AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Óåë. 4 Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Óåë. 5 Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Σåë 2-9 Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ Óåë. 2-6 Óåë. 16 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Óåë. 7 «ΚΟΥΡΕΜΑ» αποδοχών, αλλά και ενοποίηση των επικουρικών ταµείων προωθεί τώρα η κυβέρνηση «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Σåë. 9 Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΒΥΖΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 3-5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Αραιές νεφώσεις στα βόρεια αυξηµένες. Άνεµοι: Βορειοανατολικοί 5-7 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 8 έως 15 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Τρίτη Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φιλούµενος, Φιλό- µενος, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φίλος, Φίλη, Φιλοµίνα, Φιλοµίλα, Φιλοµίλη ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ ΗΑποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, θα είναι εκείνη που θα έχει τον τελευταίο λόγο για το ύψος του κόστους σύνδεσης µε την αποχέτευση στο ήµο Ελευσίνας, αφού εκκρεµεί η εξέταση της προσφυγής που κατέθεσαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι της παράταξης «Ενότητα ηµιουργίας» κ. Γιώργος Κοντούλης και Αγγελική Λεβέντη, κατά της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που καθορίζει το κόστος στα 450 ευρώ, µε δυνατότητα έκπτωσης 20% µε εφ άπαξ καταβολή και δυο διµηνιαίων δόσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής. Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο κ. Λινάρδο έχουν ήδη αποσταλεί τα έγγραφα, για την εξέταση της νοµιµότ ητας της απόφασης, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας. Η προσφυγή Η προσφυγή κατατέθηκε στις αρχές Νοεµβρίου, ενώ κατά τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ελήφθη η απόφαση οι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι είχαν καταψηφίσει κάνοντας λόγο για έλλειψη νοµιµότητας της απόφασης, ειδικότερα στον υπολογισµό του κόστους. Στην προσφυγή που κατατέθηκε, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ως επιχειρήµατα προβάλλονται: 1) Η έλλειψη εισήγησης µε θεωρηµένη µελέτη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Ενδεικτικό της κατάστασης που διαµορφώνεται πλέον στο οργανωµένο λιανεµπόριο τροφίµων είναι και το γεγονός ότι το δίµηνο Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 7 στα 10 προ όντα µείωσαν την τιµή τους ή τη διατήρησαν σταθερή. Συγκεκριµένα όπως αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας της εξέλιξης των τιµών των προ όντων του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων (σουπερµάρκετ) στην Ελλάδα από ένα "καλάθι" 832 προ όντων τα 582 ήτοι ποσοστό 70% µείωσαν ή διατήρησαν σταθερή την τιµή τους εν αντιθέσει µε τα υπόλοιπα 250 τα οποία αύξησαν την τιµή. Παρατηρήθηκε δε σηµαντική ποσοστιαία µείωση και σε συγκεκριµένες κατηγορίες προ όντων που περιλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µε υψηλή βαρύτητα στους δείκτες τιµών, όπως είναι το ελαιόλαδο, τα προ όντα τουαλέτας (π.χ. πάνες, σαµπουάν), αλλά και τα απορρυπαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο µέσος διµηνιαίος δείκτης τιµών υποχώρησε το δίµηνο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2011 κατά 1,53% σε σχέση µε το δίµηνο Ιούλιος- Αύγουστος Παράλληλα η παρακολούθηση των δεικτών τιµών για τους πρώτους δέκα µήνες του έτους δείχνει τις πτωτικές τάσεις στις τιµές το 2011 και ιδιαίτερα το δίµηνο Σεπτεµ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

3 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Προτεραιότητα στην ατζέντα της Σταυρούλας ήµου τα οδικά έργα της υτικής Αττικής Κατέθεσε στον Υφυπουργό Υποδοµών, Γ. Μαγκριώτη τις προτάσεις και τις µελέτες για την αναβάθµιση του Θριασίου Πεδίου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Με µια µεγάλη ατζέντα σε ό,τι αφορά τα σηµαντικά οδικά έργα της υτικής Αττικής επισκέφτηκε την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ήµου τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας τόσο µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Θεόδωρο Πάγκαλο όσο και µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιάννη Σγουρό. Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Γεν. Γραµµατέας ηµοσίων έργων κος Ι. Οικονοµίδης, ο Γεν. Γραµ- µατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων κος Σ. Λαµπρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΟΜΕ Ι και της ΠΕ Α, ενώ παρενέβη τηλεφωνικά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θ. Πάγκαλος. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Η κα ήµου µετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και παρεµβάσεις που αφορούν στη υτική Αττική επί του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας, κατέθεσε στον Υφυπουργό προτάσεις και µελέτες (συµβατές µε το υπό διαµόρφωση νέο Ρυθµιστικό) τις οποίες έχει συζητήσει µε τους ηµάρχους της περιοχής υτικής Αττικής και µε τις οποίες διεκδικούν: Α) Την ένταξη της διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας ως συνοδευτικού έργου του Αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα Υλίκη. Β) Την κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου που θα συνδέει την τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), στο ύψος της Χαλυβουργικής µε την Αττική Οδό στον κόµβο του Αγ. Λουκά. συνέχεια σελ. 4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα Παππά Ιωάννα - Νικολάου Νέζη 44 τηλ.: Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα - Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη τηλ.: Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη - Εργ. Κατοικίες τηλ.: Άνω Λιόσια Κων/να Γεωργαρά - Αχαρνών 44 & Παπ/νδρεου -τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας Την πλήρη αντίθεσή του στην άδικη- όπως α- ναφέρει και δυσβάσταχτη Φορολογική επιδροµή του Υπουργείου οικονοµικών στα Ελληνικά νοικοκυριά µέσω της επιβολής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων στους λογαριασµούς των ΕΚΟ, εκφράζει µε οµόφωνο ψήφισµά του το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ολόκληρο το ψήφισµα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, έχει ως εξής: «Οι παρούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, οι δυσκολίες διαβίωσης που αντιµετωπίζει στην καθηµερινότητά του η πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά και οι στοιχειώδεις κανόνες ηθικής και σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβάλλουν ανθρωποκεντρικές πολιτικές και κοινωνική ευαισθησία και όχι «χαράτσια», εκβιασµούς και ληστρικές επιδροµές. Το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας εκφράζει οµόφωνα την αµέριστη συµπαράστασή του στους ηµότες, καθώς και την πρόθεση του να υποστηρίξει µε κάθε δυνατό και νόµιµο τρόπο τα δίκαια αιτήµατά τους απέναντι στον κρατικό παραλογισµό και τις εκβιαστικές πολιτικές αποµύζησης του οικογενειακού εισοδήµατος των πολιτών. Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Συναισθανόµενοι το χρέος µας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική µας ευθύνη, καταδικάζουµε απερίφραστα την άκριτη και εκβιαστική επιβολή του ΕΕΤΗ Ε στα Ελληνικά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα καλούµε, κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε δηµότη σε επαγρύπνηση και σε συνεννόηση για οργανωµένη µαζική και θεσµοθετηµένη αντίδραση, πάντα µέσα σε έννοµα και έλλογα πλαίσια, προκειµένου οι πολιτικές αυτές του ωµού εκβιασµού να καταπέσουν. Η κρίση οφείλει να αντιµετωπίζεται µε νοικοκύρεµα και εξορθολογισµό δαπανών αλλά πάντα µε κοινωνικά κριτήρια. Η πτώχευση της Ελληνικής Οικογένειας δεν αποτελεί λύση και τα «χαράτσια» δεν αποτελούν διέξοδο». Γιώργος ρίκος: «Η ανάπτυξη δεν έρχεται µέσω µέτρων που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο» Επίσης µε δήλωσή του ο ήµαρχος κ. Γιώργος ρίκος επισηµαίνει: «Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 5

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων µηνών, των εργαζόµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ζητούν µε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, οι Βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκος Τσούκαλης. Αναλυτικά η ερώτηση των τριών βουλευτών έχει ως ε- ξής: «Τα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε χιλιάδες πολίτες, που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνικά τµήµατα. Πρόκειται για προγράµµατα, που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, αναφορικά µε τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της προστασίας ανθρώπων, που βρίσκονται πλέον, κατά πολλούς τρόπους, στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε ά- τοµα της τρίτης ηλικίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται και σε άτοµα µε κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλή- µατα. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων της τρίτης ηλικίας και των ατόµων µε κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήµατα, η αυτόνοµη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους, αλλά και η προώθηση της απασχόλησης ι- κανού και εξειδικευµένου προσωπικού. Παρότι τέτοιου είδους προγράµµατα αποτελούν υποχρέωση της πολιτείας, ωστόσο, µέχρι σήµερα, δεν έχει υπάρξει καµία δέσµευση σχετικά µε το µέλλον αυτών των προνοιακών δοµών και το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων σε αυτές, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», του οποίου οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες. Ενδεικτικά, και σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου, απλήρωτοι παραµένουν επί 7 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. Επίσης, απλήρωτοι παραµένουν από 5 έως 13 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του νοµού Τρικάλων. Οι εργαζόµενοι στο εν λόγω πρόγραµµα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και προσφέρουν πολύτιµο έργο ως κοινωνικοί επιστήµονες, κοινωνικοί λειτουργοί ή νοσηλευτές, διεκδικούν άµεσα την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και τη δηµιουργία µόνιµων δοµών στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. εδοµένων των καθυστερήσεων, που έχουν σηµειωθεί στην καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζο- µένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε ποιες ε- νέργειες προτίθενται να προβούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί άµεσα η καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του συγκεκριµένου προγράµµατος, οι ο- ποίοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες; 2. Έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ), οι αναγκαίοι πόροι για το έτος 2011 και ποιοι είναι αυτοί οι πόροι;» συνέχεια απο σελ. 3 Γ) Τη σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. )Τη διαπλάτυνση της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαρα- µαγκά έως τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευ σίνας, καθώς και τη δηµιουργία 8 κόµβων, ώστε να ανακουφιστεί ο αστικός ιστός της περιοχής. Ο Υφυπουργός κος Μαγκριώτης δεσµεύτηκε να ο- λοκληρωθεί σύντοµα η µελέτη σύνδεσης της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Σχιστό ό- πως επίσης και η µελέτη διαπλάτυνσης της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαραµαγκά µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευσίνας στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται και η µελέτη των 8 κόµβων που θα ανακουφίσουν όλη την περιοχή της Ελευσίνας. Παράλληλα, ο κ. Υφυπουργός ζήτησε τη µελέτη διαπλάτυνσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας που έχει η ΠΕ Α, προκειµένου το έργο της διαπλάτυνσης να συµπεριληφθεί στις διαβουλεύσεις µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπα κής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του, ως συµπληρωµατικού δρόµου του Αυτοκινητοδρό- µου Ελευσίνα Υλίκη. Για αυτό το θέµα, το οποίο α- ποτελεί άµεση προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής, θα γίνει νέα συνάντηση στα µέσα εκεµβρίου οπότε και θα εξεταστούν οι νεώτερες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και η κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου, που θα συνδέει τη ΝΕΟΑΚ στο ύψος της Χαλυβουργικής µε τον κόµβο Αγ. Λουκά της Αττικής Οδού από όπου και θα ξεκινά ο Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα Υλίκη. Τέλος, σε ερώτηση της κας ήµου για την εργολαβία που είχε σε εξέλιξη το ΥΠΟΜΕ Ι και αφορούσε τοπικές και αποσπασµατικές διαπλατύνσεις της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας οι ο- ποίες αντί να επιλύσουν δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα, έγινε γνωστό ότι η εν λόγω εργολαβία έχει σταµατήσει διότι δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις από εθνικούς πόρους. Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου η κα ήµου είχε συνάντηση στο γραφείο της µε τους ηµάρχους Ασπροπύργου, κο Ν. Μελετίου, Μάνδρας Ειδυλλίας, κο. Γ. ρίκο και τον Αντιδήµαρχο Ελευσίνας κο Π. Λινάρδο, τους οποίους και ενηµέρωσε αναλυτικά για τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, αλλά και για τις επόµενες ε- νέργειες.

5 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Μια διαφορετική βραδιά από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας Πέ φ τ ο ν τ α ς η θ ε ρ - µ ο κ ρ α σ ί α τ ο ι δ α - ν ι κ ό ρ ό φ η µ α είναι το τσάι!. Αυτό επέλεξαν και οι γυναίκες της Μ α γ ο ύ λ α ς τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή τ ο α π ό γ ε υ µ α σ τ ι ς 2 0 Νοέµβρη και µαζεύτηκαν σ τ ο Α ί θ ρ ι ο. Β ε β α ί ω ς η προσέλευση ήταν αξιοθα ύ µ α σ τ η, α π ο δ ε ι κ ν ύ ο ν - τας ότι ο σύλλογος είναι µ ι α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο ς και ευκαιρία για αλλαγή. Προηγουµένως η πρόεδρος του συλλόγου στην σύντοµη ο- µιλία της αφού καλωσόρισε τους προσκεκληµένους και τα µέλη του συλλόγου, αναφέρθηκε στην απώλεια του εκλιπόντος ηµάρχου Γεωργίου Αµπατζόγλου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ευχήθηκε στον νέο ήµαρχο κ. Γεώργιο Τσουκαλά, που διαδέχτηκε τον εκλιπόντα, επιτυχία στο έργο του. Την πρόσκληση του συλλόγου απεδέχθησαν τιµώντας τον, µε την παρουσία τους Ο Πρόεδρος του αθλητικού οργανισµού Καλαφάτης Ιωάννης, ο ηµοτικός σύµβουλος Ανδρώνης Χαράλαµπος, η τοπική σύµβουλος Μαγούλας Έφη Σκουρή, η γραµµατέας νοµικού προσώπου Βαρβάρα Ρεντούµη,η αντιπρόεδρος δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής Κωνσταντίνα Μαρούγκα, η χοροδιδάσκαλος Κωνσταντίνα Τριλίκη, που προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της όχι µόνο στο σύλλογο γυναικών Μαγούλας, άλλα και σε πολλούς άλλους συλλόγους, ΚΑΠΗ κ.α. Όσο οι κύριες απολάµβαναν το τσάι τους εµπλουτισµένο µε εδέσµατα, ο βιντεοπροβολέας απεικόνιζε αξέχαστες στιγµές των δραστηριοτήτων του συλλόγου κάνοντας τις κύριες να ξεσπούν σε γέλια και ε- πιφωνήµατα ενθουσιασµένες πειράζοντας η µια την άλλη. Η βραδιά τελείωσε ευχάριστα και ορισµένες µετά από κλήρωση έφυγαν µε α- ναµνηστικά δώρα. Ο σύλλογος, σηµειώνεται ότι εκτός από τις διάφορες κοινωνικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έχει στις προτεραιότητές του και την προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύοντάς το καθηµερινά. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτρέπει τα µέλη του να µαζεύουν ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους χωρίς να προσδοκεί κάποιο εισόδηµα από αυτό,πρόσφατα ανακύκλωσε πλαστικά καπάκια και τώρα µαζεύει αλουµινένια κουτάκια από αναψυκτικά για τον ίδιο λόγο. - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Παρέµβαση προς την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής προκειµένου να µειώσει τις χρεώσεις για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο άσκησε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε έγγραφο προς τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Χ. Μπαλάσκα. Όπως επισηµαίνεται, η ΡΑΕ έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα για το κόστος των συνδέσεων υποψήφιων καταναλωτών, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 µέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρει η ΡΑΕ, οι καταναλωτές καλούνται να επωµιστούν το συνολικό κόστος της επέκτασης του δικτύου, το οποίο όµως αποτελεί βασική δραστηριότητα της ΕΠΑ. Επιπλέον, η άδεια διανοµής της ΕΠΑ προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαµβάνουν "ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήµατος ιανοµής" (δηλαδή όχι το σύνολο). Η ΡΑΕ επισηµαίνει τέλος ότι "µε την προτεινόµενη από την ΕΠΑ Αττικής µεθοδολογία, τυχόν επιχειρηµατικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε µια νέα περιοχή µετακυλίεται εξ ο- λοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας ιανοµής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη µέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ" και καλεί την εταιρία να εφαρµόσει νέα µέθοδο υπολογισµού των τελών σύνδεσης. Παρέµβαση της ΕΝΠΕ κατά του Ειδικού Τέλους ακινήτων Παρέµβαση στο θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ΕΗ, προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ε. Βενιζέλο, έκανε µε απόφαση του το.σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Στη σηµερινή συνεδρίαση το.σ. της ΕΝ.Π.Ε. κατέληξε κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των κ. Α. Γιακαλή και Ν. Καραθανασόπουλου, στην θέση ότι: «Η δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Στο περιβάλλον που διαµορφώνεται, περισσότερο ε- υάλωτες είναι αδύναµες και ευπαθείς κατηγορίες συµπολιτών, που εξ αντικειµένου αδυνατούν ν ανταποκριθούν στις έκτακτες εισφορές και στα ειδικά τέλη που επεβλήθησαν απ την κυβέρνηση. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών, δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην ποινικοποίηση της µη πληρωµής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας, σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θεωρούµε ότι είναι απολύτως αναγκαία µια διορθωτική παρέµβαση, ώστε όσοι εξ ορισµού αδυνατούν να καταβάλουν το ειδικό τέλος, να εξαιρεθούν ρητά από τη σχετική υποχρέωση. Επίσης, µε το ίδιο σκεπτικό θεωρούµε αναγκαίο να ε- ξαιρεθούν και οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, εµβαδού έως 80 τ.µ. Εκτιµούµε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών και η κυβέρνηση στο σύνολό της, θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους την παρέµβαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.» Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Α. Γιακαλής αιτιολογώντας την άρνησή του υποστήριξε ότι το περιφερειακό συµβούλιο Βορείου Αιγαίου έχει εκδώσει σχετικό οµόφωνο ψήφισµα από το οποίο δεν µπορεί να α- ποστεί. Το σχετικό ψήφισµα υποστήριξε και ο κ. Καραθανασόπουλος. συνέχεια από σελ. 3 Η δήθεν πρόφαση της κάλυψης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, στη χώρα που µε πάγια ευθύνη της νοµοθετικής και της εκτελεστικής της εξουσίας, ανθεί η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία, αποτελεί αν µη τι άλλο προσβολή της νοηµοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν µπορεί να προέλθει µέσα από µέτρα που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο. Η νέα κυβέρνηση ας πάρει τα µέτρα της πράτοντας µε γνώµονα το δίκαιο και την στήριξη των αδυνάµων Ελληνίδων και Ελλήνων». Περικλής Ι. Μαραγκός

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Συνέχεια απο σελ. 2 Πιθανή η πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 αρµοδίου ιπλωµατούχου Μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου. 2) Επιλεκτική χρησιµοποίηση του άρθρου 14 του Ν. 1068/80 και παράλειψη της παράγραφο 3, σύµφωνα µε την οποία : «Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακινήτου δύναται κατ απόφασιν του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου να υπολογίζεται γενικώς δι άπαντα τα ακίνητα βάσει του ηµίσεος του µέσου πλάτους της οδού και της κατά το τρέχον µέτρον µέσης τιµής δαπάνης διακλαδώσεως». Και σύµφωνα µε αυτό ο µέσος όρος των έξι µέτρων ανά σύνδεση, που εισηγείσθε, είναι αυθαίρετος και παράνοµος. Ενώ δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν ιδιαίτερες συνδέσεις, όπως π.χ. τις συνδέσεις κτιρίων κτισµένων σε οικόπεδα που έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστους χώρους. 3) Καταστρατήγηση του Προεδρικού ιάταγ- µατος της 17/1/1986 (ΦΕΚ Α, αρ. 3), όπου στο άρθρο 4, στην παράγραφο 1 αναφέρει: «Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων µπορεί να εξυπηρετεί µόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται µέσα σ αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ένα σύνολο». ηλαδή ότι ο ήµος πρέπει να πληρωθεί ανά µετρητή και όχι ανά σύνδεση. 4) Τέλος οι δύο ηµοτικοί Σύµβουλοι στην προσφυγή τους κάνουν λόγο επιχείρηση παραπλάνησης, στην εισήγηση, των δηµοτών µε αναφορές σε άλλους ήµους και σε θέµατα που δεν τους αφορούν. Ζήτηµα µε τις συνδέσεις στη Μαγούλα µε αφορµή την προσφυγή Μάλιστα, µε αφορµή την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, από τον αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Λινάρδο, ότι ελήφθη το «πράσινο φως» για τη διαδικασία των συνδέσεων στην περιοχή της Μαγούλας, τέθηκε θέµα από τους δύο ηµοτικούς Συµβούλους της «Ενότητας ηµιουργίας» για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι συνδέσεις µε οικίες, εφόσον αναµένεται η εκδίκαση της προσφυγής, που αφορά το κόστος σύνδεσης. «Ο ήµος έχει ελεγκτές και υπεράνω του ήµου, είναι ο γενικός γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αγγελική Λεβέντη, ζητώντας την αναµονή των συνδέσεων µέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή. Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος κ. Λινάρδος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του 2008 που καθορίζει το κόστος στα 500 ευρώ και στην περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή οι συνδέσεις στη Μαγούλα, µπορούν να προχωρήσουν µε τη συγκεκριµένη απόφαση. Π. Λινάρδος: «Με την προσφυγή επιδιώκεται η νοµιµότητα, εµείς ως ηµοτική Αρχή επιδιώκουµε και τη νοµιµότητα και το δίκαιο µέσω της απόφασης» Σχετικά µε την προσφυγή που κατάθεσαν στην αποκεντρωµένη περιφέρεια, κατά της απόφασης του Σ Ελευσίνας,που αφορά την αναπροσαρµογή των τελών σύνδεσης των εξωτερικών διακλαδώσεων, µε το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων, οι δηµοτικοί σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας, κ.κ. Κοντούλης και Λεβέντη, σε δήλωσή του στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος, ανάφερε τα εξής :«Έχουν αποσταλεί από την τεχνική υπηρεσία, όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τον σχετικό φάκελο της εισήγησης και έχουν σχέση µε τις δαπάνες κατασκευής των συνδέσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα ελεγχθεί η νοµιµότητα της απόφασης. εν θέλω να πω κάτι πριν εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή. Όµως ως εισηγητής του θέµατος όσον αφορά την πολιτική του διάσταση,απευθυνόµενος στους συγκεκριµένους δηµοτικούς συµβούλους,τους λέω ότι :µια δηµοτική αρχή που σέβεται τους δηµότες, έχει υποχρέωση να λαµβάνει νόµιµες αλλά κυρίως δίκαιες αποφάσεις! Εσείς µε την προσφυγή σας προσεγγίζετε την νοµιµότητα, εµείς επιδιώκουµε και τα δύο!». Περικλής Ι. Μαραγκός Στην πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 προσανατολίζεται το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ). Ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ,Κ. Μητρόπουλος σε συνάντηση που είχε χθες ευτέρα µε επιχειρηµατίες από τη Νότιο Κορέα αποκάλυψε πως το ελληνικό ηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση της ΕΠΑ και 35 ακινήτων εντός του πρώτου τριµήνου Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους το ηµόσιο θα προχωρήσει στην παραχώρηση 12 λιµανιών και 39 περιφερειακών α- εροδροµίων, αλλά και στη διάθεση της συµµετοχής του σε ΕΥ ΑΠ και ΕΥΑΘ. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ιοίκηση του ΤΑΙΠΕ το Ελληνικό ηµόσιο ενδέχεται να µην επιτύχει τους στόχους για έσοδα 9,3 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις το 2012, εξαιτίας της επιδεινώσεως του οικονοµικού κλίµατος στην Ευρώπη. Υπενθυµίζεται πως η κυβέρνηση και η τρόικα είχαν αρχικώς συµφωνήσει σε έσοδα 5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις µέχρι το τέλος του 2011, στόχος που αναθεωρήθηκε στα 4 δισ. ευρώ, ενώ τελικώς το ηµόσιο αναµένεται να εισπράξει µόνο 1,8 δισ. ευρώ εφέτος από ιδιωτικοποιήσεις. Έµειναν από καύσιµα τα περιπολικά Άδειασαν οι 4 δεξαµενές καυσίµων της αστυνοµίας µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σταγόνα βενζίνης σε περιπολικά και µοτοσυκλέτες. Η αστυνοµία εφοδιάζεται καύσιµα από τα βυτιοφόρα του στρατού κάτι που σήµερα δεν έγινε µε αποτέλεσµα από το µεσηµέρι και µετά να µην υπάρχει δυνατότητα εφοδιασµού. Σύµφωνα µε πηγές, η αστυνοµία είναι καθ όλα εντάξει στις υποχρεώσεις της προς τον στρατό και το πρόβληµα είναι του στρατού µε την εταιρεία πετρελαίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πρόβληµα µε τα καύσιµα θα έχει ληθεί το απόγευµα και ως τότε... πεζές περιπολίες.

7 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΟΤΑ ΝΠ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ, ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ Προς την ΠΟΕ - ΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα 25/11/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 412 Το.Σ του σωµατείου µας στην συνεδρίαση του την ευτέρα 21/11/2011 αποφάσισε να καταγγείλει τον πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ Θέµη Μπαλασόπουλο και τον αναπληρωτή γραµµατέα Γιάννη Τσούνη γιατί συµµετείχαν σε σύσκεψη σε καφετέρια της Ελευσίνας την ευτέρα 14 Νοεµβρίου που αντικείµενο της είχε την δηµιουργία νέου σωµατείου στην Ελευσίνα. Τους καταγγέλλουµε σαν διασπαστές των εργαζοµένων και υπονοµευτές του σωµατείου µας το οποίο είναι µέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ εδώ και πολλά χρόνια, είναι από τα πιο δραστήρια και µαζικά σωµατεία της οµοσπονδίας. Θεωρούµε απαράδεκτη την προσπάθεια τους αυτή να δηµιουργηθεί και άλλο διασπαστικό σωµατείο στον ίδιο χώρο, σε µια εποχή που η επίθεση από την κυβέρνηση του µαύρου µετώπου και την τρό κα εντείνεται, που απαραίτητη προ πόθεση για να τους σταµατήσουµε είναι η ταξική ενότητα των εργαζοµένων, εκείνοι καθοδηγούν την διάσπαση τους για να περνούν µε τις λιγότερες αντιδράσεις τα αντιλα κά µέτρα της κυβέρνησης. Τους διαβεβαιώνουµε ότι η προσπάθεια τους αυτή θα πέσει στο κενό γιατί οι δεσµοί του σωµατείου µας µε τους εργαζόµενους είναι πολύ γεροί. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α ΑΜ ΧΟΝ ΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΤΜΑΤΣΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα, 28 / 11 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, ό- πως ισχύει, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αµπελοοινικού τοµέα». Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής ανακοινώνει ότι θεσπίστηκαν τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 12 Καν (ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τους Καν (ΕΚ) 361/2008 κ 491/2009 του Συµβουλίου, που αφορούν την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του αµπελοοινικού τοµέα. ικαιούχοι αναγνώρισης: Νοµικά πρόσωπα όπως, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις), οι ε- ταιρίες του Εµπορικού Νόµου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)), που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ µε αρ. πρωτ / Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής υτικής Αττικής (Οδός Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη - 2ος όροφος Ελευσίνα, τηλέφωνο ). Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα λάβει µέρος στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-Α Ε Υ την Πέµπτη, 1 εκεµβρίου, και καλεί τους εργαζο- µένους στην τοπική αυτοδιοίκηση να συµµετάσχουν µαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως στις 11:00. Η προσυγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί στις στην πλατεία Καρα σκάκη. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Πραγµατοποιήθηκε η 32η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, το ο- ποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους Λευκό ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση» και η «Αττική Νέα Προοπτική». Παράλληλα, πραγ- µατοποιήθηκε ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου (01/07/2011 έως 30/09/2011). Μιλώντας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι άµεση προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελούν οι υποδοµές, το περιβάλλον και τα σηµαντικά έργα, καθώς και το ζήτηµα των στερεών και των υγρών αποβλήτων και το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Ζήτησε δε από όλες τις παρατάξεις να στηρίξουν το εγχείρηµα της σωστής διαχείρισης και διασφάλισης των κονδυλίων και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να παρεκκλίνει του προγράµµατος που έχει εξαγγείλει. Αναφερόµενος στο µείζον θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράµµισε ότι: «Εκτιµώ ότι για την αντιµετώπιση του µεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήµατος που δηµιουργείται από την επιβολή του ειδικού τέλους της ΕΗ και τη διαδικασία είσπραξής του µέσω των λογαριασµών της, είναι αναγκαίο να επιδειχθεί από τις ηµόσιες Αρχές ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία και συµµόρφωση προς το Κοινοτικό ίκαιο. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαι ριζικά αντίθετος στην ποινικοποίηση της µη πληρω- µής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία, όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θα προσπαθήσουµε, στηριζόµενοι σε ευρεία διαπαραταξιακή πλειοψηφία, να συµβάλλουµε στην τροποποίηση του µέτρου και σε κάθε περίπτωση την αποσύνδεσή του από την πληρωµή του λογαριασµού της ΕΗ και να µην α- φορά χαµηλά εισοδήµατα και ευπαθείς κατηγορίες. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής θα εξετάσει αναλυτικά το όλο θέµα στην επόµενη συνεδρίασή του». Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και Καινοτοµίας, κ. Λ. Αθανασιάδης, κατέθεσε πρόταση προς χρηµατοδότηση στο ε- πιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» , του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του προγράµµατος είναι η οργάνωση και ο σχεδιασµός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης και δικτύωσης όλων των αθλητικών χώρων και η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία που αποσκοπεί στη µείωση των νοσηµάτων, τα ο- ποία σχετίζονται µε την κακή διατροφή και την έλλειψη σω- µατικής άσκησης και παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ Α Βαθµού, θα επιλέξει αθλητικά κέντρα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές (π.χ. υποδοµές, έµψυχο δυναµικό, γεωγραφικά κριτήρια κλπ). Αυτά τα αθλητικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε πιλοτική βάση, ως πολυθεµατικοί χώροι, ήπιων αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Αθλητικά Πάρκα Υγείας). Μεταξύ των δράσεων, περιλαµβάνεται η δηµιουργία περιφερειακού «Αθλητικού Χάρτη» που θα περιλαµβάνει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους άθλησης στο λεκανοπέδιο Αττικής (αθλητικά κέντρα, ιδιωτικά γυµναστήρια, αθλητικές υποδοµές των δήµων κλπ). Η συγκεκριµένη πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, µε τη «Λα κή Συσπείρωση» και την «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο» να ψηφίζουν κατά. Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης σε οικονοµικά θέµατα, κ. Λ. Βασιλάκου, ενηµέρωσε το Περιφερειακό Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου. Τόνισε: «Ο Προ πολογισµός του τρέχοντος έτους εκτελείται κανονικά και εντός των ορίων που προβλέψαµε, τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι σήµερα, δεν είναι αποτέλεσµα αστοχιών του προ πολογισµού αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούµενες δαπάνες και αυξοµειώσεις πιστώσεων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα εκτέλεσης του προ πολογισµού». Κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε το θέµα που εισηγήθηκε ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, κ. Λ. Αθανασιάδης, σχετικά µε την ίδρυση του περιφερειακού δικτύου εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας. Σκοπός είναι το δίκτυο αυτό να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ ε- πιχειρήσεων, δηµόσιας διοίκησης και ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστηµίων της Περιφέρειας. Κατά ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση Αττικής» και η «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο». Για το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, λευκό ψήφισε η «Αττική Οικολογική Απάντηση» και η παράταξη «Γιάννης ηµαράς - Άρµα Πολιτών», εκτός από την κ. Κ. Πιπιλή που ψήφισε υπέρ. Σηµειώνεται ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» στο ήµο Κρωπίας Αττικής Για τη Βιοµηχανία κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών της εταιρείας «BSH Οικιακές Συσκευές» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Για το Εργοστάσιο κατεργασίας διαµόρφωσης µορφοσιδήρου και λαµαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», στο ήµο Ασπροπύργου Αττικής. Στη γενική απεργία της Πέµπτης και η ΠΟΕ-ΟΤΑ «Καµία ανοχή στη µνηµονιακή συγκυβέρνηση, ο αγώνας συνεχίζεται, λέµε όχι στις απολύσεις στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση µισθών και συντάξεων, στα χαράτσια, στη διάλυση των ηµοσίων Υπηρεσιών και στην κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Τρεις παραχαράκτες συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ Συλλήψεις επικίνδυνων διαρρηκτών στα Καµίνια Στο Κερατσίνι και στο Κορυδαλλό, από Αστυνοµικούς, συνελήφθησαν τρείς Ελληνες, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 34 ετών και µία γυναίκα 50 ετών, για παραχάραξη χαρτονοµισµάτων. Ειδικότερα, οι δύο δράστες συνελήφθησαν µετά από αξιοποίηση πληροφορίας και στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και α- ναλυτικά : Χίλια (1.000) χαρτονοµίσµατα των -50- ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Ένα (1) χαρτονόµισµα των ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν, ένας φορητός Η/Υ και ένα πολυµηχάνηµα. Ληστεία σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα Ληστεία σηµειώθηκε εχθές το µεσηµέρι σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα. Πιο συγκεκριµένα, τέσσερα άτοµα φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστηµα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και αφού πυροβόλησαν µε πιστόλι και καλάσνικοφ για εκφοβισµό, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήµατα και κοσµήµατα και στην συνέχεια διέφυγαν µε κλεµµένο αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν ένα χιλιόµετρο µακριά. Η Αστυνοµία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισµό τους. Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προµηθευτεί τα πλαστά χαρτονοµίσµατα για να τα θέσουν σε κυκλοφορία, από την 50χρονη η οποία εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ στη κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και αναλυτικά : Εξακόσια δέκα οκτώ (618) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Πέντε (5) χαρτονόµισµα των ευρώ. Τριάντα δύο (32) χαρτονοµίσµατα των ε- υρώ. Εκατόν σαράντα πέντε (145) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ και ένα (1) πολυµηχάνηµα. Στα Καµίνια, από αστυνοµικούς, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας 36 και 27 ετών, για διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών. Όπως ανέφερε το Σκάι, σε έλεγχο στο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, βρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και µετά από έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : Ένας (1) φορητός Η/Υ. Πλήθος διαφόρων κοσµηµάτων (δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.α.) έκα οχτώ (18) ρολόγια χειρός. Επτά (7) ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Τρία (3) κινητά τηλέφωνα. Μία (1) οθόνη Η/Υ. Τέσσερις (4) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές. Επτά (7) πορτοφόλια-τσαντάκια. ύο (2) DVD player. Μία (1) τηλεόραση. Mία (1) ηλεκτρονική κονσόλα (play station). Επίσης βρέθηκαν : Ξύλινο οµοίωµα πόρτας ασφαλείας, διαστάσεων µε τοποθετηµένους ασφαλούς και µηχανισµούς κλειδαριών ασφαλείας θυρών. Πέντε (5) κλειδαριές ασφαλείας. Πενήντα οκτώ (58) κλειδιά ασφαλείας. Μεγάλος αριθµός διαρρηκτικών εργαλείων. Οι συλληφθέντες σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έµπειροι διαρρήκτες και εξασκούντο καθηµερινά στη διάρρηξη κάθε τύπου κλειδαριάς ασφαλείας. Στη φάκα της Αστυνοµίας ανήλικοι κακοποιοί Είχαν διαπράξει κλοπές και επρησµούς στη Σαλαµίνα Στη Σαλαµίνα, συνελήφθησαν από αστυνοµικούς τέσσερις (4) ανήλικοι, ηλικίας 13, 15, 15 και 15 ετών για εγκληµατική οργάνωση, διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών, εµπρησµούς και διακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς. Επίσης σχηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών γονέων των συλληφθέντων ανηλίκων, για παραµέληση εποπτείας ανηλίκου, και δύο (2) για αποδοχή προ όντων εγκλήµατος. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ανήλικοι δράστες είχαν συγκροτήσει σπείρα που προέβαινε σε διαρρήξεις οικιών, καταστηµάτων, γραφείων στη Σαλαµίνα, από όπου αφαιρούσαν διάφορα αντικείµενα και στην συνέχεια έβαζαν φωτιά η προέβαιναν σε εκτεταµένες φθορές-βανδαλισµούς, προξενώντας σοβαρές υλικές ζηµιές. Από την µέχρι στιγµής έρευνα προέκυψε ότι οι α- νωτέρω δράστες κατά τον τελευταίο µήνα στην Σαλαµίνα: ιέρρηξαν (5) οικίες και (1) τροχόσπιτο, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε (2) από τις οικίες και έ- βαλαν φωτιά σε (1). ιέρρηξαν πέντε (5) καταστήµατα, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε δύο (2) από αυτά. Προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε ένα (1) αυτοκίνητο. Έβαλαν φωτιά από την οποία καταστράφηκαν ο- λοσχερώς υπόστεγα και παγκάκια σε δηµόσιο χώρο. ιέρρηξαν Ιερό Ναό, από το παγκάρι του οποίου αφαίρεσαν χρήµατα. ΙΕΡΑ ΑΝ ΡΩΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ Αριθµ. Πρωτ. 123/ Ανακοινώνουµεν ότι, Εκτίθεται κατά τα νενο- µοθετηµένα (άρθρο 14 του ν. 998/1979 απόφασις υφυπουργού Γεωργίας υπ αριθµ /4479/ ΦΕΚ Β 396/1993) εις το κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων το πρακτικόν υπ αριθµ. 03/2011 της συνεδρίας της της κατ άρθρ. 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής, η οποία υπ αυξ. αριθµ. θέ- µατος 22 αποφάσισεν την κατά προτεραιότητα εξέταση των αντιρρήσεων κατά της 2242/ πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχου Μεγάρων, κατόπιν των υπ αριθµ. πρωτ. 1252/ και 1566/ εγγράφων του ασαρχείου Μεγάρων και της ιευθύνσεως ασών υτ. Αττικής αντιστοίχως. Κατά της ως είρηται αποφάσεως χωρούν αντιρρήσεις (άρθ. 14 του ν. 998/1979) παντός έχοντος έννοµον συµφέρον ε- νωπίον της Πρώτης ευτεροβαθµίου Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών ( Λεωφ. Μεσογείων 239. Ν. Ψυχικόν, Τ.Κ , τηλ ) εντός δύο µηνών από της τελευταίας κατά νόµον δηµοσιεύσεως.

9 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ συνέχεια απο σελ. 2 Πρόκειται για το πρώτο κύµα της εφεδρείας στο ηµόσιο, δηλαδή µόνιµους υπάλληλους που πήραν εχθες τα φύλλα πορείας. Όσοι έχουν συµβάσεις αορίστου χρόνου -υπολογίζονται περίπου στις υπάλληλοι- θα µείνουν να αποτελέσουν το δεύτερο κύµα εφέδρων από την 1η Ιανουαρίου Συνολικά, οι υπάλληλοι που θα αποµακρυνθούν µε αυτό τον τρόπο από το ηµόσιο θα ξεπεράσουν τις περίπου µε υπάλληλοικαι επίκειται η «αξιολόγηση» όλων -υπηρεσιών και υπαλλήλων- µέσα στο 2012, που θα κόψει µε το µαχαίρι τουλάχιστον το 30% των υπηρεσιών και θα καταργήσει περί τις θέσεις. Προς το παρόν, σήµερα οι υπάλληλοι που µπαίνουν στο καθεστώς εφεδρείας είναι: - Οσοι µόνιµοι στο ηµόσιο, στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού ή στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου έχουν συµπληρώσει σήµερα 33 χρόνια υπηρεσίας και είναι 53 ετών, δηλαδή τον εκέµβριο του 2013 θα συµπληρώσουν 35 έτη δουλειάς και τα 55 χρόνια της ηλικίας τους. Πρόκειται για περίπου υπαλλήλους που τίθενται σε «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» και θα πάρουν σήµερα τις διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες α- ναµένεται παράλληλα να δηµοσιευθούν σταδιακά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξή τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα έγινε αυτοδικαίως, µε βάση σχετικούς πίνακες που είχαν ετοιµαστεί από την υπηρεσία από τις 15 Νοεµβρίου 2011, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να υποβάλουν αίτησεις ή κάτι άλλο. Τις διαπιστωτικές πράξεις εκδίδουν οι γενικοί γραµµατείς των υπουργείων ή, κατά περίπτωση, οι διοικητές των Οργανισµών. - Οσοι µόνιµοι έχουν συµπληρώσει τα 35 χρόνια προ πηρεσίας καθώς και τα 55 έτη στην ηλικία τους, θα απολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατείχαν θα καταργηθούν. Το ίδιο θα γίνει και µε όσους υπαλλήλους παρέµειναν στην εργασία τους αξιοποιώντας σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νόµου (σύµφωνα µε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς Λοβέρδου) για τρία χρόνια ακόµα και µέχρι την ηλικία των 60 ετών. Θα α- πολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν άµεσα, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατέχουν θα καταργηθούν. Υπολογίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι περίπου σε όλο το ηµόσιο. Κρίσιµη θα είναι αυτή η εβδοµάδα επίσης και για τους περίπου υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται στο ηµόσιο, τα ΝΠ, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Αυτοί µπαίνουν στην εφεδρεία αν έχουν 33 χρόνια προ πηρεσίας (δηλαδή συµπληρώνουν την 35ετία τον εκέµβριο του 2013) και ηλικιακά βρίσκονται δύο χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό αποτελεί την τελευταία εξέλιξη, έπειτα από διάβηµα της Α Ε Υ στον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουµάνη, καθώς ο νόµος 4024/2011 δεν είχε συγκεκριµένο όριο ηλικίας και θα εµφανιζόταν το φαινόµενο υπάλληλοι να βγουν στην εφεδρεία, χωρίς όµως να µπορούν αντίστοιχα να βγουν στη σύνταξη µετά την παρέλευση της διετίας λόγω ηλικίας. Το παραπάνω προβλέπει σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας, µετά την παρέµβαση της Α Ε Υ. Παρέµβαση της κορυφαίας δηµοσιο παλληλικής ένωσης προκάλεσε επίσης και εγκύκλιος του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης, που ζητούσε οι ίδιοι οι υπάλληλοι µε υπεύθυνες δηλώσεις να δηλώσουν συνολικά τα συντάξιµα χρόνια τους συνυπολογίζοντας και ε- κείνα που έχουν διανύσει σε άλλους φορείς, µε την απειλή µάλιστα, αν αυτά τα χρόνια δεν δηλωθούν, να χαθούν στο µέλλον κατά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Σήµερα αναµένεται η εγκύκλιος για τις εξαιρέσεις από το Ειδικό τέλος Το αργότερο µέχρι σήµερα, πρόκειται να εκδοθεί η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων και τις κοινωνικές οµάδες που εξαιρούνται, σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών Ηλία Πλασκοβίτη. Ο κ. Πλασκοβίτης σηµείωσε ότι η εγκύκλιος καθυστερεί προκειµένου να είναι πλήρης και γνωστοποίησε ότι το τέλος θα ισχύσει και το επόµενο έτος, ενδεχοµένως όχι µέσω των λογαριασµών της ΕΗ. Αναφορικά µε τυχόν λάθη στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο γενικός γραµµατέας διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα είναι υποχρεωµένοι πρώτα να καταβάλουν το τέλος και µετά θα γίνονται οι διορθώσεις. βρίου-οκτωβρίου 2011, ως οργανωµένη προσπάθεια των προµηθευτών µε τους λιανέµπορους. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του οργανωµένου λιανεµπορίου παρουσιάζει τάση συγκράτησης των τιµών καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%), αυξήθηκε σε διάστηµα 22 µηνών κατά 0,97%, ενώ σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011, ο δείκτης στο τέλος του Οκτωβρίου παρουσιάζει µείωση κατά 0,46%. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ο αντίστοιχος δείκτης που σταθµίζεται ώστε να µην περιλαµβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν πτωτικός συνολικά την εξεταζόµενη περίοδο και τους τελευταίους 22 µήνες έχει µειωθεί κατά 2,46%. Ενδεικτική της πορείας των τιµών είναι η σύγκριση των συνολικών δεκαµηνιαίων δεικτών. Συγκεκριµένα ο γενικός δείκτης, παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4 µονάδες, αυξήθηκε κατά 0,94%, ενώ ο αντίστοιχος σταθµισµένος δείκτης χωρίς τις αυξήσεις του ΦΠΑ µειώθηκε κατά 1,17%. Όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ τα αποτελέσµατα θα ήταν σαφώς χαµηλότερα αν ο δείκτης λάµβανε υπόψη περισσότερα φρέσκα προ όντα (π.χ. οπωροκηπευτικά), ό- πως ο δείκτης τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στη συγκρότηση πολυµελούς επιστηµονικής επιτροπής ιατροφικής Πολιτικής προχώρησε το υπουργείο Υγείας Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση έργο της ε- πιτροπής θα είναι η υποστήριξη της ιεύθυνσης ιατροφής και της Ειδικής Γραµµατείας ιατροφής και Άθλησης του υπουργείου Υγείας και η υποβολή προτάσεων επί των προτεραιοτήτων για τη χάραξη Εθνικής ιατροφικής Πολιτικής. Ακόµη, η επιτροπή θα επικουρεί στον καθορισµό των αναγκών για έρευνα, µέτρα και νοµοθετικές ρ- υθµίσεις, σχετικά µε ζητήµατα πρόληψης χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της αρµόδιας Ευρωπα κής Αρχής και θα εισηγείται µέτρα και προγράµ- µατα-δράσεις για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και όλων των χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, τόσο στον παιδικό πληθυσµό, όσο και στον ενήλικο. Τέλος, η επιτροπή θα γνωµοδοτεί για σχέδια νο- µοθετικών ρυθµίσεων, αναφορικά µε τη διατροφή σε σχέση µε την υγεία και θα εισηγείται ετήσιες αναφορές για όλα τα ζητήµατα της διατροφής (επιπολασµός παχυσαρκίας, διατροφικές συνήθειες του πληθυσµού, παρεµβάσεις, εκκρεµότητες κ.λ.π.).

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ιστορικό ήταν για τον Αστέρα Μαγούλας το παιχνίδι στην Ριζούπολη µε τον Απόλλωνα Σµύρνης καθώς ήταν ο πρώτος επίσηµος αγώνας της οµάδας σε επαγγελµατική κατηγορία. Ωστόσο, θέλουν να αφήσουν γρήγορα το παιχνίδι πίσω και την ήττα µε 3-0 και ήδη ξεκινούν αγώνα ανασύνταξης της οµάδας. Βέβαια στον Αστέρα το παιχνίδι το είχαν υπολογίσει στα χαµένα καθώς γνώριζαν ότι αγωνίζονται µε µια οµάδα που είναι στα χαρτιά φαβορί για την άνοδο αλλά η γεύση της πίκρας από το γεγονός ότι η οµάδα ηττήθηκε µε αστεία γκολ. Α' ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟ Την ήττα γνώρισε για την 8η αγωνιστκή του πρωταθλήµατος της Α' κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ η οµάδα του Μανδραικού απο τον Προφήτη Ηλία µε Η επόµενη αγωνιστική (4/12): Φάρος Κερ. Φοίνικας Πειρ., Αστέρας Αγ. ηµ.- Προφ. Ηλίας. Μανδρα κός Καστέλλα, Αναπτυξιακή οµάδα Π. Φάληρο Βαθµολογία 1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15 3 Π.ΦΑΛΗΡΟ 13 4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 12 5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΗΜ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ 8 7 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 8 8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α 7 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 50-44(26-26) ιαιτητές : Λαµπίρης, Μαυρέλης ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Κεφαλίδης, Παππάς) : Βλάµη 11, Ζαχαρία 4, Τηλεµάχου 19(2), Σπύρη 6, Ιωάννου 5(1), Μιχαήλου 4, Μουσούλη 1, Μαυρίδου ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (Μέτος): Καραπαναγιώτη, Ευµορφοπούλου 13, Τακίδη 9, Βουκουβαλίδη 2, Ραµαντάνη 14(2), Ορφανίδου 2, Ροδίτη, Σταµάτη, Χατζηµήτρου 4, Καµπερίδη 4. ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Απρόσµενη ισοπαλία έφερε η οµάδα του ΣΜΣΕ στο πρωτάθληµα παµπαίδων (κάτω των 12 ετών) στο Περιστέρι µε την Πνευµατική Στέγη. Οι σκακιστές του ΣΜΣΕ έχασαν σηµαντική ευκαιρία να είναι µε το ένα πόδι στην τελική φάση του πρωταθλήµατος, ό- που προκρίνονται οι 8 καλύτερες οµάδες. Έτσι θα περιµένει τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου για να δει αν τα καταφέρει να προκριθεί. Το 3-3 ήρθε µε νίκες µε νίκες των Κωνσταντίνου Κοντούλη, Νικόλα Πρεβεζάνου και Άγγελου Μαξιλάρη ενώ δεν τα κατάφεραν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης που περνά περίοδο δυστοκίας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Άννα Γαλάτη. Μία νίκη και δύο ήττες στο κύπελλο "Σπύρος Μπίκος" Η πρώτη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Α όµιλο συνέχισε τις κακές εµφανίσεις και γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Α.Σ.Παπάγου µε 0-5,5. ιασώθηκε µόνο ο Σπύρος Σβερκούνος µε ισοπαλία, µισός βαθµός που χάθηκε λόγω της απουσίας του Στάθη Γαζή µετά από εσφαλµένη συνεν νόηση. εν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Σούκος, Σπύρος Λούρης, Νίκος Κουρσάρης και Ματίνα Αγγελάκη. Σπουδαία νίκη κατάφερε η δεύτερη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Β' όµιλο στο Παλαιό Φάληρο επί του Α.Σ. Πέρα µε 4,5-3,5. Αν και βρέθηκε να χάνει µε 3-1 κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα. Νίκησαν ο Κωνσταντίνος Ράγιος, που κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από το διάβασµά του καθώς προετοιµάζεται για τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου, ο συνήθης ύποπτος Παναγιώτης Λίτσας, ο Άγγελος Ρόκας, που εκµεταλλεύτηκε το ρεπό του από το µπάσκετ και ο "σίφουνας" Γιώργος Γκαµηλιάρης. Ισοπαλία νίκης µε δυναµική επάνοδο από τον Γιώργο Μάντζο ενώ δεν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Περα- µατζής, Μαίρη Περαµατζή και Χρήστος Θεοδοσίου. Η τρίτη οµάδα στον Γ' όµιλο έχασε από την τρίτη οµάδα του Σ.Ο. "Θωµάς Γεωργίου" µε 0,5-5. Κατάφερε και νίκησε ο Κωνσταντίνος Γεωργίου ενώ δεν τα κατάφεραν οι Χριστίνα Τσαβαρή, Λευτέρης Τσαβαρής, Γιάννης Παπαδηµητρίου, Χρήστος Ορφανέας και ο Σταµάτης Πέππας α.α αφού δεν εµφανίστηκε στον χώρο των αγώνων. Ν.ΠΑΝΤΕΛΗΣ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΜΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Απογοητευµένος από την τροπή που πήρε το µατς του Βύζαντα µε την Επανοµή ήταν ο Νίκος Παντέλης. Ο τεχνικός της οµάδας των Μεγάρων υποστήριξε: «Με µια λέξη θα σκιαγραφούσα το παιχνίδι για εµάς: Αυτοκτονήσαµε! Κάναµε ένα καλό πρώτο µέρος και προηγηθήκαµε. Ελέγχαµε το παιχνίδι και δεν µας ασκήθηκε πίεση, παρά µόνο από στηµένες φάσεις. Στο δεύτερο µέρος η Αναγέννηση πίεσε περισσότερο, αλλά και πάλι χωρίς κλασική φάση. Μετά το 2-1 τα... παρατήσαµε! Στον Βύζαντα κόστισε η απειρία του, δεν έχουν πολλοί παίκτες εµπειρία στην κατηγορία. Επίσης, το καλοκαίρι η οµάδα δούλεψε ελάχιστα σε θέµατα τακτικής, έγινε κακή προετοιµασία και στο ρόστερ δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στον πάγκο. Για εµάς είναι 'τελικός' το παιχνίδι µε τα Γιαννιτσά!». Εν τω µεταξύ ο ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Σκαφτούρος υποστήριξε: «Ήρθαµε στην Επανοµή για έ- να θετικό αποτέλεσµα και αρχίσαµε καλά. Από απειρία η Επανοµή µας γύρισε το παιχνίδι. Θέλω και εγώ από την πλευρά µου να σταθώ στα οικονοµικά προβλήµατα. Άλλωστε, οι παίκτες του Βύζαντα πρόσφατα βγάλαµε και ανακοίνωση. Αρκετοί δεν έχουν χρήµατα ούτε για τα ενοίκια, είναι ζήτηµα επιβίωσης! Η υπο- µονή µας τελείωσε και πρέπει κάτι να αλλάξει άµεσα!».

11 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Α/1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΙΧΕ ΚΕΝΕΝΤΙ Ο ΑΣΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ Ο ΑΣΑΛ για την 8η αγωνιστική της Α/1 γυναικών έβαλε φρένο στον Παναθηνα κό παίρνοντας µεγάλη νίκη µε στην Ζωφριά. Η Ντάφνι Κένεντι(ΦΩΤΟ) έκανε την καλύτερη φετινή της εµφάνιση οδηγώντας τον ΑΣΑΛ σε µεγάλη νίκη επί του Παναθηνα κού µε Η Αµερικανίδα γκαρντ είχε 27 πόντους µε εξαιρετικά ποσοστά (27π, 12/12β, 6/9δ, 1/3τρ, 5ρ, 7ασ, 5κλ σε 38 λεπτά)! Παρά την αστοχία της η Πλανέτα ήταν και πάλι θετική µε 18 πόντους, 8 ριµπάουντ και 3 τάπες ενώ Έγινε χθές το απόγευµα στα γραφεία της Ενωσης(Ηρώων Πολυτεχνείου 69) η κλήρωση του κυπέλλου. Τα ζευγάρια είναι: Εθνικός Πανοράµατος-Ηρακλής Ελευσίνας Μανδραικός-Ερασιτέχνης Θρασύβουλος Ελευσινιακός-Ατταλος Νέας Περάµου Πανελευσινιακός-Μεγαρικός Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 εκεµβρίου και θα είναι διπλοί. καλή δουλειά έκανε και η Ζότοβα µε 9 πόντους και 12 ριµπάουντ. ΑΣΑΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑ ΚΟΣ ιαιτητές: Πόντας - Τσαχάκης. Τα δεκάλεπτα: 17-14, 34-31, 54-41, ΑΣΑΛ (Γιαννουλάκης): Παυλοπούλου, Ναβροζίδου 4, Καλαµπάκου 5 (1), Κένεντυ 27 (1), Κιχριτζή, Ζαχαράκης, ιέλα 4, Ζότοβα 9, Μερισιώτη 4, Πλανέτα 18.ΠΑΝΑΘΗΝΑ ΚΟΣ (Σαµαντούρα): Πασχοπούλου, Βλάνη 10 (2), Κόνιαλη, Τσακιρίδου, Μαγκλάρα 7, Χαβαλέ 6, Σπαθάρη 10 (2), Ντέλβα 20, Κοσµά 8, Σλούκα 6 (2). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εσπερίδες 16 (8-0)Αθηνα κός 14 (7-0)Παναθηνα κός 13 (5-3)Πανιώνιος 12 (4-4) Αστέρας Εξ. 12 (5-2) ΑΣΑΛ 12 (4-4)Αρης 11 (3-5)ΦΕΑ 11 (3-5) ΠΑΟΚ 11 (3-5)Κρόνος 10 (2-6)Απόλλων Πτ. 9 (2-6)Απόλλων Καλ. 9 (1-7) Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ Ν.Π Ο ΒΥΖΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΟΛΙΖΑΝΤΕΜΠΕ Σε αγώνα προπόνησης που έγινε στο γήπεδο της Γκορυτσάς ο Βύζας Μεγάρων επικράτησε του Αστέρα Μαγούλας µε 1-0. Το τέρµα σηµείωσε ο Εµµάνουελ Ολιζαντέµπε 60'. Οι δυο προπονητές Νίκος Παντέλης και Στέλιος Βογιατζής χρησιµοποιήσαν παίκτες που δεν έχουν χρόνο συµµετοχής αλλά και αυτοί που δεν αγωνίστηκαν την Κυριακή µε Αναγέννηση Επανωµής και Απόλλωνα Σµύρνης. Ηταν µιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τους δύο τεχνικούς να βγάλουν χρήσιµα συµπεράσµατα αλλά ήταν και µια πρόβα τζενεράλε για τα µάτς της προσεχούς κυριακής µε Γιαννιτσά και Ζάκυνθο.. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΕΞΑΡΧΗΣ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ Μετά το τέλος του αγώνα της Ριζούπολης µε τον Αστέρα Μαγούλας ο προπονητής Στέλιος Βογιατζής τόνισε: "Ξέραµε τι είχαµε να αντιµετωπίσουµε και προερχόµαστε από ένα δύσκολο µατς µε την Καλλιθέα στο Κύπελλο. Είµαστε µια οµάδα που θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει όσο πιο γρήγορα µπορεί την παραµονή. Αντιµετωπίσαµε το φαβορί της κατηγορίας, κατά τη γνώµη µου. Στο α' ηµίχρονο καταφέραµε και κρατήσαµε τον Απόλλωνα µακριά από την περιοχή µας. Σε µια στηµένη φάση, όµως, δεχτήκαµε ένα γκολ που δεν επιτρέπεται. Στο β' ηµίχρονο ανοιχτήκαµε, θέλαµε να διεκδικήσουµε κάτι παραπάνω και ρισκάραµε. Θεωρώ ότι στο δεύτερο γκολ κακώς δεν τηρήθηκε το fair play. Όσο το µατς βάδιζε προς τη λήξη, θέλαµε να τελειώσει για να µην ανοίξει το σκορ περαιτέρω. εν τα καταφέραµε, αυτό το µατς ήταν από τα χαµένα, όµως, στον αρχικό σχεδιασµό µας. Ήταν ένα µάθηµα, τώρα Ο κανονισµός δίνει το δικαίωµα στο διαιτητή να αποφασίσει. Ίσως να ήταν δικό µας λάθος, σφάλµα απειρίας που κάποιοι παίκτες σταµάτησαν". ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Πολλά παράπονα από τον διαιτητή της ανα- µέτρησης Άτταλου Νέας Περάµου- Ελευσινιακού, κ ηµητρόπουλο, έχουν οι Ελευσίνιοι. Μάλιστα, χθές στην κλήρωση του κυπέλλου ΕΠΣ Α, η διοίκηση της οµάδας έκανε διάβηµα δια- µαρτυρίας στην Ένωση σύµφωνα µε πληροφορίες, ζήτησε την εξαίρεση του εν λόγω διαιτητή από τα παιχνίδια του Ελευσινιακού. Οι Ελευσίνιοι κατηγορούν τον κ ηµητρόπουλο, ότι α) ανέχθηκε το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, β) ενώ είδε χτύπηµα εκτός φάσης του ποδοσφαιριστή του Άτταλου Τζελά στον Λελούδα, τον τιµώρησε µε κίτρινη και όχι µε κόκκινη κάρτα, γ), καταδίκασε την οµάδα σε ήττα εφευρίσκοντας πέναλτι σε µια φάση που ο επιθετικός του Άτταλου Κουσίδης έκανε βουτιά. Πάντως οι Ελευσίνιοι, µπορεί να τα έχουν µε τον διαιτητή, ωστόσο, έλεγαν τα καλύτερα λόγια για την φιλοξενία των ανθρώπων του σωµατείου της Νέας Περάµου και υπόσχονται ανάλογη φιλοξενία στον δεύτερο γύρο στην Ελευσίνα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η ΙΟΙΚΗΣΗ,ΟΙ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Σ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟ ΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΣΤΗΝ ΜΑΝ ΡΑ. ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Α Α.Ο. ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ mandraikos fans...snipers

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Κόσµος Κόσµος Κόσµος Το 25% των εδαφών σοβαρά υποβαθµισµένο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ Στην πρώτη συνολική εκτίµηση για την κατάσταση των χερσαίων φυσικών πόρων του πλανήτη, τα Ηνωµένα Έθνη προειδοποίησαν χθες ότι το ένα τέταρτο της ξηράς εκτός των ερήµων είναι πλέον σοβαρά υποβαθµισµένο, δηµιουργώντας τον κίνδυνο να µην επαρκεί η καλλιεργήσιµη γη για να τα σει τον διογκούµενο παγκόσµιο πληθυσµό. Το µεγαλύτερο µέρος της διαθέσιµης ξηράς ήδη καλλιεργείται, αυτό όµως γίνεται συχνά µε πρακτικές που µειώνουν την παραγωγικότητα του εδάφους, προκαλούν διάβρωση, σπαταλούν νερό, µολύνουν τον υδροφόρο ο- ρίζοντα µε φυτοφάρµακα και περιορίζουν τη βιοποικιλότητα των γύρω περιοχών. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 προκειµένου να τραφεί ο παγκόσµιος πληθυσµός, που εκτιµάται ότι θα έχει φτάσει τότε τα 9 δισεκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι η ανθρωπότητα θα χρειάζεται κάθε χρόνο ακόµα ένα δισεκατοµµύριο τόνους σιτηρών και δηµητριακών και 200 εκατοµµύρια τόνους κρέατος. Προκειµένου να καλυφθεί αυτή η εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης, η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να «ενταθεί µε βιώσιµο τρόπο» προειδοποιεί ο FAO. Η έκθεση δηµοσιοποιήθηκε µε ευκαιρία την έναρξη της νέας συνόδου του ΟΗΕ για το κλίµα, η οποία πραγµατοποιείται στη Νότιο Αφρική µε µικρή πιθανότητα επιτυχίας. Σύµφωνα µε τον FAΟ, η κλιµατική αλλαγή σε συνδυασµό µε τις κακές γεωργικές πρακτικές έχει επιβραδύνει την αύξηση της παραγωγής που καταγραφόταν στη διάρκεια της «Πράσινης Επανάστασης» στη γεωργία. Από το 1961 µέχρι το 2009, οι γεωργικές εκτάσεις α- υξήθηκαν µόλις 12%, ωστόσο η αγροτική παραγωγή παρουσίασε αύξηση κατά 150%. Σήµερα, όµως, ο ρυθµός ανόδου έχει µειωθεί στο µισό αυτού που ήταν στο αποκορύφωµα της Πράσινης Επανάστασης. Η έκθεση διαπιστώνει ότι το ένα τέταρτο της ξηράς εκτός των ερήµων είναι πλέον «σοβαρά υποβαθµισµένο» λόγω της διάβρωσης και της µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Το 8% είναι «µέτρια υποβαθµισµένο», το 36% είναι «σταθερό ή ελαφρώς υποβαθµισµένο», και µόνο το 10% θεωρείται ό- τι «βελτιώνεται». Παραδείγµατα προβληµατικών περιοχών είναι η υτική Ευρώπη, όπου η υπερεντατική γεωργία οδήγησε στη µόλυνση των εδαφών και των υδροφόρων οριζόντων, οι Άνδεις, τα υψίπεδα των Ιµαλα ων και το υψίπεδο της Αιθιοπίας, όπου το κυριότερο πρόβληµα είναι η διάβρωση. Η έκθεση ζητά µέτρα για τη µεταρρύθµιση των γεωργικών πρακτικών. Το κόστος, πάντως, δεν είναι µικρό: µέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί ένα τρισ. δολάρια για συστήµατα άρδευσης στις αναπτυσσόµενες χώρες και ακόµα 160 δισ. δολάρια για προστασία των ε- δαφών και αντιπληµµυρικά έργα. Πολύνεκρη επίθεση στη Βαγδάτη Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυµατίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που σηµειώθηκε το πρωί της ευτέρας έξω από φυλακή κοντά στη Βαγδάτη, ανακοίνωσαν πηγές ασφαλείας. «Παγιδευµένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από την κύρια είσοδο της φυλακής Χουτ στο Τάτζι, 25 χλµ. βόρεια της Βαγδάτης, γύρω στις 08:00 τοπική ώρα» ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών που κάνει λόγο για 11 νεκρούς και 20 τραυµατίες, ενώ πηγή του υπουργείου Άµυνας α- ναφέρει ότι οι τραυµατίες είναι 15. Οι νεκροί και οι τραυµατίες είναι αστυνοµικοί, φρουροί ασφαλείας και υπάλληλοι του σωφρονιστικού ιδρύµατος. Το Σάββατο τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυµατίστηκαν σε δύο βοµβιστικές επιθέσεις και σε µια ακόµη επίθεση ενόπλων στη Βαγδάτη και στην πόλη του Αµπου Γράιµπ. Μια άλλη επίθεση στοίχισε τη ζωή 19 ανθρώπων και τον τραυµατισµό 65 το βράδυ της Πέµπτης στη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ. Οι επιθέσεις αυτές σηµειώνονται µερικές ε- βδοµάδες πριν από την αποχώρηση του αµερικανικού στρατού, η οποία έχει προβλεφθεί έως τα τέλη του έτους. Παράλληλες διαπραγµατεύσεις ένταξης στην ΕΕ και επίλυσης της ονοµασίας ζητά ο Ν.Γκρούεφσκι Ο πρωθυπουργός της ΠΓ Μ Νίκολα Γκρούεφσκι απέστειλε επιστολή προς τον Λουκά Παπαδήµο, σχετικά µε το ενδεχόµενο έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΠΓ Μ και της Ευρωπα κής Ένωσης (ΕΕ), εν όψει και του επερχόµενου Ευρωπα κού Συµβουλίου, το εκέµβριο.ο κ. Γκρούεφσκι επισηµαίνει την ανάγκη διεύρυνσης της ΕΕ µε τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και α- ναφέρεται στις µεταρρυθµίσεις που έχει προωθήσει η χώρα του, σηµειώνοντας ότι βάση των µεταρρυθµίσεων αυτών, η Ευρωπα κή Επιτροπή, για τρίτη κατά σειρά χρονιά προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της ΕΕ µε την ΠΓ Μ. Ο πρωθυπουργός της ΠΓ Μ, στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, επισηµαίνει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το παλαιότερο µέλος της ΕΕ από τις χώρες της περιοχής και έχει αναλάβει την πρωτοβουλία της «Ατζέντας 2014», η οποία αποτελεί τη βάση της πολιτικής της διεύρυνσης της ΕΕ µε τις βαλκανικές χώρες. «Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην επανεκκίνηση των ευρωπα κών διαδικασιών για την ενταξιακή πορεία όλων των χωρών της περιοχής.» Η υποστήριξη σας για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων θα συµβάλει προς την ενίσχυση της δυναµικής αναφορικά µε την ενταξιακή πορεία των Βαλκανίων στην ΕΕ» τονίζει ο κ. Γκρούεφσκι. Υγεία Υγεία Υγεία Εντοπίσθηκε σπάνια µορφή Aids στο Καµερούν Μια πολύ σπάνια µορφή του ιού του AIDS, η ο- ποία είναι ενδεχοµένως πιο παθογόνος αλλά µέχρι σήµερα είχε βρεθεί µόνο σε ελάχιστους ασθενείς στο Καµερούν, εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε άλλη χώρα. Το κρούσµα αφορά έναν 57χρονο που που εισήχθη τον Ιανουάριο σε νοσοκοµείο του Παρισιού, αναφέρουν οι γιατροί του, στο επιστηµονικό έντυπο The Lancet. Το εύρηµα θεωρείται σηµαντικό επειδή ο ασθενής εκδήλωσε AIDS µε σοβαρά συµπτώµατα και ο αριθµός των λευκών αιµοσφαιρίων CD4 του ανοσοποιητικού συστήµατός του έπεσαν ραγδαία. Η θεραπεία µε συνδυασµό πέντε αντιρετρο κών φαρµάκων έδωσε αποτέλεσµα, η κατάστασή του όµως θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Ο εν λόγω υπότυπος της Οµάδας Ν, που ανήκει στην οικογένεια HIV-1, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1998 σε µια ασθενή από το Καµερούν που είχε ήδη εκδηλώσει AIDS. Έκτοτε, εξετάσεις για τον ιό της Οµάδας Ν έχουν πραγµατοποιηθεί σε οροθετικούς ασθενείς στο Καµερούν, µέχρι σήµερα όµως έχουν εντοπιστεί µόνο 12 ακόµα κρούσµατα. Στο περιστατικό που καταγράφηκε στη Γαλλία, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο ασθενής «πιθανότατα» κόλλησε την ασθένεια από σεξουαλική σύντροφο στο Τόγκo, από το οποίο µόλις είχε επιστρέψει. Το Τόγκο βρίσκεται κι αυτό στη υτική Αφρική, δεν συνορεύει όµως µε το Καµερούν. «Αυτό το περιστατικό λοίµωξης από HIV-1 της Οµάδας Ν υποδεικνύει ότι αυτή η σπάνια οµάδα κυκλοφορεί πλέον εκτός του Καµερούν, γεγονός που δίνει έµφαση για ενδελεχή επιδηµιολογική επιτήρηση» γράφουν στο Lancet ο καθηγητής Φρανσουά Σιµόν και οι συνεργάτες του. Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες, ο υπότυπος της Οµάδας Ν είναι πιθανό να µεταπήδησε στον ά- νθρωπο από τους χιµπατζήδες. Αυτό πιθανώς συνέβη όταν κυνηγοί ήρθαν σε επαφή µε κρέας χιµπατζή µολυσµένο µε τον συγγενικό ιό SIV, ο ο- ποίος προκαλεί σύνδροµο ανοσολογικής ανεπάρκειας στους πιθήκους. Μέχρι σήµερα, οι επιστήµονες έχουν αναγνωρίσει δύο τύπους του HIV, τον HIV-1 που ευθύνεται για τη συντριπτική πλειονότητα των κρουσµάτων και τον HIV-2 που περιορίζεται σε µικρό αριθµό κρουσµάτων στην Αφρική. Ο τύπος HIV-1 χωρίζεται µε τη σειρά του σε τέσσερις οµάδες: την Οµάδα Ν που εντοπίστηκε τώρα στο Παρίσι, την Οµάδα Μ που είναι µακράν η πιο κοινή, καθώς και τις οµάδες O και P που είναι σπάνιες και θεωρείται πιθανό να µεταπήδησαν στον ά- νθρωπο από τους γορίλες.ο λιγότερο σηµαντικός τύπος HIV-2, ο οποίος χωρίζεται σε οκτώ οµάδες, δεν αποκλείεται να µεταπήδησε στον άνθρωπο από διαφορετικά πρωτεύοντα θηλαστικά. Σύµφωνα µε ορισµένες προηγούµενες µελέτες, ό- πως για παράδειγµα αυτή, το Καµερούν δεν αποκλείεται να είναι η χώρα από την οποία ξεκίνησε η παγκόσµια επιδηµία HIV/AIDS.

13 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α εν θα εξυπηρετούν ασφαλισµένους του ΟΠΑ οι συµβεβληµένοι ιδιώτες γιατροί Αναστέλλουν τις συµβάσεις τους µε τον ΟΠΑ όλοι οι ι- διώτες γιατροί, έπειτα από σχετική απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ), «εξαιτίας της υπέρµετρα µεγάλης καθυστέρησης αποπληρωµής των οφειλοµένων προς τους συµβεβληµένους γιατρούς (συνολικά )». Έτσι, οι ασφαλισµένοι του ηµοσίου θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις επισκέψεις που θα πραγµατοποιούν στους γιατρούς. Ο ΙΣΑ καλεί τα µέλη του να µην παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε εκτέλεση της σύµβασης τους µε τον ΟΠΑ, να προβούν στην υπογραφή δήλωσης επίσχεσης ιατρικών συµβάσεων µε τον ΟΠΑ από 1/12/2011, να προβούν στην ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την επίσχεση έξω από τα ιατρεία τους, ώστε να ενηµερώνουν σαφώς και εγκαίρως τους ασφαλισµένους του ΟΠΑ και να εξυπηρετούν τους α- σφαλισµένους του ηµοσίου, κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους και εισπράττοντας από αυτούς τη νόµιµη αµοιβή. «Η σχετική απόφαση επίσχεσης των ιατρικών συµβάσεων µε τον ΟΠΑ είναι δεσµευτική για όλους τους ιατρούς και η µη εφαρµογής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα» αναφέρει ανακοίνωση του ΙΣΑ. ΟΟΣΑ: Στο 6,1% η ύφεση στην Ελλάδα Ύφεση 6,1% φέτος στην Ελλάδα έναντι προβλέψεων για ύφεση 5,5%-, περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας κατά 3% το 2012 και αναιµική ανάπτυξη, µόλις 0,5%, το 2013 προβλέπει ο ΟΟΣΑ. Ο γενικός γραµµατέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία. Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ, "το ρίσκο ως προς τις προοπτικές είναι σηµαντικό", ενώ "οποιαδήποτε αποδυνά- µωση της αποφασιστικότητας των Αρχών να εφαρµόσουν πλήρως το πρόγραµµα προσαρµογής (της ΕΕ και του ΝΤ) θα αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο χρεοκοπίας". Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, εξαιρουµένων των οφελών της προτεινόµενης ανταλλαγής οµολόγων, το έλλειµµα του προ πολογισµού θα υποχωρήσει από το 9% του ΑΕΠ φέτος στο 7% το 2012 και στο 5,3% το Επίσης, προβλέπει ότι η ανεργία θα αγγίξει το επίπεδο ρ- εκόρ του 18,7% το Επαφές Παπακωνσταντίνου στο Τελ Αβίβ Νερό και ενέργεια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση ιδιωτικών ε- πενδύσεων στους τοµείς της της διαχείρισης υδατικών πόρων και της Ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνοµιλιών που είχε στο Τελ Αβίβ ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, µε το Ισραηλινό υπουργό Ενέργειας, Ούζι Λαντάου και Περιβάλλοντος, Γκιλάντ Ερντάν. "Και οι δύο πλευρές στεκόµαστε θετικά ως προς την περαιτέρω προώθηση αυτών των συνεργασιών και είµαστε πολύ κοντά στο να συµφωνήσουµε και να ανακοινώσουµε κοινές πρωτοβουλίες και συνεργασίες, στο πλαίσιο ειδικών µνηµονίων συνεννόησης", δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος. ιευκρίνισε πως, µεταξύ άλλων, αφορούν σε τεχνολογίες αφαλάτωσης και επαναχρησιµοποίησης υδάτων, καθώς και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων,στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Καλείται ο πρώτος ύποπτος για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ Με την ιδιότητα του υπόπτου κλήθηκε από τη ικαιοσύνη, προκειµένου να παράσχει εξηγήσεις, ο επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Α. Γεωργίου. Ο Α.Γεωργίου κλήθηκε να καταθέσει ανωµοτεί στις 12 εκεµβρίου, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας σχετικά µε τις καταγγελίες περί σκόπιµης διόγκωσης του ελλείµµατος του 2009 στο 15,4% προς τη Eurostat, µε σκοπό τη λήψη υπερβολικών δηµοσιονοµικών µέτρων από το οικονοµικό επιτελείο. Στις καταγγελίες είχε προχωρήσει µέσω της «Ε», η Ζωή Γεωργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µέλος της επιτροπής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μεταξύ άλλων είχε υποστηρίξει ότι το έλλειµµα διογκώθηκε τεχνηέντως στο 15,4%, ώστε να είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιρλανδίας και µέσω Eurostat το ΝΤ να επιβάλει σκληρότερους µνηµονιακούς όρους στην Ελλάδα. Το χρέος, σύµφωνα µε τις καταγγελίες της Ζωής Γεωργαντά, διογκώθηκε σε αυτό το επίπεδο από την ανορθόδοξη εισαγωγή των 151 ΕΚΟ στο πακέτο της «γενικής κυβέρνησης». «Μπλόκο» υπ. Παιδείας σε δαπάνες ιδρυµάτων Προειδοποίηση προς τους πρυτάνεις των ΑΕΙ και τους προέδρους των ΤΕΙ, απηύθυνε ο ειδικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας, Β. Παπάζογλου, αναφορικά µε τις δαπάνες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του, δεν θα υπογράφονται αποφάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, κατόπιν δηλαδή της ανάληψης των σχετικών υποχρεώσεων χωρίς να έχει προωθηθεί η νόµιµη διαδικασία. Ακόµη, συµπληρώνει, θα πρέπει να αναζητούνται οι πειθαρχικές ευθύνες και να καταλογίζονται οι σχετικές δαπάνες σε βάρος όσων αναλαµβάνουν µη σύννοµες οικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τους προ πολογισµούς των ιδρυµάτων τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : Αθήνα 28/11/2011 Aρ. Πρωτ.: ηµοσίευση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η µε αρ. πρωτ. οικ /11 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση του έργου: ύο Αγωγοί Λευκών Προ όντων από ΕΛΠΕ/ΒΕ Ελευσίνας σε ΕΛΠΕ/ΒΕ Ασπροπύργου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στο Τµήµα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου µπορεί να προσέλθει προκειµένου να ενηµερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΜΠΡΙΤΣΚΙΝΑ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΝΤΕΡΟΥΝΕΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΤΙΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΕΡΟΥΝΕΤΣ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ. 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΝΑ Πωλούνται δύο αγροτεµάχια επί ασφάλτου α) 1000 τµ ευρώ, β) 400 τ.µ ευρώ. Τηλ (6.9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο- µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) Απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Τιµές προσιτές τηλ (8.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) 23.9 Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Πληροφορίες στο (31.8) Μαθηµατικά ηµοτικού. Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία για Α, Β, Γ Γυµνασίου και Α, Β Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( ) καθηµερινά. Τιµές προσιτές. (30.8) Πτυχιούχος Φιλόλογος του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού και Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. Τηλ (29.8) ΑΡΧΕΣ Οικονοµικής Θεωρίας και Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων παραδίδονται από έµπειρο καθηγητή, συνεργάτη γνωστού φροντιστηρίου.τηλ κ. Γιάννης (26.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 1896 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá:Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10)

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Νέο ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές Ξεπέρασε τα 1600 µεγαβάτ, τον Οκτώβριο, η ισχύς των αιολικών πάρκων που βρίσκονται σε λειτουργία, σηµειώνοντας αύξηση 18,5 % σε σχέση µε το τέλος του Συγκεκριµένα, οι ανεµογεννήτριες έφθασαν στα 1621,27 µεγαβάτ (1340,25 στην ηπειρωτική Ελλάδα και 281,02 στα µη διασυνδεδεµένα νησιά) ενώ άλλα 155,1 µεγαβάτ βρίσκονται υπό κατασκευή και αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία ως το τέλος του έτους ή το Τα στοιχεία προκύπτουν από την Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), η οποία έχει "χαρτογραφήσει" την αγορά και σε επιχειρηµατικό επίπεδο. Σύµφωνα µε αυτήν την ανάλυση: -Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι µε τα περισσότερα αιολικά µεγαβάτ στη χώρα µας είναι η γαλλική EDF (298,2 MW), η Ισπανική Iberdrola Rokas (246,9 MW), η ΤΕΡΝΑ (211,5 MW), η Ιταλική ENEL (171,4 MW) και η Ελλάκτωρ (127,05 MW). -Οι κατασκευαστές των ανεµογεννητριών που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα είναι κατά σειρά η δανική Vestas, (µερίδιο αγοράς 51 %), η γερµανική Enercon (27,7 %), η ι- σπανική Gamesa (25,2 %)και η δανική Nordex (4,7 %). Σε επίπεδο περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραµένει στην κορυφή των εγκαταστάσεων µες 537 µεγαβάτ και α- κολουθούν οι Πελοπόννησος (267) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (241 MW). Στο µεταξύ, 35 αιτήσεις για κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων έχουν κατατεθεί και εκκρεµούν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία της Αρχής µε το ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ) αναφορικά µε το σχεδιασµό της διασύνδεσης των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο. Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν τη θαλάσσια περιοχή νότια της Αλεξανδρούπολης, στο Θρακικό πέλαγος και ακολουθούν η Κέρκυρα, (Μαθράκι, Οθωνοί), η Λήµνος (στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά του νησιού), τα ωδεκάνησα (Κως και βόρεια της Κάσου) η Εύβοια (Κάρυστος και Κύµη), η Αττική (κόλπος Πεταλιών - Νέα Μάκρη), η Αιτωλοακαρνανία (όρµος Καλυδώνος). Η συνολική ισχύς των αιτήσεων ξεπερνά τα Μεγαλύτερο "ψαλίδισµα" στις φοροαπαλλαγές ε- τοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο. Οι νέες ρυθµίσεις θα περιλαµβάνονται στο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα προωθήσει η σηµερινή κυβέρνηση, αφού ό- πως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευ. Βενιζέλος: "Το νέο φορολογικό σύστηµα θα υπάρξει κατά τη διάρκεια του βίου της κυβέρνησης αυτής, γιατί ευτυχώς υπάρχει ευρεία σύµπτωση απόψεων επί της αρχής µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν ". Ετσι, στην "προκρούστεια κλίνη" µπαίνουν 876 φοροαπαλλαγές, από τις οποίες το ηµόσιο χάνει πάνω από 6,19 δισ. ευρώ ετησίως, όπως αποκαλύπτεται στον τόµο των 545 σελίδων που συνοδεύει τον προ πολογισµό του Παρά τις µεγάλες περικοπές που έγιναν πρόσφατα στις βασικές φοροαπαλλαγές των φυσικών προσώπων (µείωση αφορολογήτου ορίου στις ευρώ, εκπτώσεις φόρου για ιατρικά έξοδα, στεγαστικά δάνεια, δίδακτρα, ενοίκια) και ισχύουν αναδροµικά για τα εισοδή- µατα του 2011, η τρόικα θεωρεί ότι ακόµη υπάρχουν πάρα πολλές που προκαλούν σηµαντικές απώλειες εσόδων και απαιτεί νέες περικοπές. Όπως επικαλέιται ρεπορτάζ στο Έθνος, το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο προβλέπει: Κατάργηση των εκπτώσεων φόρου για ιατρικά έξοδα, νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ. για τους φορολογούµενους µε µεγάλα εισοδήµατα. Κατάργηση εκπτώσεων δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων. Κατάργηση µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου. Περικοπή φοροαπαλλαγών για µεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονοµιές και δωρεές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Περικοπή των φορολογικών απαλλαγών κατά την αγορά ΙΧ αυτοκινήτου από τρίτεκνους, πολύτεκνους και α- νάπηρους. Ευνο κές φορολογικές ρυθµίσεις για αγρότες, επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. Ξεπέρασε τα 1600 µεγαβάτ η ισχύς των αιολικών πάρκων µεγαβάτ. Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί από το 2007 ως το 2010 και είχαν «παγώσει» από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που είχε προκρίνει τη λύση να επιλέξει το ηµόσιο τις περιοχές που κρίνονται κατάλληλες για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων και να τις δηµοπρατήσει. Οι αιτήσεις αυτές τώρα επανεξετάζονται, και η ΡΑΕ καλεί το ΕΣΜΗΕ να τις λάβει υπόψιν κατά το σχεδιασµό των διασυνδέσεων των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο. Άνω των 7 δισ. ευρώ η αξία των οµολόγων στα χέρια των Ταµείων Ο µόλογα ελληνικού ηµοσίου ονοµαστικής αξίας ,27 ευρώ και τρέχουσας αξίας στα ,98 ευρώ κατείχαν στα χαρτοφυλάκιά τους, στο τέλος Σεπτεµβρίου οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κουτρουµάνη, προς απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλει ο βουλευτής της Νέας ηµοκρατίας, Νίκος Νικολόπουλος. ο βουλευτής ζητούσε ενηµέρωση αναφορικά µε πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι τα ασφαλιστικά ταµεία υποχρεώθηκαν, από τον Μάρτιο του 2010 και µετά, να αγοράσουν επιπρόσθετα κρατικά οµόλογα, ή έντοκα γραµµάτεια, ή οµολογίες τραπεζών και αµοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. Με βάση το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι στις , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους οµόλογα ελληνικού δηµοσίου ονοµαστικής αξίας ,68 ευρώ και τρέχουσας αξίας ,21 ευρώ. Με βάση το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι στις , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους οµόλογα ελληνικού δηµοσίου ονοµαστικής αξίας ,68 ευρώ και τρέχουσας αξίας ,21 ευρώ. Στα τέλη Σεπτέµβριου, κατείχαν έντοκα γραµµάτια ύψους ,49 ευρώ, µερίδια οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων ύψους ,04 ευρώ και τραπεζικά οµόλογα ύψους ,00 ευρώ σε ονοµαστικές αξίες. Οι αντίστοιχες αξίες στις ήταν ,53 ευρώ για τα έντοκα γραµµάτια, ,69 ευρώ για τα µερίδια οµολογιακών αµοιβαίων κεφαλαίων και ,00 ευρώ για τα τραπεζικά οµόλογα. Όπως αναφέρει στο σχετικό έγγραφο ο Γιώργος Κουτρουµάνης, εντός του προσεχούς διαστήµατος αναµένεται να προσδιοριστούν οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας περιορισµού του ελληνικού χρέους και του τρόπου υλοποίησης του «κουρέµατος» στα ασφαλιστικά τα- µεία. «ΚΟΥΡΕΜΑ» αποδοχών, αλλά και ενοποίηση των επικουρικών ταµείων προωθεί τώρα η κυβέρνηση. Θα πρόκειται για την 5η, εντός 18µήνου, περικοπή των συντάξεων σε περισσότερα από άτο- µα, αποτέλεσµα της κατάρρευσης των εσόδων, της υψηλής ανεργίας, της µείωσης των αποδοχών και της «απειθαρχίας» των επιχειρήσεων εν µέσω διάλυσης της δηµόσιας διοίκησης. Το δέλεαρ για την ένταξη όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑΜ του ιδιωτικού τοµέα θα είναι το µικρότερο «κούρεµα» των συντάξεων. Οσα Ταµεία δεν ενταχθούν, θα υποστούν µεγαλύτερες περικοπές (έως 30%). Στη συνέχεια θα επιβληθούν νέες περικοπές και στο ε- φάπαξ. Οι ασφαλισµένοι φοβούνται ότι στόχος είναι τα αποθεµατικά των επικουρικών του ηµοσίου, ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ το ΙΚΑ χρωστάει στο ΕΤΕΑΜ -Ταµείο υποδοχής των άλλων επικουρικών- άνω των 3 δισ. ευρώ. Τα δώρα Χριστουγέννων σε συνταξιούχους και α- νέργους (ΟΑΕ ) εξαρτώνται από την 6η δόση και την πληρωµή στο ακέραιο -πριν από το PSI- οµολόγων 950 εκατ. ευρώ που διαθέτουν τα Ταµεία και λήγουν µέσα στον εκέµβριο, αλλά και την προκαταβολή της κρατικής ενίσχυσης για το 2012.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-09-14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 187457 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2191 ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συστράτευση ΒΕΠ, Π.Ε. υτικής Αττικής και ΕΛΑΝΕΤ για την ενίσχυση ΜµΕ - Ενηµερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013)

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2013 Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Η κοινή Γενική συνέλευση των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα