EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N"

Transcript

1 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 627 Π PAΞEIΣ ΣYΣTAΣEΩΣ EKKΛHΣIAΣTIKΩN I PYMA T Ω N ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Σ Y Σ TAΣH I PYMATOΣ ΠAI IKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME THN EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHN A Σ O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Eχοντες π ψη: 1. T ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Xριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Eκκλησίας. 2. Tο ς θείους κα ερο ς Kαν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Eπίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. T ς σχετικ ς διατάξεις το ν µου 4149/1961 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς ν Kρήτ η Oρθοδ ξου Eκκλησίας. 4. T ς σχετικ ς διατάξεις το N µου 590/1977 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς Eκκλησίας τ ς E λ λ ά δ ο ς κ α 5. T ν π ριθµ. 914/ πράξη τ ς Συµβολαιογράφου Hρακλείου κ. E γενίας Γε ω ρ- γίου Mπορµπουδάκη A π ο φ α σ ί ζ ο µ ε ν α) T ν δρυση κα λειτουργία Iδρ µατος µ τ ν πωνυµία I PYMA ΠAI IKHΣ ΠPOΣTA Σ I A Σ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHNAΣ, µ δρα τ H ρ ά κ λ ε ι ο. β) T σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Iδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Kανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 29 Iουνίου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ APIΘMOΣ 914 Σ Y Σ TAΣH I PYMAT O Σ ι το παρ ντος συνιστ ται κοινωφελ ς δρυµα µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ ΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗ- ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» κα µ το ς παρακάτω ρους κα συµφωνίες πο θ ποτελο ν τ καταστατικ του, θ διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν. 2039/1939 το παρακάτω Οργανισµο κα τ ν διαταγµάτων πο κδ θηκαν θ κδοθο ν σ κτέλεση το ν µου το τ ο υ. Τ δρυµα το το θ ποτελε νοµικ πρ σωπο διωτικο δικαίου κα τελε π τ ν ποπτεία κα τ ν λεγχο τ ν Υπουργείων Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς, Ο κ ο ν ο µ ι κ ν, Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτ ω ν, κα Οργανισµ ς ιοίκησης κα ιαχείρησης το δρ µατος το του ποτελε ται π δέκα τρία (13) ρθρα κα χει ς ξ ς: Αρθρο 1 Ε π ω ν υ µ ί α, δ ρ α, µορφ κα σφραγίδα το δρ µατος Συστήνεται δρυµα µ νοµικ α τοτέλεια, µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ Σ Ι Α Σ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Τ Η Ν ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» τ πο ο ποτελε Νοµικ Πρ σωπο Ιδιωτικο ικαίου, κα διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν / , κ α τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων διαταγµάτ ω ν, π τ ν σχετικ ν ρθρων το Αστικο Κώδ ι κ α. Τ δρυµα χει δρα τ µο Ηρακλείου Κρήτης κα στ ν δ Αλκιβιάδου ρ. 8. Τ συσταθ ν δρυµα θ διαθέτει σφραγίδα κυκλικ στ ν ποία θ ναγράφεται περιµετρικ κα ντ ς πλαισίου ο λέξεις Ιδρυµα Παιδικ ς Προστασίας τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ς Κρήτης ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ κα θ πεικονίζει τ ν Αγιο Μην. Αρθρο 2 Σκοπ ς το δρ µατος Σκοπ ς το δρ µατος θ ε ναι περίθαλψη κα προσφορ στέγης, κ π α ί δ ε υ σ η ς, σ ί τ ι σ η ς, µ ρ φ ω σ η ς, κα προστασίας γι ρφαν παιδι πο πιλέγονται κατ πιν α τήσεώς των µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου.

2 628 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 Η παραµον τ ν ρφαν ν παιδι ν πο θ γίνονται ποδεκτ π τ δρυµα θ ε ναι συνεχ ς κα διαρκ ς κα µέχρι τ στάδιο τ ς ποχρεωτικ ς κπαίδευσης, µέχρι δηλαδ κα τ ν τρίτη τάξη το Γυ µ ν α σ ί ο υ. Ε δικ ς περιπτώσεις ρφαν ν παιδι ν µ µεση νάγκη περαιτέρω φροντίδας θ ποφασίζεται π τ ιοικητικ Συµβο λιο κατ ξαίρεση. Αρθρο 3 Περιουσία - Π ροι το δρ µατος Περιουσία το δρ µατος θ ποτελο ν: Ο δωρε ς κα πιχορηγήσεις τ ς Ιερ ς Α ρ- χιεπισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν νορι ν τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε- πισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν Ιερ ν Μον ν τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Τ ε σοδήµατα π τ ν κµετάλλευση τ ν περιουσιακ ν του στοιχείων. Ο τ κοι π καταθέσεις σ Τράπεζες λλους πιστωτικο ς ργανισµο ς. Ο χρηµατικ ς παροχ ς πιχορηγήσεις καθ ς πίσης κα ο κληρονοµίες, κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς δωρε ς ποιουδήποτε φυσικο νοµικο προσώπου πρ ς α τ. Ο κρατικ ς πιχορηγήσεις. Αρθρο 4 ιοίκηση το δρ µατος 1. Τ δρυµα θ διοικε ται π πενταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, προεδρευοµένου π το Αρχιεπισκ που Κρήτης κ.κ. Τ ι µ ο θ έ ο υ, δ ο (2) κληρικ ν κα δ ο (2) λαϊκ ν. Τ ιοικητικ Συµβο λιο α τ θ χει διάρκεια τρι ν (3) τ ν. 2. Εκ τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ρίζεται δι πράξεως α το κα κατ πιν µυστικ ς ψηφοφορίας γραµµατέας κα ταµίας τ ο δ ρ µ α τ ο ς. 3. Σ περίπτωση παραιτήσεως, ν ι κ α ν τ η τ α ς, κ π τ ώ σ ε ω ς, ντικαταστάσεως θανάτου κάποιου µέλους το ιοικητικο Συµβουλίου, κεν θέση πληρο ται κατ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 86 κα 99 το Α. Ν / Τ ιοικητικ Συµβο λιο συνεδριάζει, τ α- κτικ µ ν ν δίµηνο, κτάκτως δ σάκις θελε ζητηθε α τ γγράφως παρά τινος τ ν µελ ν τ ο υ, πάντοτε δ µ πρ σκληση το Προέδρου. 5. Τ ιοικητικ Συµβο λιο βρίσκεται σ π α ρ τ ί α,συνεδριάζει κα ποφασίζει γκυρα παρουσί α τρι ν κ τ ν µελ ν του κα ποφασίζει κατ πλειοψηφία τ ν παρ ντων, σ περίπτωση δ σοψηφίας θ περισχ ει γνώµη πο γι α τ τάχθη γνώµη το Προέδρου. 6. Στ ς συνεδριάσεις το ιοικητικο Συµβουλίου θ τηρο νται πρακτικ στ πο α θ καταχωρο νται λες ο ποφάσεις πο λ α µ β ά ν ο ν τ α ι, κ µα κα γνώµη τ ν τυχ ν διαφωνο ντων µελ ν. Τ πρακτικ πογράφονται π λα τ µέλη πο µετέχουν στ ς συνεδριάσεις α τές. 7. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου παρέχουν τ ς πηρεσίες τους νευ µοιβ ς. Αρθρο 5 Καθήκοντα κα ρµοδι τητες ιοικητικο Συµβουλίου Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α ) Θ διοικε κα θ διαχειρίζεται τ ν περιουσία τ ο Ιδρ µατος κατ τ ς διατάξεις το Α. Ν / 1939 κα τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων κα κδοθησοµένων ιαταγµάτων κα το παρ ντ ο ς Oργανισµο κα γενικ ποφασίζει περ παντ ς θέµατος γι τ ν µαλ λειτουργία το Ιδρ µατος β) καταρτίζει κάθε τος τ ν προϋπολογισµ σ δων κα ξ δων το Ιδρ µατος κα θ συντάσσει τ ν πολογισµ κάθε χρήσεώς του γ) ποφασίζει περ ποδοχ ς ποποιήσεως κληρονοµι ν, κληροδοσι ν κα δωρε ν κα περ νακηρ ξεως ε εργετ ν κα δωρητ ν το δ ρ µ α τ ο ς, κα δ) ποφασίζει περ τ ς προσλήψεως το ναγκαίου προσωπικο, φ σον φίσταται γγεγραµµένη σχετικ πίστωση στ ν γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, κατ τ ς διατάξεις το παρ ντος, προϋπολογισµ το δρ µατος κα µ τ ν προϋπ θεση φαρµογ ς τ ν κάστοτε σχυουσ ν συλλογικ ν συµβάσεων κα τ ς σχυο σης ργατικ ς νοµοθεσίας. Αρθρο 6 Καθήκοντα το Προέδρου 1. Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου το δρ µατος: α) Εκπροσωπε τ δρυµα νώπιον κάθε Αρχ ς κα τ ς µετ τρίτων σχέσεις του. β) Συγκαλε τ ιοικητικ Συµβο λιο τακτικ ς κα κτάκτως, κηρ σσοντας τ ν ναρξη κα τ ν λήξη τ ν συνεδριάσεων κα διευθ νει τ ς συζητήσεις. γ) Καταρτίζει µαζ µ τ ν Γραµµατέα τ ν µε-

3 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 629 ρήσια διάταξη τ ν ποία κα πογράφει. Θ έ µ α πο δ ν περιλαµβάνεται σ α τ ν δ ν συζητε ται κτ ς ν πρ κειται γι πείγουσα π θεση κα συµφωνήσει γι α τ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου. δ) Εντέλλεται τ ν πληρωµ ο ασδήποτε δαπ ά ν η ς ποία ναγράφεται στ ν γκεκριµένο π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ. ε) Υπογράφει κάθε γγραφο το ιοικητικο Συµβουλίου κα στ) Εκτελε τ ς ποφάσεις το δρ µατος. 2. Τ ν Πρ εδρο τ ν ναπληρε ταν πουσιάζει κωλ εται, Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 7 Καθήκοντα το Γρ α µ µ α τ έ α 1. Ο Γραµµατέας το Ιδρ µατος: α) Συνυπογράφει µετ το Προέδρου κάθε γγραφο κα νταλµα. β) Επιµελε ται τ ς συντάξεως τ ν πρακτικ ν το ιοικητικο Συµβουλίου κα διεκπεραιώνει τ ν λληλογραφία. γ) Φυλάσσει τά γγραφα, τ βιβλία κα τ ν σφραγίδα το Ιδρ µατος κα ε θ νεται γι τ ν καταστροφ πώλεια το των. 2. Ο Γραµµατέας µπορε φ σον κρίνεται α τιολογηµένα παραίτητο π τ ιοικητικ Συµβο λιο (λ γω ε δικ ν συνθηκ ν) ν βοηθε ται π πάλληλο το δρ µατος, τ ν ε θ νη µως γι τ ς νέργειες το του φέρει πάντοτε διος. 3. Τ ν Γρ α µ µ α τ έ α, ταν πουσιάζει κωλ ετ α ι, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 8 Καθήκοντα το Tα µ ί α 1. Ο Ταµίας το Ιδρ µατος: α) Ε σπράττει κάθε σοδο το δρ µατος, κδίδοντας µως διπλ τυπες ριθµηµένες ποδείξεις πογεγραµµένες π α τ ν. β) Ενεργε κάθε πληρωµή, βάσει νοµίµων κδιδοµένων νταλµάτων. γ) Τηρε τ διαχειριστικ βιβλία το δρ µατ ο ς, περ το ρθρου 10 το παρ ντος ργανισ µ ο. δ) Καταθέτει σ ποιοδήποτε πιστωτικ Ιδρυµα - Τράπεζα το νοµο Ηρακλείου τ ε σπραττ µενα κατ τ νωτέρω σοδα το δ ρ µ α τ ο ς,δυνάµενος ν παρακρατε π α τ ποσ (τ πο ο καθορίζεται πάντα π τ ιοικητικ Συµβο λιο), γι τ ν ντιµετώπιση κτάκτων κα πειγουσ ν ναγκ ν το δρ µατος. ε) Προβαίνει σ νάληψη τ ν καταθέσεων, κατ πιν γγράφου ντολ ς το Προέδρου το ν µιµου ναπληρωτ του. στ) Επιµελε ται τ ς καταρτίσεως τ ν προϋπ ο λ ο γ ι σ µ ν, πολογισµ ν κα σολογισµ ν το δ ρ µ α τ ο ς,τ πο α κα ποβάλλει πρ ς τ ιοικητικ Συµβο λιο. 2. Τ ν Τα µ ί α, ταν πουσιάζει κωλ εται, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 9 Ο κονοµικ διαχείριση 1. Η ο κονοµικ διαχείριση το δρ µατος νεργε ται βάσει προϋπολογισµ ν κα πολογισµ ν σ δων κα ξ δων, καταρτιζοµένων κατ τ ο ς, στο ς ποίους ο κτελεστέοι σκοπο µφαίνονται π δια κεφάλαια κα ψηφίζονται π τ ιοικητικ Συµβο λιο, π τ πο ο ποβάλλονται πρ ς γκριση κατ τ ρθρο 5 το παρ ντος ριζ µενα. 2. Τ ο κονοµικ τος ρχίζει τ ν 1η Ιανουαρίου κα λήγει τ ν 31η εκεµβρίου το διου τ ο υ ς. 3. Κατ ξαίρεση πρώτη διαχειριστικ περίοδος ρχίζει π τ ν µέρα δηµοσίευσης στ ν Εφηµερίδα τ ς Κυβέρνησης το σχετικο Π.. γκρισης τ ς σ στασης το δρ µατος, ποία µπορε ν παραταθε µέχρι τ ν 31η εκεµβρίου τ ο π µενου µερολογιακο τους µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου πο λαµβάνεται στ ν πρώτη συνεδρίασή του. Αρθρο 10 Βιβλία κα στοιχε α 1. Τ δρυµα τηρε ποχρεωτικ τ κ λουθα βιβλία κα στοιχε α: α) Βιβλίο πρωτοκ λλου ε σερχοµένων κα ξερχοµένων γγράφων. β) Βιβλίο πρακτικ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου. γ) Βιβλίο λογιστικ ς παρακολο θησης, σ τ πο ο καταχωρίζονται µ χρονολογικ σειρ κα µ λογιστικ τάξη, λα τά σοδα κα ξοδα το δρ µατος πο πραγµατοποιο νται στ διάρκεια τ ς χρήσης. δ) Στελέχη ριθµηµένων διπλοτ πων ποδείξεων ε σπραξης κα νταλµάτων πληρωµ ς, θ ε- ωρηµένα π τ ν Πρ εδρο. 2. Εκτ ς π τ παραπάνω βιβλία κα στοιχ ε α, τ ιοικητικ Συµβο λιο ποφασίζει τ ν

4 630 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Eχοντες π ψει: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας» 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 590/1977 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 7/ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε- ΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 31 Mα ου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι Ρ Υ Μ ΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Αρθρο 1 Σ σ τ α σ η - Ε δ ρ α - Σ φ ρ α γ ί δ α Ιδρ εται στ ν Ενοριακ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ Ηρακλείου τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης δρυµα µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ». Εδρα του ε ναι Ιερ ς Να ς το Αγίου Τ ί τ ο υ στ Ηράκλειο τ ς Κρήτης. Τ Ιδρυµα χει δική του κυκλικ σφραγίδα, τήρηση κα λλων βιβλίων κα στοιχείων, τ πο α κρίνει τι ε ναι παραίτητα γι τ ν παρακολο θηση τ ς διαχείρησης τ ς περιουσίας το δρ µατος κα τ ς κτέλεσης τ ν σκοπ ν του. Αρθρο 11 Τροποποίηση Oργανισµο Ο Οργανισµ ς το δρ µατος µπορε τ τροποποιηθε ν συµπληρωθε µ Προεδρικ ιάτ α γ µ α,σ µφωνα µ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 98 το Α. Ν. 2039/1939 κα 110 κα 119 το Α σ τ ι κ ο Κ ώ δ ι κ α, στερα π πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου α το. Αρθρο 12 ιάλυση το δρ µατος. Τ χη τ ς περιουσίας α το 1. Τ δρυµα διαλ εται ταν κα πως Ν - µος ρίζει. 2. Σ περίπτωση διάλυσης το δρ µατος γι ποιοδήποτε λ γο, περιουσία του περιέρχεται στ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης ς κεφάλαιο α τοτελο ς διαχείρισης γι τ ν κτέλεση τ ν δίων σκοπ ν. Στ ν Υπουργ Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτων κα στο ς Υφυπουργο ς Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς κα Ο κονοµικ ν ναθέτουµε τ δηµοσίευση κα κτέλεση το παρ ντος διατάγµατος. Αρθρο 13 ω σ ι δ ι κ ί α Τ Ιδρυµα γι κάθε π θεση κα διαφορ σχετικ µ τ ν παρξη κα τ λειτουργία του πάγεται στ ικαστήρια το Πρωτοδικείου Η ρ α κ λ ε ί ο υ. O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ι ΡΥΤΗΣ H ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦ Ο Σ

5 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 631 πο φέρει ς µβληµα στ µέσο τ µον γραµµα το Ιησο Χριστο κα τ ς λέξεις «ΕΝΟΡΙΑ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» κα στ ν περιφέρεια τ ν πικεφαλίδα «ΙΕΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ» κα τ ν πωνυµία το Ιδρ µατος «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ». Αρθρο 2 Σ κ ο π ο Γενικ ς σκοπ ς το Ιδρ µατος ε ναι νάπτυξη ποιµαντικ ς µέριµνας γι τ ν ο κογένεια, µέσα στ πλαίσια τ ς ζω ς κα το ργου τ ς Ε ν ο ρ ί α ς, π τ ν ε λογία κα καθοδήγηση τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Ε δικ τεροι σκοποί ε ναι: α) Η π µέρους τ ς Ενορίας στήριξη τ ς ο κογένειας σ λες τ ς φάσεις τ ς ζω ς κα λες τ ς µορφές της, σ µφωνα µ τ πνε µα τ ς ρθ δοξης χριστιανικ ς πίστης κα παράδοσ η ς, τ ν πίκαιρων κοινωνικ ν ναγκ ν κα τ ν σ γχρονων πιστηµονικ ν δυνατοτήτων. β) Η κατ Χριστ ν γωγ κα πνευµατικ προκοπ τ ν µελ ν τ ν ο κογενει ν. γ) Η κατάλληλη προετοιµασία τ ν µελλον µφων κα τ ν ποψηφίων γονέων γι τ σ σταση τ ς ο κογένειάς τους κα συµπαράσταση στ ς νέες ο κογένειες. δ) Η ντιµετώπιση τ ν ποικίλων προβληµάτων πο ντιµετωπίζουν ο ο κογένειες κα προσπάθεια πίλυσής τους. ε) Η ρωγ στ µέλη τ ς ο κογένειας κα γενικ νίσχυσή της, ταν πειλε ται παρξη κα ν τητά της. στ) Η προβολ ζητηµάτων πο σχετίζονται µ τ ς σ γχρονες διαστάσεις κα παιτήσεις τ ς ο κογενειακ ς ζω ς. ζ) Η ν γένει προστασία το θεσµο τ ς ο κ ο γ έ ν ε ι α ς. Αρθρο 3 Τοµε ς ργασίας Σ µφωνα µ το ς παραπάνω σκοπο ς, κ ρ ι ο ι τοµε ς ργασίας κα τρ ποι δράσης το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η ργάνωση µαθηµάτων προετοιµασίας γι τ γάµο, σ συνεργασία µ ε δικο ς πιστή- µονες π το ς χώρους τ ς θεολογίας κα τ ν νθρωπιστικ ν κοινωνικ ν πιστηµ ν. β) Η δρυση Τµήµατος Μαθητείας Γο ν έ ω ν, πο θ προσφέρει πολ πλευρη νηµέρωση κα στήριξη στο ς γονε ς κα κηδεµ νες τ ν παιδ ι ν, γι τ ν πιτυχ σκηση τ ν καθηκ ντων κα το ρ λου τους µέσα στ ν ο κογένεια. γ) Η λειτουργία Συµβουλευτικο Σταθµο Ο κογένειας γι τ ν ντιµετώπιση πειγ ντων κα κτακτων περιστατικ ν λλ κα τ ν προσφορ συµβουλευτικ ν πηρεσι ν σ ποιαδήποτε λλη περίπτωση. δ ) Η σ σταση τµήµατος Νεον µφων κα Νέων Ο κογενει ν, πο θ ργανώνει κδηλώσεις νηµέρωσης κα προβληµατισµο, µ θέµατα πο φορο ν το ς νέους συζ γους. ε) Η σ σταση Oµάδων Ο κογενειακ ς Πρ νοιας κα ιακονίας, πο θ πιλαµβάνονται τ ς διευθέτησης προβληµάτων τ ς ο κογενειακ ς ζω ς µ κατ ο κον πισκέψεις κα λλες παρ - µοιες ξυπηρετήσεις, ταν κρίνεται ναγκα ο πάρχει σχετικ α τηµα. στ) Η φροντίδα γι τ µέλη διαλυµένων ο κογενει ν κα διαιτέρως προστασία τ ν γαµων µητέρων κα τ ν κυοφορο µενων παιδι ν. ζ) Η ποδοχ λλ γλωσσων κα λλογεν ν ο κογενει ν πο ρχονται στ ν Ενορία ς µετανάστες κα µέριµνα γι τ ς βασικ ς νάγκες προσαρµογ ς τους, µ µαθήµατα κµάθησης τ ς λληνικ ς γλώσας, που ε ναι ναγκα ο, ταν ζητηθε π το ς διους, µ µαθήµατα µ διδασκαλία τ ς ρθ δοξης πίστης κ.λπ. η) Η δηµιουργία Κέντρου Α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η ς Προβληµάτων Εξάρτησης, πο θ ργάζεται στ ν τοµέα τ ς πρ ληψης κα τ ς θεραπείας τ ν σ γχρονων µορφ ν ξάρτησης, ε δικ τ ν ν α ρ κ ω τ ι κ ν, κα θ προσφέρει ξειδικευµένες πηρεσίες στο ς ξαρτηµένους νθρώπους, καθ ς κα στ µέλη τ ν ο κογενει ν τους. θ) Κάθε λλη δραστηρι τητα πο θ κριθε ναγκαία λ γω πίκαιρων ναγκ ν κα θ ξυπηρετε το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 4 Μ έ σ α Μέσα γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν πιδιώξεων το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η συνεργασία µ τ λοιπ τµήµατα διακονίας τ ς Ενορίας το Αγίου Τ ί τ ο υ, λ λ ο υ ς κκλησιαστικο ς κα δηµ σιους διωτικο ς παράγοντες κα ργανισµο ς, καθ ς κα ρµ διους πιστήµονες, πο ργάζονται στ ν διο το- µέα µπορο ν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους γι τ λειτουργία το Ιδρ µατος. β) Η συµµετοχ στ λατρευτικ ζω τ ς Εκκλησίας κα διοργάνωση λατρευτικ ν συνάξεων φιερωµένων στ ν θεσµ τ ς ο κογένειας, γι τ ν νάπτυξη σχέσεων πνευµατικ ς κοινω-

6 632 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 νίας µεταξ τ ν διακονο ντων κα τ ν διακονουµένων στ Ιδρυµα. γ) Η διοργάνωση µαθηµάτων, δ ι α λ έ ξ ε ω ν,σ ε- µ ι ν α ρ ί ω ν, σ υ ν ε δ ρ ί ω ν, σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν, π ι σ κ έ ψ ε ω ν, προσκυνηµάτων κα λλων µορφωτικ ν, π ο λ ι τ ι- σ τ ι κ ν, φιλανθρωπικ ν κα ψυχαγωγικ ν κδηλ ώ σ ε ω ν. δ) Η δηµιουργία µάδων κα σταθµ ν διακονίας κα πάνδρωσή τους µ καν στελέχη κα ε δικο ς συνεργάτες. ε) Η κδοση νηµερωτικ ν ντ πων κα φυλλ α δ ί ω ν. στ) Η ργάνωση κα λειτουργία βιβλιοθήκης µ λληνικ κα ξένη βιβλιογραφία, γι θέµατα πο φορο ν τ ν ο κογένεια. Τµ µα τ ς βιβλιοθήκης θ µπορε ν λειτουργε κα ς δανειστικ. ζ) Η ξιοποίηση τ ν δυνατοτήτων πο παρέχει σ γχρονη τεχνολογία, γι τ ς νάγκες τ ς πικοινωνίας κα τ ς νηµέρωσης κα τ ς γενικ τερης διακονίας το Ιδρ µατος. η) Η λειτουργία τ ν γραφείων κα τ ν τµη- µάτων το Ιδρ µατος σ δι κτητο ο κηµα τ ς Ε ν ο ρ ί α ς. θ) Η χρήση κάθε λλου ν µιµου µέσου, πο θ ε ναι σ µφωνο µ το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 5 ι ο ί κ η σ η Τ Ιδρυµα διοικε ται π πταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, τ πο ο παρτίζεται π να φηµέριο το Ιερο Ναο το Αγίου Τίτου ς πρ εδρο κα ξι λλα πρ σωπα, νδρες γυν α κ ε ς, πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Ενορίας κα τ θέµατα πο φορο ν στ ν ο κογένεια. Τ µέλη το Συµβουλίου προτείνονται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο, µ τ σ µφωνη γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµερίων το Ναο κα διορίζονται π τ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Στ σχετικ πρακτικ τ ς πρ τασης το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, τ πο ο καταχωρίζεται στ βιβλίο Πράξεων το Εκκλησιαστικο Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, α τιολογε ται πιλογ τ ν προτεινοµένων προσώπων. Η θητεία τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσης τ ς πρ τασης διορισµο κα τ ς θητείας. Αρθρο 6 Οργάνωση κα λειτουργία τ ν τµηµάτων Γι τ ν δρυση τ ν προβλεποµένων τµηµάτων κα µάδων το Ιδρ µατος ρµ διο ε ναι τ ιοικητικ Συµβο λιο. Γι τ ν ργάνωση κα λειτουργία κάθε τµή- µατος συντάσσεται σωτερικ ς κανονισµ ς π τ ιοικητικ Συµβο λιο. Τ τµήµατα διοικο νται π πιτροπές, ο πο ες συγκροτο νται µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος πο καθορίζει κα τ ν ριθµ τ ν µελ ν. Ο πε θυνος κάθε τµήµατος ε σηγε ται στ ιοικητικ Συµβο λιο τ θέµατα πο πασχολο ν τ τµ µα. Η θ η τ ε ί α τ ν µελ ν τ ν πιτροπ ν ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσής της. Αρθρο 7 Π ρ ο ι Π ροι το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η πιχορήγηση π µέρους το Ιερο Ναο το Αγίου Τ ί τ ο υ. β ) Ο δωρε ς κα τ κληροδοτήµατα κάθε ε δ ο υ ς. γ) Ο τακτικ ς κα κτακτες ε σπράξεις π τ διοργάνωση ράνων, λαχειοφ ρων γορ ν, σ υ ν α υ λ ι ν,καλλιτεχνικ ν κδηλώσεων κτλ. δ ) Ο πιχορηγήσεις π φυσικ νοµικ πρ σωπα δηµοσίου διωτικο δικαίου, τ ο ς κρατικο ς φορε ς, το ς ργανισµο ς α τοδιοίκ η σ η ς, τ ν Ε ρωπαϊκ Ενωση. ε) Κάθε σοδο πο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα καταστατικ Οργανισµ, ε ναι µως σ µφωνο µ τ ρθ δοξο χριστιανικ πνε µα κα διατίθεται γι τ ν ξυπηρέτηση τ ν σκοπ ν το Ιδρ µατος. Κατ τ ν ε σπραξη τ ν πάσης φ σεως ε σφορ ν κδίδονται γραµµάτια ε σπράξεως, θ ε ω- ρηµένα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 8 Συγκρ τηση - Αρµοδι τητες το ιοικητικο Συµβουλίου Μετ τ ν διορισµ το Συµβουλίου, κατ τ ν πρώτη συνεδρίασή του, µ πρωτοβουλία το Προέδρου κλέγονται Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, Γε ν ι κ ς Γραµµατέας κα Τα µ ί α ς, ξιώµατα πο ναλαµβάνονται π τ λοιπ µέλη το Συµβουλίο υ. Η κλογ γίνεται µ ψηφοφορία µεταξ τ ν µελ ν το Συµβουλίου. Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α) Επιλαµβάνεται κάθε π θεσης πο φορ

7 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 633 τ ν ργάνωση κα λειτουργία το Ιδρ µατος, τ διαχείριση τ ς περιουσίας του καθ ς κα τ ν νέγερση νοικίαση κτιριακ ν γκαταστάσεων γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν σκοπ ν του. β) Συγκροτε µ π φασή του τ πιµέρους τµήµατα το Ιδρ µατος, καταρτίζει το ς σωτερικο ς κανονισµο ς γι τ λειτουργία τους κα προτείνει τ ν τροποποίησή τους, ταν ο περιστάσεις τ παιτο ν. γ) Καταρτίζει τ ν τήσιο προϋπολογισµ κα πολογισµ το Ιδρ µατος. δ ) Εξουσιοδοτε µεµονωµένα µέλη του γι τ διεκπεραίωση τρεχουσ ν ποθέσεων. ε) Αποφασίζει γι κάθε λλο θέµα τ πο ο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα Οργανισµ κατ τ ν κυρίαρχη κρίση του. Ο ποφάσεις το Συµβουλίου λαµβάνονται κατ πλειοψηφία, παρ ντων το Προέδρου κα τουλάχιστον τρι ν π τ µέλη του. Σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Προέδρου. Τ ν Πρ εδρο κωλυ µενο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 9 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου κπροσωπε τ Ιδρυµα νώπιον κάθε διοικητ ι κ ς, δ ι κ α σ τ ι κ ς, κκλησιαστικ ς κα ο ασδήποτε λλης ρχ ς κα ργανισµο. Σ περίπτωση πουσίας κωλ µατος, τ ν Πρ εδρο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, ν σ περίπτωση πο κα Αντιπρ εδρος κωλ εται, ν α π λ η ρ ώ ν ε τ α ι π λλο µέλος το Συµβουλίου, πο ρµοδίως χει ξουσιοδοτηθε. Ο Γενικ ς Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ βιβλία το Ιδρ µατος, διεκπεραιώνει τ ν λληλ ο γ ρ α φ ί α,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ γγραφα. Ο Ταµίας τηρε βιβλίο ταµείου, ε σπράττει µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπραξης κάθε σοδο το Ιδρ µατος, νεργε τ ς πληρωµ ς πο ποφασίζει τ ιοικητικ Συµβο λιο, βάσει διπλοτ πων ντολ ν πο συνυπογράφει Πρ εδρος. Αρθρο 10 Ο κονοµικ διαχείριση Η ο κονοµικ διαχείριση το Ιδρ µατος ε ναι νιαία κα φορ λα τ τµήµατά του. Μ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ναο ρίζεται τριµελ ς Εξελεγκτικ Ε π ι τ ρ ο π ή, µ σκοπ τ ν τήσιο λεγχο τ ς ο κονοµικ ς διαχείρισης το Ιδρ µατος. Τ καθήκοντα τ ς Εξελεγκτικ ς Επιτροπ ς, ν τ θ έ λ ε ι, µπορε ν σκήσει τ διο τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ναο. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπραξης κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 11 Ε εργέτες - Επίτιµα µέλη το Ιδρ µατος Τ ιοικητικ Συµβο λιο µπορε ν προτείνει ς ε εργέτες πίτιµα µέλη το Ιδρ µατος σους συντέλεσαν ο σιαστικ στ ν κπλήρωση τ ν σκοπ ν του. Η νακήρυξη γίνεται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο τ ς νορίας. Αρθρο 12 Περιουσία το Ιδρ µατος Η περιουσία το Ιδρ µατος, κινητ κα κίν η τ η, νήκει στ ν Ιερ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ, νεξαρτήτως το χρ νου κα το τρ που π κτησής της. Αρθρο 13 Ετήσια ορτ Ως µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται 26η Ιανουαρίου, µέρα κατ τ ν ποία Εκκλησία τιµ τ ν µνήµη τ ν Αγίων Ξενοφ ντος - Μαρίας κα τ ν τέκνων α τ ν Αρκαδίου κα Ιωά ν ν ο υ. Αρθρο 14 Τροποποίηση το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς µπορε ν τροποποιηθε µ πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα π φαση ργάνου πο συγκροτε ται γι α τ τ ν σκοπ κα ποτελε ται π : α ) το ς φηµερίους το Ιερο Ναο, β) τ µέλη το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, γ) τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα ε) το ς προέδρους τ ν πιµέρους λειτουργο ντων τµηµάτων το Ιδρ µατος. Ο τροποποιηµένος Οργανισµ ς ποβάλλεται στ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης γι γ κ ρ ι σ η.

8 634 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EΛΛHNIKH HMOKPA T I A I E PA A P X I E Π I Σ KOΠH KPHTHΣ I PYΣH KAI ΛEITOYPΓIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY ΠNEYMA T I KOY KENTPOY AΓIA A NA Σ TA Σ I A TOY IEPOY ENOPIAKOY NAOY AΓIΩN KΩNΣTA N T I N OY KAI EΛENHΣ HPA K Λ E I OY O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Εχοντες π ψη: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας», 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου / «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 2/ πρ ταση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείο υ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο Nαο τ ν Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - Π Ν Ε Υ- Μ ΑΤ Ι ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Α ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ Ε Ν Ο Ρ Ι Α ΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΡΑ Κ Λ Ε Ι ΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. Η ρ ά κ λ ε ι ο, 18 Ιουνίου 2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ Αρθρον 1 T ί τ λ ο ς - Ε δ ρ α Στ ν περιφέρεια τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης, συνιστ ται παρ τ ν Ιερ Να τ ν Α γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης ήµου Ηρακλείου Εκκλησιαστικ ν Ιδρυµα, τ πο ο λειτουργε σ ν Ν. Π. Ι.. µ κερδοσκοπικο χαρακτήρα µ τ ν πωνυµία Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο «Η Αγία Αναστασία» το Ιερο Ναο τ ν A γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης. Αρθρον 2 Σ κ ο π ο Η νορία τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης στ ν προσπάθειά της ν σταθε στ σηµεριν νέα παιδι κα τ προβλήµατά τους, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε Ενοριακ Πνευµατικ Κέντρο ο στ χοι το ποίου ε ναι: Αρθρο 15 Ενταξη το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» στ Ιδρυµα Τ Ιδρυµα δρ εται π τ ν βάσεων το π δη λειτουργο ντος «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» τ ς Ενορίας το Α γ ί- ου Τ ί τ ο υ, το ποίου ποτελε ξέλιξη. Μ τ ν παρ ντα Οργανισµ, χωρ ς λλη διαδ ι κ α σ ί α, λες ο δραστηρι τητες το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» ντάσσονται στ «Ιδρυµα Συµπαράστασης Ο κογένειας». Αρθρο 16 Ισχ ς το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς λειτουργίας το Ιδρ - µατος σχ ει π τ δηµοσίευσή του στ πίση- µο ελτίο τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος «Εκκλησία» κα στ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Τ νωτέρω Ιδρυµα δ ν προκαλε δαπάνες στ ν προϋπολογισµ το Ιερο Ενοριακο Ναο το Αγίου Τίτου (Ν. Π... ) Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

9 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 635 1) Η συµπαράσταση τ ς Eκκλησίας στ ς βαθ τερες νάγκες τ ς πνευµατικ ς ναζήτησης κα καλλιέργειας τ ν νέων. 2) Η σωστ ξιοποίηση το λε θερου χρ νου τ ν νέων τ ς νορίας σ να δι κτητο χ ρο πο ν τ ν α σθάνονται λ τελα δικ τ ο υ ς. 3) Η παροχ στο ς νέους ψυχαγωγίας ποι τητας σ πολιτισµένο περιβάλλον πο θ σέβεται τ ν προσωπικ τητά τους. 4) Η καλλιέργεια σχέσεων κα συνεργασίας µεταξ τ ν ρθοδ ξων νέων τ σο τ ς Ελλάδος σο κα λλων ρθ δοξων νέων τ ν Βαλκανικ ν χωρ ν κα κατ πέκταση λου το κ σ µ ο υ. 5) H δρυση, ργάνωση κα λειτουργία ξενώνα φοιτητ ν τ ς Ελλάδος κα τ ν Βαλκανικ ν χ ω ρ ν. 6) Η µελέτη κα σπουδ τ ς ρθ δοξης παράδοσης τ ς Eκκλησίας µας. Αρθρον 3 ρ α σ τ η ρ ι τ η τ ε ς Ο παραπάνω στ χοι ε ναι δυνατ ν ν κπληρωθο ν µ τ ς ξ ς ε καιρίες-δραστηρι τητες. Μ τ ν ργάνωση: 1) Καλλιτεχνικ ν κθέσεων, φ ι λ ο λ ο γ ι κ ν πογευµατιν ν µουσικ ν κδηλώσεων. 2) Α θουσας πιτραπέζιων παιχνιδι ν. 3) Περιπάτων- κδροµ ν, ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν, π ι- σ κ έ ψ ε ω ν. 4) ανειστικ ς Βιβλιοθήκης, ργαστηρίου γι τ ν νάπτυξη καλλιτεχνικ ν ταλέντων κα δεξιοτεχνίας τ ν νέων. 5) Μ τ ν δρυση κα λειτουργία Τρ ά π ε ζ α ς Α µ α τ ο ς. 6) Μ τ δηµιουργία µάδων γι συζήτηση θεµάτων πο θ προτείνουν ο νέοι. 7) Μ τ διδασκαλία κα προβολ τ ν Τοπικ ν κα Εθνικ ν χορ ν. 8) Μ τ διδασκαλία κα προβολ στ ν κατάλληλη α θουσα νεγνωρισµένης πνευµατικ ς κα καλλιτεχνικ ς ποι τητας κινηµατογραφικ ν τ α ι ν ι ν,διαφανει ν κα ε κ νων. 9) Βράβευση νέων τ µων τ πο α βοήθησαν θικ λικ διακρίθηκαν σ διαφ ρους τοµε ς το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου. Τ Κέντρο µπορε κ µα ν προσφέρει ποιαδήποτε λλη ε καιρία πο θ βοηθήσει το ς νέους µας ν κατανοήσουν καλ τερα τ πνε µα κα τ ν πράξη τ ν παραδ σεων το λαο µας, σ µφωνα πάντα µ το ς σκοπο ς το Κέντρου. Αρθρον 4 Κεντρικ ργάνωση- ιοίκηση Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο τελε π τ ν ποπτεία το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. ιοικε ται π 7µελ ς Συµβο λιο πο παρτίζεται π : Α) Τ ν κάστοτε Πρ εδρο το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου ς Πρ εδρο. Β) ο φηµέριους το νωτέρου ναο. Γ) Ενα µέλος το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου κα ) Τρία µέλη τ ς νορίας νδρες γυνα κες πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Eκκλησίας κα τ προβλήµατα τ ν νέων. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου διορίζονται γι µι τριετία π τ ν Σεβ. Α ρ χ / π ο Κ ρ ή τ η ς, στερα π γγραφη πρ ταση το Εκκ λ. Συµβουλίου µ τ γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµέριων το Ιερο Ναο, µ δικαίωµα παναδ ι ο ρ ι σ µ ο.τ ιοικητικ Συµβο λιο το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου συγκροτε ται σ σ µα κλέγοντας Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο, Ταµία κα Γε ν ι κ Γρ α µ µ α τ έ α. Αρθρον 5 Α ρ µ ο δ ι τ η τ ε ς Αρµοδι τητες το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου ε ναι ο ξ ς: 1) Αποφασίζει γι κάθε θέµα πο φορ στ ν κπλήρωση τ ν πιδιωκοµένων σκοπ ν του µ σχετικ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν κα σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Π ρ ο έ δ ρ ο υ. 2) Συνεργάζεται µ τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο Αγίων Κων/νου κα Ελένης γι τ ν προαγωγ κα πίτευξη τ ν σκοπ ν του κα διορίζει κα τ ναγκα ο προσωπ ι κ. 3) Μεριµν γι τ ν ξε ρεση ο κονοµικ ν π ρων κα τ ν καλ κα σωστ λειτουργία του. 4) Αποφασίζει γι τ ν συγκρ τηση ποεπιτροπ ν γι τ ν ποτελεσµατικ τερη λειτουργία το δρ µατος. 5) Συντάσσει τ ν προϋπολογισµ κα τ ν

10 636 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 πολογισµ το Κέντρου κα ποβάλλει στ ν Ιερ Αρχ/π πρ ς γκριση. 6) Συνέρχεται κάθε µήνα κα κτακτα µετ π πρ σκληση το Προέδρου α τηση τρι ν τουλάχιστον µελ ν το.σ. Γι τ ν παρξη παρτίας πρέπει ν παρευρίσκονται Πρ εδρος µ ντολή του Αντ/δρος κα τ τέσσερα τουλάχιστον π τ µέλη του.σ. Αρθρον 6 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικ. Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ Ο Πρ εδρος το.σ. το Κέντρου τ κπροσωπε νώπιον πάσης Α ρ χ ς. Απ ντα δ κωλυ µενο τ κπροσωπε Αντ/δρος κα το του κωλυοµένου λλο µέλος το.σ. ρ µ ο δ ί ω ς ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η µ έ ν ο. Ο Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ ν λληλογραφία το Κέντρου,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ ντάλµατα πληρωµ ν κα τ λοιπ γ γ ρ α φ α. Ο Ταµίας τηρε τ βιβλίο ταµείου, ε σ π ρ ά τ τ ε ι µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπράξεως κάθε σοδο το Κέντρου, νεργε τ ς πληρωµ ς πο πογράφει Πρ εδρος κα Γρ α µ µ α τ έ α ς. Αρθρον 7 Η ο κονοµικ διαχείρηση το δρ µατος ε ναι νιαία κα φορ σ λα τ τµήµατά του. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπράξεως κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχ/π Κρήτης. Ο δ τήσιος προϋπολογισµ ς γκρίνεται π τ Μητροπολιτικ Συµβο λιο τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης. Αρθρον 8 Π ροι Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου 1) Ετήσια πιχορήγηση π τ ν Ενοριακ Να τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης. 2) Ο κάθε µορφ ς δωρε ς κα τ κληροδοτή- µ α τ α. 3) Εσοδα π τ ς διες του τ ς κδηλώσεις, π ράνους, λαχειοφ ρων γορ ν κα καλλιτεχνικ ν παραστάσεων. 4) Απ κάθε παροχ το Κράτους λλη ν - µιµη πιχορήγηση. 5) Απ τ ν ιαθήκη τ ς κ. Χρυσο λας Τσ ι ν τ α- ρ ά κ η. Αρθρον 9 ιάθεση Π ρων Μ π φαση το.σ. διατίθενται ο Π ροι το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου: 1) Γι τ ν ντιµετώπιση τ ν ξ δων λειτουργίας το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου κα τ ν πίτευξη τ ν σκοπ ν το ρθρου 2 το παρ ντος Kανονισµο. 2) Γι τ ν ποπεράτωση, τ ν πίπλωση κα τ ν ξοπλισµ το Κέντρου. 3) Γι τ ν µοιβ το προσωπικο πο θ π ρ ο σ λ η φ θ ε. Αρθρον 10 Ετήσια Εορτ Σ ν µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται ορτ τ ς Αγίας Αναστασίας τ ς Φαρµακολ τ ρ ι α ς, 22 εκεµβρίου. Αρθρον 11 Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο φέρει σφραγίδα µ τ ν τίτλο «Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο Αγία Αναστασία το Ιερο Ναο τ ν Α γ. Κων/νου κα Ελένης». Αρθρον 12 Τ Κέντρο καταργε ται µ π φαση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης ταν δ ν κπληρώνει τ ς κκ/κ ς προϋποθέσεις του. Τ κτιριακ συγκρ τηµα πανέρχεται α τοδίκαια στ ν Ενοριακ Να. Επίσης κάθε κινητ κα κίνητο περιουσιακ στοιχε ο. Αρθρον 13 Ο κανονισµ ς α τ ς σχ ει π τ τε πο θ δηµοσιευθε στ πίσηµο ελτίο «Εκκλησία» κα τ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Κάθε τροποποίησή του µπορε ν γίνει µ π φαση το.σ. το Κέντρου κα µ σ µφωνη γνώµη το Εκκλ. Συµβουλίου κα τ ν φηµερίων το Ιερο Ναο τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης κα στερα π γκριση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 802 5 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1172 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθη γητών οποιασδήποτε βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2895 15 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 564 1 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2607 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 220 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272 Β/1.3.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αριστοτέλη.... 1 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ETAIΡEIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2151 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπη ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε Β Ο ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1584 31 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14770 Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3187 30 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983 Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα