ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A- ΔΝΔRGY INVESTMENTS FORUM ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «EΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Ιοςνίος 2015, ξενοδοσείο, Divani Caravel Ππώηη Μέπα, Σεηάπηη 24 Ιοςνίος : Δγγπαθή ςνέδπων : Άνοιγμα επγαζιών ζςνεδπίος θ. Γηάλλεο Σζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Πάλνο Καξβνχλεο, Δπηθεθαιήο Αληηπξνζσπείαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή (αλακέλεηαη ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ) ε/θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο ηεο Κνκηζηφλ θ. Απφζηνινο Αιεμφπνπινο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Οξπθηψλ Πφξσλ θ. Γηψξγνο Σζίπξαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, Yπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θ. Αιέμεο Υαξίηζεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΑ Άιινη ραηξεηηζκνί : Ππώηο Πάνελ: Δνεπγειακέρ ςποδομέρ Α μέπορ: Η ανάπηςξε ηυν ΑΠΔ Θεμαηολογία: Σν βέιηηζην ελεξγεηαθφ κείγκα γηα ηελ Διιάδα θαη ν επαλαζρεδηαζκφο, κε γλψκνλα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ πξννπηηθή αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε νπζηαζηηθή ιχζε ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ. Οη θνηλνί επξσπατθνί ζηφρνη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη δηαζπλδέζεσλ, κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζπλέρηζεο ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ. H ζπλχπαξμε ηνπ ιηγλίηε κε ηηο ΑΠΔ θαη ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηηο ΑΠΔ. Σα ζπλ θαη ηα πιελ ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ ηδησηψλ. Ο ξφινο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Ο ξφινο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (DSOs) ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ γηα ηηο ΑΠΔ θαη νη αλαγθαίεο επελδχζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζηα «Δπθπή» δίθηπα (Smart Grids). Σν ελ εμειίμεη επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Σν αλαζεσξεκέλν 10εηέο επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ), ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ θαη ε πξφνδνο ζηα έξγα δηαζχλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Κξήηεο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σςμμεηοσέρ: Δθπξφζσπνο Γηνίθεζεο ΓΔΖ, θ. Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΔΓΓΖΔ (Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο), θ. Αλαζηάζηνο Γθαξήο, Πξφεδξνο ΛΑΓΖΔ, Δθπξφζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΡΑΔ (o πξφεδξνο ε ν αληηπξφεδξνο), Δθπξφζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ε/θαη ηεο Γηεχζπλζεο έξγσλ ΑΓΜΖΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο. Β μέπορ: Φςζικό αέπιο, αζθάλεια εθοδιαζμού, εξοικονόμεζε, πεπιβάλλον, μεηαηποπή καςζηήπυν πεηπελαίος ζε θςζικού αεπίος. Θεμαηολογία: Σα έξγα Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο ηεο ΓΔΠΑ, ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ απηνθίλεζε, ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Αεξίνπ, πξνγξακκαηηδφκελεο λέεο ζπλδέζεηο θαη ην πξφγξακκα κεηαηξνπήο θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ ζε θπζηθνχ αεξίνπ.

2 Σςμμεηοσέρ: εθπξφζσπνο ΔΠΑ Αηηηθήο, ΔΠΑ Θεζζαιίαο, άιιεο ζπκκεηνρέο : Δλαθπύ γεύμα : Γεύηεπο Πάνελ: Υπημαηοδόηηζη ενεπγειακών ςποδομών: Ππόγπαμμα Γιούνκεπ, νέο ΔΣΠΑ και δςναηόηεηερ αξιοποίεζερ εςπυπαφκών κονδςλίυν, άλλα σπεμαηοδοηικά επγαλεία. Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο ΔΔ, Δθπξφζσπνο Enterprise Greece, ΤΠΑΠΔΝ (Γηεχζπλζε ΔΠΠΔΡΡΑ), θ. Βηθησξία σηεξηάδνπ, Γηεπζχληξηα Δπξσπατθψλ ρέζεσλ θαη πληνλίζηξηα Παθέηνπ Γηνχλθεξ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, εθπξφζσπνη ηξαπεδψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, θ. Γηψξγνο Κχξηζνο επξσβνπιεπηήο, εθπξφζσπνο Δπξσπατθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ, εθπξφζσπνο ΗFC, άιιεο ζπκκεηνρέο. Παποςζιάζειρ νέυν έπγυν/επενδςηικών ππογπαμμάηυν (Έργα Αντλησιοταμίεσσης, άλλα έργα) : Tπίηο Πάνελ: Δπενδύονηαρ ζηιρ ΑΠΔ Διζαγωγική ομιλία: Δθπξφζσπνο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ΤΠΑΠΔΝ Παποςζίαζη: θ. άββαο ετκαλίδεο, Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (EREF), πληνληζηήο Διιεληθνχ πλδέζκνπ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΖΑΠΔ) Παπέμβαζη: θ. Γηάλλεο εθάθεο, βνπιεπηήο Α μέπορ: Αιολική ενέπγεια Θεμαηολογία: Ζ ζεκεξηλή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ θιάδνπ ησλ αηνιηθψλ. Σα πεξηζψξηα θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηα επφκελα ρξφληα. Ζ εγθαηαζηεκέλε ηζρχο, ε απφθιηζε απφ ηνπο ελδηάκεζνπο εζληθνχο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ « ». Ζ ζπκβνιή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο. Σν ππφ δηακφξθσζε θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα κεηά ην Δπελδχζεηο ζηα αηνιηθά, ρξεκαηνδνηηθά θξηηήξηα θαη δπλαηφηεηεο. Διζαγυγικέρ παπαηεπήζειρ: θ. Γηάλλεο Σζηπνπξίδεο, Πξφεδξνο ΔΛΔΣΑΔΝ Σςμμεηοσέρ*: Δθπξφζσπνο ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο, θ. Βαζίιεο πειησηφπνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Gamesa Hellas, εθπξφζσπνο ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ, Protergia, άιιεο ζπκκεηνρέο. Β μέπορ: Μικπά ςδποελεκηπικά Θεμαηολογία: Ο ξφινο ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ, ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Παποςζίαζε: θ. Κσλζηαληίλνο Βαζηιηθφο, Πξφεδξνο πλδέζκνπ Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ Γ μέπορ: Βιομάδα -Βιοαέπιο-Βιονηήδελ-Δνεπγειακά Φςηά και εγσώπια παπαγυγή Θεμαηολογία: Οη επελδχζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο, ε νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα, ε σθέιεηα γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ, νη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ην πξφβιεκα εθνδηαζκνχ. Οη εμειίμεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζηνε επηθείκελε επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ επελδχζεσλ ζε βηνκάδα. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ, νη πξννπηηθέο ζηελ παξαγσγή βηνληήδει απφ ελεξγεηαθά θπηά θαη απφβιεηα. H ρξεκαηνδνηηθή πξφηαζε ηεο πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειίαλζνπ θαη ην λέν πξφγξακκα γηα ηνπο παξαγσγνχο θαιιηέξγεηαο ειίαλζνπ. Άιια πξνγξάκκαηα. Σςμμεηοσέρ: Σκήκα βηνκάδαο ΚΑΠΔ, εθπξφζσπνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνκάδαο, θ. Γηάλλεο Κνπξνχθιεο, Αληηπξφεδξνο πλδέζκνπ Βηνθαπζίκσλ θαη Βηνκάδαο Διιάδαο (.ΒΗ.Β.Δ.),θ. Γηάλλεο Μπνχθεο, Γηεπζπληήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ΖΛΔΚΣΩΡ, Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο, θ. Γηάλλεο Παλαγφπνπινο, εηαίξνο 3D Consultancy, εθπξφζσπνο Διιεληθή Δηαηξεία Βηνκάδαο, θ. Γηάλλεο Κνπξνχθιεο, Agroinvest, RΔVΟΗΛ Βηνθαχζηκα, εθπξφζσπνο Οκίινπ Πεηξαηψο.

3 Γεύηεπη Μέπα, Πέμπηη 25 Ιοςνίος : Δγγπαθή ςνέδπων : Δναπκηήπια ομιλία Υαιπεηιζμοί θ. Αξγχξεο Πεξνπιάθεο, Αλαπιεξσηήο Δπηθεθαιήο Αληηπξνζσπείαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θ. Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, Τπνπξγφο Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο* θ. Νηθφιανο Βνχηζεο, Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ* θ. Θαλάζεο Πεηξάθνο, βνπιεπηήο ΤΡΗΕΑ θ. Δπάγγεινο Μπαζηάθνο, επηθεθαιήο ηνκέα Δλέξγεηαο- Πεξηβάιινληνο ΝΓ Δθπξφζσπνο Ηδξχκαηνο Friedrich Ebung Stiftung : Ππώηο πάνελ: Δπενδύζειρ ζε μικπέρ και μεγάλερ ςποδομέρ για ηην μείωζη ηος ενεπγειακού κόζηοςρ Α μέπορ: Φυηοβοληαφκά ζηον αζηεπιζμό ηος Net-Metering Θεμαηολογία: Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε ζηέγε κε ην ζχζηεκα ηεο απηνπαξαγσγήο θαη ζπκςεθηζκνχ (net metering) θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ σο εξγαιείν κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πξψηεο αηηήζεηο. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία, νη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ παξαγσγψλ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ην θφζηνο, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Παξνπζίαζε: θα ηαπξνχια Γελίηζαξε, Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο & Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Σςμμεηοσέρ : θα Γήκεηξα Σειάθε, Σνκεάξρεο Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Υξεζηψλ Γηθηχνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, εθπξφζσπνο ΔΦ, Έλσζεο Παξαγσγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΠΖΔ), «ΣΔΓΖ», εθπξφζσπνο ηξάπεδαο, άιινη ζπκκεηέρνληεο. Β μέπορ: Η επανεκκίνεζε ηος ππογπάμμαηορ Δξοικονόμεζε καη οίκον ζηα πλαίζια ηος ΣΔΣ Θεμαηολογία: Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε θαη νίθνλ. Υξνλνδηάγξακκα, πξνυπνινγηζκφο, θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λνηθνθπξηά ζηα νπνία ζα απεπζπλζεί. Οη αηηήζεηο γηα ππαγσγή ζην αληίζηνηρν Πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ πνπ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα. Ζ άπνςε ησλ ηξαπεδψλ. Ζ δξνκνιφγεζε άιισλ πξνγξακκάησλ φπσο «Υηίδνληαο ην Μέιινλ», «Πξάζηλεο Γεηηνληέο» θα. Παξνπζίαζε: θ. Γηάλλα Νίθνπ, εθπξφζσπνο δηεχζπλζεο Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ, Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο* Σςμμεηοσέρ: εθπξφζσπνο ΣΔΔ, Διιεληθήο Δλσζεο Αινπκηλίνπ, Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δκπφξσλ & Βηνηερλψλ Ταινπηλάθσλ (Π.Ο.Δ.Β.Τ.), πλδέζκνπ Διιήλσλ Καηαζθεπαζηψλ Αινπκηλίνπ, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ / επελδπηψλ ηνπ ρψξνπ, ηξάπεδεο, άιινη ζπκκεηέρνληεο. Παποςζιάζειρ / Workshops: H ςπεπεζία energy management ηος ΟΤΔ : Δλαθπύ γεύμα : Γεύηεπο πάνελ: Τποδομέρ διασείπιζηρ αποππιμμάηων και βιώζιμη ανάπηςξη Α μέπορ: Η μεηαηποπή ηυν πποκλήζευν ζε αναπηςξιακή εςκαιπία Θεμαηολογία: Οη πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ε πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ελφςεη ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ), θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Ζ θαηεπείγνπζα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ρσκαηεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ). Σν ελδηάκεζν ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο XYTY ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Οη εμειίμεηο ζην έξγν απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ πξννπηηθή ησλ έμη δηαγσληζκψλ θαηαζθεπήο κνλάδσλ δηαρείξηζεο

4 απνξξηκκάησλ κε χκπξαμε Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) πνπ βξίζθνληαη ζε ηειηθφ ζηάδην θαη ε ζχκβαζε γηα ηε κνλάδα-πηιφην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Δναπκηήπιερ ομιλίερ: θ. Δπάγγεινο Καπεηάληνο Γεληθφο Γξακκαηέαο πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θ. Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ, Πξντζηακέλε, ηκήκα δηαρείξηζεο αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ζπλαθψλ απνβιήησλ ΤΠΑΠΔΝ, κέινο Γ ΔΟΑΝ Σςμμεηοσέρ : θα Δξκίλα Κππξηαλίδνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, θ. Νηίλα Νηθνιάθνπ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ θαη πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ.. Υηνλίδεο, Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο, Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο ΚΔΓΔ, Μηράιεο Γεξάλεο, Πξφεδξνο Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΟΓΑ), θ. Σαηηάλα Καινγηάλλε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ, θ. Γεκήηξεο Λακπξφπνπινο, Πξφεδξνο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο- ΓΗΑΓΤΜΑ, θ. Δπάγγεινο Λακπάθεο, Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο, θ. Κσλζηαληίλνο Αξαβψζεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο EMΠ, επίηηκνο πξφεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ AΡXIΡΟΓΟΝ, METKA, άιισλ επελδπηψλ. Παποςζιάζειρ / Workshops: θ. Αιέμαλδξνο Νηέθαο, χκβνπινο ηξαηεγηθήο & Αλάπηπμεο «Ζιέθησξ Α.Δ» θαη Αληηπξφεδξνο ςνδέζμος Βιομησανιών και Δπισειπήζεων Ανακύκλωζηρ και Δνεπγειακήρ Αξιοποίηζηρ Αποβλήηων (ΔΠΑΝ) Όμιλορ ΤΙΤΑΝ: Ανακύκλυζε και ενεπγειακή αξιοποίεζε αποβλήηυν. Όμιλορ ΟΤΔ*: Γπάζειρ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζερ και ΟΤΔ Β μέπορ: Δπενδύονηαρ ζηεν ππόλετε, ζηεν ανακύκλυζε και ζηεν ανάκηεζε Θεμαηολογία: Ο ζηφρνο ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ κε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο- επαλάρξεζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο. Oη ζρεηηθέο επελδχζεηο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ην αλαπηπμηαθφ ηνπο απνηέιεζκα. Σα ηνπηθά ζρέδηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Δξγα απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ ζηα λεζηά. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο γηα ηα λεζηά, άιιεο άκεζεο ιχζεηο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Σςμμεηοσέρ: θ. Ρφδε Υαξηηνπνχινπ, Γηεπζχληξηα, Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ), θ. Γηψξγνο Λενληαξίηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, θ. Γ. Ραδήο, Πξφεδξνο πλδέζκνπ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, θ. Υ. Σζνθαλήο, πληνληζηήο ηνπ Γηθηχνπ ΦoΓΑ, θ. Φ. Κπξθίηζνο, Πξφεδξνο «Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο», θ. Κάηηα Λαδαξίδε, θαζεγήηξηα, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, θ. ηξάηνο Καινγήξνπ, Καζεγεηήο, Columbia University, άιιεο ζπκκεηνρέο. Παπεμβάζειρ: θ. Μαλψιεο Μαξγαξίηεο Γήκαξρνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ, θ. Βαγγέιεο Σζνκπαλφπνπινο, Γήκαξρνο Ξάλζεο, θ. Κσλζηαληίλνο Νηθνινχδνο, Γήκαξρνο Κέξθπξαο, θ. Υξηζηφδνπινο Μακζάθνο, Γήκαξρνο Γξάκαο, θ. Γεκήηξηνο Παπιήο, Γήκαξρνο Σξίπνιεο, θ. Γαβξηήι Ληάηζεο, Γήκαξρνο Πχξγνπ, άιινη ζπκκεηέρνληεο.

5

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γηήκεξν Αλαπηπμηαθό ΦΟΡΟΤΜ ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α Μέξα: ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΓΙΑΝΟΜΗ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΝΔΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FYSIKON, ΔΡΔΤΝΔ ΤΓΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ Β Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ:.Γ.Ο ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΣΟ: 2012 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα