EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKK H IA THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N"

Transcript

1 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 627 Π PAΞEIΣ ΣYΣTAΣEΩΣ EKKΛHΣIAΣTIKΩN I PYMA T Ω N ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Σ Y Σ TAΣH I PYMATOΣ ΠAI IKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME THN EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHN A Σ O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Eχοντες π ψη: 1. T ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Xριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Eκκλησίας. 2. Tο ς θείους κα ερο ς Kαν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Eπίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. T ς σχετικ ς διατάξεις το ν µου 4149/1961 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς ν Kρήτ η Oρθοδ ξου Eκκλησίας. 4. T ς σχετικ ς διατάξεις το N µου 590/1977 Περ Kαταστατικο Xάρτου τ ς Eκκλησίας τ ς E λ λ ά δ ο ς κ α 5. T ν π ριθµ. 914/ πράξη τ ς Συµβολαιογράφου Hρακλείου κ. E γενίας Γε ω ρ- γίου Mπορµπουδάκη A π ο φ α σ ί ζ ο µ ε ν α) T ν δρυση κα λειτουργία Iδρ µατος µ τ ν πωνυµία I PYMA ΠAI IKHΣ ΠPOΣTA Σ I A Σ THΣ IEPAΣ A P X I E Π I Σ KOΠHΣ KPHTHΣ ME T H N EΠΩNYMIA O AΓIOΣ MHNAΣ, µ δρα τ H ρ ά κ λ ε ι ο. β) T σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Iδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Kανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 29 Iουνίου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ APIΘMOΣ 914 Σ Y Σ TAΣH I PYMAT O Σ ι το παρ ντος συνιστ ται κοινωφελ ς δρυµα µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ ΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗ- ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» κα µ το ς παρακάτω ρους κα συµφωνίες πο θ ποτελο ν τ καταστατικ του, θ διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν. 2039/1939 το παρακάτω Οργανισµο κα τ ν διαταγµάτων πο κδ θηκαν θ κδοθο ν σ κτέλεση το ν µου το τ ο υ. Τ δρυµα το το θ ποτελε νοµικ πρ σωπο διωτικο δικαίου κα τελε π τ ν ποπτεία κα τ ν λεγχο τ ν Υπουργείων Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς, Ο κ ο ν ο µ ι κ ν, Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτ ω ν, κα Οργανισµ ς ιοίκησης κα ιαχείρησης το δρ µατος το του ποτελε ται π δέκα τρία (13) ρθρα κα χει ς ξ ς: Αρθρο 1 Ε π ω ν υ µ ί α, δ ρ α, µορφ κα σφραγίδα το δρ µατος Συστήνεται δρυµα µ νοµικ α τοτέλεια, µ τ ν πωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ Σ Ι Α Σ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Τ Η Ν ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» τ πο ο ποτελε Νοµικ Πρ σωπο Ιδιωτικο ικαίου, κα διέπεται π τ ς διατάξεις το Α. Ν / , κ α τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων διαταγµάτ ω ν, π τ ν σχετικ ν ρθρων το Αστικο Κώδ ι κ α. Τ δρυµα χει δρα τ µο Ηρακλείου Κρήτης κα στ ν δ Αλκιβιάδου ρ. 8. Τ συσταθ ν δρυµα θ διαθέτει σφραγίδα κυκλικ στ ν ποία θ ναγράφεται περιµετρικ κα ντ ς πλαισίου ο λέξεις Ιδρυµα Παιδικ ς Προστασίας τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ς Κρήτης ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ κα θ πεικονίζει τ ν Αγιο Μην. Αρθρο 2 Σκοπ ς το δρ µατος Σκοπ ς το δρ µατος θ ε ναι περίθαλψη κα προσφορ στέγης, κ π α ί δ ε υ σ η ς, σ ί τ ι σ η ς, µ ρ φ ω σ η ς, κα προστασίας γι ρφαν παιδι πο πιλέγονται κατ πιν α τήσεώς των µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου.

2 628 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 Η παραµον τ ν ρφαν ν παιδι ν πο θ γίνονται ποδεκτ π τ δρυµα θ ε ναι συνεχ ς κα διαρκ ς κα µέχρι τ στάδιο τ ς ποχρεωτικ ς κπαίδευσης, µέχρι δηλαδ κα τ ν τρίτη τάξη το Γυ µ ν α σ ί ο υ. Ε δικ ς περιπτώσεις ρφαν ν παιδι ν µ µεση νάγκη περαιτέρω φροντίδας θ ποφασίζεται π τ ιοικητικ Συµβο λιο κατ ξαίρεση. Αρθρο 3 Περιουσία - Π ροι το δρ µατος Περιουσία το δρ µατος θ ποτελο ν: Ο δωρε ς κα πιχορηγήσεις τ ς Ιερ ς Α ρ- χιεπισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν νορι ν τ ς Ιερ ς Α ρ χ ι ε- πισκοπ ς Κρήτης. Ο συνδροµ ς τ ν Ιερ ν Μον ν τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Τ ε σοδήµατα π τ ν κµετάλλευση τ ν περιουσιακ ν του στοιχείων. Ο τ κοι π καταθέσεις σ Τράπεζες λλους πιστωτικο ς ργανισµο ς. Ο χρηµατικ ς παροχ ς πιχορηγήσεις καθ ς πίσης κα ο κληρονοµίες, κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς δωρε ς ποιουδήποτε φυσικο νοµικο προσώπου πρ ς α τ. Ο κρατικ ς πιχορηγήσεις. Αρθρο 4 ιοίκηση το δρ µατος 1. Τ δρυµα θ διοικε ται π πενταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, προεδρευοµένου π το Αρχιεπισκ που Κρήτης κ.κ. Τ ι µ ο θ έ ο υ, δ ο (2) κληρικ ν κα δ ο (2) λαϊκ ν. Τ ιοικητικ Συµβο λιο α τ θ χει διάρκεια τρι ν (3) τ ν. 2. Εκ τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ρίζεται δι πράξεως α το κα κατ πιν µυστικ ς ψηφοφορίας γραµµατέας κα ταµίας τ ο δ ρ µ α τ ο ς. 3. Σ περίπτωση παραιτήσεως, ν ι κ α ν τ η τ α ς, κ π τ ώ σ ε ω ς, ντικαταστάσεως θανάτου κάποιου µέλους το ιοικητικο Συµβουλίου, κεν θέση πληρο ται κατ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 86 κα 99 το Α. Ν / Τ ιοικητικ Συµβο λιο συνεδριάζει, τ α- κτικ µ ν ν δίµηνο, κτάκτως δ σάκις θελε ζητηθε α τ γγράφως παρά τινος τ ν µελ ν τ ο υ, πάντοτε δ µ πρ σκληση το Προέδρου. 5. Τ ιοικητικ Συµβο λιο βρίσκεται σ π α ρ τ ί α,συνεδριάζει κα ποφασίζει γκυρα παρουσί α τρι ν κ τ ν µελ ν του κα ποφασίζει κατ πλειοψηφία τ ν παρ ντων, σ περίπτωση δ σοψηφίας θ περισχ ει γνώµη πο γι α τ τάχθη γνώµη το Προέδρου. 6. Στ ς συνεδριάσεις το ιοικητικο Συµβουλίου θ τηρο νται πρακτικ στ πο α θ καταχωρο νται λες ο ποφάσεις πο λ α µ β ά ν ο ν τ α ι, κ µα κα γνώµη τ ν τυχ ν διαφωνο ντων µελ ν. Τ πρακτικ πογράφονται π λα τ µέλη πο µετέχουν στ ς συνεδριάσεις α τές. 7. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου παρέχουν τ ς πηρεσίες τους νευ µοιβ ς. Αρθρο 5 Καθήκοντα κα ρµοδι τητες ιοικητικο Συµβουλίου Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α ) Θ διοικε κα θ διαχειρίζεται τ ν περιουσία τ ο Ιδρ µατος κατ τ ς διατάξεις το Α. Ν / 1939 κα τ ν σ κτέλεση α το κδοθέντων κα κδοθησοµένων ιαταγµάτων κα το παρ ντ ο ς Oργανισµο κα γενικ ποφασίζει περ παντ ς θέµατος γι τ ν µαλ λειτουργία το Ιδρ µατος β) καταρτίζει κάθε τος τ ν προϋπολογισµ σ δων κα ξ δων το Ιδρ µατος κα θ συντάσσει τ ν πολογισµ κάθε χρήσεώς του γ) ποφασίζει περ ποδοχ ς ποποιήσεως κληρονοµι ν, κληροδοσι ν κα δωρε ν κα περ νακηρ ξεως ε εργετ ν κα δωρητ ν το δ ρ µ α τ ο ς, κα δ) ποφασίζει περ τ ς προσλήψεως το ναγκαίου προσωπικο, φ σον φίσταται γγεγραµµένη σχετικ πίστωση στ ν γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, κατ τ ς διατάξεις το παρ ντος, προϋπολογισµ το δρ µατος κα µ τ ν προϋπ θεση φαρµογ ς τ ν κάστοτε σχυουσ ν συλλογικ ν συµβάσεων κα τ ς σχυο σης ργατικ ς νοµοθεσίας. Αρθρο 6 Καθήκοντα το Προέδρου 1. Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου το δρ µατος: α) Εκπροσωπε τ δρυµα νώπιον κάθε Αρχ ς κα τ ς µετ τρίτων σχέσεις του. β) Συγκαλε τ ιοικητικ Συµβο λιο τακτικ ς κα κτάκτως, κηρ σσοντας τ ν ναρξη κα τ ν λήξη τ ν συνεδριάσεων κα διευθ νει τ ς συζητήσεις. γ) Καταρτίζει µαζ µ τ ν Γραµµατέα τ ν µε-

3 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 629 ρήσια διάταξη τ ν ποία κα πογράφει. Θ έ µ α πο δ ν περιλαµβάνεται σ α τ ν δ ν συζητε ται κτ ς ν πρ κειται γι πείγουσα π θεση κα συµφωνήσει γι α τ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου. δ) Εντέλλεται τ ν πληρωµ ο ασδήποτε δαπ ά ν η ς ποία ναγράφεται στ ν γκεκριµένο π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ. ε) Υπογράφει κάθε γγραφο το ιοικητικο Συµβουλίου κα στ) Εκτελε τ ς ποφάσεις το δρ µατος. 2. Τ ν Πρ εδρο τ ν ναπληρε ταν πουσιάζει κωλ εται, Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 7 Καθήκοντα το Γρ α µ µ α τ έ α 1. Ο Γραµµατέας το Ιδρ µατος: α) Συνυπογράφει µετ το Προέδρου κάθε γγραφο κα νταλµα. β) Επιµελε ται τ ς συντάξεως τ ν πρακτικ ν το ιοικητικο Συµβουλίου κα διεκπεραιώνει τ ν λληλογραφία. γ) Φυλάσσει τά γγραφα, τ βιβλία κα τ ν σφραγίδα το Ιδρ µατος κα ε θ νεται γι τ ν καταστροφ πώλεια το των. 2. Ο Γραµµατέας µπορε φ σον κρίνεται α τιολογηµένα παραίτητο π τ ιοικητικ Συµβο λιο (λ γω ε δικ ν συνθηκ ν) ν βοηθε ται π πάλληλο το δρ µατος, τ ν ε θ νη µως γι τ ς νέργειες το του φέρει πάντοτε διος. 3. Τ ν Γρ α µ µ α τ έ α, ταν πουσιάζει κωλ ετ α ι, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 8 Καθήκοντα το Tα µ ί α 1. Ο Ταµίας το Ιδρ µατος: α) Ε σπράττει κάθε σοδο το δρ µατος, κδίδοντας µως διπλ τυπες ριθµηµένες ποδείξεις πογεγραµµένες π α τ ν. β) Ενεργε κάθε πληρωµή, βάσει νοµίµων κδιδοµένων νταλµάτων. γ) Τηρε τ διαχειριστικ βιβλία το δρ µατ ο ς, περ το ρθρου 10 το παρ ντος ργανισ µ ο. δ) Καταθέτει σ ποιοδήποτε πιστωτικ Ιδρυµα - Τράπεζα το νοµο Ηρακλείου τ ε σπραττ µενα κατ τ νωτέρω σοδα το δ ρ µ α τ ο ς,δυνάµενος ν παρακρατε π α τ ποσ (τ πο ο καθορίζεται πάντα π τ ιοικητικ Συµβο λιο), γι τ ν ντιµετώπιση κτάκτων κα πειγουσ ν ναγκ ν το δρ µατος. ε) Προβαίνει σ νάληψη τ ν καταθέσεων, κατ πιν γγράφου ντολ ς το Προέδρου το ν µιµου ναπληρωτ του. στ) Επιµελε ται τ ς καταρτίσεως τ ν προϋπ ο λ ο γ ι σ µ ν, πολογισµ ν κα σολογισµ ν το δ ρ µ α τ ο ς,τ πο α κα ποβάλλει πρ ς τ ιοικητικ Συµβο λιο. 2. Τ ν Τα µ ί α, ταν πουσιάζει κωλ εται, ναπληρώνει λλο µέλος το ιοικητικο Συµβουλίου πο ρίζεται µ π φαση α το. Αρθρο 9 Ο κονοµικ διαχείριση 1. Η ο κονοµικ διαχείριση το δρ µατος νεργε ται βάσει προϋπολογισµ ν κα πολογισµ ν σ δων κα ξ δων, καταρτιζοµένων κατ τ ο ς, στο ς ποίους ο κτελεστέοι σκοπο µφαίνονται π δια κεφάλαια κα ψηφίζονται π τ ιοικητικ Συµβο λιο, π τ πο ο ποβάλλονται πρ ς γκριση κατ τ ρθρο 5 το παρ ντος ριζ µενα. 2. Τ ο κονοµικ τος ρχίζει τ ν 1η Ιανουαρίου κα λήγει τ ν 31η εκεµβρίου το διου τ ο υ ς. 3. Κατ ξαίρεση πρώτη διαχειριστικ περίοδος ρχίζει π τ ν µέρα δηµοσίευσης στ ν Εφηµερίδα τ ς Κυβέρνησης το σχετικο Π.. γκρισης τ ς σ στασης το δρ µατος, ποία µπορε ν παραταθε µέχρι τ ν 31η εκεµβρίου τ ο π µενου µερολογιακο τους µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου πο λαµβάνεται στ ν πρώτη συνεδρίασή του. Αρθρο 10 Βιβλία κα στοιχε α 1. Τ δρυµα τηρε ποχρεωτικ τ κ λουθα βιβλία κα στοιχε α: α) Βιβλίο πρωτοκ λλου ε σερχοµένων κα ξερχοµένων γγράφων. β) Βιβλίο πρακτικ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου. γ) Βιβλίο λογιστικ ς παρακολο θησης, σ τ πο ο καταχωρίζονται µ χρονολογικ σειρ κα µ λογιστικ τάξη, λα τά σοδα κα ξοδα το δρ µατος πο πραγµατοποιο νται στ διάρκεια τ ς χρήσης. δ) Στελέχη ριθµηµένων διπλοτ πων ποδείξεων ε σπραξης κα νταλµάτων πληρωµ ς, θ ε- ωρηµένα π τ ν Πρ εδρο. 2. Εκτ ς π τ παραπάνω βιβλία κα στοιχ ε α, τ ιοικητικ Συµβο λιο ποφασίζει τ ν

4 630 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ε ΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Eχοντες π ψει: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας» 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 590/1977 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 7/ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο ναο Αγίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε- ΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. H ρ ά κ λ ε ι ο, 31 Mα ου 2001 O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ρ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι Ρ Υ Μ ΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» Αρθρο 1 Σ σ τ α σ η - Ε δ ρ α - Σ φ ρ α γ ί δ α Ιδρ εται στ ν Ενοριακ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ Ηρακλείου τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης δρυµα µ τ ν πωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ». Εδρα του ε ναι Ιερ ς Να ς το Αγίου Τ ί τ ο υ στ Ηράκλειο τ ς Κρήτης. Τ Ιδρυµα χει δική του κυκλικ σφραγίδα, τήρηση κα λλων βιβλίων κα στοιχείων, τ πο α κρίνει τι ε ναι παραίτητα γι τ ν παρακολο θηση τ ς διαχείρησης τ ς περιουσίας το δρ µατος κα τ ς κτέλεσης τ ν σκοπ ν του. Αρθρο 11 Τροποποίηση Oργανισµο Ο Οργανισµ ς το δρ µατος µπορε τ τροποποιηθε ν συµπληρωθε µ Προεδρικ ιάτ α γ µ α,σ µφωνα µ τ ς διατάξεις τ ν ρθρων 98 το Α. Ν. 2039/1939 κα 110 κα 119 το Α σ τ ι κ ο Κ ώ δ ι κ α, στερα π πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου α το. Αρθρο 12 ιάλυση το δρ µατος. Τ χη τ ς περιουσίας α το 1. Τ δρυµα διαλ εται ταν κα πως Ν - µος ρίζει. 2. Σ περίπτωση διάλυσης το δρ µατος γι ποιοδήποτε λ γο, περιουσία του περιέρχεται στ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης ς κεφάλαιο α τοτελο ς διαχείρισης γι τ ν κτέλεση τ ν δίων σκοπ ν. Στ ν Υπουργ Εθνικ ς Παιδείας κα Θρησκευµάτων κα στο ς Υφυπουργο ς Εσωτερ ι κ ν, ηµ σιας ιοίκησης κα Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς κα Ο κονοµικ ν ναθέτουµε τ δηµοσίευση κα κτέλεση το παρ ντος διατάγµατος. Αρθρο 13 ω σ ι δ ι κ ί α Τ Ιδρυµα γι κάθε π θεση κα διαφορ σχετικ µ τ ν παρξη κα τ λειτουργία του πάγεται στ ικαστήρια το Πρωτοδικείου Η ρ α κ λ ε ί ο υ. O A ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς O Kρήτης T I M O Θ E O Σ Ο Ι ΡΥΤΗΣ H ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦ Ο Σ

5 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 631 πο φέρει ς µβληµα στ µέσο τ µον γραµµα το Ιησο Χριστο κα τ ς λέξεις «ΕΝΟΡΙΑ Α Γ Ι ΟΥ Τ Ι ΤΟΥ» κα στ ν περιφέρεια τ ν πικεφαλίδα «ΙΕΡΑ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ» κα τ ν πωνυµία το Ιδρ µατος «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑ- Σ ΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ». Αρθρο 2 Σ κ ο π ο Γενικ ς σκοπ ς το Ιδρ µατος ε ναι νάπτυξη ποιµαντικ ς µέριµνας γι τ ν ο κογένεια, µέσα στ πλαίσια τ ς ζω ς κα το ργου τ ς Ε ν ο ρ ί α ς, π τ ν ε λογία κα καθοδήγηση τ ς Ιερ ς Αρχιεπισκοπ ς Κρήτης. Ε δικ τεροι σκοποί ε ναι: α) Η π µέρους τ ς Ενορίας στήριξη τ ς ο κογένειας σ λες τ ς φάσεις τ ς ζω ς κα λες τ ς µορφές της, σ µφωνα µ τ πνε µα τ ς ρθ δοξης χριστιανικ ς πίστης κα παράδοσ η ς, τ ν πίκαιρων κοινωνικ ν ναγκ ν κα τ ν σ γχρονων πιστηµονικ ν δυνατοτήτων. β) Η κατ Χριστ ν γωγ κα πνευµατικ προκοπ τ ν µελ ν τ ν ο κογενει ν. γ) Η κατάλληλη προετοιµασία τ ν µελλον µφων κα τ ν ποψηφίων γονέων γι τ σ σταση τ ς ο κογένειάς τους κα συµπαράσταση στ ς νέες ο κογένειες. δ) Η ντιµετώπιση τ ν ποικίλων προβληµάτων πο ντιµετωπίζουν ο ο κογένειες κα προσπάθεια πίλυσής τους. ε) Η ρωγ στ µέλη τ ς ο κογένειας κα γενικ νίσχυσή της, ταν πειλε ται παρξη κα ν τητά της. στ) Η προβολ ζητηµάτων πο σχετίζονται µ τ ς σ γχρονες διαστάσεις κα παιτήσεις τ ς ο κογενειακ ς ζω ς. ζ) Η ν γένει προστασία το θεσµο τ ς ο κ ο γ έ ν ε ι α ς. Αρθρο 3 Τοµε ς ργασίας Σ µφωνα µ το ς παραπάνω σκοπο ς, κ ρ ι ο ι τοµε ς ργασίας κα τρ ποι δράσης το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η ργάνωση µαθηµάτων προετοιµασίας γι τ γάµο, σ συνεργασία µ ε δικο ς πιστή- µονες π το ς χώρους τ ς θεολογίας κα τ ν νθρωπιστικ ν κοινωνικ ν πιστηµ ν. β) Η δρυση Τµήµατος Μαθητείας Γο ν έ ω ν, πο θ προσφέρει πολ πλευρη νηµέρωση κα στήριξη στο ς γονε ς κα κηδεµ νες τ ν παιδ ι ν, γι τ ν πιτυχ σκηση τ ν καθηκ ντων κα το ρ λου τους µέσα στ ν ο κογένεια. γ) Η λειτουργία Συµβουλευτικο Σταθµο Ο κογένειας γι τ ν ντιµετώπιση πειγ ντων κα κτακτων περιστατικ ν λλ κα τ ν προσφορ συµβουλευτικ ν πηρεσι ν σ ποιαδήποτε λλη περίπτωση. δ ) Η σ σταση τµήµατος Νεον µφων κα Νέων Ο κογενει ν, πο θ ργανώνει κδηλώσεις νηµέρωσης κα προβληµατισµο, µ θέµατα πο φορο ν το ς νέους συζ γους. ε) Η σ σταση Oµάδων Ο κογενειακ ς Πρ νοιας κα ιακονίας, πο θ πιλαµβάνονται τ ς διευθέτησης προβληµάτων τ ς ο κογενειακ ς ζω ς µ κατ ο κον πισκέψεις κα λλες παρ - µοιες ξυπηρετήσεις, ταν κρίνεται ναγκα ο πάρχει σχετικ α τηµα. στ) Η φροντίδα γι τ µέλη διαλυµένων ο κογενει ν κα διαιτέρως προστασία τ ν γαµων µητέρων κα τ ν κυοφορο µενων παιδι ν. ζ) Η ποδοχ λλ γλωσσων κα λλογεν ν ο κογενει ν πο ρχονται στ ν Ενορία ς µετανάστες κα µέριµνα γι τ ς βασικ ς νάγκες προσαρµογ ς τους, µ µαθήµατα κµάθησης τ ς λληνικ ς γλώσας, που ε ναι ναγκα ο, ταν ζητηθε π το ς διους, µ µαθήµατα µ διδασκαλία τ ς ρθ δοξης πίστης κ.λπ. η) Η δηµιουργία Κέντρου Α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η ς Προβληµάτων Εξάρτησης, πο θ ργάζεται στ ν τοµέα τ ς πρ ληψης κα τ ς θεραπείας τ ν σ γχρονων µορφ ν ξάρτησης, ε δικ τ ν ν α ρ κ ω τ ι κ ν, κα θ προσφέρει ξειδικευµένες πηρεσίες στο ς ξαρτηµένους νθρώπους, καθ ς κα στ µέλη τ ν ο κογενει ν τους. θ) Κάθε λλη δραστηρι τητα πο θ κριθε ναγκαία λ γω πίκαιρων ναγκ ν κα θ ξυπηρετε το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 4 Μ έ σ α Μέσα γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν πιδιώξεων το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η συνεργασία µ τ λοιπ τµήµατα διακονίας τ ς Ενορίας το Αγίου Τ ί τ ο υ, λ λ ο υ ς κκλησιαστικο ς κα δηµ σιους διωτικο ς παράγοντες κα ργανισµο ς, καθ ς κα ρµ διους πιστήµονες, πο ργάζονται στ ν διο το- µέα µπορο ν ν προσφέρουν τ ς πηρεσίες τους γι τ λειτουργία το Ιδρ µατος. β) Η συµµετοχ στ λατρευτικ ζω τ ς Εκκλησίας κα διοργάνωση λατρευτικ ν συνάξεων φιερωµένων στ ν θεσµ τ ς ο κογένειας, γι τ ν νάπτυξη σχέσεων πνευµατικ ς κοινω-

6 632 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 νίας µεταξ τ ν διακονο ντων κα τ ν διακονουµένων στ Ιδρυµα. γ) Η διοργάνωση µαθηµάτων, δ ι α λ έ ξ ε ω ν,σ ε- µ ι ν α ρ ί ω ν, σ υ ν ε δ ρ ί ω ν, σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν, π ι σ κ έ ψ ε ω ν, προσκυνηµάτων κα λλων µορφωτικ ν, π ο λ ι τ ι- σ τ ι κ ν, φιλανθρωπικ ν κα ψυχαγωγικ ν κδηλ ώ σ ε ω ν. δ) Η δηµιουργία µάδων κα σταθµ ν διακονίας κα πάνδρωσή τους µ καν στελέχη κα ε δικο ς συνεργάτες. ε) Η κδοση νηµερωτικ ν ντ πων κα φυλλ α δ ί ω ν. στ) Η ργάνωση κα λειτουργία βιβλιοθήκης µ λληνικ κα ξένη βιβλιογραφία, γι θέµατα πο φορο ν τ ν ο κογένεια. Τµ µα τ ς βιβλιοθήκης θ µπορε ν λειτουργε κα ς δανειστικ. ζ) Η ξιοποίηση τ ν δυνατοτήτων πο παρέχει σ γχρονη τεχνολογία, γι τ ς νάγκες τ ς πικοινωνίας κα τ ς νηµέρωσης κα τ ς γενικ τερης διακονίας το Ιδρ µατος. η) Η λειτουργία τ ν γραφείων κα τ ν τµη- µάτων το Ιδρ µατος σ δι κτητο ο κηµα τ ς Ε ν ο ρ ί α ς. θ) Η χρήση κάθε λλου ν µιµου µέσου, πο θ ε ναι σ µφωνο µ το ς σκοπο ς το Ιδρ µατος. Αρθρο 5 ι ο ί κ η σ η Τ Ιδρυµα διοικε ται π πταµελ ς ιοικητικ Συµβο λιο, τ πο ο παρτίζεται π να φηµέριο το Ιερο Ναο το Αγίου Τίτου ς πρ εδρο κα ξι λλα πρ σωπα, νδρες γυν α κ ε ς, πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Ενορίας κα τ θέµατα πο φορο ν στ ν ο κογένεια. Τ µέλη το Συµβουλίου προτείνονται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο, µ τ σ µφωνη γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµερίων το Ναο κα διορίζονται π τ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Στ σχετικ πρακτικ τ ς πρ τασης το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, τ πο ο καταχωρίζεται στ βιβλίο Πράξεων το Εκκλησιαστικο Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, α τιολογε ται πιλογ τ ν προτεινοµένων προσώπων. Η θητεία τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσης τ ς πρ τασης διορισµο κα τ ς θητείας. Αρθρο 6 Οργάνωση κα λειτουργία τ ν τµηµάτων Γι τ ν δρυση τ ν προβλεποµένων τµηµάτων κα µάδων το Ιδρ µατος ρµ διο ε ναι τ ιοικητικ Συµβο λιο. Γι τ ν ργάνωση κα λειτουργία κάθε τµή- µατος συντάσσεται σωτερικ ς κανονισµ ς π τ ιοικητικ Συµβο λιο. Τ τµήµατα διοικο νται π πιτροπές, ο πο ες συγκροτο νται µ π φαση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος πο καθορίζει κα τ ν ριθµ τ ν µελ ν. Ο πε θυνος κάθε τµήµατος ε σηγε ται στ ιοικητικ Συµβο λιο τ θέµατα πο πασχολο ν τ τµ µα. Η θ η τ ε ί α τ ν µελ ν τ ν πιτροπ ν ε ναι τριετής, µ δικαίωµα νανέωσής της. Αρθρο 7 Π ρ ο ι Π ροι το Ιδρ µατος ε ναι: α) Η πιχορήγηση π µέρους το Ιερο Ναο το Αγίου Τ ί τ ο υ. β ) Ο δωρε ς κα τ κληροδοτήµατα κάθε ε δ ο υ ς. γ) Ο τακτικ ς κα κτακτες ε σπράξεις π τ διοργάνωση ράνων, λαχειοφ ρων γορ ν, σ υ ν α υ λ ι ν,καλλιτεχνικ ν κδηλώσεων κτλ. δ ) Ο πιχορηγήσεις π φυσικ νοµικ πρ σωπα δηµοσίου διωτικο δικαίου, τ ο ς κρατικο ς φορε ς, το ς ργανισµο ς α τοδιοίκ η σ η ς, τ ν Ε ρωπαϊκ Ενωση. ε) Κάθε σοδο πο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα καταστατικ Οργανισµ, ε ναι µως σ µφωνο µ τ ρθ δοξο χριστιανικ πνε µα κα διατίθεται γι τ ν ξυπηρέτηση τ ν σκοπ ν το Ιδρ µατος. Κατ τ ν ε σπραξη τ ν πάσης φ σεως ε σφορ ν κδίδονται γραµµάτια ε σπράξεως, θ ε ω- ρηµένα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 8 Συγκρ τηση - Αρµοδι τητες το ιοικητικο Συµβουλίου Μετ τ ν διορισµ το Συµβουλίου, κατ τ ν πρώτη συνεδρίασή του, µ πρωτοβουλία το Προέδρου κλέγονται Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, Γε ν ι κ ς Γραµµατέας κα Τα µ ί α ς, ξιώµατα πο ναλαµβάνονται π τ λοιπ µέλη το Συµβουλίο υ. Η κλογ γίνεται µ ψηφοφορία µεταξ τ ν µελ ν το Συµβουλίου. Τ ιοικητικ Συµβο λιο το Ιδρ µατος: α) Επιλαµβάνεται κάθε π θεσης πο φορ

7 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 633 τ ν ργάνωση κα λειτουργία το Ιδρ µατος, τ διαχείριση τ ς περιουσίας του καθ ς κα τ ν νέγερση νοικίαση κτιριακ ν γκαταστάσεων γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν σκοπ ν του. β) Συγκροτε µ π φασή του τ πιµέρους τµήµατα το Ιδρ µατος, καταρτίζει το ς σωτερικο ς κανονισµο ς γι τ λειτουργία τους κα προτείνει τ ν τροποποίησή τους, ταν ο περιστάσεις τ παιτο ν. γ) Καταρτίζει τ ν τήσιο προϋπολογισµ κα πολογισµ το Ιδρ µατος. δ ) Εξουσιοδοτε µεµονωµένα µέλη του γι τ διεκπεραίωση τρεχουσ ν ποθέσεων. ε) Αποφασίζει γι κάθε λλο θέµα τ πο ο δ ν προβλέπεται π τ ν παρ ντα Οργανισµ κατ τ ν κυρίαρχη κρίση του. Ο ποφάσεις το Συµβουλίου λαµβάνονται κατ πλειοψηφία, παρ ντων το Προέδρου κα τουλάχιστον τρι ν π τ µέλη του. Σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Προέδρου. Τ ν Πρ εδρο κωλυ µενο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς. Αρθρο 9 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικητικο Συµβουλίου Ο Πρ εδρος το ιοικητικο Συµβουλίου κπροσωπε τ Ιδρυµα νώπιον κάθε διοικητ ι κ ς, δ ι κ α σ τ ι κ ς, κκλησιαστικ ς κα ο ασδήποτε λλης ρχ ς κα ργανισµο. Σ περίπτωση πουσίας κωλ µατος, τ ν Πρ εδρο ναπληρώνει Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο ς, ν σ περίπτωση πο κα Αντιπρ εδρος κωλ εται, ν α π λ η ρ ώ ν ε τ α ι π λλο µέλος το Συµβουλίου, πο ρµοδίως χει ξουσιοδοτηθε. Ο Γενικ ς Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ βιβλία το Ιδρ µατος, διεκπεραιώνει τ ν λληλ ο γ ρ α φ ί α,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων το ιοικητικο Συµβουλίου κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ γγραφα. Ο Ταµίας τηρε βιβλίο ταµείου, ε σπράττει µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπραξης κάθε σοδο το Ιδρ µατος, νεργε τ ς πληρωµ ς πο ποφασίζει τ ιοικητικ Συµβο λιο, βάσει διπλοτ πων ντολ ν πο συνυπογράφει Πρ εδρος. Αρθρο 10 Ο κονοµικ διαχείριση Η ο κονοµικ διαχείριση το Ιδρ µατος ε ναι νιαία κα φορ λα τ τµήµατά του. Μ π φαση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ναο ρίζεται τριµελ ς Εξελεγκτικ Ε π ι τ ρ ο π ή, µ σκοπ τ ν τήσιο λεγχο τ ς ο κονοµικ ς διαχείρισης το Ιδρ µατος. Τ καθήκοντα τ ς Εξελεγκτικ ς Επιτροπ ς, ν τ θ έ λ ε ι, µπορε ν σκήσει τ διο τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ναο. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπραξης κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχιεπισκοπ Κρήτης. Αρθρο 11 Ε εργέτες - Επίτιµα µέλη το Ιδρ µατος Τ ιοικητικ Συµβο λιο µπορε ν προτείνει ς ε εργέτες πίτιµα µέλη το Ιδρ µατος σους συντέλεσαν ο σιαστικ στ ν κπλήρωση τ ν σκοπ ν του. Η νακήρυξη γίνεται π τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο τ ς νορίας. Αρθρο 12 Περιουσία το Ιδρ µατος Η περιουσία το Ιδρ µατος, κινητ κα κίν η τ η, νήκει στ ν Ιερ Να το Αγίου Τ ί τ ο υ, νεξαρτήτως το χρ νου κα το τρ που π κτησής της. Αρθρο 13 Ετήσια ορτ Ως µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται 26η Ιανουαρίου, µέρα κατ τ ν ποία Εκκλησία τιµ τ ν µνήµη τ ν Αγίων Ξενοφ ντος - Μαρίας κα τ ν τέκνων α τ ν Αρκαδίου κα Ιωά ν ν ο υ. Αρθρο 14 Τροποποίηση το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς µπορε ν τροποποιηθε µ πρ ταση το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα π φαση ργάνου πο συγκροτε ται γι α τ τ ν σκοπ κα ποτελε ται π : α ) το ς φηµερίους το Ιερο Ναο, β) τ µέλη το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου, γ) τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου το Ιδρ µατος κα ε) το ς προέδρους τ ν πιµέρους λειτουργο ντων τµηµάτων το Ιδρ µατος. Ο τροποποιηµένος Οργανισµ ς ποβάλλεται στ ν Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης γι γ κ ρ ι σ η.

8 634 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EΛΛHNIKH HMOKPA T I A I E PA A P X I E Π I Σ KOΠH KPHTHΣ I PYΣH KAI ΛEITOYPΓIA TOY ΠOΛITIΣTIKOY ΠNEYMA T I KOY KENTPOY AΓIA A NA Σ TA Σ I A TOY IEPOY ENOPIAKOY NAOY AΓIΩN KΩNΣTA N T I N OY KAI EΛENHΣ HPA K Λ E I OY O A P X I E Π I Σ KOΠOΣ KPHTHΣ Εχοντες π ψη: 1. Τ ς ερ ς ποχρεώσεις πρ ς τ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα τ ς Εκκλησίας. 2. Το ς θείους κα ερο ς Καν νες, ο πο οι πιβάλλουν στ ν Επίσκοπο ν µεριµν γι τ ν πνευµατικ κα θικ νάπτυξη κα καλλιέργεια το ποιµνίου του. 3. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου 4149/1961 «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς ν Κρήτ η Ορθοδ ξου Εκκλησίας», 4. Τ ς σχετικ ς διατάξεις το Ν µου / «Περ Καταστατικο Χάρτου τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος» κα 5. Τ ν π ριθ. 2/ πρ ταση το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου το Ιερο Ενοριακο Ναο Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείο υ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν α) Τ ν δρυση κα λειτουργία Εκκλησιαστικο Ιδρ µατος παρ το Ιερο Ενοριακο Nαο τ ν Αγίων Κωνσταντίνου κα Ελένης Ηρακλείου Κρήτης µ τ ν πωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - Π Ν Ε Υ- Μ ΑΤ Ι ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Α ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ Ε Ν Ο Ρ Ι Α ΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΡΑ Κ Λ Ε Ι ΟΥ», τ πο ο θ χει τ ν δρα στ ν νωτέρω Ιερ Να. β) Τ σχετικ µ τ διοίκηση, τ σκοπ, τ λειτουργία κα τ διαχείριση το Ιδρ µατος ρυθµίζονται µ τ ν πι κάτω Κανονισµ. Η ρ ά κ λ ε ι ο, 18 Ιουνίου 2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ Αρθρον 1 T ί τ λ ο ς - Ε δ ρ α Στ ν περιφέρεια τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης, συνιστ ται παρ τ ν Ιερ Να τ ν Α γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης ήµου Ηρακλείου Εκκλησιαστικ ν Ιδρυµα, τ πο ο λειτουργε σ ν Ν. Π. Ι.. µ κερδοσκοπικο χαρακτήρα µ τ ν πωνυµία Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο «Η Αγία Αναστασία» το Ιερο Ναο τ ν A γ ί ω ν Κων/νου κα Ελένης. Αρθρον 2 Σ κ ο π ο Η νορία τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης στ ν προσπάθειά της ν σταθε στ σηµεριν νέα παιδι κα τ προβλήµατά τους, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε Ενοριακ Πνευµατικ Κέντρο ο στ χοι το ποίου ε ναι: Αρθρο 15 Ενταξη το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» στ Ιδρυµα Τ Ιδρυµα δρ εται π τ ν βάσεων το π δη λειτουργο ντος «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» τ ς Ενορίας το Α γ ί- ου Τ ί τ ο υ, το ποίου ποτελε ξέλιξη. Μ τ ν παρ ντα Οργανισµ, χωρ ς λλη διαδ ι κ α σ ί α, λες ο δραστηρι τητες το «Κέντρου Συµπαραστάσεως Ο κογενείας» ντάσσονται στ «Ιδρυµα Συµπαράστασης Ο κογένειας». Αρθρο 16 Ισχ ς το Οργανισµο Ο παρ ν Οργανισµ ς λειτουργίας το Ιδρ - µατος σχ ει π τ δηµοσίευσή του στ πίση- µο ελτίο τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος «Εκκλησία» κα στ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Τ νωτέρω Ιδρυµα δ ν προκαλε δαπάνες στ ν προϋπολογισµ το Ιερο Ενοριακο Ναο το Αγίου Τίτου (Ν. Π... ) Ο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ο Κρήτης Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

9 Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 EKK H IA 635 1) Η συµπαράσταση τ ς Eκκλησίας στ ς βαθ τερες νάγκες τ ς πνευµατικ ς ναζήτησης κα καλλιέργειας τ ν νέων. 2) Η σωστ ξιοποίηση το λε θερου χρ νου τ ν νέων τ ς νορίας σ να δι κτητο χ ρο πο ν τ ν α σθάνονται λ τελα δικ τ ο υ ς. 3) Η παροχ στο ς νέους ψυχαγωγίας ποι τητας σ πολιτισµένο περιβάλλον πο θ σέβεται τ ν προσωπικ τητά τους. 4) Η καλλιέργεια σχέσεων κα συνεργασίας µεταξ τ ν ρθοδ ξων νέων τ σο τ ς Ελλάδος σο κα λλων ρθ δοξων νέων τ ν Βαλκανικ ν χωρ ν κα κατ πέκταση λου το κ σ µ ο υ. 5) H δρυση, ργάνωση κα λειτουργία ξενώνα φοιτητ ν τ ς Ελλάδος κα τ ν Βαλκανικ ν χ ω ρ ν. 6) Η µελέτη κα σπουδ τ ς ρθ δοξης παράδοσης τ ς Eκκλησίας µας. Αρθρον 3 ρ α σ τ η ρ ι τ η τ ε ς Ο παραπάνω στ χοι ε ναι δυνατ ν ν κπληρωθο ν µ τ ς ξ ς ε καιρίες-δραστηρι τητες. Μ τ ν ργάνωση: 1) Καλλιτεχνικ ν κθέσεων, φ ι λ ο λ ο γ ι κ ν πογευµατιν ν µουσικ ν κδηλώσεων. 2) Α θουσας πιτραπέζιων παιχνιδι ν. 3) Περιπάτων- κδροµ ν, ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν, π ι- σ κ έ ψ ε ω ν. 4) ανειστικ ς Βιβλιοθήκης, ργαστηρίου γι τ ν νάπτυξη καλλιτεχνικ ν ταλέντων κα δεξιοτεχνίας τ ν νέων. 5) Μ τ ν δρυση κα λειτουργία Τρ ά π ε ζ α ς Α µ α τ ο ς. 6) Μ τ δηµιουργία µάδων γι συζήτηση θεµάτων πο θ προτείνουν ο νέοι. 7) Μ τ διδασκαλία κα προβολ τ ν Τοπικ ν κα Εθνικ ν χορ ν. 8) Μ τ διδασκαλία κα προβολ στ ν κατάλληλη α θουσα νεγνωρισµένης πνευµατικ ς κα καλλιτεχνικ ς ποι τητας κινηµατογραφικ ν τ α ι ν ι ν,διαφανει ν κα ε κ νων. 9) Βράβευση νέων τ µων τ πο α βοήθησαν θικ λικ διακρίθηκαν σ διαφ ρους τοµε ς το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου. Τ Κέντρο µπορε κ µα ν προσφέρει ποιαδήποτε λλη ε καιρία πο θ βοηθήσει το ς νέους µας ν κατανοήσουν καλ τερα τ πνε µα κα τ ν πράξη τ ν παραδ σεων το λαο µας, σ µφωνα πάντα µ το ς σκοπο ς το Κέντρου. Αρθρον 4 Κεντρικ ργάνωση- ιοίκηση Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο τελε π τ ν ποπτεία το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. ιοικε ται π 7µελ ς Συµβο λιο πο παρτίζεται π : Α) Τ ν κάστοτε Πρ εδρο το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου ς Πρ εδρο. Β) ο φηµέριους το νωτέρου ναο. Γ) Ενα µέλος το Εκκλησιαστικο Συµβουλίου κα ) Τρία µέλη τ ς νορίας νδρες γυνα κες πο χουν σχέση µ τ ζω τ ς Eκκλησίας κα τ προβλήµατα τ ν νέων. Τ µέλη το ιοικητικο Συµβουλίου διορίζονται γι µι τριετία π τ ν Σεβ. Α ρ χ / π ο Κ ρ ή τ η ς, στερα π γγραφη πρ ταση το Εκκ λ. Συµβουλίου µ τ γνώµη κα τ ν λοιπ ν φηµέριων το Ιερο Ναο, µ δικαίωµα παναδ ι ο ρ ι σ µ ο.τ ιοικητικ Συµβο λιο το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου συγκροτε ται σ σ µα κλέγοντας Α ν τ ι π ρ ε δ ρ ο, Ταµία κα Γε ν ι κ Γρ α µ µ α τ έ α. Αρθρον 5 Α ρ µ ο δ ι τ η τ ε ς Αρµοδι τητες το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου ε ναι ο ξ ς: 1) Αποφασίζει γι κάθε θέµα πο φορ στ ν κπλήρωση τ ν πιδιωκοµένων σκοπ ν του µ σχετικ πλειοψηφία τ ν παρ ντων µελ ν κα σ περίπτωση σοψηφίας περισχ ει ψ φος το Π ρ ο έ δ ρ ο υ. 2) Συνεργάζεται µ τ Εκκλησιαστικ Συµβο λιο το Ιερο Ναο Αγίων Κων/νου κα Ελένης γι τ ν προαγωγ κα πίτευξη τ ν σκοπ ν του κα διορίζει κα τ ναγκα ο προσωπ ι κ. 3) Μεριµν γι τ ν ξε ρεση ο κονοµικ ν π ρων κα τ ν καλ κα σωστ λειτουργία του. 4) Αποφασίζει γι τ ν συγκρ τηση ποεπιτροπ ν γι τ ν ποτελεσµατικ τερη λειτουργία το δρ µατος. 5) Συντάσσει τ ν προϋπολογισµ κα τ ν

10 636 EKK H IA Ιο λιος 2001, Αριθ. 7 πολογισµ το Κέντρου κα ποβάλλει στ ν Ιερ Αρχ/π πρ ς γκριση. 6) Συνέρχεται κάθε µήνα κα κτακτα µετ π πρ σκληση το Προέδρου α τηση τρι ν τουλάχιστον µελ ν το.σ. Γι τ ν παρξη παρτίας πρέπει ν παρευρίσκονται Πρ εδρος µ ντολή του Αντ/δρος κα τ τέσσερα τουλάχιστον π τ µέλη του.σ. Αρθρον 6 Καθήκοντα τ ν µελ ν το ιοικ. Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ Ο Πρ εδρος το.σ. το Κέντρου τ κπροσωπε νώπιον πάσης Α ρ χ ς. Απ ντα δ κωλυ µενο τ κπροσωπε Αντ/δρος κα το του κωλυοµένου λλο µέλος το.σ. ρ µ ο δ ί ω ς ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η µ έ ν ο. Ο Γραµµατέας τηρε τ ρχε ο κα τ ν λληλογραφία το Κέντρου,συντάσσει τ πρακτικ τ ν συνεδριάσεων κα συνυπογράφει µ τ ν Πρ εδρο τ ντάλµατα πληρωµ ν κα τ λοιπ γ γ ρ α φ α. Ο Ταµίας τηρε τ βιβλίο ταµείου, ε σ π ρ ά τ τ ε ι µ διπλ τυπα γραµµάτια ε σπράξεως κάθε σοδο το Κέντρου, νεργε τ ς πληρωµ ς πο πογράφει Πρ εδρος κα Γρ α µ µ α τ έ α ς. Αρθρον 7 Η ο κονοµικ διαχείρηση το δρ µατος ε ναι νιαία κα φορ σ λα τ τµήµατά του. Τ τηρο µενα βιβλία, γραµµάτια ε σπράξεως κα ντάλµατα πληρωµ ν θεωρο νται ν µιµα π τ ν Ιερ Αρχ/π Κρήτης. Ο δ τήσιος προϋπολογισµ ς γκρίνεται π τ Μητροπολιτικ Συµβο λιο τ ς Ιερ ς Αρχ/π ς Κρήτης. Αρθρον 8 Π ροι Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου 1) Ετήσια πιχορήγηση π τ ν Ενοριακ Να τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης. 2) Ο κάθε µορφ ς δωρε ς κα τ κληροδοτή- µ α τ α. 3) Εσοδα π τ ς διες του τ ς κδηλώσεις, π ράνους, λαχειοφ ρων γορ ν κα καλλιτεχνικ ν παραστάσεων. 4) Απ κάθε παροχ το Κράτους λλη ν - µιµη πιχορήγηση. 5) Απ τ ν ιαθήκη τ ς κ. Χρυσο λας Τσ ι ν τ α- ρ ά κ η. Αρθρον 9 ιάθεση Π ρων Μ π φαση το.σ. διατίθενται ο Π ροι το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου: 1) Γι τ ν ντιµετώπιση τ ν ξ δων λειτουργίας το Πολιτιστικο -Πνευµατικο Κέντρου κα τ ν πίτευξη τ ν σκοπ ν το ρθρου 2 το παρ ντος Kανονισµο. 2) Γι τ ν ποπεράτωση, τ ν πίπλωση κα τ ν ξοπλισµ το Κέντρου. 3) Γι τ ν µοιβ το προσωπικο πο θ π ρ ο σ λ η φ θ ε. Αρθρον 10 Ετήσια Εορτ Σ ν µέρα ορτ ς το Ιδρ µατος ρίζεται ορτ τ ς Αγίας Αναστασίας τ ς Φαρµακολ τ ρ ι α ς, 22 εκεµβρίου. Αρθρον 11 Τ Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο φέρει σφραγίδα µ τ ν τίτλο «Πολιτιστικ -Πνευµατικ Κέντρο Αγία Αναστασία το Ιερο Ναο τ ν Α γ. Κων/νου κα Ελένης». Αρθρον 12 Τ Κέντρο καταργε ται µ π φαση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης ταν δ ν κπληρώνει τ ς κκ/κ ς προϋποθέσεις του. Τ κτιριακ συγκρ τηµα πανέρχεται α τοδίκαια στ ν Ενοριακ Να. Επίσης κάθε κινητ κα κίνητο περιουσιακ στοιχε ο. Αρθρον 13 Ο κανονισµ ς α τ ς σχ ει π τ τε πο θ δηµοσιευθε στ πίσηµο ελτίο «Εκκλησία» κα τ ν Eφηµερίδα τ ς Κυβερνήσεως. Κάθε τροποποίησή του µπορε ν γίνει µ π φαση το.σ. το Κέντρου κα µ σ µφωνη γνώµη το Εκκλ. Συµβουλίου κα τ ν φηµερίων το Ιερο Ναο τ ν Αγίων Κων/νου κα Ελένης κα στερα π γκριση το Σεβ. Αρχ/που Κρήτης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 3 συνεδριάσεως του.σ. Αριθµός απόφασης: 10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυµία. 1. Καθιδρύεται ίδρυµα µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το Ι ΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... Ταχ. /νση : Στοά Λόντου 24100 Καλαµάτα Τηλ. : 27210 60763-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα