ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. Λειτουργικές δραστηριότητες. Από 1η Ιανουαρίου έως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. Λειτουργικές δραστηριότητες. Από 1η Ιανουαρίου έως 31.12.2006 31.12.2005"

Transcript

1 ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Έδρα: ΑΡ.Μ.ΑΕ: Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης, Παντελής Ι. Βερνίκος, Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης, Κωνσταντίνος Ρ. ορκοφίκης, Αθανάσιος Α. Γάτσης, Ιωάννης Μ. Εµίρης, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ EΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2006 (από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η εκεµβρίου 2006) (δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα.λ.π.) (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ALPHA VENTURES). Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων της, µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου όπου εµφανίζονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Μέρλιν 5, Αθήναι 22231/01/Β/90/334 Νοµαρχία Αθηνών Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Ηµεροµηνία Εγκρίσεως των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 14η Φεβρουαρίου 2007 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βασίλειος Ι. Λουµιώτης Α.Μ.ΣΟΕΛ Ελεγκτική Εταιρία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη. ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού , ,84 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,68 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,32 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,75 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , ,07 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσεως µετόχων Εταιρίας ,88 ( ,39) Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β) , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β) , ,68 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από 1η Ιανουαρίου έως Σύνολο κύκλου εργασιών ,29 ( ,88) Μικτά κέρδη ,29 ( ,88) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,29 ( ,88) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ,39 ( ,43) Κέρδη προ φόρων ,39 ( ,43) Πλέον / (µείον) φόροι , ,83 Κέρδη µετά από φόρους ,71 ( ,60) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας ,71 Κέρδη µετά από φόρους, βασικά και προσαρµοσµένα, ανά µετοχή... 0,07 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,90 Κέρδη (Ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους ,71 ( ,60) , ,30 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ,00 Ποσά από συγχώνευση της Εταιρίας µε την Alpha Equity Fund ,35 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση ,21 ( ,69) Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,61 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Από 1η Ιανουαρίου έως Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων ,39 ( ,43) Πλέον / (Mείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,55 Προβλέψεις ,54 (3.557,66) (Κέρδη) / ζηµίες επενδυτικής δραστηριότητας... ( ,45) ( ,34) Συναλλαγµατικές διαφορές ,95 ( ,58) Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κινήσεως Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων... ( ,22) (213,19) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ,52 (5.311,50) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα... (510,31) (436,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)... ( ,68) ( ,77) Επενδυτικές δραστηριότητες Επενδύσεις σε διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα... ( ,00) ( ,97) Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων , ,09 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων... (4.003,49) ιαθέσιµα από απορρόφηση της εταιρίας Alpha Equity Fund ,19 Τόκοι εισπραχθέντες , ,78 Συναλλαγµατικές διαφορές... ( ,49) ,58 Μερίσµατα εισπραχθέντα , ,98 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,97 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)... Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ)... ( ,28) ,20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξεως περιόδου , ,64 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου , ,84 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., µε έδρα την Ελλάδα, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99%. Η ενοποίηση της Εταιρίας γίνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 3. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 4. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την ήταν 6 άτοµα ( : 7 άτοµα). 6. Από τις συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, για το χρονικό διάστηµα από έως προέκυψαν τα εξής ποσά: Έσοδα: Ευρώ ,22 Έξοδα: Ευρώ ,93 Τα υπόλοιπα, κατά την , των απαιτήσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: Απαιτήσεις: Ευρώ ,91 7. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας µε την Alpha Equity Fund µε απορρόφηση της τελευταίας. Αθήναι, 14 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΤΕΜΗΣ Χ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α..Τ.: Ρ Α..Τ.: Θ Α..Τ.: Σ Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α Τάξης: 20834

2 ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ 16 ης εταιρικής χρήσεως (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία.. 4 Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 7 Ισολογισµός... 8 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 9 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Βασικές λογιστικές αρχές Βάση παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων Χρήση εκτιµήσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Χρηµατοοικονοµικά µέσα Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις Έσοδα Συγκριτικά στοιχεία Έσοδα από µερίσµατα Έσοδα από τόκους Αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενη φορολογία Κέρδη ανά µετοχή Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Λοιπές απαιτήσεις Καθαρή θέση Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους Λοιπές υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 29 2

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. ALPHA VENTURES) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων βαρύνει τη ιοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της ιοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31 η εκεµβρίου 2006 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Ι. Λουµιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε 3

5 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία: Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί σήµερα µε την επωνυµία Άλφα Ανώνυµη Εταιρία Επενδυτικών Συµµετοχών και διακριτικό τίτλο Alpha Ventures, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μέρλιν 5 και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 22231/01/B/90/334. Η Εταιρία, µε την σηµερινή της µορφή προήλθε από την συγχώνευση µε απορρόφηση της Alpha Equity Fund από την Alpha Ventures. Η συγχώνευση αυτή ολοκληρώθηκε µε την από απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών. Αναλυτικότερα : To ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφούµενης εταιρίας «Alpha Equity Fund», µε σχετική απόφασή του, όρισε την ως ηµεροµηνία σύνταξης του προβλεπόµενου από τις διατάξεις των νόµων 2166/1993 και 2190/1920 Ισολογισµού Μετασχηµατισµού. Παράλληλα, και το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρίας «Alpha Ventures», µε την από απόφασή του όρισε οµοίως, την ως ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (Συγχώνευσης) της εταιρίας. Στη συνέχεια, τα ιοικητικά Συµβούλια των προαναφερόµενων εταιριών ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. Την καταχωρήθηκε στο υπ Αιθµ. 883.Φ.Ε.Κ.(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το από ως άνω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, σε συνέχεια της από σχετικής απόφασης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της /νσης ΑΕ και Πίστεως της Γ.Γ Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ( µε αριθ.πρωτ. 209/06) της επ αυτού ανακοίνωσης της εταιρίας. Τέλος, το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφούµενης εταιρίας µε την υπ αριθµ. 29/ πράξη του συνέταξε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 69 του ΚΝ 2190/1920 επεξηγηµατική έκθεση του επί του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης µεταξύ των δύο εταιριών προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Ανάλογη απόφαση έλαβε και το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρίας. Βασικά στοιχεία σχεδίου συγχώνευσης Η συγχώνευση της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Η απορροφώσα εταιρία «Alpha Ventures» κατέστη αποκλειστική κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε άλλου εισφερόµενου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης εταιρίας, όπως αυτά αναφέρονται και καθορίζονται στον από συνταχθέντα Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της εταιρίας αυτής για την πραγµατοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Alpha Ventures µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχει ως ακολούθως : α) από Μετοχικό Κεφάλαιο απορροφώσας εταιρίας ,00 β) από Μετοχικό Κεφάλαιο απορροφούµενης εταιρίας ,00 γ) από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών απορροφώσας 6.900,00 Σύνολο ,00 διαιρούµενο σε ανώνυµες κοινές µετοχές, µε ονοµαστική αξία ευρώ 2,61 η κάθε µία. 4

6 Η σχέση ανταλλαγής επί του συνολικού αριθµού των νέων µετοχών που εξέδωσε η απορροφώσα εταιρία από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω της παραπάνω συγχώνευσης, καθορίσθηκε ως εξής : A) Απορροφώσα εταιρία Ο υφιστάµενος µέτοχος της απορροφώσας εταιρίας Alpha Bank αντάλλαξε το σύνολο των παλαιών µετοχών τους µε νέες µετοχές. Σχέση ανταλλαγής : Μία (1) παλαιά µετοχή προς 0,5 της νέας µετοχής. Β) Απορροφούµενη εταιρία Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρίας Alpha Bank και Ιονική ΑΕ Συµµετοχών αντάλλαξαν το σύνολο των µετοχών τους µε νέες µετοχές της απορροφώσας εταιρίας. Σχέση ανταλλαγής : Μία (1) παλαιά µετοχή προς 24,56 νέες µετοχές. Από την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, η εταιρία «Alpha Ventures», υποκατέστησε αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση την απορροφούµενη εταιρία «Alpha Equity Fund» σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις αυτής και η εν λόγω µεταβίβαση εξοµοιώθηκε µε καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δικαστικές εκκρεµότητες της απορροφούµενης εταιρίας συνεχίζονται από την απορροφώσα, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Οι συγχωνευθείσες εταιρίες (Alpha Ventures - Alpha Equity Fund), τόσο πριν, όσο και µετά τη συγχώνευση, ήταν εταιρίες υπό κοινό έλεγχο, δηλ. υπό τον έλεγχο της Alpha Bank. Το.Π.Χ.Π. 3 εξαιρεί από το εύρος εφαρµογής του τις συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο. Απουσία ειδικής προβλέψεως στο σχετικό πρότυπο (IFRS 3) και εφαρµόζοντας όσα αναφέρονται στο.λ.π. 8 (παρ ), εφαρµόστηκε ότι προβλέπεται από άλλα Λογιστικά Σώµατα, που χρησιµοποιούν παρόµοιο εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων για την παρουσίαση των οικονοµικών µεγεθών και συγκεκριµένα από τα Αµερικάνικα λογιστικά πρότυπα (US GAAP). Στα USGΑΑP (FAS 141, par 11 & appendix D 11- D18) αναφέρεται ότι µπορεί να εφαρµοστεί είτε η µέθοδος συγχώνευσης των δικαιωµάτων (pooling of interests) είτε η µέθοδος της αγοράς (purchase method). Η Εταιρία εφάρµοσε τη µέθοδο της αγοράς (purchase method), βάσει της οποίας η συγχώνευση εταιριών υπό κοινό έλεγχο είναι εξαγορά και η επίδραση της συγχώνευσης δεν απαιτείται να εµφανισθεί αναδροµικά. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εταιριών της «ALPHA BANK». Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί έως την 31 η εκεµβρίου ύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της είναι: οι επενδύσεις τόσο για ίδιο αυτής λογαριασµό, όσο και για λογαριασµό τρίτων και ιδιαίτερα µε εξαγορές εταιριών, συµµετοχές σε νέες εταιρίες ή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου υφισταµένων εταιριών. Η ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης ή η συµµετοχή στην διαχείριση Ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιασδήποτε µορφής. Για την επίτευξη τού σκοπού η Εταιρία δύναται: - Να συµµετέχει σε οποιασδήποτε µορφής υφισταµένη ή συσταθησοµένη εταιρία ή επιχείρηση. - Να επενδύει σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή µη, που εκδίδονται από εταιρίες. 5

7 - Να τοποθετεί τα διαθέσιµά της επί κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεως στη χρηµαταγορά και εν γένει σε περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως. - Να αναλαµβάνει την διοίκηση και διαχείριση άλλων εταιριών, καθώς επίσης και να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείριση σε άλλες εταιρίες. - Να διενεργεί οιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή που αµέσως ή εµµέσως συνδέεται, προάγει ή υποβοηθάει την πραγµατοποίηση των ανωτέρω. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Αρτέµης Χ. Θεοδωρίδης Παντελής Ι. Βερνίκος Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης Κωνσταντίνος Ρ. ορκοφίκης Αθανάσιος Α. Γάτσης Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Ιωάννης Μ. Εµίρης Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της λήγει την Εποπτεύουσα αρχή Νοµαρχία Αθηνών Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 22231/01/B/90/334 Αριθµός φορολογικού µητρώου Συνεργαζόµενη Τράπεζα ALPHA BANK Noµική Σύµβουλος Πεχλιβανίδη Αννίτα Ορκωτός Eλεγκτής Λουµιώτης Ι. Βασίλειος ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 6

8 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Από 1 η Ιανουαρίου έως Σηµ. Έσοδα Έσοδα από µερίσµατα , ,98 Έσοδα από τόκους , ,62 Αποτέλεσµα χρηµατοικονοµικών πράξεων , ,11 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 594, ,88 Σύνολο Εσόδων , ,59 Έξοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 ( ,71) ( ,47) Έξοδα τόκων (510,31) (436,00) Αποσβέσεις 9-10 (2.424,90) (2.666,55) Σύνολο Εξόδων ( ,92) ( ,02) Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων ,39 ( ,43) Φόρος εισοδήµατος , ,83 Κέρδη (Ζηµίες) µετά από φόρους ,71 ( ,60) Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (βασικά και προσαρµοσµένα σε ευρώ) 0,07 (0,03) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.11-29) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 7

9 Ισολογισµός 16 η εταιρική χρήση Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούv Eνεργητικό Ενσώµατα πάγια , ,72 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,93 267,12 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις ,02 0,02 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , ,26 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,89 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.066, , , ,01 Κυκλοφορούv Eνεργητικό Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα , ,84 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,67 Σύνολο Ενεργητικού , ,68 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 15 Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,86 - Αποθεµατικά , ,65 Αποτελέσµατα εις νέον ( ,37) ( ,04) , ,61 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους , ,60 Επιχορηγήσεις , , , ,32 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,75 Σύνολο υποχρεώσεων , ,07 Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων , ,68 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.11-29) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 8

10 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά διάφορα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο την , ,34 ( ,44) ,90 Αποτίµηση διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία ( ,69) -- ( ,69) Ζηµίες χρήσεως ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο την , ,65 ( ,04) ,61 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 6.900,00 -- (6.900,00) Απορρόφηση της εταιρίας Alpha Equity Fund , , ,53 (30.065,04) ,35 Αποτίµηση διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία , ,21 Κέρδη χρήσεως , ,71 Υπόλοιπο την , , ,39 ( ,37) ,88 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.11-29) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

11 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Σηµ. Από 1 η Ιανουαρίου έως Κέρδη προ φόρων ,39 ( ,43) Πλέον /(µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,55 Προβλέψεις ,54 (3.557,66) (Κέρδη)/ζηµίες επενδυτικής δραστηριότητας ( ,45) ( ,34) Συναλλαγµατικές διαφορές ,95 ( ,58) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,22) 213,19 (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών ) ,52 (5.311,50) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (510,31) (436,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,68) ( ,77) Επενδυτικές δραστηριότητες Επενδύσεις σε διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα ( ,00) ( ,97) Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών-χρεογράφων , ,09 Αγορά ενσώµατων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (4.003,49) ιαθέσιµα από απορρόφηση της Alpha Equity Fund ,19 -- Τόκοι εισπραχθέντες , ,78 Συναλλαγµατικές διαφορές ( ,49) ,58 Μερίσµατα εισπραχθέντα , ,98 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,60) ,97 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,28) ,20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως χρήσεως , ,64 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσεως , ,84 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.11-29) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

12 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Βασικές λογιστικές αρχές: Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της , είναι ίδιες µε εκείνες που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των αντίστοιχων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και παρουσιάζονται παρακάτω. 1.1 Βάση παρουσίασης οικονοµικών καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2006, που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογες αξίες (διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ), την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, την οµοιοµορφία παρουσίασης, τη σηµαντικότητα των στοιχείων, και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), τα οποία ισχύουν για τη χρήση που λήγει 31 η εκεµβρίου 2006 και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρµοστεί είναι σύµφωνες µε αυτές της προηγούµενης χρήσης και λήφθηκαν υπόψη, από την Εταιρία, τα νέα/αναθεωρηµένα πρότυπα που υποχρεωτικά ισχύουν για χρήσεις που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου ΛΠ 19 (Αναθεώρηση), Παροχές σε Εργαζοµένους: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, το πρότυπο 19 παρέχει δυνατότητα νέου χειρισµού όσον αφορά την καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών ορισµένων προγραµµάτων συνταξιοδοτικών παροχών. Επιτρέπει την πλήρη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών απευθείας σε λογαριασµό της καθαρής θέσεως. ιευκρινίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές µονάδες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ορισµένα προγράµµατα παροχών σε εργαζοµένους στις οικονοµικές τους καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση συµπληρωµατικών πληροφοριών. Η Εταιρία δεν αναθεώρησε τις υφιστάµενες λογιστικές αρχές αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ότι αφορά τις παροχές σε εργαζοµένους ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Λογιστική Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοεταιρικές συναλλαγές: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιτρέπει τον κίνδυνο σε ξένο νόµισµα µιας πολύ πιθανής ενδοεταιρικής συναλλαγής να χαρακτηριστεί ως αντικείµενο αντιστάθµισης του κινδύνου στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον: (α) η συναλλαγή συντελείται σε νόµισµα άλλο από 11

13 το ισχύον νόµισµα της οντότητας που διενεργεί αυτή τη συναλλαγή, και (β) ο κίνδυνος σε ξένο νόµισµα θα επηρεάσει το κέρδος ή ζηµιά. εν υπάρχουν κατά την , αναµενόµενες συναλλαγές της Εταιρίας µε άλλες εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank, οι οποίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία. ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αυτή την κατηγορία. Η Εταιρία δεν χρησιµοποίησε την παραπάνω δυνατότητα στις παρούσες οικονοµικές της καταστάσεις. ΛΠ 39 και ΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι οι εκδότες συµβολαίων χρηµατοοικονοµικής εγγύησης περιλαµβάνουν τις προκύπτουσες υποχρεώσεις στον ισολογισµό τους. Συγκεκριµένα, ο εκδότης ενός τέτοιου συµβολαίου πρέπει αρχικά να το αναγνωρίσει στην εύλογη αξία (εκτός αν θεωρηθεί ασφαλιστήριο συµβόλαιο) και στη συνέχεια να το αποτιµήσει στο υψηλότερο ποσό µεταξύ: (α) του ποσού που προκύπτει µε βάση τις αρχές που ορίζονται από το ΛΠ 37 περί Προβλέψεων και (β) του ποσού που αρχικά αναγνωρίστηκε, µειωµένο κατά το ποσό που ήδη έχει καταχωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 περί αναγνώρισης των εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΛΠ 21 (Αναθεώρηση), Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Με την εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται η απευθείας καταχώρηση στην ενοποιηµένη καθαρή θέση, των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού, ακόµα και όταν αυτά τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα των αντισυµβαλλόµενων εταιριών του Οµίλου. Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας αφού δεν κατέχει νοµισµατικά στοιχεία τα οποία να θεωρούνται µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπές οικονοµικές µονάδες. ΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση), Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση), Εξερεύνηση και εκτίµηση Ορυκτών Πόρων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας αφού δεν εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ΠΧΠ και δεν διενεργεί εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων. ΕΕΧΠ 3: ικαιώµατα εκποµπής αερίων: Η διερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από την Επιτροπή ιερµηνειών. ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια απαί τηση περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µίσθωση: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η ΕΕΧΠ 4 απαιτεί τον προσδιορισµό εάν µια απαίτηση είναι ή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µίσθωση µε βάση την ουσία της απαίτησης. Απαιτεί µία εκτίµηση εάν: (α) η εκπλήρωση της απαίτησης εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου στοιχείου του ενεργητικού και, (β) η απαίτηση µεταβιβάζει το δικαίωµα της χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού. εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 12

14 ΕΕΧΠ 5: ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006). εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: (ισχύει από την 1η εκεµβρίου 2005). εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. Επιπλέον το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε και τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1 η Ιανουαρίου 2006: ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων: Το πρότυπο αυτό έχει υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µεταγενέστερα. εν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. ΕΕΧΠ 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ΛΠ 29: Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (ισχύει από την 1η Μαρτίου 2006). εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. ΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρµογής ΠΧΠ 2: (ισχύει από την 1 η Μαΐου 2006). εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. ΕΕΧΠ 9: Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων: (ισχύει από την 1η Ιουνίου 2006). εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 1.2 Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2006, κατά τη συνεδρίαση της 14 ης Φεβρουαρίου Οι οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 1.3 Χρήση εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η ιοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 1.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα: Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα επενδυτικών συµµετοχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα. 13

15 1.5 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης: Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόµισµα). Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα, του Ενεργητικού και του Παθητικού αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµιές, που προκύπτουν, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 1.6 Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες: Οι συµµετοχές σε εταιρίες που είναι συγγενείς απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως. Εάν σε µεταγενέστερη περίοδο προκύψουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους, αποτιµώνται στην ανακτήσιµη αξία τους. Εάν η αξία αυτή είναι µικρότερη της λογιστικής µειώνεται η αξία τους µε ισόποση µείωση των αποτελεσµάτων. Τα µερίσµατα από συµµετοχές λογίζονται µε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Λόγω του γεγονότος ότι τόσο η Alpha Ventures όσο και οι συγγενείς της εταιρίες ενοποιούνται από την Alpha Bank και δεδοµένου ότι δεν είναι εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά, η ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί, πως απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες να περιλαµβάνει τις συγγενείς της µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 1.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους καταχωρούνται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση(µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν το ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και λοιπές απαιτήσεις και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, δηλαδή την εύλογη αξία του τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσων εξόδων απόκτησης που σχετίζονται µε το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές από την αποτίµηση αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο της καθαρής θέσεως µέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου, ή µέχρι να θεωρηθεί ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο αποµειώθηκε, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή ζηµιά που περιλαµβανόταν στην καθαρή θέση µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 14

16 Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: i) οι µετοχές και ii) τα οµόλογα Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται µε αναφορά στις χρηµατιστηριακές τιµές κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιµή διαπραγµάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται µε βάση τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές του ιδίου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα αυτό αποτιµάται στο κόστος κτήσεως του. 1.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα ταµειακά διαθέσιµα, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (µε διάρκεια έως τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης αυτών) άµεσης ρευστοποιήσεως και µηδενικού κινδύνου. 1.9 Ενσώµατα πάγια: Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άµεσα. Η αξία κτήσεως και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των παγίων που αποσύρονται ή πωλούνται, αφαιρούνται από τους λογαριασµούς παγίων κατά το χρόνο αποσύρσεως ή πωλήσεώς τους και κάθε κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο µε βάση την ωφέλιµη ζωή του κάθε παγίου, η οποία καθορίσθηκε στα 4 έως 7 χρόνια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται µόνο τα αγορασθέντα λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από την Εταιρία. Τα λογισµικά προγράµµατα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως µειωµένο µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Το λογισµικό αποσβένεται σε τρία έως πέντε έτη, ενώ όταν η αξία του δεν είναι σηµαντική, αποσβένεται πλήρως εντός της χρήσεως κατά την οποία αποκτήθηκε. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Σύµφωνα µε τα.π.χ.π. η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται όποτε υπάρχουν ενδείξεις για αποµείωση. Η ζηµιά της αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η υψηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιµωµένων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να προκύψουν από την συνεχιζόµενη χρησιµοποίησή του µέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιµης ζωής του. Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων) τα περιουσιακά της στοιχεία για πιθανές ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους. Όπου υπάρχουν ενδείξεις 15

17 υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία τους και στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη της ανακτήσιµης αποµειώνεται (µέσω αποτελεσµάτων), ώστε να συµπίπτει µε την ανακτήσιµη Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους: Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (IKA). Εργοδότες και προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε µηνιαία βάση. Αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών για τον εργοδότη. Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και το λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραιτήσεως ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηµατοδοτούµενο. Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται µε βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η Εταιρία αναγνώρισε το σύνολο των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, και σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια τακτική αναγνώρισης αυτών και στις επόµενες χρήσεις (Σηµείωση 16) Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει το φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσεως, βάσει των αποτελεσµάτων της Εταιρίας αφού αναµορφωθούν φορολογικά, και την αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος. Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τρέχων φόρο εισοδήµατος, αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρεώσεως (liability method) και για κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει µεταξύ της φορολογικής βάσεως ενός στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις. ε λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το αναµενόµενο φορολογικό όφελος πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται επίσης στην καθαρή θέση. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τη στιγµή του διακανονισµού της υποχρεώσεως ή απαιτήσεως. 16

18 1.14 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Η Εταιρία επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις της. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. Όταν το αποτέλεσµα της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδες, οι προβλέψεις αποτιµούνται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και εκείνους τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την συγκεκριµένη υποχρέωση. Όταν χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το ύψος του µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: i) Έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στο αποτέλεσµα κατά την ηµεροµηνία εγκρίσεως τους από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών ii) Έσοδα από τόκους λογίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου Συγκριτικά στοιχεία: Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε τη 31 η εκεµβρίου 2006, χρησιµοποίησε συγκρτικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ης εκεµβρίου Στις οικονοµικές καταστάσεις της περιλήφθηκαν και τα οικονοµικά στοιχεία (σύνολο ενεργητικού ,84 σύνολο εσόδων ,74 - αποτελέσµατα ,74) περιόδου , που αφορούν τη δραστηριότητα της απορροφούµενης εταιρίας Alpha Equity Fund µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. 2. Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από τα µερίσµατα αναλύονται ως εξής: Από 1 η Ιανουαρίου έως Μέρισµα Aπόλλων ΑΕ ,14 -- Μέρισµα Asbisc Enterprices LTD ,61 -- Μέρισµα Danube Fund , , ,98 17

19 3. Έσοδα από τόκους: Το σύνολο των εσόδων από τόκους αναλύεται ως εξής: Από 1 η Ιανουαρίου έως Τόκοι από οµόλογα Alpha Bank , ,09 Τόκοι από οµoλογιακό δάνειο Κηφισιά Παλλάς ΑΕ ,77 -- Τόκοι από οµoλογιακό δάνειο Απόλλων ΑΕ ,27 -- Τόκοι έσοδα καταθέσεων όψεως , , , ,62 4. Αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων: Το αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναλύεται ως εξής: Από 1 η Ιανουαρίου έως Κέρδη από πώληση µετοχών Βασιληάς ΑΕ ,72 -- Κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές ( ,95) ,58 Λοιπές χρηµατοοικονοµικές ζηµίες -- (1.523,47) , ,11 5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας έχουν προκύψει από το σύνολο των εξόδων και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Από 1 η Ιανουαρίου έως Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµείωση 6) , ,40 Αµοιβές δικηγόρων ,89 -- Αµοιβές ελεγκτών - µελετητών , ,08 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.101, ,06 Ενοίκια κτηρίων , ,57 Ενοίκια µεταφορικών µέσων , ,38 Τηλεπικοινωνίες 4.933, ,63 Ασφάλιστρα , ,48 Φόροι τέλη * , ,72 Έξοδα ταξιδίων , ,64 Έξοδα συνδροµών 6.348, ,11 Έξοδα δηµοσίευσεων 6.094, ,48 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 5.639, ,61 Κοινόχρηστες δαπάνες , ,60 ιάφορα διοικητικά έξοδα 5.398, , , ,47 * Ποσό ,00 αφορά το φόρο µεταβίβασης των µετοχών της ΒΑΣΗΛΙΑΣ ΑΕ 18

20 6. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: Από 1 η Ιανουαρίου έως Μισθοί , ,33 Εργοδοτικές εισφορές , ,10 Λοιπές επιβαρύνσεις 9.241, ,97 Πρόβλεψη αποζηµίωσης , , ,40 Ο αριθµός του προσωπικού κατά την ήταν 6 άτοµα και κατά την ήταν 7 άτοµα. 7. Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενη φορολογία: Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, η Εταιρία φορολογείται µε συντελεστή 29% για τη χρήση 2006 και 25% από την χρήση 2007 και µετά. Για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 ο συντελεστής φορολόγησης ανερχόταν σε 32%. Ο φόρος εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, αναλύεται ως ακολούθως: Από 1 η Ιανουαρίου έως Τρέχων φόρος Αναβαλλόµενος φόρος (4.060,32) (11.268,83) Φόρος εισοδήµατος έξοδο/(έσοδο) (4.060,32) (11.268,83) Ο αναβαλλόµενος φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: Από 1 η Ιανουαρίου έως ιαφορά αποσβέσεων αποµειωθέντων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 723, ,14 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους (4.783,38) (15.857,97 ) Σύνολο (4.060,32) (11.268,83) Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: Συµφωνία Φόρου Εισοδήµατος Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων ,39 ( ,43) Φόρος Εισοδήµατος (φορολογικός συντελεστής για το % & για το %) ,76 -- Αύξηση/µείωση προερχόµενη από: Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο ( ,69) (71.398,89) Έξοδα µη εκπεστέα , ,61 Λοιπές φορολογικές προσαρµογές , ,45 Φόρος Εισοδήµατος (4.060,32) (11.268,83) 19

21 Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινές έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές αρχές έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας από ιδρύσεως της έως και την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές µπορεί να µην αποδεχθούν συγκεκριµένες δαπάνες ως εκπιπτόµενες για τις χρήσεις που δεν έχουν ελέγξει και να επιβάλλουν πρόσθετο φόρο εισοδήµατος. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρίας ο οποίος θα ισχύει για τις χρήσεις στις οποίες η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η φορολογική υποχρέωση θα διακανονιστεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 31 ης εκεµβρίου 2006 και της 31 ης εκεµβρίου 2005, αναλύονται ως ακολούθως: Απορρόφηση Αlpha Εquity Fund Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Υπόλοιπο Υπόλοιπο ιαφορά αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων 340,47 463,54 (723,06) 80,95 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζοµένους , , ,80 Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ,89 463, , ,75 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Υπόλοιπο Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Υπόλοιπο ιαφορά αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.465,23 (2.124,76) 340,47 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζοµένους 4.529, , ,42 Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 6.995, , ,89 20

22 8. Κέρδη ανά µετοχή: Βασικά Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών της Εταιρίας µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουµένων των τυχών ιδίων κοινών µετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες µετοχές). Προσαρµοσµένα Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή να είναι ίδια. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους ,71 ( ,60) Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών (τεµάχια) Κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή (βασικά και προσαρµοσµένα σε ευρώ) 0,07 (0,03) 9. Ενσώµατα πάγια: Η κίνηση των ενσωµάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως έχει ως εξής : Έπιπλα και λοιπός Κόστος κτήσεως εξοπλισµός 1 Ιανουαρίου ,78 Προσθήκες 4.003,49 31 εκεµβρίου ,27 Κόστος κτήσεως 1 Ιανουαρίου ,27 Προσθήκες εκεµβρίου ,27 Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου ,19 Αποσβέσεις χρήσεως 2.547,36 31 εκεµβρίου ,55 Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου ,55 Αποσβέσεις χρήσεως 2.305,71 31 εκεµβρίου ,26 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου ,01 31 εκεµβρίου ,72 21

23 10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η κίνηση των άϋλων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως έχει ως εξής Προγράµµατα Κόστος κτήσεως Η/Υ 1 Ιανουαρίου ,06 Προσθήκες εκεµβρίου ,06 Κόστος κτήσεως 1 Ιανουαρίου ,06 Προσθήκες εκεµβρίου ,06 Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου ,75 Αποσβέσεις χρήσεως 119,19 31 εκεµβρίου ,94 Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου ,94 Αποσβέσεις χρήσεως 119,19 31 εκεµβρίου ,13 Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου ,93 31 εκεµβρίου , Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες: Οι συµµετοχές ανέρχονται την 31 η εκεµβρίου 2006 σε ,02 και αναλύονται ως εξής: (α) (β) (γ) Κατά 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «AEF EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT BV» η οποία εδρεύει στην Ολλανδία. Το ποσό της επένδυσης ανήλθε σε ποσό ,00.Η συµµετοχή αυτή προήλθε από την συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας Alpha Equity Fund την 31 η Μαΐου Για τη τρέχουσα χρήση δεν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης της αξίας της. Κατά 35% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «BΙΟΜΑΓΝ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ» η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Το αρχικό ποσό της επένδυσης ανήλθε σε ποσό ,43 κατά το έτος Μέσω των ζηµιών εις νέον η αρχική αξία έχει µειωθεί σε 0,01 και δεν ενδέχεται να ανακτηθεί στο µέλλον µιας και η εν λόγω εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Κατά 53,48% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΠΡΙΣΜΑΤΕΧ ΕΛΛΑΣ» η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Το αρχικό ποσό της επένδυσης ανήλθε σε ποσό ,88 κατά το έτος 22

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η εκεµβρίου 2006 (Βάσει του ν.2190, άρθρο 135

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2006 31.12.2005. Aθήναι, 2 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31.12.2006 31.12.2005. Aθήναι, 2 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 εκεµβρίου 2006 (δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Από την 16η Μαΐου 2008 έως χρήσεως ,49

Από την 16η Μαΐου 2008 έως χρήσεως ,49 ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (από 16η Μαΐου 2008 µέχρι 31η εκεµβρίου 2009) (δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (από 1η Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31η εκεµβρίου 2007) (δηµοσιευµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 εκεµβρίου 2006 (δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των διαχειριστών της «Κοινοπραξίας PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα