# %& ( ) +, # + #. / & 7 0 & : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & , 2 3., 42 / 5 + 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6"

Transcript

1 ! # %& ( ) +, # + #. / & 7 0 & :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & , 2 3., 42 / #! ) 778)9 : ; <= ).1 > 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α <? + Α % ; ) Χ+ ( / 6# ; & / 0 6 Ε Β & 61 Φ & ;!! & Φ & ; ) & Φ & < ; # &! & 3 Φ & < ; Γ Φ &! ; &, Φ &! ; ) Β 2 & 1 Φ & : ; Η & )+ 3 & Φ & : ; &. Φ & && & ( ) & Φ + # Α Α! < Α 0 Α % 6 6

2 = 0 7 7> > >& &19 4 1?? ( > / 4 Β Β Ι 0+ Α?3 2 3., ! 0 0 & ( ϑ Α # / Κ &!,ϑ &!! ; / &! #!! / & / Κ &!, / 0 / : 0 & Β Λ % 6 Α + +?3 1 5?? 5?1 2 3., 6 Α , & ( 6! # &! Ι, Α,# ;! / Κ &! (!, + & 0 & Β ; Μ Β && / Κ &!, & Β + Μ! + & /! > 0+ 0 Α : 0 Α Χ!! #! % &! (:Φ 9Η 6#9 (9 : 8) 2 Φ8): #8 9 #: # &! & Η & ) ) Φ# ΧΝΦ 6 6

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Αυξοµειώσεις Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα βάσει ιαµορφωθέντα µέχρι υπό του από αναµοφώσεω µέχρι 31/7/ /7/2014.Σ. Περιφέρεια ν Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο , , , ,68 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτόµενων 0127 καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 Κ Κ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών 0128 κατοικιών (άρθρο 188 Κ Κ) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα διοικητικά όρια του δήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα διαφόρων τελών από ακίνητα του ήµου 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώµατα από περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0,00 0, , ,50 Σύνολο 012 0,00 0, , ,50 Γενικό Σύνολο , , , ,18 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο , , , , Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

4 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και 031 ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών ,23 0, , ,00 Σύνολο , , , ,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/ /10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης 0321 µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για 0323 λογαριασµό των υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/ /10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β /9-20/10/1958) 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ,00 300, , , Τέλη χρήσεως υπονόµων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ικαιώµατα στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα για την αποκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,00 300, , ,24 Γενικό Σύνολο , , , ,24 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ /1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 4.000, , , , ικαιώµατα εκ κατασκευής µνηµείων 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τον ιερό ναό του Αγ. Θωµά , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα από σφαγεία ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β /9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και 043 την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λπ. Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο Β 24/9-20/10/1958)

5 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν /93) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοτουµένων , , , , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοτουµένων 5.827, , , , Σύνολο , , , ,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , ,00 Σύνολο , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1990/90) 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/90) 0466 Τέλος παροπλιζοµένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.000,00 771, , ,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ,00 0, , , ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Σύνολο , , , , Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, 0521 άρθρο 21 Ν. 2508/97) Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 0522 (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 300,00 711, , , Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12)

6 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου 0525 (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 & ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τροφεία δηµοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές Σύνολο ,00 711, , ,00 υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν /89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,33 Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 7.500, , , ,84 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους του Ν. ωδεκανήσου ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , ,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , ,80 Επιχορήγηση του Ν.2539/97 για µη καποδιστριακούς ήµους 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων ( Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία των µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,97 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,97 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων 0711 λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) , , , , Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ,00 0, , ,00

7 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 0716 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο Ν 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 0718 στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΠ - κατανοµή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) ,00 0, , , Έσοδα από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διαφηµίσεις εντύπων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες 1111 (άρθρο 249 ΚΚ) Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , , Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 2220 ΚΒ Ν) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , ,83 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο , ,83 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 700,00 0, , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,00 0, , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 12 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 121 δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0, Εκλογική Αποζηµίωση ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ , , , , Επιχορήγηση για την καταβολή αµοιβών συµβασιούχων καθαριστριών 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων , , , ,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " , ,30 0,00 0,00 Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης , , , , Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) , , , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις

8 Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράµµατος " Βοήθεια στο Σπίτι " 0,00 0, , ,00 Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους 131 πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα «Θησέας» (άρθ Ν. 3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα ηµόσια κτίρια για υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 132 και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 1321 επιχειρησιακά προγράµµατα 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για την προσθήκη υπάρχοντος κτιρίου σε παιδικό σταθµό 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την ανακατασκευή γηπέδων τένις (συν.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Περιφέρειας για την κατασκευή κεντρικών αγωγών και φρεατίων οµβρίων 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) ,32 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ , ,00 0,00 0, Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου του κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.043, ,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανολογικού υλικού Πνευµατικού Κέντρου 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή του σινέ "Πετρούπολις" 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για παρεµβάσεις σε δρόµους πλησίον συγκροτήµατος σχολείων του Ο.Τ. 204 για την ένταξή τους στο δίκτυο του ποδηλατόδροµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης , ,29 0,00 0,00 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου (συν.) 4.692,71 0, , ,71 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,09 0,00 0,00 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,00 1,00 1,00 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 (συν.) , ,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καµίνι 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 0,00 0,00 1,00 1,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) ,11 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για µονώσεις, συντηρήσεις και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την µελέτη αγωγών οµβρίων (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00

10 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή του 11ου ηµοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωµυλίας-Ελαιών ) 0,00 0,00 1,00 1,00 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0, Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 15 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0, ,00 0,00 0, Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων Ποινική ρήτρα κατά ενοικιαστών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 0, ,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρθ. 5 Ν. 2323/95 & αρθ. 4 Ν. 3190/2003) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 1.500, , , , Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 400,00 500, , , Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (αρθ. 20 Ν. 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 650,00 120,00 0,00 0, Πρόστιµα περί µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 24 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα περί απαγόρευσης καπνίσµατος (αρθ. 17 Ν. 3868/10) 0,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν. 1337/ ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και Κπολ )

11 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές 1611 κοινωφελείς επιχειρήσεις 1612 Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές 1614 επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έσοδα για κάλυψη δαπανών τευχών δηµοπρασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 1.000,00 264,00 500,00 500,00 Σύνολο Κ.Α ,00 264,00 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν /86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν /97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την 1693 παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 5.750, , , , Έσοδα προερχόµενα από ασφαλιστικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,71

12 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 611, , ,00 Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , ,00 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 2117 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα άδειας παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη διαφήµισης ' κατηγορίας 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (αρθ. 12 Ν. 2880/01) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών Ν. 3106/03 (ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 5.131,99 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,62 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 221 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 5.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) , , , , Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 300,00 111, , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.έτους , ,00 0,00 0, Έσοδα επενδυτικών δαπανών Πολιτικής Προστασίας παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα επενδυτικών δαπανών σχολείων παρελθόντος οικ.έτους 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ

13 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0,00 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 326 (Σινέ Χάρις) 0,00 0,00 0,00 0,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 972 ΕΛΦΟΙ 1,00 0,00 1,00 1,00 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 3,00 3,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 3,00 3,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη 321 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0, , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 645,45 165, , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Λοιπά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων , , , , Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 6.608,01 62, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη 322 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµο τέλους 2%-5% , , , , Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης , , , , Εσοδα από κλήσεις , , , , Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 1.325, , , , Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 41 ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , ,00

14 Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λπ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, κλπ) , , , , Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, κλπ) 6.000, , , , Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000, , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΥ-ΥΠΕΧΩ Ε 3.000,00 258, , , Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/ ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 4211 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 5.000,00 683, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652 / 1997) 2.000, , , , Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 293,63 0,00 0,00 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από αγωγή 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές χρηµάτων ,00 0, , ,00 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από δικαστική απόφαση 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Α.Σ..Α. 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εισφοράς Τ.Α..Κ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 511 τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,00

15 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,39 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,18 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,24 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ,97 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,71 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,71 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.750, , , ,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,62 0,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,62 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , ,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων , , , ,72 0,00

16 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) ,00 0, , ,00 0,00 02 Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδοµών 1.000,00 771, , ,00 0,00 05 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 300,00 711, , ,00 0,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 0,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , ,71 0,00 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00 264,00 500,00 500,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00

17 ΚΩ ΙΚΟ Σ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ιαµορφωθείσε Ψηφισθείσες Εγκριθείσες Ενταλθείσες ς έως υπό του από έως 31/7/ /7/2014.Σ. περιφέρεια Αυξοµειώσεις βάσει αναµορφώσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβή Ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές νοµικού συµβούλου επί παγία αντιµισθία , , , , Αποδοχές ειδικών συµβούλων , , , , Αποδοχές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές νοµικού 00- συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.672,31 805, , , Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ ΤΣΜΕ Ε 6.757, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συµβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 512,32 248,70 502,37 502,37 Εργοδοτικές εισφορές προγράµµατος 00- κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης υπέρ ΙΚΑ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές Γεν. Γραµµατέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν /61 και 33 Ν 5441/66) , , , ,00 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν /97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0, απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 00- απάνες εκπαίδευσης προσωπικού στο νέο µηχανογραφικό σύστηµα του ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00

18 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που 00- αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν /97) 0,00 0,00 0,00 0,00 απάνη επιµόρφωσης οδηγών για την 00- απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 3.200,00 0,00 0,00 0,00 απάνη εκπαίδευσης προσωπικού και 00- λοιπών εργασιών στο µηχανογραφικό σύστηµα του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών 2.000,00 499, , , Αµοιβές συµβολαιογράφων 4.000, , , , Αµοιβές µεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000, , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00- Αµοιβές προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου (προσωρινές διαταγές) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 ΚΚ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα 00- παράστασης (άρθρο 92 Ν / , άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ , , , , Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο παρ. 4 Κ Κ, Ν 2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 00- Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων για συµµετοχή σε ηµ Συµβούλια 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων για συµµετοχή σε Οικ. Επιτροπή 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 00- για συµµετοχή σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ Ι.Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΕΑΥΕΚ 1.006,08 503, , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΕΟ ΕΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00

19 00- Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.350,00 718, , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων 00- Αµοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π. µε σύµβαση µίσθωσης έργου 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβή καθηγητών για σεµινάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβή µελών επιτροπών 00- κατατακτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 5.500, , , ,00 ιοργάνωση προπαρασκευαστικών 00- µαθηµάτων για την προετοιµασία των σπουδαστών της ραµατικής Σχολής 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 00- επιτροπή επιλογής τακτικού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 00- Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση ακινήτων απο το Σ.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα για τη χορήγηση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0, , , Πληρωµή εξόδων για την εκτίµηση ακινήτων από σώµα εκτιµητών 2.000,00 578,10 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00- απάνες µαγνητοφώνησης και αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0,00 0,00 0,00 Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 00- και ισολογισµού από Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0, , , Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη συµπλήρωση των εντύπων του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης(οσ ) και του Σχεδίου Υλοποίησης(ΣΧΥ) του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης και προετοιµασίας της υποβολής φακέλου αίτησης του ήµου, του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, 00- βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών.σ. & Ο.Ε , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ,00

20 Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά τέλη 7.000, , , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00- τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για το Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2013) 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2015) 0,00 0, , , Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες Εργασίες διεκπεραίωσης 00- αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του ήµου (ταχυµεταφορές 2014) 2.000, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , , , , Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α , , , , ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 00- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ ( Ν. 4223/2013) 0,00 0, , , Τέλος κτηµατογράφησης 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν /10) 3.000,00 0,00 0,00 0, Πληρωµή τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωµή διαφόρων τελών για ακίνητα του ήµου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Βεβαιωµένες οφειλές της ΕΠΑΑΠ 00- έως 31/12/2010 προς το Ελληνικό ηµόσιο ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος υπαγωγής στη ρύθµιση 00- αυθαιρέτων του Ν. 4178/2013 και ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ 0,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015 ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 520.384,68 524.475,25 440.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005 Σελίδα : 1 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.848,00 41,58 0112. Μισθώµατα βοσκήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά 120.00 52.288,55 130.00 ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων 3.00 4.00 εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Κ Ω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 185.220,72 138.506,65 106.000,00 106.000,00 106.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 35.300,00 2.542,80 2.542,80 19.000,00 19.000,00 192 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 011

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 01 011 0111 0112 0113 0114

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2014 OIKONOMIKO ETOΣ ,00 0,00 0,00

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2014 OIKONOMIKO ETOΣ ,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ µέχρι 31/07/2014 µέχρι 31/07/2014 µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.01 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 Τ.Κ. 157-72 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Φ.Μ. 090276406 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 150.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0 01 011 0111 0111.0000 0111.0001 0111.0002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα