AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Óåë. 4 Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Óåë. 5 Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Σåë 2-9 Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ Óåë. 2-6 Óåë. 16 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Óåë. 7 «ΚΟΥΡΕΜΑ» αποδοχών, αλλά και ενοποίηση των επικουρικών ταµείων προωθεί τώρα η κυβέρνηση «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Σåë. 9 Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΒΥΖΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 3-5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Αραιές νεφώσεις στα βόρεια αυξηµένες. Άνεµοι: Βορειοανατολικοί 5-7 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 8 έως 15 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Τρίτη Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φιλούµενος, Φιλό- µενος, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φίλος, Φίλη, Φιλοµίνα, Φιλοµίλα, Φιλοµίλη ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ ΗΑποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, θα είναι εκείνη που θα έχει τον τελευταίο λόγο για το ύψος του κόστους σύνδεσης µε την αποχέτευση στο ήµο Ελευσίνας, αφού εκκρεµεί η εξέταση της προσφυγής που κατέθεσαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι της παράταξης «Ενότητα ηµιουργίας» κ. Γιώργος Κοντούλης και Αγγελική Λεβέντη, κατά της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που καθορίζει το κόστος στα 450 ευρώ, µε δυνατότητα έκπτωσης 20% µε εφ άπαξ καταβολή και δυο διµηνιαίων δόσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής. Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο κ. Λινάρδο έχουν ήδη αποσταλεί τα έγγραφα, για την εξέταση της νοµιµότ ητας της απόφασης, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας. Η προσφυγή Η προσφυγή κατατέθηκε στις αρχές Νοεµβρίου, ενώ κατά τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ελήφθη η απόφαση οι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι είχαν καταψηφίσει κάνοντας λόγο για έλλειψη νοµιµότητας της απόφασης, ειδικότερα στον υπολογισµό του κόστους. Στην προσφυγή που κατατέθηκε, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ως επιχειρήµατα προβάλλονται: 1) Η έλλειψη εισήγησης µε θεωρηµένη µελέτη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Ενδεικτικό της κατάστασης που διαµορφώνεται πλέον στο οργανωµένο λιανεµπόριο τροφίµων είναι και το γεγονός ότι το δίµηνο Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 7 στα 10 προ όντα µείωσαν την τιµή τους ή τη διατήρησαν σταθερή. Συγκεκριµένα όπως αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας της εξέλιξης των τιµών των προ όντων του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων (σουπερµάρκετ) στην Ελλάδα από ένα "καλάθι" 832 προ όντων τα 582 ήτοι ποσοστό 70% µείωσαν ή διατήρησαν σταθερή την τιµή τους εν αντιθέσει µε τα υπόλοιπα 250 τα οποία αύξησαν την τιµή. Παρατηρήθηκε δε σηµαντική ποσοστιαία µείωση και σε συγκεκριµένες κατηγορίες προ όντων που περιλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µε υψηλή βαρύτητα στους δείκτες τιµών, όπως είναι το ελαιόλαδο, τα προ όντα τουαλέτας (π.χ. πάνες, σαµπουάν), αλλά και τα απορρυπαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο µέσος διµηνιαίος δείκτης τιµών υποχώρησε το δίµηνο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2011 κατά 1,53% σε σχέση µε το δίµηνο Ιούλιος- Αύγουστος Παράλληλα η παρακολούθηση των δεικτών τιµών για τους πρώτους δέκα µήνες του έτους δείχνει τις πτωτικές τάσεις στις τιµές το 2011 και ιδιαίτερα το δίµηνο Σεπτεµ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

3 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Προτεραιότητα στην ατζέντα της Σταυρούλας ήµου τα οδικά έργα της υτικής Αττικής Κατέθεσε στον Υφυπουργό Υποδοµών, Γ. Μαγκριώτη τις προτάσεις και τις µελέτες για την αναβάθµιση του Θριασίου Πεδίου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Με µια µεγάλη ατζέντα σε ό,τι αφορά τα σηµαντικά οδικά έργα της υτικής Αττικής επισκέφτηκε την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ήµου τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας τόσο µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Θεόδωρο Πάγκαλο όσο και µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιάννη Σγουρό. Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Γεν. Γραµµατέας ηµοσίων έργων κος Ι. Οικονοµίδης, ο Γεν. Γραµ- µατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων κος Σ. Λαµπρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΟΜΕ Ι και της ΠΕ Α, ενώ παρενέβη τηλεφωνικά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θ. Πάγκαλος. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Η κα ήµου µετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και παρεµβάσεις που αφορούν στη υτική Αττική επί του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας, κατέθεσε στον Υφυπουργό προτάσεις και µελέτες (συµβατές µε το υπό διαµόρφωση νέο Ρυθµιστικό) τις οποίες έχει συζητήσει µε τους ηµάρχους της περιοχής υτικής Αττικής και µε τις οποίες διεκδικούν: Α) Την ένταξη της διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας ως συνοδευτικού έργου του Αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα Υλίκη. Β) Την κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου που θα συνδέει την τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), στο ύψος της Χαλυβουργικής µε την Αττική Οδό στον κόµβο του Αγ. Λουκά. συνέχεια σελ. 4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα Παππά Ιωάννα - Νικολάου Νέζη 44 τηλ.: Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα - Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη τηλ.: Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη - Εργ. Κατοικίες τηλ.: Άνω Λιόσια Κων/να Γεωργαρά - Αχαρνών 44 & Παπ/νδρεου -τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας Την πλήρη αντίθεσή του στην άδικη- όπως α- ναφέρει και δυσβάσταχτη Φορολογική επιδροµή του Υπουργείου οικονοµικών στα Ελληνικά νοικοκυριά µέσω της επιβολής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων στους λογαριασµούς των ΕΚΟ, εκφράζει µε οµόφωνο ψήφισµά του το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ολόκληρο το ψήφισµα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, έχει ως εξής: «Οι παρούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, οι δυσκολίες διαβίωσης που αντιµετωπίζει στην καθηµερινότητά του η πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά και οι στοιχειώδεις κανόνες ηθικής και σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβάλλουν ανθρωποκεντρικές πολιτικές και κοινωνική ευαισθησία και όχι «χαράτσια», εκβιασµούς και ληστρικές επιδροµές. Το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας εκφράζει οµόφωνα την αµέριστη συµπαράστασή του στους ηµότες, καθώς και την πρόθεση του να υποστηρίξει µε κάθε δυνατό και νόµιµο τρόπο τα δίκαια αιτήµατά τους απέναντι στον κρατικό παραλογισµό και τις εκβιαστικές πολιτικές αποµύζησης του οικογενειακού εισοδήµατος των πολιτών. Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Συναισθανόµενοι το χρέος µας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική µας ευθύνη, καταδικάζουµε απερίφραστα την άκριτη και εκβιαστική επιβολή του ΕΕΤΗ Ε στα Ελληνικά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα καλούµε, κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε δηµότη σε επαγρύπνηση και σε συνεννόηση για οργανωµένη µαζική και θεσµοθετηµένη αντίδραση, πάντα µέσα σε έννοµα και έλλογα πλαίσια, προκειµένου οι πολιτικές αυτές του ωµού εκβιασµού να καταπέσουν. Η κρίση οφείλει να αντιµετωπίζεται µε νοικοκύρεµα και εξορθολογισµό δαπανών αλλά πάντα µε κοινωνικά κριτήρια. Η πτώχευση της Ελληνικής Οικογένειας δεν αποτελεί λύση και τα «χαράτσια» δεν αποτελούν διέξοδο». Γιώργος ρίκος: «Η ανάπτυξη δεν έρχεται µέσω µέτρων που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο» Επίσης µε δήλωσή του ο ήµαρχος κ. Γιώργος ρίκος επισηµαίνει: «Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 5

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων µηνών, των εργαζόµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ζητούν µε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, οι Βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκος Τσούκαλης. Αναλυτικά η ερώτηση των τριών βουλευτών έχει ως ε- ξής: «Τα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε χιλιάδες πολίτες, που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνικά τµήµατα. Πρόκειται για προγράµµατα, που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, αναφορικά µε τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της προστασίας ανθρώπων, που βρίσκονται πλέον, κατά πολλούς τρόπους, στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε ά- τοµα της τρίτης ηλικίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται και σε άτοµα µε κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλή- µατα. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων της τρίτης ηλικίας και των ατόµων µε κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήµατα, η αυτόνοµη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους, αλλά και η προώθηση της απασχόλησης ι- κανού και εξειδικευµένου προσωπικού. Παρότι τέτοιου είδους προγράµµατα αποτελούν υποχρέωση της πολιτείας, ωστόσο, µέχρι σήµερα, δεν έχει υπάρξει καµία δέσµευση σχετικά µε το µέλλον αυτών των προνοιακών δοµών και το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων σε αυτές, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», του οποίου οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες. Ενδεικτικά, και σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου, απλήρωτοι παραµένουν επί 7 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. Επίσης, απλήρωτοι παραµένουν από 5 έως 13 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του νοµού Τρικάλων. Οι εργαζόµενοι στο εν λόγω πρόγραµµα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και προσφέρουν πολύτιµο έργο ως κοινωνικοί επιστήµονες, κοινωνικοί λειτουργοί ή νοσηλευτές, διεκδικούν άµεσα την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και τη δηµιουργία µόνιµων δοµών στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. εδοµένων των καθυστερήσεων, που έχουν σηµειωθεί στην καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζο- µένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε ποιες ε- νέργειες προτίθενται να προβούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί άµεσα η καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του συγκεκριµένου προγράµµατος, οι ο- ποίοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες; 2. Έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ), οι αναγκαίοι πόροι για το έτος 2011 και ποιοι είναι αυτοί οι πόροι;» συνέχεια απο σελ. 3 Γ) Τη σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. )Τη διαπλάτυνση της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαρα- µαγκά έως τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευ σίνας, καθώς και τη δηµιουργία 8 κόµβων, ώστε να ανακουφιστεί ο αστικός ιστός της περιοχής. Ο Υφυπουργός κος Μαγκριώτης δεσµεύτηκε να ο- λοκληρωθεί σύντοµα η µελέτη σύνδεσης της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Σχιστό ό- πως επίσης και η µελέτη διαπλάτυνσης της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαραµαγκά µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευσίνας στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται και η µελέτη των 8 κόµβων που θα ανακουφίσουν όλη την περιοχή της Ελευσίνας. Παράλληλα, ο κ. Υφυπουργός ζήτησε τη µελέτη διαπλάτυνσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας που έχει η ΠΕ Α, προκειµένου το έργο της διαπλάτυνσης να συµπεριληφθεί στις διαβουλεύσεις µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπα κής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του, ως συµπληρωµατικού δρόµου του Αυτοκινητοδρό- µου Ελευσίνα Υλίκη. Για αυτό το θέµα, το οποίο α- ποτελεί άµεση προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής, θα γίνει νέα συνάντηση στα µέσα εκεµβρίου οπότε και θα εξεταστούν οι νεώτερες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και η κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου, που θα συνδέει τη ΝΕΟΑΚ στο ύψος της Χαλυβουργικής µε τον κόµβο Αγ. Λουκά της Αττικής Οδού από όπου και θα ξεκινά ο Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα Υλίκη. Τέλος, σε ερώτηση της κας ήµου για την εργολαβία που είχε σε εξέλιξη το ΥΠΟΜΕ Ι και αφορούσε τοπικές και αποσπασµατικές διαπλατύνσεις της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας οι ο- ποίες αντί να επιλύσουν δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα, έγινε γνωστό ότι η εν λόγω εργολαβία έχει σταµατήσει διότι δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις από εθνικούς πόρους. Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου η κα ήµου είχε συνάντηση στο γραφείο της µε τους ηµάρχους Ασπροπύργου, κο Ν. Μελετίου, Μάνδρας Ειδυλλίας, κο. Γ. ρίκο και τον Αντιδήµαρχο Ελευσίνας κο Π. Λινάρδο, τους οποίους και ενηµέρωσε αναλυτικά για τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, αλλά και για τις επόµενες ε- νέργειες.

5 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Μια διαφορετική βραδιά από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας Πέ φ τ ο ν τ α ς η θ ε ρ - µ ο κ ρ α σ ί α τ ο ι δ α - ν ι κ ό ρ ό φ η µ α είναι το τσάι!. Αυτό επέλεξαν και οι γυναίκες της Μ α γ ο ύ λ α ς τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή τ ο α π ό γ ε υ µ α σ τ ι ς 2 0 Νοέµβρη και µαζεύτηκαν σ τ ο Α ί θ ρ ι ο. Β ε β α ί ω ς η προσέλευση ήταν αξιοθα ύ µ α σ τ η, α π ο δ ε ι κ ν ύ ο ν - τας ότι ο σύλλογος είναι µ ι α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο ς και ευκαιρία για αλλαγή. Προηγουµένως η πρόεδρος του συλλόγου στην σύντοµη ο- µιλία της αφού καλωσόρισε τους προσκεκληµένους και τα µέλη του συλλόγου, αναφέρθηκε στην απώλεια του εκλιπόντος ηµάρχου Γεωργίου Αµπατζόγλου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ευχήθηκε στον νέο ήµαρχο κ. Γεώργιο Τσουκαλά, που διαδέχτηκε τον εκλιπόντα, επιτυχία στο έργο του. Την πρόσκληση του συλλόγου απεδέχθησαν τιµώντας τον, µε την παρουσία τους Ο Πρόεδρος του αθλητικού οργανισµού Καλαφάτης Ιωάννης, ο ηµοτικός σύµβουλος Ανδρώνης Χαράλαµπος, η τοπική σύµβουλος Μαγούλας Έφη Σκουρή, η γραµµατέας νοµικού προσώπου Βαρβάρα Ρεντούµη,η αντιπρόεδρος δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής Κωνσταντίνα Μαρούγκα, η χοροδιδάσκαλος Κωνσταντίνα Τριλίκη, που προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της όχι µόνο στο σύλλογο γυναικών Μαγούλας, άλλα και σε πολλούς άλλους συλλόγους, ΚΑΠΗ κ.α. Όσο οι κύριες απολάµβαναν το τσάι τους εµπλουτισµένο µε εδέσµατα, ο βιντεοπροβολέας απεικόνιζε αξέχαστες στιγµές των δραστηριοτήτων του συλλόγου κάνοντας τις κύριες να ξεσπούν σε γέλια και ε- πιφωνήµατα ενθουσιασµένες πειράζοντας η µια την άλλη. Η βραδιά τελείωσε ευχάριστα και ορισµένες µετά από κλήρωση έφυγαν µε α- ναµνηστικά δώρα. Ο σύλλογος, σηµειώνεται ότι εκτός από τις διάφορες κοινωνικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έχει στις προτεραιότητές του και την προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύοντάς το καθηµερινά. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτρέπει τα µέλη του να µαζεύουν ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους χωρίς να προσδοκεί κάποιο εισόδηµα από αυτό,πρόσφατα ανακύκλωσε πλαστικά καπάκια και τώρα µαζεύει αλουµινένια κουτάκια από αναψυκτικά για τον ίδιο λόγο. - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Παρέµβαση προς την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής προκειµένου να µειώσει τις χρεώσεις για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο άσκησε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε έγγραφο προς τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Χ. Μπαλάσκα. Όπως επισηµαίνεται, η ΡΑΕ έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα για το κόστος των συνδέσεων υποψήφιων καταναλωτών, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 µέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρει η ΡΑΕ, οι καταναλωτές καλούνται να επωµιστούν το συνολικό κόστος της επέκτασης του δικτύου, το οποίο όµως αποτελεί βασική δραστηριότητα της ΕΠΑ. Επιπλέον, η άδεια διανοµής της ΕΠΑ προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαµβάνουν "ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήµατος ιανοµής" (δηλαδή όχι το σύνολο). Η ΡΑΕ επισηµαίνει τέλος ότι "µε την προτεινόµενη από την ΕΠΑ Αττικής µεθοδολογία, τυχόν επιχειρηµατικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε µια νέα περιοχή µετακυλίεται εξ ο- λοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας ιανοµής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη µέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ" και καλεί την εταιρία να εφαρµόσει νέα µέθοδο υπολογισµού των τελών σύνδεσης. Παρέµβαση της ΕΝΠΕ κατά του Ειδικού Τέλους ακινήτων Παρέµβαση στο θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ΕΗ, προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ε. Βενιζέλο, έκανε µε απόφαση του το.σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Στη σηµερινή συνεδρίαση το.σ. της ΕΝ.Π.Ε. κατέληξε κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των κ. Α. Γιακαλή και Ν. Καραθανασόπουλου, στην θέση ότι: «Η δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Στο περιβάλλον που διαµορφώνεται, περισσότερο ε- υάλωτες είναι αδύναµες και ευπαθείς κατηγορίες συµπολιτών, που εξ αντικειµένου αδυνατούν ν ανταποκριθούν στις έκτακτες εισφορές και στα ειδικά τέλη που επεβλήθησαν απ την κυβέρνηση. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών, δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην ποινικοποίηση της µη πληρωµής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας, σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θεωρούµε ότι είναι απολύτως αναγκαία µια διορθωτική παρέµβαση, ώστε όσοι εξ ορισµού αδυνατούν να καταβάλουν το ειδικό τέλος, να εξαιρεθούν ρητά από τη σχετική υποχρέωση. Επίσης, µε το ίδιο σκεπτικό θεωρούµε αναγκαίο να ε- ξαιρεθούν και οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, εµβαδού έως 80 τ.µ. Εκτιµούµε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών και η κυβέρνηση στο σύνολό της, θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους την παρέµβαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.» Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Α. Γιακαλής αιτιολογώντας την άρνησή του υποστήριξε ότι το περιφερειακό συµβούλιο Βορείου Αιγαίου έχει εκδώσει σχετικό οµόφωνο ψήφισµα από το οποίο δεν µπορεί να α- ποστεί. Το σχετικό ψήφισµα υποστήριξε και ο κ. Καραθανασόπουλος. συνέχεια από σελ. 3 Η δήθεν πρόφαση της κάλυψης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, στη χώρα που µε πάγια ευθύνη της νοµοθετικής και της εκτελεστικής της εξουσίας, ανθεί η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία, αποτελεί αν µη τι άλλο προσβολή της νοηµοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν µπορεί να προέλθει µέσα από µέτρα που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο. Η νέα κυβέρνηση ας πάρει τα µέτρα της πράτοντας µε γνώµονα το δίκαιο και την στήριξη των αδυνάµων Ελληνίδων και Ελλήνων». Περικλής Ι. Μαραγκός

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Συνέχεια απο σελ. 2 Πιθανή η πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 αρµοδίου ιπλωµατούχου Μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου. 2) Επιλεκτική χρησιµοποίηση του άρθρου 14 του Ν. 1068/80 και παράλειψη της παράγραφο 3, σύµφωνα µε την οποία : «Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακινήτου δύναται κατ απόφασιν του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου να υπολογίζεται γενικώς δι άπαντα τα ακίνητα βάσει του ηµίσεος του µέσου πλάτους της οδού και της κατά το τρέχον µέτρον µέσης τιµής δαπάνης διακλαδώσεως». Και σύµφωνα µε αυτό ο µέσος όρος των έξι µέτρων ανά σύνδεση, που εισηγείσθε, είναι αυθαίρετος και παράνοµος. Ενώ δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν ιδιαίτερες συνδέσεις, όπως π.χ. τις συνδέσεις κτιρίων κτισµένων σε οικόπεδα που έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστους χώρους. 3) Καταστρατήγηση του Προεδρικού ιάταγ- µατος της 17/1/1986 (ΦΕΚ Α, αρ. 3), όπου στο άρθρο 4, στην παράγραφο 1 αναφέρει: «Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων µπορεί να εξυπηρετεί µόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται µέσα σ αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ένα σύνολο». ηλαδή ότι ο ήµος πρέπει να πληρωθεί ανά µετρητή και όχι ανά σύνδεση. 4) Τέλος οι δύο ηµοτικοί Σύµβουλοι στην προσφυγή τους κάνουν λόγο επιχείρηση παραπλάνησης, στην εισήγηση, των δηµοτών µε αναφορές σε άλλους ήµους και σε θέµατα που δεν τους αφορούν. Ζήτηµα µε τις συνδέσεις στη Μαγούλα µε αφορµή την προσφυγή Μάλιστα, µε αφορµή την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, από τον αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Λινάρδο, ότι ελήφθη το «πράσινο φως» για τη διαδικασία των συνδέσεων στην περιοχή της Μαγούλας, τέθηκε θέµα από τους δύο ηµοτικούς Συµβούλους της «Ενότητας ηµιουργίας» για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι συνδέσεις µε οικίες, εφόσον αναµένεται η εκδίκαση της προσφυγής, που αφορά το κόστος σύνδεσης. «Ο ήµος έχει ελεγκτές και υπεράνω του ήµου, είναι ο γενικός γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αγγελική Λεβέντη, ζητώντας την αναµονή των συνδέσεων µέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή. Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος κ. Λινάρδος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του 2008 που καθορίζει το κόστος στα 500 ευρώ και στην περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή οι συνδέσεις στη Μαγούλα, µπορούν να προχωρήσουν µε τη συγκεκριµένη απόφαση. Π. Λινάρδος: «Με την προσφυγή επιδιώκεται η νοµιµότητα, εµείς ως ηµοτική Αρχή επιδιώκουµε και τη νοµιµότητα και το δίκαιο µέσω της απόφασης» Σχετικά µε την προσφυγή που κατάθεσαν στην αποκεντρωµένη περιφέρεια, κατά της απόφασης του Σ Ελευσίνας,που αφορά την αναπροσαρµογή των τελών σύνδεσης των εξωτερικών διακλαδώσεων, µε το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων, οι δηµοτικοί σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας, κ.κ. Κοντούλης και Λεβέντη, σε δήλωσή του στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος, ανάφερε τα εξής :«Έχουν αποσταλεί από την τεχνική υπηρεσία, όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τον σχετικό φάκελο της εισήγησης και έχουν σχέση µε τις δαπάνες κατασκευής των συνδέσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα ελεγχθεί η νοµιµότητα της απόφασης. εν θέλω να πω κάτι πριν εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή. Όµως ως εισηγητής του θέµατος όσον αφορά την πολιτική του διάσταση,απευθυνόµενος στους συγκεκριµένους δηµοτικούς συµβούλους,τους λέω ότι :µια δηµοτική αρχή που σέβεται τους δηµότες, έχει υποχρέωση να λαµβάνει νόµιµες αλλά κυρίως δίκαιες αποφάσεις! Εσείς µε την προσφυγή σας προσεγγίζετε την νοµιµότητα, εµείς επιδιώκουµε και τα δύο!». Περικλής Ι. Μαραγκός Στην πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 προσανατολίζεται το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ). Ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ,Κ. Μητρόπουλος σε συνάντηση που είχε χθες ευτέρα µε επιχειρηµατίες από τη Νότιο Κορέα αποκάλυψε πως το ελληνικό ηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση της ΕΠΑ και 35 ακινήτων εντός του πρώτου τριµήνου Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους το ηµόσιο θα προχωρήσει στην παραχώρηση 12 λιµανιών και 39 περιφερειακών α- εροδροµίων, αλλά και στη διάθεση της συµµετοχής του σε ΕΥ ΑΠ και ΕΥΑΘ. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ιοίκηση του ΤΑΙΠΕ το Ελληνικό ηµόσιο ενδέχεται να µην επιτύχει τους στόχους για έσοδα 9,3 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις το 2012, εξαιτίας της επιδεινώσεως του οικονοµικού κλίµατος στην Ευρώπη. Υπενθυµίζεται πως η κυβέρνηση και η τρόικα είχαν αρχικώς συµφωνήσει σε έσοδα 5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις µέχρι το τέλος του 2011, στόχος που αναθεωρήθηκε στα 4 δισ. ευρώ, ενώ τελικώς το ηµόσιο αναµένεται να εισπράξει µόνο 1,8 δισ. ευρώ εφέτος από ιδιωτικοποιήσεις. Έµειναν από καύσιµα τα περιπολικά Άδειασαν οι 4 δεξαµενές καυσίµων της αστυνοµίας µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σταγόνα βενζίνης σε περιπολικά και µοτοσυκλέτες. Η αστυνοµία εφοδιάζεται καύσιµα από τα βυτιοφόρα του στρατού κάτι που σήµερα δεν έγινε µε αποτέλεσµα από το µεσηµέρι και µετά να µην υπάρχει δυνατότητα εφοδιασµού. Σύµφωνα µε πηγές, η αστυνοµία είναι καθ όλα εντάξει στις υποχρεώσεις της προς τον στρατό και το πρόβληµα είναι του στρατού µε την εταιρεία πετρελαίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πρόβληµα µε τα καύσιµα θα έχει ληθεί το απόγευµα και ως τότε... πεζές περιπολίες.

7 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΟΤΑ ΝΠ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ, ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ Προς την ΠΟΕ - ΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα 25/11/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 412 Το.Σ του σωµατείου µας στην συνεδρίαση του την ευτέρα 21/11/2011 αποφάσισε να καταγγείλει τον πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ Θέµη Μπαλασόπουλο και τον αναπληρωτή γραµµατέα Γιάννη Τσούνη γιατί συµµετείχαν σε σύσκεψη σε καφετέρια της Ελευσίνας την ευτέρα 14 Νοεµβρίου που αντικείµενο της είχε την δηµιουργία νέου σωµατείου στην Ελευσίνα. Τους καταγγέλλουµε σαν διασπαστές των εργαζοµένων και υπονοµευτές του σωµατείου µας το οποίο είναι µέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ εδώ και πολλά χρόνια, είναι από τα πιο δραστήρια και µαζικά σωµατεία της οµοσπονδίας. Θεωρούµε απαράδεκτη την προσπάθεια τους αυτή να δηµιουργηθεί και άλλο διασπαστικό σωµατείο στον ίδιο χώρο, σε µια εποχή που η επίθεση από την κυβέρνηση του µαύρου µετώπου και την τρό κα εντείνεται, που απαραίτητη προ πόθεση για να τους σταµατήσουµε είναι η ταξική ενότητα των εργαζοµένων, εκείνοι καθοδηγούν την διάσπαση τους για να περνούν µε τις λιγότερες αντιδράσεις τα αντιλα κά µέτρα της κυβέρνησης. Τους διαβεβαιώνουµε ότι η προσπάθεια τους αυτή θα πέσει στο κενό γιατί οι δεσµοί του σωµατείου µας µε τους εργαζόµενους είναι πολύ γεροί. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α ΑΜ ΧΟΝ ΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΤΜΑΤΣΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα, 28 / 11 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, ό- πως ισχύει, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αµπελοοινικού τοµέα». Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής ανακοινώνει ότι θεσπίστηκαν τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 12 Καν (ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τους Καν (ΕΚ) 361/2008 κ 491/2009 του Συµβουλίου, που αφορούν την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του αµπελοοινικού τοµέα. ικαιούχοι αναγνώρισης: Νοµικά πρόσωπα όπως, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις), οι ε- ταιρίες του Εµπορικού Νόµου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)), που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ µε αρ. πρωτ / Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής υτικής Αττικής (Οδός Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη - 2ος όροφος Ελευσίνα, τηλέφωνο ). Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα λάβει µέρος στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-Α Ε Υ την Πέµπτη, 1 εκεµβρίου, και καλεί τους εργαζο- µένους στην τοπική αυτοδιοίκηση να συµµετάσχουν µαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως στις 11:00. Η προσυγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί στις στην πλατεία Καρα σκάκη. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Πραγµατοποιήθηκε η 32η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, το ο- ποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους Λευκό ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση» και η «Αττική Νέα Προοπτική». Παράλληλα, πραγ- µατοποιήθηκε ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου (01/07/2011 έως 30/09/2011). Μιλώντας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι άµεση προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελούν οι υποδοµές, το περιβάλλον και τα σηµαντικά έργα, καθώς και το ζήτηµα των στερεών και των υγρών αποβλήτων και το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Ζήτησε δε από όλες τις παρατάξεις να στηρίξουν το εγχείρηµα της σωστής διαχείρισης και διασφάλισης των κονδυλίων και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να παρεκκλίνει του προγράµµατος που έχει εξαγγείλει. Αναφερόµενος στο µείζον θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράµµισε ότι: «Εκτιµώ ότι για την αντιµετώπιση του µεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήµατος που δηµιουργείται από την επιβολή του ειδικού τέλους της ΕΗ και τη διαδικασία είσπραξής του µέσω των λογαριασµών της, είναι αναγκαίο να επιδειχθεί από τις ηµόσιες Αρχές ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία και συµµόρφωση προς το Κοινοτικό ίκαιο. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαι ριζικά αντίθετος στην ποινικοποίηση της µη πληρω- µής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία, όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θα προσπαθήσουµε, στηριζόµενοι σε ευρεία διαπαραταξιακή πλειοψηφία, να συµβάλλουµε στην τροποποίηση του µέτρου και σε κάθε περίπτωση την αποσύνδεσή του από την πληρωµή του λογαριασµού της ΕΗ και να µην α- φορά χαµηλά εισοδήµατα και ευπαθείς κατηγορίες. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής θα εξετάσει αναλυτικά το όλο θέµα στην επόµενη συνεδρίασή του». Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και Καινοτοµίας, κ. Λ. Αθανασιάδης, κατέθεσε πρόταση προς χρηµατοδότηση στο ε- πιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» , του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του προγράµµατος είναι η οργάνωση και ο σχεδιασµός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης και δικτύωσης όλων των αθλητικών χώρων και η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία που αποσκοπεί στη µείωση των νοσηµάτων, τα ο- ποία σχετίζονται µε την κακή διατροφή και την έλλειψη σω- µατικής άσκησης και παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ Α Βαθµού, θα επιλέξει αθλητικά κέντρα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές (π.χ. υποδοµές, έµψυχο δυναµικό, γεωγραφικά κριτήρια κλπ). Αυτά τα αθλητικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε πιλοτική βάση, ως πολυθεµατικοί χώροι, ήπιων αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Αθλητικά Πάρκα Υγείας). Μεταξύ των δράσεων, περιλαµβάνεται η δηµιουργία περιφερειακού «Αθλητικού Χάρτη» που θα περιλαµβάνει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους άθλησης στο λεκανοπέδιο Αττικής (αθλητικά κέντρα, ιδιωτικά γυµναστήρια, αθλητικές υποδοµές των δήµων κλπ). Η συγκεκριµένη πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, µε τη «Λα κή Συσπείρωση» και την «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο» να ψηφίζουν κατά. Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης σε οικονοµικά θέµατα, κ. Λ. Βασιλάκου, ενηµέρωσε το Περιφερειακό Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου. Τόνισε: «Ο Προ πολογισµός του τρέχοντος έτους εκτελείται κανονικά και εντός των ορίων που προβλέψαµε, τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι σήµερα, δεν είναι αποτέλεσµα αστοχιών του προ πολογισµού αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούµενες δαπάνες και αυξοµειώσεις πιστώσεων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα εκτέλεσης του προ πολογισµού». Κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε το θέµα που εισηγήθηκε ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, κ. Λ. Αθανασιάδης, σχετικά µε την ίδρυση του περιφερειακού δικτύου εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας. Σκοπός είναι το δίκτυο αυτό να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ ε- πιχειρήσεων, δηµόσιας διοίκησης και ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστηµίων της Περιφέρειας. Κατά ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση Αττικής» και η «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο». Για το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, λευκό ψήφισε η «Αττική Οικολογική Απάντηση» και η παράταξη «Γιάννης ηµαράς - Άρµα Πολιτών», εκτός από την κ. Κ. Πιπιλή που ψήφισε υπέρ. Σηµειώνεται ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» στο ήµο Κρωπίας Αττικής Για τη Βιοµηχανία κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών της εταιρείας «BSH Οικιακές Συσκευές» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Για το Εργοστάσιο κατεργασίας διαµόρφωσης µορφοσιδήρου και λαµαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», στο ήµο Ασπροπύργου Αττικής. Στη γενική απεργία της Πέµπτης και η ΠΟΕ-ΟΤΑ «Καµία ανοχή στη µνηµονιακή συγκυβέρνηση, ο αγώνας συνεχίζεται, λέµε όχι στις απολύσεις στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση µισθών και συντάξεων, στα χαράτσια, στη διάλυση των ηµοσίων Υπηρεσιών και στην κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Τρεις παραχαράκτες συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ Συλλήψεις επικίνδυνων διαρρηκτών στα Καµίνια Στο Κερατσίνι και στο Κορυδαλλό, από Αστυνοµικούς, συνελήφθησαν τρείς Ελληνες, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 34 ετών και µία γυναίκα 50 ετών, για παραχάραξη χαρτονοµισµάτων. Ειδικότερα, οι δύο δράστες συνελήφθησαν µετά από αξιοποίηση πληροφορίας και στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και α- ναλυτικά : Χίλια (1.000) χαρτονοµίσµατα των -50- ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Ένα (1) χαρτονόµισµα των ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν, ένας φορητός Η/Υ και ένα πολυµηχάνηµα. Ληστεία σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα Ληστεία σηµειώθηκε εχθές το µεσηµέρι σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα. Πιο συγκεκριµένα, τέσσερα άτοµα φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστηµα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και αφού πυροβόλησαν µε πιστόλι και καλάσνικοφ για εκφοβισµό, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήµατα και κοσµήµατα και στην συνέχεια διέφυγαν µε κλεµµένο αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν ένα χιλιόµετρο µακριά. Η Αστυνοµία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισµό τους. Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προµηθευτεί τα πλαστά χαρτονοµίσµατα για να τα θέσουν σε κυκλοφορία, από την 50χρονη η οποία εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ στη κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και αναλυτικά : Εξακόσια δέκα οκτώ (618) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Πέντε (5) χαρτονόµισµα των ευρώ. Τριάντα δύο (32) χαρτονοµίσµατα των ε- υρώ. Εκατόν σαράντα πέντε (145) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ και ένα (1) πολυµηχάνηµα. Στα Καµίνια, από αστυνοµικούς, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας 36 και 27 ετών, για διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών. Όπως ανέφερε το Σκάι, σε έλεγχο στο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, βρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και µετά από έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : Ένας (1) φορητός Η/Υ. Πλήθος διαφόρων κοσµηµάτων (δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.α.) έκα οχτώ (18) ρολόγια χειρός. Επτά (7) ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Τρία (3) κινητά τηλέφωνα. Μία (1) οθόνη Η/Υ. Τέσσερις (4) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές. Επτά (7) πορτοφόλια-τσαντάκια. ύο (2) DVD player. Μία (1) τηλεόραση. Mία (1) ηλεκτρονική κονσόλα (play station). Επίσης βρέθηκαν : Ξύλινο οµοίωµα πόρτας ασφαλείας, διαστάσεων µε τοποθετηµένους ασφαλούς και µηχανισµούς κλειδαριών ασφαλείας θυρών. Πέντε (5) κλειδαριές ασφαλείας. Πενήντα οκτώ (58) κλειδιά ασφαλείας. Μεγάλος αριθµός διαρρηκτικών εργαλείων. Οι συλληφθέντες σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έµπειροι διαρρήκτες και εξασκούντο καθηµερινά στη διάρρηξη κάθε τύπου κλειδαριάς ασφαλείας. Στη φάκα της Αστυνοµίας ανήλικοι κακοποιοί Είχαν διαπράξει κλοπές και επρησµούς στη Σαλαµίνα Στη Σαλαµίνα, συνελήφθησαν από αστυνοµικούς τέσσερις (4) ανήλικοι, ηλικίας 13, 15, 15 και 15 ετών για εγκληµατική οργάνωση, διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών, εµπρησµούς και διακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς. Επίσης σχηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών γονέων των συλληφθέντων ανηλίκων, για παραµέληση εποπτείας ανηλίκου, και δύο (2) για αποδοχή προ όντων εγκλήµατος. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ανήλικοι δράστες είχαν συγκροτήσει σπείρα που προέβαινε σε διαρρήξεις οικιών, καταστηµάτων, γραφείων στη Σαλαµίνα, από όπου αφαιρούσαν διάφορα αντικείµενα και στην συνέχεια έβαζαν φωτιά η προέβαιναν σε εκτεταµένες φθορές-βανδαλισµούς, προξενώντας σοβαρές υλικές ζηµιές. Από την µέχρι στιγµής έρευνα προέκυψε ότι οι α- νωτέρω δράστες κατά τον τελευταίο µήνα στην Σαλαµίνα: ιέρρηξαν (5) οικίες και (1) τροχόσπιτο, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε (2) από τις οικίες και έ- βαλαν φωτιά σε (1). ιέρρηξαν πέντε (5) καταστήµατα, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε δύο (2) από αυτά. Προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε ένα (1) αυτοκίνητο. Έβαλαν φωτιά από την οποία καταστράφηκαν ο- λοσχερώς υπόστεγα και παγκάκια σε δηµόσιο χώρο. ιέρρηξαν Ιερό Ναό, από το παγκάρι του οποίου αφαίρεσαν χρήµατα. ΙΕΡΑ ΑΝ ΡΩΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ Αριθµ. Πρωτ. 123/ Ανακοινώνουµεν ότι, Εκτίθεται κατά τα νενο- µοθετηµένα (άρθρο 14 του ν. 998/1979 απόφασις υφυπουργού Γεωργίας υπ αριθµ /4479/ ΦΕΚ Β 396/1993) εις το κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων το πρακτικόν υπ αριθµ. 03/2011 της συνεδρίας της της κατ άρθρ. 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής, η οποία υπ αυξ. αριθµ. θέ- µατος 22 αποφάσισεν την κατά προτεραιότητα εξέταση των αντιρρήσεων κατά της 2242/ πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχου Μεγάρων, κατόπιν των υπ αριθµ. πρωτ. 1252/ και 1566/ εγγράφων του ασαρχείου Μεγάρων και της ιευθύνσεως ασών υτ. Αττικής αντιστοίχως. Κατά της ως είρηται αποφάσεως χωρούν αντιρρήσεις (άρθ. 14 του ν. 998/1979) παντός έχοντος έννοµον συµφέρον ε- νωπίον της Πρώτης ευτεροβαθµίου Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών ( Λεωφ. Μεσογείων 239. Ν. Ψυχικόν, Τ.Κ , τηλ ) εντός δύο µηνών από της τελευταίας κατά νόµον δηµοσιεύσεως.

9 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ συνέχεια απο σελ. 2 Πρόκειται για το πρώτο κύµα της εφεδρείας στο ηµόσιο, δηλαδή µόνιµους υπάλληλους που πήραν εχθες τα φύλλα πορείας. Όσοι έχουν συµβάσεις αορίστου χρόνου -υπολογίζονται περίπου στις υπάλληλοι- θα µείνουν να αποτελέσουν το δεύτερο κύµα εφέδρων από την 1η Ιανουαρίου Συνολικά, οι υπάλληλοι που θα αποµακρυνθούν µε αυτό τον τρόπο από το ηµόσιο θα ξεπεράσουν τις περίπου µε υπάλληλοικαι επίκειται η «αξιολόγηση» όλων -υπηρεσιών και υπαλλήλων- µέσα στο 2012, που θα κόψει µε το µαχαίρι τουλάχιστον το 30% των υπηρεσιών και θα καταργήσει περί τις θέσεις. Προς το παρόν, σήµερα οι υπάλληλοι που µπαίνουν στο καθεστώς εφεδρείας είναι: - Οσοι µόνιµοι στο ηµόσιο, στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού ή στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου έχουν συµπληρώσει σήµερα 33 χρόνια υπηρεσίας και είναι 53 ετών, δηλαδή τον εκέµβριο του 2013 θα συµπληρώσουν 35 έτη δουλειάς και τα 55 χρόνια της ηλικίας τους. Πρόκειται για περίπου υπαλλήλους που τίθενται σε «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» και θα πάρουν σήµερα τις διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες α- ναµένεται παράλληλα να δηµοσιευθούν σταδιακά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξή τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα έγινε αυτοδικαίως, µε βάση σχετικούς πίνακες που είχαν ετοιµαστεί από την υπηρεσία από τις 15 Νοεµβρίου 2011, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να υποβάλουν αίτησεις ή κάτι άλλο. Τις διαπιστωτικές πράξεις εκδίδουν οι γενικοί γραµµατείς των υπουργείων ή, κατά περίπτωση, οι διοικητές των Οργανισµών. - Οσοι µόνιµοι έχουν συµπληρώσει τα 35 χρόνια προ πηρεσίας καθώς και τα 55 έτη στην ηλικία τους, θα απολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατείχαν θα καταργηθούν. Το ίδιο θα γίνει και µε όσους υπαλλήλους παρέµειναν στην εργασία τους αξιοποιώντας σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νόµου (σύµφωνα µε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς Λοβέρδου) για τρία χρόνια ακόµα και µέχρι την ηλικία των 60 ετών. Θα α- πολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν άµεσα, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατέχουν θα καταργηθούν. Υπολογίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι περίπου σε όλο το ηµόσιο. Κρίσιµη θα είναι αυτή η εβδοµάδα επίσης και για τους περίπου υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται στο ηµόσιο, τα ΝΠ, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Αυτοί µπαίνουν στην εφεδρεία αν έχουν 33 χρόνια προ πηρεσίας (δηλαδή συµπληρώνουν την 35ετία τον εκέµβριο του 2013) και ηλικιακά βρίσκονται δύο χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό αποτελεί την τελευταία εξέλιξη, έπειτα από διάβηµα της Α Ε Υ στον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουµάνη, καθώς ο νόµος 4024/2011 δεν είχε συγκεκριµένο όριο ηλικίας και θα εµφανιζόταν το φαινόµενο υπάλληλοι να βγουν στην εφεδρεία, χωρίς όµως να µπορούν αντίστοιχα να βγουν στη σύνταξη µετά την παρέλευση της διετίας λόγω ηλικίας. Το παραπάνω προβλέπει σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας, µετά την παρέµβαση της Α Ε Υ. Παρέµβαση της κορυφαίας δηµοσιο παλληλικής ένωσης προκάλεσε επίσης και εγκύκλιος του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης, που ζητούσε οι ίδιοι οι υπάλληλοι µε υπεύθυνες δηλώσεις να δηλώσουν συνολικά τα συντάξιµα χρόνια τους συνυπολογίζοντας και ε- κείνα που έχουν διανύσει σε άλλους φορείς, µε την απειλή µάλιστα, αν αυτά τα χρόνια δεν δηλωθούν, να χαθούν στο µέλλον κατά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Σήµερα αναµένεται η εγκύκλιος για τις εξαιρέσεις από το Ειδικό τέλος Το αργότερο µέχρι σήµερα, πρόκειται να εκδοθεί η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων και τις κοινωνικές οµάδες που εξαιρούνται, σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών Ηλία Πλασκοβίτη. Ο κ. Πλασκοβίτης σηµείωσε ότι η εγκύκλιος καθυστερεί προκειµένου να είναι πλήρης και γνωστοποίησε ότι το τέλος θα ισχύσει και το επόµενο έτος, ενδεχοµένως όχι µέσω των λογαριασµών της ΕΗ. Αναφορικά µε τυχόν λάθη στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο γενικός γραµµατέας διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα είναι υποχρεωµένοι πρώτα να καταβάλουν το τέλος και µετά θα γίνονται οι διορθώσεις. βρίου-οκτωβρίου 2011, ως οργανωµένη προσπάθεια των προµηθευτών µε τους λιανέµπορους. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του οργανωµένου λιανεµπορίου παρουσιάζει τάση συγκράτησης των τιµών καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%), αυξήθηκε σε διάστηµα 22 µηνών κατά 0,97%, ενώ σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011, ο δείκτης στο τέλος του Οκτωβρίου παρουσιάζει µείωση κατά 0,46%. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ο αντίστοιχος δείκτης που σταθµίζεται ώστε να µην περιλαµβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν πτωτικός συνολικά την εξεταζόµενη περίοδο και τους τελευταίους 22 µήνες έχει µειωθεί κατά 2,46%. Ενδεικτική της πορείας των τιµών είναι η σύγκριση των συνολικών δεκαµηνιαίων δεικτών. Συγκεκριµένα ο γενικός δείκτης, παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4 µονάδες, αυξήθηκε κατά 0,94%, ενώ ο αντίστοιχος σταθµισµένος δείκτης χωρίς τις αυξήσεις του ΦΠΑ µειώθηκε κατά 1,17%. Όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ τα αποτελέσµατα θα ήταν σαφώς χαµηλότερα αν ο δείκτης λάµβανε υπόψη περισσότερα φρέσκα προ όντα (π.χ. οπωροκηπευτικά), ό- πως ο δείκτης τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στη συγκρότηση πολυµελούς επιστηµονικής επιτροπής ιατροφικής Πολιτικής προχώρησε το υπουργείο Υγείας Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση έργο της ε- πιτροπής θα είναι η υποστήριξη της ιεύθυνσης ιατροφής και της Ειδικής Γραµµατείας ιατροφής και Άθλησης του υπουργείου Υγείας και η υποβολή προτάσεων επί των προτεραιοτήτων για τη χάραξη Εθνικής ιατροφικής Πολιτικής. Ακόµη, η επιτροπή θα επικουρεί στον καθορισµό των αναγκών για έρευνα, µέτρα και νοµοθετικές ρ- υθµίσεις, σχετικά µε ζητήµατα πρόληψης χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της αρµόδιας Ευρωπα κής Αρχής και θα εισηγείται µέτρα και προγράµ- µατα-δράσεις για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και όλων των χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, τόσο στον παιδικό πληθυσµό, όσο και στον ενήλικο. Τέλος, η επιτροπή θα γνωµοδοτεί για σχέδια νο- µοθετικών ρυθµίσεων, αναφορικά µε τη διατροφή σε σχέση µε την υγεία και θα εισηγείται ετήσιες αναφορές για όλα τα ζητήµατα της διατροφής (επιπολασµός παχυσαρκίας, διατροφικές συνήθειες του πληθυσµού, παρεµβάσεις, εκκρεµότητες κ.λ.π.).

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ιστορικό ήταν για τον Αστέρα Μαγούλας το παιχνίδι στην Ριζούπολη µε τον Απόλλωνα Σµύρνης καθώς ήταν ο πρώτος επίσηµος αγώνας της οµάδας σε επαγγελµατική κατηγορία. Ωστόσο, θέλουν να αφήσουν γρήγορα το παιχνίδι πίσω και την ήττα µε 3-0 και ήδη ξεκινούν αγώνα ανασύνταξης της οµάδας. Βέβαια στον Αστέρα το παιχνίδι το είχαν υπολογίσει στα χαµένα καθώς γνώριζαν ότι αγωνίζονται µε µια οµάδα που είναι στα χαρτιά φαβορί για την άνοδο αλλά η γεύση της πίκρας από το γεγονός ότι η οµάδα ηττήθηκε µε αστεία γκολ. Α' ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟ Την ήττα γνώρισε για την 8η αγωνιστκή του πρωταθλήµατος της Α' κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ η οµάδα του Μανδραικού απο τον Προφήτη Ηλία µε Η επόµενη αγωνιστική (4/12): Φάρος Κερ. Φοίνικας Πειρ., Αστέρας Αγ. ηµ.- Προφ. Ηλίας. Μανδρα κός Καστέλλα, Αναπτυξιακή οµάδα Π. Φάληρο Βαθµολογία 1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15 3 Π.ΦΑΛΗΡΟ 13 4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 12 5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΗΜ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ 8 7 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 8 8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α 7 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 50-44(26-26) ιαιτητές : Λαµπίρης, Μαυρέλης ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Κεφαλίδης, Παππάς) : Βλάµη 11, Ζαχαρία 4, Τηλεµάχου 19(2), Σπύρη 6, Ιωάννου 5(1), Μιχαήλου 4, Μουσούλη 1, Μαυρίδου ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (Μέτος): Καραπαναγιώτη, Ευµορφοπούλου 13, Τακίδη 9, Βουκουβαλίδη 2, Ραµαντάνη 14(2), Ορφανίδου 2, Ροδίτη, Σταµάτη, Χατζηµήτρου 4, Καµπερίδη 4. ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Απρόσµενη ισοπαλία έφερε η οµάδα του ΣΜΣΕ στο πρωτάθληµα παµπαίδων (κάτω των 12 ετών) στο Περιστέρι µε την Πνευµατική Στέγη. Οι σκακιστές του ΣΜΣΕ έχασαν σηµαντική ευκαιρία να είναι µε το ένα πόδι στην τελική φάση του πρωταθλήµατος, ό- που προκρίνονται οι 8 καλύτερες οµάδες. Έτσι θα περιµένει τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου για να δει αν τα καταφέρει να προκριθεί. Το 3-3 ήρθε µε νίκες µε νίκες των Κωνσταντίνου Κοντούλη, Νικόλα Πρεβεζάνου και Άγγελου Μαξιλάρη ενώ δεν τα κατάφεραν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης που περνά περίοδο δυστοκίας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Άννα Γαλάτη. Μία νίκη και δύο ήττες στο κύπελλο "Σπύρος Μπίκος" Η πρώτη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Α όµιλο συνέχισε τις κακές εµφανίσεις και γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Α.Σ.Παπάγου µε 0-5,5. ιασώθηκε µόνο ο Σπύρος Σβερκούνος µε ισοπαλία, µισός βαθµός που χάθηκε λόγω της απουσίας του Στάθη Γαζή µετά από εσφαλµένη συνεν νόηση. εν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Σούκος, Σπύρος Λούρης, Νίκος Κουρσάρης και Ματίνα Αγγελάκη. Σπουδαία νίκη κατάφερε η δεύτερη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Β' όµιλο στο Παλαιό Φάληρο επί του Α.Σ. Πέρα µε 4,5-3,5. Αν και βρέθηκε να χάνει µε 3-1 κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα. Νίκησαν ο Κωνσταντίνος Ράγιος, που κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από το διάβασµά του καθώς προετοιµάζεται για τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου, ο συνήθης ύποπτος Παναγιώτης Λίτσας, ο Άγγελος Ρόκας, που εκµεταλλεύτηκε το ρεπό του από το µπάσκετ και ο "σίφουνας" Γιώργος Γκαµηλιάρης. Ισοπαλία νίκης µε δυναµική επάνοδο από τον Γιώργο Μάντζο ενώ δεν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Περα- µατζής, Μαίρη Περαµατζή και Χρήστος Θεοδοσίου. Η τρίτη οµάδα στον Γ' όµιλο έχασε από την τρίτη οµάδα του Σ.Ο. "Θωµάς Γεωργίου" µε 0,5-5. Κατάφερε και νίκησε ο Κωνσταντίνος Γεωργίου ενώ δεν τα κατάφεραν οι Χριστίνα Τσαβαρή, Λευτέρης Τσαβαρής, Γιάννης Παπαδηµητρίου, Χρήστος Ορφανέας και ο Σταµάτης Πέππας α.α αφού δεν εµφανίστηκε στον χώρο των αγώνων. Ν.ΠΑΝΤΕΛΗΣ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΜΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Απογοητευµένος από την τροπή που πήρε το µατς του Βύζαντα µε την Επανοµή ήταν ο Νίκος Παντέλης. Ο τεχνικός της οµάδας των Μεγάρων υποστήριξε: «Με µια λέξη θα σκιαγραφούσα το παιχνίδι για εµάς: Αυτοκτονήσαµε! Κάναµε ένα καλό πρώτο µέρος και προηγηθήκαµε. Ελέγχαµε το παιχνίδι και δεν µας ασκήθηκε πίεση, παρά µόνο από στηµένες φάσεις. Στο δεύτερο µέρος η Αναγέννηση πίεσε περισσότερο, αλλά και πάλι χωρίς κλασική φάση. Μετά το 2-1 τα... παρατήσαµε! Στον Βύζαντα κόστισε η απειρία του, δεν έχουν πολλοί παίκτες εµπειρία στην κατηγορία. Επίσης, το καλοκαίρι η οµάδα δούλεψε ελάχιστα σε θέµατα τακτικής, έγινε κακή προετοιµασία και στο ρόστερ δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στον πάγκο. Για εµάς είναι 'τελικός' το παιχνίδι µε τα Γιαννιτσά!». Εν τω µεταξύ ο ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Σκαφτούρος υποστήριξε: «Ήρθαµε στην Επανοµή για έ- να θετικό αποτέλεσµα και αρχίσαµε καλά. Από απειρία η Επανοµή µας γύρισε το παιχνίδι. Θέλω και εγώ από την πλευρά µου να σταθώ στα οικονοµικά προβλήµατα. Άλλωστε, οι παίκτες του Βύζαντα πρόσφατα βγάλαµε και ανακοίνωση. Αρκετοί δεν έχουν χρήµατα ούτε για τα ενοίκια, είναι ζήτηµα επιβίωσης! Η υπο- µονή µας τελείωσε και πρέπει κάτι να αλλάξει άµεσα!».

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930 Μελίσσια: 2/10/2104 Αρ.Πρωτ. 361 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-09-14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 187457 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 08 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 166293 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013.

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013. Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθμ. 1877/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 75946 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 23.06.2014 email :gkanav@cres.gr Αρ.Πρ.: 306 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα