# %& ( ) +, # + #. / & 7 0 & : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & , 2 3., 42 / 5 + 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6"

Transcript

1 ! # %& ( ) +, # + #. / & 7 0 & :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & , 2 3., 42 / #! ) 778)9 : ; <= ).1 > 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α <? + Α % ; ) Χ+ ( / 6# ; & / 0 6 Ε Β & 61 Φ & ;!! & Φ & ; ) & Φ & < ; # &! & 3 Φ & < ; Γ Φ &! ; &, Φ &! ; ) Β 2 & 1 Φ & : ; Η & )+ 3 & Φ & : ; &. Φ & && & ( ) & Φ + # Α Α! < Α 0 Α % 6 6

2 = 0 7 7> > >& &19 4 1?? ( > / 4 Β Β Ι 0+ Α?3 2 3., ! 0 0 & ( ϑ Α # / Κ &!,ϑ &!! ; / &! #!! / & / Κ &!, / 0 / : 0 & Β Λ % 6 Α + +?3 1 5?? 5?1 2 3., 6 Α , & ( 6! # &! Ι, Α,# ;! / Κ &! (!, + & 0 & Β ; Μ Β && / Κ &!, & Β + Μ! + & /! > 0+ 0 Α : 0 Α Χ!! #! % &! (:Φ 9Η 6#9 (9 : 8) 2 Φ8): #8 9 #: # &! & Η & ) ) Φ# ΧΝΦ 6 6

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Αυξοµειώσεις Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα βάσει ιαµορφωθέντα µέχρι υπό του από αναµοφώσεω µέχρι 31/7/ /7/2014.Σ. Περιφέρεια ν Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο , , , ,68 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτόµενων 0127 καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 Κ Κ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών 0128 κατοικιών (άρθρο 188 Κ Κ) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα διοικητικά όρια του δήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα διαφόρων τελών από ακίνητα του ήµου 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώµατα από περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0,00 0, , ,50 Σύνολο 012 0,00 0, , ,50 Γενικό Σύνολο , , , ,18 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο , , , , Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

4 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και 031 ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών ,23 0, , ,00 Σύνολο , , , ,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/ /10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης 0321 µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για 0323 λογαριασµό των υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/ /10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β /9-20/10/1958) 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ,00 300, , , Τέλη χρήσεως υπονόµων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ικαιώµατα στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα για την αποκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,00 300, , ,24 Γενικό Σύνολο , , , ,24 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ /1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 4.000, , , , ικαιώµατα εκ κατασκευής µνηµείων 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τον ιερό ναό του Αγ. Θωµά , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα από σφαγεία ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β /9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και 043 την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λπ. Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο Β 24/9-20/10/1958)

5 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν /93) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοτουµένων , , , , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοτουµένων 5.827, , , , Σύνολο , , , ,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , ,00 Σύνολο , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1990/90) 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/90) 0466 Τέλος παροπλιζοµένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 771, , ,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ,00 0, , , ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Σύνολο , , , , Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, 0521 άρθρο 21 Ν. 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 0522 (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 300,00 711, , , Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12)

6 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου 0525 (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 & ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δηµοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές Σύνολο ,00 711, , ,00 υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν /89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,33 Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 7.500, , , ,84 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους του Ν. ωδεκανήσου ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , ,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , ,80 Επιχορήγηση του Ν.2539/97 για µη καποδιστριακούς ήµους 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων ( Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία των µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,97 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,97 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων 0711 λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) , , , , Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ,00 0, , ,00

7 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 0716 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο Ν 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 0718 στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΠ - κατανοµή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) ,00 0, , , Έσοδα από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διαφηµίσεις εντύπων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες 1111 (άρθρο 249 ΚΚ) Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , , Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 2220 ΚΒ Ν) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , ,83 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο , ,83 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 700,00 0, , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,00 0, , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 12 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 121 δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0, Εκλογική Αποζηµίωση ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ , , , , Επιχορήγηση για την καταβολή αµοιβών συµβασιούχων καθαριστριών 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων , , , ,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " , ,30 0,00 0,00 Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης , , , , Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) , , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις

8 Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " Βοήθεια στο Σπίτι " 0,00 0, , ,00 Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους 131 πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα «Θησέας» (άρθ Ν. 3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα ηµόσια κτίρια για υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 132 και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 1321 επιχειρησιακά προγράµµατα 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για την προσθήκη υπάρχοντος κτιρίου σε παιδικό σταθµό 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την ανακατασκευή γηπέδων τένις (συν.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την κατασκευή κεντρικών αγωγών και φρεατίων οµβρίων 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) ,32 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ , ,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου του κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.043, ,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανολογικού υλικού Πνευµατικού Κέντρου 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή του σινέ "Πετρούπολις" 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για παρεµβάσεις σε δρόµους πλησίον συγκροτήµατος σχολείων του Ο.Τ. 204 για την ένταξή τους στο δίκτυο του ποδηλατόδροµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης , ,29 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου (συν.) 4.692,71 0, , ,71 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,09 0,00 0,00 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,00 1,00 1,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 (συν.) , ,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καµίνι 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 0,00 0,00 1,00 1,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) ,11 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για µονώσεις, συντηρήσεις και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την µελέτη αγωγών οµβρίων (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00

10 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή του 11ου ηµοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωµυλίας-Ελαιών ) 0,00 0,00 1,00 1,00 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0, Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 15 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0, ,00 0,00 0, Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων Ποινική ρήτρα κατά ενοικιαστών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0, ,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρθ. 5 Ν. 2323/95 & αρθ. 4 Ν. 3190/2003) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 1.500, , , , Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 400,00 500, , , Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (αρθ. 20 Ν. 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 650,00 120,00 0,00 0, Πρόστιµα περί µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 24 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα περί απαγόρευσης καπνίσµατος (αρθ. 17 Ν. 3868/10) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν. 1337/ ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και Κπολ )

11 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές 1611 κοινωφελείς επιχειρήσεις 1612 Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές 1614 επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα για κάλυψη δαπανών τευχών δηµοπρασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 1.000,00 264,00 500,00 500,00 Σύνολο Κ.Α ,00 264,00 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν /86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν /97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την 1693 παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 5.750, , , , Έσοδα προερχόµενα από ασφαλιστικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,71

12 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 611, , ,00 Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , ,00 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 2117 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα άδειας παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη διαφήµισης ' κατηγορίας 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (αρθ. 12 Ν. 2880/01) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών Ν. 3106/03 (ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 5.131,99 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,62 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 221 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 5.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) , , , , Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 300,00 111, , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.έτους , ,00 0,00 0, Έσοδα επενδυτικών δαπανών Πολιτικής Προστασίας παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα επενδυτικών δαπανών σχολείων παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ

13 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0,00 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 326 (Σινέ Χάρις) 0,00 0,00 0,00 0,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 972 ΕΛΦΟΙ 1,00 0,00 1,00 1,00 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 3,00 3,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 3,00 3,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη 321 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0, , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 645,45 165, , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Λοιπά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων , , , , Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 6.608,01 62, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη 322 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµο τέλους 2%-5% , , , , Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης , , , , Εσοδα από κλήσεις , , , , Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 1.325, , , , Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 41 ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , ,00

14 Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λπ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, κλπ) , , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, κλπ) 6.000, , , , Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000, , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΥ-ΥΠΕΧΩ Ε 3.000,00 258, , , Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/ ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 4211 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 5.000,00 683, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652 / 1997) 2.000, , , , Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 293,63 0,00 0,00 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από αγωγή 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές χρηµάτων ,00 0, , ,00 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από δικαστική απόφαση 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Α.Σ..Α. 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Τ.Α..Κ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 511 τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,00

15 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,39 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,18 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,24 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ,97 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,71 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,71 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.750, , , ,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,62 0,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,62 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , ,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων , , , ,72 0,00

16 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) ,00 0, , ,00 0,00 02 Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδοµών 1.000,00 771, , ,00 0,00 05 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 300,00 711, , ,00 0,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 0,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , ,71 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00 264,00 500,00 500,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00

17 ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ιαµορφωθείσε Ψηφισθείσες Εγκριθείσες Ενταλθείσες ς έως υπό του από έως 31/7/ /7/2014.Σ. περιφέρεια Αυξοµειώσεις βάσει αναµορφώσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβή Ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές νοµικού συµβούλου επί παγία αντιµισθία , , , , Αποδοχές ειδικών συµβούλων , , , , Αποδοχές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές νοµικού 00- συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.672,31 805, , , Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ ΤΣΜΕ Ε 6.757, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 512,32 248,70 502,37 502,37 Εργοδοτικές εισφορές προγράµµατος 00- κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης υπέρ ΙΚΑ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Γεν. Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν /61 και 33 Ν 5441/66) , , , ,00 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν /97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0, απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 00- απάνες εκπαίδευσης προσωπικού στο νέο µηχανογραφικό σύστηµα του ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00

18 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που 00- αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν /97) 0,00 0,00 0,00 0,00 απάνη επιµόρφωσης οδηγών για την 00- απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 3.200,00 0,00 0,00 0,00 απάνη εκπαίδευσης προσωπικού και 00- λοιπών εργασιών στο µηχανογραφικό σύστηµα του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών 2.000,00 499, , , Αµοιβές συµβολαιογράφων 4.000, , , , Αµοιβές µεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000, , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00- Αµοιβές προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου (προσωρινές διαταγές) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 ΚΚ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα 00- παράστασης (άρθρο 92 Ν / , άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ , , , , Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο παρ. 4 Κ Κ, Ν 2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 00- Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων για συµµετοχή σε ηµ Συµβούλια 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων για συµµετοχή σε Οικ. Επιτροπή 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 00- για συµµετοχή σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ Ι.Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΕΑΥΕΚ 1.006,08 503, , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΕΟ ΕΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00

19 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.350,00 718, , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων 00- Αµοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π. µε σύµβαση µίσθωσης έργου 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβή καθηγητών για σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβή µελών επιτροπών 00- κατατακτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 5.500, , , ,00 ιοργάνωση προπαρασκευαστικών 00- µαθηµάτων για την προετοιµασία των σπουδαστών της ραµατικής Σχολής 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 00- επιτροπή επιλογής τακτικού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 00- Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση ακινήτων απο το Σ.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα για τη χορήγηση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0, , , Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση ακινήτων από σώµα εκτιµητών 2.000,00 578,10 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00- απάνες µαγνητοφώνησης και αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0, , , Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη συµπλήρωση των εντύπων του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης(οσ ) και του Σχεδίου Υλοποίησης(ΣΧΥ) του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης και προετοιµασίας της υποβολής φακέλου αίτησης του ήµου, του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, 00- βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών.σ. & Ο.Ε , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ,00

20 Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά τέλη 7.000, , , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00- τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για το Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2013) 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2015) 0,00 0, , , Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2014) 2.000, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , , , , Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α , , , , ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 00- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ ( Ν. 4223/2013) 0,00 0, , , Τέλος κτηµατογράφησης 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν /10) 3.000,00 0,00 0,00 0, Πληρωµή τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωµή διαφόρων τελών για ακίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Βεβαιωµένες οφειλές της ΕΠΑΑΠ 00- έως 31/12/2010 προς το Ελληνικό ηµόσιο ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος υπαγωγής στη ρύθµιση 00- αυθαιρέτων του Ν. 4178/2013 και ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ 0,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα