AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1897 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Óåë. 4 Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Óåë. 5 Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Σåë 2-9 Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ Óåë. 2-6 Óåë. 16 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Óåë. 7 «ΚΟΥΡΕΜΑ» αποδοχών, αλλά και ενοποίηση των επικουρικών ταµείων προωθεί τώρα η κυβέρνηση «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Σåë. 9 Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΒΥΖΑΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 3-5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Τρίτη Καιρός: Αραιές νεφώσεις στα βόρεια αυξηµένες. Άνεµοι: Βορειοανατολικοί 5-7 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 8 έως 15 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Τρίτη Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φιλούµενος, Φιλό- µενος, Φιλουµένη, Φιλοµένη, Φίλος, Φίλη, Φιλοµίνα, Φιλοµίλα, Φιλοµίλη ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Στα «χέρια» της Περιφέρειας η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Εν αναµονή της εξέτασης της προσφυγής που κατέθεσε ο συνδυασµός «Ενότητα ηµιουργίας» κατά της απόφασης του. Σ. για 450 ευρώ ΗΑποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, θα είναι εκείνη που θα έχει τον τελευταίο λόγο για το ύψος του κόστους σύνδεσης µε την αποχέτευση στο ήµο Ελευσίνας, αφού εκκρεµεί η εξέταση της προσφυγής που κατέθεσαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι της παράταξης «Ενότητα ηµιουργίας» κ. Γιώργος Κοντούλης και Αγγελική Λεβέντη, κατά της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που καθορίζει το κόστος στα 450 ευρώ, µε δυνατότητα έκπτωσης 20% µε εφ άπαξ καταβολή και δυο διµηνιαίων δόσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής. Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο κ. Λινάρδο έχουν ήδη αποσταλεί τα έγγραφα, για την εξέταση της νοµιµότ ητας της απόφασης, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας. Η προσφυγή Η προσφυγή κατατέθηκε στις αρχές Νοεµβρίου, ενώ κατά τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπου ελήφθη η απόφαση οι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι είχαν καταψηφίσει κάνοντας λόγο για έλλειψη νοµιµότητας της απόφασης, ειδικότερα στον υπολογισµό του κόστους. Στην προσφυγή που κατατέθηκε, προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ως επιχειρήµατα προβάλλονται: 1) Η έλλειψη εισήγησης µε θεωρηµένη µελέτη ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Μείωση τιµών και πολλές προσφορές έχει φέρει η κρίση στην αγορά Ενδεικτικό της κατάστασης που διαµορφώνεται πλέον στο οργανωµένο λιανεµπόριο τροφίµων είναι και το γεγονός ότι το δίµηνο Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 7 στα 10 προ όντα µείωσαν την τιµή τους ή τη διατήρησαν σταθερή. Συγκεκριµένα όπως αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας της εξέλιξης των τιµών των προ όντων του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων (σουπερµάρκετ) στην Ελλάδα από ένα "καλάθι" 832 προ όντων τα 582 ήτοι ποσοστό 70% µείωσαν ή διατήρησαν σταθερή την τιµή τους εν αντιθέσει µε τα υπόλοιπα 250 τα οποία αύξησαν την τιµή. Παρατηρήθηκε δε σηµαντική ποσοστιαία µείωση και σε συγκεκριµένες κατηγορίες προ όντων που περιλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µε υψηλή βαρύτητα στους δείκτες τιµών, όπως είναι το ελαιόλαδο, τα προ όντα τουαλέτας (π.χ. πάνες, σαµπουάν), αλλά και τα απορρυπαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο µέσος διµηνιαίος δείκτης τιµών υποχώρησε το δίµηνο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2011 κατά 1,53% σε σχέση µε το δίµηνο Ιούλιος- Αύγουστος Παράλληλα η παρακολούθηση των δεικτών τιµών για τους πρώτους δέκα µήνες του έτους δείχνει τις πτωτικές τάσεις στις τιµές το 2011 και ιδιαίτερα το δίµηνο Σεπτεµ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

3 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Προτεραιότητα στην ατζέντα της Σταυρούλας ήµου τα οδικά έργα της υτικής Αττικής Κατέθεσε στον Υφυπουργό Υποδοµών, Γ. Μαγκριώτη τις προτάσεις και τις µελέτες για την αναβάθµιση του Θριασίου Πεδίου ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï Με µια µεγάλη ατζέντα σε ό,τι αφορά τα σηµαντικά οδικά έργα της υτικής Αττικής επισκέφτηκε την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα ήµου τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας τόσο µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Θεόδωρο Πάγκαλο όσο και µε τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιάννη Σγουρό. Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Γεν. Γραµµατέας ηµοσίων έργων κος Ι. Οικονοµίδης, ο Γεν. Γραµ- µατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων κος Σ. Λαµπρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΟΜΕ Ι και της ΠΕ Α, ενώ παρενέβη τηλεφωνικά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θ. Πάγκαλος. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Η κα ήµου µετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και παρεµβάσεις που αφορούν στη υτική Αττική επί του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας, κατέθεσε στον Υφυπουργό προτάσεις και µελέτες (συµβατές µε το υπό διαµόρφωση νέο Ρυθµιστικό) τις οποίες έχει συζητήσει µε τους ηµάρχους της περιοχής υτικής Αττικής και µε τις οποίες διεκδικούν: Α) Την ένταξη της διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας ως συνοδευτικού έργου του Αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα Υλίκη. Β) Την κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου που θα συνδέει την τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), στο ύψος της Χαλυβουργικής µε την Αττική Οδό στον κόµβο του Αγ. Λουκά. συνέχεια σελ. 4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ελευσίνα Παππά Ιωάννα - Νικολάου Νέζη 44 τηλ.: Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα - Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη τηλ.: Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη - Εργ. Κατοικίες τηλ.: Άνω Λιόσια Κων/να Γεωργαρά - Αχαρνών 44 & Παπ/νδρεου -τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Ψήφισµα καταδίκης του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας Την πλήρη αντίθεσή του στην άδικη- όπως α- ναφέρει και δυσβάσταχτη Φορολογική επιδροµή του Υπουργείου οικονοµικών στα Ελληνικά νοικοκυριά µέσω της επιβολής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων στους λογαριασµούς των ΕΚΟ, εκφράζει µε οµόφωνο ψήφισµά του το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ολόκληρο το ψήφισµα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, έχει ως εξής: «Οι παρούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, οι δυσκολίες διαβίωσης που αντιµετωπίζει στην καθηµερινότητά του η πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά και οι στοιχειώδεις κανόνες ηθικής και σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβάλλουν ανθρωποκεντρικές πολιτικές και κοινωνική ευαισθησία και όχι «χαράτσια», εκβιασµούς και ληστρικές επιδροµές. Το ηµοτικό Συµβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας εκφράζει οµόφωνα την αµέριστη συµπαράστασή του στους ηµότες, καθώς και την πρόθεση του να υποστηρίξει µε κάθε δυνατό και νόµιµο τρόπο τα δίκαια αιτήµατά τους απέναντι στον κρατικό παραλογισµό και τις εκβιαστικές πολιτικές αποµύζησης του οικογενειακού εισοδήµατος των πολιτών. Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Συναισθανόµενοι το χρέος µας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική µας ευθύνη, καταδικάζουµε απερίφραστα την άκριτη και εκβιαστική επιβολή του ΕΕΤΗ Ε στα Ελληνικά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα καλούµε, κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε δηµότη σε επαγρύπνηση και σε συνεννόηση για οργανωµένη µαζική και θεσµοθετηµένη αντίδραση, πάντα µέσα σε έννοµα και έλλογα πλαίσια, προκειµένου οι πολιτικές αυτές του ωµού εκβιασµού να καταπέσουν. Η κρίση οφείλει να αντιµετωπίζεται µε νοικοκύρεµα και εξορθολογισµό δαπανών αλλά πάντα µε κοινωνικά κριτήρια. Η πτώχευση της Ελληνικής Οικογένειας δεν αποτελεί λύση και τα «χαράτσια» δεν αποτελούν διέξοδο». Γιώργος ρίκος: «Η ανάπτυξη δεν έρχεται µέσω µέτρων που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο» Επίσης µε δήλωσή του ο ήµαρχος κ. Γιώργος ρίκος επισηµαίνει: «Η συνεχιζόµενη κυβερνητική εµµονή στη διαρκή αύξηση Φόρων και τελών, στη µείωση των εισοδηµάτων και στον αφανισµό της επενδυτικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 5

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ; Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων ζητούν οι βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων µηνών, των εργαζόµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ζητούν µε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, οι Βουλευτές της ΗΜ. ΑΡ. Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκος Τσούκαλης. Αναλυτικά η ερώτηση των τριών βουλευτών έχει ως ε- ξής: «Τα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε χιλιάδες πολίτες, που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνικά τµήµατα. Πρόκειται για προγράµµατα, που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, αναφορικά µε τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της προστασίας ανθρώπων, που βρίσκονται πλέον, κατά πολλούς τρόπους, στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε ά- τοµα της τρίτης ηλικίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται και σε άτοµα µε κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλή- µατα. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων της τρίτης ηλικίας και των ατόµων µε κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήµατα, η αυτόνοµη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους, αλλά και η προώθηση της απασχόλησης ι- κανού και εξειδικευµένου προσωπικού. Παρότι τέτοιου είδους προγράµµατα αποτελούν υποχρέωση της πολιτείας, ωστόσο, µέχρι σήµερα, δεν έχει υπάρξει καµία δέσµευση σχετικά µε το µέλλον αυτών των προνοιακών δοµών και το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων σε αυτές, όπως είναι το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», του οποίου οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες. Ενδεικτικά, και σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου, απλήρωτοι παραµένουν επί 7 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. Επίσης, απλήρωτοι παραµένουν από 5 έως 13 µήνες οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του νοµού Τρικάλων. Οι εργαζόµενοι στο εν λόγω πρόγραµµα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και προσφέρουν πολύτιµο έργο ως κοινωνικοί επιστήµονες, κοινωνικοί λειτουργοί ή νοσηλευτές, διεκδικούν άµεσα την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και τη δηµιουργία µόνιµων δοµών στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 1. εδοµένων των καθυστερήσεων, που έχουν σηµειωθεί στην καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζο- µένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε ποιες ε- νέργειες προτίθενται να προβούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί άµεσα η καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του συγκεκριµένου προγράµµατος, οι ο- ποίοι παραµένουν απλήρωτοι επί µήνες; 2. Έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ), οι αναγκαίοι πόροι για το έτος 2011 και ποιοι είναι αυτοί οι πόροι;» συνέχεια απο σελ. 3 Γ) Τη σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. )Τη διαπλάτυνση της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαρα- µαγκά έως τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευ σίνας, καθώς και τη δηµιουργία 8 κόµβων, ώστε να ανακουφιστεί ο αστικός ιστός της περιοχής. Ο Υφυπουργός κος Μαγκριώτης δεσµεύτηκε να ο- λοκληρωθεί σύντοµα η µελέτη σύνδεσης της Περιφερειακής Αιγάλεω µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Σχιστό ό- πως επίσης και η µελέτη διαπλάτυνσης της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το Σκαραµαγκά µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο Παραδείσου Ελευσίνας στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται και η µελέτη των 8 κόµβων που θα ανακουφίσουν όλη την περιοχή της Ελευσίνας. Παράλληλα, ο κ. Υφυπουργός ζήτησε τη µελέτη διαπλάτυνσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας που έχει η ΠΕ Α, προκειµένου το έργο της διαπλάτυνσης να συµπεριληφθεί στις διαβουλεύσεις µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπα κής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής του, ως συµπληρωµατικού δρόµου του Αυτοκινητοδρό- µου Ελευσίνα Υλίκη. Για αυτό το θέµα, το οποίο α- ποτελεί άµεση προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής, θα γίνει νέα συνάντηση στα µέσα εκεµβρίου οπότε και θα εξεταστούν οι νεώτερες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και η κατασκευή λεωφόρου αστικού τύπου, που θα συνδέει τη ΝΕΟΑΚ στο ύψος της Χαλυβουργικής µε τον κόµβο Αγ. Λουκά της Αττικής Οδού από όπου και θα ξεκινά ο Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα Υλίκη. Τέλος, σε ερώτηση της κας ήµου για την εργολαβία που είχε σε εξέλιξη το ΥΠΟΜΕ Ι και αφορούσε τοπικές και αποσπασµατικές διαπλατύνσεις της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θήβας οι ο- ποίες αντί να επιλύσουν δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα, έγινε γνωστό ότι η εν λόγω εργολαβία έχει σταµατήσει διότι δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις από εθνικούς πόρους. Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου η κα ήµου είχε συνάντηση στο γραφείο της µε τους ηµάρχους Ασπροπύργου, κο Ν. Μελετίου, Μάνδρας Ειδυλλίας, κο. Γ. ρίκο και τον Αντιδήµαρχο Ελευσίνας κο Π. Λινάρδο, τους οποίους και ενηµέρωσε αναλυτικά για τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, αλλά και για τις επόµενες ε- νέργειες.

5 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Μια διαφορετική βραδιά από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας Πέ φ τ ο ν τ α ς η θ ε ρ - µ ο κ ρ α σ ί α τ ο ι δ α - ν ι κ ό ρ ό φ η µ α είναι το τσάι!. Αυτό επέλεξαν και οι γυναίκες της Μ α γ ο ύ λ α ς τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή τ ο α π ό γ ε υ µ α σ τ ι ς 2 0 Νοέµβρη και µαζεύτηκαν σ τ ο Α ί θ ρ ι ο. Β ε β α ί ω ς η προσέλευση ήταν αξιοθα ύ µ α σ τ η, α π ο δ ε ι κ ν ύ ο ν - τας ότι ο σύλλογος είναι µ ι α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο ς και ευκαιρία για αλλαγή. Προηγουµένως η πρόεδρος του συλλόγου στην σύντοµη ο- µιλία της αφού καλωσόρισε τους προσκεκληµένους και τα µέλη του συλλόγου, αναφέρθηκε στην απώλεια του εκλιπόντος ηµάρχου Γεωργίου Αµπατζόγλου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ευχήθηκε στον νέο ήµαρχο κ. Γεώργιο Τσουκαλά, που διαδέχτηκε τον εκλιπόντα, επιτυχία στο έργο του. Την πρόσκληση του συλλόγου απεδέχθησαν τιµώντας τον, µε την παρουσία τους Ο Πρόεδρος του αθλητικού οργανισµού Καλαφάτης Ιωάννης, ο ηµοτικός σύµβουλος Ανδρώνης Χαράλαµπος, η τοπική σύµβουλος Μαγούλας Έφη Σκουρή, η γραµµατέας νοµικού προσώπου Βαρβάρα Ρεντούµη,η αντιπρόεδρος δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής Κωνσταντίνα Μαρούγκα, η χοροδιδάσκαλος Κωνσταντίνα Τριλίκη, που προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της όχι µόνο στο σύλλογο γυναικών Μαγούλας, άλλα και σε πολλούς άλλους συλλόγους, ΚΑΠΗ κ.α. Όσο οι κύριες απολάµβαναν το τσάι τους εµπλουτισµένο µε εδέσµατα, ο βιντεοπροβολέας απεικόνιζε αξέχαστες στιγµές των δραστηριοτήτων του συλλόγου κάνοντας τις κύριες να ξεσπούν σε γέλια και ε- πιφωνήµατα ενθουσιασµένες πειράζοντας η µια την άλλη. Η βραδιά τελείωσε ευχάριστα και ορισµένες µετά από κλήρωση έφυγαν µε α- ναµνηστικά δώρα. Ο σύλλογος, σηµειώνεται ότι εκτός από τις διάφορες κοινωνικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έχει στις προτεραιότητές του και την προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύοντάς το καθηµερινά. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτρέπει τα µέλη του να µαζεύουν ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους χωρίς να προσδοκεί κάποιο εισόδηµα από αυτό,πρόσφατα ανακύκλωσε πλαστικά καπάκια και τώρα µαζεύει αλουµινένια κουτάκια από αναψυκτικά για τον ίδιο λόγο. - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Μικρότερες χρεώσεις για νέες συνδέσεις φυσικού αερίου ζητά η ΡΑΕ Παρέµβαση προς την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής προκειµένου να µειώσει τις χρεώσεις για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο άσκησε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε έγγραφο προς τον γενικό διευθυντή της εταιρίας Χ. Μπαλάσκα. Όπως επισηµαίνεται, η ΡΑΕ έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα για το κόστος των συνδέσεων υποψήφιων καταναλωτών, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 µέτρα από το υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρει η ΡΑΕ, οι καταναλωτές καλούνται να επωµιστούν το συνολικό κόστος της επέκτασης του δικτύου, το οποίο όµως αποτελεί βασική δραστηριότητα της ΕΠΑ. Επιπλέον, η άδεια διανοµής της ΕΠΑ προβλέπει ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαµβάνουν "ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για την επέκταση του Συστήµατος ιανοµής" (δηλαδή όχι το σύνολο). Η ΡΑΕ επισηµαίνει τέλος ότι "µε την προτεινόµενη από την ΕΠΑ Αττικής µεθοδολογία, τυχόν επιχειρηµατικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε µια νέα περιοχή µετακυλίεται εξ ο- λοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές διατάξεις της Άδειας ιανοµής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάληψη µέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ" και καλεί την εταιρία να εφαρµόσει νέα µέθοδο υπολογισµού των τελών σύνδεσης. Παρέµβαση της ΕΝΠΕ κατά του Ειδικού Τέλους ακινήτων Παρέµβαση στο θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ΕΗ, προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ε. Βενιζέλο, έκανε µε απόφαση του το.σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Στη σηµερινή συνεδρίαση το.σ. της ΕΝ.Π.Ε. κατέληξε κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των κ. Α. Γιακαλή και Ν. Καραθανασόπουλου, στην θέση ότι: «Η δεινή οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Στο περιβάλλον που διαµορφώνεται, περισσότερο ε- υάλωτες είναι αδύναµες και ευπαθείς κατηγορίες συµπολιτών, που εξ αντικειµένου αδυνατούν ν ανταποκριθούν στις έκτακτες εισφορές και στα ειδικά τέλη που επεβλήθησαν απ την κυβέρνηση. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών, δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην ποινικοποίηση της µη πληρωµής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας, σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θεωρούµε ότι είναι απολύτως αναγκαία µια διορθωτική παρέµβαση, ώστε όσοι εξ ορισµού αδυνατούν να καταβάλουν το ειδικό τέλος, να εξαιρεθούν ρητά από τη σχετική υποχρέωση. Επίσης, µε το ίδιο σκεπτικό θεωρούµε αναγκαίο να ε- ξαιρεθούν και οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, εµβαδού έως 80 τ.µ. Εκτιµούµε ότι ο Υπουργός Οικονοµικών και η κυβέρνηση στο σύνολό της, θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους την παρέµβαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.» Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Α. Γιακαλής αιτιολογώντας την άρνησή του υποστήριξε ότι το περιφερειακό συµβούλιο Βορείου Αιγαίου έχει εκδώσει σχετικό οµόφωνο ψήφισµα από το οποίο δεν µπορεί να α- ποστεί. Το σχετικό ψήφισµα υποστήριξε και ο κ. Καραθανασόπουλος. συνέχεια από σελ. 3 Η δήθεν πρόφαση της κάλυψης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, στη χώρα που µε πάγια ευθύνη της νοµοθετικής και της εκτελεστικής της εξουσίας, ανθεί η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία, αποτελεί αν µη τι άλλο προσβολή της νοηµοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν µπορεί να προέλθει µέσα από µέτρα που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό σύνολο. Η νέα κυβέρνηση ας πάρει τα µέτρα της πράτοντας µε γνώµονα το δίκαιο και την στήριξη των αδυνάµων Ελληνίδων και Ελλήνων». Περικλής Ι. Μαραγκός

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Συνέχεια απο σελ. 2 Πιθανή η πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 αρµοδίου ιπλωµατούχου Μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου. 2) Επιλεκτική χρησιµοποίηση του άρθρου 14 του Ν. 1068/80 και παράλειψη της παράγραφο 3, σύµφωνα µε την οποία : «Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακινήτου δύναται κατ απόφασιν του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου να υπολογίζεται γενικώς δι άπαντα τα ακίνητα βάσει του ηµίσεος του µέσου πλάτους της οδού και της κατά το τρέχον µέτρον µέσης τιµής δαπάνης διακλαδώσεως». Και σύµφωνα µε αυτό ο µέσος όρος των έξι µέτρων ανά σύνδεση, που εισηγείσθε, είναι αυθαίρετος και παράνοµος. Ενώ δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν ιδιαίτερες συνδέσεις, όπως π.χ. τις συνδέσεις κτιρίων κτισµένων σε οικόπεδα που έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστους χώρους. 3) Καταστρατήγηση του Προεδρικού ιάταγ- µατος της 17/1/1986 (ΦΕΚ Α, αρ. 3), όπου στο άρθρο 4, στην παράγραφο 1 αναφέρει: «Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων µπορεί να εξυπηρετεί µόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται µέσα σ αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ένα σύνολο». ηλαδή ότι ο ήµος πρέπει να πληρωθεί ανά µετρητή και όχι ανά σύνδεση. 4) Τέλος οι δύο ηµοτικοί Σύµβουλοι στην προσφυγή τους κάνουν λόγο επιχείρηση παραπλάνησης, στην εισήγηση, των δηµοτών µε αναφορές σε άλλους ήµους και σε θέµατα που δεν τους αφορούν. Ζήτηµα µε τις συνδέσεις στη Μαγούλα µε αφορµή την προσφυγή Μάλιστα, µε αφορµή την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, από τον αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Λινάρδο, ότι ελήφθη το «πράσινο φως» για τη διαδικασία των συνδέσεων στην περιοχή της Μαγούλας, τέθηκε θέµα από τους δύο ηµοτικούς Συµβούλους της «Ενότητας ηµιουργίας» για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν οι συνδέσεις µε οικίες, εφόσον αναµένεται η εκδίκαση της προσφυγής, που αφορά το κόστος σύνδεσης. «Ο ήµος έχει ελεγκτές και υπεράνω του ήµου, είναι ο γενικός γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αγγελική Λεβέντη, ζητώντας την αναµονή των συνδέσεων µέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή. Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος κ. Λινάρδος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του 2008 που καθορίζει το κόστος στα 500 ευρώ και στην περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή οι συνδέσεις στη Μαγούλα, µπορούν να προχωρήσουν µε τη συγκεκριµένη απόφαση. Π. Λινάρδος: «Με την προσφυγή επιδιώκεται η νοµιµότητα, εµείς ως ηµοτική Αρχή επιδιώκουµε και τη νοµιµότητα και το δίκαιο µέσω της απόφασης» Σχετικά µε την προσφυγή που κατάθεσαν στην αποκεντρωµένη περιφέρεια, κατά της απόφασης του Σ Ελευσίνας,που αφορά την αναπροσαρµογή των τελών σύνδεσης των εξωτερικών διακλαδώσεων, µε το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων, οι δηµοτικοί σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας, κ.κ. Κοντούλης και Λεβέντη, σε δήλωσή του στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος, ανάφερε τα εξής :«Έχουν αποσταλεί από την τεχνική υπηρεσία, όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τον σχετικό φάκελο της εισήγησης και έχουν σχέση µε τις δαπάνες κατασκευής των συνδέσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα ελεγχθεί η νοµιµότητα της απόφασης. εν θέλω να πω κάτι πριν εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή. Όµως ως εισηγητής του θέµατος όσον αφορά την πολιτική του διάσταση,απευθυνόµενος στους συγκεκριµένους δηµοτικούς συµβούλους,τους λέω ότι :µια δηµοτική αρχή που σέβεται τους δηµότες, έχει υποχρέωση να λαµβάνει νόµιµες αλλά κυρίως δίκαιες αποφάσεις! Εσείς µε την προσφυγή σας προσεγγίζετε την νοµιµότητα, εµείς επιδιώκουµε και τα δύο!». Περικλής Ι. Μαραγκός Στην πώληση της ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και 35 δηµοσίων ακινήτων το α' τρίµηνο του 2012 προσανατολίζεται το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ). Ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ,Κ. Μητρόπουλος σε συνάντηση που είχε χθες ευτέρα µε επιχειρηµατίες από τη Νότιο Κορέα αποκάλυψε πως το ελληνικό ηµόσιο σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση της ΕΠΑ και 35 ακινήτων εντός του πρώτου τριµήνου Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους το ηµόσιο θα προχωρήσει στην παραχώρηση 12 λιµανιών και 39 περιφερειακών α- εροδροµίων, αλλά και στη διάθεση της συµµετοχής του σε ΕΥ ΑΠ και ΕΥΑΘ. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ιοίκηση του ΤΑΙΠΕ το Ελληνικό ηµόσιο ενδέχεται να µην επιτύχει τους στόχους για έσοδα 9,3 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις το 2012, εξαιτίας της επιδεινώσεως του οικονοµικού κλίµατος στην Ευρώπη. Υπενθυµίζεται πως η κυβέρνηση και η τρόικα είχαν αρχικώς συµφωνήσει σε έσοδα 5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις µέχρι το τέλος του 2011, στόχος που αναθεωρήθηκε στα 4 δισ. ευρώ, ενώ τελικώς το ηµόσιο αναµένεται να εισπράξει µόνο 1,8 δισ. ευρώ εφέτος από ιδιωτικοποιήσεις. Έµειναν από καύσιµα τα περιπολικά Άδειασαν οι 4 δεξαµενές καυσίµων της αστυνοµίας µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σταγόνα βενζίνης σε περιπολικά και µοτοσυκλέτες. Η αστυνοµία εφοδιάζεται καύσιµα από τα βυτιοφόρα του στρατού κάτι που σήµερα δεν έγινε µε αποτέλεσµα από το µεσηµέρι και µετά να µην υπάρχει δυνατότητα εφοδιασµού. Σύµφωνα µε πηγές, η αστυνοµία είναι καθ όλα εντάξει στις υποχρεώσεις της προς τον στρατό και το πρόβληµα είναι του στρατού µε την εταιρεία πετρελαίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πρόβληµα µε τα καύσιµα θα έχει ληθεί το απόγευµα και ως τότε... πεζές περιπολίες.

7 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΟΤΑ ΝΠ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ, ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ Προς την ΠΟΕ - ΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα 25/11/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 412 Το.Σ του σωµατείου µας στην συνεδρίαση του την ευτέρα 21/11/2011 αποφάσισε να καταγγείλει τον πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ Θέµη Μπαλασόπουλο και τον αναπληρωτή γραµµατέα Γιάννη Τσούνη γιατί συµµετείχαν σε σύσκεψη σε καφετέρια της Ελευσίνας την ευτέρα 14 Νοεµβρίου που αντικείµενο της είχε την δηµιουργία νέου σωµατείου στην Ελευσίνα. Τους καταγγέλλουµε σαν διασπαστές των εργαζοµένων και υπονοµευτές του σωµατείου µας το οποίο είναι µέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ εδώ και πολλά χρόνια, είναι από τα πιο δραστήρια και µαζικά σωµατεία της οµοσπονδίας. Θεωρούµε απαράδεκτη την προσπάθεια τους αυτή να δηµιουργηθεί και άλλο διασπαστικό σωµατείο στον ίδιο χώρο, σε µια εποχή που η επίθεση από την κυβέρνηση του µαύρου µετώπου και την τρό κα εντείνεται, που απαραίτητη προ πόθεση για να τους σταµατήσουµε είναι η ταξική ενότητα των εργαζοµένων, εκείνοι καθοδηγούν την διάσπαση τους για να περνούν µε τις λιγότερες αντιδράσεις τα αντιλα κά µέτρα της κυβέρνησης. Τους διαβεβαιώνουµε ότι η προσπάθεια τους αυτή θα πέσει στο κενό γιατί οι δεσµοί του σωµατείου µας µε τους εργαζόµενους είναι πολύ γεροί. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α ΑΜ ΧΟΝ ΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΤΜΑΤΣΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελευσίνα, 28 / 11 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, ό- πως ισχύει, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αµπελοοινικού τοµέα». Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής ανακοινώνει ότι θεσπίστηκαν τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 12 Καν (ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τους Καν (ΕΚ) 361/2008 κ 491/2009 του Συµβουλίου, που αφορούν την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του αµπελοοινικού τοµέα. ικαιούχοι αναγνώρισης: Νοµικά πρόσωπα όπως, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις), οι ε- ταιρίες του Εµπορικού Νόµου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)), που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ µε αρ. πρωτ / Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής υτικής Αττικής (Οδός Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη - 2ος όροφος Ελευσίνα, τηλέφωνο ). Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα λάβει µέρος στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-Α Ε Υ την Πέµπτη, 1 εκεµβρίου, και καλεί τους εργαζο- µένους στην τοπική αυτοδιοίκηση να συµµετάσχουν µαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως στις 11:00. Η προσυγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί στις στην πλατεία Καρα σκάκη. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Πραγµατοποιήθηκε η 32η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, το ο- ποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του Προ πολογισµού του οικονοµικού έτους Λευκό ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση» και η «Αττική Νέα Προοπτική». Παράλληλα, πραγ- µατοποιήθηκε ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου (01/07/2011 έως 30/09/2011). Μιλώντας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι άµεση προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελούν οι υποδοµές, το περιβάλλον και τα σηµαντικά έργα, καθώς και το ζήτηµα των στερεών και των υγρών αποβλήτων και το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Ζήτησε δε από όλες τις παρατάξεις να στηρίξουν το εγχείρηµα της σωστής διαχείρισης και διασφάλισης των κονδυλίων και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να παρεκκλίνει του προγράµµατος που έχει εξαγγείλει. Αναφερόµενος στο µείζον θέµα της επιβολής του ειδικού τέλους στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράµµισε ότι: «Εκτιµώ ότι για την αντιµετώπιση του µεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήµατος που δηµιουργείται από την επιβολή του ειδικού τέλους της ΕΗ και τη διαδικασία είσπραξής του µέσω των λογαριασµών της, είναι αναγκαίο να επιδειχθεί από τις ηµόσιες Αρχές ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία και συµµόρφωση προς το Κοινοτικό ίκαιο. Λάθος τακτικές στην είσπραξη φόρων και τελών δεν µπορούν να θεραπεύονται µε άστοχες επιθέσεις στο κοινωνικό σώµα. Είµαι ριζικά αντίθετος στην ποινικοποίηση της µη πληρω- µής, διότι έρχεται σε µία συγκυρία, όπου η κοινωνία υφίσταται βαρύτατες συνέπειες από τις πολιτικές µιας σκληρής λιτότητας σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Θα προσπαθήσουµε, στηριζόµενοι σε ευρεία διαπαραταξιακή πλειοψηφία, να συµβάλλουµε στην τροποποίηση του µέτρου και σε κάθε περίπτωση την αποσύνδεσή του από την πληρωµή του λογαριασµού της ΕΗ και να µην α- φορά χαµηλά εισοδήµατα και ευπαθείς κατηγορίες. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής θα εξετάσει αναλυτικά το όλο θέµα στην επόµενη συνεδρίασή του». Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και Καινοτοµίας, κ. Λ. Αθανασιάδης, κατέθεσε πρόταση προς χρηµατοδότηση στο ε- πιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» , του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του προγράµµατος είναι η οργάνωση και ο σχεδιασµός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης και δικτύωσης όλων των αθλητικών χώρων και η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία που αποσκοπεί στη µείωση των νοσηµάτων, τα ο- ποία σχετίζονται µε την κακή διατροφή και την έλλειψη σω- µατικής άσκησης και παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ Α Βαθµού, θα επιλέξει αθλητικά κέντρα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές (π.χ. υποδοµές, έµψυχο δυναµικό, γεωγραφικά κριτήρια κλπ). Αυτά τα αθλητικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε πιλοτική βάση, ως πολυθεµατικοί χώροι, ήπιων αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Αθλητικά Πάρκα Υγείας). Μεταξύ των δράσεων, περιλαµβάνεται η δηµιουργία περιφερειακού «Αθλητικού Χάρτη» που θα περιλαµβάνει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους άθλησης στο λεκανοπέδιο Αττικής (αθλητικά κέντρα, ιδιωτικά γυµναστήρια, αθλητικές υποδοµές των δήµων κλπ). Η συγκεκριµένη πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, µε τη «Λα κή Συσπείρωση» και την «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο» να ψηφίζουν κατά. Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης σε οικονοµικά θέµατα, κ. Λ. Βασιλάκου, ενηµέρωσε το Περιφερειακό Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προ πολογισµού τριµήνου. Τόνισε: «Ο Προ πολογισµός του τρέχοντος έτους εκτελείται κανονικά και εντός των ορίων που προβλέψαµε, τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι σήµερα, δεν είναι αποτέλεσµα αστοχιών του προ πολογισµού αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούµενες δαπάνες και αυξοµειώσεις πιστώσεων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα εκτέλεσης του προ πολογισµού». Κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε το θέµα που εισηγήθηκε ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, κ. Λ. Αθανασιάδης, σχετικά µε την ίδρυση του περιφερειακού δικτύου εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας. Σκοπός είναι το δίκτυο αυτό να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ ε- πιχειρήσεων, δηµόσιας διοίκησης και ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστηµίων της Περιφέρειας. Κατά ψήφισε η «Λα κή Συσπείρωση Αττικής» και η «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνηµόνιο». Για το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, λευκό ψήφισε η «Αττική Οικολογική Απάντηση» και η παράταξη «Γιάννης ηµαράς - Άρµα Πολιτών», εκτός από την κ. Κ. Πιπιλή που ψήφισε υπέρ. Σηµειώνεται ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» στο ήµο Κρωπίας Αττικής Για τη Βιοµηχανία κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών της εταιρείας «BSH Οικιακές Συσκευές» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Για το Εργοστάσιο κατεργασίας διαµόρφωσης µορφοσιδήρου και λαµαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», στο ήµο Ασπροπύργου Αττικής. Στη γενική απεργία της Πέµπτης και η ΠΟΕ-ΟΤΑ «Καµία ανοχή στη µνηµονιακή συγκυβέρνηση, ο αγώνας συνεχίζεται, λέµε όχι στις απολύσεις στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση µισθών και συντάξεων, στα χαράτσια, στη διάλυση των ηµοσίων Υπηρεσιών και στην κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Τρεις παραχαράκτες συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ Συλλήψεις επικίνδυνων διαρρηκτών στα Καµίνια Στο Κερατσίνι και στο Κορυδαλλό, από Αστυνοµικούς, συνελήφθησαν τρείς Ελληνες, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 34 ετών και µία γυναίκα 50 ετών, για παραχάραξη χαρτονοµισµάτων. Ειδικότερα, οι δύο δράστες συνελήφθησαν µετά από αξιοποίηση πληροφορίας και στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και α- ναλυτικά : Χίλια (1.000) χαρτονοµίσµατα των -50- ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Ένα (1) χαρτονόµισµα των ευρώ. ύο (2) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν, ένας φορητός Η/Υ και ένα πολυµηχάνηµα. Ληστεία σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα Ληστεία σηµειώθηκε εχθές το µεσηµέρι σε κοσµηµατοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα. Πιο συγκεκριµένα, τέσσερα άτοµα φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστηµα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και αφού πυροβόλησαν µε πιστόλι και καλάσνικοφ για εκφοβισµό, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν χρήµατα και κοσµήµατα και στην συνέχεια διέφυγαν µε κλεµµένο αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψαν ένα χιλιόµετρο µακριά. Η Αστυνοµία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισµό τους. Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν προµηθευτεί τα πλαστά χαρτονοµίσµατα για να τα θέσουν σε κυκλοφορία, από την 50χρονη η οποία εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ στη κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραχαραγµένα χαρτονοµίσµατα συνολικής αξίας ευρώ και αναλυτικά : Εξακόσια δέκα οκτώ (618) χαρτονοµίσµατα των ευρώ. Πέντε (5) χαρτονόµισµα των ευρώ. Τριάντα δύο (32) χαρτονοµίσµατα των ε- υρώ. Εκατόν σαράντα πέντε (145) χαρτονοµίσµατα των -20- ευρώ και ένα (1) πολυµηχάνηµα. Στα Καµίνια, από αστυνοµικούς, συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Γεωργίας, ηλικίας 36 και 27 ετών, για διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών. Όπως ανέφερε το Σκάι, σε έλεγχο στο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, βρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και µετά από έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : Ένας (1) φορητός Η/Υ. Πλήθος διαφόρων κοσµηµάτων (δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.α.) έκα οχτώ (18) ρολόγια χειρός. Επτά (7) ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Τρία (3) κινητά τηλέφωνα. Μία (1) οθόνη Η/Υ. Τέσσερις (4) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές. Επτά (7) πορτοφόλια-τσαντάκια. ύο (2) DVD player. Μία (1) τηλεόραση. Mία (1) ηλεκτρονική κονσόλα (play station). Επίσης βρέθηκαν : Ξύλινο οµοίωµα πόρτας ασφαλείας, διαστάσεων µε τοποθετηµένους ασφαλούς και µηχανισµούς κλειδαριών ασφαλείας θυρών. Πέντε (5) κλειδαριές ασφαλείας. Πενήντα οκτώ (58) κλειδιά ασφαλείας. Μεγάλος αριθµός διαρρηκτικών εργαλείων. Οι συλληφθέντες σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και έµπειροι διαρρήκτες και εξασκούντο καθηµερινά στη διάρρηξη κάθε τύπου κλειδαριάς ασφαλείας. Στη φάκα της Αστυνοµίας ανήλικοι κακοποιοί Είχαν διαπράξει κλοπές και επρησµούς στη Σαλαµίνα Στη Σαλαµίνα, συνελήφθησαν από αστυνοµικούς τέσσερις (4) ανήλικοι, ηλικίας 13, 15, 15 και 15 ετών για εγκληµατική οργάνωση, διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών, εµπρησµούς και διακεκριµένες περιπτώσεις φθοράς. Επίσης σχηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών γονέων των συλληφθέντων ανηλίκων, για παραµέληση εποπτείας ανηλίκου, και δύο (2) για αποδοχή προ όντων εγκλήµατος. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ανήλικοι δράστες είχαν συγκροτήσει σπείρα που προέβαινε σε διαρρήξεις οικιών, καταστηµάτων, γραφείων στη Σαλαµίνα, από όπου αφαιρούσαν διάφορα αντικείµενα και στην συνέχεια έβαζαν φωτιά η προέβαιναν σε εκτεταµένες φθορές-βανδαλισµούς, προξενώντας σοβαρές υλικές ζηµιές. Από την µέχρι στιγµής έρευνα προέκυψε ότι οι α- νωτέρω δράστες κατά τον τελευταίο µήνα στην Σαλαµίνα: ιέρρηξαν (5) οικίες και (1) τροχόσπιτο, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε (2) από τις οικίες και έ- βαλαν φωτιά σε (1). ιέρρηξαν πέντε (5) καταστήµατα, από τα οποία αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα και προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε δύο (2) από αυτά. Προκάλεσαν εκτεταµένες φθορές σε ένα (1) αυτοκίνητο. Έβαλαν φωτιά από την οποία καταστράφηκαν ο- λοσχερώς υπόστεγα και παγκάκια σε δηµόσιο χώρο. ιέρρηξαν Ιερό Ναό, από το παγκάρι του οποίου αφαίρεσαν χρήµατα. ΙΕΡΑ ΑΝ ΡΩΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ Αριθµ. Πρωτ. 123/ Ανακοινώνουµεν ότι, Εκτίθεται κατά τα νενο- µοθετηµένα (άρθρο 14 του ν. 998/1979 απόφασις υφυπουργού Γεωργίας υπ αριθµ /4479/ ΦΕΚ Β 396/1993) εις το κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων το πρακτικόν υπ αριθµ. 03/2011 της συνεδρίας της της κατ άρθρ. 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής, η οποία υπ αυξ. αριθµ. θέ- µατος 22 αποφάσισεν την κατά προτεραιότητα εξέταση των αντιρρήσεων κατά της 2242/ πράξης χαρακτηρισµού του ασάρχου Μεγάρων, κατόπιν των υπ αριθµ. πρωτ. 1252/ και 1566/ εγγράφων του ασαρχείου Μεγάρων και της ιευθύνσεως ασών υτ. Αττικής αντιστοίχως. Κατά της ως είρηται αποφάσεως χωρούν αντιρρήσεις (άρθ. 14 του ν. 998/1979) παντός έχοντος έννοµον συµφέρον ε- νωπίον της Πρώτης ευτεροβαθµίου Επιτροπής Επιλύσεως ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών ( Λεωφ. Μεσογείων 239. Ν. Ψυχικόν, Τ.Κ , τηλ ) εντός δύο µηνών από της τελευταίας κατά νόµον δηµοσιεύσεως.

9 Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ» ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ συνέχεια απο σελ. 2 Πρόκειται για το πρώτο κύµα της εφεδρείας στο ηµόσιο, δηλαδή µόνιµους υπάλληλους που πήραν εχθες τα φύλλα πορείας. Όσοι έχουν συµβάσεις αορίστου χρόνου -υπολογίζονται περίπου στις υπάλληλοι- θα µείνουν να αποτελέσουν το δεύτερο κύµα εφέδρων από την 1η Ιανουαρίου Συνολικά, οι υπάλληλοι που θα αποµακρυνθούν µε αυτό τον τρόπο από το ηµόσιο θα ξεπεράσουν τις περίπου µε υπάλληλοικαι επίκειται η «αξιολόγηση» όλων -υπηρεσιών και υπαλλήλων- µέσα στο 2012, που θα κόψει µε το µαχαίρι τουλάχιστον το 30% των υπηρεσιών και θα καταργήσει περί τις θέσεις. Προς το παρόν, σήµερα οι υπάλληλοι που µπαίνουν στο καθεστώς εφεδρείας είναι: - Οσοι µόνιµοι στο ηµόσιο, στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού ή στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου έχουν συµπληρώσει σήµερα 33 χρόνια υπηρεσίας και είναι 53 ετών, δηλαδή τον εκέµβριο του 2013 θα συµπληρώσουν 35 έτη δουλειάς και τα 55 χρόνια της ηλικίας τους. Πρόκειται για περίπου υπαλλήλους που τίθενται σε «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» και θα πάρουν σήµερα τις διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες α- ναµένεται παράλληλα να δηµοσιευθούν σταδιακά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξή τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα έγινε αυτοδικαίως, µε βάση σχετικούς πίνακες που είχαν ετοιµαστεί από την υπηρεσία από τις 15 Νοεµβρίου 2011, χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να υποβάλουν αίτησεις ή κάτι άλλο. Τις διαπιστωτικές πράξεις εκδίδουν οι γενικοί γραµµατείς των υπουργείων ή, κατά περίπτωση, οι διοικητές των Οργανισµών. - Οσοι µόνιµοι έχουν συµπληρώσει τα 35 χρόνια προ πηρεσίας καθώς και τα 55 έτη στην ηλικία τους, θα απολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατείχαν θα καταργηθούν. Το ίδιο θα γίνει και µε όσους υπαλλήλους παρέµειναν στην εργασία τους αξιοποιώντας σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νόµου (σύµφωνα µε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς Λοβέρδου) για τρία χρόνια ακόµα και µέχρι την ηλικία των 60 ετών. Θα α- πολυθούν και θα συνταξιοδοτηθούν άµεσα, ενώ οι οργανικές θέσεις που κατέχουν θα καταργηθούν. Υπολογίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι περίπου σε όλο το ηµόσιο. Κρίσιµη θα είναι αυτή η εβδοµάδα επίσης και για τους περίπου υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται στο ηµόσιο, τα ΝΠ, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Αυτοί µπαίνουν στην εφεδρεία αν έχουν 33 χρόνια προ πηρεσίας (δηλαδή συµπληρώνουν την 35ετία τον εκέµβριο του 2013) και ηλικιακά βρίσκονται δύο χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό αποτελεί την τελευταία εξέλιξη, έπειτα από διάβηµα της Α Ε Υ στον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουµάνη, καθώς ο νόµος 4024/2011 δεν είχε συγκεκριµένο όριο ηλικίας και θα εµφανιζόταν το φαινόµενο υπάλληλοι να βγουν στην εφεδρεία, χωρίς όµως να µπορούν αντίστοιχα να βγουν στη σύνταξη µετά την παρέλευση της διετίας λόγω ηλικίας. Το παραπάνω προβλέπει σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας, µετά την παρέµβαση της Α Ε Υ. Παρέµβαση της κορυφαίας δηµοσιο παλληλικής ένωσης προκάλεσε επίσης και εγκύκλιος του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης, που ζητούσε οι ίδιοι οι υπάλληλοι µε υπεύθυνες δηλώσεις να δηλώσουν συνολικά τα συντάξιµα χρόνια τους συνυπολογίζοντας και ε- κείνα που έχουν διανύσει σε άλλους φορείς, µε την απειλή µάλιστα, αν αυτά τα χρόνια δεν δηλωθούν, να χαθούν στο µέλλον κατά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Σήµερα αναµένεται η εγκύκλιος για τις εξαιρέσεις από το Ειδικό τέλος Το αργότερο µέχρι σήµερα, πρόκειται να εκδοθεί η εγκύκλιος για το τέλος ακινήτων και τις κοινωνικές οµάδες που εξαιρούνται, σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµικών Ηλία Πλασκοβίτη. Ο κ. Πλασκοβίτης σηµείωσε ότι η εγκύκλιος καθυστερεί προκειµένου να είναι πλήρης και γνωστοποίησε ότι το τέλος θα ισχύσει και το επόµενο έτος, ενδεχοµένως όχι µέσω των λογαριασµών της ΕΗ. Αναφορικά µε τυχόν λάθη στους λογαριασµούς της ΕΗ, ο γενικός γραµµατέας διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα είναι υποχρεωµένοι πρώτα να καταβάλουν το τέλος και µετά θα γίνονται οι διορθώσεις. βρίου-οκτωβρίου 2011, ως οργανωµένη προσπάθεια των προµηθευτών µε τους λιανέµπορους. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του οργανωµένου λιανεµπορίου παρουσιάζει τάση συγκράτησης των τιµών καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%), αυξήθηκε σε διάστηµα 22 µηνών κατά 0,97%, ενώ σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011, ο δείκτης στο τέλος του Οκτωβρίου παρουσιάζει µείωση κατά 0,46%. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ο αντίστοιχος δείκτης που σταθµίζεται ώστε να µην περιλαµβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν πτωτικός συνολικά την εξεταζόµενη περίοδο και τους τελευταίους 22 µήνες έχει µειωθεί κατά 2,46%. Ενδεικτική της πορείας των τιµών είναι η σύγκριση των συνολικών δεκαµηνιαίων δεικτών. Συγκεκριµένα ο γενικός δείκτης, παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4 µονάδες, αυξήθηκε κατά 0,94%, ενώ ο αντίστοιχος σταθµισµένος δείκτης χωρίς τις αυξήσεις του ΦΠΑ µειώθηκε κατά 1,17%. Όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ τα αποτελέσµατα θα ήταν σαφώς χαµηλότερα αν ο δείκτης λάµβανε υπόψη περισσότερα φρέσκα προ όντα (π.χ. οπωροκηπευτικά), ό- πως ο δείκτης τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στη συγκρότηση πολυµελούς επιστηµονικής επιτροπής ιατροφικής Πολιτικής προχώρησε το υπουργείο Υγείας Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση έργο της ε- πιτροπής θα είναι η υποστήριξη της ιεύθυνσης ιατροφής και της Ειδικής Γραµµατείας ιατροφής και Άθλησης του υπουργείου Υγείας και η υποβολή προτάσεων επί των προτεραιοτήτων για τη χάραξη Εθνικής ιατροφικής Πολιτικής. Ακόµη, η επιτροπή θα επικουρεί στον καθορισµό των αναγκών για έρευνα, µέτρα και νοµοθετικές ρ- υθµίσεις, σχετικά µε ζητήµατα πρόληψης χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της αρµόδιας Ευρωπα κής Αρχής και θα εισηγείται µέτρα και προγράµ- µατα-δράσεις για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και όλων των χρόνιων νοσηµάτων που συνδέονται µε τη διατροφή, τόσο στον παιδικό πληθυσµό, όσο και στον ενήλικο. Τέλος, η επιτροπή θα γνωµοδοτεί για σχέδια νο- µοθετικών ρυθµίσεων, αναφορικά µε τη διατροφή σε σχέση µε την υγεία και θα εισηγείται ετήσιες αναφορές για όλα τα ζητήµατα της διατροφής (επιπολασµός παχυσαρκίας, διατροφικές συνήθειες του πληθυσµού, παρεµβάσεις, εκκρεµότητες κ.λ.π.).

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ιστορικό ήταν για τον Αστέρα Μαγούλας το παιχνίδι στην Ριζούπολη µε τον Απόλλωνα Σµύρνης καθώς ήταν ο πρώτος επίσηµος αγώνας της οµάδας σε επαγγελµατική κατηγορία. Ωστόσο, θέλουν να αφήσουν γρήγορα το παιχνίδι πίσω και την ήττα µε 3-0 και ήδη ξεκινούν αγώνα ανασύνταξης της οµάδας. Βέβαια στον Αστέρα το παιχνίδι το είχαν υπολογίσει στα χαµένα καθώς γνώριζαν ότι αγωνίζονται µε µια οµάδα που είναι στα χαρτιά φαβορί για την άνοδο αλλά η γεύση της πίκρας από το γεγονός ότι η οµάδα ηττήθηκε µε αστεία γκολ. Α' ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟ Την ήττα γνώρισε για την 8η αγωνιστκή του πρωταθλήµατος της Α' κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ η οµάδα του Μανδραικού απο τον Προφήτη Ηλία µε Η επόµενη αγωνιστική (4/12): Φάρος Κερ. Φοίνικας Πειρ., Αστέρας Αγ. ηµ.- Προφ. Ηλίας. Μανδρα κός Καστέλλα, Αναπτυξιακή οµάδα Π. Φάληρο Βαθµολογία 1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15 3 Π.ΦΑΛΗΡΟ 13 4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 12 5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΗΜ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ 8 7 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 8 8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α 7 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 50-44(26-26) ιαιτητές : Λαµπίρης, Μαυρέλης ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Κεφαλίδης, Παππάς) : Βλάµη 11, Ζαχαρία 4, Τηλεµάχου 19(2), Σπύρη 6, Ιωάννου 5(1), Μιχαήλου 4, Μουσούλη 1, Μαυρίδου ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ (Μέτος): Καραπαναγιώτη, Ευµορφοπούλου 13, Τακίδη 9, Βουκουβαλίδη 2, Ραµαντάνη 14(2), Ορφανίδου 2, Ροδίτη, Σταµάτη, Χατζηµήτρου 4, Καµπερίδη 4. ΣΜΣΕ: Ισοπαλία στο Περιστέρι στο παµπαίδων Απρόσµενη ισοπαλία έφερε η οµάδα του ΣΜΣΕ στο πρωτάθληµα παµπαίδων (κάτω των 12 ετών) στο Περιστέρι µε την Πνευµατική Στέγη. Οι σκακιστές του ΣΜΣΕ έχασαν σηµαντική ευκαιρία να είναι µε το ένα πόδι στην τελική φάση του πρωταθλήµατος, ό- που προκρίνονται οι 8 καλύτερες οµάδες. Έτσι θα περιµένει τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου για να δει αν τα καταφέρει να προκριθεί. Το 3-3 ήρθε µε νίκες µε νίκες των Κωνσταντίνου Κοντούλη, Νικόλα Πρεβεζάνου και Άγγελου Μαξιλάρη ενώ δεν τα κατάφεραν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης που περνά περίοδο δυστοκίας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Άννα Γαλάτη. Μία νίκη και δύο ήττες στο κύπελλο "Σπύρος Μπίκος" Η πρώτη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Α όµιλο συνέχισε τις κακές εµφανίσεις και γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Α.Σ.Παπάγου µε 0-5,5. ιασώθηκε µόνο ο Σπύρος Σβερκούνος µε ισοπαλία, µισός βαθµός που χάθηκε λόγω της απουσίας του Στάθη Γαζή µετά από εσφαλµένη συνεν νόηση. εν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Σούκος, Σπύρος Λούρης, Νίκος Κουρσάρης και Ματίνα Αγγελάκη. Σπουδαία νίκη κατάφερε η δεύτερη οµάδα του ΣΜΣΕ στον Β' όµιλο στο Παλαιό Φάληρο επί του Α.Σ. Πέρα µε 4,5-3,5. Αν και βρέθηκε να χάνει µε 3-1 κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα. Νίκησαν ο Κωνσταντίνος Ράγιος, που κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από το διάβασµά του καθώς προετοιµάζεται για τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου, ο συνήθης ύποπτος Παναγιώτης Λίτσας, ο Άγγελος Ρόκας, που εκµεταλλεύτηκε το ρεπό του από το µπάσκετ και ο "σίφουνας" Γιώργος Γκαµηλιάρης. Ισοπαλία νίκης µε δυναµική επάνοδο από τον Γιώργο Μάντζο ενώ δεν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Περα- µατζής, Μαίρη Περαµατζή και Χρήστος Θεοδοσίου. Η τρίτη οµάδα στον Γ' όµιλο έχασε από την τρίτη οµάδα του Σ.Ο. "Θωµάς Γεωργίου" µε 0,5-5. Κατάφερε και νίκησε ο Κωνσταντίνος Γεωργίου ενώ δεν τα κατάφεραν οι Χριστίνα Τσαβαρή, Λευτέρης Τσαβαρής, Γιάννης Παπαδηµητρίου, Χρήστος Ορφανέας και ο Σταµάτης Πέππας α.α αφού δεν εµφανίστηκε στον χώρο των αγώνων. Ν.ΠΑΝΤΕΛΗΣ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΜΕ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Απογοητευµένος από την τροπή που πήρε το µατς του Βύζαντα µε την Επανοµή ήταν ο Νίκος Παντέλης. Ο τεχνικός της οµάδας των Μεγάρων υποστήριξε: «Με µια λέξη θα σκιαγραφούσα το παιχνίδι για εµάς: Αυτοκτονήσαµε! Κάναµε ένα καλό πρώτο µέρος και προηγηθήκαµε. Ελέγχαµε το παιχνίδι και δεν µας ασκήθηκε πίεση, παρά µόνο από στηµένες φάσεις. Στο δεύτερο µέρος η Αναγέννηση πίεσε περισσότερο, αλλά και πάλι χωρίς κλασική φάση. Μετά το 2-1 τα... παρατήσαµε! Στον Βύζαντα κόστισε η απειρία του, δεν έχουν πολλοί παίκτες εµπειρία στην κατηγορία. Επίσης, το καλοκαίρι η οµάδα δούλεψε ελάχιστα σε θέµατα τακτικής, έγινε κακή προετοιµασία και στο ρόστερ δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στον πάγκο. Για εµάς είναι 'τελικός' το παιχνίδι µε τα Γιαννιτσά!». Εν τω µεταξύ ο ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Σκαφτούρος υποστήριξε: «Ήρθαµε στην Επανοµή για έ- να θετικό αποτέλεσµα και αρχίσαµε καλά. Από απειρία η Επανοµή µας γύρισε το παιχνίδι. Θέλω και εγώ από την πλευρά µου να σταθώ στα οικονοµικά προβλήµατα. Άλλωστε, οι παίκτες του Βύζαντα πρόσφατα βγάλαµε και ανακοίνωση. Αρκετοί δεν έχουν χρήµατα ούτε για τα ενοίκια, είναι ζήτηµα επιβίωσης! Η υπο- µονή µας τελείωσε και πρέπει κάτι να αλλάξει άµεσα!».

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1934 Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1900 ευτέρα 5 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1903 Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1898 Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Η αποψίλωση... των υπηρεσιών και οι διαθεσιµότητες εργαζοµένων στους ήµους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2047 ευτέρα 9 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 . Με πρωτοβουλία του

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2047 ευτέρα 9 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 . Με πρωτοβουλία του ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2047 ευτέρα 9 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ ιακοπή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2149 Τετάρτη 19 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2149 Τετάρτη 19 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2149 Τετάρτη 19 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ.

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πλήθος διαµαρτυριών προκαλεί η διαφαινόµενη πρόθεση συνένωσης των ΟΥ Ελευσίνας, Μεγάρων και Σαλαµίνας

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφει ο εφιάλτης

Επιστρέφει ο εφιάλτης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2190 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κάλυψη κενών θέσεων αντί διαθεσιµότητας προτείνει η ΚΕ Ε «Έγδυσαν» πάλι τα καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ζοφερή

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην κατοχή του βρέθηκε πορνογραφικό υλικό. Οριστικά την επόµενη εβδοµάδαοι συνδέσεις στην Άνω Ελευσίνα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην κατοχή του βρέθηκε πορνογραφικό υλικό. Οριστικά την επόµενη εβδοµάδαοι συνδέσεις στην Άνω Ελευσίνα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1965 Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 7. Για µισθούς προσωπικού µερικής απασχόλησης. Προς συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες ο Όµιλος

Óåë. 7. Για µισθούς προσωπικού µερικής απασχόλησης. Προς συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες ο Όµιλος ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα δραµατική αύξηση της ανεργίας τον Απρίλιο Το 30% αγγίζει στις ηλικίες 24-35 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2051 Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών»

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών» www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1747 Τρίτη 12 Απριλίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ανακύκλωση µε όρους µαφίας ύο ακόµη νεκροί στον «πόλεµο των σκουπιδιών» Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα