς νιχ περιμένε~ iπ:iντ'υ)':jη, σηκώθηκε. T~ 6α:πόρι σφύριζε τώριχ ΥΙιΧ τρ: τη φr:ψ:i. "Απλωσε το χέρι: - Γειct oou, χα:ρτοπόντικχ! εί πε περγελα:χτct, ΥΙιΧ ν& κρύψει τή ouyxtvηoij tou. Τό 'ξερε χα:η πω;; Υιτα:ν '/ΤΡr:Jπη νιχ μήν μπ')ρετς ν& έξ')'jσιχσει;; τήν κα:ρδιιχ oou. Δ:iχρuα:, τρυ:ρεριχ λόγια:, ιixixt:iotixτες χερονομίες, λιχϊκες r:jικειότητες, του φ:iντα:ζα:ν ιiσκύιμιες ιiνxξιες του α:νθρώποu. Ποτέ, εμείς π')ύ τόσο άυα:πι')ύμα:στε, δεν ε!χιχμε στιχuρώσει εν" τρuφερο λόγο' πα:ίζα:με κα:ί τσχγ ΚΡr:Juνιούμιχστε σα: eept:i. Αυτο; φίνος, ειρωνικός, πολι τισμένο\;" ευω 6:iρ6ΙΧΡος. Αυτος σuγκρα:τύjμένr:jς, εξα:ντλώ'/τχς ~νετ::ι. δλα: τα: φιχνερώμο:το: tij; ψuχijς t')u γύρα: άπο το χο:μόυελr;;' ευω άπ6τομος, ξεσπώντο:ς σε άνιχρμοστ') άπολίτιστο γέλιο. 'Έκο:μο: να: κα:μοuφηρω κι ευω μ' εν:χ σκλύjρo λ6γο tijv τα:ρ:χχή μr:ju, μ& ντριxπύjκx. 'Όχι, δεν ντρχπηκα:' δεν μπόρεσχ. 'Έ':Jφιξ:Χ το χέρι tou' το xpxtr:jua:x χ:χι δεν το ιiφψo:. Με κ')( τα:ξε με άπορί:χ. - ΣuγκίνησYj ; μου Εκα:με ΠΡr:JσΠΧθώ'/τχς να: χxμoγελ:iσει. - Ν ο:ί, του άπoκpίθύjκx ijouxix. - Για:τί ; Δεν ε!πιχμε, χρόνια: τώρ:χ δεν ε!χχμε μείνει σύμφωνοι ; πως το λεν οι Για:πωνέζοι πού cxγrxπιiς; Φουντόσιν!, Α πχθεια:, άτιχρα:ξίο:, το πρόσωπο χχμογελούσχ άκίνύjτύj μ:χσκα:. Τί Υίνετ:χι πίσω άπο τή μιχσκ:χ, οικός μα:ς λογα:ρια:σμός. - ΝΙΧί, α:ποκρίθυικο: πιχλι, πρ')σπ:χθώντα:ς να: μήν ξα:νοιχτω σε χχμι& μεγ:iλύj φpxσύj - δεν ijμr:juν 6έ6Χιο;; πω;; θ& μπr:jρουσα: ν& κu6ερνήσω τή φωνή μοu, να: μήν τρέμει. Το γχ.ονγχ άχoίιστύjχε στο 6α:π6ρι να: οιώχ'/ει α:πο' κα:μ πίν:χ σε χα:μπίνιχ τούς επισχέφτες. Σιγ66ρεχε. Ό άγέρ:χς γιόμισε λόγιιχ πιχθυιτιχ& του χωρισμ')υ, ορχοuι;;, μrxχρ6σερτα: φιλι:χ, γοργες λο:χιχνια:στε; π:χρα:γγελίες... WΕπεφτε ~ μιχν:χ ':JtG 18

19 ';':~, '(1 γυν(χίκιχ στον άντρ:ι:,6 :ρίλ'); στο φίλο. Σi vi χώριζ(χ'; '(~i r.:xyt(x σά: νά: του; θύμι;ε, δ μικρο; ετοστος χωρισμός, τ~ ΜεγιΧλο. Κι δ γλυκότιχτος &χος τοο γκovγx ξ(χφνικά: άντιλιχ λφε, πρύμνιχ πλώριχ, μέσ(χ στον c.ypov &γέριχ, σ,χ νεκριχιά: κιχμπιχνιχ. Ό φίλος μου Ισκυψε: -'Άκουσε, ειπε σιγιχ, μ-ην Ιχε~; χ(χχο Ψυx~νέμισμιx; - ΝΙΧί, άποκρίθ1)κιχ n:iat. - Πιστεύει; σε τέτοιιχ παριxμύθ~ιx; -'Όχι, &ποκρίθ1)κιχ με 6ε6ιχιόΤ1)ΤΙΧ. -'Έ, λοιπόν; Δεν είχε λοιπόν' δεν πιστευιχ, μά: φι;6όμουν. Ό φίλος μου &πίθωσε &λα;φριά:- το &ριστερ6 του χέρι στο γόνιχτ6 μου, δπως συν-ήθιζε στην πιο εγκάρδια; στιγμή, δτ~ν κου6εντιιχζιχμε μαζί χα;ί τον έσπρωχνα; vi πάρει κάποιιχν cxπόψ(χσ1) κι ΙΧύτος άντιστέκουντα;ν Κ(Χ! τέλος δέxoυντ~ν κιχ! μου άγγιζε το γόν(χτο, σά: ν,χ μοσ 'λεγε: «θά: κιχμω δ, τι θές, cxno άγιiπ1)...» Δυο τρεις φορές; &νιχπετ:iρ~σιχν τά 6λέφιχρ:i του. Με χοίτ~εε n:iat. Κατ:%λιχ6ε πως ~μoυν πολυ θλιμμένος χιχι δίστιχσε νά: μετιχχειριστεί τ' άγιχπ1)μένιχ μ:ι:; δπλιχ - το γέλιο, το περ γέλιο... - ΚιχλιΧ, είί'.:ε. Δωσ' μου το χέρι σου' Giv lνιχς; άπα τοιις; δυ6 μ~ς 6ρεθεί σε κίντυνο θιχνάτου... ΣτιχμιiΤ1)σε, σά: νά: ντριiπ1)κε. 'Εμείς που χρόνιιχ περγελούσιχμε τις μετιχψυχικες α;ύτες &εροδρομίες κ~! ρίχνιχμε στο., Ειο λιiχχο χορτοφάγους, πνεμ~τιστέ;, θεοσ6φους; χι εχτοπλάσμιχτιχ... - Λοιπόν; ρώτ1)σιχ, προσr.ιχθώντιχ; να: μιχντέψω. -~Aς το πάρουμε, ετσι, πιχιχ.,ίδι, είπε 6ι~στιxά, γι,χ ν,χ γλιτώ σει &πο τυιν επικιντυν1) 'fp:ia'yj l3που μπηχτ1)χε. ~ Αν lvιxς ιχ.. ο τους δυό μ~ς; 6ρεθεΙ σε κίντυνο e~v:itou, ν,χ στοχα;στε: τ~ν :iho με τόσφ Ιντιχσ1) r.-:ju νά: τον ε1δοποι-ήσει, δπου χι ίιν ~ίσxετιxι... Σύμφωνοι; 19

20 "Έχcxμε να: γελιχσει, μα: τα: χείλια: του λες x~ 'Ijtcxv πα.γωμένcx, δεν χουν~θyjχcxν. - Σύμφωνοι, είπcx. Ό φίλ-:;ς μου φο6~θyjχε μυιν πcxρcx:ριχνyjχε 1ι τα.ρα:χfι του, xcσι πρόστεσε fslcxottx&: -Δεν πιστεύω 6έ6α:ιcx σε τέτοιες ένcσέρ~ες ψυχικες συγκοινωνίες... - Δεν πειρfζε~, μουρμούρ~σcx' ιiς είνx~... - Κα:λα: λοιπόν, ιiς ElYCXL' ιiς πcxίςουμε. Σύμφωνοι; - Σ:Jί.1ψωνοι, cxποχριθyjκcx παλι. Αότ:i 'Ijtcxv t:i τελευι:;ι.ία: μα.ς λόγια:. Σ:ριςcxμε cxμίλyjτοι το: χέριcx, lσμιςcxν τα: 8ixtUAcx A_xtcxp~ot:X, xiliptocxv cxπότομcx, κι ΕψυΥα: -rpyιropcx, χωρις να: atpcxrpgj πίσω, σα: να: με XUYYjyoovcxy. "Έκα.μα: να: "(υρισω το κεφιχλι νιχ δω το φίλο μου otepvij ΨΟΡf, μ:i κρcxτ-ήθyjχcx. «M1j γυρίσεις! πρι,sστcxςcx άπο μέσcx μου' ftιxvel!» 'Όλο λιxooτyj 1ι ψυχυι του ιχνθρώπου, cxδούλευτyj, cxπελέκyjτη, με χοντροκομμένες άκόμα: χωριιχτισσες cx!στyjσες, xcxt τι-. oτotcx κχθαρό, σίγουρο, δεν μπορε! να: μcxντέψει' ιiν μιχντευε, π6σο otcxrpopettxo; θιχ "τ «ν δ χωρισμος έτοστος! η φως πλήθcxινε, τα: ουο πρωινα: lσμιγcxν, το cxγαπyjμένο ΠΡlσωπο του φίλου μου, τό "6λεπα: κcxθcxρότερcx τώρα, βρέχουντ:χν cxaiaauto, θλιμμένο, μέσα. στόν ιχγέρα. τοο λιμcxνιου. Ή τ;αμόπορτα: του καφενέ άνοιξε, μο:jγκρισε 1ι θιxaaoacx, μπυίκε μέσα iva; θα.λcxσσινος ιχνοιχτοσχέλης, κοντοπόδαρος, με κρεμ:χστα: μοuστcxκιcx. Φωνες χα.ρούμενες ςέσπcxσcxν: - Καλως τον καπετα:ν Λεμονή. Στριγμώθτικ.α στυι γωνιιχ μου, πρόσπάθτισα να: συγκενψώσω πάλι τυιν ψυχή μου' μα: το πρόσωπο του φcλoυ μου είχε κιόλα λιώσει μέσα στυι 6ροχή, χάθ'yjχε. Ό κcxπετcxν ΛεμονΥι, είχε 6"(ιΧλει το κομπολόι του κι lπcxιζε ~συχoς, 6CXΡύς, λιυομ!λyjτος. Mιiχoυμoυν να: μυι 6λέπω, να: 20

21 μην cxχr.juω xιxt νιχ xρ:χτfισω ιχχόμιχ τ' δριχμιχ που χιiνoυντιxν. ΝιΧ ςιxν:χζ~σω πιiλι το θυμο τ;ου με ειχε xυριέψε~ τότε, δχι το θυμ""6, την ντρoπ~, δτιχν μ'lχριχςε δ φιλο.; μου «χιχρτοτ;όντιχιχ». ΕΙχε δίχιο! ~γω που τόσο ιχγιχποοσιχ τη ζω~, π/ί)~ ε! ΧΙΧ μπλεχτετ, χρόνιιχ τώρα:, στιχ χιχρτιιχ xιxt στιχ μελcxνιιχ! Ό φίλo~ μου, τη μέριχ ~κείνrι τοο χωρισμοο, με 6όrιθrισε νιχ ο/ί) xιxθιxριi. Xιiρrιxιx ςέρoντιx~ πιιχ τ' δνομιχ t'ij~ xιxxoμotριιx~ μου, μποροοσιχ!σω~ ευκολώτεριχ νιχ τη νικ~σω. ΣιΧ νιχ μην j]tιxv πιιχ σκoρπισμένrι, ιxσώμιxτrι κι!πιιxστrι σιχ 'JcX 'χε πcxρει σ/ί) μιχ, κιχι μοο ήτιχν τώριχ εύκολο νιχ τ;ιχλέψω μιχζί τrι~. Ό σκλrιρo~ λόγo~ ιχυτος του φίλου μου κουφο8ρομοσσε μέσιχ μου, κι ιχπο τότε γιιρευιχ νιχ 6ρ/ί) άφορμη νιχ πιχριχτυισω τιχ χιχρτιιχ κιχι νιχ ριχτ/ί) στήν πρ:iςrι. ΣιχιχΙνουμουν xιxt ντρέτ;ουμουν νιi 'χω πνεμιχτικό μου ozκόσrιμo το ιiθλιo ιχυτο τρωχτικο ζ/ί)ο. Kιxt πριν ά;πο lvιx μ~νιx 6p'ijxιx την εύκιχιριιχ 'Ι'.Ι(κιιχσιχ σ' Ινιχ κprιτικo cxxpoyttxat, προς το Λι6υκο πέλιχγο, lvιx πιχpιxτrιμένo όρυχε!ο λιγνίτrι κιχι κιχτέ6ιχινιχ τώριχ στ~ν Kρήτrι, νιχ ζήσω με &πλου; ά;νθρώπου;, εργιiτες, χωρt:iτες, ILΙXxptιX cxπο τή συν'.lμ'.lτιχςι:χ τ/ί)ν χιχρτοπόν.ιχων. Έτoιμιiστrικιx νιχ φιιγω κι ημουν πολύ συγκινrιμένoι;;, σιχ ν2 'χε κtxποιο τ;ι:ιλυ χ?υφο ν6rιμ:χ το τιχςί5ι μου ετουτο μέσιχ μω ειχιχ ΠtXρει :xπόφιxσrι ν' ά;λλιχςω atp:itιx. «"Ως τώριχ, Ψυχ~ μου, lλεγιχ, 16λεπες τον (σκι? κιχι χόρτιχινε; τώριχ σε π:iω στο κρέιχι;;.» 'Ήμουν ~τoιμoς τrιν πlxριxμoν~ τοο μισεμοο, ψιiχνoντιxς τιχ χιχρτιιχ μου, 6pjjxιx Ινιχ μισοτελείωμένό χερόγριχφο. Το ιxνιxσrικωσιχ στιχ χέριιχ ILou, το ςεφιιλλισιχ oιστιiζoyτιxς. Δυο χρόνιιχ τώριχ στδ σπλιixνo μου μιιχ τιxpιxx~, μιιχ λιxxτιipιx μεγιiλrι, l νιχς σπόρος: δ ΒοΙΙΟιχς. Τον lνιωθιχ ι%κιxτιiπιxυτιx μέσιχ μου νιχ τρώει, ν' ά;φομοιώνει, νιχ δένει. ΜεγcXλωνε, λιixτιζε,!ρχιζε 'ι/ιχ κλοτσιχει.0 στjjθος μου νιχ φιιγει. Kιxt τώριχ δε μοο 'κιχνε κιχρδιιχ νιχ τον πετιiςω' οεν μποροοσιχ. ΥΗτιχν κιόλιχ πολύ ιχρ"(ιχ "(ιιχ μιιχν τέτοιιχ πνεμιχτικην ά;π060λή. Μι:Χ στι '(μ~, Ιτσι που κριχτοοσιχ το χερόγριχφο ιχνιχποφcxσι- 21

22 :Jταζ, το χαμόγελα το::ί 'fίλ~υ μ~:.ι δι:iνεψε στον ιiγέρα, δλα ε: ρωνεία και τρυφερότητα. «θα το πιχρω! ειπα πεισματωμένας' δεν το φα6ασμαι, θιi τcι ΠcXρω, μη χαμαγελάς!» Το τίιλιεα με προσαχή, σιi νιi 't:jatyιx στυι 'fιxaxlcx του 6ρέφΟζ, και το πήρα. Ή φωνη ταυ καπετάν Λεμονη cxκ":jστηκε 6α.ριΧ, 6ρα.χνια.σμένη. 'Έστησα τcι αυτί μιλοσσε γιιi τά τελώνια.. α~ είχα.ν πιι:.ί :JEt κι άγλειψαν, μέ:jα στη 'fotjptαίiνιx, τα κατχρτια. το::ί κα.ρχ- 6ιαυ ταυ. - ΜαλακιΧ, γ~oιτσεpιx, τα.. ιιχ /εις κα.ι τά χέρια. σο:.ι γιομώναυν ψωτιές' πασιχλειψα. τά μα:.ιστιχκια μαυ, κι ελη τύi νύχτα. γυιχλιζα σα διιχαλας. Μπήκε λοιπον παu λέτε fι θ:χλα:σσα: στο καριχ6ι, μαυσκείιτηκαν τα κχρ6α:.ινα ποu ήμουν ψαρ τωμένος, 6OCρυναν. Το καρoc6ι άρχισε νσ. γανα.τίζει, μιi f6ιxλe δ θεοζ το χέρι του, fριξε το ιiστραπελέκι το:.ι, fσπασαν τά παρτέλα, γέμισε fι θάλασσα ίtιxρ6oυyo. Το κα:ριχ6ι ξαλιχφρωσε, πήρε ιiπάνω, γλιτωσα. ΠιΧει κι αυτό! 'Έ6γαλΙΧ ιχπο τύlν τσέπη μο:.ι το μικρό μαυ Ντχντε το ~υνταξιδιώτη άναψα. την πίπα. μα:.ι, ιiχoίιμπησα. στον ΤΟίχο, 60λείιτηκα. ΚιχμπιΧνισε μιιi στιγμη 'ή πεθυμιιχ μου ιiπo ποσ./ ιiνιxσίιρω τοuς ιiθιxνα.τoυ; στίχου,";, Απο την XΙX'JtTj πίσσα τής Κόλασης, ιiπo τη δροσιχτη φλόγα του Κα:θα:ρτήριου ~ νιi χιμήξω δλο'ισια: στ6 r.to άψ ηj.~ ϊ.ιχτωμα. τής Έλr.ίδα.; του ιiνθpώπου; ''Ο' τι θέλω δια:ι.έγω. Κρατα::ίσα το μικρoσκ~πικ6 μου Ντc.(ντε, xα.:ρ~υμoυν τη λευτεριιχ μου. Ο[ στίx~ι r.ou θi διocλεγα πρωι πρωι θιi ρύθιιιζαν τυι μέρlχ μου δλη. 'Έ'3κυψα στο πυκν6τα:το Cρα.μα. να πιχρω άr.ό'frι.ση, μιi δεν r.p6aιx6ιx δλoμεμιιi;, ιχ.".llσ:.ιχος, σήκωσα. το κεφάλι. 'Ένιωσrι., (;εν ξέρω πως, σα ν' ιiναί γο:.ιντιχν δυο τρίιπε; στύ ι ν κορψη το::ί κεφα.λιο::ί μαυ στριxφrικα. cxπόταμιχ, κοίτιχζα. π:σω μου, κιχτά τύιν τζιχμόπαρτιχ. ' Α'3τραϊ.η πέρlχσε το νοίί μου 11 έλ πίδιχ : «θχ εω πάλι το φίλο μαυ.» 'Ήμαυν ετοιμοζ να δεχτω το θάμιχ. Μά "{ελocστηκιχ' ενα.ς γέρος, έξψτxπεντιxρrις, πα:νίιψηλο,., ξεριχκια:-

23 ',6;, με γοuρλωμένcx τ± μάτιιχ, είχε κολλήσει το μοστρο to'j στ~ τ;άμι κιχ! με κοίτιχζε. Kρ~τoOσε: εν~ μικρο πιτιχκωτο μπ6γο κάτω άπο τη μιχσκάλη. 'Ό, τι άπ' δλιχ μοσ 'κιχνε εντύπωση ήτιχν tcx μfτιcx του, περγελιχστικά, θλιμμένιχ, ciyyιo'jxcx, l5λο φλόγιχ. 'Έτσι μοσ φfνηκcxν. Ευτυς 6ις εσμιξιχν οι μιχτιές μιχς, θιχρρείς κιχ! 6ε6ιχιώθηκε ;τως εγω -ημοuν ιχυτος που ζητοσσε, κι απλωσε το χέρι :Χπc :ριχσιστικ± κι άνοιξε την πόρτιχ. Πέριχσε άνάμεσιχ ιχπο tcx τριχπέζιιχ με γοργο υ.ιχστικc περπάτημιχ κι ήρθε Κ7.Ι στά&ηκε :Χπο πάνω μου. - Ί'ΙΧξίδι ; με ρώτησε. Γι± ποσ, με το κιχλό ; - flcx την Κρήτη. Γιcxτί ρωτάς; - Με πιχίρνεις μιχζί OO'J ; Τον χοίτιχξιχ με προσοχή. Βουλιιχγμένιχ μάγουλιχ, XO'~τpή μιχσέλιχ, εξογχωμένιχ ζυγωμιχτικά, ψιχρά κιχτσιχρωμένιχ μcxλλ ιά, μάτιιχ που σπίθιζιχν. - Γιιχτί ; τί 'ιicx σε χάμω; Σήκωσε τους ώμους. - Γιιχτί! Γιιχτί! εκιχμε με περιφρόνηση. Δεν μπορεί τέλος πάντων δ άνθρωπος νά χάμει κάτι κιχι χωρις γιιχτί ; 'Έτσ:, γιιχ το κέφι του. Νά, πάρε με, ας ποσμε, μάγερcx' ξέρω χιχι φτιάνω κάτι σοσπες!... 'Έ6ιχλιχ tcx γέλιιχ. Mo:J άρεσιχν οι toexoupιitot τρόποι χιχι τιχ λόγιιχ του' μοσ άρεσιχν κι οι σοοπες. Δε θιi 'τιχν άσχημο, σuλλογίστηκcx, 'ιicx τον πάρω μιχζί μοu το γέρο ετοστον κρεμιχνtcxh στο μιχκρινο Ιρημο ακρογιάλι. Σοσπες, γέλιιχ, κου6έντες... Φιχί νουντιχν πολυτιχξιδεμένος, πολυζωισμένος Σε6cXΧ θιχλιχσσινός- μοσ άρεσε. - Τί συλλογιέσιχι ; μοσ χάνει κουνώντιχς τη χοντρή του κεφάλιχ. ΚριχτιΧς κιχι τοσ λόγου oou ζυγιxpιιi, ε ; Ζυγιάζεις με το δράμι, ε ; Μωρέ, πάρε απ6φιχση, κιχτά: διιχόλου οι ζυγιχριές! Στέκουντιχν απο πάνω μου μcxντράχcxλος, χοκιχλιάρηζ, χιχι xoυpcίζoυμoυν νά σηκώνω το κεφάλι νά: τοσ μιλω. 'Έκλεισιχ τον Ντάντε. 23

24 - κιχτσε, τοσ ειπσc' πσcίρνει; gvιx φσcσxόμyiλo j νη κιχθισε' ~πίθωσε με προσοχυι τον μπόγο του στυι δι πλσc χιχρέχλιχ. - ΦσcσxόμYIλo j lχιχμε περιφρονυιτιχιχ. 'Έλιχ Ιδώ, χιχφετζή' g. νιχ ρούμι! 'Ήπιε τδ ρούμι ρουφιιχ ρουψιιχ' τό xριxτoσσ~ πολλυιν ίiψι. στδ στόμσι του νιχ τό χιχρε!, χι lπειτιχ τδ c!φyjνε ~γάλιιx νιχ xσc' τε6σιίνει xιxt νιχ τοσ ζεστσιίνει τιχ σωθιχιχ. «Φιλήδονος;, συλλογίστυιχιχ, μεριχχλ ής...» - Τε δουλειιχ χιχνεις; j τδν ρώτυισιχ. _ΟΌλες τις; δουλειές;' τοσ ποδιχριοσ, τοσ χεριοσ, τοσ χεφιχλιοσ, δλες;. Αυτό μιiς lλειπε τώριχ XΙXL vi διιχλέγουμε. - Ποσ δούλευες τώρσc τελευτιχ!ιχ ; - Σ' lνιχ μετιχλλε!ο. ΕΙμιχι, νιχ ξέρεις;, ΧΙΧλός; μινιχμρος;' χιχτιχλιχ6ιχίνω ~πδ μέτιχλλιχ,6ρίσχω φιλόνιιχ, ~νoίγω γιχλιχρίες;, χιχτε6ιχενω στιχ ΠΥΙγάδιιχ, δε φο60σμιχι. Δούλευιχ ΧΙΧλά, lxιxvιx τον ιiρχιεργιχτyi, πιχριχπονο δεν ειχιχ' μιχ νά που δ διάολος; l6ιχλε την oυριi του. Τό περσισμένο Σσι66ιχτό6ριχδο ~ρθιx στό Χέφι, xιxt μιιχ xιxt δυό χινώ, 6ρΙσχω τδν 1διοχτήΤΥ) πού 'χε lρθει ΙχείνΥ) τυι μέρσι νιχ μιi;; Ιπιθεωρήσει χσιι τδν σπάζω στό ξύλο. - ΜιΧ γιιχτί j τε σοσ 'χιχμε j -Έμένιχ j τίποτιχ! ΜιΧ τεποτιχ, σοσ λέω! ΠρώΤΥ) φoριi τόν l- 6λεπιχ τόν c!νθρωπο. Mιiι;; μοιριχσε xιxt τσιγιiριx, δ χιχχομοίρυις. - Τότε λοι πόν j - Οδ, xιiθεσσcι xιxt ρωτιχς;! 'Έτσι μοσ Χάπνισε, 6ρε ιχδερφέ! 'Από τή; μυλωνοσς; τόν πισινδ ζyiτιiς; όρθογριχφίιχ. co πισινc.ς; τής; μυλωνοσς; εινιχι δ νοσς; τοσ ιχνθρώπου. ΕΙχιχ οιιχ6άσει πολλους; δρισμους τοίί νου του ιχνθρώπου' τουτος; μοίί φιiνyixε δ πιό xιxτσcπλyiχτιxό;, xιxt μου c!paaa. Κο! τιχςιχ τόν χιχινούριο σόντροφο- τό πρόσωπό του ~τιxν γεμιiτ:). ζάρες;, σχιχλισμένο, σιχριχχοτρυπυιμένο, σιχ νιχ τό 'χιχν φάει ti λιo6όρισc χι οε 6ροχές;. <Ένιχ ιiλλo πρόσωπο; f}στεριχ ιχπό λίγσc χρόνισc, μου 'χιχμε τυιν Ιδιιχ ΙντύπωσΥΙ, δουλεμένου, δυστυχισμένου ςόλου: τδ πρόσωπο του llιxvιxtt ΊστράτΥΙ. 24

25 - Kιxt 'tl lxel; o't~y μίoόγ~ ; Τρόψιμιχ ; ροσχιχ ; έργιχλείιχ ; Ό σόνψοψός μοι) σ-ήχωσε 'tou; ωμοuς, γέλιχσε. - Πολλα ψρόνιμος μοσ ψιχίνεσιχι, είπε, xιxt να με σuμπιχθιiς. ΧcXιδεψε με 'tιx μιχχριi σχληρχ 'tou OcXX'tuAιx 't~y μίο6γο. -'Όχι, πρόσ'tεσε εινιχι σιχντοόρι. - Σιχντοόρι! Πιχίζεις σιχντοόρ: ; - <Ότιχν με σψίξοuν οι ψτώχειες, γuρίζιι) 'tou; χιχψενέδες xιxt πιχίζω σιχντοόρι. 'fpιxyouoii> χι6λιχ xcx'tl πιχλιοuςχλέψτιχοuς σχοποός, μιχχεοονί'tιχοuς. Κι ίiστεριx 6γcXζω δίσχο νχ, 't0 σχοσψο 'tou'tov, χιχι μιχζεόω ΟεχcXρες. - πως σε λένε; -' Αλέξη Zopμπιi. Με λένε κιχι Τελέγριχφο, για vi με πειρχξοuν ποό 'μιχι μιχχριις μ:χχριις χ:χλόγερος x:xt πί'tιχ Υι χεψ:χλ-ή μοu. Μα οεν πιiνε να λένε! Με ψωνcxζοuν χιχί Taιxxιx'taouxιx, γιιχτι μια ψορα ποuλοuσιχ χολοχuθόσποροuς χ:χ60uρν'tισμένοuς;. Με λένε xιxt Περονόσπορο, ytιx'tt I5ΠΟι) πι:tω, λέει, 'ti χχνω μποόλ6ερη xιxt xoupvlιxx'tc5. 'Έχω χι ~λλ:x ίοιχρ:χτσοόχλι:χ, μα άλλη ωρ:χ... - Kιxt πως lμιχθες aιxv'torjp: ; -Έγω ήμουν etxoat ΧΡΟ'ιων. Σ' Ινιχ ίο:χνηγόρι τοσ χωρ:οσ μοu, πέρ,χ, o'tyj ρίζα: 'tou 'Όλυμποu, ιχχουσιχ για πρώτη ψορi σιχντοόρι. lllcxo'tyjxe Υι ιxvιxr;voyι μοu. ΤρεΤς μέρες lχ:χμιχ να 6cXλω μποuχια O'tG στόμα: μου. «1'( lχεις, μωρέ;» μοσ χχνε: δ π:χτέριχς μου, δ eeg," vi συχωρέσει 'tyjv ψυχ-ή του. «Έγω θέλω να μcxθω aιxvtoupt! - Μωρέ, δεν νψέπεσ:χ: ; Κα:τσί6ελο; εισ:χι; οργιχνιχ θα ίοιχίζεις; -Έγω θέλω να μχ&ω a:xvtou ρι!...» ΕΙχα: χομπόδεμιχ μεριχi πα:ριχδχχια:, για vi π:χντρευ τω, σαν lρθει Υι ωρα:. Πα:ιδί πρχμιχ, 6λέπεις, π:χλα:6ός, 't~ (Χι μα: l6ρα:ζε, ijθελιχ π:χντρί για δ έρ!φης! 'Έδωχα: 15, τι ειχ:χ χιχ: δεν ειχιχ, χι ιχγόριχσιχ εν:χ σιχντοόρι. Νχ, Ετοστο έδω τ.οιι 6λέπεις. "Εφυγιχ μ:χζί 'tou, πυιγ:χ στη ΣΙΧλονίχη, 6ρήΧΙΧ Ινιχ μερ:χ χλη Τοσρχο, τον Ρετσείο+ρέντη, το δχσχα:λο 'tou σα:ντουριοσ. lιέψ'tω στα πόδια: 'tou. «ΤΙ θέ,., μωρε ρωμιόπουλο ;» μοσ χχνει. «' Εγω ~έλω να μχθω a:xvto:jpl! -"Ε, χ:ιιι 25 γιιχτί μιχθέ; τ.έφτει;

26 στιχ πόδιιχ μου j - Γιιχτί δ~ν εχω πιχριχδει; νιχ σ~ πλερώσω! -'Έχειι; μεριχχι "(LcX aιxvtoupt j -'Έχω. -'Έ, κιχτσε, μωρέ, κι Ιγω δ~ θέλω πλερωμή!» 'Έχιχτσιχ μιχζί του Ινιχ χρόνο χι εμιχθιχ. Ό θεοι; ν' ά:γιιχσει τιχ χόχιχλιχ του - θιχ 'χει πιιi πεθιiνει. "Αν δ θεοι; Μζει στ~ν Πιxριiδεισo xιxl σκίιλουι;, ιiς 6ιiι.ει xιxl τον Pετσ~π'~φέντ"Y). Άπο τον χιχιρο που εμιχθα: σιχ', τοόρι, γίν"υ)χιχ ι!λλοι; ι!νθρωποι;. 'Ότα:ν εχω σεκλέτιιχ -η Bta:v μ~ ζορίσει fι φτώχειa:, πιχίζω σιχντοόρι χι &λιχφρώνω. 'Ότ:χ', πιχίζω, μοσ μιλοσν xa:l δεν &χοόω' χι ιiν &χοίισω, δεν μπι:j~ω νιχ μιλήσω. θέλω, θέλω, μιχ δεν μπι:jρω. - ΜιΧ για:τί, ΖορμπιΧ j -'Έ, σε6ντιχι;!. Ή πόρτα ι!νοιξε' fι 60υ~ τήι; θ:iλα;σσα;ι; μπήχε πιχλι στον χαφενέ, τιχ πόδια; χαί τιχ χέρια: τουρτοόρισα;ν. ΒολεόΤ"Υ)κα: πιο 6α;θιιΧ στυι γωνιιχ μου, τυλίχτ"υ)χα: στο πιχλτό μου, ενιωσα: ιχνιχπιχντεχ"υ) είιδαιμονίιχ. «Ποσ νιi πιχω j συλλογίστ"υ)κιχ' κιχλιχ ειμιχι Ιδω. Χρόνιιχ νιi 6αστιΧξει ~τoότ"y) fι στιγμή.» ΚοίτΙΧξΙΧ τον πιχριχξενο μουσιχφίρ"υ) μπροστιχ μου' το μιiτι του 'ήτιχν κιχρφωμένο ιχπιχνω μου' μιχρό, στρογγυλό, χιχτιχμιχυ' ρο' με Χόχχινει; φλε6ίτσει; στο &σπριχδι' ενιωθα, με τρυποσσε ΧΙΧί μ' εψαχνε &χόρtα;γο. - Λοιπόν j εχαμα' χι (jστεριχ j Ό ΖορμπιΧς σήχωσε πιχλι του, χοχαλιιχριχους ώμους. - Δ~ 6ιχριέσιχι! ειπε' μοσ δίνεις Ινιχ τσιγιiρo ; ΤοσΌωχιχ. ~E6γιxλε &πο το γιλέχο του τσιχχμιχχόπετριχ χιχί φιτίλι, ι!να;ψε. τσ: μιχτιιχ σο:.ι μισόχλεισιχν εδχιχριστ"υ)μένιχ. - ΠιχντρεόΤΥ)Χες j -'Άνθρωπος δεν είμαι j 'Άνθρωπος, πιχει νιi πεί στριχ66ς' επεσα χι ~γω μέ τιχ μοίίτριχ στο λιχκχο l5που επεσιχν χι of μπροστινοί μου. ΠιχντρείιΤ"Υ)χα. Πήριχ τυιν ΧΙΧΤΡΙΧΧίιλΙΧ. 'Έγινιχ νοιχοχίιρ"υ)ς;, εχτισα σπ:-τι' εκ:χμιχ πα:ιδιιχ. ΒιΧσιχνιχ. Mιi ιiς; ει ναι xιxλιi -το σιχν-τοίιρι. -'Έπa:ιζες; σπί-τι νιχ πιχ'/ ο! πίκρες κιχ-τω j -'Έ, μωρέ, πω; :γιχ:'fε-τιχι πως δέ', παίζεις; χιχνένα δρύιχνο. Τί 2ιί

27 '/:Χι χυτα: πού τσαμπουνιχς; Στο σπίτι ειναι σχοτουρει;, γυ,xίxc.ι, πχιδιά, τί θα :ριχμε, πω;; να: ντυθοωμε, τί θ' &πογίνου με; Κόλαση! Kc.ιΙ το σχντο:jρι θέλει κc.ιλη xc.ιρδιιx. 'Άμc.ι μου πει εμένc.ι ή γυνc.ιίxα μου περίσσιο Μγο, τί καρδια: θες νά 'χω "Ι;: '''Α <' s::', 'ζ να πc.ιι.. ω σc.ιντoυρι ; μχ τα Jtc.ιt<Jtc.ι πεινοον χαι νιc.ιoυρι ουν, xόπιc.ισε του λόγου σου να: πc.ιίζεις. ΤΟ σχντούρι θέλει να: συλλι:ιγ:έσc.ιι μoνάχc.ι σc.ιντoύρι - κxτάλc.ι6ες : Kc.ιτάλα6α πω;; δ ΖορμπΙΧ; Ετουτος εινχι δ άνθρωπος πού τ6σον καιρο τον ζητοciσχ κχ: δεν τον ε6ρισκα' μια: ζωντc.ιν-yι χαρδιά, gvct ζεστο λc.ιρύγγι, μια α:κατέργχστη μεγάλη ψυχή, πού &Χόμα δεν &:ραλοχόπηκε ιxjtq τη μάνα τη;, τη l'jjς. 'fί θα: τ:εί τέχνη, ερωτας τής δμορ:ρ:άς, ιχγνότητχ, πάθος - ~ εργάτης ετοοτος μο:] το ζεδιάλυνε με τα πιο ιχπλα &:νfιpώπινx λόγια. Κο[ ταζc.ι τα χέρια c.ιύτα πού κάτεχα'~ να: δουλεύουν τον κc.ισμα χαι το σχντούρι - γιομάτχ ρόζους καί χαρc.ιμάδες, πc.ιρxμopφωμένc.ι και νευρικά. ''Aνoιζc.ιν με προσοχη κc.ιί τρυφεράδc.ι, σα: νά 'γδυνc.ιν γυνχίκα, το σακούλι κι ε6γαλα'~ ενα πc.ι; λιο μc.ιγληνo σc.ιντο:jρι, με JtA'i'j!:Jo; κ6ρδες, με προύντζινα κc.ι Ι ψιλντισένιc.ι στoλίδιc.ι κχί με μιαν κ6χκινη μετc.ιζωτy; φoύντc.ι στυ;ν ιxκρc.ι. τα: χοντρα δάχτυλχ το χάδεψc.ιν δλο, &ργά, πc.ιθητιχιχ, σα: να: χάδευαν γυνc.ιίκx. Κι υστερχ πάλι το τύλιζc.ιν, δπως τυλίγουμε α:γc.ιπημέ'~o σωμα μ-η μιχς κρυώσει. - Αυτο είναι! μουρμο:jρισε με στοργ-υι και το ιχπίθωσε πάλι 7tPOaExtLXcX στ-ην xc.ιρέκλc.ι. οε θχλασσινοί σχουντρο:]σχ'ι τώρχ τα πoτήριc.ι τους, εμπηχνχν τα γέλιc.ι. 'Ένχς xt:jotyjae χx~ευτικα τ-ην πλάτη του κc.ιπεταν Λεμονjj. -''Ε, σε πψ πέντε κι g,lx, XX7tEtιXy Λεμονή, πες την ιχλήfιειx! Ό θεος ζέρει τί λ~xμπάδες ετχζες στον Άι-Nικ6λc.ι! Ό χαπετάνιος ζάρωσε τ' αγκχθωτά του :pρύδιc.ι. - Μωρέ, σάς ~ρχίζoυμαι, πxιδ~ά, μά τη Hλc.ισσc.ι, δτχν ειδc.ι tq X:ipo μπροστά μου, μήτε IIανx'(~α συλλoγίστηxc.ι μήτε 'Αι-Νικόλα! Γύρισχ χχτα τ-υι'ι Ko:JAoupYJ, Ι:ιυμήθηκα τη γυ- 27

28 να:ιχιχ μου ΧΙΧί φώνιχξιχ: «''Ε μωρυι ΚιχτερΙνιχ, χιχί vi 'μουνιχ στο xρε6~τι σου!». 'Έσχιχσιχν π~λι οε θιχλιχσδινοί στα: γέλιιχ' γέλιχσε χι δ χιχ. πετα:ν ΛεμOν~tϊ. - Μωρέ, τι θεριό Ύιχι δ &νθpωπotϊ! ειπε. Στέχετιχι δ ιxρχ~γ' γελος d:πο π~νω του με το σπιχθι, μα: δ νους του ΙχεΤ, oι~νιx! 01) να: χιχθετ, δ ξετσιπωτος! Χ τόπησε τα: πιxλιxμ~xιιx. - Kιxφετζ~, φώνιχξε, φέρε να: xεp~σειtϊ τα: πιxιoι~! Ό Zopμπιi~ ειχε στ~σει τυιν ιχυτοόχλα: του χι d:φουχρ~' ζουντιχν. Στp~φηxε, χοιτιχξε τoυtϊ θιxλιxσσινoόtϊ, σστεριχ Ιμένα:. - Που «ΙχεΤ» ; ρώτησε. ΤΙ λέει ιxυτόtϊ; Μα: ξα:ψνιχα: μπ1jχε στο νόημα:, τιν~χτηxε. - Μωρέ, μtφ~60! lχιχμε με θιχμιχσμό. Αυτοί οι θα:λιχσσινοί ξέρουν το μυστιχό' γιιχτί πιχλεόουν μιxθεtϊ μέριχ νόχτα: με το {j~νιχτο. Κοόνησε ΤΥΙ χεροόχλιχ του στον d:yipιx. - ''Ας εινιχι, ει πε' &λλου πιxπιi τρoπ~pι ιχυτό... Atϊ Ιρθουμε στ:χ Oι'l(~ μιχς : Να: ΧΙΧθΙσω; να: φόγω ; Π~pε d:πόφιχση. - Zopμπιi, ειπιχ χιχί με 6ια:tϊ xpα:τ~θηxιx να: μυιν τον ιxρπ~ξω d:πο το χέρι, Zopμπιi, σόμφωνοι' θ~, ρθεις μιχζι μου. 'Έχω λιγνιτη στυιν Kp~τη, θα: Ιπιστα:τεΤς τoυtϊ Ιpγ~τεtϊ. Το 6p~oυ θα: ξιχπλώνουμε οε ουό μιxtϊ στυιν d:μμουοια: - γυνιχ(χιχ, πιxιoι~, σχυλια: οεν Ιχω - θα: τρ/ί)με χιχί θιi πινουμε μα:ζι Κι σστεριχ θα: ΠIXΙζειtϊ σιχντοόρι. -"Αν lχω Χέφι, d:xootϊ; C2v Ιχω κέφι. Να: σου οουλεόω δσ~ θέtϊ' σxλ~60ς σου! Μα: το σιχντοόρι εινιχι &λλο πρ~μιx. ΕΙνιχι θεριό, θέλει λευτεpι~. "Αν lχω κέφι, θα: πιχιζω' θα: τριχ'(ουο/ί) χιόλα:. Κα:ί θα: χορεόω το ζεϊμπέχικο, το χα:σ~πιxo. τον πεντoζ~λη - μα: πρέπει, ξεχομμένιχ πιxζ~ριιx! ν~ 'χω κέφι. Πα: στριχοί λογα:ρια:σμοι' ιiν με ζop(σειtϊ, μ' lχιxσιtϊ. Σ' α:υτα: τα: π~μιxτιx, πρέπει να: ξέpιιtϊ, ειμιχι &νθρωπotϊ. -'Άνθpωπ~tϊ; Τι θες να: πετtϊ; - N~, λεότερotϊ. 28

29 - Κ:χφετζf], φώνα;ςα;,!να; ρούμι ιix6μα;! - Δυο ρούμια;! πετiχτyjχε δ Zoρμπά~. θιi πιετ~ χα;ι ΤCίϋ λόγο:) σου, νιi τσουγχρίσουμε. Φ:χσΧ6μYjλο με ρούμι συμπεθεριο ~έν χιχνουν' θιi πιετ~ χιχι τοσ λόγου σου ρούμι. Γιιi νιi πιιχσει τ~ συμπεθεριό. Σχοuντρf]ςα;με τιi ΠΟΤYjριΧχια; μα;~' ειχε πιιi xιxλιi ςyjμερώ σει. Το 6α;π6ρι σφύριζε. 7Ηρθε δ 6α;ρχιΧΡYjς που μοσ ειχε πιχει τίς 6α;λΙτσει;; στο 6α;πόρι, μοσ 'γνεψε. ΣYjΧώθYjΧΙΧ' ΙΙγγιςα; τον ώμο τοσ ΖορμΠά. - Πάμε, ειπα;' στ'lsνομα; τοσ θεοσ! - Κα;Ι τοσ οια;6όλου! συμπλf]ρωσε Υ}συχα; δ Ζορμπάι;;. ΥΕσχυψε, π'ijρε πα;ριχμιχσχα;λα; το σιχντούρι, ΙΙνοιςε τυιν πόρο τχ χα;ι 6γήχε πρωτo~. 29

30 ΑΛΑΣΣΑ, ΧΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΗ farka, ΦΩΤΟΛοrσμέν" νrισιά, δι:xψcι:νo r:έπλο ά:πο ψιλύ) 6?OΧOόλcι: που Θ εντuνε τ~ν ά:θάνcι:τt) γόμνι(% τής ΈλΗΟ(%ς. Χ(%ρα: στον άνθρω.. ο, σuλλογιζουμcι:ι, που άζιώθtjκε, ΠΡΟΤΟίί πεθάνει, ν' άρμενισει το Alγcι:Τo. Πολλες χcι:pες εχει δ κόσμος Ετοίίτος; - γυνcι:iκες, φροίίτα., Ιδέες' μα; νά 'νcι:ι χινόπωρο τρυψερο κlχι να; σκίζεις το πέλα;ο ΕΤΟίίΤΟ, μουρμουριζοντ"ς τ' O'loμcι: τοίί κάθε νψnοίί, θcι:ppώ δεν όπάρχει XCΙ:Pα: που να: 6υθΙζει πεp~σσότεpo τ~ν 'Κιχρδιά; τοίί ά:νθρώπου στ~ν Πcι:pάδεισo. llo'jeevi ά:λλοσ δε μετ(xτoπιζεσ.:x~ τόσο γcι:λtjvα; κcι:ι πιο άνετ" άπο τυιν &λήθει(χ στ ο'ιεφο' τα: σόνορ" ιχρα;ιώνουν κ"ι τα; κlχτ:χ?τ~1χ κα;ι του πιο σ,,?:χ61χ;'.ου κcι:pcι:6ιoίί πετοίίν 6λcι:στoυς κlχι στα;φόλια;' :Χλήθεια;, Ζοώ, 'jτ~,i Έλλάδ", το θάμcι: εινα;ι ι5 σίγoυpo~ άνθος 'tij.; ιχνάγκη;. Κ"Τα: το μεσημέρι iι 6ροχη ειχε στιχμα;τήσε~, εσκισε ~ η λιo~ τα: σόννεφα; κcι:ι.. ρό6ιχλε δροσερός, τρυφερό,;, ν~ολοuσμ.ένος κα;! κιχνάκιζε με τις άχτιδες του τ' ά:γlχπημένα; νερά; χlx~ χώμ"τιχ. Στέκουμουν στην πλώριχ κlχ! περ~χα;ίpoυμoυν, ως 'tijν ~XP:l τοίί ουριχνοθάλ"σσου, το θάμα;' κ~: μέσα; στο 6(%π6ρι ΟΙ τε,ρα; πέριχτοι Ρωμιοί, τα: μάτι" τ' ~ρr.iχχτικά, τα Ψιλικα;τζ:δικα. μuιχλά, οι μικροπολιτικοι κιχ6υάδες, ενcι: ξεκοuροισμένι:ι r::,i '10, τιμιες φιχρμα;κερες κυράτσες, μ-:;,χθηρή, μονότονη έ r;:χρχ~ώ ΤΙΚΥΙ μιζέρια;. ΣοΟ ερχότιχν να πι:xσει~ το 6:xr:6pt ir:q tl; δυο άκρες, να: το 60υτ'ήξεις στυι θ:xλcι:σσcι:, να: τ ~ τινάξει; κlχη κιxλιi, να: φύγουν δλα; τα: ζων'iχ',ά r.?u το μολεur:ιuν - &vijr-g/ 30

31 ΠQ:, ποντίκια:, κορέοι - κα:ί vci το aveotiaetιo πιχλι cxπtxνω atci κuμα:τα:, άδεια:νο κα:! φρεσκοπλυμένο. ΚιΧποτε π ιχλ ι συμπόνια: με κυρίέυε' μι:i συμπόνια: βoυoικ~, xpuιx, aci συμ πέρα:σμα: άπο πολuπλοχοuς μετα:φυσικους συλλογισμοuς. Συμπόνιιχ δχι ytci τους aνθρώποuς μονtxχιχ πιχρci κα:! ytci τον κόσμο άλιχκερο που πα,λεuει, ψωνιχζει, χλιχίει, ΙλπΙζε: κα:! δέ βλέπει πως l5λα: εινα,ι ψιχντα,σμιχγορίιχ του Τίποτα,. Συμπόνια: ytci τους Ρωμ:ους χιχ! ytci το βα:πόρι κιχ! ytci τ~ θιχλιχσσιχ κα:! y:ci μένιχ κιχ! y:ci τ~ν Ιπιχείρηση του λιγνίτυ) χα:ί γιli το χερόγριχφο του «Bouoιx», γιli l5λιχ ιτουτιχ τιχ μιi' τα:ια: συμπλέγμιχτιχ άπο!σχιο χιχί φως, που μιιχ στιγμ~ άνιχστιχτώνουν κιχί μολεuοuν τον akpιx. Κοίτιχζα: το Ζορμπά άνιχκερωμένο ά;πο τη θιiλιχσσα:,νά χουρ' νιχζει κα:τσουφιιχσμένος άπχνω σε μι:iν xouaouριx σχοινιιχ στ~~ Τολώρη. Μυρίζουντιχν ~νιχ λεμόνι, τέντωνε τ~ν ιxijtouxaιx του, άκουγε τους ΙπιβιΧτες νιχ πιχνουντιχι δ ~νιχς γιιχ το βιχσιλιιχ, δ άλλος γιιχ τό Βενιζέλο. Κουνουσε τ~ν κεφιχλιχ του, lφτuνε. - Πα:λιχιιΧ πολιτέμιχτιχ! μοuρμοuριζε με κιχτιχψρόνιιχ' δεν ντρέ r.quytιxt! - 'fί θιχ πεί: πιχλιχιιχ πολι τέμιχτα" Ζορμπά; - ΝιΧ, l5λιχ ιτουτιχ: βιχσιλιχδες, δημοκριχτίες, βουλευτές, μιχ σκα:ριχλίκια,! Στο νου του Ζορμπά τιχ auyxρovιx ειχιχν κιχτιχντ~σει πιχμ' π iλα,ι α:, τόσο τιχ 'χε κιόλα: μέσα: του ξεπερχσει. Σίγουρα: μέσα: του δ τηλέγριχφος κιχ! το 6α:πόρι χ: δ σιδερόδρομος κι ij τρεχοuμενη ήθικ~ κι fι πιχψίδ:ι: κι fι θρφκεία: θci φιχντιχζιχν π:ι:λα:ιιχ πολιτέμιχτιχ. Πολυ πιο Ύp~γoρα, άπο τον χάσμο προ' χωρουσε fι Ψυx~ του. Σοuρα:uλιζα:ν τli σκοινιli at:i κα:τχρτια" τ' άκρογιιχλιιχ χό ρευα:ν, οε γυνα:ίκες ειχιχν γίνει κίτρινες σιiν το φλουρι ΕΙχιχν πα:ριχδώσει τ' άρμιχτα: - φκια:σίδια" φουρκέτες, χτενιχχιιχ - τιχ χείλιιχ τους ειχιχν άσπρίσει, t:i vux:x τους μπλιi6ισιxν. MxoYj' σα:ν οε κα,ριχκχξες, lπεσιχν t:i ξένα, φτερli -κορδελίτσες, ψεu τ:κιχ ιpρuotιx, ψεuτtκες tλιές, στηθοπχ'/ιχ - κι ltat που τις l 31

32 6λεπες στιi πρόθυρ(.ιc τοσ -Ιμετοσ,Ενιωθες 2'Y)Ol(.IC X(.ICi μεγάλη συμπόνι(.ιc. Κιτρίνισε κι δ Zoρμπ~ς, πριχσίνισε, το α:στριχφτερό του μάτι θόλωσε. Μονάχα, κιχτιχ το δειλινό, το μάτι του Επαιξε,ί.πλωσε το χέρι χαι μοσ 'δειξε δυο μεγάλιχ δελφίνια που Π'ΥΙ δ:;σσαν χαί παρά6γιχινιχν με το 6ιχπόρι. - Δελφίνια! Εχαμε χιχρούμενος. Τότε γιιi πρώτη φoριi πi'jρε το μάτι μου πως δ δείχτ'υ)ς τοσ ιχριστερου χεριου του Υίτιχν χομμένος xoντιi &ς τυι μέση. - Τί έπαθε το δάχτυλό σου, Zoρμπ~ ; φώνιχξα. - Τίποτιχ! ιχποχρίθ'υ)κε, πειρ(.ιcγμένος που δε χάρ'υ)χα lισο Ε- πρεπε γιιi τιi δελφίνιιχ. - Σοσ το ni'jpe κιxμιιi μ'υ)χιχντι ; έπέμεινιχ. - Τι μ'υ)χιχνυι χάθεσαι χιχί λές; Τό "ΧΟψ(.ΙC μονιχχός μου! - Μονιχχός σου; Γιατί; - Ποσ νιi χιχτιχλιχ6εις έλ6γου σο:.ι, α:φεντικό! είπε σ'υ)κώνονt(.icc;; τους ώμους. Σου είπα πως δλες τίς τέχνες τίς πέριχσιχ. Μια: ψορα: το λοι πον lxιxvιx χιχί τ~ν χιχνιχτιχ. την ιxyιxnouq('ic τυιν τέχνη ΙΧδτη σιiν παλαεό~. Ξέρεις τί θιi πετ νιi πιάνεις ι νιχ σ6ωλο λάσπ7j 'Καί νιi Χάνεις Δ, τι θές; Φρρρ! δ τροχός, κι ~ λάσπ'υ) στρουφο"(υρίζει σιχ δαιμονισμέν'υ), χιχι συ απο πιχνω t7jc;; ΧΙΧί λές: θα: χιχμω χανάτι, θιi κάμω πιάτο, θα: Χάμω λυχνάρι, θιχ χάμω διάολο! AδΤ~ θιi πετ νά "σιχι άνθρωπος, σο(ί λέω: "ΕλευτερίΙΧ! Είχε ξεχάσει τη θάλ(.ιc(jσιχ, GE ο:χ"(χιχνε πια: το λεμόνι,";.) μάτι του ξεθόλωσε. - Λοιπόν; ρώτ7joιχ χιχι το δάχτυλο; - Νά, μ" έμπόδιζε στον τροχό έμπιχινε στ-η μέσ'υ) χιχί μου χιχλοσσε τα: σχέδιιχ. <ΆΡΠΙΧξ(.ΙC λοιπgν χι έγω μιιi μέριχ το σκεπάρνι... - ΚΙΧί δεν πόνεσες ; - Πως δεν πόνεσιχ; Κουτσούρι εlμ(.ιcι ; "Άνθρωπος είμιχι, πόνεσιχ. Mιi μ" έμπ6διζε, σοσ λέω, στ-η Ι;;ουλειά μο:.ι Χόψ" το λοιπόν! Ό ήλιος έπεσε, fι θάλιχσσιχ κάλμ:χρε λίγο, σκόρπισαν τα: 32

33 σόννεψιχ. ' Ο 'Α ποσπερί Τ'Υ/ς xouooijytae στόν ουριχνό. Κοί τlxξ~ ΤΥΙ ΙΗλlχσσlχ, κοίτιχξιχ τόν Cιυρ~νό, επεσιχ σε λογισμοός... "Ετσι ν' a:ί~πιiι;, νιi πιχ:ρνειι; τό σκεπ:χρνι, νιi πoνιiς κlχί νιi κ66εις... Mιi εκρuψιχ τυι συγκίνφή μοu. - Κιχκο σόστ'υ/μlχ lχδτό, Zoρμπιi! ε ί πιχ γελώντιχι;. "Ομοιιχ χι Ινιχς άσκ'υ/τυιι; μιιi ψορ3., λεν τιi συνlxξιίρι~, είοε μιιi γυνlχίκlχ, σκ~ντlxλίστ'y/κε, πηρε ενιχ μπlχλ τιi Tc,y ΚlΧκό του τδν κ~ιρ6! μοσ 'κοψε τυιν κoυ6έντ~ δ Ζορμπιiι;, που μιίντεψε τί θι:i 'λεγιχ. Αυτό νιi κόψει! νιi χιχθει δ κουτεντέι;! Mιi ιχυτό το 6λΟΎ'Υ)μένο ποτε οεν εμποοιζει... - Πως! επέμεινlχ εμποδίζει, κ~ί πολυ μιίλιστιχ. - Σε τί; - Nιi μπεις στή 6IXatAELIX των ουριχνων. 'Ο Zoρμπιiι; με λοξοκοίτlχξε ΚΟΡΟ ίοευτικιί. - Mιi ΙΧδτό, είπε, κουτέ, είνιχι τό κλειοί τής 1IIXρι:ioεισoς! Σήκωσε τό κεψι:iλι, με κοίτιχξε XIXAiX, σιi νιi 'θελε νιi ξεκρίνει τί Ιοέlχν Ιχω γιιi μέλλουσει; ζωει; κιχί 6lχσιλεΤει; των ουριχνων κlχ! γυνιχ!κες κ~ί πlχπιχοες μιi ψlχίνετlχι οεν μπόρεσε νιi xlxtlxhoεt πoλλιi πριiμlxτlx κlχι κοόν'υ/σε με περίσκεψ'υ/ την γκρίζιχ σlχρlχκοψlχγωμέν'υ/ κεψιxλ~. - Σlχκlχτεμένοι δεν μπlχίνοuν στυιν ΠlχριΧοεισο! είπε κιχί σώπιχσε. ΞιΧπλωσlχ στήν κιχμπίνιχ μου, πήριχ EYIX 6ί6λίο, δ Boόδ~ς xu- 6ερνοσσε a:χόμιχ τις Ιγνοιες μου διιχ6ιχσιχ το «Διάλογο Βούδα; κιχ! Βοσκοσ», που τιi τελευτ~τιx ετοστιχ χρόνιιχ γέμιζε το στη θος μου ειρήνη κι a:aqjixaetlx. «'Ο Βοσκός: - Το ψιχ"ι μοu ψήθηκε, άρμεξlχ τα: πρό6ιχτά μου μlχντlχλωμένο το κιχλύ6ι μου, a:νιχμμέν'υ/ ~ ψωτιά μοu κιχ! σύ,6ρέχε δσο θές,οδρlχνέ μου!»'0 Βοόδιχς: - Δεν lχω a:vixyx'y/ πια: a:rto ψlxγιιi κιχι γιχλιχτιχ οι άνεμοι είνιχι το κιχλμι μου, lσ6ησε ~ ψωτιιχ μου κlχ! σό, ορέχε δσο θέι;, οδρlχνέ μου!

34 »'0 ΒοσΧ6ι;: -'Έχω 668ι~, έχω γελιχδει;, lχω λι6η:χ ί:χ' τρογονιχχ χι lν~ τοιορο ποιι ΠYjοiει τίι; yeai8e' μι;;υ' χα: σ~, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!»'0 Βοόοοιι; : - Δεν Ιχω ~δι~ μ-ήτε γελ:χοει;' δεν lχω λ:6χ ο διοι. Δεν Ιχω τιποτιχ. Δε φο600μιχι τιποτιχ' χιχ! σό,6ρέχε δσo:j θέι;, ούριχνέ μου!»'0 Βo:Jσχ6ι;: -'Έχω μιιχ 60aXo:Jr.:otJAoι ύπιχχουυ) x~ί πιστ-ή' χρ6νιιχ τώροι γυνοιιχιχ μου, x~ί χ~ίpoυμ~ι νιi ποιιζω μ~ζί ΤΥϊ; "'ή νόχτ~' χοι! σό, 6ρέχε δσο θέι;, ι;;ύροινέ μου!»'0 Βι;;όδοιι;: -'Έχω μιiν ψυχ'ή ύπιχχουυ) χοι! λεότερυ( χρό νιοι τώροι "'ή γυμνίζω χοι! τ'ή μιχθοιίνω νιi πιχιζει μ~ζι μι;;υ' X~! σό, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!» Μιλουσοιν liχ6μσι οι δυο έτι;;υτει; φωνέι;, κι δ (ίπνος με r.:ij' ρε. ' Αγέρσιι; πάλι ε~χε συικωιιετ, κ::χ! σπουσ::χν στο XPo:JuaΤXA' λένιο φενεστρίνι τιχ xόμoιτ~. Δι%νευ:ι:, μισο στέρεο" μι σο iv% ριοι; κοιπν6ι;, ά:νίμεσιχ ϋπνου κ~! ξόπνου. Τ! κόμ~τ~ ε~χ~ν γι νει φι;;ypτoόν~ δυνοιτ-ή, τιχ λι6%διοι 60όλ:oιξ~ν, πνιγyικ~ν τχ 66 διιχ, οι γεηδει;, δ τοιοροι;. Π Τιρε δ άνεμο; τυι στέγυ) του x~o Au6Lo:JU, la6yjqe ~ φωτιά, laupe φων'ή ~ γυν~ίx~ χοι! σωριιχ ο στυιχε νεκρ-γι μέσσι στ'ή λ:χσπυι. Κι δ Βοσχοι; χ(νυισε το Op'i'jVIj, φώνχζε, δε" άκουγοι τί ηεγε, φώνοιζε, κι έγω γλιστροοσ:ι δλο κ~! πιο 6~θιx στον ϋπνο, ΧΥΤιΧ, σχν ψ%ρι στ'ή θ:χλοισσ:ι. 'Όταν ξόπνυισσι, ξυϊμερώματσι, το μέυ:χ ιχρχοντον-ήσι άπλώνι;;υν' τ:ιν δεζ% μσι.; X~Xo:JtP%xaAO, περ-ή'fjσινο, κσι! τιχ 6o:Juvιi ixyo:jye λι;;υσχν ε1ρ'r)νεμέν~ στον πρωινδν YjALo. Ή θ:xλ:ισσ~ χοχηκ: ζε Υύρχ μ~; μπλε λουλχκι%. 'Ο Ζo:Jρμπ:iι;, τυλι γμένo:jς σε χοντρ'ή xoι'fjetti χι;;υ6έρτσι, κι;;l τ~ζε ix6pt::xy~ τ'ήν Kpoήt'r). ΊΌ μ%τι to:ju πετουσε ιχπο το 6Iju νο στον κάμπο κι lπειτ::χ τρ:ι6ι6ταν γιαλο Υι::χλό έρευνώντσις. Σiν δλ!χ τιχ χώμ!χτα έτουτ:ι νχ του i)tixv γνώριμα κιχ! τώρα χα:ίρουντιχν νιi ξαναπερπα:τχει ιχπάνω τι;;υι; με το νοο to:ju. Ζύγωσα, άγυιξιχ τον ώμι;; 'to:ju Ζι;;ρμπ:Χ. 34

35 - Σίγοuρχ δεν εινχι 1, ί.ρώτr, ~opιx που Ιρχεσχι στυιν ΚρΥιτη, Ζορμπli! ειπχ' τ~ν χ?:τχζει.; σιχν ΠιΖλιιΧ :ριλεν.χο%. Ό Ζορμπli; χxσμoυpγήfιη 6:χριεστισμένο;' δέν elxe xx&~' λου χέφι νιχ πιιίσει χου6έντ%. Γέλιχσιχ. - Βιχριέ σιχι."ιi μιλήσει;, Ζ?ρμπli ; - Δε 6lχριέμιχι, &:ρεντιχό, &:πoxpίθrιχε' μιi ~υ'1x?λεό?υμx:. - Δυσxoλε~εσx: ; Δεν ά:π?χρίθηχ; ευτ~;. ' Apy~συρ; πcίλι τυί μσιτ:cί του στ' ά:χρογιιίλιχ' ειχε χ?ιμyjfιεί στ~ χ:χτiστρωμιχ, xιxt τιi γχρ:ζχ xιxτσιxpιi μιxλλιcί του ΙστΧζ:χν SPIjOOUAιx. <Όλε; οι 6ιΖθιε; ζcίρε; στιχ μ.ιχγουη tljij, στο π-ηυοόνι χιχι στο λιχιμο tfωτίστ-ηχιχν (Ί)~ το 6υθ6, τώρ% π?υ ειχε πέσει ά:πιiνω του; δ ~λιo;. Tιi χείλι% tlj!) τέλ?ς, χ?ντρχ, χρεμιxστιi σιχν τρcίyoυ, χουνήθ-ηχιχν. - Δυσχολεόουμιχι ν' ά:νοίξω το πρωι το στόμχ νιi μιλfισω, ειπε' δυσχολεόουμιχι, xιxt νιi με συμπιχθliς. Σώπιχσε χιχι xιipφωσε πiλι το στρ?γυυλδ μ.χτι at1jv Κρήτ-η. Το χουδοίινι χτίιr.yjσε γιιχ τον ί.ρωινο χιχφέ. "Αρχισιχν νιi ξετρυπώνουν ά:πο τις χιχμπίνες τσιχλιχχωμένε; χλωροr.ρcίσινε; φχτσες' Υυνιχίχες με χρεμιίμεν?υ; έτοιμόρροπους Χότσουι;; στρχτ.χριζιχν τ ρε χλίζσντιχι;; ιxπ~ ΤΡιΖπέζι σε τριχπέζι,μίιριζιχν Ιμετο χχι χολ6νιιχ χιχι το μχτ: τ?υ; ειχε θ.jλώσει τρομιζυμένο χι ~λί&ι? Ό Ζορμπάς, χ:χθο~μενιjς ά:ντιχρό μ?υ, ρου:ροϋσε με ζωιχυι ιχνιχγ.χλλι:χσυ) τ~ν χχ:ρέ τ?υ. 'Άλειψε το ψωμί του 6?ίιτυρο xιxl μέλι, lτρωε. "Α'ιοιξε, μέρωσε το τ:ρ6σωπό του, το στόμιχ του yλt)xιxνε. Ί'δν χρυ:ροχχμχρωνχ νχ ξειιηχιχρώνει ά:γιiλιιx &Υ:Χλι:χ ιχπο τον i)r.yo xιzl tyj σιωπυ; χχ( vi μτ:ιρμπιλεζουν ti μχτιχ του. 'Άνιχψε lνιχ τσιγχρο, ροόψυιξε με λαχτχρ:χ, ξετουλοόπωσχν τιχ μιχλλιιχριί του ρουθοόνιιζ γιχλάζιο'jς χ:χπνοίι;. Λόγισε το δεει του πδδι x:xl xιiθισε ιχπ:χνω' 60λείιτ-ηχε ιχνχτολίτιχ:χ, μποροσσε τώριχ νιχ μιλήσει. Μίλφε. - ''Αν εινιχι ~ "ρώτ-η tf?pi που lρχουμ:χ: σττιν Κρήτ-η; ιip- 35

36 χισε, μισόχλεισε τα μάτιιχ χι ιiγνxντεψε πέριχ, ιχπο το π~ρx &υρο, τον ΨτιλορεΙττι πc;ιι στfιcχfτάλιζε. 'Όχι, δεν είνιχι 11 πρώττι φορά. Τό '96 έγω ήμουν ΙΙνΤΡΙΧζ ξετελεμένος;. T~ "'(ένιιχ μου χιχ! τιχ μιχλλιιχ είχιχν το aλyίθιγό tc;ur; χριϊψιχ, μ:χορο χιχριχμπογιά. Είχιχ τριάντιχ δυο δ6ντιιχ, χι οτιχν μεθοοσιχ Ιτρωγιχ 'tl)ur; μεζέδες; χι σστεριχ Ιτρωγιχ χιχ! το πιάτο ποu είχε 'ti)u!; μεζέδες;. Κι Ισιιχ Τσιιχ δ διάολοι; τό 'φερε χι έχείντι τυιν έποχυι στιχώθηχε πάλι Υι Κρήτ:η.»'Έχιχνιχ τότε τον πριχμιχτευτή. Γόριζιχ ΙX:tO χωριο σε χωριο στυι ΜιχχεδονΙιχ, πουλοο":χ ψιλιχιχ χι Ιπιχιρνιχ, ιiντίς; γιιχ πλερωμή, τυρί, μιχλλί, 60ότυρο, χουνέλιιχ, xιxλιxμπόxι,τ~ μετιχπουλοοσιχ χιχί xέρ~ιζιx διπλά. τη νόχτιχ, σε 15ποιο χωριο 6ριχδιάζουμουν, ήξεριχ σε ποιο σπίτι νιχ χl)νέψω - IttXyta μια χήριχ πονόψυχη, ιχς; είνιχι χαλά! 6ρίσχετιχι στό xtx&e χωριό. 'Έδινιχ το λοιπόν μιαν χου6ιχριστριχ 'Jj μιιχν τσατσάριχ 'Jj lvιx φιχχιόλι, μιχυρο έξιχιτίιχι; του μιχχιχρίτη, χιχ! χοιμόμουνιχ μιχζι τηι;. Φτήνιιχ!» Φτήνιιχ, ιχφεντιχό, ζωυι χιχρισάμενη. M~ ytx σου δ δι~oλoι;, χιχί πιάνει πάλι το τουφέχι Υι KrTιtYI. «Φτοό, ιχνtxθεμιχ τ"ή μοίρα; μου, ειπιχ' ιχυτυ) Υι Κρήτη δε θα μιiς; ιiφήσει τέλοι; πάντων ήσυχους;;» Πιχράτφιχ τίς; χου6α;ρίστρες; χιχί τίς; χήρες;, πi'jριχ lvιx τουφέχι, Ισμιξιχ με τοιις; ΙΙλλουζ ρέμπελους; χα! τριχ- 6ήξιχμε γιατυιν Κρήττι. Ό Zoρμπιiς; σώπιχσε. Περνοόσ::ψε τώρα; ενιχ yupl)yttiat ιχμμουδερό, ήσυχο, τιχ χόμιχτιχ Ιμπιx~νιxν χι ιχπλώνουντα;ν στον Χόρφο του χωρίς; νιχ σπάσουν χι ιχπίθωνιχν μονάχιχ λίγους ιiφρoιις; δλόγυρα; στον ciμμο. τα σόννεφα είχαν σχορπίσει, lλιxμπε δ ήλιος; χι "rι ciyptιx Κρήτη χιχμογελουσε ειρηνεμένη. Ό Zoρμπιiς; στράφτιχε χιχ! με χόχεψε χοροί"δευτιχά. - Έλόγου σου θοφρε!ι;, ιiφεντιxό, πως; θα χιχθίσω τώριχ να σοο ιiρσιδιcxσω πόσιχ τοόρχιχιχ χεφάλιιχ Ιχοψιχ ΧΙΧί πόσα τοόρχιχιχ ιχυτιιχ ΙΟαλιχ στο σπιρτο - χιχθως; το συντιθοονε στήν Κρήττι... Βγάλ' το ιχπ' το νου σου' 6ιχριέμιχr, ντρέπουμιχι. Τι ytx Ύιχι αιιτυ) rι λόσσιχ, στοχάζουμαι τώρα ποιι Ι6σιλα γνώση, τι νιi Ύαι 36

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Ο αληθινός Ζορμπάς: Γιώργος Ζορμπάς ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα. Από τους ανθρώπους, ζωντανούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Από το βίβλίο: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΜΠΑ Τον πρωτογνώρισα στον Πειραιά. Είχα κατέβει

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυτογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ Ό κυριος ντε Mιxνερ6Lλ δ πιριxς τιxν lνιχ; καrλός Nopμαrνδός &ρχοντας 'Ήτανε γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η δυαδική ύπόσταση τού Χριστου στάθηκε για μένα πάντα βαθύ, ανεξερεύνητο μυστήριο ή λαχτάρα, ή τόσο άνθρώπινη, ή τόσο ύπεράνθρωπη, να φτάσει ό άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕΤ ΑΙ Ο ΑΓ ΑΣ ΤΗΣ Λ ΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛκόνι του άπάνω άπό τήν πλατεία τo χωριo, καπνίζει τό τσιμπούκι του και πίνει ρακή. Ψιχαλίζει ησυχα, τρυφερά, και στα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΠΕΝθΗΜΑΤΑ [ 1969] ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ [1971 ] ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΧΑΣΜΑΤΑ [1974 ] ΕΡΑΤΩ Ερατώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΔIAKOΠE~ Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΔIAKOΠE~ Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 208 ΜΑΡΙΑΣ lορδαl\llδου IΟΡΔΑI\IIΔΟΥ ΔIAKOΠE~ ~TON KAγKA~O ΒΙ8ΛΙΟΠQΛΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠ2ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ιιεστιασi «EΣlΊAΣ» Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & Σ'ΑΙ ΣΙΑΙ Α.Ε. Digitized by 10uk1s, March 2009 [ίi]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ

ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ ΕΓΩ, ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ L.. ΚΑΚΤΟΙ Τίτλος πρωτοτύ1tοv ISAA( ASIMOV: Ι. ROBOT ΚΑΚ ΓΟΣ 1976 Για την έλληνική γλωσσα ΕΚΔΟΣΕ Ι Σ ΚΑΚΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ι. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ/Α Ο.Ε. Ισααl( Ασιμωφ ΕΥω, το ρομποτ Μετάq:ραση Δ.

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καζαντζάκης: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ KH. Η επιστροφή του Ασώτου

Νίκος Καζαντζάκης: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ KH. Η επιστροφή του Ασώτου Νίκος Καζαντζάκης: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ KH Η επιστροφή του Ασώτου ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΤΑΝ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ αγώνα και περιπλάνηση στην ξενιτιά, γυρίσει στην πατρίδα κι ακουμπήσει στις πατρικές πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Ι6ΤΟ., t%. 'ϊπψο?!1,. Τ πι, "

Ι6ΤΟ., t%. 'ϊπψο?!1,. Τ πι, (, n (, Ι6ΤΟ Ι, t%. TnS 'ϊπψο?!1,. Τ πι, " ΗΕιΕΝ KELLER ΤΗΕ STORY OF ΜΥ LIFE Κοπυράϊτ διά την Έλλάδα και διά την έλληνικην γλώσσαν εις όλο\' τόν κόσμον Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωλέτη 32 - Α Θ Η Ν Α Ι ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΟΙ Α ΕΡΦΟΦΑ ΕΣ. «Ήθελε, λέει, νάναι ελεύθερος. Σκοτώστε τον»

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΟΙ Α ΕΡΦΟΦΑ ΕΣ. «Ήθελε, λέει, νάναι ελεύθερος. Σκοτώστε τον» ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΟΙ Α ΕΡΦΟΦΑ ΕΣ «Ήθελε, λέει, νάναι ελεύθερος. Σκοτώστε τον» Ι O ήλιος είχε δύσει στον Καστέλο, είχε πληµµυρίσει τις στέγες, ξεχείλιζε τώρα και χύνονταν στα λοξά, όλο ανήφορο και κατήφορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΛΑΪΚΑ (4.0008)

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΛΑΪΚΑ (4.0008) ΜΕΡΟΣ 2ο: ΛΑΪΚΑ (4.0008) ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΓΚΛΗΜΑ... 10 ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΕΝ ΑΓΑΠΩ... 11 201... 12 ΕΙΜΑΙ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ... 13 ΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΑΠΗΣΩ... 14 ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ... 15 ΩΣΕ ΜΟΥ ΦΩΤΙΑ... 16 ΓΥΡΙΖΩ ΑΠ' ΤΗ ΝΥΧΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟλΙΤΑΡΧΗ Ο Ν Ε Ο Σ. ΒΕΡθΕΡΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ Ι 9 4 4

Γ. Μ. ΠΟλΙΤΑΡΧΗ Ο Ν Ε Ο Σ. ΒΕΡθΕΡΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ Ι 9 4 4 Γ. Μ. ΠΟλΙΤΑΡΧΗ Ο Ν Ε Ο Σ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Τ ΑΘΗΝΑ Ι 9 4 4 .. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡΘΕΡΟΣ Γ. fv\. ΠΟΛΙΤ ΑΡΧΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡΘΕΡΟΣ ΔΙHΓHιVιATA AeHI'iA 1 9 4 4 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ο Κ.Δ.ΘΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ (διηγήματα, 1943.

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

. ΕΡΙΑ 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 'Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ . ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ,ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δουλικό Πόνθια Μπερνάρντα Άλμπα Προυτέντια Κορίτσι Αγγούστιας Αμέλεια Αντέλα Μαρτύριο Μαγκνταλένα Μαρία Χοσέφα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΔΙΤΑΡΧΗ Ι Ι. f... Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ι Ι ...,~. ~.~ ~ ~

Γ. Μ. ΠΟΔΙΤΑΡΧΗ Ι Ι. f... Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ι Ι ...,~. ~.~ ~ ~ f... Ι Ι Γ. Μ. ΠΟΔΙΤΑΡΧΗ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ...,~. ~.~ Ι Ι Ι,ι Ι Δογοιεχνικη Γωνια ~ ~ Ζ3 Ι Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ -, EPrA ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ I~TOPIA ΤΟΥ, Διηγήματα ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ

Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ Μετάφραση από τα Ρωσ1κά: ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ Σ ' αυτόν τον τόμο των αδελφών Καραμάζοβ περιέχετω ο θρύλος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, αυτή η απολογία, που όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ

Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ Φ.Ντοστογιέβσκη ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ Μετάφραση από τα Ρωσ1κά: ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ Σ ' αυτόν τον τόμο των αδελφών Καραμάζοβ περιέχετω ο θρύλος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, αυτή η απολογία, που όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος»

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος» Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η «Αίσωπος ο σύγχρονος» Τέσσερα θεατρικά μονόπρακτα 1. Ο λαίμαργος σκύλο 2. Ο φιλάργυρος 3. Ο γάιδαρος και το τομάρι του λιονταριού 4. Γαϊδούρι φορτωμένο αλάτι (Φθινόπωρο 1983, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ της Ακαδημίας Αθηνών. Το νούμερο 31328 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ. Εισαγωγή: Δημήτρης Δασκαλόπουλος ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ της Ακαδημίας Αθηνών. Το νούμερο 31328 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ. Εισαγωγή: Δημήτρης Δασκαλόπουλος ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ της Ακαδημίας Αθηνών Το νούμερο 31328 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ Εισαγωγή: Δημήτρης Δασκαλόπουλος ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 2004 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ NTΑΡΤΑ ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ. Μετάφραση Αία Ζουργού ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Συγγραφέας: ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ Μετάφραση: ΛΙΑ ΖΟΥΡΓΟΥ

ΣΙ NTΑΡΤΑ ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ. Μετάφραση Αία Ζουργού ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Συγγραφέας: ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ Μετάφραση: ΛΙΑ ΖΟΥΡΓΟΥ ΣΙ NTΑΡΤΑ Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: SIDDHARTHA Συγγραφέας: ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ Μετάφραση: ΛΙΑ ΖΟΥΡΓΟΥ Μετάφραση Αία Ζουργού Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Typoffset, Β. Κουκουλής & ΣΙΑ ο.ε. Ιασωνίδου 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ Της Ακαδημίας Αθηνών ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ Μυθιστόρημα ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ...

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ... «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ» 1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 1.1 ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 1.2 ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα