ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ"

Transcript

1 ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ 3 Εσίσιίμον ^"«μοσιοτρα^ικόν ορίανον Τίς^ερας ΜοΊροσόλεατς ΤΟΜΟΣ 14 ος Μ«Ν" ΕΤΟΣ ΜάρΤ.ος 2003 ΤΕΥΧΟΣ 134 Τ 3 ΤεΤάρΤ«Κυρ ιακϊί Τάτν ΙΝΓίί Τέ ι ωτ ν μν4μ#ν ποιοϋμεν Τοϋ Όσιου ΪΓαΤρός δμωτν 3 Ιατάννου Τοϋ Σ υ ΥΓρ α $ ί <α ς Τϋς Βνλίμακος. Ό σάρκα καί έ,ων νεκρός ών 3 Ιωτάνν«ς, Αίώτνιος ^8, καί νεκρός ^ α ν ε ι' ς α σ ν ο υ ς. Σ ύ ΥΓρ α μ μ α λισώτν 3ν λ ίμ α κ α Τ?ί άνοσοι. Αείκνυσιν αυτοϋ σορέ ι'α ν Τίς άνοσου. Η ΟΥΡΧΝΟΛΡΟΜΟΟ Κ^ΙΜΧ3

2 0 ΟΡΘΟΑ.Ο5ΟΟ ΠΜΟΗ Η ΜβθΟΛΟΟ ΘΡ6ΥΝΗΟ ΤΗΟ ΚΓ. ΓΡΧφΗΟ Ο Ή ΊΐροΰκόΚΧ#6\ς?ς Τον Τΰτσον Τοϋ ΤράμμαΤός «Οί Πνευματομάχοι κατηγορούν τους ορθοδόξους ώς καινοτόμους, διότι έ'βαινον πέρα εκείνων, τά όποια έδηλοϋντο καί ρητώς άνεφέροντο έν τη Γραφή. Τους ούτω πως σκεπτόμενους ό Γρηγόριος κατηγορεί έπί προσκολλήσει εις τό γράμμα, όπισθεν τοΰ οποίου υπάρχει τό «άπόθετον κάλλος», ή αλήθεια, την οποίαν δύναται νά προσέγγιση ό «άριστος θεολόγος», δστις είναι τοιούτος, δταν έπιτύχη νά γνωρίση τήν θείαν άλήθειαν περισσότερον άπ' όσον έγνώρισαν αυτήν προγενέστεροι θεολόγοι. Ή πληρεστέρα δμως γνώσις της αληθείας τοΰ άγ. Πνεύματος δεν σημαίνει καινοτομίαν εις τήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας, ούτε παραχάραξιν της θεολογίας τών πατέίων. Καί τούτο διότι ό Γρηγόριος θεωρεί τό «πλεϊον», όπερ προσέφερεν εις τήν διδασκαλίαν περί τοΰ Πνεύματος, ώς συμπλήρωσιν λείποντος. Εϊς τό σύμβολον της Νικαίας δηλ. ελλειπεν ή δήλωσις περί της θεότητος τοϋ Πνεύματος, διό καί περί αυτής γίνεται λόγος εις τους χρόνους τοϋ Γρηγορίου κατόπιν φωτισμού, τόν όποιον παρέχει αυτό τό αγ. Πνεύμα. Τό «πλεϊον», όπερ συλλαμβάνει ό «άριστος Θεολόγος», αφορά όχι εις τήν άλήθειαν καθ' έαυτήν, διότι αΰτη τυγχάνει αυθεντική, άκεραία καί μή αύξομειώσιμος, άλλ' εις τήν άπό μέρους τών ανθρώπων γνώσιν τής αληθείας. Κατά Γρηγόριον οί χριστιανοί είχον τήν άλήθειαν περί αγίου Πνεύματος καί ηυξησαν τήν γνώσιν αυτής, ό'ταν διεπίστωσαν καί διετύπωσαν τήν θεότητα αυτού». (Στυλ. Γ. Παπαδοπούλου Κα9ηγ. Παν/μίου Αθηνών: «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ καί αϊ προϋποθέσεις πνευματολογίας αύτοϋ», σελ , Αθήναι 1980). «ΟΡΘΟΔ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΉ» 7Λ Η ν ι α Τ ο ν ορ-&ό ο?ον, ίέραετουτολικόν, ί'σο ι κ ο σμ «Τι κ ό ν καί α ν Τι α ιρίτι κό ν ΕΗρι ο?ί κ όν 5 ΙΪΊοκΤϋΤίις: Ιέρά?Λ)ΐΤρόσολις 7Λ ί α ο Γα ι α ς καί λαυρίαττικϋς (Τ. Ο Χ.> 5 κο'ότ#ς: 1" Ό Μ ιίτρο σο λ ι'τκς 7ν^ οογαίας καί λαυρεωττικβς 3ί «ρ υ κ ο ς λ ι υ & υ ντ«ς: 3 Α ντώ νιος }Κάρκου ΣυνΤάίσίΤαι υσό 3 ω ιτρ οείβς ϊγροα ιρ ίτι κ (ί έτιισία βυνδ'ρομό 15 ΕΥΡΩ ϊιά βυνβ'ρομες - α λ λ «λ ογρ α ^ ία άπινίιίϊίίίί: Ίϊίρ,οϊικά «ΟΡΘΟΆΟΪΟΣ ΙΓΤίΩΙΙ», Έϊα.βκοΗίΤο» ε ΑΓ. Α?καΤίρίν«ς, Στροννώλ Τ.Β. 54, ΚορααΊ^ττι^ς. ΤΛ , Άιά κατατ}ί<τιν ίυν^ρομώτν με'ιΐ6σ Έθ'νικϊς. 081/

3 ΟΡΘΟ ΑΟΚ>0 ΠΝΟΗ 5ϊ ΚΥΡΙΧΚΗ ΟΡΘΟΛΟ5ΙΧΟ 2,003 Μέ τήν συνήθη επισημότητα καί τόν άγωνιστικόν παλμόν έωρτάσθη και εφέτος ή Κυριακή της "Ορθοδοξίας. Τό πρωί της Κυριακής σέ όλους τους Ιερούς Ναούς έτελέσθη ή Κατανυκτική Θεία Λειτουργία, καί Λιτάνευσις των Ιερών Είκόνων καί άνεγνώσθη τό Συνοδικόν της Όρθοδοξίας. Ό Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Κήρυκος την πρωΐαν προέστη της Θείας Λειτουργίας καί της λιτανεΰσεως των Ιερών Είκόνων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αχαρνών. Έπί της εύσήμου εορτής καί είσαγωγικώς εις τό Συνοδικόν τής Όρθοδοξίας, του όποιου αποσπάσματα όνέγνωσεν ό Δ/ντής τής «Ο.Π.» κ. Άντ. Μάρκου, ώμίλησε ό θεολόγος κ. Ελευθέριος Γκουτζίδης, καί ακολούθως έψάλη ή φήμη του Μακαριότατου Προκαθημένου κ. Ανδρέου καί τοϋ οικείου Επισκόπου κ. Κηρύκου. Εσπερινή έκδήλωσις στό Εκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Ή καθιερωμένη εσπερινή έκδήλωσις στην περιοχή τής Αττικής έπραγματοποιήθη καί εφέτος είς τό Εκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου. Προηγήθη ό Κατανυκτικός Εσπερινός είς τό Συνοδικόν Παρεκκλήσιον του αγίου Γεωργίου, χοροστατούντον των Σεβ/των Αρχιερέων Πειραιώς κ. Νικολάου, Αργολίδος κ. Παχωμίου, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος καί Διαυλείας κ. "Ανδρέου, συμμετεχόντων των Κληρικών τής περιοχής καί δεκάδων πιστών διαφόρων ενοριών. Κύριος ομιλητής ήτο ό Ιερομόναχος Λ. Νεόφυτος Τσακίρογλου, ένώ προηγήθη προσφώνησις καί έπιφώνησις ύπό τών Σεβ/των κ. Νικολάου καί κ. Παχωμίου. Προς τό τέλος τής εκδηλώσεως προσήλθε καί ό Μακαριώτατος "Αρχιεπίσκοπος κ. "Ανδρέας. Ή έμφάνισις του σεπτού Προκαθημένου προεκάλεσε ποικίλα σχόλια είς τους πιστούς. Τό παρασυνοδικό κατεστημένο, δυστυχώς έπέβαλεν είς τόν Μακαριώτατο νά έμφανισθή ενώπιον τών πιστών κατά τό τελευταίο πεντάλεπτο τής εκδηλώσεως διά νά περάση τήν περί παραιτήσεως του, φοβεράν συμπαιγνίαν, ένώ δλοι αντελήφθησαν δτι αν ό Μακαριώτατος ήτο πράγματι ασθενής «άπό νόσον χαλεπήν, άκινησίαν αύτώ έμποιοΰσαν» (κατά τόν Ιερόν Κανόνα), ασφαλώς δέν θά μπορούσε νά προσέλθη οΰτε ε^ς τό τέλος. Επομένως τί νόημα είχε τό γεγονός νά ύποχρεωθή ό Προκαθήμενος στην οδυνηρή καί πολύωρη διαδικασία τής μετακινήσεως του, άπό τό Έπισκοπεϊο του αγίου Μόδεστου στό Πνευματικό Κέντρο, γιά νά έμφανισθή περί τό τέλος τής εκδηλώσεως καί νά μήν ήγηθή άπό τήν αρχή, αλλά καί νά εϊπη δσα άτυχη είπεν άπολογητικώς;... Δυστυχώς καί ή τελευταία έμφάνισις του Μακαριωτάτου καί αϊ δηλώσεις του εντάσσονται στην αμαρτωλή συμπαιγνία περί «παραιτήσεως» του, δπως αυτά περιγράφονται στά σχετικά επίσημα έ'γγραφα τοϋ Σεβ/του Μεσογαίας κ. Κηρΰκου, τά όποΐα εγκαίρως έκυκλοφόρησαν καί δημοσιεύονται καί εις τό παρόν τεϋχος τής «Ο.Π.», είς τήν στήλη «ΟΛΙΓΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ».

4 52. ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ Εσπερινή ε'κδήλωσις εις την Ίεράν Μητρόπολιν Λαρίσης Τό απόγευμα τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας ό Σεβ/τος Μεσογαίας κ. Κήρυκος, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Λαρίσης κ. Παναρέτου, έλαβε μέρος εις τήν έσπερινήν έκδήλωσιν, τήν οποίαν διά τρίτον συνεχές έτος, ώργόνωσε, ή Ιερά Μητρόπολις Λαςίσης εις τήν Ίεράν Μονήν Αγίων Αποστόλων Ραψάνης. Ό Σεβασμιώτατος κ. Κήρυκος έπεσκέφθη τήν Λάρισα, συνοδευόμενος άπό τόν Διευθυντή τής «"Ορθοδόξου Πνοής» κ. Αντώνιο Μάρκου, τόν τακτικό συνεργάτη κ. Χρήστο Γκουτζίδη καί τόν κ. Κων/νο Λιβάνιο, Επίτροπο του Ίερου Ναού αγίου Δημητρίου Αχαρνών. Τής εκδηλώσεως προηγήθη ό Κατανυκτικός Εσπερινός συγχοροστατούντων του οικείου Μητροπολίτου Σεβ/του κ. Παναρέτου καί του προσκεκλημένου Μητροπολίτου Σεβ/του Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Κηρύκου. Συμμετεΐχον συμπροσευχόμενοι δεκάδες πιστών, τόσον από τις ενορίες τής Ί. Μητροπόλεως, Λαρίσης, Τυρνάβου καί Πυργετου, όσον καί Τρικάλων, Θεσσαλονίκης καί Ξάνθης. Στιγμιότνπον άπό τόν κατανυκτικό εσπερινό εις τήν Ί. Μονή των Άγ. Αποστόλων. Τήν έναρκτήριον προσφώνησιν έπί τη Κυριακή τής Όρθοδοξίας έκαμε ό Προϊστάμενος τής Άδελφότητος τής Ί. Μονής Παν/τος Ιερομόναχος π. Άμφιλόχιος Ταμπουράς, ό όποιος ανεφέρθη εις τό άγωνιστικόν καί όμολογιακόν μήνυμα τής ημέρας καί εις τό ιερόν χρέος καί τό καθήκον τών Όρθοδόξων πιστών, διά ζώσαν συμμετοχήν των στους σύγχρονους ομολογιακούς αγώνες τής Εκκλησίας. Έτόνισεν δτι τοϋτο, όπως καί σέ κάθε εποχή αιρετικής αναταραχής, έτσι καί σήμερα είναι βασικό χριστιανικό καθήκον,

5 ΟΡΘΟΛΟΪΟΟ ΠΝΟΗ άφοϋ καί σήμερα διώκεται ή γνησία "Ορθόδοξος Πίστις άπό τήν παναίρεσιν τοϋ Οίκουμενισμοϋ, αλλά καί άπό εγκαθέτους, ψευδαδέλφους καί τό χειρότερον καί άπό έπιλήσμονας "Αρχιερείς, οι όποιοι είς τους έσχατους τούτους καιρούς προξενούν μεγάλο κακό είς τό αγιον Σώμα τοΰ Χριστού, τήν Νύμφη Του Έκκλησίαν. Μήνυμα - Χαιρετισμός τοϋ Σεβ/του Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου Είς τήν συνέχεια τό σύντομον άλλ' εμπνευσμένο Μήνυμα τοϋ Σεβ. Λαρίσης κ. Παναρέτου 6νέγνωσεν ό όσιώτατος Μοναχός π. ΆγαΘάγγελος. Τό παραθέτομεν αύτούσιον: «Σεφ/τε Μητροπολίτα Μεσογαίας, αγαπητέ έν Χριστώ αδελφέ, Πατέρες καί ί. Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά. Μαζί μέ τήν συγκίνησιν πού μέ διακατέχει διότι είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου, σ" αυτήν τήν "Ιερά Μονή των "Αγίων "Αποστόλων, γίνεται αυτή ή έκδήλωσι μέ αφορμή τήν μεγάλη εορτή της "Ορθοδοξίας, αισθάνομαι πρωτίστως καί τό χρέος νά μνημονεύσω αυτή τη στιγμή κα^ των ονομάτων των κτιτόρων αυτής της Ι. Μονής, τοϋ μακαριστού "Ιερομόναχου π. Θωμά Γκαραγκούνη καί τού επίσης μακαριστού Αημητρίου Γκαραγκούνη καί νά εϊπωμεν υπέρ αυτών τό «Κύριε έλέησον» καί «αιωνία αυτών ή μνήμη». Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά, Όρθοδοξία είναι ή "Εκκλησία καί "Εκκλησία είναι ό Χριστός. Όρθοδοξία είναι ή άποκεκαλυμμένη "Αλήθεια τοΰ Χριστού, πού πρώτοι τήν είδαν, τήν άκουσαν καί τήν άπεδέχθησαν οι "Αγιοι Απόστολοι καί οι ϊδιοι τήν έκήρυξαν καί τήν κατέγραψαν. Όρθοδοξία είναι καί ή κατόπιν ερμηνεία καί διδασκαλία πού έκαναν οι "Αγιοι Πατέρες μέσα άπό τίς 7 Οικουμενικές Συνόδους. Όρθοδοξία τέλος είναι ή παραδοθείσα Πίστις, τήν οποίαν άκαινοτόμητον διαφυλάσσει ή Γνησία "Ορθόδοξος Εκκλησία, είς τήν οποίαν χάριτι θεία άνήκομεν είς τους χαλεπούς τούτους καιρούς. Ή "Εκκλησία, ή Γνησία "Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει ολόκληρη τήν "Αλήθεια άκαινοτόμητη, διότι στην Μία, Αγία, Καθολική καί "Αποστολική "Εκκλησία είναι παρών ά 'Ενανθρωπήσας, Κηρύξας, Σταυρωθείς καί Άναστάς Χριστός. Αυτό εορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα καί αύτη τήν θεία Παρακαταθήκη ύποσχόμεθα νά διαφυλάξωμεν. Σάς καλωσορίζω όλους καί σάς ευχαριστώ, διότι ακούσατε τήν φωνήν τού "Επισκόπου σας καί τρέξατε. Σάς ευχαριστώ γιά τήν αγάπη σας, τίς προσευχές σας καί σάς παρά- Ό σ/το; Μοναχ, ς Α γ β Μ ν γ ε λ ο ; χαλώ νά φυλάξετε τήν αγάπη μεταξύ σας γιά επί τοΰ βήματος.

6 ΟΡΘΟΑ.Ο5ΟΟ ΠΝΟΗ δυό λόγους: Γιά νά μπορήτε νά αγαπάτε καί τόν Χριστό καί γιά νά μένετε είς την Αλήθεια Του. Νά ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ και νά ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ με ενα στόμα καί με μία καρδιά. Αυτό πάλιν θέλω νά κάνουμε καί απόψε. Νά αγαπήσουμε αλλήλους καί νά ομολογήσουμε τήν Πίστι των Αγίων Προφητών, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, τών Όμολογητών καί Όσίων καί τών Ίερομαρτύρων. Νά ομολογήσουμε Πίστιν εις τήν ΜΙΑΝ, ΑΠΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝΕΚΚΛΗΣΙΑΝ καί νά θέσωμεν έ"ξω δλους τους αιρετικούς καί πολεμίους του Χρίστου καί της Εκκλησίας Του. Νά ομολογήσουμε οσα εις τήν ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΝ - ΟΜΟΛΟΠΑΝ του παρελθόντος έτους ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΜΕ καί νά ζητήσουμε πάλιν σε μία γενική Πανορθόδοξο Σύνοδο - Σύναξι Αρχιερέων, Ιερέων, Μονα/ικών Ταγμάτων και όλων τών πιστών, πού αποτελούμε τό Σώμα του Χρίστου, νά γίνη ή ιδία καί καλύτερη και μεγαλύτερη καί επισημότερη ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΣ της 'Εκκλησιολονίας καί της Αποστολικής Διαδοχής, αλλά και του σεβασμού προς τήν Κανονιχήν Τάξιν εις δόξαν Πατρός καί Υίοϋ καί Αγίου Πνεύματος. ΑΜΗΝ». Κύριος ομιλητής κατά τήν έκδήλωσιν, ήτο ό αδελφός της Ί. Μονής Άγιων Αποστόλων Παν/τος Ιερομόναχος π. Ιγνάτιος Δάσσιος, ό όποιος άνέπτυξεν επιτυχώς τό Θέμα: «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» «Σεβασμιώτατοι "Αρχιερείς, Πανοσιολογιώτατε Πάτερ, Όσιώτατοι Πατέρες καί Αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί. Κυριακή της Όρθοδοξίας σήμερα, καί όπως έτόνισε καί ό Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας, συναχθήκαμε ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησι της Μητρός Εκκλησίας, γιά νά εορτάσουμε τόν θρίαμβο Της κατά τών αιρέσεων. Κυριακή της "Ορθοδοξίας ή δόξα της "Εκκλησίας; Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε καί τίς δύο εκφράσεις, διότι "Εκκλησία καί "Ορθοδοξία ταυτίζονται. "Εκκλησία είναι ή "Ορθοδοξία καί "Ορθοδοξία είναι ή μόνη Εκκλησία. Γιά τήν ταύτισι αληθείας καί Εκκλησίας ό Ιερός Παλαμάς λέγει: «Καί γάρ οι της τοϋ Χριστοί "Εκκλησίας της αληθείας είσί καί οι μή της αληθείας δντες, ουδέ της τοϋ Χρίστου "Εκκλησίας είσί... Μηδέ γάρ προσώποις τόν Χριστιανισμόν, άλλ' άληθεία καί άκριβεία Πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα» (ΕΠΕ, τ. 3, σελ. 306). Τί είναι ή Εκκλησία; Είναι τό Σώμα τού Χριστού, μέσα στό όποιο υπάρχει τό "Αγιο Πνεύμα, τό Όποιο σάν ψυχή τό ζωοποιεΐ καί τό κατευθύνει «είς πασαν τήν άλήθειαν». Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, ώς εις άλλην σωτήριον κιβωτόν, υπάρχει καί φυλάσσεται ή μία καί μόνη αλήθεια, ολόκληρος, δπως τήν δίδαξε ό Χριστός, δπως τήν παρέλαβαν οι "Αγιοι "Απόστολοι, δπως τήν διεφύλαξαν, ερμήνευσαν καί διετράνωσαν οι "Αγιοι Πατέρες. Επειδή ό Χριστός, ώς κεφαλή είναι "Ενας, είναι αυτονόητον δτι καί τό Σώμα Του είναι "Ενα, επομένως καί ή "Εκκλησία Του είναι Μία. Αυτή τήν αλήθεια ομολογούμε στό Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω... εις Μίαν, 'Αγίαν, Καθολικήτ καί 'Αποστολικήν 'Εκκλησίαν». Δέν υπάρχουν λοιπόν πολλές «Εκκλησίες», γι' αυτό δέν μπορούμε π.χ. νά πούμε ή «Παπική "Εκκλησία», ή «Προτεσταντική Εκκλησία» ή ή

7 ΟΡΘΟΛ,ΟΪΟΟ ΠΝΟΗ 55 «Νεοημερολογιτική Εκκλησία», αλλά ό Παπισμός, ό Προτεσταντισμός, ό Νεοημερολογιτισμός. Οΰτε μπορούμε νά μιλάμε γιά ένωσι των Εκκλησιών, γιά ένωσι των διηρημένων Χριστιανών ή γιά ένωσι των διαφόρων Παρατάξεων. Έφ' δσον ή Εκκλησία είναι Μία, δσοι άπεκόπησαν καί απομακρύνθηκαν άπό Αυτή, πρέπει νά επιστρέψουν σ' Αύτη. Αυτή ή Μία Εκκλησία κατέχει «πλήρως καί άμειώτως» την αλήθεια πού απεκάλυψε ό Χριστός καί προς τήν οποία οδηγεί τους πιστούς, τά μέλη της Εκκλησίας, τό "Αγιο Πνεύμα. Στήν αλήθεια αυτή αντιφάσκει ή έκκλησιομάχος αϊρεσις του Οικουμενισμού, ό όποιος γιά ένα σχεδόν αιώνα προπαγανδίζει ότι δλες οί λεγόμενες Εκκλησίες - Όμολογίες κατέχουν μέρος της Χριστιανικής αληθείας (ή Θεωρία των Κλάδων) καί όλες οί ομολογίες πρέπει άπό κοινού νά αναζητήσουν τήν μία καί μόνη αλήθεια. Ή αποδοχή αυτής της βλασφημίας σημαίνει ότι «πέθανε» τό ένα καί μοναδικό Σώμα του Χρίστου, ότι «πέθανε» Αυτός ό Χριστός (ή «Θεολογία» του «θανάτου τοϋ Χριστού»), καί επομένως κηρύσσει ότι τό "Αγιο Πνεύμα απέτυχε στήν καθοδήγησι της Εκκλησίας «είς πασαν τήν άλήθειαν». "Ομως ό Σταυρωθείς Ό Ιερομόναχος π. Ιγνάτιος καί Άναστάς Χριστός, «ό θανάτω τόν θάνατον έπί τοϋ βήματος. πατήσας» συνεχίζει Αναστημένος νά πατή τόν θάνατον διά της Αγίας του Εκκλησίας είς τήν οποία διαφυλάσσεται ανόθευτη καί ολόκληρος ή άποκεκαλυμμένη Αλήθεια (Αποστολική Πίστις καί 'Απ. Διαδοχή) καί συνεχίζεται άκεραία ή θεία άπολυτρωσις. Ποίος οφείλει νά είναι ό "Ορθόδοξος; Τά προηγούμενα είναι ανάγκη νά τά κατανοήσουμε πρωτίστως όλοι ήμεΐς πού Θέλουμε νά παραμείνουμε ΌρΘόδοξοι Χριστιανοί, διότι όποιος απομακρύνεται άπό τήν αλήθεια της Εκκλησίας, αυτός χάνει τήν πραγματική ζωή. Ό άγ. Γρηγόριος ό Νύσσης λέγει χαρακτηριστικά: «Ου γάρ αληθώς ζή, ό τήν αληθή μή έχων ζωήν των αμαρτωλών ή ζωή ούκ αληθώς έστιν δ λέγεται, άλλ' ονομάζεται μόνον». Αυτός, δηλαδή, πού ζή μακριά άπό τήν αλήθεια του Χρίστου, ζή βιολογικά καί όχι πραγματικά, αλλά πεθαίνει καί βιολογικά καί πραγματικά. Ό «μακράν του Θεού» άνθρωπος βρίσκεται ουσιαστικά φυλακισμένος στον κόσμο τών αισθήσεων, της φθοράς καί του θανάτου. Δέν είναι ελεύθερος, αλλά δούλος τών γήινων πραγμάτων...». Τά πραγματικά μέλη της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου διακρίνονται άπό τους «κατ' έπίφασιν» Χριστιανούς άπό τά παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Α. 'Από τήν συνειδητή - βιωματική σχέση με τήν Εκκλησία. Ό πραγματικός Χριστιανός παραμένει πάντα μέσα στήν Εκκλησία καί δέν βγαίνει ποτέ άπό Αυτήν

8 56 ΟΡΘΟ Α.Ο2.ΟΟ ΠΝΟΗ παρασυρόμενος στην κακοδοξία, τήν αίρεσι καί συμμετέχοντας σέ σχίσματα καί παρασυναγωγές. Όμολογεΐ μέ τήν ζωή του, δηλαδή στην πράξη, τήν πίστη του στην Μία Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως καί έχει συνείδηση δτι παραμένει μέσα στην Εκκλησία διότι έχει ανάγκη νά σωθή άπ' Αυτή καί όχι γιά νά Τήν σώση. Κατά τον άγ. Γρηγόριο τόν Σιναΐτη, ή κύρια αίτία εξόδου άπό τήν Εκκλησία είναι ή πλάνη «χρή εϊδέναι δτι τρεις καθολικώς ή πλάνη αιτίας έχει, δι' ών επέρχεται τοϊς άνορώποις έξ υπερηφάνειας, έκ φθόνου δαιμόνων καί έκ παιδευτικής παραχωρήσεως τοϋ Θεοί». Καί οί τρεις κυριώτερες εκφράσεις της πλάνης είναι ή άθε'ια, ή αίρεσις καί ή αμαρτία. Αθεΐα. Κάποιος Πατέρας της Εκκλησίας έχει γράψει, οτι ή χειρότερη αορφή πλάνης εμφανίζεται «εις τήν περί του Θεοϋ γνώσιν». Πράγματι, κατ' εξοχή στό θέμα του Θεού, ό άνθρωπος έπεσε θύμα των δαιμονικών δυνάμεων καί παραπλανήθηκε, καί αντικατέστησε τόν ζώντα Θεό μέ είδωλα της φαντασίας του. Αϊρεσις. Είναι βαρύτατη μορφή πλάνης. Ό άγ. Συμεών ό νέος Θεολόγος γράφει σχετικά: «Αϊρεσις έστιν τό εν τινι παρεκκλϊναι των κειμένων ήμϊν δογμάτων, περί τής ορθής Πίστεως». Οί "Αγιοι Πατέρες εξέφρασαν τίς συνέπειες τής αίρέσεως μέ βαριές εκφράσεις ώς: «Έσχατον πτώμα ψυχής εστίν ή αϊρεσις», (αγ. Γρηγόριος Νύσσης), «Θεομίσητη» δέ τήν χαρακτηρίζει ό Μέγας Αθανάσιος, «καν ανθρώπους έχει προστάτας». Αμαρτία. Ό αμαρτωλός πλανάται - αστοχεί, διότι φθάνει νά πιστεύη οτι ή άυαρτία μπορεί νά δώση στον άνθρωπο τήν ευτυχία καί τήν χαρά. Πιστεύει εσφαλμένως (άρα πλανάται - αστοχεί), δτι ή εγωιστική άπόλαυσις των υλικών αγαθών καί ή περιφρόνησις των θείων ενταλμάτων αλλά καί αυτής τής συνειδήσεως, μπορούν νά τόν καταστήσουν ευτυχή. Γι' αυτό εργάζεται γιά τήν ίκανοποίησι «τής επιθυμίας τών οφθαλμών, τής επιθυμίας τής σαρκός καί τής αλαζονείας τοϋ βίου» (Α' Ίω. 2, 16), ένώ «τά όψώνια τής αμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. 6, 23). Β. Άπό τήν υπακοή προς τήν Εκκλησία. Ό πραγματικός Χριστιανός πιστεύει καί ομολογεί τόν Θεό Πατέρα του. Κατ' επέκταση καί τους Κληρικούς τής Εκκλησίας, τους θεωρεί επίσης πατέρες του. Γι' αυτό εξαρτάται άπό πνευματικό πατέρα, άποδέχε~αι τήν διδασκαλία τών 'Αγίων Πατέρων, τών οποίων προσπαθεί νά μιμηθή τήν άγια ζωή καί κάνει υπακοή στους συγχρόνους Πατέρες τής Εκκλησίας, Επισκόπους καί Κληρικούς, έφ' δσον βεβαίως αυτοί βρίσκονται σέ συμφωνία καί όχι σέ διάσταση μέ τους πριν άπό αυτούς Άγιους Πατέρες! Στήν Όρθοδοξία ό πιστός δέν είναι αδέσποτος δπως συμβαίνει στον Προτεσταντισμό καί σέ κάθε κοινωνία αίρετικών έχει πνευματικό πατέρα, έφ' όσον αυτός είναι εις τόπον καί τύπον Χρίστου, προς τόν όποτο έχει τήν διαρκή καί ειλικρινή αναφορά του, μή εμπιστευόμενος εις τους παντός είδους λογισμούς του. Στό σημείο αυτό, λοιπόν, επιβάλλεται μία «δι' όλίγων» ενασχόληση μέ τό θέμα του εκκλησιαστικού ποιμένος. Ώς προς τό τί είναι ό ποιμένας - Επίσκοπος γιά τήν Εκκλησία, τό λέγει άριστα ό άγ. Ιγνάτιος ό Θεοφόρος: «"Οπου αν φανή ό Επίσκοπος, έκεϊ τό πλήθος έ'στω, ώσπερ δπου αν ή Ίησοϋς Χριστός, έκεϊ ή Καθολική Εκκλησία» (Σμυρναίοις)... Ό Επίσκοπος, κατά τόν άγ. Ιγνάτιο, είναι τύπος - εικόνα τοϋ Χρίστου (Τραλ. III, 1 Μαγν. III, 1-2) (Έφ. VI, Ι Τραλ. II, 1)καί κατά συνέπεια ορατή κεφαλή τής τοπικής Εκκλησίας (Έφ. V, Ι-Ζ Τραλ. II, Ι Σμυρν. VIII, 2).

9 ΟΡΘΟ ΑΟΪΟΟ ΠΝΟΗ 57 Ύπό τήν έννοια αυτή ό Επίσκοπος: α) Επισκοπεί τήν ενότητα της Εκκλησίας (ΈΦ. IV, 1-2), αγρυπνεί έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων (Φιλαδ. III) και β) Ιερουργοί τήν ευχαριστιακή καί βαπτισματική εγκυρότητα (Φιλαδ. IV, 1 Σμυρν. VIII, 1-2). Μέ άλλα λόγια, όλο τό Μυστήριο καί ή ζωή τής Εκκλησίας συγκροτούνται καί διασφαλίζονται «διά του Επισκόπου, όχι επειδή έχει αυτοτελώς κάποια προσωποπαγή ιδιότητα, αλλά επειδή είναι ό προεστώς τής Εκκλησίας, περιβαλλόμενος άπό τό συνέδριο των Πρεσβυτέρων, τόν δμιλο των Διακόνων καί βεβαίως δλη τήν λοιπή σύναξη... μέ τους πιστούς πού έ'χουν προκαθήμενο τόν Επίσκοπο καί συγκαθήμενο τό Πρεσβυτέριο καί τους Διακβνους» (Περιοδικό «ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ» Ί. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, φ. Φεβρ. 2002, σελ. 2). "Από τά προηγούμενα του άγ. Ιγνατίου προκύπτει, δτι ό Επίσκοπος δεν αντλεί τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις του αξιώματος του «αυτοτελώς» (άπό μόνος του), αλλά άπό τόν Χριστό, ό Όποιος είναι «ή πηγή, τό κέντρον καί τό περιεχόμενον τής Ίερωσύνης καί τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας, (άφοΰ) ουσιαστικώς ή Ίερωσύνη Του ώς Αιωνίου Άρχιερέως, είναι ή Ίερωσύνη τής Εκκλησίας καί ή θεανθρώπινη εξουσία Του είναι ή ιεραρχική εξουσία τής Εκκλησίας», όπως έγραψε μεγάλος Θεολόγος του 20ου αίώνος. (Άρχιμ. Ίουστίνου Πόποβιτς, «"Ορθόδοξο; Εκκλησία καί Οικουμενισμός», 1974, σελ. 117/8). Πέραν όμως του Επισκόπου, τί είναι ό ποιμένας - πνευματικός πατέρας τής Εκκλησίας: «Άκούσωμεν» του άγ. Ιωάννου τής Κλίμακος, άπό τόν 31ο Λόγο του «Προς Ποιμένα»: «Ποιμένας κυρίως καί ηγούμενος άγαϋός, είναι εκείνος ό όποιος μπορεί νά αναζήτηση με προϋυμία καί επιείκεια καί προσευχή καί νά βρή τό «ήσϋενημένον καί άπολωλός πρόβατον» καί νά τό γιατρέψη καί νά τό άπαλλάξη άπό τίς άσϋένειες καί τίς κακίες του. Κυβερνήτης άριστος είναι εκείνος πού πήρε άπό τήν ελεημοσύνη τοϋ Θεού, γιά τους κόπους του, μία ψυχική δύναμι νά φνλάττη τό πλοίο, όχι μόνον αβλαβές καί αζημίωτο άπό τήν μεγάλη τρικυμία καί τόν κλυδωνισμό τής ϋάλασσας, αλλά χαί νά μπορεί, αν αυτό βυθιζόταν, νά τό απόσπαση άπό τό βάΰος τής αβύσσου... Ό καλός ποιμένας γνωρίζεται άπό τήν άληΰινή καί κατά Θεόν αγάπη, τήν οποία χρεώστη νά εχη προς δλους, καί άπό τους λόγους καί τους κόπους πού κάνει γιά νά άξιωϋοϋν τής σωτηρίας τους. Διότι καί ό Μέγας καί Αληθινός Ποιμένας Χριστός, ε'φανέρωσε τήν πολλή καί μεγάλη αγάπη πού έχει γιά μας, μέ τό νά καταδεχτή νά ύποστή τόσα δεινά καί τελευταία τήν εκούσια Στανρωσι, γιά νά σωθούμε όλοι». Σέ τέτοιους ποιμένες, Επισκόπους καί πνευματικούς πατέρες, ό πραγματικός Χριστιανός κάνει είλικρινή υπακοή, κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου «πείθεσθε τοις ήγουμένοις υμών», σέ δσα εΐναι καλά καί ευλογημένα καί προβλεπόμενα άπό τήν Εκκλησία καί όχι σέ αυθαίρετες προσωπικές γνώμες, πόσο μάλλον σέ παράνομες, αντικανονικές καί κολάσιμες άπό τους Ιερούς Κανόνες πράξεις τους. "Αν ή υπακοή δέν εδράζεται στις προηγούμενες βάσεις, τότε είναι καταδικαστέα προσωπολατρεία. Καταδικάζοντας αυτήν τήν νοσηρή κατάσταση ό αγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς γράφει: «Μηδέ προσώποις τόν Χριστιανισμόν, άλλ' άληθεία καί άκριβεία Πίστεως χαρακτηρίζεσίαι μεμυήμεθα».

10 ΟΡΘΟΛ,θΚ>Ο ΠΝΟΗ Γ. Άπό την αγάπη προς χήν Εκκλησία. Ό πραγματικός Χριστιανός δέν εΐνοι μόνος του μέσα στην Εκκλησία, αλλά αίσθάνεται δπως πραγματικά είναι, δηλαδή μέλος οργανικά ηνωμένο στό ένα σώμα του Χρίστου. Διά τοοτο αίσθάνεται τόν χώρο της Εκκλησίας σάν την μεγάλη του οικογένεια, στης οποίας τήν χαρά συμμετέχει καί της οποίας τήν λύπη συμμερίζεται. "Ας παρακολουθήσουμε στην θεολογική σκέψη του όσ. Σεραφείμ τού Σάρωφ, κάποιες εκφράσεις έμπρακτης αγάπης: «Κατάκρινε πάντοτε τόν εαυτό σον καί Μ παύσης νά κατακρίνης τους άλλους. Μπορείς νά κατακρίνης μία πράξι κακή, ποτέ όμως εκείνον πού τήν έπραξε. Στούς πλησίον μας πρέπει νά φερώμεϋα μέ λεπτότητα, χωρίς οντε μέ τό βλέμμα μας νά τους προσβάλλουμε. Τό πνεύμα τού συγχυσμένου καί θλιμμένου άνϋρώπον, φρόντισε νά τό ένϋαρρύνης μέ λόγια αγάπης». Δ. Άπό τήν μετάνοια καί τήν διόρθωσι. Ό πραγματικός Χριστιανός αναγνωρίζει, ότι, ώς άνθρωπος, είναι τρεπτός, ότι αλλοιώνεται καί τραυματίζεται κατά τήν διάρκεια της ζωής του καί επομένως πέφτει καί άμαρτάνει. «Τίς γάρ καθαρός έ'σται άπό ρύπου; άλλ' ουδείς, εάν καί μία ήμερα ό βίος αύτοϋ έπί της γης», (Ίώβ 14, 4-5) καί «έάν εϊπωμεν ότι άμαρτίαν ούκ έ'χομεν, εαυτούς πλανώμεν καί ή αλήθεια ονκ εστίν έν ήμϊν», (Α' Ίω. 1, 8). Ή αμαρτία δέν είναι άπλα μία παράβασις του θείου νόμου καί κατ' έπέκτασιν μία ενοχή, δπως τό δικανικό πνεύμα της Δύσεως διδάσκει, αλλά τραύμα καί ασθένεια. Έχει γραφεί χαρακτηριστικά, δτι «ό αμαρτωλός άνθρωπος είναι άρρωστος πνευματικά. Επομένως, ή αντιμετώπιση της αμαρτίας πρέπει νά τεθή σε θεραπευτικά καί ιατρικά πλαίσια. Ό Ιερεύς είναι ιατρός που άσκεϊ τό λειτούργημα του έν ονόματι τοϋ Μεγάλου Ίατροΰ, πού είναι ό Χριστός. Αυτός καθαρίζει καί επουλώνει τίς πληγές, κάνει χειρουργικές επεμβάσεις, αν χρειασθή, καί γενικά θεραπεύει τά τραύματα» (άρχιμ. Ιερόθεος Βλάχος). Ό δσ. Σεραφείμ τοϋ Σάρωφ δίδασκε σχετικά: «Ή θύρα της μετανοίας είναι γιά δλους ανοικτή καί είναι άγνωστο ποιος θά πρωτομπή σ' αυτή, εσύ πού κατακρίνεις τόν άλλον ή αυτός πού κατακρίνεται άπό σένα». Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, Πανοσιολογιώτατε Πάτερ, αγαπητοί καί σεβαστοί Πατέρες καί Αδελφοί, μέ τίς ευχές σας προσπάθησα, μέ δση συντομία μπορούσα, νά παρουσιάσω, πρώτα εννοείτε στον εαυτόν μου, καί μετά καί προς όλους, τό άνεξάντλητον θέμα της σχέσεως "Ορθοδοξίας καί "Ορθοδόξου. Κατέληξα δέ εις τήν μετάνοια, διότι ιδιαίτερα κατά τό στάδιο της Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τό όποιον διανύουμε, αυτό τό μήνυμα της μετανοίας, Θά πρέπει νά γίνη πολύ έντονώτερα βίωμα. Γιά νά είναι κανείς σήμερα ΌρΘόδοξος καί πραγματικό μέλος της Εκκλησίας, δέν άρκεΐ ό νηπιοβαπτισμός του ή μία «Ομολογία Πίστεως». Χρειάζεται νά ζή διά βίου, κατά τό πρότυπον του Χρίστου μας, των Άγιων "Αποστόλων καί όλων τών 'Αγίων. Μεγάλη πρέπει νά είναι ή προσοχή καί θερμή ή προσευχή τοϋ καθενός μας, κατά τό «Κύριε, όρθοτόμησον ημών τήν όδόν, φρούρησον ημών τήν ζωήν, άσφάλισαι ημών τά διαβήματα». 'Ακόμη, ή "Εκκλησία διεξάγει στην εποχή μας έναν ομολογιακό αγώνα κατά της Έκκλησιολογικής αίρέσεως του πολυμόρφου Οικουμενισμού. Ό αγώνας αύτόο γιά νά διεξαχθή, δέν χρειάζεται μόνον Στρατηγούς (αυτοί σέ κάθε εποχή είναι οι "Ορθόδοξοι Επίσκοποι), οΰτε μόνον Συνταγματάρχες καί Λοχαγούς (αυτοί είναι οι "Ορθόδοξοι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι), χρειάζεται κυρίως στρατιώτες, καί αυτοί είναι όλοι οί πιστοί,

11 ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ ανεξαρτήτως θέσεως καί χαρίσματος μέσα είς τήν Εκκλησία. ΟΙ Στρατιώτες λοιπόν καί «αξιωματικοί» δλοι μας οφείλουμε νά εκπαιδευτούμε διά νά συμμετέχουμε επιτυχώς καί, πάντοτε μέ τήν χάρι του Χρίστου μας, στους πνευματικούς καί ομολογιακούς αγώνες της Εκκλησίας, μέ αιώνια πρότυπα, όπως προεΐπα, τους Αγίους πού αγωνίσθηκαν γιά τήν Πίστι. Ευχηθείτε, Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς καί σεβαστοί Πατέρες, σ' αυτό τόν αιώνα τόν «απατεώνα» νά βιώσουμε όλοι τήν αλήθεια της Εκκλησίας, νά αγωνισθούμε πιό έντοντα τό στάδιο της αρετής, ώστε νά αξιωθούμε νά συνοδεύσουμε τόν Κύριο στό Πάθος Του, νά σταυρώσουμε τόν παλαιόν άνθρωπον καί νά συναναστηθουμε μαζί Του, σάν γνήαια μέλη του "Αγίου Του Σώματος. ΑΜΗΝ». ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ Ζ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Είς τό δεύτερον μέρος της εκδηλώσεως ό Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Κήρυκος ανεφέρθη δι' ολίγων είς τήν κρίσιμον έκκλησιαστικήν κατάστασιν, ακολούθως παρουσίασε τόν πάντοτε έπίκαιρον ΟΡΟΝ της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, άναγνώσας χαρακτηριστικά σημεία αύτου, τά όποια καί άνέλυσεν ειπών μεταξύ άλλων: 1) «...Ή συνείδησις των Πατέρων τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου είναι, ότι δέν πράττουν ανεξάρτητα άπό τήν καθόλου συνείδησιν καί τήν παράδοσιν τής Εκκλησίας, αλλά επακολουθούν τη καθολική Αυτής παραδόσει. Έπ' αυτής τής Πίστεως καί Ό.ιολογίας όφείλομεν καί ήμεϊς νά βαδίζωμεν σήμερον καί έπ' αυτής ε'ρειδόμενοι προβαίνομεν, καθ' έκαστον έτος, κατά τήν εΰσημον ταύτη ν ήμέραν τής Όρθοδοξίας, είς τήν «ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ - ΟΜΟΛΟ- ΠΑΝ», έπακολουθοΰντες τή καθολική παραδόσει τής Εκκλησίας, δπως ορίζει είς τήν αρχήν ό Όρος τής Αγίας Ζ' Οικουμενικής Συνόδου: «Ή αγία μεγάλη καί οικουμενική Σύνοδος, ή κατά θεοΰ Χάριν καί θέσπισμα των ευσεβών καί φιλοχρίστων ημών βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ειρήνης τής αύτοϋ μητρός συναθροισθεϊσα τό δεύτερον έν τή Νικαέων λαμπρά Μητροπόλει τής Βιθυνών επαρχίας, έν τή αγία τοϋ Θεοΰ εκκλησία τή έπωνομαζομένη Σοφία, άκολουθήσασα τή παραδόσει τής Καθολικής εκκλησίας, ωρισε τά ύποτεταγμένα». 2) «...Ή "Ορθόδοξος Πίστις, διά τους Πατέρας τής Ζ' Οικουμενικής Συ- Ό Σεβ/τος κ. Κήρυκος ομιλών.

12 ΒΟ ΟΡΘΟ Α,ΟΪΟΟ ΠΝΟΗ νόδου δεν είναι μία θεωρητική Ιδεολογική φιλοσοφική άντίληψις, αλλά έν ταπεινώσει αποδοχή καί διαφύλαξις άκαινοτομήτου της Καθολικής Αληθείας είναι ζωή έν Χριστώ. «Ό χό φως της αυτού έπιγνώσεως ήμίν χαρισάμενος, καί τοϋ σκότους της είδωλικής μανίας ημάς λυτρωσάμενος, Χριοτός ό Θεός ημών νυμφευσάμενος τήν άγίαν αυτού καθολικήν έκκλησίαν μη έ'χουσαν σπϊλον η ρυτίδα, ταύτην έπηγγείλατο διαφνλάττεσθαι»..., τοϊς τε άγίοις αυτού μαθηταϊς διεβεβαιούτο λέγων- μεθ' υμών ειμί πάσας τάς ημέρας έ'ως της συντέλειας τοϋ αιώνος, ταύτην δε τήν έπαγγελίαν ού μόνον αύτοϊς έχαρίσατο, αλλά καί ήμϊν τοίς δι' αυτών πιστεΰσασιν εις τό δνομα αύτοϋ...». 3) «...Ή άρνησις, ακόμη καί ή μικρά παρέκκλισις άπό τήν παραδοθεΐσαν Πίστιν, κατά τους αγίους Πατέρας της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου είναι πτώσις, άλλοτρίωσις, παραλογισμός, καί έργον του άπατεώνος έχθρου. Ή Ζ' ΟΙκουμενική Σύνοδος στη\ιτεύει τους κακούς ποιμένας, οι όποιοι καί τότε ήσαν πολλοί, αλλά καί σήμερα είναι περισσότεροι, καί διαφθείρουν τόν αμπελώνα τοϋ Κυρίου (τήν Εκκλησία) καί μολύνουν τήν διαθήκην Του»: «Της οίν δωρεάς ταύτης άλογήσαντες τινές, ώς ύπό τοϋ άπατεώνος εχθρού άναπτερούμενοι έξέστησαν τού ορθού λόγου, καί τη παραδόσει της καθολικής εκκλησίας άντιταταξάμενοι, προς τήν σύνεσιν της αληθείας διήμαρτον... Περί ών ό Θεός διά της προφητείας βοά- ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν αμπελώνα μου, έμόλυναν τήν μερίδα μου. Άνιέροις γάρ επακολουθήσαντες άνδράσι, ταϊς ίδίαις φρεσί πειθομένοις κατηγόρησαν της άρμοσθείσης Χριστώ τώ Θεώ αγίας αυτού εκκλησίας, καί άνά μέσον αγίου καί βέβηλου ού διέστειλαν, τήν εικόνα τού κυρίου καί των αγίων αυτού ομοίως τοϊς ξοάνοις των σατανικών ειδώλων όνομάσαντες- διό μή φέρων όράν ύπό τοιαύτης λύμης διαφθειρόμενον τό ύπήκοον ό δεσπότης Θεός, ημάς τους απανταχού της Ίερωσύνης αρχηγούς τη αύτοϋ ευδοκία συνεκάλεσε, θείω ζήλω καί έπινεύσει Κωνσταντίνου καί Ειρήνης τών πιστότατων ημών Βασιλέων όπως ή έ'νθεος παράδοσις της Καθολικής Εκκλησίας κοινή ψήφω άπολάβη τό κύρος». 4) «...Χρέος ημών, πρωτίστως όμως της Ίερδς Συνόδου, ώς υπέρτατης Εκκλησιαστικής Αρχής, αλλά καί τού πιστού Κλήρου καί Λαού, τού φύλακος της Όρθβδοξίας, νά «διασκεπτώμεθα» ουχί έπιπολαίως, ή κατά τάς σκοπιμότητας καί τά σχέδια τών πολεμίων της Εκκλησίας, αλλά: «Μετά πάσης ακριβείας έρεννήσαντές τε καί διασκεψάμενοι, καί τώ σκοπώ της αληθείας άκολουθήσαντες, ουδέν άφαιρούμεν, ουδέν προστίθεμεν, αλλά πάντα τά της Καθολικής Εκκλησίας αμείωτα διαφυλάττομεν καί επόμενοι ταϊς άγίαις οίκουμενικαϊς εξ Συνόδοις, πρώτα μεν τη έν τή λαμπρά Νικαέων μητροπόλει συναθροισθείση, έ'τι γε μην καί τή μετ' αυτήν έν τή θεοφύλακτο βασιλίδι πόλει. Πιστεύομεν...» (ακολουθεί τό Σύμβολον της Πίστεως). 5) «...Κάθε φορά πού ένεφανίζετο μία συγκεκριμένη αίρεσις ή Εκκλησία τήν αντιμετώπιζε μέ βάσιν τήν άποκεκαλυμμένη θεία αλήθεια καί τήν κατεδίκαζε. Τοϋτο έπραξε καί ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος καταδικάσασα ού μόνον τήν ΕΙκονομαχίαν, αλλά καί τάς πρό αυτής αιρέσεις, αϊ όποΐαι προσέβαλον τό Χριστολογικόν δόγμα καί ίι' αύτοΰ τό έργον της σωτηρίας του ανθρώπου. Οϋτω όφείλομεν νά κάμνωμεν καί ημείς σήμερον, μιμούμενοι τους Άγιους Πατέρας, δηλαδή καταδικάζοντες μετ' αυτών πασαν αϊρεσιν, καί όμολογοΰντες πίστιν εις τήν παραδοθεΐσαν ήμϊν έγγραφον καί άγραφον παράδοσιν της Εκκλησίας. Ή καταδίκη καί ό άναθεματισμός δλων τών αιρέσεων καί τών εις αύτάς

13 ΟΡΘΟΛΟΪΟΟ ΠΝΟΗ 61 εμμενόντων αιρετικών καί κακοδόξων, αλλά και ή διακήρυξις της Όμολογίας της Πίστεως μας είναι βασικόν χρέος μας. Εξόχως σήμερον, ή Κυριακή της "Ορθοδοξίας μας καλεί νά διακηρύξωμεν τήν παραδοθεΐσαν πίστιν καί νά καταδικάσωμεν καί τους συγχρόνους κακοδόξους καί τά σχίσματα καί νά διαχωρίσωμεν τάς εύθύνας μας από δλους εκείνους οί όποιοι αρνούνται νά αντιμετωπίσουν Κανονικά καί Όρθόδοξα τά σύγχρονα σχίσματα καί αιρέσεις, αϊ όποΐαι δόλια καί ύπουλα πλήττουν τό "Αγιον Σώμα του Χρίστου πού είναι ή Εκκλησία του. Ιδού πάλιν τί λέγουν οι "Αγιοι Πατέρες της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου: «Βδελνσσόμεθα δε καί άναθεματίζομεν "Αρειον καί τοις αύτώ σύμφρονας καί κοινωνούς της μανιώδους αυτού κακοδοξίας. Μακεδόνιόν τε καί τους περί αυτόν καλώς όνομασθέντας Πνευματομάχους. Όμολογοϋμεν δε καί τήν δέσποιναν ημών τήν άγιαν Μαρίαν κυρίως καί αληθώς Θεοτόκον, ώς τεκοϋσαν σαρκί τόν ενα της αγίας Τριάδος Χριστόν τόν θεόν ημών, καθά καί ή έν Έφέσω τό πρότερον έδογμάτισε σύνοδος, καί τόν άσεβη Νεστόριον καί τους άμφ' αυτόν, ώς προσωπικήν δυάδα εισάγοντας, της Εκκλησίας εξώθησε. Σΰν τούτοις δε καί τάς δύο φύσεις όμολογοϋμεν τοΰ σαρκωθέντος δι' ημάς ε'κ της ά/ράντου Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, τέλειον αυτόν Θεόν καί τελειον άνθρωπον γινώσκοντες, ώς και ή έν Χαλκηδόνι Σύνοδος έξεφώνησεν, Ευτυχή καί Διόσκορον δυσφημήσαντας της θείας αυλής έξελάσασα- συνυποβάλλοντες αύτοϊς Σεβήρον, Πέτρον, καί τήν πολυβλάσφημον αυτών άλληλόπλοκον σειράν. Μεθ' ων καί τά Ώριγένους, Εύαγρίου καί Διδύμου μυθεύματα άναθεματίζομεν, ώς καί ή έν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθεΐσα πέμπτη Σύνοδος. Είτα τε και δύο θελήσεις καί ενεργείας κατά τήν τών δύο φύσεων ιδιότητα επί Χριστού κηρύττομεν, καθ' δν τρότον ή έν Κωνσταντινουπόλει έκτη Σύνοδος έξεβόησεν, άποκηρύξασα Σέργιον, Όνώριον, Κϋρον, Πύρρον, Μακάριον, τους αθέλητους τής ευσέβειας, καί τους τούτων όμόςηονας». Καί συνελόντες φαμέν. Άπάσας τάς εκκλησιαστικός εγγράφως ή άγραφος τεθεσπισμένας ήμϊν παραδόσεις άκαινοτομήτως φυλάττομεν ών μία εστί καί ή τής εικονικής άναζωγραφήσεως έκτύπωσις, ώς τή ιστορία τοϋ Ευαγγελικού κηρύγματος συνάδουσα, προς πίστωσιν τής αληθινής καί ού κατά φαντασίας τοϋ Θεού Λόγου ενανθρωπήσεως, καί εις όμοίαν λυσιτέλειαν ήμϊν χρησιμεύουσα». 6) «...Οί Πατέρες τής Άγιας Ζ' Οικουμενικής Συνόδου έπακολουθοϋντες τή παραδόσει τής Καθολικής Εκκλησίας κατεδίκασαν τήν Εικονομαχία, διότι δι' αυτής κατελύετο ή Πίστις εις τόν Σωτήρα Χριστόν, (τό χριστολογικόν δόγμα), καί επομένως κατελύετο καί ή έν Χριστώ σωτηρία. Έθέσπισαν δε ώς βασικόν δρον Πίστεως τήν έξεικόνισιν τοϋ Σωτήρος Χριστού, τής Παναγίας τών Αγίων Αγγέλων καί δλων τών Αγίων, διά νά όμολογήται οϋτω ή αληθινή καί ουχί κατά φαντασίαν ένανθρώπησις τοϋ Σωτήρος Χρίστου». «Όρίζομεν ουν σύν άκριβεία καί επιμέλεια παραπλησίως τω τύπω καί τιμίου καί ζωοποιού Σταυροϋ άνατίθεσθαι τάς σεπτάς καί αγίας εικόνας... τής τε τού Κυρίου καί θεοϋ καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εικόνος καί τής ά/ράντου δεσποίνης ημών τής αγίας Θεοτόκου, τιμίων τε αγγέλων καί πάντων αγίων καί οσίων ανδρών... καί τούτοις άσπασμόν καί τιμητικήν προσκύνησιν άπονέμομεν, ού μήν τήν κατά πίστιν ημών άληθινήν λατρείαν, ή πρέπει μόνη τή θεία φύσει... Τους ουν τολμώντας έτέρως φρονεϊν ή διδάσκειν, ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τάς εκκλησιαστικός παραδόσεις άθετεϊν, ή καινοτομίαν τινά έπινοείν, ή άποβάλλεσθαί τι

14 62, ΟΡΘΟ ΑΟΚ>Ο ΠΝΟΗ των ανατιθεμένων τη Εκκλησία... ή έπινοεϊν σκολιώς καί πανούργος, π^ός τό άνατρέψαι εν τι των ένθέσμων παραδόσεων της καθολικής Εκκλησίας... επισκόπους μεν ό'ντας ή κληρικούς καθαιρεϊσθαι προστάττομεν, μονάζοντας δε ή λαϊκούς της κοινωνίας άφορίζεσθαι». Ό Σεβασμιώτατος έκλεισε τήν βαρυσήμαντον άναφοράν του τονίσας τό χρέος τού υπέρ της Ορθοδοξίας - Αληθείας αγώνος, δ,τι καί αν αυτό συνεπάγεται, διότι ό σιγών τήν Άλήθειαν, κατά τους Πατέρας, «κρύπτει Χριστόν έν τάφω». «Ή "Ορθοδοξία, εΐπεν, κηρύσσει Χριστόν έσταυρωμένον καί άναστάντα, διό ή Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ή Εκκλησία τοϋ Άναστάντος Χριστοί, καί ώς έκ τούτου τους αληθινά ορθοδόξους, πρέπει νά τους πληροί ή αναστάσιμη χαρά δπως έ'ννοιωθαν καί οι Πατέρες, δταν ε'γραφαν καί διεκήρυτταν τόν ανωτέρω "Ορον: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλήμ». Πάντοτε με τόν Σταυρό καί τήν Όμολογία συνυπάρχει καί συμπορεύεται καί ή μυστική χαρά τοϋ ουρανού, διά τούτο ή Κυριακή της Όρθοδοξίας είναι «ήμέρα χαρμόσυνος καί ευφροσύνης άνάπλεως». Ή εορτή της Κυριακής τής Όρθοδοξίας δεν είναι ένα απλούν ιστορικόν γεγονός, αλλά έ'να συνεχές γίγνεσθαι. Ό πόλεμος πού έγινε τότε κατά τής Αληθείας έσυνεχίσθη καί συνεχίζεται καί σήμερον, άλλοτε μέ μεγαλυτέραν έ'νστασιν, άλλοτε μέ μικροτέραν. Είναι ανάγκη νά μιμούμεθα τους Αγίους Πατέρας πολεμοϋντες τό ψεύδος πού είναι σήμερον εύπαράδεκτον, έν αντιθέσει μέ τήν αλήθεια πού είναι δυσπαράδεκτη άπό τους περισσοτέρους. Σκοπός αυτού τοϋ αγώνος είναι νά κρατηθούμε στερεοί καί ακλόνητοι στην Πίστι καί τήν Όμολογία των Πατέρων. Αυτόν τόν αγώνα, μέ τήν χάριν τού Θεού καί διά τών πρεσβειών δλων τών Αγίων Πατέρων καί ιδιαίτερα τών Πατέρων τής Αγίας Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, καν δλαι αϊ δυνάμεις εγερθούν εναντίον μαξ, δέν θά τόν έγκαταλείψωμεν, δσον καί αν πολεμούμεθα ακόμη καί άπό θεωρούμενους ώς γνησίους Πατέρας καί Αδελφούς. Αυτήν τήν όδόν ήκολούθησε πάντοτε ή Εκκλησία, αυτήν υποδεικνύει τό Συνοδικόν τής "Ορθοδοξίας, καί έπ' αυτής τής γραμμής βαδίζουσα εις τόν αίώνά μας ή Γνησία Ορθόδοξος Εκκλησία, κατ' έτος έν τη εορταστική Συνάξει τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας, διακηρύσσει καί διατρανώνει τήν Όμολογίαν Της, καταδικάζουσα ού μόνον τάς άπ' αρχής αιρέσεις, αλλά καί τάς εσχάτως άναφυομένας όποθενδήποτε καί άν προέρχονται. Έπ' αυτού τού πνεύματος κινούμενοι καί ήμεΐς, «επακολουθούντες δηλαδή τη Καθολική παραδόσει» εις τήν έόρτιον Σύναξιν τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας τού έτους 2002, έκδώσαμεν «ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ», τήν οποίαν δμως μειοψηφία Σεβ/των Άρ/ιερέων τήν 5/ κατ' έντολήν, δπως αποδεικνύουν τά πράγματα, σκοτεινών ξένων κέντρων καί τών εγκαθέτων των «απέρριψε καί κατεδίκασε»!^ "Ομως έ'σχατος κριτής καί τών Συνοδικών αποφάσεων είναι «ό φύλαξ τής Όρθοδοξίας ό πιστός Λαός πού θέλει τό θρήσκευμα αυτού άμετάβλητον και ομοειδές τώ τών Πατέρων αυτού»...». (*) Βλέπε διά τήν Συνεδρία τής 5/ , είς τό προηγούμενο τεύχος της «Ο.Π.», μηνός Ίαν. - Φεβρ. 2003, είς τήν στήλη: «ΟΛΙΓΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ». ΑΙ έν λόγω «αποφάσεις» έκοινοποιήθησαν είς τόν Σεβ. Μητροπ. Λαρίσης κ. Πανάρετον δύο ημέρας πρό τής εκδηλώσεως τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας του 2003 καί τοΰτο ασφαλώς σκοπίμως.

15 ΟΡΘΟΑ,ΟΪΟΟ ΠΝΟΗ 63 Στιγμιότυίτο άπό τήν ε'κδήλωσιν επί τη Κυριακή της εις τήν Ί. Μητρόπολιν Λαρίσης. Ορθοδοξίας Εις τήν συνέχεια ό λόγος εδόθη εις τόν Διευθυντήν της «Ορθοδόξου Πνοής», κ. Άντώνιον Μάρκου, ό οποίος παρουσίασε τήν ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ του παρελθόντος έτους. Αϋτη, μετά άπό μακράν έποικοδομητικήν συζήτησιν κατά τήν οποίαν ελεύθερα εξεφράσθησαν όλοι, ενεκρίθη καί πάλιν ύπό του πιστού Κλήρου καί Λ«οϋ της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, καί των εκτός αυτής προσδραμόντων καί λαβόντων μέρος εις τήν άγωνιστικήν αυτήν ίεράν Σΰναξι, ένώ άπεδοκιμάσθη ή «άπόφασις» των πέντε Αρχιερέων, οί οποίοι τήν 5/ αντικανονικός καί όλως κακοδόξως έζήτησαν νά τήν άνακαλέση ό Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Πανάρετος, οι δέ πιστοί νά αποσύρουν τάς ύπογραφάς που έθεσαν εις αυτήν. Επίσης έγένετο γνωστόν εις τήν Σύναξιν, δτι δι' άλλης παραμοίας «αποφάσεως», των ιδίων Σεβ/των Αρχιερέων, απερρίφθη ή πληθύς των ομολογιακών Αρχιερατικών εγγράφων του Σεβ. κ. Παναρέτου άπό τό έ'τος 2000 μέχρι σήμερον! Έπί αυτών ή σύναξις έξέφρασεν τήν κάθετον αντίθεσιν της, διότι αϊ όμολογιακαί έπιστολαί ιον Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Παναρέτου εκφράζουν δλους τους πιστούς, διό άπέρριψεν καί αυτήν τήν «άπόφασιν», ώς ξένην καί πολεμίαν της Έκκλησιολογίας καί εής Αποστολικής Διαδοχής. Επίσης, ή Σύναξις άπεδοκίμασε καί άπέρριψεν καί τήν τρίτην «άπόφασιν», με τήν οποίαν βραβεύεται ή έπί μακρά έτη άπόκρυψις τοϋ νπ' αριθμ. 54/76 «Απαλλακτικού Βουλεύματος»..., ή δέ έκ μέρους μας καταγγελία αυτής τής ενόχου σιωπής των, έναντι τής εσχάτης αυτής βλασφημίας του Απαλλακτικού Βουλεύματος, χαρακτηρίζεται ώς «συκοφαντία»! Κατόπιν αυτών έπηκολούθησεν περαιτέρω εκτενής σχολιασμός έπί τών τελευταίων Εκκλησιαστικών εξελίξεων ώς καί έπί τοΰ θέματος τής

16 ΒΛ ΟΡΘΟΑ,ΟΚ>Ο ΠΝΟΗ βέβηλου συμπαιγνίας περί «παραιτήσεως» τοϋ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. ΑΝ- ΔΡΕΟΥ, ή οποία καί άπεδοκιμάσθη. Έν κατακλείδι, σύσσωμος ή ιερά Σύναξις, άπεφάσισεν όπως ή ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ τοϋ παρελθόντος έτους έπαναδημοσιευθή βελτιωμένη καί μέ τάς απαραιτήτους προσθήκας: ΑΙΑΚΗΡΥΞΙΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ τοϋ Ίεροΰ Κλήρου καί τοϋ Πιστοϋ Πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου επί τη Κυριακή τής "Ορθοδοξίας 2003 Εις τό "Ονομα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υΐοϋ καί τοϋ Αγίου Πνεύματος, τής Αγίας καί "Ομοουσίου καί Ζωοποιού καί Αδιαιρέτου Τριάδος. Έν τη Ίερα Μητροπόλει Λαρίσης καί Τυρνάβου καί έν τή Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων Ραψάνης, σήμερον έσπέραν, Κυριακήν τής "Ορθοδοξίας τοϋ σωτηρίου έ'τους 2003 (3η/16η Μαρτίου), συναχθέντες καί πάλιν έ*ι τώ Πανσέπτω Ναω των Αγίων Αποστόλων, κατόπιν προσκλήσεως καί ύπό τάς ευλογίας του σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, καί του τιμώντος τήν έκδήλωσιν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. ΚΗΡΥΚΟΥ, δλοι ήμεϊς, πιστός Κλήρος καί Λαός, μετά τήν κατανυκτικήν έσπερινήν άκολουθίαν, καί άφοΰ έλάβομεν ύπ' όψιν άπαντα τά τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας του παρελθόντος έτους, καθώς καί όλα τά ιδιαιτέρως σοβαρά νεώτερα γεγονότα καί «αποφάσεις» μερίδος Ιεραρχών μας, καί είδικώτερον τάς τελευταίας «αποφάσεις» των, δι' ών οΰτοι τήν 5/ «απορρίπτουν» καί τήν ΛΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΟΜΟΑΟΠΑΝ» τοϋ παρελθόντος έτους άντικανονικώς δέ καί άντορθοδόξως, απαιτούν νά τήν άνακαλέση ό Σεβ/τος Μητροπολίτης μας κ. Πανάρετος, ήμεϊς δέ ό πιστός Κλήρος καί Λαός, τό Σώμα τής Τοπικής "Εκκλησίας τής Λαρίσης (καί δσοι έξ άλλων διαμερισμάτων τής Ελλάδος παρέστησαν), νά άποσύρωμεν τάς ύπογραφάς μας, σταθμίσαντες τάς εύθύνας μας άπεφασίσαμεν τήν σταθεράν προσήλωσίν μας εις οσα ΩΜΟΛΟΓΗΣΑΜΕΝ καί ΑΙΕΚΗΡΥΞΑΜΕΝ. Τούτο ποιούμεν ενσυνείδητος, διότι ώς ταπεινά καί γνήσια μέλη τής Γνήσιας "Ορθοδόξου "Εκκλησίας τής "Ελλάδος, δι' άλλην μίαν φοράν συνειδητοποιούμεν καί βιώνομεν τό χρέος τό όποιον έ'χομεν καί νά ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΩΜΕΝ καί νά ΟΜΟΑΟΓΩΜΕΝ τήν Πίστιν μας. τε: Όθεν σήμερον Κυριακήν τής Όρθοδοξίας του σωτηρίου έτους 2003 αύθις Α. ΟΜΟΑΟΓΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ εις τήν Μίαν, Άγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν 'Εκκλησίαν τού Συμβόλου τής Πίστεως, ή Όποία, αρχήν λαβουσα δια τοϋ Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου, συνεχίζει άδιακόπως άπό τήν ήμέραν

17 ΟΡΘΟΑ,ΟΐΟΟ ΠΝΟΗ της Πεντηκοστής καί μέχρι της συντέλειας του αιώνος τήν λυτρωτικήν Της πορείαν, «πϋλαι δέ "Αδου ου κατισχΰσουσιν Αυτής». Έτι όμολογουμεν ότι αϊ άνά τους αίώνας σχισματικοί καί αιρετικοί κοινότητες, μικραί ή μεγάλαι, ούσαι έξω τής ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ, είναι σχήματα ανθρώπινα καί ώς έκ τούτου άμοιρα της ζώσης Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, τό "Οποίον άπό τήν ήμέραν της Πεντηκοστής, πληροί Αυτήν, ώς Σώμα Χρίστου καί διά των Αγίων Αποστόλων καί των Διαδόχων αυτών, Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων, συνεχίζει τό έργον της θείας Οικονομίας. ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ, δτι ή Γνησία Ορθόδοξος Εκκλησία της "Ελλάδος, άπό τό 1924 είναι ή αδιάκοπος συνέχεια τής Μίας, "Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής "Ορθοδόξου έν "Ελλάδι Εκκλησίας, τήν οποίαν ΐδρυσεν ό μέγας "Απόστολος των "Εθνών Παύλος με πρώτους "Επισκόπους Της τόν "Αγ. Ίερόθεον καί τόν "Αγ. Αιονΰσιον τόν "Αρεοπαγίτην. Αΰτη είναι ό θεματοφύλαξ τής παραδοθείσης "Αποστολικής καί Πατερικής Παραδόσεως καί τής "Αποστολικής Διαδοχής, τηρεί δε άπαρασαλεύτως τους Θείους καί Ιερούς Κανόνας. Αϋτη δέν συνεμίγει τό 1924 μέ τήν παναίρεσιν του Οικουμενισμού, αλλά καί δέν παρεσύρθη εις τήν συνέχεια (1925), ύπό τής άποτολμηθείσης προδοσίας "Αγιορειτών, οι όποιοι διά λογαριασμόν του καινοτόμου νεοημερολογίτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αμέσως έφευρον καί είσήγαγον τήν θεωρίαν, περί «δυνάμει καί ουχί ενεργεία νεοημερολογιτικοϋ σχίσματος»... (Τήν έν λόγω θεωρία, μετά τό 1935, άνέλαβεν νά έπιβάλη 6 πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, δπερ είχε ώς αποτέλεσμα τό σχίσμα του ). Τό πλήρωμα τής έν Ελλάδι Γνήσιας "Ορθοδόξου "Εκκλησίας, δέν παρεσύρθη οΰτε τό 1931, όταν ύπό των εγκαθέτων του ΝεοημερολογιτισμοΕ εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής τότε Κοινότητος των Γ.Ο.Χ., συνεφωνήθη καί υπεγράφη ή υπαγωγή των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών εις τόν καινοτόμον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, διά νά καταστήσουν οϋτω αυτούς άπλοϋς «δεκατριμερίτας - παλαιοημερολογίτας». Όμολογουμεν δτι ή έν έ'τει 1935 επιστροφή των τριών Μητροπολιτών, έκ τοϋ σχίσματος του Νεοημερολογιτισμοϋ εις τήν Γνησίαν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, ή υπ' αυτών διακηρυχθείσα καί Συνοδικώς "Ομολογία - 'Εκκλησιολογία καί ή έν συνεχεία χειροτονία "Επισκόπων καί ή συγκρότησις τής Ίεροκ Συνόδου, υπήρξαν κορυφαία εκκλησιαστικά γεγονότα καί ιδιαιτέρα ευλογία τοϋ Χρίστου προς τό πλήρωμα τής Γνησίας "Ορθοδόξου "Εκκλησίας. Όμολογουμεν καί διακηρΰσσομεν, τάς ύπό των Κανονικών καί "Ορθοδόξων "Αρχιερέων γενόμενος έν έτει 1935 χειροτονίας, ώς καί τάς έν έτει 1948, ϋπό του άοιδίμου Όμολογητοΰ Ίεράρχου Ματθαίου, ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ καί ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΠΛΗ- ΡΕΙΣ. Σημειωτέον δτι ό άοίδιμος "Ιεράρχης Ματθαίος διά τήν μέχρι τέλους καλήν του Όμολογίαν, καί διά τήν μετάδοσιν καί διασφάλισιν γνησίας καί.

18 66 ΟΡΘΟΛ,ΟΚ>Ο ΠΝΟΗ αδιάκοπου της Αποστολικής Διαδοχής, διά των επισκοπικών χειροτονιών τοΰ 1948, ανεδείχθη καί επεβλήθη εις την συνείδησιν τοϋ πληρώματος τής Εκκλησίας, ώς ό σύγχρονος ΜΕΓΑΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ. "Οθεν ώς πιστά καί ορθόδοξα μέλη τής Εκκλησίας τοϋ Χριστοί, συνειδητοποιοϋμεν αυτήν την ίεράν παρακαταθήκην καί τό χρέος μας νά τήν διαφυλάξωμεν, ένώ δεν δυνάμεθα νά άντιπαρελθωμεν καί νά μήν άντιμετωπίσωμεν, κατά χρέος, καί τήν άπό τοϋ τέλους τοϋ 1971 δολίως έπιχειρουμένην προσβολήν τής Αποστολικής Αιαδο/ής, διά τής, έ'στω καί έκ τών υστέρων, αποδοχής τής λεγομένης «χειροθεσίας» γενομένης ώς δήθεν επί σχισματικών κατά τόν Η' τής Α' Οικουμενικής Συνόδου! Εκφράζοντες έν προκειμένω τήν άπ' άβ/ής δεδομένην καθολικήν συνείδησιν τοϋ σώματος τής Εκκλησίας, διακηρΰσσομεν δτι ή κατά τό 1971 λεγομένη «χειροθεσία», ήτο μία όλως τυπική εξωτερική πράξις αναγνωρίσεως τοϋ ήδη δογματικώς πλήρου; μυστηρίου τής χειροτονίας, χωρίς αϋτη νά θίξη ποσώς τήν δογματικήν καί μυστηριακήν ακεραιότητα τών χειροτονιών, τόσον τοϋ 1935 όσον καί τοϋ Καί ώς τοιαύτη δμως, ή λεγομένη «χειροθεσία», έγένετο αποδεκτή, ΚΑΤ' ΑΚΡΟΤΑΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ, ΚΑΓ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΝ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΕΝ ΑΙΑΣΠΟΡΑ ΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΟΑΟΣ ΗΔΗ ΕΙΧΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΕΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΔΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗ- ΣΙΑΣ. Τοΰτο ακριβώς τό γεγονός απέκλεισε κάθε είδος «χειροθεσίας» «ς έπί σχισματικών. ("Ακόμη καί εις τήν περίπτωσιν που τινές έκ τών Ρώσων ύπεκρίνοντο..., οι Αρχιερείς μας είχον συνείδησιν δτι είχε προηγηθεί ή άποκατάστοσις τής έν τή Πίστει Ένότητος...). Αυτή ή έπίτευξις τής έν τή πίστει Ένότητος δέν επέτρεπε καμμίαν άμφιβολίαν, δτι ή λεγομένη «χειροθεσία» δπως ακριβώς έπαρουσιάσθη καί έπιστεϋθη, ήτο απολύτως μία εξωτερική τυπική συγχωρητική ευχή. Τούτο δέ δλον έγένετο αποκλειστικώς καί μόνον διά τήν άγάπην προς τους σχισματικούς αδελφούς μας Φλωρινικούς, οι οποίοι, άπό τό 1937 έγκλωβισθέντες εις τό σχίσμα τού πρ. Φλωρίνης, ήρνούντο νά επιστρέψουν καί νά επανενταχθούν εις τήν Γνησίαν Όρθόδοξον Έκκλησίαν... "Οσοι θέλουν νά αγνοούν ταύτα, αλλά καί θρασύτατα ειρωνεύονται τήν κοινήν αυτήν συνείδησιν τής Εκκλησίας, μέ φαρισαϊκήν δέ δολιότητα προπαγανδίζουν, εϊτε διά ψιθύρων, είτε δι' επιστολών, ώς γεγομένη κατά τόν Η' κανόνα τής Α' Οικουμενικής, τήν λεγομένη «χειροθεσία», απλώς διαβεβαιούν τά κατά τής Γνησίας "Ορθοδόξου Εκκλησίας ελεεινά των σχέδια, (υπαγωγή εις τόν νεοημερολογιτισμό...), τά όποϊα, υπ' αυτήν τήν μορφήν λαβόντα χώραν τό 1971, άπέτυχον καί συνεχίζουν νά αποτυγχάνουν, παρά τά εκάστοτε εμφανιζόμενα θύματα... Θεωρούμεν βασικήν έπιταγήν τής ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, τόσον τήν βίωσιν καί όμολογίαν τών ανωτέρω, δσον καί τό νά δηλώσωμεν, κατά τήν παρούσαν ευσημον ήμέραν, δτι μετά βδελυγμίας άπορρίπτομεν καί

19 ΟΡΘΟΑΟΪΟΟ ΠΝΟΗ 67 χαταδιχάζομεν τά βλάσφημα φρονήματα, χαθ' ά δήθεν διά της λεγομένης «χειροθεσίας: «άπεκατεστάϋησαν ώς μνστήριον αϊ άνομοι (κατά τό Βούλευμα 54/76), χειροτονίαι τον 1935 καί 1948», ή ότι «έδέγϋημεν γειροΰεσίαν ώς επί σχισματικών», η" ότι «ελκομεν τήν Άποστολικήν μας διαδοχήν άπό τους Ρώσους της διασποράς» (κατά τό Βούλευμα 46/91 Πλημμελειοδ. Δράμας), ή ότι «δεν διαφέρουν εις τίποτα αϊ γειροτονίαι των Ματϋαιϊκών καί των Φλωρινικών, διότι άμφότεραι έχουν κοινήν τήν προέλενσιν...» κ.λ.π., ατινα, ένώ εσχάτως προβάλλονται καί προωθούνται συστηματικώς καί υπό τοϋ Παλαιοημερολογιτικοϋ Οικουμενισμού, δεν αντιμετωπίζονται ομολογιακός υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Β. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝ Τό άντιεκκλησιαστικόν κίνημα των έκπεσόντων πέντε πρώην Μητροπολιτών, τό κατάληξαν εις τήν σχισματοαίρεσιν, ή οποία συγκεκαλυμμένη καί ακήρυκτος ύπέβοσκεν άπό του έτους 1991, έκηρύχθη δέ επισήμως τό Τούτο καταφανώς αποτελεί συνέ/ειαν τών κατά της Γνησίας "Ορθοδόξου Εκκλησίας σχεδίων τοϋ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, του Σπυρίδωνος Βλάχου καί του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, οί όποιοι είχον ώς σκοπόν τήν προσβολήν της "Ομολογίας - Έκκλησιολογίας καί της Αποστολικής Διαδοχής, καί τήν ΰπαγωγήν τοϋ πληρώματος τής Γνησίας "Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τόν Νεοημερολογιτισμόν - Οΐκουμενισμόν, μέσω τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ή άλλου πλέον σχήματος. Καταγγέλλομεν καί άποδοκιμάζομεν τόν ΰπουλον καί δόλιον Παλαιοημερολογιτικόν Οΐκουμενισμόν, ό όποιος ήδη άπό τήν δεκαετία του 1970, προπαγανδίζει καί ενεργεί τήν «ενωσιν όλων τών παλαιοημερολογιτών» ώς σωματείων, ώστε νά πρόκυψη μία μεγάλη «συνομοσπονδία παλαιοημερολογιτών», «έ'ξω άπό Έκκλησιολογίες καί "Αποστολική Διαδοχή» καί έξηρτημένη άπό τόν Νεοημερολογιτισμόν. Καταγγέλλομεν καί άποδοκιμάζομεν καί όλους εκείνους, οί όποιοι Φαρισαϊκώς ύποκρινόμενοι, λόγω μέν τήν Όμολογίαν - Έκκλησιολογίαν τής Γνησίας "Ορθοδόξου Εκκλησίας, ΕΡΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΥΝΕ- ΠΕΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΗΝ, τόσον μέ τά συγκεκριμένα βλάσφημα «"Απαλλακτικά Βουλεύματα» καί τάς νεωτέρας «Δικαστικός Αποφάσεις», αϊ όποιοι δεν αντιμετωπίζονται όμολογιακώς υπό τής Ιεράς Συνόδου, δσον καί μέ τήν ενοχον καί προδοτικήν των στάσιν έ'ναντι τών «πέντε» σχισματοαιρετικών, τήν παρωδίαν τού «νέου θεολογικού διαλόγου» κλπ. Ούτω πραγματικώς ενεργείται ή καθομολογουμένη πλέον «γενική εκστρατεία» τοϋ Νεοημερολογιτισμού, ή οποία αποβλέπει εις τό νά ύπαγάγη - αφομοίωση τους Γνησίους "Ορθοδόξους Χριστιανούς εις τόν νεοημερολογιτισμόν ώς απλούς διαμαρτυρόμενους δεκατριμερίτας. Προς δ-

20 68 ΟΡΘΟΑ,ΟΪΟΟ ΠΝΟΗ ν λους αυτούς λέγομεν δτι, αν δεν τους έκφράζη ή Έκκλησιολογία της Γνήσιας "Ορθοδόξου Εκκλησίας, ή «έχουν στοιχεία» διά τήν «χειροθεσίαν» ή εγκρίνουν τά σχετικά κείμενα του γνωστού κ. Β. Σακκά, νά τά καταθέσουν αρμοδίως καί νά κριθούν έστω καί σήμερον με τήν παρουσίαν τόσον τού Μακαριότατου Άρχ/που κ. Ανδρέου, δσον καί τού Σεβ/του κ. Έπιφανίου. "Αλλως δι δλους αυτούς είναι ανοικτός ό δρόμος τόν όποιον έχάραξε τό «Άπαλλακτικόν Βούλευμα» τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς ύπ' αριθμ. 54/76» καί δλαι αϊ σχετικαί νεωτεραι δικαστικαι αποφάσεις. Γενικώτερον δι' δλους αδιάκριτης τους έπιλήσμονας, είναι ανοικτός ό δρόμος, τόν όποιον έχάραξε καί έβάδισε κρώτος ό πρ. Φλωρίνης, εις δέ τους νεωτέρους χρόνους, ό πρώτος αφελής έπιλήσμων, ό ποτέ Κορινθίας Κάλλιστος, καί δλον τό επακολουθήσαν καί συνεχιζόμενον κίνημα. Καταγγέλλομεν καί άποδοκιμάζομεν τόν ύπαρκτόν καί εις τάς ημέρας μας Παλαιοημερολογιτικόν Οίκουμενισμόν, ό όποιος προκύπτει μέσα άπό αύτάς τάς συγκεκριμένος ενεργείας ημετέρων καί είδικώτερον άπό: Ιον. Τήν προσπάθειαν άποχρωματισμοϋ της δογματικής αιτίας καί φύσεως τού σχίσματος των «πέντε», ακόμη δε καί τήν δικαίωσίν των, διά της μή ένεργοποιήσεως, εντός των Κανονικών πλαισίων καί τής "Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής δεοντολογίας, της ύπ' αριθμ. 3005/ ομοφώνου ι- στορικής Αποφάσεως τής Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, κατά των άποσχισθέντων πέντε πρώην Μητροπολιτών, οί όποιοι αμετανόητοι συνεχίζουν νά αντιποιούνται τήν Γνησίαν Όρθόδοξον Έκκλησίαν καί νά βλασφημούν κατ' Αυτής πλανώντες καί πλανώμενοι. Ή ένοχος σιωπή, ή αδράνεια, αλλά καί ή προβαλλόμενη άντίδρασις ένίων Αρχιερέων εις τήν προσπάθεια νά αντιμετώπιση ή Ιερά Σύνοδος αυτήν τήν σχισματοαίρεσιν των «πέ\τε» ώς τήν μεγαλυτέραν προδοσίαν κατά τής Εκκλησίας, τους οδηγεί εις τό σχίσμα αυτών. 2ον. Τήν διακοπήν τού έν Αγάπη καί Άληθεία τιμίου καί ειλικρινούς θεολογικού διαλόγου, δπως αυτός άπ' αρχής ετέθη καί έπρο/ώρησεν επί των αδαμάντινων βάσεων τής άπ' αρχής διακηρυχθείσης Έκκλησιολογίας καί Συνοδικώς διατρανωθείσης τό 1935, έν τε τη θεωρητική "Ομολογία, αλλά καί έν τή πράξει, διά των χειροτονιών τοϋ 1935, 1948 καί Καταγγέλλομεν δέ τήν έν έ'τει έπιδιωχθεΐσαν παρωδίαν τοϋ Θεολογικού Αιαλόγου διά τού οποίου, διά μίαν ακόμη φοράν, δολίως, πλην ανεπιτυχώς, έπεχειρήθη ή προσβολή τής Αποστολικής Αιαδο/ής, μέσω τής σιωπηρής αποδοχής τής λεγομένης «χειροθεσίας», καί συγκεκριμένως διά τής δολίως προβληθείσης αμοιβαίας «άλληλοαναννωρίσεως εκατέρωθεν τών Επισκόπων», ήτοι τών Φλωρινικών καί τών Επισκόπων τής Γνησίας ΌρΘοδόξου Εκκλησίας, ώς δήθεν «αμφοτέρων έ/όντων τήν Άποστολικήν Αιαδοχήν παρά τών Ρώσων τής διασποράς»!

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. προϊστάμενε, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά μας παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 20-03-2016 Η Εκκλησία μας, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εορτάζει σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα.

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα. Μέσα από τις ενότητες 2.2-2.4 του βιβλίου σας ( τόµος Β, σελ. 55-83) να τοποθετηθείτε πάνω στα ακόλουθα θέµατα ( συνολικό κείµενο 2.000 λέξεις) : 1) να σχολιάσετε θεολογικά την ανάδειξη και προβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

PLEN 10 Μαΐου. Εναρκτήρια Σχόλια. Αιδ. Δρ. Samuel Kobia. Γενικός Γραμματέας Του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών

PLEN 10 Μαΐου. Εναρκτήρια Σχόλια. Αιδ. Δρ. Samuel Kobia. Γενικός Γραμματέας Του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΕΛΘΕ, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕ ΜΑΣ Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε κοινότητες συμφιλίωσης και θεραπείας Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ Με μεγάλη συρροή ευλαβών της Παναγίας και φιλέορτων, από όλο το νησί και τα χωριά της Τήνου, τελέστηκε η εαρινή πανήγυρη στο Θεομητορικό Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς.

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου. Ρωμανίδου ( ) από το βιβλίο Πατερική Θεολογία Εκδόζεις Παρακαηαθήκη Περί της εννοίας του δόγματος Οι Πατέρες τονίζουν ότι η σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα