JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM"

Transcript

1 JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην θνπηί ηνπ πίλαθα. Όηαλ ζπλδεζεί κε έλα δίθηπν GSM επηηξέπεη ηα εμήο: Αλαθνξέο ζπκβάλησλ κέζσ SMS (ζε κέρξη 8 αξηζκνύο ηειεθώλνπ) Αλαθνξέο ζπκβάλησλ κέζσ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ κε ερεηηθό κήλπκα Αλαθνξέο ζπκβάλησλ ζε έλα ή δύν Κέληξα Λήςεο εκάησλ ηειερεηξηζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζσ ηειεθώλνπ (παηώληαο ηα πιήθηξα ηνπ ηειεθώλνπ ή κε κελύκαηα SMS) ύλδεζε κέζσ ελόο PC κε ην δηαδίθηπν (κε GPRS modem) Κλέμμερ AUX relay Μια ηηλεθωνική ζςζκεςή με δςναηόηηηερ SMS μποπεί να ζςνδεθεί ζηο RJ-11 ή ζηιρ κλέμμερ PHONE # Κεπαία GSM 1. Εγκαηάζηαζη ζηον πίνακα ελέγσος Δάλ αγνξάζαηε ην εμάξηεκα ηνπ κεηαδόηε ρσξηζηά, πξέπεη πξώηα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ πίλαθα σο εμήο: a) Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα ππέπει να αποζςνδεθεί από ηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη ηε κπαηαξία b) Εγκαηαζηήζηε ηον μεηαδόηη κέζα ζην θνπηί ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βίδεο θαη ζςνδέζηε ηο καλώδιό ηνπ κε ηελ θύξηα πιαθέηα c) Σνπνζεηήζηε ηελ κεπαία GSM με ηο αςηοκόλληηο κέζα ζην πιαζηηθό θνπηί ηνπ πίλαθα ειέγρνπ (ζην ρακειόηεξν εζσηεξηθό ηνίρσκα) θαη ζπλδέζηε ηελ θεξαία ζηνλ κεηαδόηε. Μην ανοίξεηε ηο πεύμα ηος πίνακα ελέγσος εάλ ε θεξαία GSM δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ηειεκεηαδόηε θαζώο απηό ζα πξνθαιέζεη ζνβαξή δεκηά. d) ςνδέζηε ηα ζσεηικά καλώδια κε ηνλ κεηαδόηε εάλ ζθνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ έμνδν AUX ή έλα ζεηξηαθό θαιώδην κε ην PC γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ GPRS modem θύπα COM για ζύνδεζη με Internet εηθ. 1 Καιωδηώζεηο ηειεκεηαδόηε 2. Σποθοδοζία (με πεύμα) ηος μεηαδόηη για ππώηη θοπά Δάλ ν κεηαδόηεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ε GSM θεξαία ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ηόηε: a) να έσεηε έηοιμη μία καηάλληλη κάπηα SIM. Η θάξηα ξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί, λα ειεγρζεί όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη λα απελεξγνπνηεζεί ε απαίηεζε γηα θσδηθό PIN (ρξεζηκνπνηήζηε έλα θηλεηό ηειέθσλν γηα λα θάλεηε ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο). Ο κεηαδόηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα, αιιά γηα πηό αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηήζηε κηα θάξηα κε ζπκβόιαην. b) βάληε ηην κάπηα SIM ζηνλ ηειεκεηαδόηε (γηα λα αλνίμεη ην έιαζκα πνπ ζπγθξαηεί ηελ θάξηα πηέζηε ην ιίγν πξνο ηα πάλσ) c) ηποθοδοηήζηε ηον πίνακα ελέγσος (ξεύκα θαη κπαηαξία). Σν κόκκινο LED ηνπ κεηαδόηε ζα πξέπεη λα ζβήζεη ζε ένα λεπηό. Απηό ζεκαίλεη επηηπρήο εγγξαθή ζην δίθηπν GSM. Εάλ ην θόθθηλν LED αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη κεηά από ιίγν, ζβήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (θιείζηε ην ξεύκα), βάιηε ηελ θάξηα SIM ζε έλα θηλεηό ηειέθωλν θαη ειέγμηε όηη θαηαρωξείηαη ζην δίθηπν ρωξίο λα δεηά θωδηθό PIN. d) Κλείζηε ηο κάλςμμα ηος πίνακα ελέγσος, ην ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε θαηάζηαζε Service. Δάλ δελ είλαη, πιεθηξνινγήζηε 0 θσδηθό Service (πξνεπηινγή εξγνζηαζίνπ: 8080) κε ηνλ πίλαθα αθνπιηζκέλν.

2 e) πιεθηξνινγήζηε γηα λα επηιέμεηε γηα ηνλ κεηαδόηε ηελ Αγγιηθή γιώζζα. f) πληκηπολογήζηε 922 για να μεηπήζεηε ηην ιζσύ ηος ζήμαηορ GSM (από 0/4 έσο 4/4). Πξέπεη λα είλαη ηοςλάσιζηον 2/4 γηα αμηόπηζηε ιεηηνπξγία. Δάλ ην ζήκα είλαη αδύλαην, αιιάμηε ηε ζέζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ή δνθηκάζηε κία θάξηα SIM από έλαλ άιιν πάξνρν GSM (δελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θεξαία πςειήο ηζρύνο ή θαηεπζπλόκελε δείηε 5.2). g) εάλ ην ζήκα GSM είλαη ηθαλνπνηεηηθό, εξεηάζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηος μεηαδόηη (παξαδείγκαηνο ράξηλ θαιέζηε ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο SIM ηνπ ζπζηήκαηνο δείηε 3.2). Εάν ηο ζύζηημα είναι εγκαηεζηημένο ζε μια θέζη κονηά ζε εθνικά ζύνοπα όπος η πεπιαγυγή (roaming ) ζε ένα ξένο δίκηςο είλαη ηδηαίηεξα πηζαλή (π.ρ. όηαλ δηαθπκαίλεηαη ε ηζρύο ησλ ζεκάησλ), ζπζηήλνπκε λα αθπξώζεηε ηε δπλαηόηεηα ηεο πεξηαγσγήο ζηελ θάξηα SIM γηα λα απνθύγεηε ηηο άζθνπεο πςειέο ρξεώζεηο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρν GSM γηα ιεπηνκέξεηεο. 3. Λειηοςπγίερ σπηζηών ηος μεηαδόηη Σν αθόινπζν θείκελν πεξηγξάθεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηειεκεηαδόηε. Ο εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα εθπαηδεύζεη ηνλ ηειηθό ρξήζηε πώο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ελεξγνπνηεζνύλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε Πυρ κάνοςμε ένα ηηλεθώνημα από ένα ζςνδεδεμένο ηηλέθυνο Ο κεηαδόηεο παξέρεη κηα εηθνληθή ηειεθσληθή γξακκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξσηνθόιινπ CLIP) γηα λα ζπλδέζεη κία ηειεθσληθή ζπζθεπή: ηο ηηλέθυνο (κόλν tone dial) πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ ηηλεθυνική ςποδοσή ζηελ πιαθέηα ηνπ κεηαδόηε (ή ζηνπο αθξνδέθηεο PHONE) ην ηειέθσλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαν να ήηαν ζςνδεδεμένο ζε μία κανονική ηηλεθυνική γπαμμή (πξνεπηινγή εξγνζηαζίνπ γηα ηνλ κεηαδόηε) εάλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηειέθσλν πνπ ππνζηεξίδεη κελύκαηα SMS, ηόηε εκηόρ από ηα ηηλεθυνήμαηα είλαη επίζεο δπλαηό λα ζηείιεηε θαη λα ιάβεηε μηνύμαηα SMS (δείηε ) ν μεηαδόηηρ ζηαμαηάει αςηόμαηα ηα ηπέσονηα ηηλεθυνήμαηα εάλ πξόθεηηαη λα ζηείιεη αλαθνξέο ζπκβάλησλ κεξηθέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο είλαη επαίζζεηεο ζηα θνληηλά ξαδηνζήκαηα GSM. Δάλ ακούηε ιζσςπή παπεμβολή ζηνλ ηειεθσληθό δέθηε πνπ πξνθαιείηαη από ην ζήκα GSM ηνπ κεηαδόηε, αιιάμηε ηε ζέζε ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο Εξοςζιοδόηηζη πποζυπινά ζε ένα πληκηπολόγιο ηηλεθώνος να είναι πληκηπολόγιο ηος ζςζηήμαηορ Δίλαη δπλαηό λα ρεηξηζηνύκε ην ζύζηεκα από καθξηά εμνπζηνδνηώληαο πξνζσξηλά έλα πιεθηξνιόγην ηειεθώλνπ σο εμήο: a) καλέζηε ηον απιθμό ηηρ κάπηαρ SIM ηος ζςζηήμαηορ (εάλ έλα ηειέθσλν είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ ππνζεηηθή γξακκή ηνπ κεηαδόηε ζα αξρίζεη λα θηππά) b) μεηά από 25 δεςηεπόλεπηα πνπ ζα ρηππά ην ηειέθσλν (πξνγξακκαηηδόκελν) ην ζύζηεκα ζα απαληήζεη κε έλα ζύνηομο μπήπ c) πληκηπολογήζηε έναν έγκςπο κυδικό ππόζβαζηρ ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ηειεθώλνπ (π.ρ ή 1234 εάλ ε πξνεπηινγή ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη αθόκε έγθπξε) d) ην πληκηπολόγιο ηος ηηλεθώνος θα ζςμπεπιθέπεηαι ζαν πληκηπολόγιο ηος ζςζηήμαηορ θαη έλα ακοςζηικό ζήμα ζηνλ δέθηε θα δείξει ηην καηάζηαζη (status) ηος πίνακα ελέγσος: 1 κπήπ =ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 2 κπήπ = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 3 κπήπ = θαηάζηαζε ππεξεζηώλ (Service mode), 4 κπήπ = πιεθηξνιόγεζε ιαλζαζκέλνπ θωδηθνύ, ήρνο ζεηξήλαο = ζπλαγεξκόο e) ηώξα ην ζύζηεκα μποπεί να λειηοςπγήζει από ηο πληκηπολόγιο ηος ηηλεθώνος κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληνιώλ πνπ αξρίδνπλ κε (παξαδείγκαηνο ράξηλ 81 γηα λα αλνίμνπκε ηελ έμνδν PGX) f) γηα λα βγνύκε από απηήλ ηε θαηάζηαζε (mode) απιά ηειεηώλνπκε ην ηειεθώλεκα (εάλ δελ πιεθηξνινγεζεί ηίπνηα κέζα ζε έλα ιεπηό, ην ηειεθώλεκα ζα ηειεηώζεη απηνκάησο) Σημειώζεις: μην πληκηπολογείηε ηιρ ακολοςθίερ απιθμών ζηο ηηλέθυνο πάπα πολύ γπήγοπα, θάζε ζήκα πιήθηξνπ απαηηεί έλαλ νξηζκέλν ρξόλν γηα λα ζηαιεί (απηό εμαξηάηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ηειέθσλν θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζύλδεζεο GSM) έλα ζηαθεπό ηηλέθυνο μποπεί επίζηρ να σπηζιμοποιηθεί γηα λα ρεηξηζηνύκε ην ζύζηεκα από καθξηά κε ηνλ ίδην ηξόπν (ην ηειέθσλν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην tone dial) ην ζύζηεκα μποπούμε επίζηρ να ηο σειπιζηούμε από ηο πληκηπολόγιο ενόρ ηηλεθώνος πος ζςνδέεηαι άμεζα ζηην ςποθεηική γπαμμή ηος μεηαδόηη. Δίλαη κόλν απαξαίηεην λα ζεθώζνπκε ην αθνπζηηθό θαη λα παηήζνπκε ζύληνκα ην πιήθηξν #. Καηόπηλ ην ηειέθσλν είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη σο πιεθηξνιόγην ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Γηα ηεξκαηηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο απιά θιείζηε ην ηειέθσλν Οδηγίερ SMS για ηον έλεγσο ηος ζςζηήμαηορ από μακπιά Όια ηα εηζεξρόκελα SMS ειέγρνληαη από ηνλ ηειεκεηαδόηε θαη εάλ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε εληνιέο πξνο ην ζύζηεκα, ζα εθηειεζηνύλ. Κάζε κήλπκα εληνιήο πξέπεη λα έρεη ηελ αθόινπζε θόξκα: code instruction θωδηθόο θελό εληνιή) θσδηθόο = θάζε έγθπξνο θσδηθόο ζην ζύζηεκα (π.ρ. 8080, 1234, θσδηθνί ρξήζηε) εληνιή = θάζε κηα από ηνλ παξαθάησ πίλαθα Κείκελα πξνεπηιεγκέλσλ εληνιώλ εξγνζηαζίνπ (κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο δείηε 5.5) Ενηολή Λειηοςπγία ημείυζη SET Όπιηζε Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε (κε ηνλ ίδην ηξόπν ζαλ λα πιεθηξνινγήηαη θσδηθόο ζην πιεθηξνιόγην ηνπ UNSET Αθόπιηζε ζπζηήκαηνο), Δάλ ην ζύζηεκα είλαη ήδε ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε, δελ ζα αιιάμεη STATUS MEMORY Δξώηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε (status) Δξώηεζε γηα ην ηειεπηαίν ζπκβάλ πκπεξηιακβάλνληαη ηζρύο ζήκαηνο GSM, ζηνηρεία GPRS, επηθνηλσλία κε ηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ (θαίλεηαη ζαλ MS1 θαη MS2) Σν ηειεπηαίν ζπκβάλ πνπ θαηαγξάθεθε ζηε κλήκε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ PGX ON Αλνίγεη ην PGX Η έμνδνο ηνπ PG πξέπεη λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηε ιεηηνπξγία: on/off PGX OFF Κιείλεη ην PGX (κε 237/247) ή ελαιιαγή 2

3 PGY ON Αλνίγεη ην PGY δεπηεξνιέπησλ (κε 238/248) PGY OFF Κιείλεη ην PGY AUX ON Αλνίγεη ην AUX αλνίγεη ή θιείλεη ηελ έμνδν AUX ζηελ κνλάδα ηνπ ηειεκεηαδόηε AUX OFF Κιείλεη ην AUX CREDIT Δξώηεζε γηα ην ππόινηπν ηεο θάξηαο SIM πξέπεη λα ξπζκηζζεί κε SMS πξνηνύ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δείηε 5.17 Παράδειγμα: κε ηελ απνζηνιή: 1234 SET (έγθπξνο θωδηθόο θελό SET) ην ζύζηεκα ζα ελεξγνπνηεζεί (εάλ είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλν απηό δελ ζα αιιάμεη) Σημειώζεις: ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο επηβεβαηώλεηαη κε SMS ηα θείκελα ησλ εληνιώλ κπνξεί λα είλαη θεθαιαία ή/θαη κηθξά θαη επηηξέπνληαη κόλν ραξαθηήξεο ASCII κόλν κηα εληνιή κπνξεί λα ζηαιεί κε έλα SMS κία εληνιή όπιηζεο/αθόπιηζεο πνπ αξρίδεη κε ηνλ θσδηθό service ζα εθηειεζηεί κόλνλ εάλ ε όπιηζε/αθόπιηζε κε ηνλ θσδηθό service επηηξέπεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. κία εληνιή SMS κπνξεί επίζεο λα ζηαιεί ζην ζύζηεκα από έλα ηειέθσλν (πνπ ππνζηεξίρεη SMS) ζπλδεδεκέλν κε ηνλ κεηαδόηε ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ 001 (ρσξίο ρξέσζε) εάλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν θείκελν ζην SMS, ε εληνιή δελ ζα εθηειεζηεί 3.4. Σηλεσειπιζμόρ συπίρ σπέυζη με αναπάνηηηερ κλήζειρ από πποεξοςζιοδοηημένα ηηλέθυνα Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από καθξηά κε ηελ θιήζε ηνπ ζπζηήκαηνο από πξνεμνπζηνδνηεκέλα ηειέθσλα θαη ηεξκαηίδνληαο ηελ θιήζε πξηλ απαληήζεη ην ζύζηεκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έλαο πεξηνξηζκέλνο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ρσξίο ρξέσζε ηεο θιήζεο. Δίλαη δπλαηό λα πξνεμνπζηνδνηεζνύλ αξηζκνί ηειεθώλνπ πνπ απνζεθεύνληαη ζηηο κλήκεο M1 έσο M8 (πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο γηα αλαθνξέο ζπκβάλησλ - δείηε 4). Γηα λα πξνεμνπζηνδνηήζεηε έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ βάιηε ζην ηέινο ηνπ αξηζκνύ θαη κεηά απ απηό έλα κνλνςήθην αξηζκό (1, 2, 3, 8 ή 9) δείηε ηηο ζεκεηώζεηο ζην θεθάιαην 4. Δάλ θάπνηνο απ απηνύο ηνπο αξηζκνύο θαιέζεη, ν κεηαδόηεο παξάγεη τηθίο κεηά ην πξώην θνπδνύληζκα (ζαλ λα είρε πιεθηξνινγεζεί κε ην ρέξη ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο). Απηόο ν ηειερεηξηζκόο ρσξίο ρξέσζε κε αλαπάληεηεο θιήζεηο επηηξέπεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο ζύκθσλα κε ην ςεθίν πνπ κπαίλεη ζην ηέινο (κεηά από ην *) ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ζηε κλήκε: 1 ενεπγοποίηζη όλος ηος ζςζηήμαηορ (= ABC button ηνπ πιεθηξνινγίνπ) 2 ενεπγοποίηζη ημήμαηορ Α (= A button) 3 ενεπγοποίηζη ηυν ημημάηυν A & B ή B (= B butoon) 8 ηο PGX ανοίγει για 2 δεςη. (εάλ ην PGX είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηε ιεηηνπξγία παικώλ) 9 ηο PGY ανοίγει για 2 δεςη. (εάλ ην PGY είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηε ιεηηνπξγία παικώλ) ιεηηνπξγήζεη πλήπυρ ην ζύζηεκα (δείηε 3.2). Απιά αθήζηε ην λα ρηππήζεη ώζπνπ ν πίλαθαο ειέγρνπ λα απαληήζεη ζηελ θιήζε εάλ ζέινπκε ην ηειέθσλν πνπ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηειερεηξηζκό ρσξίο ρξέσζε, λα κε ιακβάλεη αλαθνξέο ζπκβάλησλ, ηόηε αθπξώζηε απηή ηε δπλαηόηεηα γηα απηόλ ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ (δείηε 5.4). ε όπιηζε κε 1, 2 θαη 3 ζα δνπιέςεη κόλν εάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 4. Αναθοπέρ ζηα ηηλέθυνα Ο κεηαδόηεο κπνξεί λα αλαθέξεη ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζύζηεκα κε ηελ απνζηνιή SMS θαη/ή κε ηελ θιήζε ησλ αξηζκώλ ηειεθώλνπ κε έλα αθνπζηηθό ζήκα (ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο πξόζζεηε εηδνπνίεζε γηα έλα SMS πνπ πξέπεη λα δηαβαζηεί). Η απνζηνιή αλαθνξώλ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέρξη θαη γηα 8 αξηζκνύο ηειεθώλνπ. Οη πεξηζζόηεξν ζπρλά επηζπκεηέο αλαθνξέο νξίδνληαη ήδε ζηηο κλήκεο ησλ αξηζκώλ ηειεθώλνπ σο πξνεπηινγή ηνπ εξγνζηαζίνπ, έηζη ρξεηάδεζηε κόλν λα πξνγξακκαηίζεηε ζηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κλήκεο πνπ έρνπλ ήδε νξηζκέλεο ηηο επηζπκεηέο αλαθνξέο. Δάλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνπο εξγνζηαζηαθνύο πξνγξακκαηηζκνύο ώζηε πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα γεγνλόηα λα αλαθέξνληαη ζηνλ θάζε αξηζκό (δείηε 5.4) Πξνεπηινγέο εξγνζηαζίνπ γηα ηηο αλαθνξέο πνπ νξίζηεθαλ ζηνπο αξηζκνύο M1 έσο M8 M 1 2 Αναθοπέρ ςναγεπμοί και ζθάλμαηα με SMS 3 ςναγεπμοί και ζθάλμαηα με SMS + κλήζη ηηλεθώνος (εάλ απαληήζεηε ζην ηειέθσλν ζα αθνύζεηε έλαλ ήρν ζεηξήλαο) 4 5 ςναγεπμοί με SMS + κλήζη ηηλεθώνος Όπλιζη/αθόπλιζη και ζθάλμαηα μονό με SMS ςναγεπμοί μέζυ κλήζηρ ηηλεθώνος (εάλ απαληήζεηε ζην ηειέθσλν ζα αθνύζεηε έλαλ ήρν ζεηξήλαο) Σεσνικό ζθάλμα με SMS (θαηάιιειν γηα εηδνπνίεζε ηνπ εγθαηαζηάηε) Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε αξηζκνύο ηειεθώλσλ ζηηο κλήκεο M, πιεθηξνινγήζηε ηελ παξαθάησ αθνινπζία αξηζκώλ ελώ είζηε ζε θαηάζηαζε Service: Σημειώζεις: εάλ έλα ηειέθσλν δελ ζηέιλεη θαλέλα ζηοισείο αναγνώπιζηρ ηος καλούνηορ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηόλ ηνλ ηύπν ηειερεηξηζκνύ. εάλ ηα ηειεθσλήκαηα ηειεηώλνπλ πξηλ απαληήζεη ν πίλαθαο ειέγρνπ, ν ηειερεηξηζκόο είλαη συπίρ σπέυζη έλα ηειέθσλν ην νπνίν είλαη πξνεμνπζηνδνηεκέλν γηα ηειερεηξηζκό ρσξίο ρξέσζε μποπεί επίζηρ πποζυπινά να επιηπέτει ηο πληκηπολόγιό ηος λα 81 M xxx...x 0 όπνπ: M είλαη ε κλήκε 1 έσο 8 xxx...x είλαη έλαο αξηζκόο ηειεθώλνπ (κέγ. 20 ςεθία)

4 Παράδειγμα: πιεθηξνινγώληαο ζα απνζεθεύζεη ηνλ αξηζκό ζηελ κλήκε M5 (Οη ζπλαγεξκνί ζα αλαθέξνληαη κε SMS + ηειεθωληθέο θιήζεηο ε όπιηζε/αθόπιηζε θαη ηα ζθάικαηα κόλν κε SMS) Για να ζβήζεηε έναν απιθμό από ηελ κλήκε M πιεθηξνινγήζηε: 0 Σημειώζεις: 81 M Πιεθηξνινγώληαο 9 πξίλ ην πξώην ςεθίν ζα βάιεη έλα + γηα ηελ δεκηνπξγία δηεζλώλ αξηζκώλ ηειεθώλνπ εάλ ζέιεηε ηα ζπκβάληα λα αναθέπονηαι ζηο ηηλέθυνο πος είναι ζςνδεδεμένο ζηον μεηαδόηη ηόηε πξνγξακκαηίζηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ 001 ζηελ κλήκε ηο κείμενο ηηρ αναθοπάρ SMS αποηελείηαι από: όλνκα εγθαηάζηαζεο, όλνκα ζπκβάληνο, αξηζκόο θαη όλνκα ηεο πεγήο ηνπ ζπκβάληνο (ζπζθεπή ή θσδηθόο), εκεξνκελία θαη ώξα. Παξάδεηγκα: Αλαθνξά από ηνλ ζπλαγεξκό ζαο: setting 47: ζπζθεπή Ωξα :27 εάλ άλλα ζςμβάνηα ή κείμενα ππέπει να αναθεπθούν ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, αιιάμηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κεηαδόηε (δείηε 5.4 θαη 5.5) όηαλ απνζεθεύεηε αξηζκνύο ηειεθώλσλ, εάλ πιεθηξνινγήζεηε 7 κεηά ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ θαη ζπλερίζεηε κε έλα αθόκε ςεθίν (1, 2, 3, 8 ή 9), ηόηε όηαλ απηόο ν αξηζκόο ηειεθώλνπ θαιεί ην ζύζηεκα, ην ζύζηεκα ζα ζπκπεξηθέξεηαη όπσο εάλ είρε πιεθηξνινγεζεί ςεθίν αθξηβώο κεηά ην πξώην θνπδνύληζκα, (δειαδή όπσο εάλ είρε πιεθηξινγεζεί κε ην ρέξη ζην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο, δείηε ηελ παξάγξαθν 3.4). Παξάδεηγκα: πιεθηξνινγώληαο επηηξέπεη ζηηο θιήζεηο από ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ λα πξνθαιέζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εμόδνπ PGY γηα 2 δεπηεξόιεπηα (κεηά ην πξώην θνπδνύληζκα από απηόλ ηνλ αξηζκό ζα εθηειεζηεί ε εληνιή 9). Η έμνδνο PGY πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα κία ιεηηνπξγία παικώλ 2 δεπηεξνιέπηωλ. Απηή ε ξύζκηζε είλαη θαηάιιειε γηα ην άλνηγκα κηαο ειεθηξηθήο θιεηδαξηάο πόξηαο, απηόκαηεο πύιεο θιπ. 5. Ακολοςθίερ απιθμών για ππογπαμμαηιζμό 4.1. Ππογπαμμαηιζμόρ Ο θαηαιιειόηεξνο πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη από έλα PC πνπ ηξέρεη ην ινγηζκηθό Comlink ή κε πξνγξακκαηηζκό SMS PRG αθνινπζηώλ αξηζκώλ Ο πξνγξακκαηηζκόο είλαη επίζεο δπλαηόο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο: Ο πίλαθαο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζε θαηάζηαζε Service. Δάλ δελ είλαη, πιεθηξνινγήζηε 0 θσδηθό service (πξνεπηινγή εξγνζηαζίνπ: 8080) ελώ ην ζύζηεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Πιεθηξνινγήζηε ηηο ζρεηηθέο αθνινπζίεο αξηζκώλ γηα πξνγξακκαηηζκό όπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα Για να βγείηε από ηην καηάζηαζη service παηώληαο ην πιήθηξν # Λειηοςπγία Ακολοςθία απιθμών Επιλογέρ Πποεπιλογή επγοζηαζίος Επιλογή γλώζζαρ 981 xx Μέηπηζη ιζσύορ ζημάηυν GSM 922 Ππογπαμμαηιζμόρ απιθμών ηηλεθώνος για αναθοπέρ ζε ηηλέθυνα Επιλογή ζςμβάνηυν για αναθοπά μέζυ SMS Επιλογή ζςμβάνηυν για αναθοπά μέζυ ηηλεθυνικήρ κλήζηρ Επεξεπγαζία κειμένυν SMS* Επιηπέτηε ηιρ αναθοπέρ ζηα ηηλέθυνα 81 M xx..x 0 82 M ec x 83 M ec x xx=01 έσο 17 όπνπ: 01=EN,02=CZ,03=SK,04=NL,05=DE,06=PL,07=D A,08=IT,09=PT,10=FI,11=NO,12=SV, 13=FR, 14=HU, 15=RU, 16=TR, 17=SP ην πιεθηξνιόγην ή ζην ινγηζκηθό ComLink εύξνο από 0/4 έωο 4/4 ε απάληεζε ζην STATUS SMS: εύξνο από 0/9 έωο 9/9 Έμνδνο παηώληαο # M = κλήκε 1 έσο 8 xx..x = αξηζκόο ηειεθώλνπ (κέγ.20 ςεθία) πιεθηξνινγώληαο 9 = + θαη 7 = 81 M 0 ζβήνει ηνλ αξηζκό ζηελ κλήκε M M = κλήκε αξηζκνύ ηειεθώλνπ από 1 έσο 8 ec = θσδηθόο ζπκβάληνο (δείηε 5.4) x=1 αλαθνξά, x=0 όρη αλαθνξά Η επεμεξγαζία θεηκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε ην ινγηζκηθό Comlink ή κε εληνιέο SMS : code TXT n,text,n,text x x=0 δελ επηηξέπεηαη x=1 επηηξέπεηαη x=2 επηηξέπεηαη συπίρ αναθοπέρ Αγγιηθά - Σα M1 έσο M8 ρσξίο αξηζκνύο ηειεθώλνπ M1 & 2 ζπλαγεξκνί κέζσ SMS M3 & 4 ζπλαγεξκνί κέζσ SMS θαη θιήζεο M5 & 6 ζπλαγεξκνί κέζσ SMS θαη θιήζεο + Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε κε SMS M7 ζπλαγεξκνί κέζσ θιήζεο M8 ηερληθά ζθάικαηα κέζσ SMS (πξνο ηνλ εγθαηαζηάηε) δείηε 5.5 επηηξέπεηαη

5 Ππόζβαζη από μακπιά Πποώθηζη ειζεπσομένυν SMS 903 x 926 x όπλιζηρ/αθόπλιζηρ από σπήζηερ 41 έυρ 50 (θσδηθνί, θάξηεο & RF πνκπνί) θαη master θσδηθόο όπιηζε/αθόπιηζε x=0 δελ επηηξέπεηαη x=1 επηηξέπεηαη (κέζσ ηειεθώλνπ) x=0 όρη, x=1 λαί = εάλ ην εηζεξρόκελν θείκελν δελ είλαη κία εθηειέζηκε εληνιή SMS ζα πξνσζεζεί ζηνλ πξώην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό ζηηο κλήκεο M1 έσο M8 επηηξέπεηαη Επιβεβαίυζη εκηέλεζηρ SMS ενηολών 927 x x=0 όρη, x=1 λαη (κε απάληεζε SMS) λαη Ανηίδπαζη ζηιρ ειζεπσόμενερ κλήζειρ Λειηοςπγία ςποθεηικήρ ηηλεθυνικήρ γπαμμήρ Απιθμόρ ηηλεθώνος έκηακηηρ ανάγκηρ 904 x 951 x x=0: θακία αληίδξαζε x=1 έσο 8: απαληάεη κεηά από 1 έσο 8 θνπδνπλίζκαηα x=9: απαληάεη κεηά ηε 2 ε θιήζε x=0 ηει. γξακκή (GSM δίνδνο) x=1 ζπλαγεξκόο πιεθηξνινγίνπ ζπζηήκαηνο x=2 όρη (off) x=3 απηνκάησο θαιεί έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο όηαλ ζεθώζνπκε ην αθνπζηηθό ηνπ ηειεθώλνπ λαη απαληάεη κεηά από 5 θνπδνπλίζκαηα (25δ) ηει. γξακκή 952 xx..x 0 xx..x = αξηζκόο ηειεθώλνπ (κέγ.20 ςεθία) ρσξίο πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό Ένδειξη απώλειαρ ζήμαηορ GSM 921 x x=0 όρη, x=1 λαί (κεηά από15ιεπη. απώιεηα) όρη Εςαιζθηζία μικποθώνος ηος ηηλεθώνος Ένηαζη ακοςζηικού ηος ηηλεθώνος Απιθμόρ πος καλείηαι πεπιοδικά για να ελέγξει ηην εγκςπόηηηα ηηρ κάπηαρ SIM Ρύθμιζη ηηρ αςηόμαηηρ επώηηζηρ για ηο ςπόλοιπο ηηρ κάπηαρ SIM * Ππογπαμμαηιζμόρ μέζυ SMS Ππόκληζη επανεγγπαθήρ ζηο δίκηςο GSM 953 x 954 x 924 xx..x 0 x=1 έσο 9 (9 = κέγηζην) 5 xx..x = αξηζ. ηειεθώλνπ (κέγ.20 ςεθία), 924 0=δηαγξαθή αξηζκνύ ρσξίο πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό Μέζσ κίαο εληνιήο SMS πξνο ην ζύζηεκα κε κνξθή: code CREDIT uu..u xx yyy zz όπνπ code = θύξηνο θσδηθόο ή θσδηθόο service, uu..u = εληνιή ηνπ δηθηύνπ GSM γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ππόινηπνπ (π.ρ. 104 ), xx=ζπρλόηεηα ζε εκέξεο γηα ηελ απηόκαηε εξώηεζε, yyy=ειάρηζην απνδεθηό ππόινηπν, zz= ε ζέζε ζην θείκελν ζηελ νπνία ν αξηζκόο δείρλεη πνπ αξρίδεη ην ππόινηπν ζην απαληεηηθό κήλπκα από ηνλ πάξνρν ηνπ GSM. Δάλ ην ππόινηπν είλαη ιηγόηεξν από ην ειάρηζην, ην SMS ηνπ παξόρνπ ζα πξνσζεζεί απηνκάησο ζηνπο αξηζκνύο M1 θαη M8 ώζηε θάπνηνο λα ζπκπιεξώζεη ηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα SIM. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί από καθξηά κέζσ εληνιώλ SMS κε κνξθή κυδικόρ PRG seq, seq,... όπος seq είλαη αθνινπζία αξηζκώλ γηα πξνγξακκαηηζκό πνπ κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη από ην πιεθηξνιόγην (π.ρ PRG 08080,201,# γηα λα ξπζκίζεη ηελ θαζπζηέξεζε εμόδνπ ζε 10 δεπηεξόιεπηα) 923 Επαναθοπά απσικών πςθμίζευν Απομνημόνεςζη ηος κυδικού PIN ηηρ κάπηαρ SIM ζηον μεηαδόηη Διαμόπθυζη ηυν παπαμέηπυν για ηην είζοδο (log-in ) ζηο GPRS* Κύπιορ απ. ηηλεθώνος ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν/ διεύθςνζη IP Εθεδπικόρ απ. Σηλεθώνος ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν / διεύθςνζη IP Απιθμόρ αναγνώπιζηρ (ID) για ηην σπήζη ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν Επιλογή ηος ππυηοκόλλος ΚΛ Επιλογή ζςμβάνηυν για αναθοπά ζηα Κένηπα Λήτηρ ημάηυν 920 xx..x 0 Ο κεηαδόηεο ζα δηαγξαθεί από ην δίθηπν GSM θαη κεηά ζα επαλεγγξαθεί. Απηό είλαη δπλαηόλ λα γίλεη επίζεο θαη κέζσ ηεο εληνιήο SMS : code GSM. Code = θύξηνο θσδηθόο, ρξεζηώλ ή service Δπαλαθέξεη ηηο πξνεπηινγέο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζβήλεη όινπο ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ Σα θείκελα δελ ζα αιιάμνπλ xx..x = λέν PIN, ε αθνινπζία ζβήλεη ην PIN (γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάξηαο SIM ρσξίο PIN) ζβεζκέλν Με εληνιή SMS ζην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ: code GPRS x..x,y..y,z..z όπνπ code = θύξηνο θσδηθόο ή θσδηθόο service, x..x = ην APN, y..y = όλνκα, z..z = ζύλζεκα (password) (βάιηε κόλν ην APN εάλ ην όλνκα θαη ην password δελ απαηηνύληαη από ηνλ πάξνρν GSM) 01 a xx..x 0 a=1=κλ1, a=2=κλ2, xx..x = αξ. ηειεθώλνπ (κέγ.20 ςεθία) ή δηεύζπλζε IP & port Παξάδεηγκα: ( 8= δειώλεη κία δηεύζπλζε IP, πξέπεη λα έρεη 12 ςεθία αθνινπζνύκελα από έλα 5ςήθην αξηζκό 02 a xx..x 0 πόξηαο (port)). Πιεθηξνινγώληαο 01p 0 ή 02p 0 ζα ζβήζεη ηνλ αξηζκό/δηεύζπλζε 03 a zz..z 0 04 a x 05 a ec x a=1=κλ1, a=2=κλ2, zz..z = αξηζκόο ID κέγ. 8 ςεθία 0 έσο 9 θαη 1=A έσο 6=F (δεθαεμαδηθόο αξηζκόο) a=1=κλ1, a=2=κλ2 x=0 CID, x=1 SMS CID, x=2 IP CID a=1=κλ1, a=2=κλ2 ec θσδηθόο ζπκβάληνο (δείηε 5.27) Υσξίο αξηζκνύο 0000 CID όια ηα ζπκβάληα αλαθέξνληαη

6 Οπιζμόρ ηηρ καθςζηέπηζηρ ππιν ηα ζηοισεία ξαναζηαλούν ζε ένα Κένηπο Λήτηρ ημάηυν Πεπίοδορ ελέγσος επικοινυνίαρ με ηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν (Ο ρξόλνο πνπ πεξηκέλεη κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθνξά πξηλ θάλεη έλαλ έιεγρν επηθνηλσλίαο κε ην ΚΛ) Δςναηόηηηα αναθοπών ζε Κένηπο Λήτηρ ημάηυν (ηο ΚΛ2 είναι εθεδπικό ηος ΚΛ1) Καηαγπαθή ηυν αναθοπών, πος ζηέλνονηαι ζηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν, ζηην μνήμη ηος πίνακα ελέγσος Ένδειξη ενόρ πποβλήμαηορ ζηην επικοινυνία με ηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν εάν μία αναθοπά δεν ληθθεί επιηςσώρ από ένα ΚΛ μέζα ζε 110 δεςη εκπομπήρ. IP address (διεύθςνζη) για αποζηολή ζηοισείυν Κλείδυμα ηυν πςθμίζευν ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν Ξεκλείδυμα ηυν πςθμίζευν ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν 06 a x 07 a hhmm 00 a x 08 x 09 x 013 xx..x xx..x xx..x 0 x=1 αλαθνξά, x=0 θακία αλαθνξά a=1=κλ1, a=2=κλ2 x=0 έσο 9 ιεπ. (0=άκεζα, ρσξίο θαζπζηέξεζε) a=1=κλ1, a=2=κλ2 hhmm = ώξεο θαη ιεπηά κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθνξά a=1=κλ1, a=2=κλ2 x=0 δελ επηηξέπνληαη αλαθνξέο, x=1 επηηξέπνληαη αλαθνξέο, x=2 (κόλν γηα ΚΛ2) = ΚΛ2 εθεδξηθό ηνπ ΚΛ1 x=0 όρη (θαηαγξάθεη κόλν ηα ζθάικαηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΛ, εάλ νη έιεγρνη ηεο επηθνηλσλίαο επηηξέπνληαη) x=1 λαη (όιεο νη αλαθνξέο εθηόο ηνπο ειέγρνπο επηθνηλσλίαο) x=0 όρη x=1 λαί ( 8 δείρλεη δηεύζπλζε IP ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη 12 ςεθία, αθνινπζνύκελα από 5 ςεθία γηα ηελ πόξηα (port).. Πιεθηξνινγώληαο IP ζβήλεη ηελ ξύζκηζε xx..x = έλαο θσδηθόο θιεηδώκαηνο νξηζκέλνο από ηνλ εγθαηαζηάηε (4 έσο 8 ςεθία). Πιεθηξνινγώληαο απηόλ ηνλ θσδηθό θαη κεηά βγαίλνληαο από ηελ θαηάζηαζε service ζα θιεηδώζεη ηηο ξπζκίζεηο ΚΛ ζα ζβήζεη ηνλ θσδηθό (= μόνιμα ξεκλείδυηο) xx..x = ν θσδηθόο θιεηδώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ αθνινπζία ιεπηό 2400 (24 ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθνξά) Γελ επηηξέπνληαη αλαθνξέο ζην ΚΛ λαη όρη (γηα απνζηνιή εηθόλσλ) Ξεθιείδσην Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΚΛ κπνξεί πποζυπινά να επιηπαπεί ζε θαηάζηαζε service πιεθηξνινγώληαο απηή ηελ αθνινπζία αξηζκώλ. Μεηά ζα θιεηδώζεη μαλά όηαλ βγνύκε από ηελ θαηάζηαζε service Οι παπάμεηποι πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλαθνξέο ζην Κέντρο Λήψης Σημάτων είλαη αδύλαην λα αιιάμνπλ εάλ νη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΛΣ είλαη θιεηδσκέλεο. * Απηέο νη παξάκεηξνη δελ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ κε ηελ απνζηνιή εληνιώλ SMS ή από ην ινγηζκηθό Comlink Επιλογή γλώζζαρ Η γιώζζα ησλ θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ κεηαδόηε κπνξεί λα επηιεγεί κε ηελ εληνιή: Οπνπ: 981 xx 06 PL Πνισληθά 15 RU Ρσζηθά 07 DA Γαλίαο 16 TR Σνπξθηθά 08 IT Ιηαιηθά 17 SP Ιζπαληθά 09 PT Πνξηνγαιηθά 01 EN Αγγιηθά 10 FI Φηιαλδηθά 02 CZ Σζέρηθα 11 NO Ννξβεγηθά 03 SK ινβάθηθα 12 SV νπεδηθά 04 NL Οιιαλδηθά 13 FR Γαιιηθά 05 DE Γεξκαληθά 14 HU Οπγγξηθά Σημείωζη: Επηιέμηε ηελ γιώζζα πξηλ θάλεηε αιιαγέο ζηα θείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο (ε αιιαγή ηεο γιώζζαο ζα αιιάμεη ηα θείκελα ζηηο πξνεπηινγέο ηνπ εξγνζηαζίνπ) Αιιαγή ηεο γιώζζαο ζηνλ κεηαδόηε απηνκάηωο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο γιώζζαο ζην αζύξκαην πιεθηξνιόγην εάλ είλαη ζπλδεδεκέλν Η επηινγή ηεο γιώζζαο δελ ζα αιιάμεη όηαλ γίλεη επαλαξύζκηζε

7 Παπάδειγμα: βάδνληαο ζα επηιεγεί ε Σζέρηθε γιώζζα. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ : = Αγγιηθά 5.2. Μέηπηζη ιζσύορ ζήμαηορ GSM Απαηηνύληαη ζήκαηα GSM θαιήο πνηόηεηαο γηα ηελ αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαδόηε. Πιεθηξνινγώληαο 922 αξρίδεη ε κέηξεζε ησλ ζεκάησλ GSM. ηελ νζόλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαίλεηαη ε ηζρύο ησλ ζεκάησλ ζηε θιίκαθα 1/4 έσο 4/4 θαη ε κέηξεζε επαλαιακβάλεηαη θάζε δεπηεξόιεπην (πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε ήρνπο κπήπ). Απηόο ν ηξόπνο καο επηηξέπεη λα βξνύκε κηα θαηάιιειε ζέζε γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (ή ηελ θεξαία GSM). Παηήζηε ηο πλήκηπο # γηα λα βγείηε από ηην μέηπηζη ζημάηυν GSM. Η απάληεζε SMS ζηελ εξώηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε (STATUS) ηώξα δείρλεη ηελ ηζρύ ησλ ζεκάησλ GSM ζηελ θιίκαθα από 0/9 έσο 9/9. Σν ζήκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4/9. ε πεξηνρέο κε αδύλαην ζήκα ζπζηήλνπκε λα δνθηκάζεηε ηελ θάξηα SIM ελόο άιινπ παξόρνπ. Πποειδοποίηζη: δελ ζα ζπζηήλακε λα ρξεζηκνπνηεζεί κία πςειήο επαηζζεζίαο ή κηα θαηεπζπλόκελε θεξαία GSM γηα λα επηηεπρζεί θαιύηεξν ζήκα, θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ν κεηαδόηεο ζα επηθνηλσλνύζε κόλν κε έλαλ ζηαζκό βάζεο θαη ε επηθνηλσλία δελ ζα ήηαλ ζηαζεξή. Δπίζεο έρεηε ππόςε όηη ην ζύζηεκα GSM δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηάιιεια εάλ ε απόζηαζε από ηνλ ζηαζκό βάζεο είλαη κεγαιύηεξε από 30km (αθόκα θη αλ ην ζήκα είλαη αξθεηά ηζρπξό) δεδνκέλνπ όηη νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ζα ήηαλ πην καθξνρξόληεο από ηηο απνδεθηέο ζηα πξόηππα GSM Ππογπαμμαηιζμόρ απιθμών ηηλεθώνος για αναθοπέρ ζε ηηλέθυνα Γείηε ην κέξνο Επιλογή ηυν γεγονόηυν πος αναθέπονηαι ζηα ηηλέθυνα Ο θαηάινγνο ησλ πξνεπηινγώλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ γεγνλόησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ε αλάζεζή ηνπο ζηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ M1 έσο M8 κπνξεί λα αιιάμεη κε απηή ηελ αθνινπζία αξηζκώλ. Ο πιήξεο θαηάινγνο ησλ γεγνλόησλ πνπ αλαθέξνληαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. Δίλαη δπλαηό λα επηιέμεηε εάλ ην γεγνλόο ζα αλαθεξζεί κε έλα SMS ή κε κία ηειεθσληθή θιήζε, ή κε θαη ηα δύν (έλα SMS πνπ αθνινπζείηαη από κία ηειεθσληθή θιήζε) Κάζε ζπκβάλ έρεη θείκελν SMS πξνγξακκαηηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ (πξνεπηινγέο ηνπ εξγνζηαζίνπ). Απηά ηα θείκελα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ (δείηε 5.5). Σα αθνπζηηθά ζήκαηα γηα είλαη ζηαζεξά (π.ρ. έλαο ζπλαγεξκόο γίλεηαη αληηιεπηόο κε έλαλ ήρν ζεηξήλαο) Καηάλογορ γεγονόηυν πος μποπούν να αναθεπθούν ζηα ηηλέθυνα και η ανάθεζη ηυν ανηίζηοισυν πποεπιλογών ηος επγοζηαζίος ζηοςρ ζςγκεκπιμένοςρ απιθμούρ ηηλεθώνος EC ςμβάν Μνήμη απιθμών ηηλεθώνος M Σπλαγεξκόο άκεζνο S S SC SC SC SC C 02 Σπλαγεξκόο κε θαζπζηέξεζε S S SC SC SC SC C 03 πλαγεξκόο ππξθαγηάο S S SC SC SC SC C 04 πλαγεξκόο παληθνύ S S SC SC SC SC C

8 05 Υπέξβαζε αξηζκνύ επηηξεπόκελσλ ιαλζαζκέλσλ θσδηθώλ S S SC SC SC SC C 06 πλαγεξκόο πξνθαινύκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξνθνδνζίαο (άλνηγκα δηαθόπηε) ηνπ πίλαθα ειέγρνπ S S SC SC SC SC C 07 πλαγεξκόο Tamper S S S S S S 08 Τέινο ζπλαγεξκνύ tamper 09 Σέινο ηεο έλδεημεο ζπλαγεξκνύ 10 Ο ζπλαγεξκόο αθπξώζεθε από ηνλ ρξήζηε S S S S S S 11 Όπιηζε S S 12 Αθόπιηζε S S 13 Μεξηθή όπιηζε S S 14 Όπιηζε ρσξίο θσδηθό S S 15 θάικα εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο S S S S S S S 16 Δμσηεξηθή επηθνηλσλία απνθαηαζηάζεθε 17 θάικα S S S S S S S 18 Σν ζθάικα δελ ππάξρεη πηα 19 Γηαθνπή ξεύκαηνο (πάλσ από 30 ιεπηά) S S S S S S S 20 Γηαθνπή ξεύκαηνο 21 Απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο ξεύκαηνο 22 Μπαηαξία απνθνξηηζκέλε S S S S S S S 23 Μπαηαξία εληάμεη 24 Αιιαγή ζε θαηάζηαζε service 25 Δπαλαθνξά από θαηάζηαζε service 26 PGX ΑΝΟΙΚΣΟ/ΚΛΔΙΣΟ 27 PGY ΑΝΟΙΚΣΟ/ΚΛΔΙΣΟ 28 Πξόβιεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο S S S S S S S 29 Σθάικα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο S S S S S S S 30 Δζσηεξηθή επηθνηλσλία απνθαηαζηάζεθε 31 Έιεγρνο επηθνηλσλίαο 32 Με επηβεβαησκέλνο ζπλαγεξκόο EC = Κωδικοί ζςμβάνηων Πξνεπηινγέο εξγνζηαζίνπ γηα ηηο αλαζέζεηο αλαθνξώλ: S = SMS, C = ηηλ. κλήζη, SC = SMS ακολοςθούμενο από ηηλ. κλήζη Δμσηεξηθό ζθάικα επηθνηλσλίαο ζεκαίλεη κία απώιεηα ζήκαηνο ζε δίθηπν GSM πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά (εάλ ε έλδεημε απώιεηαο ζήκαηνο ζην δίθηπν GSM είλαη ελεξγνπνηεκέλε) Οη πιεξνθνξίεο SMS ζρεηηθά κε κία λέα εηθόλα ζηνλ server ζηέιλνληαη ζε όια ηα ηειέθσλα πνπ είλαη ξπζκηζκέλα λα δέρνληαη ηελ αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο κε αξηζκό 01 Σπλαγεξκόο άκεζνο. Τν SMS πεξηέρεη κία ζύλδεζε κε ηελ λέα εηθόλα ζηνλ server.

9 Καθοπιζμόρ ζςμβάνηυν πος θα αναθέπονηαι με SMS ζε έναν ζςγκεκπιμένο απιθμό κινηηού ηηλεθώνος Γηα λα ζπλδέζεηε ηα γεγνλόηα πνπ ζα αλαθεξζνύλ κε SMS, πιεθηξνινγείζηε: όπνπ 82 M ec x M κλήκε αξηζκνύ ηειεθώλνπ 1 έσο 8 ec x θσδηθόο ζπκβάληνο 01 έσο 32 (δείηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) 0 = όρη, 1 = λαί Παπάδειγμα: εάλ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ην θαη πξνθιεζεί έλαο ζπλαγεξκόο ππξθαγηάο (ζπκβάλ 03 ζηνλ πίλαθα), ζα αλαθεξζεί κε SMS ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηελ κλήκε M Επεξεπγαζία κειμένυν SMS Ο κεηαδόηεο πεξηέρεη δηάθνξεο ζεηξέο θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο SMS θαη επίζεο θείκελα εληνιώλ SMS. Η γιώζζα ησλ θεηκέλσλ κπνξεί λα επηιεγεί δείηε 5.1. Απηέο νη ζεηξέο θεηκέλσλ δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξνύκε λα ηηο επεμεξγαζηνύκε κε ην ινγηζκηθό Comlink, ή ζηέιλνληαο ηελ αθόινπζε ενηολή SMS: όπνπ code_txt_n,text,n,text,...n,text code είλαη έλαο έγθπξνο θσδηθόο πξόζβαζεο (π.ρ. πξνεπηινγέο εξγνζηαζίνπ: 8080, 1234) _ είλαη έλα θελό TXT εληνιή γηα επεμεξγαζία θεηκέλσλ n αξηζκόο θεηκέλνπ (0 έσο 611 δείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα), θόκκα (ή ηειεία) Καθοπιζμόρ ζςμβάνηυν πος θα αναθέπονηαι με ηηλεθυνική κλήζη ζε έναν ζςγκεκπιμένο απιθμό ηηλεθώνος Γηα λα ζπλδέζεηε ηα γεγνλόηα πνπ ζα αλαθεξζνύλ κε ηειεθσληθή θιήζε, πιεθηξνινγείζηε: text ην λέν θείκελν (κέγ. 30 ραξαθηήξεο) ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην πξνεγνύκελν θείκελν. Γελ επηηξέπεηαη λα βάινπκε έλα θόκκα ή κία ηειεία κέζα ζηε ζεηξά θεηκέλνπ, αιιά επηηξέπεηαη λα βάινπκε έλα θελό όπνπ 83 M ec x M κλήκε αξηζκνύ ηειεθώλνπ 1 έσο 8 ec θσδηθόο ζπκβάληνο 01 έσο 32 (δείηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) x 0 = όρη θιήζε, 1 = λαη θιήζε Παπάδειγμα: εάλ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ην θαη πξνθιεζεί έλαο ζπλαγεξκόο ππξθαγηάο (ζπκβάλ 03 ζηνλ πίλαθα), ν αξηζκόο ηειεθώλνπ πνπ είλαη απνζεθεκέλνο ζηελ κλήκε M1 ζα θιεζεί θαη εάλ ε θιήζε απαληεζεί, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο ζεηξήλαο. Σημειώζεις: Μία εληαία εληνιή TXT κπνξεί λα αιιάμεη πνιιαπιά θείκελα (πεξηνξίδνληαη κόλν από ην κέγηζην κήθνο ελόο εληαίνπ SMS) Ο κεηαδόηεο δελ εμαξηάηαη από θεθαιαία-κηθξά, αιιά ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν Αγγιηθνύο ASCII ραξαθηήξεο (κεξηθά δίθηπα δελ ππνζηεξίδνπλ κε Αγγιηθνύο) ν κεηαδόηεο δεκηνπξγεί αλαθνξέο SMS κε 5 κέξε: όλνκα εγθαηάζηαζεο, πεξηγξαθή ζπκβάληνο, πεγή (θωδηθόο ή ζπζθεπή) αξηζκόο (01 έωο 50), όλνκα πεγήο, ώξα θαη εκεξνκελία ην κέγηζην δπλαηόλ κήθνο ελόο ASCII SMS είλαη 160 ραξαθηήξεο. Εάλ απηό ην κήθνο μεπεξαζηεί, ε αλαθνξά ζα ζηαιεί ζαλ πνιιαπιά SMS Σειμηώζεις: Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζαλ κηα επηπιένλ αθνπζηηθή εηδνπνίεζε γηα ηνλ ρξήζηε ώζηε λα δηαβάζεη ηε ιεπηνκεξή αλαθνξά πνπ εζηάιε κε SMS Δάλ θαη ηα δύν SMS + θιήζεηο γηα αλαθνξέο ζπκβάλησλ είλαη ελεξγνπνηεκέλα, ην SMS ζηέιλεηαη πξώην θαη ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη ν αξηζκόο. Αιιά νιηθή πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζηηο αλαθνξέο πξνο ην Κέληξν Λήςεο εκάησλ εάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν (δείηε 6.1 ) Παπαδείγμαηα: εάλ ν θσδηθόο service είλαη 8080 ηόηε ε εληνιή SMS: 8080 TXT 20,key fob Nikos,21,Key fob Giannis Αιιάδεη ηελ πεξηγξαθή (όλνκα) ηωλ RF πνκπώλ πνπ είλαη θαηαρωξεκέλνη ζηηο δηεπζύλζεηο 20 θαη TXT 605,heating on,606,heating off Επεμεξγάδεηαη ην θείκελν ηωλ δύν εληνιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ειέγμνπλ ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζέξκαλζεο κε ηελ έμνδν ζην PGX (ή έμνδνο PGX πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί γηα λα έρεη ιεηηνπξγίεο ON/OFF (αλνηθηό/θιεηζηό))

10 Πξνεπηινγέο εξγνζηαζίνπ γηα ηηο αλαθνξέο κε SMS θαη θείκελα εληνιώλ n Κείμενο επγοζηαζίος 0 Report from your alarm: n Κείμενο επγοζηαζίος n Κείμενο επγοζηαζίος n Κείμενο επγοζηαζίος 44 Device 332 Code 504 Panic alarm 45 Device 333 Code 505 Invalid code-entries exceeded 1 Device 46 Device 334 Code 506 Alarm when power turned on 2 Device 47 Device 335 Code 507 Tamper alarm 3 Device 48 Device 336 Code 508 End of tamper alarm 4 Device 49 Device 337 Code 509 End of alarm indication 5 Device 50 Device 338 Code 510 Alarm cancelled by user 6 Device 201 Control panel 339 Code 511 Setting 7 Device 202 Service code 340 Code 512 Unsetting 8 Device 203 Annual inspection request 341 Code 513 Partial setting 9 Device 204 Communicator 342 Code 514 Codeless setting 10 Device 205 Keypad 343 Code 515 External communication fault 11 Device 206 ARC code 344 Code 516 External comm. restored 12 Device 300 Master code 345 Code 517 Fault 13 Device 301 Code 346 Code 518 Fault no longer present 14 Device 302 Code 347 Code 519 Mains dropout over 30 minutes 15 Device 303 Code 348 Code 520 Mains dropout 16 Device 304 Code 349 Code 521 Mains recovery 17 Device 305 Code 350 Code 522 Discharged battery 18 Device 306 Code 400 System status 523 Battery OK 19 Device 307 Code 401 Set 524 Switching to Service Mode 20 Device 308 Code 402 Unset 525 Leaving Service Mode 21 Device 309 Code 403 Exit delay 526 PGX 22 Device 310 Code 404 Entrance delay 527 PGY 23 Device 311 Code 405 Alarm 528 Radio jamming present 24 Device 312 Code 406 Service mode 529 Internal communication fault 25 Device 313 Code 407 Maintenance mode 530 Internal comm. restored 26 Device 314 Code 408 Partial setting 531 Communication test 27 Device 315 Code 409 Discharged battery 532 Unconfirmed alarm 28 Device 316 Code 410 Tamper alarm 601 SET 29 Device 317 Code 411 Alarm memory 602 UNSET 30 Device 318 Code 412 Fault 603 STATUS 31 Device 319 Code 413 Power fault 604 MEMORY 32 Device 320 Code 414 Unknown status 605 PGX ON 33 Device 321 Code 415 Time: 606 PGX OFF 34 Device 322 Code 416 Last event: 607 PGY ON 35 Device 323 Code 417 Credit unknown 608 PGY OFF

11 36 Device 324 Code 418 Credit: 609 AUX ON 37 Device 325 Code 419 (internal use only) 610 AUX OFF 39 Device 327 Code 421 Output turned on Οη αξηζκνί 1 έωο 50 γηα ζπζθεπέο θαη θωδηθνύο 40 Device 328 Code 422 Output turned off δεκηνπξγνύληαη απηνκάηωο από ηνλ κεηαδόηε έηζη δελ είλαη απαξαίηεην λα κπνπλ ζην θείκελν 41 Device 329 Code 501 Instant alarm 42 Device 330 Code 502 Delayed alarm 43 Device 331 Code 503 Fire Ο κεηαδόηεο πάληα βάδεη απηνκάησο αξηζκνύο από 01: έσο 50: κπξνζηά από νλόκαηα πζθεπώλ ή Κσδηθώλ. Σα θείκελα από 0 έσο 532 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία αναθοπών ζςμβάνηυν SMS Σα θείκελα 601 θαη 611 είλαη ενηολέρ SMS (γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο από καθξηά κε SMS) Σν θείκελν 419 είλαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηνπ κεηαδόηε, ποηέ μην ηο αλλάξεηε! 5.6. Δςναηόηηηα αναθοπών ζηα ηηλέθυνα Αλαθνξέο ζπκβάλησλ κπνξνύλ λα επηηξαπνύλ σο αθνινύζσο: 800 όιεο νη αλαθνξέο κε SMS θαη ηει. θιήζεηο δελ επηηξέπνληαη 801 όιεο νη αλαθνξέο κε SMS θαη ηει. θιήζεηο επηηξέπνληαη 802 όιεο νη αλαθνξέο επηηξέπνληαη εκηόρ από αναθοπέρ όπλιζηρ και αθόπλιζηρ από ηοςρ σπήζηερ 41 έυρ 50 (δει. ηνπο θσδηθνύο ηνπο, ηηο θάξηεο θαη ηνπο RF πνκπνύο). Απηό επηηξέπεη ε όπιηζε θαη αθόπιηζε πνπ γίλεηαη από ηνπο παξαιήπηεο ησλ αλαθνξώλ (ηδηνθηήηεο, πξν ζηάκελνη, θιπ.) λα κελ αλαθέξνληαη. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: 801 όιεο νη αλαθνξέο επηηξέπνληαη 5.7. Ππόζβαζη εξ αποζηάζευρ Πξόζβαζε κέζσ ηειεθώλνπ κπνξεί λα επηηξαπεί ή λα κελ επηηξαπεί 9030 δελ επηηξέπεηαη 9031 επηηξέπεηαη Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: επηηξέπεηαη 5.8. Πποώθηζη ειζεπσόμενυν μηνςμάηυν SMS Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα επηηξέπεη ηελ απηόκαηε πξνώζεζε ησλ εηζεξρόκελσλ κελπκάησλ SMS πνπ πεξηέρνπλ κε εθηειέζηκεο εληνιέο πξνο ην ζύζηεκα: 9260 ηα κελύκαηα δελ πξνσζνύληαη, αιιά ν κεηαδόηεο ηα ζηέιλεη κε πξσηόθνιιν CLIP ζηελ ππνζεηηθή ηειεθσληθή γξακκή 9261 ηα κελύκαηα ππουθούνηαι ζηνλ πξώην πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό ηειεθώλνπ ζηηο κλήκεο M1 έσο M8 (π.ρ. εάλ νη αξηζκνί είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη κόλν ζην M5 θαη M6, ηόηε ηα κελύκαηα ζα πξνσζεζνύλ ζην M5). Ο αξηζκόο ηειεθώλνπ από ηνλ νπνίν παξαιήθζεθε ην SMS ζα θαλεί ζηελ αξρή ηνπ δηαβηβαζκέλνπ θεηκέλνπ Επιβεβαίυζη ενηολήρ SMS Δάλ ν κεηαδόηεο ιάβεη κηα έγθπξε εληνιή SMS, ν απνζηνιέαο ηεο εληνιήο ζα ελεκεξσζεί γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζή ηεο κε ηελ παξαιαβή επηβεβαίσζεο (κήλπκα SMS) πνπ ζηέιλεηαη από ηνλ κεηαδόηε. Απηή ε επηβεβαίσζε κπνξεί λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο σο εμήο: 9270 ρσξίο επηβεβαίσζε 9271 κε επηβεβαίσζε Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: κε επηβεβαίσζε Ανηίδπαζη ζηιρ ειζεπσόμενερ κλήζειρ Η αληίδξαζε ηνπ κεηαδόηε ζηα εηζεξρόκελα ηειεθσλήκαηα κπνξεί λα ηεζεί από: όπνπ 904 x x = 0 εηζεξρόκελεο θιήζεηο αγλννύληαη x = 1 έσο 8 ν κεηαδόηεο ζα απαληήζεη κεηά από x πνιιαπιαζηαζκέλν επί 5 δεπηεξόιεπηα θνπδνπλίζκαηνο (π.ρ. x=4=20δεπη.) x = 9 απαληήζεηο κεηά από κηα δεύηεξε θιήζε - πξώηα πξέπεη λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα θνπδνύληζκα, θαηόπηλ κηα κηθξή δηαθνπή (10 έσο 45δεπη.) θαη έπεηηα ακέζσο κεηά από ην πξώην θνπδνύληζκα ηεο δεύηεξεο θιήζεο, ε ζπζθεπή ζα απαληήζεη. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: 9045 απαληάεη κεηά από 25δεπη. (πεξίπνπ 5 θνπδνπλίζκαηα) Λειηοςπγία ηηρ ςποθεηικήρ ηηλεθυνικήρ γπαμμήρ Απηή ε αθνινπζία αξηζκώλ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθώλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνζεηηθή ηειεθσληθή γξακκή (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη). Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: ηα κελύκαηα πξνωζνύληαη 98 y

12 όπνπ y = 0 y = 1 y = 2 Λεηηνπξγία Σηλεθυνική γπαμμή γηα λα θάλνπκε ηειεθσληθέο θιήζεηο. Δάλ παηήζνπκε ην πιήθηξν # όηαλ ην αθνπζηηθό είλαη ζεθσκέλν, ην ηειέθσλν ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πιεθηξνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ην ηειέθσλν ιεηηνπξγεί κόλν ζαλ έλα πληκηπολόγιο ηος ζςζηήμαηορ ε ηειεθσληθή γξακκή είλαη εκηόρ λειηοςπγίαρ Ένδειξη απώλειαρ ζημάηυν GSM Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ειέγρεη ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν GSM. Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, δείρλεη ηα πξνβιήκαηα θαη παξάγεη κηα έθζεζε ειαηησκάησλ εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εάλ ππάξρεη κηα απώιεηα ζεκάησλ GSM γηα πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά κε ελεξγνπνηεκέλν 9211 ελεξγνπνηεκέλν y = 3 κλήζη έκηακηηρ ανάγκηρ απηνκάησο θαιεί έλαλ αξηζκό πξνγξακκαηηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ (δείηε 5.12), ακέζσο κόιηο ζεθώζνπκε ην αθνπζηηθό. Δάλ παηήζνπκε ην πιήθηξν κέζα ζε 2 δεπη. από ηόηε πνπ ζεθώζακε ην αθνπζηηθό ζα γπξίζεη ζε ηόλν γηα ηειεθώλεκα θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο Σημείωζη: εάλ ν κεηαδόηεο είλαη θαηεηιεκκέλνο κε αλαθνξέο ζπκβάλησλ, ή δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δίθηπν GSM, ηόηε ζα αθνύζνπκε ην ζήκα ηνπ θαηεηιεκκέλνπ ζην ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: κε ελεξγνπνηεκέλν Η εςαιζθηζία μικποθώνος ηος ηηλεθώνος Η επαηζζεζία ηνπ κηθξνθώλνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ηειεθώλνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε: 953x όπνπ x κπνξεί λα είλαη από 1 έσο 9 (κέγ.) πξνεπηινγή εξγνζηαζίνπ = 5 Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: y = 0 (ηειεθσληθή γξακκή) Υπηζιμοποίηζη ενόρ ηηλεθώνος SMS ζςνδεδεμένος ζηην ςποθεηική γπαμμή Έλα ηειέθσλν πνπ κπνξεί λα ζηέλνει και να λαμβάνει μηνύμαηα SMS με ππυηόκολλο CLIP κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ ππνζεηηθή ηειεθσληθή γξακκή. ην ηειέθσλν νη TX και RX απιθμοί πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνύλ θαη νη δύν ζην Δάλ έλα κήλπκα SMS ζηαιεί από απηό ην ηειέθσλν ζηον αξηζκό ηειεθώλνπ 001 ζα πάεη θαηεπζείαλ ζηνλ κεηαδόηε (ρσξίο ρξέσζε). Απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηείιεη εληνιέο ζην ζύζηεκα (π.ρ. πξνγξακκαηηζκόο θεηκέλσλ θ.ιπ.). Δάλ ν κεηαδόηεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο να ζηέλνει αναθοπέρ ζηον απιθμό ηηλεθώνος 001 νη αναθοπέρ ζα ζηέιλνληαη ζηο ζςνδεδεμένο ηηλέθωνο κέζσ ηεο ππνζεηηθήο γξακκήο (ρσξίο ρξέσζε). Δάλ ην ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν έρεη αναγνώπιζη κλήζευν (CLIP), ηόηε ν αξηζκόο ηειεθώλνπ ηνπ θαινύληνο ζα θαλεί ζηελ νζόλε ηνπ ηειεθώλνπ Η ένηαζη ηος ακοςζηικού ηος ηηλεθώνος Η έληαζε ηνπ αθνπζηηθνύ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ηειεθώλνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε: 954x όπνπ x κπνξεί λα είλαη από 1 έσο 9 (κέγ.) πξνεπηινγή εξγνζηαζίνπ = Απιθμόρ πος καλείηαι για να διαηηπήζει ηην εγκςπόηηηα ηυν καπηών SIM Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα SIM θαη κηα έιιεηςε εμεξρόκελσλ ηειεθσλεκάησλ γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν αθπξώλεη ηελ ηζρύ ηεο θάξηαο SIM ηόηε απηή ε ιεηηνπξγία πξνζθέξεη ηα εμήο: εάλ δελ ππάξρνπλ εμεξρόκελεο ηειεθσληθέο θιήζεηο ζηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο, ηόηε ν κεηαδόηεο απηνκάησο θαιεί ηνλ αξηζκό πνπ πξνγξακκαηίδεηαη κε απηήλ ηελ αθνινπζία αξηζκώλ, πεξηκέλεη κέρξη λα απαληεζεί ην ηειεθώλεκα θαη ηόηε κεηά από 10 δεπηεξόιεπηα θιείλεη. 924 xx...x 0 όπνπ xx...x = αξηζκόο ηειεθώλνπ Απιθμόρ ηηλεθώνος έκηακηηρ ανάγκηρ Δάλ ε ππνζεηηθή ηειεθσληθή γξακκή είλαη ξπζκηζκέλε γηα θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (δείηε 5.11), ηόηε όηαλ ζεθώζνπκε ην αθνπζηηθό ηνπ ηειεθώλνπ απηνκάησο ζα θαιέζεη έλαλ αξηζκό πξνγξακκαηηζκέλν κε: 952 xx...x 0 όπνπ: xxx x Γηα λα ζβήζεηε ηνλ αξηζκό πιεθηξνινγήζηε είλαη έλαο αξηζκόο ηειεθώλνπ (κέγ 20 ςεθία), πιεθηξνινγώληαο 9 ζα βάιεη + γηα δηεζλείο θιήζεηο Σημειώζεις: Γηα λα ζβήζεηε απηόλ ηνλ αξηζκό πιεθηξνινγήζηε πληζηάηαη λα θαιείηε θζελέο δεκόζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. πξόγλωζε θαηξνύ θιπ.) αιιά όρη αξηζκνύο ρωξίο ρξέωζε. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: ζβεζκέλν Αςηόμαηη επώηηζη για ηο ςπόλοιπο ηηρ κάπηαρ SIM Ο κεηαδόηεο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ην ππόινηπν ηεο θάξηαο SIM κέζσ εξώηεζεο ζην δίθηπν GSM κε έλα SMS πνπ πεξηέρεη κηα αλαγλσξηζκέλε εληνιή (εάλ ην δίθηπν ππνζηεξίδεη απηό ην γλώξηζκα). Τπάξρνπλ δύν επηινγέο: Σν ππόινηπν κπνξεί λα ειεγρζεί όηαλ ν ρξήζηεο ην δεηήζεη ζηέιλνληαο κία εληνιή SMS ζηνλ κεηαδόηε, ή ν κεηαδόηεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί λα ην ειέγρεη ηαθηηθά από κόλνο ηνπ. Γηα λα δηακνξθώζεηε ηνλ έιεγρν ηνπ ππόινηπνπ ζηείιηε έλα SMS κε ηελ κνξθή: Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: ν αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ζβεζκέλνο code_credit_uu..u_xx_yyy_zz

13 όπνπ: code έγθπξνο θσδηθόο (θύξηνο ή service) (π.ρ ή 1234) _ uu..u xx yyy zz space (θελό) εληνιή αλαγλσξηζκέλε από ην δίθηπν GSM γηα λα ειέγμεη ην ππόινηπν (π.ρ. 101 θιπ.) πεξίνδνο απηόκαηνπ ειέγρνπ ζε εκέξεο ειάρηζην απνδεθηό ππόινηπν ε ζέζε ζην θείκελν όπνπ αξρίδεη ν αξηζκόο πνπ δείρλεη ην ππόινηπν, ζην απαληεηηθό κήλπκα από ηνλ πάξνρν GSM Δπηπιένλ, έλαο λένο ηξόπνο ειέγρνπ ππνινίπνπ ηεο θάξηαο SIM είλαη ηώξα δηαζέζηκνο γηα ηα δίθηπα πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηππνπνηεκέλν έιεγρν ππνινίπνπ αιιά παξέρνπλ αλαθνξά SMS κεηά από θάζε ρξεσκέλε ζπλαιιαγή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηελ εξώηεζε ππνινίπνπ κε ηελ απνζηνιή ηνπ αθόινπζνπ SMS: όπνπ: code_credit_s_xx (πξναηξεηηθό) code έγθπξνο θσδηθόο (θύξηνο ή service) (π.ρ ή 1234) _ S θελό είλαη θπξηνιεθηηθά S ή s (έλα δηαρσξηζηηθό ζεκάδη) xx Πεξίνδνο απηόκαηνπ ειέγρνπ ζε εκέξεο Σαςηόσπονα, είναι απαπαίηηηο να απενεπγοποιήζεηε ηην πποώθηζη SMS και να ππογπαμμμαηίζεηε ηον απιθμό πος σπηζιμοποιείηαι για ηην διαηήπηζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ κάπηαρ SIM (ο απιθμόρ πος καλείηαι πεπιοδικά). Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηακόξθσζεο κπνξείηε λα ειέγμεηε ην ππόινηπν νπνηεδήπνηε ζηέιλνληαο ηελ εληνιή CREDIT. Με ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ xx επίζεο δεηάηε λα γίλεηαη ν έιεγρνο απηνκάησο. ε θάζε έιεγρν, ν κεηαδόηεο θάλεη κία θιήζε κε ρξέσζε (ζηνλ αξηζκό πνπ θαιεί γηα ηελ διαηήπηζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ κάπηαρ SIM), θαη επηηξέπεη ηελ πξνώζεζε ελόο SMS από ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηύνπ ζηνλ πξώην πξνγξακκαηηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ αξηζκό. ημειώζειρ: Δάλ ην αλαθεξόκελν ππόινηπν είλαη ρακειόηεξν από ην θαζνξηζκέλν όξην (yyy), ην κήλπκα ηνπ ππνινίπνπ από ηνλ πάξνρν ζα δηαβηβαζηεί ζηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ M1 θαη M8 ώζηε θάπνηνο λα πξνζζέζεη ρξόλν ζηελ θάξηα SIM. Δάλ ην ζπκβάλ 22 είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα λα αλαθεξζεί ζε νπνηνλδήπνηε αξηζκό ηειεθώλνπ (M1 έσο M8) ηόηε ην κήλπκα Discharged battery of the communicator ζα ζηαιεί ζε απηνύο ηνπο αξηζκνύο εάλ ην ππόινηπν είλαη θάησ από ην όξην yyy. Οη αξηζκνί ηειεθώλνπ M1 θαη M8 ζα ιάβνπλ επίζεο ηελ απάληεζε ηνπ παξόρνπ GSM. Δάλ κόλν uu..u αθνινπζεί ηελ εληνιή CREDIT (όρη xx yyy zz) ηόηε δελ ζα γίλεηαη ν πεξηνδηθόο έιεγρνο ηνπ ππνινίπνπ, αιιά ην ππόινηπν ζα ειεγρζεί ακέζσο θαη ε εληνιή ειέγρνπ ηνπ ππνινίπνπ uu..u ζα απνκλεκνλεπηεί, έηζη ζην κέιινλ ζα είλαη δπλαηόλ λα ειέγρνπκε ην ππόινηπν κόλνλ ζηέιλνληαο θσδηθό θαη CREDIT code_credit Παράδειγμα: ζηέιλνληαο ηελ εληνιή SMS code credit 101# αλαγθάδεη ην ππόινηπν λα ειέγρεηαη θάζε 7 ε εκέξα (κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ SMS) θαη εάλ ην ππόινηπν (αξρίδνληαο από ηνλ πξώην ραξαθηήξα ηνπ κελύκαηνο ηνπ παξόρνπ GSM) είλαη ιηγόηεξν από 50 κνλάδεο λνκίζκαηνο απηό ζα αλαθεξζεί. Πποειδοποίηζη: η σπηζιμοποίηζη πποπληπυμένηρ κάπηαρ ζηον μεηαδόηη είναι επικίνδςνη. Μεξηθνί πάξνρνη GSM κπινθάξνπλ ηηο θάξηεο κε αξθεηό ππόινηπν εάλ δελ αλαλεώλνληαη αξθεηά ζπρλά. αρ ζςζηήνοςμε να σπηζιμοποιείηε κάπηερ SIM με ζςμβόλαιο ζύνδεζηρ!!! Ππογπαμμαηιζμόρ από μακπιά με ηην ενηολή PRG Η εληνιή PRG κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηείινπκε αθνινπζίεο αξηζκώλ γηα πξνγξακκαηηζκό θαη ιεηηνπξγία ζην ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ: όπνπ: code_prg_seq,seq,seq... code έγθπξνο θσδηθόο πξόζβαζεο (π.ρ ή 1234) _ seq ημείυζη: θελό αθνινπζία αξηζκώλ γηα πξνγξακκαηηζκό, δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ Σε απηήλ ηελ αθνινπζία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ραξαθηήξεο 0 έσο 9, θαη #) Όηαλ έρεη ιεθζεί ε εληνιή, ν κεηαδόηεο πξνζπνηείηαη ηελ πιεθηξνιόγεζε ζην πιεθηξνιόγην (ην θόκκα ζην SMS ζεσξείηαη σο παύζε ζηελ πιεθηξνιόγεζε ηεο αθνινπζίαο) Τν ζύζηεκα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί θαη λα γπξίζεη ζε θαηάζηαζε ππεξεζηώλ (service mode) Ο αξηζκόο ησλ αθνινπζηώλ ζε έλα SMS πεξηνξίδεηαη από ην κέγηζην κέγεζνο ηνπ SMS ζην δίθηπν GSM. Παράδειγμα: ζηέιλνληαο ην SMS 8080 PRG 08080,201,# ε θαζπζηέξεζε εμόδνπ ζα ξπζκηζηεί ζηα 10δ Ππόκληζη επανεγγπαθήρ ζηο δίκηςο GSM Μεηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ 923, ν κεηαδόηεο εγθαηαιείπεη ην δίθηπν GSM θαη κεηά πξνζπαζεί λα μαλαζπλδεζεί. Απηή ε ελέξγεηα δελ αιιάδεη νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο ζηνλ κεηαδόηε. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά από ζθάικα ζην δίθηπν GSM ή ζπγθξνύζεηο ζηνηρείσλ (data collisions) θαη ζε κεξηθά δίθηπα πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά ην μεκπινθάξηζκα κηαο κπινθαξηζκέλεο θάξηαο SIM από ηνλ πάξνρν GSM.. Δίλαη επίζεο δπλαηόλ (εάλ ε θάξηα SIM κπνξεί αθόκε λα ιακβάλεη) λα πξνθαιέζνπκε επαλεγγξαθή ζην δίθηπν GSM ζηέλνονηαρ με SMS ηην ενηολή: code GSM (code = έγθπξνο θσδηθόο) Επαναπύθμιζη μεηαδόηη Πιεθηξνινγώληαο επαλαθέξεη ηνλ κεηαδόηε ζηηο πξνεπηινγέο θαη ηα θείκελα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζβήλεη όινπο ηνπ αξηζκνύο ηειεθώλνπ θαη απελεξγνπνηεί ηηο αλαθνξέο Απομνημόνεςζη ηος κυδικού PIN ηηρ κάπηαρ SIM ζηον μεηαδόηη πζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε κία θάξηα SIM κε ηελ πξνζηαζία PIN απελεξγνπνηεκέλε. Δάλ είλαη αδύλαηνλ λα απελεξγνπνηήζεηε ην PIN, ηόηε κπνξεί αθόκε λα ρξεζηκνπνηεζεί πιεθηξνινγώληαο ηελ παξαθάησ αθνινπζία αξηζκώλ (πξέπεη λα πιεθηξνινγεζεί αθνύ πξνεγνπκέλσο ηξνθνδνηήζνπκε κε ηάζε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ).

14 920 PIN 0 Παράδειγμα: εάλ ν θωδηθόο PIN ηεο θάξηαο SIM είλαη 1234 πιεθηξνινγήζηε ημειώζειρ: Δάλ ν κεηαδόηεο δελ θαηαρσξεζεί ζην δίθηπν GSM κέζα ζε 1 ιεπηό από ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ PIN (απηό ην πξόβιεκα ζα θαλεί κε ην θόθθηλν LED πνπ αλαβνζβήλεη), ηόηε ή δώζαηε ιάζνο PIN ή ην ζήκα GSM είλαη πνιύ αδύλαην. ε ηέηνηα πεξίπησζε: o o o o Πιεθηξνινγήζηε ελώ είζηε ζε θαηάζηαζε service (ζβήλεη ην PIN πνπ δώζαηε) Απνζπλδέζηε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ (230V θαη κπαηαξία) Βγάιηε ηελ θάξηα SIM θαη δνθηκάζηε ηελ ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν (ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζε έλα δίθηπν GSM όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ) εάλ γλσξίδεηε ηνλ ζσζηό θσδηθό PIN θαη ππάξρεη ζήκα GSM αξθεηά ηζρπξό, βάιηε ηελ θάξηα SIM πάιη ζηνλ κεηαδόηε, ηξνθνδνηήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη κεηά πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθό PIN (920 PIN 0). Ο κεηαδόηεο ζα πξέπεη ηόηε λα θαηαρσξεζεί ζην δίθηπν GSM (ην θόθθηλν LED ζα πξέπεη λα ζβήζεη ζε έλα πεξίπνπ ιεπηό) Ο κεηαδόηεο απνκλεκνλεύεη ην PIN θαη ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη απηόκαηα όπνηε ρξεηαζηεί λα θαηαρσξεζεί ζην δίθηπν GSM. Δάλ αληηθαηαζηήζεηε ηελ θάξηα SIM ζηνλ κεηαδόηε κε κία άιιε θαη ε πξνεγνύκελε ρξεζηκνπνηνύζε έλαλ θσδηθό PIN, πξώηα γπξίζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε θαηάζηαζε service θαη πιεθηξνινγήζηε γηα λα ζβήζεη ν πξνεγνύκελνο θσδηθόο PIN. Σόηε ε θάξηα SIM κπνξεί λα αιιάμεη. ημείυζη: Ο θσδηθόο PIN δελ κπνξεί λα αιιάμεη εάλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ είλαη θιεηδσκέλεο Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: Ο θωδηθόο PIN είλαη ζβεζκέλνο Παπάμεηποι ζύνδεζηρ (log-in) GPRS Η κεηάδνζε ζηνηρείσλ κέζσ GPRS (αζύξκαην Γηαδίθηπν κέζσ ελόο δηθηύνπ GSM) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμ' απνζηάζεσο πξόζβαζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη επίζεο γηα αλαθνξέο ζην Κέληξν Λήςεο Σεκάησλ κέζσ IP. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην GPRS πξέπεη πξώηα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζηελ θάξηα SIM (επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρν GSM γηα ιεπηνκέξεηεο). Καηόπηλ νη παξάκεηξνη GPRS ηνπ δηθηύνπ GSM πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνύλ ζηέιλνληαο ηελ αθόινπζε εληνιή SMS ζηνλ κεηαδόηε. όπνπ: code_gprs_ x..x,y..y,z..z code _ x..x είλαη έλαο έγθπξνο θσδηθόο πξόζβαζεο (θύξηνο, ρξήζηε ή service) (π.ρ ή 1234) θελό APN (Access Point Name) (όλνκα ζεκείνπ πξόζβαζεο), θόκκα y..y z..z όλνκα ρξήζηε (κελ ην δίλεηε εάλ δελ απαηηείηαη) password (κελ ην δίλεηε εάλ δελ απαηηείηαη) ημειώζειρ: Σα πεξηζζόηεξα δεκόζηα δίθηπα GSM δεηνύλ κόλν έλα APN (κελ δίλεηε ηηο παξακέηξνπο y..y θαη z..z ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε) Οη παξάκεηξνη GPRS κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ κόλν εάλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε service θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ) δελ είλαη θιεηδσκέλεο. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: APN = Internet Απιθμοί ηηλεθώνος / IP διεςθύνζειρ ηυν Κένηπυν Λήτηρ ημάηυν Τα ζπκβάληα κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη ζε κέρξη 2 Κέληξα Λήςεο Σεκάησλ (ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ή ην ΚΛΣ2 λα ιεηηνπξγεί ζαλ εθεδξηθό ηνπ ΚΛΣ1). Τν θάζε ΚΛΣ κπνξεί λα έρεη ηνλ θύξην θαη εθεδξηθό αξηζκό ηειεθώλνπ (ή IP δηεπζύλζεηο) πνπ πξνγξακκαηίδνληαη κε: Κύξην: 01 a xx...x 0 Δθεδξηθό: 02 a xx...x 0 όπνπ: a xxx...x 1=ΚΛ1, 2=ΚΛ2 απιθμόρ ηηλεθώνος (κέγ. 20 ςεθία) ή IP διεύθςνζη και πόπηα παξάδεηγκα θαηαρώξηζεο: όπνπ 8 (κεηαηξέπεηαη απηνκάησο ζε #) δειώλεη κία δηεύζπλζε IP ε νπνία πξέπεη λα έρεη 12 ςεθία θαη πξέπεη λα αθνινπζείηαη από 5 ςεθία ηνπ αξηζκνύ ηεο πόξηαο (port) (ρσξίο δηαρσξηζηηθά) Για να ζβήζεηε έλαλ αξηζ. ηειεθώλνπ/ip δηεύζπλζε πιεθηξνινγήζηε: 01p 0 ή 02p 0 ημείυζη: Ο κεηαδόηεο πξνζπαζεί αξρηθά λα ζηείιεη ηα ζηνηρεία ζηνλ θύξην αξηζκό/δηεύζπλζε, εάλ δελ είλαη επηηπρήο ε πξνζπάζεηα ηόηε δνθηκάδεη ηνλ εθεδξηθό. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: όινη νη αξ. ηειεθώλνπ/ip δηεπζύλζεηο ζβεζκέλα Σαςηόηηηα (ID) εγκαηάζηαζηρ για σπήζη ζηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν Ο αξηζκόο αλαγλώξηζεο (ID) ηεο εγθαηάζηαζεο ν νπνίνο ζηέιλεηαη ζε έλα Κέληξν Λήςεο εκάησλ κε θάζε αλαθνξά κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε: όπνπ: 03 a zz..z 0 a 1=ΚΛ1, 2=ΚΛ2 zz..z αξηζκόο ID ηεο εγθαηάζηαζεο, κέγ. 8 ραξαθηήξεο (0 έσο 9 ή 1=A έσο 6=F γηα δεθαεμαδηθά ςεθία) Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: 0000 θαη γηα ηα δύν ΚΛ Επιλογή ηος ππυηοκόλλος επικοινυνίαρ με ηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν

15 Γηα λα επηιέμεηε ην απαξαίηεην πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο πιεθηξνινγείηε: 15 θάικα εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 16 Η εμσηεξηθή επηθνηλσλία απνθαηαζηάζεθε όπνπ: 04 a x a x 1=ΚΛ1, 2=ΚΛ2 0=ID επαθήο (Contact ID), 1=SMS CID, 2=IP CID 17 θάικα 18 Γελ ππάξρεη πιένλ ζθάικα 19 Γηαθνπή ξεύκαηνο γηα πεξηζζόηεξν από 30 ιεπηά 20 Γηαθνπή ξεύκαηνο 21 Η δηαθνπή απνθαηαζηάζεθε ημειώζειρ: IP CID είναι ηο ηασύηεπο από ηα παξαπάλσ πξσηόθνιια θαη επηηξέπεη επίζεο ηνλ πολύ ζςσνό έλεγσο ηηρ αξιοπιζηίαρ επικοινυνίαρ κε ην ΚΛ (π.ρ. θάζε 5 ιεπηά) Σν Contact ID πξσηόθνιιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε θνηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο Προεπιλογή εργοζηζίοσ: Contact ID θαη γηα ηα δύν ΚΛ Επιλογή ζςμβάνηυν για αναθοπά ζηα Κένηπα Λήτηρ ημάηυν Τν ζύζηεκα αλαγλσξίδεη 32 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο γεγνλόησλ (δείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα). Η παξαθάησ αθνινπζία ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε πνηα ζπκβάληα ζα αλαθέξνληαη ζε πνηα Κέληξα Λήςεο Σεκάησλ. 05 a ec x όπνπ a 1 = ΚΛ1, 2 = ΚΛ2 ec θσδηθόο ζπκβάληνο 01 έσο 32 x 0 = ρσξίο αλαθνξά, 1 = κε αλαθνξά Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: όια ηα ζπκβάληα αλαθέξνληαη 22 Μπαηαξία απνθνξηηζκέλε 23 Μπαηαξία OK (εληάμεη) 24 Γύξηζκα ζε θαηάζηαζε Service 25 Έμνδνο από ηελ κατάσταση Service 26 PGX ON/OFF 27 PGY ON/OFF 28 Παξεκβνιέο ζηελ ξαδηνεπηθνηλσλία 29 Σθάικα ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία 30 Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία απνθαταστάθηκε 31 Έιεγρνο (test) επηθνηλσλίαο 32 Με επηβεβαησκέλνο ζπλαγεξκόο Εθηόο από ηα γεγνλόηα πνπ απαξηζκνύληαη παξαπάλω, ν κεηαδόηεο αλαθέξεη επίζεο κεξηθά γεγνλόηα πνπ δελ είλαη επηιέμηκα εδώ (π.ρ. ην αίηεκα γηα εηήζηα επηζεώξεζε εάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ = CID 1393) Καθοπιζμόρ ηηρ καθςζηέπηζηρ ππιν ηα ζηοισεία ξαναζηαλθούν ζε ένα Κένηπο Λήτηρ ημάηυν Ο κεηαδόηεο πξνζπαζεί λα ζηείιεη ηηο αλαθνξέο ζηνλ θύξην αξηζκό/ip δηεύζπλζε, θαη εάλ δελ είλαη επηηπρήο ηόηε δνθηκάδεη ηνλ εθεδξηθό αξηζκό/ip δηεύζπλζε. Δάλ εμαθνινπζεί λα είλαη αλεπηηπρήο ε πξνζπάζεηα, ηόηε δνθηκάδεη λα μαλαζηείιεη ηα ζηνηρεία θαη ζηα δύν ΚΛ πάιη όπσο πξηλ, αιιά κεηά από κία πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη κε: ec ςμβάν 01 Σπλαγεξκόο άκεζνο 02 Σπλαγεξκόο κε θαζπζηέξεζε 03 πλαγεξκόο ππξθαγηάο 04 πλαγεξκόο παληθνύ 06 a x όπνπ a t 1 = ΚΛ1, 2 = ΚΛ2 είλαη ε πεξίνδνο: 0=ακέζσο, 1 έσο 9 = 1 έσο 9 ιεπηά 05 αξηζκόο εηζόδσλ ιαλζαζκέλνπ θσδηθνύ πέξαλ ηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ 06 πλαγεξκόο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 07 πλαγεξκόο Tamper 08 Τέινο ηνπ ζπλαγεξκνύ tamper 09 Σέινο ηνπ ζπλαγεξκνύ 10 πλαγεξκόο πνπ αθπξώζεθε από ηνλ ρξήζηε 11 Όπιηζε 12 Αθόπιηζε Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: 1 ιεπηό θαη γηα ην δύν ΚΛ Πεπίοδορ ελέγσος επικοινυνίαρ με ηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν Ο ρξόλνο πνπ πεξηκέλεη, κεηά ηελ ηειεπηαία απνζηνιή αλαθνξάο ζε έλα ΚΛ, πξηλ λα θάλεη έλαλ έιεγρν επηθνηλσλίαο κε ην ΚΛ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξαθάησ αθνινπζία θσδηθώλ. Ο θσδηθόο ζπκβάληνο γηα ηνλ έιεγρν επηθνηλσλίαο είλαη 31 (δείηε 5.27). Απηή ε αθνινπζία πξνγξακκαηίδεη πόζν ζπρλά ζα γίλεηαη ν έιεγρνο επηθνηλσλίαο: 07 a hhmm όπνπ a 1 = ΚΛ1, 2 =ΚΛ 13 Μεξηθή όπιηζε 14 Όπιηζε ρσξίο θσδηθό hh mm ώξεο ιεπηά

16 Σημειώζειρ: Αλαθνξέο ειέγρσλ δελ ζηέιλνληαη ζε θαηάζηαζε service Τν πξσηόθνιιν IP CID επηηξέπεη πολύ ζςσνούρ ελέγσοςρ επικοινωνίαρ (π.χ. κάθε 5 λεπτά). Προεπιλογή εργοζηαζίοσ:24 ώξεο κεηά από ηελ ηειεπηαία αλαθνξά - θαη γηα ηα δύν ΚΛ Ενεπγοποίηζη αναθοπών ζε Κένηπα Λήτηρ ημάηυν (ηο ΚΛ2 είναι εθεδπικό ηος ΚΛ1) Απηή ε αθνινπζία επηηξέπεη ηηο αλαθνξέο πξνο ηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ λα ελεξγνπνηνύληαη θαη λα απελεξγνπνηνύληαη (on/off) θαη επίζεο επηηξέπεη ζην ΚΛ λα είλαη εθεδξηθό ηνπ ΚΛ1: 00 a x όπνπ a 1=ΚΛ1, 2=ΚΛ2 x 0=off, 1=on, 2= ΚΛ2 εθεδξηθό ηνπ ΚΛ1 (ε επηινγή 2 κπνξεί λα κπεη κόλν γηα ην ΚΛ2) Σημείωζη: εάλ ην ΚΛΣ2 είλαη εθεδξηθό ηνπ ΚΛΣ1 ηόηε ζα ιακβάλεη ζηνηρεία κόλνλ όηαλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ από ην ΚΛΣ1. Μία αλαθνξά πνπ ζα πεξηέρεη Communication fault to ΚΛΣ1 ζα ζηαιεί ζην ΚΛΣ2 καδί κε ηελ πξώηε αλαθνξά πξνο ην ΚΛΣ2. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: θαη ηα δύν ΚΛ = απελεξγνπνηεκέλα (off) Καηαγπαθή αναθοπών, πος ζηέλνονηαι ζηα Κένηπα Λήτηρ ημάηυν, ζηη μνήμη ηος πίνακα ελέγσος Απηή ε αθνινπζία επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή θάζε αλαθνξάο, πνπ δηαβηβάδεηαη επηηπρώο ζηα ΚΛΣ, ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 080 ελεξγνπνηεκέλε 081 κε ελεξγνπνηεκέλε Σημείωζη: ζπζηήλεηαη λα κελ θαηαγξάθνληαη νη αλαθνξέο πνπ ζηέιλνληαη ζηα ΚΛΣ αιιά λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε έλδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηα ΚΛΣ (δείηε 5.32). Απηό εμνηθνλνκεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο κλήκεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Τν ζύζηεκα αξρηθά ζεσξεί όηη όιεο νη αλαθνξέο κεηαβηβάδνληαη επηηπρώο ζηα Κέληξα Λήςεο Σεκάησλ, αιιά εάλ κηα αλαθνξά δελ δηαβηβαζηεί επηηπρώο κέζα ζε 110 δεπηεξόιεπηα κεηάδνζεο, ηόηε ζα έρνπκε έλδεημε θαη θαηαγξαθή ηνπ ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: ελεξγνπνηεκέλν Ένδειξη ενόρ ζθάλμαηορ επικοινυνίαρ με ηο Κένηπο Λήτηρ ημάηυν εάν μια αναθοπά δεν ληθθεί επιηςσώρ μέζα ζε 110 δεςηεπόλεπηα μεηάδοζηρ Δπηηξέπεη ηελ έλδεημε θαη θαηαγξαθή ελόο ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο εάλ κία αλαθνξά δελ κεηαδνζεί επηηπρώο ζε έλα ΚΛΣ κέζα ζε 110 δεπηεξόιεπηα από ηε κεηάδνζή ηεο. 090 ρσξίο έλδεημε ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο 091 κε έλδεημε ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο Σημειώζειρ: Ο κεηαδόηεο ζπλερίδεη λα ζηέιλεη πιεξνθνξίεο ζε έλα ΚΛΣ αθόκα θαη εάλ ππάξρεη έλδεημε ελόο ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο (κεηά ηελ κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ, ε έλδεημε ηνπ ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο ζηακαηάεη). Γηα ηηο αλαθνξέο ειέγρνπ επηθνηλσλίαο ην όξην ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο (επηβεβαίσζε από ην ΚΛΣ) είλαη 300 ιεπηά. Αιιά όπνηα άιιε αλαθνξά ζηαιεί ζην ΚΛΣ πξέπεη λα επηβεβαησζεί κέζα ζε 110 δεπηεξόιεπηα (αιιηώο ζα έρνπκε έλδεημε ζθάικαηνο επηθνηλσλίαο) Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: ρωξίο έλδεημε ζθάικαηνο επηθνηλωλίαο Διεύθςνζη IP για ηη μεηάδοζη ζηοισείυν Ο κεηαδόηεο ππνζηεξίδεη ηε δηαβίβαζε εηδηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. θσηνγξαθίεο) από ην ζύζηεκα ζε κηα θαζνξηζκέλε δηεύζπλζε IP, ε νπνία κπνξεί λα ηεζεί κε ηελ παξαθάησ αθνινπζία: 013 *8 xxx xxx xxx xxx yyyyy *0 όπνπ: κεηά ην 8, πξνζδηνξίζεηε ηελ δηεύζπλζε IP ε νπνία πξέπεη λα απνηειείηαη από 12 ςεθία αθνινπζνύκελα από 5 ςεθία γηα ηελ πόξηα (port) (δείηε παξαθάησ) xx..x είλαη ηα12 ςεθία ηεο δηεύζπλζεο IP y..y είλαη ηα 5 ςεθία ηεο πόξηαο (port) (δείηε ην εγρεηξίδην ηνπ κεηαδόηε). Παράδειγμα: Για να ζβήζεηε ηελ IP βάιηε ημείυζη: εάλ θακηά ζπζθεπή πνπ απνζηέιιεη θσηνγξαθίεο δελ είλαη ζπλδεκέλε ζην ζύζηεκα, κελ βάιεηε ηε δηεύζπλζε IP. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ : Κλείδυμα ηυν πςθμίζευν ηος Κένηπος Λήτηρ ημάηυν Όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνζηνιή αλαθνξώλ ζηα Κέληξα Λήςεο Σεκάησλ κπνξνύλ λα θιεηδσζνύλ κε έλαλ ςεθηαθό θσδηθό: 901 xx..x 0 όπνπ xx..x είλαη έλαο θσδηθόο θιεηδώκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ εγθαηαζηάηε (4 έσο 8 ςεθία) Σημειώζειρ: Δάλ βγνύκε από ηελ θαηάζηαζε service, κεηά ηελ θαηαρώξηζε ηνπ θσδηθνύ, ζα θιεηδώζνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ΚΛΣ (δείηε ηελ ιίζηα αθνινπζηώλ ζηελ παξάγξαθν 5). Δάλ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΚΛΣ είλαη θιεηδσκέλνο, ηόηε κπνξεί λα ξεκλειδώζει πποζωπινά ζε θαηάζηαζε service εηζάγνληαο ην 901xx..x 0 όπνπ xx..x είλαη ν θσδηθόο θιεηδώκαηνο. Οη ξπζκίζεηο ζα θιεηδώζνπλ μαλά όηαλ βγνύκε από ηελ θαηάζηαζε service. Οη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΛΣ κπνξεί λα είλαη μόνιμα ξεκλείδωηερ εάλ πιεθηξνινγήζνπκε ελώ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΚΛΣ είλαη πξνζσξηλά ελεξγνπνηεκέλνο (δείηε παξαπάλσ). Απηό ζα ζβήζεη ηνλ θσδηθό θιεηδώκαηνο. Προεπιλογή εργοζηαζίοσ: νη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΛ μεθιεηδωκέλεο Τποζηήπιξη απομακπςζμένος Engineer reset Απηή ε δπλαηόηεηα ζρεδηάζηεθε γηα ηε ζύλδεζε κε ην Κέληξν Λήςεο εκάησλ νύησο ώζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ παξαθάησ απαίηεζε ηνπ πξνηύπνπ DD243: Αθόηνπ έρεη πξνθιεζεί έλαο επηβεβαησκέλνο ζπλαγεξκόο, ν πίλαθαο ειέγρνπ πξέπεη λα κεηαπεδήζεη ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο. Η επαλαθνξά ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηή κόλν κε ηελ ρξήζε ελόο έγθπξνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ηνπ ΚΛ. Μέσπι ηόηε, ηο ζύζηημα παπαμένει ενηελώρ απενεπγοποιημένο καμία λειηοςπγία ή ππογπαμμαηιζμόρ δεν είναι δςναηόρ ακόμη και όηαν είμαζηε ζε καηάζηαζη ζςνηήπηζηρ ή Service.

17 Έναρ κυδικόρ ππόζβαζηρ ΚΛ μποπεί να ειζασθεί με ηον παπακάηυ ηπόπο : * ΚΛ-code_instruction (π.ρ. * STATUS) 6. Αναλςηικέρ οδηγίερ ζσεηικά με ηον μεηαδόηη 6.1. Πώρ ο μεηαδόηηρ ζηέλνει ηιρ αναθοπέρ Δάλ ππάξρεη αλάγθε λα αλαθεξζεί έλα γεγνλόο (π.ρ. έλαο ζπλαγεξκόο) ηόηε ν κεηαδόηεο: ηέιλεη ηα ζηνηρεία ζην Κέληξν Λήςεο εκάησλ 1, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη (ν κεηαδόηεο δνθηκάδεη ηνλ θύξην αξηζκό ηειεθώλνπ / IP δηεύζπλζε, αλ δελ ηα θαηαθέξεη δνθηκάδεη ηνλ εθεδξηθό αξηζκό / IP δηεύζπλζε). Μεηά ζηέιλεη ηα ζηνηρεία ζην ΚΛ2 κε ηνλ ίδην ηξόπν εάλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζαλ έλα αλεμάξηεην ΚΛ. Δάλ ην ΚΛ2 είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζαλ εθεδξηθό ηνπ ΚΛ1 ηόηε ηα ζηνηρεία ζα ζηαινύλ ζε απηό κόλν όηαλ ε απνζηνιή ζην ΚΛ1 δελ ήηαλ επηηπρήο. Μεηά ε κνλάδα ζηέιλεη ηηο αλαθνξέο SMS (1 νο αξηζ. ηειεθώλνπ, 2 νο αξηζ. ηειεθώλνπ.8 νο αξηζ. ηειεθώλνπ) Καηόπηλ ε κνλάδα θάλεη ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο (1 νο αξηζ. ηειεθώλνπ, 2 νο αξηζ. ηειεθώλνπ.8 νο αξηζ. ηειεθώλνπ). Κάζε πξνγξακκαηηζκέλνο αξηζκόο θαιείηαη κία θνξά άζρεηα αλ απαληεζεί ε θιήζε ή όρη Δάλ όιεο νη πξνζπάζεηεο λα ζηαινύλ ζηνηρεία ζηα ΚΛ ήηαλ αλεπηηπρείο, νη επόκελεο πξνζπάζεηεο ζα γίλνπλ κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα επαλάιεςε (δείηε 5.28). Δάλ έλαο ζπλαγεξκόο αθπξώλεηαη από έλαλ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο, όπνηα κελύκαηα SMS δελ έρνπλ ζηαιεί θαη θιήζεηο ηειεθώλσλ δελ έρνπλ γίλεη αθπξώλνληαη, αιιά ην ΚΛ εμαθνινπζεί λα δέρεηαη κία πιήξε ζεηξά αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ηα ζπκβάληα ζην ζύζηεκα Σο LED ηος μεηαδόηη Σν θόθθηλν LED ζηελ πιαθέηα ηνπ κεηαδόηε δείρλεη ηα αθόινπζα: Καλνληθό αλαβόζβεζκα = δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζε έλα δίθηπν GSM Αλακκέλν κόληκα = επηθνηλσλία ζε εμέιημε (θαηαρώξηζε ζε έλα δίθηπν GSM, κεηαθνξά ελόο SMS ή κία ηειεθσληθή θιήζε) 3 ιάκςεηο παύζε 3 ιάκςεηο = ζε θαηάζηαζε GPRS modem 6.3. Μεηά ηην είζοδο ζε καηάζηαζη service ο μεηαδόηηρ : Σειεηώλεη ηηο αλαθνξέο ζηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ (εάλ ππάξρνπλ θάπνηεο γηα απνζηνιή) θαη επηβεβαηώλεη ηελ επηηπρή κεηάδνζε ησλ ζηνηρείσλ κε έλα ζύληνκν θνπδνύληζκα από ην ηειέθσλν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ ππνζεηηθή ηει. γξακκή Αλαθνξέο SMS θαη θιήζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθπξώλνληαη κόλν αλαθνξέο γηα ΚΛ πνπ δελ έρνπλ ζηαιεί ζα ζβεζηνύλ εάλ νη αξηζ. Σειεθώλνπ / IP δηεπζύλζεηο ή ε θόξκα επηθνηλσλίαο κε ην ΚΛ ή ν αξηζκόο ID ηεο εγθαηάζηαζεο έρνπλ αιιάμεη αλαθνξέο απνθαηάζηαζεο ζπλαγεξκώλ ή αλαθνξέο απνθαηάζηαζεο ζθαικάησλ ζηέιλνληαη ζην ΚΛ αθόκε θαη ζε θαηάζηαζε service αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ κεηαδόηε δελ ηζρύνπλ κέρξη λα βγνύκε από ηελ θαηάζηαζε ππεξεζηώλ service 6.4. Ρύθμιζη ηος μεηαδόηη ζε καηάζηαζη ζςνηήπηζηρ Δάλ ε ξύζκηζε ηνπ κεηαδόηε ζε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε (κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ), ηόηε κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεη πεξηγξαθεί κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ : Αξηζκνί Σειεθώλνπ M1 έσο M7 ηα ζπκβάληα πνπ ζα αλαθέξνληαη κε SMS θαη ηειεθσληθέο θιήζεηο Μέηξεζε ηεο ηζρύνο ησλ ζεκάησλ GSM ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ππνζεηηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο ηα ςεθία ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο 6.5. Έναρ πλήπηρ καηάλογορ κυδικοποιημένυν (CID) αναθοπών ππορ ηα Κένηπα Λήτηρ ημάηυν Μία αλαθνξά ζε έλα ΚΛΣ απνηειείηαη από: ηελ ηαπηόηεηα (ID) ηεο εγθαηάζηαζεο, θσδηθό ζπκβάληνο, αξηζκό ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη ηνλ αξηζκό ηεο πεγήο ηνπ ζπκβάληνο (ζπζθεπή ή θσδηθό). Σην IP CID θαη SMS CID, επηπιένλ πεξηιακβάλεη, εκεξνκελία θαη ώξα. Καηάλογορ ηων CID αναθοπών Κυδικόρ αναθοπάρ ςμβάν 1130 / 3130 Σπλαγεξκόο άκεζνο / απεθαηεζηεκέλν 1 / / 3134 Σπλαγεξκόο εηζβνιέσλ κε θαζπζηέξεζε / απεθαηεζηεκέλν ec 2 / / 3110 πλαγεξκόο ππξθαγηάο / απεθαηεζηεκέλν 3 / / 3120 πλαγεξκόο παληθνύ / απεθαηεζηεκέλν 4 / / 3461 Σπλαγεξκόο εηζόδσλ ιαλζαζκέλνπ θσδηθνύ πέξαλ ηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ / απεθαηεζηεκέλν 1140 / 3140 πλαγεξκόο πξνθιεζείο θαηά ηε δηάξθεηα ηξνθνδόηεζεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ / απεθαηεζηεκέλν 5 / 9 6 / / 3137 πλαγεξκόο / θαλέλα tamper 7 / / 3144 πλαγεξκόο tamper ζπζθεπήο / θαλέλα tamper 7 / πλαγεξκόο πνπ αθπξώζεθε από ηνλ ρξήζηε / 3401 Απελεξγνπνίεζε / ελεξγνπνίεζε 12 / Μεξηθή ελεξγνπνίεζε Πιήξεο ελεξγνπνίεζε ρσξίο θσδηθό / 3354 θάικα εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο / απεθαηεζηεκέλν 1300 / 3300 θάικα (εθηόο από ζπζθεπή) / όια ηα ζθάικαηα απεθαηεζηεκέλα 1330 / 3330 θάικα ζπζθεπήο / όια ηα ζθάικαηα απεθαηεζηεκέλα 1301 / 3301 Γηαθνπή ξεύκαηνο πεξηζζόηεξν από 30 ιεπηά / απεθαηεζηεκέλν 1302 / 3302 θάικα κπαηαξίαο (εθηόο ζπζθεπώλ) / όια ηα ζθάικαηα κπαηαξίαο απεθαηεζηεκέλα 1384 / 3384 θάικα κπαηαξίαο ζπζθεπήο / όια ηα ζθάικαηα κπαηαξίαο απεθαηεζηεκέλα 15 / / / 18 19, 20 / / / / 3306 Μεηάβαζε ζε θαηάζηαζε ππεξεζηώλ (Service Mode) / έμνδνο από ηελ θαηάζηαζε ππεξεζηώλ 24 / 25

18 1661 / 3661 PGX ON/OFF / 3662 PGY ON/OFF Ύπαξμε παξεκβνιώλ ζηελ ξαδηνεπηθνηλσλία / 3350 Σθάικα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο / απεθαηεζηεκέλν 1602 Έιεγρνο επηθνηλσλίαο Με επηβεβαησκέλνο ζπλαγεξκόο / θάικα επηθνηλσλίαο κε ην ARC1 ζην ΚΛ2 εάλ είλαη εθεδξηθό Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ( 10 to 40 C) Καηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε EN ,ETSI EN , ETSI EN , EN 55022, EN Ράδην κεηαδόζεηο ETSI EN and EN Πξσηόθνιιν CLIP (ID θαινύληνο + SMS) ETSI EN V3.1.1( ) Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ην: ERC/DEC 98(20,21) 1393 Αίηεκα γηα εηήζην έιεγρν / 3551 Μεηαδόηεο κπινθαξηζκέλνο / απεθαηεζηεκέλν 31 κόλν ζε IP CID Καηάλογορ απιθμών πηγών Αξηζκόο πεγήο Πεγή 701 Πίλαθαο ειέγρνπ 731 Μεηαδόηεο 741 Πιεθηξνιόγην κε θαιώδην πζθεπέο Κύξηνο θσδηθόο (Master code) 599 Κσδηθόο ππεξεζηώλ (Service code) Κσδηθνί Τποζύζηημα: 01 ζε όλερ ηιρ αναθοπέρ ε ένα διασυπιζμένο (split) ζύζηημα, για ενεπγοποίηζη και απενεπγοποίηζη: 02 = A, 03 = B Για μεπική πύθμιζη: 02 = A, 03 = AB 7. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Σξνθνδνζία 12V DC (από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ) Καηαλάισζε ζε εξεκία 35 ma (εμαξηάηαη από ην ζήκα GSM) Μέγ. θαηαλάισζε (θαηά ηελ δηάξθεηα επηθνηλσλίαο) 1 A Μπάληα GSM E-GSM / GPRS 900/1800MHz Ιζρύο εμόδνπ RF 2 W γηα GSM900, 1 W γηα GSM1800 Έμνδνο AUX μεξή επαθή NC, max. 60 VDC / 100 ma Σπκκνξθώλεηαη κε ην EN , EN , όπσο: ATS4, ATS 5 εάλ ρξεζηκνπνηείηαη πξσηόθνιιν CID θαη ε πεξίνδνο επαλάιεςεο είλαη ξπζκηζκέλε ζην κεδέλ (αθνινπζία 06a0) Βαζκόο αζθαιείαο class II

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα