ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ"

Transcript

1

2

3 ΒΙΟΣ Ι(ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

4

5 ΝΙΙ(ΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΙΙΑ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1968

6

7 C 1{-Ολλές φορές πεl'jύμησα vrj γράψω το βίο και τή" U Ι πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, ένος Υέρου IΡΥάτη που πολύ άυάπησα. Σιή ζιιη7 μου, οι πιο μη'άλοι μου εύερυέτες σrά{}ηκα" τά ταξιδια και τά όνειρατα ιιπο τού, &νι'jρώποvς, ζωντανούς και πε{}αμένους, πολύ λίγοι βόηt'jησαν τον άυώ'α μου. 'Όμως, αν ήθελα νά ξεχωρισω ποιοι α:,,{}ρωποι άφηκαν βa{}ύτερα τ' άχνάρια του, στήν ψυχή μοι', ίσω, να ξεχύjριζα τρεϊ, τέσσερεις: το" 'Όμηρο, τον.\ιπέρξονα, το ΝΙτσε και 1'0 Ζορμπά. Ό πρώτο, στά{}ηκε Υια μένα το yαληvo κατάφωτο μάτι - σάν το δίσκο τον ηλιιιυ - πού φωτίζει μέ ι1πολυτρωτικιά λάμψη τά ;τάντα ό ltjπέρξονα, μέ άλάφρωσε άπο άλυτες φιλrισoφικές άυωνίες πού μέ τυραννουσαν στα πρώτα νιάτα ό.υιτσε με πλούτισε μέ και"ούριες άγω,'{ες και μ'έμαθε νά μετουσιώνω τή δυστυχία, τήν πίκρα, τήν άβ,βαιότητα σέ περηφάνια' κι ό Ζορμπάς μ'έμα{}ε ν'άυα:tώ τή ζωη και νά μή φοβουμαι το IΜνατο. -Αν ηταν στον κόσμον δλο σήμερα "ά διάλιυα ένα ψι'χικο όδηυό, «γκουρού,. δπω, τον λένε οι Ίντοί, «Γέροντα,. δπως τό,'ε λίνε οι καλόγεροι στο' Αγιονόρο" σίυουρα {}α διάλευα το Ζορμπα. Γιατl αύτος ειχε δ,τι χρειάζεται ένας καλαμαρας Υιά ),ά σω{)εί : τήν πρωτόγονη ματιά πού άδράχνει ψηλά{}ε σαϊηυτα τή {}ροφl7 της τή δημιιιυρυικιί, κάι'/ε πρωί &νανεούμε"η, ήφέλεια, να βλέπει άκατάπαυτα Υια πριύτη φορά τά πά"τfι ί

8 και "ά δι"ει παρi)ενιά στά αιώνια κα{}ημερι"ά στοιχεία - άγέρα, θάλασσα, φωτιά, γυναικα, ψωμ[ τή σιγουράδα τοίί χεριοίί, τή δροσερά δα της καρδιά" την παλικαριά νά κοροϊδεύει τή" rδια του τή" ψυχή,σά,,& "χε μέσα του μια δύ"αμη ά"ώτερη άπό τή" ψυχή, κα2 τέλο, τό l1γριο γάργαρο γέλιο άπό βαθια πηγή, βα{}ύτερη άπό τό σπλ&χ"ο τοίί άν{}ρώπου, πού ά"ατινάζουνταν άπολυτρωτικό στίς κρεσιμε, στιγμα, άπό τό γέρικο στη{}ος του Ζορμπά άνατινάζουνταν και μπορουσε "α γκρεμισει, και γκρέμιζε, όλους του, φράχτε, - ή{}ική, θρησκεια, πατριδα - πού l1σκωσε γύρα του δ κακομοερη, ό φοβητσιάρη, ό l1ν{}ρωπο, γιά νά κουτσοπορέψει άσφαλισμένα τή ζωούλα. "Ότα" συλλογεζουμαι μα τι θροφή τόσα χρό"ια μα τάιζα)' τα βιβλια κι οι δασκάλοι για νά χορτάσουν μιά λιμασμένη ψυχή και τι λιονταρίσ" μυαλό γιά θροφή μα τάισε δ Ζορμπά, σα λlγoυς μηνε" δύσκολα μπορώ "ά βαστάξω τήν όργή και τή θλίψη μου. Άπό μιά σύμπτωση πηγε ή ζωή μου χαμένη πολύ &ργά συ"απαντήθηκα μα τό «Γέροντα. τουτον '" ό, τι μπορoiiσε άκόμα μέσα μου "α σωθεί ηταν άσήμα"το. Ή μεγάλη στροφή, ή όλοκληρωτική άλλαγή τοίί μετώπου, ή «Ικπύρωσι,. κι ή «ά"ακαενισι,. δέν έγι"α". whrav πια παλύ ιιργά. Κι έτσι ό Ζορμπά" άντl "ά γινει Υια μένα ύψηλό, Ιπιταχτικό πρότυπο ζωης, ξέπεσε κι έγινε φιλολογικό, άλ[ μο"ο, θέμα γιά "α μου"τζαλώσω κάμποσες κόλλε, χαρτί. Τοίίτο τό θλιβερδ προ"όμιο, "α κάνεις τέχνη τή ζωή, κατα"τάει σέ πολλές σαρκοβόρε, ψυχέ, όλέθριο. ΓιατΙΙτσι, βρισκο"τα, διέξοδο τδ.;φοδρό πάθος, φεύγει άπό -ιό στηθος κι άλαφρώνει ή ψυχή, δα" πλαιιτάει πιά, δέ νιώ{}ει πια τήν ιι "άυκη κορμ2 μα κορμl νά παλέψει, ΙπεμβαΙνοντα, lj.μεσα στή ζωή και στή" πράξη - μά χα[ρεται καμαρώ"υ"τα, τό σφοδρό τη, τό πάθο, "a δαχτυλιδώνεται στό" ιιγέρα και "α σβή.,ει. Κι δχι μο"άχα χαιρεται παρ~ ει"αι και περήφα"η θαρρεί π"",, πραυματώ"ει [ργο {ιψηλό, τή" Ιφήμερη ά"α"τικατάστατη στιυμή - τη μό"η στό" άπίρα"το καιρό πού [χει 8

9 σάρκα κι αιμα - μετατρέποντάς τη τάχα σ" αιώνια. Κι έτσι d Ζορμπας, d Υιμάτοι; σάρκα και κόκααα, κατάντησε στα χέρια μου μεαάνι και χαρτι. ΧωρΙι; να τό θέαω, και μάαιστα θέαονται; τό άντιθιτο, κινησι άπό καιρό να κρυστααλώνεται μέσα μου d μύθος τοίί Ζορμπα. ''Δρχισι ~ μvστικη στό σπαάχνο κατερυασια στην άρχή μια μοι,σικη ταραχή, πυρετική ~ δονή και δυσφορια, σα να μπηκε μέσα στό αιμα μου Ινα ξένο σώμα και μάχουνταν d όρυανισμόι; μου να τό δαμάσει και να τό άφανίσιι, άφομοιώνοντάς το. Κι αρχισε Υύρα όπό τόν πυρήνα αύτόν να τρέχουν οι Αέξειι;, να τόν κυκλώνουν και να τόν θρέφουν σαν έμβρυο. Στερεώνουνταν οι θαμπωμένες {}ύμησες, άνέβαιναν οι βουαιαυμένες χαρές και πίκρες, μετατοπίζουνταν σε ΑλαφρότερονάΥέρα ~ ζωή, γίνουν ταν d Ζορμπας παραμύ{}ι. Δέν κάτεχα άκόμα τι μορφη να δώσω στό 'παραμύijι τούτο τού Ζορμπα: ρομάντσο, τραγούδι, πολύπλοκο φανταστικό διήγημα της Χαλιμας ~ στευνά, ξερά, να ξεσηκώσω τις κουβέντεςπού μοίί έκανε σ' Ινα άκρουιάλι της Κρήτης, σπου ζήσαμε, σκάβοντας για να βρούμε τάχα λιγνίτη. Ξέραμε καλα κι οι δυό πως ό πραχτικόι; αύτός σκοπός Ιίτανε στάχτη για τα μάτια τού κόσμου Ιμεί, βιαζόμαστε πότε να βασιλέψει ό ήλιος, να σκολάσουν οι lργάtες, να στρωfjoύμε οι δυό μας στην άμμουδιά, να φαμε τό χωριάτικο νόστιμο φαt μας, να πιούμε τό μπρούσκο κρητικό κρασι και ν" άρχίσουμε την κουβέντα. Έγώ, τις περισσότερες φορές, δέ μιλούσα τι να πεί Ινας cδιανοοvμενος» σ" [να δράκο i Τόν ακουγα να μοίί μιλάει για τό χωριό του στόν 'Όλυμπο, γ~α τα χιόνια, τούς λύκουι;, τούς κομιτατζηδες, την Άγια-Σοφιά, τό λιυνιτη, τό λευκόλιθο, τις γυναίκες, τό θεό, την πατριδα και τό θάνατοκαι ξάφνου, σταν πλαντοίίσι και πια δεν τόν χωροίίσαν τα λόγια, τινάζουνταν κι άρχιζε να χορεύιι. &πάνω, στα χοντρα χαλίκια τού γιαλού, Γέρος, όρfjόκορμος, κοκαα.ιάι!ης, με άνάγερτο κατα πίσω 9

10 τι'ι Κf'φάλι ι μα καταστρόγγυλα μικρά μάτια σά" πουλιου, χόρευε και σκλήριζε και χτυπooσε τις άδρές πατουσες στο γιαλο και πιτσίλιζε μέ ι'μλασσα το πρόσωπό μου. "Αν ακουγα τή φωνή του - όχι τή φωνή, τή" κρανγή του - ή ζωή μου {Μ 'χε πάρει άξίcι' t?d ζooσα μ' αιμα και σάρκα και κόκαλα Ο, τι τώρα χασισοπότικα στοχάζουμαι κι Ινεργώ μέ χαρτι και καλαμάρι. Μά Μ" τόλμησα. -Εβλεπα τό Ζορμπό. μεσά"υχτα νά χορεύει χλιμιντρίζοντας και νά μοϋ κράζει νά τι"αχτώ κι Ιγώ άπό τό βολικό καβούκι Tlj; φροi'ιμάδας καί Τιϊς συνήοεια; και νά φύγω γιά τά μευάλα ταξίδια μαζί του - κι έμενα ά σάλευτος, τουρτουρίζοντας. Πολλές φορές έχω Ι'τ!!απεί στή ζωή μου, γιατι έπιασα τι)ν ψιιχιί μου )'l1 μι}ν τολμάει "ά κάνει δι τι ή άνώτατη nr.cραφροσύvη - ιί ούσία τίίς ζωής - μoo φώνα;ε νά κ(ί,μω' μά ποτέ Μ,,'τράπηκα για τήν ψυχιί μου Ο(Jη μ;τροστά στο Ζορμπό.. 'Έ",ι πρωί, ξημερώματα, χωρίσαμε' 'γι;) τράβηξα π(ί,λι γιά τιιν ξενιτηί" άγιrί,τρευτi1 χτυπημινος άπό τή φαουστικί}ν άρρώστια της μάοησης' αύτός πιί!!' κατά βορρό. και ΚCΙTαστάλαξε σtl} Σερβία, σ' lva βουνό xovrd στά ~'κόπια, ο;του ξετόπωσε, λέει, πλούσια φλέβα λει'κόλιl?ο, τύλιξ" μερικοι'; πα!!αλιϊδες, (lγόρασε σύνεργα, στρατολόγησε lργrίτε; κι l1ρχισε π(ί,λι ν' ιιl'οίγει μέσα στή γης γαλαρίες. Τίναξ, βρ,ίχοι ς, 1:' φτιασε δρόμους, έφερε νερό, έχτισε σπίτι, παντρl'ύτηκl', γέρος κοτσω'άτος, μιαν δμορφη γλl')'τοχιίρα, τή.1ιούμπα, κι έκαμε '-να παιδι μαζί της. Λιια μέρα, στο Βερολίνο, έλαβα ένα τηλεγράφημα: «Εύρον πρασίνηv πέτραν ώραιoτάtηv, έλ,?έ άμέσως. Ζορμπό.ς... Ηταν Ι) έποχ'} Τιϊς μεγάλης ;τείνας στή Γερμανία. Τόσο ειχε κατρακυλήσει το μάρκο, που γιά να κάμεις μια μικρl) πλερωμή κoυβαλoiiσες μα το τσουβάλι τα Ικατομμύρια' κι 10

11 στα", πήγαι."ες στό ρεστωράν κι Ιτρωγες, άνοιγες την παραφουσκωμένη χαρτονομίσματα σερβιέτα σου και την άδειαζες άπάνω στό τραπέζι γιά να πλερώσεις' κι ήρθαν μ/ρες ποί χρειάζovσαν δέκα δισεκατομμύρια μάρκα για ένα γρq.μματόσημο. ΠεΙ."α, κρύο, τριμμένα σακάκια, ξεπατωμένα παπούτσια, τα κ6κκινα γερμανικα μάγουλα ειχαν κιτρινίσει.' Αγέρας χινοπωριάτικος, κι ϊπεφταν σά φύλλα οι άv{}ρωποι στού; δρόμους. Στα μωρα ϊδιναν ένα κομμάτι λάστιχο να το μασουλίζουν,, α ξεγελιυvνται, να μj,ν κλαίνε. Ή άστυνομία περιπολουσε τα γιοφύρια τov ποταμov, για να μην πέφτουν rj, νυχτα οι μανάδες μέ τα μωρά τους να πνιγουν να γλιτώσουν. Χειμώνας, χιόνιζε. Στ;, διπλανή μου κάμαρα ένας Γερμανός κα{}ηγητης κινεζολ6γο;, Υια νά ζεστα{}εί, επαιρνε τιί μακρυ πινέλο και μέ τόν άβολο τρ6πο της Μακρινης' Ανατολης προσπαοουσε ν' άντιγράψει κάποιο παλιό κινέζικο τραγούδι η κανένα ρητο του Κουμφουκιου. Ή μύτη του πινέλου, ό άνασηκωμένος άνάερα άγκώνας κι ή καρδια του σοφov έ πρεπε να σχηματίζουν τρίγωνο. - 'Ύστερα ά;τό λίγα λεφτά, μου "λεγε εύχαριστημένος, ό ί δρώτας τρέχει άπό τις άμασκάλες μου κι ϊτσι ζεσταίνουμαι. Μέσα σέ τέτοιε, φαρμακερές μέρες Ιλαβα το τηλεγράφημα του Ζορμπα. Στήν άρχη {}ύμωσα. 'Εκατομμύρια lj.νθρωποι Iξεvτελίζoνται και γονατίζουν, γιατί δένιχουν ένα κομμάτι ψωμί να στυλώσου" την ψυχή τους και τα κόκαλά τους' κι όρίστε τ(λρα έ)'α τηλεγράφημα, νι! κινήσεις να κάμεις χίλια μίλια για να δείς μιαν όμορφη πράσινη πέτρα Ι Άνά {}εμα, ειπα, στήν όμορφιά, γιατί ειναι άκαρδη και δέ νοιάζεται για τον πόνο τov άνθρώπου. Μα ξαφνικά τρ6μαξα' ό {}υμος ειχε κιόλα ξεουμάνει κι [νιω{}α μέ φρίκη πώς ή άπάν{}ρωπη αύτη κραυγή του Ζορμπα άπoκρίνovνταν σα άλλη άπάγ{}ρωπη μέσα μου κραυγl/. 'Ένα άγριο όρνιο μέσα μου τίναξε τα φτερά του νά φύγει. 'Όμως δαν έφυγα' δαν τόλμησα πάλι. Δέν μπηκα στο τρέ- 11

12 νο, δαν άκoλotίι?oηoα τη ι?οετκιά ι?οηριώδη μέσα μου κραvγή, δαν Ικαμα μιά γενναια παράλογη πράξη. Λκoλotίι?oησα τή μετρημένη, κρt1α, άνι?ορώπι"η φιmιη τoiί λογικου. Και πήρα τη" πέ"α κι Ιγραψα τoiί Ζορμπα και τoiί ξηγoiίσα.. Κι αύτος μoiί άποκρίι?οηκε: cεισαι, και "ά μα συμπαι?οας, άφε"τικό, καλαμαράς. Μπορουσες και σtί, κακομοίρη, μιά φορά στη ζωή σου"ά δείς μιά" δμορφη πράσι"η πέτρα καί δα" τη" ειδες. Μά το θεό, xdι?oovμου" κάπστε, δτα" δα" ειχα δουλειά, κι Ελεγα μα το "oiί μου: «Ύ πάρχει, δα" ;'πάρχει Κόλαση ;" Μά χτας πού Ελαβα το γράμμα σου, ειπα: Σίγουρα πρέπει "ά υπάρχει Κόλαση γιά μερικούς καλαμαράδες /"~ Ξεκί"ησα" οι ι?otίμησες και σπρώχ"ει ~ μιά τη" άλλη και βιάζου"ται. Καιρος"ά βάλοvμε τάξη. Νά πιάσουμε το βίο και τη" πολιτεία τoiί Ζορμπα άπο τη" άρχή. Και τά πιο άσήμα"τα περιστατικά πού δέι?οηκα" μαζί του λάμπου" τη στιγμη τούτη στο "ov μου και?οαρά, γοργοσάλευτα και πολύτιμα, σά" πολύχρωμα ψάρια σα διάφα"η καλοκαιριάτικη ι?οάλασσα. Τίποτα δικό του δα" πέι?οα"ε μέσα μου, δ,τι αγγιξε το Ζορμπα ι?οαρρείς κι Ιγι"ε άι?οά"ατο, κι δμως τις μέρες τoiίτες ά ξαφ"η ά"ησυχία μα ταράζει: Ιχω δυο χρό"ια "ά λάβω γράμμα του, ι?οά '"αι πιά έβδομή"τα και πά"ω χρό"ω", μπορεί και "ά κι"τυ"εύει. Σίγουρα ι?οά κι"τυ"εtίει, άλλιώς, δα" μπαρώ "ά Ιξηγ{ισω τη" άπότομη ά"άγκη πού μέ κυρίεψε,,' ά"ασυ"τάξω δ,n δικό του,,,ά ι?ουμηι?οώ δ,τι μου ειπε κι δσα έ καμε, και νά τ' άκινητήσω στο χαρτί, "ά μη φύγου". Σά "ά ι?οέλω να ξορκίσω το ι?οάνατο το ι?οάνατό του. Δέ" ει"αι τουτο, φoβoiίμαι, βιβλίο πού γράφω ει"αι Μ"ημόσυνο. 'Έχει, τώρα το βλέπω, δλα τα χαραχτηριστικά τoiί μ"ημόσυνου. Στολισμέ"ος δ δίσκος τα κόλλvβα μα πυκ"η πασπαλισμέ"η ζάχαρη και γραμμένο τ' δ"ομα άπά"ω: ΛΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΛΣ μα κα"έλα και μύγδαλα. Κοιτάζω τ' δ"ομα κι 12

13 δλομεμια, τινάζεται ι) δάλασσα ι) λουλακιά τη, Κρήτη, και συυκλύζει το μυαλό μου. ΛόΥια, ΥΙλια, χοροl, μεδt'jσια,i'1- νοιες, σιυαλινέ, κουβιντε, το δειλινό, μάτια καταστρόyύvλα πον τρυφερά και καταφρονετικά στυλιmιoυνταν dπάνω μου, σά νά μέ καλωσόριζαν κά-θε στιγμή, σά νά μέ dπoxαιρετovσαν κά-θε στιυμή, γιά πάντα. Κι 8πως οταν κοιτάζουμε το νεκρικο καταστόλιστο δισκο κρεμιου."ται dρμα-θιέ, σά."υχτερίδες κι dlle, μισα στή σπηλιά της καρδιάς μας δt'jμήσες, 8μοια, χωρίς."ά το -θιλω, περιπλiχτηκε άπο τή." πρώτη στιγμή μέ το." ίσκιο του Ζορμπό. κι [."ας άλλος ίσκιος πολυαγαπημι."ος, και πισω του, dπρoσδόκητα, [."ας άλλος άκόμα, μιάς ξεπεσμινης, χιλιοβαμμένη" χιλιοφιλημέ."η, Υυναίκας, πον τή." εεχαμε συ."α."τήσει μέ το Ζορμπά σ" ένα dμμουδερο άκρογιάλι της Κρήτης, στο Λιβυκο πέλαγο... Σίγovρα ~ καρδιά τov dν-θρώπου ει."αι ένας κλειστο, λάκκος αιμα, κι αμα djjolebt τριχουν νά πιov." και νά ζωντανέψουν 8λοι ΟΙ διψασμένοι dπαρηγόρητoι Ισκιοι, πον δλοένα και πυκνιmιoυ."ται γύρω μας και σκοτεινιάζουν τον άγέρα. Τρέχουν νά πιουν το αιμα της καρδιάς μας, γιατι ξέρουν πως ολλη ά"άσταση δέ." υπάρχει. Κι άπ" 8λους πιο μπροστά τρέχει σήμερα δ Ζορμπό.ς μέ τις μεγάλε, δρασκελιές του κι dναμεριζει τονς dllov, Ισκιου" γιατ/ ξιρει πως γι" αυτόν γινεται σήμερα το μ."ημόσυνο.. Α, τov δώσουμε λοιπο." το αιμα μα, νά ζwν'fανιψιι. Α, κάμουμε 8, τι μπορovμε."ά ζήσει λίγο άκόμα d len.lato, αlιτος φαυάς, πιοτής, δουλευταράς, γυναικά, κι άλήτης. 1-1 πιό πλατιά ψυχή, τό πιο σίγουρο σώμα, ή πιο λεύτερη κραυγή πού γ."ώρισα στή ζωή μου. 13

14

15 Τ ΟΝ IIPΩTOΓN~PIΣA.ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΙΧΑ ΚΑ τέ6ε: στό λιμ.iνι '1'«πΖρω τό 6~r;6pt γι* τυιν Κρήτη. ΚΙντι\lε '1'«~'fjμερώσιι. Έβρεχε. Φ\ισοΟσε ~υν~τ~ σoρι:ιx:ίocσ χι ι φτ~ν~ οι πιτσιλι~, τ-η, θ:xλ~σ~~, στό μιχρό X~l'ινεδZxι. Κλιιστ~, οι τ;cσμόπoρτι" μυρι;ε 6 «yipilt' iyθpώttty'fj 66χcσ χlιι φcσιπ6μyiλo. 'Έx~νι δξω χρύο Xiltl τι1 τ;ζμιll ιιχιιν πιιχνισα! «πό τι, ιiνzσις. Ilέντ'ιει θcσi.cσσσινoι ξενυχτισμίνοι, μ~ τι, Xiltl'ιτιΙ, «πό ΎιOότριχ~ φ~νέλι" Ιπινιιν χιιφέοι; χllι 1'1ιιπ6μΥΙλll χιιι xoιτ~;cσν ιiπό τ«θiltμπcιιμiνilt τζ:ίμιcσ τ~ θ:ίλcσσσαι. Τι1 ΦZριcσ, π~ρ~;~λισμένcσ ιχπό τιχ χτ\lπήμcστcσ τ-η, φουρτoύνcσ" ειχ~ν 6ρεΙ XCΣoriltl'uyt xcσμyiλi στιί -ησυχcσ νεριί xcσι πιρίμεναιν πότε '1'«yCΣI.ψέΦιι 6 Χ6σμο, ιχπ«νω' χι οι Φcσρ:ίδε" στριμωγμένοι στού, xcσφενέδε" περιμεναtν χι cσύτoι πότε νιχ π:ίφει ~ ettxti τcσρcσχή, νιί ξεφο6υιθοον XCΣΙ ν' «νέβουν στό πρόσωπο τοσ νεροσ ti ΦZριcσ νιί τσιμπήσουν. ΟΙ γλώσσε" οι σχορπιοί, τιί σελ«χιαt, ΥυρνοΟσαιν ιχπό τι, νuxtiptyt, ΙπιδρομΙ, το\l, νιί χοtμ'fjθοσν. :Ξ:'fjμέρωνι. Ή τ;cσμόπoρταt 4νοιεε' Ινcσ, χοντό" τcσycσριcσσμένo, λιμcσ, ν:ώττι, μπijxε' εειπούφωτο" ξυπ6λυτο" δλολ«σπωτο,. -~E Kωστcσντή, φώνiltξε Ιν~, Υέρο; θcσi.cσσσόλuxo, μι γcσλiiζιcσ πcστcστoύxcσ, τι yίνεσcσι, μπρέ ; Ό Kωστcσντ~, Ιl'ΤΥσε ξcσyριιμινo,. - ΤΙ νιί Υίνουμιιι; :ΧποχρίθτιΧι. ΚiιtλημέρCΣ, χαιφενέ! KCΣA,',Iσπέpcσ, σπιτι! KCΣΛτιμέρ~, XCΣ'fIyf! KCΣΛ7jattlpCΣ, σπίτι! ΝΖ ~ ζωή μου. ΔουλιιΖ, ΥιόΧ! ΜεριχοΙ γέλlισιιν, Wot χούy'ιjσlιν τό χεφιiλι, 6λcσστήμησιιν. 15

16 -Ή ζω~ ιινιχι Ιαόβιιχ, ιιπι Unoto~ μoυατιxxcxλ~~, πού ιιχι χ:χμει τι, φιλοαοφιχι, του anou8t~ στ~ν Κα:ρα:Υχιόζ1j'!σόβια:, ~νιiθιμιi 't1j Ι rλυx~ Ύα:λα:ζοπριίσινο φ&, περιχυσι τιχ 6ρώμιχα: τζ&μια:, μπfjχι χι α:ύτ~ στ~ χα:φενιτο, χρεμιίστ1jχι σε Χ'ρια: χα:ι μύτl, χα:ι χούτιλα:, π~81jει στ~ τζιίχι, πfjρcxνφωτιci: οι μπoτίλιε~. Τά: ήλεχτριχά: lχι:ι:αα:ν τ~ 8ύνα:μ~ του" ΙΙπλωσι 6 μα:χμουρλ~~ ε:xyρυπνισμινo~ xα:φετζ~~ τ~ χιρι χα:ι τιi 'σβφι. Μιά: στιύμ~ αιωπ~. Τά: μιiτια: δλα: σ1jxώθ1jxιχν χα:ι χοιτα: ξιχν δεω τ~ λιχσπωμιν1j μιριχ. Αχούστηχιχν τα: Χύμιχτιχ που σποοσιχν μουυχριζοντα:, χα:ι μισιχ στ~ν xcxrpavt μεριχοι να:ργιλέ8ι~ που Ύουργούριζα:ν. Ό γερο-θα:λα:σσόλυχο, ~α:στένιxξι. - ΜωρΙ, τι να: γινετιχι 6 χα:πετα:ν Λιμoν~~ j φώνιχξι. Ό θι~~ να: 6ιiλει τ~ χιρι του Ι ΚοΙ τιχξι μt ΙΙΎΡΙΟ μιiτι ΠΙρα: τ~ θιiλιxαάα:. - Φτού σου, ci:ντρουυνοχωριστριχ Ι IΥρουξι χα:ι διiύxα:αι τ~ Φιxρ~ μουστιίχι του. Κιίθουμουν σε μιά: Ύωνιιί, χρύωνα:, πα:ριχγύιιλιχ χα:ι διύτιρο φα:σχ6μ1jλο' νύστα:ζα:' πιίλευα: με τ~ν Gmo. μt τ~ν χούριχσyj χι:ι:ι με τ~ν πpωιν~ θλιφτι tfj~ μιρα:~. ΚοΙτα:ζα: ~πlι τα: θιχμπά: τζιίμια: τ~ λιμιiνι πού ξυπνοοσι χι οδρλια:ζι μ1 'tt~ βα:ποp(σιε~ aitpfjva~ χα:ι μt τού, ~pα:μπ:xδι~ χιχι 'toij, tiιxρup1jsi~. ΚοΙτα:ζα:, χοιτα(α:, χι Ινιχ πιxριxyιiδι ~πlι θιiλιxσσιx, βpoχ~ χα:ι μισιμό, πuxνlι πολύ, σuνtύλιyι την xιxρδιιi μου. ΕΙχιχ χlzρφφαιι τi μτιιχ ~νtιxρix στη ΜCXΎρη πλώρα: μι Ύιίλου βιχποριοο, βουλιιχυμ!νου ~x6μιx ~πlι τφ xoυπιxατ~ χlzι u'tci) μiσlz σt~ Wx'tcx. "Εδριχι. χι Ιβλιπιχ τιi ν~μιxτix tfj~ δραxfj~ πού ΙαμΙΎιχν τ~ν o6ριxνlι ιύ τη λιiσπη. Κι ~ χοιτα:ζιχ τ~ μcxoρο βα:π6ρι χιχι τo~ Τσxιo~ χιχι 't~ βροχή, αιyιi σιyιi Ιπcιιρνι πρόαωπο ή πιχριχ μου, ~νιδcιινα:ν οι 8υμησι~, σtιριώνoυντιxν στlιν δyρlιν ~ΎΙpα:, χα:μωμινο, ~πlι βpoχ~ χα:ι ).cιxτιiρα:, δ ~Υα:~1jμΙ.,ο, φ[).~. Πότι j ΠΙρυσι j σε ιιλλη ζωή; χτι, j ι1xcι xcιτιβει στlι λιμιiνι 'τοοτο νιί τlιν ~πo- 16

17 χχιρετ'ήσω. ΒΡΟΧ1] θυμουμσιι πciλι χσιι χρύο χσιι ξ'yjμερώμιχτιχ' χι fι χιχρδια πciλι φούσχωνε cxντσιρεμέν'yj. ΦιχρμciΧΙ δ αργος αποχωρισμt.ς απο τους &:νθρώπους που αγιxπιiζ χσιλύτεριχ να Χό6εις με το μχχιχίρι χιχί να μένεις πάλι δλομόνσιχοι;; στο φυσιχο χλίμσι τocί ανθρώπου, στ11 μονιχξιά. 'Όμως, Τ1] βροχερ1] lxeiv'yj ΙΧύγ'ή, δεν μπoρocίσιx να ξεχολλ'ήσω απο το φlλo μου. (' Αργότεριχ ~νιωσσι, αλίμονο πολυ αργά, το γιιχτί.) ΕΙχιχ ανέβει μχζί τ~υ στο βιχπόρι χσιί Χάθου' μουν στ1]ν χίχμπίνα του, ανιχμεσα απο τίς σχορπισμένε; βιχλι τσες. Τον χοί ταζα ιiργά, έπίμονα, δταν πρόσεχε αλλοσ, σα νά 'θελα να σ'yjμιχδέψω lνσι lνχ τα: σουσούμι α του - τα φωτερα γαλαζοπράσινα μιχτια, το παχουλο νεανιχο πρόσωπο, Τ1] φινα περ'ήφαν'yj ~xcppaa'yj χι απάνω απ' δλα τα μιχχρομχτυλιχ αρ χοντιχα χέρια του. Μια στιυμ1] πρόφτασε Τ1] ματιά μου να σούρνεται ά:ρπιχχτά, βυζαχτά, απάνω του' atpιxcp'yjxe, με το περιπαιχτιχο ϋφ~ς που Ιπαιρνε δταν ~θελε να χρύψει Τ1] συγχίνφ'ή του. Με Χ6 χεψε' χατιχλαβε. ΚαΙ Υια να ξεστρατίσει Τ1] θλίψ'yj του χωρι σμου: -"Qς πότε j με pώt'yjae χαμογελώντας ειρωνιχιχ....:... Τί ως πότε j - θα τριί)ς χαρτί, θα πασσιλείφεσαι μελάνια j 'Έλα μαζί μου' έχε! πέρα, στον Κιχύχα?ο, χιλιάδες απο t1] ράτσα μα; χιντυ' νεύoυν'lλα να τούς σώσουμε. Γέλασε, σα νά 'θελε να χοροϊδέψει Τ1]ν αψ'yjλ'ή του πρόθεσ'yj. - Μπορε! βέβαιιχ να μ1]ν τους σώσουμε, πρόστεσε' μα θα σω θουμε έμετς προσπαθώντας να σώσουμε. 'Έτσι δεν ειναι ; Αύτα δεν Χ'Yjρύχνεις, οιχοχαλέ μου j «'Ο μόνος τρόπος να σώσεις τον Ιιχυτό σου ειναι να μιχχεσαι να σώσεις τους ιχλλους...» Έμπρός, λοιπόν, οιχσχαλε που δίδσισχες...'έλα! Δεν αποχρ(θ'yjχα. 'Άγια, θεογενν'ήτρα Ά νατoλfι, αψ'yjλα β~ι]i;ά, χραυγ1] του Προμ'Yjθέα χσιρφωμέν'yj στο βράχο... Καρ. ψωμέv'yj τα χρόνια έχετνα fι ριχτσχ μιχς στους!οιους βριχχους, ψώνσιζε. Κιντύνευε' φώνσιζε πιiλι lνσι Υιό 't'yji: να Τ1] σώσει. 17

18 K~ εγω τυιν ~xouyx χνεργ')ζ, σιχ νχ 'τχν δνεφο δ r:όνος, κ: i, ζωή μ~ιi σuνα:ρπα:χτική τρ:χγωο:α:, κι είνα:ι μεγhύj χωρια:τι:): κι ιiφέλεια: ν& πετιέ':jα:ι α:πο το θεωρεί') oou στή σκψυι κα:: ν& επεμ6α:ίνεις στήν πρxξύj. Ό φίλος μοu, χωρίς νιχ περιμένε~ iπ:iντ'υ)':jη, σηκώθηκε. T~ 6α:πόρι σφύριζε τώριχ ΥΙιΧ τρ: τη φr:ψ:i. "Απλωσε το χέρι: - Γειct oou, χα:ρτοπόντικχ! εί πε περγελα:χτct, ΥΙιΧ ν& κρύψει τή ouyxtvηoij tou. Τό 'ξερε χα:η πω;; Υιτα:ν '/ΤΡr:Jπη νιχ μήν μπ')ρετς ν& έξ')'jσιχσει;; τήν κα:ρδιιχ oou. Δ:iχρuα:, τρυ:ρεριχ λόγια:, ιixixt:iotixτες χερονομίες, λιχϊκες r:jικειότητες, του φ:iντα:ζα:ν ιiσκύιμιες ιiνxξιες του α:νθρώποu. Ποτέ, εμείς π')ύ τόσο άυα:πι')ύμα:στε, δεν ε!χιχμε στιχuρώσει εν" τρuφερο λόγο' πα:ίζα:με κα:ί τσχγ ΚΡr:Juνιούμιχστε σα: eept:i. Αυτο; φίνος, ειρωνικός, πολι τισμένο\;" ευω 6:iρ6ΙΧΡος. Αυτος σuγκρα:τύjμένr:jς, εξα:ντλώ'/τχς ~νετ::ι. δλα: τα: φιχνερώμο:το: tij; ψuχijς t')u γύρα: άπο το χο:μόυελr;;' ευω άπ6τομος, ξεσπώντο:ς σε άνιχρμοστ') άπολίτιστο γέλιο. 'Έκο:μο: να: κα:μοuφηρω κι ευω μ' εν:χ σκλύjρo λ6γο tijv τα:ρ:χχή μr:ju, μ& ντριxπύjκx. 'Όχι, δεν ντρχπηκα:' δεν μπόρεσχ. 'Έ':Jφιξ:Χ το χέρι tou' το xpxtr:jua:x χ:χι δεν το ιiφψo:. Με κ')( τα:ξε με άπορί:χ. - ΣuγκίνησYj ; μου Εκα:με ΠΡr:JσΠΧθώ'/τχς να: χxμoγελ:iσει. - Ν ο:ί, του άπoκpίθύjκx ijouxix. - Για:τί ; Δεν ε!πιχμε, χρόνια: τώρ:χ δεν ε!χχμε μείνει σύμφωνοι ; πως το λεν οι Για:πωνέζοι πού cxγrxπιiς; Φουντόσιν!, Α πχθεια:, άτιχρα:ξίο:, το πρόσωπο χχμογελούσχ άκίνύjτύj μ:χσκα:. Τί Υίνετ:χι πίσω άπο τή μιχσκ:χ, οικός μα:ς λογα:ρια:σμός. - ΝΙΧί, α:ποκρίθυικο: πιχλι, πρ')σπ:χθώντα:ς να: μήν ξα:νοιχτω σε χχμι& μεγ:iλύj φpxσύj - δεν ijμr:juν 6έ6Χιο;; πω;; θ& μπr:jρουσα: ν& κu6ερνήσω τή φωνή μοu, να: μήν τρέμει. Το γχ.ονγχ άχoίιστύjχε στο 6α:π6ρι να: οιώχ'/ει α:πο' κα:μ πίν:χ σε χα:μπίνιχ τούς επισχέφτες. Σιγ66ρεχε. Ό άγέρ:χς γιόμισε λόγιιχ πιχθυιτιχ& του χωρισμ')υ, ορχοuι;;, μrxχρ6σερτα: φιλι:χ, γοργες λο:χιχνια:στε; π:χρα:γγελίες... WΕπεφτε ~ μιχν:χ ':JtG 18

19 ';':~, '(1 γυν(χίκιχ στον άντρ:ι:,6 :ρίλ'); στο φίλο. Σi vi χώριζ(χ'; '(~i r.:xyt(x σά: νά: του; θύμι;ε, δ μικρο; ετοστος χωρισμός, τ~ ΜεγιΧλο. Κι δ γλυκότιχτος &χος τοο γκovγx ξ(χφνικά: άντιλιχ λφε, πρύμνιχ πλώριχ, μέσ(χ στον c.ypov &γέριχ, σ,χ νεκριχιά: κιχμπιχνιχ. Ό φίλος μου Ισκυψε: -'Άκουσε, ειπε σιγιχ, μ-ην Ιχε~; χ(χχο Ψυx~νέμισμιx; - ΝΙΧί, άποκρίθ1)κιχ n:iat. - Πιστεύει; σε τέτοιιχ παριxμύθ~ιx; -'Όχι, &ποκρίθ1)κιχ με 6ε6ιχιόΤ1)ΤΙΧ. -'Έ, λοιπόν; Δεν είχε λοιπόν' δεν πιστευιχ, μά: φι;6όμουν. Ό φίλος μου &πίθωσε &λα;φριά:- το &ριστερ6 του χέρι στο γόνιχτ6 μου, δπως συν-ήθιζε στην πιο εγκάρδια; στιγμή, δτ~ν κου6εντιιχζιχμε μαζί χα;ί τον έσπρωχνα; vi πάρει κάποιιχν cxπόψ(χσ1) κι ΙΧύτος άντιστέκουντα;ν Κ(Χ! τέλος δέxoυντ~ν κιχ! μου άγγιζε το γόν(χτο, σά: ν,χ μοσ 'λεγε: «θά: κιχμω δ, τι θές, cxno άγιiπ1)...» Δυο τρεις φορές; &νιχπετ:iρ~σιχν τά 6λέφιχρ:i του. Με χοίτ~εε n:iat. Κατ:%λιχ6ε πως ~μoυν πολυ θλιμμένος χιχι δίστιχσε νά: μετιχχειριστεί τ' άγιχπ1)μένιχ μ:ι:; δπλιχ - το γέλιο, το περ γέλιο... - ΚιχλιΧ, είί'.:ε. Δωσ' μου το χέρι σου' Giv lνιχς; άπα τοιις; δυ6 μ~ς 6ρεθεί σε κίντυνο θιχνάτου... ΣτιχμιiΤ1)σε, σά: νά: ντριiπ1)κε. 'Εμείς που χρόνιιχ περγελούσιχμε τις μετιχψυχικες α;ύτες &εροδρομίες κ~! ρίχνιχμε στο., Ειο λιiχχο χορτοφάγους, πνεμ~τιστέ;, θεοσ6φους; χι εχτοπλάσμιχτιχ... - Λοιπόν; ρώτ1)σιχ, προσr.ιχθώντιχ; να: μιχντέψω. -~Aς το πάρουμε, ετσι, πιχιχ.,ίδι, είπε 6ι~στιxά, γι,χ ν,χ γλιτώ σει &πο τυιν επικιντυν1) 'fp:ia'yj l3που μπηχτ1)χε. ~ Αν lvιxς ιχ.. ο τους δυό μ~ς; 6ρεθεΙ σε κίντυνο e~v:itou, ν,χ στοχα;στε: τ~ν :iho με τόσφ Ιντιχσ1) r.-:ju νά: τον ε1δοποι-ήσει, δπου χι ίιν ~ίσxετιxι... Σύμφωνοι; 19

20 "Έχcxμε να: γελιχσει, μα: τα: χείλια: του λες x~ 'Ijtcxv πα.γωμένcx, δεν χουν~θyjχcxν. - Σύμφωνοι, είπcx. Ό φίλ-:;ς μου φο6~θyjχε μυιν πcxρcx:ριχνyjχε 1ι τα.ρα:χfι του, xcσι πρόστεσε fslcxottx&: -Δεν πιστεύω 6έ6α:ιcx σε τέτοιες ένcσέρ~ες ψυχικες συγκοινωνίες... - Δεν πειρfζε~, μουρμούρ~σcx' ιiς είνx~... - Κα:λα: λοιπόν, ιiς ElYCXL' ιiς πcxίςουμε. Σύμφωνοι; - Σ:Jί.1ψωνοι, cxποχριθyjκcx παλι. Αότ:i 'Ijtcxv t:i τελευι:;ι.ία: μα.ς λόγια:. Σ:ριςcxμε cxμίλyjτοι το: χέριcx, lσμιςcxν τα: 8ixtUAcx A_xtcxp~ot:X, xiliptocxv cxπότομcx, κι ΕψυΥα: -rpyιropcx, χωρις να: atpcxrpgj πίσω, σα: να: με XUYYjyoovcxy. "Έκα.μα: να: "(υρισω το κεφιχλι νιχ δω το φίλο μου otepvij ΨΟΡf, μ:i κρcxτ-ήθyjχcx. «M1j γυρίσεις! πρι,sστcxςcx άπο μέσcx μου' ftιxvel!» 'Όλο λιxooτyj 1ι ψυχυι του ιχνθρώπου, cxδούλευτyj, cxπελέκyjτη, με χοντροκομμένες άκόμα: χωριιχτισσες cx!στyjσες, xcxt τι-. oτotcx κχθαρό, σίγουρο, δεν μπορε! να: μcxντέψει' ιiν μιχντευε, π6σο otcxrpopettxo; θιχ "τ «ν δ χωρισμος έτοστος! η φως πλήθcxινε, τα: ουο πρωινα: lσμιγcxν, το cxγαπyjμένο ΠΡlσωπο του φίλου μου, τό "6λεπα: κcxθcxρότερcx τώρα, βρέχουντ:χν cxaiaauto, θλιμμένο, μέσα. στόν ιχγέρα. τοο λιμcxνιου. Ή τ;αμόπορτα: του καφενέ άνοιξε, μο:jγκρισε 1ι θιxaaoacx, μπυίκε μέσα iva; θα.λcxσσινος ιχνοιχτοσχέλης, κοντοπόδαρος, με κρεμ:χστα: μοuστcxκιcx. Φωνες χα.ρούμενες ςέσπcxσcxν: - Καλως τον καπετα:ν Λεμονή. Στριγμώθτικ.α στυι γωνιιχ μου, πρόσπάθτισα να: συγκενψώσω πάλι τυιν ψυχή μου' μα: το πρόσωπο του φcλoυ μου είχε κιόλα λιώσει μέσα στυι 6ροχή, χάθ'yjχε. Ό κcxπετcxν ΛεμονΥι, είχε 6"(ιΧλει το κομπολόι του κι lπcxιζε ~συχoς, 6CXΡύς, λιυομ!λyjτος. Mιiχoυμoυν να: μυι 6λέπω, να: 20

21 μην cxχr.juω xιxt νιχ xρ:χτfισω ιχχόμιχ τ' δριχμιχ που χιiνoυντιxν. ΝιΧ ςιxν:χζ~σω πιiλι το θυμο τ;ου με ειχε xυριέψε~ τότε, δχι το θυμ""6, την ντρoπ~, δτιχν μ'lχριχςε δ φιλο.; μου «χιχρτοτ;όντιχιχ». ΕΙχε δίχιο! ~γω που τόσο ιχγιχποοσιχ τη ζω~, π/ί)~ ε! ΧΙΧ μπλεχτετ, χρόνιιχ τώρα:, στιχ χιχρτιιχ xιxt στιχ μελcxνιιχ! Ό φίλo~ μου, τη μέριχ ~κείνrι τοο χωρισμοο, με 6όrιθrισε νιχ ο/ί) xιxθιxριi. Xιiρrιxιx ςέρoντιx~ πιιχ τ' δνομιχ t'ij~ xιxxoμotριιx~ μου, μποροοσιχ!σω~ ευκολώτεριχ νιχ τη νικ~σω. ΣιΧ νιχ μην j]tιxv πιιχ σκoρπισμένrι, ιxσώμιxτrι κι!πιιxστrι σιχ 'JcX 'χε πcxρει σ/ί) μιχ, κιχι μοο ήτιχν τώριχ εύκολο νιχ τ;ιχλέψω μιχζί τrι~. Ό σκλrιρo~ λόγo~ ιχυτος του φίλου μου κουφο8ρομοσσε μέσιχ μου, κι ιχπο τότε γιιρευιχ νιχ 6ρ/ί) άφορμη νιχ πιχριχτυισω τιχ χιχρτιιχ κιχι νιχ ριχτ/ί) στήν πρ:iςrι. ΣιχιχΙνουμουν xιxt ντρέτ;ουμουν νιi 'χω πνεμιχτικό μου ozκόσrιμo το ιiθλιo ιχυτο τρωχτικο ζ/ί)ο. Kιxt πριν ά;πο lvιx μ~νιx 6p'ijxιx την εύκιχιριιχ 'Ι'.Ι(κιιχσιχ σ' Ινιχ κprιτικo cxxpoyttxat, προς το Λι6υκο πέλιχγο, lvιx πιχpιxτrιμένo όρυχε!ο λιγνίτrι κιχι κιχτέ6ιχινιχ τώριχ στ~ν Kρήτrι, νιχ ζήσω με &πλου; ά;νθρώπου;, εργιiτες, χωρt:iτες, ILΙXxptιX cxπο τή συν'.lμ'.lτιχςι:χ τ/ί)ν χιχρτοπόν.ιχων. Έτoιμιiστrικιx νιχ φιιγω κι ημουν πολύ συγκινrιμένoι;;, σιχ ν2 'χε κtxποιο τ;ι:ιλυ χ?υφο ν6rιμ:χ το τιχςί5ι μου ετουτο μέσιχ μω ειχιχ ΠtXρει :xπόφιxσrι ν' ά;λλιχςω atp:itιx. «"Ως τώριχ, Ψυχ~ μου, lλεγιχ, 16λεπες τον (σκι? κιχι χόρτιχινε; τώριχ σε π:iω στο κρέιχι;;.» 'Ήμουν ~τoιμoς τrιν πlxριxμoν~ τοο μισεμοο, ψιiχνoντιxς τιχ χιχρτιιχ μου, 6pjjxιx Ινιχ μισοτελείωμένό χερόγριχφο. Το ιxνιxσrικωσιχ στιχ χέριιχ ILou, το ςεφιιλλισιχ oιστιiζoyτιxς. Δυο χρόνιιχ τώριχ στδ σπλιixνo μου μιιχ τιxpιxx~, μιιχ λιxxτιipιx μεγιiλrι, l νιχς σπόρος: δ ΒοΙΙΟιχς. Τον lνιωθιχ ι%κιxτιiπιxυτιx μέσιχ μου νιχ τρώει, ν' ά;φομοιώνει, νιχ δένει. ΜεγcXλωνε, λιixτιζε,!ρχιζε 'ι/ιχ κλοτσιχει.0 στjjθος μου νιχ φιιγει. Kιxt τώριχ δε μοο 'κιχνε κιχρδιιχ νιχ τον πετιiςω' οεν μποροοσιχ. ΥΗτιχν κιόλιχ πολύ ιχρ"(ιχ "(ιιχ μιιχν τέτοιιχ πνεμιχτικην ά;π060λή. Μι:Χ στι '(μ~, Ιτσι που κριχτοοσιχ το χερόγριχφο ιχνιχποφcxσι- 21

22 :Jταζ, το χαμόγελα το::ί 'fίλ~υ μ~:.ι δι:iνεψε στον ιiγέρα, δλα ε: ρωνεία και τρυφερότητα. «θα το πιχρω! ειπα πεισματωμένας' δεν το φα6ασμαι, θιi τcι ΠcXρω, μη χαμαγελάς!» Το τίιλιεα με προσαχή, σιi νιi 't:jatyιx στυι 'fιxaxlcx του 6ρέφΟζ, και το πήρα. Ή φωνη ταυ καπετάν Λεμονη cxκ":jστηκε 6α.ριΧ, 6ρα.χνια.σμένη. 'Έστησα τcι αυτί μιλοσσε γιιi τά τελώνια.. α~ είχα.ν πιι:.ί :JEt κι άγλειψαν, μέ:jα στη 'fotjptαίiνιx, τα κατχρτια. το::ί κα.ρχ- 6ιαυ ταυ. - ΜαλακιΧ, γ~oιτσεpιx, τα.. ιιχ /εις κα.ι τά χέρια. σο:.ι γιομώναυν ψωτιές' πασιχλειψα. τά μα:.ιστιχκια μαυ, κι ελη τύi νύχτα. γυιχλιζα σα διιχαλας. Μπήκε λοιπον παu λέτε fι θ:χλα:σσα: στο καριχ6ι, μαυσκείιτηκαν τα κχρ6α:.ινα ποu ήμουν ψαρ τωμένος, 6OCρυναν. Το καρoc6ι άρχισε νσ. γανα.τίζει, μιi f6ιxλe δ θεοζ το χέρι του, fριξε το ιiστραπελέκι το:.ι, fσπασαν τά παρτέλα, γέμισε fι θάλασσα ίtιxρ6oυyo. Το κα:ριχ6ι ξαλιχφρωσε, πήρε ιiπάνω, γλιτωσα. ΠιΧει κι αυτό! 'Έ6γαλΙΧ ιχπο τύlν τσέπη μο:.ι το μικρό μαυ Ντχντε το ~υνταξιδιώτη άναψα. την πίπα. μα:.ι, ιiχoίιμπησα. στον ΤΟίχο, 60λείιτηκα. ΚιχμπιΧνισε μιιi στιγμη 'ή πεθυμιιχ μου ιiπo ποσ./ ιiνιxσίιρω τοuς ιiθιxνα.τoυ; στίχου,";, Απο την XΙX'JtTj πίσσα τής Κόλασης, ιiπo τη δροσιχτη φλόγα του Κα:θα:ρτήριου ~ νιi χιμήξω δλο'ισια: στ6 r.to άψ ηj.~ ϊ.ιχτωμα. τής Έλr.ίδα.; του ιiνθpώπου; ''Ο' τι θέλω δια:ι.έγω. Κρατα::ίσα το μικρoσκ~πικ6 μου Ντc.(ντε, xα.:ρ~υμoυν τη λευτεριιχ μου. Ο[ στίx~ι r.ou θi διocλεγα πρωι πρωι θιi ρύθιιιζαν τυι μέρlχ μου δλη. 'Έ'3κυψα στο πυκν6τα:το Cρα.μα. να πιχρω άr.ό'frι.ση, μιi δεν r.p6aιx6ιx δλoμεμιιi;, ιχ.".llσ:.ιχος, σήκωσα. το κεφάλι. 'Ένιωσrι., (;εν ξέρω πως, σα ν' ιiναί γο:.ιντιχν δυο τρίιπε; στύ ι ν κορψη το::ί κεφα.λιο::ί μαυ στριxφrικα. cxπόταμιχ, κοίτιχζα. π:σω μου, κιχτά τύιν τζιχμόπαρτιχ. ' Α'3τραϊ.η πέρlχσε το νοίί μου 11 έλ πίδιχ : «θχ εω πάλι το φίλο μαυ.» 'Ήμαυν ετοιμοζ να δεχτω το θάμιχ. Μά "{ελocστηκιχ' ενα.ς γέρος, έξψτxπεντιxρrις, πα:νίιψηλο,., ξεριχκια:-

23 ',6;, με γοuρλωμένcx τ± μάτιιχ, είχε κολλήσει το μοστρο to'j στ~ τ;άμι κιχ! με κοίτιχζε. Kρ~τoOσε: εν~ μικρο πιτιχκωτο μπ6γο κάτω άπο τη μιχσκάλη. 'Ό, τι άπ' δλιχ μοσ 'κιχνε εντύπωση ήτιχν tcx μfτιcx του, περγελιχστικά, θλιμμένιχ, ciyyιo'jxcx, l5λο φλόγιχ. 'Έτσι μοσ φfνηκcxν. Ευτυς 6ις εσμιξιχν οι μιχτιές μιχς, θιχρρείς κιχ! 6ε6ιχιώθηκε ;τως εγω -ημοuν ιχυτος που ζητοσσε, κι απλωσε το χέρι :Χπc :ριχσιστικ± κι άνοιξε την πόρτιχ. Πέριχσε άνάμεσιχ ιχπο tcx τριχπέζιιχ με γοργο υ.ιχστικc περπάτημιχ κι ήρθε Κ7.Ι στά&ηκε :Χπο πάνω μου. - Ί'ΙΧξίδι ; με ρώτησε. Γι± ποσ, με το κιχλό ; - flcx την Κρήτη. Γιcxτί ρωτάς; - Με πιχίρνεις μιχζί OO'J ; Τον χοίτιχξιχ με προσοχή. Βουλιιχγμένιχ μάγουλιχ, XO'~τpή μιχσέλιχ, εξογχωμένιχ ζυγωμιχτικά, ψιχρά κιχτσιχρωμένιχ μcxλλ ιά, μάτιιχ που σπίθιζιχν. - Γιιχτί ; τί 'ιicx σε χάμω; Σήκωσε τους ώμους. - Γιιχτί! Γιιχτί! εκιχμε με περιφρόνηση. Δεν μπορεί τέλος πάντων δ άνθρωπος νά χάμει κάτι κιχι χωρις γιιχτί ; 'Έτσ:, γιιχ το κέφι του. Νά, πάρε με, ας ποσμε, μάγερcx' ξέρω χιχι φτιάνω κάτι σοσπες!... 'Έ6ιχλιχ tcx γέλιιχ. Mo:J άρεσιχν οι toexoupιitot τρόποι χιχι τιχ λόγιιχ του' μοσ άρεσιχν κι οι σοοπες. Δε θιi 'τιχν άσχημο, σuλλογίστηκcx, 'ιicx τον πάρω μιχζί μοu το γέρο ετοστον κρεμιχνtcxh στο μιχκρινο Ιρημο ακρογιάλι. Σοσπες, γέλιιχ, κου6έντες... Φιχί νουντιχν πολυτιχξιδεμένος, πολυζωισμένος Σε6cXΧ θιχλιχσσινός- μοσ άρεσε. - Τί συλλογιέσιχι ; μοσ χάνει κουνώντιχς τη χοντρή του κεφάλιχ. ΚριχτιΧς κιχι τοσ λόγου oou ζυγιxpιιi, ε ; Ζυγιάζεις με το δράμι, ε ; Μωρέ, πάρε απ6φιχση, κιχτά: διιχόλου οι ζυγιχριές! Στέκουντιχν απο πάνω μου μcxντράχcxλος, χοκιχλιάρηζ, χιχι xoυpcίζoυμoυν νά σηκώνω το κεφάλι νά: τοσ μιλω. 'Έκλεισιχ τον Ντάντε. 23

24 - κιχτσε, τοσ ειπσc' πσcίρνει; gvιx φσcσxόμyiλo j νη κιχθισε' ~πίθωσε με προσοχυι τον μπόγο του στυι δι πλσc χιχρέχλιχ. - ΦσcσxόμYIλo j lχιχμε περιφρονυιτιχιχ. 'Έλιχ Ιδώ, χιχφετζή' g. νιχ ρούμι! 'Ήπιε τδ ρούμι ρουφιιχ ρουψιιχ' τό xριxτoσσ~ πολλυιν ίiψι. στδ στόμσι του νιχ τό χιχρε!, χι lπειτιχ τδ c!φyjνε ~γάλιιx νιχ xσc' τε6σιίνει xιxt νιχ τοσ ζεστσιίνει τιχ σωθιχιχ. «Φιλήδονος;, συλλογίστυιχιχ, μεριχχλ ής...» - Τε δουλειιχ χιχνεις; j τδν ρώτυισιχ. _ΟΌλες τις; δουλειές;' τοσ ποδιχριοσ, τοσ χεριοσ, τοσ χεφιχλιοσ, δλες;. Αυτό μιiς lλειπε τώριχ XΙXL vi διιχλέγουμε. - Ποσ δούλευες τώρσc τελευτιχ!ιχ ; - Σ' lνιχ μετιχλλε!ο. ΕΙμιχι, νιχ ξέρεις;, ΧΙΧλός; μινιχμρος;' χιχτιχλιχ6ιχίνω ~πδ μέτιχλλιχ,6ρίσχω φιλόνιιχ, ~νoίγω γιχλιχρίες;, χιχτε6ιχενω στιχ ΠΥΙγάδιιχ, δε φο60σμιχι. Δούλευιχ ΧΙΧλά, lxιxvιx τον ιiρχιεργιχτyi, πιχριχπονο δεν ειχιχ' μιχ νά που δ διάολος; l6ιχλε την oυριi του. Τό περσισμένο Σσι66ιχτό6ριχδο ~ρθιx στό Χέφι, xιxt μιιχ xιxt δυό χινώ, 6ρΙσχω τδν 1διοχτήΤΥ) πού 'χε lρθει ΙχείνΥ) τυι μέρσι νιχ μιi;; Ιπιθεωρήσει χσιι τδν σπάζω στό ξύλο. - ΜιΧ γιιχτί j τε σοσ 'χιχμε j -Έμένιχ j τίποτιχ! ΜιΧ τεποτιχ, σοσ λέω! ΠρώΤΥ) φoριi τόν l- 6λεπιχ τόν c!νθρωπο. Mιiι;; μοιριχσε xιxt τσιγιiριx, δ χιχχομοίρυις. - Τότε λοι πόν j - Οδ, xιiθεσσcι xιxt ρωτιχς;! 'Έτσι μοσ Χάπνισε, 6ρε ιχδερφέ! 'Από τή; μυλωνοσς; τόν πισινδ ζyiτιiς; όρθογριχφίιχ. co πισινc.ς; τής; μυλωνοσς; εινιχι δ νοσς; τοσ ιχνθρώπου. ΕΙχιχ οιιχ6άσει πολλους; δρισμους τοίί νου του ιχνθρώπου' τουτος; μοίί φιiνyixε δ πιό xιxτσcπλyiχτιxό;, xιxt μου c!paaa. Κο! τιχςιχ τόν χιχινούριο σόντροφο- τό πρόσωπό του ~τιxν γεμιiτ:). ζάρες;, σχιχλισμένο, σιχριχχοτρυπυιμένο, σιχ νιχ τό 'χιχν φάει ti λιo6όρισc χι οε 6ροχές;. <Ένιχ ιiλλo πρόσωπο; f}στεριχ ιχπό λίγσc χρόνισc, μου 'χιχμε τυιν Ιδιιχ ΙντύπωσΥΙ, δουλεμένου, δυστυχισμένου ςόλου: τδ πρόσωπο του llιxvιxtt ΊστράτΥΙ. 24

25 - Kιxt 'tl lxel; o't~y μίoόγ~ ; Τρόψιμιχ ; ροσχιχ ; έργιχλείιχ ; Ό σόνψοψός μοι) σ-ήχωσε 'tou; ωμοuς, γέλιχσε. - Πολλα ψρόνιμος μοσ ψιχίνεσιχι, είπε, xιxt να με σuμπιχθιiς. ΧcXιδεψε με 'tιx μιχχριi σχληρχ 'tou OcXX'tuAιx 't~y μίο6γο. -'Όχι, πρόσ'tεσε εινιχι σιχντοόρι. - Σιχντοόρι! Πιχίζεις σιχντοόρ: ; - <Ότιχν με σψίξοuν οι ψτώχειες, γuρίζιι) 'tou; χιχψενέδες xιxt πιχίζω σιχντοόρι. 'fpιxyouoii> χι6λιχ xcx'tl πιχλιοuςχλέψτιχοuς σχοποός, μιχχεοονί'tιχοuς. Κι ίiστεριx 6γcXζω δίσχο νχ, 't0 σχοσψο 'tou'tov, χιχι μιχζεόω ΟεχcXρες. - πως σε λένε; -' Αλέξη Zopμπιi. Με λένε κιχι Τελέγριχφο, για vi με πειρχξοuν ποό 'μιχι μιχχριις μ:χχριις χ:χλόγερος x:xt πί'tιχ Υι χεψ:χλ-ή μοu. Μα οεν πιiνε να λένε! Με ψωνcxζοuν χιχί Taιxxιx'taouxιx, γιιχτι μια ψορα ποuλοuσιχ χολοχuθόσποροuς χ:χ60uρν'tισμένοuς;. Με λένε xιxt Περονόσπορο, ytιx'tt I5ΠΟι) πι:tω, λέει, 'ti χχνω μποόλ6ερη xιxt xoupvlιxx'tc5. 'Έχω χι ~λλ:x ίοιχρ:χτσοόχλι:χ, μα άλλη ωρ:χ... - Kιxt πως lμιχθες aιxv'torjp: ; -Έγω ήμουν etxoat ΧΡΟ'ιων. Σ' Ινιχ ίο:χνηγόρι τοσ χωρ:οσ μοu, πέρ,χ, o'tyj ρίζα: 'tou 'Όλυμποu, ιχχουσιχ για πρώτη ψορi σιχντοόρι. lllcxo'tyjxe Υι ιxvιxr;voyι μοu. ΤρεΤς μέρες lχ:χμιχ να 6cXλω μποuχια O'tG στόμα: μου. «1'( lχεις, μωρέ;» μοσ χχνε: δ π:χτέριχς μου, δ eeg," vi συχωρέσει 'tyjv ψυχ-ή του. «Έγω θέλω να μcxθω aιxvtoupt! - Μωρέ, δεν νψέπεσ:χ: ; Κα:τσί6ελο; εισ:χι; οργιχνιχ θα ίοιχίζεις; -Έγω θέλω να μχ&ω a:xvtou ρι!...» ΕΙχα: χομπόδεμιχ μεριχi πα:ριχδχχια:, για vi π:χντρευ τω, σαν lρθει Υι ωρα:. Πα:ιδί πρχμιχ, 6λέπεις, π:χλα:6ός, 't~ (Χι μα: l6ρα:ζε, ijθελιχ π:χντρί για δ έρ!φης! 'Έδωχα: 15, τι ειχ:χ χιχ: δεν ειχιχ, χι ιχγόριχσιχ εν:χ σιχντοόρι. Νχ, Ετοστο έδω τ.οιι 6λέπεις. "Εφυγιχ μ:χζί 'tou, πυιγ:χ στη ΣΙΧλονίχη, 6ρήΧΙΧ Ινιχ μερ:χ χλη Τοσρχο, τον Ρετσείο+ρέντη, το δχσχα:λο 'tou σα:ντουριοσ. lιέψ'tω στα πόδια: 'tou. «ΤΙ θέ,., μωρε ρωμιόπουλο ;» μοσ χχνει. «' Εγω ~έλω να μχθω a:xvto:jpl! -"Ε, χ:ιιι 25 γιιχτί μιχθέ; τ.έφτει;

26 στιχ πόδιιχ μου j - Γιιχτί δ~ν εχω πιχριχδει; νιχ σ~ πλερώσω! -'Έχειι; μεριχχι "(LcX aιxvtoupt j -'Έχω. -'Έ, κιχτσε, μωρέ, κι Ιγω δ~ θέλω πλερωμή!» 'Έχιχτσιχ μιχζί του Ινιχ χρόνο χι εμιχθιχ. Ό θεοι; ν' ά:γιιχσει τιχ χόχιχλιχ του - θιχ 'χει πιιi πεθιiνει. "Αν δ θεοι; Μζει στ~ν Πιxριiδεισo xιxl σκίιλουι;, ιiς 6ιiι.ει xιxl τον Pετσ~π'~φέντ"Y). Άπο τον χιχιρο που εμιχθα: σιχ', τοόρι, γίν"υ)χιχ ι!λλοι; ι!νθρωποι;. 'Ότα:ν εχω σεκλέτιιχ -η Bta:v μ~ ζορίσει fι φτώχειa:, πιχίζω σιχντοόρι χι &λιχφρώνω. 'Ότ:χ', πιχίζω, μοσ μιλοσν xa:l δεν &χοόω' χι ιiν &χοίισω, δεν μπι:j~ω νιχ μιλήσω. θέλω, θέλω, μιχ δεν μπι:jρω. - ΜιΧ για:τί, ΖορμπιΧ j -'Έ, σε6ντιχι;!. Ή πόρτα ι!νοιξε' fι 60υ~ τήι; θ:iλα;σσα;ι; μπήχε πιχλι στον χαφενέ, τιχ πόδια; χαί τιχ χέρια: τουρτοόρισα;ν. ΒολεόΤ"Υ)κα: πιο 6α;θιιΧ στυι γωνιιχ μου, τυλίχτ"υ)χα: στο πιχλτό μου, ενιωσα: ιχνιχπιχντεχ"υ) είιδαιμονίιχ. «Ποσ νιi πιχω j συλλογίστ"υ)κιχ' κιχλιχ ειμιχι Ιδω. Χρόνιιχ νιi 6αστιΧξει ~τoότ"y) fι στιγμή.» ΚοίτΙΧξΙΧ τον πιχριχξενο μουσιχφίρ"υ) μπροστιχ μου' το μιiτι του 'ήτιχν κιχρφωμένο ιχπιχνω μου' μιχρό, στρογγυλό, χιχτιχμιχυ' ρο' με Χόχχινει; φλε6ίτσει; στο &σπριχδι' ενιωθα, με τρυποσσε ΧΙΧί μ' εψαχνε &χόρtα;γο. - Λοιπόν j εχαμα' χι (jστεριχ j Ό ΖορμπιΧς σήχωσε πιχλι του, χοχαλιιχριχους ώμους. - Δ~ 6ιχριέσιχι! ειπε' μοσ δίνεις Ινιχ τσιγιiρo ; ΤοσΌωχιχ. ~E6γιxλε &πο το γιλέχο του τσιχχμιχχόπετριχ χιχί φιτίλι, ι!να;ψε. τσ: μιχτιιχ σο:.ι μισόχλεισιχν εδχιχριστ"υ)μένιχ. - ΠιχντρεόΤΥ)Χες j -'Άνθρωπος δεν είμαι j 'Άνθρωπος, πιχει νιi πεί στριχ66ς' επεσα χι ~γω μέ τιχ μοίίτριχ στο λιχκχο l5που επεσιχν χι of μπροστινοί μου. ΠιχντρείιΤ"Υ)χα. Πήριχ τυιν ΧΙΧΤΡΙΧΧίιλΙΧ. 'Έγινιχ νοιχοχίιρ"υ)ς;, εχτισα σπ:-τι' εκ:χμιχ πα:ιδιιχ. ΒιΧσιχνιχ. Mιi ιiς; ει ναι xιxλιi -το σιχν-τοίιρι. -'Έπa:ιζες; σπί-τι νιχ πιχ'/ ο! πίκρες κιχ-τω j -'Έ, μωρέ, πω; :γιχ:'fε-τιχι πως δέ', παίζεις; χιχνένα δρύιχνο. Τί 2ιί

27 '/:Χι χυτα: πού τσαμπουνιχς; Στο σπίτι ειναι σχοτουρει;, γυ,xίxc.ι, πχιδιά, τί θα :ριχμε, πω;; να: ντυθοωμε, τί θ' &πογίνου με; Κόλαση! Kc.ιΙ το σχντο:jρι θέλει κc.ιλη xc.ιρδιιx. 'Άμc.ι μου πει εμένc.ι ή γυνc.ιίxα μου περίσσιο Μγο, τί καρδια: θες νά 'χω "Ι;: '''Α <' s::', 'ζ να πc.ιι.. ω σc.ιντoυρι ; μχ τα Jtc.ιt<Jtc.ι πεινοον χαι νιc.ιoυρι ουν, xόπιc.ισε του λόγου σου να: πc.ιίζεις. ΤΟ σχντούρι θέλει να: συλλι:ιγ:έσc.ιι μoνάχc.ι σc.ιντoύρι - κxτάλc.ι6ες : Kc.ιτάλα6α πω;; δ ΖορμπΙΧ; Ετουτος εινχι δ άνθρωπος πού τ6σον καιρο τον ζητοciσχ κχ: δεν τον ε6ρισκα' μια: ζωντc.ιν-yι χαρδιά, gvct ζεστο λc.ιρύγγι, μια α:κατέργχστη μεγάλη ψυχή, πού &Χόμα δεν &:ραλοχόπηκε ιxjtq τη μάνα τη;, τη l'jjς. 'fί θα: τ:εί τέχνη, ερωτας τής δμορ:ρ:άς, ιχγνότητχ, πάθος - ~ εργάτης ετοοτος μο:] το ζεδιάλυνε με τα πιο ιχπλα &:νfιpώπινx λόγια. Κο[ ταζc.ι τα χέρια c.ιύτα πού κάτεχα'~ να: δουλεύουν τον κc.ισμα χαι το σχντούρι - γιομάτχ ρόζους καί χαρc.ιμάδες, πc.ιρxμopφωμένc.ι και νευρικά. ''Aνoιζc.ιν με προσοχη κc.ιί τρυφεράδc.ι, σα: νά 'γδυνc.ιν γυνχίκα, το σακούλι κι ε6γαλα'~ ενα πc.ι; λιο μc.ιγληνo σc.ιντο:jρι, με JtA'i'j!:Jo; κ6ρδες, με προύντζινα κc.ι Ι ψιλντισένιc.ι στoλίδιc.ι κχί με μιαν κ6χκινη μετc.ιζωτy; φoύντc.ι στυ;ν ιxκρc.ι. τα: χοντρα δάχτυλχ το χάδεψc.ιν δλο, &ργά, πc.ιθητιχιχ, σα: να: χάδευαν γυνc.ιίκx. Κι υστερχ πάλι το τύλιζc.ιν, δπως τυλίγουμε α:γc.ιπημέ'~o σωμα μ-η μιχς κρυώσει. - Αυτο είναι! μουρμο:jρισε με στοργ-υι και το ιχπίθωσε πάλι 7tPOaExtLXcX στ-ην xc.ιρέκλc.ι. οε θχλασσινοί σχουντρο:]σχ'ι τώρχ τα πoτήριc.ι τους, εμπηχνχν τα γέλιc.ι. 'Ένχς xt:jotyjae χx~ευτικα τ-ην πλάτη του κc.ιπεταν Λεμονjj. -''Ε, σε πψ πέντε κι g,lx, XX7tEtιXy Λεμονή, πες την ιχλήfιειx! Ό θεος ζέρει τί λ~xμπάδες ετχζες στον Άι-Nικ6λc.ι! Ό χαπετάνιος ζάρωσε τ' αγκχθωτά του :pρύδιc.ι. - Μωρέ, σάς ~ρχίζoυμαι, πxιδ~ά, μά τη Hλc.ισσc.ι, δτχν ειδc.ι tq X:ipo μπροστά μου, μήτε IIανx'(~α συλλoγίστηxc.ι μήτε 'Αι-Νικόλα! Γύρισχ χχτα τ-υι'ι Ko:JAoupYJ, Ι:ιυμήθηκα τη γυ- 27

28 να:ιχιχ μου ΧΙΧί φώνιχξιχ: «''Ε μωρυι ΚιχτερΙνιχ, χιχί vi 'μουνιχ στο xρε6~τι σου!». 'Έσχιχσιχν π~λι οε θιχλιχσδινοί στα: γέλιιχ' γέλιχσε χι δ χιχ. πετα:ν ΛεμOν~tϊ. - Μωρέ, τι θεριό Ύιχι δ &νθpωπotϊ! ειπε. Στέχετιχι δ ιxρχ~γ' γελος d:πο π~νω του με το σπιχθι, μα: δ νους του ΙχεΤ, oι~νιx! 01) να: χιχθετ, δ ξετσιπωτος! Χ τόπησε τα: πιxλιxμ~xιιx. - Kιxφετζ~, φώνιχξε, φέρε να: xεp~σειtϊ τα: πιxιoι~! Ό Zopμπιi~ ειχε στ~σει τυιν ιχυτοόχλα: του χι d:φουχρ~' ζουντιχν. Στp~φηxε, χοιτιχξε τoυtϊ θιxλιxσσινoόtϊ, σστεριχ Ιμένα:. - Που «ΙχεΤ» ; ρώτησε. ΤΙ λέει ιxυτόtϊ; Μα: ξα:ψνιχα: μπ1jχε στο νόημα:, τιν~χτηxε. - Μωρέ, μtφ~60! lχιχμε με θιχμιχσμό. Αυτοί οι θα:λιχσσινοί ξέρουν το μυστιχό' γιιχτί πιχλεόουν μιxθεtϊ μέριχ νόχτα: με το {j~νιχτο. Κοόνησε ΤΥΙ χεροόχλιχ του στον d:yipιx. - ''Ας εινιχι, ει πε' &λλου πιxπιi τρoπ~pι ιχυτό... Atϊ Ιρθουμε στ:χ Oι'l(~ μιχς : Να: ΧΙΧθΙσω; να: φόγω ; Π~pε d:πόφιχση. - Zopμπιi, ειπιχ χιχί με 6ια:tϊ xpα:τ~θηxιx να: μυιν τον ιxρπ~ξω d:πο το χέρι, Zopμπιi, σόμφωνοι' θ~, ρθεις μιχζι μου. 'Έχω λιγνιτη στυιν Kp~τη, θα: Ιπιστα:τεΤς τoυtϊ Ιpγ~τεtϊ. Το 6p~oυ θα: ξιχπλώνουμε οε ουό μιxtϊ στυιν d:μμουοια: - γυνιχ(χιχ, πιxιoι~, σχυλια: οεν Ιχω - θα: τρ/ί)με χιχί θιi πινουμε μα:ζι Κι σστεριχ θα: ΠIXΙζειtϊ σιχντοόρι. -"Αν lχω Χέφι, d:xootϊ; C2v Ιχω κέφι. Να: σου οουλεόω δσ~ θέtϊ' σxλ~60ς σου! Μα: το σιχντοόρι εινιχι &λλο πρ~μιx. ΕΙνιχι θεριό, θέλει λευτεpι~. "Αν lχω κέφι, θα: πιχιζω' θα: τριχ'(ουο/ί) χιόλα:. Κα:ί θα: χορεόω το ζεϊμπέχικο, το χα:σ~πιxo. τον πεντoζ~λη - μα: πρέπει, ξεχομμένιχ πιxζ~ριιx! ν~ 'χω κέφι. Πα: στριχοί λογα:ρια:σμοι' ιiν με ζop(σειtϊ, μ' lχιxσιtϊ. Σ' α:υτα: τα: π~μιxτιx, πρέπει να: ξέpιιtϊ, ειμιχι &νθρωπotϊ. -'Άνθpωπ~tϊ; Τι θες να: πετtϊ; - N~, λεότερotϊ. 28

29 - Κ:χφετζf], φώνα;ςα;,!να; ρούμι ιix6μα;! - Δυο ρούμια;! πετiχτyjχε δ Zoρμπά~. θιi πιετ~ χα;ι ΤCίϋ λόγο:) σου, νιi τσουγχρίσουμε. Φ:χσΧ6μYjλο με ρούμι συμπεθεριο ~έν χιχνουν' θιi πιετ~ χιχι τοσ λόγου σου ρούμι. Γιιi νιi πιιχσει τ~ συμπεθεριό. Σχοuντρf]ςα;με τιi ΠΟΤYjριΧχια; μα;~' ειχε πιιi xιxλιi ςyjμερώ σει. Το 6α;π6ρι σφύριζε. 7Ηρθε δ 6α;ρχιΧΡYjς που μοσ ειχε πιχει τίς 6α;λΙτσει;; στο 6α;πόρι, μοσ 'γνεψε. ΣYjΧώθYjΧΙΧ' ΙΙγγιςα; τον ώμο τοσ ΖορμΠά. - Πάμε, ειπα;' στ'lsνομα; τοσ θεοσ! - Κα;Ι τοσ οια;6όλου! συμπλf]ρωσε Υ}συχα; δ Ζορμπάι;;. ΥΕσχυψε, π'ijρε πα;ριχμιχσχα;λα; το σιχντούρι, ΙΙνοιςε τυιν πόρο τχ χα;ι 6γήχε πρωτo~. 29

30 ΑΛΑΣΣΑ, ΧΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΗ farka, ΦΩΤΟΛοrσμέν" νrισιά, δι:xψcι:νo r:έπλο ά:πο ψιλύ) 6?OΧOόλcι: που Θ εντuνε τ~ν ά:θάνcι:τt) γόμνι(% τής ΈλΗΟ(%ς. Χ(%ρα: στον άνθρω.. ο, σuλλογιζουμcι:ι, που άζιώθtjκε, ΠΡΟΤΟίί πεθάνει, ν' άρμενισει το Alγcι:Τo. Πολλες χcι:pες εχει δ κόσμος Ετοίίτος; - γυνcι:iκες, φροίίτα., Ιδέες' μα; νά 'νcι:ι χινόπωρο τρυψερο κlχι να; σκίζεις το πέλα;ο ΕΤΟίίΤΟ, μουρμουριζοντ"ς τ' O'loμcι: τοίί κάθε νψnοίί, θcι:ppώ δεν όπάρχει XCΙ:Pα: που να: 6υθΙζει πεp~σσότεpo τ~ν 'Κιχρδιά; τοίί ά:νθρώπου στ~ν Πcι:pάδεισo. llo'jeevi ά:λλοσ δε μετ(xτoπιζεσ.:x~ τόσο γcι:λtjvα; κcι:ι πιο άνετ" άπο τυιν &λήθει(χ στ ο'ιεφο' τα: σόνορ" ιχρα;ιώνουν κ"ι τα; κlχτ:χ?τ~1χ κα;ι του πιο σ,,?:χ61χ;'.ου κcι:pcι:6ιoίί πετοίίν 6λcι:στoυς κlχι στα;φόλια;' :Χλήθεια;, Ζοώ, 'jτ~,i Έλλάδ", το θάμcι: εινα;ι ι5 σίγoυpo~ άνθος 'tij.; ιχνάγκη;. Κ"Τα: το μεσημέρι iι 6ροχη ειχε στιχμα;τήσε~, εσκισε ~ η λιo~ τα: σόννεφα; κcι:ι.. ρό6ιχλε δροσερός, τρυφερό,;, ν~ολοuσμ.ένος κα;! κιχνάκιζε με τις άχτιδες του τ' ά:γlχπημένα; νερά; χlx~ χώμ"τιχ. Στέκουμουν στην πλώριχ κlχ! περ~χα;ίpoυμoυν, ως 'tijν ~XP:l τοίί ουριχνοθάλ"σσου, το θάμα;' κ~: μέσα; στο 6(%π6ρι ΟΙ τε,ρα; πέριχτοι Ρωμιοί, τα: μάτι" τ' ~ρr.iχχτικά, τα Ψιλικα;τζ:δικα. μuιχλά, οι μικροπολιτικοι κιχ6υάδες, ενcι: ξεκοuροισμένι:ι r::,i '10, τιμιες φιχρμα;κερες κυράτσες, μ-:;,χθηρή, μονότονη έ r;:χρχ~ώ ΤΙΚΥΙ μιζέρια;. ΣοΟ ερχότιχν να πι:xσει~ το 6:xr:6pt ir:q tl; δυο άκρες, να: το 60υτ'ήξεις στυι θ:xλcι:σσcι:, να: τ ~ τινάξει; κlχη κιxλιi, να: φύγουν δλα; τα: ζων'iχ',ά r.?u το μολεur:ιuν - &vijr-g/ 30

31 ΠQ:, ποντίκια:, κορέοι - κα:ί vci το aveotiaetιo πιχλι cxπtxνω atci κuμα:τα:, άδεια:νο κα:! φρεσκοπλυμένο. ΚιΧποτε π ιχλ ι συμπόνια: με κυρίέυε' μι:i συμπόνια: βoυoικ~, xpuιx, aci συμ πέρα:σμα: άπο πολuπλοχοuς μετα:φυσικους συλλογισμοuς. Συμπόνιιχ δχι ytci τους aνθρώποuς μονtxχιχ πιχρci κα:! ytci τον κόσμο άλιχκερο που πα,λεuει, ψωνιχζει, χλιχίει, ΙλπΙζε: κα:! δέ βλέπει πως l5λα: εινα,ι ψιχντα,σμιχγορίιχ του Τίποτα,. Συμπόνια: ytci τους Ρωμ:ους χιχ! ytci το βα:πόρι κιχ! ytci τ~ θιχλιχσσιχ κα:! y:ci μένιχ κιχ! y:ci τ~ν Ιπιχείρηση του λιγνίτυ) χα:ί γιli το χερόγριχφο του «Bouoιx», γιli l5λιχ ιτουτιχ τιχ μιi' τα:ια: συμπλέγμιχτιχ άπο!σχιο χιχί φως, που μιιχ στιγμ~ άνιχστιχτώνουν κιχί μολεuοuν τον akpιx. Κοίτιχζα: το Ζορμπά άνιχκερωμένο ά;πο τη θιiλιχσσα:,νά χουρ' νιχζει κα:τσουφιιχσμένος άπχνω σε μι:iν xouaouριx σχοινιιχ στ~~ Τολώρη. Μυρίζουντιχν ~νιχ λεμόνι, τέντωνε τ~ν ιxijtouxaιx του, άκουγε τους ΙπιβιΧτες νιχ πιχνουντιχι δ ~νιχς γιιχ το βιχσιλιιχ, δ άλλος γιιχ τό Βενιζέλο. Κουνουσε τ~ν κεφιχλιχ του, lφτuνε. - Πα:λιχιιΧ πολιτέμιχτιχ! μοuρμοuριζε με κιχτιχψρόνιιχ' δεν ντρέ r.quytιxt! - 'fί θιχ πεί: πιχλιχιιχ πολι τέμιχτα" Ζορμπά; - ΝιΧ, l5λιχ ιτουτιχ: βιχσιλιχδες, δημοκριχτίες, βουλευτές, μιχ σκα:ριχλίκια,! Στο νου του Ζορμπά τιχ auyxρovιx ειχιχν κιχτιχντ~σει πιχμ' π iλα,ι α:, τόσο τιχ 'χε κιόλα: μέσα: του ξεπερχσει. Σίγουρα: μέσα: του δ τηλέγριχφος κιχ! το 6α:πόρι χ: δ σιδερόδρομος κι ij τρεχοuμενη ήθικ~ κι fι πιχψίδ:ι: κι fι θρφκεία: θci φιχντιχζιχν π:ι:λα:ιιχ πολιτέμιχτιχ. Πολυ πιο Ύp~γoρα, άπο τον χάσμο προ' χωρουσε fι Ψυx~ του. Σοuρα:uλιζα:ν τli σκοινιli at:i κα:τχρτια" τ' άκρογιιχλιιχ χό ρευα:ν, οε γυνα:ίκες ειχιχν γίνει κίτρινες σιiν το φλουρι ΕΙχιχν πα:ριχδώσει τ' άρμιχτα: - φκια:σίδια" φουρκέτες, χτενιχχιιχ - τιχ χείλιιχ τους ειχιχν άσπρίσει, t:i vux:x τους μπλιi6ισιxν. MxoYj' σα:ν οε κα,ριχκχξες, lπεσιχν t:i ξένα, φτερli -κορδελίτσες, ψεu τ:κιχ ιpρuotιx, ψεuτtκες tλιές, στηθοπχ'/ιχ - κι ltat που τις l 31

32 6λεπες στιi πρόθυρ(.ιc τοσ -Ιμετοσ,Ενιωθες 2'Y)Ol(.IC X(.ICi μεγάλη συμπόνι(.ιc. Κιτρίνισε κι δ Zoρμπ~ς, πριχσίνισε, το α:στριχφτερό του μάτι θόλωσε. Μονάχα, κιχτιχ το δειλινό, το μάτι του Επαιξε,ί.πλωσε το χέρι χαι μοσ 'δειξε δυο μεγάλιχ δελφίνια που Π'ΥΙ δ:;σσαν χαί παρά6γιχινιχν με το 6ιχπόρι. - Δελφίνια! Εχαμε χιχρούμενος. Τότε γιιi πρώτη φoριi πi'jρε το μάτι μου πως δ δείχτ'υ)ς τοσ ιχριστερου χεριου του Υίτιχν χομμένος xoντιi &ς τυι μέση. - Τί έπαθε το δάχτυλό σου, Zoρμπ~ ; φώνιχξα. - Τίποτιχ! ιχποχρίθ'υ)κε, πειρ(.ιcγμένος που δε χάρ'υ)χα lισο Ε- πρεπε γιιi τιi δελφίνιιχ. - Σοσ το ni'jpe κιxμιιi μ'υ)χιχντι ; έπέμεινιχ. - Τι μ'υ)χιχνυι χάθεσαι χιχί λές; Τό "ΧΟψ(.ΙC μονιχχός μου! - Μονιχχός σου; Γιατί; - Ποσ νιi χιχτιχλιχ6εις έλ6γου σο:.ι, α:φεντικό! είπε σ'υ)κώνονt(.icc;; τους ώμους. Σου είπα πως δλες τίς τέχνες τίς πέριχσιχ. Μια: ψορα: το λοι πον lxιxvιx χιχί τ~ν χιχνιχτιχ. την ιxyιxnouq('ic τυιν τέχνη ΙΧδτη σιiν παλαεό~. Ξέρεις τί θιi πετ νιi πιάνεις ι νιχ σ6ωλο λάσπ7j 'Καί νιi Χάνεις Δ, τι θές; Φρρρ! δ τροχός, κι ~ λάσπ'υ) στρουφο"(υρίζει σιχ δαιμονισμέν'υ), χιχι συ απο πιχνω t7jc;; ΧΙΧί λές: θα: χιχμω χανάτι, θιi κάμω πιάτο, θα: Χάμω λυχνάρι, θιχ χάμω διάολο! AδΤ~ θιi πετ νά "σιχι άνθρωπος, σο(ί λέω: "ΕλευτερίΙΧ! Είχε ξεχάσει τη θάλ(.ιc(jσιχ, GE ο:χ"(χιχνε πια: το λεμόνι,";.) μάτι του ξεθόλωσε. - Λοιπόν; ρώτ7joιχ χιχι το δάχτυλο; - Νά, μ" έμπόδιζε στον τροχό έμπιχινε στ-η μέσ'υ) χιχί μου χιχλοσσε τα: σχέδιιχ. <ΆΡΠΙΧξ(.ΙC λοιπgν χι έγω μιιi μέριχ το σκεπάρνι... - ΚΙΧί δεν πόνεσες ; - Πως δεν πόνεσιχ; Κουτσούρι εlμ(.ιcι ; "Άνθρωπος είμιχι, πόνεσιχ. Mιi μ" έμπ6διζε, σοσ λέω, στ-η Ι;;ουλειά μο:.ι Χόψ" το λοιπόν! Ό ήλιος έπεσε, fι θάλιχσσιχ κάλμ:χρε λίγο, σκόρπισαν τα: 32

33 σόννεψιχ. ' Ο 'Α ποσπερί Τ'Υ/ς xouooijytae στόν ουριχνό. Κοί τlxξ~ ΤΥΙ ΙΗλlχσσlχ, κοίτιχξιχ τόν Cιυρ~νό, επεσιχ σε λογισμοός... "Ετσι ν' a:ί~πιiι;, νιi πιχ:ρνειι; τό σκεπ:χρνι, νιi πoνιiς κlχί νιi κ66εις... Mιi εκρuψιχ τυι συγκίνφή μοu. - Κιχκο σόστ'υ/μlχ lχδτό, Zoρμπιi! ε ί πιχ γελώντιχι;. "Ομοιιχ χι Ινιχς άσκ'υ/τυιι; μιιi ψορ3., λεν τιi συνlxξιίρι~, είοε μιιi γυνlχίκlχ, σκ~ντlxλίστ'y/κε, πηρε ενιχ μπlχλ τιi Tc,y ΚlΧκό του τδν κ~ιρ6! μοσ 'κοψε τυιν κoυ6έντ~ δ Ζορμπιiι;, που μιίντεψε τί θι:i 'λεγιχ. Αυτό νιi κόψει! νιi χιχθει δ κουτεντέι;! Mιi ιχυτό το 6λΟΎ'Υ)μένο ποτε οεν εμποοιζει... - Πως! επέμεινlχ εμποδίζει, κ~ί πολυ μιίλιστιχ. - Σε τί; - Nιi μπεις στή 6IXatAELIX των ουριχνων. 'Ο Zoρμπιiι; με λοξοκοίτlχξε ΚΟΡΟ ίοευτικιί. - Mιi ΙΧδτό, είπε, κουτέ, είνιχι τό κλειοί τής 1IIXρι:ioεισoς! Σήκωσε τό κεψι:iλι, με κοίτιχξε XIXAiX, σιi νιi 'θελε νιi ξεκρίνει τί Ιοέlχν Ιχω γιιi μέλλουσει; ζωει; κιχί 6lχσιλεΤει; των ουριχνων κlχ! γυνιχ!κες κ~ί πlχπιχοες μιi ψlχίνετlχι οεν μπόρεσε νιi xlxtlxhoεt πoλλιi πριiμlxτlx κlχι κοόν'υ/σε με περίσκεψ'υ/ την γκρίζιχ σlχρlχκοψlχγωμέν'υ/ κεψιxλ~. - Σlχκlχτεμένοι δεν μπlχίνοuν στυιν ΠlχριΧοεισο! είπε κιχί σώπιχσε. ΞιΧπλωσlχ στήν κιχμπίνιχ μου, πήριχ EYIX 6ί6λίο, δ Boόδ~ς xu- 6ερνοσσε a:χόμιχ τις Ιγνοιες μου διιχ6ιχσιχ το «Διάλογο Βούδα; κιχ! Βοσκοσ», που τιi τελευτ~τιx ετοστιχ χρόνιιχ γέμιζε το στη θος μου ειρήνη κι a:aqjixaetlx. «'Ο Βοσκός: - Το ψιχ"ι μοu ψήθηκε, άρμεξlχ τα: πρό6ιχτά μου μlχντlχλωμένο το κιχλύ6ι μου, a:νιχμμέν'υ/ ~ ψωτιά μοu κιχ! σύ,6ρέχε δσο θές,οδρlχνέ μου!»'0 Βοόδιχς: - Δεν lχω a:vixyx'y/ πια: a:rto ψlxγιιi κιχι γιχλιχτιχ οι άνεμοι είνιχι το κιχλμι μου, lσ6ησε ~ ψωτιιχ μου κlχ! σό, ορέχε δσο θέι;, οδρlχνέ μου!

34 »'0 ΒοσΧ6ι;: -'Έχω 668ι~, έχω γελιχδει;, lχω λι6η:χ ί:χ' τρογονιχχ χι lν~ τοιορο ποιι ΠYjοiει τίι; yeai8e' μι;;υ' χα: σ~, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!»'0 Βοόοοιι; : - Δεν Ιχω ~δι~ μ-ήτε γελ:χοει;' δεν lχω λ:6χ ο διοι. Δεν Ιχω τιποτιχ. Δε φο600μιχι τιποτιχ' χιχ! σό,6ρέχε δσo:j θέι;, ούριχνέ μου!»'0 Βo:Jσχ6ι;: -'Έχω μιιχ 60aXo:Jr.:otJAoι ύπιχχουυ) x~ί πιστ-ή' χρ6νιιχ τώροι γυνοιιχιχ μου, x~ί χ~ίpoυμ~ι νιi ποιιζω μ~ζί ΤΥϊ; "'ή νόχτ~' χοι! σό, 6ρέχε δσο θέι;, ι;;ύροινέ μου!»'0 Βι;;όδοιι;: -'Έχω μιiν ψυχ'ή ύπιχχουυ) χοι! λεότερυ( χρό νιοι τώροι "'ή γυμνίζω χοι! τ'ή μιχθοιίνω νιi πιχιζει μ~ζι μι;;υ' X~! σό, 6ρέχε δσο θέι;, oύp~νέ μου!» Μιλουσοιν liχ6μσι οι δυο έτι;;υτει; φωνέι;, κι δ (ίπνος με r.:ij' ρε. ' Αγέρσιι; πάλι ε~χε συικωιιετ, κ::χ! σπουσ::χν στο XPo:JuaΤXA' λένιο φενεστρίνι τιχ xόμoιτ~. Δι%νευ:ι:, μισο στέρεο" μι σο iv% ριοι; κοιπν6ι;, ά:νίμεσιχ ϋπνου κ~! ξόπνου. Τ! κόμ~τ~ ε~χ~ν γι νει φι;;ypτoόν~ δυνοιτ-ή, τιχ λι6%διοι 60όλ:oιξ~ν, πνιγyικ~ν τχ 66 διιχ, οι γεηδει;, δ τοιοροι;. Π Τιρε δ άνεμο; τυι στέγυ) του x~o Au6Lo:JU, la6yjqe ~ φωτιά, laupe φων'ή ~ γυν~ίx~ χοι! σωριιχ ο στυιχε νεκρ-γι μέσσι στ'ή λ:χσπυι. Κι δ Βοσχοι; χ(νυισε το Op'i'jVIj, φώνχζε, δε" άκουγοι τί ηεγε, φώνοιζε, κι έγω γλιστροοσ:ι δλο κ~! πιο 6~θιx στον ϋπνο, ΧΥΤιΧ, σχν ψ%ρι στ'ή θ:χλοισσ:ι. 'Όταν ξόπνυισσι, ξυϊμερώματσι, το μέυ:χ ιχρχοντον-ήσι άπλώνι;;υν' τ:ιν δεζ% μσι.; X~Xo:JtP%xaAO, περ-ή'fjσινο, κσι! τιχ 6o:Juvιi ixyo:jye λι;;υσχν ε1ρ'r)νεμέν~ στον πρωινδν YjALo. Ή θ:xλ:ισσ~ χοχηκ: ζε Υύρχ μ~; μπλε λουλχκι%. 'Ο Ζo:Jρμπ:iι;, τυλι γμένo:jς σε χοντρ'ή xoι'fjetti χι;;υ6έρτσι, κι;;l τ~ζε ix6pt::xy~ τ'ήν Kpoήt'r). ΊΌ μ%τι to:ju πετουσε ιχπο το 6Iju νο στον κάμπο κι lπειτ::χ τρ:ι6ι6ταν γιαλο Υι::χλό έρευνώντσις. Σiν δλ!χ τιχ χώμ!χτα έτουτ:ι νχ του i)tixv γνώριμα κιχ! τώρα χα:ίρουντιχν νιi ξαναπερπα:τχει ιχπάνω τι;;υι; με το νοο to:ju. Ζύγωσα, άγυιξιχ τον ώμι;; 'to:ju Ζι;;ρμπ:Χ. 34

35 - Σίγοuρχ δεν εινχι 1, ί.ρώτr, ~opιx που Ιρχεσχι στυιν ΚρΥιτη, Ζορμπli! ειπχ' τ~ν χ?:τχζει.; σιχν ΠιΖλιιΧ :ριλεν.χο%. Ό Ζορμπli; χxσμoυpγήfιη 6:χριεστισμένο;' δέν elxe xx&~' λου χέφι νιχ πιιίσει χου6έντ%. Γέλιχσιχ. - Βιχριέ σιχι."ιi μιλήσει;, Ζ?ρμπli ; - Δε 6lχριέμιχι, &:ρεντιχό, &:πoxpίθrιχε' μιi ~υ'1x?λεό?υμx:. - Δυσxoλε~εσx: ; Δεν ά:π?χρίθηχ; ευτ~;. ' Apy~συρ; πcίλι τυί μσιτ:cί του στ' ά:χρογιιίλιχ' ειχε χ?ιμyjfιεί στ~ χ:χτiστρωμιχ, xιxt τιi γχρ:ζχ xιxτσιxpιi μιxλλιcί του ΙστΧζ:χν SPIjOOUAιx. <Όλε; οι 6ιΖθιε; ζcίρε; στιχ μ.ιχγουη tljij, στο π-ηυοόνι χιχι στο λιχιμο tfωτίστ-ηχιχν (Ί)~ το 6υθ6, τώρ% π?υ ειχε πέσει ά:πιiνω του; δ ~λιo;. Tιi χείλι% tlj!) τέλ?ς, χ?ντρχ, χρεμιxστιi σιχν τρcίyoυ, χουνήθ-ηχιχν. - Δυσχολεόουμιχι ν' ά:νοίξω το πρωι το στόμχ νιi μιλfισω, ειπε' δυσχολεόουμιχι, xιxt νιi με συμπιχθliς. Σώπιχσε χιχι xιipφωσε πiλι το στρ?γυυλδ μ.χτι at1jv Κρήτ-η. Το χουδοίινι χτίιr.yjσε γιιχ τον ί.ρωινο χιχφέ. "Αρχισιχν νιi ξετρυπώνουν ά:πο τις χιχμπίνες τσιχλιχχωμένε; χλωροr.ρcίσινε; φχτσες' Υυνιχίχες με χρεμιίμεν?υ; έτοιμόρροπους Χότσουι;; στρχτ.χριζιχν τ ρε χλίζσντιχι;; ιxπ~ ΤΡιΖπέζι σε τριχπέζι,μίιριζιχν Ιμετο χχι χολ6νιιχ χιχι το μχτ: τ?υ; ειχε θ.jλώσει τρομιζυμένο χι ~λί&ι? Ό Ζορμπάς, χ:χθο~μενιjς ά:ντιχρό μ?υ, ρου:ροϋσε με ζωιχυι ιχνιχγ.χλλι:χσυ) τ~ν χχ:ρέ τ?υ. 'Άλειψε το ψωμί του 6?ίιτυρο xιxl μέλι, lτρωε. "Α'ιοιξε, μέρωσε το τ:ρ6σωπό του, το στόμιχ του yλt)xιxνε. Ί'δν χρυ:ροχχμχρωνχ νχ ξειιηχιχρώνει ά:γιiλιιx &Υ:Χλι:χ ιχπο τον i)r.yo xιzl tyj σιωπυ; χχ( vi μτ:ιρμπιλεζουν ti μχτιχ του. 'Άνιχψε lνιχ τσιγχρο, ροόψυιξε με λαχτχρ:χ, ξετουλοόπωσχν τιχ μιχλλιιχριί του ρουθοόνιιζ γιχλάζιο'jς χ:χπνοίι;. Λόγισε το δεει του πδδι x:xl xιiθισε ιχπ:χνω' 60λείιτ-ηχε ιχνχτολίτιχ:χ, μποροσσε τώριχ νιχ μιλήσει. Μίλφε. - ''Αν εινιχι ~ "ρώτ-η tf?pi που lρχουμ:χ: σττιν Κρήτ-η; ιip- 35

36 χισε, μισόχλεισε τα μάτιιχ χι ιiγνxντεψε πέριχ, ιχπο το π~ρx &υρο, τον ΨτιλορεΙττι πc;ιι στfιcχfτάλιζε. 'Όχι, δεν είνιχι 11 πρώττι φορά. Τό '96 έγω ήμουν ΙΙνΤΡΙΧζ ξετελεμένος;. T~ "'(ένιιχ μου χιχ! τιχ μιχλλιιχ είχιχν το aλyίθιγό tc;ur; χριϊψιχ, μ:χορο χιχριχμπογιά. Είχιχ τριάντιχ δυο δ6ντιιχ, χι οτιχν μεθοοσιχ Ιτρωγιχ 'tl)ur; μεζέδες; χι σστεριχ Ιτρωγιχ χιχ! το πιάτο ποu είχε 'ti)u!; μεζέδες;. Κι Ισιιχ Τσιιχ δ διάολοι; τό 'φερε χι έχείντι τυιν έποχυι στιχώθηχε πάλι Υι Κρήτ:η.»'Έχιχνιχ τότε τον πριχμιχτευτή. Γόριζιχ ΙX:tO χωριο σε χωριο στυι ΜιχχεδονΙιχ, πουλοο":χ ψιλιχιχ χι Ιπιχιρνιχ, ιiντίς; γιιχ πλερωμή, τυρί, μιχλλί, 60ότυρο, χουνέλιιχ, xιxλιxμπόxι,τ~ μετιχπουλοοσιχ χιχί xέρ~ιζιx διπλά. τη νόχτιχ, σε 15ποιο χωριο 6ριχδιάζουμουν, ήξεριχ σε ποιο σπίτι νιχ χl)νέψω - IttXyta μια χήριχ πονόψυχη, ιχς; είνιχι χαλά! 6ρίσχετιχι στό xtx&e χωριό. 'Έδινιχ το λοιπόν μιαν χου6ιχριστριχ 'Jj μιιχν τσατσάριχ 'Jj lvιx φιχχιόλι, μιχυρο έξιχιτίιχι; του μιχχιχρίτη, χιχ! χοιμόμουνιχ μιχζι τηι;. Φτήνιιχ!» Φτήνιιχ, ιχφεντιχό, ζωυι χιχρισάμενη. M~ ytx σου δ δι~oλoι;, χιχί πιάνει πάλι το τουφέχι Υι KrTιtYI. «Φτοό, ιχνtxθεμιχ τ"ή μοίρα; μου, ειπιχ' ιχυτυ) Υι Κρήτη δε θα μιiς; ιiφήσει τέλοι; πάντων ήσυχους;;» Πιχράτφιχ τίς; χου6α;ρίστρες; χιχί τίς; χήρες;, πi'jριχ lvιx τουφέχι, Ισμιξιχ με τοιις; ΙΙλλουζ ρέμπελους; χα! τριχ- 6ήξιχμε γιατυιν Κρήττι. Ό Zoρμπιiς; σώπιχσε. Περνοόσ::ψε τώρα; ενιχ yupl)yttiat ιχμμουδερό, ήσυχο, τιχ χόμιχτιχ Ιμπιx~νιxν χι ιχπλώνουντα;ν στον Χόρφο του χωρίς; νιχ σπάσουν χι ιχπίθωνιχν μονάχιχ λίγους ιiφρoιις; δλόγυρα; στον ciμμο. τα σόννεφα είχαν σχορπίσει, lλιxμπε δ ήλιος; χι "rι ciyptιx Κρήτη χιχμογελουσε ειρηνεμένη. Ό Zoρμπιiς; στράφτιχε χιχ! με χόχεψε χοροί"δευτιχά. - Έλόγου σου θοφρε!ι;, ιiφεντιxό, πως; θα χιχθίσω τώριχ να σοο ιiρσιδιcxσω πόσιχ τοόρχιχιχ χεφάλιιχ Ιχοψιχ ΧΙΧί πόσα τοόρχιχιχ ιχυτιιχ ΙΟαλιχ στο σπιρτο - χιχθως; το συντιθοονε στήν Κρήττι... Βγάλ' το ιχπ' το νου σου' 6ιχριέμιχr, ντρέπουμιχι. Τι ytx Ύιχι αιιτυ) rι λόσσιχ, στοχάζουμαι τώρα ποιι Ι6σιλα γνώση, τι νιi Ύαι 36

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ: ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 3 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 1 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου ε θέλω να µου δέσετε τα µάτια Το αστέρι που φοράς Φως ανέσπερο θα ρίχνει Στους βωµούς της λευτεριάς Το αστέρι που φοράς Θα ναι σάλπισµα ειρήνης Που για εκείνη µαρτυράς Όσες πίκρες κι αν γευτείς εν σε νίκησε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ Μοναξιές που ταιριάζουν KEΦAΛAIO 1 Τη συνάντησε τυχαία στον δρόμο για την Ομόνοια, Κυριακή μεσημέρι. Η κίνηση στην Πανεπιστημίου περιορισμένη και για μια στιγμή νόμισε πως γέμισε ο δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ 2 Γεια

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση. Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση.

Διαφήμιση. Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση. Διαφήμιση Χρώματα κόλλες στεγανωτικά και προϊόντα δομικά Νικόλας υπάρχει λύση Νικόλας για κάθε χρήση. Υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι?ο Νικόλας είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Με εξειδικευμένο προσωπικό από

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58) http://glotta.ntua.gr/opal/announcements ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58) Tα βάσανά μου θα σας ιστορήσω. Oι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.] 4[21.]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.] 4[21.] 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ, «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» 1[18.].. Εκοίταα, κι ήτανε μακριά ακόμη τ ακρογιάλι «Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι!» Τρία αστροπελέκια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα