EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N"

Transcript

1 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 627 Π PAΞEIΣ ΣYΣTAΣEΩΣ EKKΛHΣIAΣTIKΩN I PYMA T Ω N ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Σ Y Σ TAΣH I PYMATOΣ ΠAI IKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME THN EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHN A Σ O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Eχοντες π ψη: 1. T ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Xριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Eκκλησίας. 2. Tο ς θείους κα ερο ς Kαν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Eπίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. T ς σχετικ ς διατάξεις το ν µου 4149/1961 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς ν Kρήτ η Oρθοδ ξου Eκκλησίας. 4. T ς σχετικ ς διατάξεις το N µου 590/1977 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς Eκκλησίας τ ς E λ λ ά δ ο ς κ α 5. T ν π ριθµ. 914/ πράξη τ ς Συµβολαιογράφου Hρακλείου κ. E γενίας Γε ω ρ- γίου Mπορµπουδάκη A π ο φ α σ ί ζ ο µ ε ν α) T ν δρυση κα λειτουργία Iδρ µατος µ τ ν πωνυµία I PYMA ΠAI IKHΣ ΠPOΣTA Σ I A Σ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHNAΣ, µ δρα τ H ρ ά κ λ ε ι ο. β) T σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Iδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Kανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 29 Iουνίου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ APIΘMOΣ 914 Σ Y Σ TAΣH I PYMAT O Σ ι το παρ ντος συνιστ ται κοινωφελ ς δρυµα µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ ΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗ- ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» κα µ το ς παρακάτω ρους κα συµφωνίες πο θ ποτελο ν τ καταστατικ του, θ διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν. 2039/1939 το παρακάτω Οργανισµο κα τ ν διαταγµάτων πο κδ θηκαν θ κδοθο ν σ κτέλεση το ν µου το τ ο υ. Τ δρυµα το το θ ποτελε νοµικ πρ σωπο διωτικο δικαίου κα τελε π τ ν ποπτεία κα τ ν λεγχο τ ν Υπουργείων Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς, Ο κ ο ν ο µ ι κ ν, Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτ ω ν, κα Οργανισµ ς ιοίκησης κα ιαχείρησης το δρ µατος το του ποτελε ται π δέκα τρία (13) ρθρα κα χει ς ξ ς: Αρθρο 1 Ε π ω ν υ µ ί α, δ ρ α, µορφ κα σφραγίδα το δρ µατος Συστήνεται δρυµα µ νοµικ α τοτέλεια, µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ Σ Ι Α Σ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Τ Η Ν ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» τ πο ο ποτελε Νοµικ Πρ σωπο Ιδιωτικο ικαίου, κα διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν / , κ α τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων διαταγµάτ ω ν, π τ ν σχετικ ν ρθρων το Αστικο Κώδ ι κ α. Τ δρυµα χει δρα τ µο Ηρακλείου Κρήτης κα στ ν δ Αλκιβιάδου ρ. 8. Τ συσταθ ν δρυµα θ διαθέτει σφραγίδα κυκλικ στ ν ποία θ ναγράφεται περιµετρικ κα ντ ς πλαισίου ο λέξεις Ιδρυµα Παιδικ ς Προστασίας τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ς Κρήτης ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ κα θ πεικονίζει τ ν Αγιο Μην. Αρθρο 2 Σκοπ ς το δρ µατος Σκοπ ς το δρ µατος θ ε ναι περίθαλψη κα προσφορ στέγης, κ π α ί δ ε υ σ η ς, σ ί τ ι σ η ς, µ ρ φ ω σ η ς, κα προστασίας γι ρφαν παιδι πο πιλέγονται κατ πιν α τήσεώς των µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου.

2 628 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 Η παραµον τ ν ρφαν ν παιδι ν πο θ γίνονται ποδεκτ π τ δρυµα θ ε ναι συνεχ ς κα διαρκ ς κα µέχρι τ στάδιο τ ς ποχρεωτικ ς κπαίδευσης, µέχρι δηλαδ κα τ ν τρίτη τάξη το Γυ µ ν α σ ί ο υ. Ε δικ ς περιπτώσεις ρφαν ν παιδι ν µ µεση νάγκη περαιτέρω φροντίδας θ ποφασίζεται π τ ιοικητικ Συµβο λιο κατ ξαίρεση. Αρθρο 3 Περιουσία - Π ροι το δρ µατος Περιουσία το δρ µατος θ ποτελο ν: Ο δωρε ς κα πιχορηγήσεις τ ς Ιερ ς Α ρ- χιεπισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν νορι ν τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε- πισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν Ιερ ν Μον ν τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Τ ε σοδήµατα π τ ν κµετάλλευση τ ν περιουσιακ ν του στοιχείων. Ο τ κοι π καταθέσεις σ Τράπεζες λλους πιστωτικο ς ργανισµο ς. Ο χρηµατικ ς παροχ ς πιχορηγήσεις καθ ς πίσης κα ο κληρονοµίες, κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς δωρε ς ποιουδήποτε φυσικο νοµικο προσώπου πρ ς α τ. Ο κρατικ ς πιχορηγήσεις. Αρθρο 4 ιοίκηση το δρ µατος 1. Τ δρυµα θ διοικε ται π πενταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, προεδρευοµένου π το Αρχιεπισκ που Κρήτης κ.κ. Τ ι µ ο θ έ ο υ, δ ο (2) κληρικ ν κα δ ο (2) λαϊκ ν. Τ ιοικητικ Συµβο λιο α τ θ χει διάρκεια τρι ν (3) τ ν. 2. Εκ τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ρίζεται δι πράξεως α το κα κατ πιν µυστικ ς ψηφοφορίας γραµµατέας κα ταµίας τ ο δ ρ µ α τ ο ς. 3. Σ περίπτωση παραιτήσεως, ν ι κ α ν τ η τ α ς, κ π τ ώ σ ε ω ς, ντικαταστάσεως θανάτου κάποιου µέλους το ιοικητικο Συµβουλίου, κεν θέση πληρο ται κατ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 86 κα 99 το Α. Ν / Τ ιοικητικ Συµβο λιο συνεδριάζει, τ α- κτικ µ ν ν δίµηνο, κτάκτως δ σάκις θελε ζητηθε α τ γγράφως παρά τινος τ ν µελ ν τ ο υ, πάντοτε δ µ πρ σκληση το Προέδρου. 5. Τ ιοικητικ Συµβο λιο βρίσκεται σ π α ρ τ ί α,συνεδριάζει κα ποφασίζει γκυρα παρουσί α τρι ν κ τ ν µελ ν του κα ποφασίζει κατ πλειοψηφία τ ν παρ ντων, σ περίπτωση δ σοψηφίας θ περισχ ει γνώµη πο γι α τ τάχθη γνώµη το Προέδρου. 6. Στ ς συνεδριάσεις το ιοικητικο Συµβουλίου θ τηρο νται πρακτικ στ πο α θ καταχωρο νται λες ο ποφάσεις πο λ α µ β ά ν ο ν τ α ι, κ µα κα γνώµη τ ν τυχ ν διαφωνο ντων µελ ν. Τ πρακτικ πογράφονται π λα τ µέλη πο µετέχουν στ ς συνεδριάσεις α τές. 7. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου παρέχουν τ ς πηρεσίες τους νευ µοιβ ς. Αρθρο 5 Καθήκοντα κα ρµοδι τητες ιοικητικο Συµβουλίου Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α ) Θ διοικε κα θ διαχειρίζεται τ ν περιουσία τ ο Ιδρ µατος κατ τ ς διατάξεις το Α. Ν / 1939 κα τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων κα κδοθησοµένων ιαταγµάτων κα το παρ ντ ο ς Oργανισµο κα γενικ ποφασίζει περ παντ ς θέµατος γι τ ν µαλ λειτουργία το Ιδρ µατος β) καταρτίζει κάθε τος τ ν προϋπολογισµ σ δων κα ξ δων το Ιδρ µατος κα θ συντάσσει τ ν πολογισµ κάθε χρήσεώς του γ) ποφασίζει περ ποδοχ ς ποποιήσεως κληρονοµι ν, κληροδοσι ν κα δωρε ν κα περ νακηρ ξεως ε εργετ ν κα δωρητ ν το δ ρ µ α τ ο ς, κα δ) ποφασίζει περ τ ς προσλήψεως το ναγκαίου προσωπικο, φ σον φίσταται γγεγραµµένη σχετικ πίστωση στ ν γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, κατ τ ς διατάξεις το παρ ντος, προϋπολογισµ το δρ µατος κα µ τ ν προϋπ θεση φαρµογ ς τ ν κάστοτε σχυουσ ν συλλογικ ν συµβάσεων κα τ ς σχυο σης ργατικ ς νοµοθεσίας. Αρθρο 6 Καθήκοντα το Προέδρου 1. Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου το δρ µατος: α) Εκπροσωπε τ δρυµα νώπιον κάθε Αρχ ς κα τ ς µετ τρίτων σχέσεις του. β) Συγκαλε τ ιοικητικ Συµβο λιο τακτικ ς κα κτάκτως, κηρ σσοντας τ ν ναρξη κα τ ν λήξη τ ν συνεδριάσεων κα διευθ νει τ ς συζητήσεις. γ) Καταρτίζει µαζ µ τ ν Γραµµατέα τ ν µε-

3 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 629 ρήσια διάταξη τ ν ποία κα πογράφει. Θ έ µ α πο δ ν περιλαµβάνεται σ α τ ν δ ν συζητε ται κτ ς ν πρ κειται γι πείγουσα π θεση κα συµφωνήσει γι α τ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου. δ) Εντέλλεται τ ν πληρωµ ο ασδήποτε δαπ ά ν η ς ποία ναγράφεται στ ν γκεκριµένο π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ. ε) Υπογράφει κάθε γγραφο το ιοικητικο Συµβουλίου κα στ) Εκτελε τ ς ποφάσεις το δρ µατος. 2. Τ ν Πρ εδρο τ ν ναπληρε ταν πουσιάζει κωλ εται, Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 7 Καθήκοντα το Γρ α µ µ α τ έ α 1. Ο Γραµµατέας το Ιδρ µατος: α) Συνυπογράφει µετ το Προέδρου κάθε γγραφο κα νταλµα. β) Επιµελε ται τ ς συντάξεως τ ν πρακτικ ν το ιοικητικο Συµβουλίου κα διεκπεραιώνει τ ν λληλογραφία. γ) Φυλάσσει τά γγραφα, τ βιβλία κα τ ν σφραγίδα το Ιδρ µατος κα ε θ νεται γι τ ν καταστροφ πώλεια το των. 2. Ο Γραµµατέας µπορε φ σον κρίνεται α τιολογηµένα παραίτητο π τ ιοικητικ Συµβο λιο (λ γω ε δικ ν συνθηκ ν) ν βοηθε ται π πάλληλο το δρ µατος, τ ν ε θ νη µως γι τ ς νέργειες το του φέρει πάντοτε διος. 3. Τ ν Γρ α µ µ α τ έ α, ταν πουσιάζει κωλ ετ α ι, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 8 Καθήκοντα το Tα µ ί α 1. Ο Ταµίας το Ιδρ µατος: α) Ε σπράττει κάθε σοδο το δρ µατος, κδίδοντας µως διπλ τυπες ριθµηµένες ποδείξεις πογεγραµµένες π α τ ν. β) Ενεργε κάθε πληρωµή, βάσει νοµίµων κδιδοµένων νταλµάτων. γ) Τηρε τ διαχειριστικ βιβλία το δρ µατ ο ς, περ το ρθρου 10 το παρ ντος ργανισ µ ο. δ) Καταθέτει σ ποιοδήποτε πιστωτικ Ιδρυµα - Τράπεζα το νοµο Ηρακλείου τ ε σπραττ µενα κατ τ νωτέρω σοδα το δ ρ µ α τ ο ς,δυνάµενος ν παρακρατε π α τ ποσ (τ πο ο καθορίζεται πάντα π τ ιοικητικ Συµβο λιο), γι τ ν ντιµετώπιση κτάκτων κα πειγουσ ν ναγκ ν το δρ µατος. ε) Προβαίνει σ νάληψη τ ν καταθέσεων, κατ πιν γγράφου ντολ ς το Προέδρου το ν µιµου ναπληρωτ του. στ) Επιµελε ται τ ς καταρτίσεως τ ν προϋπ ο λ ο γ ι σ µ ν, πολογισµ ν κα σολογισµ ν το δ ρ µ α τ ο ς,τ πο α κα ποβάλλει πρ ς τ ιοικητικ Συµβο λιο. 2. Τ ν Τα µ ί α, ταν πουσιάζει κωλ εται, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 9 Ο κονοµικ διαχείριση 1. Η ο κονοµικ διαχείριση το δρ µατος νεργε ται βάσει προϋπολογισµ ν κα πολογισµ ν σ δων κα ξ δων, καταρτιζοµένων κατ τ ο ς, στο ς ποίους ο κτελεστέοι σκοπο µφαίνονται π δια κεφάλαια κα ψηφίζονται π τ ιοικητικ Συµβο λιο, π τ πο ο ποβάλλονται πρ ς γκριση κατ τ ρθρο 5 το παρ ντος ριζ µενα. 2. Τ ο κονοµικ τος ρχίζει τ ν 1η Ιανουαρίου κα λήγει τ ν 31η εκεµβρίου το διου τ ο υ ς. 3. Κατ ξαίρεση πρώτη διαχειριστικ περίοδος ρχίζει π τ ν µέρα δηµοσίευσης στ ν Εφηµερίδα τ ς Κυβέρνησης το σχετικο Π.. γκρισης τ ς σ στασης το δρ µατος, ποία µπορε ν παραταθε µέχρι τ ν 31η εκεµβρίου τ ο π µενου µερολογιακο τους µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου πο λαµβάνεται στ ν πρώτη συνεδρίασή του. Αρθρο 10 Βιβλία κα στοιχε α 1. Τ δρυµα τηρε ποχρεωτικ τ κ λουθα βιβλία κα στοιχε α: α) Βιβλίο πρωτοκ λλου ε σερχοµένων κα ξερχοµένων γγράφων. β) Βιβλίο πρακτικ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου. γ) Βιβλίο λογιστικ ς παρακολο θησης, σ τ πο ο καταχωρίζονται µ χρονολογικ σειρ κα µ λογιστικ τάξη, λα τά σοδα κα ξοδα το δρ µατος πο πραγµατοποιο νται στ διάρκεια τ ς χρήσης. δ) Στελέχη ριθµηµένων διπλοτ πων ποδείξεων ε σπραξης κα νταλµάτων πληρωµ ς, θ ε- ωρηµένα π τ ν Πρ εδρο. 2. Εκτ ς π τ παραπάνω βιβλία κα στοιχ ε α, τ ιοικητικ Συµβο λιο ποφασίζει τ ν

4 630 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Eχοντες π ψει: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας» 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 590/1977 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 7/ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε- ΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 31 Mα ου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι Ρ Υ Μ ΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Αρθρο 1 Σ σ τ α σ η - Ε δ ρ α - Σ φ ρ α γ ί δ α Ιδρ εται στ ν Ενοριακ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ Ηρακλείου τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης δρυµα µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ». Εδρα του ε ναι Ιερ ς Να ς το Αγίου Τ ί τ ο υ στ Ηράκλειο τ ς Κρήτης. Τ Ιδρυµα χει δική του κυκλικ σφραγίδα, τήρηση κα λλων βιβλίων κα στοιχείων, τ πο α κρίνει τι ε ναι παραίτητα γι τ ν παρακολο θηση τ ς διαχείρησης τ ς περιουσίας το δρ µατος κα τ ς κτέλεσης τ ν σκοπ ν του. Αρθρο 11 Τροποποίηση Oργανισµο Ο Οργανισµ ς το δρ µατος µπορε τ τροποποιηθε ν συµπληρωθε µ Προεδρικ ιάτ α γ µ α,σ µφωνα µ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 98 το Α. Ν. 2039/1939 κα 110 κα 119 το Α σ τ ι κ ο Κ ώ δ ι κ α, στερα π πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου α το. Αρθρο 12 ιάλυση το δρ µατος. Τ χη τ ς περιουσίας α το 1. Τ δρυµα διαλ εται ταν κα πως Ν - µος ρίζει. 2. Σ περίπτωση διάλυσης το δρ µατος γι ποιοδήποτε λ γο, περιουσία του περιέρχεται στ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης ς κεφάλαιο α τοτελο ς διαχείρισης γι τ ν κτέλεση τ ν δίων σκοπ ν. Στ ν Υπουργ Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτων κα στο ς Υφυπουργο ς Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς κα Ο κονοµικ ν ναθέτουµε τ δηµοσίευση κα κτέλεση το παρ ντος διατάγµατος. Αρθρο 13 ω σ ι δ ι κ ί α Τ Ιδρυµα γι κάθε π θεση κα διαφορ σχετικ µ τ ν παρξη κα τ λειτουργία του πάγεται στ ικαστήρια το Πρωτοδικείου Η ρ α κ λ ε ί ο υ. O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ι ΡΥΤΗΣ H ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦ Ο Σ

5 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 631 πο φέρει ς µβληµα στ µέσο τ µον γραµµα το Ιησο Χριστο κα τ ς λέξεις «ΕΝΟΡΙΑ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» κα στ ν περιφέρεια τ ν πικεφαλίδα «ΙΕΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ» κα τ ν πωνυµία το Ιδρ µατος «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ». Αρθρο 2 Σ κ ο π ο Γενικ ς σκοπ ς το Ιδρ µατος ε ναι νάπτυξη ποιµαντικ ς µέριµνας γι τ ν ο κογένεια, µέσα στ πλαίσια τ ς ζω ς κα το ργου τ ς Ε ν ο ρ ί α ς, π τ ν ε λογία κα καθοδήγηση τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Ε δικ τεροι σκοποί ε ναι: α) Η π µέρους τ ς Ενορίας στήριξη τ ς ο κογένειας σ λες τ ς φάσεις τ ς ζω ς κα λες τ ς µορφές της, σ µφωνα µ τ πνε µα τ ς ρθ δοξης χριστιανικ ς πίστης κα παράδοσ η ς, τ ν πίκαιρων κοινωνικ ν ναγκ ν κα τ ν σ γχρονων πιστηµονικ ν δυνατοτήτων. β) Η κατ Χριστ ν γωγ κα πνευµατικ προκοπ τ ν µελ ν τ ν ο κογενει ν. γ) Η κατάλληλη προετοιµασία τ ν µελλον µφων κα τ ν ποψηφίων γονέων γι τ σ σταση τ ς ο κογένειάς τους κα συµπαράσταση στ ς νέες ο κογένειες. δ) Η ντιµετώπιση τ ν ποικίλων προβληµάτων πο ντιµετωπίζουν ο ο κογένειες κα προσπάθεια πίλυσής τους. ε) Η ρωγ στ µέλη τ ς ο κογένειας κα γενικ νίσχυσή της, ταν πειλε ται παρξη κα ν τητά της. στ) Η προβολ ζητηµάτων πο σχετίζονται µ τ ς σ γχρονες διαστάσεις κα παιτήσεις τ ς ο κογενειακ ς ζω ς. ζ) Η ν γένει προστασία το θεσµο τ ς ο κ ο γ έ ν ε ι α ς. Αρθρο 3 Τοµε ς ργασίας Σ µφωνα µ το ς παραπάνω σκοπο ς, κ ρ ι ο ι τοµε ς ργασίας κα τρ ποι δράσης το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η ργάνωση µαθηµάτων προετοιµασίας γι τ γάµο, σ συνεργασία µ ε δικο ς πιστή- µονες π το ς χώρους τ ς θεολογίας κα τ ν νθρωπιστικ ν κοινωνικ ν πιστηµ ν. β) Η δρυση Τµήµατος Μαθητείας Γο ν έ ω ν, πο θ προσφέρει πολ πλευρη νηµέρωση κα στήριξη στο ς γονε ς κα κηδεµ νες τ ν παιδ ι ν, γι τ ν πιτυχ σκηση τ ν καθηκ ντων κα το ρ λου τους µέσα στ ν ο κογένεια. γ) Η λειτουργία Συµβουλευτικο Σταθµο Ο κογένειας γι τ ν ντιµετώπιση πειγ ντων κα κτακτων περιστατικ ν λλ κα τ ν προσφορ συµβουλευτικ ν πηρεσι ν σ ποιαδήποτε λλη περίπτωση. δ ) Η σ σταση τµήµατος Νεον µφων κα Νέων Ο κογενει ν, πο θ ργανώνει κδηλώσεις νηµέρωσης κα προβληµατισµο, µ θέµατα πο φορο ν το ς νέους συζ γους. ε) Η σ σταση Oµάδων Ο κογενειακ ς Πρ νοιας κα ιακονίας, πο θ πιλαµβάνονται τ ς διευθέτησης προβληµάτων τ ς ο κογενειακ ς ζω ς µ κατ ο κον πισκέψεις κα λλες παρ - µοιες ξυπηρετήσεις, ταν κρίνεται ναγκα ο πάρχει σχετικ α τηµα. στ) Η φροντίδα γι τ µέλη διαλυµένων ο κογενει ν κα διαιτέρως προστασία τ ν γαµων µητέρων κα τ ν κυοφορο µενων παιδι ν. ζ) Η ποδοχ λλ γλωσσων κα λλογεν ν ο κογενει ν πο ρχονται στ ν Ενορία ς µετανάστες κα µέριµνα γι τ ς βασικ ς νάγκες προσαρµογ ς τους, µ µαθήµατα κµάθησης τ ς λληνικ ς γλώσας, που ε ναι ναγκα ο, ταν ζητηθε π το ς διους, µ µαθήµατα µ διδασκαλία τ ς ρθ δοξης πίστης κ.λπ. η) Η δηµιουργία Κέντρου Α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η ς Προβληµάτων Εξάρτησης, πο θ ργάζεται στ ν τοµέα τ ς πρ ληψης κα τ ς θεραπείας τ ν σ γχρονων µορφ ν ξάρτησης, ε δικ τ ν ν α ρ κ ω τ ι κ ν, κα θ προσφέρει ξειδικευµένες πηρεσίες στο ς ξαρτηµένους νθρώπους, καθ ς κα στ µέλη τ ν ο κογενει ν τους. θ) Κάθε λλη δραστηρι τητα πο θ κριθε ναγκαία λ γω πίκαιρων ναγκ ν κα θ ξυπηρετε το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 4 Μ έ σ α Μέσα γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν πιδιώξεων το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η συνεργασία µ τ λοιπ τµήµατα διακονίας τ ς Ενορίας το Αγίου Τ ί τ ο υ, λ λ ο υ ς κκλησιαστικο ς κα δηµ σιους διωτικο ς παράγοντες κα ργανισµο ς, καθ ς κα ρµ διους πιστήµονες, πο ργάζονται στ ν διο το- µέα µπορο ν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους γι τ λειτουργία το Ιδρ µατος. β) Η συµµετοχ στ λατρευτικ ζω τ ς Εκκλησίας κα διοργάνωση λατρευτικ ν συνάξεων φιερωµένων στ ν θεσµ τ ς ο κογένειας, γι τ ν νάπτυξη σχέσεων πνευµατικ ς κοινω-

6 632 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 νίας µεταξ τ ν διακονο ντων κα τ ν διακονουµένων στ Ιδρυµα. γ) Η διοργάνωση µαθηµάτων, δ ι α λ έ ξ ε ω ν,σ ε- µ ι ν α ρ ί ω ν, σ υ ν ε δ ρ ί ω ν, σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν, π ι σ κ έ ψ ε ω ν, προσκυνηµάτων κα λλων µορφωτικ ν, π ο λ ι τ ι- σ τ ι κ ν, φιλανθρωπικ ν κα ψυχαγωγικ ν κδηλ ώ σ ε ω ν. δ) Η δηµιουργία µάδων κα σταθµ ν διακονίας κα πάνδρωσή τους µ καν στελέχη κα ε δικο ς συνεργάτες. ε) Η κδοση νηµερωτικ ν ντ πων κα φυλλ α δ ί ω ν. στ) Η ργάνωση κα λειτουργία βιβλιοθήκης µ λληνικ κα ξένη βιβλιογραφία, γι θέµατα πο φορο ν τ ν ο κογένεια. Τµ µα τ ς βιβλιοθήκης θ µπορε ν λειτουργε κα ς δανειστικ. ζ) Η ξιοποίηση τ ν δυνατοτήτων πο παρέχει σ γχρονη τεχνολογία, γι τ ς νάγκες τ ς πικοινωνίας κα τ ς νηµέρωσης κα τ ς γενικ τερης διακονίας το Ιδρ µατος. η) Η λειτουργία τ ν γραφείων κα τ ν τµη- µάτων το Ιδρ µατος σ δι κτητο ο κηµα τ ς Ε ν ο ρ ί α ς. θ) Η χρήση κάθε λλου ν µιµου µέσου, πο θ ε ναι σ µφωνο µ το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 5 ι ο ί κ η σ η Τ Ιδρυµα διοικε ται π πταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, τ πο ο παρτίζεται π να φηµέριο το Ιερο Ναο το Αγίου Τίτου ς πρ εδρο κα ξι λλα πρ σωπα, νδρες γυν α κ ε ς, πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Ενορίας κα τ θέµατα πο φορο ν στ ν ο κογένεια. Τ µέλη το Συµβουλίου προτείνονται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο, µ τ σ µφωνη γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµερίων το Ναο κα διορίζονται π τ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Στ σχετικ πρακτικ τ ς πρ τασης το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, τ πο ο καταχωρίζεται στ βιβλίο Πράξεων το Εκκλησιαστικο Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, α τιολογε ται πιλογ τ ν προτεινοµένων προσώπων. Η θητεία τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσης τ ς πρ τασης διορισµο κα τ ς θητείας. Αρθρο 6 Οργάνωση κα λειτουργία τ ν τµηµάτων Γι τ ν δρυση τ ν προβλεποµένων τµηµάτων κα µάδων το Ιδρ µατος ρµ διο ε ναι τ ιοικητικ Συµβο λιο. Γι τ ν ργάνωση κα λειτουργία κάθε τµή- µατος συντάσσεται σωτερικ ς κανονισµ ς π τ ιοικητικ Συµβο λιο. Τ τµήµατα διοικο νται π πιτροπές, ο πο ες συγκροτο νται µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος πο καθορίζει κα τ ν ριθµ τ ν µελ ν. Ο πε θυνος κάθε τµήµατος ε σηγε ται στ ιοικητικ Συµβο λιο τ θέµατα πο πασχολο ν τ τµ µα. Η θ η τ ε ί α τ ν µελ ν τ ν πιτροπ ν ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσής της. Αρθρο 7 Π ρ ο ι Π ροι το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η πιχορήγηση π µέρους το Ιερο Ναο το Αγίου Τ ί τ ο υ. β ) Ο δωρε ς κα τ κληροδοτήµατα κάθε ε δ ο υ ς. γ) Ο τακτικ ς κα κτακτες ε σπράξεις π τ διοργάνωση ράνων, λαχειοφ ρων γορ ν, σ υ ν α υ λ ι ν,καλλιτεχνικ ν κδηλώσεων κτλ. δ ) Ο πιχορηγήσεις π φυσικ νοµικ πρ σωπα δηµοσίου διωτικο δικαίου, τ ο ς κρατικο ς φορε ς, το ς ργανισµο ς α τοδιοίκ η σ η ς, τ ν Ε ρωπαϊκ Ενωση. ε) Κάθε σοδο πο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα καταστατικ Οργανισµ, ε ναι µως σ µφωνο µ τ ρθ δοξο χριστιανικ πνε µα κα διατίθεται γι τ ν ξυπηρέτηση τ ν σκοπ ν το Ιδρ µατος. Κατ τ ν ε σπραξη τ ν πάσης φ σεως ε σφορ ν κδίδονται γραµµάτια ε σπράξεως, θ ε ω- ρηµένα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 8 Συγκρ τηση - Αρµοδι τητες το ιοικητικο Συµβουλίου Μετ τ ν διορισµ το Συµβουλίου, κατ τ ν πρώτη συνεδρίασή του, µ πρωτοβουλία το Προέδρου κλέγονται Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, Γε ν ι κ ς Γραµµατέας κα Τα µ ί α ς, ξιώµατα πο ναλαµβάνονται π τ λοιπ µέλη το Συµβουλίο υ. Η κλογ γίνεται µ ψηφοφορία µεταξ τ ν µελ ν το Συµβουλίου. Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α) Επιλαµβάνεται κάθε π θεσης πο φορ

7 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 633 τ ν ργάνωση κα λειτουργία το Ιδρ µατος, τ διαχείριση τ ς περιουσίας του καθ ς κα τ ν νέγερση νοικίαση κτιριακ ν γκαταστάσεων γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν σκοπ ν του. β) Συγκροτε µ π φασή του τ πιµέρους τµήµατα το Ιδρ µατος, καταρτίζει το ς σωτερικο ς κανονισµο ς γι τ λειτουργία τους κα προτείνει τ ν τροποποίησή τους, ταν ο περιστάσεις τ παιτο ν. γ) Καταρτίζει τ ν τήσιο προϋπολογισµ κα πολογισµ το Ιδρ µατος. δ ) Εξουσιοδοτε µεµονωµένα µέλη του γι τ διεκπεραίωση τρεχουσ ν ποθέσεων. ε) Αποφασίζει γι κάθε λλο θέµα τ πο ο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα Οργανισµ κατ τ ν κυρίαρχη κρίση του. Ο ποφάσεις το Συµβουλίου λαµβάνονται κατ πλειοψηφία, παρ ντων το Προέδρου κα τουλάχιστον τρι ν π τ µέλη του. Σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Προέδρου. Τ ν Πρ εδρο κωλυ µενο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 9 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου κπροσωπε τ Ιδρυµα νώπιον κάθε διοικητ ι κ ς, δ ι κ α σ τ ι κ ς, κκλησιαστικ ς κα ο ασδήποτε λλης ρχ ς κα ργανισµο. Σ περίπτωση πουσίας κωλ µατος, τ ν Πρ εδρο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, ν σ περίπτωση πο κα Αντιπρ εδρος κωλ εται, ν α π λ η ρ ώ ν ε τ α ι π λλο µέλος το Συµβουλίου, πο ρµοδίως χει ξουσιοδοτηθε. Ο Γενικ ς Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ βιβλία το Ιδρ µατος, διεκπεραιώνει τ ν λληλ ο γ ρ α φ ί α,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ γγραφα. Ο Ταµίας τηρε βιβλίο ταµείου, ε σπράττει µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπραξης κάθε σοδο το Ιδρ µατος, νεργε τ ς πληρωµ ς πο ποφασίζει τ ιοικητικ Συµβο λιο, βάσει διπλοτ πων ντολ ν πο συνυπογράφει Πρ εδρος. Αρθρο 10 Ο κονοµικ διαχείριση Η ο κονοµικ διαχείριση το Ιδρ µατος ε ναι νιαία κα φορ λα τ τµήµατά του. Μ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ναο ρίζεται τριµελ ς Εξελεγκτικ Ε π ι τ ρ ο π ή, µ σκοπ τ ν τήσιο λεγχο τ ς ο κονοµικ ς διαχείρισης το Ιδρ µατος. Τ καθήκοντα τ ς Εξελεγκτικ ς Επιτροπ ς, ν τ θ έ λ ε ι, µπορε ν σκήσει τ διο τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ναο. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπραξης κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 11 Ε εργέτες - Επίτιµα µέλη το Ιδρ µατος Τ ιοικητικ Συµβο λιο µπορε ν προτείνει ς ε εργέτες πίτιµα µέλη το Ιδρ µατος σους συντέλεσαν ο σιαστικ στ ν κπλήρωση τ ν σκοπ ν του. Η νακήρυξη γίνεται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο τ ς νορίας. Αρθρο 12 Περιουσία το Ιδρ µατος Η περιουσία το Ιδρ µατος, κινητ κα κίν η τ η, νήκει στ ν Ιερ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ, νεξαρτήτως το χρ νου κα το τρ που π κτησής της. Αρθρο 13 Ετήσια ορτ Ως µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται 26η Ιανουαρίου, µέρα κατ τ ν ποία Εκκλησία τιµ τ ν µνήµη τ ν Αγίων Ξενοφ ντος - Μαρίας κα τ ν τέκνων α τ ν Αρκαδίου κα Ιωά ν ν ο υ. Αρθρο 14 Τροποποίηση το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς µπορε ν τροποποιηθε µ πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα π φαση ργάνου πο συγκροτε ται γι α τ τ ν σκοπ κα ποτελε ται π : α ) το ς φηµερίους το Ιερο Ναο, β) τ µέλη το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, γ) τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα ε) το ς προέδρους τ ν πιµέρους λειτουργο ντων τµηµάτων το Ιδρ µατος. Ο τροποποιηµένος Οργανισµ ς ποβάλλεται στ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης γι γ κ ρ ι σ η.

8 634 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EΛΛHNIKH HMOKPA T I A I E PA A P X I E Π I Σ KOΠH KPHTHΣ I PYΣH KAI ΛEITOYPΓIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY ΠNEYMA T I KOY KENTPOY AΓIA A NA Σ TA Σ I A TOY IEPOY ENOPIAKOY NAOY AΓIΩN KΩNΣTA N T I N OY KAI EΛENHΣ HPA K Λ E I OY O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Εχοντες π ψη: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας», 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου / «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 2/ πρ ταση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείο υ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο Nαο τ ν Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - Π Ν Ε Υ- Μ ΑΤ Ι ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Α ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ Ε Ν Ο Ρ Ι Α ΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΡΑ Κ Λ Ε Ι ΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. Η ρ ά κ λ ε ι ο, 18 Ιουνίου 2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ Αρθρον 1 T ί τ λ ο ς - Ε δ ρ α Στ ν περιφέρεια τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης, συνιστ ται παρ τ ν Ιερ Να τ ν Α γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης ήµου Ηρακλείου Εκκλησιαστικ ν Ιδρυµα, τ πο ο λειτουργε σ ν Ν. Π. Ι.. µ κερδοσκοπικο χαρακτήρα µ τ ν πωνυµία Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο «Η Αγία Αναστασία» το Ιερο Ναο τ ν A γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης. Αρθρον 2 Σ κ ο π ο Η νορία τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης στ ν προσπάθειά της ν σταθε στ σηµεριν νέα παιδι κα τ προβλήµατά τους, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε Ενοριακ Πνευµατικ Κέντρο ο στ χοι το ποίου ε ναι: Αρθρο 15 Ενταξη το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» στ Ιδρυµα Τ Ιδρυµα δρ εται π τ ν βάσεων το π δη λειτουργο ντος «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» τ ς Ενορίας το Α γ ί- ου Τ ί τ ο υ, το ποίου ποτελε ξέλιξη. Μ τ ν παρ ντα Οργανισµ, χωρ ς λλη διαδ ι κ α σ ί α, λες ο δραστηρι τητες το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» ντάσσονται στ «Ιδρυµα Συµπαράστασης Ο κογένειας». Αρθρο 16 Ισχ ς το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς λειτουργίας το Ιδρ - µατος σχ ει π τ δηµοσίευσή του στ πίση- µο ελτίο τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος «Εκκλησία» κα στ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Τ νωτέρω Ιδρυµα δ ν προκαλε δαπάνες στ ν προϋπολογισµ το Ιερο Ενοριακο Ναο το Αγίου Τίτου (Ν. Π... ) Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

9 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 635 1) Η συµπαράσταση τ ς Eκκλησίας στ ς βαθ τερες νάγκες τ ς πνευµατικ ς ναζήτησης κα καλλιέργειας τ ν νέων. 2) Η σωστ ξιοποίηση το λε θερου χρ νου τ ν νέων τ ς νορίας σ να δι κτητο χ ρο πο ν τ ν α σθάνονται λ τελα δικ τ ο υ ς. 3) Η παροχ στο ς νέους ψυχαγωγίας ποι τητας σ πολιτισµένο περιβάλλον πο θ σέβεται τ ν προσωπικ τητά τους. 4) Η καλλιέργεια σχέσεων κα συνεργασίας µεταξ τ ν ρθοδ ξων νέων τ σο τ ς Ελλάδος σο κα λλων ρθ δοξων νέων τ ν Βαλκανικ ν χωρ ν κα κατ πέκταση λου το κ σ µ ο υ. 5) H δρυση, ργάνωση κα λειτουργία ξενώνα φοιτητ ν τ ς Ελλάδος κα τ ν Βαλκανικ ν χ ω ρ ν. 6) Η µελέτη κα σπουδ τ ς ρθ δοξης παράδοσης τ ς Eκκλησίας µας. Αρθρον 3 ρ α σ τ η ρ ι τ η τ ε ς Ο παραπάνω στ χοι ε ναι δυνατ ν ν κπληρωθο ν µ τ ς ξ ς ε καιρίες-δραστηρι τητες. Μ τ ν ργάνωση: 1) Καλλιτεχνικ ν κθέσεων, φ ι λ ο λ ο γ ι κ ν πογευµατιν ν µουσικ ν κδηλώσεων. 2) Α θουσας πιτραπέζιων παιχνιδι ν. 3) Περιπάτων- κδροµ ν, ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν, π ι- σ κ έ ψ ε ω ν. 4) ανειστικ ς Βιβλιοθήκης, ργαστηρίου γι τ ν νάπτυξη καλλιτεχνικ ν ταλέντων κα δεξιοτεχνίας τ ν νέων. 5) Μ τ ν δρυση κα λειτουργία Τρ ά π ε ζ α ς Α µ α τ ο ς. 6) Μ τ δηµιουργία µάδων γι συζήτηση θεµάτων πο θ προτείνουν ο νέοι. 7) Μ τ διδασκαλία κα προβολ τ ν Τοπικ ν κα Εθνικ ν χορ ν. 8) Μ τ διδασκαλία κα προβολ στ ν κατάλληλη α θουσα νεγνωρισµένης πνευµατικ ς κα καλλιτεχνικ ς ποι τητας κινηµατογραφικ ν τ α ι ν ι ν,διαφανει ν κα ε κ νων. 9) Βράβευση νέων τ µων τ πο α βοήθησαν θικ λικ διακρίθηκαν σ διαφ ρους τοµε ς το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου. Τ Κέντρο µπορε κ µα ν προσφέρει ποιαδήποτε λλη ε καιρία πο θ βοηθήσει το ς νέους µας ν κατανοήσουν καλ τερα τ πνε µα κα τ ν πράξη τ ν παραδ σεων το λαο µας, σ µφωνα πάντα µ το ς σκοπο ς το Κέντρου. Αρθρον 4 Κεντρικ ργάνωση- ιοίκηση Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο τελε π τ ν ποπτεία το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. ιοικε ται π 7µελ ς Συµβο λιο πο παρτίζεται π : Α) Τ ν κάστοτε Πρ εδρο το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου ς Πρ εδρο. Β) ο φηµέριους το νωτέρου ναο. Γ) Ενα µέλος το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου κα ) Τρία µέλη τ ς νορίας νδρες γυνα κες πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Eκκλησίας κα τ προβλήµατα τ ν νέων. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου διορίζονται γι µι τριετία π τ ν Σεβ. Α ρ χ / π ο Κ ρ ή τ η ς, στερα π γγραφη πρ ταση το Εκκ λ. Συµβουλίου µ τ γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµέριων το Ιερο Ναο, µ δικαίωµα παναδ ι ο ρ ι σ µ ο.τ ιοικητικ Συµβο λιο το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου συγκροτε ται σ σ µα κλέγοντας Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο, Ταµία κα Γε ν ι κ Γρ α µ µ α τ έ α. Αρθρον 5 Α ρ µ ο δ ι τ η τ ε ς Αρµοδι τητες το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου ε ναι ο ξ ς: 1) Αποφασίζει γι κάθε θέµα πο φορ στ ν κπλήρωση τ ν πιδιωκοµένων σκοπ ν του µ σχετικ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν κα σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Π ρ ο έ δ ρ ο υ. 2) Συνεργάζεται µ τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο Αγίων Κων/νου κα Ελένης γι τ ν προαγωγ κα πίτευξη τ ν σκοπ ν του κα διορίζει κα τ ναγκα ο προσωπ ι κ. 3) Μεριµν γι τ ν ξε ρεση ο κονοµικ ν π ρων κα τ ν καλ κα σωστ λειτουργία του. 4) Αποφασίζει γι τ ν συγκρ τηση ποεπιτροπ ν γι τ ν ποτελεσµατικ τερη λειτουργία το δρ µατος. 5) Συντάσσει τ ν προϋπολογισµ κα τ ν

10 636 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 πολογισµ το Κέντρου κα ποβάλλει στ ν Ιερ Αρχ/π πρ ς γκριση. 6) Συνέρχεται κάθε µήνα κα κτακτα µετ π πρ σκληση το Προέδρου α τηση τρι ν τουλάχιστον µελ ν το.σ. Γι τ ν παρξη παρτίας πρέπει ν παρευρίσκονται Πρ εδρος µ ντολή του Αντ/δρος κα τ τέσσερα τουλάχιστον π τ µέλη του.σ. Αρθρον 6 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικ. Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ Ο Πρ εδρος το.σ. το Κέντρου τ κπροσωπε νώπιον πάσης Α ρ χ ς. Απ ντα δ κωλυ µενο τ κπροσωπε Αντ/δρος κα το του κωλυοµένου λλο µέλος το.σ. ρ µ ο δ ί ω ς ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η µ έ ν ο. Ο Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ ν λληλογραφία το Κέντρου,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ ντάλµατα πληρωµ ν κα τ λοιπ γ γ ρ α φ α. Ο Ταµίας τηρε τ βιβλίο ταµείου, ε σ π ρ ά τ τ ε ι µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπράξεως κάθε σοδο το Κέντρου, νεργε τ ς πληρωµ ς πο πογράφει Πρ εδρος κα Γρ α µ µ α τ έ α ς. Αρθρον 7 Η ο κονοµικ διαχείρηση το δρ µατος ε ναι νιαία κα φορ σ λα τ τµήµατά του. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπράξεως κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχ/π Κρήτης. Ο δ τήσιος προϋπολογισµ ς γκρίνεται π τ Μητροπολιτικ Συµβο λιο τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης. Αρθρον 8 Π ροι Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου 1) Ετήσια πιχορήγηση π τ ν Ενοριακ Να τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης. 2) Ο κάθε µορφ ς δωρε ς κα τ κληροδοτή- µ α τ α. 3) Εσοδα π τ ς διες του τ ς κδηλώσεις, π ράνους, λαχειοφ ρων γορ ν κα καλλιτεχνικ ν παραστάσεων. 4) Απ κάθε παροχ το Κράτους λλη ν - µιµη πιχορήγηση. 5) Απ τ ν ιαθήκη τ ς κ. Χρυσο λας Τσ ι ν τ α- ρ ά κ η. Αρθρον 9 ιάθεση Π ρων Μ π φαση το.σ. διατίθενται ο Π ροι το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου: 1) Γι τ ν ντιµετώπιση τ ν ξ δων λειτουργίας το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου κα τ ν πίτευξη τ ν σκοπ ν το ρθρου 2 το παρ ντος Kανονισµο. 2) Γι τ ν ποπεράτωση, τ ν πίπλωση κα τ ν ξοπλισµ το Κέντρου. 3) Γι τ ν µοιβ το προσωπικο πο θ π ρ ο σ λ η φ θ ε. Αρθρον 10 Ετήσια Εορτ Σ ν µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται ορτ τ ς Αγίας Αναστασίας τ ς Φαρµακολ τ ρ ι α ς, 22 εκεµβρίου. Αρθρον 11 Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο φέρει σφραγίδα µ τ ν τίτλο «Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο Αγία Αναστασία το Ιερο Ναο τ ν Α γ. Κων/νου κα Ελένης». Αρθρον 12 Τ Κέντρο καταργε ται µ π φαση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης ταν δ ν κπληρώνει τ ς κκ/κ ς προϋποθέσεις του. Τ κτιριακ συγκρ τηµα πανέρχεται α τοδίκαια στ ν Ενοριακ Να. Επίσης κάθε κινητ κα κίνητο περιουσιακ στοιχε ο. Αρθρον 13 Ο κανονισµ ς α τ ς σχ ει π τ τε πο θ δηµοσιευθε στ πίσηµο ελτίο «Εκκλησία» κα τ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Κάθε τροποποίησή του µπορε ν γίνει µ π φαση το.σ. το Κέντρου κα µ σ µφωνη γνώµη το Εκκλ. Συµβουλίου κα τ ν φηµερίων το Ιερο Ναο τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης κα στερα π γκριση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

M A N T I KHΣ MEPIMNHΣ ΠANAΓIA EKATO N TA Π Y- K A N O N I Σ M O Σ «O I KOΣ EYΓHPIAΣ - ΠOIMANTIKHΣ MEPIMNHΣ Π A NAΓIA EKAT O N TA Π YΛ I A N H

M A N T I KHΣ MEPIMNHΣ ΠANAΓIA EKATO N TA Π Y- K A N O N I Σ M O Σ «O I KOΣ EYΓHPIAΣ - ΠOIMANTIKHΣ MEPIMNHΣ Π A NAΓIA EKAT O N TA Π YΛ I A N H 918 EKK H IA Nοέµβριος 2001, Aριθµ. 10 Π PAΞEIΣ ΣYΣTAΣEΩΣ EKKΛHΣIAΣTIKΩN I PYMA T Ω N K A N O N I Σ M O Σ Λ E I TOYPΓIAΣ TOY KO I N Ω Φ E ΛOYΣ EKKΛHΣIAΣTIKOY I PYMAT O Σ THΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ ΠAPONAΞIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας 20-22 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βασικό πλεονέκτηµα τ ς κατασκηνωτικ ς µπειρίας, κτός πό τό παιχνίδι καί τήν ξεγνοιασιά, ε ναι δυνατότητα πού δίνεται στά παιδιά νά πάρουν πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας Μετά την πτώση του κομμουνιστικο καθεστώτος στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας και συμμετοχής της στις πολιτικές εξελίξεις οδήγησε το 1991 στην ίδρυση της ημοκρατικής Ένωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1. Επωνυµία, έδρα και οικονοµικό έτος Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο α. Ο Σύλλογος φέρει την επωνυµία Σύλλογος για την υποστήριξη της ανοικοδόµησης της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Φραγκφούρτης-Μάϊν α. Σ., -κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα