ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ"

Transcript

1

2

3 ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

4

5 ΝΙΙ(ΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΙΙΑ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1968

6

7 C 1{-Ολλές φορές πεl'jύμησα vrj γράψω το βίο και τή" U Ι πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, ένος Υέρου IΡΥάτη που πολύ άυάπησα. Σιή ζιιη7 μου, οι πιο μη'άλοι μου εύερυέτες σrά{}ηκα" τά ταξιδια και τά όνειρατα ιιπο τού, &νι'jρώποvς, ζωντανούς και πε{}αμένους, πολύ λίγοι βόηt'jησαν τον άυώ'α μου. 'Όμως, αν ήθελα νά ξεχωρισω ποιοι α:,,{}ρωποι άφηκαν βa{}ύτερα τ' άχνάρια του, στήν ψυχή μοι', ίσω, να ξεχύjριζα τρεϊ, τέσσερεις: το" 'Όμηρο, τον.\ιπέρξονα, το ΝΙτσε και 1'0 Ζορμπά. Ό πρώτο, στά{}ηκε Υια μένα το yαληvo κατάφωτο μάτι - σάν το δίσκο τον ηλιιιυ - πού φωτίζει μέ ι1πολυτρωτικιά λάμψη τά ;τάντα ό ltjπέρξονα, μέ άλάφρωσε άπο άλυτες φιλrισoφικές άυωνίες πού μέ τυραννουσαν στα πρώτα νιάτα ό.υιτσε με πλούτισε μέ και"ούριες άγω,'{ες και μ'έμαθε νά μετουσιώνω τή δυστυχία, τήν πίκρα, τήν άβ,βαιότητα σέ περηφάνια' κι ό Ζορμπάς μ'έμα{}ε ν'άυα:tώ τή ζωη και νά μή φοβουμαι το IΜνατο. -Αν ηταν στον κόσμον δλο σήμερα "ά διάλιυα ένα ψι'χικο όδηυό, «γκουρού,. δπω, τον λένε οι Ίντοί, «Γέροντα,. δπως τό,'ε λίνε οι καλόγεροι στο' Αγιονόρο" σίυουρα {}α διάλευα το Ζορμπα. Γιατl αύτος ειχε δ,τι χρειάζεται ένας καλαμαρας Υιά ),ά σω{)εί : τήν πρωτόγονη ματιά πού άδράχνει ψηλά{}ε σαϊηυτα τή {}ροφl7 της τή δημιιιυρυικιί, κάι'/ε πρωί &νανεούμε"η, ήφέλεια, να βλέπει άκατάπαυτα Υια πριύτη φορά τά πά"τfι ί

8 και "ά δι"ει παρi)ενιά στά αιώνια κα{}ημερι"ά στοιχεία - άγέρα, θάλασσα, φωτιά, γυναικα, ψωμ[ τή σιγουράδα τοίί χεριοίί, τή δροσερά δα της καρδιά" την παλικαριά νά κοροϊδεύει τή" rδια του τή" ψυχή,σά,,& "χε μέσα του μια δύ"αμη ά"ώτερη άπό τή" ψυχή, κα2 τέλο, τό l1γριο γάργαρο γέλιο άπό βαθια πηγή, βα{}ύτερη άπό τό σπλ&χ"ο τοίί άν{}ρώπου, πού ά"ατινάζουνταν άπολυτρωτικό στίς κρεσιμε, στιγμα, άπό τό γέρικο στη{}ος του Ζορμπά άνατινάζουνταν και μπορουσε "α γκρεμισει, και γκρέμιζε, όλους του, φράχτε, - ή{}ική, θρησκεια, πατριδα - πού l1σκωσε γύρα του δ κακομοερη, ό φοβητσιάρη, ό l1ν{}ρωπο, γιά νά κουτσοπορέψει άσφαλισμένα τή ζωούλα. "Ότα" συλλογεζουμαι μα τι θροφή τόσα χρό"ια μα τάιζα)' τα βιβλια κι οι δασκάλοι για νά χορτάσουν μιά λιμασμένη ψυχή και τι λιονταρίσ" μυαλό γιά θροφή μα τάισε δ Ζορμπά, σα λlγoυς μηνε" δύσκολα μπορώ "ά βαστάξω τήν όργή και τή θλίψη μου. Άπό μιά σύμπτωση πηγε ή ζωή μου χαμένη πολύ &ργά συ"απαντήθηκα μα τό «Γέροντα. τουτον '" ό, τι μπορoiiσε άκόμα μέσα μου "α σωθεί ηταν άσήμα"το. Ή μεγάλη στροφή, ή όλοκληρωτική άλλαγή τοίί μετώπου, ή «Ικπύρωσι,. κι ή «ά"ακαενισι,. δέν έγι"α". whrav πια παλύ ιιργά. Κι έτσι ό Ζορμπά" άντl "ά γινει Υια μένα ύψηλό, Ιπιταχτικό πρότυπο ζωης, ξέπεσε κι έγινε φιλολογικό, άλ[ μο"ο, θέμα γιά "α μου"τζαλώσω κάμποσες κόλλε, χαρτί. Τοίίτο τό θλιβερδ προ"όμιο, "α κάνεις τέχνη τή ζωή, κατα"τάει σέ πολλές σαρκοβόρε, ψυχέ, όλέθριο. ΓιατΙΙτσι, βρισκο"τα, διέξοδο τδ.;φοδρό πάθος, φεύγει άπό -ιό στηθος κι άλαφρώνει ή ψυχή, δα" πλαιιτάει πιά, δέ νιώ{}ει πια τήν ιι "άυκη κορμ2 μα κορμl νά παλέψει, ΙπεμβαΙνοντα, lj.μεσα στή ζωή και στή" πράξη - μά χα[ρεται καμαρώ"υ"τα, τό σφοδρό τη, τό πάθο, "a δαχτυλιδώνεται στό" ιιγέρα και "α σβή.,ει. Κι δχι μο"άχα χαιρεται παρ~ ει"αι και περήφα"η θαρρεί π"",, πραυματώ"ει [ργο {ιψηλό, τή" Ιφήμερη ά"α"τικατάστατη στιυμή - τη μό"η στό" άπίρα"το καιρό πού [χει 8

9 σάρκα κι αιμα - μετατρέποντάς τη τάχα σ" αιώνια. Κι έτσι d Ζορμπας, d Υιμάτοι; σάρκα και κόκααα, κατάντησε στα χέρια μου μεαάνι και χαρτι. ΧωρΙι; να τό θέαω, και μάαιστα θέαονται; τό άντιθιτο, κινησι άπό καιρό να κρυστααλώνεται μέσα μου d μύθος τοίί Ζορμπα. ''Δρχισι ~ μvστικη στό σπαάχνο κατερυασια στην άρχή μια μοι,σικη ταραχή, πυρετική ~ δονή και δυσφορια, σα να μπηκε μέσα στό αιμα μου Ινα ξένο σώμα και μάχουνταν d όρυανισμόι; μου να τό δαμάσει και να τό άφανίσιι, άφομοιώνοντάς το. Κι αρχισε Υύρα όπό τόν πυρήνα αύτόν να τρέχουν οι Αέξειι;, να τόν κυκλώνουν και να τόν θρέφουν σαν έμβρυο. Στερεώνουνταν οι θαμπωμένες {}ύμησες, άνέβαιναν οι βουαιαυμένες χαρές και πίκρες, μετατοπίζουνταν σε ΑλαφρότερονάΥέρα ~ ζωή, γίνουν ταν d Ζορμπας παραμύ{}ι. Δέν κάτεχα άκόμα τι μορφη να δώσω στό 'παραμύijι τούτο τού Ζορμπα: ρομάντσο, τραγούδι, πολύπλοκο φανταστικό διήγημα της Χαλιμας ~ στευνά, ξερά, να ξεσηκώσω τις κουβέντεςπού μοίί έκανε σ' Ινα άκρουιάλι της Κρήτης, σπου ζήσαμε, σκάβοντας για να βρούμε τάχα λιγνίτη. Ξέραμε καλα κι οι δυό πως ό πραχτικόι; αύτός σκοπός Ιίτανε στάχτη για τα μάτια τού κόσμου Ιμεί, βιαζόμαστε πότε να βασιλέψει ό ήλιος, να σκολάσουν οι lργάtες, να στρωfjoύμε οι δυό μας στην άμμουδιά, να φαμε τό χωριάτικο νόστιμο φαt μας, να πιούμε τό μπρούσκο κρητικό κρασι και ν" άρχίσουμε την κουβέντα. Έγώ, τις περισσότερες φορές, δέ μιλούσα τι να πεί Ινας cδιανοοvμενος» σ" [να δράκο i Τόν ακουγα να μοίί μιλάει για τό χωριό του στόν 'Όλυμπο, γ~α τα χιόνια, τούς λύκουι;, τούς κομιτατζηδες, την Άγια-Σοφιά, τό λιυνιτη, τό λευκόλιθο, τις γυναίκες, τό θεό, την πατριδα και τό θάνατοκαι ξάφνου, σταν πλαντοίίσι και πια δεν τόν χωροίίσαν τα λόγια, τινάζουνταν κι άρχιζε να χορεύιι. &πάνω, στα χοντρα χαλίκια τού γιαλού, Γέρος, όρfjόκορμος, κοκαα.ιάι!ης, με άνάγερτο κατα πίσω 9

10 τι'ι Κf'φάλι ι μα καταστρόγγυλα μικρά μάτια σά" πουλιου, χόρευε και σκλήριζε και χτυπooσε τις άδρές πατουσες στο γιαλο και πιτσίλιζε μέ ι'μλασσα το πρόσωπό μου. "Αν ακουγα τή φωνή του - όχι τή φωνή, τή" κρανγή του - ή ζωή μου {Μ 'χε πάρει άξίcι' t?d ζooσα μ' αιμα και σάρκα και κόκαλα Ο, τι τώρα χασισοπότικα στοχάζουμαι κι Ινεργώ μέ χαρτι και καλαμάρι. Μά Μ" τόλμησα. -Εβλεπα τό Ζορμπό. μεσά"υχτα νά χορεύει χλιμιντρίζοντας και νά μοϋ κράζει νά τι"αχτώ κι Ιγώ άπό τό βολικό καβούκι Tlj; φροi'ιμάδας καί Τιϊς συνήοεια; και νά φύγω γιά τά μευάλα ταξίδια μαζί του - κι έμενα ά σάλευτος, τουρτουρίζοντας. Πολλές φορές έχω Ι'τ!!απεί στή ζωή μου, γιατι έπιασα τι)ν ψιιχιί μου )'l1 μι}ν τολμάει "ά κάνει δι τι ή άνώτατη nr.cραφροσύvη - ιί ούσία τίίς ζωής - μoo φώνα;ε νά κ(ί,μω' μά ποτέ Μ,,'τράπηκα για τήν ψυχιί μου Ο(Jη μ;τροστά στο Ζορμπό.. 'Έ",ι πρωί, ξημερώματα, χωρίσαμε' 'γι;) τράβηξα π(ί,λι γιά τιιν ξενιτηί" άγιrί,τρευτi1 χτυπημινος άπό τή φαουστικί}ν άρρώστια της μάοησης' αύτός πιί!!' κατά βορρό. και ΚCΙTαστάλαξε σtl} Σερβία, σ' lva βουνό xovrd στά ~'κόπια, ο;του ξετόπωσε, λέει, πλούσια φλέβα λει'κόλιl?ο, τύλιξ" μερικοι'; πα!!αλιϊδες, (lγόρασε σύνεργα, στρατολόγησε lργrίτε; κι l1ρχισε π(ί,λι ν' ιιl'οίγει μέσα στή γης γαλαρίες. Τίναξ, βρ,ίχοι ς, 1:' φτιασε δρόμους, έφερε νερό, έχτισε σπίτι, παντρl'ύτηκl', γέρος κοτσω'άτος, μιαν δμορφη γλl')'τοχιίρα, τή.1ιούμπα, κι έκαμε '-να παιδι μαζί της. Λιια μέρα, στο Βερολίνο, έλαβα ένα τηλεγράφημα: «Εύρον πρασίνηv πέτραν ώραιoτάtηv, έλ,?έ άμέσως. Ζορμπό.ς... Ηταν Ι) έποχ'} Τιϊς μεγάλης ;τείνας στή Γερμανία. Τόσο ειχε κατρακυλήσει το μάρκο, που γιά να κάμεις μια μικρl) πλερωμή κoυβαλoiiσες μα το τσουβάλι τα Ικατομμύρια' κι 10

11 στα", πήγαι."ες στό ρεστωράν κι Ιτρωγες, άνοιγες την παραφουσκωμένη χαρτονομίσματα σερβιέτα σου και την άδειαζες άπάνω στό τραπέζι γιά να πλερώσεις' κι ήρθαν μ/ρες ποί χρειάζovσαν δέκα δισεκατομμύρια μάρκα για ένα γρq.μματόσημο. ΠεΙ."α, κρύο, τριμμένα σακάκια, ξεπατωμένα παπούτσια, τα κ6κκινα γερμανικα μάγουλα ειχαν κιτρινίσει.' Αγέρας χινοπωριάτικος, κι ϊπεφταν σά φύλλα οι άv{}ρωποι στού; δρόμους. Στα μωρα ϊδιναν ένα κομμάτι λάστιχο να το μασουλίζουν,, α ξεγελιυvνται, να μj,ν κλαίνε. Ή άστυνομία περιπολουσε τα γιοφύρια τov ποταμov, για να μην πέφτουν rj, νυχτα οι μανάδες μέ τα μωρά τους να πνιγουν να γλιτώσουν. Χειμώνας, χιόνιζε. Στ;, διπλανή μου κάμαρα ένας Γερμανός κα{}ηγητης κινεζολ6γο;, Υια νά ζεστα{}εί, επαιρνε τιί μακρυ πινέλο και μέ τόν άβολο τρ6πο της Μακρινης' Ανατολης προσπαοουσε ν' άντιγράψει κάποιο παλιό κινέζικο τραγούδι η κανένα ρητο του Κουμφουκιου. Ή μύτη του πινέλου, ό άνασηκωμένος άνάερα άγκώνας κι ή καρδια του σοφov έ πρεπε να σχηματίζουν τρίγωνο. - 'Ύστερα ά;τό λίγα λεφτά, μου "λεγε εύχαριστημένος, ό ί δρώτας τρέχει άπό τις άμασκάλες μου κι ϊτσι ζεσταίνουμαι. Μέσα σέ τέτοιε, φαρμακερές μέρες Ιλαβα το τηλεγράφημα του Ζορμπα. Στήν άρχη {}ύμωσα. 'Εκατομμύρια lj.νθρωποι Iξεvτελίζoνται και γονατίζουν, γιατί δένιχουν ένα κομμάτι ψωμί να στυλώσου" την ψυχή τους και τα κόκαλά τους' κι όρίστε τ(λρα έ)'α τηλεγράφημα, νι! κινήσεις να κάμεις χίλια μίλια για να δείς μιαν όμορφη πράσινη πέτρα Ι Άνά {}εμα, ειπα, στήν όμορφιά, γιατί ειναι άκαρδη και δέ νοιάζεται για τον πόνο τov άνθρώπου. Μα ξαφνικά τρ6μαξα' ό {}υμος ειχε κιόλα ξεουμάνει κι [νιω{}α μέ φρίκη πώς ή άπάν{}ρωπη αύτη κραυγή του Ζορμπα άπoκρίνovνταν σα άλλη άπάγ{}ρωπη μέσα μου κραυγl/. 'Ένα άγριο όρνιο μέσα μου τίναξε τα φτερά του νά φύγει. 'Όμως δαν έφυγα' δαν τόλμησα πάλι. Δέν μπηκα στο τρέ- 11

12 νο, δαν άκoλotίι?oηoα τη ι?οετκιά ι?οηριώδη μέσα μου κραvγή, δαν Ικαμα μιά γενναια παράλογη πράξη. Λκoλotίι?oησα τή μετρημένη, κρt1α, άνι?ορώπι"η φιmιη τoiί λογικου. Και πήρα τη" πέ"α κι Ιγραψα τoiί Ζορμπα και τoiί ξηγoiίσα.. Κι αύτος μoiί άποκρίι?οηκε: cεισαι, και "ά μα συμπαι?οας, άφε"τικό, καλαμαράς. Μπορουσες και σtί, κακομοίρη, μιά φορά στη ζωή σου"ά δείς μιά" δμορφη πράσι"η πέτρα καί δα" τη" ειδες. Μά το θεό, xdι?oovμου" κάπστε, δτα" δα" ειχα δουλειά, κι Ελεγα μα το "oiί μου: «Ύ πάρχει, δα" ;'πάρχει Κόλαση ;" Μά χτας πού Ελαβα το γράμμα σου, ειπα: Σίγουρα πρέπει "ά υπάρχει Κόλαση γιά μερικούς καλαμαράδες /"~ Ξεκί"ησα" οι ι?otίμησες και σπρώχ"ει ~ μιά τη" άλλη και βιάζου"ται. Καιρος"ά βάλοvμε τάξη. Νά πιάσουμε το βίο και τη" πολιτεία τoiί Ζορμπα άπο τη" άρχή. Και τά πιο άσήμα"τα περιστατικά πού δέι?οηκα" μαζί του λάμπου" τη στιγμη τούτη στο "ov μου και?οαρά, γοργοσάλευτα και πολύτιμα, σά" πολύχρωμα ψάρια σα διάφα"η καλοκαιριάτικη ι?οάλασσα. Τίποτα δικό του δα" πέι?οα"ε μέσα μου, δ,τι αγγιξε το Ζορμπα ι?οαρρείς κι Ιγι"ε άι?οά"ατο, κι δμως τις μέρες τoiίτες ά ξαφ"η ά"ησυχία μα ταράζει: Ιχω δυο χρό"ια "ά λάβω γράμμα του, ι?οά '"αι πιά έβδομή"τα και πά"ω χρό"ω", μπορεί και "ά κι"τυ"εύει. Σίγουρα ι?οά κι"τυ"εtίει, άλλιώς, δα" μπαρώ "ά Ιξηγ{ισω τη" άπότομη ά"άγκη πού μέ κυρίεψε,,' ά"ασυ"τάξω δ,n δικό του,,,ά ι?ουμηι?οώ δ,τι μου ειπε κι δσα έ καμε, και νά τ' άκινητήσω στο χαρτί, "ά μη φύγου". Σά "ά ι?οέλω να ξορκίσω το ι?οάνατο το ι?οάνατό του. Δέ" ει"αι τουτο, φoβoiίμαι, βιβλίο πού γράφω ει"αι Μ"ημόσυνο. 'Έχει, τώρα το βλέπω, δλα τα χαραχτηριστικά τoiί μ"ημόσυνου. Στολισμέ"ος δ δίσκος τα κόλλvβα μα πυκ"η πασπαλισμέ"η ζάχαρη και γραμμένο τ' δ"ομα άπά"ω: ΛΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΛΣ μα κα"έλα και μύγδαλα. Κοιτάζω τ' δ"ομα κι 12

13 δλομεμια, τινάζεται ι) δάλασσα ι) λουλακιά τη, Κρήτη, και συυκλύζει το μυαλό μου. ΛόΥια, ΥΙλια, χοροl, μεδt'jσια,i'1- νοιες, σιυαλινέ, κουβιντε, το δειλινό, μάτια καταστρόyύvλα πον τρυφερά και καταφρονετικά στυλιmιoυνταν dπάνω μου, σά νά μέ καλωσόριζαν κά-θε στιγμή, σά νά μέ dπoxαιρετovσαν κά-θε στιυμή, γιά πάντα. Κι 8πως οταν κοιτάζουμε το νεκρικο καταστόλιστο δισκο κρεμιου."ται dρμα-θιέ, σά."υχτερίδες κι dlle, μισα στή σπηλιά της καρδιάς μας δt'jμήσες, 8μοια, χωρίς."ά το -θιλω, περιπλiχτηκε άπο τή." πρώτη στιγμή μέ το." ίσκιο του Ζορμπό. κι [."ας άλλος ίσκιος πολυαγαπημι."ος, και πισω του, dπρoσδόκητα, [."ας άλλος άκόμα, μιάς ξεπεσμινης, χιλιοβαμμένη" χιλιοφιλημέ."η, Υυναίκας, πον τή." εεχαμε συ."α."τήσει μέ το Ζορμπά σ" ένα dμμουδερο άκρογιάλι της Κρήτης, στο Λιβυκο πέλαγο... Σίγovρα ~ καρδιά τov dν-θρώπου ει."αι ένας κλειστο, λάκκος αιμα, κι αμα djjolebt τριχουν νά πιov." και νά ζωντανέψουν 8λοι ΟΙ διψασμένοι dπαρηγόρητoι Ισκιοι, πον δλοένα και πυκνιmιoυ."ται γύρω μας και σκοτεινιάζουν τον άγέρα. Τρέχουν νά πιουν το αιμα της καρδιάς μας, γιατι ξέρουν πως ολλη ά"άσταση δέ." υπάρχει. Κι άπ" 8λους πιο μπροστά τρέχει σήμερα δ Ζορμπό.ς μέ τις μεγάλε, δρασκελιές του κι dναμεριζει τονς dllov, Ισκιου" γιατ/ ξιρει πως γι" αυτόν γινεται σήμερα το μ."ημόσυνο.. Α, τov δώσουμε λοιπο." το αιμα μα, νά ζwν'fανιψιι. Α, κάμουμε 8, τι μπορovμε."ά ζήσει λίγο άκόμα d len.lato, αlιτος φαυάς, πιοτής, δουλευταράς, γυναικά, κι άλήτης. 1-1 πιό πλατιά ψυχή, τό πιο σίγουρο σώμα, ή πιο λεύτερη κραυγή πού γ."ώρισα στή ζωή μου. 13

14

15 Τ ΟΝ IIPΩTOΓN~PIΣA.ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΙΧΑ ΚΑ τέ6ε: στό λιμ.iνι '1'«πΖρω τό 6~r;6pt γι* τυιν Κρήτη. ΚΙντι\lε '1'«~'fjμερώσιι. Έβρεχε. Φ\ισοΟσε ~υν~τ~ σoρι:ιx:ίocσ χι ι φτ~ν~ οι πιτσιλι~, τ-η, θ:xλ~σ~~, στό μιχρό X~l'ινεδZxι. Κλιιστ~, οι τ;cσμόπoρτι" μυρι;ε 6 «yipilt' iyθpώttty'fj 66χcσ χlιι φcσιπ6μyiλo. 'Έx~νι δξω χρύο Xiltl τι1 τ;ζμιll ιιχιιν πιιχνισα! «πό τι, ιiνzσις. Ilέντ'ιει θcσi.cσσσινoι ξενυχτισμίνοι, μ~ τι, Xiltl'ιτιΙ, «πό ΎιOότριχ~ φ~νέλι" Ιπινιιν χιιφέοι; χllι 1'1ιιπ6μΥΙλll χιιι xoιτ~;cσν ιiπό τ«θiltμπcιιμiνilt τζ:ίμιcσ τ~ θ:ίλcσσσαι. Τι1 ΦZριcσ, π~ρ~;~λισμένcσ ιχπό τιχ χτ\lπήμcστcσ τ-η, φουρτoύνcσ" ειχ~ν 6ρεΙ XCΣoriltl'uyt xcσμyiλi στιί -ησυχcσ νεριί xcσι πιρίμεναιν πότε '1'«yCΣI.ψέΦιι 6 Χ6σμο, ιχπ«νω' χι οι Φcσρ:ίδε" στριμωγμένοι στού, xcσφενέδε" περιμεναtν χι cσύτoι πότε νιχ π:ίφει ~ ettxti τcσρcσχή, νιί ξεφο6υιθοον XCΣΙ ν' «νέβουν στό πρόσωπο τοσ νεροσ ti ΦZριcσ νιί τσιμπήσουν. ΟΙ γλώσσε" οι σχορπιοί, τιί σελ«χιαt, ΥυρνοΟσαιν ιχπό τι, νuxtiptyt, ΙπιδρομΙ, το\l, νιί χοtμ'fjθοσν. :Ξ:'fjμέρωνι. Ή τ;cσμόπoρταt 4νοιεε' Ινcσ, χοντό" τcσycσριcσσμένo, λιμcσ, ν:ώττι, μπijxε' εειπούφωτο" ξυπ6λυτο" δλολ«σπωτο,. -~E Kωστcσντή, φώνiltξε Ιν~, Υέρο; θcσi.cσσσόλuxo, μι γcσλiiζιcσ πcστcστoύxcσ, τι yίνεσcσι, μπρέ ; Ό Kωστcσντ~, Ιl'ΤΥσε ξcσyριιμινo,. - ΤΙ νιί Υίνουμιιι; :ΧποχρίθτιΧι. ΚiιtλημέρCΣ, χαιφενέ! KCΣA,',Iσπέpcσ, σπιτι! KCΣΛτιμέρ~, XCΣ'fIyf! KCΣΛ7jattlpCΣ, σπίτι! ΝΖ ~ ζωή μου. ΔουλιιΖ, ΥιόΧ! ΜεριχοΙ γέλlισιιν, Wot χούy'ιjσlιν τό χεφιiλι, 6λcσστήμησιιν. 15

16 -Ή ζω~ ιινιχι Ιαόβιιχ, ιιπι Unoto~ μoυατιxxcxλ~~, πού ιιχι χ:χμει τι, φιλοαοφιχι, του anou8t~ στ~ν Κα:ρα:Υχιόζ1j'!σόβια:, ~νιiθιμιi 't1j Ι rλυx~ Ύα:λα:ζοπριίσινο φ&, περιχυσι τιχ 6ρώμιχα: τζ&μια:, μπfjχι χι α:ύτ~ στ~ χα:φενιτο, χρεμιίστ1jχι σε Χ'ρια: χα:ι μύτl, χα:ι χούτιλα:, π~81jει στ~ τζιίχι, πfjρcxνφωτιci: οι μπoτίλιε~. Τά: ήλεχτριχά: lχι:ι:αα:ν τ~ 8ύνα:μ~ του" ΙΙπλωσι 6 μα:χμουρλ~~ ε:xyρυπνισμινo~ xα:φετζ~~ τ~ χιρι χα:ι τιi 'σβφι. Μιά: στιύμ~ αιωπ~. Τά: μιiτια: δλα: σ1jxώθ1jxιχν χα:ι χοιτα: ξιχν δεω τ~ λιχσπωμιν1j μιριχ. Αχούστηχιχν τα: Χύμιχτιχ που σποοσιχν μουυχριζοντα:, χα:ι μισιχ στ~ν xcxrpavt μεριχοι να:ργιλέ8ι~ που Ύουργούριζα:ν. Ό γερο-θα:λα:σσόλυχο, ~α:στένιxξι. - ΜωρΙ, τι να: γινετιχι 6 χα:πετα:ν Λιμoν~~ j φώνιχξι. Ό θι~~ να: 6ιiλει τ~ χιρι του Ι ΚοΙ τιχξι μt ΙΙΎΡΙΟ μιiτι ΠΙρα: τ~ θιiλιxαάα:. - Φτού σου, ci:ντρουυνοχωριστριχ Ι IΥρουξι χα:ι διiύxα:αι τ~ Φιxρ~ μουστιίχι του. Κιίθουμουν σε μιά: Ύωνιιί, χρύωνα:, πα:ριχγύιιλιχ χα:ι διύτιρο φα:σχ6μ1jλο' νύστα:ζα:' πιίλευα: με τ~ν Gmo. μt τ~ν χούριχσyj χι:ι:ι με τ~ν πpωιν~ θλιφτι tfj~ μιρα:~. ΚοΙτα:ζα: ~πlι τα: θιχμπά: τζιίμια: τ~ λιμιiνι πού ξυπνοοσι χι οδρλια:ζι μ1 'tt~ βα:ποp(σιε~ aitpfjva~ χα:ι μt τού, ~pα:μπ:xδι~ χιχι 'toij, tiιxρup1jsi~. ΚοΙτα:ζα:, χοιτα(α:, χι Ινιχ πιxριxyιiδι ~πlι θιiλιxσσιx, βpoχ~ χα:ι μισιμό, πuxνlι πολύ, σuνtύλιyι την xιxρδιιi μου. ΕΙχιχ χlzρφφαιι τi μτιιχ ~νtιxρix στη ΜCXΎρη πλώρα: μι Ύιίλου βιχποριοο, βουλιιχυμ!νου ~x6μιx ~πlι τφ xoυπιxατ~ χlzι u'tci) μiσlz σt~ Wx'tcx. "Εδριχι. χι Ιβλιπιχ τιi ν~μιxτix tfj~ δραxfj~ πού ΙαμΙΎιχν τ~ν o6ριxνlι ιύ τη λιiσπη. Κι ~ χοιτα:ζιχ τ~ μcxoρο βα:π6ρι χιχι τo~ Τσxιo~ χιχι 't~ βροχή, αιyιi σιyιi Ιπcιιρνι πρόαωπο ή πιχριχ μου, ~νιδcιινα:ν οι 8υμησι~, σtιριώνoυντιxν στlιν δyρlιν ~ΎΙpα:, χα:μωμινο, ~πlι βpoχ~ χα:ι ).cιxτιiρα:, δ ~Υα:~1jμΙ.,ο, φ[).~. Πότι j ΠΙρυσι j σε ιιλλη ζωή; χτι, j ι1xcι xcιτιβει στlι λιμιiνι 'τοοτο νιί τlιν ~πo- 16

17 χχιρετ'ήσω. ΒΡΟΧ1] θυμουμσιι πciλι χσιι χρύο χσιι ξ'yjμερώμιχτιχ' χι fι χιχρδια πciλι φούσχωνε cxντσιρεμέν'yj. ΦιχρμciΧΙ δ αργος αποχωρισμt.ς απο τους &:νθρώπους που αγιxπιiζ χσιλύτεριχ να Χό6εις με το μχχιχίρι χιχί να μένεις πάλι δλομόνσιχοι;; στο φυσιχο χλίμσι τocί ανθρώπου, στ11 μονιχξιά. 'Όμως, Τ1] βροχερ1] lxeiv'yj ΙΧύγ'ή, δεν μπoρocίσιx να ξεχολλ'ήσω απο το φlλo μου. (' Αργότεριχ ~νιωσσι, αλίμονο πολυ αργά, το γιιχτί.) ΕΙχιχ ανέβει μχζί τ~υ στο βιχπόρι χσιί Χάθου' μουν στ1]ν χίχμπίνα του, ανιχμεσα απο τίς σχορπισμένε; βιχλι τσες. Τον χοί ταζα ιiργά, έπίμονα, δταν πρόσεχε αλλοσ, σα νά 'θελα να σ'yjμιχδέψω lνσι lνχ τα: σουσούμι α του - τα φωτερα γαλαζοπράσινα μιχτια, το παχουλο νεανιχο πρόσωπο, Τ1] φινα περ'ήφαν'yj ~xcppaa'yj χι απάνω απ' δλα τα μιχχρομχτυλιχ αρ χοντιχα χέρια του. Μια στιυμ1] πρόφτασε Τ1] ματιά μου να σούρνεται ά:ρπιχχτά, βυζαχτά, απάνω του' atpιxcp'yjxe, με το περιπαιχτιχο ϋφ~ς που Ιπαιρνε δταν ~θελε να χρύψει Τ1] συγχίνφ'ή του. Με Χ6 χεψε' χατιχλαβε. ΚαΙ Υια να ξεστρατίσει Τ1] θλίψ'yj του χωρι σμου: -"Qς πότε j με pώt'yjae χαμογελώντας ειρωνιχιχ....:... Τί ως πότε j - θα τριί)ς χαρτί, θα πασσιλείφεσαι μελάνια j 'Έλα μαζί μου' έχε! πέρα, στον Κιχύχα?ο, χιλιάδες απο t1] ράτσα μα; χιντυ' νεύoυν'lλα να τούς σώσουμε. Γέλασε, σα νά 'θελε να χοροϊδέψει Τ1]ν αψ'yjλ'ή του πρόθεσ'yj. - Μπορε! βέβαιιχ να μ1]ν τους σώσουμε, πρόστεσε' μα θα σω θουμε έμετς προσπαθώντας να σώσουμε. 'Έτσι δεν ειναι ; Αύτα δεν Χ'Yjρύχνεις, οιχοχαλέ μου j «'Ο μόνος τρόπος να σώσεις τον Ιιχυτό σου ειναι να μιχχεσαι να σώσεις τους ιχλλους...» Έμπρός, λοιπόν, οιχσχαλε που δίδσισχες...'έλα! Δεν αποχρ(θ'yjχα. 'Άγια, θεογενν'ήτρα Ά νατoλfι, αψ'yjλα β~ι]i;ά, χραυγ1] του Προμ'Yjθέα χσιρφωμέν'yj στο βράχο... Καρ. ψωμέv'yj τα χρόνια έχετνα fι ριχτσχ μιχς στους!οιους βριχχους, ψώνσιζε. Κιντύνευε' φώνσιζε πιiλι lνσι Υιό 't'yji: να Τ1] σώσει. 17

18 K~ εγω τυιν ~xouyx χνεργ')ζ, σιχ νχ 'τχν δνεφο δ r:όνος, κ: i, ζωή μ~ιi σuνα:ρπα:χτική τρ:χγωο:α:, κι είνα:ι μεγhύj χωρια:τι:): κι ιiφέλεια: ν& πετιέ':jα:ι α:πο το θεωρεί') oou στή σκψυι κα:: ν& επεμ6α:ίνεις στήν πρxξύj. Ό φίλος μοu, χωρίς νιχ περιμένε~ iπ:iντ'υ)':jη, σηκώθηκε. T~ 6α:πόρι σφύριζε τώριχ ΥΙιΧ τρ: τη φr:ψ:i. "Απλωσε το χέρι: - Γειct oou, χα:ρτοπόντικχ! εί πε περγελα:χτct, ΥΙιΧ ν& κρύψει τή ouyxtvηoij tou. Τό 'ξερε χα:η πω;; Υιτα:ν '/ΤΡr:Jπη νιχ μήν μπ')ρετς ν& έξ')'jσιχσει;; τήν κα:ρδιιχ oou. Δ:iχρuα:, τρυ:ρεριχ λόγια:, ιixixt:iotixτες χερονομίες, λιχϊκες r:jικειότητες, του φ:iντα:ζα:ν ιiσκύιμιες ιiνxξιες του α:νθρώποu. Ποτέ, εμείς π')ύ τόσο άυα:πι')ύμα:στε, δεν ε!χιχμε στιχuρώσει εν" τρuφερο λόγο' πα:ίζα:με κα:ί τσχγ ΚΡr:Juνιούμιχστε σα: eept:i. Αυτο; φίνος, ειρωνικός, πολι τισμένο\;" ευω 6:iρ6ΙΧΡος. Αυτος σuγκρα:τύjμένr:jς, εξα:ντλώ'/τχς ~νετ::ι. δλα: τα: φιχνερώμο:το: tij; ψuχijς t')u γύρα: άπο το χο:μόυελr;;' ευω άπ6τομος, ξεσπώντο:ς σε άνιχρμοστ') άπολίτιστο γέλιο. 'Έκο:μο: να: κα:μοuφηρω κι ευω μ' εν:χ σκλύjρo λ6γο tijv τα:ρ:χχή μr:ju, μ& ντριxπύjκx. 'Όχι, δεν ντρχπηκα:' δεν μπόρεσχ. 'Έ':Jφιξ:Χ το χέρι tou' το xpxtr:jua:x χ:χι δεν το ιiφψo:. Με κ')( τα:ξε με άπορί:χ. - ΣuγκίνησYj ; μου Εκα:με ΠΡr:JσΠΧθώ'/τχς να: χxμoγελ:iσει. - Ν ο:ί, του άπoκpίθύjκx ijouxix. - Για:τί ; Δεν ε!πιχμε, χρόνια: τώρ:χ δεν ε!χχμε μείνει σύμφωνοι ; πως το λεν οι Για:πωνέζοι πού cxγrxπιiς; Φουντόσιν!, Α πχθεια:, άτιχρα:ξίο:, το πρόσωπο χχμογελούσχ άκίνύjτύj μ:χσκα:. Τί Υίνετ:χι πίσω άπο τή μιχσκ:χ, οικός μα:ς λογα:ρια:σμός. - ΝΙΧί, α:ποκρίθυικο: πιχλι, πρ')σπ:χθώντα:ς να: μήν ξα:νοιχτω σε χχμι& μεγ:iλύj φpxσύj - δεν ijμr:juν 6έ6Χιο;; πω;; θ& μπr:jρουσα: ν& κu6ερνήσω τή φωνή μοu, να: μήν τρέμει. Το γχ.ονγχ άχoίιστύjχε στο 6α:π6ρι να: οιώχ'/ει α:πο' κα:μ πίν:χ σε χα:μπίνιχ τούς επισχέφτες. Σιγ66ρεχε. Ό άγέρ:χς γιόμισε λόγιιχ πιχθυιτιχ& του χωρισμ')υ, ορχοuι;;, μrxχρ6σερτα: φιλι:χ, γοργες λο:χιχνια:στε; π:χρα:γγελίες... WΕπεφτε ~ μιχν:χ ':JtG 18

19 ';':~, '(1 γυν(χίκιχ στον άντρ:ι:,6 :ρίλ'); στο φίλο. Σi vi χώριζ(χ'; '(~i r.:xyt(x σά: νά: του; θύμι;ε, δ μικρο; ετοστος χωρισμός, τ~ ΜεγιΧλο. Κι δ γλυκότιχτος &χος τοο γκovγx ξ(χφνικά: άντιλιχ λφε, πρύμνιχ πλώριχ, μέσ(χ στον c.ypov &γέριχ, σ,χ νεκριχιά: κιχμπιχνιχ. Ό φίλος μου Ισκυψε: -'Άκουσε, ειπε σιγιχ, μ-ην Ιχε~; χ(χχο Ψυx~νέμισμιx; - ΝΙΧί, άποκρίθ1)κιχ n:iat. - Πιστεύει; σε τέτοιιχ παριxμύθ~ιx; -'Όχι, &ποκρίθ1)κιχ με 6ε6ιχιόΤ1)ΤΙΧ. -'Έ, λοιπόν; Δεν είχε λοιπόν' δεν πιστευιχ, μά: φι;6όμουν. Ό φίλος μου &πίθωσε &λα;φριά:- το &ριστερ6 του χέρι στο γόνιχτ6 μου, δπως συν-ήθιζε στην πιο εγκάρδια; στιγμή, δτ~ν κου6εντιιχζιχμε μαζί χα;ί τον έσπρωχνα; vi πάρει κάποιιχν cxπόψ(χσ1) κι ΙΧύτος άντιστέκουντα;ν Κ(Χ! τέλος δέxoυντ~ν κιχ! μου άγγιζε το γόν(χτο, σά: ν,χ μοσ 'λεγε: «θά: κιχμω δ, τι θές, cxno άγιiπ1)...» Δυο τρεις φορές; &νιχπετ:iρ~σιχν τά 6λέφιχρ:i του. Με χοίτ~εε n:iat. Κατ:%λιχ6ε πως ~μoυν πολυ θλιμμένος χιχι δίστιχσε νά: μετιχχειριστεί τ' άγιχπ1)μένιχ μ:ι:; δπλιχ - το γέλιο, το περ γέλιο... - ΚιχλιΧ, είί'.:ε. Δωσ' μου το χέρι σου' Giv lνιχς; άπα τοιις; δυ6 μ~ς 6ρεθεί σε κίντυνο θιχνάτου... ΣτιχμιiΤ1)σε, σά: νά: ντριiπ1)κε. 'Εμείς που χρόνιιχ περγελούσιχμε τις μετιχψυχικες α;ύτες &εροδρομίες κ~! ρίχνιχμε στο., Ειο λιiχχο χορτοφάγους, πνεμ~τιστέ;, θεοσ6φους; χι εχτοπλάσμιχτιχ... - Λοιπόν; ρώτ1)σιχ, προσr.ιχθώντιχ; να: μιχντέψω. -~Aς το πάρουμε, ετσι, πιχιχ.,ίδι, είπε 6ι~στιxά, γι,χ ν,χ γλιτώ σει &πο τυιν επικιντυν1) 'fp:ia'yj l3που μπηχτ1)χε. ~ Αν lvιxς ιχ.. ο τους δυό μ~ς; 6ρεθεΙ σε κίντυνο e~v:itou, ν,χ στοχα;στε: τ~ν :iho με τόσφ Ιντιχσ1) r.-:ju νά: τον ε1δοποι-ήσει, δπου χι ίιν ~ίσxετιxι... Σύμφωνοι; 19

20 "Έχcxμε να: γελιχσει, μα: τα: χείλια: του λες x~ 'Ijtcxv πα.γωμένcx, δεν χουν~θyjχcxν. - Σύμφωνοι, είπcx. Ό φίλ-:;ς μου φο6~θyjχε μυιν πcxρcx:ριχνyjχε 1ι τα.ρα:χfι του, xcσι πρόστεσε fslcxottx&: -Δεν πιστεύω 6έ6α:ιcx σε τέτοιες ένcσέρ~ες ψυχικες συγκοινωνίες... - Δεν πειρfζε~, μουρμούρ~σcx' ιiς είνx~... - Κα:λα: λοιπόν, ιiς ElYCXL' ιiς πcxίςουμε. Σύμφωνοι; - Σ:Jί.1ψωνοι, cxποχριθyjκcx παλι. Αότ:i 'Ijtcxv t:i τελευι:;ι.ία: μα.ς λόγια:. Σ:ριςcxμε cxμίλyjτοι το: χέριcx, lσμιςcxν τα: 8ixtUAcx A_xtcxp~ot:X, xiliptocxv cxπότομcx, κι ΕψυΥα: -rpyιropcx, χωρις να: atpcxrpgj πίσω, σα: να: με XUYYjyoovcxy. "Έκα.μα: να: "(υρισω το κεφιχλι νιχ δω το φίλο μου otepvij ΨΟΡf, μ:i κρcxτ-ήθyjχcx. «M1j γυρίσεις! πρι,sστcxςcx άπο μέσcx μου' ftιxvel!» 'Όλο λιxooτyj 1ι ψυχυι του ιχνθρώπου, cxδούλευτyj, cxπελέκyjτη, με χοντροκομμένες άκόμα: χωριιχτισσες cx!στyjσες, xcxt τι-. oτotcx κχθαρό, σίγουρο, δεν μπορε! να: μcxντέψει' ιiν μιχντευε, π6σο otcxrpopettxo; θιχ "τ «ν δ χωρισμος έτοστος! η φως πλήθcxινε, τα: ουο πρωινα: lσμιγcxν, το cxγαπyjμένο ΠΡlσωπο του φίλου μου, τό "6λεπα: κcxθcxρότερcx τώρα, βρέχουντ:χν cxaiaauto, θλιμμένο, μέσα. στόν ιχγέρα. τοο λιμcxνιου. Ή τ;αμόπορτα: του καφενέ άνοιξε, μο:jγκρισε 1ι θιxaaoacx, μπυίκε μέσα iva; θα.λcxσσινος ιχνοιχτοσχέλης, κοντοπόδαρος, με κρεμ:χστα: μοuστcxκιcx. Φωνες χα.ρούμενες ςέσπcxσcxν: - Καλως τον καπετα:ν Λεμονή. Στριγμώθτικ.α στυι γωνιιχ μου, πρόσπάθτισα να: συγκενψώσω πάλι τυιν ψυχή μου' μα: το πρόσωπο του φcλoυ μου είχε κιόλα λιώσει μέσα στυι 6ροχή, χάθ'yjχε. Ό κcxπετcxν ΛεμονΥι, είχε 6"(ιΧλει το κομπολόι του κι lπcxιζε ~συχoς, 6CXΡύς, λιυομ!λyjτος. Mιiχoυμoυν να: μυι 6λέπω, να: 20

21 μην cxχr.juω xιxt νιχ xρ:χτfισω ιχχόμιχ τ' δριχμιχ που χιiνoυντιxν. ΝιΧ ςιxν:χζ~σω πιiλι το θυμο τ;ου με ειχε xυριέψε~ τότε, δχι το θυμ""6, την ντρoπ~, δτιχν μ'lχριχςε δ φιλο.; μου «χιχρτοτ;όντιχιχ». ΕΙχε δίχιο! ~γω που τόσο ιχγιχποοσιχ τη ζω~, π/ί)~ ε! ΧΙΧ μπλεχτετ, χρόνιιχ τώρα:, στιχ χιχρτιιχ xιxt στιχ μελcxνιιχ! Ό φίλo~ μου, τη μέριχ ~κείνrι τοο χωρισμοο, με 6όrιθrισε νιχ ο/ί) xιxθιxριi. Xιiρrιxιx ςέρoντιx~ πιιχ τ' δνομιχ t'ij~ xιxxoμotριιx~ μου, μποροοσιχ!σω~ ευκολώτεριχ νιχ τη νικ~σω. ΣιΧ νιχ μην j]tιxv πιιχ σκoρπισμένrι, ιxσώμιxτrι κι!πιιxστrι σιχ 'JcX 'χε πcxρει σ/ί) μιχ, κιχι μοο ήτιχν τώριχ εύκολο νιχ τ;ιχλέψω μιχζί τrι~. Ό σκλrιρo~ λόγo~ ιχυτος του φίλου μου κουφο8ρομοσσε μέσιχ μου, κι ιχπο τότε γιιρευιχ νιχ 6ρ/ί) άφορμη νιχ πιχριχτυισω τιχ χιχρτιιχ κιχι νιχ ριχτ/ί) στήν πρ:iςrι. ΣιχιχΙνουμουν xιxt ντρέτ;ουμουν νιi 'χω πνεμιχτικό μου ozκόσrιμo το ιiθλιo ιχυτο τρωχτικο ζ/ί)ο. Kιxt πριν ά;πο lvιx μ~νιx 6p'ijxιx την εύκιχιριιχ 'Ι'.Ι(κιιχσιχ σ' Ινιχ κprιτικo cxxpoyttxat, προς το Λι6υκο πέλιχγο, lvιx πιχpιxτrιμένo όρυχε!ο λιγνίτrι κιχι κιχτέ6ιχινιχ τώριχ στ~ν Kρήτrι, νιχ ζήσω με &πλου; ά;νθρώπου;, εργιiτες, χωρt:iτες, ILΙXxptιX cxπο τή συν'.lμ'.lτιχςι:χ τ/ί)ν χιχρτοπόν.ιχων. Έτoιμιiστrικιx νιχ φιιγω κι ημουν πολύ συγκινrιμένoι;;, σιχ ν2 'χε κtxποιο τ;ι:ιλυ χ?υφο ν6rιμ:χ το τιχςί5ι μου ετουτο μέσιχ μω ειχιχ ΠtXρει :xπόφιxσrι ν' ά;λλιχςω atp:itιx. «"Ως τώριχ, Ψυχ~ μου, lλεγιχ, 16λεπες τον (σκι? κιχι χόρτιχινε; τώριχ σε π:iω στο κρέιχι;;.» 'Ήμουν ~τoιμoς τrιν πlxριxμoν~ τοο μισεμοο, ψιiχνoντιxς τιχ χιχρτιιχ μου, 6pjjxιx Ινιχ μισοτελείωμένό χερόγριχφο. Το ιxνιxσrικωσιχ στιχ χέριιχ ILou, το ςεφιιλλισιχ oιστιiζoyτιxς. Δυο χρόνιιχ τώριχ στδ σπλιixνo μου μιιχ τιxpιxx~, μιιχ λιxxτιipιx μεγιiλrι, l νιχς σπόρος: δ ΒοΙΙΟιχς. Τον lνιωθιχ ι%κιxτιiπιxυτιx μέσιχ μου νιχ τρώει, ν' ά;φομοιώνει, νιχ δένει. ΜεγcXλωνε, λιixτιζε,!ρχιζε 'ι/ιχ κλοτσιχει.0 στjjθος μου νιχ φιιγει. Kιxt τώριχ δε μοο 'κιχνε κιχρδιιχ νιχ τον πετιiςω' οεν μποροοσιχ. ΥΗτιχν κιόλιχ πολύ ιχρ"(ιχ "(ιιχ μιιχν τέτοιιχ πνεμιχτικην ά;π060λή. Μι:Χ στι '(μ~, Ιτσι που κριχτοοσιχ το χερόγριχφο ιχνιχποφcxσι- 21

22 :Jταζ, το χαμόγελα το::ί 'fίλ~υ μ~:.ι δι:iνεψε στον ιiγέρα, δλα ε: ρωνεία και τρυφερότητα. «θα το πιχρω! ειπα πεισματωμένας' δεν το φα6ασμαι, θιi τcι ΠcXρω, μη χαμαγελάς!» Το τίιλιεα με προσαχή, σιi νιi 't:jatyιx στυι 'fιxaxlcx του 6ρέφΟζ, και το πήρα. Ή φωνη ταυ καπετάν Λεμονη cxκ":jστηκε 6α.ριΧ, 6ρα.χνια.σμένη. 'Έστησα τcι αυτί μιλοσσε γιιi τά τελώνια.. α~ είχα.ν πιι:.ί :JEt κι άγλειψαν, μέ:jα στη 'fotjptαίiνιx, τα κατχρτια. το::ί κα.ρχ- 6ιαυ ταυ. - ΜαλακιΧ, γ~oιτσεpιx, τα.. ιιχ /εις κα.ι τά χέρια. σο:.ι γιομώναυν ψωτιές' πασιχλειψα. τά μα:.ιστιχκια μαυ, κι ελη τύi νύχτα. γυιχλιζα σα διιχαλας. Μπήκε λοιπον παu λέτε fι θ:χλα:σσα: στο καριχ6ι, μαυσκείιτηκαν τα κχρ6α:.ινα ποu ήμουν ψαρ τωμένος, 6OCρυναν. Το καρoc6ι άρχισε νσ. γανα.τίζει, μιi f6ιxλe δ θεοζ το χέρι του, fριξε το ιiστραπελέκι το:.ι, fσπασαν τά παρτέλα, γέμισε fι θάλασσα ίtιxρ6oυyo. Το κα:ριχ6ι ξαλιχφρωσε, πήρε ιiπάνω, γλιτωσα. ΠιΧει κι αυτό! 'Έ6γαλΙΧ ιχπο τύlν τσέπη μο:.ι το μικρό μαυ Ντχντε το ~υνταξιδιώτη άναψα. την πίπα. μα:.ι, ιiχoίιμπησα. στον ΤΟίχο, 60λείιτηκα. ΚιχμπιΧνισε μιιi στιγμη 'ή πεθυμιιχ μου ιiπo ποσ./ ιiνιxσίιρω τοuς ιiθιxνα.τoυ; στίχου,";, Απο την XΙX'JtTj πίσσα τής Κόλασης, ιiπo τη δροσιχτη φλόγα του Κα:θα:ρτήριου ~ νιi χιμήξω δλο'ισια: στ6 r.to άψ ηj.~ ϊ.ιχτωμα. τής Έλr.ίδα.; του ιiνθpώπου; ''Ο' τι θέλω δια:ι.έγω. Κρατα::ίσα το μικρoσκ~πικ6 μου Ντc.(ντε, xα.:ρ~υμoυν τη λευτεριιχ μου. Ο[ στίx~ι r.ou θi διocλεγα πρωι πρωι θιi ρύθιιιζαν τυι μέρlχ μου δλη. 'Έ'3κυψα στο πυκν6τα:το Cρα.μα. να πιχρω άr.ό'frι.ση, μιi δεν r.p6aιx6ιx δλoμεμιιi;, ιχ.".llσ:.ιχος, σήκωσα. το κεφάλι. 'Ένιωσrι., (;εν ξέρω πως, σα ν' ιiναί γο:.ιντιχν δυο τρίιπε; στύ ι ν κορψη το::ί κεφα.λιο::ί μαυ στριxφrικα. cxπόταμιχ, κοίτιχζα. π:σω μου, κιχτά τύιν τζιχμόπαρτιχ. ' Α'3τραϊ.η πέρlχσε το νοίί μου 11 έλ πίδιχ : «θχ εω πάλι το φίλο μαυ.» 'Ήμαυν ετοιμοζ να δεχτω το θάμιχ. Μά "{ελocστηκιχ' ενα.ς γέρος, έξψτxπεντιxρrις, πα:νίιψηλο,., ξεριχκια:-

23 ',6;, με γοuρλωμένcx τ± μάτιιχ, είχε κολλήσει το μοστρο to'j στ~ τ;άμι κιχ! με κοίτιχζε. Kρ~τoOσε: εν~ μικρο πιτιχκωτο μπ6γο κάτω άπο τη μιχσκάλη. 'Ό, τι άπ' δλιχ μοσ 'κιχνε εντύπωση ήτιχν tcx μfτιcx του, περγελιχστικά, θλιμμένιχ, ciyyιo'jxcx, l5λο φλόγιχ. 'Έτσι μοσ φfνηκcxν. Ευτυς 6ις εσμιξιχν οι μιχτιές μιχς, θιχρρείς κιχ! 6ε6ιχιώθηκε ;τως εγω -ημοuν ιχυτος που ζητοσσε, κι απλωσε το χέρι :Χπc :ριχσιστικ± κι άνοιξε την πόρτιχ. Πέριχσε άνάμεσιχ ιχπο tcx τριχπέζιιχ με γοργο υ.ιχστικc περπάτημιχ κι ήρθε Κ7.Ι στά&ηκε :Χπο πάνω μου. - Ί'ΙΧξίδι ; με ρώτησε. Γι± ποσ, με το κιχλό ; - flcx την Κρήτη. Γιcxτί ρωτάς; - Με πιχίρνεις μιχζί OO'J ; Τον χοίτιχξιχ με προσοχή. Βουλιιχγμένιχ μάγουλιχ, XO'~τpή μιχσέλιχ, εξογχωμένιχ ζυγωμιχτικά, ψιχρά κιχτσιχρωμένιχ μcxλλ ιά, μάτιιχ που σπίθιζιχν. - Γιιχτί ; τί 'ιicx σε χάμω; Σήκωσε τους ώμους. - Γιιχτί! Γιιχτί! εκιχμε με περιφρόνηση. Δεν μπορεί τέλος πάντων δ άνθρωπος νά χάμει κάτι κιχι χωρις γιιχτί ; 'Έτσ:, γιιχ το κέφι του. Νά, πάρε με, ας ποσμε, μάγερcx' ξέρω χιχι φτιάνω κάτι σοσπες!... 'Έ6ιχλιχ tcx γέλιιχ. Mo:J άρεσιχν οι toexoupιitot τρόποι χιχι τιχ λόγιιχ του' μοσ άρεσιχν κι οι σοοπες. Δε θιi 'τιχν άσχημο, σuλλογίστηκcx, 'ιicx τον πάρω μιχζί μοu το γέρο ετοστον κρεμιχνtcxh στο μιχκρινο Ιρημο ακρογιάλι. Σοσπες, γέλιιχ, κου6έντες... Φιχί νουντιχν πολυτιχξιδεμένος, πολυζωισμένος Σε6cXΧ θιχλιχσσινός- μοσ άρεσε. - Τί συλλογιέσιχι ; μοσ χάνει κουνώντιχς τη χοντρή του κεφάλιχ. ΚριχτιΧς κιχι τοσ λόγου oou ζυγιxpιιi, ε ; Ζυγιάζεις με το δράμι, ε ; Μωρέ, πάρε απ6φιχση, κιχτά: διιχόλου οι ζυγιχριές! Στέκουντιχν απο πάνω μου μcxντράχcxλος, χοκιχλιάρηζ, χιχι xoυpcίζoυμoυν νά σηκώνω το κεφάλι νά: τοσ μιλω. 'Έκλεισιχ τον Ντάντε. 23

24 - κιχτσε, τοσ ειπσc' πσcίρνει; gvιx φσcσxόμyiλo j νη κιχθισε' ~πίθωσε με προσοχυι τον μπόγο του στυι δι πλσc χιχρέχλιχ. - ΦσcσxόμYIλo j lχιχμε περιφρονυιτιχιχ. 'Έλιχ Ιδώ, χιχφετζή' g. νιχ ρούμι! 'Ήπιε τδ ρούμι ρουφιιχ ρουψιιχ' τό xριxτoσσ~ πολλυιν ίiψι. στδ στόμσι του νιχ τό χιχρε!, χι lπειτιχ τδ c!φyjνε ~γάλιιx νιχ xσc' τε6σιίνει xιxt νιχ τοσ ζεστσιίνει τιχ σωθιχιχ. «Φιλήδονος;, συλλογίστυιχιχ, μεριχχλ ής...» - Τε δουλειιχ χιχνεις; j τδν ρώτυισιχ. _ΟΌλες τις; δουλειές;' τοσ ποδιχριοσ, τοσ χεριοσ, τοσ χεφιχλιοσ, δλες;. Αυτό μιiς lλειπε τώριχ XΙXL vi διιχλέγουμε. - Ποσ δούλευες τώρσc τελευτιχ!ιχ ; - Σ' lνιχ μετιχλλε!ο. ΕΙμιχι, νιχ ξέρεις;, ΧΙΧλός; μινιχμρος;' χιχτιχλιχ6ιχίνω ~πδ μέτιχλλιχ,6ρίσχω φιλόνιιχ, ~νoίγω γιχλιχρίες;, χιχτε6ιχενω στιχ ΠΥΙγάδιιχ, δε φο60σμιχι. Δούλευιχ ΧΙΧλά, lxιxvιx τον ιiρχιεργιχτyi, πιχριχπονο δεν ειχιχ' μιχ νά που δ διάολος; l6ιχλε την oυριi του. Τό περσισμένο Σσι66ιχτό6ριχδο ~ρθιx στό Χέφι, xιxt μιιχ xιxt δυό χινώ, 6ρΙσχω τδν 1διοχτήΤΥ) πού 'χε lρθει ΙχείνΥ) τυι μέρσι νιχ μιi;; Ιπιθεωρήσει χσιι τδν σπάζω στό ξύλο. - ΜιΧ γιιχτί j τε σοσ 'χιχμε j -Έμένιχ j τίποτιχ! ΜιΧ τεποτιχ, σοσ λέω! ΠρώΤΥ) φoριi τόν l- 6λεπιχ τόν c!νθρωπο. Mιiι;; μοιριχσε xιxt τσιγιiριx, δ χιχχομοίρυις. - Τότε λοι πόν j - Οδ, xιiθεσσcι xιxt ρωτιχς;! 'Έτσι μοσ Χάπνισε, 6ρε ιχδερφέ! 'Από τή; μυλωνοσς; τόν πισινδ ζyiτιiς; όρθογριχφίιχ. co πισινc.ς; τής; μυλωνοσς; εινιχι δ νοσς; τοσ ιχνθρώπου. ΕΙχιχ οιιχ6άσει πολλους; δρισμους τοίί νου του ιχνθρώπου' τουτος; μοίί φιiνyixε δ πιό xιxτσcπλyiχτιxό;, xιxt μου c!paaa. Κο! τιχςιχ τόν χιχινούριο σόντροφο- τό πρόσωπό του ~τιxν γεμιiτ:). ζάρες;, σχιχλισμένο, σιχριχχοτρυπυιμένο, σιχ νιχ τό 'χιχν φάει ti λιo6όρισc χι οε 6ροχές;. <Ένιχ ιiλλo πρόσωπο; f}στεριχ ιχπό λίγσc χρόνισc, μου 'χιχμε τυιν Ιδιιχ ΙντύπωσΥΙ, δουλεμένου, δυστυχισμένου ςόλου: τδ πρόσωπο του llιxvιxtt ΊστράτΥΙ. 24

25 - Kιxt 'tl lxel; o't~y μίoόγ~ ; Τρόψιμιχ ; ροσχιχ ; έργιχλείιχ ; Ό σόνψοψός μοι) σ-ήχωσε 'tou; ωμοuς, γέλιχσε. - Πολλα ψρόνιμος μοσ ψιχίνεσιχι, είπε, xιxt να με σuμπιχθιiς. ΧcXιδεψε με 'tιx μιχχριi σχληρχ 'tou OcXX'tuAιx 't~y μίο6γο. -'Όχι, πρόσ'tεσε εινιχι σιχντοόρι. - Σιχντοόρι! Πιχίζεις σιχντοόρ: ; - <Ότιχν με σψίξοuν οι ψτώχειες, γuρίζιι) 'tou; χιχψενέδες xιxt πιχίζω σιχντοόρι. 'fpιxyouoii> χι6λιχ xcx'tl πιχλιοuςχλέψτιχοuς σχοποός, μιχχεοονί'tιχοuς. Κι ίiστεριx 6γcXζω δίσχο νχ, 't0 σχοσψο 'tou'tov, χιχι μιχζεόω ΟεχcXρες. - πως σε λένε; -' Αλέξη Zopμπιi. Με λένε κιχι Τελέγριχφο, για vi με πειρχξοuν ποό 'μιχι μιχχριις μ:χχριις χ:χλόγερος x:xt πί'tιχ Υι χεψ:χλ-ή μοu. Μα οεν πιiνε να λένε! Με ψωνcxζοuν χιχί Taιxxιx'taouxιx, γιιχτι μια ψορα ποuλοuσιχ χολοχuθόσποροuς χ:χ60uρν'tισμένοuς;. Με λένε xιxt Περονόσπορο, ytιx'tt I5ΠΟι) πι:tω, λέει, 'ti χχνω μποόλ6ερη xιxt xoupvlιxx'tc5. 'Έχω χι ~λλ:x ίοιχρ:χτσοόχλι:χ, μα άλλη ωρ:χ... - Kιxt πως lμιχθες aιxv'torjp: ; -Έγω ήμουν etxoat ΧΡΟ'ιων. Σ' Ινιχ ίο:χνηγόρι τοσ χωρ:οσ μοu, πέρ,χ, o'tyj ρίζα: 'tou 'Όλυμποu, ιχχουσιχ για πρώτη ψορi σιχντοόρι. lllcxo'tyjxe Υι ιxvιxr;voyι μοu. ΤρεΤς μέρες lχ:χμιχ να 6cXλω μποuχια O'tG στόμα: μου. «1'( lχεις, μωρέ;» μοσ χχνε: δ π:χτέριχς μου, δ eeg," vi συχωρέσει 'tyjv ψυχ-ή του. «Έγω θέλω να μcxθω aιxvtoupt! - Μωρέ, δεν νψέπεσ:χ: ; Κα:τσί6ελο; εισ:χι; οργιχνιχ θα ίοιχίζεις; -Έγω θέλω να μχ&ω a:xvtou ρι!...» ΕΙχα: χομπόδεμιχ μεριχi πα:ριχδχχια:, για vi π:χντρευ τω, σαν lρθει Υι ωρα:. Πα:ιδί πρχμιχ, 6λέπεις, π:χλα:6ός, 't~ (Χι μα: l6ρα:ζε, ijθελιχ π:χντρί για δ έρ!φης! 'Έδωχα: 15, τι ειχ:χ χιχ: δεν ειχιχ, χι ιχγόριχσιχ εν:χ σιχντοόρι. Νχ, Ετοστο έδω τ.οιι 6λέπεις. "Εφυγιχ μ:χζί 'tou, πυιγ:χ στη ΣΙΧλονίχη, 6ρήΧΙΧ Ινιχ μερ:χ χλη Τοσρχο, τον Ρετσείο+ρέντη, το δχσχα:λο 'tou σα:ντουριοσ. lιέψ'tω στα πόδια: 'tou. «ΤΙ θέ,., μωρε ρωμιόπουλο ;» μοσ χχνει. «' Εγω ~έλω να μχθω a:xvto:jpl! -"Ε, χ:ιιι 25 γιιχτί μιχθέ; τ.έφτει;

26 στιχ πόδιιχ μου j - Γιιχτί δ~ν εχω πιχριχδει; νιχ σ~ πλερώσω! -'Έχειι; μεριχχι "(LcX aιxvtoupt j -'Έχω. -'Έ, κιχτσε, μωρέ, κι Ιγω δ~ θέλω πλερωμή!» 'Έχιχτσιχ μιχζί του Ινιχ χρόνο χι εμιχθιχ. Ό θεοι; ν' ά:γιιχσει τιχ χόχιχλιχ του - θιχ 'χει πιιi πεθιiνει. "Αν δ θεοι; Μζει στ~ν Πιxριiδεισo xιxl σκίιλουι;, ιiς 6ιiι.ει xιxl τον Pετσ~π'~φέντ"Y). Άπο τον χιχιρο που εμιχθα: σιχ', τοόρι, γίν"υ)χιχ ι!λλοι; ι!νθρωποι;. 'Ότα:ν εχω σεκλέτιιχ -η Bta:v μ~ ζορίσει fι φτώχειa:, πιχίζω σιχντοόρι χι &λιχφρώνω. 'Ότ:χ', πιχίζω, μοσ μιλοσν xa:l δεν &χοόω' χι ιiν &χοίισω, δεν μπι:j~ω νιχ μιλήσω. θέλω, θέλω, μιχ δεν μπι:jρω. - ΜιΧ για:τί, ΖορμπιΧ j -'Έ, σε6ντιχι;!. Ή πόρτα ι!νοιξε' fι 60υ~ τήι; θ:iλα;σσα;ι; μπήχε πιχλι στον χαφενέ, τιχ πόδια; χαί τιχ χέρια: τουρτοόρισα;ν. ΒολεόΤ"Υ)κα: πιο 6α;θιιΧ στυι γωνιιχ μου, τυλίχτ"υ)χα: στο πιχλτό μου, ενιωσα: ιχνιχπιχντεχ"υ) είιδαιμονίιχ. «Ποσ νιi πιχω j συλλογίστ"υ)κιχ' κιχλιχ ειμιχι Ιδω. Χρόνιιχ νιi 6αστιΧξει ~τoότ"y) fι στιγμή.» ΚοίτΙΧξΙΧ τον πιχριχξενο μουσιχφίρ"υ) μπροστιχ μου' το μιiτι του 'ήτιχν κιχρφωμένο ιχπιχνω μου' μιχρό, στρογγυλό, χιχτιχμιχυ' ρο' με Χόχχινει; φλε6ίτσει; στο &σπριχδι' ενιωθα, με τρυποσσε ΧΙΧί μ' εψαχνε &χόρtα;γο. - Λοιπόν j εχαμα' χι (jστεριχ j Ό ΖορμπιΧς σήχωσε πιχλι του, χοχαλιιχριχους ώμους. - Δ~ 6ιχριέσιχι! ειπε' μοσ δίνεις Ινιχ τσιγιiρo ; ΤοσΌωχιχ. ~E6γιxλε &πο το γιλέχο του τσιχχμιχχόπετριχ χιχί φιτίλι, ι!να;ψε. τσ: μιχτιιχ σο:.ι μισόχλεισιχν εδχιχριστ"υ)μένιχ. - ΠιχντρεόΤΥ)Χες j -'Άνθρωπος δεν είμαι j 'Άνθρωπος, πιχει νιi πεί στριχ66ς' επεσα χι ~γω μέ τιχ μοίίτριχ στο λιχκχο l5που επεσιχν χι of μπροστινοί μου. ΠιχντρείιΤ"Υ)χα. Πήριχ τυιν ΧΙΧΤΡΙΧΧίιλΙΧ. 'Έγινιχ νοιχοχίιρ"υ)ς;, εχτισα σπ:-τι' εκ:χμιχ πα:ιδιιχ. ΒιΧσιχνιχ. Mιi ιiς; ει ναι xιxλιi -το σιχν-τοίιρι. -'Έπa:ιζες; σπί-τι νιχ πιχ'/ ο! πίκρες κιχ-τω j -'Έ, μωρέ, πω; :γιχ:'fε-τιχι πως δέ', παίζεις; χιχνένα δρύιχνο. Τί 2ιί

27 '/:Χι χυτα: πού τσαμπουνιχς; Στο σπίτι ειναι σχοτουρει;, γυ,xίxc.ι, πχιδιά, τί θα :ριχμε, πω;; να: ντυθοωμε, τί θ' &πογίνου με; Κόλαση! Kc.ιΙ το σχντο:jρι θέλει κc.ιλη xc.ιρδιιx. 'Άμc.ι μου πει εμένc.ι ή γυνc.ιίxα μου περίσσιο Μγο, τί καρδια: θες νά 'χω "Ι;: '''Α <' s::', 'ζ να πc.ιι.. ω σc.ιντoυρι ; μχ τα Jtc.ιt<Jtc.ι πεινοον χαι νιc.ιoυρι ουν, xόπιc.ισε του λόγου σου να: πc.ιίζεις. ΤΟ σχντούρι θέλει να: συλλι:ιγ:έσc.ιι μoνάχc.ι σc.ιντoύρι - κxτάλc.ι6ες : Kc.ιτάλα6α πω;; δ ΖορμπΙΧ; Ετουτος εινχι δ άνθρωπος πού τ6σον καιρο τον ζητοciσχ κχ: δεν τον ε6ρισκα' μια: ζωντc.ιν-yι χαρδιά, gvct ζεστο λc.ιρύγγι, μια α:κατέργχστη μεγάλη ψυχή, πού &Χόμα δεν &:ραλοχόπηκε ιxjtq τη μάνα τη;, τη l'jjς. 'fί θα: τ:εί τέχνη, ερωτας τής δμορ:ρ:άς, ιχγνότητχ, πάθος - ~ εργάτης ετοοτος μο:] το ζεδιάλυνε με τα πιο ιχπλα &:νfιpώπινx λόγια. Κο[ ταζc.ι τα χέρια c.ιύτα πού κάτεχα'~ να: δουλεύουν τον κc.ισμα χαι το σχντούρι - γιομάτχ ρόζους καί χαρc.ιμάδες, πc.ιρxμopφωμένc.ι και νευρικά. ''Aνoιζc.ιν με προσοχη κc.ιί τρυφεράδc.ι, σα: νά 'γδυνc.ιν γυνχίκα, το σακούλι κι ε6γαλα'~ ενα πc.ι; λιο μc.ιγληνo σc.ιντο:jρι, με JtA'i'j!:Jo; κ6ρδες, με προύντζινα κc.ι Ι ψιλντισένιc.ι στoλίδιc.ι κχί με μιαν κ6χκινη μετc.ιζωτy; φoύντc.ι στυ;ν ιxκρc.ι. τα: χοντρα δάχτυλχ το χάδεψc.ιν δλο, &ργά, πc.ιθητιχιχ, σα: να: χάδευαν γυνc.ιίκx. Κι υστερχ πάλι το τύλιζc.ιν, δπως τυλίγουμε α:γc.ιπημέ'~o σωμα μ-η μιχς κρυώσει. - Αυτο είναι! μουρμο:jρισε με στοργ-υι και το ιχπίθωσε πάλι 7tPOaExtLXcX στ-ην xc.ιρέκλc.ι. οε θχλασσινοί σχουντρο:]σχ'ι τώρχ τα πoτήριc.ι τους, εμπηχνχν τα γέλιc.ι. 'Ένχς xt:jotyjae χx~ευτικα τ-ην πλάτη του κc.ιπεταν Λεμονjj. -''Ε, σε πψ πέντε κι g,lx, XX7tEtιXy Λεμονή, πες την ιχλήfιειx! Ό θεος ζέρει τί λ~xμπάδες ετχζες στον Άι-Nικ6λc.ι! Ό χαπετάνιος ζάρωσε τ' αγκχθωτά του :pρύδιc.ι. - Μωρέ, σάς ~ρχίζoυμαι, πxιδ~ά, μά τη Hλc.ισσc.ι, δτχν ειδc.ι tq X:ipo μπροστά μου, μήτε IIανx'(~α συλλoγίστηxc.ι μήτε 'Αι-Νικόλα! Γύρισχ χχτα τ-υι'ι Ko:JAoupYJ, Ι:ιυμήθηκα τη γυ- 27

28 να:ιχιχ μου ΧΙΧί φώνιχξιχ: «''Ε μωρυι ΚιχτερΙνιχ, χιχί vi 'μουνιχ στο xρε6~τι σου!». 'Έσχιχσιχν π~λι οε θιχλιχσδινοί στα: γέλιιχ' γέλιχσε χι δ χιχ. πετα:ν ΛεμOν~tϊ. - Μωρέ, τι θεριό Ύιχι δ &νθpωπotϊ! ειπε. Στέχετιχι δ ιxρχ~γ' γελος d:πο π~νω του με το σπιχθι, μα: δ νους του ΙχεΤ, oι~νιx! 01) να: χιχθετ, δ ξετσιπωτος! Χ τόπησε τα: πιxλιxμ~xιιx. - Kιxφετζ~, φώνιχξε, φέρε να: xεp~σειtϊ τα: πιxιoι~! Ό Zopμπιi~ ειχε στ~σει τυιν ιχυτοόχλα: του χι d:φουχρ~' ζουντιχν. Στp~φηxε, χοιτιχξε τoυtϊ θιxλιxσσινoόtϊ, σστεριχ Ιμένα:. - Που «ΙχεΤ» ; ρώτησε. ΤΙ λέει ιxυτόtϊ; Μα: ξα:ψνιχα: μπ1jχε στο νόημα:, τιν~χτηxε. - Μωρέ, μtφ~60! lχιχμε με θιχμιχσμό. Αυτοί οι θα:λιχσσινοί ξέρουν το μυστιχό' γιιχτί πιχλεόουν μιxθεtϊ μέριχ νόχτα: με το {j~νιχτο. Κοόνησε ΤΥΙ χεροόχλιχ του στον d:yipιx. - ''Ας εινιχι, ει πε' &λλου πιxπιi τρoπ~pι ιχυτό... Atϊ Ιρθουμε στ:χ Oι'l(~ μιχς : Να: ΧΙΧθΙσω; να: φόγω ; Π~pε d:πόφιχση. - Zopμπιi, ειπιχ χιχί με 6ια:tϊ xpα:τ~θηxιx να: μυιν τον ιxρπ~ξω d:πο το χέρι, Zopμπιi, σόμφωνοι' θ~, ρθεις μιχζι μου. 'Έχω λιγνιτη στυιν Kp~τη, θα: Ιπιστα:τεΤς τoυtϊ Ιpγ~τεtϊ. Το 6p~oυ θα: ξιχπλώνουμε οε ουό μιxtϊ στυιν d:μμουοια: - γυνιχ(χιχ, πιxιoι~, σχυλια: οεν Ιχω - θα: τρ/ί)με χιχί θιi πινουμε μα:ζι Κι σστεριχ θα: ΠIXΙζειtϊ σιχντοόρι. -"Αν lχω Χέφι, d:xootϊ; C2v Ιχω κέφι. Να: σου οουλεόω δσ~ θέtϊ' σxλ~60ς σου! Μα: το σιχντοόρι εινιχι &λλο πρ~μιx. ΕΙνιχι θεριό, θέλει λευτεpι~. "Αν lχω κέφι, θα: πιχιζω' θα: τριχ'(ουο/ί) χιόλα:. Κα:ί θα: χορεόω το ζεϊμπέχικο, το χα:σ~πιxo. τον πεντoζ~λη - μα: πρέπει, ξεχομμένιχ πιxζ~ριιx! ν~ 'χω κέφι. Πα: στριχοί λογα:ρια:σμοι' ιiν με ζop(σειtϊ, μ' lχιxσιtϊ. Σ' α:υτα: τα: π~μιxτιx, πρέπει να: ξέpιιtϊ, ειμιχι &νθρωπotϊ. -'Άνθpωπ~tϊ; Τι θες να: πετtϊ; - N~, λεότερotϊ. 28

29 - Κ:χφετζf], φώνα;ςα;,!να; ρούμι ιix6μα;! - Δυο ρούμια;! πετiχτyjχε δ Zoρμπά~. θιi πιετ~ χα;ι ΤCίϋ λόγο:) σου, νιi τσουγχρίσουμε. Φ:χσΧ6μYjλο με ρούμι συμπεθεριο ~έν χιχνουν' θιi πιετ~ χιχι τοσ λόγου σου ρούμι. Γιιi νιi πιιχσει τ~ συμπεθεριό. Σχοuντρf]ςα;με τιi ΠΟΤYjριΧχια; μα;~' ειχε πιιi xιxλιi ςyjμερώ σει. Το 6α;π6ρι σφύριζε. 7Ηρθε δ 6α;ρχιΧΡYjς που μοσ ειχε πιχει τίς 6α;λΙτσει;; στο 6α;πόρι, μοσ 'γνεψε. ΣYjΧώθYjΧΙΧ' ΙΙγγιςα; τον ώμο τοσ ΖορμΠά. - Πάμε, ειπα;' στ'lsνομα; τοσ θεοσ! - Κα;Ι τοσ οια;6όλου! συμπλf]ρωσε Υ}συχα; δ Ζορμπάι;;. ΥΕσχυψε, π'ijρε πα;ριχμιχσχα;λα; το σιχντούρι, ΙΙνοιςε τυιν πόρο τχ χα;ι 6γήχε πρωτo~. 29

30 ΑΛΑΣΣΑ, ΧΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΗ farka, ΦΩΤΟΛοrσμέν" νrισιά, δι:xψcι:νo r:έπλο ά:πο ψιλύ) 6?OΧOόλcι: που Θ εντuνε τ~ν ά:θάνcι:τt) γόμνι(% τής ΈλΗΟ(%ς. Χ(%ρα: στον άνθρω.. ο, σuλλογιζουμcι:ι, που άζιώθtjκε, ΠΡΟΤΟίί πεθάνει, ν' άρμενισει το Alγcι:Τo. Πολλες χcι:pες εχει δ κόσμος Ετοίίτος; - γυνcι:iκες, φροίίτα., Ιδέες' μα; νά 'νcι:ι χινόπωρο τρυψερο κlχι να; σκίζεις το πέλα;ο ΕΤΟίίΤΟ, μουρμουριζοντ"ς τ' O'loμcι: τοίί κάθε νψnοίί, θcι:ppώ δεν όπάρχει XCΙ:Pα: που να: 6υθΙζει πεp~σσότεpo τ~ν 'Κιχρδιά; τοίί ά:νθρώπου στ~ν Πcι:pάδεισo. llo'jeevi ά:λλοσ δε μετ(xτoπιζεσ.:x~ τόσο γcι:λtjvα; κcι:ι πιο άνετ" άπο τυιν &λήθει(χ στ ο'ιεφο' τα: σόνορ" ιχρα;ιώνουν κ"ι τα; κlχτ:χ?τ~1χ κα;ι του πιο σ,,?:χ61χ;'.ου κcι:pcι:6ιoίί πετοίίν 6λcι:στoυς κlχι στα;φόλια;' :Χλήθεια;, Ζοώ, 'jτ~,i Έλλάδ", το θάμcι: εινα;ι ι5 σίγoυpo~ άνθος 'tij.; ιχνάγκη;. Κ"Τα: το μεσημέρι iι 6ροχη ειχε στιχμα;τήσε~, εσκισε ~ η λιo~ τα: σόννεφα; κcι:ι.. ρό6ιχλε δροσερός, τρυφερό,;, ν~ολοuσμ.ένος κα;! κιχνάκιζε με τις άχτιδες του τ' ά:γlχπημένα; νερά; χlx~ χώμ"τιχ. Στέκουμουν στην πλώριχ κlχ! περ~χα;ίpoυμoυν, ως 'tijν ~XP:l τοίί ουριχνοθάλ"σσου, το θάμα;' κ~: μέσα; στο 6(%π6ρι ΟΙ τε,ρα; πέριχτοι Ρωμιοί, τα: μάτι" τ' ~ρr.iχχτικά, τα Ψιλικα;τζ:δικα. μuιχλά, οι μικροπολιτικοι κιχ6υάδες, ενcι: ξεκοuροισμένι:ι r::,i '10, τιμιες φιχρμα;κερες κυράτσες, μ-:;,χθηρή, μονότονη έ r;:χρχ~ώ ΤΙΚΥΙ μιζέρια;. ΣοΟ ερχότιχν να πι:xσει~ το 6:xr:6pt ir:q tl; δυο άκρες, να: το 60υτ'ήξεις στυι θ:xλcι:σσcι:, να: τ ~ τινάξει; κlχη κιxλιi, να: φύγουν δλα; τα: ζων'iχ',ά r.?u το μολεur:ιuν - &vijr-g/ 30

31 ΠQ:, ποντίκια:, κορέοι - κα:ί vci το aveotiaetιo πιχλι cxπtxνω atci κuμα:τα:, άδεια:νο κα:! φρεσκοπλυμένο. ΚιΧποτε π ιχλ ι συμπόνια: με κυρίέυε' μι:i συμπόνια: βoυoικ~, xpuιx, aci συμ πέρα:σμα: άπο πολuπλοχοuς μετα:φυσικους συλλογισμοuς. Συμπόνιιχ δχι ytci τους aνθρώποuς μονtxχιχ πιχρci κα:! ytci τον κόσμο άλιχκερο που πα,λεuει, ψωνιχζει, χλιχίει, ΙλπΙζε: κα:! δέ βλέπει πως l5λα: εινα,ι ψιχντα,σμιχγορίιχ του Τίποτα,. Συμπόνια: ytci τους Ρωμ:ους χιχ! ytci το βα:πόρι κιχ! ytci τ~ θιχλιχσσιχ κα:! y:ci μένιχ κιχ! y:ci τ~ν Ιπιχείρηση του λιγνίτυ) χα:ί γιli το χερόγριχφο του «Bouoιx», γιli l5λιχ ιτουτιχ τιχ μιi' τα:ια: συμπλέγμιχτιχ άπο!σχιο χιχί φως, που μιιχ στιγμ~ άνιχστιχτώνουν κιχί μολεuοuν τον akpιx. Κοίτιχζα: το Ζορμπά άνιχκερωμένο ά;πο τη θιiλιχσσα:,νά χουρ' νιχζει κα:τσουφιιχσμένος άπχνω σε μι:iν xouaouριx σχοινιιχ στ~~ Τολώρη. Μυρίζουντιχν ~νιχ λεμόνι, τέντωνε τ~ν ιxijtouxaιx του, άκουγε τους ΙπιβιΧτες νιχ πιχνουντιχι δ ~νιχς γιιχ το βιχσιλιιχ, δ άλλος γιιχ τό Βενιζέλο. Κουνουσε τ~ν κεφιχλιχ του, lφτuνε. - Πα:λιχιιΧ πολιτέμιχτιχ! μοuρμοuριζε με κιχτιχψρόνιιχ' δεν ντρέ r.quytιxt! - 'fί θιχ πεί: πιχλιχιιχ πολι τέμιχτα" Ζορμπά; - ΝιΧ, l5λιχ ιτουτιχ: βιχσιλιχδες, δημοκριχτίες, βουλευτές, μιχ σκα:ριχλίκια,! Στο νου του Ζορμπά τιχ auyxρovιx ειχιχν κιχτιχντ~σει πιχμ' π iλα,ι α:, τόσο τιχ 'χε κιόλα: μέσα: του ξεπερχσει. Σίγουρα: μέσα: του δ τηλέγριχφος κιχ! το 6α:πόρι χ: δ σιδερόδρομος κι ij τρεχοuμενη ήθικ~ κι fι πιχψίδ:ι: κι fι θρφκεία: θci φιχντιχζιχν π:ι:λα:ιιχ πολιτέμιχτιχ. Πολυ πιο Ύp~γoρα, άπο τον χάσμο προ' χωρουσε fι Ψυx~ του. Σοuρα:uλιζα:ν τli σκοινιli at:i κα:τχρτια" τ' άκρογιιχλιιχ χό ρευα:ν, οε γυνα:ίκες ειχιχν γίνει κίτρινες σιiν το φλουρι ΕΙχιχν πα:ριχδώσει τ' άρμιχτα: - φκια:σίδια" φουρκέτες, χτενιχχιιχ - τιχ χείλιιχ τους ειχιχν άσπρίσει, t:i vux:x τους μπλιi6ισιxν. MxoYj' σα:ν οε κα,ριχκχξες, lπεσιχν t:i ξένα, φτερli -κορδελίτσες, ψεu τ:κιχ ιpρuotιx, ψεuτtκες tλιές, στηθοπχ'/ιχ - κι ltat που τις l 31

32 6λεπες στιi πρόθυρ(.ιc τοσ -Ιμετοσ,Ενιωθες 2'Y)Ol(.IC X(.ICi μεγάλη συμπόνι(.ιc. Κιτρίνισε κι δ Zoρμπ~ς, πριχσίνισε, το α:στριχφτερό του μάτι θόλωσε. Μονάχα, κιχτιχ το δειλινό, το μάτι του Επαιξε,ί.πλωσε το χέρι χαι μοσ 'δειξε δυο μεγάλιχ δελφίνια που Π'ΥΙ δ:;σσαν χαί παρά6γιχινιχν με το 6ιχπόρι. - Δελφίνια! Εχαμε χιχρούμενος. Τότε γιιi πρώτη φoριi πi'jρε το μάτι μου πως δ δείχτ'υ)ς τοσ ιχριστερου χεριου του Υίτιχν χομμένος xoντιi &ς τυι μέση. - Τί έπαθε το δάχτυλό σου, Zoρμπ~ ; φώνιχξα. - Τίποτιχ! ιχποχρίθ'υ)κε, πειρ(.ιcγμένος που δε χάρ'υ)χα lισο Ε- πρεπε γιιi τιi δελφίνιιχ. - Σοσ το ni'jpe κιxμιιi μ'υ)χιχντι ; έπέμεινιχ. - Τι μ'υ)χιχνυι χάθεσαι χιχί λές; Τό "ΧΟψ(.ΙC μονιχχός μου! - Μονιχχός σου; Γιατί; - Ποσ νιi χιχτιχλιχ6εις έλ6γου σο:.ι, α:φεντικό! είπε σ'υ)κώνονt(.icc;; τους ώμους. Σου είπα πως δλες τίς τέχνες τίς πέριχσιχ. Μια: ψορα: το λοι πον lxιxvιx χιχί τ~ν χιχνιχτιχ. την ιxyιxnouq('ic τυιν τέχνη ΙΧδτη σιiν παλαεό~. Ξέρεις τί θιi πετ νιi πιάνεις ι νιχ σ6ωλο λάσπ7j 'Καί νιi Χάνεις Δ, τι θές; Φρρρ! δ τροχός, κι ~ λάσπ'υ) στρουφο"(υρίζει σιχ δαιμονισμέν'υ), χιχι συ απο πιχνω t7jc;; ΧΙΧί λές: θα: χιχμω χανάτι, θιi κάμω πιάτο, θα: Χάμω λυχνάρι, θιχ χάμω διάολο! AδΤ~ θιi πετ νά "σιχι άνθρωπος, σο(ί λέω: "ΕλευτερίΙΧ! Είχε ξεχάσει τη θάλ(.ιc(jσιχ, GE ο:χ"(χιχνε πια: το λεμόνι,";.) μάτι του ξεθόλωσε. - Λοιπόν; ρώτ7joιχ χιχι το δάχτυλο; - Νά, μ" έμπόδιζε στον τροχό έμπιχινε στ-η μέσ'υ) χιχί μου χιχλοσσε τα: σχέδιιχ. <ΆΡΠΙΧξ(.ΙC λοιπgν χι έγω μιιi μέριχ το σκεπάρνι... - ΚΙΧί δεν πόνεσες ; - Πως δεν πόνεσιχ; Κουτσούρι εlμ(.ιcι ; "Άνθρωπος είμιχι, πόνεσιχ. Mιi μ" έμπ6διζε, σοσ λέω, στ-η Ι;;ουλειά μο:.ι Χόψ" το λοιπόν! Ό ήλιος έπεσε, fι θάλιχσσιχ κάλμ:χρε λίγο, σκόρπισαν τα: 32

33 σόννεψιχ. ' Ο 'Α ποσπερί Τ'Υ/ς xouooijytae στόν ουριχνό. Κοί τlxξ~ ΤΥΙ ΙΗλlχσσlχ, κοίτιχξιχ τόν Cιυρ~νό, επεσιχ σε λογισμοός... "Ετσι ν' a:ί~πιiι;, νιi πιχ:ρνειι; τό σκεπ:χρνι, νιi πoνιiς κlχί νιi κ66εις... Mιi εκρuψιχ τυι συγκίνφή μοu. - Κιχκο σόστ'υ/μlχ lχδτό, Zoρμπιi! ε ί πιχ γελώντιχι;. "Ομοιιχ χι Ινιχς άσκ'υ/τυιι; μιιi ψορ3., λεν τιi συνlxξιίρι~, είοε μιιi γυνlχίκlχ, σκ~ντlxλίστ'y/κε, πηρε ενιχ μπlχλ τιi Tc,y ΚlΧκό του τδν κ~ιρ6! μοσ 'κοψε τυιν κoυ6έντ~ δ Ζορμπιiι;, που μιίντεψε τί θι:i 'λεγιχ. Αυτό νιi κόψει! νιi χιχθει δ κουτεντέι;! Mιi ιχυτό το 6λΟΎ'Υ)μένο ποτε οεν εμποοιζει... - Πως! επέμεινlχ εμποδίζει, κ~ί πολυ μιίλιστιχ. - Σε τί; - Nιi μπεις στή 6IXatAELIX των ουριχνων. 'Ο Zoρμπιiι; με λοξοκοίτlχξε ΚΟΡΟ ίοευτικιί. - Mιi ΙΧδτό, είπε, κουτέ, είνιχι τό κλειοί τής 1IIXρι:ioεισoς! Σήκωσε τό κεψι:iλι, με κοίτιχξε XIXAiX, σιi νιi 'θελε νιi ξεκρίνει τί Ιοέlχν Ιχω γιιi μέλλουσει; ζωει; κιχί 6lχσιλεΤει; των ουριχνων κlχ! γυνιχ!κες κ~ί πlχπιχοες μιi ψlχίνετlχι οεν μπόρεσε νιi xlxtlxhoεt πoλλιi πριiμlxτlx κlχι κοόν'υ/σε με περίσκεψ'υ/ την γκρίζιχ σlχρlχκοψlχγωμέν'υ/ κεψιxλ~. - Σlχκlχτεμένοι δεν μπlχίνοuν στυιν ΠlχριΧοεισο! είπε κιχί σώπιχσε. ΞιΧπλωσlχ στήν κιχμπίνιχ μου, πήριχ EYIX 6ί6λίο, δ Boόδ~ς xu- 6ερνοσσε a:χόμιχ τις Ιγνοιες μου διιχ6ιχσιχ το «Διάλογο Βούδα; κιχ! Βοσκοσ», που τιi τελευτ~τιx ετοστιχ χρόνιιχ γέμιζε το στη θος μου ειρήνη κι a:aqjixaetlx. «'Ο Βοσκός: - Το ψιχ"ι μοu ψήθηκε, άρμεξlχ τα: πρό6ιχτά μου μlχντlχλωμένο το κιχλύ6ι μου, a:νιχμμέν'υ/ ~ ψωτιά μοu κιχ! σύ,6ρέχε δσο θές,οδρlχνέ μου!»'0 Βοόδιχς: - Δεν lχω a:vixyx'y/ πια: a:rto ψlxγιιi κιχι γιχλιχτιχ οι άνεμοι είνιχι το κιχλμι μου, lσ6ησε ~ ψωτιιχ μου κlχ! σό, ορέχε δσο θέι;, οδρlχνέ μου!

34 »'0 ΒοσΧ6ι;: -'Έχω 668ι~, έχω γελιχδει;, lχω λι6η:χ ί:χ' τρογονιχχ χι lν~ τοιορο ποιι ΠYjοiει τίι; yeai8e' μι;;υ' χα: σ~, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!»'0 Βοόοοιι; : - Δεν Ιχω ~δι~ μ-ήτε γελ:χοει;' δεν lχω λ:6χ ο διοι. Δεν Ιχω τιποτιχ. Δε φο600μιχι τιποτιχ' χιχ! σό,6ρέχε δσo:j θέι;, ούριχνέ μου!»'0 Βo:Jσχ6ι;: -'Έχω μιιχ 60aXo:Jr.:otJAoι ύπιχχουυ) x~ί πιστ-ή' χρ6νιιχ τώροι γυνοιιχιχ μου, x~ί χ~ίpoυμ~ι νιi ποιιζω μ~ζί ΤΥϊ; "'ή νόχτ~' χοι! σό, 6ρέχε δσο θέι;, ι;;ύροινέ μου!»'0 Βι;;όδοιι;: -'Έχω μιiν ψυχ'ή ύπιχχουυ) χοι! λεότερυ( χρό νιοι τώροι "'ή γυμνίζω χοι! τ'ή μιχθοιίνω νιi πιχιζει μ~ζι μι;;υ' X~! σό, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!» Μιλουσοιν liχ6μσι οι δυο έτι;;υτει; φωνέι;, κι δ (ίπνος με r.:ij' ρε. ' Αγέρσιι; πάλι ε~χε συικωιιετ, κ::χ! σπουσ::χν στο XPo:JuaΤXA' λένιο φενεστρίνι τιχ xόμoιτ~. Δι%νευ:ι:, μισο στέρεο" μι σο iv% ριοι; κοιπν6ι;, ά:νίμεσιχ ϋπνου κ~! ξόπνου. Τ! κόμ~τ~ ε~χ~ν γι νει φι;;ypτoόν~ δυνοιτ-ή, τιχ λι6%διοι 60όλ:oιξ~ν, πνιγyικ~ν τχ 66 διιχ, οι γεηδει;, δ τοιοροι;. Π Τιρε δ άνεμο; τυι στέγυ) του x~o Au6Lo:JU, la6yjqe ~ φωτιά, laupe φων'ή ~ γυν~ίx~ χοι! σωριιχ ο στυιχε νεκρ-γι μέσσι στ'ή λ:χσπυι. Κι δ Βοσχοι; χ(νυισε το Op'i'jVIj, φώνχζε, δε" άκουγοι τί ηεγε, φώνοιζε, κι έγω γλιστροοσ:ι δλο κ~! πιο 6~θιx στον ϋπνο, ΧΥΤιΧ, σχν ψ%ρι στ'ή θ:χλοισσ:ι. 'Όταν ξόπνυισσι, ξυϊμερώματσι, το μέυ:χ ιχρχοντον-ήσι άπλώνι;;υν' τ:ιν δεζ% μσι.; X~Xo:JtP%xaAO, περ-ή'fjσινο, κσι! τιχ 6o:Juvιi ixyo:jye λι;;υσχν ε1ρ'r)νεμέν~ στον πρωινδν YjALo. Ή θ:xλ:ισσ~ χοχηκ: ζε Υύρχ μ~; μπλε λουλχκι%. 'Ο Ζo:Jρμπ:iι;, τυλι γμένo:jς σε χοντρ'ή xoι'fjetti χι;;υ6έρτσι, κι;;l τ~ζε ix6pt::xy~ τ'ήν Kpoήt'r). ΊΌ μ%τι to:ju πετουσε ιχπο το 6Iju νο στον κάμπο κι lπειτ::χ τρ:ι6ι6ταν γιαλο Υι::χλό έρευνώντσις. Σiν δλ!χ τιχ χώμ!χτα έτουτ:ι νχ του i)tixv γνώριμα κιχ! τώρα χα:ίρουντιχν νιi ξαναπερπα:τχει ιχπάνω τι;;υι; με το νοο to:ju. Ζύγωσα, άγυιξιχ τον ώμι;; 'to:ju Ζι;;ρμπ:Χ. 34

35 - Σίγοuρχ δεν εινχι 1, ί.ρώτr, ~opιx που Ιρχεσχι στυιν ΚρΥιτη, Ζορμπli! ειπχ' τ~ν χ?:τχζει.; σιχν ΠιΖλιιΧ :ριλεν.χο%. Ό Ζορμπli; χxσμoυpγήfιη 6:χριεστισμένο;' δέν elxe xx&~' λου χέφι νιχ πιιίσει χου6έντ%. Γέλιχσιχ. - Βιχριέ σιχι."ιi μιλήσει;, Ζ?ρμπli ; - Δε 6lχριέμιχι, &:ρεντιχό, &:πoxpίθrιχε' μιi ~υ'1x?λεό?υμx:. - Δυσxoλε~εσx: ; Δεν ά:π?χρίθηχ; ευτ~;. ' Apy~συρ; πcίλι τυί μσιτ:cί του στ' ά:χρογιιίλιχ' ειχε χ?ιμyjfιεί στ~ χ:χτiστρωμιχ, xιxt τιi γχρ:ζχ xιxτσιxpιi μιxλλιcί του ΙστΧζ:χν SPIjOOUAιx. <Όλε; οι 6ιΖθιε; ζcίρε; στιχ μ.ιχγουη tljij, στο π-ηυοόνι χιχι στο λιχιμο tfωτίστ-ηχιχν (Ί)~ το 6υθ6, τώρ% π?υ ειχε πέσει ά:πιiνω του; δ ~λιo;. Tιi χείλι% tlj!) τέλ?ς, χ?ντρχ, χρεμιxστιi σιχν τρcίyoυ, χουνήθ-ηχιχν. - Δυσχολεόουμιχι ν' ά:νοίξω το πρωι το στόμχ νιi μιλfισω, ειπε' δυσχολεόουμιχι, xιxt νιi με συμπιχθliς. Σώπιχσε χιχι xιipφωσε πiλι το στρ?γυυλδ μ.χτι at1jv Κρήτ-η. Το χουδοίινι χτίιr.yjσε γιιχ τον ί.ρωινο χιχφέ. "Αρχισιχν νιi ξετρυπώνουν ά:πο τις χιχμπίνες τσιχλιχχωμένε; χλωροr.ρcίσινε; φχτσες' Υυνιχίχες με χρεμιίμεν?υ; έτοιμόρροπους Χότσουι;; στρχτ.χριζιχν τ ρε χλίζσντιχι;; ιxπ~ ΤΡιΖπέζι σε τριχπέζι,μίιριζιχν Ιμετο χχι χολ6νιιχ χιχι το μχτ: τ?υ; ειχε θ.jλώσει τρομιζυμένο χι ~λί&ι? Ό Ζορμπάς, χ:χθο~μενιjς ά:ντιχρό μ?υ, ρου:ροϋσε με ζωιχυι ιχνιχγ.χλλι:χσυ) τ~ν χχ:ρέ τ?υ. 'Άλειψε το ψωμί του 6?ίιτυρο xιxl μέλι, lτρωε. "Α'ιοιξε, μέρωσε το τ:ρ6σωπό του, το στόμιχ του yλt)xιxνε. Ί'δν χρυ:ροχχμχρωνχ νχ ξειιηχιχρώνει ά:γιiλιιx &Υ:Χλι:χ ιχπο τον i)r.yo xιzl tyj σιωπυ; χχ( vi μτ:ιρμπιλεζουν ti μχτιχ του. 'Άνιχψε lνιχ τσιγχρο, ροόψυιξε με λαχτχρ:χ, ξετουλοόπωσχν τιχ μιχλλιιχριί του ρουθοόνιιζ γιχλάζιο'jς χ:χπνοίι;. Λόγισε το δεει του πδδι x:xl xιiθισε ιχπ:χνω' 60λείιτ-ηχε ιχνχτολίτιχ:χ, μποροσσε τώριχ νιχ μιλήσει. Μίλφε. - ''Αν εινιχι ~ "ρώτ-η tf?pi που lρχουμ:χ: σττιν Κρήτ-η; ιip- 35

36 χισε, μισόχλεισε τα μάτιιχ χι ιiγνxντεψε πέριχ, ιχπο το π~ρx &υρο, τον ΨτιλορεΙττι πc;ιι στfιcχfτάλιζε. 'Όχι, δεν είνιχι 11 πρώττι φορά. Τό '96 έγω ήμουν ΙΙνΤΡΙΧζ ξετελεμένος;. T~ "'(ένιιχ μου χιχ! τιχ μιχλλιιχ είχιχν το aλyίθιγό tc;ur; χριϊψιχ, μ:χορο χιχριχμπογιά. Είχιχ τριάντιχ δυο δ6ντιιχ, χι οτιχν μεθοοσιχ Ιτρωγιχ 'tl)ur; μεζέδες; χι σστεριχ Ιτρωγιχ χιχ! το πιάτο ποu είχε 'ti)u!; μεζέδες;. Κι Ισιιχ Τσιιχ δ διάολοι; τό 'φερε χι έχείντι τυιν έποχυι στιχώθηχε πάλι Υι Κρήτ:η.»'Έχιχνιχ τότε τον πριχμιχτευτή. Γόριζιχ ΙX:tO χωριο σε χωριο στυι ΜιχχεδονΙιχ, πουλοο":χ ψιλιχιχ χι Ιπιχιρνιχ, ιiντίς; γιιχ πλερωμή, τυρί, μιχλλί, 60ότυρο, χουνέλιιχ, xιxλιxμπόxι,τ~ μετιχπουλοοσιχ χιχί xέρ~ιζιx διπλά. τη νόχτιχ, σε 15ποιο χωριο 6ριχδιάζουμουν, ήξεριχ σε ποιο σπίτι νιχ χl)νέψω - IttXyta μια χήριχ πονόψυχη, ιχς; είνιχι χαλά! 6ρίσχετιχι στό xtx&e χωριό. 'Έδινιχ το λοιπόν μιαν χου6ιχριστριχ 'Jj μιιχν τσατσάριχ 'Jj lvιx φιχχιόλι, μιχυρο έξιχιτίιχι; του μιχχιχρίτη, χιχ! χοιμόμουνιχ μιχζι τηι;. Φτήνιιχ!» Φτήνιιχ, ιχφεντιχό, ζωυι χιχρισάμενη. M~ ytx σου δ δι~oλoι;, χιχί πιάνει πάλι το τουφέχι Υι KrTιtYI. «Φτοό, ιχνtxθεμιχ τ"ή μοίρα; μου, ειπιχ' ιχυτυ) Υι Κρήτη δε θα μιiς; ιiφήσει τέλοι; πάντων ήσυχους;;» Πιχράτφιχ τίς; χου6α;ρίστρες; χιχί τίς; χήρες;, πi'jριχ lvιx τουφέχι, Ισμιξιχ με τοιις; ΙΙλλουζ ρέμπελους; χα! τριχ- 6ήξιχμε γιατυιν Κρήττι. Ό Zoρμπιiς; σώπιχσε. Περνοόσ::ψε τώρα; ενιχ yupl)yttiat ιχμμουδερό, ήσυχο, τιχ χόμιχτιχ Ιμπιx~νιxν χι ιχπλώνουντα;ν στον Χόρφο του χωρίς; νιχ σπάσουν χι ιχπίθωνιχν μονάχιχ λίγους ιiφρoιις; δλόγυρα; στον ciμμο. τα σόννεφα είχαν σχορπίσει, lλιxμπε δ ήλιος; χι "rι ciyptιx Κρήτη χιχμογελουσε ειρηνεμένη. Ό Zoρμπιiς; στράφτιχε χιχ! με χόχεψε χοροί"δευτιχά. - Έλόγου σου θοφρε!ι;, ιiφεντιxό, πως; θα χιχθίσω τώριχ να σοο ιiρσιδιcxσω πόσιχ τοόρχιχιχ χεφάλιιχ Ιχοψιχ ΧΙΧί πόσα τοόρχιχιχ ιχυτιιχ ΙΟαλιχ στο σπιρτο - χιχθως; το συντιθοονε στήν Κρήττι... Βγάλ' το ιχπ' το νου σου' 6ιχριέμιχr, ντρέπουμιχι. Τι ytx Ύιχι αιιτυ) rι λόσσιχ, στοχάζουμαι τώρα ποιι Ι6σιλα γνώση, τι νιi Ύαι 36

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕΛΥΔΡΟΝ ΠΥΞ-ΛΑΞ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950 Αριθμός δίσκου: B-74184 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9979 Στα χρυσοστόλιστα παλάτια δυο μάτια λάμπουν σαν διαμάντια, σκλάβοι για κείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

συγκεκριμένη ψ αόριστη

συγκεκριμένη ψ αόριστη συγκεκριμένη ψ αόριστη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - όλοι ξέρουμε - θέλω (ή δε με πειράζει) να πω ακριβώς ποιος / τι Ο γιατρός δεν είναι εδώ. ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ > οριστικό άρθρο (ο, η, το) Ί δεν ξέρουμε όλοι Ί»»

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα