υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, ), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/ ) υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ 1. Σι αλλάηει με τθν νζα Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου; Από τθ Δευτζρα, 20 Ιουλίου 2015, καταργείται θ τραπεηικι αργία και όλα τα καταςτιματα των τραπεηϊν είναι ανοιχτά για το ςυναλλακτικό κοινό. Επιπλζον, με τθ νζα Πράξθ όλεσ οι τραπεηικζσ εργαςίεσ επιτρζπονται με εξαίρεςθ εκείνεσ οι οποίεσ ρθτά απαγορεφονται ςφμφωνα με τθν εν λόγω Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου. 2. Σι ιςχφει με τισ αναλιψεισ μετρθτϊν; Η ανάλθψθ μετρθτϊν από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ από τραπεηικό κατάςτθμα ι ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει θμερθςίωσ το ποςό των 60 ευρϊ ανά κατακζτθ, ανά τράπεηα. Ωςτόςο, παρζχεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ του θμεριςιου ορίου των 60 ευρϊ ςε επόμενθ θμζρα και πάντωσ το αργότερο ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ. Δθλαδι, κάκε εβδομάδα ο δικαιοφχοσ μπορεί να κάνει ανάλθψθ ζωσ του ποςοφ των τετρακοςίων είκοςι (420) ευρϊ κατ ανϊτατο όριο. 3. Επιτρζπεται θ ανάλθψθ μετρθτϊν ςε ξζνο νόμιςμα από τραπεηικό κατάςτθμα; ΝΑΙ, μζχρι του θμεριςιου ορίου του ιςόποςου (με βάςθ τθν ιςχφουςα θμεριςια ςυναλλαγματικι ιςοτιμία) των 60 ευρϊ ςτο ξζνο νόμιςμα. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι ιςχφει θ δυνατότθτα μεταφοράσ του θμεριςιου ορίου ςε επόμενθ θμζρα και πάντωσ το αργότερο ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ. 4. Επιτρζπεται θ κατάκεςθ επιταγισ; ΝΑΙ, επιτρζπεται θ κατάκεςθ τραπεηικϊν και ιδιωτικϊν επιταγϊν αποκλειςτικά και μόνο ςε πίςτωςθ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. Πλθρωμι επιταγϊν με μετρθτά δεν επιτρζπεται. 5. Μπορϊ να ζχω πρόςβαςθ ςτθ κυρίδα μου; ΝΑΙ, μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ, είτε με τθν τιρθςθ τθσ ςυνικουσ διαδικαςίασ, δθλαδι με ςειρά χρονικισ προτεραιότθτασ, είτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν τράπεηα με τθν οποία ςυναλλάςςεςτε. Προσ το ςκοπό αυτό, ζχουν ιδθ δθμοςιευτεί ςχετικζσ ανακοινϊςεισ των τραπεηϊν μελϊν τθσ ΕΕΤ. 6. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθ χρεωςτική μου κάρτα για αναλιψεισ μετρθτϊν ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, ςφμφωνα με το θμεριςιο ι/και εβδομαδιαίο μζγιςτο όριο ανάλθψθσ ποςοφ που ιςχφει και εντόσ Ελλάδοσ.

2 7. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλιψεισ μετρθτϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό; ΟΧΙ, θ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι δεν επιτρζπεται. 8. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτθν Ελλάδα; ΝΑΙ. Οι πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται κανονικά για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν εντόσ Ελλάδοσ, μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα. 9. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, εφόςον βρίςκεςτε ςτο εξωτερικό και θ ςυναλλαγι ςασ γίνεται με χριςθ τθσ κάρτασ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τισ κάρτεσ ςασ για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτο εξωτερικό: μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα, και εντόσ του θμεριςιου ορίου ποςοφ το οποίο εγκρίνεται για κάκε τράπεηα ξεχωριςτά από τθν Επιτροπι Εγκρίςεωσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. 10. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν πιςτωτική, χρεωςτική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορζσ ςτο internet; ΝΑΙ, χωρίσ περιοριςμοφσ, εφόςον τα θλεκτρονικά καταςτιματα τθροφν λογαριαςμό ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Εφόςον τα θλεκτρονικά καταςτιματα τθροφν λογαριαςμό ςε τράπεηα του εξωτερικοφ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τισ κάρτεσ ςασ: μζχρι το όριο που προβλζπει θ ςφμβαςι ςασ με τθν τράπεηα, εντόσ του θμεριςιου ορίου ποςοφ το οποίο εγκρίνεται για κάκε τράπεηα ξεχωριςτά από τθν Επιτροπι Εγκρίςεωσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν, και για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν: 1. Αγορζσ ειςιτθρίων αεροπορικϊν εταιρειϊν. 2. Πλθρωμζσ ξενοδοχείων. 3. Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων. 4. Πλθρωμζσ ταξιδίων και μεταφορϊν. 5. Πλθρωμζσ ψθφιακϊν παρόχων μουςικοφ περιεχομζνου και εφαρμογϊν (applications). 6. Πλθρωμζσ ςυνδρομϊν, για εγγραφι ι ανανζωςθ ςυμμετοχισ μζλουσ ςε επαγγελματικοφσ ςυλλόγουσ (δικθγορικοφσ/ ιατρικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λπ) ι/και για επιςτθμονικά και λοιπά ζντυπα. 7. Πλθρωμι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ (δίδακτρα/ εςτίεσ διαμονισ/ ςυνδρομι

3 βιβλιοκθκϊν, κ.λπ). 8. Πλθρωμι αςφαλιςτικϊν, ιατρικϊν και φαρμακευτικϊν εξόδων. 11. Αν χάςω ι μου κλζψουν τθν κάρτα μου ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο δεν μπορϊ να κάνω ςυναλλαγι με τθν κάρτα μου τι μπορϊ να κάνω; Θα πρζπει να δθλϊςετε τθν απϊλεια τθσ κάρτασ ςασ ςτθν τράπεηα θ οποία τθν ζχει εκδϊςει. Για τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ νζασ ςασ κάρτασ κα ενθμερωκείτε από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ τράπεηασ. 12. Μπορϊ να ανοίξω νζο λογαριαςμό; ΟΧΙ, εκτόσ αν το άνοιγμα του νζου λογαριαςμοφ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τισ ακόλουκεσ ςυναλλαγζσ, θ αναγκαιότθτα των οποίων πρζπει να τεκμθριϊνεται εγγράφωσ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςταται άλλοσ διακζςιμοσ λογαριαςμόσ μζςω του οποίου αυτζσ μποροφν να διενεργθκοφν: πλθρωμι μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκδοςθσ και εξαργφρωςθσ εργοςιμου, πλθρωμι υποχρεϊςεων του κατακζτθ προσ τθν ίδια τράπεηα, που προκφπτουν από ςυμβάςεισ που είχαν καταρτιςκεί προ τθσ 28θσ Ιουνίου 2015, καταβολι νζων ςυντάξεων και νζων προνοιακϊν επιδομάτων, εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν καρτϊν από νζεσ ςυμβάςεισ αποδοχισ (acquiring), εξυπθρζτθςθ νεοϊδρυκζντων, μετά τθν 1θ Μαΐου 2015, νομικϊν προςϊπων, εξυπθρζτθςθ νεοφυϊν εταιρειϊν (startups) που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ςτιριξθσ τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ, κατάκεςθ μετρθτϊν ωσ εξαςφάλιςθ (cash collateral) εγγυθτικισ επιςτολισ, ενζγγυασ πίςτωςθσ ι δανείου ςτθν ίδια τράπεηα, άνοιγμα λογαριαςμοφ υπζρ τρίτου με ςκοπό είτε τθ ςυμμόρφωςθ προσ επιταγι για εκτζλεςθ χρθματικισ απαίτθςθσ, βάςει διαταγισ πλθρωμισ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι άλλου εκτελεςτοφ τίτλου είτε τθν εξόφλθςθ απαίτθςθσ, για τθν οποία ζχει επιβλθκεί κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου, υπζρ του δικαιοφχου τθσ απαίτθςθσ, εκτόσ εάν αυτόσ ζχει δθλϊςει κατακετικό λογαριαςμό με οποιαδιποτε διαδικαςτικι πράξθ, πίςτωςθ ποςϊν από τθν αλλοδαπι ςε ευρϊ ι ξζνο νόμιςμα, φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ ι του ιςόποςου ςε ξζνο νόμιςμα, αποδοχι προκεςμιακισ κατάκεςθσ μόνον ςτθν περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι τθσ ταυτίηονται με τουσ δικαιοφχουσ του υφιςτάμενου τροφοδότθ λογαριαςμοφ τθσ, κατακετικοφ ι όψεωσ, κάκε άλλθ περίπτωςθ, κατόπιν ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν.

4 13. Μπορϊ να προςκζςω ςυνδικαιοφχο ςε υφιςτάμενο κατακετικό λογαριαςμό μου; ΟΧΙ, θ ςυγκεκριμζνθ τραπεηικι εργαςία δεν επιτρζπεται. 14. Μπορϊ να εξοφλιςω πρόωρα το δάνειό μου; Πρόωρθ, μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του δανείου ςασ επιτρζπεται μόνο με κατάκεςθ μετρθτϊν ι με μεταφορά κεφαλαίων (ζμβαςμα) από το εξωτερικό. 15. Μπορϊ να ηθτιςω τθν πρόωρθ λιξθ τθσ προκεςμιακισ μου κατάκεςθσ; ΟΧΙ, εκτόσ αν θ πρόωρθ λιξθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν ιςόποςθ εξόφλθςθ: οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, τρζχουςασ δόςθσ και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν δανείου ςτθν ίδια τράπεηα, πλθρωμισ μιςκοδοςίασ ςτθν ίδια τράπεηα, πλθρωμισ νοςθλίων και διδάκτρων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, πλθρωμισ προμθκευτϊν που τθροφν λογαριαςμό ςτθν ίδια τράπεηα, ζναντι τιμολογίων ι ιςοδφναμων παραςτατικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςτανται επαρκι διακζςιμα ςε κατακετικό λογαριαςμό ταμιευτθρίου ι όψεωσ. 16. Είμαι επιχείρθςθ που επικυμεί να αρχίςει να δζχεται ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ. Μπορϊ να το κάνω; ΝΑΙ, εφόςον καταρτίςετε ςφμβαςθ με τράπεηα, ίδρυμα πλθρωμϊν ι/και ίδρυμα θλεκτρονικοφ χριματοσ που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, επιτρζπεται το άνοιγμα νζου λογαριαςμοφ για τθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν καρτϊν με βάςθ τθν νζα αυτι ςφμβαςθ. Αντίκετα, δεν επιτρζπεται θ κατάρτιςθ ςυμβάςεων αποδοχισ ςυναλλαγϊν με κάρτεσ πλθρωμϊν, εφόςον θ εκκακάριςι τουσ πραγματοποιείται με πίςτωςθ λογαριαςμοφ του εμπόρου, ο οποίοσ τθρείται ςε τράπεηα, ίδρυμα πλθρωμϊν ι/και ίδρυμα θλεκτρονικοφ χριματοσ εκτόσ Ελλάδοσ. 17. Είμαι επιχείρθςθ που δζχεται ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ. Πότε κα πιςτϊνεται ο λογαριαςμόσ μου; Η εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν με κάρτεσ πλθρωμϊν, ελλθνικϊν και ξζνων, κα γίνεται με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι ςφμβαςι ςασ. 18. Μπορϊ ωσ επιχείρθςθ να αρνθκϊ ςυναλλαγζσ με κάρτεσ; ΟΧΙ, διότι ςτθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου προβλζπεται ότι όποιοσ αρνείται τθν πλθρωμι με πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ τιμωρείται, με βαρφτατα

5 πρόςτιμα ι/και φυλάκιςθ, κατά τισ διατάξεισ: των άρκρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικοφ Κϊδικα, του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 (Αϋ 191), του άρκρου 18 α ν. 146/1914 (Αϋ 21), και του άρκρου 19 ν. 4177/2013 (Αϋ 173), όπωσ ιςχφουν. 19. Οι πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ αλλοδαπϊν τραπεηϊν χρθςιμοποιοφνται κανονικά; Πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ αλλοδαπϊν τραπεηϊν εφόςον ζχουν εκδοκεί ςτο εξωτερικό χρθςιμοποιοφνται τόςο για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν όςο και για αναλιψεισ μετρθτϊν χωρίσ περιοριςμοφσ, εντόσ των ορίων τθσ ςφμβαςισ ςασ με τθν εκδότρια τράπεηα. 20. Μποροφν να γίνονται μεταφορζσ κεφαλαίων από το εξωτερικό; ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριαςμοφσ που τθροφνται ςε αλλοδαπι τράπεηα ςε λογαριαςμό που τθρείται ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα επιτρζπονται. 21. Οι μεταφορζσ κεφαλαίων ςτο εξωτερικό επιτρζπονται; ΟΧΙ, εκτόσ αν εντάςςονται ςτισ εξαιρζςεισ που επεξεργάηεται ςε κακθμερινι βάςθ θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν και για τισ οποίεσ χορθγεί ειδικι άδεια. Για όςεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται ζνα ζμβαςμα ι μια μεταφορά κεφαλαίων ςτο εξωτερικό αρμόδια να αποφαςίηει είναι θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. Τα αιτιματα των ςυναλλαςςομζνων μποροφν να υποβάλλονται ςτθν τράπεηα ςυνεργαςίασ τουσ. Στθ ςυνζχεια, θ τράπεηα κα αποςτζλλει αίτθμα ςτθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν θ οποία και κα εγκρίνει, το ςφνολο ι μζροσ του αιτοφμενου ποςοφ εφόςον οι ςυναλλαγζσ αυτζσ κρίνονται αναγκαίεσ και δικαιολογοφνται επαρκϊσ. 22. Πϊσ γίνεται θ πλθρωμι νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων; Η πλθρωμι νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων γίνεται χωρίσ τον περιοριςμό ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν τράπεηα μζςω τθσ οποίασ διενεργείται θ ςυναλλαγι, και μεταφορά του ςχετικοφ χρθματικοφ ποςοφ κάλυψθσ νοςθλίων και ιατρικϊν εξόδων με πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ και όχι ςε λογαριαςμό του ίδιου του δικαιοφχου. Επίςθσ, επιτρζπεται θ ανάλθψθ από τραπεηικό λογαριαςμό και θ μεταφορά ςτο εξωτερικό μετρθτϊν μζγιςτου εφάπαξ ποςοφ δυο χιλιάδων (2.000) ευρϊ ι του ιςόποςοφ του ςε ξζνο νόμιςμα για ζνα ςυνοδό προςϊπου που μεταβαίνει ςτο εξωτερικό για νοςθλεία, υπό τθν

6 προχπόκεςθ τθσ ζγγραφθσ τεκμθρίωςθσ του ςκοποφ τθσ μετάβαςθσ. 23. Πϊσ γίνεται θ πλθρωμι διδάκτρων ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικοφ; Η πλθρωμι διδάκτρων γίνεται χωρίσ τον περιοριςμό ζγκριςθσ από τθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν τράπεηα μζςω τθσ οποίασ διενεργείται θ ςυναλλαγι, και μεταφορά του ςχετικοφ χρθματικοφ ποςοφ με πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και όχι ςε λογαριαςμό του ίδιου του δικαιοφχου. Επίςθσ, επιτρζπεται θ μεταφορά μζγιςτου ποςοφ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ι του ιςόποςοφ του ςε ξζνο νόμιςμα, ανά θμερολογιακό τρίμθνο, ςυνολικά, για ζξοδα διαμονισ και διαβίωςθσ φοιτθτϊν που ςπουδάηουν ςτο εξωτερικό ι ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ανταλλαγισ φοιτθτϊν. Η πλθρωμι ςυντελείται, υποχρεωτικά, ςε λογαριαςμό, που τθρείται ςτο εξωτερικό, με δικαιοφχο το φοιτθτι. 24. Ποςά που πιςτϊνονται ςτον τραπεηικό μου λογαριαςμό από το εξωτερικό μποροφν να μεταφερκοφν εκ νζου ςτο εξωτερικό; ΝΑΙ, ςτο ςφνολό τουσ. Ωςτόςο, δεν επιτρζπεται θ ανάλθψθ με μετρθτά του ςυνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρθματικοφ ποςοφ. Η ανάλθψθ μπορεί να γίνεται εντόσ του θμεριςιου ι/και του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεςθ τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτουσ Ν. 27/1975, 959/1979 και ςτο Ν.δ. 2687/1953, οι οποίεσ μποροφν να πραγματοποιοφν και αναλιψεισ μετρθτϊν ζωσ του ποςοφ των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ θμερθςίωσ. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν δφναται να επιτρζπεται θ ανάλθψθ και να ορίηεται όριο ποςοφ ανάλθψθσ μετρθτϊν ανά θμζρα μεγαλφτερο του γενικά ιςχφοντοσ - και για άλλουσ κλάδουσ επιχειριςεων, που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ. Η ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ ςυναλλαγισ ειςροισ κεφαλαίων από το εξωτερικό και τθσ εκ νζου εκροισ αυτϊν ςτο εξωτερικό, κα είναι ευκφνθ τθσ τράπεηασ και πρζπει να είναι πλιρθσ. Οι τράπεηεσ κα ανακοινϊςουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ εν λόγω δυνατότθτασ. 25. Επιτρζπεται θ μεταφορά μετρθτϊν εκτόσ Ελλάδοσ; Επιτρζπεται θ μεταφορά χαρτονομιςμάτων ςε ευρϊ ι και ςε ξζνο νόμιςμα ζωσ του ποςοφ των ευρϊ δφο χιλιάδων (2.000) ι του ιςόποςου ςε ξζνο νόμιςμα ανά φυςικό πρόςωπο και ανά ταξίδι ςτο εξωτερικό. Από τον περιοριςμό των ευρϊ εξαιροφνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικοφ. Με πράξθ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα εφαρμογισ τθσ παραπάνω απαγόρευςθσ, να προβλζπονται διαφοροποιιςεισ για χϊρεσ τθσ ηϊνθσ SCHENGEN και για χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να κεςπίηονται ειδικζσ εξαιρζςεισ για κατθγορίεσ προςϊπων.

7 26. Επιτρζπεται θ καταβολι χρθματικισ απαίτθςθσ καταςχεκείςασ εισ χείρασ τράπεηασ ςε μετρθτά; ΟΧΙ, ςε περίπτωςθ κατάςχεςθσ χρθματικισ απαίτθςθσ εισ χείρασ τράπεηασ, τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ι του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ωσ τρίτου, το ποςό είτε καταβάλλεται με ζκδοςθ επιταγισ είτε πιςτϊνεται υποχρεωτικά ςε τραπεηικό λογαριαςμό του καταςχόντοσ που τθρείται ςτθν ίδιο ι ςε άλλθ τράπεηα. 27. Σι γίνεται με τισ ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν για εμπορικοφσ ςκοποφσ ςτο εξωτερικό (πλθρωμι ειςαγωγϊν); Για τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζνα ζμβαςμα ι μια μεταφορά κεφαλαίων ςτο εξωτερικό επιτρζπεται, αρμόδια να αποφαςίηει είναι θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν. Ωςτόςο, με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν (ΦΕΚ Βϋ 1563/ ) δόκθκε ςτισ τράπεηεσ θ δυνατότθτα εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων πελατϊν νομικϊν προςϊπων ι επιτθδευματιϊν, οι οποίοι αιτοφνται εκτζλεςθ πλθρωμϊν ζναντι παραςτατικϊν (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικζσ, κ.λπ.), άνοιγμα νζων ενζγγυων πιςτϊςεων και πιςτϊςεων ςε αναμονι, και ζκδοςθ νζων εγγυθτικϊν επιςτολϊν, προσ το εξωτερικό ςτο πλαίςιο των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. Το θμεριςιο εγκριτικό όριο των τραπεηϊν ανά εργάςιμθ θμζρα ορίηεται: από 0 ζωσ ευρϊ ανά πελάτθ (με μια ι περιςςότερεσ θμεριςιεσ ςυναλλαγζσ), και εντόσ του ορίου ποςοφ που κακορίηεται και ανακοινϊνεται από τθν Επιτροπι ςε κάκε τράπεηα ξεχωριςτά. Το μθνιαίο εγκριτικό όριο κάκε τράπεηασ για πελάτθ τθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ μζςθ μθνιαία αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων και πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ, μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ. Ο ζλεγχοσ για τθ ςυνδρομι τθσ ωσ άνω προχπόκεςθσ γίνεται από τθν τράπεηα, θ οποία ηθτά κάκε αναγκαίο παραςτατικό και ζγγραφο από τον πελάτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα αιτιματα που αφοροφν πλθρωμζσ ειςαγωγϊν για εμπορικοφσ ςκοποφσ κα πρζπει να υποβάλλονται, ανεξαρτιτωσ φψουσ ποςοφ των ςχετικϊν παραςτατικϊν, από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ τθσ πελατείασ των τραπεηϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που κα τουσ παρζχονται. Στθ ςυνζχεια, θ τράπεηα είτε κα διεκπεραιϊνει μόνθ τθσ είτε κα αποςτζλλει αίτθμα ςτθν Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν θ οποία και κα εγκρίνει, το ςφνολο ι μζροσ του αιτοφμενου ποςοφ. Τόςο οι τράπεηεσ όςο και θ Επιτροπι Ζγκριςθσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν εξετάηουν κατά προτεραιότθτα ςυναλλαγζσ, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθ διαφφλαξθ δθμοςίου ι κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, ειςαγωγϊν φαρμακευτικϊν ειδϊν, τροφίμων, πρϊτων υλϊν και καυςίμων.

8 28. Επιτρζπεται θ πλθρωμι βάςει εγγυθτικϊν επιςτολϊν; ΝΑΙ, εφόςον το χρθματικό ποςό τθσ πλθρωμισ κατατίκεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό. 29. Επιτρζπεται θ χοριγθςθ νζων χρθματοδοτιςεων; ΝΑΙ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν επιχειρθματικι πολιτικι τθσ τράπεηασ. 30. Επιτρζπεται θ αποπλθρωμι / εξόφλθςθ ανοιχτϊν δανείων & ορίων; ΝΑΙ, επιτρζπεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςισ ςασ με τθν τράπεηά ςασ. 31. Ανάλθψθ μετρθτϊν από πρεςβείεσ επιτρζπονται; Επιτρζπεται θ χωρίσ περιοριςμό ποςοφ ανάλθψθ μετρθτϊν από ζναν, ανά δικαιοφχο, τραπεηικό λογαριαςμό ςτισ πρεςβείεσ και ςτα μζλθ των διπλωματικϊν αποςτολϊν ςτθν Ελλάδα με τθν επίδειξθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ από τθν οικεία πρεςβεία ι του διπλωματικοφ διαβατθρίου. 32. Πλθρωμζσ μιςκοδοςίασ ςτο εξωτερικό για εργαηόμενουσ επιτρζπονται; ΟΧΙ, εφόςον ο λογαριαςμόσ που χρεϊνεται για τθν πλθρωμι μιςκοδοςίασ τθρείται ςε τράπεηα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα και οι λογαριαςμοί που πιςτϊνονται τθροφνται ςε τράπεηεσ του εξωτερικοφ. Από τον περιοριςμό εξαιροφνται οι εργαηόμενοι ςε διπλωματικζσ αποςτολζσ, μόνιμεσ αντιπροςωπείεσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Επίςθσ, οι εργαηόμενοι ςε διπλωματικζσ αποςτολζσ, μόνιμεσ αντιπροςωπείεσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο εξωτερικό, οι οποίοι τθροφν λογαριαςμοφσ μιςκοδοςίασ ςε τράπεηα που εδρεφει και λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, επιτρζπεται να μεταφζρουν το ιςόποςο τθσ μιςκοδοςίασ τουσ ςε λογαριαςμό τουσ ςτο εξωτερικό, αποδεικνφοντασ εγγράφωσ τθν ιδιότθτά τουσ. 33. Πλθρωμζσ ςυντάξεων ςτο εξωτερικό για ςυνταξιοφχουσ επιτρζπονται; ΝΑΙ, επιτρζπονται οι πλθρωμζσ ςυντάξεων και προνοιακϊν επιδομάτων πάςθσ φφςεωσ ςτο εξωτερικό από φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο, με πίςτωςθ λογαριαςμοφ που τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα που εδρεφει και λειτουργεί εκτόσ Ελλάδοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο δικαιοφχοσ τθσ ςφνταξθσ ι του προνοιακοφ επιδόματοσ λάμβανε με τον ανωτζρω τρόπο τθ ςφνταξι του ι το προνοιακό επίδομα πριν από τθν ζναρξθ τθσ τραπεηικισ αργίασ, θ οποία κθρφχκθκε με τθν από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Αϋ65). 34. Επιτρζπεται θ μεταφορά κεματοφυλακισ ςτο εξωτερικό; ΟΧΙ, θ μεταφορά κεματοφυλακισ ςτο εξωτερικό για χρθματοπιςτωτικά μζςα του άρκρου 5 του Ν. 3606/2007 δεν επιτρζπεται.

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα