ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Γεώργιος Ι. έλλιος Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Γεώργιος Ι. έλλιος Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ"

Transcript

1 ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Γεώργιος Ι. έλλιος Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ Με το άρθρο 8 ν. 2251/1994 για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες 2 συµπληρώνεται ένα σύστηµα αυξηµένης επαγγελµατικής ευθύνης που ξεκινά από το άρθρο 6 του ίδιου νόµου, µε τη ρύθµιση της ευθύνης του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων. Ενώ όµως η τελευταία διαπλάθεται ως γνήσια αντικειµενική ευθύνη από διακινδύνευση, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες έχει, όπως θα δούµε, χαρακτήρα νόθο αντικειµενικό και απλώς διευκολύνει αποδεικτικά τον ζηµιωθέντα ως προς την προϋπόθεση της συνδροµής επαγγελµατικού πταίσµατος του ζηµιώσαντος 3. Οι λόγοι της διαφοράς αυτής αντικατοπτρίζονται στις ατελέσφορες προσπάθειες για την έκδοση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά µε την 1. Παρέµβαση σε επιστηµονική εκδήλωση που διοργάνωσε την στο Αγρίνιο η Ένωση Αστικολόγων σε συνεργασία µε τον ικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. 2. Γενικά για την κατ άρθρο 8 ν. 2251/94 ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες βλ. Αστ. Γεωργιάδη, Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, Αφιέρ. Αλ. Κιάντου - Παµπούκη, ΝΟΜΟC 5 (1998), 143 επ.& Γεωργουλέα, Η αστική ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 ν. 2251/1994 κ.λπ., ΚριτΕ 1998/1, 107 επ.& Καράκωστα, Προστασία του Καταναλωτή ν. 2251/1994 (2002), & Αλεξανδρίδου, ίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (1996), & Σταθόπουλου/Χιωτέλλη/Αυγουστιανάκη, Κοινοτικό Αστικό ίκαιο Ι (1995), 24-25, & Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 63 ΙΙ, Ειδικότερα για την ιατρική ευθύνη βλ. προσφάτως Κ. Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη (2003), & την Ίδια, Ελλ νη 1994, 1226 επ.& την Ίδια, ΚριτΕ 1996/2, 179 επ. καθώς και τις συµβολές των Φ. ωρή και Ν. Κλαµαρή εις: Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νοµικών, ίκαιο και Υγεία (1994), 35 επ., 91 επ. Οµοίως Baumgärtel, Aρµ 1993, 1 επ.& τον Ίδιο, 1993, 118 επ.& Καράκωστα, Αφιέρ. Παπαντωνίου, ΝΟ- ΜΟC 4 (1996), 235 επ.& τον Ίδιο, Αρµ 1994, 15 επ.& Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, ΚριτΕ 1996/2, 153 επ.& Οµπέση, Αρµ 2001, 1324 επ.& την Ίδια, Αρµ 1993, 401 επ.& Παπαπολυχρονιάδη, Αρµ 1999, 182 επ.& Jost, Αρµ 1999, 173 επ.& Τσίρο, ΚριτΕ 2001/2, 247 επ.& Σκυλλάκου, Συνήγ. 2001, 401 επ.& ήδη Ζέπο, ΝοΒ 1973, 1επ. Για την ευθύνη των δικηγόρων και συµ βολαιογράφων βλ. Αρνόκουρο, ΕΕ 2001, 467 επ.& Αθ. Γεωργιάδη, Ελλ νη 2000, 1153 επ.& Παναγόπουλο, Digesta 1 (1998/1999), 36 επ.& τον ίδιο, 28, 559 επ.& Αστ. Γεωργιάδη, ό.π.& Γιακουµή, 30, 1193 επ.& Καράκωστα, Προστασία (2002), 245 επ. Για την ευθύνη του παρέχοντος τραπεζικές υπηρεσίες βλ. Παπαϊωάννου, ΕΕ 2001, 828 επ.& Γκούσκου, ΕΕ 1997, 660 επ.& Παπανικολάου, Η ευθύνη της Τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών (1998), ιδίως 18-20& ΠΠρΑθ 3356/1997, ΝοΒ 1998, 838 επ. (µε σηµ. Φ. ωρή). Για την ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες βλ. Αυγητίδη, ΕπισκΕ 2001/Β, 287 επ. (299 επ.)& τον Ίδιο, ΕΕµπ 2001, 288 επ.& Τριανταφυλλάκη, ΧρΙ 2001, 17 επ. (22 επ.) Για την ευθύνη του παρέχοντος τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βλ. ΠΠρΑθ 2960/1996, ΕΕ 1997, 71 επ. (µε σηµ. Ευ. Περάκη). Για την ευθύνη του οργανωτή ή πράκτορα τουριστικών υπηρεσιών βλ. Καράκωστα, ΧρΙ 2001, 481 επ.& Κουτσουράδη, ΕπισκΕ 1999, 41 επ. και 1008 επ.& ΕιρΑθ 3249/1997, ΝοΒ 1998, Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 63 ΙΙ 1, 653& Αστ. Γεωργιάδη, NOMOC 5 (1998), 148& Βαλτούδη, Η ευθύνη από τα ελαττωµατικά προϊόντα (1999), 80 επ.

2 Τεύχος Γ Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες Digesta ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες: Το αρχικό Προσχέδιο Πρότασης Οδηγίας προέβλεπε γνήσια αντικειµενική ευθύνη για τις πληµµελείς υπηρεσίες όπως και για τα ελαττωµατικά προϊόντα. Όµως υπό το βάρος της επισήµανσης των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων που συνεπάγεται το «άϋλο» των υπηρεσιών σε αντίθεση µε τα «υλικά» προϊόντα, η θέση αυτή εγκαταλείφθηκε τόσο στην Πρόταση Οδηγίας του όσο και στο Σχέδιο Οδηγίας του , που, όπως και το άρθρο 8 ν. 2251/94, απλώς µετέφεραν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας στον παρέχοντα την υπηρεσία. Ωστόσο, και αυτή η τοποθέτηση έτυχε έντονης αρνητικής κριτικής, µε έµφαση ιδίως στην αδυναµία ενιαίας σύλληψης των ουσιωδώς διάφορων καταστάσεων στάθµισης συµφερόντων που παρατηρούνται στους επί µέρους τοµείς επαγγελµατικής δράσης 6. Έκτοτε η πρωτοβουλία για ενιαία ευρωπαϊκή ρύθµιση της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες δεν έχει επαναληφθεί και, παρά την αποσπασµατική έκφραση σχετικών προθέσεων για το µέλλον 7, φαίνεται ότι έχει οριστικά µαταιωθεί. Ο έλληνας νοµοθέτης, εν τούτοις, ήταν ο µοναδικός µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ που έσπευσε µε το άρθρο 8 ν. 2251/94 να υιοθετήσει την µαταιωθείσα Πρόταση Οδηγίας, καταργώντας µάλιστα και πολλούς από τους περιορισµούς της και διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρµογής της κατά τρόπο, ώστε να καταλαµβάνει κάθε ζηµία που προκαλείται από πληµµελείς υπηρεσίες οποιασδήποτε µορφής ελεύθερου επαγγέλµατος. Η παρουσίαση που ακολουθεί επιχειρεί να επισηµάνει ορισµένους κινδύνους που συνεπάγεται η επιλογή αυτή για την ελληνική έννοµη τάξη, διατυπώνοντας µε άκρα συντοµία και κάποιες σκέψεις για την αντιµετώπισή τους. Με το άρθρο 8 του ν. 2251/1994 η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες αποκτά µία εξειδικευµένη αδικοπρακτική ρύθµιση 8, η οποία όµως δεν αποκλείει την κοινή αδικοπρακτική ούτε την τυχόν ενδοσυµβατική 9 ευθύνη κατά τον ΑΚ. Η νέα ρύθµι- 4. COM (90) 482 τελικό SYN 308 της , EE C 12, , σ CONSOM 20/ECO 86/6378/92 της Βλ. σχετικά Weber, NJW 1997, 761& Hirte, Berufshaftung (1996), 198 επ., 214 επ.& Baumgärtel, JZ 1992, 321 επ.& Littbarski, Bemerkungen zur Notwendigkeit einer EG-Richtlinie über die Haftung bei Dienstleistungen, Europäische Rechtsakademie Trier, Bd. II (1992), 97 επ. (102 επ.)& Heinemann, ZIP 1991, 1203 επ.& Geisendörfer, VersR 1991, 1317 επ.& Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη (2003), 87 επ.& Απ. Γεωργιάδη, ό.π., 654& Γεωργουλέα, ΚριτΕ 1998/1, 107 επ. 7. Βλ. COM τελικό& σχετικά Basedow, Haftung für Dienstleistungen: die Denkpause nutzen, ZEuP 1995, 1 επ. 8. Κριτική παρουσίαση των διαφόρων απόψεων αναφορικά µε το χαρακτήρα του νόµιµου λόγου ευθύνης που καθιερώνει το άρθρο 8 ν. 2251/94 αυτοτελή ή επικουρικό ή ειδικό αδικοπρακτικό βλ. στη Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη (2003), 93 επ. Μολονότι το άρθρο 8 δεν κάνει λόγο σχετικά, το στοιχείο του «παρανόµου» αποτελεί και εδώ αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης, προϋπόθεση η οποία όµως συνήθως πληρούται συγχρόνως µε την κατάφαση της υπαιτιότητας (διπλή λειτουργία της αµέλειας) και διατηρεί µόνο σε περιπτώσεις δόλου πρακτική σηµασία ως αυτοτελής προϋπόθεση ευθύνης, βλ. Σταθόπουλο/Χιωτέλλη/Αυγουστιανάκη, ΚοινΑστ Ι (1995), 24/25, 163/164& Αστ. Γεωργιάδη, ό.π., 147/ Το άρθρο 8 ν. 2251/94 εφαρµόζεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύµβασης και τη λήψη ανταλλά-

3 258 Digesta 2003 Γεώργιος Ι. έλλιος Τεύχος Γ ση διακρίνεται από αυτήν της ενδοσυµβατικής ευθύνης κυρίως διότι µε το άρθρο 8 ο παρέχων ευθύνεται όχι µόνον έναντι του αντισυµβαλλοµένου του, αλλά και έναντι κάθε τρίτου 10 ζηµιωθέντος εξαιτίας των υπηρεσιών 11. Λ.χ. ο πολιτικός µηχανικός που εκπόνησε πληµµελή στατική µελέτη για τον εργολάβο µιας οικοδοµής ευθύνεται και έναντι των αγοραστών ζηµιωθέντων διαµερισµάτων, µε τους οποίους δεν τον συνδέει συµβατικός δεσµός 12. Από την άλλη πλευρά η ευθύνη του άρθρου 8 διαφέρει από αυτήν του ΑΚ 914, κυρίως ως προς το ότι ο ζηµιώσας που παρείχε τις υπηρεσίες φέρει το βάρος απόδειξης της έλλειψης πταίσµατός του 13. Ο ζηµιωθείς αρκεί να αποδείξει κατ άρθρ. 8 παρ. 3 ότι το συγκεκριµένο είδος υπηρεσιών είναι γενικά αιτιωδώς ικανό να προκαλεί ζηµίες του είδους της ήδη επελθούσας, χωρίς να χρειάζεται να υποδείξει την συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη που έφερε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα 14. Πρόκειται λοιπόν για µία προωθηµένη µορφή νόθου αντικειµενικής ευθύνης 15 µε σοβαρή αποδεικτική διευκόλυνση για τον ζηµιωθέντα, ο οποίος, εξαιτίας του γνωσιολογικού και οργανωτικού ελλείµµατός του σε σχέση µε το εξειδικευ- µένο επάγγελµα του παρέχοντος 16, αντιµετωπίζει πράγµατι δυσχέρειες ως προς την γµατος (λ.χ. εθελοντής ιατρός), καθόσον προϋποθέτει ελαττωµατική υπηρεσία µε την έννοια της παράβασης της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που υπέχει ο παρέχων, παράβαση η οποία πληροί και την προϋπόθεση του «παρανόµου» κατ ΑΚ 914. Ωστόσο αν υπάρχει και σύµβαση, η ενδοσυµβατική ευθύνη για πληµµελή εκπλήρωση του παρέχοντος θα συρρέει µε την αδικοπρακτική, πρβλ. ΑΠ 589/2001, ΧρΙ 2001, 433& Καράκωστα, Προστασία (2002), 216 επ.& Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 655/656& Φουντεδάκη, ό.π., 97/ Πρβλ. Canaris, Die Reichweite der Expertenhaftung gegenüber Dritten, ZHR 1999, 206 επ.& H. Schneider, ZHR 1999, 246 επ.& Bosch, ZHR 1999, 274 επ. 11. Η Φουντεδάκη, ό.π., 107, επισηµαίνει ακόµη µία λεπτή διαφορά µεταξύ της ενδοσυµβατικής ευθύνης του ΑΚ και αυτής του άρθρου 8 ν. 2251/94: Ο γενικά παραδεκτός χαρακτηρισµός της ενδοσυµβατικής ευθύνης ως νόθου αντικειµενικής µε βάση το καθιερούµενο στις ΑΚ 336, 363, 342 τεκµήριο υπαιτιότητας του οφειλέτη δηµιουργεί την εντύπωση ότι η καθιέρωση νόθου αντικειµενικής ευθύνης µε το άρθρο 8 δεν εισάγει, ως προς το σηµείο αυτό, κάτι διαφορετικό (βλ. λ.χ. Καράκωστα, ό.π., 225& Σταθόπουλο, ΝοΒ 46, 223). Ωστόσο ορθά επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ευθύνης από την παράβαση υποχρέωσης παροχής µέσων, όπως κατά κανόνα η ιατρική ευθύνη, και όχι παροχής ενός αποτελέσµατος, η γενική ρύθµιση της ενδοσυµβατικής ευθύνης ως νόθου αντικειµενικής έχει το περιορισµένο περιεχόµενο της αντιστροφής του βάρους απόδειξης µόνον του υποκειµενικού πταίσµατος και όχι και οποιασδήποτε αντικειµενικής πληµµέλειας της συµπεριφοράς του παρέχοντος. Αντίθετα µε το άρθρο 8 παρ. 4 επιρρίπτεται στον παρέχοντα το βάρος απόδειξης της ανυπαρξίας και αντικειµενικής πληµµέλειας των υπηρεσιών του, οπότε εύλογα η ρύθµιση αυτή αποκτά εδώ ιδιαίτερη σηµασία. 12. Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 653/ Επιµέρους διαφορές από την κοινή αδικοπρακτική ευθύνη παρατηρούνται και ως προς τα κριτήρια εκτίµησης της υπαιτιότητας, τη συνυπευθυνότητα, τις απαλλακτικές ρήτρες και την δυνατότητα περιορισµού και άρσης ή µη της ευθύνης. 14. Βλ. Απ. Γεωργιάδη, ό.π., 658, αριθ. 15, Έτσι Αστ. Γεωργιάδης, NOMOC 5 (1998), 145& Καράκωστας, Προστασία (2002), 225& Φουντεδάκη, ό.π. (2003), 103 επ. 16. Για τις ποικίλες ελλειµµατικές καταστάσεις που συνοδεύουν συνήθως τον καταναλωτή (προϊ- 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

4 Τεύχος Γ Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες Digesta απόδειξη του ενδεχόµενου πταίσµατος του τελευταίου. Με την αντιστροφή αυτή του βάρους απόδειξης ο νοµοθέτης υποχρεώνει έµµεσα τον παρέχοντα τις υπηρεσίες σε αύξηση του µέτρου της επιµέλειάς του και, συνακόλουθα, στοχεύει σε µεγαλύτερη α- σφάλεια των υπηρεσιών που παρέχονται σε επαγγελµατική βάση 17. Εν τούτοις ορθά επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών που από τη φύση τους συνδέονται µε απρόβλεπτες παραµέτρους, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης του άρθρου 8 παρ. 4 ν. 2251/94 τείνει πρακτικά να εκµηδενίσει τη σηµασία του πταισµατικού στοιχείου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και να οδηγήσει σε µία συγκαλυµµένη ευθύνη από διακινδύνευση 18. ιότι, µε την αντιστροφή αυτή, ο παρέχων τις υπηρεσίες καταλήγει να ευθύνεται και για την ασάφεια των ορίων µεταξύ υπαίτιας και τυχαίας ή αναπόφευκτης αποτυχίας των υπηρεσιών του. Το παράδειγ- µα της ιατρικής ευθύνης αναδεικνύει χαρακτηριστικά την ανελαστικότητα αυτή του άρθρου 8: Στην πραγµατικότητα ορισµένες µόνο περιπτώσεις τελούν πράγµατι υπό τον απόλυτο έλεγχο του γιατρού, ώστε να δικαιολογείται το τεκµήριο υπαιτιότητάς του. Αυτό συµβαίνει λ.χ. σε περιπτώσεις ζηµίας από ακατάλληλο ιατρικό εξοπλισµό, µετάγγιση ακατάλληλου αίµατος ή έλλειψη οργάνωσης της ιατρικής µονάδας 19. Υπάρχει όµως και σωρεία ιατρικών πράξεων που συνδέονται µε παραµέτρους µη προβλέψιµες σε όλη τους την έκταση, όπως λ.χ. η εξέλιξη µιας χειρουργικής επέµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν η αιτία της ζηµίας κινείται στα δυσδιάκριτα όρια µεταξύ του προβλέψιµου και του απρόβλεπτου τµήµατος των αντιδράσεων του ανθρώπινου οργανισµού, θα είναι δυσχερέστατη για το γιατρό, αν όχι αδύνατη, η απόδειξη της ανυπαρξίας πταίσµατός του 20. Το ενδεχόµενο συνδροµής αποδεικτικών δυσχερειών και από την πλευρά του ζηµιωθέντος δεν µπορεί να οδηγεί αυτόµατα στην «εν αµφιβολία» υπαιτιότητα της άλλης πλευράς για κάθε πιθανή ζηµία από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. Το ίδιο όµως ισχύει και για τους ποικίλους άλλους κλάδους επαγγελµατιών που υπάγονται στην αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 8, λ.χ. δικηγόρους, µηχανικούς, λογιστικά γραφεία, τράπεζες και ΕΠΕΥ, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ξενοδόχους, πρακτορεία ταξιδιών, φορείς αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικούς σταθµούς κ.λπ. 21. Και εδώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ενδεχόµενο πρόκλησης ζηµίας τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο του παρέχοντος, όπως λ.χ. η υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών όντων και) υπηρεσιών βλ. έλλιο, Προστασία των καταναλωτών και σύστηµα του Ιδιωτικού ικαίου, τ. ΙΙ (2001), 31 επ. 17. Για την αντίστοιχη ratio της ρύθµισης για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων βλ. Κορνηλάκη, ΕιδΕνοχ Ι (2002), 113.1, Βλ. Φουντεδάκη, ό.π. (2003), 150/151, Βλ. αναλυτικά Φουντεδάκη, ό.π., 130, 136, 153 επ. 20. Έτσι Geisendörfer, VersR 1991, 1317 επ.& Littbarski, ό.π., 108& Φουντεδάκη, ό.π., Σκιαγραφήσεις του εκτεταµένου υποκειµενικού πεδίου εφαρµογής του άρθρου 8 ν. 2251/94 βλ. στους Καράκωστα, Προστασία (2002), 220& Αστ. Γεωργιάδη, NOMOC 5 (1998), 146.

5 260 Digesta 2003 Γεώργιος Ι. έλλιος Τεύχος Γ παραγραφής ή άσκησης ενδίκων µέσων από το δικηγόρο 22 ή των όρων του αντισεισµικού κανονισµού από τον µελετητή µηχανικό. Για ζηµίες που οφείλονται σε πληµµέλειες τέτοιου είδους είναι αναµφίβολα δικαιολογηµένο το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος. Εξίσου, όµως, υπάρχουν και σ αυτά τα επαγγέλµατα περιπτώσεις παρεµβολής δυσχερώς προβλέψιµων στοιχείων, όπου η θεµελίωση της ευθύνης του παρέχοντος αποκλειστικά και µόνο στην αδυναµία του να αποδείξει την έλλειψη πταίσµατός του γίνεται δυσβάστακτη. Σκεφθείτε λ.χ. τον δικηγόρο που έ- κρινε κατά συνείδηση σκόπιµο να συστήσει µία συµβιβαστική επίλυση στον πελάτη του, ο οποίος εκ των υστέρων του ζητά αποζηµίωση, επειδή άλλος δικηγόρος σε παρόµοια υπόθεση ακολούθησε τη δικαστική οδό µε καλύτερο αποτέλεσµα ή πέτυχε καλύτερο συµβιβασµό. Ή σκεφθείτε τον εναγόµενο σε αποζηµίωση λογιστή, ο οποίος επιχειρώντας να απαλλάξει τον πελάτη του από πρόσθετο φόρο, προέβη σε µία οριακής ορθότητας λογιστική εγγραφή, που τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τη φορολογική Αρχή µε αποτέλεσµα την επιβολή προστίµου. Αυτή, όµως, είναι µόνον η µία όψη του προβλήµατος. Μία αντίθετη όψη αναδεικνύεται από τη διαπίστωση ότι στη νοµοθεσία µας υπάρχουν και αναχρονιστικές διατάξεις που περιορίζουν υπέρµετρα την ευθύνη ορισµένων επαγγελµατικών κλάδων, όπως λ.χ. τα άρθρα 73 ΕισΝΚΠολ και 3 του ν.δ. της 17.7./ Με το πρώτο άρθρο υποχρεώνεται ο ενάγων για ζηµία του από πληµµελείς νοµικές υπηρεσίες να προαποδεικνύει δόλο ή βαρειά αµέλεια του δικηγόρου, η δε άσκηση της αξίωσής του υπόκειται σε βραχύτατη αποκλειστική προθεσµία 6 µηνών από τη ζη- µιογόνο πράξη ή παράλειψη 24. Με το δεύτερο άρθρο υποχρεώνεται ο ενάγων κάτοχος λογαριασµού, από τον οποίο εσφαλµένως η Τράπεζα απέδωσε ένα ποσό σε µη δικαιούχο, να αποδείξει επίσης δόλο ή βαρειά αµέλεια της πληρώτριας, ακόµη και αν η υπογραφή του εισπράξαντος ήταν πλαστή 25. Καίτοι και στις δύο αυτές περι- 22. Βλ. Αθαν. Γεωργιάδη, Η επαγγελµατική ευθύνη του δικηγόρου, Ελλ νη 2000, 1153 επ. 23. Βλ. σχετικά Αστ. Γεωργιάδη, ό.π., 153 επ.& Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 656 (σηµ. 5)& Παναγόπουλο, 28, 559 επ.& Αρνόκουρο, ΕΕ 2001, 467 επ.& Γκούσκου, ΕΕ 1997, 660 επ. (665). 24. Άρθρ. 73 ΕισΝΚΠολ : «1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συµβολαιογράφου, διαιτητή, δικαστικού γραµµατέα ή δικαστικού επιµελητή επιτρέπεται µόνον αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια εν επιτρέπεται... όταν περάσουν έξι µήνες από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων Η αγωγή... πρέπει... β) να αναγράφει µε ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά µέσα... διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα Στην αγωγή επισυνάπτονται α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους λόγους της αγωγής...». Ήδη όµως µε την ΟλοµΑΠ 20/2000,..., κρίνεται αντισυνταγµατική η έναρξη της 6µηνης αποκλειστικής προθεσµίας από το χρόνο πραγµατοποίησης της ζηµιογόνου συµπεριφοράς του δικηγόρου και τοποθετείται πλέον στο χρόνο γνώσης του ζηµιωθέντος εντολέα. 25. Άρθρ. 3 ν.δ. 17.7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών»: «Η εκδότρια ονοµαστικής οµολογίας ή άλλης αποδείξεως καταθέσεως χρηµάτων εταιρία, η πληρώσασα αυτήν εξωφληµένην δια της επ αυτής υπογραφής του δικαιούχου, απαλλάσσεται και εάν η υπογραφή ήτο πλαστή, πλην αν η εκδότρια κατά την πληρωµήν ετέλει εν δόλω ή εν µεγάλη αµελεία». 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

6 Τεύχος Γ Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες Digesta πτώσεις µέρος της θεωρίας υποστηρίζει τη σιωπηρή κατάργηση των εν λόγω ρυθµίσεων από το µεταγενέστερο άρθρο 8 ν. 2251/ , η νοµολογία εξακολουθεί να τις θεωρεί ισχύουσες, ως ειδικότερες για τους συγκεκριµένους επαγγελµατίες και τις συγκεκριµένες πράξεις 27. ηµιουργείται, έτσι, µία αξιολογική αντινοµία από τη συνύπαρξη στην έννοµη τάξη απαλλακτικών µεν ρυθµίσεων για ορισµένους επαγγελ- µατίες, επίτασης δε της ευθύνης όλων των υπολοίπων επαγγελµατιών µέσω του άρθρου Η διάσταση αυτή καταγράφηκε και στη γνωστή απόφαση 18/1999 που δίχασε την Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου 29. Η πλειοψηφία της αρνήθηκε να υπαγάγει την ευθύνη του δικηγόρου στο άρθρο 8 ν. 2251/1994, εµµένοντας στην εφαρµογή του άρθρου 73 ΕισΝΚΠολ, µε το επιχείρηµα ότι το σύστηµα συλλογικής προστασίας που θεσπίζει ο ν. 2251/1994 είναι ασυµβίβαστο προς την ιδιότητα του δικηγόρου ως άµισθου δηµοσίου λειτουργού 30. Όµως, ισχυρή µειοψηφία εννέα µελών, µεταξύ των οποίων και ο τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επεσήµαναν ότι οι δικηγόροι, πέραν του δηµοσίου λειτουργήµατός τους ενώπιον των δικαστηρίων, στην εσωτερική σχέση µε τους πελάτες τους παρέχουν αναµφίβολα υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία, έτσι ώστε η διατύπωση του ν. 2251/1994 να µην αφήνει περιθώρια εξαίρεσής τους. Επεσήµανε επίσης ότι η ακαταλληλότητα του νόµου αυτού ως προς το σκέλος της συλλογικής προστασίας δεν κωλύει την εφαρµογή του ως προς την ατο- µική προστασία που αυτός παρέχει σε κάθε µεµονωµένο ζηµιωθέντα 31. Παρόµοια, κατ αποτέλεσµα, πορεία µε την παραπάνω θέση της πλειοψηφίας του ΑΠ φαίνεται να ακολουθεί η νοµολογία και ως προς την ευθύνη των Τραπεζών σε σχέση µε το άρθρο 3 του ν.δ. 17.7/ Οι εξελίξεις αυτές δικαιολογούν ίσως τη σκέψη 26. Έτσι Αστ. Γεωργιάδης, ΝΟΜΟC 5 (1998), 143 επ. (154/155)& Παναγόπουλος, 28, 560/561& Σταθόπουλος, ΝοΒ 46, 223 (σχόλιο στην ΕφΑθ 2715/1996)& Αρνόκουρος, ΕΕ 2001, 471& Καράκωστας, Προστασία (2002), 240/241, 246. Αντίθετοι: Απ. Γεωργιάδης, Ενοχ ΓενΜ (1999), 656, σηµ. 5& Γιακουµής, 30, 1193& Γκούσκου, ΕΕ 1997, 665& Παπαϊωάννου, ΕΕ 2001, Βλ. ΟλοµΑΠ 18/1999, ΕΕ 1999, 1172 επ. = Ελλ νη 1999, 1290 επ. = ΝοΒ 2000, 465 = ΕΕΝ 2000, 230 επ. = Digesta 2 (1999/2000), 109 επ.& πρβλ. και ΠΠρΝαυπλ 34/1996 ΑρχΝ 1998, Βλ. στην κατεύθυνση αυτή Λιακόπουλο, ΕΕ 1995, 831& Αλεξανδρίδου, ΠρΚατ (1996), 192& Αστ. Γεωργιάδη, ό.π., 155& Παναγόπουλο, 28, 560, που επισηµαίνει ότι «σε παγκόσµια κλίµακα δεν φαίνεται να απαντάται όµοια ρύθµιση» µε αυτήν του άρθρου 73 ΕισΝΚΠολ. Οµοίως για το άρθρο 3 ν.δ / βλ. Καράκωστα, Προστασία (2002), 240& Γκούσκου, ό.π.& Παπαϊωάννου, ό.π. 29. Βλ. τον αναλυτικό σχολιασµό της απόφασης αυτής από τον Αρνόκουρο, ΕΕ 2001, 467 επ. Στην Digesta 2 (1999/2000), 115 επ., 118 επ., δηµοσιεύονται και οι αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας (ΕφΘεσ 3337/98, ΠΠρΘεσ 10725/97), επί των οποίων εκδόθηκε η ως άνω απόφαση της Ολοµέλειας του Ακυρωτικού. 30. Βλ. ΟλοµΑΠ 18/1999, Digesta 2, ΟλοµΑΠ 18/1999, ό.π., Λ.χ. µε την επίκληση του άρθρου αυτού οι ρήτρες ΓΟΣ που απαλλάσσουν την Τράπεζα από την ευθύνη για ελαφρά αµέλεια των οργάνων της θεωρούνται κατά πάγια νοµολογία έγκυρες, βλ.

7 262 Digesta 2003 Γεώργιος Ι. έλλιος Τεύχος Γ ότι πίσω από τη νοµολογιακή τάση αποφυγής του άρθρου 8 κρύβεται στην πραγµατικότητα η δυσπιστία του δικαστή απέναντι στην αδιαλλαξία αυτής της ρύθµισης και ο φόβος για τις συνέπειες µιας γενικευµένης κατίσχυσης της «εν αµφιβολία υ- παιτιότητας του επαγγελµατία» για κάθε ζηµία σχετική µε την άσκηση του επαγγέλµατός του 33. Έτσι, λοιπόν, δεν θα υπερέβαλε κανείς, αν υποστήριζε ότι και οι δύο αυτές νο- µοθετικές κατευθύνσεις είναι ακραίες: Από τη µία πλευρά µεν, µία έννοµη τάξη που στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και του Κράτους ικαίου δεν µπορεί να ανέχεται τη διατήρηση ενός αδικαιολόγητα ευνοϊκού γενικού καθεστώτος ευθύνης για επιλεγµένους επαγγελµατικούς κλάδους. ιατάξεις όπως αυτές του άρθρου 73 ΕισΝ ΚΠολ ή του άρθρου 3 ν.δ. 17.7/ θα πρέπει, προς άρση κάθε αµφισβήτησης, να καταργηθούν ρητά. Από την άλλη πλευρά, όµως, αποδεικνύεται ότι και µία γενικευµένη εφαρµογή της κατ άρθρ. 8 παρ. 4 ν. 2251/94 αντιστροφής του βάρους απόδειξης σε κάθε ζηµία συναφή µε την άσκηση οποιουδήποτε ελευθέρου επαγγέλµατος θα µπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα ανεπιεική αποτελέσµατα για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες. Γι αυτό θα ήταν ορθότερο δικαιοπολιτικά να περιοριζόταν η εµβέλεια της ρύθµισης αυτής µόνο σε περιπτώσεις ζηµιών που η εξέλιξή τους τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο του παρέχοντος, ώστε και το τεκµήριο της υπαιτιότητάς του να παρίσταται δικαιολογηµένο, όπως λ.χ. στις προαναφερθείσες περιπτώσεις απώλειας προθεσµιών από το δικηγόρο, παραβίασης του αντισεισµικού κανονισµού από το µηχανικό, µετάγγισης ακατάλληλου αίµατος από το γιατρό 34 κ.λπ. Όµως, όσο και αν θα ήταν ευκταία, για λόγους ασφάλειας δικαίου, µία νοµοθετική απαρίθµηση ανά επαγγελµατικό κλάδο των κρίσιµων αυτών περιπτώσεων, δεν ΠΠρΑθ 3356/1998, ΝοΒ 1998, 838 (παρατ. ωρή). Πρβλ. και τις αποφάσεις που µνηµονεύουν οι Καράκωστας, Προστασία (2002), 240 σηµ. 253 και Παπαϊωάννου, ΕΕ 2001, 831, σηµ. 35 επ. 33. Βλ. στην κατεύθυνση αυτή Αρνόκουρο, ΕΕ 2001, 472/473, σε σχέση µε την ΟλοµΑΠ 18/1999: «... το δικαστήριο, αναφερόµενο στον περιορισµό της ευθύνης των δικηγόρων στα αναγκαία πλαίσια, διατυπώνει ένα σύγχρονο προβληµατισµό σχετικά µε τα όρια της επαγγελµατικής ευθύνης. Είναι αναµφισβήτητο ότι η έκθεση των επαγγελµατιών σε ευθύνη πρέπει να είναι τέτοια που να µην καθιστά αδύνατη ή σηµαντικά δυσχερή την άσκηση του επαγγέλµατος... Ο περιορισµός της ευθύνης, όπως διαµορφώνεται από το άρθρο 73 ΕισΝΚΠολ, δεν ανακλά καµία εξισορρόπηση συµφερόντων µεταξύ προµηθευτών νοµικών υπηρεσιών και πελατών, αλλ αντίθετα συνιστά µονόπλευρη προστασία των πρώτων εις βάρος των τελευταίων... Το δικαστήριο, όµως, παραβλέπει τη διάσταση αυτή, ίσως υπό τη δαµόκλειο σπάθη του ευρύτατου πλαισίου ευθύνης του άρθρου 8 Ν. 2251/1994, και ταυτίζει τη διάταξη του άρθρου 73 ΕισΝΚΠολ µε το αναγκαίο πλαίσιο περιορισµού της ευθύνης...». 34. Πρβλ. την σχετική de lege ferenda πρόταση της Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη (2003), που εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 8 ν. 2251/1994 µε την προσθήκη β εδαφίου στην παρ. 4, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, η διάταξη εφαρµόζεται όταν προκαλείται ζηµία από τη λειτουργία ιατρικού εξοπλισµού, από νοσοκοµειακή λοίµωξη, από την οργάνωση και τη λειτουργία νοσηλευτικού οργανισµού και από τη διάθεση µολυσµένου αίµατος». 01/07/05 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

8 Τεύχος Γ Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες Digesta πρέπει να παραβλέπονται και τα µειονεκτήµατα ενός τέτοιου εγχειρήµατος, ιδίως η αφόρητη περιπτωσιολογία και οι συνεχείς µεταβολές που αναπόφευκτα θα υπαγορεύονταν από τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, προτιµότερο είναι να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα, καταρχήν τουλάχιστον, µε τη νοµολογιακή εξειδίκευση ανά επάγγελµα και πράξη, του κατ άρθρ. 8 παρ. 4 κριτηρίου της «ευλόγως προσδοκώµενης ασφάλειας», το οποίο συνδέει άρρηκτα ο νοµοθέτης µε την «εκτίµηση της έλλειψης υπαιτιότητας» 35. Το βασικό αυτό κριτήριο, υποβοηθούµενο από τις ειδικότερες παραµέτρους α-στ της παρ. 4 36, είναι ευθέως ανάλογο µε τον επιστηµονικά δυνατό βαθµό προβλεψιµότητας της εξέλιξης της παρεχοµένης υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, ικανό να προσδιορίζει κάθε φορά ένα βαθµό αβεβαιότητας, πέρα από τον οποίο δεν θα ήταν «εύλογο» να τεκµαίρεται το πταίσµα του παρέχοντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας αβεβαιότητας ο δικαστής θα µπορεί να αρνείται την ύπαρξη των προϋποθέσεων λειτουργίας του τεκµηρίου. Με τον τρόπο αυτό και σε ικανό βάθος χρόνου ίσως καταστεί δυνατός στους βασικούς επαγγελµατικούς κλάδους ο σταδιακός προσδιορισµός των κύριων, πράγµατι αδιαµφισβήτητων, περιπτώσεων που δικαιολογούν το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος. Αυτές θα µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για έναν νοµοθετικό εµπλουτισµό του άρθρου 8 ν. 2251/1994, ή ειδικότερων νοµοθετηµάτων, µε κατευθυντήριας ση- µασίας καταλόγους ενδεικτικών περιπτώσεων διακεκριµένης ευθύνης, που πολλά θα είχαν να προσφέρουν τόσο για την αποφυγή ακραίων συνεπειών όσο και για την επίτευξη µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου στο χώρο της επαγγελµατικής ευθύνης. 35. Άρθρο 8 παρ. 4 εδ. β: «... Για την εκτίµηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α-στ...». 36. Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ΓενΜ (1999), 63 ΙΙ 3β, αριθ. 12, σελ. 656/657, που επισηµαίνει ότι οι ειδικότερες αυτές παράµετροι (α-στ) «βοηθούν στην εκτίµηση του βασικού κριτηρίου της ευλόγως προσδοκώµενης ασφάλειας». Για το ίδιο κριτήριο στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 2251/94 για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωµατικών προϊόντων βλ. Βαλτούδη, ό.π., 203 επ., 225 επ. Ενώ όµως εκεί η έλλειψη της εύλογα αναµενόµενης ασφάλειας συνδέεται µε το ελάττωµα του προϊόντος, στο άρθρο 8 παρ. 4 συνδέεται µε το στοιχείο της υπαιτιότητας, βλ. Σταθόπουλο/Χιωτέλλη/Αυγουστιανάκη, ΚοινΑστ Ι (1995), 162 επ.

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1

Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Κωνστ. Ν. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις σχέσεις τράπεζας και πελάτη 1 Δεδομένου ότι ο μετερχόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ Ι. Δημοσιεύεται η πρώτη (εξ όσων γνωρίζουμε) δικαστική απόφαση μετά την «ερμηνευτική» διάταξη του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Τµήµα Νοµικής Σύνθεση ηµοσίου ικαίου Α Κλιµάκιο: Α Ε, Ο, Υ, Φ, Ψ, Ω. ιδάσκοντες: καθηγητής Α. ηµητρόπουλος καθηγητής Σ. Φλογαίτης λέκτωρ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) *

ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) * ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ» ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) * Νίκος Κ. Σκουλάς ικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης 1. Η δυνατότητα ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του καταναλωτή από τη σκοπιά ενός εμπορικολόγου... 1 2. Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Α. Από τη Σύμβαση της Βιέννης στο νέο ελληνικό δίκαιο της πώλησης Ι. Εισαγωγή Αν το δίκαιο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ * Θεόδωρος Σ. Λύτρας Λέκτορας Νοµικής Παν/µίου Αθηνών - ικηγόρος 1. Εισαγωγή Το φυσικό περιβάλλον ήταν πάντα εκτεθειµένο στις φυσικές καταστροφές, ό- πως µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα