υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, ), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/ ) υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ 1. Σι αλλάηει με τθν νζα Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου; Από τθ Δευτζρα, 20 Ιουλίου 2015, καταργείται θ τραπεηικι αργία και όλα τα καταςτιματα των τραπεηϊν είναι ανοιχτά για το ςυναλλακτικό κοινό. Επιπλζον, με τθ νζα Πράξθ όλεσ οι τραπεηικζσ εργαςίεσ επιτρζπονται με εξαίρεςθ εκείνεσ οι οποίεσ ρθτά απαγορεφονται ςφμφωνα με τθν εν λόγω Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου. 2. Σι ιςχφει με τισ αναλιψεισ μετρθτϊν; Η ανάλθψθ μετρθτϊν από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ από τραπεηικό κατάςτθμα ι ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει θμερθςίωσ το ποςό των 60 ευρϊ ανά κατακζτθ, ανά τράπεηα. Ωςτόςο, παρζχεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ του θμεριςιου ορίου των 60 ευρϊ ςε επόμενθ θμζρα και πάντωσ το αργότερο ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ. Δθλαδι, κάκε εβδομάδα ο δικαιοφχοσ μπορεί να κάνει ανάλθψθ ζωσ του ποςοφ των τετρακοςίων είκοςι (420) ευρϊ κατ ανϊτατο όριο. 3. Επιτρζπεται θ ανάλθψθ μετρθτϊν ςε ξζνο νόμιςμα από τραπεηικό κατάςτθμα; ΝΑΙ, μζχρι του θμεριςιου ορίου του ιςόποςου (με βάςθ τθν ιςχφουςα θμεριςια ςυναλλαγματικι ιςοτιμία) των 60 ευρϊ ςτο ξζνο νόμιςμα. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι ιςχφει θ δυνατότθτα μεταφοράσ του θμεριςιου ορίου ςε επόμενθ θμζρα και πάντωσ το αργότερο ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ. 4. Επιτρζπεται θ κατάκεςθ επιταγισ; ΝΑΙ, επιτρζπεται θ κατάκεςθ τραπεηικϊν και ιδιωτικϊν επιταγϊν αποκλειςτικά και μόνο ςε πίςτωςθ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. Πλθρωμι επιταγϊν με μετρθτά δεν επιτρζπεται. 5. Μπορϊ να ζχω πρόςβαςθ ςτθ κυρίδα μου; ΝΑΙ, μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ, είτε με τθν τιρθςθ τθσ ςυνικουσ διαδικαςίασ, δθλαδι με ςειρά χρονικισ προτεραιότθτασ, είτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν τράπεηα με τθν οποία ςυναλλάςςεςτε. Προσ το ςκοπό αυτό, ζχουν ιδθ δθμοςιευτεί ςχετικζσ ανακοινϊςεισ των τραπεηϊν μελϊν τθσ ΕΕΤ. 6. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθ χρεωςτική μου κάρτα για αναλιψεισ μετρθτϊν ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, ςφμφωνα με το θμεριςιο ι/και εβδομαδιαίο μζγιςτο όριο ανάλθψθσ ποςοφ που ιςχφει και εντόσ Ελλάδοσ.

2 7. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλιψεισ μετρθτϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό; ΟΧΙ, θ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι δεν επιτρζπεται. 8. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτθν Ελλάδα; ΝΑΙ. Οι πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται κανονικά για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν εντόσ Ελλάδοσ, μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα. 9. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, εφόςον βρίςκεςτε ςτο εξωτερικό και θ ςυναλλαγι ςασ γίνεται με χριςθ τθσ κάρτασ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τισ κάρτεσ ςασ για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτο εξωτερικό: μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα, και εντόσ του θμεριςιου ορίου ποςοφ το οποίο εγκρίνεται για κάκε τράπεηα ξεχωριςτά από τθν Επιτροπι Εγκρίςεωσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. 10. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτο internet; ΝΑΙ, χωρίσ περιοριςμοφσ, εφόςον τα θλεκτρονικά καταςτιματα τθροφν λογαριαςμό ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Εφόςον τα θλεκτρονικά καταςτιματα τθροφν λογαριαςμό ςε τράπεηα του εξωτερικοφ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τισ κάρτεσ ςασ: μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα, εντόσ του θμεριςιου ορίου ποςοφ το οποίο εγκρίνεται για κάκε τράπεηα ξεχωριςτά από τθν Επιτροπι Εγκρίςεωσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν, και για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν: 1. Αγορζσ ειςιτθρίων αεροπορικϊν εταιρειϊν. 2. Πλθρωμζσ ξενοδοχείων. 3. Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων. 4. Πλθρωμζσ ταξιδίων και μεταφορϊν. 5. Πλθρωμζσ ψθφιακϊν παρόχων μουςικοφ περιεχομζνου και εφαρμογϊν (applications). 6. Πλθρωμζσ ςυνδρομϊν, για εγγραφι ι ανανζωςθ ςυμμετοχισ μζλουσ ςε επαγγελματικοφσ ςυλλόγουσ (δικθγορικοφσ/ ιατρικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λπ) ι/και για επιςτθμονικά και λοιπά ζντυπα. 7. Πλθρωμι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ (δίδακτρα/ εςτίεσ διαμονισ/ ςυνδρομι

3 βιβλιοκθκϊν, κ.λπ). 8. Πλθρωμι αςφαλιςτικϊν, ιατρικϊν και φαρμακευτικϊν εξόδων. 11. Αν χάςω ι μου κλζψουν τθν κάρτα μου ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο δεν μπορϊ να κάνω ςυναλλαγι με τθν κάρτα μου τι μπορϊ να κάνω; Θα πρζπει να δθλϊςετε τθν απϊλεια τθσ κάρτασ ςασ ςτθν τράπεηα θ οποία τθν ζχει εκδϊςει. Για τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ νζασ ςασ κάρτασ κα ενθμερωκείτε από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ τράπεηασ. 12. Μπορϊ να ανοίξω νζο λογαριαςμό; ΟΧΙ, εκτόσ αν το άνοιγμα του νζου λογαριαςμοφ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τισ ακόλουκεσ ςυναλλαγζσ, θ αναγκαιότθτα των οποίων πρζπει να τεκμθριϊνεται εγγράφωσ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςταται άλλοσ διακζςιμοσ λογαριαςμόσ μζςω του οποίου αυτζσ μποροφν να διενεργθκοφν: πλθρωμι μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκδοςθσ και εξαργφρωςθσ εργοςιμου, πλθρωμι υποχρεϊςεων του κατακζτθ προσ τθν ίδια τράπεηα, που προκφπτουν από ςυμβάςεισ που είχαν καταρτιςκεί προ τθσ 28θσ Ιουνίου 2015, καταβολι νζων ςυντάξεων και νζων προνοιακϊν επιδομάτων, εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν καρτϊν από νζεσ ςυμβάςεισ αποδοχισ (acquiring), εξυπθρζτθςθ νεοϊδρυκζντων, μετά τθν 1θ Μαΐου 2015, νομικϊν προςϊπων, εξυπθρζτθςθ νεοφυϊν εταιρειϊν (startups) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ςτιριξθσ τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ, κατάκεςθ μετρθτϊν ωσ εξαςφάλιςθ (cash collateral) εγγυθτικισ επιςτολισ, ενζγγυασ πίςτωςθσ ι δανείου ςτθν ίδια τράπεηα, άνοιγμα λογαριαςμοφ υπζρ τρίτου με ςκοπό είτε τθ ςυμμόρφωςθ προσ επιταγι για εκτζλεςθ χρθματικισ απαίτθςθσ, βάςει διαταγισ πλθρωμισ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι άλλου εκτελεςτοφ τίτλου είτε τθν εξόφλθςθ απαίτθςθσ, για τθν οποία ζχει επιβλθκεί κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου, υπζρ του δικαιοφχου τθσ απαίτθςθσ, εκτόσ εάν αυτόσ ζχει δθλϊςει κατακετικό λογαριαςμό με οποιαδιποτε διαδικαςτικι πράξθ, πίςτωςθ ποςϊν από τθν αλλοδαπι ςε ευρϊ ι ξζνο νόμιςμα, φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ ι του ιςόποςου ςε ξζνο νόμιςμα, αποδοχι προκεςμιακισ κατάκεςθσ μόνον ςτθν περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι τθσ ταυτίηονται με τουσ δικαιοφχουσ του υφιςτάμενου τροφοδότθ λογαριαςμοφ τθσ, κατακετικοφ ι όψεωσ, κάκε άλλθ περίπτωςθ, κατόπιν ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν.

4 13. Μπορϊ να προςκζςω ςυνδικαιοφχο ςε υφιςτάμενο κατακετικό λογαριαςμό μου; ΟΧΙ, θ ςυγκεκριμζνθ τραπεηικι εργαςία δεν επιτρζπεται. 14. Μπορϊ να εξοφλιςω πρόωρα το δάνειό μου; Πρόωρθ, μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του δανείου ςασ επιτρζπεται μόνο με κατάκεςθ μετρθτϊν ι με μεταφορά κεφαλαίων (ζμβαςμα) από το εξωτερικό. 15. Μπορϊ να ηθτιςω τθν πρόωρθ λιξθ τθσ προκεςμιακισ μου κατάκεςθσ; ΟΧΙ, εκτόσ αν θ πρόωρθ λιξθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν ιςόποςθ εξόφλθςθ: οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, τρζχουςασ δόςθσ και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν δανείου ςτθν ίδια τράπεηα, πλθρωμισ μιςκοδοςίασ ςτθν ίδια τράπεηα, πλθρωμισ νοςθλίων και διδάκτρων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, πλθρωμισ προμθκευτϊν που τθροφν λογαριαςμό ςτθν ίδια τράπεηα, ζναντι τιμολογίων ι ιςοδφναμων παραςτατικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςτανται επαρκι διακζςιμα ςε κατακετικό λογαριαςμό ταμιευτθρίου ι όψεωσ. 16. Είμαι επιχείρθςθ που επικυμεί να αρχίςει να δζχεται ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ. Μπορϊ να το κάνω; ΝΑΙ, εφόςον καταρτίςετε ςφμβαςθ με τράπεηα, ίδρυμα πλθρωμϊν ι/και ίδρυμα θλεκτρονικοφ χριματοσ που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, επιτρζπεται το άνοιγμα νζου λογαριαςμοφ για τθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν καρτϊν με βάςθ τθν νζα αυτι ςφμβαςθ. Αντίκετα, δεν επιτρζπεται θ κατάρτιςθ ςυμβάςεων αποδοχισ ςυναλλαγϊν με κάρτεσ πλθρωμϊν, εφόςον θ εκκακάριςι τουσ πραγματοποιείται με πίςτωςθ λογαριαςμοφ του εμπόρου, ο οποίοσ τθρείται ςε τράπεηα, ίδρυμα πλθρωμϊν ι/και ίδρυμα θλεκτρονικοφ χριματοσ εκτόσ Ελλάδοσ. 17. Είμαι επιχείρθςθ που δζχεται ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ. Πότε κα πιςτϊνεται ο λογαριαςμόσ μου; Η εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν με κάρτεσ πλθρωμϊν, ελλθνικϊν και ξζνων, κα γίνεται με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι ςφμβαςι ςασ. 18. Μπορϊ ωσ επιχείρθςθ να αρνθκϊ ςυναλλαγζσ με κάρτεσ; ΟΧΙ, διότι ςτθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου προβλζπεται ότι όποιοσ αρνείται τθν πλθρωμι με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ τιμωρείται, με βαρφτατα

5 πρόςτιμα ι/και φυλάκιςθ, κατά τισ διατάξεισ: των άρκρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικοφ Κϊδικα, του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 (Αϋ 191), του άρκρου 18 α ν. 146/1914 (Αϋ 21), και του άρκρου 19 ν. 4177/2013 (Αϋ 173), όπωσ ιςχφουν. 19. Οι πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ αλλοδαπϊν τραπεηϊν χρθςιμοποιοφνται κανονικά; Πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ αλλοδαπϊν τραπεηϊν εφόςον ζχουν εκδοκεί ςτο εξωτερικό χρθςιμοποιοφνται τόςο για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν όςο και για αναλιψεισ μετρθτϊν χωρίσ περιοριςμοφσ, εντόσ των ορίων τθσ ςφμβαςισ ςασ με τθν εκδότρια τράπεηα. 20. Μποροφν να γίνονται μεταφορζσ κεφαλαίων από το εξωτερικό; ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριαςμοφσ που τθροφνται ςε αλλοδαπι τράπεηα ςε λογαριαςμό που τθρείται ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα επιτρζπονται. 21. Οι μεταφορζσ κεφαλαίων ςτο εξωτερικό επιτρζπονται; ΟΧΙ, εκτόσ αν εντάςςονται ςτισ εξαιρζςεισ που επεξεργάηεται ςε κακθμερινι βάςθ θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν και για τισ οποίεσ χορθγεί ειδικι άδεια. Για όςεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται ζνα ζμβαςμα ι μια μεταφορά κεφαλαίων ςτο εξωτερικό αρμόδια να αποφαςίηει είναι θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. Τα αιτιματα των ςυναλλαςςομζνων μποροφν να υποβάλλονται ςτθν τράπεηα ςυνεργαςίασ τουσ. Στθ ςυνζχεια, θ τράπεηα κα αποςτζλλει αίτθμα ςτθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν θ οποία και κα εγκρίνει, το ςφνολο ι μζροσ του αιτοφμενου ποςοφ εφόςον οι ςυναλλαγζσ αυτζσ κρίνονται αναγκαίεσ και δικαιολογοφνται επαρκϊσ. 22. Πϊσ γίνεται θ πλθρωμι νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων; Η πλθρωμι νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων γίνεται χωρίσ τον περιοριςμό ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν τράπεηα μζςω τθσ οποίασ διενεργείται θ ςυναλλαγι, και μεταφορά του ςχετικοφ χρθματικοφ ποςοφ κάλυψθσ νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων με πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ και όχι ςε λογαριαςμό του ίδιου του δικαιοφχου. Επίςθσ, επιτρζπεται θ ανάλθψθ από τραπεηικό λογαριαςμό και θ μεταφορά ςτο εξωτερικό μετρθτϊν μζγιςτου εφάπαξ ποςοφ δυο χιλιάδων (2.000) ευρϊ ι του ιςόποςοφ του ςε ξζνο νόμιςμα για ζνα ςυνοδό προςϊπου που μεταβαίνει ςτο εξωτερικό για νοςθλεία, υπό τθν

6 προχπόκεςθ τθσ ζγγραφθσ τεκμθρίωςθσ του ςκοποφ τθσ μετάβαςθσ. 23. Πϊσ γίνεται θ πλθρωμι διδάκτρων ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικοφ; Η πλθρωμι διδάκτρων γίνεται χωρίσ τον περιοριςμό ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν τράπεηα μζςω τθσ οποίασ διενεργείται θ ςυναλλαγι, και μεταφορά του ςχετικοφ χρθματικοφ ποςοφ με πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και όχι ςε λογαριαςμό του ίδιου του δικαιοφχου. Επίςθσ, επιτρζπεται θ μεταφορά μζγιςτου ποςοφ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ι του ιςόποςοφ του ςε ξζνο νόμιςμα, ανά θμερολογιακό τρίμθνο, ςυνολικά, για ζξοδα διαμονισ και διαβίωςθσ φοιτθτϊν που ςπουδάηουν ςτο εξωτερικό ι ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. Η πλθρωμι ςυντελείται, υποχρεωτικά, ςε λογαριαςμό, που τθρείται ςτο εξωτερικό, με δικαιοφχο το φοιτθτι. 24. Ποςά που πιςτϊνονται ςτον τραπεηικό μου λογαριαςμό από το εξωτερικό μποροφν να μεταφερκοφν εκ νζου ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, ςτο ςφνολό τουσ. Ωςτόςο, δεν επιτρζπεται θ ανάλθψθ με μετρθτά του ςυνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρθματικοφ ποςοφ. Η ανάλθψθ μπορεί να γίνεται εντόσ του θμεριςιου ι/και του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεςθ τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτουσ Ν. 27/1975, 959/1979 και ςτο Ν.δ. 2687/1953, οι οποίεσ μποροφν να πραγματοποιοφν και αναλιψεισ μετρθτϊν ζωσ του ποςοφ των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ θμερθςίωσ. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν δφναται να επιτρζπεται θ ανάλθψθ και να ορίηεται όριο ποςοφ ανάλθψθσ μετρθτϊν ανά θμζρα μεγαλφτερο του γενικά ιςχφοντοσ - και για άλλουσ κλάδουσ επιχειριςεων, που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ. Η ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ ςυναλλαγισ ειςροισ κεφαλαίων από το εξωτερικό και τθσ εκ νζου εκροισ αυτϊν ςτο εξωτερικό, κα είναι ευκφνθ τθσ τράπεηασ και πρζπει να είναι πλιρθσ. Οι τράπεηεσ κα ανακοινϊςουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ εν λόγω δυνατότθτασ. 25. Επιτρζπεται θ μεταφορά μετρθτϊν εκτόσ Ελλάδοσ; Επιτρζπεται θ μεταφορά χαρτονομιςμάτων ςε ευρϊ ι και ςε ξζνο νόμιςμα ζωσ του ποςοφ των ευρϊ δφο χιλιάδων (2.000) ι του ιςόποςου ςε ξζνο νόμιςμα ανά φυςικό πρόςωπο και ανά ταξίδι ςτο εξωτερικό. Από τον περιοριςμό των ευρϊ εξαιροφνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικοφ. Με πράξθ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα εφαρμογισ τθσ παραπάνω απαγόρευςθσ, να προβλζπονται διαφοροποιιςεισ για χϊρεσ τθσ ηϊνθσ SCHENGEN και για χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να κεςπίηονται ειδικζσ εξαιρζςεισ για κατθγορίεσ προςϊπων.

7 26. Επιτρζπεται θ καταβολι χρθματικισ απαίτθςθσ καταςχεκείςασ εισ χείρασ τράπεηασ ςε μετρθτά; ΟΧΙ, ςε περίπτωςθ κατάςχεςθσ χρθματικισ απαίτθςθσ εισ χείρασ τράπεηασ, τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ι του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ωσ τρίτου, το ποςό είτε καταβάλλεται με ζκδοςθ επιταγισ είτε πιςτϊνεται υποχρεωτικά ςε τραπεηικό λογαριαςμό του καταςχόντοσ που τθρείται ςτθν ίδιο ι ςε άλλθ τράπεηα. 27. Σι γίνεται με τισ ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν για εμπορικοφσ ςκοποφσ ςτο εξωτερικό (πλθρωμι ειςαγωγϊν); Για τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζνα ζμβαςμα ι μια μεταφορά κεφαλαίων ςτο εξωτερικό επιτρζπεται, αρμόδια να αποφαςίηει είναι θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. Ωςτόςο, με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν (ΦΕΚ Βϋ 1563/ ) δόκθκε ςτισ τράπεηεσ θ δυνατότθτα εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων πελατϊν νομικϊν προςϊπων ι επιτθδευματιϊν, οι οποίοι αιτοφνται εκτζλεςθ πλθρωμϊν ζναντι παραςτατικϊν (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικζσ, κ.λπ.), άνοιγμα νζων ενζγγυων πιςτϊςεων και πιςτϊςεων ςε αναμονι, και ζκδοςθ νζων εγγυθτικϊν επιςτολϊν, προσ το εξωτερικό ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. Το θμεριςιο εγκριτικό όριο των τραπεηϊν ανά εργάςιμθ θμζρα ορίηεται: από 0 ζωσ ευρϊ ανά πελάτθ (με μια ι περιςςότερεσ θμεριςιεσ ςυναλλαγζσ), και εντόσ του ορίου ποςοφ που κακορίηεται και ανακοινϊνεται από τθν Επιτροπι ςε κάκε τράπεηα ξεχωριςτά. Το μθνιαίο εγκριτικό όριο κάκε τράπεηασ για πελάτθ τθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ μζςθ μθνιαία αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων και πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ. Ο ζλεγχοσ για τθ ςυνδρομι τθσ ωσ άνω προχπόκεςθσ γίνεται από τθν τράπεηα, θ οποία ηθτά κάκε αναγκαίο παραςτατικό και ζγγραφο από τον πελάτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα αιτιματα που αφοροφν πλθρωμζσ ειςαγωγϊν για εμπορικοφσ ςκοποφσ κα πρζπει να υποβάλλονται, ανεξαρτιτωσ φψουσ ποςοφ των ςχετικϊν παραςτατικϊν, από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ τθσ πελατείασ των τραπεηϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που κα τουσ παρζχονται. Στθ ςυνζχεια, θ τράπεηα είτε κα διεκπεραιϊνει μόνθ τθσ είτε κα αποςτζλλει αίτθμα ςτθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν θ οποία και κα εγκρίνει, το ςφνολο ι μζροσ του αιτοφμενου ποςοφ. Τόςο οι τράπεηεσ όςο και θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν εξετάηουν κατά προτεραιότθτα ςυναλλαγζσ, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθ διαφφλαξθ δθμοςίου ι κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, ειςαγωγϊν φαρμακευτικϊν ειδϊν, τροφίμων, πρϊτων υλϊν και καυςίμων.

8 28. Επιτρζπεται θ πλθρωμι βάςει εγγυθτικϊν επιςτολϊν; ΝΑΙ, εφόςον το χρθματικό ποςό τθσ πλθρωμισ κατατίκεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό. 29. Επιτρζπεται θ χοριγθςθ νζων χρθματοδοτιςεων; ΝΑΙ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν επιχειρθματικι πολιτικι τθσ τράπεηασ. 30. Επιτρζπεται θ αποπλθρωμι / εξόφλθςθ ανοιχτϊν δανείων & ορίων; ΝΑΙ, επιτρζπεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςισ ςασ με τθν τράπεηά ςασ. 31. Ανάλθψθ μετρθτϊν από πρεςβείεσ επιτρζπονται; Επιτρζπεται θ χωρίσ περιοριςμό ποςοφ ανάλθψθ μετρθτϊν από ζναν, ανά δικαιοφχο, τραπεηικό λογαριαςμό ςτισ πρεςβείεσ και ςτα μζλθ των διπλωματικϊν αποςτολϊν ςτθν Ελλάδα με τθν επίδειξθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ από τθν οικεία πρεςβεία ι του διπλωματικοφ διαβατθρίου. 32. Πλθρωμζσ μιςκοδοςίασ ςτο εξωτερικό για εργαηόμενουσ επιτρζπονται; ΟΧΙ, εφόςον ο λογαριαςμόσ που χρεϊνεται για τθν πλθρωμι μιςκοδοςίασ τθρείται ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα και οι λογαριαςμοί που πιςτϊνονται τθροφνται ςε τράπεηεσ του εξωτερικοφ. Από τον περιοριςμό εξαιροφνται οι εργαηόμενοι ςε διπλωματικζσ αποςτολζσ, μόνιμεσ αντιπροςωπείεσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Επίςθσ, οι εργαηόμενοι ςε διπλωματικζσ αποςτολζσ, μόνιμεσ αντιπροςωπείεσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο εξωτερικό, οι οποίοι τθροφν λογαριαςμοφσ μιςκοδοςίασ ςε τράπεηα που εδρεφει και λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, επιτρζπεται να μεταφζρουν το ιςόποςο τθσ μιςκοδοςίασ τουσ ςε λογαριαςμό τουσ ςτο εξωτερικό, αποδεικνφοντασ εγγράφωσ τθν ιδιότθτά τουσ. 33. Πλθρωμζσ ςυντάξεων ςτο εξωτερικό για ςυνταξιοφχουσ επιτρζπονται; ΝΑΙ, επιτρζπονται οι πλθρωμζσ ςυντάξεων και προνοιακϊν επιδομάτων πάςθσ φφςεωσ ςτο εξωτερικό από φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο, με πίςτωςθ λογαριαςμοφ που τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα που εδρεφει και λειτουργεί εκτόσ Ελλάδοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο δικαιοφχοσ τθσ ςφνταξθσ ι του προνοιακοφ επιδόματοσ λάμβανε με τον ανωτζρω τρόπο τθ ςφνταξι του ι το προνοιακό επίδομα πριν από τθν ζναρξθ τθσ τραπεηικισ αργίασ, θ οποία κθρφχκθκε με τθν από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Αϋ65). 34. Επιτρζπεται θ μεταφορά κεματοφυλακισ ςτο εξωτερικό; ΟΧΙ, θ μεταφορά κεματοφυλακισ ςτο εξωτερικό για χρθματοπιςτωτικά μζςα του άρκρου 5 του Ν. 3606/2007 δεν επιτρζπεται.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84, 18.7.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1561/24.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

5 Αυγούστου Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;

5 Αυγούστου Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου; ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» 5 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 12 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 18 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπών Εργαςιών

Σιμολόγιο Λοιπών Εργαςιών Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρώ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πλθρωμζσ Οφειλών προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου και ΔΕΚΟ > Αςφαλιςτικοί Φορείσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα