EVANGILE de Saint JEAN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EVANGILE de Saint JEAN"

Transcript

1 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 1 De Saint-Marc jusqu'à Tertullien TOME XIX / 1 EVANGILE de Saint JEAN L e T E X T E Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

2 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 2 N O T E I M P O R T A N T E : 1. Les traductions des évangiles (de Saint Jean, de Saint Matthieu et de Saint Luc sont faites à partir du Dictionnaire des mots de l évangile de Saint Marc sauf à noter en graphie spéciale les mots : nouveaux* présents en Jn* absents de Mt absents de Mc nouveaux** présents en Jn* présents en Mt* absents de Mc nouveaux( absents de Jn présents en Mt( absents de Mc présents en - Lc - 2. Le signe? venant en finale d un mot signifie que le mot est absent des autres textes du N.T. : nouveaux*? présent uniquement en Jn*? et absent du reste du N.T. nouveaux(? présent uniquement en Mt(? et absent du reste du N.T. nouveau? présent en Lc? et absent du reste du N.T. 3. Tout «mot(ev» noté en «petits-caractères(ev» est absent des quatre évangiles. 4. Par convention, l indice indique que le mot ainsi repéré correspond à un autre mot grec que le mot sans l indice. 5. Lorsque dans le texte français un mot est suivi du signe «T», cela signifie que ses divers emplois dans la Tora et dans le Nouveau Testament sont présentés dans les dossiers x-12 et x Lorsque après un mot grec écrit en lettres italiques il est écrit : «(2», le nombre entre les parenthèses (ici le chiffre 2 indique le nombre total des emplois dans (l ensemble de l évangile de Saint Jean. Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

3 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 3 TABLE DES CHAPITRES Page : Chapitre I 5 Chapitre II 15 Chapitre III 20 Chapitre IV 27 Chapitre V 37 Chapitre VI 46 Chapitre VII 59 Chapitre VIII 68 Chapitre IX 80 Chapitre X 88 Chapitre XI 95 Chapitre XII 105 Chapitre XIII 114 Chapitre XIV 121 Chapitre XV 127 Chapitre XVI 132 Chapitre XVII 139 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

4 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 4 NOTES : Pour l ensemble des textes : Jn I-1 à XVII-fin et Passion/Résurrection : 1. Lorsque après un mot grec écrit en lettres italiques il est écrit : «(2», le nombre entre les parenthèses (ici le chiffre 2 indique le nombre total des emplois dans (l ensemble de l évangile de Saint Jean,. 2. Les mots qui sont dans le texte de Jn mais sont absent du reste du N. T. sont en couleur rouge laquelle est, conformément à la convention d écriture, suivie de l étoile* et d un point d interrogation? quel que soit leur nombre : Nathanaël*? 3. Pour la traduction du texte de l évangile de Saint Jean, la convention suivante a été adoptée : mots présents 1 fois mots présents 2 fois mots présents 3 fois mots présents 4 fois mots présents 5 fois mots présents 6 fois et plus. NOTES singulières : 1. Le jugement* est absent du texte de Mc, alors qu il arrive dans les textes de Mt, Lc et Jn. Dans ce dernier texte, il y a : Chapitres I à XVII Chapitres XVIII à fin Passion/Résurrection juger** krinô 18 emplois 1 emploi jugement** krisis 11 emplois (absent 2. Verset Jn II-5 : Vous-(le-faites : Le verbe est à l infinitif aoriste, ce qui lui donne la valeur de l instantanéité (l impératif présent étant au contraire duratif. Le sens est : Vous faites aussitôt, vous faites immédiatement ce qu Il va vous dire. Ecoutez d abord ce que Lui va vous dire, puis vous faites aussitôt. Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

5 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 5 Jn I Jn I-1 Dans le-commencement était la Parole εν αρχη ην ο λογος et la Parole était auprès-de le Dieu. και ο λογος ην προς τον Θεον et Dieu était la Parole. και Θεος ην ο λογος Jn I-2 Ceci était dans le commencement auprès-de le Dieu. ουτος ην εν αρχη προς τον Θεον Jn I-3 Toutes-choses à-travers lui il-arriva παντα δι` αυτου εγενετο et sans lui il-arriva rien. και χωρις αυτου εγενετο ουδεν de-ce-qui est-arrivé. ο γεγονεν Jn I-4 Dans lui vie était εν αυτω ζωη ην et la vie était la lumière de-les hommes. και η ζωη ην το φως των ανθρωπων Jn I-5 Et la lumière dans la ténébre** apparaît και το φως εν τη σκοτια φαινει et la ténèbre** lui ne-pas saisit. και η σκοτια αυτο ου κατ-ελαβεν Jn I-6 Il-arriva un-homme ayant-été-envoyé de-chez Dieu εγενετο ανθρωπος απεσταλµενος παρα Θεου (lenom de-lui : Jean. ονοµα αυτω `Ιωαννης Jn I-7 Celui-ci vint vers un-témoignage ουτος ηλθεν εις µαρτυριαν afin-que il-témoignât** au-sujet-de la lumière ινα µαρτυρηση περι του φωτος afin-que tous aient-foi en-raison-de lui. ινα παντες πιστευσωσιν δι` αυτου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

6 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 6 Jn I-8 Ne-pas était celui-là la lumière ουκ ην εκεινος το φως mais afin-que il-témoignât** au-sujet-de la lumière. αλλ` ινα µαρτυρηση περι του φωτος Jn I-9 Etait la lumière la véridique* ην το φως το αληθινον(9 qui illumine* tout homme ο φωτιζει(1 παντα ανθρωπον venant vers le monde. ερχοµενον εις τον κοσµον Jn I-10 Dans le monde il-était εν τω κοσµω ην et le monde à-travers lui arriva. και ο κοσµος δι` αυτου εγενετο Et le monde lui ne-pas a-connu. και ο κοσµος αυτον ουκ εγνω Jn I-11 vers les choses-en-propre* il-vint εις τα ιδια ηλθεν et les(siens en-propre lui ne-pas ils-ont-pris-avec. και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον Jn I-12 (A-autant(qui or ont-pris lui οσοι δε ελαβον αυτον il-a-donné à-eux l autorité εδωκεν αυτοις εξουσιαν (d enfants de-dieu arriver. τεκνα Θεου γενεσθαι à-eux ayant-foi vers le nom de-lui. τοις πιστευουσιν εις το ονοµα αυτου Jn I-13 Eux ne-pas hors-des sangs οι ουκ εξ αιµατων pas -même hors-d une-volonté de-chair ουδε εκ θεληµατος σαρκος pas -même hors-d une-volonté d homme ουδε εκ θεληµατος ανδρος mais hors-de Dieu ils-ont-été-engendrés. αλλ` εκ Θεου εγεννηθησαν Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

7 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 7 Jn I-14 Et le Logos chair arriva και ο λογος σαρξ εγενετο et il-planta-sa-tente* en nous και εσκηνωσεν(1 εν ηµιν et nous-avons-contemplé la gloire de-lui και εθεασαµεθα τη δοξαν αυτου gloire comme d unique-engendré * de-chez le-père δοξαν ως µονογενους(4 παρα πατρος plein de-grâce* et de-vérité. πληρης χαριτος και αληθειας Jn I-15 Jean témoigne** au-sujet-de lui et il-a-crié en-disant : `Ιωαννης µαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων «Celui-ci était le-que je-dis : ουτος ην ον ειπον le derrière moi venant devant moi est-arrivé ο οπισω µου ερχοµενος εµπροσθεν µου γεγονεν parce-que premier de-moi il-était. οτι πρωτος µου ην Jn I-16 Jn I-17 Parce-que hors-de l ensemble de-lui nous tous nous-avons-pris οτι εκ του πληρωµατος αυτου ηµεις παντες ελαβοµεν et la-grâce* face-à la-grâce*. και χαριν αντι χαριτος Parce-que la loi à-travers Moïse a-été-donnée οτι ο νοµος δια Μωυσεως εδοθη la grâce* et la vérité à-travers Jésus Christ arriva. η χαρις και η αληθεια δια `Ιησου Χριστου εγενετο Jn I-18 Dieu personne (n a-vu jamais * Θεον ουδεις εωρακεν πωποτε(4 unique-engendré * Dieu µοµογενεης(4 Θεος Celui qui-est vers le creux-de-la-poitrine * de-le Père ο ων εις τον κολπον(2 του πατρος celui-là expliqua* εκεινος εξηγησατο(1 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

8 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 8 Jn I-19 Et ceci est le témoignage de-le Jean και αυτη εστιν η µαρτυρια του `Ιωαννου quand ils-ont-envoyé auprès-de lui les juifs hors-de Jérusalem οτε απεστειλαν προς αυτον οι `Ιουδαιοι εξ `Ιεροσολυµων des-prêtres et des-lévites afin-que ils-questionnassent lui : ιερεις και λευιτας ινα ερωτησωσιν αυτον «Toi : Qui es-tu?» συ τις ει Jn I-20 Et il-confessa ** et ne-pas il-nia. και ωµολογησεν(4 και ουκ ηρνησατο Et il-confessa ** que : «Moi ne-pas je-suis le Christ.» και ωµολογησεν(4 οτι εγω ουκ ειµι ο Χριστος Jn I-21 Et ils-questionnèrent lui : «Qui concrètement toi : Elie es-tu?» και ερωτησαν αυτον τι ουν (n 1 συ `Ηλιας ει Et il-dit : «Ne-pas je-suis!» και λεγει ουκ ειµι «Le prophète es-tu : toi?» Et il-répondit : «Ne-pas!» ο προφητης ει ου και απεκριθη ου Jn I-22 Ils-dirent concrètement à-lui «Qui es-tu? ειπαν ουν αυτω τις ει afin-que une-réponse* nous-donnions à-les qui-ont-envoyé nous! ινα αποκρισις(2 δωµεν τοις πεµψασιν ηµας Que dis-tu au-sujet-de toi-même?» τι λεγεις περι σεαυτου Jn I-23 Il-déclarait: «Moi-même? Voix de-qui-clame dans le désert : εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερηµω Rendez -droit * le chemin du-seigneur ευθυνατε(1 την οδον Κυριου selon-ce-que dit Isaïe le prophète.» καθως ειπεν `Ησαιας ο προφητης Jn I-24 Et ayant-été-envoyés ils-étaient hors-de les pharisiens. και απεσταλµενοι ησαν εκ των φαρισαιων Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

9 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 9 Jn I-25 Et ils-questionnèrent lui et ils-dirent à-lui : και ερωτησαν αυτον και ειπαν αυτω «Pourquoi concrètement baptises-tu τι ουν βαπτιζεις si toi ne-pas tu-es le Christ ει συ ουκ ει ο Χριστος pas -même Elie pas -même le prophète?» ουδε `Ηλιας ουδε ο ροφητης Jn I-26 Il-répondit à-eux le Jean en-disant : απεκριθη αυτοις ο `Ιωαννης λεγων «Moi je-baptise dans l eau. εγω βαπτιζω εν υδατι Au-milieu de-vous il-s est-tenu celui-que vous ne-pas savez. µεσος υµων εστηκεν ον υµεις ουκ οιδατε Jn I-27 Celui derrière moi venant ο οπισω µου ερχοµενος dont ne-pas je-suis étant-digne ** ου ουκ ειµι αξιος(1 afin-que je-délie de-lui la courroie de-la sandale. ινα λυσω αυτου τον ιµαντα του υποδηµατος Jn I-28 Ces-choses-là dans Bethanie il-arriva (surl autre-rive de-le Jourdain ταυτα εν Βηθανια εγενετο περαν του `Ιορδανου là-où était le Jean baptisant. οπου ην ο `Ιωαννης βαπτιζων Jn I-29 Le lendemain il-regarde le Jésus venant auprès-de lui τη επαυριον βλεπει τον `Ιησουν ερχοµενον προς αυτον et il-dit : και λεγει «Vois : l agneau de-le Dieu ιδε ο αµνος του Θεου le levant le péché de-le monde! ο αιρων την αµαρτιαν του κοσµου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

10 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 10 Jn I-30 Celui-ci est pour(que de-lui moi je-dis : ουτος εστιν υπερ ου εγω ειπον «Derrière moi vient un-homme οπισω µου ερχεται ανηρ qui devant moi arriva ος εµπροσθεν µου γεγονεν parce-que premier de-moi il-était. οτι πρωτος µου ην Jn I-31 Et-moi ne-pas je-savais lui καγω ουκ ηδειν αυτον mais afin-que soit-manifesté le Israël. αλλ` ινα φανερωθη τω `Ισραηλ En-raison-de ceci il-vint moi dans l eau baptisant.» δια τουτο ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζων Jn I-32 Et il-témoigna** Jean en-disant que : και εµαρτυρησεν `Ιωαννης λεγων οτι «J ai-contemplé l' esprit descendant comme une-colombe τεθεαµαι το πνευµα κατα-βαινον ως περιστεραν hors-de le-ciel et demeurant sur lui. εξ ουρανου και εµεινεν επ` αυτον Jn I-33 Et-moi ne pas je savais lui καγω ουκ ηδειν αυτον mais celui (quiavait-envoyé moi (pourbaptiser dans l eau. αλλ` ο πεµψας µε βαπτιζειν εν υδατι Celui-là à-moi a-dit : εκεινος µοι ειπεν «Sur lui si tu-voyais l' esprit εφ` ον αν ιδης το πνευµα descendre et rester sur lui. κατα-βαινον και µενον επ` αυτον Lui est le baptiseur en Esprit Saint.» ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευµατι αγιω Jn I-34 Et-moi j'ai-vu καγω εωρακα et j'ai-témoigné** que : και µεµαρτυρηκα οτι Celui-ci est le Elu de-le Dieu. ουτος εστιν ο εκλεκτος του Θεου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

11 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 11 Jn I-35 Le lendemain de-nouveau se-tient le Jean τη επαυριον παλιν ειστηκει ο `Ιωαννης et-aussi hors-de les disciples de-lui : deux. και εκ των µαθητων αυτου δυο Jn I-36 Et fixant-le-regard (surle Jésus marchant il-dit : και εµβλεψας τω `Ιησου περιπατουντι λεγει «Vois : l agneau de-le Dieu!» ιδε ο αµνος του Θεου Jn I-37 Et ils-entendirent les deux disciples de-lui parlant και εκουσαν οι δυο µαθηται αυτου λαλουντος et ils-ont-suivi le Jésus. και ηκολουθησαν τω `Ιησου Jn I-38 S étant-tourné** or le Jésus et-aussi contemplant eux qui-suivaient στραφεις(4 δε ο `Ιησους και θεασαµενος αυτους ακολουθουντασ il-dit à-eux : «Que cherchez-vous?» Eux or dirent à-lui : λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπαν αυτω «Rabbi! (ce-qui se-dit étant(pour-euxtraduit * : Maître! ραββι ο λεγεται εθερµηνευοµενον(2 participe moyen passif διδασκαλε Où habites-tu?» που µενεις Jn I-39 Il-dit à-eux : «Vous-viendrez et vous-verrez!» λεγει αυτοις ερχεσθε και οψεσθε Ils-viennent concrètement et ils-virent où il-habite ηλθαν ουν και ειδαν που µενει et chez lui ils-habitent le jour celui-là. και παρ` αυτω εµειναν την ηµεραν εκεινην L heure était comme dixième. ωρα ην ως δεκατη Jn I-40 C était André le frère de-simon Pierre ην Ανδρεας ο αδελφος Σιµωνος Πετρου un hors-de les deux de-les ayant-entendu de-la part de-jean εις εκ των δυο των ακουσαντων παρα `Ιωαννου et ayant-suivi lui. και ακολυθησαντων αυτω Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

12 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 12 Jn I-41 Il-trouva celui-ci en-premier le frère le (sienpropre Simon ευρισκει ουτος πρωτον τον αδελφον τον ιδιον Σιµωνα et il-dit à-lui : και λεγει αυτω «Nous-avons-trouvé le Messie ευρηκαµεν τον Μεσσιαν celui-qui est étant(pour-euxtraduit : Christ! ο εστιν µεθερµηνευοµενον Χριστος participe moyen passif Jn I-42 Ils-ont-amené lui auprès-de le Jésus. ηγαγεν αυτον προς τον `Ιησουν Ayant-fixé-le-regard (surlui le Jésus dit : εµβεψας αυτω ο `Ιησους ειπεν «Toi! Tu-es Simon le fils de-jean. συ ει Σιµων ο υιος `Ιωαννου Toi : Tu-seras-appelé Kephas le est-traduit * Pierre.» συ κληθηση Κηφας ο ερµηνευεται(2 Πετρος Jn I-43 Le lendemain il-a-voulu sortir vers la Galilée τη επαυριον ηθελησεν εξελθειν εις την Γαλιλαιαν et il-trouva Philippe. και ευρισκει Φιλιππον Et il-dit à-lui le Jésus «Suis moi!» και λεγει αυτω ο `Ιησους ακολουθει µοι Jn I-44 Il-était or le Philippe de Bethsaïde ην δε ο Φιλιππος από Βηθσαιδα hors-de la ville d André et de-pierre. εκ της πολεως Ανδρεου και Πετρου Jn I-45 Il-trouve Philippe le Nathanaël*? et il-dit à-lui : ευρισκει Φιλιππος τον Ναθαναηλ(6 και λεγει αυτω «Celui-que a-écrit Moïse dans la Loi ον εγραψεν Μωυσης εν τω νοµω et-aussi les prophètes nous-avons-trouvé : και οι προφηται ευρηκαµεν Jésus le-fils de-le Israël le de Nazareth. `Ιησουν υιον του `Ιωσηφ τον απο Ναζαρετ Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

13 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 13 Jn I-46 Et il-dit à-lui Nathanaël*? : και ειπεν αυτω Ναθαναηλ(6 «Hors-de Nazareth peut-il que (dubon être?» εκ Ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι Il-dit à-lui Philippe «Viens et vois!» λεγει αυτω Φιλιππος ερχου και ιδε Jn I-47 Il-vit le Jésus le Nathanaël*? venant auprès-de lui. ειδεν ο `Ιησους τον Ναθαναηλ(6 ερχοµενον προς αυτον Et il-dit au-sujet-de lui : και λεγει περι αυτου «Vois en-vérité un-israélite* en qui une-ruse ne-pas est!» ιδε αληθως `Ισραηλιτης(1 εν ω δολος ουκ εστιν Jn I-48 IL-dit à-lui Nathanaël*? : λεγει αυτω Ναθαναηλ(6 «D où moi connais-tu?» ποθεν µε γινωσκεις Il-répondit Jésus et il-dit à-lui : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτω «Devant(avant que toi Philippe (t ait-convoqué προ του σε Φιλιππον φωνηται étant sous le figuier je-vis toi.» οντα υπο την συκην ειδον σε Jn I-49 Il-répondit à-lui Nathanaël*? : απεκριθη αυτω Ναθαναηλ(6 «Rabbi! Toi tu-es le fils de-le Dieu! ραββι συ ει ο υιος του Θεου Toi : roi tu-es de-l Israël.» συ βασιλευς ει του `Ισραηλ Jn I-50 Il-répondit Jésus et il-dit à-lui : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτω «Parce-que j ai-dit à-toi que j ai-vu toi οτι ειπον σοι οτι ειδον σε en-dessous de-le figuier tu-as-foi? υποκατω της συκης πιστευεις Plus-grand (queces-choses-là tu-verras.» µειζω τουτων οψη Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

14 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 14 Jn I-51 Et il-dit à-lui : και λεγει αυτω «Amen! Amen! Je-dis à-vous : αµην αµην λεγω υµιν Vous-verrez le ciel s ouvrir-vers-le-haut οψεσθε τον ουρανον ανε-ωγοτα et les missionnaires de-le Dieu monter-vers-le-haut και τους αγγελους του Θεου ανα-βαινοντας et descendre-vers-le-bas sur le fils de l homme.» και κατα-βαινοντας επι τον υιον του ανθρωπου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

15 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 15 Jn II Jn II-1 Et le jour le troisième και τη ηµερα τη τριτη un-mariage** arriva en Cana*? de-la Galilée. γαµος(2 εγενετο εν Κανα(4 της Γαλιλαιας Et était la mère de-le Jésus là. και ην η µητηρ του `Ιησου εκει Jn II-2 Fut-appelé or et(aussi le Jésus εκληθη δε και ο `Ιησους et les disciples de-lui vers le mariage**. και οι µαθηται αυτου εις τον γαµον(2 Jn II-3 Et ayant-manqué du-vin και υστερησαντος οινου dit la mère de-le Jésus auprès-de lui : λεγει η µητηρ του `Ιησου προς αυτον «Du-vin ne-pas ils-ont.» οινον ουκ εχουσιν Jn II-4 Dit à-elle le Jésus : λεγει αυτη ο `Ιησου ς «Quoi à-moi et à-toi femme? τι εµοι και σοι γυναι Ne-pas-encore est-parvenue l heure de-moi.» ουπω ηκει η ωτα µου Jn II-5 Dit la mère de-lui à-les servants : λεγει η µητηρ αυτου τοις διακονοις «quoi-que il dit à-vous : vous-(le-faites!» ο τι αν λεγη υµιν ποιησατε(2 Jn II-6 Etaient or là jarres-de-pierre* = jarres-à-eau *? six ησαν δε εκει λιθιναι(1 υδριαι(3 εξ par la purification de-les juifs étant-déposées** κατα τον καταρισµον των `Ιουδαιων κειµεναι(7 contenant chacune mesures *? deux ou trois. χωρουσαι ανα µετρητας(1 δυο η τρεις Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

16 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 16 Jn II-7 Il-dit à-eux le Jésus : λεγει αυτοις ο `Ιησους «Remplissez les jarres-à-eau*? d eau.» γεµισατε τας υδριας(3 υδατος Et ils-remplirent elles jusque en -haut *. και εγεµισαν αυτας εως αν-ω(3 Jn II-8 Et il-dit à-eux : και λεγει αυτοις «Puisez*? maintenant et amenez à-le chef-du-repas*?.» αντλησατε(4 νυν και φερετε τω αρχιτρικλινω(3 Eux or amenèrent. οι δε ηνεγκαν Jn II-9 Comme or il-goûta le chef-du-repas*? ως δε εγευσατο ο αρχιτρικλινος(3 l eau vin arrivée et ne-pas il-savait d où elle-est το υδωρ οινον γεγενηµενον και ουκ ηδει ποθεν ετιν les or servants savaient les qui-avaient-puisé*? l eau. οι δε διακονοι ηδεισαν οι ηντληκοτες(4 το υδωρ Il-convoque l époux le chef-du-repas*?. φωνει τον νυµφιον ο αρχιτρκλινος(3 Jn II-10 Et il-dit à-lui : και λεγει αυτω «Tout homme d abord le bon vin pose πας ανθρωπος πρωτον τον καλον οινον τιθησιν et quand on-est-enivré** le amoindri*. και οταν µεθυσθωσιν(1 τον ελασσω(1 Toi tu-as-fait-tenir le bon vin jusqu à aujourd hui **» συ τετηρηκας τον καλον οινον εως αρτι(12 Jn II-11 Cette-chose-ci il-fit commencement de-les signes le Jésus ταυτην εποιησεν αρχην των σηµειων ο `Ιησους en Cana*? de-la Galilée. εν Κανα(4 της Γαλιλαιθας Et il-manifesta la Gloire de-lui και εφανερωσεν την δοξαν αυτου et ils-eurent-foi vers lui les disciples de-lui. και επιστευσαν εις αυτον οι µαθηται αυτου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

17 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 17 Jn II-12 Après ces-choses-là il-descendit vers Capharnaüm lui µετα τουτο κατεβη εις Καφαρναουµ αυτος et la mère de-lui et les frères de-lui et les disciples de-lui. και η µητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι µαθητοι αυτου Et là ils-demeurèrent pas beaucoup de-jours. και εκει εµειναν ου πολλας ηµερας Jn II-13 Et proche était la Pâque de-les juifs και εγγυς ην το Πασχα των `Ιουδαιων et il-monta vers Jérusalem le Jésus. και ανε-βη εις `Ιεροσολυµα ο `Ιησους Jn II-14 Et il-trouva dans le Temple και ευρεν εν τω ιερω ceux vendant des-bœufs* et des-brebis et des-colombes. τους πωλουντας βοας(2 και προβατα και περιστερας et ceux changeurs-de-monnaie*? étant-assis. και τους κερµατιστας(1 καθηµενους Jn II-15 Et ayant-fait un-fouet*? hors-de cordes* και ποιησας φραγελλιον(1 εκ σχοινιων(1 tous il-chassa hors-de le Temple παντας εξεβαλεν εκ του ιερου pour-cela** les brebis et les bœufs*. τα(3 τε προβατα και τους βοας(2 Et de-les changeurs il-fit-tomber-par-terre** les pièces-de-monnaie*? και των κολλυβιστων εξεχεεν(1 το κερµα(1 et les tables il-renversa *. και τας τραπεζας ανετρεψεν(1 Jn II-16 Et à-ceux-qui les colombes vendent il-dit : και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν «Levez ces-choses-là d ici *! αρατε ταυτα εντευθεν(6 Ne-pas faites la maison de-le père de-moi µη ποιειτε τον οικον του πατρος µου une-maison de-trafic*?.» οικον εµποριου(1 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

18 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 18 Jn II-17 Ils-se-rappelèrent** les disciples de-lui que étant-écrit il-est : εµνησθησαν(3 οι µαθηται αυτου οτι γεγραµµενον εστιν La haine de-la maison de-toi dévorera moi. ο ζηλος του οικου σου καταφαγεται µε Jn II-18 Répondirent concrètement les juifs et ils-dirent à-lui : απεκριθη ουν οι `Ιουδαιοι και ειπαν αυτω «Quel signe montres-tu à-nous parce-que ces-choses-là tu-fais?» τι σηµειον δεικνυεις ηµιν οτι ταυτα ποιεις Jn II-19 Répondit Jésus et il-dit à-eux : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτοις «Déliez le Sanctuaire ceci λυσατε τον ναον τουτον et en trois jours je-réveillerai lui!» και εν τρισιν ηµεραις εγερω αυτον Jn II-20 Dirent concrètement les juifs : ειπαν ουν οι `Ιουδαιοι «Quarante et six ans fut-construit le Sanctuaire celui-ci τεσσερακοντα και εξ ετεσιν οικοδοµηθη ο ναος ουτος et toi en trois jours tu-réveilleras lui?» και συ εν τρισιν ηµεραις εγερεις αυτον Jn II-21 Celui-là or il-disait au-sujet de le Sanctuaire de-le corps de-lui. εκεινος δε ελεγεν περι του ναου του σωµατος αυτου Jn II-22 Lorsque concrètement il-fut-réveillé hors des morts οτε ουν εγερθη εκ νεκρω ils-se-rappelèrent** les disciples de-lui que cette-chose-là il-disait εµνησθησαν(3 οι µαθητοι αυτου οτι τουτο ελεγεν et ils-eurent-foi (en- l Ecriture και επιστευσαν τη γραφη et (en-la Parole(=le Logos que avait-dite le Jésus. και τω λογω ον ειπεν ο `Ιησους Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

19 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 19 Jn II-23 Comme or il-était dans le Jérusalem ως δε ην εν τοις `Ιεροσολυµοις en la Pâque dans la fête εν τω Πασχα εν τη εορτη beaucoup eurent-foi vers le nom de-lui πολλοι επιστευσαν εις το ονοµα αυτου considérant de-lui les signes que il-faisait. θεωρουντες αυτου τα σηµεια α εποιει Jn II-24 Lui or Jésus ne-pas avait-foi lui à-eux αυτος δε `Ιησους ουκ επιστευεν αυτον αυτοις en-raison-de le lui-même connaître tous. δια το αυτον γινωσκειν παντας Jn II-25 Et parce-que ne-pas besoin il-avait και οτι ου χρειαν ειχεν afin-que quelqu un témoignât** au-sujet-de l homme ινα τις µαρτυρηση περι του ανθρωπου lui car connaissait ce-qui était dans l homme. αυτος γαρ εγινωσκεν τι ην εν τω ανθρωπω Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

20 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 20 Jn III Jn III-1 Etait or un-homme hors-de les pharisiens. ην δε ανθρωπος εκ των φαρισαιων Nicodème*? le-nom de-lui chef de-les juifs. Νικοδηµος(5 ονοµα αυτω αρχων των `Ιουδαιων Jn III-2 Celui-ci vint auprès-de lui de-nuit et il-dit à-lui : ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω «Rabbi! Nous-savons que de Dieu tu-es-venu! Maître! ραββι οιδαµεν οτι απο Θεου εληλυθας διδασκαλος peronne car (nepeut ces-choses-là les signes faire que toi tu-fais ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σηµεια ποιειν α συ ποιεις si ne-pas soit le Dieu avec lui.» εαν µη η ο Θεος µετ` αυτου Jn III-3 Il-répondit Jésus et il-dit à-lui : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτω «Amen! Amen! Je-dis à-vous : αµην αµην λεγω υµιν Si ne-pas quelqu un soit-être-engendré (d enhaut εαν µη τις γεννηθη ανωθεν ne-pas il-peut voir le Royaume de-le Dieu.» ου δυναται ιδειν την βασιλειαν του Θεου Jn III-4 Il-dit auprès-de lui Nicodème*? λεγει προς αυτον Νικοδηµος(5 «Comment peut un-homme avoir-été-engendré vieux*? étant πως δυναται ανθρωπος γεννηθηναι γερων(1 ων ne-pas il-peut vers le ventre de-la mère de-lui µη δυναται εις την κοιλιαν ης µητρος αυτου (uneseconde(fois entrer et être-engendré?» δευτερον εισελθειν και γεννηθηναι Jn III-5 Il-répondit Jésus : απεκριθη `Ιησους «Amen! Amen! Je-dis à-toi : αµην αµην λεγω σοι Si ne-pas quelqu un fut-engendré hors-de (l eau et (l Esprit εαν µη τις γεννηθη εξ υδατος και πνευµατος ne-pas il-peut entrer vers le Royaume de-le Dieu. ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του Θεου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

21 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 21 Jn III-6 Ce-qui ayant-été-engendré hors-de la chair chair est το γεγεννηµενον εκ της σαρκος σαρξ εστιν et ce-qui ayant-été-engendré hors-de l esprit esprit est. και το γεγεννηµενον εκ του πνευµατος πνευµα εστιν Jn III-7 Ne-pas étonnes-toi que je-dise à-toi : µε θαυµασης οτι ειπον σοι «Il-faut vous être-engendrés (d enhaut. δει υµας γεννηθηναι αν-ωθεν Jn III-8 L Esprit là-où il-veut souffle ** το πνευµα οπου θελει πνει(2 et la voix de-lui tu-entends και την φωνην αυτου ακουεις mais ne-pas tu-sais d où il-vient et où il-part. αλλ` ουκ οιδας ποθεν ερχεται και που υπαγει Ainsi est tout le ayant-été-engendré hors-de l Esprit.» ουτως εστιν πας ο γεγεννηµενος εκ του πνευµατος Jn III-9 Il-répondit Nicodème*? et il-dit à-lui : απςκριθη Νικοδηµος(5 και ειπεν αυτω «Comment peuvent ces-choses-là arriver?» πως δυναται ταυτα γενεσθαι Jn III-10 Il-répondit Jésus et il-dit à-lui : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτω «Toi tu-es le maître de-le Israêl et ces-choses-là ne-pas tu-sais!» συ ει ο διδασκαλος του `Ισραηλ και ταυτα ου γινωσκεις Jn III-11 «Amen! Amen! Je-dis à-toi : αµην αµην λεγω σοι que ce-que nous-savons nous(enparlons ότι ο οιδαµεν λαλουµεν et ce-que nous-avons-vu nous(entémoignons** και ο εωρακαµεν µαρτυρουµεν et le témoignage de nous ne pas vous(leprenez. και την µαρτυριαν ηµων ου λαµβανετε Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

22 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 22 Jn III-12 Si les choses-terrestres* je-dis à-vous ει τα επιγεια(1 ειπον υµιν et ne-pas vous-avez-foi, και ου πιστευετε comment si je-disais à-vous πως εαν ειπων υµιν les choses-célestes* : aurez-vous foi? τα επουρανια(1 πιστευσετε Jn III-13 Et personne (nemonta vers le ciel και ουδεις ανα-βεβηκεν εις τον ουρανον si non celui hors-de le ciel ει µη ο εκ του ουρανου ayant-descendu, le Fils de-l homme. κατα-βας ο υιος του ανθρωπου Jn III-14 Et selon que Moïse éleva** le serpent dans le désert και καθως Μωυσης υψωσεν(5 τον οφιν εν τη ερηµω ainsi être-élevé** il-doit le Fils de-l homme ουτως υψωθηναι(5 δει τον υιον του ανθρωπου Jn III-15 afin-que tout (homme celui ayant-foi en lui ινα πας ο πιστευων εν αυτω ait (lavie éternelle. εχη ζωην αιωνιον Jn III-16 Celui-ci car (il-a-aimé le Dieu le monde ουτος γαρ ηγαπησεν ο Θεος τον κοσµον de-sorte-que le Fils unique -engendré * il-a-donné ωστη τον υιον µονογενη(4 εδωκεν afin-que tout (homme celui ayant-foi vers lui ινα πας ο πιστευων εις αυτόν ne-pas (il-seperde mais ait (lavie éternelle. µη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον Jn III-17 Ne pas car il-a-envoyé le Dieu le Fils vers le monde ου γαρ απεστειλεν ο Θεος τον υιον εις τον κοσµον afin-que il-juge** le monde, ινα κρινη(18+1 τον κοσµον mais afin-que soit-sauvé le monde αλλ` ινα σωθη ο κοσµος à-travers Lui. δι` αυτου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

23 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 23 Jn III-18 Celui ayant-foi vers lui ne-pas est-jugé**. ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται(18+1 Celui or ne-pas ayant-foi déjà il-a-été-jugé** ο δε µη πιστευων ηδη κεκριται(18+1 parce-que ne-pas il-a-eu-foi vers le nom οτι µη πεπιστευκεν εις το ονοµα de-le unique -engendré * Fils de-le Dieu. του µονογενους(4 υιου του Θεου Jn III-19 Ceci or est le jugement** αυτη δε εστιν η κρισις(11 parce-que la lumière est-venue vers le monde οτι το φως εληλυθεν εις τον κοσµον et ils-aimèrent les hommes plutôt la ténèbre que la lumière. και εγαπησαν οι ανθρωποι µαλλον το σκοτος η το φως C était car de-eux méchantes les œuvres. ην γαρ αυτων πονηρα τα εργα Jn III-20 Tout car celui-qui des-choses-honteuses* pratique* πας γαρ ο φαυλα(2 πρασσων(2 hait la lumière µισει το φως et ne-pas vient auprès-de la lumière και ουκ ερχεται ρος το φως afin-que ne-pas soient-étant-blâmées** les œuvres de-lui. ινα µη ελεγχθη(3 τα εργα αυτου Jn III-21 Celui or faisant la vérité ο δε ποιων την αληθειαν vient auprès-de la lumière ερχεται ρος το φως afin-que soient-manifestées de-lui les œuvres ινα φανερωθη αυτου τα εργα que en Dieu elles-sont ayant-été-œuvrées.» οτι εν Θεω εστιν ειργασµενα Jn III-22 Avec ces-choses-là il-vient le Jésus et-aussi les disciples de-lui µετα ταυτα ηλθεν ο `Ιησους και οι µαθηται αυτου vers la des-juifs terre εις την `Ιουδαιαν γην et là il-résidait* avec eux et il-baptisait. και εκει διετριβεν(2 µετ` αυτων και εβαπτιζεν Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

24 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 24 Jn III-23 Etait or le Jean baptisant dans «les-sources»(ainôn*? proches de-le Salim*?. ην δε ο `Ιωαννης βαπτιζων εν Αινων(1 εγγυς του Σαλιµ(1 parce-que des-eaux nombreuses étaient là. οτι υδατα πολλα ην εκει Et ils-survenaient et ils-étaient-baptisés. και παρεγινοντο και εβαπτιζοντο Jn III-24 Ne-pas-encore car était ayant-été-jeté vers la veille(la prison le Jean. ουπω γαρ ην βεβληµενος εις την φυλακην ο `Ιωαννης Jn III-25 Arriva concrètement une-recherche*(= un-questionnement εγενετο ουν ζητησις(1 hors-de les disciples de-jean avec un-juif εκ των µισθητων `Ιωαννου µετα `Ιουδαιου au-sujet-de la-purification. περι καθα-ρισµου Jn III-26 Et ils-vinrent auprès-de le Jean et il-dit à-lui : και ηλθον προς τον `Ιωαννοην και ειπαν αυτω «Rabbi! Celui-ci était avec toi (surl autre-rive de-le Jourdain ραββι ος ην µετα σου περαν του `Ιορδανου de-qui toi tu-as témoigné**. ω συ µεµαρτυρηκας Vois : celui-ci baptise! ιδε ουτος βαπτιζει et tous viennent auprès-de lui.» και παντες ερχονται προς αυτον Jn III-27 Il-répondit Jean et il-dit : απεκριθη `Ιωαννης και ειπεν «Ne-pas il-peut un-homme prendre rien selon ου δυναται αµθρωπος λανβανειν ουδε εν si - ne était ayant-été-donné à-lui hors de-le ciel. εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του ουρανου (subjonctif-parfait-passif Jn III-28 Vous-mêmes vous à-moi témoignez** que je-dis αυτοι υµεις µοι µαρτυρειτε οτι ειπον Ne-pas je-suis moi le Christ ουκ ειµι εγω ο Χριστος mais que : Envoyé je-suis devant celui-là. αλλ` οτι `Απεσταλµενος ειµι εµποσθεν εκεινου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

25 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 25 Jn III-29 Celui ayant l épouse** un-époux est. ο εχων την νυµφην(1 νυµφιος εστιν Celui or fidèlement-dévoué** à-l époux lui s étant-tenu et entendant lui ο δε φιλος(6 του νυµφιου ο εστηκως και ακουων αυτου (dejoie il-se-réjouit en-raison-de la voix de-l époux. χαρα χαιρει δια την φωνην του νυµφιου Celle-ci concrètement la joie la mienne ayant-été-accomplie. αυτη ουν η χαρα η εµη πεπληρωται Jn III-30 A-celui-là il-faut croître moi or (m abaisser(inf ; moyen. εκεινον δει αυξανειν εµε δε ελαττουσθαι Jn III-31 Celui-qui en-haut arrivant au-delà de-tous est. ο ανωθεν ερχοµενος επανω παντων εστιν Celui étant hors-de la terre hors-de la terre est ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν et hors-de la terre il-parle. και εκ της γης λαλει Celui hors-de le ciel venant (au-delà de-tous est ο εκ του ουρανου ερχοµενος επανω παντων εστιν Jn III-32 Celui ayant-vu et ayant-entendu ceci témoigne**. ο εωρακεν και ηκουσεν τουτο µαρτυρει et le témoignage de-lui personne (neprend. και την µαρτυριαν αυτου ουδεις λαµβανει Jn III-33 Celui prenant de-lui le témoignage ο λαβων αυτου την µαρτυριαν a-scellé** que le Dieu vrai est. εσφραγισεν(2 οτι ο Θεος αληθης εστιν Jn III-34 Celui-que car il-envoya le Dieu ον γαρ απεστειλεν ο Θεος les paroles de-le Dieu parle τα ρηµατα του Θεου λαλει ne-pas car hors-de mesure il-donne l Esprit. ου γαρ εκ µετρου διδωσιν το πνευµα Jn III-35 Le Père aime le Fils ο πατηρ αγαπα τον υιον et toutes-choses il-a-données dans la main de-lui. και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

26 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 26 Jn III-36 Celui ayant-foi vers le Fils a une-vie éternelle. ο πιστευων εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον Celui or incrédule* à-le Fils ne-pas verra la-vie ο δε απειθων(1 τω υιω ουκ οψεται ζωην mais la-colère de-le Dieu demeurera sur lui. αλλ` η οργη του Θεου µενει επ` αυτον Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

27 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 27 Jn IV Jn IV-1 Comme concrètement il-connut le Jésus ως ουν εγνω ο `Ιησους que ils-avaient-entendu les pharisiens que ότι ηκουσαν οι φαρισαιοι ότι Jésus de-plus-nombreux disciples fait et baptise `Ιησους πλειονας µαθητας ποιει και βαπτιζει que Jean η Ιωαννης Jn IV-2 - Certes-en-vérité*? Jésus lui-même ne-pas baptisait - καιτοιγε(1 `Ιησους αυτος ουκ εβαπτιζεν - mais les dicsiples de-lui(baptisaient. αλλ` οι µαθηται αυτου Jn IV-3 Il-laissa la Judée αφηκεν την `Ιουδαιαν et il-s éloigna de-nouveau vers la Galilée. και απηλθεν παλιν εις την Γαλιλαιαν Jn IV-4 Il-fallait or lui (qu il-traverse à-travers la Samarie* εδει δε αυτον διερχεσθαι δια της Σαµαρειας(3 Jn IV-5 Il-vient concrètement vers une-ville de-la Samarie* ερχεται ουν εις πολιν της Σαµαρειας(3 dite : Sichar*? λεγοµενην Συχαρ(1 proche de-le domaine πλησιον του χωριου que donna Jacob à-israël le fils de-lui. ο εδωκεν `Ιακωβ(2 `Ιωσηφ τω υιω αυτου Jn IV-6 Etait or là la-source de le Jacob. ην δε εκει πηγη του `Ιακωβ(2 Le concrètement Jésus ayant-été-fatigué** de le cheminement* ο ουν `Ιησους κεκοπιακως(1 εκ της οδοιποριας(1 était-assis** ainsi auprès-de la source. εκαθεζετο((4 ουτως επι τη πηγη L heure était comme sixième. ωρα ην ως εκτη Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

28 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 28 Jn IV-7 Vient une-femme hors-de la Samarie* puiser*? de-l eau. ερχεται γυνη εκ της Σαµαρειας(3 αντλησαι(4 οδωρ Il-dit à-elle le Jésus : «Donne à-moi à-boire.» λεγει αυτη ο `Ιησους δος µοι πειν Jn IV-8 Les car disciples de-lui s étaient-éloignés vers la ville οι γαρ µαθηται αυτου απεληλυθεισαν εις την πολιν afin-que de-la-nourriture** ils-achètent. ινα τροφας(1 αγορασωσιν Jn IV-9 Elle-dit concrètement à-lui la femme la samaritaine** : λεγει ουν αυτω η γυνη η Σαµαριτις(6 «Comment! Toi : un-juif étant de-la-part de-moi à-boire tu-demandes? πως συ `Ιουδαος ων παρ` εµου πειν αιτεις (A-moi : une-femme samaritaine** étant!» γυναικος Σαµαριτιδος(6 ουσης ne-pas car fréquentent*? les-juifs les-samaritains**! ου γαρ συγχρωνται(1 `Ιουδαιοι Σαµαριταις(6 Jn IV-10 Il-répondit Jésus et il-dit à-elle : απηκτιθη `Ιησους και ειπεν αυτη «Si tu-savais le don-gratuit* de-le Dieu ει ηδεις την δωρεαν(1 του Θεου aussi lequel -est le disant à-toi : «Donne à-moi à-boire!» και τις εστιν ο λεγων σοι δος µοι πειν Toi si tu-avais-demandé à-lui συ αν ητησας αυτον aussi il-aurait-donné alors à-toi de-l eau vivante.» και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων Jn IV-11 Elle dit à-lui : «Seigneur! Nul seau*? tu as λεγει αυτω Κυριε ουτε αντληµα(1 εχεις et le puits* est profond*. και το φρεαρ(2 εστιν βαθυ(1 D où concrètement as-tu l eau de-la vie?» ποθεν ουν εχεις το υδωρ το ζων Jn IV-12 Ne-pas toi plus-grand es-tu (quele père de-nous Jacob µη συ µειζων ει του πατρος ηµων `Ιακωβ lequel a-donné à-nous le puits* ος εδωκεν ηµιν το φρεαν(2 et lui hors-de lui a-bu et les fils de-lui et les bestiaux*? de-lui. και αυτος εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεµµατα(1 αυτου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

29 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 29 Jn IV-13 Il-répondit Jésus et il-dit à-elle : απεκριθη `Ιησους και ειπεν αυτη «Tout qui boit hors-de l eau celle-là πας ο πινων εκ του υδατος τουτου aura-soif** de-nouveau. διψησει(6 παλιν Jn IV-14 Qui or si il-boit hors-de l eau dont moi je-donnerai à-lui ος δ` αν πιη εκ του υδατος ου εγω δωσω αυτω ne-plus-jamais aura-soif** vers le siècle-à-venir ου µη διψησει(6 εις τον αιωνα mais l eau que je-donnerai à-lui arrivera en lui αλλα το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω source d eau jaillisante vers une-vie éternelle. πηγη υδατος αλλουµενου εις ζωην αιωνιον Jn IV-15 Elle-dit auprès-de lui la femme : λεγει προς αυτόν η γυνη «Seigneur! Donne à-moi celle-ci l eau Κυριε δος µοι τουτο το υδωρ afin-que ne-plus j aie-soif** ινα µη διψω(6 pas-même aussi je-traverse ici-même* (pourpuiser*?!» µηδε και διεχωµαι ενθαδε(2 αντλειν(4 Jn IV-16 Il-dit à-elle : λεγει αυτη «Pars! Convoque l homme de-toi et viens ici-même*.» υπαγε φωνησον τον ανδρα σου και ελθε ενθαδε(2 Jn IV-17 Elle-répondit la femme et elle-dit à-lui : απεκριθη η γυνη και ειπεν αυτω «Ne-pas j ai d homme.» ουκ εχω ανδρα Il-dit à-elle le Jésus : λεγει αυτη ο `Ιησους «Bien Tu-dis que d homme ne-pas tu-as? καλως ειπας οτι ανδρα ουκ εχω Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

30 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 30 Jn IV-18 Cinq car hommes tu-as-eus πεντε γαρ ανδρας εσχες et maintenant celui-que tu-as ne-pas est de-toi l homme. και νυν ον εχεις ουκ εστιν σου ανηρ Cela en-vérité tu-as-dit!» τουτο αληθες ειρηκας Jn IV-19 Elle-dit à-lui la femme : λεγει αυτω η γυνη «Seigneur! Je-considère que prophète tu-es toi!» Κυριε θεωρω ότι προφητης ει συ Jn IV-20 Les pères de-nous dans la montagne celle-là se-prosternèrent οι πατερες ηµων εν τω ορει τουτω προσεκυνησαν et vous : vous-dites que dans Jérusalem est le lieu και υµεις λεγετε οτι εν `Ιεροσολυµοις εστιν ο τοπος là-où se-prosterner il-faut!» οπου προσκυνειν δει Jn IV-21 Il-dit à-elle le Jésus : λεγει αυτη ο `Ιησους «Aie-foi à-moi! Femme! Que vienne l heure πιστευε µοι γυναι οτι ερχεται ωρα lorsque ni dans la montagne celle-là ni dans Jérusalem οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν `Ιεροσολυµοις vous-vous-prosternerez-devant le Père. προσκυνησετε τω πατρι Jn IV-22 Vous, vous-vous-prosternez-devant ce-que ne-pas vous-savez! υµεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε Nous, nous-nous-prosternons-devant ce-que nous-savons ηµεις προσκυνουµεν ο οιδαµεν parce-que le salut* hors-de les juifs est. οτι η σωτηρια(1 εκ των `Ιουδαιων εστιν Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

31 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 31 Jn IV-23 Mais vient une-heure et maintenant elle-est αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν quand les véridiques* qui-se-prosternent οτε οι αληθινοι(9 προσκυνηται quand ceux qui se prosternent dans la vérité se-prosterneront-devant le Père en Esprit et (en Vérité προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευµατι και αληθεια et car le Père de-pareils cherche : και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει les se-prosternant-devant lui. τους προσκυνουντας αυτον Jn IV-24 Esprit le Dieu πνευµα ο Θεος et ceux seprosternant-devant lui και τους προσκυνουντας αυτον en Esprit et (envérité il-faut se-prosterner.» εν πνευµατι και αληθεια δει προσκυνειν Jn IV-25 Elle-dit à-lui la femme : λεγει αυτω η γυνη «Je-sais que un-messie vient οιδα οτι µεσσιας ερχεται lui se-disant(participe moyen Christ. ο λεγοµενος Χριστος Quand il-vient celui-là il-communiquera** à-nous toutes-choses.» οταν ελθη εκεινος αν-αγγελει ηµιν απαντα Jn IV-26 Il-dit à-elle le Jésus : λεγει αυτή ο `Ιησους «Moi Je suis : celui parlant à toi!» εγω ειµι ο λαλων σοι Jn IV-27 Et sur ceci ils-vinrent les disciples de-lui και επι τουτω ηλθαν οι µαθηται αυτου et ils-sétonnaient que avec une-femme il-parle. και εθαυµαζον οτι µετα γυναικος ελαλει Personne effectivement* dit : «Que cherhes-tu?» ουδεις µεντοι(5 ειπεν τι ζητεις Ou : «Quoi parles-tu avec elle?» η τι λαλεις µετ` αυτης Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

32 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 32 Jn IV-28 Elle laissa concrètement la jarre-à-eau*? d'elle la femme αφηκεν ουν την υδριαν(3 αυτης η γυνη et elle-s'éloigna vers la ville et elle-dit à-les hommes : και απηλθεν εις την πολιν και λεγει τοις ανθρωποις Jn IV-29 «Venez : Voyez un-homme qui dit à- moi toutes-les-choses δευτε ιδετε ανθρωπον ος ειπεν µοι παντα - que j'ai-faites! Serait-ce-que celui-ci est le Christ?» οσα εποιησα µητι ουτος εστιν ο Χριστος Jn IV-30 Ils-sortirent hors de-la ville et ils-venaient auprès-de lui. εξηλθον εκ της πολεως και ερχοντο προς αυτον Jn IV-31 Dans l intervalle** ils-questionnaient lui les disciples en-disant : εν τω µεταξυ(1 ηρωτων αυτον οι µαθηται λεγοντες «Rabbi! (Il-faut-que-tumanges!» ραββι φαγε(impératif aoriste Jn IV-32 Lui or il-dit à-eux : ο δε ειπεν αυτοις «Moi : une-nourriture** j ai (pourmanger εγω βρωσιν(4 εχω (infinitif aoriste =:φαγειν une(que vous ne-pas vous-savez.» ην υµεις ουκ οιδατε Jn IV-33 Ils-disaient concrètement les disciples les-uns les-autres ελεγον ουν οι µαθηται προς αλληλους Ne-pas quelqu un amène-t-il à-lui (àmanger?» µη τις ηνεγκεν αυτω φαγειν Jn IV-34 Il-dit à-eux le Jésus : λεγει αυτοις ο `Ιησους De-moi l aliment est : εµον βρωµα εστιν que je-fasse la volonté de-celui qui-envoya moi ινα ποιησω το θεληµα του πεµψαντος µε et (que s(accomplisse** de-lui l œuvre. και τελειωσω(5 αυτου το εργον Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

33 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 33 Jn IV-35 Ne-pas vous-mêmes vous-dites que : ουκ υµεις λεγετε οτι Encore quatre-lunes* sont et la moisson vient. ετι τετραµηνος(1 εστιν και ο θερισµος ερχεται Voici! Je-dis à-vous : ιδου λεγω υµιν Relevez** les yeux de-vous et contemplez les pays επαρατε(4 τους οφθαλµους υµων και θεασασθε τας χωρας parce-que blancs ils-sont auprès-de la-moisson. οτι λευκαι εiσιν προς θερισµον Jn IV-36 Déjà le moissonneur** un-salaire prend ηδη ο θεριζων(4 µιστον λαµβανει et (rassemble du-fruit vers une-vie éternelle και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον afin-que le semeur en-même-temps* se-réjouisse ινα ο σπειρων οµου(3 χαιρη et-aussi le moissonneur**. και ο θεριζων(4 Jn IV-37 Dans car ceci la Parole est véridique* parce-que εν γαρ τουτω ο λογος εστιν αληθινος(9 οτι autre est le semeur et autre le moissonneur**. αλλoς εστιν ο σπειρων και αλλος ο θεριζων(4 Jn IV-38 Moi j ai-envoyé vous moissonner** εγω απεστειλα υµας θεριζειν(4 ce ne-pas vous-mêmes vous-êtes-fatigués**. ο ουκ υµεις κεκοπιακατε(2 D autres sont-fatigués** αλλοι κεκοπιακασιν(2 et vous-mêmes vers la peine d eux vous-êtes-entrés.» και υµεις εις τον κοπον αυτων εισεληλυθατε Jn IV-39 Hors-de or de-la ville celle-là εκ δε της πολεως εκεινης beaucoup ont-eu-foi vers lui de-les samaritains** πολλοι επιστευσαν εις αυτον των Σαµαριτων(6 en-raison-de la Parole de-la femme témoignant** que : δια τον λογον την γυναικος µαρτυρουσιν οτι «Il-dit à-moi toutes-les-choses lesquelles j avais-faites. ειπεν µοι παντα ο εποιησα Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

34 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 34 Jn IV-40 Comme concrètement ils-vinrent auprès-de lui les samaritains** ως ουν ηλθον προς αυτον οι Σαµαριται(6 en-questionnant lui d habiter chez eux. ερωτων αυτον µειναι παρ` αυτοις Et il-demeura là deux- jours. και εµεινεν εκει δυο ηµερας Jn IV-41 Et de-beaucop (desplus-nombreux eurent-foi και πολλω πλειους επιστευσαν en-raison-de la Parole de-lui. δια τον λογον αυτου Jn IV-42 A-elle pour-cela** la-femme ils-disaient que : τη τε(3 γυναικι ελεγον οτι «Ne -plus en-raison-de le tien langage** ουκετι δια την σην λαλιαν(2 nous-avons-foi nous-mêmes car nous-entendîmes et nous-sûmes πιστευοµεν αυτοι γαρ ακηκοαµεν και οιδαµεν que celui-ci est en-vérité. οτι ουτος εστιν αληθως le sauveur* de-le monde. ο σωτηρ(1 του κοσµου Jn IV-43 Après or les deux jours µετα δε τας δυο ηµερας il-sortit de-là vers la Galilée. εξηλθεν εκειθεν εις την Γαλιλαιαν Jn IV-44 Lui-même car Jésus témoigna** αυτος γαρ `Ιησους εµαρτυρησεν que un-prophète dans la propre patrie οτι προφητης εν τη ιδια πατριδι d honneur ne-pas il-a. τιµην ουκ εχει Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

35 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 35 Jn IV-45 Lorsque concrètement il-vint vers la Galilée οτε ουν ηλθεν εις την Γαλιλαιαν ils-ont-accueilli lui les galiléens εδεξαντο αυτον οι Γαλιλαιοι toutes-les-choses ayant-vues que il-avait-faites dans Jérusalem παντα εωρακοτες οσα εποιησεν εν `Ιεροσολυµοις dans la fête. εν τη εορτη Aussi eux car vinrent vers la-fête. και αυτοι γαρ ηλθον εις εορτην Jn IV-46 Il-vint concrètement de-nouveau vers le Cana*? de Galilée ηλθεν ουν παλιν εις την Κανα(4 της Γαλιλαιας là-où il-avait-fait l eau (en-vin. οπου εποιησεν το υδωρ οινον Et était quelque fonctionnaire-royal* και ην τις βασιλικος(2 dont le fils était-affaibli dans Capharnaüm. ου ο υιος ησθενει εν Καφαρναουµ Jn IV-47 Celui-ci ayant-entendu que Jésus est-parvenu ουτος ακουσας οτι `Ιησους ηκει hors-de la Judée vers la Galilée εκ της `Ιουδαιας εις την Γαλιλαιαν s éloigna auprès-de lui et questionnait afin-que απηλθεν προς αυτόν και ερωτα ινα il-descende et guérisse de-lui le fils : κατα-βη και ιασηται αυτου τον υιον il-était-sur-le-point car de-mourir. ηµελλεν γαρ αποθνησκειν Jn IV-48 Il dit concrètement le Jésus auprès de-lui ειπεν ουν ο `Ιησους προς αυτον «Si ne-pas des-signes et des-prodiges vous-aviez-vu εάν µη σηµεια και τερατα ιδητε ne-jamais vous-auriez-eu-foi!» ου µη πιστευσητε Jn IV-49 Il-dit auprès-de lui le fonctionnaire-royal* : λεγει προς αυτον ο βασιλικος(2 «Seigneur! Que-tu-descendes avant (de-mourir le petit-enfant de-moi!» Κυριε κατα-βητι πριν αποθανειν το παιδιον µου Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

36 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 36 Jn IV-50 Il-dit à-lui le Jésus λεγει αυτω ο `Ιησους «Vas -t en Le fils de-toi vit.» πορευου ο υιος σου ζη Il-eut-foi l homme à-la parole que avait-dite à lui le Jésus επιστευσεν ο ανθρωπος τω λογω ον ειπεν αυτω ο `Ιησους et il-s en-allait. και επορευετο Jn IV-51 Déjà or lui descendant les serviteurs de-lui ηδη δε αυτου κατα-βαινοντος οι δουλοι αυτου viennent-à l encontre de-lui en-disant que : υπηντησαν αυτω λεγοντες ότι «Le garçon** de-lui vit ο παις(1 αυτου ζη Jn IV-52 Il-s enquit** concrètement de-l heure auprès-d eux επυθετο(1 ουν την ωραν παρ` αυτων dans laquelle le-mieux il-a-eu. εν η κοµψοτερον εσχεν Ils-disent concrètement à-lui que ειπαν ουν αυτω ότι hier* (à-l heure septième* avait laissé lui la fièvre εχθες(1 ωραν εβδοµην(1 αφηκεν αυτόν ο πυτερος Jn IV-53 Il-connaît concrètement le père que en celle-là l heure εγνω ουν ο πατηρ ότι εν εκεινη τη ωρα dans laquelle il-dit à-lui le Jésus εν η ειπεν αυτω ο `Ιησους «Le fils de-toi vit.» ο υιος σου ζη et il-a-foi lui et la maison de-lui entière. και επιστευσεν αυτος και η οικια αυτου ολη Jn IV-54 Cela de-nouveau le-deuxième signe τουτο παλιν δευτερον σηµειον (que-a-fait le Jésus venant εποιησεν ο `Ιησους ελθων hors-de la Judée vers la Galilée εκ της `Ιουδαιας εις την Γαλιλαιαν Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

37 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 37 Jn V Jn V-1 Avec ces-choses-là était une-fête de-les juifs µετα ταυτα ηη εορτη των `Ιουδαιων et il-monta Jésus vers Jérusalem. και ανε-βη `Ιησους εις `Ιεροσολυµα Jn V-2 Il-est or dans le Jérusalem auprès-de la Probatique*? εστιν δε εν τοις `Ιεροσολυµοις επι τη προβατικη(1 une-piscine*? la surnommée* en-hébreu* Bethsada*?. κολυµβηθρα(4 η επιλεγοµενη εβραιστι Βηθζαθα(1 cinq portiques* ayant. πεντε στοας(2 εχουσα Jn V-3 Dans celle-là était-couchée une-multitude de-les afaiblis εν ταυταις κατ-εκειτο πληθος των ασθενουντων aveugles estropiés secs(squelettiques. τυφλων χωλων ξηρων Jn V-4 Un-missionnaire car par moment descendait dans la piscine*? et troublait l eau. αγγελος γαρ κατα καιρον κατ-εβαινεν εν τη κολυµβηθρα(4 και εταρασσε το υδωρ Le concrètement premier (qui-plonge avec le tremblement de-l eau ο ουν πρωτος εµβας µετα την ταρακην του υδατος sain arrivait pour-la n importe-quelle*? détenue maladie *?. υγιης εγινετο ω δηποτε κατ-ειχετο νοσηµατι Jn V-5 Etait or quelqu homme là ην δε τις ανθρωπος εκει trente et huit* ans étant dans la maladie** de-lui. τριακοντα και οκτω(2 ετη εχων εν τη ασθενεια(2 αυτου Jn V-6 Celui-là ayant-vu le Jésus étant-couché τουτον ιδων ο `Ιησους κατα-κειµενον et ayant-connu que un-nombreux il-est moment là και γνους οτι πολυν ηδη χρονον εχει il-dit à-lui : «Veux-tu sain arriver?» λεγει αυτω θελεις υγιης γενεσθαι Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

38 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 38 Jn V- 7 Il-répondit à-lui le affaibli : απεκριθη αυτω ο ασθενων «Seigneur! Un-homme ne-pas j ai Κυριε ανθρωπον ουκ εχω afin-que quand(-encore (se-soit-trouble l eau ινα όταν ταραχθη τα υδωρ il-jette moi vers la piscine*?.» βαλη µε εις την κολυµβηθραν(4 Dans le(-moment or (que-vienne moi un-autre devant moi descend. εν ω δε ερχοµαι εγω αλλος προ εµου κατ-αβαινει Jn V-8 Il-dit à-lui le Jésus λεγει αυτω ο `Ιησους «Réveille-toi! Lève le grabat de-toi et marche!» Cfr. εγειρε αρον τον κραβατον σου και περιπατει Mc-II-9 Jn V-9 Et aussitôt ** il-arriva sain l homme και ευθεως(3 εγενετο υγιης ο ανθρωπος et il-leva le grabat de-lui et il-marchait. και ηρεν τον κραβατον αυτου και περιεπατει (C -était or le-sabbat dans celui-là le jour. ην δε σαββατον εν εκεινη τη ηµηρα Jn V-10 Ils-disaient concrètement les juifs à-le ayant-été-soigné ελεγον ουν οι `Ιουδαιοι τω τεθεραπευµενω «Le-sabbat (c est et ne-pas il-est-permis à-toi de-lever le grabat de-toi.» σαββατον εστιν και ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραβατον σου Jn V-11 Celui or répondit à-eux : ο δε απεκριθη αυτοις «Celui-qui a-fait moi sain celui-là à-moi dit : ο ποιησας µε υγιη εκεινος µοι ειπεν «Lève le grabat de-toi et marche!» αρον τον κραβατον σου και περιπατει Jn V-12 Ils-questionnaient lui : ερωτησαν αυτον «Qui est-il l homme le ayant-dit à-toi : τις εστιν ο ανθρωπος ο ειπων σοι «Lève et marche?» αρον και περιπατει Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

39 LE TEXTE : Depuis Jn I-1 jusque Jn XVII-fin - 39 Jn V-13 Celui or ayant-été-guéri ne-pas savait qui (c est. ο δε ιαθεις ουκ ηδει τις εστιν Le car Jésus ne-montrait-pas-le-moindre-signe*?. ο γαρ `Ιησους εξενευσεν(1 Une-foule était dans le lieu. οχλου οντος εν τω τοπω Jn V-14 Avec ces-choses-là il-trouve lui le Jésus dans le lieu. µετα ταυτα ευρισκει αυτον ο `Ιησους εν τω ιερω et il-dit à-lui : «Vois! Sain tu-arriveras! και ειπεν αυτω ιδε υγιης γεγονας Ne-plus pèche** afin-que ne-pas (chose-pire à-toi quelque arrive!» µηκετι αµαρτανε(4 ινα µη χειρον σοι τι γενηται Jn V-15 Il-séloigna l homme et il-communiqua** à-les juifs απηλθεν ο ανθρωπος και αν-ηγγειλεν τοις `Ιουδαιοις que Jésus est celui qui-a-fait lui sain. οτι `Ιησους εστιν ο ποιησας αυτον υγιη Jn V-16 Et en-raison-de ceci persécutaient * les juifs le Jésus και δια τουτο εδιωκον(3 οι `Ιουδαιοι τον `Ιησουν parce-que ces-choses-là il-faisait dans (le-sabbat. οτι ταυτα εποιει εν σαββατω Jn V-17 Le or Jésus a-répondu à-eux : ο δε `Ιησους απεκρινατο αυτοις «Le Père de-moi aujourd hui ** oeuvre ο πατηρ µου αρτι(12 εργαζεται (et moi-aussi j œuvre.» καγω εργαζοµαι Jn V-18 En-raison-de ceci concrètement plutôt ils-cherchaient lui les juifs à-tuer δια τουτο ουν µαλλον εζητουν αυτον οι `Ιουδαιοι αποκτειναι parce-que ne-pas seulement il-déliait le sabbat οτι ου µονον ελυεν το σαββατον mais aussi (le-père son-propre il-disait le Dieu, αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον Θεον (mais aussi il disait que Dieu était son propre père égal lui-même faisant à-le Dieu. ισον εαυτον ποιων τω Θεω (se faisant lui-même égal à Dieu. Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006

L OFFRANDE MYSTIQUE - 1 - L OFFRANDE MYSTIQUE. J u i n 2 0 0 6

L OFFRANDE MYSTIQUE - 1 - L OFFRANDE MYSTIQUE. J u i n 2 0 0 6 L OFFRANDE MYSTIQUE - 1 - L OFFRANDE MYSTIQUE J u i n 2 0 0 6 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006 L OFFRANDE MYSTIQUE - 2 - T A B L E G R E C Q U E Page : En cheminant

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713

Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713 Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713 You have already made a transcription of the first two pages of the Gospel of John in G/A 713. Now continue your transcription

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν υμιν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ ÔÉÔËÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ØÕ ÁÍÁËÕÔÉÊÏÓ ËÏÃÏÓ / 7 YÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ÂëÜóçò Óêïëßäçò TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σεµινάριο εικοστό, Encore. Ακόµη. ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Texte établi

Διαβάστε περισσότερα

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις Page, de l édition p. 0, 37 7 4-5 9-20 24 26 27 4-5 9 20-2 24 34-35 35 36-37 Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 2 Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2014 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité Folia Electronica Classica, t. 11, janvier-juin 2006. Article déposé sur la toile le 26 avril 2006. PAR AR-DEL DELÀ LES SCYTHES ET AU SUD DES HYPERBOR YPERBORÉENS

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse André-Marie Dubarle L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 5-51. Résumé REB 55 1997 France p. 5-51 A. -M. Dubarle,

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Η πολιτική για την Παιδεία και τα «αγκάθια»

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Η πολιτική για την Παιδεία και τα «αγκάθια» Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 264 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø Γιορτινό «πακέτο» µε προτάσεις για βιβλία και θεατρικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Various Readings of the Pericope of the Adulteress. A Table of the

Various Readings of the Pericope of the Adulteress. A Table of the A Table of the t Various Readings of the Pericope of the Adulteress Dec 02 2008 ed. "John" 7:53 7 :53-8:11 txt {A} omit P⁴⁵ vid P⁶⁶ P⁷⁵ א A vid B C vid L N T W X Y Θ Ψ 070 vid 0141 0211 22 33 124 157 209

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

2006, Stavros Perentidis

2006, Stavros Perentidis Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν in 2 αρχη 3 ν 4, τ ν, τ, τ ν,, το, τ, beginning was the, this, that, these ο, το ς, τ ν, τ, τ, τ ς, το ς 5 λόγος 6 κα 7 πρ ς 8 Θεόν, Θε ς, Θεο 9 ο τος, α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce Filippos Katsanos Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce D ans l histoire de l étude des traductions, la critique s est la plupart du temps

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) 1) ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ (αποσπάσµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 27-28 Απριλίου 2013 «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ένα χρόνο μετά» Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς Groupe Vitalia 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς 1 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία τρία συστήματα υγείας συνυπάρχουν και αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με τους ίδιους όρους από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Annexe I. Traductions

Annexe I. Traductions ANNEXES I. Traductions [2] - [66] II. Les sites apolliniens oraculaires autres que Delphes [67] - [75] III. Les inscriptions [76] - [84] IV. Tableau des correspondances [85] - [89] [1] Annexe I Traductions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Juin 2012 N 44. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire

Juin 2012 N 44. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire Juin 2012 N 44 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire Edito. 1 Thésée en Crète. (suite et fin) Moni Agios Karalambos de Frangokastello. Φύλλο στο

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα