Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R /10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 2001R2065 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2001 για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, όσον αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 278 της , σ. 6) ιορθώνεται από: C1 ιορθωτικό ΕΕ L10της , σ. 82 (2065/2001) C2 ιορθωτικό ΕΕ L45της , σ. 58 (2065/2001)

3 2001R2065 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2065/2001 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2001 για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, όσον αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής ( 2 ) και ιδίως το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισµού αυτού, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 εξαρτά τη λιανική πώληση κάποιων προϊόντων αλιείας από την τήρηση ορισµένων όρων που έχουν σκοπό την ενηµέρωση του καταναλωτή. Είναι σκόπιµο να καθορισθεί το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης αυτής. (2) Ο κατάλογος εµπορικών ονοµασιών που είναι αποδεκτές στην επικράτεια των κρατών µελών πρέπει να είναι δυνατόν να προσαρµόζεται σε συνάρτηση προς τις ανάγκες της αγοράς. (3) Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιείται η ενηµέρωση του καταναλωτή, ειδικότερα όσον αφορά την εµπορική ονοµασία του είδους, τη µέθοδο παραγωγής και τη ζώνη αλίευσης. (4) Οι µικρές ποσότητες προϊόντων είναι δυνατόν να εξαιρούνται της υποχρέωσης αναγραφής σε πίνακα ή σε ετικέτα µόνον εφόσον τηρούνται ορισµένες απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να καθοριστούν. (5) Είναι σκόπιµο να καθορισθεί η έκταση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε ολόκληρο το µήκος της αλυσίδας εµπορίας. (6) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η θέση σ' εφαρµογή από τα κράτη µέλη ενός συστήµατος εξακρίβωσης της προέλευσης των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό. (7) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων οι οποίες ισχύουν δυνάµει της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ( 1 ) ΕΕ L17της , σ. 22. ( 2 ) ΕΕ L 132 της , σ. 10.

4 2001R2065 EL Συµβουλίου ( 1 ), ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα προϊόντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που περιλαµβάνονται στους καταλόγους και στις περιγραφές των κωδικών του κεφαλαίου 3 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των οποίων η εµπορία ασκείται στο κοινοτικό έδαφος, οποιαδήποτε και αν είναι η καταγωγή τους, ακόµη και εάν τα εν λόγω προϊόντα είναι προσυσκευασµένα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Τροποποίηση του καταλόγου εµπορικών ονοµασιών και τρόπος διεξαγωγής της ενηµέρωσης του καταναλωτή Άρθρο 2 1. Κάθε είδος που δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των εµπορικών ονοµασιών που έχουν γίνει αποδεκτές από ένα κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να τίθεται σε εµπορία υπό κάποια εµπορική ονοµασία προσωρινού χαρακτήρα, καθοριζόµενη από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. Η οριστική εµπορική ονοµασία που αναγράφεται στον κατάλογο αποδεκτών ονοµασιών καθορίζεται από το κράτος µέλος εντός πέντε µηνών µετά την ηµεροµηνία απονοµής της προσωρινής εµπορικής ονοµασίας του οικείου είδους. 2. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου εµπορικών ονοµασιών που είναι αποδεκτές από κάποιο κράτος µέλος γνωστοποιείται αµελλητί στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Άρθρο 3 Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, η εµπορική ονοµασία ενός είδους είναι εκείνη που έχει καθιερωθεί σε κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού. Κατά την πώληση στον τελικό καταναλωτή µπορεί να αναφέρεται από τον εµπορευόµενο η ένδειξη της επιστηµονικής ονοµασίας του εν λόγω είδους. Άρθρο 4 1. Η ένδειξη της µεθόδου παραγωγής κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 περιλαµβάνει κάποια από τις ακόλουθες φράσεις: στην ισπανική γλώσσα: «pescado», «pescado en aguas dulces» ή «criado», στη δανική γλώσσα: «fanget» ή «fanget i ferskvand» ή «opdraettet», στη γερµανική γλώσσα: «gefangen» ή «aus Binnenfischerei» ή «aus Aquakultur» ή «gezuchtet», στην ελληνική γλώσσα: «αλιευµένο» ή «αλιευµένο σε γλυκά νερά» ή «υδατοκαλλιέργειας», στην αγγλική γλώσσα: «caught» ή «caught in freshwater» ή «farmed» ή «cultivated», στη γαλλική γλώσσα: «pêche» ή «pêché en eaux douces» ή «élevé», ( 1 ) ΕΕ L 109 της , σ. 29.

5 2001R2065 EL στην ιταλική γλώσσα: C1 «pescato» ή «pescato in acque dolci» ή «allevato», στην ολλανδική γλώσσα: «gevangen» ή «gevangen in zoet water» ή «acquacultuurproduct», στην πορτογαλική γλώσσα: «capturado» ή «capturado em agua doce» ή «de aquicultura», στη φινλανδική γλώσσα: «pyydetty» ή «pyydetty makeasta vedestä» ή «viljelty», στη σουηδική γλώσσα: «fiskad» ή «fiskad i sötvatten» ή «odlad». 2. Για τα είδη που αλιεύονται στη θάλασσα, το κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει την παράλειψη αναγραφής της µεθόδου παραγωγής κατά την πώληση στον τελικό καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι από την εµπορική ονοµασία καθώς και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς πως πρόκειται για είδος που έχει αλιευθεί στη θάλασσα. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγηθεί σε περίπτωση που υπάρχει αµφιβολία για τη µέθοδο παραγωγής. 3. Για την ένδειξη της µεθόδου παραγωγής, τα προϊόντα καλλιέργειας είναι τα προϊόντα της δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας όπως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα III σηµείο 2.2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου ( 1 ). Άρθρο 5 1. Η ένδειξη της ζώνης αλίευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 αναφέρει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Για τα προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα, την ένδειξη µιας από τις ζώνες που εµφαίνονται στο παράρτηµα. β) Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, την ένδειξη του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος. γ) Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, την ένδειξη του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας εκτροφής, στη οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Όταν η εκτροφή πραγµατοποιείται σε πολλά κράτη µέλη ή τρίτες χώρες, το κράτος µέλος όπου πραγµατοποιείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή µπορεί να επιτρέψει, κατά την πώληση αυτή, την ένδειξη των διαφόρων κρατών µελών ή τρίτων χωρών εκτροφής. 2. C2 Από κάθε εµπορευόµενο µπορεί να αναφέρεται η ένδειξη ακριβέστερης ζώνης αλίευσης. Άρθρο 6 1. Σε περίπτωση πώλησης µείγµατος διαφορετικών ειδών, για κάθε είδος πρέπει να παρέχονται οι ενδείξεις, οι προβλεπόµενες στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/ Σε περίπτωση προσφοράς προς πώληση µείγµατος πανο- µοιότυπων ειδών των οποίων διαφέρει η µέθοδος παραγωγής, είναι αναγκαίο να εµφαίνεται η συναφής µε κάθε παρτίδα µέθοδος. Σε περίπτωση προσφοράς προς πώληση µείγµατος πανοµοιότυπων ειδών των οποίων διαφέρει η ζώνη αλίευσης ή η ( 1 ) ΕΕ L 337 της , σ. 10.

6 2001R2065 EL χώρα υδατοκαλλιέργειας, είναι αναγκαίο να εµφαίνεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης από άποψη ποσότητας παρτίδας, συνοδευόµενη επίσης από την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται, όταν πρόκειται για αλιευτικό προϊόν, από διαφορετικές ζώνες αλίευσης, ενώ όταν πρόκειται για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, από διαφορετικές χώρες. Άρθρο 7 Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, τα κράτη µέλη καθορίζουν τις µικρές ποσότητες προϊόντων που διατίθενται άµεσα στον καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι σε καµία περίπτωση η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ για µία αγορά. Οι µικρές αυτές ποσότητες προέρχονται αποκλειστικά από την εκµετάλλευση του πωλητή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Εξακρίβωση προέλευσης και έλεγχος Άρθρο 8 Οι απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την εµπορική ονοµασία, τη µέθοδο παραγωγής και τη ζώνη αλίευσης πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε στάδιο εµπορίας του οικείου είδους. Οι πληροφορίες αυτές, όπως και η επιστηµονική ονοµασία του οικείου είδους, διαβιβάζονται µέσω επισήµανσης ή µέσω της συσκευασίας του προϊόντος ή µε κάθε εµπορικό συνοδευτικό έγγραφο του εµπορεύµατος, περιλαµβανοµένου του τιµολογίου. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν καθεστώς ελέγχου της εφαρµογής του άρθρου Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, αµέσως µετά την έκδοση κάθε περίπτωση έως την 31η Μαρτίου 2002 τα ληφθέντα κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 µέτρα. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή έως την 31η Μαρτίου 2002 τα υφιστάµενα µέτρα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελική διάταξη Άρθρο 10 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή έχουν επισηµανθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και οι συσκευασίες που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

7 2001R2065 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζώνες αλίευσης Καθορισµός της ζώνης ( 1 ) Βορειοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 21 C2 Βορειοανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 27 ( 2 ) Βαλτική Θάλασσα Ζώνη FAO αριθ. 27.IIId Κεντροδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 31 Κεντροανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 34 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 41 Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO αριθ. 47 Μεσόγειος Θάλασσα Ζώνες FAO αριθ. 37.1, 37.2 και 37.3 Εύξεινος Πόντος Ζώνη FAO αριθ Ινδικός Ωκεανός Ζώνες FAO αριθ. 51 και 57 Ειρηνικός Ωκεανός Ζώνες FAO αριθ. 61, 67, 71, 77, 81 και 87 Ανταρκτική Ζώνες FAO αριθ. 48, 58 και 88 ( 1 ) Κατάλογος (επετηρίδα) FAO. Στατιστική αλιείας. Αλιεύµατα. Τόµος 86/ ( 2 ) Πλην Βαλτικής Θάλασσας.

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) 14963/08 Διοργανικός φάκελος : 2008/0197 (ACC) AGRI 359 WTO 201 AUS 16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Αλιεία 2 Οδηγός τσέπης όσον αφορά τη νέα στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα