Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Απόςτολοσ Ντιγκμπαςάνθσ φμβουλοσ ΟΕΤ Α Επιμζλεια: Βαςίλειοσ ιταράσ Γραμματζασ ΟΕΤ Α αμουιλ Ηιςθσ Γραμματζασ ΟΕΤ Γ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Απόςτολοσ Ντιγκμπαςάνθσ φμβουλοσ ΟΕΤ Α Επιμζλεια: Βαςίλειοσ ιταράσ Γραμματζασ ΟΕΤ Α αμουιλ Ηιςθσ Γραμματζασ ΟΕΤ Γ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 150 East 58th Str. (17th Floor), New York, NY T: , F: , Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ: Απόςτολοσ Ντιγκμπαςάνθσ φμβουλοσ ΟΕΤ Α Επιμζλεια: Βαςίλειοσ ιταράσ Γραμματζασ ΟΕΤ Α αμουιλ Ηιςθσ Γραμματζασ ΟΕΤ Γ Σσγτώλεσζε-γίγας NYSE θαη Φραγθθούρηες Σε ζπγρψλεπζή ηνπο αλαθνίλσζαλ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ θαη παξαγψγσλ Deutsche Boerse AG (Φξαγθθνχξηε, Γεξκαλία) θαη NYSE Euronext (Νέα Τφξθε, ΗΠΑ). Η εδψ θαη πνιχ θαηξφ αλακελφκελε θίλεζε ζα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία δηαρείξηζεο θεθαιαηαγνξψλ ζηνλ θφζκν, κε θαζαξά έζνδα 5,4 δηο δνι. (2010) θαη θέξδε πξν θφξσλ θιπ (ΔΒΙΣDΑ) 2,7 δηο δνι. (2010), ελψ νη «ζπλέξγεηεο» πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπργψλεπζε ζα κεηψζνπλ ηα εηήζηα θφζηε θαηά 400 εθ. δνι. Δπί ηεο νπζίαο, αλακέλεηαη λα απμεζεί ε ζεκαζία ηεο Φξαγθθνχξηεο θαη ηεο Νέαο Τφξθεο σο παγθφζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θέηξσλ. Δηδηθφηεξα, ε λέα δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, κε ηε λνκηθή κνξθή εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ (holding company), ζα έρεη κελ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Οιιαλδία, αιιά ζηελ πξάμε ηα γξαθεία ηεο ζα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε Φξαγθθνχξηε θαη Νέα Τφξθε (θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηλνχξγην νπξαλνμχζηε ηεο Deutsche Boerse θαη ζηνλ αξηζκφ 11 ηεο Wall street, εθεί αθξηβψο φπνπ βξίζθεηαη θαη ην κεγαιχηεξν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θφζκνπ, ην NYSE). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ ζα είλαη 17κειέο, ήηνη ν Πξφεδξνο (Chairman), θ. Reto Francioni, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο (CEO), θ. Duncan Niederauer θαη 15 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9 ζα δηνξηζηνχλ απφ ηε Deutsche Boerse AG θαη ηα 6 απφ ηε NYSE Euronext. Η βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ γεξκαληθνχ νκίινπ ζην λέν εηαηξηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην 60% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα αλήθεη ζηνπο λπλ κεηφρνπο ηεο Deutsche Boerse AG θαη κφλν ην 40% ζηνπο λπλ κεηφρνπο ηεο ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ωψωψηηχηχσ Α) ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ- ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ NYSE Euronext. Δηδηθφηεξα, ελψ νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Deutsche Boerse AG ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο κε ζρέζε απφιπηεο ηζνηηκίαο (1 πξνο 1), νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο NYSE Euronext ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο κε ζρέζε 1 πξνο 0,47. To Amtrak επηηέιοσς αλαβαζκίδεηαη Δδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ην εκηδεκφζην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ησλ ΗΠΑ, γλσζηφ σο Amtrak, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν επηθξίζεσλ γηα ην γεγνλφο φηη νη ζπξκνί ηνπ (αθφκε θαη νη πην γξήγνξνη, κε ηελ επσλπκία Acela) πζηεξνχλ ζε ηαρχηεηα έλαληη ρσξψλ φπσο ε Γαιιία θαη ε Ιαπσλία. Σειηθά, ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ε ακεξηθαληθή νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη, κέζα ζηα 6 επφκελα έηε ( ), ζα μνδέςεη 53 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ζθνπφ λα θαηαζθεπαζηεί λέν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζπξκψλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζπξκψλ ήδε ζε θπθινθνξία. Σν ππνπξγείν ησλ Μεηαθνξψλ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν ζα απμεζεί αηζζεηά ε ζεκεξηλή ηαρχηεηα ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο επηζεκάλζεθε ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλαθνίλσζε, ζηνλ εξρφκελν νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ (βι. ζρεηηθφ άξζξν ζην ίδην δειηίν), νθηψ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ απφ ηψξα δεζκεπηεί γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. Αλάινγα πνζά ζα θαηαλεκεζνχλ θαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο (σο ην 2017) νκνζπνλδηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο. «Θα ελώζοσκε θαιύηερα ηης αζηηθές θοηλόηεηες, ζα δεκηοσργήζοσκε ποηόηεηα, ζα αποζσκθορήζοσκε ηο δίθησο από ηοσς βραδείς ζσρκούς, ζα αλαδεηήζοσκε εηδηθεσκέλο προζωπηθό θαη ζα 1

2 δώζοσκε ζέζεης εργαζίας» δήισζε ν αληηπξφεδξνο Σδν Μπάηληελ, έλαο απφ ηνπο πην ηαθηηθνχο ρξήζηεο ηνπ Amtrak ηα ηειεπηαία 35 έηε (θαζψο σο γεξνπζηαζηήο πεγαηλνεξρφηαλ θαζεκεξηλά απφ ην ζπίηη ηνπ -ζην Νηειαγνπέαξ- ζηελ πξσηεχνπζα). To δίθηπν ηνπ Amtrak όπωο ήηαλ ην 2008 Boeing -Τρηεηές ζσκβόιαηο 5,3 δης. δοιαρίωλ γηα θαηαζθεσή 124 κατεηηθώλ ζηης ΗΠΑ Η Boeing εμαζθάιηζε ηξηεηέο ζπκβφιαην αμίαο 5,3 δηο δνιαξίσλ κε ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ησλ ΗΠΑ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη παξάδνζε 124 καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο. Βάζεη ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο, ζα παξαδψζεη απφ ην 2012 σο ην 2015 ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ 66 αεξνζθάθε πνιιαπιψλ ξφισλ F/A-18E/F Super Hornet θαη 58 ηχπνπ EA-18-G Growler. Σν Growler είλαη έλα αεξνζθάθνο ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ πνπ απνπξνζλεψλεηαη ζε αεξνπιαλνθφξα θη αληηθαζηζηά ην EA-6B Prowler, πνπ βξίζθεηαη ζε ππεξεζία ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ απφ ην Η Μπφηλγθ έρεη ήδε παξαδψζεη 430 Super Hornets ζην ακεξηθάληθν λαπηηθφ. χκθσλα κε ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο, ε πνιπεηήο ζπκθσλία θαηαζθεπήο ησλ αεξνζθαθψλ ζα «εμνηθνλνκήζεη» 600 εθαη. δνιάξηα γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο ΗΠΑ. Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΙΔΗΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Οη πιοσζηόηεροη Ειιελοακερηθαλοί χκθσλα κε ηελ εηήζηα ιίζηα ηεο αγγιφθσλεο εθεκεξίδαο The National Herald, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 19 ηξέρνληνο, ζηνπο 50 πινπζηφηεξνπο νκνγελείο ησλ ΗΠΑ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 11 θπζηθά πξφζσπα κε πξνζσπηθή πεξηνπζία (net worth) ηνπιάρηζηνλ 1 δηο USD. Δληνχηνηο, εηδηθά ζηελ 1 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ηα 3,1 δηο USD, δελ βξίζθεηαη έλα κφλν πξφζσπν, αιιά κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα: ε νηθνγέλεηα Υαζηψηε, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη ε θα Λίιπ Χαζηώηε. Η νηθνγέλεηα, πνπ αγφξαζε ηελ πξψηε ηεο θάξκα κε αγειάδεο ην 1938 έλαληη 84 USD, δηαζέηεη ζήκεξα κηα νιφθιεξε απηνθξαηνξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ -πεξί ηνπο ζηε Νέα Αγγιία θαη ηδίσο ζηε Μαζζαρνπζέηε (αλ θαη ε έδξα ηεο παξακέλεη ζην Κάκπεξιαλη ηνπ Ρφνπλη Άηιαλη, εμ νπ θαη ε επσλπκία Cumberland Farms ηεο θχξηαο επηρείξεζήο ηεο). ηε 2 ε ζέζε βξίζθνληαη απφ θνηλνχ δχν νκνγελείο, κε πεξηνπζία πεξί ηα 2,1 δηο USD έθαζηνο: Ο έλαο είλαη ν θ. Τδωξηδ Φεηδίαο Μίηζει, 91 εηψλ, απφ ην Γνχληιαληο ηνπ Σέμαο, ηδξπηήο -ην ηεο πεηξειατθήο εηαηξείαο Mitchell Energy and Development. Σν 2001, εθπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία χςνπο 3,5 δηο USD ζηε Devon Energy θαη επέλδπζε ηα ρξήκαηα ηδίσο ζην real estate (μελνδνρεία θιπ). Ο άιινο είλαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δκπνξίνπ (ζηελ θπβέξλεζε Νίμνλ) θ. Πήηεξ Πήηεξζνλ, 84 εηψλ απφ ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, πξψελ πξφεδξνο ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers θαη ζπληδξπηήο -ην ηνπ παγθφζκηαο εκβέιεηαο επελδπηηθνχ νίθνπ ηχπνπ «private equity» The Blackstone Group (πνπ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα άλσ ησλ 100 δηο USD). Αλ θαη έρεη ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην ηέινο ηνπ 2008, ν θ. Πήηεξζνλ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πιένλ αμηνζέβαζηνπο «γθνπξνχ» ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ΗΠΑ. ηελ 4 ε ζέζε κε πεξηνπζία πεξί ην 1,9 δηο USD βξίζθεηαη ν ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη γηα ηελ πινχζηα θηιαλζξσπηθή ηνπ δξάζε θ. Μάηθι Τδάραξεο, 82 εηψλ, επίζεο απφ ηε Νέα Τφξθε, βεηεξάλνο ηνπ πνιέκνπ ηεο Κνξέαο θαη πξψελ επηθεθαιήο ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ Key Pharmaceuticals ( ) θαη Kos Pharmaceuticals ( ). Απφ ηελ πψιεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηελ Abbott Laboratories έλαληη 4,2 δηο USD, ην 2006, εηζέζπξαμε ν ίδηνο άλσ ησλ 700 εθ. USD. Αθνινπζεί ν 67ρξνλνο θ. Τδηκ Νηαίεβηο απφ ηε Μαζζαρνπζέηε (1,8 δηο), ηδηνθηήηεο -απφ ην ηεο γλσζηήο εηαηξείαο αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ New Balance. Πέληε απφ ηα εξγνζηάζηά ηνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηηο ΗΠΑ. ηελ 6 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ην 1,7 δηο USD, βξίζθεηαη ν θ. Τδωλ Καηζηκαηίδεο, 62 εηψλ, απφ ηε Νέα Τφξθε (γελλεκέλνο φκσο ζηε Νίζπξν), πνπ μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ην ιηαλεκπφξην ην 1969 θαη είλαη ζήκεξα ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ (holding company) Red Apple Group. H ηειεπηαία απαζρνιεί άηνκα, πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο πσιήζεηο άλσ ησλ 4 δηο θαη ειέγρεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κεγαιχηεξε αιπζίδα ζνππεξκάξθεη ζην Μαλράηηαλ (ηελ ηδξπζείζα ην 1888 GRISTEDES, πνπ απνθηήζεθε ην 1986), έλα δηπιηζηήξην ζηελ Πελζπιβάληα θαη 375 πξαηήξηα βελδίλεο. Γηαζέηεη επίζεο πνιιά κηθξά ηδησηηθά αεξνζθάθε, φληαο πηιφηνο θαη ν ίδηνο. ηελ 7 ε ζέζε κε πεξηνπζία πεξί ην 1,6 δηο USD βξίζθνληαη επίζεο δχν νκνγελείο: ν θ. Τδωξηδ Αξγπξόο, 73 εηψλ, απφ ην Νηνχπνξη Μπαίπ ηεο Καιηθφξληαο (γελλεκέλνο ζην Νηεηξφηη), ηδξπηήο, ην 1987, ηεο επελδπηηθήο εηαηξείαο private equity Westar Capital θαη λπλ πξφεδξνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο ζην real estate Arnel & Affiliates, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη πεξί ηα δηακεξίζκαηα θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα επηθάλεηαο η.κ. Έρεη δηαηειέζεη πξέζβπο εθ πξνζσπηθνηήησλ ησλ ΗΠΑ ζηελ Ιζπαλία (2001). Δπίζεο ν Άξζνπξ (Αζαλάζηνο) Δεκνύιαο, απφ ην 2

3 Λφνπει ηεο Μαζζαρνπζέηεο. Παξά ηε δηάζπαζε θαη ηηο έληνλεο δηθαζηηθέο δηακάρεο ( ) ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ν ίδηνο εμαθνινπζεί λα ειέγρεη ηα 60 πνηνηηθά ζνππεξκάξθεη Demoulas Market Basket ηεο Νέαο Αγγιίαο, ηα νπνία απαζρνινχλ άηνκα θαη πξαγκαηνπνηνχλ εηήζηεο πσιήζεηο 3,2 δηο. ηελ 9 ε ζέζε (1,2 δηο) βξίζθεηαη ν θ. Νηελ Μεηξόπνπινο, 64 εηψλ, απφ ην Γθξήλνπηηο ηνπ Κνλλέθηηθαη, κε πινχζηα εκπεηξία ζε ηξφθηκα, επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη εμαγνξέο απφ ζρήκαηα «private equity». Αθνινπζεί ζηε 10 ε ζέζε (κε 1,1 δηο USD) ν 87ρξνλνο θ. Άιεμ Σπαλόο, κεγηζηάλαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απφ ην αλ Νηηέγθν ηεο Καιηθφξληαο. Δίλαη επίζεο ν ηδηνθηήηεο ηεο νκάδαο football San Diego Chargers. Σέινο, ζηελ 11 ε ζέζε, κε πεξηνπζία πεξί ην 1 δηο USD βξίζθεηαη ν θ. Τδωλ Κάιακνο, 70 εηψλ, απφ ηελ Ανπξφξα ηνπ Ιιιηλφηο, βεηεξάλνο (σο πηιφηνο ηεο Ακεξηθαληθήο Αεξνπνξίαο) ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. Δίλαη ν ηδξπηήο, ην 1977, ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο εηαηξείαο Calamos Asset Management, πνπ εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ην 2004 κε ηνλ θσδηθφ CLMS θαη δηαρεηξίδεηαη ζήκεξα θεθάιαηα χςνπο 35 δηο USD. Πξηλ ηε κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008/9, ε πεξηνπζία ηνπ αλεξρφηαλ ζε 2,7 δηο USD. Σσλεργαζία ηες «Γαία» κε ηελ οκογελή ζεθ Καη Κόρα Η γλσζηή ειιεληθή εηαηξεία ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ «Γαία», νη πσιήζεηο ηεο νπνίαο ζηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ αληηπξνζσπεχνπλ ήδε ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ ηεο πσιήζεσλ (ζηνηρεία 2010), αλαθνίλσζε πσο μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιελνακεξηθαλίδα ζεθ θα Καη Κφξα, ηε κνλαδηθή γπλαίθα πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα θεξδίζεη ηνλ επίδειν ηίηιν ηνπ «Iron Chef». Η 45ρξνλε εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηνπ θαλαιηνχ Food Network, ε νπνία, πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ηίηινπ ηεο, έρεη ήδε εθδψζεη 5 βηβιία θαη έρεη αλνίμεη πνιιά εζηηαηφξηα κε ην φλνκά ηεο (αθφκε θαη κέζα ζηε Νηίζλευιαλη), ζα ιαλζάξεη κηα ζεηξά ηξνθίκσλ απφ ηελ Διιάδα κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία Cat Cora s Kitchen by Gaea, πνπ ζα πσινχληαη -ηδίσο- κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, ε «Γαία» ειπίδεη λα δηπιαζηάζεη ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο ηεο ζηηο ΗΠΑ κέζα ζε 2 έηε (απφ ηα 5 εθ. δνι. ην 2010 ζηα 10 εθ. δνι. ην 2012). 17ο εηήζηο ζσλέδρηο γηα ηε λασηηιία ( ) Σελ Σξίηε 8 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Waldorf-Astoria ηεο Ν.Τφξθεο ην 17 ν εηήζην ζπλέδξην γηα ηελ πνληνπφξν λαπηηιία, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ην Hellenic-American Chamber of Commerce θαη ην Norwegian-American Chamber of Commerce, κε ζέκα: Εσθαηρίες & Προθιήζεης γηα ηε Νασηηιηαθή Βηοκεταλία. Οη 150 πεξίπνπ ζχλεδξνη ήηαλ, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, ζηειέρε ηνπ επξχηεξνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαη Ακεξηθαλνί ζεζκηθνί επελδπηέο, κε δεδνκέλε ηελ παξνπζία πιήζνπο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηειερψλ πνιιψλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ηηο νκηιίεο ζην ζπλέδξην ηεο 8/2, ζπγθξαηνχκε ηα θάησζη: Η πξώηε ζεκαηηθή ελόηεηα, κε εηζεγεηή ηνλ θ. Φψηε Γηαλλαθνχιε αληηπξφεδξν ηεο Morgan Stanley, αθνξνχζε ηελ αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ, ην 2011 αλακέλεηαη άλνδνο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαηά 4,4% ελψ γηα ην 2012 εθηηκάηαη ελίζρπζε ηνπ θαηά 4,6%. Παξάιιεια, νη εθηεηακέλεο αιιαγέο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νδεγνχλ ζε παγθνζκηνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε λένπο «παίθηεο» λα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, αλαηξέπνληαο ηα ηζρχνληα δεδνκέλα. Η δεύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα εζηηάζηεθε ζηηο λέεο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν, θαζψο ηφζν ε ζρεηηθή λνκνζεζία, φζν θαη νη επηβαιιφκελεο πνηλέο αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ κφιπλζε ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθφ απφ ηελ κνλάδα εμφξπμεο ηεο ΒΡ (2010), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηεξάζηην αληίθηππν πνπ είρε απηή ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ην παξειζφλ έηνο. Δλ ζπλερεία, αλαθνξά έγηλε ζηελ πνιπλνκία πνπ ππάξρεη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάγθε νκνγελνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Η ηξίηε ζεκαηηθή ελόηεηα αθνξνχζε ηελ πξφζβαζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε δαλεηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ην πάλει ζπκκεηείρε πιεηάδα ηξαπεδηηψλ (NOR Bank ASA, J.P.Morgan, RBS, Nordea Bank), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ εθηελψο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα άληιεζε πφξσλ. πγθεθξηκέλα, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα έρνπλ αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηα δσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο, εληνχηνηο αξθεηέο έρνπλ απνζπξζεί εληειψο απφ ηε λαπηηιηαθή αγνξά, κε 8 δηο λέα δάλεηα ην 2009 έλαληη 30 δηο ην 2008, κε απνηέιεζκα ε πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ππφ φξνπο. Η ηέηαξηε ζεκαηηθή ελόηεηα, είρε ζαλ ζέκα ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο ζηα λαπηηιηαθά ηεθηαηλφκελα. Δπηζεκάλζεθε φηη ε εθηεηακέλε αζηηθνπνίεζε ησλ θηλεδηθψλ πφιεσλ νδεγεί ζε άλνδν ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ράιπβα, ελψ, αληηζηνίρσο, ε ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ησλ ηλδηθψλ κεγαινππφιεσλ εληζρχεη ηελ παγθφζκηα δήηεζε γηα γαηάλζξαθα. Οη δχν απηέο ρψξεο ηεο Αζίαο, κε ηελ εθξεθηηθή πιεζπζκηαθή άλνδν θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νδεγνχλ νπζηαζηηθά ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, επηηξέπνληαο ζηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν λα αηελίδεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ, θαζψο ε άλνδνο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο δελ κπνξεί παξά λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Η πέκπηε θαη ηειεπηαία ζεκαηηθή ελόηεηα είρε θαζαξά επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα, κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Ship Finance International, General Maritime, Scorpio 3

4 Tankers, Genko) λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην πξνζερέο κέιινλ, πξνβαίλνληαο παξάιιεια ζε αλαθνξέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκφζνπλ. ε ζεκαληηθφ βαζκφ αλαπηχρζεθαλ νη ηνκείο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, φπνπ θνηλή ζπληζηακέλε ησλ νκηιεηψλ ήηαλ πψο ν λαπηηιηαθφο θιάδνο, παξνπζηάδεη εγγελείο ηδηνκνξθίεο, θαζηζηψληαο αλέθηθηε κηα επηζεηηθή εμαγνξά επηρείξεζεο, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ πινηνθηήηε. Γ) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τν γηανύξηη «ειιεληθνύ ηύπνπ» ζηελ Αγνξά ηωλ ΗΠΑ Μηα απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο ειιεληθψλ ηξνθίκσλ ζηηο ΗΠΑ, ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ηνπιάρηζηνλ, απνηειεί ην ειιεληθφ ζηξαγγηζηφ γηανχξηη. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο κεγάιεο απηήο επηηπρίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δεκηνχξγεζε κηα λέα νιφθιεξε πξντνληηθή θαηεγνξία κε ηελ επσλπκία Greek Yogurt. Η επηηπρία απηή απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ην εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειιεληθφ γηανχξηη θαζψο ε αγνξά θπξηαξρείηαη πιένλ απφ ηε δηάζεζε πνιιψλ εγρψξησλ πξντφλησλ ππφ ηνλ ηίηιν Greek yogurt, πξαθηηθή απέλαληη ζηελ νπνία δελ ππάξρεη, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, θακία δπλαηφηεηα λνκηθήο παξέκβαζεο. Σν γηανχξηη ειιεληθνχ ηχπνπ, ζεσξείηαη πην πινχζην θαη θξεκψδεο απφ ην ζπλεζηζκέλν ακεξηθαληθφ θαη άξα πην γεπζηηθφ θαη πγηεηλφ. Σειεπηαία ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη ζε κία αγνξά πνπ εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ηα 5,6 δηζ. δνι., ην «ειιεληθφ» γηανχξηη έρεη θαηαθηήζεη κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη κε δηςήθηνπο ξπζκνχο εηεζίσο, ελψ νη θαηαλαισηέο γηανπξηηνχ έρνπλ απμεζεί θαηά 60% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Η ΦΑΓΔ θαηαιακβάλεη ηελ πέκπηε ζέζε κεηά ηηο General Mills θαη Danone κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, κε κεξίδην 2,4% επί ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο γηανπξηηνχ, κε ηελ ππνζεκείσζε βεβαίσο πσο ε ΦΑΓΔ πσιεί κφλν ζηξαγγηζηφ γηανχξηη, ελψ νη ινηπέο εηαηξείεο-θνινζζνί πσινχλ κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γηανπξηηνχ. Η premium θαηεγνξία ηνπ ειιεληθνχ γηανπξηηνχ, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην απιφ γηανχξηη ηφζν απφ άπνςε ηηκήο (121% αθξηβφηεξν θαηά κέζν φξν), φζν θαη ζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπκε φηη ε ελ ιφγσ θαηεγνξία ζεκείσζε ην 2010 αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 160% ζε αμία θαη θαηά 203% ζε πνζφηεηα (πάλσ απφ 30 εθ. ηεκάρηα) έλαληη 3% αλφδνπ ζε αμία θαη 1% αλφδνπ ζε πσιήζεηο ηνπ απινχ γηανπξηηνχ. Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο ε φηη αθνξά ην επνλνκαδφκελν Greek Yogurt πιένλ δεκνθηιέο απφ απηά είλαη ην Chobani ηνπ επηηπρεκέλνπ Σνχξθνπ -θνπξδηθήο θαηαγσγήοεπηρεηξεκαηία θ. Hamdi Ulukaya (φλνκα εηαηξείαο: AgroFarma). Σν ηειεπηαίν μεθίλεζε λα δηαηίζεηαη κφιηο ην 2007 θαη έρεη ήδε θζάζεη ηα 196 εθ. δνι. ζε εηήζηεο ιηαληθέο πσιήζεηο, έλαληη 123 εθ. ηνπ αθξηβφηεξνπ -θαη επίζεο εγρψξηνπ πιένλ- Total ηεο FAGE USA. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πσιήζεηο γηανπξηηνχ ηεο ΦΑΓΔ έρνπλ αλέιζεη θαηά 74% κεηαμχ 2009 θαη 2010, έλα κφιηο ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. Οη αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο ηνπ θιάδνπ, έρνπλ νδεγήζεη εηαηξείεο-θνινζζνχο φπσο ε Kraft Foods θαη ε General Mills λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε λα εηζέιζνπλ δπλακηθά ζηνλ θιάδν. Η Kraft Foods, ε νπνία είρε εγθαηαιείςεη ηειείσο ηνλ ρψξν ηνπ γηανπξηηνχ ην 2004, μεθίλεζε λα πσιεί κηα λέα ζεηξά ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ππφ ηελ επσλπκία Athenos ζε πέληε γεχζεηο (ζθέην, κέιη, θξάνπια, honey θαη blueberry). Η ζπζθεπαζία είλαη αληίζηνηρε κε εθείλε ηεο ΦΑΓΔ, κε μερσξηζηά δηακεξίζκαηα γηα ην γηανχξηη θαη ηα πξφζζεηα πιηθά. Σν γηανχξηη Yoplait ηεο General Mills παξάγεηαη θαη απηφ ζε πέληε γεχζεηο, ελψ ζηε ζπζθεπαζία έκθαζε δίδεηαη ζηελ δηπιάζηα ησλ αληαγσληζηψλ πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλεο. θνπίκσο βέβαηα απνθξχπηεηαη φηη πεξηέρεη δειαηίλε, γεγνλφο πνπ νη - ζρνιαζηηθνί κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή- ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο έρνπλ θαπηεξηάζεη πνηθηινηξφπσο. ηελ θαηεγνξία ηνπ βηνινγηθνχ «ειιεληθνχ» γηανπξηηνχ, ηελ εκθάληζε ηεο έρεη θάλεη θαη ε εηαηξεία Stonyfield Farm, ε νπνία απφ ην 2008 πσιεί ηα γηανχξηηα Oikos, κε πνιχ θαιέο πσιήζεηο, θαζψο εθηφο ησλ άιισλ- δηαζέηεη επξχ δίθηπν δηαλνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιπζίδαο Walmart. ηε ρξήζε πνπ νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην ην ζήκα Oikos εκθάληζε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 88%. Μηα άιιε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ βηνινγηθνχ «organic» ειιεληθνχ ηχπνπ γηανπξηηνχ είλαη ε επνλνκαδφκελε Voskos, ε νπνία κάιηζηα έρεη παξνπζία ζηελ κεγάιε αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη κε είδε πγηεηλήο δηαηξνθήο Whole Foods, θαη ε νπνία δηαζέηεη δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ακεξηθαληθήο επηθξάηεηαο. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην ρψξν ηνπ ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νκνγελείο επηρεηξεκαηίεο, φπσο νη θθ. Σζέιηνο, Μαξγαξίηεο θαη Νάζαξ, ηδηνθηήηεο κέρξη πξφηηλνο ηεο εηαηξείαο 3 Greek Gods LLC, κε πσιήζεηο αμίαο 10 εθ. δνι. ην Παξάιιεια, ε γλσζηή νκνγελεηαθή εηζαγσγηθή θαη παξαγσγηθή επηρείξεζε Krinos Foods, πξφζθαηα μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ζε ηδηφθηεηε κνλάδα ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. Αληίζηνηρα, ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά ν νκνγελήο Πέηξνο θνηηδάθεο (Skotidakis Farm) παξάγεη ζεηξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηξαγγηζηφ γηανχξηη ζε δηάθνξεο γεχζεηο θαη ζπζθεπαζίεο (150γξ θαη 5 θηιψλ). Διιεληθέο Δμαγσγέο Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο γηανπξηηνχ απφ ηελ Διιάδα, νη νπνίεο ην 2009 ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθέο, ην 2010 έδεημαλ ζεκεία αλάθακςεο, ιφγσ ηεο έλαξμεο εμαγσγήο ηνπ πξντφληνο κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ΟΛΤΜΠΟ απφ ηελ ΣΤΡΑ Α.Δ. Σν πξψην εμάκελν 4

5 ηνπ 2010, νη εμαγσγέο γηανπξηηνχ πξνο ΗΠΑ αλήιζαλ ζε USD, αιιά παξακέλνπλ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ εμήγε καδηθά ε ΦΑΓΔ Α.Δ. (ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 θαη πξηλ νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ηεο ζηηο ΗΠΑ, νη εμαγσγέο ηεο είραλ πιεζηάζεη ηα 16,5 εθ.). ε φηη αθνξά ηελ εηαηξεία ΟΛΤΜΠΟ, ην πξντφλ ηεο κε ηελ επσλπκία Original Greek Τogurt έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ζνχπεξ κάξθεη ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο Μαζαρνπζέηεο θαη ηνπ Κνλέθηηθαη. Σα πξψηα απνηειέζκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ε δηνίθεζε εθηηκά φηη ε Dairy Olympus USA, ζα εκθαλίζεη ζηα ηέιε ηνπ 2011 πσιήζεηο κεηαμχ 2,5-3 εθαη. δνι. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Nielsen, ε επηηπρία ηνπ ειιεληθνχ γηανπξηηνχ νθείιεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο: ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξε γεχζε θαη επθνιία/ηαρχηεηα θαηαλάισζεο. Απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ηα πγηεηλά ζηνηρεία ηνπ γηανπξηηνχ θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ σο παξάγσλ πξνηίκεζεο, αθνινπζνχκελα απφ ηελ πινχζηα θαη θξεκψδε γεχζε. Παξάιιεια, εηδηθνί ηνπ ρψξνπ ζπληζηνχλ ηελ θαηαλάισζε γηανπξηηνχ ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο (επηδφξπην, πξφζζεην ζε ζαιάηεο, πιηθφ ζην καγείξεκα, θ.α). Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ε εζηίαζε ζηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηηκή, ε νπνία φπσο ζεκεηψζακε-, είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην απιφ γηανχξηη. ε θάζε πεξίπησζε, ην κέιινλ πξνκελχεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο ν κέζνο ακεξηθαλφο θαηαλαισηήο θαηαλαιψλεη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο γηανπξηηνχ απφ ηνλ κέζν επξσπαίν. Δπηπξφζζεηα, κφιηο ηψξα (βι. ζρεηηθή έξεπλα ηεο Kairos Consumers) αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνπο πηζαλνχο γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο, κε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ γηανπξηηνχ ζηελ πξσηλή δηαηξνθή. Αλακθίβνια, ε επηηπρία ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή ακεξηθαληθή αγνξά πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ εμαηξεηηθά δαπαλεξέο ελέξγεηεο, φπσο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο ΦΑΓΔ. Μεηαμχ απηψλ, ζε αξρηθφ ζηάδην ηνλίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθήο ζηηο ΗΠΑ, αιιά θαη ηηο ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. χκθσλα κε αλαιπηέο δηεζλψλ νίθσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ ελ ιφγσ αγνξά, ε κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηεο ΦΑΓΔ ζηνπο "New York Times" αιιά θαη ζηα πεξηνδηθά "Vogue" θαη "Elle", κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, απνηέιεζε ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο. 5

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα